P",C. [)el l l' ]'Oll ')J1l 7' 1I "l (-I. [' 'l l 'i( 1l.. I' 1J1) J1 l

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "P",C. [)el l l' ]'Oll ')J1l 7' 1I "l (-I. [' 'l l 'i( 1l.. I' 1J1) J1 l"

Transkript

1 P",C [)el l l' ]'Oll ')J1l 7' [' 'l l 'i( 1l.. I' 1J1) J1 l 1I "l (-I.

2 Il Uppdraget 3 Bakgrund och revisionsfråga 3 Metod 3 Inledande resonemang kring rektors roll och uppgift 4 Hur har skolnämnden definierat pedagogiskt ledarskap? 4 Granskningsmålet bedöms 5 Vad avser rektor med pedagogiskt ledarskap? 5 Granskningslnålet bedöms 5 Vad innebär rektors pedagogiska ledarskap i ett lärarperspektiv? 5 Granskningslnålet bedöms 6 Vilka initiativ har nämnd/förvaltning tagit för att utveckla rektors pedagogiska ledarskap? 6 Granskningsnlålet bedöms 6 På vilket sätt sker uppföljning och utvärdering av rektorernas arbete som pedagogiska ledare? 6 Granskningslnålet bedölns 7 Revisionsfrågan besvaras, 7 Revisionell bedölnning 7 20f8

3 p"wc t PIl h' Komrev inom PwC har på uppdrag av revisorerna i Örebro kommun granskat hur Skolnämnd Sydost arbetar för att stärka och utvecl<la rektorernas uppgift som pedagogiska ledare. Rektorernas arbetssituation är ständigt föremål för diskussioner och ifrågasättande. Olika undersökningar visar att många rektorer upplever sin arbetssituation pressande som en följd av att ansvar och befogenheter inte hänger ihop, bl.a. till följd av brister i delegationsordningarna, oklarheter avseende rektors verksamhetsansvar relativt ekonomiska krav/förutsättningar. En stor andel rektorer upplever att de inte i tillräcklig omfattning hinner vara närvarande i det pedagogiska ledningsarbetet bl.a. som en följd av administrativ belastning och krav från överordnad nivå i organisationen. Inte sällan uppfattas att det går tid till okvalificerad administration som med fördel hade kunnat utföras av någon annan. Skolans pedagoger upplever ibland att rektor har svårt med det pedagogiska ledningsarbetet. I sämsta fall uppfattas ledarskapet som frånvarande. Stadsrevisionen har efter en bedömning av väsentlighet och risk beslutat att genomföra en granskning av rektorernas förutsättningar för att utöva sitt pedagogiska ledarskap. GransImingen ska besvara följande revisionsfrågor: Bedriver skolnämnden verksamheten så att rektors roll som pedagogisk ledare säkerställs och möjliggör en ändamålsenlig verksamhet? Är skolnämndens interna kontroll av rektors möjligheter till pedagogiskt ledarskap tillräcklig? Uppdraget har begränsats till grundskolan inom Skolnämnd Sydost. Följande dokument har aktualiserats i samband med granskningen: Slmlplan för Örebro kommuns förskolor och skolor , Kvalitetsredovisning 2009/2010 för Mariebergsskolan inld fritidshem Skolnämnd Sydost, Verksamhetsplan för Mariebergsskolan 2010/2011 Mariebergsskolan inkl. fritidshem Skolnämnd Sydost, Navets verksamhetside, Verksamhetsplan 2009/2010 Navet skola, förskoleldass och fritidshem Slmlnämnd Sydost, Örebro, Kvalitetsredovisning 2009/2010 Navet skola, förskoleklass och fritidshem Skolnämnd Sydost, Örebro, kallelse till dialog träff mellan rektor och Skolnämnd Sydost samt Ledardeldaration Navet F-6. Ökad måluppfyllelse (Lokal programskrift). Skolbesök har genomförts vid Mariebergsskolan samt Navet. Vid skolbesöken har intervjuer/samtal förts med rektorer, pedagoger, lärledare och utvecklingsledare. Intervju/samtal hal' förts med ordförande för Slcolnämnd Sydost. 30f 8

4 1111,dalt t. l' '. I n 'Il 'II 11" 1\ 11 () 'h upp:'irt "I det pedagogiska ledarskapet ingår att leda skolans kärnprocesser, undervisning och lärande, och kunna analysera och tolka resultaten. Allt i rektorsrollen som handlar om att nå de nationella målen i skolan ochförbättra skolans resultat så att vmje elev når så långt som möjligt i sitt lärande och sin utveckling, kan sägas ingå i det pedagogiska ledarskapet." Skolinspektionen Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15 Utöver att som pedagogisk ledare ha huvudansvaret för att leda skolans kärnprocesser - undervisning och lärande har rektor en rad andra roller och arbetsuppgifter. Rektor är i formell mening arbetsgivarföreträdare med ansvar för arbetsmiljön på skolan. Inom ramen för chefskapet skall rektor bland annat lönesätta medarbetarna samt genomföra utvecklingssamtal. Rektor har också huvudansvaret för att skolans pedagoger ges praktiska möjligheter att genomföra verksamheten, vilket innefattar kontroll över ekonomin, fungerande schemaläggning, personalplanering med mera. Vidare skall rektor vara en god "skolideolog" och som sådan ha förmågan att kommunicera skolans såväl statliga som kommunala uppdrag. Sist men inte minst skall rektor uppfylla de krav som ställs på alla ledare i form av att vara synlig och som demokratisk ledare skapa delaktighet. Rektorsuppdraget är ytterst komplext och mångfasetterat, vilket inte sällan medför svårigheter att på ett entydigt sätt föra en dialog kring det pedagogiska ledarskapet som innebär att leda skolans kärnprocesser, undervisning och lärande, och kunna analysera och tolka resultaten. Sl<olinspektionen skriver vidare i sin rapport 2010:15 "Kärnprocesserna - en svart låda Undervisningsprocessen tycks vara något av skolornas "svarta låda". Det sker sällan några systematiska undersökningar eller analyser av läramas undervisning, vare sig med hjälp av kollegor eller av rektor. Läramas utvärderingar av sin egen undervisning används inte i kvalitetsarbetet och kunskapsresultaten analyseras endast i undantagsfall iförhållande till undervisningens kvalitet. Inte heller görs analyser och utvärderingar av variationer i kunskapsresultat mellan olika arbetsenheter, lärare och ämnen. Det är svårt att utläsa av granskningen vad som påverkar läramas val av innehåll, arbetssätt, metoder och utvärderingsform. Möjligen är det så att skoloma saknar analysverktyg för att granska undervisningen. Få rektorer besöker undervisningen i syfte attfå underlag föl' diskussion om de pedagogiska processema och kunna utmana lärarnas tänkande kring sin egen undervisning för att förbättra elevemas lärande och resultat. En rektorsnorm ärjust att rektor inte böl' styra över den pedagogiska praktiken." För att ge en rättvisande bild är det således angeläget att gransimingen och den revisionella bedömningen sätts i relation till den mer omfattande granskning som Skolinspektionen genomfört. I 2 kap. 2 skollagen, anges att det ska finnas rektorer i ledningen för utbildningen i skolorna. Som rektor får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet har förvärvat pedagogisk insikt. Rektor ska hålla sig förtrogen med det dagliga arbetet i skolan och har ansvar för att verka för att utbildningen utvecklas. I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet med mera (Lpo 94), tydliggörs 4of8

5 att rektor som pedagogisk ledare och chefför lärare och övrig personal i skolan, har det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas på att nå de nationella målen. Rektor har ansvar för skolans resultat. I Örebro kommun har den politiska nivån beslutat om två huvudmål för skolorna: Ökad måluppfyllelse Ökad trygghet Skriften Ökad Måluppfyllelse innehåller ett avsnitt med rubriken "Rektors ledarskap och kompetens", som i ett vidare perspektiv beskriver krav och förväntningar knutna till rektorsuppdraget. Mot bakgrund av vad som anges i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet med mera (Lpo 94) finns anledning att anta att nämnden gjoli en indirekt definition av rektors pedagogiska ledarskap. Någon tydlig definition av vad som avses med rektors pedagogiska ledarskap har inte redovisats...,. De rektorer som kommit till tals i samband med granskningen har god uppfattning om rektors ansvar, uppdrag och arbetsuppgifter. När rektorerna ombeds att beskriva vad som avses med rektors pedagogiska ledarskap saknas förmågan att på ett tydligt sätt beskriva vad som är det speciella ijust detta ledarskap relativt ledarskap i allmänhet. Det finns en tendens att uppehålla sig vid det ansvar som innebär att skapa förutsättningar för verksamheten: organisation, schema, ekonomi med mera. Vid fördjupat samtal kommer man in på förmågan att kommunicera skolans uppdrag och den värdegrund som ligger till grund för uppdraget. I något fall beskrivs också vad som kan karaktäriseras som allmänt goda ledaregenskaper: tydlig, lyssnande, inkännande, synlig och så vidare. ", ' Skolnämnd Sydost har inte säkerställt att rektorerna har en gemensam och entydig bild av vad som avses med rektors pedagogiska ledarskap. För flertalet pedagoger innebär rektors pedagogiska ledarskap att rektor i första hand skall säkerställa att den vardagliga verksamheten fungerar. Behöver jag hjälp skall rektor finnas tillgänglig. I övrigt överensstämmer pedagogernas beskrivning av rektors pedagogiska ledarskap väl med den något "spretiga" bild som förmedlas av rektorerna. Inte i något fall sker definitionen i överensstämmelse med det resonemang Skolinspektionen beskriver ovan: "I det pedagogiska 5 0f8

6 ledarskapet ingår att leda skolans kämprocesser, undervisning och lärande, och kunna analysera och tolka resultaten." Skolnämnd Sydost har inte säkerställt att pedagogerna har en gemensam och entydig bild av vad som avses med rektors pedagogiska ledarskap. I de dialogträffar som nämnden genomför med samtliga rektorer är skolornas resultat en viktig del av underlaget för dialogen, vilket innebär att man försöker att närma en dialog luing det pedagogiska ledarskapet som innebär att leda skolans kärnprocesser, undervisning och lärande. Samtidigt måste Skolinspektionens konstaterande beaktas" Rektorsuppdraget är således ytterst komplext och mångfasetterat, vilket inte sällan medför svårigheter att på ett entydigt sättföra en dialog kring det pedagogiska ledarskapet." Skolnämnd Sydost har inte redovisat några riktade insatser för att stärka och utveckla rektors pedagogiska ledarskap. "När rektors arbete värderas måste utgångspunkten vara i vilken mån rektor, tillsammans med sina medarbetare, lyckats leda skolans utvecklingsarbete så att alla eleverfår möjlighet att nå sina mål. Det äl' ett ansvarför huvudmannen attföij'a upp, stödja och utvärdera att så sker." Skolinspektionen rapport 2010:15 Som tidigare nämnts träffar nämnden rektorerna i så kallade dialogträffar. En väsentlig del i uppföljningen är skolans resultat avseende de prioriterade målen: Ökad måluppfyllelse och ökad trygghet, vilket ligger väl i linje med Skolinspektionens konstaterande. Samtidigt konstateras att den bild som förmedlas av dialogträffarna inte indikerar att samtalen förs på sådant sätt att rektors pedagogiska ledarskap, på ett djupare plan, diskuteras och utvärderas med utgångspunkten: "1 det pedagogiska ledarskapet ingår att leda skolans kärnprocesser, undervisning och lärande, och kunna analysera och tolka resultaten." Vilket enligt Skolinspektionen sannolikt allmänt kan förklaras av att: "Få rektorer besöker undervisningen i syfte attfå underlag för diskussion om de pedagogiska processerna och kunna utmana lärarnas tänkande kring sin egen undervisning för attförbättra elevernas lärande och resultat. En rektorsnorm ärjust att rektor inte böl' styra över den pedagogiska praktiken." 6 of8

7 Oj I Eftersom en för organisationen entydig och gemensam definition saknas kan Skolnämnd Sydost inte genomföra någon riktad uppföljning och utvärdering av rektors pedagogiska ledarskap. I) Bedriver skolnämnden verksamheten så att rektors roll som pedagogisk ledare säkerställs och möjliggör en ändamålsenlig verksamhet? Eftersom Skolnämnd Sydost inte gjort någon egentlig definition av vad som avses med rektors pedagogiska ledarskap överlåts i princip på respektive rektor att göra en egen definition. Nämnden har därmed inte säkerställt hur uppföljning och utvärdering av rektors roll som pedagogisk ledare kan genomföras. Är skolnämndens interna kontroll av rektors möjligheter till pedagogiskt ledarskap tillräcklig? Intern kontroll och uppföljning av skolornas resultat sker med rektorerna, men eftersom en entydig definition av rektors pedagogiska ledarskap saknas blir den interna kontrollen av just detta omöjlig. Samtidigt måste Skolinspektionens antagande beaktas: "Möjligen är det så att skolorna saknar analysverktyg för att granska Llndervisningen"..Är Skolinspektionens antagande riktigt har som en följd av detta nämnden begränsade möjligheter att utforma riktlinjerna för den interna kontrollen av rektors pedagogiska ledarskap.. \( H De brister som påtalats överensstämmer med Skolinspektionens iakttagelser i en betydlig mer omfattande och bredare granskning. Vilsenheten kring vad som avses med rektors pedagogiska ledarskap är mer legio än undantag. Detta är inte acceptabelt och måste åtgärdas. Det finns grund för revisionell kritik, men denna måste framföras i beaktande av att de brister som påtalats inte är unika för Örebro kommun och/eller Skolnämnd Sydost, utan i princip är att betrakta som ett systemfel i svensk grundskola. Detta undantar inte nämnder och enskilda skolor från ansvaret att aktivt medverka till en förändring. Det finns anledning för nämnden att ta initiativ i frågan. Kommunens revisorer bör följa utvecklingen och genomföra en uppföljande granskning. 70f S

8 ffctn"s-lennart Stenqvist, projektledare / J ;' Kurt Westerback, kundansvarig 8 of 8.

Timrå kommun. Ledningsfunktionen i skolan Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2013-02-12 Antal sidor: 28

Timrå kommun. Ledningsfunktionen i skolan Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2013-02-12 Antal sidor: 28 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 28 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 2.1 Uppdrag och bakgrund 2 2.2 Syfte och avgränsning 2 2.3 Genomförande 3 3. Ledningsorganisationen

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB

Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB Freinetskolan Bild & Form Box 7115 402 32 Göteborg 1 (10) Dnr:40-200-:1773 Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB Box 7115 402 32 Göteborg Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Skolinspektionens rapport 2010:15 Diarienummer 40-2010:71 Stockholm 2010 Foto:

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten Kvalitetsgranskning Rapport 2012:1 Rektors ledarskap med ansvar för den pedagogiska verksamheten Skolinspektionens rapport 2012:1 Diarienummer 40-2011:2236 Stockholm 2012 Foto: Monica Ryttmarker Kvalitetsgranskning

Läs mer

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Regelbunden tillsyn i kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Innehållsförteckning Kommunbeslut Bilaga 1 Allmänt om tillsynen och beskrivning av kommunen Bilaga 2 Tillsynsprotokoll

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Junibackens förskola Hällbacksvägen 21 Arboga 732 21 Arboga 1 (9) Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Skolinspektionens beslut Skolinspektionen

Läs mer

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet Kvalitetsgranskning Rapport 2009:5 Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:5 Diarienummer 2008:553 Stockholm 2009 Foto:

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

Elevernas rätt till särskilt

Elevernas rätt till särskilt Revisionsrapport Elevernas rätt till särskilt stöd Viktor Prytz Staffanstorps kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammafattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga och revisionskriterier...

Läs mer

UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS SKRIFTSERIE RAPPORT 4. Lärande ledare. Ledarskap för dagens och framtidens skola

UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS SKRIFTSERIE RAPPORT 4. Lärande ledare. Ledarskap för dagens och framtidens skola UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS SKRIFTSERIE RAPPORT 4 Lärande ledare Ledarskap för dagens och framtidens skola Lärande ledare Ledarskap för dagens och framtidens skola UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS SKRIFTSERIE RAPPORT

Läs mer

Lika betyg, lika kunskap?

Lika betyg, lika kunskap? En uppföljning av statens styrning mot en likvärdig betygssättning i grundskolan RiR 2011:23 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap

Pedagogiskt ledarskap kapitel 6 Pedagogiskt ledarskap Vad är pedagogiskt ledarskap? Trots att diskussionen om hur rektors pedagogiska ledarskap ska balanseras mot lärarnas autonomi har pågått sedan 1946 års skolkommission finns

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Viktoriaskolan med huvudman Brickebergskyrkans skolstiftelse.

Kvalitetsgranskning av Viktoriaskolan med huvudman Brickebergskyrkans skolstiftelse. Viktoriaskolan Granrisvägen 33 702 35 Örebro 1 (10) Brickebergskyrkans skolstiftelse Ordf Gunn Öjebrandt Granvägen 30A 702 21 Örebro Kvalitetsgranskning av Viktoriaskolan med huvudman Brickebergskyrkans

Läs mer

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Revisionsrapport Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Mora kommun December 2009 Karin Magnusson Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Kvalitetsgranskning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:8 Diarienummer 400-2011:3032 Stockholm

Läs mer

Elever med behov av särskilt stöd

Elever med behov av särskilt stöd Revisionsrapport Elever med behov av särskilt stöd Botkyrka kommun 2010-03-08 Susanna Collijn Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

Huvudmannens styrning av grundskolan

Huvudmannens styrning av grundskolan Kvalitetsgranskning Rapport 2015:01 Huvudmannens styrning av grundskolan - ett uppdrag med eleven i fokus Skolinspektionens rapport 2015:01 Diarienummer 400-2013:2398 Stockholm 2015 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:10. Arbetar skolor systematiskt för att förbättra elevernas kunskapsutveckling?

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:10. Arbetar skolor systematiskt för att förbättra elevernas kunskapsutveckling? Kvalitetsgranskning Rapport 2010:10 Arbetar skolor systematiskt för att förbättra elevernas kunskapsutveckling? Skolinspektionens rapport 2010:10 Diarienummer 40-2009:1773 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz

Läs mer

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor 2 Förord Denna rapport från Barn- och utbildningsförvaltningen i Haninge ger en mycket självkritisk bild av läget i kommunens skolor.

Läs mer