Personlig assistans Kvalitet i bemötande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personlig assistans Kvalitet i bemötande"

Transkript

1 Revisionsrapport Personlig assistans Kvalitet i bemötande och rätt insatser Christel Eriksson Cert. Kommunal revisor Mars 2014

2 Sammanfattning har fått de förtroendevalda revisorerna i Halmstads kommuns uppdrag att granska om Socialnämnden vidtagit ändamålsenliga åtgärder för att eliminera risk för brister i bemötande. Revisionsfrågan för denna granskning har varit: Vidtar Socialnämnden ändamålenliga åtgärder för att säkra att brukare med insatsen personlig assistans får ett gott bemötande samt att beslutade insatser ges? Vår bedömning är att nämnden i huvudsak vidtagit ändamålsenliga åtgärder för att säkra att brukare med insatsen personlig assistans får ett gott bemötande samt att beslutade insatser ges. Vår bedömning baseras på att nämnden i verksamhetsplan, serviceåtagande och uppdrag till personlig assistent angett förutsättningar för bemötande. Personal inom verksamheten arbetar efter en gemensam värdegrund. Personalen får kompetensutveckling i bemötandefrågor dels vid introduktion, dels i fortbildning och återkommande diskussioner i personalgrupp. Brukare med särskild riskbild identifieras och vid behov vidtas särskilda åtgärder. Brister i bemötande uppmärksammas, rapporteras och åtgärder vidtas. Nämnden följer upp brukarnas uppfattning om personalens bemötande genom bl.a. brukarenkäter och fokusgrupper. Genomförandeplaner upprättas och följs upp minst en gång per år. Personal har fått utbildning i dokumentation.

3 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH REVISIONSFRÅGA 1 REVISIONSFRÅGA 1 METOD OCH GENOMFÖRANDE 1 GRANSKNINGSRESULTAT 2 KVALITETSMÅL KRING BEMÖTANDE OCH GEMENSAM VÄRDEGRUND 2 KOMPETENSUTVECKLING 2 BRUKARE MED SÄRSKILD RISKBILD 3 UPPFÖLJNING AV BRISTER I BEMÖTANDE 3 UPPFÖLJNING AV BRUKARNAS UPPFATTNING OM PERSONALENS BEMÖTANDE 3 GENOMFÖRANDEPLANER 3 REVISIONELL BEDÖMNING 4

4 Bakgrund och revisionsfråga Halmstads kommun utför insatsen personlig assistans till 42 brukare (finns totalt 160 personer inom kommunen som har beviljad insats i form av personlig assistans). Brukare med personlig assistans är ofta personer med begränsad autonomi, vilket gör att de får ett beroendeförhållande till den/de som ger omsorg. Personlig assistans innebär även att den som vårdar är ensam stora delar av tiden med brukaren. Det innebär att det finns risk för att brister i bemötande inte uppmärksammas. Revisorerna i Halmstads kommun vill nu granska om Socialnämnden vidtagit ändamålsenliga åtgärder för att eliminera risk för brister i bemötande. Revisionsfråga Vidtar Socialnämnden ändamålenliga åtgärder för att säkra att brukare med insatsen personlig assistans får ett gott bemötande samt att beslutade insatser ges? Revisionskriterier Socialnämnden har angett kvalitetsmål kring bemötande. Personal inom verksamheten personlig assistans arbetar efter en gemensam värdegrund Personalen har fått kompetensutveckling i bemötandefrågor Brukare med särskild riskbild har identifierats Brister i bemötande rapporteras och följs upp Socialnämnden följer upp brukarnas uppfattning om personalens bemötande Genomförandeplaner upprättas och följs upp Avgränsning Granskningen avgränsas till att omfatta personlig assistans i kommunal regi. Vidare avgränsas granskningen till kvalitetsindikatorer kring bemötande och upprättande av genomförandeplan. Metod och genomförande Dokumentation kring värdegrund, verksamhetsplan, serviceåtagande, uppdrag för personlig assistans och brukarintervjuer har studerats. Intervjuer har genomförts med avdelningschef, 3 enhetschefer samt med 3 grupper av personal (3-4 personer i varje grupp). 1 av 4

5 Granskningsresultat Kvalitetsmål kring bemötande och gemensam värdegrund Nämnden har inte angett några särskilda mål för bemötande utöver de som finns i värdegrunden. I Socialnämndens verksamhetsplan finns ett avsnitt om värdegrund. Detta är hämtat ur skriften Vision Halmstad På Socialförvaltningens hemsida finns ett serviceåtagande för personlig assistans som bl.a. anger Du kan förvänta dig ett trevligt, respektfullt och engagerat bemötande från oss som arbetar på personlig assistans oavsett vem du kommer i kontakt med. Serviceåtagandet är dock inte väl känt hos de som intervjuats. I uppdraget för personlig assistent vid Socialförvaltningen finns angivet: Vara lyhörd, flexibel och uppmärksam på hur den assistansberättigade vill leva sitt liv. Med respekt och ödmjukhet ge stöd, styrka och motivation så att den assistansberättigades behov enligt beslut och genomförandeplan tillgodoses. Bemötandefrågor tas upp vid medarbetarsamtalen och finns med även som ett lönekriterium. Vid intervjuerna framkommer att det förs mycket diskussioner om bemötande på personalgruppsmöten och grupperna försöker få samsyn kring bemötandet hos den enskilde brukaren. Personalen uppger at de kan ta upp eventuella svårigheter med kolleger och enhetschef. Om någon noterar en kollega som brister i bemötande tas detta upp med kollegan själv och/eller med enhetschef. Sådana händelser har i vissa fall lett till att aktuell personal omplacerats. Vid allvarliga fall görs en Lex-Sara anmälan. Kompetensutveckling Nyanställda får introduktionsutbildning och i samband med den tas värdegrund och bemötandefrågor upp. Värdegrunden har tagits upp och diskuterats med all personal på arbetsplatsträffar. Sedan några år har en särskild fortbildning för personliga assistenter genomförts. Samtliga assistenter ska genomgå utbildningen, mer än 100 personer har genomgått utbildningen hittills. Utbildning är en tvåveckors heltidsutbildning med en uppföljning på två dagar. Ett tredje steg i denna utbildning planeras. Fortbildningen innehåller bl.a. avsnitt om lagstiftning, hygien, palliativ vård, uppdrag som personlig assistent, bemötande och kvalitet. Av de som intervjuats har samtliga utom en genomgått denna utbildning. För personal som saknar grundläggande vårdutbildning erbjuds s.k. valideringsutbildning. 2 av 4

6 Brukare med särskild riskbild I samband med att det kommer ny brukare gör enhetschefen en bedömning av om det finns risker i form av hot och våld eller svårigheter i kommunikation. Då övervägs bl.a. om handledning till personal behöver sättas in. Motsvarande kan ske i ett pågående ärende om förutsättningarna förändras. I vissa fall har särskilda handlingsplaner utarbetats med bl.a. instruktioner om förhållningssätt och hur brukaren ska bemötas. I något fall har särskilda utvecklingsdagar anordnats för en personalgrupp kring en brukare med särskild problematik. Brukare med i huvudsak anhöriganställda kan utgöra en riskgrupp genom att kommunens insyn begränsas. Man försöker då skapa insyn genom andra yrkesgrupper exempelvis sjuksköterska, sjukgymnast eller arbetsterapeut. Uppföljning av brister i bemötande Det görs uppföljning av avvikelser generellt men hittills har det inte varit några avvikelser kring bemötande. Däremot har det varit en Lex-Sara anmälan som rörde bemötande. Vid intervjuer med enhetschefer framkommer att det har förekommit klagomål om bemötande från anhöriga kring någon enskild personal. Enhetschef tar då samtal med denne och om det inte leder till förbättring kan det innebära omplacering. Brukarna får ha stort inflytande över vilken personal som anställs. Vid intervjuer framkommer att det finns brukare som bytt utförare (till privat) men dessa byten har inte motiverats med brister i bemötande. Dessa har vanligen berott på att en anhörig varit anställd som personlig assistent och uppnått pensionsålder. Kommunen erbjuder då inte fortsatt anställning, vilket vissa privata utförare gör. Uppföljning av brukarnas uppfattning om personalens bemötande Brukarenkäter och brukarintervjuer har genomförts (senast år 2012). Vid olika tillfällen de senaste åren har även fokusgrupper med brukare och anhöriga fått ge sin syn på insatserna och bemötandet. Resultatet från dessa har sedan diskuterats med personalen. Om en brukare framför att de vill byta någon personal tillmötesgår man detta. Genomförandeplaner Vid intervjuerna uppges att förvaltningen tidigare fått kritik av Socialstyrelsen för avsaknad av eller inaktuella genomförandeplaner. Det har inneburit att personal fick utbildning kring dokumentation (ingår i ovan angiven fortbildning), att verksamheten nu följer upp att brukarna har genomförandeplaner (genomförandeplanen registreras i verksamhetssystemet Procapita) samt att dessa uppdateras regelbundet, minst en gång per år. Den som är utsedd som kontaktperson till brukaren har uppdrag att göra genomförandeplan och följa upp den. Vid intervjuerna uppger personal att det är viktigt med genomförandeplaner för att man ska veta att man gör det man ska. 3 av 4

7 Revisionell bedömning Revisionsfrågan för denna granskning har varit: Vidtar Socialnämnden ändamålenliga åtgärder för att säkra att brukare med insatsen personlig assistans får ett gott bemötande samt att beslutade insatser ges? Vår bedömning är att nämnden i huvudsak vidtagit ändamålsenliga åtgärder för att säkra att brukare med insatsen personlig assistans får ett gott bemötande samt att beslutade insatser ges. Vår bedömning baseras på att nämnden i verksamhetsplan, serviceåtagande och uppdrag till personlig assistent angett förutsättningar för bemötande. Personal inom verksamheten arbetar efter en gemensam värdegrund och denna hålls löpande aktuell genom diskussioner i personalgrupper. Personalen får kompetensutveckling i bemötandefrågor dels vid introduktion, dels i fortbildning och återkommande diskussioner i personalgrupp. Brukare med särskild riskbild identifieras och vid behov vidtas särskilda åtgärder som handledning eller särskilda instruktioner till personal. Brister i bemötande uppmärksammas och rapporteras. Åtgärder vidtas i form av samtal med berörd personal och eventuellt omplacering av personal. Nämnden följer upp brukarnas uppfattning om personalens bemötande genom brukarenkäter, fokusgrupper och genom chefernas direkta kontakter med brukare och anhöriga. Genomförandeplaner upprättas och följs upp minst en gång per år. Personal har fått utbildning i dokumentation. Christel Eriksson Projektledare/uppdragsledare 4 av 4

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Maria Strömbäck Våld i nära relationer Kiruna kommun Våld i nära relationer Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Revisionsrapport Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Landstinget i Östergötland Linköpings kommun Datum 2010-04-07 Eva Ogensjö, certifierad kommunal revisor Karin Jäderbrink, certifierad

Läs mer

Granskning avseende assistentersättning

Granskning avseende assistentersättning Granskning avseende assistentersättning Härryda kommun Oktober 2013 Johan Osbeck, revisor Pernilla Lihnell, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskning...

Läs mer

Revisionsrapport. Kalix kommun. Värdegrund, bemötande och personalbemanning. Jan-Erik Wuolo Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Kalix kommun. Värdegrund, bemötande och personalbemanning. Jan-Erik Wuolo Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Värdegrund, bemötande och personalbemanning vid äldreboenden Kalix kommun Jan-Erik Wuolo Certifierad kommunal revisor Maj 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och bedömningar 1 2

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare Personlig assistans för barn Tillsyn av enskilda assistansanordnare Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

LSS Ledsagarservice Personlig assistans-

LSS Ledsagarservice Personlig assistans- Revisionsrapport LSS Ledsagarservice Personlig assistans- Staffanstorps kommun Jean Odgaard Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Uppdrag

Läs mer

Insatsen vård- och omsorgsboende

Insatsen vård- och omsorgsboende Socialförvaltningen Insatsen vård- och omsorgsboende Tjänstedeklaration Beslutad av socialnämnden 2013-06-13, 80. Varför tjänstedeklarationer? Insatsen vård- och omsorgsboende Vi vill förtydliga vad våra

Läs mer

Revisionsrapport Vård och omsorg av demenssjuka

Revisionsrapport Vård och omsorg av demenssjuka Jean Odgaard Cert. kommunal revisor Revisionsrapport Vård och omsorg av demenssjuka Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 3 1.1. Bakgrund 3 1.2. Uppdrag och revisionsfråga 4 1.3. Metod och

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Personlig assistans en insats med kvalitet?

Personlig assistans en insats med kvalitet? Personlig assistans en insats med kvalitet? Resultatsammanställning Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Verksamheten startade 12 mars 2007, efter godkännande/certifiering av Varbergs kommun. Verksamhetens kontor är beläget med adress, Bandholtzgatan

Läs mer

Granskning av LSSverksamheten

Granskning av LSSverksamheten Revisionsrapport Granskning av LSSverksamheten Fredrik Anderberg, Linda Gustafsson Svalövs kommun Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Revisionsfråga 3 1.3 Metod och avgränsning

Läs mer

Reviderad 2013-01-01. Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder.

Reviderad 2013-01-01. Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder. Reviderad 2013-01-01 Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder.se Innehållsförteckning Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning,

Läs mer

Din rätt till en värdig omsorg. Värdighetsgarantier i Kalmar kommun

Din rätt till en värdig omsorg. Värdighetsgarantier i Kalmar kommun Din rätt till en värdig omsorg Värdighetsgarantier i Kalmar kommun Bakgrund 2011 infördes en nationell värdegrund i socialtjänstlagen vilket innebär att äldre personer ska ges ökade möjligheter till inflytande

Läs mer

Revisonsrapport. Gällivare kommun

Revisonsrapport. Gällivare kommun Revisonsrapport Ledning/styrning, organisation och arbetssituation vid Barn och Ungdomsgruppen inom Socialnämnden Maria Strömbäck Jan-Erik Wuolo September 2013 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1.

Läs mer

LSS-verksamheten i Vallentuna kommun

LSS-verksamheten i Vallentuna kommun Revisionsrapport LSS-verksamheten i Vallentuna kommun (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Insatsen biträde av personlig assistent Socialnämnden Juni 2009 Inger Kullberg certifierad

Läs mer

Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer

Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer Trosa kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012 Revisionsrapport LSS-verksamheten Marks kommun Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Kommunens LSS-verksamhet Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Bakgrund...3 2.1. Uppdrag och revisionsfråga...3

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Revisionsrapport Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Halmstads kommun Juni 2010 Bo Thörn, certifierad kommunal revisor Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Sammanfattning

Läs mer

Beviljad tid och insats inom hemtjänsten

Beviljad tid och insats inom hemtjänsten www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Jonas Wallin Beviljad tid och insats inom hemtjänsten Kalix kommun Beviljad tid och insats inom hemtjänsten Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten

Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten Dnr: VON 2013/02706 003 Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgskontorets ledningsgrupp, 2013-09-30

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Innehållsförteckning Sid 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 3 1.2 Enkäter 3 2 Omsorgsnämndens mål... 3 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

Personlig assistans enligt LSS i Borås

Personlig assistans enligt LSS i Borås 1 Rapport november 2014 Personlig assistans enligt LSS i Borås En granskning av kommunens arbete med personliga assistansen enligt LSS - från utredning till verkställighet 2 Sammanfattning Denna rapport

Läs mer

Personliga assistenter - Köp av tjänster

Personliga assistenter - Köp av tjänster Revisionsrapport Personliga assistenter - Köp av tjänster Östersunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål 2 2.3 Avgränsning 3 2.4

Läs mer