Revisionsrapport. Halmstads kommun. Utveckling av timanställda. Christel Eriksson. December 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport. Halmstads kommun. Utveckling av timanställda. Christel Eriksson. December 2011"

Transkript

1 Revisionsrapport Utveckling av timanställda Halmstads kommun Christel Eriksson

2 Innehåll Sammanfattning 2 Bakgrund, revisionsfråga och genomförande 3 Granskningsresultat 4 Utveckling av antalet timanställda 4 Hemvårdsförvaltningen 4 Socialförvaltningen 6 Övrigt 7 Aktiviteter och åtgärder kring bemanningsfrågor 7 Möjlighet till utökad sysselsättningsgrad för ordinarie personal 7 Hemvårdsförvaltningen 8 Socialförvaltningen 8 Brukarnas uppfattning om personalkontinuitet 8 Hemvårdsförvaltningen 8 Socialförvaltningen 9 Analys och bedömning 9 Utveckling av antalet timanställda och vidtagna åtgärder 9 Brukarnas upplevelse av kontinuitet 10 Hemvårdsförvaltningen 10 Socialförvaltningen 10 Sammanfattad bedömning 10 Halmstads kommun 1 av 11

3 Sammanfattning Revisorerna i Halmstads kommun har uppdragit åt PwC att genomföra en uppföljande revision kring utvecklingen av antalet timanställda. Revisionsfrågan för granskning har varit: Är anställningsformerna för anställda i äldre- och handikappomsorgen ändamålsenliga i syfte att nå kontinuitet för brukarna och anställningstrygghet för personal? I den genomförda granskningen kan konstateras att andelen timanställd personal minskat i viss mån men fortfarande utgör en stor del i vissa av de granskade verksamheterna. Främst är det i särskilt boende som andelen timanställda minskat. Granskningen visar att förvaltningarna arbetar aktivt för att minska antalet timanställda och istället låta de som är timanställda tjänstgöra oftare. Brukarna inom äldreomsorgen upplever en viss förbättring i kontinuiteten de senaste åren. Inom Socialförvaltningens verksamhet finns inga uppgifter om brukarupplevelser kring personkontinuitet. Vår bedömning är att anställningsformerna för de anställda i äldre- och handikappomsorgen ännu inte är helt ändamålsenliga i syfte att nå kontinuitet för brukarna. När det gäller anställningstrygghet har inte antalet timanställda minskat i så stor omfattning, vilket innebär att många personer fortfarande har timanställningar. Däremot har många av de åtgärder som vidtagits lett till att fler av de timanställda får tjänstgöra i större omfattning, vilket enligt vår bedömning leder till en förbättring av anställningsförutsättningarna och kontinuiteten för brukarna. Det är angeläget att Hemvårdsnämnden arbetar vidare med åtgärder i syfte att öka kontinuiteten, främst i hemtjänsten, för att nå en god kvalitet på detta område, samt fortsatt följer utvecklingen av antalet timanställda. Det är vidare angeläget att Socialnämnden efterfrågar brukarnas upplevelse av personkontinuitet och fortsatt följer utvecklingen av timanställda särskilt med anledning av att andelen timanställd personal hittills utgjort en stor del av personalen. Halmstads kommun 2 av 11

4 Bakgrund, revisionsfråga och genomförande Inom äldre- och handikappomsorg förekommer i stor utsträckning att vikarier anställs som s.k. timanställda. Anställningsformen är bl.a. otrygg och gör det svårt att vara informerad om arbetet. Risk finns att personer med sådan anställning går vidare till andra arbetsgivare. Hög användning av timanställda innebär också risk för att kontinuiteten för brukarna försämras. Sedan ett antal år har Halmstads kommun erbjudit möjlighet till utökad sysselsättningsgrad för anställda. Syftet med detta är bl.a. att i större utsträckning kunna ge anställningstrygghet och samtidigt få en större kontinuitet hos brukarna. Revisorerna har gett PwC i uppdrag att göra en granskning av hur utvecklingen av antalet timanställda har varit. Syftet är att bedöma om avsikten att öka anställningstryggheten och kontinuiteten för brukarna infriats. Revisionsfråga: Är anställningsformerna för anställda i äldre- och handikappomsorgen ändamålsenliga i syfte att nå kontinuitet för brukarna och anställningstrygghet för personal? Granskningen inriktas på följande frågeställningar: - Har antalet timanställda minskat över tid? - Upplever brukarna en bättre kontinuitet över tid? - Vidtagna åtgärder? Intervjuer har genomförts med personalhandläggare, verksamhets- alternativt avdelningschefer och enhetschefer Vidare har chef för bemanningsenheten inom hemvårdsförvaltningen samt inspektör inom socialförvaltningen intervjuats. Styrande dokument, utvärdering av årsarbetstid, statistik och brukarenkäter har studerats. Granskningen har avgränsats till en övergripande granskning inom Socialnämndens och Hemvårdsnämndens verksamheter. Halmstads kommun 3 av 11

5 Granskningsresultat Utveckling av antalet timanställda År 2010 gjordes en extern utvärdering av nuvarande regler och arbete med årsarbetstidsavtalet. I rapporten redovisas bl.a. fördelningen mellan månadsanställda och timanställda åren Nedan redovisas utdrag ur rapporten (figur 1A-B och 2). Fig. 1 A Fördelning månadsanställda timanställda inom Särskilda boenden Hemvårdsförvaltningen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 84,2% 85,2% 84,0% 82,3% 82,3% 83,7% 85,3% 88,6% 30% 20% 10% 0% timanst månadsanst Fig. 1 B Fördelningen månadsanställda timanställda inom Hemtjänsten Hemvårdsförvaltningen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 81,0% 82,9% 77,3% 77,1% 76,6% 75,8% 78,4% 79,8% 30% 20% 10% 0% timanst månadsanst Halmstads kommun 4 av 11

6 Fig. 2 Fördelningen månadsanställda timanställda inom Socialförvaltningen Socialförvaltninggen Anställningsform 100% 90% 80% 70% 60% 50% Series3 Series2 Series1 40% 30% 20% 10% 0% Uppgifterna i rapporten visar att andelen timanställda under de aktuella åren var störst inom Socialförvaltningen (ca 30%). Inom Hemvårdsförvaltningen är andelen timanställda högre inom hemtjänsten (ca 20 %) än inom särskilt boende (ca %). Hemvårdsförvaltningen I utvärderingen av årsarbetstidsavtalet, som refererats till ovan, finns en redovisning av utvecklingen av timanställda i hemvårdsförvaltningen under åren Denna redovisning visar att användningen av timanställda i särskilda boenden minskat från att ha varit 15,8 % av personalen till 11,4 % av personalen. Dock har för motsvarande period användningen av timanställda i hemtjänsten i stort sett varit oförändrat (20,2 % år 2009). Under samma period har sjukfrånvaron generellt minskat. I Hemvårdsförvaltningen uppger de intervjuade att antalet timanställda har minskat. Av statistiken för åren framkommer en minskning i antal personer och en mindre ökning i arbetade timmar, se diagram nedan. Halmstads kommun 5 av 11

7 1400 Timanställda. antal personer År 2009 År 2010 år Antal timmar, timanställda jan - oktober 2009, 2010, I intervjuerna framhålls att det inom hemtjänsten är stora variationer i verksamheten genom att nya brukare tillkommer och försvinner med kort varsel. Det innebär att när en ny brukare med omfattande insatser tillkommer behöver insatserna bemannas med kort framförhållning vilket sker med hjälp av bl.a timanställda. I vissa fall när en brukare får mycket omfattande behov av insatser exempelvis i livets slut, utökas personalstyrkan med timanställda. Anledningen är att det kan röra sig om korta tidsperioder för det ökade personalbehovet. Socialförvaltningen Inom Socialförvaltningen är det svårt att med hjälp av anställningsstatstik beskriva förändring av antalet timanställda över tid. Anledningen till detta är att under år 2007 överfördes delar av Socialförvaltningens verksamhet till Arbetslivsförvaltningen bl.a. daglig verksamhet (numera organiserat i Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen). Dessutom upphandlades viss verksamhet vad gäller LSSboende och denna verksamhet överfördes till entreprenör från januari år Statistiken visar en minskning men om den har samband med överförd verksamhet och/eller är en minskning i befintlig verksamhet kan inte urskiljas. Halmstads kommun 6 av 11

8 I den utvärdering av årsarbetstidsavtalet som refereras till ovan (se även nedan under Aktiviteter och åtgärder ) finns en redovisning av utvecklingen av timanställda i socialförvaltningen under åren Denna redovisning visar att användningen av timanställda i socialförvaltningen ökat något under perioden och utgör år 2009 ca 30% av personalen. Under samma period har även i denna förvaltning sjukfrånvaron generellt minskat. Vid intervjuerna framhålls att antalet timanställda har minskat de senaste åren. Dels beror detta på att en övertalighet av personal uppstod i samband med överföringen till entreprenad. En grupp personal önskade bibehålla sin anställning i kommunen. För dessa har en form av personalpool skapats. Dels beror minskningen av antalet timanställda på att användningen av de timanställda samordnats i större utsträckning mellan enheterna. Övrigt I båda förvaltningarna framhålls att kravet på att hålla budget gör att enheterna hela tiden strävar efter att ha rätt bemanning vid varje tidpunkt och inte tar risken att få för mycket personal som kan öka kostnaderna. Det innebär att tillsvidareanställningar begränsas till att täcka normala behov men inte är tillräckliga vid arbetstoppar och hög frånvaro. Aktiviteter och åtgärder kring bemanningsfrågor Möjlighet till utökad sysselsättningsgrad för ordinarie personal Kommunen införde redan år 2002 möjlighet till utökad sysselsättningsgrad för deltidsanställda. En av de syften som avsågs med denna förändring var att minska antalet timanställda. Förändringen inleddes som ett projekt som senare permanentades. Detta har inneburit att all personal inom bl.a. hemvårds- och socialförvaltningarna erbjudits möjlighet att öka sin sysselsättningsgrad. De som på detta sätt fått utökad sysselsättningsgrad har s.k. årsarbetstid. Den tid som finns utöver schemalagd tid på ursprungstjänsten (s.k. kryssdagar) används för att ersätta vid frånvaro. En utvärdering av årsarbetstiden genomfördes under år Som redovisats ovan har förvaltningarna sedan många år personal som har utökad sysselsättningsgrad och som på denna tid ersätter för frånvaro. Detta innebär enligt de intervjuade att verksamheterna i mindre utsträckning behöver använda sig av timanställda främst under vardagar. Fortfarande kvarstår behovet av timanställda dock för att ersätta frånvaro på lördagar och söndagar eftersom de som har utökad sysselsättningsgrad oftast redan arbetar varannan helg på sin ordinarie tjänst. Under intervjuerna framkommer även att kontinuiteten för brukarna i vissa fall kan bli sämre när förvaltningarna arbetar med personal med utökad sysselsättningsgrad. Anledningen är att, om frånvaron omfattar ett antal dagar i följd, måste den ersättas med olika personer med utökad sysselsättningsgrad. Oftast har inte samma person s.k. kryssdagar flera dagar i rad. Ofta arbetar också personal med utökad sysselsättningsgrad på flera enheter utöver sin egen för att kryssdagarna ska kunna användas effektivt. Om en timanställd hade anlitats så kunde det inneburit att samma person bokades för hela frånvaron dvs med bättre kontinuitet för brukaren. Halmstads kommun 7 av 11

9 Förvaltningarna uppger också att de har behov av att ha en viss mängd timanställda för att kunna ersätta vid sommarsemestern. Hemvårdsförvaltningen I Hemvårdsförvaltningen finns en bemanningsenhet som numera rekryterar vikarier (timanställda) för hela verksamheten. I syfte att dels höja kompetensen, dels ge bättre förutsättningar för arbete och dels minska antalet timanställda sker numera all rekrytering och samordning av de timanställda via bemanningsenheten. De som anställs som timanställda och som eventuellt saknar utbildning får information om att de inte kommer att få fortsatt arbete på sikt om de inte går utbildning. Förvaltningen framhåller behovet av att få möjlighet till ett webbaserat bokningssystem som skulle förbättra kontakterna och informationen till de timanställda samt minska arbetet kring rekryteringen. Socialförvaltningen Eftersom socialförvaltningen sen några år har haft en övertalighet bland sin personal inom LSS-verksamheten så samordnas vikarieplaneringen till viss del inom förvaltningen. Varje enhetschef har några timanställda som arbetar återkommande i enheten. Enhetscheferna samarbetar också vid behov. Genomgång görs regelbundet av de timanställda så att de som mycket sällan arbetar skrivs ut. Tidigare kunde timanställda finnas med i personalsystemet trots att de inte arbetat på länge. Även socialförvaltningen framhåller behovet av ett webbaserat bokningssystem för de timanställda. Brukarnas uppfattning om personalkontinuitet Hemvårdsförvaltningen För hemvårdsförvaltningen har brukarenkäter ur den s.k Kvalitetsbarometern studerats. Kvalitetsbarometern genomförs som ett samarbete mellan kommunerna Växjö, Kalmar, Karlskrona, Kristianstad och Halmstad åren 2002, 2005, 2008 och Som en del i denna granskning har vi beaktat resultaten i enkäten som rör personkontinuitet. Brukarna har i enkäten fått svara på frågan: Är det som regel samma personer som hjälper dig? samt en kontrollfråga Tycker du att för många personer som hjälper dig? Enkätresultatet 2011 visar att det inom hemtjänsten i Halmstad är 21,9 % av de svarande som tycker att det är för många personer. För särskilt boende är det 14,8 %. I jämförelse med övriga kommuner som ingår i undersökningen har dock Halmstad det bästa resultatet både för hemtjänst och särskilt boende och detta även vid jämförelse med andra residensstäder. Halmstads kommun 8 av 11

10 Om man jämför upplevelsen av personkontinuitet över tid med resultat 2011 (kvalitetsindex 1 0,65) framgår att det för hemtjänsten i Halmstad var ett bättre resultat år 2002 (o,78) för att sedan bli sämre 2005 (0,51) och 2008 (0,41). Motsvarande resultat för särskilt boende visar ett sämre resultat år 2002 (o,72) för att sedan bli bättre 2005 (0,78), 2008 (0,88) och 2011 (0,86). Hemvårdsförvaltningen lyfter vid intervjuerna att det är svårt att helt undvika att många personer arbetar hos samma brukare. Främst gäller det brukare med stora omsorgsbehov där insatser sker vid alla tider på dygnet alla dagar i veckan och då det dessutom krävs dubbelbemanning. Exempel: En brukare med insatser enligt ovan kommer att av schematekniska skäl träffa minst personer (varav minst 6 nattpersonal) under en 14-dagarsperiod. Till det kommer ev. vikarier vid frånvaro. Förvaltningen försöker skapa kontinuitet genom att en särskild personal utses som kontaktman för brukaren. Socialförvaltningen Socialförvaltningen genomför brukarenkäter som ett led i sin uppföljning av LSSverksamheten. I dessa enkäter saknas dock frågor kring personalkontinuitet. Inspektören uppger att det i kontakter med brukare och deras anhöriga inte framkommit synpunkter kring personalkontinuitet men däremot att brukarna i förväg vill ha information om vilken personal som de kommer att träffa. Enhetscheferna ger samma beskrivning. Analys och bedömning Utveckling av antalet timanställda och vidtagna åtgärder Granskningen visar att antalet timanställda i Hemvårdsförvaltningen minskat något de senaste åren men att tiden de timanställda arbetar istället ökat något. Att antalet personer minskat bedöms på sikt innebära förbättrad kontinuitet för brukarna. För Socialförvaltningen är det dock svårt att göra någon bedömning för de senaste åren, , eftersom det bl.a. skett förändring i verksamhetsomfattningen som begränsar jämförelsemöjligheten. De intervjuade uppger att antalet timanställda personer har minskat. Totalt sett har Socialförvaltningen en hög andel timanställda relaterat till antalet tillsvidareanställda (se fig 2 ovan). 1 Kvalitetsindex är ett framräknat värde för att underlätta jämförelser. Kortfattat kan det beskrivas som att positiva svar ger högre värde (max + 2) och negativa svar ger lägre värde(min -2). När dessa vägs samman erhålls ett genomsnittligt värdeomdöme som redovisas som kvalitetsindex. Minst siffervärdet 1 bör uppnås om kvaliteten ska betraktas som god. Halmstads kommun 9 av 11

11 Trots att olika åtgärder vidtagits för att minska användningen av timanställda exempelvis utökad sysselsättningsgrad för redan anställda och samordning av rekrytering av timanställda, så används timanställda fortfarande relativt stor omfattning. Detta trots att frånvaro för exempelvis sjukdom minskat. Anledningen till att timanställda fortfarande behöver användas är bl.a. att den utökade sysselsättningsgraden ger begränsad användning främst på helger samt krav på att hålla budget vilket gör att risken för att tillfälligt ha för mycket personal måste minimeras. En annan anledning är att det inom främst hemtjänsten är stora variationer i verksamheten där vårdtagare tillkommer och försvinner med kort framförhållning. Brukarnas upplevelse av kontinuitet Hemvårdsförvaltningen Den genomförda granskningen visar att brukarnas upplevelse av personkontinuiteten i särskilt boende har förbättrats något över åren För hemtjänsten finns en viss försämring åren även om en förbättring skett mellan åren 2008 och Den upplevda personkontinuiteten är dock bättre i Halmstad än i jämförda residensstäder. Socialförvaltningen För socialförvaltningen har det inte varit möjligt att i granskningen beskriva brukarnas upplevelse av kontinuitet eftersom mätning av brukarnas upplevelse av personkontinuitet saknas. Sammanfattad bedömning Revisionsfrågan för denna granskning har varit: Är anställningsformerna för anställda i äldre- och handikappomsorgen ändamålsenliga i syfte att nå kontinuitet för brukarna och anställningstrygghet för personal? I den genomförda granskningen kan konstateras att andelen timanställd personal minskat i viss mån men fortfarande utgör en stor del i vissa av de granskade verksamheterna. Främst är det i särskilt boende som andelen timanställda minskat. Granskningen visar att förvaltningarna arbetar aktivt för att minska antalet timanställda och istället låta de som är timanställda tjänstgöra oftare. Brukarna inom äldreomsorgen upplever en viss förbättring i kontinuiteten de senaste åren. Inom Socialförvaltningens verksamhet finns inga uppgifter om brukarupplevelser kring personkontinuitet. Vår bedömning är att anställningsformerna för de anställda i äldre- och handikappomsorgen ännu inte är helt ändamålsenliga i syfte att nå kontinuitet för brukarna. När det gäller anställningstrygghet har inte antalet timanställda minskat i så stor omfattning, vilket innebär att många personer fortfarande har timanställningar. Däremot har många av de åtgärder som vidtagits lett till att fler av de timanställda Halmstads kommun 10 av 11

12 får tjänstgöra i större omfattning, vilket enligt vår bedömning leder till en förbättring av anställningsförutsättningarna och kontinuitet för brukarna. Det är angeläget att Hemvårdsnämnden arbetar vidare med åtgärder i syfte att öka kontinuiteten, främst i hemtjänsten, för att nå en god kvalitet på detta område, samt fortsatt följer utvecklingen av antalet timanställda. Det är vidare angeläget att Socialnämnden efterfrågar brukarnas upplevelse av personkontinuitet och fortsatt följer utvecklingen av timanställda särskilt med anledning av att andelen timanställd personal hittills utgjort en stor del av personalen. Halmstads kommun 11 av 11

Halmstads kommun. Revisionsrapport. Hemvårdsnämndens kvalitetsuppföljning

Halmstads kommun. Revisionsrapport. Hemvårdsnämndens kvalitetsuppföljning Revisionsrapport Hemvårdsnämndens kvalitetsuppföljning Halmstads kommun Christel Eriksson certifierad kommunal revisor Bo Thörn certifierad kommunal revisor Januari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Personlig assistans Kvalitet i bemötande

Personlig assistans Kvalitet i bemötande Revisionsrapport Personlig assistans Kvalitet i bemötande och rätt insatser Christel Eriksson Cert. Kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning har fått de förtroendevalda revisorerna i Halmstads kommuns

Läs mer

Revisionsrapport. Vikarieanskaffning. Vara kommun. Karin Norrman Elgh. februari 2013

Revisionsrapport. Vikarieanskaffning. Vara kommun. Karin Norrman Elgh. februari 2013 Revisionsrapport Vikarieanskaffning Vara kommun Karin Norrman Elgh Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga... 2 2.3. Avgränsning... 2 2.4. Metod... 2 3.1. Rutiner/policy för vikarieanskaffning

Läs mer

Revisionsrapport Stärkt föräldraroll

Revisionsrapport Stärkt föräldraroll Revisionsrapport Stärkt föräldraroll Christel Eriksson Cert. Kommunal revisor Januari 2013 Sammanfattning har fått de förtroendevalda revisorerna i Halmstads kommuns uppdrag att granska arbetet kring målet

Läs mer

Revisionsrapport. stöd. Kalmar kommun. 3 november 2008. Christel Eriksson Stefan Wik

Revisionsrapport. stöd. Kalmar kommun. 3 november 2008. Christel Eriksson Stefan Wik Revisionsrapport Resursfördelning inom LSSverksamheten - boende med särskilt stöd Kalmar kommun 3 november 2008 Christel Eriksson Stefan Wik 1 2008-11-03 Chistel Eriksson Stefan Wik 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport. Arbete kring hemlösa. Halmstads kommun. Christel Eriksson. Januari 2012

Revisionsrapport. Arbete kring hemlösa. Halmstads kommun. Christel Eriksson. Januari 2012 Revisionsrapport Arbete kring hemlösa Halmstads kommun Christel Eriksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund 2 3 Granskningsresultat 3 3.1 Socialstyrelsens kartläggning av hemlösa 2011 3

Läs mer

Kvalitetsledning inom Hemvårdsnämnden, uppföljning

Kvalitetsledning inom Hemvårdsnämnden, uppföljning Kvalitetsledning inom Hemvårdsnämnden, uppföljning Halmstads kommun Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund, revisionsfrågor och

Läs mer

Revisionsrapport Vikariehantering inom socialnämnden

Revisionsrapport Vikariehantering inom socialnämnden 1 (5) Kommunrevisorerna Revisionsrapport Vikariehantering inom socialnämnden Rekommendationer i revisionsrapporten PwC, Kommunal Sektor, har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av

Läs mer

Nämndens insyn och kontroll av vårdentreprenad i Brålanda. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Datum 2011-01-27. Författare Hans-Lennart Stenqvist

Nämndens insyn och kontroll av vårdentreprenad i Brålanda. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Datum 2011-01-27. Författare Hans-Lennart Stenqvist Nämndens insyn och kontroll av vårdentreprenad i Brålanda Vänersborgs kommun Revisionsrapport Datum 2011-01-27 Författare Hans-Lennart Stenqvist Innehållsförteckning Uppdraget... 3 Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

Granskning av anskaffning av vikarier inom äldreomsorgens särskilda boenden

Granskning av anskaffning av vikarier inom äldreomsorgens särskilda boenden Revisionsrapport Granskning av anskaffning av vikarier inom äldreomsorgens särskilda boenden Övertorneå kommun Christina Karlsson December 2012 Övertorneå kommun Granskning av anskaffning av vikarier inom

Läs mer

Äldre med omfattande vårdbehov utan kommunal insats

Äldre med omfattande vårdbehov utan kommunal insats Revisionsrapport* Äldre med omfattande vårdbehov utan kommunal insats Kompletteringsgranskning till Hallandsgemensam granskning Landstinget Halland Mars 2007 Christel Eriksson Bo Thörn Innehållsförteckning

Läs mer

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Palliativ vård, uppföljning Landstinget i Halland Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Metod och genomförande... 4 Granskningsresultat...

Läs mer

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning PwC har fått uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Halland att granska

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar

Uppföljning av tidigare granskningar Revisionsrapport* Uppföljning av tidigare granskningar Krokoms kommun 31 oktober 2007 Maj-Britt Åkerström *connectedthinking 2007-10-31 Maj-Britt Åkerström Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplanering

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplanering Revisionsrapport Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplanering Östersund kommun 2 oktober 29 Erik Palmgren Revisionskonsult Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor Anneth Nyqvist Maj-Britt Åkerström

Läs mer

Granskning av hur väl stödet av ekonomitjänster fungerar

Granskning av hur väl stödet av ekonomitjänster fungerar Revisionsrapport Granskning av hur väl stödet av ekonomitjänster fungerar Söderhamns kommun Rolf Hammar David Boman December 13 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1. Revisionsfråga...

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Arbetet kring ensamkommande. Halmstads kommun

Arbetet kring ensamkommande. Halmstads kommun www.pwc.se Revisionsrapport Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Viktor Prytz Revisionskonsult Arbetet kring ensamkommande flyktingbarn Halmstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna Härjedalens Kommun 3 September 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Kvalitetsbarometern 2011

Kvalitetsbarometern 2011 Kvalitetsbarometern 2011 Brukarnas upplevelser av kvalitet i vård och omsorg i Halmstad, Kristianstad, Växjö, Kalmar och Karlskrona kommun. Bo Engström Sammanfattning En konsultrapport från Utredningsspecialisten

Läs mer

Spara kraft och kronor med ett nytt sätt att lösa bemanningen!

Spara kraft och kronor med ett nytt sätt att lösa bemanningen! GÖR SOM NYNÄSHAMNS KOMMUN Spara kraft och kronor med ett nytt sätt att lösa bemanningen! Nya tider i Nynäshamns kommun Lägre arbetskraftskostnader, fler tills vidareanställda och färre timavlönade. Det

Läs mer

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Augusti 2015 Informationsöverföring och kommunikation med landstinget - uppföljande granskning Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden Socialnämnden 2016-06-16 Plats och tid: Ön Laholm, kl 09:00 09:30 ande: Ella Kardemark (KD), ordförande Tord Johansson (S) Magnus Ackerot (M) Ann-Margret Meijer (S) Mathias Sörensen (S) Svein Henriksen

Läs mer

Den kommunala vuxenutbildningen

Den kommunala vuxenutbildningen Revisionsrapport Den kommunala vuxenutbildningen en uppföljning Halmstads kommun 14 september 2009 Bo Thörn Sammanfattning Revisorerna i Halmstads kommun har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Revisionsrapport Habo kommun

Revisionsrapport Habo kommun Revisionsrapport Översiktlig granskning av vissa delar av funktionshindersomsorgen Habo kommun Johan Bokinge Karin Norrman-Elgh Johan Bokinge Karin Norrman-Elgh Habo kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Arvika kommun. Registerkontroll av personal i förskola, skola och skolbarnomsorg. KPMG Örebro 27 februari 2007 Antal sidor 7

Arvika kommun. Registerkontroll av personal i förskola, skola och skolbarnomsorg. KPMG Örebro 27 februari 2007 Antal sidor 7 ABCD Arvika kommun av personal i förskola, skola och skolbarnomsorg KPMG Örebro 27 februari 2007 Antal sidor 7 Innehåll 1. Inledning 1 2. Syfte 1 3. Metod 1 4. Sammanfattning 2 5. Lagen om registerkontroll

Läs mer

Granskning av registerkontroll inför anställning. Halmstads kommun

Granskning av registerkontroll inför anställning. Halmstads kommun Revisionsrapport Granskning av registerkontroll inför anställning Viktor Prytz Cert. kommunal revisor Martin Hassel Mars 2017 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund... 4 1.2. Syfte

Läs mer

För kännedom: Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Vård- och omsorgsnämnden

För kännedom: Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Vård- och omsorgsnämnden Kommunrevisionen 2007-12-12 För kännedom: Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Vård- och omsorgsnämnden Granskning av omsorgstyngd och bemanning På uppdrag av Lunds kommuns revisorer har Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

Handläggare: Yvonne Westrin. Rapport om utvecklingsprojekt kring arbetsorganisation och arbetstid inom förskolan Återremiss från sammanträde

Handläggare: Yvonne Westrin. Rapport om utvecklingsprojekt kring arbetsorganisation och arbetstid inom förskolan Återremiss från sammanträde Barn och ungdom hìåöëüçäãéåë=pac= = qà åëíéìíä í~åçé= ako=rmqjntrjmr= ëáç=n=esf=ommrjmujnr= Handläggare: Yvonne Westrin Tfn: 508 08 138 Till Kungsholmens Stadsdelsnämnd = Rapport om utvecklingsprojekt

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport LSS-verksamheten Gällivare kommun Jenny Krispinsson Anna Carlénius

www.pwc.se Revisionsrapport LSS-verksamheten Gällivare kommun Jenny Krispinsson Anna Carlénius www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Anna Carlénius LSS-verksamheten Gällivare kommun LSS-verksamheten Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Ekonomi- och målstyrning inom barn- och. genomförd granskning

Ekonomi- och målstyrning inom barn- och. genomförd granskning Revisionsrapport Vänersborgs kommun Monica Axelsson September 2011 Ekonomi- och målstyrning inom barn- och ungdomsnämndenuppföljning av tidigare genomförd granskning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin. Vadstena kommun. Bisysslor bland anställda

Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin. Vadstena kommun. Bisysslor bland anställda Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin Vadstena kommun Bisysslor bland anställda t Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Revisionsfrågor...3 3.1. Avgränsning...3 3.2. Granskningens genomförande...3

Läs mer

Ärende: Ärende 8 Dnr Förslag till yttrande: Nämndernas planering för hantering av korttidsbemanning

Ärende: Ärende 8 Dnr Förslag till yttrande: Nämndernas planering för hantering av korttidsbemanning Malmö stad Utbildningsförvaltningen 1 (3) Datum 2012-11-26 Vår referens Monica Henningsson Direkttelefon 040-34 30 51 Tjänsteutlåtande Ärende: Ärende 8 Dnr 2012-562 Förslag till yttrande: Nämndernas planering

Läs mer

Uppföljande granskning av tillgänglighet

Uppföljande granskning av tillgänglighet SLUTDOKUMENT 1(2) 2013-01-28 För kännedom; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kommunstyrelsen Miljö- och byggnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Fritids- och kulturnämnden Uppföljande

Läs mer

Socialnämndens systematiska kvalitetsledning

Socialnämndens systematiska kvalitetsledning www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Maria Strömbäck Socialnämndens systematiska kvalitetsledning Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1.

Läs mer

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Handlingsplan för att motverka uppsägning. av tillsvidareanställda

Handlingsplan för att motverka uppsägning. av tillsvidareanställda Handlingsplan för att motverka uppsägningar av tillsvidareanställda Dokumenttyp Politiskt handlingsprogram Dokumentägare Kommunstyrelsen Dokumentnamn Handlingsplan för att motverka uppsägning av tillsvidareanställda

Läs mer

Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning

Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet Mätning 2014. Cecilia Ahlgren

Kommunens Kvalitet i Korthet Mätning 2014. Cecilia Ahlgren Kommunens Kvalitet i Korthet Mätning 2014 Cecilia Ahlgren Kalmar kommuns utfall jämfört med övriga kommuner 2014 (ca 230 deltagande kommuner) Mått 23, 26 och 29 inte inkluderade då dessa inte kan utvärderas

Läs mer

BEMANNING UTIFRÅN RESURSER, STYRNING OCH STRATEGIER

BEMANNING UTIFRÅN RESURSER, STYRNING OCH STRATEGIER BEMANNING UTIFRÅN RESURSER, STYRNING OCH STRATEGIER - GÄLLER EGEN REGI RIKTLINJE KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsdirektör Ansvarig samt fr.o.m: Utvecklingsledare 150530 Uppdateras: 160130

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Kontrollrutiner av timlöner inom socialförvaltningen Anna Carlénius Jenny Krispinsson Pajala kommun

www.pwc.se Revisionsrapport Kontrollrutiner av timlöner inom socialförvaltningen Anna Carlénius Jenny Krispinsson Pajala kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Jenny Krispinsson Kontrollrutiner av timlöner inom socialförvaltningen Pajala kommun Innehåll 1. Sammanfattning, revisionell bedömning och förslag... 1 2. Inledning...

Läs mer

Ekonomisk rapport efter november

Ekonomisk rapport efter november TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2014-12-09 ON 2014/0111 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter november Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska

Läs mer

Yttrande över - Övergripande granskning av socialnämnden år 2010

Yttrande över - Övergripande granskning av socialnämnden år 2010 Allmänna utskottet 2011-03-16 14 4 Socialnämnden 2011-03-25 40 5 Dnr 2010/363-70 Yttrande över - Övergripande granskning av socialnämnden år 2010 Bilaga: Revisorernas revisionsrapport Årlig granskning

Läs mer

Avtalsuppföljning av FSB omsorg år 2013

Avtalsuppföljning av FSB omsorg år 2013 Omvårdnadsförvaltningen 2013-09-26 SID 1 (5) Avtalsuppföljning av FSB omsorg år 2013 Bakgrund Staben för kvalitetsutveckling genomför en uppföljning varje år. Vid 2013 års avtalsuppföljning har kvalitetsutvecklaren

Läs mer

Ingrid Noord Silversten (S) Maria Fredlund (V) Kerstin Rosenkvist (C) Jonna Lindman (M) Marianne Samuelsson (FP)

Ingrid Noord Silversten (S) Maria Fredlund (V) Kerstin Rosenkvist (C) Jonna Lindman (M) Marianne Samuelsson (FP) Personalutskottet 2011-02-14 Plats och tid Engelbrektsrummet kl 14.00-16.15 Beslutande Övriga deltagare Ingrid Noord Silversten (S) Maria Fredlund (V) Kerstin Rosenkvist (C) Jonna Lindman (M) Marianne

Läs mer

Uppföljning av kommunrevisionens granskning av Kvalitet i äldreomsorgen

Uppföljning av kommunrevisionens granskning av Kvalitet i äldreomsorgen Uppföljning av kommunrevisionens granskning av Kvalitet i äldreomsorgen Klippans kommun Revisionsrapport Maj 2011 Jean Odgaard, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 1 Inledning...

Läs mer

Granskning av verksamheten i Lönesamverkan

Granskning av verksamheten i Lönesamverkan Revisionsrapport* Granskning av verksamheten i Lönesamverkan HUL 18 februari 2008 Eva Gustafsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Bakgrund, revisionsfråga och metod...3 2 Sammanfattning av den

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Arbetsmarknadsöversikt maj 2008

Arbetsmarknadsöversikt maj 2008 Arbetsmarknadsöversikt maj 2008 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning och analys av kartläggningar

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (1) Riktlinje för timavlönade. 2014-10-29 Vår referens. Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.

Tjänsteskrivelse 1 (1) Riktlinje för timavlönade. 2014-10-29 Vår referens. Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo. 1 (1) Datum 2014-10-29 Vår referens Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.se Tjänsteskrivelse Riktlinje för timavlönade SOFS-2014-463 Sammanfattning Samtliga förvaltningar ska under

Läs mer

PERSONAL I FARSTA STADSDELS- FÖRVALTNING 2012

PERSONAL I FARSTA STADSDELS- FÖRVALTNING 2012 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING HR-AVDELNINGEN BENGT WALLENIUS SID 1 (6) 2012-12-27 PERSONAL I FARSTA STADSDELS- FÖRVALTNING 2012 Alla uppgifter avser tillsvidareanställd personal om inte annat anges. Anställda

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1

Läs mer

Öppna jämförelser; landstingets arbete med

Öppna jämförelser; landstingets arbete med Revisionsrapport* Öppna jämförelser; landstingets arbete med resultatet av redovisningen Landstinget Halland Oktober 2007 Christel Eriksson, certifierad kommunal yrkesrevisor 1 Sammanfattning Revisorerna

Läs mer

Revisionsrapport Budgetprocessen Pajala kommun Anna Carlénius Revisonskonsult

Revisionsrapport Budgetprocessen Pajala kommun Anna Carlénius Revisonskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisonskonsult Budgetprocessen Pajala kommun September 2017 Budgetprocessen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad 1 (12)

Sammanträdesdatum Blad 1 (12) Blad 1 (12) Gemensam nämnd för närvård i Frostviken 2016-10-13 Plats och tid Forsgården, Gäddede, kl. 10.00 14.00 Beslutande Övriga närvarande Bengt Bergqvist (S), ordförande Ardis Lindman (S) Mårten Jonsson

Läs mer

Resultat- och kvalitetsberättelse

Resultat- och kvalitetsberättelse Intraprenad Huskvarna 85322801 Resultat- och kvalitetsberättelse 2016 Resultat- och kvalitetsberättelse 2016 Intraprenad Huskvarna 85322801 Innehållsförteckning Inledning... 3 Varför en resultat- och kvalitetsberättelse?...

Läs mer

Stöd till familjehem

Stöd till familjehem Revisionsrapport Stöd till familjehem Halmstads kommun Christel Eriksson, cert. kommunal revisor Linda Gustavsson Revisionskonsult November 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar 2009-06-11

Kommunfullmäktiges handlingar 2009-06-11 Nr 61 Upphandling av bostad med särskild service - LSS Kommunfullmäktiges handlingar 2009-06-11 2009-05-25 2007/KS0795 1 (2) Kommunfullmäktige Upphandling av bostad med särskild service - LSS På Kommunfullmäktiges

Läs mer

33. Motion om rätt till full sysselsättningsgrad med möjlighet till deltid yttrande Dnr 2011/140-109

33. Motion om rätt till full sysselsättningsgrad med möjlighet till deltid yttrande Dnr 2011/140-109 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 38 (41) 2014-03-24 Ks 33. Motion om rätt till full sysselsättningsgrad med möjlighet till deltid yttrande Dnr 2011/140-109 Angelica Katsanidou (S) och Dan Nilsson

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

Angående schemaläggning och bemanning m.m. inom äldreomsorgen

Angående schemaläggning och bemanning m.m. inom äldreomsorgen RINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORG Handläggare: Katarina Odén-Ryhede Telefon: 08-508 01 303 22 Till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2012-03-08 SDN 2012-03- Angående

Läs mer

Varbergs kommun. Granskning av resursfördelning, effektivitet, logistik och brukarperspektiv inom hemtjänsten.

Varbergs kommun. Granskning av resursfördelning, effektivitet, logistik och brukarperspektiv inom hemtjänsten. Granskning av resursfördelning, effektivitet, logistik och brukarperspektiv inom hemtjänsten. KPMG AB Antal sidor: 9 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative

Läs mer

Avtalsuppföljning av Humaniora hemtjänst år 2013

Avtalsuppföljning av Humaniora hemtjänst år 2013 Omvårdnadsförvaltningen 2013-09-27 SID 1 (5) Avtalsuppföljning av Humaniora hemtjänst år 2013 Bakgrund Staben för kvalitetsutveckling genomför en uppföljning varje år. Vid 2013 års avtalsuppföljning har

Läs mer

Rutin för resurspoolen - Socialtjänstens bemannings enhet

Rutin för resurspoolen - Socialtjänstens bemannings enhet Rutin för resurspoolen - Socialtjänstens bemannings enhet Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Gäller fr.o.m. Gäller t.o.m. Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Datum och dnr för ursprungligen beslutad

Läs mer

Långtidsplanering, semester och längre sjukdom I första hand får ordinarie personal i grupperna plocka på sig turer när annan personal önskar

Långtidsplanering, semester och längre sjukdom I första hand får ordinarie personal i grupperna plocka på sig turer när annan personal önskar 2015-12-09 (ON 106) tog omsorgsnämnden beslutet att uppdra till förvaltningen att minska antalet bokare med 1,0 årsarbetare inom bemanningsenheten snarast under 2016 samt att bemanningsenhetens administration

Läs mer

Uppföljning 2013-11-14 Bäst Omsorg i Stockholm AB

Uppföljning 2013-11-14 Bäst Omsorg i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20131114 AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner och social dokumentation Företagets representanter: Carina Andersson, Bito Tengroth

Läs mer

Åsa Danielsson 08/ Ragnhild Mårtensson 08/

Åsa Danielsson 08/ Ragnhild Mårtensson 08/ 1 Slutrapport Bemanningsenheten i Tyresö kommun Datum November 2014 Beställare Namn och enhet E-postadress Telefon Åsa Danielsson asa.danielsson@tyreso.se 08/5782 97 10 Ansvarig för genomförande av utvärdering

Läs mer

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun Revisionsrapport Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun November 2008 Karin Jäderbrink Innehållsförteckning 1 Bakgrund och uppdrag... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Revisionsmetod och avgränsning...

Läs mer

Patrik Åberg, HR-konsult - Utvärdering och dokumentation Projekt: Önskad sysselsättningsgrad

Patrik Åberg, HR-konsult - Utvärdering och dokumentation Projekt: Önskad sysselsättningsgrad 1 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetens övergripande mål och strategier... 3 2 Uppdrag... 3 3 Förarbete och projektbeskrivning... 3 3.1 Effektmål... 3 3.2 Projektmål...

Läs mer

Systematisk egenkontroll inom brandskyddet

Systematisk egenkontroll inom brandskyddet Revisionsrapport* Systematisk egenkontroll inom brandskyddet Mora kommun Mars 2010 Ove Axelsson Innehållsförteckning 1 Bakgrund, uppdrag, revisionsfråga... 3 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 3 2 Metod

Läs mer

Tillgänglighet i vården Rapport 12-10

Tillgänglighet i vården Rapport 12-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2011-03-22 Rev/10049 Revisorerna Johan Magnusson Tillgänglighet i vården Rapport 12-10 Tillgänglighet i vården Bakgrund Landstingets revisorer ansvarar för att genomföra årlig granskning

Läs mer

Ledarskap i äldreomsorgen. En rapport från Kommunal och Vision

Ledarskap i äldreomsorgen. En rapport från Kommunal och Vision Ledarskap i äldreomsorgen En rapport från Kommunal och Vision Innehållsförteckning Förord 4 Inledning 5 Hur upplever cheferna förutsättningarna för ledarskap? 6 Vad anser medarbetarna? 7 Slutsatser och

Läs mer

Möte om hemtjänsten. Josefin Blomquist, verksamhetsutvecklare. Dag och tid Torsdag 17 oktober 2013 kl. 15 17. Hallunda Folkets Hus

Möte om hemtjänsten. Josefin Blomquist, verksamhetsutvecklare. Dag och tid Torsdag 17 oktober 2013 kl. 15 17. Hallunda Folkets Hus 1 [6] Referens Josefin Blomquist, verksamhetsutvecklare Möte om hemtjänsten Dag och tid Torsdag 17 oktober 2013 kl. 15 17 Plats Hallunda Folkets Hus Mahria Persson-Lövkvist, verksamhetschef för äldreomsorgen

Läs mer

Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (1) 2016-02-25 BUN 2016.0096 Handläggare Lotta Frisk Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen Sammanfattning Barn- och utbildningsförvaltningen tar varje år fram ett

Läs mer

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys www.pwc.se Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys Håkan Olsson Cerifierad Kommunal Yrkesrevisor Anna Laurell Lysekils kommun Kommunens arbete med ledning och styrning samt användandet av Stratsys Innehållsförteckning

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Vikariehantering Christer Marklund Strömsunds kommun Martin Gandal

www.pwc.se Revisionsrapport Vikariehantering Christer Marklund Strömsunds kommun Martin Gandal www.pwc.se Revisionsrapport Christer Marklund Martin Gandal Vikariehantering Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte och kontrollområden...

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Stefan von Engeström Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK Carl-Stefan von Engeström Projektledare Roger Burström Uppdragsledare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Boendeplanering Tyresö kommun Fredrik Markstedt Cert kommunal revisor Augusti 2015

www.pwc.se Revisionsrapport Boendeplanering Tyresö kommun Fredrik Markstedt Cert kommunal revisor Augusti 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Boendeplanering Fredrik Markstedt Cert kommunal revisor Tyresö kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 Planerings- och beslutsunderlag...

Läs mer

Revisionsrapport. Skyddad identitet Hallandsgemensam granskning. Halland, sammanfattning

Revisionsrapport. Skyddad identitet Hallandsgemensam granskning. Halland, sammanfattning Revisionsrapport Skyddad identitet Hallandsgemensam granskning Halland, sammanfattning Kristian Hafskjär Laholms kommun Charlotte Hammar Deloitte Cecilia Svensson Ernst&Young Irene Dahl Ernst&Young Christel

Läs mer

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun Innehållsförteckning

Läs mer

När får jag mitt bistånd (V)?

När får jag mitt bistånd (V)? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR När får jag mitt bistånd (V)? Beslut och domar enligt SoL och LSS som inte har verkställts i Kalmar län 31 december 2004 Meddelande 2005:26 När får jag mitt bistånd

Läs mer

Granskning av utskick av digitala handlingar. Trelleborgs kommun

Granskning av utskick av digitala handlingar. Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Gabriella Fredriksson November 2014 Granskning av utskick av digitala handlingar Trelleborgs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7).

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7). Arvidsjaurs kommlln Revisorerna Datum 2014-03-13 DO/St- '.J.tJ/'1 2014-03- i j ",. ' För kännedom: Socialnämnden Bam- och utbildningsnämnden Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Fullmäktiges presidium

Läs mer

Habo kommun Granskning av kvaliteten i äldreomsorgen i Habo kommun. November 2013 Torbjörn Bengtsson och Jakob Janerheim

Habo kommun Granskning av kvaliteten i äldreomsorgen i Habo kommun. November 2013 Torbjörn Bengtsson och Jakob Janerheim Habo kommun Granskning av kvaliteten i äldreomsorgen i Habo kommun November 2013 Torbjörn Bengtsson och Jakob Janerheim Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Kvalitetskriterier för hemtjänsten 3

Läs mer

Lönehanteringen. Trelleborgs kommun. December 2010. Anna Eriksson Karin Andersson Henrik Friang

Lönehanteringen. Trelleborgs kommun. December 2010. Anna Eriksson Karin Andersson Henrik Friang Lönehanteringen Trelleborgs kommun December 2010 Anna Eriksson Karin Andersson Henrik Friang Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...

Läs mer

Förteckning över socialnämndens ärenden den 28 november 2012

Förteckning över socialnämndens ärenden den 28 november 2012 Socialnämnden 2012-12-19 Förteckning över socialnämndens ärenden den 28 november 2012 152 Presentation av enhetschefer 153 Ekonomisk uppföljning 154 Anhållan om extra medel från socialnämndens centrala

Läs mer

Upphandling i kommunala bolag

Upphandling i kommunala bolag Revisionsrapport Upphandling i kommunala bolag Halmstads kommun Januari 2009 Bo Thörn Innehållsförteckning INLEDNING 1 UPPDRAG 1 GENOMFÖRANDE 1 RESULTAT 1 KOMMUNENS RIKTLINJER 1 HALMSTADS FASTIGHETS AB

Läs mer

Granskning av kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen

Granskning av kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen Mjölby kommun December 2009 Håkan Lindahl Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 3 2 Bakgrund och uppdrag...

Läs mer

Kompetensförsörjning och generationsskiften

Kompetensförsörjning och generationsskiften Revisionsrapport Kompetensförsörjning och generationsskiften Piteå kommun Datum Helena Lundberg, Certifierad kommunal revisor 2009-09-03 Helena Lundberg, uppdragsansvarig Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...4

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga vid Lunden i Lidköping.

BESLUT. Tillsyn av hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga vid Lunden i Lidköping. BESLUT Inspektionen vård och omsorg 2016-06-16 Dnr 8.4.2-1268/2016-21 1(6) Avdelning sydväst Karin Nyqvist Karin.Nyqvist@ivo.se Lidköpings kommun Social- och arbetsmarknadsnämnden 531 88 Lidköping [LIDKÖPINGS

Läs mer

Ks 404 Dnr 2014.0206.007. Kommunstyrelsen beslutar. 1. Att anse kommunrevisionens frågor besvarade. Beskrivning av ärendet

Ks 404 Dnr 2014.0206.007. Kommunstyrelsen beslutar. 1. Att anse kommunrevisionens frågor besvarade. Beskrivning av ärendet 2014-11-03 2 Ks 404 Dnr 2014.0206.007 Uppföljning av granskningar gällande ledarskapets villkor Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anse kommunrevisionens frågor besvarade. 2. Att i budgetprocessen ta med

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Socialpsykiatri (Boendestöd, Kompassens särskilda boendestöd, Sysselsättningen) Mars, april 2015

Verksamhetsuppföljning Socialpsykiatri (Boendestöd, Kompassens särskilda boendestöd, Sysselsättningen) Mars, april 2015 Verksamhetsuppföljning Socialpsykiatri (Boendestöd, Kompassens särskilda boendestöd, Sysselsättningen) Mars, april 2015 Bakgrund Verksamhetsuppföljning för Socialpsykiatrins verksamheter har genomförts

Läs mer

Uppföljning 2014-03-28 Macorena AB

Uppföljning 2014-03-28 Macorena AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20140328 Macorena AB Granskare: Metod: Webbenkät, verksamhetsbesök, intervju med VC, granskning av rutiner, genomförandeplaner och dokumentation. Företagets

Läs mer

Sammanfattning på lättläst svenska. Upplevd kvalitet i bostad med särskild service och i daglig verksamhet Solna och Sollentuna kommun 2011

Sammanfattning på lättläst svenska. Upplevd kvalitet i bostad med särskild service och i daglig verksamhet Solna och Sollentuna kommun 2011 Sammanfattning på lättläst svenska Upplevd kvalitet i bostad med särskild service och i daglig verksamhet Solna och Sollentuna kommun 2011 Sammanfattning till lättläst svenska har gjorts av Centrum för

Läs mer

Cura Individutveckling

Cura Individutveckling Revisionsrapport Yvonne Lundin Uppföljning av Granskning av intern kontroll i ekonomiadministrativa rutiner och Privata medel 2014 Cura Individutveckling Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer