Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen"

Transkript

1 Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström

2 Innehållsförteckning Sammanfattning Inledning Bakgrund Tidigare granskningsarbete Resultat av granskningen Övergripande styrning och uppföljning Bedömning Organisationen för biståndsbedömning Bedömning Dokumentation av verkställighet Bedömning Överklagningar Bedömning Revisionell bedömning...8

3 Sammanfattning Revisorerna i Härryda kommun har gett Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Komrev i uppdrag att genomföra en granskning av myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen. Granskningen avgränsas till att omfatta handläggning och dokumentation enligt Förvaltningslagen (FL) samt vårdlagarna Socialtjänstlagen(SOL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade(lss). Syftet med granskningen har varit att göra en bedömning av handläggningsprocessen inom äldre- och handikappomsorgen utifrån rättssäkerhet. Ett sammanfattande intryck av kommunens arbete kring myndighetsutövning och dokumentation är att det bedrivs med en medvetenhet och med hög ambition. Man har ett bra system som ger goda förutsättningar att uppfylla de krav och de behov som finns. Det finns övergripande dokument som ger goda förutsättningar att bedriva ett bra arbete med dessa frågor. Det kvalitetsledningssystem som tagits fram innehåller klarläggande när det gäller ansvarsförhållanden samt rutiner för såväl handläggning som dokumentation. Med det så ges en bra grund för ett hållbart system. På olika sätt har framkommit kritik avseende tillgängligheten avseende biståndshandläggarna samtidigt som uppföljningar av myndighetsbesluten inte genomförts i tillräcklig utsträckning. Som en följd av det har organisationen för biståndshandläggningen justerats. Av kvalitetssäkringssystemet framgår ansvarsförhållanden för dokumentationen i verkställigheten och stödmaterial har tagit fram. Länsstyrelsen pekade vid sin tillsyn 2005 på brister bl.a. avseende den individuella planeringen samt dokumentationen i verkställigheten. Ett omfattande arbete har bedrivits inom äldreomsorgen, bl.a. för att komma tillrätta med dessa brister och ett flertal projekt har bedrivits. Att få ett system som omfattar så många personer att fungera är en stor uppgift. Äldreomsorgen har lagt ner mycket tid och kraft på att systemet verkligen ska fungera och förbättringar har också skett. Fortsatt utvecklingsarbete är dock nödvändigt för att ytterligare utveckla dokumentationen. Inom ramen för detta arbete har pekats på några frågor som väcktes i samband med intervjuer med personal och med chefer. Slutligen kan uppmärksammas vikten av att återuppta den sammanställning som tidigare gjorts kring antalet avslag på ansökningar om insats samt antalet överklagningar. 1

4 1 Inledning Biståndsbedömningen inom äldreomsorgen är en viktig faktor som styr olika insatsers utformning och omfattning i hemmet eller i form av särskilt boende till den enskilde. Biståndsbedömningen ger därmed även en effekt på den kommunala ekonomin. Det är därför viktigt att den enskildes behov utreds i tillräcklig omfattning. Besluten måste noggrant övervägas och bli rättssäkert handlagda, samt ske på ett enhetligt sätt inom kommunen. Granskningen avser att belysa om biståndsbedömningen sker enhetligt och med god rättsäkerhet, samt vilken styrning som sker från styrelsen avseende biståndsbedömning. Granskningen avser också att belysa på vilket sätt styrelsen säkerställer att dokumentationen inom verkställigheten uppfyller lagens krav. Det är angeläget att styrelsen säkerställer att verksamheten bedrivs enligt gällande lagstiftning och med respekt för den enskilde. Revisorerna i Härryda kommun har mot denna bakgrund gett Öhrlings Pricewaterhouse- Coopers, Komrev i uppdrag att genomföra en granskning av myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen. Granskningen är avgränsad till att gälla biståndsbedömning och dokumentation enligt socialtjänstlagen inom äldreomsorgen. Revisionsfrågan är hur styrelsen säkerställer att det finns en ändamålsenlig organisation och tillräcklig intern kontroll för handläggning och dokumentation inom äldreomsorgen samt att besluten verkställs. Granskningen har genomförts genom intervjuer med avdelningschef, enhetschef med ansvar för biståndsbedömningen, två biståndsbedömare, tre enhetschefer, personal från tre särskilda boenden samt personal från två hemtjänstområden. Aktuella styrande dokument samt inspektionsrapporter och uppföljningsrapporter från Länsstyrelsen bildar dessutom underlag för granskningen. 1.1 Bakgrund Förvaltningslagen reglerar myndigheters handläggning av ärenden. Om en lag eller en förordning innehåller någon bestämmelse som avviker från denna lag, gäller den bestämmelsen. Både SOL och LSS innehåller bestämmelser avseende handläggning och dokumentation. Socialtjänstlagen reglerar rätten till bistånd. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. I varje ärende ska en individuell bedömning göras. Det är den enskildes behov som ska vara utgångspunkt för insatsens utformning. Lagstiftaren lägger också stor vikt på att den enskilde ska ha möjlighet att på- 2

5 verka insatsens utformning. Kommunerna har möjlighet att upprätta riktlinjer som vägledning för bedömningar, men vid varje ansökningstillfälle måste en individuell bedömning göras. Socialtjänstlagen reglerar att utredningar och beslut om insatser ska dokumenteras, likaså ska verkställigheten dokumenteras. Dokumentationen ska utvisa beslut och åtgärder samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse. Dokumentationen är främst till för att säkerställa att brukaren får den beviljade insatsen. Den är också till för att underlätta arbetet kring den enskilde, att säkerställa att informationen överförs mellan olika personalgrupper, exempelvis olika arbetslag, vid sjukdom och semester hos personalen. Socialstyrelsen gav 2006 ut föreskrifter och allmänna råd avseende dokumentation och handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt bl a Socialtjänstlagen (SoL) gavs dessutom ut en bok Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten, som tolkar och kommenterar lagstiftning och föreskrifter och allmänna råd. I SOSFS 2006:11 1 finns föreskrifter om att nämnden (i Härryda kommunstyrelsen) skall inrätta ett ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet för att kontinuerligt och långsiktigt utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Systemet skall säkerställa att det finns rutiner för bl. a. handläggning och dokumentation av ett ärende samt rutiner för uppföljning och utvärdering av en beslutad insats. Rutinerna bör, med utgångspunkt i gällande lagar och föreskrifter på området omfatta: - när en utredning ska inledas - hur olika typer av utredning ska genomföras - hur målen för en planerad eller beslutad insats ska formuleras - hur beslutad insats ska formuleras och kommuniceras - hur ett överklagande ska hanteras. Då en beviljad insats ska verkställas bör en genomförandeplan upprättas. Det är en plan som har sin utgångspunkt i biståndsbeslutet och som mer detaljerat beskriver hur insatsen ska genomföras. Syftet är att skapa en tydlig struktur för det praktiska genomförandet och uppföljningen av en beslutad insats. 1.2 Tidigare granskningsarbete Länsstyrelsen genomförde en omfattande tillsyn rörande äldreomsorgen 2005, myndighetsutövningen samt dokumentation var en del av denna. Kritik riktades vid tillsynen bl.a. mot kvaliteten i den individuella planeringen samt avseende dokumentationen i verkstäl- 1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 3

6 ligheten. En uppföljande tillsyn genomfördes av länsstyrelsen under 2007 varpå det konstaterades att viss kritik kvarstod avseende dokumentationen i verkställigheten. 2 Resultat av granskningen 2.1 Övergripande styrning och uppföljning 2006 antog kommunfullmäktige en plan för den framtida äldreomsorgen i Härryda kommun där man kan utläsa inriktningen för utveckling av äldreomsorgen. Kommunfullmäktige beslutar varje år om budget för nästkommande år. Efter antagen budget upprättas en verksamhetsplan med mål för verksamheterna. Uppföljning av mål och uppdrag från kommunfullmäktige sker bland annat genom delårs- och årsrapporter. I arbetet med att utveckla ett kvalitetsledningssystem 2 ligger kommunen väl framme och de områden som socialstyrelsen pekar på i sina Föreskrifter och allmänna råd är väl tillgodosedda. Riktlinjer finns framtagna som vägledning till biståndsbedömarna vid beslutsfattande. Ett mål med riktlinjerna anges som att bidra till att beslut som fattas av olika biståndsbedömare blir så likartade som möjligt om förutsättningarna är lika. 3 Riktlinjerna grundas på gällande lagstiftning samt kommunfullmäktiges beslut och komunstyrelsens ställningstagande, i frågor som berör nivåer för bistånd och likabehandling av kommunens invånare i biståndsfrågor i äldreomsorgen. Dokumentet beskriver de grundläggande principerna för biståndshandläggningen med hänvisning till övergripande lokala politiska mål. Här redovisas också grunderna i lagstiftningen, ett antal ansvarsfrågor, stödformer för enskilda samt en beskrivning av insatser och dess innehåll. I beskrivningen uttrycks en definition av olika möjliga insatser samt anges också i flera fall frekvenser i insatsen. I riktlinjerna anges också de formella grunderna i biståndsbedömningen. Där framförs att en utredning normalt skall inledas inom en vecka och genomföras så skyndsamt som möjligt med hänsyn till de omständigheter som är aktuella i ärendet. Sektorn för socialtjänst har dessutom tagit fram ett omfattande kvalitetssäkringssystem där man bl.a. slagit fast ansvarsnivåer, kvalitetsmått samt flödesbeskrivningar avseende såväl 2 SOSFS 2006:11 3 Riktlinjer för bistånd inom äldreomsorgen i Härryda kommun, sektorn för socialtjänst, reviderad

7 myndighetsutövning som dokumentation. Arbetet med systemet för kvalitetssäkring hade påbörjats vid tiden för länsstyrelsens tillsyn och har efter det utvecklats och fördjupats Bedömning Den övergripande styrningen bedöms fungera väl. Det finns riktlinjer som har en effekt att de verkar som vägledning till handläggarna vid beslut. Det är klarlagt i organisationen att riktlinjerna enbart kan vara vägledande och att individuell prövning alltid ska göras. Det är också klarlagt att de delar som innehåller politiskt ställningstagande inte kan ändras utan förnyade politiska beslut. Det kvalitetsledningssystem som tagits fram innehåller klarläggande när det gäller ansvarsförhållanden samt rutiner för såväl handläggning som dokumentation. Med det så ges en bra grund för ett hållbart system. 2.2 Organisationen för biståndsbedömning Kommunstyrelsen beslutar i frågor som rör socialförvaltningen där äldreomsorgen är organiserad. Sektorn för socialtjänst leds av en förvaltningschef med en verksamhetschef för äldreomsorgen och chefer för de olika enheterna inom särskilt boende och hemtjänst inom äldreomsorgen. Dessutom finns en enhetschef för myndighetsutövningen (biståndshandläggningen). Myndighetsgruppen som utför biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen (SoL) är organiserad under en särskild enhet med en egen chef. Biståndsenheten består av en grupp på fem personer som ingår i en alldeles ny organisation, giltig från Motivet till denna organisering står att finna framförallt i de brister i tillgänglighet som förts fram från såväl internt som externt håll. Genom att organisera sig i ansvarsområden och under perioder av tre veckor räknar man med att öka såväl tillgängligheten som effektiviteten. Tillgängligheten ska öka genom att ständigt ha en person som har till arbetsuppgift att svara i telefon och ta emot meddelanden. Effektiviteten ska öka genom att övriga handläggarna ska kunna koncentrera sig på ett specifikt uppdrag i taget. De olika ansvarsområdena är: 1) Ansvar för samordnad vårdplanering på sjukhus. 2) Ansvar för vårdplanering på korttidsboendena samt boendesamordning av korttidsplatser. 3) Svara på alla inkommande samtal till biståndsenheten samt att fördela ut arbetsuppgifter till övriga biståndshandläggare. I denna funktion ingår även att ta emot interna meddelanden samt boendesamordning av platser på särskilt boende. 5

8 4) Hembesök - Hembesök i alla kommunens delar. En effekt av det är att biståndshandläggarna inte längre är ansvariga för specifika brukare, utan för specifika arbetsuppgifter. Med detta följer att handläggarna inte längre följer brukarna på det sätt som tidigare gjorts. Om en handläggare varit på till exempel vårdplanering eller hembesök kring en specifik brukare är denne handläggare ansvarig för denne brukare tills dess utredning och uppdrag är klart. Händer det sedan något nytt med denna brukare, till exempel att hon eller han hamnar på sjukhus är det den handläggare som har hand om samordnad vårdplanering som tar över ärendet. Om någon brukare av någon anledning behöver ha samma handläggare uppger man dock att detta kan ordnas Bedömning Den kritik som framkommit avseende biståndsbedömningen, dels genom brukarstudier och dels internt, har man försökt att möta aktivt. Diskussionerna kring vad som varit problemen och hur dessa ska kunna lösas med tillgängliga resurser, har utmynnat i ett nytt sätt att se på arbetsrutinerna. En följd av det har varit en justering av organisationen för biståndshandläggningen. Kommande utvärdering av dessa åtgärder får visa på effekterna. 2.3 Dokumentation av verkställighet Inom ramen för kvalitetssäkringssystemet finns klarlagt såväl ansvarsfrågor kring dokumentationsfrågorna som rutinbeskrivning för överföring av beslut till verkställigheten. Inom äldreomsorgen har man dessutom arbetat med ett flertal projekt för att stärka arbetet. Rutinerna innebär att ett ärende som beslutats via verksamhetssystemet meddelas ansvarig enhetschef, som ju har det övergripande ansvaret att beslutet verkställs. Vid beviljande om gruppboende kommer ett placeringsmeddelande och vid beviljande av hemtjänstinsats ett meddelande som klargör vilken eller vilka insatser som är aktuella. Inom hemtjänsten går meddelandet om insatser även till samordnare i arbetsgruppen som har att tidsmässigt planera in aktuella besök. För planeringen finns ett datorbaserat planeringsstöd, TES. Vid beviljande av särskilt boende framgår inte av beslutet vilka insatser som den enskilde har behov av. I organisationen utses kontaktpersoner för de som får beviljade insatser. Deras uppdrag är bl.a. att ansvara för att en individuell genomförandeplan, IGP, upprättas. I denna plan ska framgå planeringen av insatserna med utgångspunkt från den enskildes behov och önskemål. Även detta ansvar framgår av kvalitetsledningssystemet. Här har också tagits fram ett antal stöddokument för att underlätta planeringen. Ex vis finns kvalitetsindikatorer utarbetats och blanketter standardiserats. 6

9 2.3.1 Bedömning Dokumentationen i verkställigheten är av avgörande betydelse för kvalitetssäkringen. Av kvalitetssäkringssystemet framgår ansvarsförhållanden och stödmaterial har tagit fram. Länsstyrelsen pekade vid sin tillsyn 2005 på brister bl.a. avseende den individuella planeringen samt dokumentationen i verkställigheten. Ett omfattande arbete har bedrivits inom äldreomsorgen, bl.a. för att komma tillrätta med dessa brister och ett flertal projekt har bedrivits. I uppföljning har Länsstyrelsen också kunnat konstatera att flera av de områden man pekade på 2005 har förbättrats men man riktar fortfarande kritik avseende den sociala dokumentationen. Att få ett system som omfattar så många personer att fungera är en stor uppgift. Äldreomsorgen har lagt ner mycket tid och kraft på att systemet verkligen ska fungera och förbättringar har också skett. Av intervjuerna inom ramen för detta arbete med enhetschefer och personal framkommer att det, vid sidan av de positivt erfarenheterna, kvarstår en bit innan systemet kan sägas vara i gång fullt ut. På den positiva sidan kan nämnas framtagandet av kvalitetsindikatorer och att flödet är klarlagt vad avser ansvar och förväntningar. Det framhålls också att själva dokumentationen fungerar allt bättre. När det gäller förbättringar för att ytterligare utveckla dokumentationen kan pekas på några frågor. I samband med intervjuer inom ramen för denna granskning har man ex vis tagit upp vikten av att genomföra en översyn av det antal blanketter som används för olika ändamål samt att ytterligare gå igenom lay-out så att de blir lättöverskådliga. Intervjuerna pekar också på att dokumentationen som ska föras över från korttidsverksamheten till särskilt boende inte fungerat tillfredställande, den kommer helt enkelt inte rutinmässigt. Vid intervjuerna framkommer också att det fortfarande är svårt att få med all personal kring varför man ska dokumentera. Ett område som framhålls som svårt är att arbeta med mål för arbetet kring den enskilde. Här krävs löpande diskussioner samt kompletterande fortbildningar. 2.4 Överklaganden I kommunens rutiner ingår att biståndsbedömarna vid avslagsbeslut eller beslut om delvis avslag lämnar en information om hur man kan överklaga. Denna ska lämnas såväl muntligt som skriftligt. I förhållande till det totala antalet ärenden som avgörs är det inte många där avslag meddelas. Under 2008 avslogs 10 ansökningar inom vård- och omsorgsverksamheten. Av dessa ärenden har, såvitt förvaltningen har kunskap om, överklagan skett i ett ärende. Detta skickades dock inte vidare till Länsrätten eftersom det gjordes en ny prövning varpå ansökan bifölls. 7

10 En sammanställning av antalet avslagsbeslut samt antalet överklagningar har gjorts under tidigare år för politisk information och interna diskussioner. Från och med 2008 har detta dock inte gjorts Bedömning Antalet avslag är i allmänhet lågt och även så antalet överklagningar. Denna bild stämmer också för Härryda. I statistiken för tidigare år har nivån legat på ungefär samma nivå som under Eftersom det är en av indikator på biståndsbedömningens kvalitet samt på riktlinjernas tillämpning och funktion är det av vikt att sammanställning och analys av detta även fortsättningsvis görs samt att information ges till kommunstyrelsen. 3 Revisionell bedömning Med utgångspunkt från revisionsfrågan görs den bedömningen att det finns en ändamålsenlig organisation och tillräcklig intern kontroll för handläggning och dokumentation inom äldreomsorgen samt att beslut verkställs. Kommunen har under en rad år arbetat medvetet för att forma system för handläggning och dokumentation samt att implementera detta i organisationen. Detta har tagit ett antal år och är ännu inte fungerande fullt ut men det finns samtidigt en medvetenhet i ledningen om frågan och att utvecklingsarbetet måste fortsätta. 8

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

BISTÅNDSHANDLÄGGARE att vakta pengar eller bedöma äldres behov

BISTÅNDSHANDLÄGGARE att vakta pengar eller bedöma äldres behov BISTÅNDSHANDLÄGGARE att vakta pengar eller bedöma äldres behov Dialogseminarier med biståndshandläggare och deras chefer i Stockholms stad Eva Norman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2010:13

Läs mer

Beviljad tid och insats inom hemtjänsten

Beviljad tid och insats inom hemtjänsten www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Jonas Wallin Beviljad tid och insats inom hemtjänsten Kalix kommun Beviljad tid och insats inom hemtjänsten Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN 000 RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN Reviderad SN 98/080625 Reviderad SN 4/100127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 1 Biståndshandläggning 2 1.1 Kompetens 2 1.2 Handläggning av ärenden

Läs mer

Kundval inom äldreomsorgen

Kundval inom äldreomsorgen Kundval inom äldreomsorgen En modell i tiden ett val för framtiden? Valdemar Hansson Aktivitet inom Kompetensstegen FoU-trainee Uppsats nr 6 April 2008 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie

Läs mer

BISTÅNDSHANDLÄGGARE ETT (O)MÖJLIGT UPPDRAG

BISTÅNDSHANDLÄGGARE ETT (O)MÖJLIGT UPPDRAG BISTÅNDSHANDLÄGGARE ETT (O)MÖJLIGT UPPDRAG En översikt av aktuell forskning om biståndshandläggarnas yrkesroll och organisering Eva Norman Pär Schön Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2005:4

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Revisionsrapport Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Halmstads kommun Juni 2010 Bo Thörn, certifierad kommunal revisor Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Sammanfattning

Läs mer

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Ställa krav på kvalitet och följa upp en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Rollen som biståndshandläggare. Lena Fröjdlund-Göransson

Rollen som biståndshandläggare. Lena Fröjdlund-Göransson Rollen som biståndshandläggare Lena Fröjdlund-Göransson FoU-trainee Uppsats nr 13 December 2009 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie som genomförts av Lena Fröjdlund-Göransson, planeringssekreterare

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas. en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan

Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas. en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

LSS målsättningen som försvann

LSS målsättningen som försvann LSS målsättningen som försvann Om hur kommunerna, Försäkringskassan och förvaltningsdomstolarna tolkar och tillämpar Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Förord Det har gått 20 år sedan

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

Kvalitetssäkrad välfärd. Att följa upp verksamhet

Kvalitetssäkrad välfärd. Att följa upp verksamhet Kvalitetssäkrad välfärd Att följa upp verksamhet Att följa upp verksamhet Upplysningar om innehållet: Lena Svensson, lena.svensson@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2012 ISBN: 978-91-7164-796-2

Läs mer

Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer

Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer 201002 Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer Bakgrund Aktuell lagstiftning I Socialtjänstlagens 11kap. 5 framgår att handläggningen av ärenden som rör

Läs mer

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Sorgen finns det inga ord för

Sorgen finns det inga ord för 2014:19 Sorgen finns det inga ord för Om utredningar av vissa dödsfall MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-09-18 2012/123-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2012-05-24 S2012/3862/FST (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 150301 Gäller från och med: 160301 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson Lotta

Läs mer

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD 6 LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD Förutom den övergripande Hälso- och sjukvårdslagen finns ett regelverk som styr hälso- och sjukvårdens organisation och innehåll. I detta regelverk

Läs mer

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten?

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2014:2 ISSN 1401-5129 FÖRORD Rapporten, Vem ska bestämma vad i hemtjänsten, handlar om olika aspekter

Läs mer

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet 2014:10 Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet slutrapport MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-03-10 2013/29-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2013-01-24 M2013/234/Ma Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård?

Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård? 2006:9 Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård? Tre möjliga organisationsmodeller MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/53-5 ERT DATUM 2006-02-28 ER BETECKNING Utredningen om tillsynen

Läs mer