Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB"

Transkript

1 Växjö kommunkoncern Medarbetarundersökning 2011 Oktober 5216 respondenter 2011 Genomförd av CMA Research AB

2 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 1 Disposition iti och läsanvisning i I denna rapport redovisas resultatet från Sammanfattning 2 medarbetarundersökningen Fakta om undersökningen 3 För varje delområde redovisas utfallet per fråga, NMI Nöjd Medarbetar Index 5 dessutom redovisas NMI (Nöjd Medarbetar Ett hållbart arbetsliv 10 Index) och de delindex som bygger upp NMI. Utveckling i mitt arbete 17 Resultat för frågeområdena Trygghet och Frågor Kommunikation 21 till chefer redovisas enbart vid minst 50 svar (Trygghet) respektive minst 10 svar (Frågor till Likabehandling 26 chefer). Trygghet 30 Jämförelser görs med resultaten för aktuell Medarbetarskap 34 förvaltning, Växjö kommunkoncern, 2009 års Ledarskap 39 resultat och, i möjliga fall, med 2006 års resultat. Medarbetarsamtal 48 Stöd för tolkning av resultat finns i en bilaga till Lön 52 rapporten. Helhetsbild 56 Bilaga

3 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 2 Sammanfattning Växjö kommunkoncern uppnår ett NMI-värde på 3,80. Högst delindex uppnås för områdena Likabehandling samt Utveckling i mitt arbete, där medarbetarna framförallt fö anser att man har de kunskaper som krävs och att man får stor användning för sin kompetens i arbetet. Lön är det frågeområde som får svagast resultat. Hög trivsel och motivation Drygt åtta av tio medarbetare trivs med sina arbetsuppgifter och en nästan lika hög andel känner motivation i sitt arbete. Många har en hög stressnivå Hälften av respondenterna känner negativ stress en gång i veckan eller oftare. Nästan tre av tio känner dessutom att det inte finns någon tid för återhämtning efter perioder av stress på jobbet. Sju av tio är som helhet nöjda med sin närmaste chef De faktorer som får högst betyg är chefens förmåga att informera samt skapa ett öppet och tillåtande klimat. Medarbetarna är lite mindre nöjda med ledarskapet när det gäller återkoppling och konflikthantering. En klar majoritet av cheferna tycker att de har goda förutsättningar för att utföra sitt chefsuppdrag Cheferna anser i stor utsträckning att deras chefsuppdrag är tydligt och att man har tillräckligt med stöd för att kunna utföra sitt uppdrag. Dock tycker endast hälften att de har de resurser som krävs.

4 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 3 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Medarbetarenkäten är ett led i Växjö kommuns personalpolicy och syftar till att få en bild av hur medarbetarna upplever sin arbetssituation. Resultaten från rapporten visar vad som fungerar bra i verksamheten och var det finns utrymme för förbättringar. CMA Research AB genomför för tredje gången undersökningen hos Växjö kommuns medarbetare. Nytt för i år är att också de kommunala bolagen ingår i undersökningen. Enkät Enkäten består av elva frågeområden: ett hållbart arbetsliv, utveckling i mitt arbete, kommunikation, likabehandling, trygghet, medarbetarskap, ledarskap, medarbetarsamtal, lön, helhetsbild samt bakgrundsfrågor. Det har även funnits möjlighet att ställa förvaltnings- och bolagsspecifika frågor. Genomförande Förberedelser och genomförande av enkäten har pågått under maj till oktober 2011, med CMA Research AB som leverantör, se för mer information. Projektledare, CMA: Fredrik Knutsson Ansvarig för analys, CMA: Åsa Näsman Kontakt, Växjö kommun: Marion Tersmeden Rapportering Rapporteringen består av: Huvudrapport med resultat för samtliga svarande inom Växjö kommun inklusive de kommunala bolagen. Kommunrapport. Rapport för VKAB. Bolags-/förvaltningsrapporter. Separata arbetsplatsrapporter och chefsprofiler förutsatt att antalet svar är tillräckligt stort (minst fem svarande).

5 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 4 Fakta om undersökningen Metod Webbenkät utskickad till medarbetare samt postal enkät utskickad till 273 medarbetare. Tre påminnelser skickades ut till dem som skulle besvara enkäten på webben. Datainsamlingen genomfördes 19 september till 14 oktober Svarsfrekvens Totalt i undersökningen: 80 procent (6 525 utskick och svar) Antal svar Antal utskick Svarsfrekvens Totalt % Arbete och välfärd % Gymnasieförvaltningen % Kommunledningsförvaltningen % Kultur- och hfritidsförvaltningen fö i % Miljö- och hälsoskyddskontoret % Omsorgsförvaltningen % Skol- och barnomsorgsförvaltningen % Stadsbyggnadsförvaltningen % Tekniska förvaltningen % Hyresbostäder i Växjö AB % Videum AB % Vidingehem AB % Växjö Energi AB % Växjöhem AB % VöFAB %

6 NMI Nöjd Medarbetar Index Modell NMI visar det övergripande resultatet i undersökningen och är ett aggregerat värde som byggs upp av resultatet för nio index. Varje index har lika stor påverkan på NMI. Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 5 Ett hållbart arbetsliv Utveckling i mitt arbete Kommunikation Likabehandling Medarbetarskap NMI Ledarskap Medarbetarsamtal Lön Helhetsbild

7 NMI Nöjd Medarbetar Index Resultat NMI visar det övergripande resultatet i undersökningen och är ett aggregerat värde som byggs upp av resultatet för nio index. Varje index har lika stor påverkan på NMI. Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 6 Likabehandling 4,4 Utveckling i mitt arbete 3,9 Helhetsbild 3,8 Ledarskap Medarbetarsamtal Medarbetarskap 3,8 3,8 3,8 NMI 3,80 Ett hållbart arbetsliv 3,7 Kommunikation 3,7 Lön 32 3,2

8 NMI Nöjd Medarbetar Index Åtgärdsmatris Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 7 1. Ett hållbart arbetsliv Utveckling i mitt arbete 3. Kommunikation Prestat tion 4. Likabehandling 5. Medarbetarskap 6. Ledarskap Medarbetarsamtal 8. Lön Påverkan Vårda Förbättra Övervaka

9 NMI Nöjd Medarbetar Index Åtgärdsmatris Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 8 Samtliga frågeområden har stor eller medelstor påverkan på den övergripande nöjdheten. Delindexet Utveckling i mitt arbete har stor påverkan och samtidigt en stark prestation. Ett hållbart arbetsliv och Ledarskap har även de en stor påverkan, men ett svagare resultat och kan ses som potentiella förbättringsområden. Notera dock att det kan vara stor spridning inom dessa frågeområden. Se resultat i åtgärdsmatriser per frågeområde.

10 NMI Nöjd Medarbetar Index Resultat per förvaltning/vkab Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 9 Omsorgsförvaltningen, g Kommunlednings- förvaltningen samt SoB ligger också på resultat över snittet för kommunkoncernen. Växjö kommunkoncerns totala NMI-värde hamnar på 3,80. Högst resultat uppnår Miljö/Hälsa med 4,22. Arb och Gymn Kom- Miljö/ Kult/Fri Oms SoB Stads- välf förv ledn hälso byggnad Tekniska VKAB Totalt Antal NMI 3,73 3,60 3,83 3,50 4,22 3,86 3,83 3,74 3,56 3,79 3,80 Likabehandling 4,5 4,1 4,5 4,0 4,9 4,5 4,5 4,2 4,2 4,4 4,4 Utveckling i mitt arbete 3,9 3,9 3,9 3,5 4,3 3,9 4,0 3,8 3,8 4,0 3,9 Helhetsbild 3,9 3,6 4,0 3,5 4,3 3,9 3,8 4,0 3,9 4,0 3,8 Ledarskap 3,8 3,6 3,8 3,4 4,4 3,9 3,9 3,9 3,6 3,8 3,8 Medarbetarsamtal 3,7 3,6 3,8 3,7 3,7 4,0 3,8 3,4 3,4 3,8 3,8 Medarbetarskap 3,7 3,5 3,7 3,5 4,3 3,9 3,9 3,8 3,5 3,7 3,8 Ett hållbart arbetsliv 3,7 3,5 3,8 3,5 4,0 3,8 3,6 3,8 3,8 3,8 3,7 Kommunikation 3,7 3,5 3,7 3,5 4,3 3,7 3,7 3,7 3,3 3,5 3,7 Lön 2,7 3,1 3,3 3,1 3,6 3,3 3,3 3,1 2,5 3,1 3,2 Index högre än 3,85 är markerade med grönt. Index lägre än 3,55 är markerade med rött.

11 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 10 Ett hållbart arbetsliv De allra flesta medarbetarna känner att de gör ett bra jobb och trivs i stor utsträckning med sina arbetsuppgifter. En klar majoritet känner också motivation i sitt arbete. När det gäller frågor kring arbetsbelastning och möjlighet att påverka sina arbetstider är svaren mindre positiva. Ungefär en av fyra medarbetare är missnöjda inom dessa områden. Medelvärde Jag känner att jag gör ett bra jobb ,5 0% Jag trivs med mina arbetsuppgifter ,2 0% Jag känner motivation i mitt arbete ,1 0% Jag har lagom arbetsmängd ,4 0% Jag kan påverka mina arbetstider ,3 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2) Ingen åsikt

12 Ett hållbart arbetsliv Stress Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 11 Hälften av alla medarbetare inom kommunkoncernen känner negativ stress någon gång per vecka eller oftare. Händer det ofta att du upplever stress på jobbet som påverkar dig negativt? Dagligen 16% Någon gång/vecka Någon gång/månad Någon gång/år 18% 34% 29% Aldrig 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

13 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 12 Ett hållbart arbetsliv En klar majoritet av respondenterna anser att de har en bra balans mellan arbete och privatliv. Knappt fyra av tio anser att det finns tid för återhämtning och att det finns en möjlighet att påverka sin arbetssituation. ti Medelvärde Jag har en bra balans mellan arbete, familj och fritid ,7 1% Det finns tid för återhämtning efter perioder av stress på jobbet ,2 1% Jag kan påverka min arbetssituation ,1 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2) Ingen åsikt

14 Ett hållbart arbetsliv Den egna hälsan Nästan hälften av medarbetarna uppger att de deltar i insatserna som görs för att förbättra hälsan. Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 13 Den vanligaste anledningen till att man ej deltar är att man tar ett ansvar för sin egen hälsa på fritiden istället. Jag deltar i de insatser som görs på min arbetsplats för att förbättra den egna hälsan Ja 44% Nej, det är inte en viktig fråga på min arbetsplats 10% Nej, jag tar eget ansvar för min hälsa på fritiden 38% Nej, jag har inte förutsättningar att delta 3% Nej, annat 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

15 Ett hållbart arbetsliv Åtgärdsmatris Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid Jag känner att jag gör ett bra jobb Jag trivs med mina arbetsuppgifter 3. Jag har lagom arbetsmängd 8. Prestat tion 4. Jag känner motivation i mitt arbete 5. Jag kan påverka mina arbetstider 6. Det finns tid för återhämtning efter perioder av stress på jobbet Jag kan påverka min arbetssituation 8. Jag har en bra balans mellan arbete, familj och fritid Påverkan Vårda Förbättra Övervaka

16 Ett hållbart arbetsliv Åtgärdsmatris Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 15 Att medarbetarna trivs med sina arbetsuppgifter och känner motivation i sitt arbete är de frågor som har störst inverkan på helhetsinställningen till arbetssituationen. Prestationen på dessa frågor är hög. Att medarbetarna har lagom arbetsmängd, kan påverka sin arbetssituation samt att det finns tid för återhämtning är frågor med svagare resultat som kan ses som potentiella förbättringsområden. Möjligheten att påverka sina arbetstider är mer av en basfaktor som i dagsläget inte har så stor inverkan på den totala t nöjdheten.

17 Ett hållbart arbetsliv Resultat per förvaltning/vkab Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 16 Arb och Gymn Kom- Miljö/ Kult/Fri Oms SoB Stads- Tekniska VKAB välf förv ledn hälso byggnad Totalt Antal Jag känner att jag gör ett bra jobb 4,4 4,5 4,5 4,3 4,1 4,6 4,5 4,3 4,5 4,5 4,5 Jag trivs med mina arbetsuppgifter 4,1 4,2 4,3 4,1 4,1 4,3 4,2 4,2 4,1 4,2 4,2 Jag känner motivation i mitt arbete 4,0 3,9 4,0 3,6 4,0 4,1 4,2 3,8 3,9 4,1 4,1 Jag har en bra balans mellan arbete, familj och fritid 3,6 3,4 3,7 3,3 3,7 3,8 3,7 3,6 3,9 4,0 3,7 Jag har lagom arbetsmängd 3,1 3,1 3,2 3,0 3,3 3,7 3,2 3,2 3,6 3,4 3,4 Jag kan påverka mina arbetstider 3,8 3,2 4,1 3,3 4,9 3,2 3,1 4,1 3,7 3,8 3,3 Det finns tid för återhämtning efter perioder av stress på jobbet 3,1 3,0 3,2 3,0 3,5 3,4 2,9 3,4 3,3 3,3 3,2 Jag kan påverka min arbetssituation 3,2 3,0 3,3 2,9 3,9 3,2 3,0 3,3 3,2 3,4 3,1 Index högre än 3,85 är markerade med grönt. Index lägre än 3,55 är markerade med rött.

18 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 17 Utveckling i mitt arbete 16 procent anser att de inte får kompetens- utveckling i den utsträckning de behöver. Drygt nio av tio medarbetare anser att de har de kunskaper som krävs för att utföra sina arbetsuppgifter. En klar majoritet tycker också att de får användning för sin kompetens i arbetet. Jag har de kunskaper som krävs för att utföra mina arbetsuppgifter Medel- Ingen värde åsikt 4,4 0% Jag får använda min kompetens i mitt arbete ,1 0% Jag är nöjd med min utveckling i arbetet det senaste året ,7 2% Jag får den kompetensutveckling som jag behöver ,5 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2)

19 Utveckling i mitt arbete Åtgärdsmatris Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid Jag har de kunskaper som krävs för att utföra mina arbetsuppgifter 2. Jag får använda min kompetens i mitt arbete 3. Jag får den kompetensutveckling som jag behöver 4. Presta ation 4. Jag är nöjd med min utveckling i arbetet det senaste året 3. Påverkan Vårda Förbättra Övervaka

20 Utveckling i mitt arbete Åtgärdsmatris Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 19 Vad man tycker om sin utveckling i arbetet är den fråga som har störst inverkan på helhetsinställningen till sin arbetssituation. Resultatet på denna fråga ligger på medelhög nivå. Att man får den kompetensutveckling som man behöver är den fråga som har svagast resultat. Då den har medelhög påverkan på helhetsattityden är även den frågan en förbättringsfaktor. Att man får använda sin kompetens i arbetet är en faktor som bidrar positivt till den övergripande nöjdheten.

21 Utveckling i mitt arbete Resultat per förvaltning/vkab Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 20 Arb och välf Gymn förv Kult/Fri Miljö/ hälso Oms SoB Stads- Komledn byggnad Tekniska VKAB Totalt Antal Jag har de kunskaper som krävs för att utföra mina arbetsuppgifter 4,3 4,5 4,2 4,0 4,3 4,5 4,4 4,4 4,3 4,3 4,4 Jag får använda min kompetens i mitt arbete 4,1 4,2 4,1 3,7 4,3 4,1 4,3 3,9 3,9 4,1 4,1 Jag är nöjd med min utveckling i arbetet det senaste året 3,7 3,6 3,7 3,2 4,3 3,7 3,8 3,6 3,6 3,7 3,7 Jag får den kompetensutveckling som jag behöver 3,5 3,2 3,5 3,0 4,3 3,5 3,5 3,4 3,5 3,7 3,5 Index högre än 3,85 är markerade med grönt. Index lägre än 3,55 är markerade med rött.

22 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 21 Kommunikation Drygt sex av tio respondenter anser att de får tillräckligt med information. Knappt två av tio tycker däremot att de får för lite information. Hur ser du på den mängd information du får? Är det För lite information 17% Tillräckligt med information 64% För mycket information Ingen åsikt 7% 12% 0 0% 20% 40% 60% 80% 100%

23 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 22 Kommunikation Nästan sju av tio medarbetare vet var de kan finna den information som de behöver. Drygt hälften tycker också att informationsvägarna är bra. Jag vet var jag kan finna den information jag behöver för mitt arbete Medel- Ingen värde åsikt 3,9 1% Jag anser att vi har bra informationsvägar ,5 2% 69 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2) 24 7

24 Kommunikation Åtgärdsmatris Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid Jag anser att vi ihar bra informationsvägar Jag vet var jag kan finna den information jag behöver för mitt arbete ation Presta 1. Påverkan Vårda Förbättra Övervaka

25 Kommunikation Åtgärdsmatris Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 24 Båda frågorna inom området Kommunikation har medelhög påverkan på helhetsinställningen till sin arbetssituation. Resultatet för frågan om informationsvägar har ett svagt resultat t vilket gör den till en förbättringsfaktor. Resultatet på frågan som rör om man vet var man kan hitta den information man behöver är starkt, vilket gör att den frågan hamnar i ett grönt fält och bidrar positivt till medarbetarnas helhetsinställning.

26 Kommunikation Resultat per förvaltning/vkab Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 25 Arb och Gymn Kom- Miljö/ Kult/Fri Oms SoB Stads- välf förv ledn hälso byggnad Tekniska VKAB Totalt Antal Jag vet var jag kan finna den information jag behöver för mitt 3,8 3,7 3,9 3,8 4,4 3,9 3,9 3,8 3,5 3,7 3,9 arbete Jag anser att vi har bra informationsvägar 3,5 3,3 3,5 3,1 4,2 3,5 3,6 3,6 3,1 3,2 3,5 Index högre än 3,85 är markerade med grönt. Index lägre än 3,55 är markerade med rött.

27 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 26 Likabehandling Växjö kommunkoncern får genomgående g höga betyg när det gäller likabehandling. Notera en hög andel ingen åsikt på flera av frågorna. På min arbetsplats Medelvärde...är det helt accepterat att vara föräldraledig ,7 14%...behandlas alla jämlikt oavsett sexuell läggning ,6 30%...behandlas alla jämlikt oavsett religion, trosuppfattning ,5 16%...behandlas alla jämlikt oavsett funktionshinder ,5 23%...behandlas alla jämlikt oavsett etnisk bakgrund ,5 13%...behandlas alla jämlikt oavsett ålder ,3 5%...behandlas alla jämställt oavsett kön ,3 8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2) Ingen åsikt

28 Likabehandling Åtgärdsmatris På min arbetsplats Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid behandlas alla jämställt oavsett kön är det helt accepterat att vara föräldraledig 3....behandlas alla jämlikt oavsett ålder Presta ation 4....behandlas alla jämlikt oavsett etnisk bakgrund 5....behandlas alla jämlikt oavsett religion, trosuppfattning 6....behandlas alla jämlikt oavsett funktionshinder 7....behandlas alla jämlikt oavsett sexuell läggning Påverkan Vårda Förbättra Övervaka

29 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 28 Likabehandling Åtgärdsmatris Samtliga frågor inom området Likabehandling har ett starkt resultat. Flertalet av dem är basfaktorer och har låg inverkan på helhetsinställningen till sin arbetssituation. Det är dock viktigt t att bevaka dessa frågor så att prestationen inte försämras.

30 Likabehandling Resultat per förvaltning/vkab Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 29 Arb och välf Gymn förv Kult/Fri Miljö/ hälso Oms SoB Stads- Komledn byggnad Tekniska VKAB Totalt Antal På min arbetsplats är det helt accepterat att vara föräldraledig 4,7 4,7 4,7 4,4 5,0 4,6 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7... behandlas alla jämlikt oavsett sexuell läggning 4,7 4,5 4,6 4,4 5,0 4,6 4,6 4,6 4,3 4,5 4,6... behandlas alla jämlikt oavsett religion, trosuppfattning 4,6 4,4 4,6 4,2 4,9 4,5 4,6 4,6 4,3 4,4 4,5... behandlas alla jämlikt oavsett funktionshinder 4,5 4,3 4,5 4,1 5,0 4,5 4,6 4,6 4,3 4,5 4,5... behandlas alla jämlikt oavsett etnisk bakgrund 4,5 4,3 4,6 4,0 5,0 4,5 4,5 4,3 4,1 4,4 4,5... behandlas alla jämlikt oavsett ålder 4,3 3,9 4,3 3,9 4,9 4,4 4,4 4,0 4,0 4,4 4,3... behandlas alla jämställt oavsett kön Id Index högre än 385ä 3,85 är markerade med grönt. Id Index lägre än 355ä 3,55 är markerade med rött. 4,2 3,9 4,4 3,8 4,9 4,4 4,3 3,9 4,1 4,3 4,3

31 Trygghet Kränkande särbehandling/mobbning Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 30 8% av medarbetarna uppger att de under det 44% upplever att situationen har förbättrats. senaste året personligen varit utsatta för kränkande särbehandling/mobbning på sin arbetsplats. Resultatet t t nedan baseras på den andel som uppgett att de blivit kränkta under det senaste året. Jag upplever att jag vid återkommande tillfällen blivit...utfrusen...utsatt för oönskade skämt och otrevliga kommentarer...undanhållen information som jag behöver för att lösa mina arbetsuppgifter Annat 28% 37% 30% 35% 0 0% 20% 40% 60% 80% 100% Staplarna summerar till mer än 100 procent då respondenterna kunnat ge mer än ett svar.

32 Trygghet Kränkande särbehandling/mobbning Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 31 Resultatet nedan baseras på den andel som uppgett att de blivit kränkta under det senaste året. Drygt hälften av de som blivit kränkta har tagit upp det med sin chef. Har du tagit upp detta med någon av följande? Chef 52% Facklig representant 24% Företagshälsan 12% Annan 25% Nej, har ej tagit upp det med någon av ovanstående 24% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Staplarna summerar till mer än 100 procent då respondenterna kunnat ge mer än ett svar.

33 Trygghet Sexuella trakasserier 1% av medarbetarna uppger att de under det senaste året personligen varit utsatta för sexuella trakasserier på sin arbetsplats. Resultatet nedan baseras på den andel som uppgett att de blivit it trakasserade under det senaste året. Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 32 Drygt hälften av de som blivit utsatta har tagit upp det med någon. 55% upplever att situationen har förbättrats. Har du tagit upp detta med någon av följande? Chef 24% Facklig representant Kommunhälsan 3% 0% Annan 32% Nej, har ej tagit upp det med någon av ovanstående 47% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Staplarna summerar till mer än 100 procent då respondenterna kunnat ge mer än ett svar.

34 Trygghet Hot eller våld Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 33 14% av medarbetarna uppger att de under det 59% upplever att situationen har förbättrats. senaste året personligen varit utsatta för hot eller våld på sin arbetsplats. Resultatet nedan baseras på den andel som uppgett att de blivit it hotade eller utsatt tt för våld under det senaste året. Då medarbetare utsatts för hot eller våld har en incidentrapport skapats 59% har en handlingsplan upprättats 16% har man arbetat med att förbättra rutinerna* 55% 0% 20% 40% 60% 80% 100% * Frågan är ny för i år. Staplarna summerar till mer än 100 procent då respondenterna kunnat ge mer än ett svar.

35 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 34 Medarbetarskap Se kommentarer nästa sida. I min arbetsgrupp delar vi gärna med oss av våra kunskaper och erfarenheter till varandra Medel- Ingen värde åsikt 4,0 2% Jag är delaktig i att ttta fram arbetsgruppens mål ,0 3% Jag signalerar när jag behöver avlastning eller hjälp med att prioritera arbetsuppgifter I min arbetsgrupp är vi lyhörda för varandras behov och önskemål I min arbetsgrupp har vi högt i tak och vågar framföra våra åsikter I min arbetsgrupp delar vi gärna med oss av våra kunskaper och erfarenheter till andra utanför gruppen ,9 2% 39 3,9 2% 3,8 2% 38 3,8 6% Målen för arbetet är klart uttalade ,8 3% Våra arbetsplatsträffar t t fungerar bra ,7 3% Om konflikter uppstår hanterar vi dem på ett bra sätt ,6 7% Vi ger varandra återkoppling på varandras arbete ,6 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2)

36 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 35 Medarbetarskap Drygt sju av tio respondenter uppger att de är delaktiga i att ta fram arbetsgruppens mål. Tre av fyra medarbetare anser att man delar med sig av kunskaper och erfarenheter till varandra. Dock är man sämre på att ge varandra återkoppling på utfört arbete. Endast drygt hälften anser att man gör det.

37 Medarbetarskap Åtgärdsmatris Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid Presta ation 1. Jag är delaktig i att ta fram arbetsgruppens mål 2. Målen för arbetet är klart uttalade 3. Jag signalerar när jag behöver avlastning eller hjälp med att prioritera arbetsuppgifter 4. I min arbetsgrupp är vi lyhörda för varandras behov och önskemål 5. Om konflikter uppstår hanterar vi dem på ett bra sätt 6. I min arbetsgrupp har vi högt i tak och vågar framföra våra åsikter 7. Vi ger varandra återkoppling på varandras arbete Vårda Påverkan 8. I min arbetsgrupp delar vi gärna med oss av våra kunskaper och erfarenheter till varandra 9. I min arbetsgrupp delar vi gärna med oss av våra kunskaper och erfarenheter till andra utanför gruppen 10. Våra arbetsplatsträffar t t fungerar bra Förbättra Övervaka

38 Medarbetarskap Åtgärdsmatris Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 37 Samtliga frågor inom området Medarbetarskap ligger på en medelhög påverkansgrad. Eftersom de också har medelhöga eller höga resultat hamnar de inom gröna fält och är faktorer att vårda.

39 Medarbetarskap Resultat per förvaltning/vkab Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 38 Totalt Arb och Gymn Kom- Miljö/ Kult/Fri Oms SoB Stads- Tekniska VKAB välf förv ledn hälso byggnad Antal I min arbetsgrupp delar vi gärna med oss av våra kunskaper och 4,0 3,8 3,8 3,8 4,5 4,1 4,1 4,1 3,9 4,0 4,0 erfarenheter till varandra Jag är delaktig i att ta fram arbetsgruppens mål 3,8 3,9 3,9 3,9 4,2 4,0 4,2 3,6 3,3 3,5 4,0 Jag signalerar när jag behöver avlastning eller hjälp med att 38 3,8 35 3,5 38 3,8 35 3,5 40 4,0 41 4,1 37 3,7 37 3,7 37 3,7 39 3,9 39 3,9 prioritera arbetsuppgifter I min arbetsgrupp är vi lyhörda för varandras behov och önskemål 3,8 3,5 3,5 3,5 4,3 3,9 4,0 3,9 3,6 3,8 3,9 I min arbetsgrupp har vi högt i tak och vågar framföra våra åsikter 3,7 3,6 3,7 3,5 4,5 3,8 4,0 3,9 3,7 3,9 3,8 I min arbetsgrupp delar vi gärna med oss av våra kunskaper och 3,9 3,6 3,7 3,4 4,4 3,8 3,9 4,1 3,7 3,8 3,8 erfarenheter till andra utanför gruppen Målen för arbetet är klart uttalade 3,7 3,6 3,6 3,4 4,0 3,9 4,0 3,5 3,3 3,5 3,8 Våra arbetsplatsträffar fungerar bra 37 3,7 34 3,4 37 3,7 33 3,3 45 4,5 38 3,8 38 3,8 38 3,8 36 3,6 36 3,6 37 3,7 Om konflikter uppstår hanterar vi dem på ett bra sätt Vi ger varandra återkoppling på varandras arbete Index högre än 3,85 är markerade med grönt. Index lägre än 3,55 är markerade med rött. 3,5 3,3 3,5 3,2 4,4 3,6 3,9 3,6 3,3 3,6 3,6 35 3,5 32 3,2 33 3,3 33 3,3 40 4,0 37 3,7 36 3,6 36 3,6 34 3,4 35 3,5 36 3,6

40 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 39 Ledarskap Se kommentarer nästa sida. Min närmaste chef Medelvärde Jag är som helhet nöjd med min närmaste chef ,0 7% Jag kan säga mina åsikter till min närmaste chef ,2 7% informerar om viktiga händelser och beslut ,0 6% skapar ett öppet och tillåtande klimat ,0 7% ger mig det stöd som jag behöver i mitt arbete ,9 8% stödjer och stimulerar medarbetare som vill förbättra verksamheten ,9 14% förmedlar vision, värderingar och mål till arbetsgruppen ,8 10% Ingen åsikt är ofta tillgänglig ,8 6% visar intresse för mitt arbete ,8 8% är bra på att fatta beslut ,8 9% följer upp att det vi bestämt blir gjort ,7 10% är bra på att planera och organisera verksamheten/arbetet ,7 11% ger återkoppling på hur jag lyckas med mina arbetsuppgifter ,6 10% hanterar konflikter på ett bra sätt ,5 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2)

41 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 40 Ledarskap Ledarskapet får ett bra betyg. Drygt sju av tio är som helhet nöjda med sin närmaste chef. Det man framför allt är nöjd med är chefens förmåga att informera och skapa ett öppet arbetsklimat. t Lägst betyg ges för återkoppling samt konflikthantering.

42 Ledarskap Åtgärdsmatris Min närmaste chef Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid ger mig det stöd som jag behöver i mitt arbete skapar ett öppet och tillåtande klimat 3. ger återkoppling på hur jag lyckas med mina arbetsuppgifter 4. är bra på att fatta beslut Presta ation 5. hanterar konflikter på ett bra sätt 6. informerar om viktiga händelser och beslut 7. är bra på att planera och organisera verksamheten/arbetet 8. stödjer och stimulerar medarbetare som vill förbättra verksamheten 9. följer upp att det vi bestämt t blir gjort Vårda Förbättra Övervaka Påverkan 10. är ofta tillgänglig 11. visar intresse för mitt arbete 12. förmedlar vision, värderingar och mål till arbetsgruppen 13. Jag kan säga mina åsikter till min närmaste chef 14. Jag är som helhet nöjd med min närmaste chef

43 Ledarskap Åtgärdsmatris Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 42 Den fråga inom ledarskapsavsnittet som har den största inverkan på medarbetarnas helhetsinställning till sin arbetssituation är chefens förmåga att ge det stöd som behövs i arbetet. Övriga frågor ligger på en medelhög påverkan. Konflikthantering har ett svagare resultat och kan ses som ett förbättringsområde.

44 Ledarskap Resultat per förvaltning/vkab Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 43 Arb och Gymn Kom- Miljö/ Kult/Fri Oms SoB Stads- Tekniska VKAB Totalt välf förv ledn hälso byggnad Antal Jag är som helhet nöjd med min 4,0 3,7 4,0 3,4 4,8 4,1 4,0 4,1 3,8 4,0 4,0 närmaste chef Min närmaste chef... Jag kan säga mina åsikter till min närmaste chef 4,2 4,0 4,3 3,6 4,7 4,2 4,2 4,1 4,1 4,3 4,2...informerar om viktiga händelser och beslut 3,9 3,8 4,1 3,7 4,5 4,1 4,1 4,2 3,6 3,8 4,0...skapar ett öppet och tillåtande klimat 4,0 3,7 4,1 3,2 4,8 4,0 4,0 4,0 3,7 4,1 4,0...ger mig det stöd som jag behöver i mitt arbete 3,9 3,7 3,9 3,6 4,4 4,0 3,9 4,0 3,8 4,0 3,9...stödjer och stimulerar medarbetare som vill förbättra verksamheten 3,8 3,6 3,9 3,3 4,5 4,0 3,9 3,9 3,5 3,9 3,9...förmedlar vision, värderingar och mål till arbetsgruppen 3,7 3,4 3,7 3,3 3,9 4,0 3,9 3,7 3,3 3,6 3,8...är ofta tillgänglig 3,8 3,4 3,6 3,2 4,6 3,9 3,8 3,7 3,8 3,7 3,8...visar intresse för mitt arbete 3,8 3,5 3,7 3,4 4,4 3,9 3,7 3,7 3,6 3,8 3,8...är bra på att fatta beslut 3,6 3,5 3,6 3,3 4,5 3,8 3,8 4,0 3,6 3,8 3,8...följer upp att det vi bestämt blir gjort 3,5 3,5 3,7 3,5 4,3 3,9 3,8 3,7 3,4 3,6 3,7...är bra på att planera och organisera verksamheten/arbetet 3,6 3,4 3,6 3,2 4,4 3,8 3,8 3,7 3,4 3,5 3,7...ger återkoppling på hur jag lyckas med mina arbetsuppgifter 3,5 3,3 3,7 3,4 3,9 3,7 3,5 3,7 3,4 3,6 3,6...hanterar konflikter på ett bra sätt 3,3 3,3 3,5 2,8 4,5 3,6 3,6 3,7 3,2 3,5 3,5 Index högre än 3,85 är markerade med grönt. Index lägre än 3,55 är markerade med rött.

45 Ledarskap Frågor till chefer Nästan sju av tio chefer inom kommunkoncernen anser att de totalt sett har bra förutsättningar för att utföra sitt chefsuppdrag. Som helhet har jag bra förutsättningar för att utföra mitt uppdrag som chef Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 44 Framförallt tycker man att chefsuppdraget är tydligt. Dock är nästan två av tio chefer missnöjda när det gäller resurser för att utföra arbetet Medelvärde Ingen åsikt 3,8 4% Mitt chefsuppdrag är tydligt ,0 3% Chefsgruppen som jag ingår i fungerar bra ,9 9% Jag har tillräckligt med stöd för att kunna utföra mitt chefsuppdrag Jag har tillgång till bra verktyg för att kunna utföra mitt chefsuppdrag ,9 4% 3,8 3% Min närmaste chef följer upp hur jag utför mitt chefsuppdrag ,8 11% Jag har de resurser som krävs för att utföra mitt arbete ,5 4% 69 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2) 25 7

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2014. För varje

Läs mer

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Huvudresultat Mars 2010 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun 2010, sid 1 Fakta om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att ta reda på

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2016 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Sammanfattning 3 Fakta om undersökningen 6 Fakta

Läs mer

Helsingborgs stad Socialförvaltningen

Helsingborgs stad Socialförvaltningen Helsingborgs stad Socialförvaltningen 336 respondenter Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 342 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 342 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015 Socialförvaltningen 342 respondenter Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

Magelungen Medarbetarundersökning 2016

Magelungen Medarbetarundersökning 2016 Magelungen Medarbetarundersökning 2016 Total Magelungen Antal svarande: 307 st 307 64 % Innehållsförteckning Sammanfattning 3 NMI - Nöjd Medarbetar Index 5 Enkätområden 10 Helhet 11 Arbetssituation 13

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2016 Huvudrapport 6933 personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN Innehållsförteckning Nöjd Medarbetar Index (NMI) Frågeområden Helhet Arbetssituation Arbetsmiljö Hälsa Kompetens och utveckling Information Mål och visioner Medarbetarsamtal

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB. November 2013

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB. November 2013 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 475 personer Genomförd av CMA Research AB November 2016

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 475 personer Genomförd av CMA Research AB November 2016 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2016 Socialförvaltningen 475 personer Genomförd av CMA Research AB November 2016 Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

Medarbetarenkät 2008

Medarbetarenkät 2008 SIDAN Medarbetarenkät 00 (medelvärden) Om undersökningen USK har på uppdrag av stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning genomfört enkäter med stadens medarbetare. Undersökningen är genomförd

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport. Genomförd av CMA Research AB Oktober respondenter

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport. Genomförd av CMA Research AB Oktober respondenter Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015 Huvudrapport 5766 respondenter Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes Malmö stad 1 (1) Datum 2014-05-14 Handläggare Sara Mellander Planeringssekreterare Sara.Mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Medarbetarenkät 2014 FRI-2014-2099 Sammanfattning Sedan 2006 genomför Malmö stad

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013 Riksbanken Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB September 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Riksbanken beslutade att 2011 genomföra en medarbetarundersökning. Målgrupp

Läs mer

Tibro kommun Medarbetarundersökning Socialtjänsten

Tibro kommun Medarbetarundersökning Socialtjänsten Tibro kommun Medarbetarundersökning 2 Socialtjänsten Innehåll Om undersökningen Genomförande Resultat Hållbart Medarbetarengagemang (HME) Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) Per frågeområde Per fråga Tibro kommun

Läs mer

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen, syfte och metod 2 Fakta om undersökningen, svarsfrekvens 3 Stöd för tolkning

Läs mer

Rapport från Ung & Trygg, april 2010

Rapport från Ung & Trygg, april 2010 Tjänsteutlåtande Projektledare Ung & Trygg 2010-03-30 Jolle Rommel /08-590 97936/ Dnr: SMS: 073 9104906 KS/2007:278 Jolle.Rommel@upplandsvasby.se /Kommunstyrelsens allmänna utskott/ Rapport från Ung &

Läs mer

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013 Tyresö kommun Föräldrar Förskola 1582 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning i förskola,

Läs mer

Riksbanken. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB April 2017

Riksbanken. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB April 2017 Riksbanken Medarbetarundersökning 2017 Genomförd av CMA Research AB April 2017 Riksbanken, Medarbetarundersökning 2017, sida 2 Sammanfattning Fortsatt höga resultat Riksbankens MMI-värde ligger kvar på

Läs mer

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola - Gunghästens förskola. 37 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola - Gunghästens förskola. 37 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Tyresö kommun Föräldrar Förskola - Gunghästens förskola 37 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning

Läs mer

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda)

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda) Haparanda stad Medarbetarundersökning hösten Totalt (Exklusive timanställda) Presentation Om undersökningen Svarsfrekvens per förvaltning Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram Sammanfattning Presentation Om undersökningen Metoden som använts

Läs mer

Tibro kommun Medarbetarundersökning Tibro kommun totalt

Tibro kommun Medarbetarundersökning Tibro kommun totalt Tibro kommun Medarbetarundersökning 2016 Tibro kommun totalt Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Genomförande Resultat Hållbart Medarbetarengagemang (HME) Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) HME och NMI

Läs mer

Tyresö kommun. Föräldrar Förskoleklass - Njupkärrs skola. 32 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Tyresö kommun. Föräldrar Förskoleklass - Njupkärrs skola. 32 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Tyresö kommun Föräldrar Förskoleklass - Njupkärrs skola 32 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning

Läs mer

Medarbetarenkät 2011

Medarbetarenkät 2011 Medarbetarenkät 0 Utbildningsförvaltningen Johannes skola Om undersökningen 0 Utrednings- och Statistikkontoret AB (USK) har på uppdrag av stadsledningskontorets personalpolitiska avdelning genomfört enkäter

Läs mer

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Riksbanken, Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten Socialförvaltningen Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Presentation Om undersökningen Metoden som använts är en kombination av webb

Läs mer

MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014

MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014 MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014 OP ASSISTANS ANTAL SVARANDE 225 Innehållsförteckning Teknisk beskrivning Nöjd Medarbetar Index (NMI) Frågeområden Förbättring Helhet Ledarskap Konflikthantering Utvecklingssamtal

Läs mer

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Antal svar: 30 Antal medarbetare: 47 Svarsfrekvens: 63,8% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund och syfte 2 Svarsfrekvens

Läs mer

Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 Resultatrapporter

Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 Resultatrapporter Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 rapporter Innehåll: rapport Redovisning per frågeområde och delfråga HME Hållbart medarbetarengagemang 1 (14) Medarbetarundersökning 2015 Botkyrka kommun rapport

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten AB Familjebostäder Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat från medarbetarenkäten 2012. I stadens arbete med att vara en

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

AB Familjebostäder Övergripande rapport

AB Familjebostäder Övergripande rapport AB Familjebostäder Övergripande rapport Medarbetarenkät AB Familjebostäder Medarbetarenkät Medarbetarenkät ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Sammanfattande mått 08 Medarbetarindex 7 78 76 68 Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57 Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Samverkan och kunskapsdelning 5 83 79 69 Ledarskap 5 83 77 69 Handlingskraft/medverkande

Läs mer

Mjölby kommun. Medarbetarundersökning Mjölby kommun svar. Genomförd av CMA Research AB November 2016

Mjölby kommun. Medarbetarundersökning Mjölby kommun svar. Genomförd av CMA Research AB November 2016 Medarbetarundersökning 2016 1544 svar Genomförd av CMA Research AB November 2016 Fakta om undersökningen, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Bakgrund och syfte Medarbetarundersökningen är ett återkommande

Läs mer

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012 1 Arvika kommun medarbetarundersökning rapport - 2012 Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning o bolag) 2012: 1739 av 2385 (73%) Skala 1-5: (1=instämmer inte alls... 5=instämmer helt) 4-5 grön stapel

Läs mer

Medarbetarenkäten 2009

Medarbetarenkäten 2009 Övergripande rapport för Jenny Axelsson Personalavdelningen 1. Inledning Piteå kommun ska genomföra en årlig kommunövergripande medarbetarenkät som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultat

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI)

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Umeå Universitet Projektledare Quicksearch: Anna Kilander Tiina Stridh Syfte och Bakgrund SYFTE Medarbetarundersökningen är ett viktigt hjälpmedel för att

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön Kön Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag I samarbete med Respondenter 1330 363 Svar 1042 297 Svarsfrekvens 78% 82% NMI & Index 74 75 78 68 64 67 65 66 68 53 55 59 HME-Index NMI

Läs mer

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012 1(9) Region Gotlands Medarbetarenkät rapport - 2012 Antal svar på Region Gotland 2012: 4638 av 5694 (81%) Antal svar på Region Gotland 2011: 4912 av 5819 (84%) Positiva svar på skala 1 till 5 är 4-5. Frekvens:

Läs mer

Medarbetarundersökning Skellefteå kommun

Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Mars 2007 CMA Centrum för Marknadsanalys AB Sid 1 Disposition Resultat och sammanfattning sid 3 Fakta om undersökningen sid 4 NMI Nöjd Medarbetar Index sid 7 Mål, styrning och resultatinriktning

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER 2012

MEDARBETARBAROMETER 2012 MEDARBETARBAROMETER 2012 1 Medarbetarbarometer 2012 Innehåll sid 3 sid 4 sid 8 sid 18 2 Återkommande mätning av arbetsmiljön Hagfors kommun genomför en återkommande mätning för att: Ge alla medarbetare

Läs mer

Medarbetarundersökning Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet!

Medarbetarundersökning Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet! Medarbetarundersökning 2016 Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet! Sammanfattning Svarsfrekvens: 71% Medarbetarindex: 69 Andel positiva svar, alla frågor 0-100, snitt organisationer

Läs mer

Medarbetarenkät 2014

Medarbetarenkät 2014 Medarbetarenkät 2014 kommun och kommun Bakgrundsinformation (%) (%) Svarsfrekvens 83,5 76,5 Kön Män 16 15,7 Kvinnor 84 84,3 Ålder 15-29 år 8,6 5,7 30-39 år 17,3 18,6 40-49 år 30,6 29,7 50-59 28,9 31,2

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 1. Arbetssätt och uppdrag 1. Jag är insatt i målen för min grupp/enhet/avdelning. c c c c c c 2. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete. c c c c c c 3....

Läs mer

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen?

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen? MEDARBETARBAROMETERN RESULTAT 2014 Hej! I slutet av år 2014 fick alla våra medarbetare med månadslön möjlighet att fylla i den årliga medarbetarenkäten. Syftet med undersökningen är att man anonymt ska

Läs mer

Bild 1. Medarbetarundersökning September 2013

Bild 1. Medarbetarundersökning September 2013 Bild 1 Medarbetarundersökning September 2013 FÖRÄNDRINGSARBETE ÅTERKOPPLING UPPFÖLJNING Kvalitetssäkring FÖRSTUDIE Syfte Mål PROJEKTPLAN När/Hur? Information Ansvarsfördelning STRUKTUR Enkätutformning

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100 Medarbetarenkät 2014 Lycksele / MSF Svarsfrekvens: 100 1 2 MSF Lycksele Mål och uppdrag 50,6% 36,4% 13% 0% 4,1 4,6 Kompetens och utveckling 80% 14,3% 5,7% 0% 5 4,7 Information 90,5% 9,5% 0% 0% 5,2 4,9

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %.

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %. Emma Nilsson 0413-622 61 2014-01-13 Medarbetarenkät Vård och Omsorg 2013 Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen

Läs mer

Lidingö stad medarbetarundersökning November 2010

Lidingö stad medarbetarundersökning November 2010 Lidingö stad medarbetarundersökning November Organisationsutveckling med undersökningar FÖRÄNDRINGSARBETE Grupputveckling Coachning ÅTERKOPPLING Diskussion Lokala handlingsplaner UPPFÖLJNING Återkoppling

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Januari 2013 Svarsfrekvens Per förvaltning och bolag Karlstads Kommun Airport ASF BUF FD/VD GYF KBAB KEAB

Läs mer

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2 Medarbetarenkät 2016 Robertsfors / BOU Svarsfrekvens: 87,2 1 2 BOU Robertsfors Mål och uppdrag 71,6% 20,8% 4,1% 3,5% 4,9 4,8 Kompetens och utveckling 76,6% 19,3% 2,7% 1,3% 5 5 Information 79,5% 17,4% 2,5%

Läs mer

RAPPORT. SHIS Bostäder Medarbetarenkät 2014 SHIS STATISTIK OCH UTREDNINGAR UPPDRAGSNUMMER 3583299000 2014-04-18

RAPPORT. SHIS Bostäder Medarbetarenkät 2014 SHIS STATISTIK OCH UTREDNINGAR UPPDRAGSNUMMER 3583299000 2014-04-18 Bostäder Medarbetarenkät 2014 UPPDRAGSNUMMER 3583299000 STATISTIK OCH UTREDNINGAR . Om undersökningen Sweco har på uppdrag av Bostäder genomfört en medarbetarundersökning med stiftelsens medarbetare. Undersökningen

Läs mer

Medarbetarenkät på vård- och omsorgsförvaltningen 2010 (Nöjd Medarbetar Index NMI) resultatredovisning och förslag till åtgärder

Medarbetarenkät på vård- och omsorgsförvaltningen 2010 (Nöjd Medarbetar Index NMI) resultatredovisning och förslag till åtgärder VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsförvaltningen Vård- och omsorgsnämndens handling nr 15/2010 RESULTATREDOVISNING 1(20) 2010-08-30 Vår handläggare Ert datum Er beteckning Lena Andréasson

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

Värderingsfaktorer. Diagram. Skala 1-6, 1=Instämmer inte alls och 6=Instämmer helt. Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden.

Värderingsfaktorer. Diagram. Skala 1-6, 1=Instämmer inte alls och 6=Instämmer helt. Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden. Diagram Värderingsfaktorer Diagram Diagram 5. Ledarskap - ja/nej Diagram 7. Kompetensutveckling - ja/nej Procent Värderingsfaktorer Fråga 1+2 3+4 5+6 1. Delaktighet och påverkan 9,2% 43,9% 47% 4,2 2. Information

Läs mer

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Utländska arbetstagare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2016

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Utländska arbetstagare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2016 Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Utländska arbetstagare Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Förklaring av diagram Fakta om respondenterna Resultat Bilaga Antal arbetstimmar Information Personlig

Läs mer

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90%

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90% Sammanfattande mått Negativ Positiv 8 6 8 Medarbetarindex 9 77 67 65 Förutsättningar i organisationen 14 65 54 55 Personlig arbetssituation 12 73 65 63 Samverkan och kunskapsdelning 6 83 72 66 Ledarskap

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (14) Medarbetarundersökning 2016 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän): 1875 av

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI)

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Karolinska Institutet Projektledare Quicksearch: Anna Kilander Syfte och Bakgrund SYFTE Medarbetarundersökningen är ett viktigt hjälpmedel för att kartlägga

Läs mer

Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. Medarbetarenkät, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. Medarbetarenkät, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Medarbetarenkät, 2010 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. 1 Svarsfrekvens Gotlands kommun 2008 5881/6538 90% 2009 5160/6132 84,1% 2010 4947/5816 85,1% Hälso-

Läs mer

Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt 2016

Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt 2016 Bilaga 4 Sida 1 Styrelsen (2016-04-26) Handläggare: Karin Richardsson Tel: 031-368 40 70 E-post: karin.richardsson@goteborg.com Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt

Läs mer

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72.

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72. Sammanfattande mått Medarbetarindex 15 67 64 Förutsättningar i organisationen 25 53 52 Personlig arbetssituation 17 64 61 Samverkan och kunskapsdelning 12 72 63 Ledarskap 18 61 61 Handlingskraft 6 82 77

Läs mer

Arbetsmiljöenkät 2011

Arbetsmiljöenkät 2011 Arbetsmiljöenkät 2011 SU total Kvalitetsområden Index Kvalitetsområden Diagrammet visar medarbetarnas omdöme på respektive kvalitets område. Bakom varje kvalitetsområde finns ett antal frågor som medarbetarna

Läs mer

Medarbetarundersökning 2016

Medarbetarundersökning 2016 Medarbetarundersökning 2016 Utförd av: Defgo.se Organisationsnamn: Kramfors kommun Antal svar: 1329 Antal inbjudna respondenter: 1868 Procentandel svar: 71 Defgo.se MOTIVATION: mycket 1 ganska 2 varken

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Medarbetarenkäten 2016 Rapport 1

Medarbetarenkäten 2016 Rapport 1 Medarbetarenkäten 2016 Rapport 1 Antal svarande: 5 730 Beställda: 6 859 Svarsfrekvens: 83,54% värde Stödjande arbetsförhållanden 66% 27% 7% 4,73 Min upplevelse av arbetet 75% 20% 5% 5,03 Påverkan 56% 34%

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2011-12-19 2011 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

Örebro kommun. Barn-Elever Fritidshem - Sörgården Latorp - Sörgården. 10 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Örebro kommun. Barn-Elever Fritidshem - Sörgården Latorp - Sörgården. 10 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Örebro kommun Barn-Elever Fritidshem - Sörgården Latorp - Sörgården 10 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Juni 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Örebro kommun har genomfört

Läs mer

Örebro kommun. Barn-Elever Fritidshem - Hovstaskolan F respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Örebro kommun. Barn-Elever Fritidshem - Hovstaskolan F respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Örebro kommun Barn-Elever Fritidshem - Hovstaskolan F-6 48 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Juni 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Örebro kommun har genomfört en kundundersökning

Läs mer

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8)

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8) Resultat 2011-12-12 1(8) Medarbetarenkät, 2009-2011 Region Gotland Region Gotland År Antal Svarat % Resultat 2009 6132 5160 84,1% 3,90 2010 5816 4947 85,1% 3,89 2011 5820 4912 84,4% 3,91 Fråga Reg. 2009

Läs mer

MEDARBETARUNDERSÖKNING 2017

MEDARBETARUNDERSÖKNING 2017 IIeU UNIVERSITET LINKOPINGS Antal svar: 181 Svarsfrekvens: 7 MEDARBETARUNDERSÖKNING 2017 RAMB LL LÄSVÄGLEDNING 01 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 2017. Överst på första

Läs mer

Örebro kommun. Barn-Elever Grundskolan - (Fri) Grenadjärskolan - Gr respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Örebro kommun. Barn-Elever Grundskolan - (Fri) Grenadjärskolan - Gr respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Örebro kommun Barn-Elever Grundskolan - (Fri) Grenadjärskolan - Gr 3-5 34 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Juni 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Örebro kommun har genomfört

Läs mer

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011 Sida 1 av 11 Riksgälden medarbetarundersökning rapport - Mars 2011 Antal svar på Totalt 2011: 146 av 167 (87%) Antal svar på Totalt 2009: 140 av 149 (94%) Antal svar på Totalt 2007: 140 av 152 (92%) Skala

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg

Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg Linköpings Universitet Medicin och hälsa (IMH) ÖVERSIKT 07 Arbetsplatsindikator Övrigt Förutsättningar i organisationen Medarbetarsamtal och lönesamtal

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt.

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt. Faktorer - diagram 1 Faktorer - procent 2 Faktor 6+5 4+3 2+1 Bortfall Mottagare Arbetsbelastning 38,5% 30,5% 30,3% 0,7% 3,67 Arbetskamrater 84,5% 12,0% 2,8% 0,7% 5,33 Arbetsrelaterade besvär 43,9% 28,1%

Läs mer

Medarbetarundersökning Totalrapport

Medarbetarundersökning Totalrapport Medarbetarundersökning 2016 Totalrapport Ålder % 18-34 år 21% 35-44 år 25% 45-54 år 29% 55+ 25% Ack. svar 3461 Anställningstid % Mindre än ett år 1-2 år 13% 3-5 år 15% 6-10 år 14% Mer än tio år 49% Ack.

Läs mer

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011 Gävle kommun Medarbetarundersökning 2011 Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING 3 TOLKNINGSMALL FÖR STAPLAR 4 ELVA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN OCH PRESTATIONSNIVÅ 4 BESKRIVNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 5 ARBETSRELATERAD

Läs mer

Svenska kyrkan DEMO DEMO Björkekärr

Svenska kyrkan DEMO DEMO Björkekärr Surveys & analyzes Svenska kyrkan DEMO 2015-08-30-2015-09-06 DEMO Björkekärr Apmio AB www.apmio.se Åldermansgatran 10 Info@apmio.se 227 64 Lund 046-780 03 70 2 Innehållsförteckning Syfte... 5 Metod...

Läs mer

USK STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB. Medarbetarenkät Trafikkontoret

USK STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB. Medarbetarenkät Trafikkontoret USK STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB Medarbetarenkät 2008 Trafikkontoret Hur nöjda är medarbetarna med arbetsförhållandena på trafikkontoret? Staden totalt Trafikkontoret 100 90 80 70

Läs mer

Resultat medarbetarundersökning 2014

Resultat medarbetarundersökning 2014 Resultat medarbetarundersökning 2014 Svarfrekvens 65% 2014 72% Kommentar svarfrekvens Svarsfrekvensen är något bättre i år men arbete för att förbättra svarfrekvensen ytterligare behöver göras till kommande

Läs mer