Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät genomfördes den andra och den senaste genomfördes I februari 2014 genomfördes

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes"

Transkript

1 Malmö stad 1 (1) Datum Handläggare Sara Mellander Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Medarbetarenkät 2014 FRI Sammanfattning Sedan 2006 genomför Malmö stad en gemensam medarbetarenkät för alla medarbetare i kommunen genomfördes den andra och den senaste genomfördes I januari 2014 genomfördes den fjärde gemensamma medarbetarenkäten i Malmö stad. Medarbetarenkäten ska vara ett underlag för utveckling av verksamheterna, arbetsmiljön samt medarbetar- och ledarskapet för att kunna ge bättre service till malmöborna och stärka Malmö stad som attraktiv arbetsgivare. Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna Beslutsunderlag Presentation av medarbetarenkäten Tjänsteskrivelse Information om medarbetarenkäten Beslutsplanering Fritidsnämndens Arbetsutskott Fritidsnämnden Ärendet Sedan 2006 genomför Malmö stad en gemensam medarbetarenkät för alla medarbetare i kommunen genomfördes den andra och den senaste genomfördes I februari 2014 genomfördes den fjärde gemensamma medarbetarenkäten i Malmö stad. Ansvariga Yvonne Gustafsson, Administrativ chef Bo Sjönström, Direktör SIGNERAD

2 Malmö stad 216 respondenter Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Mars 2014

3 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Stöd för tolkning av resultat 8 Index 10 MMI - Övergripande frågor 21 Medarbetarskap och delaktighet 24 Medarbetarsamtal 29 Jämställdhet och mångfald 33 Arbetsorganisation 37 Relation till Malmöbor 41 Organisationsklimat 47 Stress 51 Mobbning och trakasserier 57 Hot och våld 60 Lön och arbetstid 62 Ledarskap 66 Omorganisation 70 Förvaltningsspecifika frågor 72 Bilagor

4 Sammanfattning MMI något högre än Malmö stad som helhet uppnår ett övergripande MMI på 66 vilket kan jämföras med Malmö stads totala MMI som ligger något lägre (64) hade ett MMI på 67. Medarbetarskap och delaktighet i topp Flera områden uppnår höga resultat men Medarbetarskap och delaktighet är det område som uppnår högst resultat. Värt att notera är att samtliga delindex för har förbättrats jämfört med Medarbetarsamtal är det delindex som ökat mest, från 3,6 till 4,0. Här ligger genomsnittet i Malmö stad som helhet på 3,8. En klar majoritet av medarbetarna (96 procent) har haft ett medarbetarsamtal. Lön och arbetstid är det delindex som ligger lägst (3,3). Notera dock att genomsnittet för Malmö stad som helhet ligger på 3,0 för detta delindex. HME i nivå med Malmö stad som helhet HME ligger på 78 vilket är i nivå med Malmö stad som helhet. HME delas upp i tre underliggande delindex; Styrning, Motivation och Ledarskap. Jämfört med Malmö stad som helhet uppnår högre värde inom Styrning, det motsatta gäller för Motivation och Ledarskap. Ambassadörerna har minskat mot 2011 Det är en lägre andel av medarbetarna på som i år, jämfört med 2011, uppger att de är engagerade i arbetet och samtidigt också kan rekommendera sin förvaltning som arbetsgivare. Det gör att andelen ambassadörer har minskat jämfört med För Malmö stad som helhet har andelen ambassadörer istället ökat. Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 2

5 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Medarbetarenkäten ska vara ett underlag för utveckling av verksamheterna, arbetsmiljön samt medarbetar- och ledarskapet för att kunna ge bättre service till malmöborna och stärka Malmö stad som attraktiv arbetsgivare. Genomförande Undersökningen har genomförts under januariapril 2014 (med förberedelser under 2013) av CMA Research AB, se för mer information. Projektledare på CMA har varit Anna Bergman. Även Peter Wettermark och Thomas Carlsson har ingått i projektgruppen. Kontaktperson för Malmö stad var Anette Stachowicz Jönsson. Metod Medarbetarna har besvarat frågorna med hjälp av en webbaserad enkät. Totalt fick medarbetare möjlighet att besvara enkäten av dessa fick ett e-postmeddelande med länk till enkäten, fick ett brev med inloggningsuppgifter till enkäten. Direkta påminnelser har kunnat genomföras till de medarbetare som erhållit enkäten via e-postmeddelande. Datainsamlingen har genomförts under perioden 10 februari - 2 mars Totalt har svar inkommit, vilket ger en svarsfrekvens på 82 procent och ett bra underlag för att dra slutsatser om medarbetarnas inställning till sin arbetssituation. Antal utskick Antal svar Andel svar Totalt % E-post % Brev % Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 3

6 Fakta om undersökningen Svarsfrekvens Antal utskick Antal svar Andel svar Totalt % Fastighetskontoret % Stadsbyggnadskontoret % Serviceförvaltningen totalt % Gatukontoret % % Miljöförvaltningen % Stadskontoret % Kulturförvaltningen % Sociala resursförvaltningen % SoF Norr % SoF Öster % SoF Söder % SoF Väster % SoF Innerstaden % Gymnasie- och vuxenutbildn % Grundskoleförvaltningen % Förskoleförvaltningen % Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 4

7 Fakta om respondenterna Kön och ålder Kön Antal Kvinna 33% 72 Man 67% 144 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ålder Antal år 16% år 22% år 19% år 29% år 13% 29 0% 20% 40% 60% 80% 100% Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 5

8 Fakta om respondenterna Anställningstid Jag har jobbat inom Malmö stad: Antal Mindre än 2 år 12% år 25% år 19% 40 Mer än 10 år 45% 98 0% 20% 40% 60% 80% 100% Jag har arbetat på min nuvarande arbetsplats: Antal Mindre än 6 mån 3% 7 6 mån - 2 år 21% år 27% år 21% 45 Mer än 10 år 27% 59 0% 20% 40% 60% 80% 100% Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 6

9 Fakta om respondenterna Det dagliga arbetet I mitt dagliga arbete Antal...har jag direktkontakt med Malmöbor 81% arbetar jag främst med intern service/administration eller motsvarande 19% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 40 Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 7

10 Stöd för tolkning av resultat Svarsfördelning per delområde Alla frågeställningar som har bedömts på en femgradig skala redovisas enligt figuren nedan. Gröna fält är den andel medarbetare som har markerat en fyra eller femma på skalan, gula fält är andelen medarbetare som har markerat en trea och röda fält är den andel medarbetare som har markerat en etta eller tvåa. Till höger om figuren visas medelvärdet för frågeställningen. Dessutom visas andelen som inte tagit ställning i frågan. Andelar och medelvärden är beräknade endast för dem som har tagit ställning i frågan. Indexresultat På sidan 11 finns en bild som visar det totala resultatet för MMI Motiverad Medarbetar Index. MMI är ett sammanfattande resultat för medarbetarnas inställning till sin arbetssituation och baseras på fyra specifika frågor vilka framgår under avsnittet Index. Utöver MMI beräknas även HME (Hållbart Medarbetar Engagemang) samt nio index som visar sammanvägda värden för enkätens olika delområden. MMI redovisas på en skala från 0 till 100. Index för de olika delområdena redovisas på en femgradig skala. Medel Ingen åsikt Jag har en rimlig arbetsbelastning ,4 11% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2) Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 8

11 Stöd för tolkning av resultat Tolkning av åtgärdsmatris För varje delområde finns en så kallad åtgärdsmatris. I åtgärdsmatrisen visas vilka frågor man får bäst resultat av att prioritera och här delas frågorna in i tre fält: Frågor inom grönt fält har stor påverkan på medarbetarnas helhetsinställning till sin arbetssituation och bidrar idag i hög grad positivt till denna. Detta är områden där det bör säkerställas att den goda prestationen upprätthålls. Frågor inom rött fält har också stor påverkan på medarbetarnas helhetsinställning men de påverkar i hög grad denna negativt. De definieras därför som förbättringsområden. Frågor inom grått fält har relativt låg påverkan på medarbetarnas syn på arbetssituationen idag, vilket innebär att medarbetarna kan vara både missnöjda och nöjda utan att det påverkar helhetsinställningen. Det är dock viktigt att bevaka dessa eftersom frågornas påverkan kan öka, till exempel om inställningen skulle försämras. På åtgärdsmatrisens axlar visas dels prestation, dvs. medarbetarnas medelbetyg på varje fråga, och dels påverkan på helhetsattityden. Påverkan är ett sambandsmått (korrelation) som anger hur starkt samband varje enskild fråga har med helhetsfrågan: Totalt sett, hur nöjd är du med din arbetssituation?. Prestation Hög (>=3,9) Låg (<=3,5) Medel (3,6-3,8) Påverkan Låg Medel Hög Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 9

12 Index Uppbyggnad Malmö stads personalpolicy Delaktighet och samverkan Index per delområde Medarbetarskap/delaktighet Medarbetarsamtal Övergripande Index MMI Jämställdhet och mångfald Förnyelse och utveckling Jämställdhet och mångfald Arbetsorganisation Relation till Malmöbor HME Övergripande index beskrivs mer ingående på nästa sida. Hälsa och arbetsmiljö Lön och arbetstid Organisationsklimat Stress Lön och arbetstid Ledarskap Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 10

13 Index Förklaring Index per delområde Indexen för varje delområde är uppbyggda av de frågor som ingår inom respektive frågeområde i enkäten. Frågor inom ledarskap redovisas på övergripande nivå och i förvaltningsrapporter. På lägre nivåer i organisationen redovisas dessa frågor i separata ledarskapsrapporter. MMI - Motiverad Medarbetar Index MMI är uppbyggt av fyra frågor: - Totalt sett, hur nöjd är du med din arbetssituation? - Hur motiverad känner du dig i ditt arbete? - Hur väl uppfyller din arbetssituation de förväntningar som du har på ditt arbete? - Hur nära den perfekta arbetsgivaren tycker du att Malmö stad är? MMI beräknades på exakt samma sätt vid den medarbetarundersökning som genomfördes HME - Hållbart Medarbetar Engagemang HME formas som ett medelvärde av nio frågeställningar inom motivation, ledarskap och styrning. Svaren på dessa frågor kan jämföras med andra kommuner via Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada). Motivation byggs upp av frågorna: - Jag ser fram emot att gå till arbetet - Mitt arbete känns meningsfullt - Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete Ledarskap byggs upp av frågorna: - Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser - Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare - Min närmaste chef ger mig förutsättningar för att ta ansvar i mitt arbete Styrning byggs upp av frågorna: - Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete - Jag är insatt i min arbetsplats mål - Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt HME har tagits fram av SKL (Sveriges kommuner och Landsting) och RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser) tillsammans med en referensgrupp bestående av tio representanter för kommuner och landsting. Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 11

14 Index Resultat Index per delområde Övergripande index Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 12

15 Index Jämförelse Malmö stad totalt MMI ,1 Medarbetarskap och delaktighet 4,0 4,1 4,0 Medarbetarsamtal 3,6 3,8 3,9 Jämställdhet och mångfald 3,9 På grund av förändringar i enkäten har delindexen ändrats något sedan Delindex Jämställdhet och mångfald har förändrats för mycket för att kunna jämföras. 4,0 Arbetsorganisation 3,8 3,9 4,0 Relation till Malmöbor 3,8 3,7 3,7 Organisationsklimat 3,6 3,7 3,9 Stress 3,9 3,6 3,3 Lön och arbetstid 3,1 3,0 4,0 Ledarskap 3,8 4, Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 13

16 Index - HME Jämförelse HME Motivation Ledarskap Styrning Malmö stad totalt Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 14

17 Index Jämförelse - Kön Kvinnor Män Aktuell förvaltning 72 svar 144 svar 216 svar MMI HME Medarbetarskap och delaktighet 4,2 4,1 4,1 Medarbetarsamtal 4,1 3,9 4,0 Jämställdhet och mångfald 3,8 3,9 3,9 Arbetsorganisation 4,1 4,0 4,0 Relation till Malmöbor 4,0 4,0 4,0 Organisationsklimat 3,7 3,6 3,7 Stress 3,9 4,0 3,9 Lön och arbetstid 3,5 3,2 3,3 Ledarskap 4,0 4,0 4,0 Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 15

18 Index Jämförelse - Ålder år år år år år Aktuell förvaltning 34 svar 48 svar 42 svar 63 svar 29 svar 216 svar MMI HME Medarbetarskap och delaktighet 3,9 4,0 4,3 4,2 4,3 4,1 Medarbetarsamtal 3,9 4,0 4,1 4,0 4,2 4,0 Jämställdhet och mångfald 3,8 3,6 3,9 4,0 4,2 3,9 Arbetsorganisation 3,7 3,8 4,1 4,1 4,2 4,0 Relation till Malmöbor 3,7 3,8 4,1 4,1 4,2 4,0 Organisationsklimat 3,5 3,5 3,6 3,7 4,0 3,7 Stress 3,4 3,7 4,1 4,1 4,3 3,9 Lön och arbetstid 3,2 3,0 3,2 3,5 3,4 3,3 Ledarskap 4,0 3,6 4,1 4,0 4,4 4,0 Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 16

19 Index Jämförelse - Anställningstid inom Malmö stad Mindre än 2 år 2-5 år 6-10 år Mer än 10 år Aktuell förvaltning 25 svar 53 svar 40 svar 98 svar 216 svar MMI HME Medarbetarskap och delaktighet 4,1 4,0 4,1 4,2 4,1 Medarbetarsamtal 4,1 3,8 4,2 4,1 4,0 Jämställdhet och mångfald 3,7 3,7 3,7 4,1 3,9 Arbetsorganisation 3,8 3,8 3,9 4,2 4,0 Relation till Malmöbor 4,1 3,7 4,0 4,1 4,0 Organisationsklimat 3,5 3,6 3,5 3,8 3,7 Stress 3,8 3,6 4,0 4,2 3,9 Lön och arbetstid 3,4 3,1 3,3 3,4 3,3 Ledarskap 4,0 3,7 4,0 4,1 4,0 Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 17

20 Index Jämförelse - Anställningstid på nuvarande arbetsplats Mindre än 6 mån 6 mån - 2 år 3-5 år 6-10 år Mer än 10 år Aktuell förvaltning 7 svar 46 svar 59 svar 45 svar 59 svar 216 svar MMI HME Medarbetarskap och delaktighet 4,2 4,2 4,0 4,2 4,2 4,1 Medarbetarsamtal 3,9 3,9 4,0 4,2 4,0 4,0 Jämställdhet och mångfald 4,0 3,6 4,0 3,7 4,0 3,9 Arbetsorganisation 4,0 3,8 3,9 4,1 4,1 4,0 Relation till Malmöbor 4,0 3,9 3,9 4,1 4,0 4,0 Organisationsklimat 3,7 3,5 3,7 3,5 3,8 3,7 Stress 4,4 3,9 3,6 4,2 4,1 3,9 Lön och arbetstid 3,7 3,3 3,2 3,3 3,3 3,3 Ledarskap 4,3 3,8 4,0 3,9 4,1 4,0 Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 18

21 Index Jämförelse Medarbetare/chef Medarbetare Chefer Aktuell förvaltning 195 svar 21 svar 216 svar MMI HME Medarbetarskap och delaktighet 4,1 4,4 4,1 Medarbetarsamtal 4,0 3,6 4,0 Jämställdhet och mångfald 3,8 4,4 3,9 Arbetsorganisation 4,0 4,3 4,0 Relation till Malmöbor 4,0 4,2 4,0 Organisationsklimat 3,6 3,9 3,7 Stress 3,9 4,3 3,9 Lön och arbetstid 3,2 4,2 3,3 Ledarskap 4,0 4,0 4,0 Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 19

22 Index Jämförelse - Yrkesgrupper Yrkesgrupp (10 största) Antal MMI Idrottsplatsvaktmästare Badvärd Förvaltningsstäd beting Sektionschef Ekonomibiträde 7 73 Planeringssekreterare 5 63 Föreningssekreterare 5 50 Projektledare 4 - Hantverkare 4 - Enhetschef kultur 4 - Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 20

23 MMI - Övergripande frågor Svarsfördelning Medel Totalt sett, hur nöjd är du med din arbetssituation? ,0 1% Hur motiverad känner du dig i ditt arbete? ,4 1% Hur väl uppfyller din arbetssituation de förväntningar som du har på ditt arbete? Hur nära den perfekta arbetsgivaren tycker du att Malmö stad är? % 20% 40% 60% 80% 100% Betyg (7-10) Betyg (5-6) Betyg (1-4) Ingen åsikt 7,2 2% 6,0 2% Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 21

24 MMI - Övergripande frågor Jämförelse mot Malmö stad totalt #VÄRDEFEL! Totalt sett, hur nöjd är du med din arbetssituation? Hur motiverad känner du dig i ditt arbete? Hur väl uppfyller din arbetssituation de förväntningar som du har på ditt arbete? Hur nära den perfekta arbetsgivaren tycker du att Malmö stad är? 6,0 7,0 7,4 7,2 Malmö stad totalt Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 22

25 MMI - Övergripande frågor Jämförelse mot Totalt sett, hur nöjd är du med din arbetssituation? Hur motiverad känner du dig i ditt arbete? Hur väl uppfyller din arbetssituation de förväntningar som du har på ditt arbete? Hur nära den perfekta arbetsgivaren tycker du att Malmö stad är? 6,0 7,0 7,4 7, Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 23

26 Medarbetarskap och delaktighet Svarsfördelning På min arbetsplats har vi regelbundet arbetsplatsträffar (APT) ,8 1% Medel Jag är engagerad i mitt arbete ,5 1% Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete ,5 2% Genom arbetsplatsträffar ges alla på arbetsplatsen möjlighet till delaktighet, ansvar och inflytande Jag är delaktig när mål och verksamhetsplan tas fram för vår arbetsplats Mitt arbete känns meningsfullt ,2 1% Ingen åsikt 4,2 2% 4,2 2% Jag tycker att vi har en bra dialog på våra arbetsplatsträffar ,1 2% Jag ser fram emot att gå till arbetet ,9 1% Min erfarenhet och kompetens tas tillvara i mitt arbete ,9 2% På min arbetsplats är vi bra på att ta hand om nyanställda ,9 5% Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete ,8 1% Jag skulle kunna rekommendera en vän eller bekant att börja arbeta inom min förvaltning % 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2) ,6 6% Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 24

27 Medarbetarskap och delaktighet Jämförelse mot Malmö stad totalt På min arbetsplats har vi regelbundet arbetsplatsträffar (APT) 4,8 Jag är engagerad i mitt arbete Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete 4,5 4,5 Mitt arbete känns meningsfullt Genom arbetsplatsträffar ges alla på arbetsplatsen möjlighet till delaktighet, ansvar och inflytande Jag är delaktig när mål och verksamhetsplan tas fram för vår arbetsplats Jag tycker att vi har en bra dialog på våra arbetsplatsträffar Jag ser fram emot att gå till arbetet Min erfarenhet och kompetens tas tillvara i mitt arbete På min arbetsplats är vi bra på att ta hand om nyanställda Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete Jag skulle kunna rekommendera en vän eller bekant att börja arbeta inom min förvaltning 4,2 4,2 4,2 4,1 3,9 3,9 3,9 3,8 3,6 Malmö stad totalt Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 25

28 Medarbetarskap och delaktighet Jämförelse mot På min arbetsplats har vi regelbundet arbetsplatsträffar (APT) 4,8 Jag är engagerad i mitt arbete Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete * 4,5 4,5 Mitt arbete känns meningsfullt * Genom arbetsplatsträffar ges alla på arbetsplatsen möjlighet till delaktighet, ansvar och inflytande Jag är delaktig när mål och verksamhetsplan tas fram för vår arbetsplats Jag tycker att vi har en bra dialog på våra arbetsplatsträffar Jag ser fram emot att gå till arbetet ** Min erfarenhet och kompetens tas tillvara i mitt arbete På min arbetsplats är vi bra på att ta hand om nyanställda Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete * Jag skulle kunna rekommendera en vän eller bekant att börja arbeta inom min förvaltning * Dessa frågor var inte med 2011 ** Något omformulerad fråga 4,2 4,2 4,2 4,1 3,9 3,9 3,9 3,8 3, Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 26

29 Medarbetarskap och delaktighet Attraktiv arbetsgivare Engagerad i arbetet (Betyg 1-3) (Betyg 4-5) Trivselklubb Ambassadör (Betyg 4-5) 2% (1%) 58% (66%) Rekommendera sin förvaltning som arbetsgivare MMI: 42 MMI: 77 Avståndstagare Frustrerad (Betyg 1-3) 6% (10%) 34% (23%) Siffrorna inom parantes är 2011 års resultat. MMI: 29 MMI: 54 Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 27

30 Medarbetarskap och delaktighet Åtgärdsmatris Frågor 1. Jag ser fram emot att gå till arbetet Jag är engagerad i mitt arbete 3. Min erfarenhet och kompetens tas tillvara i mitt arbete Prestation 4. Jag är delaktig när mål och verksamhetsplan tas fram för vår arbetsplats 5. På min arbetsplats har vi regelbundet arbetsplatsträffar (APT) 6. Jag tycker att vi har en bra dialog på våra arbetsplatsträffar 7. Genom arbetsplatsträffar ges alla på arbetsplatsen möjlighet till delaktighet, ansvar och inflytande 8. På min arbetsplats är vi bra på att ta hand om nyanställda 9. Jag skulle kunna rekommendera en vän eller bekant att börja arbeta inom min förvaltning Påverkan 10. Mitt arbete känns meningsfullt Vårda Förbättra Övervaka 11. Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete 12. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 28

31 Medarbetarsamtal Svarsfördelning Malmö stad totalt Ja 96% 83% 88% 2% Nej, men jag har inte arbetat på min arbetsplats i 12 månader 5% 5% Nej, jag har arbetat på min arbetsplats i 12 månader, men har inte haft något medarbetarsamtal 2% 12% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Vi har samtalat om vilka förväntningar chefen har på mig ,3 1% I medarbetarsamtalet har vi gjort en uppföljning av min arbetssituation I medarbetarsamtalet har vi gjort en uppföljning av mina arbetsuppgifter 7% Medel Ingen åsikt 4,2 2% 4,0 1% Vi har samtalat om vilka förväntningar jag har på min chef ,0 3% Under medarbetarsamtalet har vi gemensamt tagit fram individuella mål för mig 3,9 3% Vi har följt upp föregående års plan för min utveckling i arbetet ,9 7% Vi har lagt upp en planering för min fortsatta utveckling inom Malmö stad Bas: 207 personer Har du haft ett medarbetarsamtal under de senaste 12 månaderna? % 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2) ,7 3% Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 29

32 Medarbetarsamtal Jämförelse mot Malmö stad totalt Vi har samtalat om vilka förväntningar chefen har på mig I medarbetarsamtalet har vi gjort en uppföljning av min arbetssituation I medarbetarsamtalet har vi gjort en uppföljning av mina arbetsuppgifter Vi har samtalat om vilka förväntningar jag har på min chef Under medarbetarsamtalet har vi gemensamt tagit fram individuella mål för mig Vi har följt upp föregående års plan för min utveckling i arbetet Vi har lagt upp en planering för min fortsatta utveckling inom Malmö stad 4,3 4,2 4,0 4,0 3,9 3,9 3,7 Malmö stad totalt Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 30

33 Medarbetarsamtal Jämförelse mot Vi har samtalat om vilka förväntningar chefen har på mig I medarbetarsamtalet har vi gjort en uppföljning av min arbetssituation * I medarbetarsamtalet har vi gjort en uppföljning av mina arbetsuppgifter Vi har samtalat om vilka förväntningar jag har på min chef Under medarbetarsamtalet har vi gemensamt tagit fram individuella mål för mig Vi har följt upp föregående års plan för min utveckling i arbetet Vi har lagt upp en planering för min fortsatta utveckling inom Malmö stad ** 4,3 4,2 4,0 4,0 3,9 3,9 3, * Frågan var inte med 2011 ** Något omformulerad fråga Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 31

34 Medarbetarsamtal Åtgärdsmatris Frågor 1. Under medarbetarsamtalet har vi gemensamt tagit fram individuella mål för mig 2. Vi har lagt upp en planering för min fortsatta utveckling inom Malmö stad 2. Prestation 3. Vi har samtalat om vilka förväntningar chefen har på mig 4. Vi har samtalat om vilka förväntningar jag har på min chef 5. Vi har följt upp föregående års plan för min utveckling i arbetet 6. I medarbetarsamtalet har vi gjort en uppföljning av mina arbetsuppgifter 7. I medarbetarsamtalet har vi gjort en uppföljning av min arbetssituation Påverkan Vårda Förbättra Övervaka Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 32

35 Jämställdhet och mångfald Svarsfördelning På min arbetsplats arbetar vi för ökad jämställdhet och mångfald ,0 4% Medel På min arbetsplats bemöter vi alla med respekt ,9 1% På min arbetsplats pågår ett aktivt arbete mot diskriminering ,7 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2) Ingen åsikt Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 33

36 Jämställdhet och mångfald Jämförelse mot Malmö stad totalt På min arbetsplats arbetar vi för ökad jämställdhet och mångfald På min arbetsplats bemöter vi alla med respekt På min arbetsplats pågår ett aktivt arbete mot diskriminering 3,7 4,0 3,9 Malmö stad totalt Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 34

37 Jämställdhet och mångfald Jämförelse mot På min arbetsplats arbetar vi för ökad jämställdhet och mångfald På min arbetsplats bemöter vi alla med respekt På min arbetsplats pågår ett aktivt arbete mot diskriminering * 3,7 4,0 3, * Frågan var inte med 2011 Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 35

38 Jämställdhet och mångfald Åtgärdsmatris Frågor På min arbetsplats pågår ett aktivt arbete mot diskriminering 1. Prestation 2. På min arbetsplats bemöter vi alla med respekt 3. På min arbetsplats arbetar vi för ökad jämställdhet och mångfald Påverkan Vårda Förbättra Övervaka Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 36

39 Arbetsorganisation Svarsfördelning Medel Jag är insatt i min arbetsplats mål ,5 1% Jag tar egna initiativ för att utvecklas i mitt arbete ,4 1% Det är klart och tydligt för mig vilket ansvar och vilka befogenheter jag har Den samlade kompetensen inom vår arbetsplats är tillräcklig för att vi ska nå verksamhetens mål Jag har de befogenheter jag behöver för att kunna utföra mitt arbete Jag har tillgång till den information jag behöver för att uträtta mitt arbete Ingen åsikt 4,2 1% 4,2 2% 4,1 1% 4,1 1% Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt ,9 3% På min arbetsplats har vi effektiva arbetsrutiner ,9 1% Jag får den kompetensutveckling som jag behöver för att utvecklas i arbetet Det finns tillräckligt med utvecklingsmöjligheter för mig inom Malmö stad 3,7 3% 3,6 6% Vi har en bra arbetsfördelning på arbetsplatsen ,6 1% Högre chefer är engagerade i vår verksamhet ,5 6% % 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2) Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 37

40 Arbetsorganisation Jämförelse mot Malmö stad totalt Jag är insatt i min arbetsplats mål Jag tar egna initiativ för att utvecklas i mitt arbete Det är klart och tydligt för mig vilket ansvar och vilka befogenheter jag har Den samlade kompetensen inom vår arbetsplats är tillräcklig för att vi ska nå verksamhetens mål Jag har de befogenheter jag behöver för att kunna utföra mitt arbete Jag har tillgång till den information jag behöver för att uträtta mitt arbete Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt På min arbetsplats har vi effektiva arbetsrutiner Jag får den kompetensutveckling som jag behöver för att utvecklas i arbetet Det finns tillräckligt med utvecklingsmöjligheter för mig inom Malmö stad Vi har en bra arbetsfördelning på arbetsplatsen Högre chefer är engagerade i vår verksamhet 4,5 4,4 4,2 4,2 4,1 4,1 3,9 3,9 3,7 3,6 3,6 3,5 Malmö stad totalt Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 38

41 Arbetsorganisation Jämförelse mot Jag är insatt i min arbetsplats mål * Jag tar egna initiativ för att utvecklas i mitt arbete Det är klart och tydligt för mig vilket ansvar och vilka befogenheter jag har Den samlade kompetensen inom vår arbetsplats är tillräcklig för att vi ska nå verksamhetens mål Jag har de befogenheter jag behöver för att kunna utföra mitt arbete Jag har tillgång till den information jag behöver för att uträtta mitt arbete Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt * På min arbetsplats har vi effektiva arbetsrutiner Jag får den kompetensutveckling som jag behöver för att utvecklas i arbetet Det finns tillräckligt med utvecklingsmöjligheter för mig inom Malmö stad Vi har en bra arbetsfördelning på arbetsplatsen Högre chefer är engagerade i vår verksamhet * Dessa frågor var inte med ,5 4,4 4,2 4,2 4,1 4,1 3,9 3,9 3,7 3,6 3,6 3, Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 39

42 Arbetsorganisation Åtgärdsmatris Frågor 1. Jag får den kompetensutveckling som jag behöver för att utvecklas i arbetet 2. Det finns tillräckligt med utvecklingsmöjligheter för mig inom Malmö stad 3. Jag tar egna initiativ för att utvecklas i mitt arbete Prestation 4. Jag har tillgång till den information jag behöver för att uträtta mitt arbete 5. Det är klart och tydligt för mig vilket ansvar och vilka befogenheter jag har 6. Jag har de befogenheter jag behöver för att kunna utföra mitt arbete Den samlade kompetensen inom vår arbetsplats är tillräcklig för att vi ska nå verksamhetens mål 8. På min arbetsplats har vi effektiva arbetsrutiner Påverkan 9. Vi har en bra arbetsfördelning på arbetsplatsen Vårda Förbättra Övervaka 10. Högre chefer är engagerade i vår verksamhet 11. Jag är insatt i min arbetsplats mål 12. Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 40

43 Relation till Malmöbor Svarsfördelning Jag ser en tydlig koppling mellan mitt arbete och Malmöbornas behov och önskemål På min arbetsplats har vi tillräcklig kunskap och kompetens för att leva upp till Malmöbornas behov och önskemål Jag får hjälp och stöd när jag möter svårigheter i arbetet med Malmöborna När vi får klagomål eller synpunkter från Malmöborna, diskuterar vi det inom arbetsplatsen för att lära oss att bli bättre På min arbetsplats har vi de resurser som krävs för att leva upp till Malmöbornas behov och önskemål Min arbetsplats samarbetar med andra arbetsplatser för att göra det bästa för Malmöborna På min arbetsplats använder vi erfarenheter från andra (både externt och internt) för att utveckla verksamheten % 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2) 2 3 Medel Ingen åsikt 4,4 1% 4,2 3% 4,0 7% 4,0 5% 3,9 3% 3,8 4% 3,7 4% Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 41

44 Relation till Malmöbor Jämförelse mot Malmö stad totalt Jag ser en tydlig koppling mellan mitt arbete och Malmöbornas behov och önskemål På min arbetsplats har vi tillräcklig kunskap och kompetens för att leva upp till Malmöbornas behov och önskemål Jag får hjälp och stöd när jag möter svårigheter i arbetet med Malmöborna När vi får klagomål eller synpunkter från Malmöborna, diskuterar vi det inom arbetsplatsen för att lära oss att bli bättre På min arbetsplats har vi de resurser som krävs för att leva upp till Malmöbornas behov och önskemål Min arbetsplats samarbetar med andra arbetsplatser för att göra det bästa för Malmöborna På min arbetsplats använder vi erfarenheter från andra (både externt och internt) för att utveckla verksamheten ,0 4,0 3,9 3,8 3,7 4,2 4,4 Malmö stad totalt Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 42

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013 Riksbanken Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB September 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Riksbanken beslutade att 2011 genomföra en medarbetarundersökning. Målgrupp

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan

Tjänsteskrivelse. Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2015-01-29 Vår referens Yvonne Gustafsson Administrativ chef yvonne.gustafsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Riksbanken, Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Växjö kommunkoncern Medarbetarundersökning 2011 Oktober 5216 respondenter 2011 Genomförd av CMA Research AB Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 1 Disposition iti och läsanvisning i I denna rapport

Läs mer

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012 1(9) Region Gotlands Medarbetarenkät rapport - 2012 Antal svar på Region Gotland 2012: 4638 av 5694 (81%) Antal svar på Region Gotland 2011: 4912 av 5819 (84%) Positiva svar på skala 1 till 5 är 4-5. Frekvens:

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen, syfte och metod 2 Fakta om undersökningen, svarsfrekvens 3 Stöd för tolkning

Läs mer

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Sammanfattande mått 08 Medarbetarindex 7 78 76 68 Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57 Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Samverkan och kunskapsdelning 5 83 79 69 Ledarskap 5 83 77 69 Handlingskraft/medverkande

Läs mer

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 kommun Samlingsbild 09 08 09 09 Medarbetarindex 5 78 69 68 Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71 Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 Personlig arbetssituation 15 72 78 73 73 Arbetsförutsättningar 5 74 81

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Medarbetarenkät 2008

Medarbetarenkät 2008 SIDAN Medarbetarenkät 00 (medelvärden) Om undersökningen USK har på uppdrag av stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning genomfört enkäter med stadens medarbetare. Undersökningen är genomförd

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90%

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90% Sammanfattande mått Negativ Positiv 8 6 8 Medarbetarindex 9 77 67 65 Förutsättningar i organisationen 14 65 54 55 Personlig arbetssituation 12 73 65 63 Samverkan och kunskapsdelning 6 83 72 66 Ledarskap

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Resultat medarbetarundersökning 2014

Resultat medarbetarundersökning 2014 Resultat medarbetarundersökning 2014 Svarfrekvens 65% 2014 72% Kommentar svarfrekvens Svarsfrekvensen är något bättre i år men arbete för att förbättra svarfrekvensen ytterligare behöver göras till kommande

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72.

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72. Sammanfattande mått Medarbetarindex 15 67 64 Förutsättningar i organisationen 25 53 52 Personlig arbetssituation 17 64 61 Samverkan och kunskapsdelning 12 72 63 Ledarskap 18 61 61 Handlingskraft 6 82 77

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Januari 2013 Svarsfrekvens Per förvaltning och bolag Karlstads Kommun Airport ASF BUF FD/VD GYF KBAB KEAB

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Rapport 1(23) Medarbetarundersökning 2013 2(23) Innehållsförteckning 3(23) 1 Bakgrund I Kramfors kommuns styrmodell har fokusområdet medarbetare det övergripande målet attraktiv arbetsgivare och ett av

Läs mer

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013 Tyresö kommun Föräldrar Förskola 1582 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning i förskola,

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten 1 Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du resultatet från medarbetarenkäten 2014 för hela Stockholms stad. Information Insikt Handling I stadens arbete

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Lidingö stad medarbetarundersökning November 2010

Lidingö stad medarbetarundersökning November 2010 Lidingö stad medarbetarundersökning November Organisationsutveckling med undersökningar FÖRÄNDRINGSARBETE Grupputveckling Coachning ÅTERKOPPLING Diskussion Lokala handlingsplaner UPPFÖLJNING Återkoppling

Läs mer

Slutrapport Kort version

Slutrapport Kort version Slutrapport Kort version Medarbetarenkät Medarbetarenkät Ledar 2013 2 (10) Medarbetarenkät för Stockholms stad 2013 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI)

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Karolinska Institutet Projektledare Quicksearch: Anna Kilander Syfte och Bakgrund SYFTE Medarbetarundersökningen är ett viktigt hjälpmedel för att kartlägga

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER 2012

MEDARBETARBAROMETER 2012 MEDARBETARBAROMETER 2012 1 Medarbetarbarometer 2012 Innehåll sid 3 sid 4 sid 8 sid 18 2 Återkommande mätning av arbetsmiljön Hagfors kommun genomför en återkommande mätning för att: Ge alla medarbetare

Läs mer

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000 medarbetare på samtliga förvaltningar och bolag och besvarades av 77 procent

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarundersökning 2014 Vetlanda kommun, VETAB och Witalabostäder HR-avdelningen Annika Edvardsson och Malin Claesson Vetlanda kommun Vetlanda kommun, 574 80 Vetlanda Besöksadress: Stadshuset, Storgatan

Läs mer

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011 Sida 1 av 11 Riksgälden medarbetarundersökning rapport - Mars 2011 Antal svar på Totalt 2011: 146 av 167 (87%) Antal svar på Totalt 2009: 140 av 149 (94%) Antal svar på Totalt 2007: 140 av 152 (92%) Skala

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

RAPPORT. SHIS Bostäder Medarbetarenkät 2014 SHIS STATISTIK OCH UTREDNINGAR UPPDRAGSNUMMER 3583299000 2014-04-18

RAPPORT. SHIS Bostäder Medarbetarenkät 2014 SHIS STATISTIK OCH UTREDNINGAR UPPDRAGSNUMMER 3583299000 2014-04-18 Bostäder Medarbetarenkät 2014 UPPDRAGSNUMMER 3583299000 STATISTIK OCH UTREDNINGAR . Om undersökningen Sweco har på uppdrag av Bostäder genomfört en medarbetarundersökning med stiftelsens medarbetare. Undersökningen

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454 KALLELSE 2010-11-25 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Bo Lager Ordförande Peter Scharff Sekreterare

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen?

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen? MEDARBETARBAROMETERN RESULTAT 2014 Hej! I slutet av år 2014 fick alla våra medarbetare med månadslön möjlighet att fylla i den årliga medarbetarenkäten. Syftet med undersökningen är att man anonymt ska

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS Riksgälden Presentation Medarbetarundersökning 2014 TNS Syfte med medarbetarundersökningen Undersökningen är ett viktigt verktyg för att vi ska kunna utveckla och förbättra vår organisation, vårt sätt

Läs mer

2014-11-12 MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014 ARBETSFÖRMEDLINGEN

2014-11-12 MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014 ARBETSFÖRMEDLINGEN 2014-11-12 MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014 ARBETSFÖRMEDLINGEN Anonymitet IC Quality arbetar efter branschetiska principer: Undersökningen är frivillig Minst 5 svar per fråga krävs för att resultatredovisning

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Medarbetarundersökning 2013 Vetlanda kommun, Vetab och Witalabostäder Vetlanda kommun den 24 oktober 2013 Malin Claesson och Annika Edvardsson HR-avdelningen 1 Inledning Medarbetarundersökning har tidigare

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Medarbetarenkäten 2009

Medarbetarenkäten 2009 Övergripande rapport för Jenny Axelsson Personalavdelningen 1. Inledning Piteå kommun ska genomföra en årlig kommunövergripande medarbetarenkät som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultat

Läs mer

Resultat Medarbetarenkäten 2014. Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1

Resultat Medarbetarenkäten 2014. Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1 Resultat Medarbetarenkäten 2014 Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1 Medarbetarenkäten 2014 Medarbetarenkäten utgår ifrån Lunds kommuns medarbetarpolicy. Enkäten består av frågor om verksamheten,

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Medarbetarenkät 2013 Vårgårda

Medarbetarenkät 2013 Vårgårda Medarbetarenkät 2013 Vårgårda Instämmer inte Instämmer helt 1 2 3 4 Medel Svarande Inget svar Jag är insatt i min arbetsplats mål 1,5% 7,2% 37,8% 53,6% 3,4 685 0 Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas

Läs mer

MAE 2014. SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun. Personalenheten Lycksele Kommun 2015-02-18. Shara Johansson

MAE 2014. SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun. Personalenheten Lycksele Kommun 2015-02-18. Shara Johansson MAE 2015-02-18 2014 SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun Personalenheten Lycksele Kommun MAE 2014 Shara Johansson Personalenheten, Slutrapport MA14, Lycksele kommun Sida 1/42 SAMMANFATTNING Medarbetarenkäten

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

Arbetsfö rmedlingen Rapport medarbetarundersökning 2014

Arbetsfö rmedlingen Rapport medarbetarundersökning 2014 Arbetsfö rmedlingen Rapport medarbetarundersökning 2014 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 2.1. Om medarbetarundersökningar hos Arbetsförmedlingen... 4 2.2. Arbetsförmedlingens index...

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Definition Återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda medarbetare eller chefer på ett kränkande sätt

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI)

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Umeå Universitet Projektledare Quicksearch: Anna Kilander Tiina Stridh Syfte och Bakgrund SYFTE Medarbetarundersökningen är ett viktigt hjälpmedel för att

Läs mer

Medarbetarundersökning Landstinget Västmanland 2013

Medarbetarundersökning Landstinget Västmanland 2013 Medarbetarundersökning Landstinget Västmanland 2013 Genomförd under perioden 10 september 1 oktober 2013 2013-11-21 NMI 2013 en snabböversikt Nedan följer en kortfattad översikt över resultat från NMI

Läs mer

Övergripande jämförelse

Övergripande jämförelse Övergripande jämförelse 10 9 8 7 6 5 3 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplats Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Information Melleruds Kommun höst 2009 Samtliga

Läs mer

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt.

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt. Faktorer - diagram 1 Faktorer - procent 2 Faktor 6+5 4+3 2+1 Bortfall Mottagare Arbetsbelastning 38,5% 30,5% 30,3% 0,7% 3,67 Arbetskamrater 84,5% 12,0% 2,8% 0,7% 5,33 Arbetsrelaterade besvär 43,9% 28,1%

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag Om oss Progressiera AB, en naturlig samarbetspartner för offentlig sektor, myndighet och landsting Specialiserade inom Medarbetarundersökningar

Läs mer

2015-02-11. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

2015-02-11. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2015-02-11 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/79 Arbetsmiljökompassen 2014 - uppdrag till nämnder och styrelse att redovisa åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen Förslag till

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

Pysslingen förskolor Medarbetarundersökning 2013. Gläntan Antal svar: 22 st Svarsfrekvens: 100 procent

Pysslingen förskolor Medarbetarundersökning 2013. Gläntan Antal svar: 22 st Svarsfrekvens: 100 procent Medarbetarundersökning Antal svar: st Svarsfrekvens: procent Presentation Om undersökningen Resultat - NMI, Ledarskap, Engagemang och Attraktivitet Index per frågeområde Resultat per fråga Verksamhetsspecifika

Läs mer

Plan för att förebygga och hantera trakasserier sexuella trakasserier kränkande särbehandling

Plan för att förebygga och hantera trakasserier sexuella trakasserier kränkande särbehandling Plan för att förebygga och hantera trakasserier sexuella trakasserier kränkande särbehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Lagar 2 Vad innebär trakasserier, sexuella trakasserier,

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14

Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14 PERSONALPOLICY VÄNERSBORGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14 VARFÖR EN PERSONALPOLICY? Kommunen är en stor arbetsgivare med verksamheter inom många viktiga områden. Våra anställda möter Vänersborgarna

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor Tom 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att det är roligt att gå till

Läs mer

Handlingsplan, medarbetarundersökning 2012

Handlingsplan, medarbetarundersökning 2012 Tjänsteskrivelse 2013-04-18 Handläggare: Sofie Norén, Folkhälsoförvaltningen 2013.0054 Folkhälsonämnden Handlingsplan, medarbetarundersökning 2012 Sammanfattning Förvaltningen hade totalt sett ett gott

Läs mer

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011 Gävle kommun Medarbetarundersökning 2011 Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING 3 TOLKNINGSMALL FÖR STAPLAR 4 ELVA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN OCH PRESTATIONSNIVÅ 4 BESKRIVNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 5 ARBETSRELATERAD

Läs mer

Tabell 1 Betygsindex, medelbetyg och svarsfördelning Sthlm:s polismyndighet

Tabell 1 Betygsindex, medelbetyg och svarsfördelning Sthlm:s polismyndighet Tabell 1 Betygsindex, medel och sfördelning Sthlm:s polismyndighet Antal ande: 4 323 ande : 73 n och sfördelning för frågorna i Polisens medarbetarundersökning. På en skala 1-10 har medarbetarna för varje

Läs mer

Övergripande jämförelse

Övergripande jämförelse Övergripande jämförelse 10 9 8 7 6 5 Resultat -06 3 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplatsutveckling Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Medarbetarenkät Höst -07

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Medarbetarenkät 2010

Medarbetarenkät 2010 Medarbetarenkät 2010 Kön Kön 1.Man 11(8%) 2.Kvinna 133(92%) Enhet 1.Vård och Omsorg 144(100%) Enhet Vård och Omsorg 1.Nybog/brandkårsg 5(3%) 2.Pers. assistans 13(9%) 3.Skogsdungen/Solglänta Daglig verk.

Läs mer

FRCK Diskrimineringspolicy

FRCK Diskrimineringspolicy FRCK Diskrimineringspolicy Innehåll Inledning... 2 Styrning för diskrimineringspolicyn... 2 Jämställdhetsarbete... 2 :... 2... 2... 2 Mångfaldsarbete... 2... 2 Kompetensutveckling... 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 3,94 4,15 3,80 4,17 3,25 4,64 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

RESULTATGUIDE Frölunda Specialistsjukhus. Medarbetarundersökning 2013

RESULTATGUIDE Frölunda Specialistsjukhus. Medarbetarundersökning 2013 Frölunda Specialistsjukhus Medarbetarundersökning 2013 Inledning Resultatguiden är utformad av Springlife och VGR. Den ger vägledning för hur resultatet från Springlifes medarbetarundersökning ska tolkas.

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Personalpolitik Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av Personalenheten 2005-03-31 Revisions datum Förvaltning KSF, stab Dnr Giltig fr.o.m.

Läs mer

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun Personalpolitiskt program Karlskrona kommun Innehåll Trygg. Framgångsrik. Delaktig. Stolt. 3 Medarbetarskap 4 Ledarskap 5 Kompetens 6 Hållbart arbetsliv 7 Lön 8 Mångfald 9 Stolt och framgångsrik 10 Det

Läs mer

Personalpolicy för Hällefors kommun

Personalpolicy för Hällefors kommun Personalpolicy för Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Mål... 3 2 Syfte... 3 3 Värdegrund... 3 4 Medarbetarskap och ledarskap... 4 5 Arbetsmiljö och hälsa... 4 6 Personalförsörjning... 6 7 Jämställdhet och

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 Sid 1(6) JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 För allas lika värde, rättigheter och möjligheter i jobbet Sid 2(6) 1 Inledning och bakgrund Jämställdhets-

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Bakgrund Stadsbyggnadsförvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan har sin utgångspunkt i Diskrimineringslagen (2008:567) och

Läs mer

Samtliga kategorier 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 50% 40% 30% 20% 10%

Samtliga kategorier 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 50% 40% 30% 20% 10% 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Samtliga kategorier Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Återkoppling Samtliga kategorier Arbetsplatsutveckling Tid för planering Ledarskap Trivsel Jag trivs

Läs mer

PERSONALPOLICY 2011-2014

PERSONALPOLICY 2011-2014 2011-03-17 PERSONALPOLICY 2011-2014 Inledning Upplands-Bro kommun arbetar för att anställda i kommunen ger god service till invånarna. Kommunens uppdrag utgår från medborgarnas behov. Bemötandet och attityden

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Kf 2012-09-27, 116 Blad 1(9) PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Inledning Samhället präglas allt mer av mångfald, med människor från exempelvis olika

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 15 oktober 1998, reviderat den 18 augusti 2011 För

Läs mer