Revisionsrapport Stärkt föräldraroll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport Stärkt föräldraroll"

Transkript

1 Revisionsrapport Stärkt föräldraroll Christel Eriksson Cert. Kommunal revisor Januari 2013

2 Sammanfattning har fått de förtroendevalda revisorerna i Halmstads kommuns uppdrag att granska arbetet kring målet Stärkt föräldraroll. Granskningen har genomförts via intervjuer med representanter för ledning och verksamhet inom Socialförvaltningen och Barn- och ungdomsförvaltningen samt stadskontorets Utvecklingsavdelning. Dokumentstudier av verksamhetsplaner, uppföljning mm. har gjorts. Revisionsfrågan för granskningen har varit: Vidtar Socialnämnden och Barn- och ungdomsnämnden ändamålenliga åtgärder för att nå måluppfyllelse för målet Föräldrarollen ska stärkas Vår bedömning är att Socialnämnden vidtagit i huvudsak ändamålsenliga åtgärder för att nå måluppfyllels för målet stärkt föräldraroll. Barn- och ungdomsnämnden har inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att nå måluppfyllelse. Granskningen visar att Socialnämnden sedan flera år inom ramen för ordinarie verksamhet planerar för och genomför insatser för att stärka föräldrarollen. Barnoch ungdomsnämnden har inte någon mer samlad strategi och planering för arbetet för att stärka föräldrarollen. Insatser har genomförts inom ramen för projekt i Oskarström och Andersberg, samt i begränsad omfattning i övriga skolområden. Där insatser skett har de oftast haft en positiv effekt. Men föräldrastödet har i stor utsträckning baserats på enskilda medarbetares initiativ och engagemang. Vi rekommenderar: - att Barn- och ungdomsnämnden tar initiativ till en strategisk planering och organisation för att förvaltningsövergripande arbeta för måluppfyllelse för fullmäktiges mål Föräldrarollen ska stärkas samt inleder en samverkan med Socialnämnden för att samordna aktiviteter för att nå målet. - att Socialnämnden utvecklar sin samverkan med Barn- och ungdomsnämnden för att samordna aktiviteter för att nå målet Föräldrarollen ska stärkas.

3 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 2 BAKGRUND OCH REVISIONSFRÅGA 1 REVISIONSFRÅGA 1 METOD OCH GENOMFÖRANDE 1 GRANSKNINGSRESULTAT 2 BAKGRUND 2 MÅL OCH VERKSAMHETSPLAN, SAMT AKTIVITETER KOPPLADE TILL DESSA. 2 SOCIALNÄMNDEN 2 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 3 SAMVERKAN I PLANERING OCH GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDER 4 UPPFÖLJNING 4 SOCIALNÄMNDEN 4 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 4 KOMPETENSUTVECKLING 4 ÖVRIGT 5 REVISIONELL BEDÖMNING 6

4 Bakgrund och revisionsfråga Halmstads kommun har ett övergripandemål kallat Trygghet, säkerhet och folkhälsa. I de konkretiserade målen för 2012 fanns ett mål att Föräldrarollen ska stärkas och målvärdet för detta mål var att antal föräldrar som deltagit i föräldrastödsutbildning skulle öka (målet fanns även med år 2011). Resultatet för 2012 visar att färre föräldrar genomgått utbildning än 2011 (177 jfr med 346) trots att det finns efterfrågan. Målet finns med även för Om inte åtgärder vidtas finns risk för bristande måluppfyllelse även framöver. Revisorerna i Halmstads kommun vill nu granska om Socialnämnden och Barn- och ungdomsnämnden vidtagit ändamålsenliga åtgärder för att nå målet kring att stärka föräldrarollen. Revisionsfråga Vidtar Socialnämnden och Barn- och ungdomsnämnden ändamålenliga åtgärder för att nå måluppfyllelse för målet stärkt föräldraroll? Revisionskriterier Socialnämnden och Barn- och ungdomsnämnden har angett mål och åtgärder kring stöd i föräldrarollen i sin verksamhetsplan. Socialnämnden och Barn- och ungdomsnämnden samverkar i planering och genomförande av åtgärder för att uppnå fullmäktiges mål. De respektive nämnderna följer upp måluppfyllelsen och beslutar om åtgärder vid bristande måluppfyllelse. Personalen har fått kompetensutveckling för att kunna genomföra utbildnings- och stödinsatser. Avgränsning Granskningen avgränsas till att omfatta öppna insatser (ej myndighetsbeslut). Metod och genomförande Dokumentation kring verksamhetsplaner, uppföljning, planering mm har studerats. Intervjuer har genomförts med avdelningschef Barn och unga i Socialförvaltningen samt förvaltningschef och områdeschef i Barn- och ungdomsförvaltningen. Vidare har intervjuer genomförts med två enhetschefer för öppen verksamhet inom Socialförvaltningen. Inom Barn- och ungdomsförvaltningen har intervjuer också genomförts med tre rektorer och en förskolechef i Oskarströms- och Andersbergsområdena. Dessutom har telefonintervju genomförts med folkhälsostrateg inom Stadskontoret. 1 av 6

5 Granskningsresultat Bakgrund På nationell nivå finns en strategi för föräldrastöd som en del av regeringens samlade långsiktiga satsning på att främja hälsa och förebygga ohälsa bland unga. Utgångspunkten i den nationella strategin är att alla föräldrar ska erbjudas föräldrastöd i form av utbildning. Folkhälsorådet i Halmstads kommun initierade frågan om stärkt föräldrastöd redan år I samverkan med regionens lokala nämnd startades utbildning i föräldrastöd som riktade sig till personal inom Barn- och ungdomsförvaltningen och Socialförvaltningen. Socialförvaltningen hade då sen tidigare ett program för föräldrastöd kallat Komet, en utbildning som erbjuds föräldrar som upplevs ha behov av stöd i föräldrarollen. Inom Barn- och ungdomsförvaltningen har föräldrastödet utvecklats inom ramen för ett projekt i Oskarström kallat Familjeverkstan. Metoden har utvärderats av regionens FOUU-enhet och visar på positiva resultat. Det finns även en metod kallad Palla som riktar sig till föräldrar med tonårsbarn. Regionen erbjuder genom barnavårdscentralerna (BVC) sedan lång tid tillbaka föräldrautbildning till nyblivna föräldrar. Mål och verksamhetsplan, samt aktiviteter kopplade till dessa. Socialnämnden Socialnämnden har i sin verksamhetsidé från år 20o8 bl.a. angett som framgångsfaktor Fokus på tidiga insatser. Socialnämndens mål Mer riktade insatser till föräldrar för att stärka dem i sin föräldraroll är baserat på fullmäktiges övergripande mål Trygghet, säkerhet och folkhälsa och det konkretiserade målet Föräldrarollen ska stärkas. Som aktivitet för detta mål har i verksamhetsplanen angetts föräldrastödsutbildningar och att Familjemottagningen ska rikta sina insatser främst till föräldrastöd. Avdelningen för Barn och unga har i sin verksamhetsplan 2013 angett att Familjemottagningen ska rikta sina insatser främst till föräldrastöd genom ex utbildningen KOMET. Socialnämnden har föräldrastödsutbildningen KOMET (samt även en version av denna riktad till föräldrar med ungdomar) som erbjuds som öppen insats i grupp till föräldrar som anmäler intresse. Det sker en viss prioritering utifrån bedömt behov då alla som anmäler intresse inte kan få utbildningen trots att grupperna har gjorts större. Det finns även en version som kan ges för ett enskilt barn/familj exempelvis med tolkstöd. Familjemottagningen tar emot många familjer med förebyggande inriktning. Familjer har där möjlighet att få upp till fem rådgivande och informerande samtal utan biståndsbeslut. 2 av 6

6 Socialförvaltningen erbjuder även PREP, ett program till förstagångsförälder där syftet är att stärka dem i sin föräldraroll. Denna förebyggande insats går ut till ca föräldrar varje år. Under 2013 är prognosen att åtta KOMET-kurser kommer att hållas och två U- KOMET. Även två utbildningar i Föräldraverkstan beräknas kunna genomföras. Om fler ska kunna utbildas bedömer verksamheten att det måste ske i samarbete med skolan och med frivilligorganisationer. Inför 2014 pågår diskussioner om att kunna erbjuda KOMET även som bistånd i kombination med familjebehandling. Socialförvaltningen framhåller att det vore bra om det fanns s.k. familjecentraler som kunde erbjuda föräldrautbildning. Det pågår diskussion i samarbete med Region Halland om familjestöd exempelvis familjecentraler inom ramen för de s.k. PRIO-pengarna (statliga stimulansmedel). Det framhålls även att det vore bra om det kunde vara en personal från skolan och en personal från socialtjänsten som utbildar föräldrar. De senaste åren har Familjerätten noterat ett ökat antal tvister kring vårdnad av barn vid skilsmässa. Det planeras därför även för en riktad utbildning till föräldrar som separerat, kallad Skilda världar. I projektet i Oskarström har Socialförvaltningen erbjudit skolan sitt nätverkslag som en möjlighet för de två projektpersonerna som skall arbeta nätverksinriktat att få sin praktiska handledning och övning. Socialtjänsten har även avsatt en socialsekreterare som arbetar riktat mot Oskarström samt erbjudit skolan där praktisk handledning och övning via nätverkslagetet. Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden har, baserat på fullmäktiges övergripande mål Trygghet, säkerhet och folkhälsa, som ett av sina mål år att Föräldrarollen ska stärkas. Som aktivitet i verksamhetsplan anges Satsning på föräldrastödsutbildningar. I beskrivningen för aktiviteten anges att föräldrastödsverksamheten som håller på att utvecklas i Oskarström kan bilda bas för spridning till de andra skolområdena. Även riktade medel har avsatts de senaste 2 åren (300 tkr). Barn- och ungdomsförvaltningen (BUF) uppger att det pågår aktiviteter kring föräldrastöd inom alla skolområden. Särskilt framhålls projekt i Oskarström och på Andersberg. Det har genomförts flera projekt med föräldrautbildning och fördjupad samverkan mellan skola och föräldrar samt socialtjänst sedan några år tillbaka inom Oskarströmsområdet med gott resultat enligt genomförda utvärderingar. Upprinnelsen till det första projektet i Oskarström (år 2005) var en otillfredsställande situation med oro, skolk mm på en skola i Oskarström. Inom Andersbergsområdet har det bedrivits projekt (inom ramen för bl.a. Lokalt utvecklingsavtal) och olika försök har genomförts för att starta bl.a föräldrautbildningar. Gensvaret hos föräldrar har varit lågt vilket antas delvis bero på en kulturell ovana att föräldrar och skola samarbetar. Under 2013 har det arbetats med ett projekt med interkulturellt perspektiv (medel från Ökade livschanser ) bl.a. för att 3 av 6

7 förskola och skola ska nå och kunna kommunicera med föräldrar med invandrarbakgrund. Det förekommer inget närmare samarbete med Socialförvaltningen i föräldrastödsarbetet. Viss samverkan finns med Socialförvaltningens fältassistenter. Man prövar inom BUF också en Facebook-sida för föräldrar där de kan ställa frågor. I granskningen framkommer att det inom Barn- och utbildningsförvaltningen saknats förutsättningar för att mer långsiktigt arbeta med föräldrastöd genom bl.a. föräldrautbildning. Det uppges att det saknas styrning, resurser (förutom tillfälliga projektmedel) och ett mer utvecklat samarbete med socialförvaltningen. Det arbete som bedrivs kring föräldrastöd baseras mycket på initiativ och engagemang från enskilda medarbetare eller grupp av medarbetare. I intervjuerna efterfrågas samordning, förutsättningar och en organisation för föräldrastöd, samt mer långsiktighet och inte bara projekt. Det framkommer att det uppfattas finnas viss otydlighet i rollfördelning mellan BUF, Trygga Halmstad och Socialförvaltningen om hur frågor om föräldrastöd ska samordnas och rollfördelningen mellan de olika aktörerna. Även här framhålls Familjecentraler som en möjlighet för att samordna, då även med regionens verksamheter som ex. BVC. Samverkan i planering och genomförande av åtgärder Det har hittills inte förekommit någon samverkan mellan Barn- och ungdomsnämnden och Socialnämnden på övergripande nivå kring planering och genomförande för att nå måluppfyllelse för målet Föräldrarollen ska stärkas. Förvaltningarna har samverkan i nätverk genom de som utbildats för att ge föräldrautbildning. Dessa träffas på initiativ av stadskontorets folkhälsostrateg. Inom ramen för skolområde Oskarström finns en personal som är anställd till hälften av Barn- och ungdomsförvaltningen och till hälften av Socialförvaltningen. Denna funktion har initierats av tidigare rektor i Oskarström som sett behov av samarbete med socialförvaltningen bl.a. i att stärka föräldrarollen (se även ovan Socialnämnden om handledning kring nätverksarbete). Inom ramen för projektet inom Andersbergsområdet har personal från Socialförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen fått gemensam utbildning. Uppföljning Socialnämnden Socialnämnden följer upp verksamhetsplanen var 3:e månad och antal genomförda föräldrastödsutbildningar vid årets slut. Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden följer upp antal genomförda föräldrastödsutbildningar vid årets slut. Ovan nämnda projekt följs upp vid delårsrapport och årsrapport. Kompetensutveckling Folkhälsostrategen uppskattar att ca 100 personer inom Barn- och ungdomsförvaltningen, Socialförvaltningen och frivilligorganisationer (främst kyrkan) har utbildats för att kunna hålla föräldrastödsutbildning. 4 av 6

8 Socialförvaltningen har två medarbetare som är certifierade för att få utbilda i Komet. Det uppges finnas intresse för utbildningarna men svårighet för de som är utbildare att praktiskt genomföra föräldrastödsutbildning framförallt inom skolan. Eftersom utbildningar måste planeras på kvällstid är det svårt för de som ska utbilda att få loss resurser (tid) för att kunna genomföra utbildningarna. Övrigt Under pågående revision framkom att Stadskontoret (genom mål i Kommunstyrelsens verksamhetsplan) sett över och tagit fram förslag till ett förtydligande av uppdrags- och ansvarsfördelningen för föräldrastöd bl.a. utbildning. Bakgrunden var att Utvecklingsavdelningen inom Stadskontoret hittills genomfört och samordnat utbildningar för föräldrastöd. KS syfte var att tydliggöra hur Halmstads kommun kan organisera föräldrastödsarbetet som en del i löpande verksamhet för att skapa den långsiktighet och kontinuitet som arbetet kräver. Detta genererade ett förslag till Kommunstyrelsen som fattade följande beslut: Kommunstyrelsen beslutar att ge Barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att ta huvudansvar för att organisera, genomföra och utveckla föräldrastöd som en del i löpande verksamhet, i samverkan med Socialnämnden. Kommunstyrelsen beslutar att inrikta sitt arbete avseende föräldrastöd på att följa forskningen och utveckling. 5 av 6

9 Revisionell bedömning Revisionsfrågan för granskningen har varit: Vidtar Socialnämnden och Barn- och ungdomsnämnden ändamålenliga åtgärder för att nå måluppfyllelse för målet Föräldrarollen ska stärkas Vår bedömning är att Socialnämnden vidtagit i huvudsak ändamålsenliga åtgärder för att nå måluppfyllels för målet stärkt föräldraroll. Barn- och ungdomsnämnden har inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att nå måluppfyllelse. Vår bedömning bygger på att Socialnämnden sedan flera år inom ramen för ordinarie verksamhet planerar för och genomför insatser för att stärka föräldrarollen bl.a. genom att erbjuda utbildning till föräldrar som upplevs ha behov av stöd i föräldrarollen eller som efterfrågar sådant stöd. Barn- och ungdomsnämnden har angett mål inom området samt tagit upp det i sin verksamhetsplan. Däremot har inte någon mer samlad strategi och planering för arbetet för att stärka föräldrarollen arbetats fram. Insatser har genomförts inom ramen för projekt i Oskarström och Andersberg, samt i begränsad omfattning i övriga skolområden och då oftast med positiv effekt. Föräldrastödet har dock i stor utsträckning baserats på enskilda medarbetares initiativ och engagemang. Vår bedömning stärks av det underlag som tagits fram av stadskontoret till Kommunstyrelsen kring ansvarsfördelning för arbetet med stärkt föräldraroll. I denna framkommer att föräldrastödsarbetet inte finns som en del i den löpande verksamheten inom Barn- och ungdomsnämnden. Vi rekommenderar: - att Barn- och ungdomsnämnden tar initiativ till en strategisk planering och organisation för att förvaltningsövergripande arbeta för måluppfyllelse för fullmäktiges mål Föräldrarollen ska stärkas samt inleder en samverkan med Socialnämnden för att samordna aktiviteter för att nå målet. - att Socialnämnden utvecklar sin samverkan med Barn- och ungdomsnämnden för att samordna aktiviteter för att nå målet Föräldrarollen ska stärkas. 6 av 6

Personlig assistans Kvalitet i bemötande

Personlig assistans Kvalitet i bemötande Revisionsrapport Personlig assistans Kvalitet i bemötande och rätt insatser Christel Eriksson Cert. Kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning har fått de förtroendevalda revisorerna i Halmstads kommuns

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Revisionsrapport Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Halmstads kommun Juni 2010 Bo Thörn, certifierad kommunal revisor Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning PwC har fått uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Halland att granska

Läs mer

Den kommunala vuxenutbildningen

Den kommunala vuxenutbildningen Revisionsrapport Den kommunala vuxenutbildningen en uppföljning Halmstads kommun 14 september 2009 Bo Thörn Sammanfattning Revisorerna i Halmstads kommun har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Halmstads kommun. Revisionsrapport. Hemvårdsnämndens kvalitetsuppföljning

Halmstads kommun. Revisionsrapport. Hemvårdsnämndens kvalitetsuppföljning Revisionsrapport Hemvårdsnämndens kvalitetsuppföljning Halmstads kommun Christel Eriksson certifierad kommunal revisor Bo Thörn certifierad kommunal revisor Januari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Palliativ vård, uppföljning Landstinget i Halland Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Metod och genomförande... 4 Granskningsresultat...

Läs mer

Granskning av hur väl stödet av ekonomitjänster fungerar

Granskning av hur väl stödet av ekonomitjänster fungerar Revisionsrapport Granskning av hur väl stödet av ekonomitjänster fungerar Söderhamns kommun Rolf Hammar David Boman December 13 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1. Revisionsfråga...

Läs mer

Stöd till familjehem

Stöd till familjehem Revisionsrapport Stöd till familjehem Halmstads kommun Christel Eriksson, cert. kommunal revisor Linda Gustavsson Revisionskonsult November 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Uppföljande granskning av tillgänglighet

Uppföljande granskning av tillgänglighet SLUTDOKUMENT 1(2) 2013-01-28 För kännedom; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kommunstyrelsen Miljö- och byggnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Fritids- och kulturnämnden Uppföljande

Läs mer

Samverkan kring barn och ungdomar i behov av särskilt stöd

Samverkan kring barn och ungdomar i behov av särskilt stöd Revisionsrapport* Samverkan kring barn och ungdomar i behov av särskilt stöd Revisorerna i kommunerna och landstinget i Halland i samverkan Del 7 (av 8) HALMSTADS KOMMUN Socialnämnden; individ- och familjeomsorg,

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd www.pwc.se Revisionsrapport Bo Thörn Cert. kommunal revisor Rebecca Lindström Viktor Prytz Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd Halmstads kommun Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND

Läs mer

Målstyrning enligt. hushållning

Målstyrning enligt. hushållning www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Pär Sturesson Cert. kommunal revisor Målstyrning enligt god ekonomisk hushållning Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Ekonomi- och målstyrning inom barn- och. genomförd granskning

Ekonomi- och målstyrning inom barn- och. genomförd granskning Revisionsrapport Vänersborgs kommun Monica Axelsson September 2011 Ekonomi- och målstyrning inom barn- och ungdomsnämndenuppföljning av tidigare genomförd granskning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Uppföljning - Insatser för att bli självförsörjande

Uppföljning - Insatser för att bli självförsörjande www.pwc.se Revisionsrapport Lena Brönnert Cert. kommunal revisor Uppföljning - Insatser för att bli självförsörjande Marks kommun Uppföljning - insatser för att bli självförsörjande Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport. Arbete kring hemlösa. Halmstads kommun. Christel Eriksson. Januari 2012

Revisionsrapport. Arbete kring hemlösa. Halmstads kommun. Christel Eriksson. Januari 2012 Revisionsrapport Arbete kring hemlösa Halmstads kommun Christel Eriksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund 2 3 Granskningsresultat 3 3.1 Socialstyrelsens kartläggning av hemlösa 2011 3

Läs mer

Granskning av registerkontroll inför anställning. Halmstads kommun

Granskning av registerkontroll inför anställning. Halmstads kommun Revisionsrapport Granskning av registerkontroll inför anställning Viktor Prytz Cert. kommunal revisor Martin Hassel Mars 2017 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund... 4 1.2. Syfte

Läs mer

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Augusti 2015 Informationsöverföring och kommunikation med landstinget - uppföljande granskning Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Arbetet kring ensamkommande. Halmstads kommun

Arbetet kring ensamkommande. Halmstads kommun www.pwc.se Revisionsrapport Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Viktor Prytz Revisionskonsult Arbetet kring ensamkommande flyktingbarn Halmstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7).

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7). Arvidsjaurs kommlln Revisorerna Datum 2014-03-13 DO/St- '.J.tJ/'1 2014-03- i j ",. ' För kännedom: Socialnämnden Bam- och utbildningsnämnden Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Fullmäktiges presidium

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon

Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Sandra Marcusson Oktober 2014 Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon Karlshamn kommun Uppföljning av tidigare granskning

Läs mer

Revisionsrapport Stadens styrmodell Haparanda kommun

Revisionsrapport Stadens styrmodell Haparanda kommun Revisionsrapport Stadens styrmodell Haparanda kommun Andreas Jönsson Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult 4 november 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Revisionsrapport. Halmstads kommun. Utveckling av timanställda. Christel Eriksson. December 2011

Revisionsrapport. Halmstads kommun. Utveckling av timanställda. Christel Eriksson. December 2011 Revisionsrapport Utveckling av timanställda Halmstads kommun Christel Eriksson Innehåll Sammanfattning 2 Bakgrund, revisionsfråga och genomförande 3 Granskningsresultat 4 Utveckling av antalet timanställda

Läs mer

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys www.pwc.se Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys Håkan Olsson Cerifierad Kommunal Yrkesrevisor Anna Laurell Lysekils kommun Kommunens arbete med ledning och styrning samt användandet av Stratsys Innehållsförteckning

Läs mer

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun Revisionsrapport Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun November 2008 Karin Jäderbrink Innehållsförteckning 1 Bakgrund och uppdrag... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Revisionsmetod och avgränsning...

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i förskola och grundskola

Systematiskt kvalitetsarbete i förskola och grundskola www.pwc.se Revisionsrapport Magnus Höijer Tilda Lindell 17 februari 2014 Systematiskt kvalitetsarbete i förskola och grundskola Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Revisionsrapport Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Hallsbergs kommun Marie Lindblad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Elevernas kunskapsutveckling under grundskoletiden

Elevernas kunskapsutveckling under grundskoletiden Revisionsrapport Elevernas kunskapsutveckling under grundskoletiden Arboga kommun December 2008 Marie Lindblad 2008-12-03 Marie Lindblad Namnförtydligande Gun-Britt Alnefelt Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Framtidens äldreomsorg - översiktlig granskning. Strömsunds kommun

Framtidens äldreomsorg - översiktlig granskning. Strömsunds kommun www.pwc.se Revisionsrapport Framtidens äldreomsorg - översiktlig granskning Linda Marklund Certifierad kommunal revisor Juni 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2.

Läs mer

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden Mitt Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning Härjedalens Kommun 27 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

EU-finansiering av projekt

EU-finansiering av projekt Revisionsrapport EU-finansiering av projekt - Uppföljning Halmstads kommun 22 februari 2010 Bo Thörn Sammanfattning Revisorerna i Halmstads kommun genomförde 2004 en granskning om ansvar och befogenheter

Läs mer

Uppföljning av granskning avseende hemvård

Uppföljning av granskning avseende hemvård Revisions-PM Uppföljning av granskning avseende hemvård Christina Widerstrand Cert. kommunal revisor oktober 2012 Svalövs kommuns revisorer Uppföljning av granskning avseende hemvård Innehållsförteckning

Läs mer

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Uppföljning Bostadsförsörjning för personer med psykiskt funktionshinder

Uppföljning Bostadsförsörjning för personer med psykiskt funktionshinder Revisionsrapport* Uppföljning Bostadsförsörjning för personer med psykiskt funktionshinder Eskilstuna kommun April 2008 Kerstin Svensson, Certifierad kommunal revisor *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitetsledning inom Hemvårdsnämnden, uppföljning

Kvalitetsledning inom Hemvårdsnämnden, uppföljning Kvalitetsledning inom Hemvårdsnämnden, uppföljning Halmstads kommun Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund, revisionsfrågor och

Läs mer

Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad

Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2017-08-31 Handläggare Annelie Sjöberg Tfn: 08-508 25 008 Till Socialnämnden 2017-09-19 Program för barnets

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport Budgetprocessen Pajala kommun Anna Carlénius Revisonskonsult

Revisionsrapport Budgetprocessen Pajala kommun Anna Carlénius Revisonskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisonskonsult Budgetprocessen Pajala kommun September 2017 Budgetprocessen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Kommunala kontokort Haparanda stad Martin Gandal Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte

Läs mer

Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning

Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Avesta kommun Februari 2008 Bengt Andersson Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 1 1.2

Läs mer

Granskningsredogörelse Trafikförsörjning Skelleftebuss AB

Granskningsredogörelse Trafikförsörjning Skelleftebuss AB Granskningsredogörelse Trafikförsörjning Skelleftebuss AB Linda Marklund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga...2

Läs mer

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2.

Läs mer

Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Härjedalens kommun Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Härjedalens kommun 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun 30Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Budgetprocessen... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag av kommunens

Läs mer

Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs

Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs MOTIONSUTLÅTANDE 2010-09-28 Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige Sid 1 (5) Dnr 77936 Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 mars

Läs mer

Effekter av ny styrmodell

Effekter av ny styrmodell Revisionsrapport Effekter av ny styrmodell Halmstads kommun April 2011 Christel Eriksson certifierad kommunal revisor Bo Thörn certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Kommunstyrelsens styrning och ledning av personalfrågor

Kommunstyrelsens styrning och ledning av personalfrågor Revisionsrapport Kommunstyrelsens styrning och ledning av personalfrågor Strömsunds kommun Britt-Marie Schönfeldt december 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och förslag till åtgärder 1 2 Inledning

Läs mer

Till: Socialnämnden. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av ensamkommande barn och ungdomar

Till: Socialnämnden. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av ensamkommande barn och ungdomar KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen III KARLSKOGA KOMMUN ~ Revisionen 2013-02-18 Diariem ~~.Dc'J6 Kopia Han?I" s~.rm... '''~s.:''''...,,\.c.r ~. 2013-02- 2 6 Till: Socialnämnden För kännedom: Kommunfullmäktige

Läs mer

Uppföljning. Kommunrevisionen i Linköpings kommun. Granskning av nämndernas. som riskerar att fara illa. Revisionsrapport.

Uppföljning. Kommunrevisionen i Linköpings kommun. Granskning av nämndernas. som riskerar att fara illa. Revisionsrapport. www.pwc.se Revisionsrapport Lena Brönnert Cert. kommunal revisor Uppföljning Granskning av nämndernas arbete med barn som riskerar att fara illa Kommunrevisionen i Linköpings kommun Uppföljning - samverkan

Läs mer

Socialnämnden Verksamhetsplan Gemenskap - inte utanförskap

Socialnämnden Verksamhetsplan Gemenskap - inte utanförskap Socialnämnden Verksamhetsplan 2017 Gemenskap - inte utanförskap Verksamhetsplan Socialt ansvar för våra medmänniskor Det medmänskliga ansvaret i Eskilstuna ska vara starkt. De viktigaste förpliktelserna

Läs mer

Revisionsrapport Habo kommun

Revisionsrapport Habo kommun Revisionsrapport Översiktlig granskning av vissa delar av funktionshindersomsorgen Habo kommun Johan Bokinge Karin Norrman-Elgh Johan Bokinge Karin Norrman-Elgh Habo kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Elevhälsa Hallandsgemensam granskning

Elevhälsa Hallandsgemensam granskning Revisionsrapport Elevhälsa Hallandsgemensam granskning Halmstads kommun Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Linda Gustafsson Bo Thörn, certifierad kommunal revisor December 2012 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Systematisk egenkontroll inom brandskyddet

Systematisk egenkontroll inom brandskyddet Revisionsrapport* Systematisk egenkontroll inom brandskyddet Mora kommun Mars 2010 Ove Axelsson Innehållsförteckning 1 Bakgrund, uppdrag, revisionsfråga... 3 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 3 2 Metod

Läs mer

Lärarnas arbetsmiljö

Lärarnas arbetsmiljö www.pwc.se Revisionsrapport Marie Lindblad Cert. kommunal revisor Lärarnas arbetsmiljö Skellefteå kommun Linda Marklund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Kartläggning av kommunernas arbete med föräldrastödjande insatser 2011

Kartläggning av kommunernas arbete med föräldrastödjande insatser 2011 2012-04-20 Kartläggning av kommunernas arbete med föräldrastödjande insatser 2011 Sammanfattning Under hösten 2011 genomförde Statens folkhälsoinstitut en kartläggning av arbetet med föräldrastöd i landets

Läs mer

Revisionsrapport Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa - granskning av samverkan

Revisionsrapport Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa - granskning av samverkan www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Robert Bergman Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa - granskning av samverkan Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och

Läs mer

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun www.pwc.se Håkan Lindahl Eleonor Duvander Rektorernas förutsättningar att vara pedagogiska ledare Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Revisionsfråga...

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll

Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll Lekebergs kommun Fredrik Alm Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 2 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.1 Revisionsfråga 2 2.2 Revisionsmetod

Läs mer

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser 1 Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser En del barn och unga har behov av särskilt stöd. Det kan bero på flera orsaker så som social problematik, psykisk ohälsa, kroniska sjukdomar

Läs mer

Yttrande över revisionsrapport Köptrohet mot ramavtal

Yttrande över revisionsrapport Köptrohet mot ramavtal Datum Dnr 2015-02-12 RS140413 RHR140013 Region Hallands revisorer Yttrande över revisionsrapport Köptrohet mot ramavtal Regionstyrelsen har noterat revisorernas synpunkter och avger härmed svar på vilka

Läs mer

Granskning av målstyrning enligt god ekonomisk hushållning

Granskning av målstyrning enligt god ekonomisk hushållning www.pwc.se Jörn Wahlroth 21 januari 2014 Granskning av målstyrning enligt god ekonomisk hushållning Torsås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.2.1.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Revisionsrapport. Bostadsförsörjning för äldre. Halmstads kommun. Christel Eriksson Certifierad kommunal revisor Februari 2013

Revisionsrapport. Bostadsförsörjning för äldre. Halmstads kommun. Christel Eriksson Certifierad kommunal revisor Februari 2013 Revisionsrapport Bostadsförsörjning för äldre Halmstads kommun Christel Eriksson Certifierad kommunal revisor Februari 2013 Innehåll 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund och syfte 2 2.1 Revisionsfråga 2 2.2 Metod

Läs mer

Kommunrevisionen KS 2016/00531

Kommunrevisionen KS 2016/00531 V W Halmstad Kommunrevisionen Datum 2017-02-07 kommunrevisionen@halmstad.se Dnr KS 2016/00531 Yttrande - Granskning övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externt och internt dataintrång

Läs mer

Granskningsrapport: Granskning Uppföljande granskning IT- organisation och funktion.

Granskningsrapport: Granskning Uppföljande granskning IT- organisation och funktion. SKRIVELSE 2016-06-07 Kommunrevisionen Till Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige, för kännedom Granskningsrapport: Granskning Uppföljande granskning IT- organisation och funktion. Vi har genomfört en

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

Revisionsrapport Barn i behov av särskilt stöd. Tidaholms kommuns revisorer

Revisionsrapport Barn i behov av särskilt stöd. Tidaholms kommuns revisorer Tidaholms kommuns revisorer Revisionsrapport Barn i behov av särskilt stöd Revisionsfråga: Säkerställer Barn- och utbildningsnämnden genom styrning och uppföljning att skolorna arbetar i enlighet med gällande

Läs mer

Långsiktig personalförsörjning

Långsiktig personalförsörjning Långsiktig personalförsörjning Krokoms kommun PM/Förstudie Datum 2010-12-10 Maj-Britt Åkerström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning INLEDNING... 3 BAKGRUND OCH REVISIONSKRITERIER... 3 ÄNDRAD

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap

Pedagogiskt ledarskap www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Linda Marklund Pedagogiskt ledarskap Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Granskning av grundskolans styrning och ledning - från rektors ansvarsnivå

Granskning av grundskolans styrning och ledning - från rektors ansvarsnivå Revisionsrapport* Granskning av grundskolans styrning och ledning - från rektors ansvarsnivå Söderhamns kommun Februari 2008 Hans-Lennart Stenqvist Louise Cedemar *connectedthinking (1) 1. Bakgrund och

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Revisionsrapport Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun Februari 2009 Christina Norrgård Kerstin Svensson, certifierad kommunal

Läs mer

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Smedjebackens kommun December 2008 Bengt Andersson Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...

Läs mer

Granskning av individoch familjeomsorgen för barn och unga

Granskning av individoch familjeomsorgen för barn och unga Revisionsrapport Granskning av individoch familjeomsorgen för barn och unga Lekebergs kommun Lena Brönnert Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning 2 1. Inledning 3 1.1. Bakgrund och

Läs mer

Extern kommunikation

Extern kommunikation Granskningsredogörelse Extern kommunikation Skelleftebuss AB Linda Marklund Robert Bergman Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga 2 2.3 Metod och avgränsning

Läs mer

Samverkan kring barn och ungas psykiska hälsa

Samverkan kring barn och ungas psykiska hälsa www.pwc.se Revisionsrapport Anders Törnqvist Christina Karlsson Johan Lidström Samverkan kring barn och ungas psykiska hälsa Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Årlig granskning 2014 Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet

Årlig granskning 2014 Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet www.pwc.se Revisionsrapport Martin Gandal Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Årlig granskning 2014 Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet April 2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Maria Strömbäck Våld i nära relationer Kiruna kommun Våld i nära relationer Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport E-förvaltning: molntjänster Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor

Revisionsrapport E-förvaltning: molntjänster Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor www.pwc.se Revisionsrapport E-förvaltning: molntjänster Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Januari 2017 Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...3 1.1. Bakgrund...3 1.2. Syfte och kontrollområden...3

Läs mer

Fastigheter för extern uthyrning

Fastigheter för extern uthyrning Revisionsrapport Fastigheter för extern uthyrning Skellefteå kommun Per Ståhlberg, Cert. kommunal revisor Linda Marklund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2.

Läs mer

Slutredovisning av utvecklingsmedel för förebyggandeinsatser i Sollentuna kommun under 2009-07-01 2010-06-30

Slutredovisning av utvecklingsmedel för förebyggandeinsatser i Sollentuna kommun under 2009-07-01 2010-06-30 Socialkontoret Elisabeth Bengtsson Avdelningschef 08-57921257 Redovisning 2011-04-11 Sida 1 av 5 Länsstyrelsen i Stockholms län Slutredovisning av utvecklingsmedel för förebyggandeinsatser i Sollentuna

Läs mer

Insatser till barn i behov av särskilt stöd

Insatser till barn i behov av särskilt stöd Revisionsrapport Insatser till barn i behov av särskilt stöd Lindesbergs kommun Februari 2009 Marie Lindblad 2009-02-17 Marie Lindblad Namnförtydligande Bert Hedberg Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Revisionsrapport Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Socialnämnden Katrineholms kommun Januari 2009 Christina Norrgård Kerstin Svensson, certifierad kommunal revisor

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av målstyrning.

Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur Härjedalens Kommun 23 januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning

Läs mer

Revisionsrapport: Uppföljning av rapport Genomlysning av IFO

Revisionsrapport: Uppföljning av rapport Genomlysning av IFO Revisorerna Socialnämnden För kännedom: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Uppföljning av rapport Genomlysning av IFO Revisionen har genom KPMG genomfört en uppföljning av rapporten

Läs mer

Granskning av folkhälsoarbetet för barn och ungdomar

Granskning av folkhälsoarbetet för barn och ungdomar Revisionsrapport Granskning av folkhälsoarbetet för barn och ungdomar Ängelholms kommun Augusti 2009 Jean Odgaard, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 4

Läs mer

Granskning av socialnämndens förutsättningar för att ta fram en budget i balans

Granskning av socialnämndens förutsättningar för att ta fram en budget i balans www.pwc.se Revisionsrapport Kerstin Sikander Cert. kommunal revisor Linda Gustavsson Revisionskonsult Granskning av socialnämndens förutsättningar för att ta fram en budget i balans Ängelholms kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Samverkan kring barn och ungdomar i behov av särskilt stöd

Samverkan kring barn och ungdomar i behov av särskilt stöd Revisionsrapport* Samverkan kring barn och ungdomar i behov av särskilt stöd Revisorerna i kommunerna och landstinget i Halland i samverkan Del 1, sammanfattad rapport hela länet Februari 2008 Helena Bengtsson

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer