Pedagogiskt ledarskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pedagogiskt ledarskap"

Transkript

1 Revisionsrapport Johan Lidström Linda Marklund Pedagogiskt ledarskap Sundsvalls kommun

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning Inledning Bakgrund Syfte Metod och avgränsning Granskningsiakttagelser Ansvar, uppdrag och befogenheter Ansvar och uppdrag Befogenheter Rektors kunskaper och stöd Organisering av verksamheten Nämndens styrning och kontroll Styrning Kontroll Sundsvalls kommun

3 1. Sammanfattning och revisionell bedömning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har granskat rektors pedagogiska ledarskap inom grundskolan. Syftet med granskningen har varit att bedöma om nämnden säkerställer att skolans verksamhet optimeras och bedrivs i enlighet med gällande styrdokument samt om den interna kontrollen är tillräcklig. Granskningen har resulterat i följande iakttagelser och bedömningar. Rektorerna bedöms ha ett tydligt uppdrag och ansvar. Rektors uppdrag och ansvar definieras i hög utsträckning i skollagen. Därutöver baserar vi vår bedömning på att a) grundskolorna organiserats i skolenheter så att varje elev har en ansvarig rektor, b) nämnden har formulerat målsättningar som vi bedömer vara tydliga och som även upplevs tydliga av rektorerna c) rektorerna själva upplever sitt uppdrag och ansvar som tydligt. Rektors uppdrag och ansvar bedöms i huvudsak matchas av motsvarande befogenheter. Vi vill dock uppmärksamma nämnden på att en relativt hög andel av rektorerna uttrycker tveksamhet över att de har tillräckliga befogenheter för att fullgöra sitt uppdrag som pedagogiska ledare. Vi vill även uppmärksamma nämnden på att relativt många rektorer inte instämmer i att de själva kan besluta om hur deras skolas inre organisation ska se ut, vilket regleras i skollag. Vår bedömning är att de upplevda begränsningarna i huvudsak är kopplade till personalfrågor (rätten att anställa den lärare man vill) och ekonomifrågor (balansen mellan centralt och lokalt placerade resurser). Rektorerna bedöms generellt sett ha tillräckliga kunskaper och i huvudsak tillräckligt stöd för att kunna utföra sitt tilldelade uppdrag. Nämnden bör dock uppmärksamma att en relativt sett stor andel av rektorerna upplever hög arbetsbelastning och samtidigt brister i stödet från närmsta chef och stöd när det gäller svårare personal- och ekonomifrågor. Verksamheten bedöms inte i tillräcklig utsträckning organiseras utifrån gällande styrdokument när det gäller rektors pedagogiska ledarskap. Vi noterar stora skillnader i lärarnas och rektorernas upplevelse av rektors pedagogiska ledarskap och att lärarna ger rektors pedagogiska ledarskap ett relativt lågt betyg. Vi bedömer med anledning av detta att det finns behov av att rektorerna tar en mer aktiv roll som pedagogisk ledare samt tydliggör och synliggör sitt pedagogiska ledarskap ute på skolorna. Nämndens styrning och kontroll inom området bedöms i stort vara tillräcklig. Det är tydligt att rektors ledarskap är en uppmärksammad fråga av förvaltning och nämnd. Vi bedömer dock att nämnden bör tydliggöra sin styrning av rektorernas förutsättningar för pedagogiskt ledarskap, exempelvis så till vida att förvaltningens målsättningar fastställs av nämnden. Vi bedömer även att åtgär- Sundsvalls kommun 1 av 11

4 der/aktiviteter som syftar till att säkerställa att ett gott ledarskap uppnås behöver konkretiseras. Sammanfattningsvis bedömer vi att nämnden i stort säkerställer att skolans verksamhet optimeras och bedrivs i enlighet med gällande styrdokument och att den interna kontrollen är tillräcklig. I syfte att utveckla verksamheten lämnar vi följande förslag: Tydliggör nämndens styrning inom området t.ex. mål, indikatorer samt vilka konkreta åtgärder som ska vidtas i syfte att säkerställa ett gott pedagogiskt ledarskap. Här bör nämnden exempelvis ta hänsyn till; - Upplevda begränsningar i befogenheter (personal, ekonomi). - Upplevd tidsbrist/hög arbetsbelastning. Sundsvalls kommun 2 av 11

5 2. Inledning 2.1. Bakgrund Kommunens revisorer har i 2013 års revisionsplan beslutat att det ska ske en granskning av rektors pedagogiska ledarskap. Valet av granskningsinsats har skett utifrån en bedömning av risk och väsentlighet. Grundskoleverksamheten i Sundsvalls kommun redovisar ett svagt utbildningsresultat (meritvärde, behörighet till gymnasieskolan m m) i årskurs 9 - ranking 237 bland 290 kommuner. Skolans resultat och elevernas måluppfyllelse är beroende dels av lärares professionella insatser och ansvar men aktuell forskning lyfter fram rektors betydelse för att skolan ska lyckas med sitt uppdrag. Rektors uppgift är att skapa förutsättningar för en effektiv och kvalitativ verksamhet. Vidare ansvarar rektor för skolans resultat och att verksamheten ständigt utvärderas. Brister i rektors styrning och ledning medför risk att verksamheten och eleverna inte når måluppfyllelse. Elevers rättigheter enligt nationella och lokala styrdokument riskerar att åsidosättas. Ansvaret för skolans verksamhet vilar på barn- och utbildningsnämnden Syfte Revisionsfråga: Säkerställer nämnden att skolans verksamhet optimeras och bedrivs i enlighet med gällande styrdokument? Är den interna kontrollen tillräcklig? Kontrollmål: Har rektor ett tydligt uppdrag och ansvar som matchas av motsvarande befogenheter? Har rektor tillräckliga kunskaper och tillräckligt stöd för att kunna utföra sitt uppdrag? Organiseras verksamheten utifrån gällande styrdokument (fokus på rektors pedagogiska ledarskap)? Är nämndens styrning och kontroll inom området tillräcklig? 2.3. Metod och avgränsning Granskningen fokuserar på rektors pedagogiska ledarskap och avgränsas till grundskolans verksamhet. I tid har granskningen främst avgränsats till år I granskningen har följande huvudsakliga metoder använts: Sundsvalls kommun 3 av 11

6 Dokumentgranskning Analys har skett av nämndens och förvaltningens styr- och uppföljningsdokument, exempelvis mål- och resursplan 2013, verksamhetsplan 2013 samt kvalitetsredovisning 2012/2013. Enkät En enkät skickades i augusti 2013 till samtliga lärare och rektorer i grundskolan. I enkäten ställdes frågor med anknytning till rektors ledarskap. Svarsfrekvensen var 69 % för rektorerna och 50 % för lärarna. Trots den relativt sett låga svarsfrekvensen för lärarna anser vi att vi, tillsammans med genomförda intervjuer, fått tydliga indikationer när det gäller lärarnas åsikter. Intervjuer Intervjuer har genomförts med nämndens ordförande, skoldirektör samt rektorer och lärare vid följande skolor: Gångviken, Stige/Liden och Nivrena. Urvalet av skolor har skett med utgångspunkt från enkätresultaten och en bedömning av risk och väsentlighet. Sundsvalls kommun 4 av 11

7 3. Granskningsiakttagelser 3.1. Ansvar, uppdrag och befogenheter Ansvar och uppdrag Rektors ledningsansvar definieras i hög utsträckning i Skollagen. Rektor ansvarar enligt skollagen bl.a. för att verksamheten inriktas mot de nationella målen och rektor ansvarar även för skolans resultat. Kommunens grundskolor är organiserade i sammanlagt 7 grundskoleområden som leds av varsin skolområdeschef. Granskningen visar att ledarskapet organiserats på så vis att varje skolenhet leds av en ansvarig rektor. De övergripande lokala styrdokumenten för skolan i Sundsvalls kommun utgörs av fullmäktiges och nämndens MRP (mål- och resursplan) samt förvaltningens verksamhetsplan. Nämnden har i MRP 2013 formulerat mål och mätbara indikatorer inom olika områden (tex trygghet, lärmiljö, kunskaper, elevinflytande). Granskning av förvaltningens verksamhetsplan 2013 visar att denna innehåller förvaltningens dokumenterade strategier och aktiviteter för hur nämndens och fullmäktiges målsättningar ska uppnås. Den innehåller även mål och indikatorer för rektorernas pedagogiska uppdrag. Vi noterar att dessa mål inte fastställts av nämnden. Resultaten av vår enkät visar att samtliga rektorer som besvarat enkäten huvudsakligen instämmer i att det finns tydliga kommunala mål för grundskolan. 91 % instämmer också i att de kommunala målen kan brytas ner på ett bra sätt till skolenhetsnivå. Något färre lärare instämmer i samma påståenden, 77 % av lärarna instämmer att de kommunala målen är tydliga och 67 % i att det går bra att bryta ner de kommunala målen till mål för skolan. Se nedanstående diagram Det finns tydliga kommunala mål Kommunala mål för verksamheten Målen kan brytas ned till skolenhetsnivå Rektorer Lärare Av enkätresultaten och kommentarerna till enkäten gör vi tolkningen att de kommunala målen (fullmäktige och nämndens mål) inte till fullo har implementerats Sundsvalls kommun 5 av 11

8 bland lärarna på alla skolor. De kommunala målen upplevs i vissa fall som visioner och läroplanens mål ses som överordnade de kommunala målen. Enkätresultaten visar att samtliga rektorer huvudsakligen instämmer i att rektorsuppdraget är tydligt och att det är tydligt vad det innebär att vara pedagogisk ledare. Samtliga rektorer som besvarat enkäten instämmer också i påståendet att rektors ansvar för tex skolans utveckling, personal och ekonomi är tydligt. Kommentarerna i enkäten antyder att det ibland inte är fullt tydligt när det gäller prioriteringar mellan det statliga och kommunala uppdraget. De flesta rektorer instämmer också i att ansvarsfördelningen är tydlig såtillvida att det är tydligt vilka frågor som ska hanteras av nämnden respektive av tjänstemän, 18 % är dock mer tveksamma till detta påstående. När det gäller ansvarsfördelningen mellan skoldirektör, skolområdeschef och rektor är 14 % tveksamma till att denna är tydlig Befogenheter Enkätsvaren visar att majoriteten (82 %) av rektorerna instämmer i någon grad i att de har tillräckliga befogenheter för att fullgöra uppdraget som pedagogisk ledare, medan 18 % är mer tveksamma till detta. 73 % av rektorerna instämmer huvudsakligen i att de själva kan besluta om hur deras skolas inre organisation ska se ut (tex anställa lärare, utforma strukturer för systematiskt kvalitetsarbete mm) medan 28 % är mer tveksamma till detta. % av rektorerna instämmer i att de har tillräckliga befogenheter när det gäller ekonomifrågor och endast 46 % instämmer i att de har tillräckliga befogenheter när det gäller personalfrågor. Rektors befogenheter Tillräckliga befogenheter för att fullgöra uppdraget Kan själv besluta om inre organisation Tillräckliga befogenheter ekonomi Tillräckliga befogenheter personal Av enkätresultaten och kommentarerna som lämnats i enkäten kan utläsas att rektorerna upplever att de har begränsad befogenhet när det gäller personalfrågor, tex anställa personer med önskvärd kompetens osv. Det framkommer även vissa synpunkter på den resursfördelningsmodell nämnden använder. Dessa synpunkter rör främst fördelningen mellan centralt och lokalt placerade resurser. Sundsvalls kommun 6 av 11

9 Bedömning: Vi bedömer att rektorerna har ett tydligt uppdrag och ansvar. Rektors uppdrag och ansvar definieras i hög utsträckning i skollagen. Därutöver baserar vi vår bedömning på att a) grundskolorna organiserats i skolenheter så att varje elev har en ansvarig rektor, b) nämnden har formulerat målsättningar som vi bedömer vara tydliga och som även upplevs tydliga av rektorerna c) rektorerna själva upplever sitt uppdrag och ansvar som tydligt. Nämnden bör dock uppmärksamma det faktum att 18 % av rektorerna upplever att det inte är helt tydligt vilka frågor som ska hanteras av nämnden respektive av tjänstemän. Vidare bedömer vi att rektors uppdrag och ansvar i huvudsak matchas av motsvarande befogenheter. Vi vill dock uppmärksamma nämnden på att en relativt stor andel av rektorerna uttrycker tveksamhet över att de har tillräckliga befogenheter för att fullgöra sitt uppdrag som pedagogiska ledare samt att de själva kan besluta om hur deras skolas inre organisation ska se ut, vilket är reglerat i lag. Vår tolkning är att de upplevda begränsningarna i huvudsak är kopplade till personalfrågor (rätten att anställa den lärare man vill) och ekonomifrågor (balansen mellan centralt och lokalt placerade resurser) Rektors kunskaper och stöd Enkätsvaren visar att en absolut majoritet (95 %) av rektorerna anser att de har tillräckliga kunskaper för att vara goda pedagogiska ledare. 68 % av de lärare som besvarat enkäten instämmer i samma påstående. Samtliga rektorer instämmer i någon grad i påståendet att de har tillräckliga kunskaper för att föra en dialog med lärarna om skolans uppdrag, resultat och utveckling. Motsvarande siffra för lärarna är 74 %. Se nedanstående tabell Rektors kunskaper 95 Tillräckliga kunskaper för att vara god pedagogisk ledare Tillräckliga kunskaper för att föra dialog med lärarna om uppdrag, resultat o utveckling Rektorer Lärare Av våra intervjuer och kommentarerna i enkäten kan utläsas att det i högre utsträckning är upplevd brist på tid än kompetens som drar ner lärarnas betyg på ovanstående frågor. 91 % av rektorerna instämmer i att de har genomgått någon form av ledarutveckling de senaste tre åren. Av vår intervju med skoldirektör framgår att samtliga rektorer har fått erbjudande att gå den statliga rektorsutbildningen. Därutöver har samtliga chefer i kommunen erbjudits ledarskapsutveckling via Ledarakademin. Det finns ingen förteckning över vilka som deltagit i dessa utbildningar. Sundsvalls kommun 7 av 11

10 86 % av rektorerna instämmer i någon grad i påståendet att de har tillräcklig möjlighet till kompetensutveckling, för att kunna vara en god pedagogisk ledare. 76 % av rektorerna som besvarat vår enkät svarar instämmande i att de får tillräckligt med stöd från sin närmsta chef för att kunna vara en bra pedagogisk ledare, medan nästan var fjärde (24 %) är mer tveksamma till detta. En större andel (86 %) av rektorerna instämmer i att de får tillräckligt stöd från sina kollegor för att kunna vara en bra pedagogisk ledare. 29 % av rektorerna är tveksamma till att de vid behov får tillräckligt med stöd av någon expert i svårare personal- eller ekonomifrågor. Av kommentarerna i enkäten kan utläsas att en del rektorer upplever hög arbetsbelastning och att de får för lite stöd, främst när det gäller administrativa sysslor och elevhälsa. Bedömning: Vi bedömer att rektorerna generellt sett har tillräckliga kunskaper och i huvudsak tillräckligt stöd för att kunna utföra sitt tilldelade uppdrag. Nämnden bör dock uppmärksamma att en relativt sett stor andel av rektorerna upplever hög arbetsbelastning och samtidigt brister i stödet från närmsta chef och stödet när det gäller svårare personal- och ekonomifrågor Organisering av verksamheten Enkätsvaren visar att det råder mycket skilda uppfattningar mellan rektorer och lärare när det gäller huruvida rektor genomför regelbundna klassrumsbesök. Av enkätsvaren framgår att 57 % av rektorerna uppger att rektorerna genomför klassrumsbesök i syfte att utveckla undervisningen en-två gånger i månaden eller oftare, endast 10% av lärarna är av samma uppfattning. Se nedanstående diagram. Hur ofta gör rektor klassrumsbesök? En-två ggr/mån eller oftare Rektorer En gång/termin eller mer sällan Lärare instämmer Här uppmärksammar vi också att mer än var tredje lärare (36 %) uppger att deras rektor gör klassrumsbesök mer sällan än en gång per läsår. Ur kommentarerna till enkäten: Under de tio år jag arbetat åt kommunen har [rektor] varit på lektionsbesök en gång. Av våra frågor i lärarenkäten är frågorna om rektorernas klassrumsbesök den fråga som fått överlägset flest kommentarer. Kommentarerna i enkäten visar med tydlighet att många lärare anser att rektorerna har alltför hög arbetsbelastning och att Sundsvalls kommun 8 av 11

11 detta är den främsta anledningen till att klassrumsbesöken uteblir. En av lärarna kommenterar så här: Jag tycker inte att rektorernas tid räcker till för att vara ute i verksamheten och se hur vi arbetar. Och vet man inte hur personalen arbetar hur kan man då vara en god pedagogisk ledare? Av enkätsvaren kan även utläsas att det råder skilda uppfattningar mellan rektorer och lärare när det gäller hur rektor fungerar som pedagogisk ledare. Av nedanstående tabell framgår att rektorerna generellt sett ger sitt pedagogiska ledarskap ett högre betyg än vad lärarna gör. Rektor som pedagogisk ledare Rektor ställer tydliga o utmanande krav Rektor ger tydlig återkoppling på lärarnas förmåga att undervisa Rektor utmanar arbetslagen att föra kontinuerliga pedagogiska diskussioner Rektor skaffar sig tillräcklig kunskap om hur undervisningen på skolenheten fungerar Instämmer rektorer Instämmer lärare Vi noterar även att det råder en skillnad mellan rektorernas och lärarnas svar när det gäller kommunikationen mellan parterna. % av lärarna instämmer i att det finns en fungerande kommunikation mellan rektor och lärare medan endast 74 % av lärarna instämmer i samma påstående. 58 % av lärarna instämmer i påståendet att rektor för en tillräcklig dialog med lärarna om det pedagogiska ledarskapet och vad som eventuellt behöver förändras i detta. Drygt hälften av rektorerna (52 %) tycker inte att skolorganisationen i kommunen är utformad så att den främjar och stimulerar den pedagogiska utvecklingen. 90 % av rektorerna uppger däremot att organisationen på den egna skolan är utformad så att den främjar och stimulerar den pedagogiska utvecklingen Är skolorganisationen utformad så att den främjar och stimulerar den pedagogiska utvecklingen? Organisationen i kommunen Organisationen på skolan Instämmer rektorer Sundsvalls kommun 9 av 11

12 64 % av lärarna (jmfr. 90 % av rektorerna) instämmer i att skolans organisation är utformad så att den främjar och stimulerar den pedagogiska utvecklingen. Av kommentarerna till lärarenkäterna gör vi tolkningen att många lärare upplever att det råder en hög arbetsbelastning på skolan och att det är svårt att få till stånd träffar för pedagogiska diskussioner och utveckling. Bedömning: Vår bedömning är att verksamheten inte i tillräcklig utsträckning organiseras utifrån gällande styrdokument när det gäller rektors pedagogiska ledarskap. Rektors roll som pedagogisk ledare har stärkts i den nya skollagen. Rektors ansvar för elevernas resultat och skolans måluppfyllelse, samt för lärarnas kompetensutveckling betonas. Vi noterar stora skillnader i lärarnas och rektorernas upplevelse av rektors pedagogiska ledarskap och att lärarna ger rektors pedagogiska ledarskap ett relativt lågt betyg. Vi bedömer med anledning av detta att det finns behov av att rektorerna tar en mer aktiv roll som pedagogisk ledare samt tydliggör och synliggör sitt pedagogiska ledarskap ute på skolorna Nämndens styrning och kontroll Styrning Granskningen visar att förvaltningen, i verksamhetsplan 2013 har formulerat målsättningar som rör rektors pedagogiska ledarskap: Rektor har goda förutsättningar för att fungera som pedagogiska ledare. Rektor är väl förtrogen med sitt uppdrag. Rektor har konkurrenskraftig lön och löneutveckling kopplat till resultat och måluppfyllelse och aktuella lönekriterier. Rektor har en god arbetsmiljö och visar förmåga att kunna prioritera och nå uppställda mål. Förvaltningen har även fastställt indikatorer: Varje chef har max 30 anställda. Varje chef har max två enheter. Varje chef har genomfört den statliga rektorsutbildningen. Lön knuten till kompetens och resultat. Resultat chefsenkät. Ovanstående mål och indikatorer har inte fastställts av nämnden. I förvaltningens verksamhetsplan 2013 har HR-chefen uppgetts som ansvarig för området. Vilka strategier och aktiviteter som verksamheten ska använda sig av för att uppnå ett väl fungerande pedagogiskt ledarskap har dock inte angivits. Sundsvalls kommun 10 av 11

13 Kontroll Granskning av nämndens kvalitetsredovisning 2012/2013 (BoU september 2013) visar att nämnden via denna informeras om utfallet på de av förvaltningen uppställda indikatorerna avseende rektors pedagogiska ledarskap. Därutöver informeras nämnden om vilka utvecklingsområden som identifierats. Bedömning: Vi bedömer att nämndens styrning och kontroll inom området i stort är tillräcklig. Det är tydligt att rektors ledarskap är en uppmärksammad och prioriterad fråga av förvaltning och nämnd. Vi rekommenderar nämnden att tydliggöra sin styrning av rektorernas förutsättningar för pedagogiskt ledarskap, exempelvis så till vida att förvaltningens målsättningar fastställs av nämnden. Vi rekommenderar även att åtgärder/aktiviteter som syftar till att säkerställa att ett gott ledarskap uppnås konkretiseras Linda Marklund Projektledare PerÅke Brunström Uppdragsledare Sundsvalls kommun 11 av 11

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun www.pwc.se Håkan Lindahl Eleonor Duvander Rektorernas förutsättningar att vara pedagogiska ledare Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Revisionsfråga...

Läs mer

Rektorns pedagogiska ledarskap

Rektorns pedagogiska ledarskap www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman Linda Marklund Rektorns pedagogiska ledarskap Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Rektors styrning och ledning

Rektors styrning och ledning Revisionsrapport Rektors styrning och ledning Vingåkers kommun Marie Lindblad Jukka Törrö Rektors styrning och ledning Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning 1 2. Inledning 3

Läs mer

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Revisionsrapport Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Hallsbergs kommun Marie Lindblad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Lärarnas arbetsmiljö

Lärarnas arbetsmiljö www.pwc.se Revisionsrapport Marie Lindblad Cert. kommunal revisor Lärarnas arbetsmiljö Skellefteå kommun Linda Marklund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Rektors styrning och ledning

Rektors styrning och ledning Revisionsrapport Rektors styrning och ledning Katrineholms kommun Marie Lindblad Jukka Törrö Januari 2012 Rektors styrning och ledning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1

Läs mer

Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader

Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader www.pwc.se Revisionsrapport Viktor Prytz & Sandra Marcusson 17 Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader Emmaboda kommuns revisorer Uppföljning av granskning om grundskolans resultat

Läs mer

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Smedjebackens kommun December 2008 Bengt Andersson Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av målstyrning.

Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur Härjedalens Kommun 23 januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning

Läs mer

Barn- och bildningsnämndens styrning och ledning av grundskolan

Barn- och bildningsnämndens styrning och ledning av grundskolan Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Barn- och bildningsnämndens styrning och ledning av grundskolan Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Elevhälsans arbete Linda Marklund Kalix kommun Maj 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Elevhälsans arbete Linda Marklund Kalix kommun Maj 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Elevhälsans arbete Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte och revisionsfråga...

Läs mer

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Revisionsrapport Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Viktor Prytz Trelleborgs kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Revisionsfråga...2 2.2. Revisionskriterier...2

Läs mer

Revisionsrapport Söderhamns kommun

Revisionsrapport Söderhamns kommun Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Söderhamns kommun Bengt Andersson Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga 1 1.2 Metod 1 2 Resultat

Läs mer

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Köpings kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Köpings kommun Tillsyn i Köpings kommun Beslut 2 (9) har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

Ekonomi- och målstyrning inom barn- och. genomförd granskning

Ekonomi- och målstyrning inom barn- och. genomförd granskning Revisionsrapport Vänersborgs kommun Monica Axelsson September 2011 Ekonomi- och målstyrning inom barn- och ungdomsnämndenuppföljning av tidigare genomförd granskning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Avesta kommun Februari 2008 Bengt Andersson Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 1 1.2

Läs mer

Insatser till barn i behov av särskilt stöd

Insatser till barn i behov av särskilt stöd Revisionsrapport Insatser till barn i behov av särskilt stöd Lindesbergs kommun Februari 2009 Marie Lindblad 2009-02-17 Marie Lindblad Namnförtydligande Bert Hedberg Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Konsumentvägledning för ungdomar. Skellefteå kommun

Konsumentvägledning för ungdomar. Skellefteå kommun www.pwc.se Revisionsrapport Konsumentvägledning för ungdomar Linda Marklund Certifierad kommunal revisor November 2016 Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...3 1.1. Bakgrund...3 1.2. Syfte, revisionsfråga

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i grundskolan

Systematiskt kvalitetsarbete i grundskolan www.pwc.se Revisionsrapport Anders Törnqvist Tilda Lindell Sofia Regnell Augusti 2014 Systematiskt kvalitetsarbete i grundskolan Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning och rekommendationer1

Läs mer

Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun

Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun Revisionsrapport Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun Augusti 2009 Håkan Lindahl Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Kvalitet i förskoleverksamheten Pajala kommun

Kvalitet i förskoleverksamheten Pajala kommun www.pwc.se Revisionsrapport Andreas Jönsson Cert. kommunal revisor Kvalitet i förskoleverksamheten Pajala kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 3

Läs mer

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden Mitt Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola < Montessori Friskola Gotland AB Org.nr. 556793-5514 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Montessori Friskola Gotland belägen i Gotland kommun Tillsyn i Montessori Friskola Gotland

Läs mer

Svar på revisorernas rapport - Granskning av rektorernas förutsättningar

Svar på revisorernas rapport - Granskning av rektorernas förutsättningar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Emad Soukiyh 2014-12-05 BUN 2014/0998 0480-45 30 10 Barn- och ungdomsnämnden Svar på revisorernas rapport - Granskning av rektorernas förutsättningar

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Segrande Liv Grundskola Org.nr. 843001-7593 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Segrande Liv Grundskola belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

pwc förutsättningar för pedagogiskt Revisionsrapport Gnesta kommun Magnus Höijer Tilda Lindell September 2015 www.pwc.se Ink: 2015-09- 09

pwc förutsättningar för pedagogiskt Revisionsrapport Gnesta kommun Magnus Höijer Tilda Lindell September 2015 www.pwc.se Ink: 2015-09- 09 www.pwc.se Gnesta kommun Ink: 2015-09- 09 Dnr. För handläggning. Revisionsrapport Magnus Höijer Tilda Lindell förutsättningar för pedagogiskt pwc Innehållsförteckning 1. Inledning 2 1.1. Granskningsbakgrund

Läs mer

Revisionsrapport. Elevhälsans arbete. Skellefteå kommun. Linda Marklund Robert Bergman

Revisionsrapport. Elevhälsans arbete. Skellefteå kommun. Linda Marklund Robert Bergman Revisionsrapport Elevhälsans arbete Skellefteå kommun Linda Marklund Robert Bergman Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2.

Läs mer

Pedagogisk vision och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem

Pedagogisk vision och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem Barn- och utbildningsnämnden 2015-08-24 1 (9) Barn- och utbildningsförvaltningen Förvaltningskontoret Anna Landehag, 016-710 10 62 och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem Eskilstuna kommun

Läs mer

Insatser till barn i behov av särskilt stöd

Insatser till barn i behov av särskilt stöd Revisionsrapport Insatser till barn i behov av särskilt stöd Mjölby kommun Maj 2009 Håkan Lindahl Marie Lindblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Bakgrund och uppdrag...

Läs mer

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 15 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola r Beslut Dnr 44-2015:4063 Villberga Familjecenter Aktiebolag Org.nr. 556571-6650 Beslut för grundskola efter tillsyn i Bergtallens skola belägen i Enköpings kommun 2 (10) Tillsyn i Bergtallens skola har

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i förskola och grundskola

Systematiskt kvalitetsarbete i förskola och grundskola www.pwc.se Revisionsrapport Magnus Höijer Tilda Lindell 17 februari 2014 Systematiskt kvalitetsarbete i förskola och grundskola Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2013-11-20 Sigtuna kommun sigtuna.kommun@sigtuna.se Rektorn vid Ekillaskolan per.junelind@sigtuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Ekillaskolan i Sigtuna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9598 Stockholms montessoriskola aktiebolag Org.nr. 556460-9666 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Stockholms Montessoriskola Anne Frank belägen i Stockholms kommun 2 (9)

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

P",C. [)el l l' ]'Oll ')J1l 7' 1I "l (-I. [' 'l l 'i( 1l.. I' 1J1) J1 l

P,C. [)el l l' ]'Oll ')J1l 7' 1I l (-I. [' 'l l 'i( 1l.. I' 1J1) J1 l P",C [)el l l' ]'Oll ')J1l 7' [' 'l l 'i( 1l.. I' 1J1) J1 l 1I "l (-I. Il Uppdraget 3 Bakgrund och revisionsfråga 3 Metod 3 Inledande resonemang kring rektors roll och uppgift 4 Hur har skolnämnden definierat

Läs mer

Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning

Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Per Ståhlberg Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1 Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR Instruktion för rektor 1 Fastställt av: Arbetsgrupp förskola-skola Datum: 21 februari 2014 Dokumentet gäller för: Alla grundskole- och grundsärskoleenheteer För revidering

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:4768 Torsby kommun ulf.blomquist@torsby.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Östmarks skola i Torsby kommun 2(13) Tillsyn i Östmarks skol har genomfört tillsyn av Torsby

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Köpings kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Köpings kommun 2(6) Tillsyn i Köpings kommun har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Fortbildning för rektorer MÅLDOKUMENT

Fortbildning för rektorer MÅLDOKUMENT Fortbildning för rektorer MÅLDOKUMENT Beställningsuppgifter: Wolters Kluwers kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@wolterskluwer.se www.skolverket.se/publikationer

Läs mer

Kristina Dahlström vice ordförande

Kristina Dahlström vice ordförande Götene kommun Revisorerna 2013-02-25 GÖE:.:.":' ;. Ank O. nr," ' ',-_. I "Joj '[I.:,. _ Isgs / y. /.3 /CJS3 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige, för kännedom Revisorernas granskning av om kommunstyrelsen

Läs mer

Skolenkäten våren 2012

Skolenkäten våren 2012 Skolenkäten våren 2012 Enkätresultat för pedagogisk personal i S:t Botvids gymnasium i Botkyrka Antal pedagogisk personal: 35 Antal svarande: 31 Svarsfrekvens: 88,6% Skolenkäten våren 2012 Antal gymnasieskolor:

Läs mer

Betänkande SOU 2015:22 Betänkande- Rektorn och styrkedjan

Betänkande SOU 2015:22 Betänkande- Rektorn och styrkedjan 1 Föräldraorganisationen BARNverkets yttrande över Betänkande SOU 2015:22 Betänkande- Rektorn och styrkedjan Dnr U2015 1888 S A. Sammanfattning av BARNverkets synpunkter Varför rektorernas arbetssituation

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 4 Dnr 43-2015:8971 Linköpings kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Björn kärrskolan belägen i Linköpings kommun 2 (9) Tillsyn i Björnkärrskolan har genomfört tillsyn av Linköpings

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

Kvalitetsanalys för Kunskapsskolan Saltsjöbaden läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Kunskapsskolan Saltsjöbaden läsåret 2012/13 Datum 13 september 2013 1 (7) Kvalitetsanalys för Kunskapsskolan Saltsjöbaden läsåret 2012/13 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:5076 Ösbyskolan AB Org.nr. 556699-4009 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Ösbyskolan belägen i Danderyds kommun 2 (9) Tillsyn i Ösbyskolan har genomfört tillsyn av Ösbyskolan

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Dnr 44-2015:9775 Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Centrina Kviberg belägen i Göteborgs kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9775 Tillsyn i Centrina

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5173 Föreningen Hemgårdar i Malmö Org.nr. 846000-9460 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Malmö Montessoriskola belägen i Malmö kommun 2 (9) Dnr 44-2016:5173

Läs mer

Organisation för att förverkliga handlingsplanen Lust att lära möjlighet att lyckas

Organisation för att förverkliga handlingsplanen Lust att lära möjlighet att lyckas Organisation för att förverkliga handlingsplanen Lust att lära möjlighet att lyckas Styrgrupper tillsätts men den ordinarie linjestyrningen gäller frågan är i särskilt fokus på nedanstående mötesgrupperingar.

Läs mer

Extern kommunikation

Extern kommunikation Granskningsredogörelse Extern kommunikation Skelleftebuss AB Linda Marklund Robert Bergman Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga 2 2.3 Metod och avgränsning

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola rn Beslut Upplands-Bro kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Ekhammarskolan belägen i Upplands-Bro kommun 2 (9) Tillsyn i Ekhammarskolan har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under höstterminen

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Älvdalens kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Älvdalens kommun 2 (7) Tillsyn i Älvdalens kommun har genomfört tillsyn av Älvdalens kommun 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Styrning, uppföljning och kvalitetsarbete i grundskolan. Mönsterås kommun

Styrning, uppföljning och kvalitetsarbete i grundskolan. Mönsterås kommun www.pwc.se Revisionsrapport Styrning, uppföljning och kvalitetsarbete i grundskolan Viktor Prytz Sandra Marcusson Mönsterås kommun December 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Sammanfattning SOU 2015:22

Sammanfattning SOU 2015:22 Sammanfattning Rektorsfunktionen är central för skolverksamhetens kvalitet och utveckling. Mitt uppdrag har bland annat varit att undersöka hur arbetssituationen för rektorerna inom skolväsendet kan förändras

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

2014 Systematiskt kvalitetsarbetet Åbyskolan Särskilt stöd

2014 Systematiskt kvalitetsarbetet Åbyskolan Särskilt stöd 2014 Systematiskt kvalitetsarbetet Åbyskolan 2 10. Särskilt stöd Särskilt stöd ges i den omfattning och på det sätt eleverna behöver och har rätt till. 3 kap. 8 tredje stycket och 10 (ej gymnasieskolan)

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4023 Svalnäs, Ekonomisk Förening Org.nr. 769623-6806 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Svalnäs skola belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn i Svalnäs skola har genomfört

Läs mer

BARN OCH UTBILDNING Sten-Åke Eriksson Verksamhetschef VERKSAMHETSPLAN. Grundskolan och grundsärskolan

BARN OCH UTBILDNING Sten-Åke Eriksson Verksamhetschef VERKSAMHETSPLAN. Grundskolan och grundsärskolan BARN OCH UTBILDNING Sten-Åke Eriksson Verksamhetschef VERKSAMHETSPLAN Grundskolan och grundsärskolan LÄSÅRET 2015-2016 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Systematiskt kvalitetsarbete... 3 2.1

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Banerportsskolan AB Org.nr. 556606-4001 Beslut för grundskola efter tillsyn i Ban&portsskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i BarArportsskolan har genomfört tillsyn av Banerportsskolan AB (org.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2013-11-12 Estniska Skolan i Stockholm Rektorn vid Estniska Skolan i Stockholm Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Estniska Skolan i Stockholm Stockholms kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Ansvarsutövande: nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration

Ansvarsutövande: nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Ansvarsutövande: nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut Orsa kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Orsa kommun Tillsyn i Orsa kommun Beslut 2 (9) har genomfört tillsyn av Orsa kommun under januari 2017. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola

Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola Norrtälje kommun Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Söderbykarls skola belägen i Norrtälje kommun 2 (6) Uppföljning av tillsyn i Söderbykarls skola genomförde tillsyn

Läs mer

Granskningsredogörelse Trafikförsörjning Skelleftebuss AB

Granskningsredogörelse Trafikförsörjning Skelleftebuss AB Granskningsredogörelse Trafikförsörjning Skelleftebuss AB Linda Marklund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga...2

Läs mer

irn Beslut för grundskola Skolinspektionen efter tillsyn i Centrina Lindholmen belägen i Göteborgs kommun

irn Beslut för grundskola Skolinspektionen efter tillsyn i Centrina Lindholmen belägen i Göteborgs kommun irn Beslut Dnr 44-2015:9774 Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Centrina Lindholmen belägen i Göteborgs kommun 2(7) Dnr 44-2015:9774

Läs mer

Förutsättningar för eleverna att nå målen utifrån lärarnas arbetssituation

Förutsättningar för eleverna att nå målen utifrån lärarnas arbetssituation www.pwc.se Revisionsrapport Viktor Prytz Förutsättningar för eleverna att nå målen utifrån lärarnas arbetssituation Kalmar kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Revisionsfråga och

Läs mer

Fastigheter för extern uthyrning

Fastigheter för extern uthyrning Revisionsrapport Fastigheter för extern uthyrning Skellefteå kommun Per Ståhlberg, Cert. kommunal revisor Linda Marklund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2.

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2013-10-18 Eskilstuna kommun eskilstuna.kommun@eskilstuna.se Rektorn vid Årbyskolan F-6 per-axel.sundberg@eskilstuna.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Årbyskolan F-6 i Eskilstuna

Läs mer

Granskning av rektorernas uppdrag

Granskning av rektorernas uppdrag SOLLENTUNA KOMMUN 2013-09-03 Revisorerna Barn- och ungdomsnämnden Kommunstyrelsen, för kännedom Granskning av rektorernas uppdrag På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sollentuna kommun har PwC

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Danderyds kommun epost: kommunen@danderyd.se för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Skolinspektionens tillsyn Bedömning och betygssättning i gymnasieskolan. Fredag 9 september 2011

Skolinspektionens tillsyn Bedömning och betygssättning i gymnasieskolan. Fredag 9 september 2011 Skolinspektionens tillsyn Bedömning och betygssättning i gymnasieskolan Fredag 9 september 2011 Vad granskar Skolinspektionen? Regelbunden tillsyn Måluppfyllelse och resultat Ledning och utveckling av

Läs mer

Skola Ansvarig Rektor:

Skola Ansvarig Rektor: SKA samtal 15/16 Skola Ansvarig Rektor: Samtalen äger rum fyra gånger per år: sep, nov, feb och apr Dokumentationen inför samtalen ska innehålla Rektors analys och Rektors åtgärder Resultat och ledarskap

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9522 Pysslingen förskolor och skolor AB Org.nr. 556035-4309 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Västra Alléskolan belägen i Helsingborgs kommun 2 (6) Dnr 44-2015:9522 Tillsyn

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2014-03-24 Magelungen Utveckling AB Rektorn vid MBC skolan Älvsjö Beslut för grundskola efter tillsyn i MBC skolan Älvsjö Stockholms kommun, Magelungen Utveckling AB Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Förutsättningar för eleverna att nå målen

Förutsättningar för eleverna att nå målen Revisionsrapport Förutsättningar för eleverna att nå målen Viktor Prytz Vimmerby kommuns revisorer 10 juni 2013 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga och revisionskriterier...

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4489 Skanskaskolan i Växjö AB Org.nr. 556743-5994 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Skanskagymnasiet belägen i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221

Läs mer

Förändring av den politiska organisationen

Förändring av den politiska organisationen www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund & Robert Bergman Förändring av den politiska organisationen Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Barn- och utbildnings- nämndens ledning uppföljning

Barn- och utbildnings- nämndens ledning uppföljning Revisionsrapport Barn- och utbildnings- och nämndens ledning uppföljning Uppvidinge kommun Lisa Åberg och Pär Sturesson Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:564 Södertälje kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Fornbackaskolan belägen i Södertälje kommun 2 (11) Tillsyn i Fornbackaskolan har genomfört tillsyn av Södertälje kommun

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola 1 (9) Stockholms kommun för grundskola efter tillsyn i Rålambshovsskolan belägen i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress Sveavägen 159 2 (9) Tillsyn i Rålambshovsskolan

Läs mer

Plan för systematiskt kvalitetsarbete

Plan för systematiskt kvalitetsarbete STORUMANS KOMMUNS SKOLOR OCH FÖRSKOLOR Plan för systematiskt kvalitetsarbete Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden Läsåret 2013/14 Enligt 4 kap. 3-8 skollagen ska varje huvudman och varje förskole-

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:3856 Fredrikshovs Utbildning AB Org.nr. 556883-4765 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Campus Manilla belägen i Stockholms kommun 2 (7) Tillsyn i Campus Manilla har

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:4718 Göteborgs kommun orgryteharlanda@orgryteharlanda.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Grundsärskolan Örgryte-Härlanda i Göteborgs kommun Box 2320, 403 15 Göteborg 2(10)

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut Fritidshemmet Hästens AB Org.nr. 556585-8536 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Friskolan Hästens belägen i Stockholms kommun Tillsyn i Friskolan Hästens Beslut 2 (4) har genomfört

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-08-13 Löa skola margareta@bergslagen.com Rektorn vid Löa skola richard.linder@loaskola.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Löa skola i Lindesbergs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Framtidens äldreomsorg - översiktlig granskning. Strömsunds kommun

Framtidens äldreomsorg - översiktlig granskning. Strömsunds kommun www.pwc.se Revisionsrapport Framtidens äldreomsorg - översiktlig granskning Linda Marklund Certifierad kommunal revisor Juni 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2.

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 43-2016:4570 Malmö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Karl Johansskolan belägen i Malmö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress:

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4582 Tyska Skolan Göteborg ekonomiska förening Org.nr. 769604-3608 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Victoriaskolan belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 44-2015:4582

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Helsingborgs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Helsingborgs kommun Skoinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund TeLefon:

Läs mer

Lekmannarevision 2015

Lekmannarevision 2015 www.pwc.se Lekmannarevision 2015 Robert Bergman Revisionskonsult Mars 2016 Granskning av Vilhelminabostäder AB och Vilhelmina Fastighetsförvaltning AB 1 Inledning Kommunens bolag: Lekmannarevision 2 Inledning

Läs mer

Utmaningarna för förskolan

Utmaningarna för förskolan Utmaningarna för förskolan Implementeringen av läroplanen Uppföljningen av verksamhetens resultat Kompetensförsörjningen Kapaciteten och utbyggnaden Kompetensförsörjningen Organiseringen av verksamheten

Läs mer