LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning Karlstads kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun"

Transkript

1 LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014

2 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra underlag för beslut Att utveckla ledarskap och medarbetarskap för att nå visionen Att mäta om medarbetarna lever Karlstads kommuns värderingar i vardagen Webbenkäter via e-post med personliga länkar Påminnelser via e-post till de som inte svarat Interna påminnelser via HR, LMU-kontaktpersoner och chefer Pappersenkäter med möjlighet att svara via webb Pappersenkäter distribuerades till respektive förvaltning/delprojektledare för utdelning på arbetsplatserna Svarsperiod Interna påminnelser via HR, LMU-kontaktpersoner och chefer 3-23 februari 2014 Svarsfrekvens 93% (5622 svar) 2012 var svarsfrekvensen 95% (5907 svar) Karlstadskommun LMU 2014, sid 1

3 Enkäten i LMU 2014 Enkäten i LMU innehåller som tidigare frågor som speglar Karlstads kommuns värdegrund samt ledar- och medarbetarpolicy och dessa är ställda under rubrikerna: Vi är till för Karlstadsborna Vi genomför vårt uppdrag med engagemang Vi når goda resultat (ledningsgruppsfrågor för chefer) Vi är en kommun i gott skick Vi ser framåt och utvecklar vår verksamhet Övriga frågeområden i enkäten är: Mål och värderingar Stress Ledarskap Mobbning, sexuella trakasserier, diskriminering, hot och hot om våld Jämställdhet och mångfald Arbetsplatsträffar (APT) Utvecklingssamtal och lönesamtal Karlstads kommun som arbetsgivare Förra LMU Karlstadskommun LMU 2014, sid 2

4 Förändringar 2014 Frågeordning och frågornas indelning under de olika rubrikerna har ändrats för att bättre motsvara Karlstads kommuns ledar- och medarbetarpolicy Frågan om stress har bytts ut till de tre frågor som användes i undersökningen 2010: Jag oroar mig ofta för hur det ska gå på jobbet även när jag är ledig Arbetet gör att jag känner mig slut efter jobbet och har svårt att orka med någonting annat Vilket av alternativen nedan stämmer bäst in på hur det är för dig på arbetet? Jag har sällan för mycket att göra Periodvis har jag för mycket att göra, men däremellan är det lugnare perioder Jag har alltid för mycket att göra, det är aldrig några lugnare perioder Ingen åsikt Karlstadskommun LMU 2014, sid 3

5 Index i LMU 2014 Medarbetarindex Mäter det goda medarbetarskapet enligt kommunens ledar- och medarbetarpolicy Jag är starkt engagerad i mitt arbete Jag bidrar till andras arbetsglädje Jag upplever att våra kunder är nöjda med det bemötande de får från mig Jag söker aktivt den information jag behöver I min arbetsgrupp ger vi varandra beröm för goda insatser Jag kommer ofta med förslag på hur saker kan göras bättre på min arbetsplats I min arbetsgrupp delar vi med oss av våra kunskaper och erfarenheter till varandra Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete I min arbetsgrupp är vi duktiga på att ställa om till nya sätt att göra saker på Jag känner mig delaktig på våra arbetsplatsträffar Jag förberedde mig väl inför mitt utvecklingssamtal Ledarindex Ledarindex Mäter det goda ledarskapet enligt kommunens ledar- och medarbetarpolicy Min närmaste chef Är bra på att planera och organisera vår verksamhet Driver utvecklingen av verksamheten Tydliggör målen för verksamheten Följer upp att det vi bestämt blir gjort Respekterar mig Hanterar eventuella personkonflikter på ett bra sätt Visar uppskattning för mina arbetsinsatser Skapar delaktighet i viktiga beslut som rör verksamheten Jag känner förtroende för min närmaste chef Engagemangsindex Ledarindex Ett index som är framtaget av SKL (Sveriges kommuner och landsting) och gemensamt för många kommuners ledaroch medarbetarundersökningar. Det består av nio frågor som mäter engagemang och förutsättningar för ett hållbart engagemang: Jag är insatt i min arbetsgrupps mål Min arbetsgrupps mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt Mitt arbete känns meningsfullt Jag ser fram emot att gå till arbetet Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare Karlstadskommun LMU 2014, sid 4

6 Förklaring av diagram/rapportsidor

7 Övergripande resultat Karlstadskommun LMU 2014, sid 6

8 Samtliga index Medarbetarindex Flertalet av frågorna som ingår i detta index är självskattningsfrågor, vilka ofta får höga resultat, så är det även här. Jämförbara frågor ligger på samma nivå som eller högre än i CMA:s databas. Högsta resultat har frågan om att kunderna är nöjda med det bemötande de får (4.6 nu, tidigare 4.4). Kvar på en hög nivå ligger att vara starkt engagerad i arbetet (4.4 samma som 2012), och att aktivt söka information (4.3, tidigare 4.4). Fem av frågorna har ökat 0.1 i medelvärde sedan förra mätningen. Ledarindex Här är resultaten på flertalet frågor på samma nivå som Detta är högre än genomsnittet för jämförbara frågor i CMA:s övriga medarbetarundersökningar. Högst värde har fortfarande frågan om att närmaste chef respekterar medarbetaren (4.4) vilken är en av de viktigaste frågorna, och lägst frågan om att planera och organisera verksamheten (3.7). Fyra av frågorna har ett högre medelvärde än tidigare. Engagemangsindex Dessa frågor jämförs med resultaten för de 48 kommuner som under 2013 rapporterat in resultat till SKL. Karlstads kommuns medelvärden är för sex av frågorna något högre (+0.1 till 0.2) än medelvärdena i SKL:s databas. Högst resultat i detta index har frågan Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete (4.5) och lägst den om arbetsgruppens mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt (3.7). Alla frågor utom den sistnämnda har medelvärden på 4 eller högre. Karlstadskommun LMU 2014, sid 7

9 Samtliga index - resultat Karlstadskommun LMU 2014, sid 8

10 Detaljerat resultat Spegling av Karlstads kommuns värdegrund samt ledar- och medarbetarpolicy Vi är till för Karlstadsborna Vi genomför vårt uppdrag med engagemang Vi når goda resultat (ledningsgruppsfrågor för chefer) Vi är en kommun i gott skick Vi ser framåt och utvecklar vår verksamhet Karlstadskommun LMU 2014, sid 9

11 Vi är till för Karlstadsborna Dessa frågor har mycket höga resultat vilket bl a beror på att man bedömer sig själv och sin egen arbetsgrupp. Frågan Jag upplever att våra kunder är nöjda med det bemötande de får från vår arbetsgrupp är jämförbar med frågor i CMA:s övriga undersökningar och resultatet är i nivå med genomsnittet av dessa. Karlstadskommun LMU 2014, sid 10

12 Vi genomför vårt uppdrag med engagemang Flertalet frågor har ett medelvärde över 4, dvs höga resultat. Två av frågorna ingår i Engagemangsindex och dessa har i stort sett samma medelvärde som i SKL:s databas. Allra högst resultat har precis som tidigare frågorna: Mitt arbete känns meningsfullt (4.4) Jag känner mig respekterad av mina arbetskamrater (4.4) Jag är starkt engagerad i mitt arbete (4.4) Ett par frågor har lägre resultat. Båda dessa har i Karlstads kommuns undersökning jämfört med andra frågor lägre resultat. Att kunna påverka sin arbetssituation har ofta stor påverkan på trivseln med arbetet. Jag kan påverka min arbetssituation (3.6 samma som 2012). I nivå med CMA:s genomsnitt. Jag har en bra fysisk arbetsmiljö ( ). Nu något högre än CMA:s genomsnitt. Att man känner sig respekterad av sina arbetskamrater har något högre resultat än i CMA:s databas. En fråga här är flyttad ifrån Vi ser framåt och utvecklar vår verksamhet : I min arbetsgrupp delar vi med oss av våra kunskaper och erfarenheter till varandra (4.2 tidigare 4.1) fortfarande samma nivå som i CMA:s databas Karlstadskommun LMU 2014, sid 11

13 Vi genomför vårt uppdrag med engagemang Karlstadskommun LMU 2014, sid 12

14 Vi når goda resultat Medarbetare och chefer som ingår i en arbetsgrupp har fått frågor om arbetsgruppen, chefer som endast ingår i en ledningsgrupp har fått motsvarande frågor om ledningsgruppen. Tre av frågorna i detta avsnitt har flyttats till Vi ser framåt och utvecklar vårverksamhet, medan två andra frågor flyttats i motsatt riktning. Resultaten för kvarvarande frågor ligger stabilt på en relativt hög nivå, kring 4 i medelvärde ( ). Ledningsgruppsfrågorna var nya Samliga frågor har 0.1 till 0.2 lägre medelvärde än 2012.De frågor som minskat med 0.2 är följande: I ledningsgruppen ser vi till helheten istället för att var och en bara värnar om sitt eget ansvarsområde (3.7) Jag ser fram emot att gå till våra ledningsgruppsmöten (3.9) Det råder en samsyn i gruppen om målbilden för ledningsgruppsarbetet (3.6) Jag bidrar aktivt på våra ledningsgruppsmöten (4.2) Störst förbättringspotential har fortfarande: Tiden vi ägnar åt att diskutera strategiska respektive operativa frågor är väl avvägd (3.4 tidigare 3.5) Vi är duktiga på att ge och ta emot feedback i ledningsgruppen (3.4 tidigare 3.5) Karlstadskommun LMU 2014, sid 13

15 Vi når goda resultat Karlstadskommun LMU 2014, sid 14

16 Vi når goda resultat Ledningsgruppsfrågor Xxx personer har svarat på dessa frågor Karlstadskommun LMU 2014, sid 15

17 Vi är en kommun i gott skick En fråga, den andra, har flyttats hit från Vi är till för Karlstadsborna. Här är resultaten stabila, på en relativt hög nivå. Karlstadskommun LMU 2014, sid 16

18 Vi ser framåt och utvecklar vår verksamhet Två frågor om utveckling och att lära nytt har som nämnts flyttats från detta område till Vi når goda resultat. Här har istället tre frågor kommit ifrån Vi når goda resultat : Jag söker aktivt den information jag behöver (4.3 tidigare 4.4) Jag har tillgång till den information jag behöver för att kunna göra ett bra jobb (4.0 samma som 2012) I min arbetsgrupp ger vi varandra beröm för goda insatser. Att aktivt söka information är en självskattning, och dessa får oftast höga resultat, detta är i nivå med genomsnittet. Resultaten är klart högre än i CMA:s övriga undersökningar när det gäller tillgången till information. Störst förbättringspotential har fortfarande frågan: I min arbetsgrupp tar vi lärdom av hur verksamheter inom/utanför koncernen Karlstads kommun gör (3.3 samma som 2012) Denna fråga är åter den som fått lägst resultat i hela undersökningen (av jämförbara frågor med samma skala). Karlstadskommun LMU 2014, sid 17

19 Vi ser framåt och utvecklar vår verksamhet Karlstadskommun LMU 2014, sid 18

20 Detaljerat resultat Övriga frågeområden Mål och värderingar Ledarskap Jämställdhet och mångfald Mobbning, sexuella trakasserier, diskriminering, hot och hot om våld Arbetsplatsträffar (APT) Utvecklingssamtal och lönesamtal Karlstads kommun som arbetsgivare Förra LMU Karlstadskommun LMU 2014, sid 19

21 Mål och värderingar Tre av frågorna inom Mål och värderingar ingår i SKL:s index (Engagemangs-index) och två av dessa har i Karlstads kommun medelvärden som är 0.1 högre än i SKL: Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete (4.5) Jag är insatt i min arbetsgrupps mål (4.4) Den tredje frågan har samma medelvärde som i SKL: Min arbetsgrupps mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt (3.7) Nivån är samma som i Karlstads kommun De övriga två frågorna i detta område har även de höga resultat, , även de på samma nivå som Den ena har en likande om ej ordagrann motsvarighet i CMA:s andra medarbetarundersökningar (olika formuleringar kan påverka resultaten). Resultatet för Karlstads kommun är fortfarande klart högre än vad CMA normalt ser på den fråga som liknar: Jag känner mig delaktig när min arbetsgrupps mål tas fram (4.2) Karlstadskommun LMU 2014, sid 20

22 Mål och värderingar Karlstadskommun LMU 2014, sid 21

23 Stress Karlstadskommun LMU 2014, sid 22

24 Stress Stressfrågorna har använts Karlstad En större andel är stressade nu jämfört med för fyra år sedan. Framför allt har en större andel svarat att de alltid har för mycket att göra, det är aldrig några lugnare perioder, 28% nu jämfört med 18% Andel i riskgruppen är de som svarat 4 eller 5, dvs negativt, på båda de två första frågorna och valt alternativet Jag har alltid för mycket att göra på den tredje frågan om stress. 11% har svarat negativt på alla tre frågorna jämfört med 6% Karlstadskommun LMU 2014, sid 23

25 Ledarskap De flesta frågorna har höga resultat, kring 4 i medelvärde, och på samma eller något högre nivå än vid förra mätningen. Flertalet frågor som är möjliga att jämföra med CMA:s övriga medarbetarundersökningar har i Karlstads kommuns LMU högre resultat än dessa, några är på samma nivå. Klart högre resultat har t ex: Respekterar mig (4.4) Visar intresse och stödjer min personliga utveckling (4.0) Tre av frågorna ingår också i SKL:s engagemangsindex, varav två har högre medelvärde än i SKL:s databas: Visar uppskattning för mina arbetsinsatser (4.0 SKL 3.8) Visar förtroende för mig som medarbetare (4.3 SKL 4.2) Den tredje SKL-frågan har samma medelvärde som SKL:s genomsnitt: Ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete (4.2) Samtliga dessa har samma resultat i Karlstads kommun som Den fråga som har störst förbättringspotential inom ledarskap är liksom tidigare: Talar om för mig vad jag kan göra ännu bättre (3.6 samma som 2012) Även närmaste chefs förmåga att planera och organisera verksamheten ligger med Karlstads kommuns mått mätt relativt lågt, men på samma nivå som i CMA:s databas. Frågor om återkoppling och om hantering av konflikter är de frågor om närmaste chef som ofta får relativt låga resultat, jämfört med andra frågor om ledarskapet. Karlstadskommun LMU 2014, sid 24

26 Ledarskap Karlstadskommun LMU 2014, sid 25

27 Ledarskap Karlstadskommun LMU 2014, sid 26

28 Mobbning, trakasserier, diskriminering mm Frågor om kränkande särbehandling brukar ofta delas upp i mobbning och sexuella trakasserier. Förklaringar av vad dessa begrepp innebär har funnits med i frågeformuläret. Andelen som svarar ja på att de blivit utsatta för mobbing eller sexuella trakasserier brukar vara omkring 10% (CMA:s databas). Karlstads kommuns resultat är lägre, då 5% svarat ja på mobbning och 0,5% svarat att de utsatts för sexuella trakasserier. Fyra procent upplever sig ha blivit diskriminerade. Av de som utsatts för mobbing har 42% (40% 2012) anmält detta till någon arbetsgivarrepresentant och av dem är knappt hälften, 47% (49% 2012) nöjda med hur arbetsgivaren hanterat frågan. Endast en fjärdedel av de som upplevt sexuella trakasserier har anmält frågan till arbetsgivaren men 71% (69% 2012) av dem som gjort det är nöjda med hanteringen. Något större andel än tidigare, 26% (21% 2012) som upplevt sig diskriminerade har anmält detta till någon arbetsgivarrepresentant och av dessa är en fjärdedel nöjda med hanteringen av frågan, vilket är en något mindre andel än tidigare. Karlstadskommun LMU 2014, sid 27

29 Mobbning * Karlstadskommun LMU 2014, sid 28

30 Sexuella trakasserier * Karlstadskommun LMU 2014, sid 29

31 Diskriminering Karlstadskommun LMU 2014, sid 30

32 Hot och våld En tiondel av medarbetarna känner oro för att utsättas för våld eller hot på sin arbetsplats. Medelvärdet är aningen lägre än Karlstadskommun LMU 2014, sid 31

33 Jämställdhet och mångfald Frågor om jämställdhet och mångfald kan ofta vara svåra att besvara för en del av medarbetarna då många arbetar i arbetsgrupper eller på arbetsplatser där t ex bara ett av könen finns representerat eller där det inte finns medarbetare med olika ursprung, eller någon som har små barn. Det är därför inget anmärkningsvärt att andelen som har uppfattning i dessa frågor är 88-89% (något lite större andel än 2012). Resultaten är i stort sett desamma som tidigare. Frågorna inom jämställdhet och mångfald är inte exakt jämförbara med CMA:s frågor inom dessa områden. CMA bedömer dock resultaten som medelgoda. Karlstadskommun LMU 2014, sid 32

34 Jämställdhet och mångfald Karlstadskommun LMU 2014, sid 33

35 Arbetsplatsträffar (APT) Dessa frågor har inga relevanta jämförelsevärden vare sig från CMA eller SKL, dock finns nu resultat från tidigare LMU. Resultaten är desamma som tidigare på alla tre frågorna. Karlstadskommun LMU 2014, sid 34

36 Utvecklingssamtal och lönesamtal Andelen av medarbetarna som har haft utvecklingssamtal under det senaste året har ökat och är nu på en mycket hög nivå, 90%. Genomsnittet i CMA:s undersökningar är drygt 70%. De flesta upplevde samtalet som meningsfullt och har själva varit väl förberedda. Det som skulle kunna förbättras är uppföljningen av det som man kom fram till i det förra samtalet (frågan är dock inte relevant för alla, man kanske inte arbetat så länge t ex, därav endast 80% som bedömt detta). De allra flesta, 79% har också haft ett lönesamtal (77% 2012). En tiondel har arbetat kortare tid än 12 månader och har inte haft något samtal, medan 12% arbetat mer än 12 månader men ändå inte haft något lönesamtal. Av de som har haft samtal tycker en majoritet (drygt 70%) att chefen var väl förberedd och att man hade en bra dialog om arbetsinsatsen. I stort sett i nivå med förra LMU-resultaten. Karlstadskommun LMU 2014, sid 35

37 Utvecklingssamtal Karlstadskommun LMU 2014, sid 36

38 Lönesamtal Karlstadskommun LMU 2014, sid 37

39 Karlstads kommun som arbetsgivare Resultaten är fortfarande något högre än genomsnittet för CMA:s medarbetarundersökningar både beträffande stolthet och Karlstads kommun som arbetsgivare. Karlstadskommun LMU 2014, sid 38

40 Förra LMU Det är vanligt att andelen med uppfattning är lägre på frågor som rör den förra undersökningen, dels därför att alla inte var med då, dels därför att man inte minns. Drygt 60% har svarat att man samtalat om resultatet från förra LMU, vilket är något högre än förra gången och ca 40% att man kunnat se resultat av det som bestämdes då. Karlstadskommun LMU 2014, sid 39

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Januari 2013 Svarsfrekvens Per förvaltning och bolag Karlstads Kommun Airport ASF BUF FD/VD GYF KBAB KEAB

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 Resultatrapporter

Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 Resultatrapporter Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 rapporter Innehåll: rapport Redovisning per frågeområde och delfråga HME Hållbart medarbetarengagemang 1 (14) Medarbetarundersökning 2015 Botkyrka kommun rapport

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2014. För varje

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012 1 Arvika kommun medarbetarundersökning rapport - 2012 Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning o bolag) 2012: 1739 av 2385 (73%) Skala 1-5: (1=instämmer inte alls... 5=instämmer helt) 4-5 grön stapel

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten Socialförvaltningen Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Presentation Om undersökningen Metoden som använts är en kombination av webb

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2016 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Sammanfattning 3 Fakta om undersökningen 6 Fakta

Läs mer

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda)

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda) Haparanda stad Medarbetarundersökning hösten Totalt (Exklusive timanställda) Presentation Om undersökningen Svarsfrekvens per förvaltning Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram

Läs mer

Resultat Medarbetarenkäten

Resultat Medarbetarenkäten Resultat Medarbetarenkäten 2016 Medarbetarenkäten 2016 Vi svarar på enkäten för att påverka vår arbetsmiljö och använder resultatet för att utveckla vår arbetsplats. Medarbetarenkäten är gemensam för hela

Läs mer

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Antal svar: 30 Antal medarbetare: 47 Svarsfrekvens: 63,8% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund och syfte 2 Svarsfrekvens

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram Sammanfattning Presentation Om undersökningen Metoden som använts

Läs mer

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2 Medarbetarenkät 2016 Robertsfors / BOU Svarsfrekvens: 87,2 1 2 BOU Robertsfors Mål och uppdrag 71,6% 20,8% 4,1% 3,5% 4,9 4,8 Kompetens och utveckling 76,6% 19,3% 2,7% 1,3% 5 5 Information 79,5% 17,4% 2,5%

Läs mer

Medarbetarenkät 2008

Medarbetarenkät 2008 SIDAN Medarbetarenkät 00 (medelvärden) Om undersökningen USK har på uppdrag av stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning genomfört enkäter med stadens medarbetare. Undersökningen är genomförd

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER 2012

MEDARBETARBAROMETER 2012 MEDARBETARBAROMETER 2012 1 Medarbetarbarometer 2012 Innehåll sid 3 sid 4 sid 8 sid 18 2 Återkommande mätning av arbetsmiljön Hagfors kommun genomför en återkommande mätning för att: Ge alla medarbetare

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100 Medarbetarenkät 2014 Lycksele / MSF Svarsfrekvens: 100 1 2 MSF Lycksele Mål och uppdrag 50,6% 36,4% 13% 0% 4,1 4,6 Kompetens och utveckling 80% 14,3% 5,7% 0% 5 4,7 Information 90,5% 9,5% 0% 0% 5,2 4,9

Läs mer

Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt 2016

Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt 2016 Bilaga 4 Sida 1 Styrelsen (2016-04-26) Handläggare: Karin Richardsson Tel: 031-368 40 70 E-post: karin.richardsson@goteborg.com Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Helsingborgs stad Socialförvaltningen

Helsingborgs stad Socialförvaltningen Helsingborgs stad Socialförvaltningen 336 respondenter Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Huvudresultat Mars 2010 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun 2010, sid 1 Fakta om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att ta reda på

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 342 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 342 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015 Socialförvaltningen 342 respondenter Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 475 personer Genomförd av CMA Research AB November 2016

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 475 personer Genomförd av CMA Research AB November 2016 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2016 Socialförvaltningen 475 personer Genomförd av CMA Research AB November 2016 Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Bild 1. Medarbetarundersökning September 2013

Bild 1. Medarbetarundersökning September 2013 Bild 1 Medarbetarundersökning September 2013 FÖRÄNDRINGSARBETE ÅTERKOPPLING UPPFÖLJNING Kvalitetssäkring FÖRSTUDIE Syfte Mål PROJEKTPLAN När/Hur? Information Ansvarsfördelning STRUKTUR Enkätutformning

Läs mer

Resultat medarbetarundersökning 2014

Resultat medarbetarundersökning 2014 Resultat medarbetarundersökning 2014 Svarfrekvens 65% 2014 72% Kommentar svarfrekvens Svarsfrekvensen är något bättre i år men arbete för att förbättra svarfrekvensen ytterligare behöver göras till kommande

Läs mer

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012 1(9) Region Gotlands Medarbetarenkät rapport - 2012 Antal svar på Region Gotland 2012: 4638 av 5694 (81%) Antal svar på Region Gotland 2011: 4912 av 5819 (84%) Positiva svar på skala 1 till 5 är 4-5. Frekvens:

Läs mer

Medarbetarundersökning Avdelning: SOK SVO

Medarbetarundersökning Avdelning: SOK SVO Medarbetarundersökning 2015 Avdelning: Motivation eller bra bra Väsby Mitt känns meningsfullt 0% 1% 2% 31% 65% 295 90 90 89 Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga 1% 16% 42% 37% 295 77 79 80 Jag ser

Läs mer

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90%

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90% Sammanfattande mått Negativ Positiv 8 6 8 Medarbetarindex 9 77 67 65 Förutsättningar i organisationen 14 65 54 55 Personlig arbetssituation 12 73 65 63 Samverkan och kunskapsdelning 6 83 72 66 Ledarskap

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2011-12-19 2011 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7 Medarbetarenkät 2014 / Piteå Svarsfrekvens: 80,7 1 2 Piteå Mål och uppdrag 66,5% 24,2% 6,8% 2,5% 4,8 Kompetens och utveckling 71% 22,3% 5,4% 1,3% 4,9 Information 80,7% 16,7% 2,3% 0,3% 5,1 Medarbetarskap

Läs mer

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten AB Familjebostäder Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat från medarbetarenkäten 2012. I stadens arbete med att vara en

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön Kön Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag I samarbete med Respondenter 1330 363 Svar 1042 297 Svarsfrekvens 78% 82% NMI & Index 74 75 78 68 64 67 65 66 68 53 55 59 HME-Index NMI

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2016 Huvudrapport 6933 personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Magelungen Medarbetarundersökning 2016

Magelungen Medarbetarundersökning 2016 Magelungen Medarbetarundersökning 2016 Total Magelungen Antal svarande: 307 st 307 64 % Innehållsförteckning Sammanfattning 3 NMI - Nöjd Medarbetar Index 5 Enkätområden 10 Helhet 11 Arbetssituation 13

Läs mer

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72.

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72. Sammanfattande mått Medarbetarindex 15 67 64 Förutsättningar i organisationen 25 53 52 Personlig arbetssituation 17 64 61 Samverkan och kunskapsdelning 12 72 63 Ledarskap 18 61 61 Handlingskraft 6 82 77

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 Medarbetarenkät 2014 / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 1 2 Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Mål och uppdrag 59,8% 27,2% 10,4% 2,7% 4,6 Kompetens och utveckling 62,5%

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Medarbetarundersökning 2013 Vetlanda kommun, Vetab och Witalabostäder Vetlanda kommun den 24 oktober 2013 Malin Claesson och Annika Edvardsson HR-avdelningen 1 Inledning Medarbetarundersökning har tidigare

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

AB Familjebostäder Övergripande rapport

AB Familjebostäder Övergripande rapport AB Familjebostäder Övergripande rapport Medarbetarenkät AB Familjebostäder Medarbetarenkät Medarbetarenkät ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat

Läs mer

Resultat Medarbetarenkäten 2014. Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1

Resultat Medarbetarenkäten 2014. Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1 Resultat Medarbetarenkäten 2014 Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1 Medarbetarenkäten 2014 Medarbetarenkäten utgår ifrån Lunds kommuns medarbetarpolicy. Enkäten består av frågor om verksamheten,

Läs mer

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN Innehållsförteckning Nöjd Medarbetar Index (NMI) Frågeområden Helhet Arbetssituation Arbetsmiljö Hälsa Kompetens och utveckling Information Mål och visioner Medarbetarsamtal

Läs mer

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8)

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8) Resultat 2011-12-12 1(8) Medarbetarenkät, 2009-2011 Region Gotland Region Gotland År Antal Svarat % Resultat 2009 6132 5160 84,1% 3,90 2010 5816 4947 85,1% 3,89 2011 5820 4912 84,4% 3,91 Fråga Reg. 2009

Läs mer

Medarbetarundersökning Totalrapport

Medarbetarundersökning Totalrapport Medarbetarundersökning 2016 Totalrapport Ålder % 18-34 år 21% 35-44 år 25% 45-54 år 29% 55+ 25% Ack. svar 3461 Anställningstid % Mindre än ett år 1-2 år 13% 3-5 år 15% 6-10 år 14% Mer än tio år 49% Ack.

Läs mer

Medarbetarenkät 2011

Medarbetarenkät 2011 Medarbetarenkät 0 Utbildningsförvaltningen Johannes skola Om undersökningen 0 Utrednings- och Statistikkontoret AB (USK) har på uppdrag av stadsledningskontorets personalpolitiska avdelning genomfört enkäter

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Medarbetarundersökning Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet!

Medarbetarundersökning Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet! Medarbetarundersökning 2016 Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet! Sammanfattning Svarsfrekvens: 71% Medarbetarindex: 69 Andel positiva svar, alla frågor 0-100, snitt organisationer

Läs mer

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Riksbanken, Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Chef/Medarbetare

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Chef/Medarbetare Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten 22 / Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Presentation Om undersökningen Metoden som använts är en kombination av webb och postala enkäter.

Läs mer

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 kommun Samlingsbild 09 08 09 09 Medarbetarindex 5 78 69 68 Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71 Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 Personlig arbetssituation 15 72 78 73 73 Arbetsförutsättningar 5 74 81

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (14) Medarbetarundersökning 2016 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän): 1875 av

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Medarbetarenkäten 2016 Rapport 1

Medarbetarenkäten 2016 Rapport 1 Medarbetarenkäten 2016 Rapport 1 Antal svarande: 5 730 Beställda: 6 859 Svarsfrekvens: 83,54% värde Stödjande arbetsförhållanden 66% 27% 7% 4,73 Min upplevelse av arbetet 75% 20% 5% 5,03 Påverkan 56% 34%

Läs mer

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen, syfte och metod 2 Fakta om undersökningen, svarsfrekvens 3 Stöd för tolkning

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. Medarbetarenkät, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. Medarbetarenkät, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Medarbetarenkät, 2010 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. 1 Svarsfrekvens Gotlands kommun 2008 5881/6538 90% 2009 5160/6132 84,1% 2010 4947/5816 85,1% Hälso-

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan

Tjänsteskrivelse. Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2015-01-29 Vår referens Yvonne Gustafsson Administrativ chef yvonne.gustafsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan

Läs mer

Tibro kommun Medarbetarundersökning Socialtjänsten

Tibro kommun Medarbetarundersökning Socialtjänsten Tibro kommun Medarbetarundersökning 2 Socialtjänsten Innehåll Om undersökningen Genomförande Resultat Hållbart Medarbetarengagemang (HME) Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) Per frågeområde Per fråga Tibro kommun

Läs mer

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Sammanfattande mått 08 Medarbetarindex 7 78 76 68 Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57 Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Samverkan och kunskapsdelning 5 83 79 69 Ledarskap 5 83 77 69 Handlingskraft/medverkande

Läs mer

Kommunen som arbetsgivare

Kommunen som arbetsgivare Sid 1(5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Karlstad 2015-03-31 Lina Helgerud, 054-540 10 40 lina.helgerud@karlstad.se Kommunen som arbetsgivare Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Eftersom ledar-

Läs mer

Kommunen som arbetsgivare

Kommunen som arbetsgivare KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2014-04-08 Lina Helgerud, lina.helgerud@karlstad.se Kommunen som arbetsgivare Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Målområde: Arbetsgivarperspektiv

Läs mer

Arbetsmiljöenkät 2011

Arbetsmiljöenkät 2011 Arbetsmiljöenkät 2011 SU total Kvalitetsområden Index Kvalitetsområden Diagrammet visar medarbetarnas omdöme på respektive kvalitets område. Bakom varje kvalitetsområde finns ett antal frågor som medarbetarna

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013 Riksbanken Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB September 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Riksbanken beslutade att 2011 genomföra en medarbetarundersökning. Målgrupp

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Rapport 1(23) Medarbetarundersökning 2013 2(23) Innehållsförteckning 3(23) 1 Bakgrund I Kramfors kommuns styrmodell har fokusområdet medarbetare det övergripande målet attraktiv arbetsgivare och ett av

Läs mer

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen?

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen? MEDARBETARBAROMETERN RESULTAT 2014 Hej! I slutet av år 2014 fick alla våra medarbetare med månadslön möjlighet att fylla i den årliga medarbetarenkäten. Syftet med undersökningen är att man anonymt ska

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser med riket

Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser med riket Bo Stenbom, HR chef Ärendenr BUN 2015/91 och 2014/891 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum 20 april 2015 Barn- och utbildningsnämnden Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag Om oss Progressiera AB, en naturlig samarbetspartner för offentlig sektor, myndighet och landsting Specialiserade inom Medarbetarundersökningar

Läs mer

Resultatrapport Region Östergötland Medarbetaruppföljning 2015

Resultatrapport Region Östergötland Medarbetaruppföljning 2015 Resultatrapport Region Östergötland Medarbetaruppföljning 2015 En del i ett större sammanhang Sätt resultaten i sitt sammanhang Medarbetaruppföljningar får inte betraktas som en isolerad företeelse. Sätt

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 1. Arbetssätt och uppdrag 1. Jag är insatt i målen för min grupp/enhet/avdelning. c c c c c c 2. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete. c c c c c c 3....

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013

MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013 MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013 Medarbetarbarometer 2013 Innehåll Syfte sid 3 Metod och förklaringar sid 4-7 Sammanfattning av resultat sid 8-16 Det fortsatta arbetet sid 17 2 Syfte Återkommande mätning

Läs mer

Medarbetarindex. 7 79 67 63 63. Förutsättningar i organisationen. 6 78 65 61 61. Samverkan och kunskapsdelning. 10 74 55 56 56

Medarbetarindex. 7 79 67 63 63. Förutsättningar i organisationen. 6 78 65 61 61. Samverkan och kunskapsdelning. 10 74 55 56 56 Sammanfattande mått (-5) 0 Medarbetarindex. 7 79 67 63 63 Förutsättningar i organisationen. 6 78 65 61 61 Samverkan och kunskapsdelning. 7 55 56 56 Personlig arbetssituation. 77 6 62 6 Stress. *) 25 6

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 3,94 4,15 3,80 4,17 3,25 4,64 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att

Läs mer

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %.

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %. Emma Nilsson 0413-622 61 2014-01-13 Medarbetarenkät Vård och Omsorg 2013 Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen

Läs mer

Inledande analys av Medarbetarenkäten i Landstinget Gävleborg

Inledande analys av Medarbetarenkäten i Landstinget Gävleborg Mall-ID 111115 Datum 2011-12-19 Dnr Upprättare Johanna Alfredsson/ Samhällsmedicin ArbetsPM Inledande analys av Medarbetarenkäten i Landstinget Gävleborg Vintern 2011, perioden mellan den 14 november och

Läs mer

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000 medarbetare på samtliga förvaltningar och bolag och besvarades av 77 procent

Läs mer

Pysslingen förskolor Medarbetarundersökning 2013. Gläntan Antal svar: 22 st Svarsfrekvens: 100 procent

Pysslingen förskolor Medarbetarundersökning 2013. Gläntan Antal svar: 22 st Svarsfrekvens: 100 procent Medarbetarundersökning Antal svar: st Svarsfrekvens: procent Presentation Om undersökningen Resultat - NMI, Ledarskap, Engagemang och Attraktivitet Index per frågeområde Resultat per fråga Verksamhetsspecifika

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

Tibro kommun Medarbetarundersökning Tibro kommun totalt

Tibro kommun Medarbetarundersökning Tibro kommun totalt Tibro kommun Medarbetarundersökning 2016 Tibro kommun totalt Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Genomförande Resultat Hållbart Medarbetarengagemang (HME) Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) HME och NMI

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes Malmö stad 1 (1) Datum 2014-05-14 Handläggare Sara Mellander Planeringssekreterare Sara.Mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Medarbetarenkät 2014 FRI-2014-2099 Sammanfattning Sedan 2006 genomför Malmö stad

Läs mer

Resultat av stadens medarbetarundersökning 2012

Resultat av stadens medarbetarundersökning 2012 KYRKOGÅRDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2013-01-29 Handläggare: Carin Björnvall Telefon: 08-508 300 13 Till KN 2012-12-11 Resultat av stadens medarbetarundersökning 2012 Förslag till beslut 1. Kyrkogårdsnämnden

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten 1 Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du resultatet från medarbetarenkäten 2014 för hela Stockholms stad. Information Insikt Handling I stadens arbete

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor Tom 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att det är roligt att gå till

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

Medarbetarenkät 2014

Medarbetarenkät 2014 Medarbetarenkät 2014 kommun och kommun Bakgrundsinformation (%) (%) Svarsfrekvens 83,5 76,5 Kön Män 16 15,7 Kvinnor 84 84,3 Ålder 15-29 år 8,6 5,7 30-39 år 17,3 18,6 40-49 år 30,6 29,7 50-59 28,9 31,2

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB. November 2013

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB. November 2013 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Rapport till Ängelholms kommun om medarbetarundersökning år 2012

Rapport till Ängelholms kommun om medarbetarundersökning år 2012 Rapport till Ängelholms kommun SKOP har på uppdrag av Ängelholms kommun genomfört en medarbetarundersökning bland kommunens medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen har i

Läs mer

Medarbetarenkät 2013 Vårgårda

Medarbetarenkät 2013 Vårgårda Medarbetarenkät 2013 Vårgårda Instämmer inte Instämmer helt 1 2 3 4 Medel Svarande Inget svar Jag är insatt i min arbetsplats mål 1,5% 7,2% 37,8% 53,6% 3,4 685 0 Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program FÖRFATTNINGSSAMLING Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14, 274 1 Personalpolitiskt program Norrtälje kommun 2012-12-18 2 Personalpolitiken Det kommunala uppdraget formas genom

Läs mer

Bilaga. Utvecklingssamtal. vid Umeå universitet. Mall till stöd för utvecklingssamtal. Personalenheten 2012-03-30

Bilaga. Utvecklingssamtal. vid Umeå universitet. Mall till stöd för utvecklingssamtal. Personalenheten 2012-03-30 Bilaga Utvecklingssamtal vid Umeå universitet Mall till stöd för utvecklingssamtal Personalenheten 2012-03-30 Genomföra och dokumentera Genomför dina samtal utifrån tre tidsperspektiv Tillbakablick Nuläge

Läs mer