Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät genomfördes den andra och den senaste genomfördes I februari 2014 genomfördes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes"

Transkript

1 Malmö stad 1 (1) Datum Handläggare Sara Mellander Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Medarbetarenkät 2014 FRI Sammanfattning Sedan 2006 genomför Malmö stad en gemensam medarbetarenkät för alla medarbetare i kommunen genomfördes den andra och den senaste genomfördes I januari 2014 genomfördes den fjärde gemensamma medarbetarenkäten i Malmö stad. Medarbetarenkäten ska vara ett underlag för utveckling av verksamheterna, arbetsmiljön samt medarbetar- och ledarskapet för att kunna ge bättre service till malmöborna och stärka Malmö stad som attraktiv arbetsgivare. Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna Beslutsunderlag Presentation av medarbetarenkäten Tjänsteskrivelse Information om medarbetarenkäten Beslutsplanering Fritidsnämndens Arbetsutskott Fritidsnämnden Ärendet Sedan 2006 genomför Malmö stad en gemensam medarbetarenkät för alla medarbetare i kommunen genomfördes den andra och den senaste genomfördes I februari 2014 genomfördes den fjärde gemensamma medarbetarenkäten i Malmö stad. Ansvariga Yvonne Gustafsson, Administrativ chef Bo Sjönström, Direktör SIGNERAD

2 Malmö stad 216 respondenter Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Mars 2014

3 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Stöd för tolkning av resultat 8 Index 10 MMI - Övergripande frågor 21 Medarbetarskap och delaktighet 24 Medarbetarsamtal 29 Jämställdhet och mångfald 33 Arbetsorganisation 37 Relation till Malmöbor 41 Organisationsklimat 47 Stress 51 Mobbning och trakasserier 57 Hot och våld 60 Lön och arbetstid 62 Ledarskap 66 Omorganisation 70 Förvaltningsspecifika frågor 72 Bilagor

4 Sammanfattning MMI något högre än Malmö stad som helhet uppnår ett övergripande MMI på 66 vilket kan jämföras med Malmö stads totala MMI som ligger något lägre (64) hade ett MMI på 67. Medarbetarskap och delaktighet i topp Flera områden uppnår höga resultat men Medarbetarskap och delaktighet är det område som uppnår högst resultat. Värt att notera är att samtliga delindex för har förbättrats jämfört med Medarbetarsamtal är det delindex som ökat mest, från 3,6 till 4,0. Här ligger genomsnittet i Malmö stad som helhet på 3,8. En klar majoritet av medarbetarna (96 procent) har haft ett medarbetarsamtal. Lön och arbetstid är det delindex som ligger lägst (3,3). Notera dock att genomsnittet för Malmö stad som helhet ligger på 3,0 för detta delindex. HME i nivå med Malmö stad som helhet HME ligger på 78 vilket är i nivå med Malmö stad som helhet. HME delas upp i tre underliggande delindex; Styrning, Motivation och Ledarskap. Jämfört med Malmö stad som helhet uppnår högre värde inom Styrning, det motsatta gäller för Motivation och Ledarskap. Ambassadörerna har minskat mot 2011 Det är en lägre andel av medarbetarna på som i år, jämfört med 2011, uppger att de är engagerade i arbetet och samtidigt också kan rekommendera sin förvaltning som arbetsgivare. Det gör att andelen ambassadörer har minskat jämfört med För Malmö stad som helhet har andelen ambassadörer istället ökat. Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 2

5 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Medarbetarenkäten ska vara ett underlag för utveckling av verksamheterna, arbetsmiljön samt medarbetar- och ledarskapet för att kunna ge bättre service till malmöborna och stärka Malmö stad som attraktiv arbetsgivare. Genomförande Undersökningen har genomförts under januariapril 2014 (med förberedelser under 2013) av CMA Research AB, se för mer information. Projektledare på CMA har varit Anna Bergman. Även Peter Wettermark och Thomas Carlsson har ingått i projektgruppen. Kontaktperson för Malmö stad var Anette Stachowicz Jönsson. Metod Medarbetarna har besvarat frågorna med hjälp av en webbaserad enkät. Totalt fick medarbetare möjlighet att besvara enkäten av dessa fick ett e-postmeddelande med länk till enkäten, fick ett brev med inloggningsuppgifter till enkäten. Direkta påminnelser har kunnat genomföras till de medarbetare som erhållit enkäten via e-postmeddelande. Datainsamlingen har genomförts under perioden 10 februari - 2 mars Totalt har svar inkommit, vilket ger en svarsfrekvens på 82 procent och ett bra underlag för att dra slutsatser om medarbetarnas inställning till sin arbetssituation. Antal utskick Antal svar Andel svar Totalt % E-post % Brev % Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 3

6 Fakta om undersökningen Svarsfrekvens Antal utskick Antal svar Andel svar Totalt % Fastighetskontoret % Stadsbyggnadskontoret % Serviceförvaltningen totalt % Gatukontoret % % Miljöförvaltningen % Stadskontoret % Kulturförvaltningen % Sociala resursförvaltningen % SoF Norr % SoF Öster % SoF Söder % SoF Väster % SoF Innerstaden % Gymnasie- och vuxenutbildn % Grundskoleförvaltningen % Förskoleförvaltningen % Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 4

7 Fakta om respondenterna Kön och ålder Kön Antal Kvinna 33% 72 Man 67% 144 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ålder Antal år 16% år 22% år 19% år 29% år 13% 29 0% 20% 40% 60% 80% 100% Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 5

8 Fakta om respondenterna Anställningstid Jag har jobbat inom Malmö stad: Antal Mindre än 2 år 12% år 25% år 19% 40 Mer än 10 år 45% 98 0% 20% 40% 60% 80% 100% Jag har arbetat på min nuvarande arbetsplats: Antal Mindre än 6 mån 3% 7 6 mån - 2 år 21% år 27% år 21% 45 Mer än 10 år 27% 59 0% 20% 40% 60% 80% 100% Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 6

9 Fakta om respondenterna Det dagliga arbetet I mitt dagliga arbete Antal...har jag direktkontakt med Malmöbor 81% arbetar jag främst med intern service/administration eller motsvarande 19% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 40 Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 7

10 Stöd för tolkning av resultat Svarsfördelning per delområde Alla frågeställningar som har bedömts på en femgradig skala redovisas enligt figuren nedan. Gröna fält är den andel medarbetare som har markerat en fyra eller femma på skalan, gula fält är andelen medarbetare som har markerat en trea och röda fält är den andel medarbetare som har markerat en etta eller tvåa. Till höger om figuren visas medelvärdet för frågeställningen. Dessutom visas andelen som inte tagit ställning i frågan. Andelar och medelvärden är beräknade endast för dem som har tagit ställning i frågan. Indexresultat På sidan 11 finns en bild som visar det totala resultatet för MMI Motiverad Medarbetar Index. MMI är ett sammanfattande resultat för medarbetarnas inställning till sin arbetssituation och baseras på fyra specifika frågor vilka framgår under avsnittet Index. Utöver MMI beräknas även HME (Hållbart Medarbetar Engagemang) samt nio index som visar sammanvägda värden för enkätens olika delområden. MMI redovisas på en skala från 0 till 100. Index för de olika delområdena redovisas på en femgradig skala. Medel Ingen åsikt Jag har en rimlig arbetsbelastning ,4 11% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2) Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 8

11 Stöd för tolkning av resultat Tolkning av åtgärdsmatris För varje delområde finns en så kallad åtgärdsmatris. I åtgärdsmatrisen visas vilka frågor man får bäst resultat av att prioritera och här delas frågorna in i tre fält: Frågor inom grönt fält har stor påverkan på medarbetarnas helhetsinställning till sin arbetssituation och bidrar idag i hög grad positivt till denna. Detta är områden där det bör säkerställas att den goda prestationen upprätthålls. Frågor inom rött fält har också stor påverkan på medarbetarnas helhetsinställning men de påverkar i hög grad denna negativt. De definieras därför som förbättringsområden. Frågor inom grått fält har relativt låg påverkan på medarbetarnas syn på arbetssituationen idag, vilket innebär att medarbetarna kan vara både missnöjda och nöjda utan att det påverkar helhetsinställningen. Det är dock viktigt att bevaka dessa eftersom frågornas påverkan kan öka, till exempel om inställningen skulle försämras. På åtgärdsmatrisens axlar visas dels prestation, dvs. medarbetarnas medelbetyg på varje fråga, och dels påverkan på helhetsattityden. Påverkan är ett sambandsmått (korrelation) som anger hur starkt samband varje enskild fråga har med helhetsfrågan: Totalt sett, hur nöjd är du med din arbetssituation?. Prestation Hög (>=3,9) Låg (<=3,5) Medel (3,6-3,8) Påverkan Låg Medel Hög Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 9

12 Index Uppbyggnad Malmö stads personalpolicy Delaktighet och samverkan Index per delområde Medarbetarskap/delaktighet Medarbetarsamtal Övergripande Index MMI Jämställdhet och mångfald Förnyelse och utveckling Jämställdhet och mångfald Arbetsorganisation Relation till Malmöbor HME Övergripande index beskrivs mer ingående på nästa sida. Hälsa och arbetsmiljö Lön och arbetstid Organisationsklimat Stress Lön och arbetstid Ledarskap Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 10

13 Index Förklaring Index per delområde Indexen för varje delområde är uppbyggda av de frågor som ingår inom respektive frågeområde i enkäten. Frågor inom ledarskap redovisas på övergripande nivå och i förvaltningsrapporter. På lägre nivåer i organisationen redovisas dessa frågor i separata ledarskapsrapporter. MMI - Motiverad Medarbetar Index MMI är uppbyggt av fyra frågor: - Totalt sett, hur nöjd är du med din arbetssituation? - Hur motiverad känner du dig i ditt arbete? - Hur väl uppfyller din arbetssituation de förväntningar som du har på ditt arbete? - Hur nära den perfekta arbetsgivaren tycker du att Malmö stad är? MMI beräknades på exakt samma sätt vid den medarbetarundersökning som genomfördes HME - Hållbart Medarbetar Engagemang HME formas som ett medelvärde av nio frågeställningar inom motivation, ledarskap och styrning. Svaren på dessa frågor kan jämföras med andra kommuner via Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada). Motivation byggs upp av frågorna: - Jag ser fram emot att gå till arbetet - Mitt arbete känns meningsfullt - Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete Ledarskap byggs upp av frågorna: - Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser - Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare - Min närmaste chef ger mig förutsättningar för att ta ansvar i mitt arbete Styrning byggs upp av frågorna: - Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete - Jag är insatt i min arbetsplats mål - Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt HME har tagits fram av SKL (Sveriges kommuner och Landsting) och RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser) tillsammans med en referensgrupp bestående av tio representanter för kommuner och landsting. Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 11

14 Index Resultat Index per delområde Övergripande index Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 12

15 Index Jämförelse Malmö stad totalt MMI ,1 Medarbetarskap och delaktighet 4,0 4,1 4,0 Medarbetarsamtal 3,6 3,8 3,9 Jämställdhet och mångfald 3,9 På grund av förändringar i enkäten har delindexen ändrats något sedan Delindex Jämställdhet och mångfald har förändrats för mycket för att kunna jämföras. 4,0 Arbetsorganisation 3,8 3,9 4,0 Relation till Malmöbor 3,8 3,7 3,7 Organisationsklimat 3,6 3,7 3,9 Stress 3,9 3,6 3,3 Lön och arbetstid 3,1 3,0 4,0 Ledarskap 3,8 4, Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 13

16 Index - HME Jämförelse HME Motivation Ledarskap Styrning Malmö stad totalt Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 14

17 Index Jämförelse - Kön Kvinnor Män Aktuell förvaltning 72 svar 144 svar 216 svar MMI HME Medarbetarskap och delaktighet 4,2 4,1 4,1 Medarbetarsamtal 4,1 3,9 4,0 Jämställdhet och mångfald 3,8 3,9 3,9 Arbetsorganisation 4,1 4,0 4,0 Relation till Malmöbor 4,0 4,0 4,0 Organisationsklimat 3,7 3,6 3,7 Stress 3,9 4,0 3,9 Lön och arbetstid 3,5 3,2 3,3 Ledarskap 4,0 4,0 4,0 Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 15

18 Index Jämförelse - Ålder år år år år år Aktuell förvaltning 34 svar 48 svar 42 svar 63 svar 29 svar 216 svar MMI HME Medarbetarskap och delaktighet 3,9 4,0 4,3 4,2 4,3 4,1 Medarbetarsamtal 3,9 4,0 4,1 4,0 4,2 4,0 Jämställdhet och mångfald 3,8 3,6 3,9 4,0 4,2 3,9 Arbetsorganisation 3,7 3,8 4,1 4,1 4,2 4,0 Relation till Malmöbor 3,7 3,8 4,1 4,1 4,2 4,0 Organisationsklimat 3,5 3,5 3,6 3,7 4,0 3,7 Stress 3,4 3,7 4,1 4,1 4,3 3,9 Lön och arbetstid 3,2 3,0 3,2 3,5 3,4 3,3 Ledarskap 4,0 3,6 4,1 4,0 4,4 4,0 Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 16

19 Index Jämförelse - Anställningstid inom Malmö stad Mindre än 2 år 2-5 år 6-10 år Mer än 10 år Aktuell förvaltning 25 svar 53 svar 40 svar 98 svar 216 svar MMI HME Medarbetarskap och delaktighet 4,1 4,0 4,1 4,2 4,1 Medarbetarsamtal 4,1 3,8 4,2 4,1 4,0 Jämställdhet och mångfald 3,7 3,7 3,7 4,1 3,9 Arbetsorganisation 3,8 3,8 3,9 4,2 4,0 Relation till Malmöbor 4,1 3,7 4,0 4,1 4,0 Organisationsklimat 3,5 3,6 3,5 3,8 3,7 Stress 3,8 3,6 4,0 4,2 3,9 Lön och arbetstid 3,4 3,1 3,3 3,4 3,3 Ledarskap 4,0 3,7 4,0 4,1 4,0 Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 17

20 Index Jämförelse - Anställningstid på nuvarande arbetsplats Mindre än 6 mån 6 mån - 2 år 3-5 år 6-10 år Mer än 10 år Aktuell förvaltning 7 svar 46 svar 59 svar 45 svar 59 svar 216 svar MMI HME Medarbetarskap och delaktighet 4,2 4,2 4,0 4,2 4,2 4,1 Medarbetarsamtal 3,9 3,9 4,0 4,2 4,0 4,0 Jämställdhet och mångfald 4,0 3,6 4,0 3,7 4,0 3,9 Arbetsorganisation 4,0 3,8 3,9 4,1 4,1 4,0 Relation till Malmöbor 4,0 3,9 3,9 4,1 4,0 4,0 Organisationsklimat 3,7 3,5 3,7 3,5 3,8 3,7 Stress 4,4 3,9 3,6 4,2 4,1 3,9 Lön och arbetstid 3,7 3,3 3,2 3,3 3,3 3,3 Ledarskap 4,3 3,8 4,0 3,9 4,1 4,0 Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 18

21 Index Jämförelse Medarbetare/chef Medarbetare Chefer Aktuell förvaltning 195 svar 21 svar 216 svar MMI HME Medarbetarskap och delaktighet 4,1 4,4 4,1 Medarbetarsamtal 4,0 3,6 4,0 Jämställdhet och mångfald 3,8 4,4 3,9 Arbetsorganisation 4,0 4,3 4,0 Relation till Malmöbor 4,0 4,2 4,0 Organisationsklimat 3,6 3,9 3,7 Stress 3,9 4,3 3,9 Lön och arbetstid 3,2 4,2 3,3 Ledarskap 4,0 4,0 4,0 Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 19

22 Index Jämförelse - Yrkesgrupper Yrkesgrupp (10 största) Antal MMI Idrottsplatsvaktmästare Badvärd Förvaltningsstäd beting Sektionschef Ekonomibiträde 7 73 Planeringssekreterare 5 63 Föreningssekreterare 5 50 Projektledare 4 - Hantverkare 4 - Enhetschef kultur 4 - Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 20

23 MMI - Övergripande frågor Svarsfördelning Medel Totalt sett, hur nöjd är du med din arbetssituation? ,0 1% Hur motiverad känner du dig i ditt arbete? ,4 1% Hur väl uppfyller din arbetssituation de förväntningar som du har på ditt arbete? Hur nära den perfekta arbetsgivaren tycker du att Malmö stad är? % 20% 40% 60% 80% 100% Betyg (7-10) Betyg (5-6) Betyg (1-4) Ingen åsikt 7,2 2% 6,0 2% Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 21

24 MMI - Övergripande frågor Jämförelse mot Malmö stad totalt #VÄRDEFEL! Totalt sett, hur nöjd är du med din arbetssituation? Hur motiverad känner du dig i ditt arbete? Hur väl uppfyller din arbetssituation de förväntningar som du har på ditt arbete? Hur nära den perfekta arbetsgivaren tycker du att Malmö stad är? 6,0 7,0 7,4 7,2 Malmö stad totalt Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 22

25 MMI - Övergripande frågor Jämförelse mot Totalt sett, hur nöjd är du med din arbetssituation? Hur motiverad känner du dig i ditt arbete? Hur väl uppfyller din arbetssituation de förväntningar som du har på ditt arbete? Hur nära den perfekta arbetsgivaren tycker du att Malmö stad är? 6,0 7,0 7,4 7, Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 23

26 Medarbetarskap och delaktighet Svarsfördelning På min arbetsplats har vi regelbundet arbetsplatsträffar (APT) ,8 1% Medel Jag är engagerad i mitt arbete ,5 1% Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete ,5 2% Genom arbetsplatsträffar ges alla på arbetsplatsen möjlighet till delaktighet, ansvar och inflytande Jag är delaktig när mål och verksamhetsplan tas fram för vår arbetsplats Mitt arbete känns meningsfullt ,2 1% Ingen åsikt 4,2 2% 4,2 2% Jag tycker att vi har en bra dialog på våra arbetsplatsträffar ,1 2% Jag ser fram emot att gå till arbetet ,9 1% Min erfarenhet och kompetens tas tillvara i mitt arbete ,9 2% På min arbetsplats är vi bra på att ta hand om nyanställda ,9 5% Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete ,8 1% Jag skulle kunna rekommendera en vän eller bekant att börja arbeta inom min förvaltning % 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2) ,6 6% Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 24

27 Medarbetarskap och delaktighet Jämförelse mot Malmö stad totalt På min arbetsplats har vi regelbundet arbetsplatsträffar (APT) 4,8 Jag är engagerad i mitt arbete Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete 4,5 4,5 Mitt arbete känns meningsfullt Genom arbetsplatsträffar ges alla på arbetsplatsen möjlighet till delaktighet, ansvar och inflytande Jag är delaktig när mål och verksamhetsplan tas fram för vår arbetsplats Jag tycker att vi har en bra dialog på våra arbetsplatsträffar Jag ser fram emot att gå till arbetet Min erfarenhet och kompetens tas tillvara i mitt arbete På min arbetsplats är vi bra på att ta hand om nyanställda Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete Jag skulle kunna rekommendera en vän eller bekant att börja arbeta inom min förvaltning 4,2 4,2 4,2 4,1 3,9 3,9 3,9 3,8 3,6 Malmö stad totalt Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 25

28 Medarbetarskap och delaktighet Jämförelse mot På min arbetsplats har vi regelbundet arbetsplatsträffar (APT) 4,8 Jag är engagerad i mitt arbete Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete * 4,5 4,5 Mitt arbete känns meningsfullt * Genom arbetsplatsträffar ges alla på arbetsplatsen möjlighet till delaktighet, ansvar och inflytande Jag är delaktig när mål och verksamhetsplan tas fram för vår arbetsplats Jag tycker att vi har en bra dialog på våra arbetsplatsträffar Jag ser fram emot att gå till arbetet ** Min erfarenhet och kompetens tas tillvara i mitt arbete På min arbetsplats är vi bra på att ta hand om nyanställda Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete * Jag skulle kunna rekommendera en vän eller bekant att börja arbeta inom min förvaltning * Dessa frågor var inte med 2011 ** Något omformulerad fråga 4,2 4,2 4,2 4,1 3,9 3,9 3,9 3,8 3, Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 26

29 Medarbetarskap och delaktighet Attraktiv arbetsgivare Engagerad i arbetet (Betyg 1-3) (Betyg 4-5) Trivselklubb Ambassadör (Betyg 4-5) 2% (1%) 58% (66%) Rekommendera sin förvaltning som arbetsgivare MMI: 42 MMI: 77 Avståndstagare Frustrerad (Betyg 1-3) 6% (10%) 34% (23%) Siffrorna inom parantes är 2011 års resultat. MMI: 29 MMI: 54 Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 27

30 Medarbetarskap och delaktighet Åtgärdsmatris Frågor 1. Jag ser fram emot att gå till arbetet Jag är engagerad i mitt arbete 3. Min erfarenhet och kompetens tas tillvara i mitt arbete Prestation 4. Jag är delaktig när mål och verksamhetsplan tas fram för vår arbetsplats 5. På min arbetsplats har vi regelbundet arbetsplatsträffar (APT) 6. Jag tycker att vi har en bra dialog på våra arbetsplatsträffar 7. Genom arbetsplatsträffar ges alla på arbetsplatsen möjlighet till delaktighet, ansvar och inflytande 8. På min arbetsplats är vi bra på att ta hand om nyanställda 9. Jag skulle kunna rekommendera en vän eller bekant att börja arbeta inom min förvaltning Påverkan 10. Mitt arbete känns meningsfullt Vårda Förbättra Övervaka 11. Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete 12. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 28

31 Medarbetarsamtal Svarsfördelning Malmö stad totalt Ja 96% 83% 88% 2% Nej, men jag har inte arbetat på min arbetsplats i 12 månader 5% 5% Nej, jag har arbetat på min arbetsplats i 12 månader, men har inte haft något medarbetarsamtal 2% 12% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Vi har samtalat om vilka förväntningar chefen har på mig ,3 1% I medarbetarsamtalet har vi gjort en uppföljning av min arbetssituation I medarbetarsamtalet har vi gjort en uppföljning av mina arbetsuppgifter 7% Medel Ingen åsikt 4,2 2% 4,0 1% Vi har samtalat om vilka förväntningar jag har på min chef ,0 3% Under medarbetarsamtalet har vi gemensamt tagit fram individuella mål för mig 3,9 3% Vi har följt upp föregående års plan för min utveckling i arbetet ,9 7% Vi har lagt upp en planering för min fortsatta utveckling inom Malmö stad Bas: 207 personer Har du haft ett medarbetarsamtal under de senaste 12 månaderna? % 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2) ,7 3% Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 29

32 Medarbetarsamtal Jämförelse mot Malmö stad totalt Vi har samtalat om vilka förväntningar chefen har på mig I medarbetarsamtalet har vi gjort en uppföljning av min arbetssituation I medarbetarsamtalet har vi gjort en uppföljning av mina arbetsuppgifter Vi har samtalat om vilka förväntningar jag har på min chef Under medarbetarsamtalet har vi gemensamt tagit fram individuella mål för mig Vi har följt upp föregående års plan för min utveckling i arbetet Vi har lagt upp en planering för min fortsatta utveckling inom Malmö stad 4,3 4,2 4,0 4,0 3,9 3,9 3,7 Malmö stad totalt Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 30

33 Medarbetarsamtal Jämförelse mot Vi har samtalat om vilka förväntningar chefen har på mig I medarbetarsamtalet har vi gjort en uppföljning av min arbetssituation * I medarbetarsamtalet har vi gjort en uppföljning av mina arbetsuppgifter Vi har samtalat om vilka förväntningar jag har på min chef Under medarbetarsamtalet har vi gemensamt tagit fram individuella mål för mig Vi har följt upp föregående års plan för min utveckling i arbetet Vi har lagt upp en planering för min fortsatta utveckling inom Malmö stad ** 4,3 4,2 4,0 4,0 3,9 3,9 3, * Frågan var inte med 2011 ** Något omformulerad fråga Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 31

34 Medarbetarsamtal Åtgärdsmatris Frågor 1. Under medarbetarsamtalet har vi gemensamt tagit fram individuella mål för mig 2. Vi har lagt upp en planering för min fortsatta utveckling inom Malmö stad 2. Prestation 3. Vi har samtalat om vilka förväntningar chefen har på mig 4. Vi har samtalat om vilka förväntningar jag har på min chef 5. Vi har följt upp föregående års plan för min utveckling i arbetet 6. I medarbetarsamtalet har vi gjort en uppföljning av mina arbetsuppgifter 7. I medarbetarsamtalet har vi gjort en uppföljning av min arbetssituation Påverkan Vårda Förbättra Övervaka Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 32

35 Jämställdhet och mångfald Svarsfördelning På min arbetsplats arbetar vi för ökad jämställdhet och mångfald ,0 4% Medel På min arbetsplats bemöter vi alla med respekt ,9 1% På min arbetsplats pågår ett aktivt arbete mot diskriminering ,7 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2) Ingen åsikt Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 33

36 Jämställdhet och mångfald Jämförelse mot Malmö stad totalt På min arbetsplats arbetar vi för ökad jämställdhet och mångfald På min arbetsplats bemöter vi alla med respekt På min arbetsplats pågår ett aktivt arbete mot diskriminering 3,7 4,0 3,9 Malmö stad totalt Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 34

37 Jämställdhet och mångfald Jämförelse mot På min arbetsplats arbetar vi för ökad jämställdhet och mångfald På min arbetsplats bemöter vi alla med respekt På min arbetsplats pågår ett aktivt arbete mot diskriminering * 3,7 4,0 3, * Frågan var inte med 2011 Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 35

38 Jämställdhet och mångfald Åtgärdsmatris Frågor På min arbetsplats pågår ett aktivt arbete mot diskriminering 1. Prestation 2. På min arbetsplats bemöter vi alla med respekt 3. På min arbetsplats arbetar vi för ökad jämställdhet och mångfald Påverkan Vårda Förbättra Övervaka Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 36

39 Arbetsorganisation Svarsfördelning Medel Jag är insatt i min arbetsplats mål ,5 1% Jag tar egna initiativ för att utvecklas i mitt arbete ,4 1% Det är klart och tydligt för mig vilket ansvar och vilka befogenheter jag har Den samlade kompetensen inom vår arbetsplats är tillräcklig för att vi ska nå verksamhetens mål Jag har de befogenheter jag behöver för att kunna utföra mitt arbete Jag har tillgång till den information jag behöver för att uträtta mitt arbete Ingen åsikt 4,2 1% 4,2 2% 4,1 1% 4,1 1% Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt ,9 3% På min arbetsplats har vi effektiva arbetsrutiner ,9 1% Jag får den kompetensutveckling som jag behöver för att utvecklas i arbetet Det finns tillräckligt med utvecklingsmöjligheter för mig inom Malmö stad 3,7 3% 3,6 6% Vi har en bra arbetsfördelning på arbetsplatsen ,6 1% Högre chefer är engagerade i vår verksamhet ,5 6% % 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2) Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 37

40 Arbetsorganisation Jämförelse mot Malmö stad totalt Jag är insatt i min arbetsplats mål Jag tar egna initiativ för att utvecklas i mitt arbete Det är klart och tydligt för mig vilket ansvar och vilka befogenheter jag har Den samlade kompetensen inom vår arbetsplats är tillräcklig för att vi ska nå verksamhetens mål Jag har de befogenheter jag behöver för att kunna utföra mitt arbete Jag har tillgång till den information jag behöver för att uträtta mitt arbete Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt På min arbetsplats har vi effektiva arbetsrutiner Jag får den kompetensutveckling som jag behöver för att utvecklas i arbetet Det finns tillräckligt med utvecklingsmöjligheter för mig inom Malmö stad Vi har en bra arbetsfördelning på arbetsplatsen Högre chefer är engagerade i vår verksamhet 4,5 4,4 4,2 4,2 4,1 4,1 3,9 3,9 3,7 3,6 3,6 3,5 Malmö stad totalt Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 38

41 Arbetsorganisation Jämförelse mot Jag är insatt i min arbetsplats mål * Jag tar egna initiativ för att utvecklas i mitt arbete Det är klart och tydligt för mig vilket ansvar och vilka befogenheter jag har Den samlade kompetensen inom vår arbetsplats är tillräcklig för att vi ska nå verksamhetens mål Jag har de befogenheter jag behöver för att kunna utföra mitt arbete Jag har tillgång till den information jag behöver för att uträtta mitt arbete Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt * På min arbetsplats har vi effektiva arbetsrutiner Jag får den kompetensutveckling som jag behöver för att utvecklas i arbetet Det finns tillräckligt med utvecklingsmöjligheter för mig inom Malmö stad Vi har en bra arbetsfördelning på arbetsplatsen Högre chefer är engagerade i vår verksamhet * Dessa frågor var inte med ,5 4,4 4,2 4,2 4,1 4,1 3,9 3,9 3,7 3,6 3,6 3, Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 39

42 Arbetsorganisation Åtgärdsmatris Frågor 1. Jag får den kompetensutveckling som jag behöver för att utvecklas i arbetet 2. Det finns tillräckligt med utvecklingsmöjligheter för mig inom Malmö stad 3. Jag tar egna initiativ för att utvecklas i mitt arbete Prestation 4. Jag har tillgång till den information jag behöver för att uträtta mitt arbete 5. Det är klart och tydligt för mig vilket ansvar och vilka befogenheter jag har 6. Jag har de befogenheter jag behöver för att kunna utföra mitt arbete Den samlade kompetensen inom vår arbetsplats är tillräcklig för att vi ska nå verksamhetens mål 8. På min arbetsplats har vi effektiva arbetsrutiner Påverkan 9. Vi har en bra arbetsfördelning på arbetsplatsen Vårda Förbättra Övervaka 10. Högre chefer är engagerade i vår verksamhet 11. Jag är insatt i min arbetsplats mål 12. Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 40

43 Relation till Malmöbor Svarsfördelning Jag ser en tydlig koppling mellan mitt arbete och Malmöbornas behov och önskemål På min arbetsplats har vi tillräcklig kunskap och kompetens för att leva upp till Malmöbornas behov och önskemål Jag får hjälp och stöd när jag möter svårigheter i arbetet med Malmöborna När vi får klagomål eller synpunkter från Malmöborna, diskuterar vi det inom arbetsplatsen för att lära oss att bli bättre På min arbetsplats har vi de resurser som krävs för att leva upp till Malmöbornas behov och önskemål Min arbetsplats samarbetar med andra arbetsplatser för att göra det bästa för Malmöborna På min arbetsplats använder vi erfarenheter från andra (både externt och internt) för att utveckla verksamheten % 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2) 2 3 Medel Ingen åsikt 4,4 1% 4,2 3% 4,0 7% 4,0 5% 3,9 3% 3,8 4% 3,7 4% Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 41

44 Relation till Malmöbor Jämförelse mot Malmö stad totalt Jag ser en tydlig koppling mellan mitt arbete och Malmöbornas behov och önskemål På min arbetsplats har vi tillräcklig kunskap och kompetens för att leva upp till Malmöbornas behov och önskemål Jag får hjälp och stöd när jag möter svårigheter i arbetet med Malmöborna När vi får klagomål eller synpunkter från Malmöborna, diskuterar vi det inom arbetsplatsen för att lära oss att bli bättre På min arbetsplats har vi de resurser som krävs för att leva upp till Malmöbornas behov och önskemål Min arbetsplats samarbetar med andra arbetsplatser för att göra det bästa för Malmöborna På min arbetsplats använder vi erfarenheter från andra (både externt och internt) för att utveckla verksamheten ,0 4,0 3,9 3,8 3,7 4,2 4,4 Malmö stad totalt Malmö stad, Medarbetarundersökning 2014, sid 42

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 342 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 342 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015 Socialförvaltningen 342 respondenter Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2014. För varje

Läs mer

Helsingborgs stad Socialförvaltningen

Helsingborgs stad Socialförvaltningen Helsingborgs stad Socialförvaltningen 336 respondenter Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2016 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Sammanfattning 3 Fakta om undersökningen 6 Fakta

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2016 Huvudrapport 6933 personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 475 personer Genomförd av CMA Research AB November 2016

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 475 personer Genomförd av CMA Research AB November 2016 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2016 Socialförvaltningen 475 personer Genomförd av CMA Research AB November 2016 Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Huvudresultat Mars 2010 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun 2010, sid 1 Fakta om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att ta reda på

Läs mer

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013 Riksbanken Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB September 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Riksbanken beslutade att 2011 genomföra en medarbetarundersökning. Målgrupp

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön Kön Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag I samarbete med Respondenter 1330 363 Svar 1042 297 Svarsfrekvens 78% 82% NMI & Index 74 75 78 68 64 67 65 66 68 53 55 59 HME-Index NMI

Läs mer

Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 Resultatrapporter

Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 Resultatrapporter Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 rapporter Innehåll: rapport Redovisning per frågeområde och delfråga HME Hållbart medarbetarengagemang 1 (14) Medarbetarundersökning 2015 Botkyrka kommun rapport

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Tibro kommun Medarbetarundersökning Socialtjänsten

Tibro kommun Medarbetarundersökning Socialtjänsten Tibro kommun Medarbetarundersökning 2 Socialtjänsten Innehåll Om undersökningen Genomförande Resultat Hållbart Medarbetarengagemang (HME) Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) Per frågeområde Per fråga Tibro kommun

Läs mer

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012 1(9) Region Gotlands Medarbetarenkät rapport - 2012 Antal svar på Region Gotland 2012: 4638 av 5694 (81%) Antal svar på Region Gotland 2011: 4912 av 5819 (84%) Positiva svar på skala 1 till 5 är 4-5. Frekvens:

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan

Tjänsteskrivelse. Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2015-01-29 Vår referens Yvonne Gustafsson Administrativ chef yvonne.gustafsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Riksbanken, Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

Riksbanken. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB April 2017

Riksbanken. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB April 2017 Riksbanken Medarbetarundersökning 2017 Genomförd av CMA Research AB April 2017 Riksbanken, Medarbetarundersökning 2017, sida 2 Sammanfattning Fortsatt höga resultat Riksbankens MMI-värde ligger kvar på

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Växjö kommunkoncern Medarbetarundersökning 2011 Oktober 5216 respondenter 2011 Genomförd av CMA Research AB Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 1 Disposition iti och läsanvisning i I denna rapport

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport. Genomförd av CMA Research AB Oktober respondenter

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport. Genomförd av CMA Research AB Oktober respondenter Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015 Huvudrapport 5766 respondenter Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB. November 2013

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB. November 2013 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen, syfte och metod 2 Fakta om undersökningen, svarsfrekvens 3 Stöd för tolkning

Läs mer

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 kommun Samlingsbild 09 08 09 09 Medarbetarindex 5 78 69 68 Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71 Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 Personlig arbetssituation 15 72 78 73 73 Arbetsförutsättningar 5 74 81

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN Innehållsförteckning Nöjd Medarbetar Index (NMI) Frågeområden Helhet Arbetssituation Arbetsmiljö Hälsa Kompetens och utveckling Information Mål och visioner Medarbetarsamtal

Läs mer

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Sammanfattande mått 08 Medarbetarindex 7 78 76 68 Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57 Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Samverkan och kunskapsdelning 5 83 79 69 Ledarskap 5 83 77 69 Handlingskraft/medverkande

Läs mer

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012 1 Arvika kommun medarbetarundersökning rapport - 2012 Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning o bolag) 2012: 1739 av 2385 (73%) Skala 1-5: (1=instämmer inte alls... 5=instämmer helt) 4-5 grön stapel

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 1. Arbetssätt och uppdrag 1. Jag är insatt i målen för min grupp/enhet/avdelning. c c c c c c 2. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete. c c c c c c 3....

Läs mer

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Antal svar: 30 Antal medarbetare: 47 Svarsfrekvens: 63,8% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund och syfte 2 Svarsfrekvens

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda)

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda) Haparanda stad Medarbetarundersökning hösten Totalt (Exklusive timanställda) Presentation Om undersökningen Svarsfrekvens per förvaltning Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram

Läs mer

Magelungen Medarbetarundersökning 2016

Magelungen Medarbetarundersökning 2016 Magelungen Medarbetarundersökning 2016 Total Magelungen Antal svarande: 307 st 307 64 % Innehållsförteckning Sammanfattning 3 NMI - Nöjd Medarbetar Index 5 Enkätområden 10 Helhet 11 Arbetssituation 13

Läs mer

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90%

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90% Sammanfattande mått Negativ Positiv 8 6 8 Medarbetarindex 9 77 67 65 Förutsättningar i organisationen 14 65 54 55 Personlig arbetssituation 12 73 65 63 Samverkan och kunskapsdelning 6 83 72 66 Ledarskap

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

Resultat medarbetarundersökning 2014

Resultat medarbetarundersökning 2014 Resultat medarbetarundersökning 2014 Svarfrekvens 65% 2014 72% Kommentar svarfrekvens Svarsfrekvensen är något bättre i år men arbete för att förbättra svarfrekvensen ytterligare behöver göras till kommande

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8)

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8) Resultat 2011-12-12 1(8) Medarbetarenkät, 2009-2011 Region Gotland Region Gotland År Antal Svarat % Resultat 2009 6132 5160 84,1% 3,90 2010 5816 4947 85,1% 3,89 2011 5820 4912 84,4% 3,91 Fråga Reg. 2009

Läs mer

Tibro kommun Medarbetarundersökning Tibro kommun totalt

Tibro kommun Medarbetarundersökning Tibro kommun totalt Tibro kommun Medarbetarundersökning 2016 Tibro kommun totalt Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Genomförande Resultat Hållbart Medarbetarengagemang (HME) Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) HME och NMI

Läs mer

Medarbetarenkät 2014

Medarbetarenkät 2014 Medarbetarenkät 2014 kommun och kommun Bakgrundsinformation (%) (%) Svarsfrekvens 83,5 76,5 Kön Män 16 15,7 Kvinnor 84 84,3 Ålder 15-29 år 8,6 5,7 30-39 år 17,3 18,6 40-49 år 30,6 29,7 50-59 28,9 31,2

Läs mer

Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt 2016

Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt 2016 Bilaga 4 Sida 1 Styrelsen (2016-04-26) Handläggare: Karin Richardsson Tel: 031-368 40 70 E-post: karin.richardsson@goteborg.com Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Medarbetarenkät 2008

Medarbetarenkät 2008 SIDAN Medarbetarenkät 00 (medelvärden) Om undersökningen USK har på uppdrag av stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning genomfört enkäter med stadens medarbetare. Undersökningen är genomförd

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten Socialförvaltningen Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Presentation Om undersökningen Metoden som använts är en kombination av webb

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100 Medarbetarenkät 2014 Lycksele / MSF Svarsfrekvens: 100 1 2 MSF Lycksele Mål och uppdrag 50,6% 36,4% 13% 0% 4,1 4,6 Kompetens och utveckling 80% 14,3% 5,7% 0% 5 4,7 Information 90,5% 9,5% 0% 0% 5,2 4,9

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram Sammanfattning Presentation Om undersökningen Metoden som använts

Läs mer

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2 Medarbetarenkät 2016 Robertsfors / BOU Svarsfrekvens: 87,2 1 2 BOU Robertsfors Mål och uppdrag 71,6% 20,8% 4,1% 3,5% 4,9 4,8 Kompetens och utveckling 76,6% 19,3% 2,7% 1,3% 5 5 Information 79,5% 17,4% 2,5%

Läs mer

Medarbetarundersökning Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet!

Medarbetarundersökning Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet! Medarbetarundersökning 2016 Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet! Sammanfattning Svarsfrekvens: 71% Medarbetarindex: 69 Andel positiva svar, alla frågor 0-100, snitt organisationer

Läs mer

Mjölby kommun. Medarbetarundersökning Mjölby kommun svar. Genomförd av CMA Research AB November 2016

Mjölby kommun. Medarbetarundersökning Mjölby kommun svar. Genomförd av CMA Research AB November 2016 Medarbetarundersökning 2016 1544 svar Genomförd av CMA Research AB November 2016 Fakta om undersökningen, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Bakgrund och syfte Medarbetarundersökningen är ett återkommande

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72.

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72. Sammanfattande mått Medarbetarindex 15 67 64 Förutsättningar i organisationen 25 53 52 Personlig arbetssituation 17 64 61 Samverkan och kunskapsdelning 12 72 63 Ledarskap 18 61 61 Handlingskraft 6 82 77

Läs mer

Medarbetarundersökning 2016

Medarbetarundersökning 2016 Medarbetarundersökning 2016 Utförd av: Defgo.se Organisationsnamn: Kramfors kommun Antal svar: 1329 Antal inbjudna respondenter: 1868 Procentandel svar: 71 Defgo.se MOTIVATION: mycket 1 ganska 2 varken

Läs mer

Punkt 18: M edarbetarenkät 2015

Punkt 18: M edarbetarenkät 2015 2016-06-09 Punkt 18: M edarbetarenkät 2015 Förslag till beslut i styrelsen att anteckna informationen Medarbetarenkät 2015 Indexresultat medarbetarenkät 2014/2015 2016-06-09 AF/AS 2015 2014 Göteborgs Stad

Läs mer

Medarbetarundersökning Totalrapport

Medarbetarundersökning Totalrapport Medarbetarundersökning 2016 Totalrapport Ålder % 18-34 år 21% 35-44 år 25% 45-54 år 29% 55+ 25% Ack. svar 3461 Anställningstid % Mindre än ett år 1-2 år 13% 3-5 år 15% 6-10 år 14% Mer än tio år 49% Ack.

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (14) Medarbetarundersökning 2016 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän): 1875 av

Läs mer

Resultat Medarbetarenkäten

Resultat Medarbetarenkäten Resultat Medarbetarenkäten 2016 Medarbetarenkäten 2016 Vi svarar på enkäten för att påverka vår arbetsmiljö och använder resultatet för att utveckla vår arbetsplats. Medarbetarenkäten är gemensam för hela

Läs mer

AB Familjebostäder Övergripande rapport

AB Familjebostäder Övergripande rapport AB Familjebostäder Övergripande rapport Medarbetarenkät AB Familjebostäder Medarbetarenkät Medarbetarenkät ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat

Läs mer

Bild 1. Medarbetarundersökning September 2013

Bild 1. Medarbetarundersökning September 2013 Bild 1 Medarbetarundersökning September 2013 FÖRÄNDRINGSARBETE ÅTERKOPPLING UPPFÖLJNING Kvalitetssäkring FÖRSTUDIE Syfte Mål PROJEKTPLAN När/Hur? Information Ansvarsfördelning STRUKTUR Enkätutformning

Läs mer

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten AB Familjebostäder Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat från medarbetarenkäten 2012. I stadens arbete med att vara en

Läs mer

Arbetsmiljöenkät 2011

Arbetsmiljöenkät 2011 Arbetsmiljöenkät 2011 SU total Kvalitetsområden Index Kvalitetsområden Diagrammet visar medarbetarnas omdöme på respektive kvalitets område. Bakom varje kvalitetsområde finns ett antal frågor som medarbetarna

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011 Sida 1 av 11 Riksgälden medarbetarundersökning rapport - Mars 2011 Antal svar på Totalt 2011: 146 av 167 (87%) Antal svar på Totalt 2009: 140 av 149 (94%) Antal svar på Totalt 2007: 140 av 152 (92%) Skala

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Rapport 1(23) Medarbetarundersökning 2013 2(23) Innehållsförteckning 3(23) 1 Bakgrund I Kramfors kommuns styrmodell har fokusområdet medarbetare det övergripande målet attraktiv arbetsgivare och ett av

Läs mer

Medarbetarenkät 2011

Medarbetarenkät 2011 Medarbetarenkät 0 Utbildningsförvaltningen Johannes skola Om undersökningen 0 Utrednings- och Statistikkontoret AB (USK) har på uppdrag av stadsledningskontorets personalpolitiska avdelning genomfört enkäter

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013 Tyresö kommun Föräldrar Förskola 1582 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning i förskola,

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

Dnr Kon 2017/35. Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2016

Dnr Kon 2017/35. Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2016 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2017-01-27 Dnr Kon 2017/35 Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2016 Förslag till beslut Kompetensförvaltningens förslag till Kompetensnämnden

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014

MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014 MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014 OP ASSISTANS ANTAL SVARANDE 225 Innehållsförteckning Teknisk beskrivning Nöjd Medarbetar Index (NMI) Frågeområden Förbättring Helhet Ledarskap Konflikthantering Utvecklingssamtal

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Januari 2013 Svarsfrekvens Per förvaltning och bolag Karlstads Kommun Airport ASF BUF FD/VD GYF KBAB KEAB

Läs mer

Medarbetarenkät 2013

Medarbetarenkät 2013 Medarbetarenkät 2013 Medarbetarundersökning 2013 Resultatet från den medarbetarenkät som skickades ut under förra året är nu sammanställt och klart. Här kan ni se resultatet för hela kommunen. Medarbetarenkäten

Läs mer

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %.

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %. Emma Nilsson 0413-622 61 2014-01-13 Medarbetarenkät Vård och Omsorg 2013 Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen

Läs mer

Prestationsnivå Gävle kommun. QWC, Page 1 of 97

Prestationsnivå Gävle kommun. QWC, Page 1 of 97 Prestationsnivå QWC, Page 1 of 97 Förbättringsområden Höga värden önskvärda utom på utmattning där låga värden anger låg utmattning samt arbetstakt där 25-30 är optimalt. QWC, Page 2 of 97 Medarbetarkraft

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI)

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Karolinska Institutet Projektledare Quicksearch: Anna Kilander Syfte och Bakgrund SYFTE Medarbetarundersökningen är ett viktigt hjälpmedel för att kartlägga

Läs mer

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000 medarbetare på samtliga förvaltningar och bolag och besvarades av 77 procent

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER 2012

MEDARBETARBAROMETER 2012 MEDARBETARBAROMETER 2012 1 Medarbetarbarometer 2012 Innehåll sid 3 sid 4 sid 8 sid 18 2 Återkommande mätning av arbetsmiljön Hagfors kommun genomför en återkommande mätning för att: Ge alla medarbetare

Läs mer

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola - Gunghästens förskola. 37 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola - Gunghästens förskola. 37 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Tyresö kommun Föräldrar Förskola - Gunghästens förskola 37 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning

Läs mer

Rapport från Ung & Trygg, april 2010

Rapport från Ung & Trygg, april 2010 Tjänsteutlåtande Projektledare Ung & Trygg 2010-03-30 Jolle Rommel /08-590 97936/ Dnr: SMS: 073 9104906 KS/2007:278 Jolle.Rommel@upplandsvasby.se /Kommunstyrelsens allmänna utskott/ Rapport från Ung &

Läs mer

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats.

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats. DAGS ATT TYCKA TILL OM DITT JOBB! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan arbetar här och för blivande arbetare. För att kunna vara det behöver

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Resultatrapport Region Östergötland Medarbetaruppföljning 2015

Resultatrapport Region Östergötland Medarbetaruppföljning 2015 Resultatrapport Region Östergötland Medarbetaruppföljning 2015 En del i ett större sammanhang Sätt resultaten i sitt sammanhang Medarbetaruppföljningar får inte betraktas som en isolerad företeelse. Sätt

Läs mer

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS Riksgälden Presentation Medarbetarundersökning 2014 TNS Syfte med medarbetarundersökningen Undersökningen är ett viktigt verktyg för att vi ska kunna utveckla och förbättra vår organisation, vårt sätt

Läs mer

Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. Medarbetarenkät, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. Medarbetarenkät, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Medarbetarenkät, 2010 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. 1 Svarsfrekvens Gotlands kommun 2008 5881/6538 90% 2009 5160/6132 84,1% 2010 4947/5816 85,1% Hälso-

Läs mer

Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser med riket

Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser med riket Bo Stenbom, HR chef Ärendenr BUN 2015/91 och 2014/891 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum 20 april 2015 Barn- och utbildningsnämnden Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser

Läs mer

Medarbetarindex. 7 79 67 63 63. Förutsättningar i organisationen. 6 78 65 61 61. Samverkan och kunskapsdelning. 10 74 55 56 56

Medarbetarindex. 7 79 67 63 63. Förutsättningar i organisationen. 6 78 65 61 61. Samverkan och kunskapsdelning. 10 74 55 56 56 Sammanfattande mått (-5) 0 Medarbetarindex. 7 79 67 63 63 Förutsättningar i organisationen. 6 78 65 61 61 Samverkan och kunskapsdelning. 7 55 56 56 Personlig arbetssituation. 77 6 62 6 Stress. *) 25 6

Läs mer

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen?

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen? MEDARBETARBAROMETERN RESULTAT 2014 Hej! I slutet av år 2014 fick alla våra medarbetare med månadslön möjlighet att fylla i den årliga medarbetarenkäten. Syftet med undersökningen är att man anonymt ska

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten 1 Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du resultatet från medarbetarenkäten 2014 för hela Stockholms stad. Information Insikt Handling I stadens arbete

Läs mer