Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016"

Transkript

1 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2016 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016

2 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Sammanfattning 3 Fakta om undersökningen 6 Fakta om respondenterna 8 Föregående medarbetarundersökning 61 Bilagor Bilaga 1: Stöd för tolkning av resultat Övergripande resultat 9 HME Hållbart medarbetarengagemang 10 Delindex 19 Detaljerade resultat 24 Hälsa och arbetsmiljö 25 Dialog och samverkan 31 Medarbetarskap 34 Motivation 43 Ledarskap 46 Jämställdhet, mångfald och likabehandling 51 Kommunspecifika frågor 57

3 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 3 Sammanfattning Övergripande resultat Ängelholms kommun uppnår ett HME på 78, vilket är i nivå med undersökningen 2014 och något lägre än det genomsnittliga resultatet för 102 kommuner i Kolada. Motivation ligger i nivå med genomsnittet, medan Styrning och Ledarskap ligger något lägre. Kommunledning uppnår högst HME (81) medan Hälsa uppnår det lägsta (74). Resultaten för de bakomliggande frågorna för HME ligger överlag på en hög nivå. Medarbetarna anser främst att deras arbete känns meningsfullt och att de vet vad som förväntas av dem i deras arbete. Delområdet Motivation uppnår högst resultat med ett index på 81. Minst nöjda är medarbetarna med Lön och utveckling med ett index på 53, men även Medarbetarsamtal samt Hälsa och Arbetsmiljö ligger på en något låg nivå. Hälsa och arbetsmiljö Tre av fem medarbetare är som helhet nöjda med sin arbetssituation. Främst instämmer de i att de kan påverka sitt arbete och att de har balans mellan arbete och fritid. En klar majoritet av medarbetarna är nöjda med den sysselsättningsgrad de har idag. Av de som vill ha en högre sysselsättningsgrad kan knappt hälften tänka sig att delvis arbeta på en annan arbetsplats inom kommunen, vilket är en lägre andel än vid mätningen Nästan tre av tio medarbetare uppger att de alltid har för mycket att göra och aldrig har några lugnare perioder. Samtliga frågor i delområdet har hög påverkan på helhetsattityden och ligger på en relativt låg resultatnivå, vilket innebär att detta område bör prioriteras vid ett eventuellt förbättringsarbete.

4 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 4 Sammanfattning Dialog och samverkan De allra flesta uppger att de tar initiativ till samtal med sin chef eller kollegor när de anser att något behöver förändras eller åtgärdas. De instämmer också i att de har arbetsplatsträffar regelbundet. Medarbetarsamtal 86 procent av medarbetarna uppger att de haft ett medarbetarsamtal under det senaste året (83 procent 2014), men knappt en fjärdedel av dessa upplever att medarbetarsamtalet inte har bidragit till deras utveckling. De medarbetare som haft ett medarbetarsamtal är överlag mer nöjda än de som inte haft ett samtal. Främst är de mer nöjda med Ledarskap samt Lön och utveckling. Lönesamtal 62 procent har haft lönedialog/lönesamtal under de senaste 12 månaderna, vilket är i nivå med mätningen Drygt hälften uppger att de vet vilka bedömningsgrunder/ kriterier som styr lönesättningen. Mer än en tredjedel av medarbetarna anser dock inte att de kan påverka sin lön genom sina prestationer. Motivation Frågeområdet får överlag höga resultat. Framför allt instämmer medarbetarna i att de har de kunskaper som krävs samt att de bidrar till ett gott arbetsklimat. Ledarskap Majoriteten av medarbetarna är totalt sett nöjda med och känner förtroende för sin närmaste chef. De instämmer främst i att chefen ger dem det stöd de behöver samt att chefen är tillgänglig i den utsträckning som behövs. Knappt två av tre chefer anser att de har goda förutsättningar för att utföra sitt arbete som chef. Främst instämmer de i att de är tillgängliga för medarbetarna.

5 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 5 Sammanfattning Jämställdhet, mångfald och likabehandling Fyra av fem medarbetare uppger att deras arbetsplats är fri från negativ jargong samt att de respekterar och tar tillvara varandras olikheter. Fyra procent (82 medarbetare) uppger att de varit utsatta för trakasserier på arbetsplatsen det senaste året. Majoriteten av dessa uppger att de har blivit utsatta av kollega/kollegor. Sju procent (164 medarbetare) uppger att de varit utsatta för kränkande särbehandling/mobbning på arbetsplatsen det senaste året. Av dessa uppger majoriteten att de har blivit utsatta av kollega/kollegor. Knappt en tredjedel har blivit utsatta av chef/chefer. Nära nio av tio vet var de ska vända sig om de blir utsatta för kränkande särbehandling, mobbning eller trakasserier. Kommunspecifika frågor En klar majoritet känner till kommunens värdegrund, och drygt sju av tio uppger att de arbetar efter den. 97 procent (2201 medarbetare) känner till projektet Agila Ängelholm. Två av fem medarbetare som känner till projektet uppger att de har höga förväntningar på det. 77 procent (1741 medarbetare) har deltagit i workshop om Agila Ängelholm, och nära två tredjedelar av medarbetarna uppger att de använder det agila arbetssättet i deras dagliga arbete. Föregående medarbetarundersökning Tre av fem medarbetare har tagit del av resultaten från föregående medarbetarundersökning, medan drygt två av fem svarar att de har arbetat med resultaten på arbetsplatsen.

6 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 6 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Medarbetarundersökningar är för Skåne Nordvästs kommuner en viktig del i arbetet med att följa upp och utveckla personalarbetet. Kommunerna behöver följa upp hur medarbetare uppfattar sina arbetsgivare, vilka områden som kan förbättras och vad som behöver vidareutvecklas. Syftet med samarbetet mellan kommunerna är att kunna jämföra sig med varandra, framför allt vad gäller HME, men även vad gäller övriga områden. Enkät Enkäten består av frågeområdena Hälsa och arbetsmiljö, Dialog och samverkan, Medarbetarskap, Motivation, Ledarskap, Jämställdhet, mångfald och likabehandling, Föregående medarbetarundersökning, HME Hållbart medarbetarengagemang samt Kommunspecifika frågor. Genomförande Undersökningen har genomförts under perioden september-oktober 2016 av CMA Research AB ( Projektledare på CMA: Fredrik Knutsson. Kontaktperson på Ängelholms kommun: Mikael Nyström.

7 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 7 Fakta om undersökningen Metod och svarsfrekvens Webbenkät utskickad till 2718 medarbetare inom Ängelholms kommun. Tre påminnelser skickades ut. Uppnådd svarsfrekvens: 83 procent (Totalt 2718 utskick och 2266 svar) Utskick Svar Svarsfrekvens Ängelholms kommun % Hälsa % Kommunledning % Lärande och familj % Samhälle % Servicestöd %

8 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 8 Fakta om respondenterna Hur gammal är du? Jag har jobbat inom Ängelholms kommun: < 30 år 9% Mindre än 2 år 12% år 19% 2-5 år 19% år 31% 6-10 år 15% år 29% Mer än 10 år 54% 60 år eller äldre 13% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Jag är: 0% 20% 40% 60% 80% 100% Man 21% Kvinna 79% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

9 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 9 Övergripande resultat HME Hållbart medarbetarengagemang Delindex

10 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 10 HME Hållbart medarbetarengagemang Modell HME är ett index som ger ett mått på medarbetarengagemanget inom kommunen. HME beräknas som ett medelvärde av nio frågor vilka redovisas nedan. Motivation Ledarskap HME Styrning Motivation är uppbyggt av frågorna: - Mitt arbete k änns meningsfullt - Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete - Jag ser fram emot att gå till arbetet Ledarskap är uppbyggt av frågorna: Min närmaste chef - visar uppskattning för mina arbetsinsatser - visar förtroende för mig som medarbetare - ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete Styrning är uppbyggt av frågorna: - Jag är insatt i min arbetsplats mål - Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt - Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete

11 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 11 HME Hållbart medarbetarengagemang Resultat HME är ett index som ger ett mått på medarbetarengagemanget inom kommunen. HME beräknas som ett medelvärde av nio frågor vilka redovisas nedan. Motivation 80 Ledarskap 75 HME 78 Styrning 78 Motivation är uppbyggt av frågorna: - Mitt arbete k änns meningsfullt - Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete - Jag ser fram emot att gå till arbetet Ledarskap är uppbyggt av frågorna: Min närmaste chef - visar uppskattning för mina arbetsinsatser - visar förtroende för mig som medarbetare - ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete Styrning är uppbyggt av frågorna: - Jag är insatt i min arbetsplats mål - Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt - Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete

12 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 12 HME Hållbart medarbetarengagemang Benchmark Ängelholms kommun uppnår ett HME på 78, vilket är något lägre än det genomsnittliga resultatet för 102 kommuner i Kolada. Motivation ligger i nivå med genomsnittet, medan Styrning och Ledarskap ligger något lägre. HME Motivation Ledarskap Styrning Ängelholms kommun Övergripande resultat för 102 kommuner Källa: Kommun- och landstingsdatabasen Kolada, 2015 och 2016.

13 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 13 HME Hållbart medarbetarengagemang Resultat Jämförelser över tid Resultaten ligger i nivå med 2014 års mätning. HME Motivation Ledarskap Styrning

14 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 14 HME Hållbart medarbetarengagemang Resultat per Uppdrag Kommunledning uppnår högst HME, med ett resultat på 81. De ligger främst högt vad gäller Motivation. Lägst HME uppnår Hälsa med ett resultat på 74. Framför allt uppnår de ett lägre Ledarskapsresultat. Hälsa Kommunledning Uppdrag Lärande och familj Samhälle Servicestöd Ängelholms kommun Antal svar HME Motivation Ledarskap Styrning

15 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 15 HME Hållbart medarbetarengagemang Resultat per anställningslängd och kön De medarbetare som varit anställda i mindre än 2 år uppnår högst HME, och män uppnår ett högre HME än kvinnor. Mindre än 2 år Anställningslängd 2-5 år 6-10 år Mer än 10 år Man Kvinna Antal svar HME Motivation Ledarskap Styrning Kön Ängelholms kommun

16 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 16 HME Hållbart medarbetarengagemang Resultat per åldersgrupp De yngsta medarbetarna uppnår lägst resultat, och främst ligger Styrning på en låg resultatnivå för gruppen. < 30 år år år år 60 år eller äldre Antal svar HME Motivation Ledarskap Styrning Ålder Ängelholms kommun

17 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 17 HME Hållbart medarbetarengagemang Bakomliggande frågor Resultaten för de bakomliggande frågorna för HME ligger överlag på en hög nivå. Medarbetarna anser främst att deras arbete känns meningsfullt och att de vet vad som förväntas av dem i deras arbete. Mitt arbete känns meningsfullt Medelvärde Ingen åsikt 4,5 0% Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete ,1 0% Jag ser fram emot att gå till arbetet ,0 0% Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser ,8 3% Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare ,1 2% Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete ,1 2% Jag är insatt i min arbetsplats mål ,2 2% Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt ,7 8% Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete ,4 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer ej (1-2)

18 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 18 HME Hållbart medarbetarengagemang Bakomliggande frågor Jämförelser över tid Resultaten ligger i nivå med 2014 års mätning Mitt arbete känns meningsfullt Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete Jag ser fram emot att gå till arbetet Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete Jag är insatt i min arbetsplats mål Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete

19 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 19 Delindex Resultat Index per delområde Hälsa och arbetsmiljö Dialog och samverkan Området Motivation uppnår högst resultat med ett index på 81. Minst nöjda är medarbetarna med Lön och utveckling med ett index på 53, men även Medarbetarsamtal samt Hälsa och Arbetsmiljö ligger på en något låg nivå. Medarbetarsamtal 60 Lön och utveckling 53 Motivation 81 Ledarskap 74 Jämställdhet, mångfald och likabehandling 77 Indexen är uppbyggda av de frågor som ingår i respektive delområde i enkäten med undantag för ledarskap som byggs upp av två frågor som rör förtroende för samt total nöjdhet med närmaste chef.

20 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 20 Delindex Resultat Jämförelser över tid Resultaten ligger i nivå med 2014 års mätning Hälsa och arbetsmiljö Dialog och samverkan Medarbetarsamtal Lön och utveckling Motivation Ledarskap Jämställdhet, mångfald och likabehandling

21 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 21 Delindex Resultat per Uppdrag Samtliga Uppdrag uppnår höga resultat vad gäller Dialog och samverkan, Motivation samt Jämställdhet, mångfald och likabehandling. Hälsa Kommunledning Uppdrag Lärande och familj Samhälle Servicestöd Ängelholms kommun Antal svar Hälsa och arbetsmiljö Dialog och samverkan Medarbetarsamtal Lön och utveckling Motivation Ledarskap Jämställdhet, mångfald och likabehandling Resultat högre än 70,5 är markerade med grönt. Resultat lägre än 63,5 är markerade med rött.

22 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 22 Delindex Resultat per anställningslängd och kön Samtliga grupper uppnår höga resultat vad gäller Dialog och samverkan, Motivation samt Jämställdhet, mångfald och likabehandling. Mindre än 2 år Anställningslängd 2-5 år 6-10 år Mer än 10 år Man Kvinna Antal svar Hälsa och arbetsmiljö Dialog och samverkan Medarbetarsamtal Lön och utveckling Motivation Ledarskap Jämställdhet, mångfald och likabehandling Kön Ängelholms kommun Resultat högre än 70,5 är markerade med grönt. Resultat lägre än 63,5 är markerade med rött.

23 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 23 Delindex Resultat per åldersgrupp Samtliga Uppdrag uppnår höga resultat vad gäller Dialog och samverkan, Motivation, Ledarskap samt Jämställdhet, mångfald och likabehandling. < 30 år år år år 60 år eller äldre Antal svar Hälsa och arbetsmiljö Dialog och samverkan Medarbetarsamtal Lön och utveckling Motivation Ledarskap Jämställdhet, mångfald och likabehandling Ålder Ängelholms kommun Resultat högre än 70,5 är markerade med grönt. Resultat lägre än 63,5 är markerade med rött.

24 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 24 Detaljerade resultat Hälsa och arbetsmiljö Dialog och samverkan Medarbetarskap Motivation Ledarskap Jämställdhet, mångfald och likabehandling Kommunspecifika frågor

25 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 25 Hälsa och arbetsmiljö Resultat Tre av fem medarbetare är som helhet nöjda med sin arbetssituation. Främst instämmer de i att de kan påverka sitt arbete och att de har balans mellan arbete och fritid. Medelvärde Ingen åsikt Jag är som helhet nöjd med min arbetssituation ,6 0% Jag upplever att jag har en god fysisk arbetsmiljö ,5 0% På min arbetsplats arbetar vi med att förbättra vår fysiska arbetsmiljö ,3 5% Jag upplever att jag har en god psykosocial arbetsmiljö ,5 1% På min arbetsplats arbetar vi med att förbättra vår psykosociala arbetsmiljö ,3 5% Jag har balans mellan arbete och fritid ,8 0% Jag kan själv påverka hur mitt arbete ska utföras ,8 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer ej (1-2)

26 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 26 Hälsa och arbetsmiljö Jämförelser över tid Resultaten ligger i nivå med eller något lägre än 2014 års mätning Jag är som helhet nöjd med min arbetssituation Jag upplever att jag har en god fysisk arbetsmiljö På min arbetsplats arbetar vi med att förbättra vår fysiska arbetsmiljö Jag upplever att jag har en god psykosocial arbetsmiljö På min arbetsplats arbetar vi med att förbättra vår psykosociala arbetsmiljö Jag har balans mellan arbete och fritid Jag kan själv påverka hur mitt arbete ska utföras

27 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 27 Hälsa och arbetsmiljö Resultat En klar majoritet av medarbetarna är nöjda med den sysselsättningsgrad de har idag. Jag är nöjd med den sysselsättningsgrad jag har idag Ja, jag är nöjd 83% 83% Nej jag vill arbeta mer Nej jag vill arbeta mindre 9% 10% 8% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

28 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 28 Hälsa och arbetsmiljö Resultat Av de som vill ha en högre sysselsättningsgrad kan knappt hälften tänka sig att delvis arbeta på en annan arbetsplats inom kommunen. Andelen som kan tänka sig att arbeta på en annan arbetsplats är lägre än vid mätningen Om det inte går att få högre sysselsättningsgrad på min egen arbetsplats så kan jag tänka mig att delvis arbeta på en annan arbetsplats inom kommunen Bas (medarbetare som vill ha högre sysselsättning): 2016: 215 medarbetare 2014: 208 medarbetare Ja Nej 48% 55% 52% 45% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

29 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 29 Hälsa och arbetsmiljö Resultat Nästan tre av tio medarbetare uppger att de alltid har för mycket att göra och aldrig har några lugnare perioder. Vilket av alternativen nedan stämmer bäst in på hur det är för dig på arbetet? Jag har sällan för mycket att göra Periodvis har jag för mycket att göra, men däremellan är det lugnare perioder Jag har alltid för mycket att göra. Det är aldrig några lugnare perioder 4% 5% 28% 29% 68% 66% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

30 Lågt (<3,6) Medel (3,6-3,8) Högt (>3,8) Resultat Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 30 Hälsa och arbetsmiljö Prioriteringsmatris 1. Jag upplever att jag har en god fysisk arbetsmiljö 2. På min arbetsplats arbetar vi med att förbättra vår fysiska arbetsmiljö 5, 6 3. Jag upplever att jag har en god psykosocial arbetsmiljö 4. På min arbetsplats arbetar vi med att förbättra vår psykosociala arbetsmiljö 5. Jag har balans mellan arbete och fritid 6. Jag kan själv påverka hur mitt arbete ska utföras 1, 2, 3, 4 Låg Medel Hög Påverkan

31 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 31 Dialog och samverkan Resultat De allra flesta uppger att de tar initiativ till samtal med sin chef eller kollegor när de anser att något behöver förändras eller åtgärdas. De instämmer också i att de har arbetsplatsträffar regelbundet. Jag vet var jag ska hitta den information jag behöver för att utföra mina arbetsuppgifter Medelvärde Ingen åsikt 4,1 0% Vi har arbetsplatsträffar (APT) regelbundet ,6 1% På arbetsplatsträffarna (APT) ges möjlighet till diskussion som gör att jag känner mig delaktig i arbetsplatsens frågor ,0 2% Jag tar initiativ till samtal med min chef eller kollegor (andra berörda) när jag anser att något behöver förändras eller åtgärdas på min arbetsplats ,4 0% På min arbetsplats tillvaratas mina förslag och idéer ,8 2% Jag är nöjd med hur vi hanterar oenigheter/konflikter på min arbetsplats ,5 6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer ej (1-2)

32 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 32 Dialog och samverkan Jämförelser över tid Resultaten ligger i nivå med 2014 års mätning Jag vet var jag ska hitta den information jag behöver för att utföra mina arbetsuppgifter Vi har arbetsplatsträffar (APT) regelbundet På arbetsplatsträffarna (APT) ges möjlighet till diskussion som gör att jag känner mig delaktig i arbetsplatsens frågor Jag tar initiativ till samtal med min chef eller kollegor (andra berörda) när jag anser att något behöver förändras eller åtgärdas på min arbetsplats På min arbetsplats tillvaratas mina förslag och idéer Jag är nöjd med hur vi hanterar oenigheter/konflikter på min arbetsplats

33 Lågt (<3,6) Medel (3,6-3,8) Resultat Högt (>3,8) Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 33 Dialog och samverkan Prioriteringsmatris 1, 2, 3, 4 1. Jag vet var jag ska hitta den information jag behöver för att utföra mina arbetsuppgifter 2. Vi har arbetsplatsträffar (APT) regelbundet 5 3. På arbetsplatsträffarna (APT) ges möjlighet till diskussion som gör att jag känner mig delaktig i arbetsplatsens frågor 4. Jag tar initiativ till samtal med min chef eller kollegor (andra berörda) när jag anser att något behöver förändras eller åtgärdas på min arbetsplats 5. På min arbetsplats tillvaratas mina förslag och idéer 6. Jag är nöjd med hur vi hanterar oenigheter/konflikter på min arbetsplats 6 Låg Medel Hög Påverkan

34 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 34 Medarbetarskap Medarbetarsamtal En klar majoritet av medarbetarna uppger att de haft ett medarbetarsamtal under det senaste året. Jag har under de senaste 12 månaderna haft ett medarbetarsamtal Ja 86% 83% Nej, jag har inte arbetat 12 månader på min arbetsplats Nej, jag har arbetat på min arbetsplats i 12 månader men inte haft något medarbetarsamtal 7% 7% 7% 10% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

35 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 35 Medarbetarskap Medarbetarsamtal Knappt en fjärdedel av medarbetarna upplever inte att medarbetarsamtalet har bidragit till deras utveckling. Medelvärde Ingen åsikt Jag upplever att medarbetarsamtalet har bidragit till min utveckling 45 För få svar ,3 2% Under medarbetarsamtalet har vi tagit fram individuella mål/aktiviteter för mig 58 För få svar ,6 2% Det vi planerade i mitt medarbetarsamtal har jag fått möjlighet att genomföra 51 För få svar ,4 6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bas: 1938 medarbetare som har haft ett medarbetarsamtal under de senaste 12 månaderna Instämmer (4-5) (3) Instämmer ej (1-2)

36 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 36 Medarbetarskap Medarbetarsamtal Jämförelser över tid Resultaten ligger i nivå med eller något högre än 2014 års mätning. Jag upplever att medarbetarsamtalet har bidragit till min utveckling Under medarbetarsamtalet har vi tagit fram individuella mål/aktiviteter för mig Det vi planerade i mitt medarbetarsamtal har jag fått möjlighet att genomföra

37 Lågt (<3,6) Medel (3,6-3,8) Högt (>3,8) Resultat Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 37 Medarbetarskap Medarbetarsamtal Prioriteringsmatris 1. Jag upplever att medarbetarsamtalet har bidragit till min utveckling 2. Under medarbetarsamtalet har vi tagit fram individuella mål/aktiviteter för mig 3. Det vi planerade i mitt medarbetarsamtal har jag fått möjlighet att genomföra 2 1, 3 Låg Medel Hög Påverkan

38 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 38 Medarbetarskap Jämförelser medarbetarsamtal De medarbetare som haft ett medarbetarsamtal är överlag mer nöjda än de som inte haft ett samtal. Främst är de mer nöjda med Ledarskap samt Lön och utveckling. Har haft medarbetarsamtal Ja Nej Ängelholms kommun Antal svar Hälsa och arbetsmiljö Dialog och samverkan Medarbetarsamtal Lön och utveckling Motivation Ledarskap Jämställdhet, mångfald och likabehandling Resultat högre än 70,5 är markerade med grönt. Resultat lägre än 63,5 är markerade med rött.

39 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 39 Medarbetarskap Lönedialog/lönesamtal Tre av fem medarbetare har haft lönedialog/lönesamtal under de senaste 12 månaderna, vilket är i nivå med mätningen Jag har under senaste 12 månaderna haft lönedialog/lönesamtal Ja 62% 62% Nej, jag har inte arbetat 12 månader på min arbetsplats Nej, jag har arbetat på min arbetsplats i 12 månader men inte haft någon lönedialog/lönesamtal 9% 7% 29% 31% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

40 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 40 Medarbetarskap Lön och utveckling Drygt hälften uppger att de vet vilka bedömningsgrunder/ kriterier som styr lönesättningen. Mer än en tredjedel av medarbetarna anser dock inte att de kan påverka sin lön genom sina prestationer. Medelvärde Ingen åsikt Jag vet vilka bedömningsgrunder/kriterier som styr lönesättningen ,4 4% Jag kan påverka min lön genom mina prestationer ,9 8% Jag upplever att det finns utvecklings- och/eller karriärmöjligheter för mig ,0 6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer ej (1-2)

41 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 41 Medarbetarskap Lön och utveckling Jämförelser över tid Resultaten ligger i nivå med 2014 års mätning. Jag vet vilka bedömningsgrunder/kriterier som styr lönesättningen Jag kan påverka min lön genom mina prestationer Jag upplever att det finns utvecklings- och/eller karriärmöjligheter för mig

42 Lågt (<3,6) Medel (3,6-3,8) Resultat Högt (>3,8) Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 42 Medarbetarskap Lön och utveckling Prioriteringsmatris 1. Jag vet vilka bedömningsgrunder/kriterier som styr lönesättningen 2. Jag kan påverka min lön genom mina prestationer 3. Jag upplever att det finns utvecklings- och/eller karriärmöjligheter för mig 1, 2 3 Låg Medel Hög Påverkan

43 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 43 Motivation Resultat Frågeområdet får överlag höga resultat. Framför allt instämmer medarbetarna i att de har de kunskaper som krävs samt att de bidrar till ett gott arbetsklimat. Medelvärde Ingen åsikt Jag känner mig motiverad i mitt arbete ,1 0% Jag upplever att vi hjälper och stöttar varandra på min arbetsplats ,1 0% Jag har de kunskaper som krävs för att jag ska kunna utföra mina arbetsuppgifter ,5 0% Min kompetens tillvaratas på ett bra sätt i mitt arbete ,0 1% Jag känner mig uppskattad av mina arbetskamrater ,3 1% Jag upplever att vi har en god gemenskap på min arbetsplats ,1 0% Jag bidrar till ett gott arbetsklimat på min arbetsplats ,4 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer ej (1-2)

44 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 44 Motivation Jämförelser över tid Resultaten ligger i nivå med 2014 års mätning Jag känner mig motiverad i mitt arbete Jag upplever att vi hjälper och stöttar varandra på min arbetsplats Jag har de kunskaper som krävs för att jag ska kunna utföra mina arbetsuppgifter Min kompetens tillvaratas på ett bra sätt i mitt arbete Jag känner mig uppskattad av mina arbetskamrater Jag upplever att vi har en god gemenskap på min arbetsplats Jag bidrar till ett gott arbetsklimat på min arbetsplats

45 Lågt (<3,6) Medel (3,6-3,8) Resultat Högt (>3,8) Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 45 Motivation Prioriteringsmatris 1. Jag känner mig motiverad i mitt arbete 3, 5, 7 2, 6 1, 4 2. Jag upplever att vi hjälper och stöttar varandra på min arbetsplats 3. Jag har de kunskaper som krävs för att jag ska kunna utföra mina arbetsuppgifter 4. Min kompetens tillvaratas på ett bra sätt i mitt arbete 5. Jag känner mig uppskattad av mina arbetskamrater 6. Jag upplever att vi har en god gemenskap på min arbetsplats 7. Jag bidrar till ett gott arbetsklimat på min arbetsplats Låg Medel Hög Påverkan

46 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 46 Ledarskap Resultat Majoriteten av medarbetarna är totalt sett nöjda med och känner förtroende för sin närmaste chef. Totalt sett är jag nöjd med min närmaste chef Medelvärde Ingen åsikt 3,9 2% Jag har förtroende för min närmaste chef ,9 2% Min närmaste chef...anger klara och tydliga mål ,7 3%...ger klara direktiv om ansvar ,7 3% ger klara direktiv om befogenheter ,7 5% tar beslut och och ser till att de blir genomförda ,7 5% involverar mig i beslut som berör arbetsplatsen ,7 4% ger mig det stöd jag behöver ,8 3% kan hantera oenigheter/konflikter ,5 12%...ger mig feedback/återkoppling ,6 4% är tillgänglig för mig i den utsträckning jag behöver ,8 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer ej (1-2)

47 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 47 Ledarskap Jämförelser över tid Resultaten ligger i nivå med 2014 års mätning Totalt sett är jag nöjd med min närmaste chef Jag har förtroende för min närmaste chef Min närmaste chef...anger klara och tydliga mål...ger klara direktiv om ansvar ger klara direktiv om befogenheter tar beslut och och ser till att de blir genomförda involverar mig i beslut som berör arbetsplatsen ger mig det stöd jag behöver kan hantera oenigheter/konflikter...ger mig feedback/återkoppling är tillgänglig för mig i den utsträckning jag behöver

48 Lågt (<3,6) Medel (3,6-3,8) Högt (>3,8) Resultat Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 48 Ledarskap Prioriteringsmatris Min närmaste chef 1....anger klara och tydliga mål 10, ger klara direktiv om ansvar 3. ger klara direktiv om befogenheter 4. tar beslut och och ser till att de blir genomförda 1, 2, 3, 4, 5, 8, involverar mig i beslut som berör arbetsplatsen 6. ger mig det stöd jag behöver 7 7. kan hantera oenigheter/konflikter 8....ger mig feedback/återkoppling 9. är tillgänglig för mig i den utsträckning jag behöver Låg Medel Hög Påverkan 10. Totalt sett är jag nöjd med min närmaste chef 11. Jag har förtroende för min närmaste chef

49 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 49 Ledarskap Frågor till chefer Knappt två av tre anser att de har goda förutsättningar för att utföra sitt arbete som chef. Totalt sett har jag goda förutsättningar för att utföra mitt arbete som chef Främst anser cheferna att de är tillgängliga för medarbetarna Medelvärde Ingen åsikt 3,8 3% Mitt chefsuppdrag är tydligt ,0 2% Jag har de befogenheter som chefsuppdraget kräver ,0 3% Min närmaste chef följer regelbundet upp hur jag utför mitt arbete som chef ,6 4% Ledningsgruppen/teamet som jag ingår i är välfungerande (här avses den grupp som leds av din närmaste chef) ,9 5% Jag har tillgång till användbara verktyg för att kunna utföra mitt chefsuppdrag (mallar, verktyg, styrdokument, anvisningar, policier etc.) ,9 5% Jag har stöd för att utföra mitt chefsuppdrag (nätverk, stödfunktioner, support etc.) ,6 4% Jag finns tillgänglig för mina medarbetare när de behöver mig ,2 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bas: 143 medarbetare som är chefer Instämmer (4-5) (3) Instämmer ej (1-2)

50 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 50 Ledarskap Frågor till chefer Jämförelser över tid Resultaten ligger i nivå med eller något lägre än 2014 års mätning Totalt sett har jag goda förutsättningar för att utföra mitt arbete som chef Mitt chefsuppdrag är tydligt Jag har de befogenheter som chefsuppdraget kräver Min närmaste chef följer regelbundet upp hur jag utför mitt arbete som chef Ledningsgruppen/teamet som jag ingår i är välfungerande (här avses den grupp som leds av din närmaste chef) Jag har tillgång till användbara verktyg för att kunna utföra mitt chefsuppdrag (mallar, verktyg, styrdokument, anvisningar, policier etc.) Jag har stöd för att utföra mitt chefsuppdrag (nätverk, stödfunktioner, support etc.) Jag finns tillgänglig för mina medarbetare när de behöver mig

51 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 51 Jämställdhet, mångfald och likabehandling Resultat Fyra av fem medarbetare uppger att deras arbetsplats är fri från negativ jargong samt att de respekterar och tar tillvara varandras olikheter. Medelvärde Ingen åsikt På min arbetsplats arbetar vi aktivt för att vara en jämlik arbetsplats ,9 8% Min arbetsplats är fri från negativ jargong, kränkande bilder, nedsättande skämt osv som är kopplade till någon av de åtta diskrimineringsgrunderna ,2 2% På min arbetsplats respekterar vi och tar tillvara varandras olikheter ,1 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer ej (1-2) De åtta diskrimineringsgrunderna utgörs av kön, ålder, etnicitet, religion, trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet/uttryck och funktionshinder.

52 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 52 Jämställdhet, mångfald och likabehandling Jämförelser över tid Resultaten ligger i nivå med 2014 års mätning. På min arbetsplats arbetar vi aktivt för att vara en jämlik arbetsplats Min arbetsplats är fri från negativ jargong, kränkande bilder, nedsättande skämt osv som är kopplade till någon av de åtta diskrimineringsgrunderna På min arbetsplats respekterar vi och tar tillvara varandras olikheter De åtta diskrimineringsgrunderna utgörs av kön, ålder, etnicitet, religion, trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet/uttryck och funktionshinder.

53 Lågt (<3,6) Medel (3,6-3,8) Resultat Högt (>3,8) Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 53 Jämställdhet, mångfald och likabehandling Prioriteringsmatris 1. På min arbetsplats arbetar vi aktivt för att vara en jämlik arbetsplats 1, 2, 3 2. Min arbetsplats är fri från negativ jargong, kränkande bilder, nedsättande skämt osv som är kopplade till någon av de åtta diskrimineringsgrunderna 3. På min arbetsplats respekterar vi och tar tillvara varandras olikheter Låg Medel Hög Påverkan

54 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 54 Jämställdhet, mångfald och likabehandling Trakasserier Fyra procent (82 medarbetare) uppger att de varit utsatta för trakasserier på arbetsplatsen det senaste året. Majoriteten av dessa har blivit utsatta av kollega/kollegor. Har du varit utsatt för trakasserier på din arbetsplats under de senaste 12 månaderna? Antal % Nej % 4% Ja % 0% 20% 40% 60% 80% 100% Av vem har du blivit utsatt för trakasserier? Antal Kollega/kollegor Chef Verksamhetens målgrupp (brukare, klienter, kunder, elever etc) 55% 58% 15% 30% 46% 42% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Notera att staplarna kan summera till mer än 82 respektive 53 personer då medarbetarna kunnat ge mer än ett svar

55 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 55 Jämställdhet, mångfald och likabehandling Kränkande särbehandling/mobbning Sju procent (164 medarbetare) uppger att de varit utsatta för kränkande särbehandling/mobbning på arbetsplatsen det senaste året. Majoriteten av dessa har blivit utsatta av kollega/kollegor. Knappt en tredjedel har blivit utsatta av chef/chefer. Jag har under det senaste året känt mig utsatt för kränkande särbehandling/mobbning på min arbetsplats Antal % Nej % 7% Ja % 0% 20% 40% 60% 80% 100% Antal Av vem har du blivit utsatt för kränkande särbehandling/mobbning? Kollega/Kollegor Chef Verksamhetens målgrupp (brukare, klienter, kunder, elever etc) 75% 70% 32% 33% 12% 17% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Notera att staplarna kan summera till mer än 164 respektive 138 personer då medarbetarna kunnat ge mer än ett svar

56 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 56 Jämställdhet, mångfald och likabehandling Kränkande särbehandling/mobbning Nära nio av tio vet var de ska vända sig om de blir utsatta för kränkande särbehandling, mobbning eller trakasserier. Jag vet var jag ska vända mig om jag blir utsatt för kränkande särbehandling, mobbning eller trakasserier Ja 87% 86% Nej 13% 14% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

57 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 57 Kommunspecifika frågor Resultat En klar majoritet känner till kommunens värdegrund, och drygt sju av tio uppger att de arbetar efter den. Jag känner till kommunens värdegrund öppenhet, omtanke och handlingskraft På min arbetsplats arbetar vi efter kommunens värdegrund öppenhet, omtanke och handlingskraft % 20% 40% 60% 80% 100% Medelvärde Ingen åsikt 4,4 1% 4,0 4% Instämmer (4-5) (3) Instämmer ej (1-2)

58 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 58 Kommunspecifika frågor Jämförelser över tid Resultaten ligger i nivå med 2014 års mätning Jag känner till kommunens värdegrund öppenhet, omtanke och handlingskraft På min arbetsplats arbetar vi efter kommunens värdegrund öppenhet, omtanke och handlingskraft

59 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 59 Kommunspecifika frågor Resultat 97 procent av medarbetarna (2201 stycken) känner till projektet Agila Ängelholm. Två av fem medarbetare som känner till projektet uppger att de har höga förväntningar på det. Medelvärde Ingen åsikt Jag har höga förväntningar på projektet Agila Ängelholm ,1 9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bas: 2201 medarbetare som känner till projektet Agila Ängelholm Instämmer (4-5) (3) Instämmer ej (1-2)

60 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 60 Kommunspecifika frågor Resultat 77 procent av medarbetarna (1741 stycken) har deltagit i workshop om Agila Ängelholm. Nära två tredjedelar av medarbetarna uppger att de använder det agila arbetssättet i deras dagliga arbete. Medelvärde Ingen åsikt Jag har god kunskap om det agila arbetssättet ,6 8% Jag använder det agila arbetssättet i mitt dagliga arbete ,8 13% Ängelholms kommun präglas av ett agilt förhållningssätt ,0 28% Med ett agilt arbetssätt finns ett tydligare medborgarfokus och kvaliteten i servicen blir bättre ,6 25% Ett agilt arbetssätt gör mig mer effektiv i arbetet ut till medborgarna ,5 25% Ett agilt arbetssätt gör mig mer effektiv i mitt vardagliga arbete med kollegorna ,6 21% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer ej (1-2)

61 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 61 Föregående medarbetarundersökning Resultat Tre av fem medarbetare har tagit del av resultaten från föregående medarbetarundersökning, medan drygt två av fem svarar att de har arbetat med resultaten på arbetsplatsen. Medelvärde Ingen åsikt Jag har tagit del av resultaten från föregående medarbetarundersökning ,7 13% På min arbetsplats har vi arbetat med resultaten av undersökningen ,1 26% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer ej (1-2)

62 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 62 Föregående medarbetarundersökning Jämförelser över tid Resultaten ligger i nivå med 2014 års mätning. Jag har tagit del av resultaten från föregående medarbetarundersökning På min arbetsplats har vi arbetat med resultaten av undersökningen

63 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 63 Bilagor Bilaga 1: Stöd för tolkning av resultat

64 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 64 Bilaga 1 Stöd för tolkning av resultat Indexresultat Inledningsvis finns en bild som visar det totala resultatet för HME Hållbart medarbetar-engagemang. HME är ett sammanfattande resultat för medarbetarnas inställning till kommunen. HME är uppbyggt av nio övergripande frågor som rör arbetssituationen. Även index för delområden redovisas. Dessa är uppbygga som ett medelvärde av alla i området ingående attitydfrågor med undantag för ledarskap som byggs upp av två frågor som rör förtroende för och total nöjdhet med närmaste chef. Medelvärdena har transformerats från skala 1-5 till skala Svarsfördelning per frågeområde Alla frågeställningar som har bedömts på en femgradig skala redovisas enligt figuren nedan. Gröna fält är den andel medarbetare som har markerat en fyra eller femma på skalan, gula fält är andelen medarbetare som har markerat en trea och röda fält är den andel medarbetare som har markerat en etta eller tvåa. Andelarna är beräknade endast för de som har tagit ställning i frågan. Till höger om figuren visas medelvärdet för frågeställningen. Dessutom visas andelen som inte tagit ställning i frågan. Medelvärde Ingen åsikt Frågelydelse ,0 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2)

65 Låg Medel Resultat Hög Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 65 Bilaga 1 Stöd för tolkning av resultat Prioriteringsmatris Tolkning av prioriteringsmatris I prioriteringsmatrisen visas vilka faktorer man vid ett förbättringsarbete får bäst utväxling av att prioritera i nuläget. Faktorerna delas in i tre fält: Vårda Faktorer inom grönt fält har stor påverkan på medarbetarnas helhetsinställning till sin arbetssituation och bidrar idag i hög grad positivt till nöjdheten. Detta är områden där det bör säkerställas att den goda prestationen upprätthålls. På prioriteringsmatrisens axlar visas dels resultat, det vill säga medarbetarnas medelbetyg på varje fråga, och dels påverkan på helhetsattityden. Påverkan är ett statistiskt sambandsmått (korrelation) som anger hur starkt samband varje fråga har med helhetsfrågan Jag är som helhet nöjd med min arbetssituation. Prioritera Faktorer inom rött fält har också stor påverkan på medarbetarnas helhetsinställning men de påverkar nöjdheten negativt. De definieras därför som förbättringsområden. Bevaka Faktorer inom grått fält har relativt låg påverkan på medarbetarnas syn på sin arbetssituation idag, vilket innebär att medarbetarna kan vara både missnöjda och nöjda med dessa faktorer utan att det påverkar nöjdheten. Det är dock viktigt att bevaka dessa eftersom faktorernas påverkan kan öka, till exempel om inställningen skulle försämras. Låg Medel Hög Påverkan

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 342 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 342 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015 Socialförvaltningen 342 respondenter Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Helsingborgs stad Socialförvaltningen

Helsingborgs stad Socialförvaltningen Helsingborgs stad Socialförvaltningen 336 respondenter Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2014. För varje

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 475 personer Genomförd av CMA Research AB November 2016

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 475 personer Genomförd av CMA Research AB November 2016 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2016 Socialförvaltningen 475 personer Genomförd av CMA Research AB November 2016 Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2016 Huvudrapport 6933 personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB. November 2013

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB. November 2013 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport. Genomförd av CMA Research AB Oktober respondenter

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport. Genomförd av CMA Research AB Oktober respondenter Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015 Huvudrapport 5766 respondenter Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta

Läs mer

Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 Resultatrapporter

Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 Resultatrapporter Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 rapporter Innehåll: rapport Redovisning per frågeområde och delfråga HME Hållbart medarbetarengagemang 1 (14) Medarbetarundersökning 2015 Botkyrka kommun rapport

Läs mer

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013 Riksbanken Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB September 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Riksbanken beslutade att 2011 genomföra en medarbetarundersökning. Målgrupp

Läs mer

Riksbanken. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB April 2017

Riksbanken. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB April 2017 Riksbanken Medarbetarundersökning 2017 Genomförd av CMA Research AB April 2017 Riksbanken, Medarbetarundersökning 2017, sida 2 Sammanfattning Fortsatt höga resultat Riksbankens MMI-värde ligger kvar på

Läs mer

Tibro kommun Medarbetarundersökning Socialtjänsten

Tibro kommun Medarbetarundersökning Socialtjänsten Tibro kommun Medarbetarundersökning 2 Socialtjänsten Innehåll Om undersökningen Genomförande Resultat Hållbart Medarbetarengagemang (HME) Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) Per frågeområde Per fråga Tibro kommun

Läs mer

Magelungen Medarbetarundersökning 2016

Magelungen Medarbetarundersökning 2016 Magelungen Medarbetarundersökning 2016 Total Magelungen Antal svarande: 307 st 307 64 % Innehållsförteckning Sammanfattning 3 NMI - Nöjd Medarbetar Index 5 Enkätområden 10 Helhet 11 Arbetssituation 13

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Mjölby kommun. Medarbetarundersökning Mjölby kommun svar. Genomförd av CMA Research AB November 2016

Mjölby kommun. Medarbetarundersökning Mjölby kommun svar. Genomförd av CMA Research AB November 2016 Medarbetarundersökning 2016 1544 svar Genomförd av CMA Research AB November 2016 Fakta om undersökningen, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Bakgrund och syfte Medarbetarundersökningen är ett återkommande

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes Malmö stad 1 (1) Datum 2014-05-14 Handläggare Sara Mellander Planeringssekreterare Sara.Mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Medarbetarenkät 2014 FRI-2014-2099 Sammanfattning Sedan 2006 genomför Malmö stad

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen, syfte och metod 2 Fakta om undersökningen, svarsfrekvens 3 Stöd för tolkning

Läs mer

Tibro kommun Medarbetarundersökning Tibro kommun totalt

Tibro kommun Medarbetarundersökning Tibro kommun totalt Tibro kommun Medarbetarundersökning 2016 Tibro kommun totalt Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Genomförande Resultat Hållbart Medarbetarengagemang (HME) Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) HME och NMI

Läs mer

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Riksbanken, Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Huvudresultat Mars 2010 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun 2010, sid 1 Fakta om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att ta reda på

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012 1 Arvika kommun medarbetarundersökning rapport - 2012 Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning o bolag) 2012: 1739 av 2385 (73%) Skala 1-5: (1=instämmer inte alls... 5=instämmer helt) 4-5 grön stapel

Läs mer

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Växjö kommunkoncern Medarbetarundersökning 2011 Oktober 5216 respondenter 2011 Genomförd av CMA Research AB Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 1 Disposition iti och läsanvisning i I denna rapport

Läs mer

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN Innehållsförteckning Nöjd Medarbetar Index (NMI) Frågeområden Helhet Arbetssituation Arbetsmiljö Hälsa Kompetens och utveckling Information Mål och visioner Medarbetarsamtal

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön Kön Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag I samarbete med Respondenter 1330 363 Svar 1042 297 Svarsfrekvens 78% 82% NMI & Index 74 75 78 68 64 67 65 66 68 53 55 59 HME-Index NMI

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

Medarbetarenkät 2013

Medarbetarenkät 2013 Medarbetarenkät 2013 Medarbetarundersökning 2013 Resultatet från den medarbetarenkät som skickades ut under förra året är nu sammanställt och klart. Här kan ni se resultatet för hela kommunen. Medarbetarenkäten

Läs mer

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012 1(9) Region Gotlands Medarbetarenkät rapport - 2012 Antal svar på Region Gotland 2012: 4638 av 5694 (81%) Antal svar på Region Gotland 2011: 4912 av 5819 (84%) Positiva svar på skala 1 till 5 är 4-5. Frekvens:

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten AB Familjebostäder Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat från medarbetarenkäten 2012. I stadens arbete med att vara en

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (14) Medarbetarundersökning 2016 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän): 1875 av

Läs mer

Medarbetarenkät 2008

Medarbetarenkät 2008 SIDAN Medarbetarenkät 00 (medelvärden) Om undersökningen USK har på uppdrag av stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning genomfört enkäter med stadens medarbetare. Undersökningen är genomförd

Läs mer

Medarbetarundersökning Totalrapport

Medarbetarundersökning Totalrapport Medarbetarundersökning 2016 Totalrapport Ålder % 18-34 år 21% 35-44 år 25% 45-54 år 29% 55+ 25% Ack. svar 3461 Anställningstid % Mindre än ett år 1-2 år 13% 3-5 år 15% 6-10 år 14% Mer än tio år 49% Ack.

Läs mer

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Antal svar: 30 Antal medarbetare: 47 Svarsfrekvens: 63,8% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund och syfte 2 Svarsfrekvens

Läs mer

AB Familjebostäder Övergripande rapport

AB Familjebostäder Övergripande rapport AB Familjebostäder Övergripande rapport Medarbetarenkät AB Familjebostäder Medarbetarenkät Medarbetarenkät ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

RAPPORT. SHIS Bostäder Medarbetarenkät 2014 SHIS STATISTIK OCH UTREDNINGAR UPPDRAGSNUMMER 3583299000 2014-04-18

RAPPORT. SHIS Bostäder Medarbetarenkät 2014 SHIS STATISTIK OCH UTREDNINGAR UPPDRAGSNUMMER 3583299000 2014-04-18 Bostäder Medarbetarenkät 2014 UPPDRAGSNUMMER 3583299000 STATISTIK OCH UTREDNINGAR . Om undersökningen Sweco har på uppdrag av Bostäder genomfört en medarbetarundersökning med stiftelsens medarbetare. Undersökningen

Läs mer

Resultat medarbetarundersökning 2014

Resultat medarbetarundersökning 2014 Resultat medarbetarundersökning 2014 Svarfrekvens 65% 2014 72% Kommentar svarfrekvens Svarsfrekvensen är något bättre i år men arbete för att förbättra svarfrekvensen ytterligare behöver göras till kommande

Läs mer

Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt 2016

Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt 2016 Bilaga 4 Sida 1 Styrelsen (2016-04-26) Handläggare: Karin Richardsson Tel: 031-368 40 70 E-post: karin.richardsson@goteborg.com Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt

Läs mer

Medarbetarundersökning 2016

Medarbetarundersökning 2016 Medarbetarundersökning 2016 Utförd av: Defgo.se Organisationsnamn: Kramfors kommun Antal svar: 1329 Antal inbjudna respondenter: 1868 Procentandel svar: 71 Defgo.se MOTIVATION: mycket 1 ganska 2 varken

Läs mer

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 kommun Samlingsbild 09 08 09 09 Medarbetarindex 5 78 69 68 Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71 Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 Personlig arbetssituation 15 72 78 73 73 Arbetsförutsättningar 5 74 81

Läs mer

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda)

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda) Haparanda stad Medarbetarundersökning hösten Totalt (Exklusive timanställda) Presentation Om undersökningen Svarsfrekvens per förvaltning Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 1. Arbetssätt och uppdrag 1. Jag är insatt i målen för min grupp/enhet/avdelning. c c c c c c 2. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete. c c c c c c 3....

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram Sammanfattning Presentation Om undersökningen Metoden som använts

Läs mer

Medarbetarindex. 7 79 67 63 63. Förutsättningar i organisationen. 6 78 65 61 61. Samverkan och kunskapsdelning. 10 74 55 56 56

Medarbetarindex. 7 79 67 63 63. Förutsättningar i organisationen. 6 78 65 61 61. Samverkan och kunskapsdelning. 10 74 55 56 56 Sammanfattande mått (-5) 0 Medarbetarindex. 7 79 67 63 63 Förutsättningar i organisationen. 6 78 65 61 61 Samverkan och kunskapsdelning. 7 55 56 56 Personlig arbetssituation. 77 6 62 6 Stress. *) 25 6

Läs mer

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2 Medarbetarenkät 2016 Robertsfors / BOU Svarsfrekvens: 87,2 1 2 BOU Robertsfors Mål och uppdrag 71,6% 20,8% 4,1% 3,5% 4,9 4,8 Kompetens och utveckling 76,6% 19,3% 2,7% 1,3% 5 5 Information 79,5% 17,4% 2,5%

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100 Medarbetarenkät 2014 Lycksele / MSF Svarsfrekvens: 100 1 2 MSF Lycksele Mål och uppdrag 50,6% 36,4% 13% 0% 4,1 4,6 Kompetens och utveckling 80% 14,3% 5,7% 0% 5 4,7 Information 90,5% 9,5% 0% 0% 5,2 4,9

Läs mer

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90%

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90% Sammanfattande mått Negativ Positiv 8 6 8 Medarbetarindex 9 77 67 65 Förutsättningar i organisationen 14 65 54 55 Personlig arbetssituation 12 73 65 63 Samverkan och kunskapsdelning 6 83 72 66 Ledarskap

Läs mer

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72.

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72. Sammanfattande mått Medarbetarindex 15 67 64 Förutsättningar i organisationen 25 53 52 Personlig arbetssituation 17 64 61 Samverkan och kunskapsdelning 12 72 63 Ledarskap 18 61 61 Handlingskraft 6 82 77

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

Medarbetarundersökning Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet!

Medarbetarundersökning Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet! Medarbetarundersökning 2016 Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet! Sammanfattning Svarsfrekvens: 71% Medarbetarindex: 69 Andel positiva svar, alla frågor 0-100, snitt organisationer

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013 Tyresö kommun Föräldrar Förskola 1582 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning i förskola,

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2011-12-19 2011 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten Socialförvaltningen Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Presentation Om undersökningen Metoden som använts är en kombination av webb

Läs mer

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen?

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen? MEDARBETARBAROMETERN RESULTAT 2014 Hej! I slutet av år 2014 fick alla våra medarbetare med månadslön möjlighet att fylla i den årliga medarbetarenkäten. Syftet med undersökningen är att man anonymt ska

Läs mer

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola - Gunghästens förskola. 37 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola - Gunghästens förskola. 37 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Tyresö kommun Föräldrar Förskola - Gunghästens förskola 37 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8)

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8) Resultat 2011-12-12 1(8) Medarbetarenkät, 2009-2011 Region Gotland Region Gotland År Antal Svarat % Resultat 2009 6132 5160 84,1% 3,90 2010 5816 4947 85,1% 3,89 2011 5820 4912 84,4% 3,91 Fråga Reg. 2009

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI)

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Karolinska Institutet Projektledare Quicksearch: Anna Kilander Syfte och Bakgrund SYFTE Medarbetarundersökningen är ett viktigt hjälpmedel för att kartlägga

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Bild 1. Medarbetarundersökning September 2013

Bild 1. Medarbetarundersökning September 2013 Bild 1 Medarbetarundersökning September 2013 FÖRÄNDRINGSARBETE ÅTERKOPPLING UPPFÖLJNING Kvalitetssäkring FÖRSTUDIE Syfte Mål PROJEKTPLAN När/Hur? Information Ansvarsfördelning STRUKTUR Enkätutformning

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Januari 2013 Svarsfrekvens Per förvaltning och bolag Karlstads Kommun Airport ASF BUF FD/VD GYF KBAB KEAB

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Medarbetarundersökning 2013 Vetlanda kommun, Vetab och Witalabostäder Vetlanda kommun den 24 oktober 2013 Malin Claesson och Annika Edvardsson HR-avdelningen 1 Inledning Medarbetarundersökning har tidigare

Läs mer

Resultat Medarbetarenkäten

Resultat Medarbetarenkäten Resultat Medarbetarenkäten 2016 Medarbetarenkäten 2016 Vi svarar på enkäten för att påverka vår arbetsmiljö och använder resultatet för att utveckla vår arbetsplats. Medarbetarenkäten är gemensam för hela

Läs mer

Medarbetarenkät 2011

Medarbetarenkät 2011 Medarbetarenkät 0 Utbildningsförvaltningen Johannes skola Om undersökningen 0 Utrednings- och Statistikkontoret AB (USK) har på uppdrag av stadsledningskontorets personalpolitiska avdelning genomfört enkäter

Läs mer

Rapport från Ung & Trygg, april 2010

Rapport från Ung & Trygg, april 2010 Tjänsteutlåtande Projektledare Ung & Trygg 2010-03-30 Jolle Rommel /08-590 97936/ Dnr: SMS: 073 9104906 KS/2007:278 Jolle.Rommel@upplandsvasby.se /Kommunstyrelsens allmänna utskott/ Rapport från Ung &

Läs mer

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Sammanfattande mått 08 Medarbetarindex 7 78 76 68 Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57 Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Samverkan och kunskapsdelning 5 83 79 69 Ledarskap 5 83 77 69 Handlingskraft/medverkande

Läs mer

Medarbetarundersökning 2016

Medarbetarundersökning 2016 Medarbetarundersökning 2016 Vårt arbete utgår från visionen om öppenhet och mångfald och den grundläggande värderingen om förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt för deras vilja

Läs mer

Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser med riket

Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser med riket Bo Stenbom, HR chef Ärendenr BUN 2015/91 och 2014/891 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum 20 april 2015 Barn- och utbildningsnämnden Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser

Läs mer

Prestationsnivå Gävle kommun. QWC, Page 1 of 97

Prestationsnivå Gävle kommun. QWC, Page 1 of 97 Prestationsnivå QWC, Page 1 of 97 Förbättringsområden Höga värden önskvärda utom på utmattning där låga värden anger låg utmattning samt arbetstakt där 25-30 är optimalt. QWC, Page 2 of 97 Medarbetarkraft

Läs mer

Tyresö kommun. Föräldrar Förskoleklass - Njupkärrs skola. 32 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Tyresö kommun. Föräldrar Förskoleklass - Njupkärrs skola. 32 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Tyresö kommun Föräldrar Förskoleklass - Njupkärrs skola 32 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning

Läs mer

Medarbetarenkät 2014

Medarbetarenkät 2014 Medarbetarenkät 2014 kommun och kommun Bakgrundsinformation (%) (%) Svarsfrekvens 83,5 76,5 Kön Män 16 15,7 Kvinnor 84 84,3 Ålder 15-29 år 8,6 5,7 30-39 år 17,3 18,6 40-49 år 30,6 29,7 50-59 28,9 31,2

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten 1 Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du resultatet från medarbetarenkäten 2014 för hela Stockholms stad. Information Insikt Handling I stadens arbete

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER 2012

MEDARBETARBAROMETER 2012 MEDARBETARBAROMETER 2012 1 Medarbetarbarometer 2012 Innehåll sid 3 sid 4 sid 8 sid 18 2 Återkommande mätning av arbetsmiljön Hagfors kommun genomför en återkommande mätning för att: Ge alla medarbetare

Läs mer

Medarbetarundersökning Avdelning: SOK SVO

Medarbetarundersökning Avdelning: SOK SVO Medarbetarundersökning 2015 Avdelning: Motivation eller bra bra Väsby Mitt känns meningsfullt 0% 1% 2% 31% 65% 295 90 90 89 Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga 1% 16% 42% 37% 295 77 79 80 Jag ser

Läs mer

Punkt 18: M edarbetarenkät 2015

Punkt 18: M edarbetarenkät 2015 2016-06-09 Punkt 18: M edarbetarenkät 2015 Förslag till beslut i styrelsen att anteckna informationen Medarbetarenkät 2015 Indexresultat medarbetarenkät 2014/2015 2016-06-09 AF/AS 2015 2014 Göteborgs Stad

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014

MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014 MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014 OP ASSISTANS ANTAL SVARANDE 225 Innehållsförteckning Teknisk beskrivning Nöjd Medarbetar Index (NMI) Frågeområden Förbättring Helhet Ledarskap Konflikthantering Utvecklingssamtal

Läs mer

Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. Medarbetarenkät, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. Medarbetarenkät, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Medarbetarenkät, 2010 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. 1 Svarsfrekvens Gotlands kommun 2008 5881/6538 90% 2009 5160/6132 84,1% 2010 4947/5816 85,1% Hälso-

Läs mer

MEDARBETARUNDERSÖKNING 2017

MEDARBETARUNDERSÖKNING 2017 IIeU UNIVERSITET LINKOPINGS Antal svar: 181 Svarsfrekvens: 7 MEDARBETARUNDERSÖKNING 2017 RAMB LL LÄSVÄGLEDNING 01 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 2017. Överst på första

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan

Tjänsteskrivelse. Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2015-01-29 Vår referens Yvonne Gustafsson Administrativ chef yvonne.gustafsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan

Läs mer

Arbetsmiljöenkät 2011

Arbetsmiljöenkät 2011 Arbetsmiljöenkät 2011 SU total Kvalitetsområden Index Kvalitetsområden Diagrammet visar medarbetarnas omdöme på respektive kvalitets område. Bakom varje kvalitetsområde finns ett antal frågor som medarbetarna

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7 Medarbetarenkät 2014 / Piteå Svarsfrekvens: 80,7 1 2 Piteå Mål och uppdrag 66,5% 24,2% 6,8% 2,5% 4,8 Kompetens och utveckling 71% 22,3% 5,4% 1,3% 4,9 Information 80,7% 16,7% 2,3% 0,3% 5,1 Medarbetarskap

Läs mer

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000 medarbetare på samtliga förvaltningar och bolag och besvarades av 77 procent

Läs mer

Dnr Kon 2017/35. Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2016

Dnr Kon 2017/35. Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2016 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2017-01-27 Dnr Kon 2017/35 Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2016 Förslag till beslut Kompetensförvaltningens förslag till Kompetensnämnden

Läs mer