Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät genomfördes den andra och den senaste genomfördes I februari 2014 genomfördes

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes"

Transkript

1 Malmö stad 1 (1) Datum Handläggare Sara Mellander Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Medarbetarenkät 2014 FRI Sammanfattning Sedan 2006 genomför Malmö stad en gemensam medarbetarenkät för alla medarbetare i kommunen genomfördes den andra och den senaste genomfördes I januari 2014 genomfördes den fjärde gemensamma medarbetarenkäten i Malmö stad. Medarbetarenkäten ska vara ett underlag för utveckling av verksamheterna, arbetsmiljön samt medarbetar- och ledarskapet för att kunna ge bättre service till malmöborna och stärka Malmö stad som attraktiv arbetsgivare. Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna Beslutsunderlag Presentation av medarbetarenkäten Tjänsteskrivelse Information om medarbetarenkäten Beslutsplanering Fritidsnämndens Arbetsutskott Fritidsnämnden Ärendet Sedan 2006 genomför Malmö stad en gemensam medarbetarenkät för alla medarbetare i kommunen genomfördes den andra och den senaste genomfördes I februari 2014 genomfördes den fjärde gemensamma medarbetarenkäten i Malmö stad. Ansvariga Yvonne Gustafsson, Administrativ chef Bo Sjönström, Direktör SIGNERAD

2 Malmö stad 216 respondenter Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Mars 2014

3 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Stöd för tolkning av resultat 8 Index 10 MMI - Övergripande frågor 21 Medarbetarskap och delaktighet 24 Medarbetarsamtal 29 Jämställdhet och mångfald 33 Arbetsorganisation 37 Relation till Malmöbor 41 Organisationsklimat 47 Stress 51 Mobbning och trakasserier 57 Hot och våld 60 Lön och arbetstid 62 Ledarskap 66 Omorganisation 70 Förvaltningsspecifika frågor 72 Bilagor

4 Sammanfattning MMI något högre än Malmö stad som helhet uppnår ett övergripande MMI på 66 vilket kan jämföras med Malmö stads totala MMI som ligger något lägre (64) hade ett MMI på 67. Medarbetarskap och delaktighet i topp Flera områden uppnår höga resultat men Medarbetarskap och delaktighet är det område som uppnår högst resultat. Värt att notera är att samtliga delindex för har förbättrats jämfört med Medarbetarsamtal är det delindex som ökat mest, från 3,6 till 4,0. Här ligger genomsnittet i Malmö stad som helhet på 3,8. En klar majoritet av medarbetarna (96 procent) har haft ett medarbetarsamtal. Lön och arbetstid är det delindex som ligger lägst (3,3). Notera dock att genomsnittet för Malmö stad som helhet ligger på 3,0 för detta delindex. HME i nivå med Malmö stad som helhet HME ligger på 78 vilket är i nivå med Malmö stad som helhet. HME delas upp i tre underliggande delindex; Styrning, Motivation och Ledarskap. Jämfört med Malmö stad som helhet uppnår högre värde inom Styrning, det motsatta gäller för Motivation och Ledarskap. Ambassadörerna har minskat mot 2011 Det är en lägre andel av medarbetarna på som i år, jämfört med 2011, uppger att de är engagerade i arbetet och samtidigt också kan rekommendera sin förvaltning som arbetsgivare. Det gör att andelen ambassadörer har minskat jämfört med För Malmö stad som helhet har andelen ambassadörer istället ökat. Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 2

5 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Medarbetarenkäten ska vara ett underlag för utveckling av verksamheterna, arbetsmiljön samt medarbetar- och ledarskapet för att kunna ge bättre service till malmöborna och stärka Malmö stad som attraktiv arbetsgivare. Genomförande Undersökningen har genomförts under januariapril 2014 (med förberedelser under 2013) av CMA Research AB, se för mer information. Projektledare på CMA har varit Anna Bergman. Även Peter Wettermark och Thomas Carlsson har ingått i projektgruppen. Kontaktperson för Malmö stad var Anette Stachowicz Jönsson. Metod Medarbetarna har besvarat frågorna med hjälp av en webbaserad enkät. Totalt fick medarbetare möjlighet att besvara enkäten av dessa fick ett e-postmeddelande med länk till enkäten, fick ett brev med inloggningsuppgifter till enkäten. Direkta påminnelser har kunnat genomföras till de medarbetare som erhållit enkäten via e-postmeddelande. Datainsamlingen har genomförts under perioden 10 februari - 2 mars Totalt har svar inkommit, vilket ger en svarsfrekvens på 82 procent och ett bra underlag för att dra slutsatser om medarbetarnas inställning till sin arbetssituation. Antal utskick Antal svar Andel svar Totalt % E-post % Brev % Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 3

6 Fakta om undersökningen Svarsfrekvens Antal utskick Antal svar Andel svar Totalt % Fastighetskontoret % Stadsbyggnadskontoret % Serviceförvaltningen totalt % Gatukontoret % % Miljöförvaltningen % Stadskontoret % Kulturförvaltningen % Sociala resursförvaltningen % SoF Norr % SoF Öster % SoF Söder % SoF Väster % SoF Innerstaden % Gymnasie- och vuxenutbildn % Grundskoleförvaltningen % Förskoleförvaltningen % Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 4

7 Fakta om respondenterna Kön och ålder Kön Antal Kvinna 33% 72 Man 67% 144 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ålder Antal år 16% år 22% år 19% år 29% år 13% 29 0% 20% 40% 60% 80% 100% Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 5

8 Fakta om respondenterna Anställningstid Jag har jobbat inom Malmö stad: Antal Mindre än 2 år 12% år 25% år 19% 40 Mer än 10 år 45% 98 0% 20% 40% 60% 80% 100% Jag har arbetat på min nuvarande arbetsplats: Antal Mindre än 6 mån 3% 7 6 mån - 2 år 21% år 27% år 21% 45 Mer än 10 år 27% 59 0% 20% 40% 60% 80% 100% Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 6

9 Fakta om respondenterna Det dagliga arbetet I mitt dagliga arbete Antal...har jag direktkontakt med Malmöbor 81% arbetar jag främst med intern service/administration eller motsvarande 19% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 40 Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 7

10 Stöd för tolkning av resultat Svarsfördelning per delområde Alla frågeställningar som har bedömts på en femgradig skala redovisas enligt figuren nedan. Gröna fält är den andel medarbetare som har markerat en fyra eller femma på skalan, gula fält är andelen medarbetare som har markerat en trea och röda fält är den andel medarbetare som har markerat en etta eller tvåa. Till höger om figuren visas medelvärdet för frågeställningen. Dessutom visas andelen som inte tagit ställning i frågan. Andelar och medelvärden är beräknade endast för dem som har tagit ställning i frågan. Indexresultat På sidan 11 finns en bild som visar det totala resultatet för MMI Motiverad Medarbetar Index. MMI är ett sammanfattande resultat för medarbetarnas inställning till sin arbetssituation och baseras på fyra specifika frågor vilka framgår under avsnittet Index. Utöver MMI beräknas även HME (Hållbart Medarbetar Engagemang) samt nio index som visar sammanvägda värden för enkätens olika delområden. MMI redovisas på en skala från 0 till 100. Index för de olika delområdena redovisas på en femgradig skala. Medel Ingen åsikt Jag har en rimlig arbetsbelastning ,4 11% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2) Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 8

11 Stöd för tolkning av resultat Tolkning av åtgärdsmatris För varje delområde finns en så kallad åtgärdsmatris. I åtgärdsmatrisen visas vilka frågor man får bäst resultat av att prioritera och här delas frågorna in i tre fält: Frågor inom grönt fält har stor påverkan på medarbetarnas helhetsinställning till sin arbetssituation och bidrar idag i hög grad positivt till denna. Detta är områden där det bör säkerställas att den goda prestationen upprätthålls. Frågor inom rött fält har också stor påverkan på medarbetarnas helhetsinställning men de påverkar i hög grad denna negativt. De definieras därför som förbättringsområden. Frågor inom grått fält har relativt låg påverkan på medarbetarnas syn på arbetssituationen idag, vilket innebär att medarbetarna kan vara både missnöjda och nöjda utan att det påverkar helhetsinställningen. Det är dock viktigt att bevaka dessa eftersom frågornas påverkan kan öka, till exempel om inställningen skulle försämras. På åtgärdsmatrisens axlar visas dels prestation, dvs. medarbetarnas medelbetyg på varje fråga, och dels påverkan på helhetsattityden. Påverkan är ett sambandsmått (korrelation) som anger hur starkt samband varje enskild fråga har med helhetsfrågan: Totalt sett, hur nöjd är du med din arbetssituation?. Prestation Hög (>=3,9) Låg (<=3,5) Medel (3,6-3,8) Påverkan Låg Medel Hög Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 9

12 Index Uppbyggnad Malmö stads personalpolicy Delaktighet och samverkan Index per delområde Medarbetarskap/delaktighet Medarbetarsamtal Övergripande Index MMI Jämställdhet och mångfald Förnyelse och utveckling Jämställdhet och mångfald Arbetsorganisation Relation till Malmöbor HME Övergripande index beskrivs mer ingående på nästa sida. Hälsa och arbetsmiljö Lön och arbetstid Organisationsklimat Stress Lön och arbetstid Ledarskap Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 10

13 Index Förklaring Index per delområde Indexen för varje delområde är uppbyggda av de frågor som ingår inom respektive frågeområde i enkäten. Frågor inom ledarskap redovisas på övergripande nivå och i förvaltningsrapporter. På lägre nivåer i organisationen redovisas dessa frågor i separata ledarskapsrapporter. MMI - Motiverad Medarbetar Index MMI är uppbyggt av fyra frågor: - Totalt sett, hur nöjd är du med din arbetssituation? - Hur motiverad känner du dig i ditt arbete? - Hur väl uppfyller din arbetssituation de förväntningar som du har på ditt arbete? - Hur nära den perfekta arbetsgivaren tycker du att Malmö stad är? MMI beräknades på exakt samma sätt vid den medarbetarundersökning som genomfördes HME - Hållbart Medarbetar Engagemang HME formas som ett medelvärde av nio frågeställningar inom motivation, ledarskap och styrning. Svaren på dessa frågor kan jämföras med andra kommuner via Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada). Motivation byggs upp av frågorna: - Jag ser fram emot att gå till arbetet - Mitt arbete känns meningsfullt - Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete Ledarskap byggs upp av frågorna: - Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser - Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare - Min närmaste chef ger mig förutsättningar för att ta ansvar i mitt arbete Styrning byggs upp av frågorna: - Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete - Jag är insatt i min arbetsplats mål - Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt HME har tagits fram av SKL (Sveriges kommuner och Landsting) och RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser) tillsammans med en referensgrupp bestående av tio representanter för kommuner och landsting. Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 11

14 Index Resultat Index per delområde Övergripande index Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 12

15 Index Jämförelse Malmö stad totalt MMI ,1 Medarbetarskap och delaktighet 4,0 4,1 4,0 Medarbetarsamtal 3,6 3,8 3,9 Jämställdhet och mångfald 3,9 På grund av förändringar i enkäten har delindexen ändrats något sedan Delindex Jämställdhet och mångfald har förändrats för mycket för att kunna jämföras. 4,0 Arbetsorganisation 3,8 3,9 4,0 Relation till Malmöbor 3,8 3,7 3,7 Organisationsklimat 3,6 3,7 3,9 Stress 3,9 3,6 3,3 Lön och arbetstid 3,1 3,0 4,0 Ledarskap 3,8 4, Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 13

16 Index - HME Jämförelse HME Motivation Ledarskap Styrning Malmö stad totalt Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 14

17 Index Jämförelse - Kön Kvinnor Män Aktuell förvaltning 72 svar 144 svar 216 svar MMI HME Medarbetarskap och delaktighet 4,2 4,1 4,1 Medarbetarsamtal 4,1 3,9 4,0 Jämställdhet och mångfald 3,8 3,9 3,9 Arbetsorganisation 4,1 4,0 4,0 Relation till Malmöbor 4,0 4,0 4,0 Organisationsklimat 3,7 3,6 3,7 Stress 3,9 4,0 3,9 Lön och arbetstid 3,5 3,2 3,3 Ledarskap 4,0 4,0 4,0 Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 15

18 Index Jämförelse - Ålder år år år år år Aktuell förvaltning 34 svar 48 svar 42 svar 63 svar 29 svar 216 svar MMI HME Medarbetarskap och delaktighet 3,9 4,0 4,3 4,2 4,3 4,1 Medarbetarsamtal 3,9 4,0 4,1 4,0 4,2 4,0 Jämställdhet och mångfald 3,8 3,6 3,9 4,0 4,2 3,9 Arbetsorganisation 3,7 3,8 4,1 4,1 4,2 4,0 Relation till Malmöbor 3,7 3,8 4,1 4,1 4,2 4,0 Organisationsklimat 3,5 3,5 3,6 3,7 4,0 3,7 Stress 3,4 3,7 4,1 4,1 4,3 3,9 Lön och arbetstid 3,2 3,0 3,2 3,5 3,4 3,3 Ledarskap 4,0 3,6 4,1 4,0 4,4 4,0 Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 16

19 Index Jämförelse - Anställningstid inom Malmö stad Mindre än 2 år 2-5 år 6-10 år Mer än 10 år Aktuell förvaltning 25 svar 53 svar 40 svar 98 svar 216 svar MMI HME Medarbetarskap och delaktighet 4,1 4,0 4,1 4,2 4,1 Medarbetarsamtal 4,1 3,8 4,2 4,1 4,0 Jämställdhet och mångfald 3,7 3,7 3,7 4,1 3,9 Arbetsorganisation 3,8 3,8 3,9 4,2 4,0 Relation till Malmöbor 4,1 3,7 4,0 4,1 4,0 Organisationsklimat 3,5 3,6 3,5 3,8 3,7 Stress 3,8 3,6 4,0 4,2 3,9 Lön och arbetstid 3,4 3,1 3,3 3,4 3,3 Ledarskap 4,0 3,7 4,0 4,1 4,0 Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 17

20 Index Jämförelse - Anställningstid på nuvarande arbetsplats Mindre än 6 mån 6 mån - 2 år 3-5 år 6-10 år Mer än 10 år Aktuell förvaltning 7 svar 46 svar 59 svar 45 svar 59 svar 216 svar MMI HME Medarbetarskap och delaktighet 4,2 4,2 4,0 4,2 4,2 4,1 Medarbetarsamtal 3,9 3,9 4,0 4,2 4,0 4,0 Jämställdhet och mångfald 4,0 3,6 4,0 3,7 4,0 3,9 Arbetsorganisation 4,0 3,8 3,9 4,1 4,1 4,0 Relation till Malmöbor 4,0 3,9 3,9 4,1 4,0 4,0 Organisationsklimat 3,7 3,5 3,7 3,5 3,8 3,7 Stress 4,4 3,9 3,6 4,2 4,1 3,9 Lön och arbetstid 3,7 3,3 3,2 3,3 3,3 3,3 Ledarskap 4,3 3,8 4,0 3,9 4,1 4,0 Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 18

21 Index Jämförelse Medarbetare/chef Medarbetare Chefer Aktuell förvaltning 195 svar 21 svar 216 svar MMI HME Medarbetarskap och delaktighet 4,1 4,4 4,1 Medarbetarsamtal 4,0 3,6 4,0 Jämställdhet och mångfald 3,8 4,4 3,9 Arbetsorganisation 4,0 4,3 4,0 Relation till Malmöbor 4,0 4,2 4,0 Organisationsklimat 3,6 3,9 3,7 Stress 3,9 4,3 3,9 Lön och arbetstid 3,2 4,2 3,3 Ledarskap 4,0 4,0 4,0 Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 19

22 Index Jämförelse - Yrkesgrupper Yrkesgrupp (10 största) Antal MMI Idrottsplatsvaktmästare Badvärd Förvaltningsstäd beting Sektionschef Ekonomibiträde 7 73 Planeringssekreterare 5 63 Föreningssekreterare 5 50 Projektledare 4 - Hantverkare 4 - Enhetschef kultur 4 - Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 20

23 MMI - Övergripande frågor Svarsfördelning Medel Totalt sett, hur nöjd är du med din arbetssituation? ,0 1% Hur motiverad känner du dig i ditt arbete? ,4 1% Hur väl uppfyller din arbetssituation de förväntningar som du har på ditt arbete? Hur nära den perfekta arbetsgivaren tycker du att Malmö stad är? % 20% 40% 60% 80% 100% Betyg (7-10) Betyg (5-6) Betyg (1-4) Ingen åsikt 7,2 2% 6,0 2% Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 21

24 MMI - Övergripande frågor Jämförelse mot Malmö stad totalt #VÄRDEFEL! Totalt sett, hur nöjd är du med din arbetssituation? Hur motiverad känner du dig i ditt arbete? Hur väl uppfyller din arbetssituation de förväntningar som du har på ditt arbete? Hur nära den perfekta arbetsgivaren tycker du att Malmö stad är? 6,0 7,0 7,4 7,2 Malmö stad totalt Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 22

25 MMI - Övergripande frågor Jämförelse mot Totalt sett, hur nöjd är du med din arbetssituation? Hur motiverad känner du dig i ditt arbete? Hur väl uppfyller din arbetssituation de förväntningar som du har på ditt arbete? Hur nära den perfekta arbetsgivaren tycker du att Malmö stad är? 6,0 7,0 7,4 7, Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 23

26 Medarbetarskap och delaktighet Svarsfördelning På min arbetsplats har vi regelbundet arbetsplatsträffar (APT) ,8 1% Medel Jag är engagerad i mitt arbete ,5 1% Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete ,5 2% Genom arbetsplatsträffar ges alla på arbetsplatsen möjlighet till delaktighet, ansvar och inflytande Jag är delaktig när mål och verksamhetsplan tas fram för vår arbetsplats Mitt arbete känns meningsfullt ,2 1% Ingen åsikt 4,2 2% 4,2 2% Jag tycker att vi har en bra dialog på våra arbetsplatsträffar ,1 2% Jag ser fram emot att gå till arbetet ,9 1% Min erfarenhet och kompetens tas tillvara i mitt arbete ,9 2% På min arbetsplats är vi bra på att ta hand om nyanställda ,9 5% Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete ,8 1% Jag skulle kunna rekommendera en vän eller bekant att börja arbeta inom min förvaltning % 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2) ,6 6% Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 24

27 Medarbetarskap och delaktighet Jämförelse mot Malmö stad totalt På min arbetsplats har vi regelbundet arbetsplatsträffar (APT) 4,8 Jag är engagerad i mitt arbete Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete 4,5 4,5 Mitt arbete känns meningsfullt Genom arbetsplatsträffar ges alla på arbetsplatsen möjlighet till delaktighet, ansvar och inflytande Jag är delaktig när mål och verksamhetsplan tas fram för vår arbetsplats Jag tycker att vi har en bra dialog på våra arbetsplatsträffar Jag ser fram emot att gå till arbetet Min erfarenhet och kompetens tas tillvara i mitt arbete På min arbetsplats är vi bra på att ta hand om nyanställda Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete Jag skulle kunna rekommendera en vän eller bekant att börja arbeta inom min förvaltning 4,2 4,2 4,2 4,1 3,9 3,9 3,9 3,8 3,6 Malmö stad totalt Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 25

28 Medarbetarskap och delaktighet Jämförelse mot På min arbetsplats har vi regelbundet arbetsplatsträffar (APT) 4,8 Jag är engagerad i mitt arbete Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete * 4,5 4,5 Mitt arbete känns meningsfullt * Genom arbetsplatsträffar ges alla på arbetsplatsen möjlighet till delaktighet, ansvar och inflytande Jag är delaktig när mål och verksamhetsplan tas fram för vår arbetsplats Jag tycker att vi har en bra dialog på våra arbetsplatsträffar Jag ser fram emot att gå till arbetet ** Min erfarenhet och kompetens tas tillvara i mitt arbete På min arbetsplats är vi bra på att ta hand om nyanställda Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete * Jag skulle kunna rekommendera en vän eller bekant att börja arbeta inom min förvaltning * Dessa frågor var inte med 2011 ** Något omformulerad fråga 4,2 4,2 4,2 4,1 3,9 3,9 3,9 3,8 3, Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 26

29 Medarbetarskap och delaktighet Attraktiv arbetsgivare Engagerad i arbetet (Betyg 1-3) (Betyg 4-5) Trivselklubb Ambassadör (Betyg 4-5) 2% (1%) 58% (66%) Rekommendera sin förvaltning som arbetsgivare MMI: 42 MMI: 77 Avståndstagare Frustrerad (Betyg 1-3) 6% (10%) 34% (23%) Siffrorna inom parantes är 2011 års resultat. MMI: 29 MMI: 54 Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 27

30 Medarbetarskap och delaktighet Åtgärdsmatris Frågor 1. Jag ser fram emot att gå till arbetet Jag är engagerad i mitt arbete 3. Min erfarenhet och kompetens tas tillvara i mitt arbete Prestation 4. Jag är delaktig när mål och verksamhetsplan tas fram för vår arbetsplats 5. På min arbetsplats har vi regelbundet arbetsplatsträffar (APT) 6. Jag tycker att vi har en bra dialog på våra arbetsplatsträffar 7. Genom arbetsplatsträffar ges alla på arbetsplatsen möjlighet till delaktighet, ansvar och inflytande 8. På min arbetsplats är vi bra på att ta hand om nyanställda 9. Jag skulle kunna rekommendera en vän eller bekant att börja arbeta inom min förvaltning Påverkan 10. Mitt arbete känns meningsfullt Vårda Förbättra Övervaka 11. Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete 12. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 28

31 Medarbetarsamtal Svarsfördelning Malmö stad totalt Ja 96% 83% 88% 2% Nej, men jag har inte arbetat på min arbetsplats i 12 månader 5% 5% Nej, jag har arbetat på min arbetsplats i 12 månader, men har inte haft något medarbetarsamtal 2% 12% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Vi har samtalat om vilka förväntningar chefen har på mig ,3 1% I medarbetarsamtalet har vi gjort en uppföljning av min arbetssituation I medarbetarsamtalet har vi gjort en uppföljning av mina arbetsuppgifter 7% Medel Ingen åsikt 4,2 2% 4,0 1% Vi har samtalat om vilka förväntningar jag har på min chef ,0 3% Under medarbetarsamtalet har vi gemensamt tagit fram individuella mål för mig 3,9 3% Vi har följt upp föregående års plan för min utveckling i arbetet ,9 7% Vi har lagt upp en planering för min fortsatta utveckling inom Malmö stad Bas: 207 personer Har du haft ett medarbetarsamtal under de senaste 12 månaderna? % 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2) ,7 3% Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 29

32 Medarbetarsamtal Jämförelse mot Malmö stad totalt Vi har samtalat om vilka förväntningar chefen har på mig I medarbetarsamtalet har vi gjort en uppföljning av min arbetssituation I medarbetarsamtalet har vi gjort en uppföljning av mina arbetsuppgifter Vi har samtalat om vilka förväntningar jag har på min chef Under medarbetarsamtalet har vi gemensamt tagit fram individuella mål för mig Vi har följt upp föregående års plan för min utveckling i arbetet Vi har lagt upp en planering för min fortsatta utveckling inom Malmö stad 4,3 4,2 4,0 4,0 3,9 3,9 3,7 Malmö stad totalt Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 30

33 Medarbetarsamtal Jämförelse mot Vi har samtalat om vilka förväntningar chefen har på mig I medarbetarsamtalet har vi gjort en uppföljning av min arbetssituation * I medarbetarsamtalet har vi gjort en uppföljning av mina arbetsuppgifter Vi har samtalat om vilka förväntningar jag har på min chef Under medarbetarsamtalet har vi gemensamt tagit fram individuella mål för mig Vi har följt upp föregående års plan för min utveckling i arbetet Vi har lagt upp en planering för min fortsatta utveckling inom Malmö stad ** 4,3 4,2 4,0 4,0 3,9 3,9 3, * Frågan var inte med 2011 ** Något omformulerad fråga Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 31

34 Medarbetarsamtal Åtgärdsmatris Frågor 1. Under medarbetarsamtalet har vi gemensamt tagit fram individuella mål för mig 2. Vi har lagt upp en planering för min fortsatta utveckling inom Malmö stad 2. Prestation 3. Vi har samtalat om vilka förväntningar chefen har på mig 4. Vi har samtalat om vilka förväntningar jag har på min chef 5. Vi har följt upp föregående års plan för min utveckling i arbetet 6. I medarbetarsamtalet har vi gjort en uppföljning av mina arbetsuppgifter 7. I medarbetarsamtalet har vi gjort en uppföljning av min arbetssituation Påverkan Vårda Förbättra Övervaka Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 32

35 Jämställdhet och mångfald Svarsfördelning På min arbetsplats arbetar vi för ökad jämställdhet och mångfald ,0 4% Medel På min arbetsplats bemöter vi alla med respekt ,9 1% På min arbetsplats pågår ett aktivt arbete mot diskriminering ,7 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2) Ingen åsikt Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 33

36 Jämställdhet och mångfald Jämförelse mot Malmö stad totalt På min arbetsplats arbetar vi för ökad jämställdhet och mångfald På min arbetsplats bemöter vi alla med respekt På min arbetsplats pågår ett aktivt arbete mot diskriminering 3,7 4,0 3,9 Malmö stad totalt Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 34

37 Jämställdhet och mångfald Jämförelse mot På min arbetsplats arbetar vi för ökad jämställdhet och mångfald På min arbetsplats bemöter vi alla med respekt På min arbetsplats pågår ett aktivt arbete mot diskriminering * 3,7 4,0 3, * Frågan var inte med 2011 Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 35

38 Jämställdhet och mångfald Åtgärdsmatris Frågor På min arbetsplats pågår ett aktivt arbete mot diskriminering 1. Prestation 2. På min arbetsplats bemöter vi alla med respekt 3. På min arbetsplats arbetar vi för ökad jämställdhet och mångfald Påverkan Vårda Förbättra Övervaka Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 36

39 Arbetsorganisation Svarsfördelning Medel Jag är insatt i min arbetsplats mål ,5 1% Jag tar egna initiativ för att utvecklas i mitt arbete ,4 1% Det är klart och tydligt för mig vilket ansvar och vilka befogenheter jag har Den samlade kompetensen inom vår arbetsplats är tillräcklig för att vi ska nå verksamhetens mål Jag har de befogenheter jag behöver för att kunna utföra mitt arbete Jag har tillgång till den information jag behöver för att uträtta mitt arbete Ingen åsikt 4,2 1% 4,2 2% 4,1 1% 4,1 1% Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt ,9 3% På min arbetsplats har vi effektiva arbetsrutiner ,9 1% Jag får den kompetensutveckling som jag behöver för att utvecklas i arbetet Det finns tillräckligt med utvecklingsmöjligheter för mig inom Malmö stad 3,7 3% 3,6 6% Vi har en bra arbetsfördelning på arbetsplatsen ,6 1% Högre chefer är engagerade i vår verksamhet ,5 6% % 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2) Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 37

40 Arbetsorganisation Jämförelse mot Malmö stad totalt Jag är insatt i min arbetsplats mål Jag tar egna initiativ för att utvecklas i mitt arbete Det är klart och tydligt för mig vilket ansvar och vilka befogenheter jag har Den samlade kompetensen inom vår arbetsplats är tillräcklig för att vi ska nå verksamhetens mål Jag har de befogenheter jag behöver för att kunna utföra mitt arbete Jag har tillgång till den information jag behöver för att uträtta mitt arbete Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt På min arbetsplats har vi effektiva arbetsrutiner Jag får den kompetensutveckling som jag behöver för att utvecklas i arbetet Det finns tillräckligt med utvecklingsmöjligheter för mig inom Malmö stad Vi har en bra arbetsfördelning på arbetsplatsen Högre chefer är engagerade i vår verksamhet 4,5 4,4 4,2 4,2 4,1 4,1 3,9 3,9 3,7 3,6 3,6 3,5 Malmö stad totalt Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 38

41 Arbetsorganisation Jämförelse mot Jag är insatt i min arbetsplats mål * Jag tar egna initiativ för att utvecklas i mitt arbete Det är klart och tydligt för mig vilket ansvar och vilka befogenheter jag har Den samlade kompetensen inom vår arbetsplats är tillräcklig för att vi ska nå verksamhetens mål Jag har de befogenheter jag behöver för att kunna utföra mitt arbete Jag har tillgång till den information jag behöver för att uträtta mitt arbete Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt * På min arbetsplats har vi effektiva arbetsrutiner Jag får den kompetensutveckling som jag behöver för att utvecklas i arbetet Det finns tillräckligt med utvecklingsmöjligheter för mig inom Malmö stad Vi har en bra arbetsfördelning på arbetsplatsen Högre chefer är engagerade i vår verksamhet * Dessa frågor var inte med ,5 4,4 4,2 4,2 4,1 4,1 3,9 3,9 3,7 3,6 3,6 3, Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 39

42 Arbetsorganisation Åtgärdsmatris Frågor 1. Jag får den kompetensutveckling som jag behöver för att utvecklas i arbetet 2. Det finns tillräckligt med utvecklingsmöjligheter för mig inom Malmö stad 3. Jag tar egna initiativ för att utvecklas i mitt arbete Prestation 4. Jag har tillgång till den information jag behöver för att uträtta mitt arbete 5. Det är klart och tydligt för mig vilket ansvar och vilka befogenheter jag har 6. Jag har de befogenheter jag behöver för att kunna utföra mitt arbete Den samlade kompetensen inom vår arbetsplats är tillräcklig för att vi ska nå verksamhetens mål 8. På min arbetsplats har vi effektiva arbetsrutiner Påverkan 9. Vi har en bra arbetsfördelning på arbetsplatsen Vårda Förbättra Övervaka 10. Högre chefer är engagerade i vår verksamhet 11. Jag är insatt i min arbetsplats mål 12. Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 40

43 Relation till Malmöbor Svarsfördelning Jag ser en tydlig koppling mellan mitt arbete och Malmöbornas behov och önskemål På min arbetsplats har vi tillräcklig kunskap och kompetens för att leva upp till Malmöbornas behov och önskemål Jag får hjälp och stöd när jag möter svårigheter i arbetet med Malmöborna När vi får klagomål eller synpunkter från Malmöborna, diskuterar vi det inom arbetsplatsen för att lära oss att bli bättre På min arbetsplats har vi de resurser som krävs för att leva upp till Malmöbornas behov och önskemål Min arbetsplats samarbetar med andra arbetsplatser för att göra det bästa för Malmöborna På min arbetsplats använder vi erfarenheter från andra (både externt och internt) för att utveckla verksamheten % 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2) 2 3 Medel Ingen åsikt 4,4 1% 4,2 3% 4,0 7% 4,0 5% 3,9 3% 3,8 4% 3,7 4% Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 41

44 Relation till Malmöbor Jämförelse mot Malmö stad totalt Jag ser en tydlig koppling mellan mitt arbete och Malmöbornas behov och önskemål På min arbetsplats har vi tillräcklig kunskap och kompetens för att leva upp till Malmöbornas behov och önskemål Jag får hjälp och stöd när jag möter svårigheter i arbetet med Malmöborna När vi får klagomål eller synpunkter från Malmöborna, diskuterar vi det inom arbetsplatsen för att lära oss att bli bättre På min arbetsplats har vi de resurser som krävs för att leva upp till Malmöbornas behov och önskemål Min arbetsplats samarbetar med andra arbetsplatser för att göra det bästa för Malmöborna På min arbetsplats använder vi erfarenheter från andra (både externt och internt) för att utveckla verksamheten ,0 4,0 3,9 3,8 3,7 4,2 4,4 Malmö stad totalt Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 42

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I BURLÖV 2014 LUPP 2014 Burlövs Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Chefen & Utvecklingssamtalen

Chefen & Utvecklingssamtalen Chefen & Utvecklingssamtalen INNEHÅLL Delat ansvar 4 Utvecklingssamtalet 5 Innan samtalet 6 Under samtalet 8 Utvecklingssamtal i grupp 15 Källor & Boktips 18 Ledarna maj 2011 2 På nästan alla arbetsplatser

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Hur jag kan utvecklas som skolledare?

Hur jag kan utvecklas som skolledare? Rektorsprogrammet, Öru, MDH, Hda Kursomgång 3 Hur jag kan utvecklas som skolledare? en studie av mitt skolledarskap med en plan för personlig utveckling. Sammanfattning Mitt fördjupningsarbete i rektorsprogrammet,

Läs mer

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8)

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) FMSI 2014, Underbilaga 1.1: Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund utgör den strategiska grund som

Läs mer

SYLF:s AT-ranking 2013

SYLF:s AT-ranking 2013 SYLF:s AT-ranking 2013 September 2013 Förord Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) organiserar underläkare och är den näst största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund. Föreningen har cirka 9700

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

REDOVISAR. Båda blir bäst. Attityden till delad föräldraledighet. Redovisar 2000:1

REDOVISAR. Båda blir bäst. Attityden till delad föräldraledighet. Redovisar 2000:1 REDOVISAR Redovisar 2000:1 Båda blir bäst Attityden till delad föräldraledighet I serien RFV REDOVISAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete

Läs mer

Vad är på kommunchefens agenda?

Vad är på kommunchefens agenda? Vad är på kommunchefens agenda? Praktikantprojektet våren 2013 Jonas Lannering & Joel Wetterberg Maj 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Sammanfattning och slutsatser... 3 1.1 Slutsatser...

Läs mer

Fria eller förvirrade. En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation

Fria eller förvirrade. En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Fria eller förvirrade En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation 1 Fria eller förvirrade En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Innehållsförteckning Förord.................................................................................................................................................

Läs mer

Chefs- och ledarskapsprogram

Chefs- och ledarskapsprogram Chefs- och ledarskapsprogram Sammanfattning Ingenjörer får många gånger ledande position i arbetslivet och avancerar till chefer på olika nivåer. För Sveriges Ingenjörer är ledarskapsfrågorna därför av

Läs mer

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö ST 2012. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Fackförbundet

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Effekter av internationella ungdomsprojekt inom Ung och Aktiv i Europa på unga och ungdomsledare Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4.

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4. 2006-09-05 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Inledning 3 1. Vår värdegrund 4 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6 4. Lönepolicy 7 5. Policy för arbetstid

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag SEMINARIEUPPLAGA. Fackförbundet ST 2008-04-09. Referens: Inger Ehn Knobblock, utredare: 070-663 51 44 inger@st.org Roger Syrén, utredare: 070-600 51 24 roger.syren@st.org

Läs mer

Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet. om kompetens, hälsa och ledarskap. Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson

Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet. om kompetens, hälsa och ledarskap. Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet om kompetens, hälsa och ledarskap Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson September 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Bakgrund och

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer