Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB"

Transkript

1 Växjö kommunkoncern Medarbetarundersökning 2011 Oktober 5216 respondenter 2011 Genomförd av CMA Research AB

2 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 1 Disposition iti och läsanvisning i I denna rapport redovisas resultatet från Sammanfattning 2 medarbetarundersökningen Fakta om undersökningen 3 För varje delområde redovisas utfallet per fråga, NMI Nöjd Medarbetar Index 5 dessutom redovisas NMI (Nöjd Medarbetar Ett hållbart arbetsliv 10 Index) och de delindex som bygger upp NMI. Utveckling i mitt arbete 17 Resultat för frågeområdena Trygghet och Frågor Kommunikation 21 till chefer redovisas enbart vid minst 50 svar (Trygghet) respektive minst 10 svar (Frågor till Likabehandling 26 chefer). Trygghet 30 Jämförelser görs med resultaten för aktuell Medarbetarskap 34 förvaltning, Växjö kommunkoncern, 2009 års Ledarskap 39 resultat och, i möjliga fall, med 2006 års resultat. Medarbetarsamtal 48 Stöd för tolkning av resultat finns i en bilaga till Lön 52 rapporten. Helhetsbild 56 Bilaga

3 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 2 Sammanfattning Växjö kommunkoncern uppnår ett NMI-värde på 3,80. Högst delindex uppnås för områdena Likabehandling samt Utveckling i mitt arbete, där medarbetarna framförallt fö anser att man har de kunskaper som krävs och att man får stor användning för sin kompetens i arbetet. Lön är det frågeområde som får svagast resultat. Hög trivsel och motivation Drygt åtta av tio medarbetare trivs med sina arbetsuppgifter och en nästan lika hög andel känner motivation i sitt arbete. Många har en hög stressnivå Hälften av respondenterna känner negativ stress en gång i veckan eller oftare. Nästan tre av tio känner dessutom att det inte finns någon tid för återhämtning efter perioder av stress på jobbet. Sju av tio är som helhet nöjda med sin närmaste chef De faktorer som får högst betyg är chefens förmåga att informera samt skapa ett öppet och tillåtande klimat. Medarbetarna är lite mindre nöjda med ledarskapet när det gäller återkoppling och konflikthantering. En klar majoritet av cheferna tycker att de har goda förutsättningar för att utföra sitt chefsuppdrag Cheferna anser i stor utsträckning att deras chefsuppdrag är tydligt och att man har tillräckligt med stöd för att kunna utföra sitt uppdrag. Dock tycker endast hälften att de har de resurser som krävs.

4 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 3 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Medarbetarenkäten är ett led i Växjö kommuns personalpolicy och syftar till att få en bild av hur medarbetarna upplever sin arbetssituation. Resultaten från rapporten visar vad som fungerar bra i verksamheten och var det finns utrymme för förbättringar. CMA Research AB genomför för tredje gången undersökningen hos Växjö kommuns medarbetare. Nytt för i år är att också de kommunala bolagen ingår i undersökningen. Enkät Enkäten består av elva frågeområden: ett hållbart arbetsliv, utveckling i mitt arbete, kommunikation, likabehandling, trygghet, medarbetarskap, ledarskap, medarbetarsamtal, lön, helhetsbild samt bakgrundsfrågor. Det har även funnits möjlighet att ställa förvaltnings- och bolagsspecifika frågor. Genomförande Förberedelser och genomförande av enkäten har pågått under maj till oktober 2011, med CMA Research AB som leverantör, se för mer information. Projektledare, CMA: Fredrik Knutsson Ansvarig för analys, CMA: Åsa Näsman Kontakt, Växjö kommun: Marion Tersmeden Rapportering Rapporteringen består av: Huvudrapport med resultat för samtliga svarande inom Växjö kommun inklusive de kommunala bolagen. Kommunrapport. Rapport för VKAB. Bolags-/förvaltningsrapporter. Separata arbetsplatsrapporter och chefsprofiler förutsatt att antalet svar är tillräckligt stort (minst fem svarande).

5 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 4 Fakta om undersökningen Metod Webbenkät utskickad till medarbetare samt postal enkät utskickad till 273 medarbetare. Tre påminnelser skickades ut till dem som skulle besvara enkäten på webben. Datainsamlingen genomfördes 19 september till 14 oktober Svarsfrekvens Totalt i undersökningen: 80 procent (6 525 utskick och svar) Antal svar Antal utskick Svarsfrekvens Totalt % Arbete och välfärd % Gymnasieförvaltningen % Kommunledningsförvaltningen % Kultur- och hfritidsförvaltningen fö i % Miljö- och hälsoskyddskontoret % Omsorgsförvaltningen % Skol- och barnomsorgsförvaltningen % Stadsbyggnadsförvaltningen % Tekniska förvaltningen % Hyresbostäder i Växjö AB % Videum AB % Vidingehem AB % Växjö Energi AB % Växjöhem AB % VöFAB %

6 NMI Nöjd Medarbetar Index Modell NMI visar det övergripande resultatet i undersökningen och är ett aggregerat värde som byggs upp av resultatet för nio index. Varje index har lika stor påverkan på NMI. Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 5 Ett hållbart arbetsliv Utveckling i mitt arbete Kommunikation Likabehandling Medarbetarskap NMI Ledarskap Medarbetarsamtal Lön Helhetsbild

7 NMI Nöjd Medarbetar Index Resultat NMI visar det övergripande resultatet i undersökningen och är ett aggregerat värde som byggs upp av resultatet för nio index. Varje index har lika stor påverkan på NMI. Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 6 Likabehandling 4,4 Utveckling i mitt arbete 3,9 Helhetsbild 3,8 Ledarskap Medarbetarsamtal Medarbetarskap 3,8 3,8 3,8 NMI 3,80 Ett hållbart arbetsliv 3,7 Kommunikation 3,7 Lön 32 3,2

8 NMI Nöjd Medarbetar Index Åtgärdsmatris Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 7 1. Ett hållbart arbetsliv Utveckling i mitt arbete 3. Kommunikation Prestat tion 4. Likabehandling 5. Medarbetarskap 6. Ledarskap Medarbetarsamtal 8. Lön Påverkan Vårda Förbättra Övervaka

9 NMI Nöjd Medarbetar Index Åtgärdsmatris Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 8 Samtliga frågeområden har stor eller medelstor påverkan på den övergripande nöjdheten. Delindexet Utveckling i mitt arbete har stor påverkan och samtidigt en stark prestation. Ett hållbart arbetsliv och Ledarskap har även de en stor påverkan, men ett svagare resultat och kan ses som potentiella förbättringsområden. Notera dock att det kan vara stor spridning inom dessa frågeområden. Se resultat i åtgärdsmatriser per frågeområde.

10 NMI Nöjd Medarbetar Index Resultat per förvaltning/vkab Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 9 Omsorgsförvaltningen, g Kommunlednings- förvaltningen samt SoB ligger också på resultat över snittet för kommunkoncernen. Växjö kommunkoncerns totala NMI-värde hamnar på 3,80. Högst resultat uppnår Miljö/Hälsa med 4,22. Arb och Gymn Kom- Miljö/ Kult/Fri Oms SoB Stads- välf förv ledn hälso byggnad Tekniska VKAB Totalt Antal NMI 3,73 3,60 3,83 3,50 4,22 3,86 3,83 3,74 3,56 3,79 3,80 Likabehandling 4,5 4,1 4,5 4,0 4,9 4,5 4,5 4,2 4,2 4,4 4,4 Utveckling i mitt arbete 3,9 3,9 3,9 3,5 4,3 3,9 4,0 3,8 3,8 4,0 3,9 Helhetsbild 3,9 3,6 4,0 3,5 4,3 3,9 3,8 4,0 3,9 4,0 3,8 Ledarskap 3,8 3,6 3,8 3,4 4,4 3,9 3,9 3,9 3,6 3,8 3,8 Medarbetarsamtal 3,7 3,6 3,8 3,7 3,7 4,0 3,8 3,4 3,4 3,8 3,8 Medarbetarskap 3,7 3,5 3,7 3,5 4,3 3,9 3,9 3,8 3,5 3,7 3,8 Ett hållbart arbetsliv 3,7 3,5 3,8 3,5 4,0 3,8 3,6 3,8 3,8 3,8 3,7 Kommunikation 3,7 3,5 3,7 3,5 4,3 3,7 3,7 3,7 3,3 3,5 3,7 Lön 2,7 3,1 3,3 3,1 3,6 3,3 3,3 3,1 2,5 3,1 3,2 Index högre än 3,85 är markerade med grönt. Index lägre än 3,55 är markerade med rött.

11 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 10 Ett hållbart arbetsliv De allra flesta medarbetarna känner att de gör ett bra jobb och trivs i stor utsträckning med sina arbetsuppgifter. En klar majoritet känner också motivation i sitt arbete. När det gäller frågor kring arbetsbelastning och möjlighet att påverka sina arbetstider är svaren mindre positiva. Ungefär en av fyra medarbetare är missnöjda inom dessa områden. Medelvärde Jag känner att jag gör ett bra jobb ,5 0% Jag trivs med mina arbetsuppgifter ,2 0% Jag känner motivation i mitt arbete ,1 0% Jag har lagom arbetsmängd ,4 0% Jag kan påverka mina arbetstider ,3 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2) Ingen åsikt

12 Ett hållbart arbetsliv Stress Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 11 Hälften av alla medarbetare inom kommunkoncernen känner negativ stress någon gång per vecka eller oftare. Händer det ofta att du upplever stress på jobbet som påverkar dig negativt? Dagligen 16% Någon gång/vecka Någon gång/månad Någon gång/år 18% 34% 29% Aldrig 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

13 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 12 Ett hållbart arbetsliv En klar majoritet av respondenterna anser att de har en bra balans mellan arbete och privatliv. Knappt fyra av tio anser att det finns tid för återhämtning och att det finns en möjlighet att påverka sin arbetssituation. ti Medelvärde Jag har en bra balans mellan arbete, familj och fritid ,7 1% Det finns tid för återhämtning efter perioder av stress på jobbet ,2 1% Jag kan påverka min arbetssituation ,1 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2) Ingen åsikt

14 Ett hållbart arbetsliv Den egna hälsan Nästan hälften av medarbetarna uppger att de deltar i insatserna som görs för att förbättra hälsan. Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 13 Den vanligaste anledningen till att man ej deltar är att man tar ett ansvar för sin egen hälsa på fritiden istället. Jag deltar i de insatser som görs på min arbetsplats för att förbättra den egna hälsan Ja 44% Nej, det är inte en viktig fråga på min arbetsplats 10% Nej, jag tar eget ansvar för min hälsa på fritiden 38% Nej, jag har inte förutsättningar att delta 3% Nej, annat 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

15 Ett hållbart arbetsliv Åtgärdsmatris Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid Jag känner att jag gör ett bra jobb Jag trivs med mina arbetsuppgifter 3. Jag har lagom arbetsmängd 8. Prestat tion 4. Jag känner motivation i mitt arbete 5. Jag kan påverka mina arbetstider 6. Det finns tid för återhämtning efter perioder av stress på jobbet Jag kan påverka min arbetssituation 8. Jag har en bra balans mellan arbete, familj och fritid Påverkan Vårda Förbättra Övervaka

16 Ett hållbart arbetsliv Åtgärdsmatris Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 15 Att medarbetarna trivs med sina arbetsuppgifter och känner motivation i sitt arbete är de frågor som har störst inverkan på helhetsinställningen till arbetssituationen. Prestationen på dessa frågor är hög. Att medarbetarna har lagom arbetsmängd, kan påverka sin arbetssituation samt att det finns tid för återhämtning är frågor med svagare resultat som kan ses som potentiella förbättringsområden. Möjligheten att påverka sina arbetstider är mer av en basfaktor som i dagsläget inte har så stor inverkan på den totala t nöjdheten.

17 Ett hållbart arbetsliv Resultat per förvaltning/vkab Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 16 Arb och Gymn Kom- Miljö/ Kult/Fri Oms SoB Stads- Tekniska VKAB välf förv ledn hälso byggnad Totalt Antal Jag känner att jag gör ett bra jobb 4,4 4,5 4,5 4,3 4,1 4,6 4,5 4,3 4,5 4,5 4,5 Jag trivs med mina arbetsuppgifter 4,1 4,2 4,3 4,1 4,1 4,3 4,2 4,2 4,1 4,2 4,2 Jag känner motivation i mitt arbete 4,0 3,9 4,0 3,6 4,0 4,1 4,2 3,8 3,9 4,1 4,1 Jag har en bra balans mellan arbete, familj och fritid 3,6 3,4 3,7 3,3 3,7 3,8 3,7 3,6 3,9 4,0 3,7 Jag har lagom arbetsmängd 3,1 3,1 3,2 3,0 3,3 3,7 3,2 3,2 3,6 3,4 3,4 Jag kan påverka mina arbetstider 3,8 3,2 4,1 3,3 4,9 3,2 3,1 4,1 3,7 3,8 3,3 Det finns tid för återhämtning efter perioder av stress på jobbet 3,1 3,0 3,2 3,0 3,5 3,4 2,9 3,4 3,3 3,3 3,2 Jag kan påverka min arbetssituation 3,2 3,0 3,3 2,9 3,9 3,2 3,0 3,3 3,2 3,4 3,1 Index högre än 3,85 är markerade med grönt. Index lägre än 3,55 är markerade med rött.

18 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 17 Utveckling i mitt arbete 16 procent anser att de inte får kompetens- utveckling i den utsträckning de behöver. Drygt nio av tio medarbetare anser att de har de kunskaper som krävs för att utföra sina arbetsuppgifter. En klar majoritet tycker också att de får användning för sin kompetens i arbetet. Jag har de kunskaper som krävs för att utföra mina arbetsuppgifter Medel- Ingen värde åsikt 4,4 0% Jag får använda min kompetens i mitt arbete ,1 0% Jag är nöjd med min utveckling i arbetet det senaste året ,7 2% Jag får den kompetensutveckling som jag behöver ,5 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2)

19 Utveckling i mitt arbete Åtgärdsmatris Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid Jag har de kunskaper som krävs för att utföra mina arbetsuppgifter 2. Jag får använda min kompetens i mitt arbete 3. Jag får den kompetensutveckling som jag behöver 4. Presta ation 4. Jag är nöjd med min utveckling i arbetet det senaste året 3. Påverkan Vårda Förbättra Övervaka

20 Utveckling i mitt arbete Åtgärdsmatris Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 19 Vad man tycker om sin utveckling i arbetet är den fråga som har störst inverkan på helhetsinställningen till sin arbetssituation. Resultatet på denna fråga ligger på medelhög nivå. Att man får den kompetensutveckling som man behöver är den fråga som har svagast resultat. Då den har medelhög påverkan på helhetsattityden är även den frågan en förbättringsfaktor. Att man får använda sin kompetens i arbetet är en faktor som bidrar positivt till den övergripande nöjdheten.

21 Utveckling i mitt arbete Resultat per förvaltning/vkab Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 20 Arb och välf Gymn förv Kult/Fri Miljö/ hälso Oms SoB Stads- Komledn byggnad Tekniska VKAB Totalt Antal Jag har de kunskaper som krävs för att utföra mina arbetsuppgifter 4,3 4,5 4,2 4,0 4,3 4,5 4,4 4,4 4,3 4,3 4,4 Jag får använda min kompetens i mitt arbete 4,1 4,2 4,1 3,7 4,3 4,1 4,3 3,9 3,9 4,1 4,1 Jag är nöjd med min utveckling i arbetet det senaste året 3,7 3,6 3,7 3,2 4,3 3,7 3,8 3,6 3,6 3,7 3,7 Jag får den kompetensutveckling som jag behöver 3,5 3,2 3,5 3,0 4,3 3,5 3,5 3,4 3,5 3,7 3,5 Index högre än 3,85 är markerade med grönt. Index lägre än 3,55 är markerade med rött.

22 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 21 Kommunikation Drygt sex av tio respondenter anser att de får tillräckligt med information. Knappt två av tio tycker däremot att de får för lite information. Hur ser du på den mängd information du får? Är det För lite information 17% Tillräckligt med information 64% För mycket information Ingen åsikt 7% 12% 0 0% 20% 40% 60% 80% 100%

23 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 22 Kommunikation Nästan sju av tio medarbetare vet var de kan finna den information som de behöver. Drygt hälften tycker också att informationsvägarna är bra. Jag vet var jag kan finna den information jag behöver för mitt arbete Medel- Ingen värde åsikt 3,9 1% Jag anser att vi har bra informationsvägar ,5 2% 69 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2) 24 7

24 Kommunikation Åtgärdsmatris Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid Jag anser att vi ihar bra informationsvägar Jag vet var jag kan finna den information jag behöver för mitt arbete ation Presta 1. Påverkan Vårda Förbättra Övervaka

25 Kommunikation Åtgärdsmatris Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 24 Båda frågorna inom området Kommunikation har medelhög påverkan på helhetsinställningen till sin arbetssituation. Resultatet för frågan om informationsvägar har ett svagt resultat t vilket gör den till en förbättringsfaktor. Resultatet på frågan som rör om man vet var man kan hitta den information man behöver är starkt, vilket gör att den frågan hamnar i ett grönt fält och bidrar positivt till medarbetarnas helhetsinställning.

26 Kommunikation Resultat per förvaltning/vkab Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 25 Arb och Gymn Kom- Miljö/ Kult/Fri Oms SoB Stads- välf förv ledn hälso byggnad Tekniska VKAB Totalt Antal Jag vet var jag kan finna den information jag behöver för mitt 3,8 3,7 3,9 3,8 4,4 3,9 3,9 3,8 3,5 3,7 3,9 arbete Jag anser att vi har bra informationsvägar 3,5 3,3 3,5 3,1 4,2 3,5 3,6 3,6 3,1 3,2 3,5 Index högre än 3,85 är markerade med grönt. Index lägre än 3,55 är markerade med rött.

27 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 26 Likabehandling Växjö kommunkoncern får genomgående g höga betyg när det gäller likabehandling. Notera en hög andel ingen åsikt på flera av frågorna. På min arbetsplats Medelvärde...är det helt accepterat att vara föräldraledig ,7 14%...behandlas alla jämlikt oavsett sexuell läggning ,6 30%...behandlas alla jämlikt oavsett religion, trosuppfattning ,5 16%...behandlas alla jämlikt oavsett funktionshinder ,5 23%...behandlas alla jämlikt oavsett etnisk bakgrund ,5 13%...behandlas alla jämlikt oavsett ålder ,3 5%...behandlas alla jämställt oavsett kön ,3 8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2) Ingen åsikt

28 Likabehandling Åtgärdsmatris På min arbetsplats Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid behandlas alla jämställt oavsett kön är det helt accepterat att vara föräldraledig 3....behandlas alla jämlikt oavsett ålder Presta ation 4....behandlas alla jämlikt oavsett etnisk bakgrund 5....behandlas alla jämlikt oavsett religion, trosuppfattning 6....behandlas alla jämlikt oavsett funktionshinder 7....behandlas alla jämlikt oavsett sexuell läggning Påverkan Vårda Förbättra Övervaka

29 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 28 Likabehandling Åtgärdsmatris Samtliga frågor inom området Likabehandling har ett starkt resultat. Flertalet av dem är basfaktorer och har låg inverkan på helhetsinställningen till sin arbetssituation. Det är dock viktigt t att bevaka dessa frågor så att prestationen inte försämras.

30 Likabehandling Resultat per förvaltning/vkab Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 29 Arb och välf Gymn förv Kult/Fri Miljö/ hälso Oms SoB Stads- Komledn byggnad Tekniska VKAB Totalt Antal På min arbetsplats är det helt accepterat att vara föräldraledig 4,7 4,7 4,7 4,4 5,0 4,6 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7... behandlas alla jämlikt oavsett sexuell läggning 4,7 4,5 4,6 4,4 5,0 4,6 4,6 4,6 4,3 4,5 4,6... behandlas alla jämlikt oavsett religion, trosuppfattning 4,6 4,4 4,6 4,2 4,9 4,5 4,6 4,6 4,3 4,4 4,5... behandlas alla jämlikt oavsett funktionshinder 4,5 4,3 4,5 4,1 5,0 4,5 4,6 4,6 4,3 4,5 4,5... behandlas alla jämlikt oavsett etnisk bakgrund 4,5 4,3 4,6 4,0 5,0 4,5 4,5 4,3 4,1 4,4 4,5... behandlas alla jämlikt oavsett ålder 4,3 3,9 4,3 3,9 4,9 4,4 4,4 4,0 4,0 4,4 4,3... behandlas alla jämställt oavsett kön Id Index högre än 385ä 3,85 är markerade med grönt. Id Index lägre än 355ä 3,55 är markerade med rött. 4,2 3,9 4,4 3,8 4,9 4,4 4,3 3,9 4,1 4,3 4,3

31 Trygghet Kränkande särbehandling/mobbning Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 30 8% av medarbetarna uppger att de under det 44% upplever att situationen har förbättrats. senaste året personligen varit utsatta för kränkande särbehandling/mobbning på sin arbetsplats. Resultatet t t nedan baseras på den andel som uppgett att de blivit kränkta under det senaste året. Jag upplever att jag vid återkommande tillfällen blivit...utfrusen...utsatt för oönskade skämt och otrevliga kommentarer...undanhållen information som jag behöver för att lösa mina arbetsuppgifter Annat 28% 37% 30% 35% 0 0% 20% 40% 60% 80% 100% Staplarna summerar till mer än 100 procent då respondenterna kunnat ge mer än ett svar.

32 Trygghet Kränkande särbehandling/mobbning Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 31 Resultatet nedan baseras på den andel som uppgett att de blivit kränkta under det senaste året. Drygt hälften av de som blivit kränkta har tagit upp det med sin chef. Har du tagit upp detta med någon av följande? Chef 52% Facklig representant 24% Företagshälsan 12% Annan 25% Nej, har ej tagit upp det med någon av ovanstående 24% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Staplarna summerar till mer än 100 procent då respondenterna kunnat ge mer än ett svar.

33 Trygghet Sexuella trakasserier 1% av medarbetarna uppger att de under det senaste året personligen varit utsatta för sexuella trakasserier på sin arbetsplats. Resultatet nedan baseras på den andel som uppgett att de blivit it trakasserade under det senaste året. Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 32 Drygt hälften av de som blivit utsatta har tagit upp det med någon. 55% upplever att situationen har förbättrats. Har du tagit upp detta med någon av följande? Chef 24% Facklig representant Kommunhälsan 3% 0% Annan 32% Nej, har ej tagit upp det med någon av ovanstående 47% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Staplarna summerar till mer än 100 procent då respondenterna kunnat ge mer än ett svar.

34 Trygghet Hot eller våld Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 33 14% av medarbetarna uppger att de under det 59% upplever att situationen har förbättrats. senaste året personligen varit utsatta för hot eller våld på sin arbetsplats. Resultatet nedan baseras på den andel som uppgett att de blivit it hotade eller utsatt tt för våld under det senaste året. Då medarbetare utsatts för hot eller våld har en incidentrapport skapats 59% har en handlingsplan upprättats 16% har man arbetat med att förbättra rutinerna* 55% 0% 20% 40% 60% 80% 100% * Frågan är ny för i år. Staplarna summerar till mer än 100 procent då respondenterna kunnat ge mer än ett svar.

35 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 34 Medarbetarskap Se kommentarer nästa sida. I min arbetsgrupp delar vi gärna med oss av våra kunskaper och erfarenheter till varandra Medel- Ingen värde åsikt 4,0 2% Jag är delaktig i att ttta fram arbetsgruppens mål ,0 3% Jag signalerar när jag behöver avlastning eller hjälp med att prioritera arbetsuppgifter I min arbetsgrupp är vi lyhörda för varandras behov och önskemål I min arbetsgrupp har vi högt i tak och vågar framföra våra åsikter I min arbetsgrupp delar vi gärna med oss av våra kunskaper och erfarenheter till andra utanför gruppen ,9 2% 39 3,9 2% 3,8 2% 38 3,8 6% Målen för arbetet är klart uttalade ,8 3% Våra arbetsplatsträffar t t fungerar bra ,7 3% Om konflikter uppstår hanterar vi dem på ett bra sätt ,6 7% Vi ger varandra återkoppling på varandras arbete ,6 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2)

36 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 35 Medarbetarskap Drygt sju av tio respondenter uppger att de är delaktiga i att ta fram arbetsgruppens mål. Tre av fyra medarbetare anser att man delar med sig av kunskaper och erfarenheter till varandra. Dock är man sämre på att ge varandra återkoppling på utfört arbete. Endast drygt hälften anser att man gör det.

37 Medarbetarskap Åtgärdsmatris Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid Presta ation 1. Jag är delaktig i att ta fram arbetsgruppens mål 2. Målen för arbetet är klart uttalade 3. Jag signalerar när jag behöver avlastning eller hjälp med att prioritera arbetsuppgifter 4. I min arbetsgrupp är vi lyhörda för varandras behov och önskemål 5. Om konflikter uppstår hanterar vi dem på ett bra sätt 6. I min arbetsgrupp har vi högt i tak och vågar framföra våra åsikter 7. Vi ger varandra återkoppling på varandras arbete Vårda Påverkan 8. I min arbetsgrupp delar vi gärna med oss av våra kunskaper och erfarenheter till varandra 9. I min arbetsgrupp delar vi gärna med oss av våra kunskaper och erfarenheter till andra utanför gruppen 10. Våra arbetsplatsträffar t t fungerar bra Förbättra Övervaka

38 Medarbetarskap Åtgärdsmatris Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 37 Samtliga frågor inom området Medarbetarskap ligger på en medelhög påverkansgrad. Eftersom de också har medelhöga eller höga resultat hamnar de inom gröna fält och är faktorer att vårda.

39 Medarbetarskap Resultat per förvaltning/vkab Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 38 Totalt Arb och Gymn Kom- Miljö/ Kult/Fri Oms SoB Stads- Tekniska VKAB välf förv ledn hälso byggnad Antal I min arbetsgrupp delar vi gärna med oss av våra kunskaper och 4,0 3,8 3,8 3,8 4,5 4,1 4,1 4,1 3,9 4,0 4,0 erfarenheter till varandra Jag är delaktig i att ta fram arbetsgruppens mål 3,8 3,9 3,9 3,9 4,2 4,0 4,2 3,6 3,3 3,5 4,0 Jag signalerar när jag behöver avlastning eller hjälp med att 38 3,8 35 3,5 38 3,8 35 3,5 40 4,0 41 4,1 37 3,7 37 3,7 37 3,7 39 3,9 39 3,9 prioritera arbetsuppgifter I min arbetsgrupp är vi lyhörda för varandras behov och önskemål 3,8 3,5 3,5 3,5 4,3 3,9 4,0 3,9 3,6 3,8 3,9 I min arbetsgrupp har vi högt i tak och vågar framföra våra åsikter 3,7 3,6 3,7 3,5 4,5 3,8 4,0 3,9 3,7 3,9 3,8 I min arbetsgrupp delar vi gärna med oss av våra kunskaper och 3,9 3,6 3,7 3,4 4,4 3,8 3,9 4,1 3,7 3,8 3,8 erfarenheter till andra utanför gruppen Målen för arbetet är klart uttalade 3,7 3,6 3,6 3,4 4,0 3,9 4,0 3,5 3,3 3,5 3,8 Våra arbetsplatsträffar fungerar bra 37 3,7 34 3,4 37 3,7 33 3,3 45 4,5 38 3,8 38 3,8 38 3,8 36 3,6 36 3,6 37 3,7 Om konflikter uppstår hanterar vi dem på ett bra sätt Vi ger varandra återkoppling på varandras arbete Index högre än 3,85 är markerade med grönt. Index lägre än 3,55 är markerade med rött. 3,5 3,3 3,5 3,2 4,4 3,6 3,9 3,6 3,3 3,6 3,6 35 3,5 32 3,2 33 3,3 33 3,3 40 4,0 37 3,7 36 3,6 36 3,6 34 3,4 35 3,5 36 3,6

40 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 39 Ledarskap Se kommentarer nästa sida. Min närmaste chef Medelvärde Jag är som helhet nöjd med min närmaste chef ,0 7% Jag kan säga mina åsikter till min närmaste chef ,2 7% informerar om viktiga händelser och beslut ,0 6% skapar ett öppet och tillåtande klimat ,0 7% ger mig det stöd som jag behöver i mitt arbete ,9 8% stödjer och stimulerar medarbetare som vill förbättra verksamheten ,9 14% förmedlar vision, värderingar och mål till arbetsgruppen ,8 10% Ingen åsikt är ofta tillgänglig ,8 6% visar intresse för mitt arbete ,8 8% är bra på att fatta beslut ,8 9% följer upp att det vi bestämt blir gjort ,7 10% är bra på att planera och organisera verksamheten/arbetet ,7 11% ger återkoppling på hur jag lyckas med mina arbetsuppgifter ,6 10% hanterar konflikter på ett bra sätt ,5 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2)

41 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 40 Ledarskap Ledarskapet får ett bra betyg. Drygt sju av tio är som helhet nöjda med sin närmaste chef. Det man framför allt är nöjd med är chefens förmåga att informera och skapa ett öppet arbetsklimat. t Lägst betyg ges för återkoppling samt konflikthantering.

42 Ledarskap Åtgärdsmatris Min närmaste chef Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid ger mig det stöd som jag behöver i mitt arbete skapar ett öppet och tillåtande klimat 3. ger återkoppling på hur jag lyckas med mina arbetsuppgifter 4. är bra på att fatta beslut Presta ation 5. hanterar konflikter på ett bra sätt 6. informerar om viktiga händelser och beslut 7. är bra på att planera och organisera verksamheten/arbetet 8. stödjer och stimulerar medarbetare som vill förbättra verksamheten 9. följer upp att det vi bestämt t blir gjort Vårda Förbättra Övervaka Påverkan 10. är ofta tillgänglig 11. visar intresse för mitt arbete 12. förmedlar vision, värderingar och mål till arbetsgruppen 13. Jag kan säga mina åsikter till min närmaste chef 14. Jag är som helhet nöjd med min närmaste chef

43 Ledarskap Åtgärdsmatris Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 42 Den fråga inom ledarskapsavsnittet som har den största inverkan på medarbetarnas helhetsinställning till sin arbetssituation är chefens förmåga att ge det stöd som behövs i arbetet. Övriga frågor ligger på en medelhög påverkan. Konflikthantering har ett svagare resultat och kan ses som ett förbättringsområde.

44 Ledarskap Resultat per förvaltning/vkab Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 43 Arb och Gymn Kom- Miljö/ Kult/Fri Oms SoB Stads- Tekniska VKAB Totalt välf förv ledn hälso byggnad Antal Jag är som helhet nöjd med min 4,0 3,7 4,0 3,4 4,8 4,1 4,0 4,1 3,8 4,0 4,0 närmaste chef Min närmaste chef... Jag kan säga mina åsikter till min närmaste chef 4,2 4,0 4,3 3,6 4,7 4,2 4,2 4,1 4,1 4,3 4,2...informerar om viktiga händelser och beslut 3,9 3,8 4,1 3,7 4,5 4,1 4,1 4,2 3,6 3,8 4,0...skapar ett öppet och tillåtande klimat 4,0 3,7 4,1 3,2 4,8 4,0 4,0 4,0 3,7 4,1 4,0...ger mig det stöd som jag behöver i mitt arbete 3,9 3,7 3,9 3,6 4,4 4,0 3,9 4,0 3,8 4,0 3,9...stödjer och stimulerar medarbetare som vill förbättra verksamheten 3,8 3,6 3,9 3,3 4,5 4,0 3,9 3,9 3,5 3,9 3,9...förmedlar vision, värderingar och mål till arbetsgruppen 3,7 3,4 3,7 3,3 3,9 4,0 3,9 3,7 3,3 3,6 3,8...är ofta tillgänglig 3,8 3,4 3,6 3,2 4,6 3,9 3,8 3,7 3,8 3,7 3,8...visar intresse för mitt arbete 3,8 3,5 3,7 3,4 4,4 3,9 3,7 3,7 3,6 3,8 3,8...är bra på att fatta beslut 3,6 3,5 3,6 3,3 4,5 3,8 3,8 4,0 3,6 3,8 3,8...följer upp att det vi bestämt blir gjort 3,5 3,5 3,7 3,5 4,3 3,9 3,8 3,7 3,4 3,6 3,7...är bra på att planera och organisera verksamheten/arbetet 3,6 3,4 3,6 3,2 4,4 3,8 3,8 3,7 3,4 3,5 3,7...ger återkoppling på hur jag lyckas med mina arbetsuppgifter 3,5 3,3 3,7 3,4 3,9 3,7 3,5 3,7 3,4 3,6 3,6...hanterar konflikter på ett bra sätt 3,3 3,3 3,5 2,8 4,5 3,6 3,6 3,7 3,2 3,5 3,5 Index högre än 3,85 är markerade med grönt. Index lägre än 3,55 är markerade med rött.

45 Ledarskap Frågor till chefer Nästan sju av tio chefer inom kommunkoncernen anser att de totalt sett har bra förutsättningar för att utföra sitt chefsuppdrag. Som helhet har jag bra förutsättningar för att utföra mitt uppdrag som chef Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 44 Framförallt tycker man att chefsuppdraget är tydligt. Dock är nästan två av tio chefer missnöjda när det gäller resurser för att utföra arbetet Medelvärde Ingen åsikt 3,8 4% Mitt chefsuppdrag är tydligt ,0 3% Chefsgruppen som jag ingår i fungerar bra ,9 9% Jag har tillräckligt med stöd för att kunna utföra mitt chefsuppdrag Jag har tillgång till bra verktyg för att kunna utföra mitt chefsuppdrag ,9 4% 3,8 3% Min närmaste chef följer upp hur jag utför mitt chefsuppdrag ,8 11% Jag har de resurser som krävs för att utföra mitt arbete ,5 4% 69 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2) 25 7

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes Malmö stad 1 (1) Datum 2014-05-14 Handläggare Sara Mellander Planeringssekreterare Sara.Mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Medarbetarenkät 2014 FRI-2014-2099 Sammanfattning Sedan 2006 genomför Malmö stad

Läs mer

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013 Riksbanken Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB September 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Riksbanken beslutade att 2011 genomföra en medarbetarundersökning. Målgrupp

Läs mer

Medarbetarenkät 2008

Medarbetarenkät 2008 SIDAN Medarbetarenkät 00 (medelvärden) Om undersökningen USK har på uppdrag av stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning genomfört enkäter med stadens medarbetare. Undersökningen är genomförd

Läs mer

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013 Tyresö kommun Föräldrar Förskola 1582 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning i förskola,

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen, syfte och metod 2 Fakta om undersökningen, svarsfrekvens 3 Stöd för tolkning

Läs mer

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Riksbanken, Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI)

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Umeå Universitet Projektledare Quicksearch: Anna Kilander Tiina Stridh Syfte och Bakgrund SYFTE Medarbetarundersökningen är ett viktigt hjälpmedel för att

Läs mer

Medarbetarenkäten 2009

Medarbetarenkäten 2009 Övergripande rapport för Jenny Axelsson Personalavdelningen 1. Inledning Piteå kommun ska genomföra en årlig kommunövergripande medarbetarenkät som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultat

Läs mer

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Sammanfattande mått 08 Medarbetarindex 7 78 76 68 Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57 Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Samverkan och kunskapsdelning 5 83 79 69 Ledarskap 5 83 77 69 Handlingskraft/medverkande

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Januari 2013 Svarsfrekvens Per förvaltning och bolag Karlstads Kommun Airport ASF BUF FD/VD GYF KBAB KEAB

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI)

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Karolinska Institutet Projektledare Quicksearch: Anna Kilander Syfte och Bakgrund SYFTE Medarbetarundersökningen är ett viktigt hjälpmedel för att kartlägga

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

Lidingö stad medarbetarundersökning November 2010

Lidingö stad medarbetarundersökning November 2010 Lidingö stad medarbetarundersökning November Organisationsutveckling med undersökningar FÖRÄNDRINGSARBETE Grupputveckling Coachning ÅTERKOPPLING Diskussion Lokala handlingsplaner UPPFÖLJNING Återkoppling

Läs mer

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012 1(9) Region Gotlands Medarbetarenkät rapport - 2012 Antal svar på Region Gotland 2012: 4638 av 5694 (81%) Antal svar på Region Gotland 2011: 4912 av 5819 (84%) Positiva svar på skala 1 till 5 är 4-5. Frekvens:

Läs mer

RAPPORT. SHIS Bostäder Medarbetarenkät 2014 SHIS STATISTIK OCH UTREDNINGAR UPPDRAGSNUMMER 3583299000 2014-04-18

RAPPORT. SHIS Bostäder Medarbetarenkät 2014 SHIS STATISTIK OCH UTREDNINGAR UPPDRAGSNUMMER 3583299000 2014-04-18 Bostäder Medarbetarenkät 2014 UPPDRAGSNUMMER 3583299000 STATISTIK OCH UTREDNINGAR . Om undersökningen Sweco har på uppdrag av Bostäder genomfört en medarbetarundersökning med stiftelsens medarbetare. Undersökningen

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen?

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen? MEDARBETARBAROMETERN RESULTAT 2014 Hej! I slutet av år 2014 fick alla våra medarbetare med månadslön möjlighet att fylla i den årliga medarbetarenkäten. Syftet med undersökningen är att man anonymt ska

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER 2012

MEDARBETARBAROMETER 2012 MEDARBETARBAROMETER 2012 1 Medarbetarbarometer 2012 Innehåll sid 3 sid 4 sid 8 sid 18 2 Återkommande mätning av arbetsmiljön Hagfors kommun genomför en återkommande mätning för att: Ge alla medarbetare

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90%

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90% Sammanfattande mått Negativ Positiv 8 6 8 Medarbetarindex 9 77 67 65 Förutsättningar i organisationen 14 65 54 55 Personlig arbetssituation 12 73 65 63 Samverkan och kunskapsdelning 6 83 72 66 Ledarskap

Läs mer

Medarbetarenkät på vård- och omsorgsförvaltningen 2010 (Nöjd Medarbetar Index NMI) resultatredovisning och förslag till åtgärder

Medarbetarenkät på vård- och omsorgsförvaltningen 2010 (Nöjd Medarbetar Index NMI) resultatredovisning och förslag till åtgärder VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsförvaltningen Vård- och omsorgsnämndens handling nr 15/2010 RESULTATREDOVISNING 1(20) 2010-08-30 Vår handläggare Ert datum Er beteckning Lena Andréasson

Läs mer

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72.

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72. Sammanfattande mått Medarbetarindex 15 67 64 Förutsättningar i organisationen 25 53 52 Personlig arbetssituation 17 64 61 Samverkan och kunskapsdelning 12 72 63 Ledarskap 18 61 61 Handlingskraft 6 82 77

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt.

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt. Faktorer - diagram 1 Faktorer - procent 2 Faktor 6+5 4+3 2+1 Bortfall Mottagare Arbetsbelastning 38,5% 30,5% 30,3% 0,7% 3,67 Arbetskamrater 84,5% 12,0% 2,8% 0,7% 5,33 Arbetsrelaterade besvär 43,9% 28,1%

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarundersökning 2014 Vetlanda kommun, VETAB och Witalabostäder HR-avdelningen Annika Edvardsson och Malin Claesson Vetlanda kommun Vetlanda kommun, 574 80 Vetlanda Besöksadress: Stadshuset, Storgatan

Läs mer

Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg

Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg Linköpings Universitet Medicin och hälsa (IMH) ÖVERSIKT 07 Arbetsplatsindikator Övrigt Förutsättningar i organisationen Medarbetarsamtal och lönesamtal

Läs mer

Arbetsfö rmedlingen Rapport medarbetarundersökning 2014

Arbetsfö rmedlingen Rapport medarbetarundersökning 2014 Arbetsfö rmedlingen Rapport medarbetarundersökning 2014 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 2.1. Om medarbetarundersökningar hos Arbetsförmedlingen... 4 2.2. Arbetsförmedlingens index...

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan

Tjänsteskrivelse. Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2015-01-29 Vår referens Yvonne Gustafsson Administrativ chef yvonne.gustafsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan

Läs mer

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011 Gävle kommun Medarbetarundersökning 2011 Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING 3 TOLKNINGSMALL FÖR STAPLAR 4 ELVA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN OCH PRESTATIONSNIVÅ 4 BESKRIVNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 5 ARBETSRELATERAD

Läs mer

Resultat medarbetarundersökning 2014

Resultat medarbetarundersökning 2014 Resultat medarbetarundersökning 2014 Svarfrekvens 65% 2014 72% Kommentar svarfrekvens Svarsfrekvensen är något bättre i år men arbete för att förbättra svarfrekvensen ytterligare behöver göras till kommande

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

Medarbetarundersökning Landstinget Västmanland 2013

Medarbetarundersökning Landstinget Västmanland 2013 Medarbetarundersökning Landstinget Västmanland 2013 Genomförd under perioden 10 september 1 oktober 2013 2013-11-21 NMI 2013 en snabböversikt Nedan följer en kortfattad översikt över resultat från NMI

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Rapport 1(23) Medarbetarundersökning 2013 2(23) Innehållsförteckning 3(23) 1 Bakgrund I Kramfors kommuns styrmodell har fokusområdet medarbetare det övergripande målet attraktiv arbetsgivare och ett av

Läs mer

2014-11-12 MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014 ARBETSFÖRMEDLINGEN

2014-11-12 MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014 ARBETSFÖRMEDLINGEN 2014-11-12 MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014 ARBETSFÖRMEDLINGEN Anonymitet IC Quality arbetar efter branschetiska principer: Undersökningen är frivillig Minst 5 svar per fråga krävs för att resultatredovisning

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454 KALLELSE 2010-11-25 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Bo Lager Ordförande Peter Scharff Sekreterare

Läs mer

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011 Sida 1 av 11 Riksgälden medarbetarundersökning rapport - Mars 2011 Antal svar på Totalt 2011: 146 av 167 (87%) Antal svar på Totalt 2009: 140 av 149 (94%) Antal svar på Totalt 2007: 140 av 152 (92%) Skala

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013

MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013 MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013 Medarbetarbarometer 2013 Innehåll Syfte sid 3 Metod och förklaringar sid 4-7 Sammanfattning av resultat sid 8-16 Det fortsatta arbetet sid 17 2 Syfte Återkommande mätning

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Medarbetarenkät 2010

Medarbetarenkät 2010 Medarbetarenkät 2010 Kön Kön 1.Man 11(8%) 2.Kvinna 133(92%) Enhet 1.Vård och Omsorg 144(100%) Enhet Vård och Omsorg 1.Nybog/brandkårsg 5(3%) 2.Pers. assistans 13(9%) 3.Skogsdungen/Solglänta Daglig verk.

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten 1 Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du resultatet från medarbetarenkäten 2014 för hela Stockholms stad. Information Insikt Handling I stadens arbete

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Arbetsmaterial tom 2011-09-07. Insikt 2011 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GÖTEBORGS STAD

Arbetsmaterial tom 2011-09-07. Insikt 2011 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GÖTEBORGS STAD Arbetsmaterial tom 2011-09-07 Insikt 2011 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GÖTEBORGS STAD SKL Insikt 2011, sid 2 Disposition Resultat och sammanfattning sida 3 Fakta om undersökningen

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Medarbetarundersökning 2013 Vetlanda kommun, Vetab och Witalabostäder Vetlanda kommun den 24 oktober 2013 Malin Claesson och Annika Edvardsson HR-avdelningen 1 Inledning Medarbetarundersökning har tidigare

Läs mer

RESULTATGUIDE Frölunda Specialistsjukhus. Medarbetarundersökning 2013

RESULTATGUIDE Frölunda Specialistsjukhus. Medarbetarundersökning 2013 Frölunda Specialistsjukhus Medarbetarundersökning 2013 Inledning Resultatguiden är utformad av Springlife och VGR. Den ger vägledning för hur resultatet från Springlifes medarbetarundersökning ska tolkas.

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Slutrapport Kort version

Slutrapport Kort version Slutrapport Kort version Medarbetarenkät Medarbetarenkät Ledar 2013 2 (10) Medarbetarenkät för Stockholms stad 2013 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000

Läs mer

Polisens medarbetarundersökning 2010 Nationell analys. Rikspolisstyrelsen HR-avdelningen

Polisens medarbetarundersökning 2010 Nationell analys. Rikspolisstyrelsen HR-avdelningen Polisens medarbetarundersökning 2010 Nationell analys Rikspolisstyrelsen HR-avdelningen 1 Kort om medarbetarundersökningen 2010 Medarbetarundersökningen består av: Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) enligt SCB:s

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000 medarbetare på samtliga förvaltningar och bolag och besvarades av 77 procent

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

Medarbetarenkät 2010 Under hösten 2010 genomförs denna enkät som riktar sig till medarbetare i Eslövs kommun. Syftet med undersökningen är att kunna utveckla kommunen för medarbetarnas och medborgarnas

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 Sid 1(6) JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 För allas lika värde, rättigheter och möjligheter i jobbet Sid 2(6) 1 Inledning och bakgrund Jämställdhets-

Läs mer

Personalpolicy för Hällefors kommun

Personalpolicy för Hällefors kommun Personalpolicy för Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Mål... 3 2 Syfte... 3 3 Värdegrund... 3 4 Medarbetarskap och ledarskap... 4 5 Arbetsmiljö och hälsa... 4 6 Personalförsörjning... 6 7 Jämställdhet och

Läs mer

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS Riksgälden Presentation Medarbetarundersökning 2014 TNS Syfte med medarbetarundersökningen Undersökningen är ett viktigt verktyg för att vi ska kunna utveckla och förbättra vår organisation, vårt sätt

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för lika rättigheter och möjligheter. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen

Läs mer

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun Personalpolitiskt program Karlskrona kommun Innehåll Trygg. Framgångsrik. Delaktig. Stolt. 3 Medarbetarskap 4 Ledarskap 5 Kompetens 6 Hållbart arbetsliv 7 Lön 8 Mångfald 9 Stolt och framgångsrik 10 Det

Läs mer

Resurscentrum Kundundersökning 2011

Resurscentrum Kundundersökning 2011 Resurscentrum Kundundersökning 2011 September 2011 Genomförd av CMA Research AB Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Resultat kundnöjdhet

Läs mer

Bildningsförvaltningen. Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete i arbetsmiljöfrågor

Bildningsförvaltningen. Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete i arbetsmiljöfrågor Bildningsförvaltningen Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete i arbetsmiljöfrågor Fastställd: Handläggare: Helene Björkqvist, Maria Evald Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete inom arbetsmiljöområdet

Läs mer

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 kommun Samlingsbild 09 08 09 09 Medarbetarindex 5 78 69 68 Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71 Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 Personlig arbetssituation 15 72 78 73 73 Arbetsförutsättningar 5 74 81

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

ICT - Inklusive undernoder KTH

ICT - Inklusive undernoder KTH ICT - Inklusive undernoder KTH Medarbetarundersökning Rapport ICT skolan 2013 ICT - Inklusive undernoder Bakgrund I det här dokumentet kan du ta del av resultatet för din avdelning samt jämföra det med

Läs mer

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Definition Återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda medarbetare eller chefer på ett kränkande sätt

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Samtliga kategorier 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 50% 40% 30% 20% 10%

Samtliga kategorier 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 50% 40% 30% 20% 10% 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Samtliga kategorier Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Återkoppling Samtliga kategorier Arbetsplatsutveckling Tid för planering Ledarskap Trivsel Jag trivs

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14

Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14 PERSONALPOLICY VÄNERSBORGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14 VARFÖR EN PERSONALPOLICY? Kommunen är en stor arbetsgivare med verksamheter inom många viktiga områden. Våra anställda möter Vänersborgarna

Läs mer

Medarbetarenkät 2013 Vårgårda

Medarbetarenkät 2013 Vårgårda Medarbetarenkät 2013 Vårgårda Instämmer inte Instämmer helt 1 2 3 4 Medel Svarande Inget svar Jag är insatt i min arbetsplats mål 1,5% 7,2% 37,8% 53,6% 3,4 685 0 Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Kf 2012-09-27, 116 Blad 1(9) PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Inledning Samhället präglas allt mer av mångfald, med människor från exempelvis olika

Läs mer

Rapport: Greppa Näringen Rådgivarundersökning 2013 Kvantitativ del

Rapport: Greppa Näringen Rådgivarundersökning 2013 Kvantitativ del Rapport: Greppa Näringen Rådgivarundersökning 2013 Kvantitativ del 2013-07-03 Fredrik Askhem Markör Marknad och Kommunikation AB Bakgrund Teknisk beskrivning och om rapporten Greppa Näringen har låtit

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Personalpolicy 2012-2015

Personalpolicy 2012-2015 2012-01-02 Personalpolicy 2012-2015 Den här policyn är för dig som arbetar i Järfälla kommun. Omvärlden förändras ständigt och vi måste vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla våra verksamheter

Läs mer

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 Boenden: Humana Omsorg AB och Carema Care AB Daglig verksamhet: Carema Care AB

Läs mer

Jobbhälsobarometern Skola

Jobbhälsobarometern Skola 8 september 2014 Sveriges Företagshälsor och Svensk Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern Skola De anställdas syn på jobbet inom utbildningssektorn Innehållsförteckning Förord... 2 Om undersökningen... 3

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag Om oss Progressiera AB, en naturlig samarbetspartner för offentlig sektor, myndighet och landsting Specialiserade inom Medarbetarundersökningar

Läs mer

Pysslingen förskolor Medarbetarundersökning 2013. Gläntan Antal svar: 22 st Svarsfrekvens: 100 procent

Pysslingen förskolor Medarbetarundersökning 2013. Gläntan Antal svar: 22 st Svarsfrekvens: 100 procent Medarbetarundersökning Antal svar: st Svarsfrekvens: procent Presentation Om undersökningen Resultat - NMI, Ledarskap, Engagemang och Attraktivitet Index per frågeområde Resultat per fråga Verksamhetsspecifika

Läs mer

Resultat Medarbetarenkäten 2014. Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1

Resultat Medarbetarenkäten 2014. Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1 Resultat Medarbetarenkäten 2014 Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1 Medarbetarenkäten 2014 Medarbetarenkäten utgår ifrån Lunds kommuns medarbetarpolicy. Enkäten består av frågor om verksamheten,

Läs mer

Sjöbo Kommun. längta till

Sjöbo Kommun. längta till Sjöbo Kommun En arbetsplats att längta till 2 sjöbo.se Innehåll Detta är arbetsplatsen Sjöbo kommun 4 Vår värdegrund 4 Rätt medarbetare på rätt plats 5 Arbetsmiljö och hälsa i fokus 6 Jämlikhet som ledstjärna

Läs mer

Tabell 1 Betygsindex, medelbetyg och svarsfördelning Sthlm:s polismyndighet

Tabell 1 Betygsindex, medelbetyg och svarsfördelning Sthlm:s polismyndighet Tabell 1 Betygsindex, medel och sfördelning Sthlm:s polismyndighet Antal ande: 4 323 ande : 73 n och sfördelning för frågorna i Polisens medarbetarundersökning. På en skala 1-10 har medarbetarna för varje

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer