Granskning avseende assistentersättning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning avseende assistentersättning"

Transkript

1

2 Granskning avseende assistentersättning Härryda kommun Oktober 2013 Johan Osbeck, revisor Pernilla Lihnell, certifierad kommunal revisor

3 Innehåll Sammanfattning Inledning Granskning Avslutande resonemang... 9

4 Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Härryda kommun har Deloitte granskat Härryda kommuns uppföljning av att personlig assistans utförs enligt tagna beslut enligt LSS. Den övergripande revisionsfrågan var: Har Härryda kommun en ändamålsenlig uppföljning av att personlig assistans genomförs enligt beslut? I granskningen behandlades dessutom följande underliggande frågeställningar: Vilka rutiner finns för uppföljning av att personlig assistans genomförs enligt beslut? Vilken uppföljning utförs inom kommunen för att säkerställa att personlig assistans ges i enlighet med beslut? Vilka åtgärder utförs vi eventuella avvikelser? Våra iakttagelser i korthet Utifrån genomförd granskning anser vi att kommunen har goda rutiner för uppföljning av personlig assistans och att denna är i enlighet med tagna beslut. Åtgärder vid avvikelser utförs när dessa uppkommer. Bedömning Efter genomförd granskning bedömer vi att kommunen har en ändamålsenlig uppföljning av att personlig assistans genomförs enligt beslut. 1

5 1. Inledning 1.1 Bakgrund Beslut om personlig assistans tas av Försäkringskassan eller socialtjänsten inom kommunen. Den assistentberättigade beslutar själv vem som ska utföra assistansen, kommunen eller annan utförare. Under senare år har framkommit uppgifter om fusk avseende privata assistansbolag som har missbrukat kommunens välfärdsprogram. Granskningen genomförs genom dokumentanalys och intervjuer. 1.2 Syfte, revisionsfråga Den övergripande revisionsfrågan var: Har Härryda kommun en ändamålsenlig uppföljning av att personlig assistans genomförs enligt beslut? I granskningen behandlades dessutom följande underliggande kontrollmål: Vilka rutiner finns för uppföljning av att personlig assistans genomförs enligt beslut? Vilken uppföljning utförs inom kommunen för att säkerställa att personlig assistans ges i enlighet med beslut? Vilka åtgärder utförs vi eventuella avvikelser? 1.3 Metod och revisionskriterier Dokumentstudier I denna granskning har vi genomfört analyser av kommunens dokumentation och riktlinjer Intervjuer Intervju har genomförts med tre medarbetare inom sektorn för socialtjänst; verksamhetschef för Funktionshinder individ- och familjeomsorg, Administrativ chef och enhetschef Personlig assistans Granskningskriterier Verksamhetsplan 2012 för Enheten personlig assistans (Härryda kommun); LSS - Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och LASS Lagen om assistentersättning Faktakontroll Rapporten är faktakontrollerad av de som intervjuats. 2

6 1.4 Avgränsning Granskningen är översiktlig vilket innebär att intervjuer med ett begränsat antal personer genomförs. Granskning av underlag och verifikationer etc. genomförs således inte. 3

7 2. Granskning 2.1 Inledning Syftet med personlig assistans är att den som har en omfattande funktionsnedsättning ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt med hjälp av personliga assistenter som är med under delar av dagen eller hela dygnet. Assistenterna hjälper till dels med grundläggande behov som att tvättning och påklädning, äta och kommunicera och dels med andra personliga behov vilket kan vara fritidsaktiviteter/träning, umgås med släkt och vänner, utföra ett arbete, utöva föräldraansvar, hushållsarbete, vara delaktig i samhället och så vidare. Målet är att den som har personlig assistans ska kunna leva som andra. Stödet ska vara personligt utformat och man har rätt att välja vem som ska arbeta som personlig assistent. Det är den stödberättigade som väljer när man får stödet, hur det ska utföras och vem som ska vara arbetsgivare för assistenterna. Personlig assistans infördes i Sverige 1 januari 1994 och regleras av Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)(där personlig assistans är en av nio LSS-insatser)och 51 kap. Assistansersättning i Socialförsäkringsbalken. Allt som står i LSS gäller dock för den av Försäkringskassan hanterade statliga assistansersättningen. Personlig assistans kan beviljas av kommunen eller Försäkringskassan, kommunen finansierar dock alltid de 20 första timmarna Rutinbeskrivningar och organisation Verksamhetsplan 2012 för personlig assistans 2 Kommunen beskriver i korthet uppdraget till enheten för personlig assistans på följande sätt i verksamhetsplanen: Enheten personlig assistans verkställer beslut om personlig assistans, ledsagarservice och avlösarservice i hemmet. Insatserna ledsagarservice och avlösarservice utför enheten för personer över 21 år. Besluten om personlig assistans kan vara fattade av en handläggare i kommunen (beslut enligt LSS) eller av Försäkringskassan (Socialförsäkringsbalken). Det är den som har rätt till personlig assistans som bestämmer om de vill att insatsen ska utföras av kommunen eller av annan utförare. Verksamhet bedrivs dygnet runt. 1 augusti Härryda kommun, Verksamhetsplan 2012 för Enheten personlig assistans 4

8 2.2.2 Organisation Härryda kommun har ett antal olika sektorer som erbjuder tjänster till medborgarna. En av dem är Sektorn för socialtjänst. Sektorn är indelad i de tre delarna: Administration, med en administrativ chef samt Funktionshinder individ- och familjeomsorg och Vård och omsorg, varje del har vardera en verksamhetschef Den personliga assistansen finns under verksamhetsområdet Funktionshinder individ- och familjeomsorg. Under sektorchefen sorterar även Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS och Medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR. Kommunen skriver följande på sin hemsida om personlig assistans: Personlig assistans finns att söka för dig som är under 65 år och har en funktionsnedsättning som innebär ett omfattande behov av stöd och hjälp. Syftet med insatsen är att du ska få hjälp med de grundläggande behoven. De grundläggande behoven innebär hjälp att äta, av- och påklädning, personlig hygien och kommunikation. Beslut om personlig assistans tas av Försäkringskassan eller socialtjänsten. Om det grundläggande behovet överstiger 20 timmar per vecka är det Försäkringskassan som fattar beslutet enligt LASS, lagen om assistansersättning. Den assistentberättigade beslutar själv vem som ska utföra assistansen. Socialtjänsten är en av flera assistanssamordnare. Har du frågor angående hur insatsen utförs eller frågor som rör personal är du välkommen att kontakta ansvariga enhetschefer inom personlig assistans. ( 9.2 LSS, 9 a-b LSS) Intervju Verksamhetschef, administrativ chef och enhetschef Nedan finns en sammanfattning från de intervjuer vi har utfört där framförallt följande frågeställningar har varit vägledande: rutiner för uppföljning av att personlig assistans genomförs enligt beslut? uppföljning inom kommunen för att säkerställa att personlig assistans ges i enlighet med beslut? åtgärder vid eventuella avvikelser? 3 augusti

9 Allmänna rutiner Från det att kommunens handläggare fattar beslut om en insats får det maximalt ta tre månader till verkställande. Härvid ska det också finnas ett undertecknat avtal med genomförandeplan (GP) som ska överensstämma med beslutet. I genomförandeplanen går handläggare igenom beslutet med brukaren och brukaren tar i denna del beslut om de vill anlita en privat eller kommunal leverantör. Besluten är tidsbestämda till ett år om det inte finns några särskilda omständigheter. Kommunen har totalt 71 pågående ärenden fördelade enligt nedan: Tabell 1. Pågående insatser i Härryda kommun, juni 2013 Insats Regi Antalbrukare SFB Egenregi 17 SFB Privatregi 27 LSS Egenregi 7 LSS Privatregi 7 Ledsagarbeslut 13 (SFB betyder Socialförsäkringsbalken, och med Egen regi avses Härryda kommun) Ca 20 av brukarna ovan har SFB (LASS, tidigare), som är beslut fattade av Försäkringskassan. Beslut i dessa ärenden återredovisas till nämnden (kommunstyrelsen) en gång per år genom förvaltningsberättelsen. Rutiner för uppföljning av att personlig assistans genomförs enligt beslut Omprövning av beslut Sedan i början av 2000-talet har kommunen arbetat på så sätt att det skett en årlig omprövning av beslut om personlig assistans för att säkerställa att brukaren erhåller rätt nivå på personlig assistans. Samverkan med Försäkringskassan När det gäller samverkan med Försäkringskassan ingår medarbetare från kommunen sedan årsskiftet 2012/2013 i en arbetsgrupp tillsammans med representanter för den Försäkringskassa som är kopplad till Härryda kommun. I gruppen ingår dessutom representanter från bl a Mölndal, Lerum och Partille. Syftet med arbetsgruppen är att skapa fungerande och strukturerade rutiner för samverkan mellan Försäkringskassan och kommunerna inom kretsen. Dessförinnan togs kontakter med Försäkringskassan av handläggaren när denne bedömde att det fanns behov av det. Tanken med denna samverkan är att säkerställa att kommunen och Försäkringskassan så långt det är möjligt tar beslut om personlig assistans på liknande grunder. 6

10 Uppföljning inom kommunen för att säkerställa att personlig assistans ges i enlighet med beslut Uppföljning av beslut Kommunen följer upp insatsen med personlig assistans gentemot beslut en till två gånger per år tillsammans med brukare eller god man. Uppföljningen dokumenteras och eventuella avvikelser följs upp. Uppföljning av beviljade insatser visar att det stämmer överens med beslutet. De uppföljningar som görs i personalgruppen sker genom en kontinuerlig dialog inom enheten. Två enhetschefer har ca 15 ärenden var. Utöver den uppföljning som sker en till två gånger per år med brukaren eller god man, så ingår även dessa ärenden i urvalet av ärenden till internkontrollplanen. Kommunen slumpar fram ett antal ärenden i internkontrollen som ska följas upp. Vissa av dessa är uppföljning av LSSbeslut. Det kan komma frågor avseende dessa ärenden. I övrigt sker ingen uppföljning förutom det som skall rapporteras i verksamhetsberättelse o.dyl. Externa utförare Kommunen utför inte någon kontroll av de privata utförarna och har heller ingen möjlighet att göra detta. Det är ett avtal mellan brukaren och den externa utföraren. I kommunen är inga verksamheter utlagda på entreprenad. Däremot finns ett kooperativt boende. Myndighetsnämnden ser alla domar och överklagande. Resten av ärendena går inte via nämnden. I juni 2013 låg ca 10 överklagande inom hela LSS-verksamheten, hos kommunen. Det finns ett politiskt sektorsamråd mellan sociala beredningen och verksamhetsledning, där kan det tas upp frågor om det är något som behöver lyftas. Åtgärder vid eventuella avvikelser Rättssäkerhet Handläggarna följer rättsläget mycket noga. Det gör de för att hela tiden kunna fatta rätt beslut. Kommunen gör ofta den första bedömningen och därefter går ärendet vidare till Försäkringskassan. Om de inte tar samma beslut så går det tillbaka till kommunen som behöver utföra beslutet (positivt beslut). Av 10 överklagande är det ca 1 årligen där överprövande instans ändrar beslutet. Övrigt Kommunen strävar efter att personalgruppen runt varje brukare ska vara så liten som möjligt. Brukaren skall i möjligaste mån träffa samma personal. Till personalgruppen ska brukaren känna att denne får ställa krav och de ska veta att de har rätt att byta leverantör om de inte är nöjda. 7

11 Iakttagelser Vi noterar, såvitt denna granskning kunnat visa, att kommunen har goda och väl fungerande rutiner för uppföljning av att personlig assistans genomförs enligt fattade beslut kommunens uppföljning för att säkerställa att personlig assistans ges i enlighet med beslut är ändamålsenlig kommunen hanterar avvikelser korrekt och att antalet överklaganden inte verkar onormalt många 8

12 3. Avslutande resonemang 3.1 Kommunens arbete med assistentersättning Kommunens organisation och rutiner skapar goda förutsättningar för verksamheten kring personlig assistans. Rutiner för uppföljning av fattade beslut och kommunikation och avstämning med brukarna med jämna intervall skapar gynnsamma förhållanden för att upprätthålla stabilitet och rättsäkerhet i verksamheten. 3.2 Bedömning Kommunens bedöms ha en ändamålsenlig uppföljning av att personlig assistans genomförs enligt beslut. 9

13 Med Deloitte avses en eller flera av Deloitte Touche Tohmatsu Limited, en brittisk juridisk person (Eng: limited by guarantee ), och dess nätverk av medlemsfirmor, som var och en är juridiskt åtskilda och oberoende enheter. För en mer detaljerad beskrivning av den legala strukturen för Deloitte Touche Tohmatsu Limited och dess medlemsfirmor, besök Deloitte erbjuder tjänster inom revision, skatterådgivning, business consulting och finansiell rådgivning till offentliga och privata klienter inom en mängd branscher. Med ett globalt nätverk av medlemsfirmor i mer än 150 länder, kan Deloitte erbjuda spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter de behöver för att ta itu med sina mest komplexa utmaningar. Deloitte har medarbetare i nätverket alla fast beslutna att bli standard of excellence. Detta dokument innehåller endast allmän information. Varken Deloitte Touche Tohmatsu Limited, dess medlemsfirmor eller deras närstående företag (gemensamt kallade "Deloittes Nätverk") lämnar råd eller tjänster genom denna publicering. Innan beslut fattas eller åtgärd vidtas som kan påverka din ekonomi eller din verksamhet, bör du konsultera en professionell rådgivare. Inget företag inom Deloittes Nätverk är ansvarigt för någon skada till följd av att man har förlitat sig på information i detta dokument Deloitte AB

Härryda kommun Granskning av arbetssituationen för biståndsbedömarna inom Härryda kommun

Härryda kommun Granskning av arbetssituationen för biståndsbedömarna inom Härryda kommun Härryda kommun Granskning av arbetssituationen för biståndsbedömarna inom Härryda kommun Januari 2014 Torbjörn Bengtsson och Louise Abrahamsson Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...4 2. Granskningsresultat...7

Läs mer

Revisionsrapport Leasing av bilar. Krokoms kommun

Revisionsrapport Leasing av bilar. Krokoms kommun Revisionsrapport Leasing av bilar Krokoms kommun Juni 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Revisionskriterier... 1 Svar på revisionsfrågan... 1 Iakttagelser...

Läs mer

Rapport avseende granskning av kontroller av intäktsredovisningen.

Rapport avseende granskning av kontroller av intäktsredovisningen. Rapport avseende granskning av kontroller av intäktsredovisningen. Östersunds kommun April 2014 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Revisionell bedömning 9 4. Bilagor 11

Läs mer

Revisionsrapport Rutiner för rekrytering. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Rutiner för rekrytering. Härjedalens kommun Revisionsrapport Rutiner för rekrytering Härjedalens kommun 12 juni 2014 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 4 2. Resultat... 5 3. Revisionell bedömning... 8 1 Sammanfattning Uppdrag, bakgrund

Läs mer

Rapport avseende granskning av medelsförvaltningen. Timrå kommun

Rapport avseende granskning av medelsförvaltningen. Timrå kommun Rapport avseende granskning av medelsförvaltningen Timrå kommun November 2014 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 4 3. Analys och kommentarer 11 Bilaga 1 12 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

LSS Ledsagarservice Personlig assistans-

LSS Ledsagarservice Personlig assistans- Revisionsrapport LSS Ledsagarservice Personlig assistans- Staffanstorps kommun Jean Odgaard Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Uppdrag

Läs mer

LSS-verksamheten i Vallentuna kommun

LSS-verksamheten i Vallentuna kommun Revisionsrapport LSS-verksamheten i Vallentuna kommun (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Insatsen biträde av personlig assistent Socialnämnden Juni 2009 Inger Kullberg certifierad

Läs mer

Kungälvs kommun. Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans. Granskningsrapport. KPMG AB 2014-08-27 Antal sidor: 5

Kungälvs kommun. Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans. Granskningsrapport. KPMG AB 2014-08-27 Antal sidor: 5 Bilaga 1 Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 5 2014 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012 Revisionsrapport LSS-verksamheten Marks kommun Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Kommunens LSS-verksamhet Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Bakgrund...3 2.1. Uppdrag och revisionsfråga...3

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Personliga assistenter - Köp av tjänster

Personliga assistenter - Köp av tjänster Revisionsrapport Personliga assistenter - Köp av tjänster Östersunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål 2 2.3 Avgränsning 3 2.4

Läs mer

Beviljad tid och insats inom hemtjänsten

Beviljad tid och insats inom hemtjänsten www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Jonas Wallin Beviljad tid och insats inom hemtjänsten Kalix kommun Beviljad tid och insats inom hemtjänsten Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Plats Bohusrummet, Stadshuset Tid Onsdagen den 4 juni klockan 13:00-18:00 Ledamöter Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Mikael Wintell (M) Tommy

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Revisionsrapport Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Landstinget i Östergötland Linköpings kommun Datum 2010-04-07 Eva Ogensjö, certifierad kommunal revisor Karin Jäderbrink, certifierad

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare

Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare Motala kommun Datum 2010-12-15 Författare Karin Jäderbrink Håkan Lindahl Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Revisionsrapport Faktureringsrutiner

Revisionsrapport Faktureringsrutiner s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av faktureringsrutiner inom äldreomsorgen. Revisionen hemställer

Läs mer

Personlig assistans en insats med kvalitet?

Personlig assistans en insats med kvalitet? Personlig assistans en insats med kvalitet? Resultatsammanställning Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Barn med personlig assistans. Möjligheter till utveckling, självständighet och delaktighet

Barn med personlig assistans. Möjligheter till utveckling, självständighet och delaktighet Barn med personlig assistans Möjligheter till utveckling, självständighet och delaktighet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun LSS-verksamheten Kjell Handfast Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun Antagna av social- och omsorgsnämnden den 13 december 2010 www.laxa.se 2 Innehållsförteckning Med lagen

Läs mer

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare Personlig assistans för barn Tillsyn av enskilda assistansanordnare Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

RiR 2004:7. Personlig assistans till funktionshindrade

RiR 2004:7. Personlig assistans till funktionshindrade RiR 2004:7 Personlig assistans till funktionshindrade ISBN 91 7086 008 4 RiR 2004:7 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2004 Till Regeringen Socialdepartementet Datum 2004-04-02 Dnr 31 2003 0419 Personlig

Läs mer

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS)

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer fastställda 4 juni 2014 Diarienummer 2014-007125 socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 0 Innehåll Riktlinjer

Läs mer