Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB"

Transkript

1 Växjö kommunkoncern Medarbetarundersökning 2011 Oktober 5216 respondenter 2011 Genomförd av CMA Research AB

2 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 1 Disposition iti och läsanvisning i I denna rapport redovisas resultatet från Sammanfattning 2 medarbetarundersökningen Fakta om undersökningen 3 För varje delområde redovisas utfallet per fråga, NMI Nöjd Medarbetar Index 5 dessutom redovisas NMI (Nöjd Medarbetar Ett hållbart arbetsliv 10 Index) och de delindex som bygger upp NMI. Utveckling i mitt arbete 17 Resultat för frågeområdena Trygghet och Frågor Kommunikation 21 till chefer redovisas enbart vid minst 50 svar (Trygghet) respektive minst 10 svar (Frågor till Likabehandling 26 chefer). Trygghet 30 Jämförelser görs med resultaten för aktuell Medarbetarskap 34 förvaltning, Växjö kommunkoncern, 2009 års Ledarskap 39 resultat och, i möjliga fall, med 2006 års resultat. Medarbetarsamtal 48 Stöd för tolkning av resultat finns i en bilaga till Lön 52 rapporten. Helhetsbild 56 Bilaga

3 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 2 Sammanfattning Växjö kommunkoncern uppnår ett NMI-värde på 3,80. Högst delindex uppnås för områdena Likabehandling samt Utveckling i mitt arbete, där medarbetarna framförallt fö anser att man har de kunskaper som krävs och att man får stor användning för sin kompetens i arbetet. Lön är det frågeområde som får svagast resultat. Hög trivsel och motivation Drygt åtta av tio medarbetare trivs med sina arbetsuppgifter och en nästan lika hög andel känner motivation i sitt arbete. Många har en hög stressnivå Hälften av respondenterna känner negativ stress en gång i veckan eller oftare. Nästan tre av tio känner dessutom att det inte finns någon tid för återhämtning efter perioder av stress på jobbet. Sju av tio är som helhet nöjda med sin närmaste chef De faktorer som får högst betyg är chefens förmåga att informera samt skapa ett öppet och tillåtande klimat. Medarbetarna är lite mindre nöjda med ledarskapet när det gäller återkoppling och konflikthantering. En klar majoritet av cheferna tycker att de har goda förutsättningar för att utföra sitt chefsuppdrag Cheferna anser i stor utsträckning att deras chefsuppdrag är tydligt och att man har tillräckligt med stöd för att kunna utföra sitt uppdrag. Dock tycker endast hälften att de har de resurser som krävs.

4 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 3 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Medarbetarenkäten är ett led i Växjö kommuns personalpolicy och syftar till att få en bild av hur medarbetarna upplever sin arbetssituation. Resultaten från rapporten visar vad som fungerar bra i verksamheten och var det finns utrymme för förbättringar. CMA Research AB genomför för tredje gången undersökningen hos Växjö kommuns medarbetare. Nytt för i år är att också de kommunala bolagen ingår i undersökningen. Enkät Enkäten består av elva frågeområden: ett hållbart arbetsliv, utveckling i mitt arbete, kommunikation, likabehandling, trygghet, medarbetarskap, ledarskap, medarbetarsamtal, lön, helhetsbild samt bakgrundsfrågor. Det har även funnits möjlighet att ställa förvaltnings- och bolagsspecifika frågor. Genomförande Förberedelser och genomförande av enkäten har pågått under maj till oktober 2011, med CMA Research AB som leverantör, se för mer information. Projektledare, CMA: Fredrik Knutsson Ansvarig för analys, CMA: Åsa Näsman Kontakt, Växjö kommun: Marion Tersmeden Rapportering Rapporteringen består av: Huvudrapport med resultat för samtliga svarande inom Växjö kommun inklusive de kommunala bolagen. Kommunrapport. Rapport för VKAB. Bolags-/förvaltningsrapporter. Separata arbetsplatsrapporter och chefsprofiler förutsatt att antalet svar är tillräckligt stort (minst fem svarande).

5 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 4 Fakta om undersökningen Metod Webbenkät utskickad till medarbetare samt postal enkät utskickad till 273 medarbetare. Tre påminnelser skickades ut till dem som skulle besvara enkäten på webben. Datainsamlingen genomfördes 19 september till 14 oktober Svarsfrekvens Totalt i undersökningen: 80 procent (6 525 utskick och svar) Antal svar Antal utskick Svarsfrekvens Totalt % Arbete och välfärd % Gymnasieförvaltningen % Kommunledningsförvaltningen % Kultur- och hfritidsförvaltningen fö i % Miljö- och hälsoskyddskontoret % Omsorgsförvaltningen % Skol- och barnomsorgsförvaltningen % Stadsbyggnadsförvaltningen % Tekniska förvaltningen % Hyresbostäder i Växjö AB % Videum AB % Vidingehem AB % Växjö Energi AB % Växjöhem AB % VöFAB %

6 NMI Nöjd Medarbetar Index Modell NMI visar det övergripande resultatet i undersökningen och är ett aggregerat värde som byggs upp av resultatet för nio index. Varje index har lika stor påverkan på NMI. Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 5 Ett hållbart arbetsliv Utveckling i mitt arbete Kommunikation Likabehandling Medarbetarskap NMI Ledarskap Medarbetarsamtal Lön Helhetsbild

7 NMI Nöjd Medarbetar Index Resultat NMI visar det övergripande resultatet i undersökningen och är ett aggregerat värde som byggs upp av resultatet för nio index. Varje index har lika stor påverkan på NMI. Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 6 Likabehandling 4,4 Utveckling i mitt arbete 3,9 Helhetsbild 3,8 Ledarskap Medarbetarsamtal Medarbetarskap 3,8 3,8 3,8 NMI 3,80 Ett hållbart arbetsliv 3,7 Kommunikation 3,7 Lön 32 3,2

8 NMI Nöjd Medarbetar Index Åtgärdsmatris Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 7 1. Ett hållbart arbetsliv Utveckling i mitt arbete 3. Kommunikation Prestat tion 4. Likabehandling 5. Medarbetarskap 6. Ledarskap Medarbetarsamtal 8. Lön Påverkan Vårda Förbättra Övervaka

9 NMI Nöjd Medarbetar Index Åtgärdsmatris Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 8 Samtliga frågeområden har stor eller medelstor påverkan på den övergripande nöjdheten. Delindexet Utveckling i mitt arbete har stor påverkan och samtidigt en stark prestation. Ett hållbart arbetsliv och Ledarskap har även de en stor påverkan, men ett svagare resultat och kan ses som potentiella förbättringsområden. Notera dock att det kan vara stor spridning inom dessa frågeområden. Se resultat i åtgärdsmatriser per frågeområde.

10 NMI Nöjd Medarbetar Index Resultat per förvaltning/vkab Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 9 Omsorgsförvaltningen, g Kommunlednings- förvaltningen samt SoB ligger också på resultat över snittet för kommunkoncernen. Växjö kommunkoncerns totala NMI-värde hamnar på 3,80. Högst resultat uppnår Miljö/Hälsa med 4,22. Arb och Gymn Kom- Miljö/ Kult/Fri Oms SoB Stads- välf förv ledn hälso byggnad Tekniska VKAB Totalt Antal NMI 3,73 3,60 3,83 3,50 4,22 3,86 3,83 3,74 3,56 3,79 3,80 Likabehandling 4,5 4,1 4,5 4,0 4,9 4,5 4,5 4,2 4,2 4,4 4,4 Utveckling i mitt arbete 3,9 3,9 3,9 3,5 4,3 3,9 4,0 3,8 3,8 4,0 3,9 Helhetsbild 3,9 3,6 4,0 3,5 4,3 3,9 3,8 4,0 3,9 4,0 3,8 Ledarskap 3,8 3,6 3,8 3,4 4,4 3,9 3,9 3,9 3,6 3,8 3,8 Medarbetarsamtal 3,7 3,6 3,8 3,7 3,7 4,0 3,8 3,4 3,4 3,8 3,8 Medarbetarskap 3,7 3,5 3,7 3,5 4,3 3,9 3,9 3,8 3,5 3,7 3,8 Ett hållbart arbetsliv 3,7 3,5 3,8 3,5 4,0 3,8 3,6 3,8 3,8 3,8 3,7 Kommunikation 3,7 3,5 3,7 3,5 4,3 3,7 3,7 3,7 3,3 3,5 3,7 Lön 2,7 3,1 3,3 3,1 3,6 3,3 3,3 3,1 2,5 3,1 3,2 Index högre än 3,85 är markerade med grönt. Index lägre än 3,55 är markerade med rött.

11 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 10 Ett hållbart arbetsliv De allra flesta medarbetarna känner att de gör ett bra jobb och trivs i stor utsträckning med sina arbetsuppgifter. En klar majoritet känner också motivation i sitt arbete. När det gäller frågor kring arbetsbelastning och möjlighet att påverka sina arbetstider är svaren mindre positiva. Ungefär en av fyra medarbetare är missnöjda inom dessa områden. Medelvärde Jag känner att jag gör ett bra jobb ,5 0% Jag trivs med mina arbetsuppgifter ,2 0% Jag känner motivation i mitt arbete ,1 0% Jag har lagom arbetsmängd ,4 0% Jag kan påverka mina arbetstider ,3 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2) Ingen åsikt

12 Ett hållbart arbetsliv Stress Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 11 Hälften av alla medarbetare inom kommunkoncernen känner negativ stress någon gång per vecka eller oftare. Händer det ofta att du upplever stress på jobbet som påverkar dig negativt? Dagligen 16% Någon gång/vecka Någon gång/månad Någon gång/år 18% 34% 29% Aldrig 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

13 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 12 Ett hållbart arbetsliv En klar majoritet av respondenterna anser att de har en bra balans mellan arbete och privatliv. Knappt fyra av tio anser att det finns tid för återhämtning och att det finns en möjlighet att påverka sin arbetssituation. ti Medelvärde Jag har en bra balans mellan arbete, familj och fritid ,7 1% Det finns tid för återhämtning efter perioder av stress på jobbet ,2 1% Jag kan påverka min arbetssituation ,1 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2) Ingen åsikt

14 Ett hållbart arbetsliv Den egna hälsan Nästan hälften av medarbetarna uppger att de deltar i insatserna som görs för att förbättra hälsan. Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 13 Den vanligaste anledningen till att man ej deltar är att man tar ett ansvar för sin egen hälsa på fritiden istället. Jag deltar i de insatser som görs på min arbetsplats för att förbättra den egna hälsan Ja 44% Nej, det är inte en viktig fråga på min arbetsplats 10% Nej, jag tar eget ansvar för min hälsa på fritiden 38% Nej, jag har inte förutsättningar att delta 3% Nej, annat 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

15 Ett hållbart arbetsliv Åtgärdsmatris Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid Jag känner att jag gör ett bra jobb Jag trivs med mina arbetsuppgifter 3. Jag har lagom arbetsmängd 8. Prestat tion 4. Jag känner motivation i mitt arbete 5. Jag kan påverka mina arbetstider 6. Det finns tid för återhämtning efter perioder av stress på jobbet Jag kan påverka min arbetssituation 8. Jag har en bra balans mellan arbete, familj och fritid Påverkan Vårda Förbättra Övervaka

16 Ett hållbart arbetsliv Åtgärdsmatris Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 15 Att medarbetarna trivs med sina arbetsuppgifter och känner motivation i sitt arbete är de frågor som har störst inverkan på helhetsinställningen till arbetssituationen. Prestationen på dessa frågor är hög. Att medarbetarna har lagom arbetsmängd, kan påverka sin arbetssituation samt att det finns tid för återhämtning är frågor med svagare resultat som kan ses som potentiella förbättringsområden. Möjligheten att påverka sina arbetstider är mer av en basfaktor som i dagsläget inte har så stor inverkan på den totala t nöjdheten.

17 Ett hållbart arbetsliv Resultat per förvaltning/vkab Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 16 Arb och Gymn Kom- Miljö/ Kult/Fri Oms SoB Stads- Tekniska VKAB välf förv ledn hälso byggnad Totalt Antal Jag känner att jag gör ett bra jobb 4,4 4,5 4,5 4,3 4,1 4,6 4,5 4,3 4,5 4,5 4,5 Jag trivs med mina arbetsuppgifter 4,1 4,2 4,3 4,1 4,1 4,3 4,2 4,2 4,1 4,2 4,2 Jag känner motivation i mitt arbete 4,0 3,9 4,0 3,6 4,0 4,1 4,2 3,8 3,9 4,1 4,1 Jag har en bra balans mellan arbete, familj och fritid 3,6 3,4 3,7 3,3 3,7 3,8 3,7 3,6 3,9 4,0 3,7 Jag har lagom arbetsmängd 3,1 3,1 3,2 3,0 3,3 3,7 3,2 3,2 3,6 3,4 3,4 Jag kan påverka mina arbetstider 3,8 3,2 4,1 3,3 4,9 3,2 3,1 4,1 3,7 3,8 3,3 Det finns tid för återhämtning efter perioder av stress på jobbet 3,1 3,0 3,2 3,0 3,5 3,4 2,9 3,4 3,3 3,3 3,2 Jag kan påverka min arbetssituation 3,2 3,0 3,3 2,9 3,9 3,2 3,0 3,3 3,2 3,4 3,1 Index högre än 3,85 är markerade med grönt. Index lägre än 3,55 är markerade med rött.

18 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 17 Utveckling i mitt arbete 16 procent anser att de inte får kompetens- utveckling i den utsträckning de behöver. Drygt nio av tio medarbetare anser att de har de kunskaper som krävs för att utföra sina arbetsuppgifter. En klar majoritet tycker också att de får användning för sin kompetens i arbetet. Jag har de kunskaper som krävs för att utföra mina arbetsuppgifter Medel- Ingen värde åsikt 4,4 0% Jag får använda min kompetens i mitt arbete ,1 0% Jag är nöjd med min utveckling i arbetet det senaste året ,7 2% Jag får den kompetensutveckling som jag behöver ,5 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2)

19 Utveckling i mitt arbete Åtgärdsmatris Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid Jag har de kunskaper som krävs för att utföra mina arbetsuppgifter 2. Jag får använda min kompetens i mitt arbete 3. Jag får den kompetensutveckling som jag behöver 4. Presta ation 4. Jag är nöjd med min utveckling i arbetet det senaste året 3. Påverkan Vårda Förbättra Övervaka

20 Utveckling i mitt arbete Åtgärdsmatris Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 19 Vad man tycker om sin utveckling i arbetet är den fråga som har störst inverkan på helhetsinställningen till sin arbetssituation. Resultatet på denna fråga ligger på medelhög nivå. Att man får den kompetensutveckling som man behöver är den fråga som har svagast resultat. Då den har medelhög påverkan på helhetsattityden är även den frågan en förbättringsfaktor. Att man får använda sin kompetens i arbetet är en faktor som bidrar positivt till den övergripande nöjdheten.

21 Utveckling i mitt arbete Resultat per förvaltning/vkab Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 20 Arb och välf Gymn förv Kult/Fri Miljö/ hälso Oms SoB Stads- Komledn byggnad Tekniska VKAB Totalt Antal Jag har de kunskaper som krävs för att utföra mina arbetsuppgifter 4,3 4,5 4,2 4,0 4,3 4,5 4,4 4,4 4,3 4,3 4,4 Jag får använda min kompetens i mitt arbete 4,1 4,2 4,1 3,7 4,3 4,1 4,3 3,9 3,9 4,1 4,1 Jag är nöjd med min utveckling i arbetet det senaste året 3,7 3,6 3,7 3,2 4,3 3,7 3,8 3,6 3,6 3,7 3,7 Jag får den kompetensutveckling som jag behöver 3,5 3,2 3,5 3,0 4,3 3,5 3,5 3,4 3,5 3,7 3,5 Index högre än 3,85 är markerade med grönt. Index lägre än 3,55 är markerade med rött.

22 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 21 Kommunikation Drygt sex av tio respondenter anser att de får tillräckligt med information. Knappt två av tio tycker däremot att de får för lite information. Hur ser du på den mängd information du får? Är det För lite information 17% Tillräckligt med information 64% För mycket information Ingen åsikt 7% 12% 0 0% 20% 40% 60% 80% 100%

23 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 22 Kommunikation Nästan sju av tio medarbetare vet var de kan finna den information som de behöver. Drygt hälften tycker också att informationsvägarna är bra. Jag vet var jag kan finna den information jag behöver för mitt arbete Medel- Ingen värde åsikt 3,9 1% Jag anser att vi har bra informationsvägar ,5 2% 69 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2) 24 7

24 Kommunikation Åtgärdsmatris Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid Jag anser att vi ihar bra informationsvägar Jag vet var jag kan finna den information jag behöver för mitt arbete ation Presta 1. Påverkan Vårda Förbättra Övervaka

25 Kommunikation Åtgärdsmatris Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 24 Båda frågorna inom området Kommunikation har medelhög påverkan på helhetsinställningen till sin arbetssituation. Resultatet för frågan om informationsvägar har ett svagt resultat t vilket gör den till en förbättringsfaktor. Resultatet på frågan som rör om man vet var man kan hitta den information man behöver är starkt, vilket gör att den frågan hamnar i ett grönt fält och bidrar positivt till medarbetarnas helhetsinställning.

26 Kommunikation Resultat per förvaltning/vkab Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 25 Arb och Gymn Kom- Miljö/ Kult/Fri Oms SoB Stads- välf förv ledn hälso byggnad Tekniska VKAB Totalt Antal Jag vet var jag kan finna den information jag behöver för mitt 3,8 3,7 3,9 3,8 4,4 3,9 3,9 3,8 3,5 3,7 3,9 arbete Jag anser att vi har bra informationsvägar 3,5 3,3 3,5 3,1 4,2 3,5 3,6 3,6 3,1 3,2 3,5 Index högre än 3,85 är markerade med grönt. Index lägre än 3,55 är markerade med rött.

27 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 26 Likabehandling Växjö kommunkoncern får genomgående g höga betyg när det gäller likabehandling. Notera en hög andel ingen åsikt på flera av frågorna. På min arbetsplats Medelvärde...är det helt accepterat att vara föräldraledig ,7 14%...behandlas alla jämlikt oavsett sexuell läggning ,6 30%...behandlas alla jämlikt oavsett religion, trosuppfattning ,5 16%...behandlas alla jämlikt oavsett funktionshinder ,5 23%...behandlas alla jämlikt oavsett etnisk bakgrund ,5 13%...behandlas alla jämlikt oavsett ålder ,3 5%...behandlas alla jämställt oavsett kön ,3 8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2) Ingen åsikt

28 Likabehandling Åtgärdsmatris På min arbetsplats Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid behandlas alla jämställt oavsett kön är det helt accepterat att vara föräldraledig 3....behandlas alla jämlikt oavsett ålder Presta ation 4....behandlas alla jämlikt oavsett etnisk bakgrund 5....behandlas alla jämlikt oavsett religion, trosuppfattning 6....behandlas alla jämlikt oavsett funktionshinder 7....behandlas alla jämlikt oavsett sexuell läggning Påverkan Vårda Förbättra Övervaka

29 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 28 Likabehandling Åtgärdsmatris Samtliga frågor inom området Likabehandling har ett starkt resultat. Flertalet av dem är basfaktorer och har låg inverkan på helhetsinställningen till sin arbetssituation. Det är dock viktigt t att bevaka dessa frågor så att prestationen inte försämras.

30 Likabehandling Resultat per förvaltning/vkab Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 29 Arb och välf Gymn förv Kult/Fri Miljö/ hälso Oms SoB Stads- Komledn byggnad Tekniska VKAB Totalt Antal På min arbetsplats är det helt accepterat att vara föräldraledig 4,7 4,7 4,7 4,4 5,0 4,6 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7... behandlas alla jämlikt oavsett sexuell läggning 4,7 4,5 4,6 4,4 5,0 4,6 4,6 4,6 4,3 4,5 4,6... behandlas alla jämlikt oavsett religion, trosuppfattning 4,6 4,4 4,6 4,2 4,9 4,5 4,6 4,6 4,3 4,4 4,5... behandlas alla jämlikt oavsett funktionshinder 4,5 4,3 4,5 4,1 5,0 4,5 4,6 4,6 4,3 4,5 4,5... behandlas alla jämlikt oavsett etnisk bakgrund 4,5 4,3 4,6 4,0 5,0 4,5 4,5 4,3 4,1 4,4 4,5... behandlas alla jämlikt oavsett ålder 4,3 3,9 4,3 3,9 4,9 4,4 4,4 4,0 4,0 4,4 4,3... behandlas alla jämställt oavsett kön Id Index högre än 385ä 3,85 är markerade med grönt. Id Index lägre än 355ä 3,55 är markerade med rött. 4,2 3,9 4,4 3,8 4,9 4,4 4,3 3,9 4,1 4,3 4,3

31 Trygghet Kränkande särbehandling/mobbning Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 30 8% av medarbetarna uppger att de under det 44% upplever att situationen har förbättrats. senaste året personligen varit utsatta för kränkande särbehandling/mobbning på sin arbetsplats. Resultatet t t nedan baseras på den andel som uppgett att de blivit kränkta under det senaste året. Jag upplever att jag vid återkommande tillfällen blivit...utfrusen...utsatt för oönskade skämt och otrevliga kommentarer...undanhållen information som jag behöver för att lösa mina arbetsuppgifter Annat 28% 37% 30% 35% 0 0% 20% 40% 60% 80% 100% Staplarna summerar till mer än 100 procent då respondenterna kunnat ge mer än ett svar.

32 Trygghet Kränkande särbehandling/mobbning Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 31 Resultatet nedan baseras på den andel som uppgett att de blivit kränkta under det senaste året. Drygt hälften av de som blivit kränkta har tagit upp det med sin chef. Har du tagit upp detta med någon av följande? Chef 52% Facklig representant 24% Företagshälsan 12% Annan 25% Nej, har ej tagit upp det med någon av ovanstående 24% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Staplarna summerar till mer än 100 procent då respondenterna kunnat ge mer än ett svar.

33 Trygghet Sexuella trakasserier 1% av medarbetarna uppger att de under det senaste året personligen varit utsatta för sexuella trakasserier på sin arbetsplats. Resultatet nedan baseras på den andel som uppgett att de blivit it trakasserade under det senaste året. Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 32 Drygt hälften av de som blivit utsatta har tagit upp det med någon. 55% upplever att situationen har förbättrats. Har du tagit upp detta med någon av följande? Chef 24% Facklig representant Kommunhälsan 3% 0% Annan 32% Nej, har ej tagit upp det med någon av ovanstående 47% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Staplarna summerar till mer än 100 procent då respondenterna kunnat ge mer än ett svar.

34 Trygghet Hot eller våld Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 33 14% av medarbetarna uppger att de under det 59% upplever att situationen har förbättrats. senaste året personligen varit utsatta för hot eller våld på sin arbetsplats. Resultatet nedan baseras på den andel som uppgett att de blivit it hotade eller utsatt tt för våld under det senaste året. Då medarbetare utsatts för hot eller våld har en incidentrapport skapats 59% har en handlingsplan upprättats 16% har man arbetat med att förbättra rutinerna* 55% 0% 20% 40% 60% 80% 100% * Frågan är ny för i år. Staplarna summerar till mer än 100 procent då respondenterna kunnat ge mer än ett svar.

35 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 34 Medarbetarskap Se kommentarer nästa sida. I min arbetsgrupp delar vi gärna med oss av våra kunskaper och erfarenheter till varandra Medel- Ingen värde åsikt 4,0 2% Jag är delaktig i att ttta fram arbetsgruppens mål ,0 3% Jag signalerar när jag behöver avlastning eller hjälp med att prioritera arbetsuppgifter I min arbetsgrupp är vi lyhörda för varandras behov och önskemål I min arbetsgrupp har vi högt i tak och vågar framföra våra åsikter I min arbetsgrupp delar vi gärna med oss av våra kunskaper och erfarenheter till andra utanför gruppen ,9 2% 39 3,9 2% 3,8 2% 38 3,8 6% Målen för arbetet är klart uttalade ,8 3% Våra arbetsplatsträffar t t fungerar bra ,7 3% Om konflikter uppstår hanterar vi dem på ett bra sätt ,6 7% Vi ger varandra återkoppling på varandras arbete ,6 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2)

36 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 35 Medarbetarskap Drygt sju av tio respondenter uppger att de är delaktiga i att ta fram arbetsgruppens mål. Tre av fyra medarbetare anser att man delar med sig av kunskaper och erfarenheter till varandra. Dock är man sämre på att ge varandra återkoppling på utfört arbete. Endast drygt hälften anser att man gör det.

37 Medarbetarskap Åtgärdsmatris Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid Presta ation 1. Jag är delaktig i att ta fram arbetsgruppens mål 2. Målen för arbetet är klart uttalade 3. Jag signalerar när jag behöver avlastning eller hjälp med att prioritera arbetsuppgifter 4. I min arbetsgrupp är vi lyhörda för varandras behov och önskemål 5. Om konflikter uppstår hanterar vi dem på ett bra sätt 6. I min arbetsgrupp har vi högt i tak och vågar framföra våra åsikter 7. Vi ger varandra återkoppling på varandras arbete Vårda Påverkan 8. I min arbetsgrupp delar vi gärna med oss av våra kunskaper och erfarenheter till varandra 9. I min arbetsgrupp delar vi gärna med oss av våra kunskaper och erfarenheter till andra utanför gruppen 10. Våra arbetsplatsträffar t t fungerar bra Förbättra Övervaka

38 Medarbetarskap Åtgärdsmatris Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 37 Samtliga frågor inom området Medarbetarskap ligger på en medelhög påverkansgrad. Eftersom de också har medelhöga eller höga resultat hamnar de inom gröna fält och är faktorer att vårda.

39 Medarbetarskap Resultat per förvaltning/vkab Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 38 Totalt Arb och Gymn Kom- Miljö/ Kult/Fri Oms SoB Stads- Tekniska VKAB välf förv ledn hälso byggnad Antal I min arbetsgrupp delar vi gärna med oss av våra kunskaper och 4,0 3,8 3,8 3,8 4,5 4,1 4,1 4,1 3,9 4,0 4,0 erfarenheter till varandra Jag är delaktig i att ta fram arbetsgruppens mål 3,8 3,9 3,9 3,9 4,2 4,0 4,2 3,6 3,3 3,5 4,0 Jag signalerar när jag behöver avlastning eller hjälp med att 38 3,8 35 3,5 38 3,8 35 3,5 40 4,0 41 4,1 37 3,7 37 3,7 37 3,7 39 3,9 39 3,9 prioritera arbetsuppgifter I min arbetsgrupp är vi lyhörda för varandras behov och önskemål 3,8 3,5 3,5 3,5 4,3 3,9 4,0 3,9 3,6 3,8 3,9 I min arbetsgrupp har vi högt i tak och vågar framföra våra åsikter 3,7 3,6 3,7 3,5 4,5 3,8 4,0 3,9 3,7 3,9 3,8 I min arbetsgrupp delar vi gärna med oss av våra kunskaper och 3,9 3,6 3,7 3,4 4,4 3,8 3,9 4,1 3,7 3,8 3,8 erfarenheter till andra utanför gruppen Målen för arbetet är klart uttalade 3,7 3,6 3,6 3,4 4,0 3,9 4,0 3,5 3,3 3,5 3,8 Våra arbetsplatsträffar fungerar bra 37 3,7 34 3,4 37 3,7 33 3,3 45 4,5 38 3,8 38 3,8 38 3,8 36 3,6 36 3,6 37 3,7 Om konflikter uppstår hanterar vi dem på ett bra sätt Vi ger varandra återkoppling på varandras arbete Index högre än 3,85 är markerade med grönt. Index lägre än 3,55 är markerade med rött. 3,5 3,3 3,5 3,2 4,4 3,6 3,9 3,6 3,3 3,6 3,6 35 3,5 32 3,2 33 3,3 33 3,3 40 4,0 37 3,7 36 3,6 36 3,6 34 3,4 35 3,5 36 3,6

40 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 39 Ledarskap Se kommentarer nästa sida. Min närmaste chef Medelvärde Jag är som helhet nöjd med min närmaste chef ,0 7% Jag kan säga mina åsikter till min närmaste chef ,2 7% informerar om viktiga händelser och beslut ,0 6% skapar ett öppet och tillåtande klimat ,0 7% ger mig det stöd som jag behöver i mitt arbete ,9 8% stödjer och stimulerar medarbetare som vill förbättra verksamheten ,9 14% förmedlar vision, värderingar och mål till arbetsgruppen ,8 10% Ingen åsikt är ofta tillgänglig ,8 6% visar intresse för mitt arbete ,8 8% är bra på att fatta beslut ,8 9% följer upp att det vi bestämt blir gjort ,7 10% är bra på att planera och organisera verksamheten/arbetet ,7 11% ger återkoppling på hur jag lyckas med mina arbetsuppgifter ,6 10% hanterar konflikter på ett bra sätt ,5 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2)

41 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 40 Ledarskap Ledarskapet får ett bra betyg. Drygt sju av tio är som helhet nöjda med sin närmaste chef. Det man framför allt är nöjd med är chefens förmåga att informera och skapa ett öppet arbetsklimat. t Lägst betyg ges för återkoppling samt konflikthantering.

42 Ledarskap Åtgärdsmatris Min närmaste chef Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid ger mig det stöd som jag behöver i mitt arbete skapar ett öppet och tillåtande klimat 3. ger återkoppling på hur jag lyckas med mina arbetsuppgifter 4. är bra på att fatta beslut Presta ation 5. hanterar konflikter på ett bra sätt 6. informerar om viktiga händelser och beslut 7. är bra på att planera och organisera verksamheten/arbetet 8. stödjer och stimulerar medarbetare som vill förbättra verksamheten 9. följer upp att det vi bestämt t blir gjort Vårda Förbättra Övervaka Påverkan 10. är ofta tillgänglig 11. visar intresse för mitt arbete 12. förmedlar vision, värderingar och mål till arbetsgruppen 13. Jag kan säga mina åsikter till min närmaste chef 14. Jag är som helhet nöjd med min närmaste chef

43 Ledarskap Åtgärdsmatris Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 42 Den fråga inom ledarskapsavsnittet som har den största inverkan på medarbetarnas helhetsinställning till sin arbetssituation är chefens förmåga att ge det stöd som behövs i arbetet. Övriga frågor ligger på en medelhög påverkan. Konflikthantering har ett svagare resultat och kan ses som ett förbättringsområde.

44 Ledarskap Resultat per förvaltning/vkab Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 43 Arb och Gymn Kom- Miljö/ Kult/Fri Oms SoB Stads- Tekniska VKAB Totalt välf förv ledn hälso byggnad Antal Jag är som helhet nöjd med min 4,0 3,7 4,0 3,4 4,8 4,1 4,0 4,1 3,8 4,0 4,0 närmaste chef Min närmaste chef... Jag kan säga mina åsikter till min närmaste chef 4,2 4,0 4,3 3,6 4,7 4,2 4,2 4,1 4,1 4,3 4,2...informerar om viktiga händelser och beslut 3,9 3,8 4,1 3,7 4,5 4,1 4,1 4,2 3,6 3,8 4,0...skapar ett öppet och tillåtande klimat 4,0 3,7 4,1 3,2 4,8 4,0 4,0 4,0 3,7 4,1 4,0...ger mig det stöd som jag behöver i mitt arbete 3,9 3,7 3,9 3,6 4,4 4,0 3,9 4,0 3,8 4,0 3,9...stödjer och stimulerar medarbetare som vill förbättra verksamheten 3,8 3,6 3,9 3,3 4,5 4,0 3,9 3,9 3,5 3,9 3,9...förmedlar vision, värderingar och mål till arbetsgruppen 3,7 3,4 3,7 3,3 3,9 4,0 3,9 3,7 3,3 3,6 3,8...är ofta tillgänglig 3,8 3,4 3,6 3,2 4,6 3,9 3,8 3,7 3,8 3,7 3,8...visar intresse för mitt arbete 3,8 3,5 3,7 3,4 4,4 3,9 3,7 3,7 3,6 3,8 3,8...är bra på att fatta beslut 3,6 3,5 3,6 3,3 4,5 3,8 3,8 4,0 3,6 3,8 3,8...följer upp att det vi bestämt blir gjort 3,5 3,5 3,7 3,5 4,3 3,9 3,8 3,7 3,4 3,6 3,7...är bra på att planera och organisera verksamheten/arbetet 3,6 3,4 3,6 3,2 4,4 3,8 3,8 3,7 3,4 3,5 3,7...ger återkoppling på hur jag lyckas med mina arbetsuppgifter 3,5 3,3 3,7 3,4 3,9 3,7 3,5 3,7 3,4 3,6 3,6...hanterar konflikter på ett bra sätt 3,3 3,3 3,5 2,8 4,5 3,6 3,6 3,7 3,2 3,5 3,5 Index högre än 3,85 är markerade med grönt. Index lägre än 3,55 är markerade med rött.

45 Ledarskap Frågor till chefer Nästan sju av tio chefer inom kommunkoncernen anser att de totalt sett har bra förutsättningar för att utföra sitt chefsuppdrag. Som helhet har jag bra förutsättningar för att utföra mitt uppdrag som chef Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 44 Framförallt tycker man att chefsuppdraget är tydligt. Dock är nästan två av tio chefer missnöjda när det gäller resurser för att utföra arbetet Medelvärde Ingen åsikt 3,8 4% Mitt chefsuppdrag är tydligt ,0 3% Chefsgruppen som jag ingår i fungerar bra ,9 9% Jag har tillräckligt med stöd för att kunna utföra mitt chefsuppdrag Jag har tillgång till bra verktyg för att kunna utföra mitt chefsuppdrag ,9 4% 3,8 3% Min närmaste chef följer upp hur jag utför mitt chefsuppdrag ,8 11% Jag har de resurser som krävs för att utföra mitt arbete ,5 4% 69 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2) 25 7

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

SYLF:s AT-ranking 2013

SYLF:s AT-ranking 2013 SYLF:s AT-ranking 2013 September 2013 Förord Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) organiserar underläkare och är den näst största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund. Föreningen har cirka 9700

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Vad är på kommunchefens agenda?

Vad är på kommunchefens agenda? Vad är på kommunchefens agenda? Praktikantprojektet våren 2013 Jonas Lannering & Joel Wetterberg Maj 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Sammanfattning och slutsatser... 3 1.1 Slutsatser...

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Lärares kontakter och samverkan med föräldrar

Lärares kontakter och samverkan med föräldrar Lärares kontakter och samverkan med föräldrar Lars Erikson Rapporter i Pedagogik, Örebro universitet, 14 Lärares kontakter och samverkan med föräldrar Lars Erikson 1 Rapportens tillkomst och utformning

Läs mer

Fria eller förvirrade. En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation

Fria eller förvirrade. En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Fria eller förvirrade En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation 1 Fria eller förvirrade En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Innehållsförteckning Förord.................................................................................................................................................

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad

Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad Genomförd av Niclas Öhman och Fredrik Törn Bakgrund och syfte Sedan slutet av år har ett antal forskare och doktorander vid Handelshögskolan

Läs mer

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö ST 2012. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Fackförbundet

Läs mer

REDOVISAR. Båda blir bäst. Attityden till delad föräldraledighet. Redovisar 2000:1

REDOVISAR. Båda blir bäst. Attityden till delad föräldraledighet. Redovisar 2000:1 REDOVISAR Redovisar 2000:1 Båda blir bäst Attityden till delad föräldraledighet I serien RFV REDOVISAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I BURLÖV 2014 LUPP 2014 Burlövs Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom daglig verksamhet En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2011:1 ISSN 1653-2414

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

MÅNGFALDSBAROMETERN 2013

MÅNGFALDSBAROMETERN 2013 HÖGSKOLAN I GÄVLE MÅNGFALDSBAROMETERN 2013 Ansvariga: Orlando Mella, professor Fereshteh Ahmadi, professor Irving Palm, docent Oktober 2013 PRESENTATION AV MÅNGFALDSBAROMETERN Mångfaldsbarometern skapades

Läs mer

Ingen skolväg är den andra lik

Ingen skolväg är den andra lik Det skulle finnas flera vägar till skolan, en för bussar, en för bilar och en för elever och lärare Ingen skolväg är den andra lik En uppföljning av EU-projektet SMILES Cykla och gå till skolan-komplettering

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag SEMINARIEUPPLAGA. Fackförbundet ST 2008-04-09. Referens: Inger Ehn Knobblock, utredare: 070-663 51 44 inger@st.org Roger Syrén, utredare: 070-600 51 24 roger.syren@st.org

Läs mer

Hur jag kan utvecklas som skolledare?

Hur jag kan utvecklas som skolledare? Rektorsprogrammet, Öru, MDH, Hda Kursomgång 3 Hur jag kan utvecklas som skolledare? en studie av mitt skolledarskap med en plan för personlig utveckling. Sammanfattning Mitt fördjupningsarbete i rektorsprogrammet,

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer

UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007

UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 1 UNGDOMSSTYRELSEN är en statlig myndighet som verkar för att

Läs mer

De senaste rapporterna från ÅSUB

De senaste rapporterna från ÅSUB Rapport 2007:7 De senaste rapporterna från ÅSUB 2006:1 Företagsrådgivningen vid Ålands Handelskammare och Ålands Företagareförening En utvärdering 2006:2 Det framtida utbildningsbehovet på Åland 2006:3

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Att ha kontoret i mobilen

Att ha kontoret i mobilen Att ha kontoret i mobilen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet Att ha kontoret i mobiltelefonen en undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet

Läs mer