Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %."

Transkript

1 Emma Nilsson Medarbetarenkät Vård och Omsorg 2013 Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %. Denna rapport är en sammanställning (se bilaga 1) och analys av hela förvaltningens resultat från medarbetarenkäten. Resultatet i 2013 års medarbetarenkät är inte helt jämförbart med tidigare års resultat, då vissa frågor inom enkäten har omarbetats samt nya frågor har lagts till. Vid resultatbearbetningen har svarsalternativen Instämmer helt och Instämmer till stor del slagits ihop till Instämmer för att utröna ifall Vård och Omsorg når 80 % - gränsen för godkänt enligt IiP kvalitetsstandarden. Totalt finns det 50 påståenden för medarbetarna att ta ställning till. Utav de 50 har Vård och omsorg sju tilläggsfrågor (påståenden) som är kopplade till det mål- och värdegrundsarbete som bedrivs inom förvaltningen och sedan finns det nio påståenden från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gällande Hållbart medarbetarengagemang, där några av dem är snarlika kommunens påstående. Resultat Generellt är resultatet för Vård och Omsorg år 2013 positivt. Medarbetarna instämmer i majoriteten av påståendena. Bäst resultat ligger på 95 % och sämst på 65 %. Av totalt 50 påståenden är det 5 påståenden där över 90 % instämmer, 21 påståenden där mellan % instämmer, 19 påståenden där % instämmer och 4 påståenden där mindre än 70 % instämmer (se bilaga 1). Arbetsmiljö och arbetssituation 75 % skulle rekommendera en bekant att söka jobb i Eslövs kommun och 76 % anser att Eslövs kommun är en bra arbetsgivare. När det gäller upplevelsen av sitt arbete så svarar 95 % att jag känner stolthet över det arbete jag utför, 86 % att jag trivs bra på jobbet och 88 % att mitt arbete känns meningsfullt. Det är 71 % som uppger att de känner till lönekriterierna för sin lön. För påstående gällande den sociala arbetsmiljön anser 95 % att jag visar uppskattning för de insatser som mina arbetskamrater bidrar med, 87 % att samarbetet är bra när vi utför gemensamma arbetsuppgifter och 75 % upplever att stämningen är god på min arbetsplats. På frågor kring trakasserier så upplever 82 % att trakasserier inte Vård och Omsorg Postadress Eslöv Besöksadress Gröna torg 2 Telefon Telefax E-post vard.och.omsorg@eslov.se Webb 1 (6)

2 förekommer på min arbetsplats och 87 % anser att det är tydligt att trakasserier inte tolereras på min arbetsplats. Av medarbetarna så är det 67 % som upplever att konflikter inte förekommer på min arbetsplats. För påståenden som rör arbetsbelastning och möjlighet till balans och återhämtning så svarar 80 % att jag har balans mellan arbete och fritid, 89 % att jag kan hantera eventuell stress som ibland förekommer i arbetet, 68 % anser att jag har möjlighet att få stöd och hjälp av sin chef vid hög arbetsbelastning och 65 % anser att jag får stöd av min chef att ha balans mellan arbete och fritid När det gäller relationen medarbetare-chef uppger 83 % att jag har en god relation till min närmaste chef, 72 % att jag får återkoppling av min chef på det arbete jag utför och 73 % att alla på min arbetsplats blir bemötta av chefen på ett likvärdigt sätt. Målarbete och delaktighet När det gäller målarbetet är det 91 % som vet vilka mål som gäller för sin arbetsplats, 88 % som är insatta i sin arbetsplats mål, 86 % som har egna utvecklingsmål (86 %), 94 % som vet vad som förväntas av de i sitt arbete och 88 % som kan se att deras arbetsinsats bidrar till att uppnå arbetsplatsens mål. En hög andel upplever även att jag har varit delaktiga i utformningen av mina egna utvecklingsmål (86 %) medans 73 % svarar att min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt. När det gäller värdegrunden så är det 91 % som känner till Vård och Omsorgs ledstjärnor och vet vad de innebär för dem i deras arbete och 83 % kan ge exempel på hur Vård och Omsorgs ledstjärnor gynnar brukarna. Vad gäller möjlighet att vara med och påverka sin arbetssituation samt bidra till utveckling svarar 79 % att jag är delaktiga i utformningen av arbetsplatsens mål, 76 % att jag anser att vi arbetar med ständiga förbättringar på min arbetsplats och 75 % anser att vi är delaktiga och samverkar kring verksamhetsfrågor på APT. Över 80 % uppgav att de uppmuntrades av sin chef till att vara delaktig i frågor som rör deras arbetsplats samt till att förbättra verksamheten. 78 % uppger att de känner sig trygga när de framför synpunkter till sin chef. Kompetensutveckling Påstående gällande kompetensutveckling visar att 78 % kan se att min kompetensutveckling bidrar till att arbetsplatsens mål uppnås, 74 % anser att alla på min arbetsplats har möjlighet att få kompetensutveckling, 70 % anser att min chef skapar förutsättningar för mig att få kompetensutveckling, 86 % svarar att jag kan se att min kompetensutveckling har haft betydelse för mig att förbättra mitt arbete, 79 % anser att jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete och 65 % anser att vi följer upp kompetensutveckling på min arbetsplats. 2 (6)

3 Analys Nedanstående analys beskriver hur resultat och utvecklingsområdena från 2012 ser ut i relation till årets resultat. Sedan beskrivs Vård och Omsorgs styrkor 2013 och utvecklingsområden inför år Utvecklingsområden utifrån resultatet 2012 De utvecklingsområden som identifierades utifrån år 2012 medarbetarenkätsresultat var kompetensutveckling, facklig samverkan, stöd/återkoppling från chef och psykosocial arbetsmiljö. Kompetensutveckling När det gäller kompetensutveckling så var det endast 66,7 %, år 2012, som ansåg att kompetensutveckling följdes upp på arbetsplatsen och 75,4 % ansåg att sin chef skapade förutsättningar för kompetensutveckling, vilket var en minskning jämfört med En orsak som angavs var att ordet kompetensutveckling kan ha olika innebörd för de som svarar och förknippas ofta med formellt lärande i form av kurser och utbildningar och inte det informella lärandet som sker genom dialog, erfarenhet och utbyte kolleger sinsemellan och i det dagliga arbetet. Under 2012 var förvaltningen restriktiv med kurser och utbildningar på grund av det ekonomiska läget. Ett förslag på förbättringsåtgärd 2013 var att uppmärksamma och diskutera begreppet kompetensutveckling på arbetsplatsträffar. Även under 2013 har det funnits en stram budget gällande formell kompetensutveckling. Årets resultat angående uppföljning av kompetensutveckling (65 %) samt chefens förutsättningar (70 %) visar även det en minskning jämfört med 2012, vilket kräver ytterligare förbättringsåtgärder. Facklig samverkan I 2012 års enkät uppgav 55,3 % att man tycker att samverkan mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna fungerar bra på arbetsplatsen. I årets medarbetarenkät omarbetades påståenden, då fjorårets kunde upplevas svårtolkad. På påståendet att jag anser att vi är delaktiga och samverkar kring verksamhetsfrågor på APT (arbetsplatsträffar) är det 75 % som instämmer år Om ökningen beror på att själva påståendet har omformulerats är svårt att avgöra, men det är positivt att resultatet har ökat. Här krävs det dock en djupare utvärdering 2014 för att ta reda på hur medarbetarna upplever den fackliga samverkan och hur den kan förbättras ytterligare. Stöd/återkoppling från chef Detta utvecklingsområde berör stöd och hjälp av chefen vid för hög arbetsbelastning och vilka lönekriterier som finns. År 2012 upplevde 73,1 % att jag har möjlighet att få stöd och hjälp av min chef vid hög arbetsbelastning. Årets resultat visar att det enbart är 68 % som upplever att de får stöd och hjälp vid hög arbetsbelastning, alltså en minskning jämfört med Även påståendet Jag anser att jag får stöd av min chef att ha balans mellan arbete och fritid är låg (65 %). Frågan man kan ställa sig är huruvida man som medarbetare svarar ifall man inte har upplevt någon hög arbetsbelastning eller obalans, vilket kan göra det svårt att tolka resultatet. Om man inte har upplevt hög arbetsbelastning eller obalans, så har man kanske heller inte fått något stöd och hjälp? Något som bekräftar det är att 80 % anser att de har balans mellan arbete och fritid och 89 % svarar att jag kan hantera eventuell stress som ibland förekommer i arbete. Även här krävs det en djupare undersökning av vad resultatet står för och hur det ska tolkas. 3 (6)

4 Lönekriterier var ett annat förbättringsområde inför Endast 61,5 % av medarbetarna uppgav att de kan ge exempel på lönekriterier. I årets enkät är motsvarande siffra 71 %, vilket visar på att det förbättringsarbetet i form av ökad information om lönekriterierna har gett resultat. Detta är dock ett område som ytterligare kan förbättras och tydliggöras under Psykosocial arbetsmiljö Ett utvecklingsområde 2013 handlar om påståendet kring konflikter och trakasserier. I fjorårets analys uppgavs dock att påståendena kunde ge utrymme till många olika tolkningar, vilket medfört att de har omformulerats I årets enkät uppgav 67 % att jag upplever att konflikter inte förekommer på min arbetsplats. Trots omformulering kan resultatet tolkas både som ett positivt och negativt resultat beroende på vad man lägger i begreppet konflikt och dess innebörd, vilket gör det svårt att uttala sig om resultatet. Här krävs det att begreppet diskuteras på varje enhet utifrån enhetens resultat och begreppsuppfattning. 77 % uppgav 2012 att trakasserier, såsom nedsättande eller kränkande uppträdanden eller kommentarer, inte förekommer på arbetsplatsen. I år var motsvarande siffra 82 %. Att trakasserier inte förekommer liksom påståendet som lyder Jag anser att det tydligt framgår att trakasserier inte tolereras på min arbetsplats. är påstående som egentligen borde ha ett 100-procentigt positivt svar. Detta är frågor som man ständigt behöver arbeta med i syfte att främja ett positivt arbetsklimat och välbefinnande bland medarbetarna. Styrkor utifrån 2013 års resultat De påståenden som ligger över 85 % är till stor del relaterade till målarbete, värdegrund och själva arbetssituationen. De goda resultaten som rör mål och utveckling är ett resultat av det utvecklingsarbete som pågått under flera år inom förvaltningen och är ett bevis på att förvaltningen har kommit långt. Diskussionen om målarbetet på såväl individuell nivå som på arbetsplatsnivå är viktig och måste hållas levande för att gemensamt uppnå målen. Vård och Omsorg har även under de senaste sex åren aktivt arbetat med att förankra och levandegöra värdegrundsarbetet, vilket resulterat i att 91 % känner till Vård och Omsorgs ledstjärnor och vad de innebär för dem i sitt arbete och 83 % kan ge exempel på hur Vård och Omsorgs ledstjärnor gynnar brukarna. Som ett exempel på förankringsarbete 2013 är det internat som genomfördes i september med samtliga chefer och teamledare med syfte att vidmakthålla och vidareutveckla värdegrundsarbetet och där olika värdighetsgarantier diskuterades. Att 95 % känner sig stolta över sitt arbete, 86 % trivs på sitt arbete och att 88 % känner att deras arbete är meningsfullt, är viktiga och betydelsefulla friskfaktorer när det gäller arbetsmiljö. En anledning till detta positiva resultat kan vara att 91 % vet vilka mål som gäller för sin arbetsplats, att 88 % tydligt ser kopplingen mellan deras arbete, mål och verksamhetens resultat samt att 94 % vet vad som förväntas av de i sitt arbete. En annan friskfaktor är att en hög andel, 83 %, anser att de har en god relation med sin närmaste chef och att 87 % upplever ett bra samarbete på arbetsplatsen. 4 (6)

5 Utvecklingsområden inför 2014 Flera av IiP indikatorerna som egna utvecklingsmål, delaktighet vid utformning av verksamhetens mål och möjlighet till kompetensutveckling har under flera år varit en styrka (över 80 %) inom Vård och Omsorg. Trots goda resultat 2013 är det av vikt att fortsätta hålla i och arbeta med ständiga förbättringar. Det finns dels några utvecklingsområden från i fjor som har försämrats 2013 och som kräver vidare analyser och åtgärder för att förbättras och dels några försämrade resultat från i år som behöver utvecklas och förbättras. Kompetensutveckling Ett förbättringsområde som man kan urskilja i årets resultat är att samtliga resultat som rör kompetensutveckling och verksamhetsutveckling/måluppföljning successivt har försämrats jämfört med tidigare år. Framförallt att arbeta med att skapa förutsättningar för kompetensutveckling och uppföljning av kompetensutveckling och mål, men även att tydliggöra kopplingen mellan kompetensutveckling i relation till förbättrat arbetsresultat. Under 2014 kvarstår utvecklingsområdet från 2013 att föra en dialog kring begreppet kompetensutveckling samt möjliggöra och utveckla det informella lärandet på arbetsplatsen ytterligare. Att det informella lärande är något som behöver medvetandegöras blir tydligt när resultatet visar att enbart 79 % anser att jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete. Denna procentsiffra borde vara mycket högre med tanke på de ständiga utmaningar och nya situationer som medarbetarna dagligen utses för i arbetet inom Vård och Omsorg. Det är även av vikt att arbeta vidare med målarbetet och uppföljningen av mål och kompetensutveckling. Som lite kuriosa kan det vara intressant att veta att år 2009 var det 58 % som instämde i att jag kan ge exempel på hur min kompetensutvecklig har haft betydelse för att utföra/förbättra mitt arbete jämfört med 87 % år 2013, vilket visar att ständiga förbättringar och ett ökat fokus ger resultat. Attraktiv arbetsgivare Ett annat utvecklingsområde 2014 är att ta tillvara de 95 % som är stolta över sitt arbete och de 86 % som trivs på sitt arbete och använda dem som goda ambassadörer i syfte att marknadsföra och synliggöra Eslövs kommun som en attraktiv arbetsgivare. 5 (6)

6 Bilaga 1 Sammanställning av 2013 år medarbetarenkät samt jmfr med 2012 års resultat. Andel (%) PLUS/ MINUS PÅSTÅENDE 65% 2 Jag anser att vi följer upp kompetensutvecklingen på min arbetsplats 65% 5 Jag anser att jag får stöd av min chef att ha balans mellan arbete och fritid 67% Jag upplever att konflikter inte förekommer på min arbetsplats 68% 6 Jag har möjlighet att få stöd och hjälp av min chef vid hög arbetsbelastning 70% 5 Jag anser att min chef skapar förutsättningar för mig att få kompetensutveckling 71% 9 Jag känner till de kriterier som ligger till grund för min lön 72% 0 Jag upplever att jag får återkoppling av min chef på det arbete jag utför 72% 1 Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser 73% Jag anser att alla på min arbetsplats blir bemötta av chefen på ett likvärdigt sätt 73% 3 Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt 74% 6 Jag anser att alla på min arbetsplats har möjlighet att få kompetensutveckling 75% 4 Jag upplever att stämningen är god på min arbetsplats 75% 20 Jag anser att vi är delaktiga och samverkar kring verksamhetsfrågor på APT 75% 2 Jag skulle rekommendera en bekant att söka jobb i Eslövs kommun 76% 2 Jag anser att vi arbetar med ständiga förbättringar på min arbetsplats 76% 0 Jag anser att Eslövs kommun är en bra arbetsgivare 76% Jag anser att vi medvetet arbetar med att höja mångfaldskompetensen på min arbetsplats Jag anser att rekrytering på min arbetsplats sker utifrån kompetens, utan hänsyn till 77% 7 exempelvis kön, ålder eller etninsk tillhörighet. 78% 2 Jag kan se att min kompetensutveckling bidrar till att arbetsplatsens mål uppnås 78% 3 Jag känner mig trygg när jag framför synpunkter till min chef 79% 0 Jag är delaktig i utformningen av arbetsplatsens mål 79% 3 Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete 79% 4 Jag ser framemot att gå till arbetet 80% 1 Jag anser att jag har balans mellan arbete och fritid 80% 1 Jag anser att vi uppmuntras av vår chef till att förbättra verksamheten 80% Jag anser att vi arbetar miljömedvetet på min arbetsplats 81% 2 Jag uppmuntras av min chef att vara delaktig i frågor som rör min arbetsplats 81% 2 Min närmaste chef visar fötroende för mig som medarbetare 82% 5 Jag upplever att trakasserier inte förekommer på min arbetsplats 83% 5 Jag anser att relationen till min närmaste chef är god 83% 4 Jag kan ge exempel på hur Vård och Omsorgs ledstjärnonr gynnar brukarna 84% 3 Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete 86% 1 Jag trivs bra på jobbet 86% 6 Jag kan se att min kompetensutveckling har betydelse för mig att förbättra mitt arbete 86% 6 Jag har utvecklingssamtal med min chef minst en gång per år 86% 5 Jag har egna utvecklingsmål 86% 1 Jag är delaktig i utformningen av mina egna utvecklingsmål 87% 2 Jag anser att vi samarbetar bra när vi utför gemensamma arbetsuppgifter 87% 4 Jag anser att det är tydligt att trakasserier inte tolereras på min arbetsplats 87% 1 Jag är insatt i min arbetsplats mål 88% 2 Jag kan se att min arbetsinsats bidrar till att uppnå arbetsplatsens mål 88% Jag anser att min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete 88% 2 Mitt arbete känns meningsfullt 89% 7 Jag kan hantera eventuell stress som ibland förekommer i arbetet 91% 0 Jag vet vilka mål som gäller för min arbetsplats 91% 1 Jag känner till Vård och Omsorgs ledstjärnor och vad de innbär för mig i mitt arbete 94% 1 Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete 95% 4 Jag visar uppskattning för de insatser som mina arbetskamrater bidrar med 95% 5 Jag känner stolthet över det atbete jag utför 80% 56% Jag har dialogsamtal med min teamledare 6-8 vecka 6 (6)

ESLÖVS KOMMUN. För arbetsgivaren: För arbetstagarna: Ovriga närvarande: PROTOKOLL 1(2)

ESLÖVS KOMMUN. För arbetsgivaren: För arbetstagarna: Ovriga närvarande: PROTOKOLL 1(2) PROTOKOLL 1(2) 2014-01-14 Förvaltningsövergripande samverkansgrupp Plats och tid Närvarande Stadshuset kl. 13.00 För arbetsgivaren: Eva Hallberg Ordförande För arbetstagarna: Yvonne Hansen Göran Tilly

Läs mer

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012 1 Arvika kommun medarbetarundersökning rapport - 2012 Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning o bolag) 2012: 1739 av 2385 (73%) Skala 1-5: (1=instämmer inte alls... 5=instämmer helt) 4-5 grön stapel

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Medarbetarenkät 2010 Under hösten 2010 genomförs denna enkät som riktar sig till medarbetare i Eslövs kommun. Syftet med undersökningen är att kunna utveckla kommunen för medarbetarnas och medborgarnas

Läs mer

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Antal svar: 30 Antal medarbetare: 47 Svarsfrekvens: 63,8% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund och syfte 2 Svarsfrekvens

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100 Medarbetarenkät 2014 Lycksele / MSF Svarsfrekvens: 100 1 2 MSF Lycksele Mål och uppdrag 50,6% 36,4% 13% 0% 4,1 4,6 Kompetens och utveckling 80% 14,3% 5,7% 0% 5 4,7 Information 90,5% 9,5% 0% 0% 5,2 4,9

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid SN 2019/

Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid SN 2019/ TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid 2019-01-03 SN 2019/00080401 0480-453891 Socialnämnden Medarbetarenkät 2018 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med anledning

Läs mer

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2 Medarbetarenkät 2016 Robertsfors / BOU Svarsfrekvens: 87,2 1 2 BOU Robertsfors Mål och uppdrag 71,6% 20,8% 4,1% 3,5% 4,9 4,8 Kompetens och utveckling 76,6% 19,3% 2,7% 1,3% 5 5 Information 79,5% 17,4% 2,5%

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (14) Medarbetarundersökning 2016 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän): 1875 av

Läs mer

Resultat Medarbetarenkäten

Resultat Medarbetarenkäten Resultat Medarbetarenkäten 2016 Medarbetarenkäten 2016 Vi svarar på enkäten för att påverka vår arbetsmiljö och använder resultatet för att utveckla vår arbetsplats. Medarbetarenkäten är gemensam för hela

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid SN 2016/

Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid SN 2016/ TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid 2016-11-29 SN 2016/07320401 0480-450000 Socialnämnden Medarbetarenkät 2016 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med anledning

Läs mer

Medarbetarenkäten 2017 Förvaltningsrapport Östermalm SDF. stockholm.se

Medarbetarenkäten 2017 Förvaltningsrapport Östermalm SDF. stockholm.se Medarbetarenkäten 2017 Förvaltningsrapport stockholm.se Innehåll - Bakgrund och syfte - Om undersökningen - Redovisning av resultat - Instruktionssida - Aktivt medskapandeindex (AMI) - Analysmodellen -

Läs mer

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda)

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda) Haparanda stad Medarbetarundersökning hösten Totalt (Exklusive timanställda) Presentation Om undersökningen Svarsfrekvens per förvaltning Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram

Läs mer

BODENS KOMMUNS HR-STRATEGI. Till dig som redan är anställd eller är intresserad av att jobba i Bodens kommun

BODENS KOMMUNS HR-STRATEGI. Till dig som redan är anställd eller är intresserad av att jobba i Bodens kommun BODENS KOMMUNS HR-STRATEGI Till dig som redan är anställd eller är intresserad av att jobba i Bodens kommun Bodens kommuns HR-strategi Strategin beskriver personalpolitiken. Den visar vilken väg Bodens

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram Sammanfattning Presentation Om undersökningen Metoden som använts

Läs mer

Medarbetarenkät 2008

Medarbetarenkät 2008 SIDAN Medarbetarenkät 00 (medelvärden) Om undersökningen USK har på uppdrag av stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning genomfört enkäter med stadens medarbetare. Undersökningen är genomförd

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor Tom 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att det är roligt att gå till

Läs mer

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 kommun Samlingsbild 09 08 09 09 Medarbetarindex 5 78 69 68 Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71 Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 Personlig arbetssituation 15 72 78 73 73 Arbetsförutsättningar 5 74 81

Läs mer

Enkät om organisatorisk och social arbetsmiljö

Enkät om organisatorisk och social arbetsmiljö Enkät om organisatorisk och social arbetsmiljö Samlat resultat för Arbetsmiljöuppföljning 0900 Enkäten är nu besvarad. Här ser du ditt samlade resultat och återkoppling. Skriv gärna ut och spara det. 7

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Medarbetarenkät 2013

Medarbetarenkät 2013 Medarbetarenkät 2013 Medarbetarundersökning 2013 Resultatet från den medarbetarenkät som skickades ut under förra året är nu sammanställt och klart. Här kan ni se resultatet för hela kommunen. Medarbetarenkäten

Läs mer

Enköpings kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB Januari 2018

Enköpings kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB Januari 2018 Enköpings kommun Medarbetarundersökning 2017 Genomförd av CMA Research AB Januari 2018 Enköpings kommun, medarbetarundersökning 2017, sida 2 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Enköpings kommun

Läs mer

Resultat av medarbetarundersökning 2015

Resultat av medarbetarundersökning 2015 Sida 1 (7) Handläggare Carin Björnvall Telefon: 508 301 13 Till Kyrkogårdsnämnden 2016-02-03 Resultat av medarbetarundersökning 2015 Förslag till beslut 1. Kyrkogårdsnämnden godkänner redovisningen. Mats

Läs mer

Medarbetarenkät 2011

Medarbetarenkät 2011 Medarbetarenkät 2011 Övergripande resultat Nyköpings kommun 4,02 3,82 4,07 Jag känner till Nyköpings kommuns värdegrund. Jag känner till Nyköpings kommuns medarbetarpolicy. 2,4% 5,1% 20,2% 32,9% 39,3%

Läs mer

Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 Resultatrapporter

Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 Resultatrapporter Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 rapporter Innehåll: rapport Redovisning per frågeområde och delfråga HME Hållbart medarbetarengagemang 1 (14) Medarbetarundersökning 2015 Botkyrka kommun rapport

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7 Medarbetarenkät 2014 / Piteå Svarsfrekvens: 80,7 1 2 Piteå Mål och uppdrag 66,5% 24,2% 6,8% 2,5% 4,8 Kompetens och utveckling 71% 22,3% 5,4% 1,3% 4,9 Information 80,7% 16,7% 2,3% 0,3% 5,1 Medarbetarskap

Läs mer

Medarbetarenkät 2013 Vårgårda

Medarbetarenkät 2013 Vårgårda Medarbetarenkät 2013 Vårgårda Instämmer inte Instämmer helt 1 2 3 4 Medel Svarande Inget svar Jag är insatt i min arbetsplats mål 1,5% 7,2% 37,8% 53,6% 3,4 685 0 Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas

Läs mer

Medarbetarenkät 2004

Medarbetarenkät 2004 USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET 2004-06-16 Medarbetarenkät 2004 Frågor per frågeområde (medelvärden) Utrednings- och statistikkontoret (USK) har på uppdrag av personalpolitiska avdelningen och kompetensfonden

Läs mer

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012 1(9) Region Gotlands Medarbetarenkät rapport - 2012 Antal svar på Region Gotland 2012: 4638 av 5694 (81%) Antal svar på Region Gotland 2011: 4912 av 5819 (84%) Positiva svar på skala 1 till 5 är 4-5. Frekvens:

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 3,94 4,15 3,80 4,17 3,25 4,64 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att

Läs mer

Resultat Medarbetarenkäten 2014. Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1

Resultat Medarbetarenkäten 2014. Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1 Resultat Medarbetarenkäten 2014 Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1 Medarbetarenkäten 2014 Medarbetarenkäten utgår ifrån Lunds kommuns medarbetarpolicy. Enkäten består av frågor om verksamheten,

Läs mer

Stockholms Stad Svarsfrekvens: 81% Antal svar: Magdalena Bosson

Stockholms Stad Svarsfrekvens: 81% Antal svar: Magdalena Bosson MEDARBETARENKÄTEN 2019 Stockholms Stad Svarsfrekvens: 81% Antal svar: 32 080 Magdalena Bosson Inledning Det är viktigt för staden att vara en bra arbetsgivare med arbetsplatser där medarbetarna trivs och

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten Socialförvaltningen Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Presentation Om undersökningen Metoden som använts är en kombination av webb

Läs mer

Medarbetarenkäten 2016 handledning för förbättringsarbete

Medarbetarenkäten 2016 handledning för förbättringsarbete Medarbetarenkäten 2016 handledning för Piteå kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare som kan rekrytera, motivera och utveckla kompetenta medarbetare. Medarbetarenkäten ger en nulägesbild av medarbetarnas

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Medarbetarundersökning Region Uppsala

Medarbetarundersökning Region Uppsala Medarbetarundersökning 2018 Region Uppsala Om undersökningen Undersökningen genomfördes mellan den 8 28 oktober 2018 via epost som innehöll en personlig länk. Fem automatiska påminnelser har skickats till

Läs mer

Punkt 18: M edarbetarenkät 2015

Punkt 18: M edarbetarenkät 2015 2016-06-09 Punkt 18: M edarbetarenkät 2015 Förslag till beslut i styrelsen att anteckna informationen Medarbetarenkät 2015 Indexresultat medarbetarenkät 2014/2015 2016-06-09 AF/AS 2015 2014 Göteborgs Stad

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2014. För varje

Läs mer

Medarbetarpolicy i Landstinget

Medarbetarpolicy i Landstinget MISSIV 2012-06-13 LJ2012/690 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Medarbetarpolicy i Landstinget Bakgrund I samband med att Landstingets chefspolicy omarbetades under 2011 aktualiserades frågan

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 Medarbetarenkät 2014 / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 1 2 Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Mål och uppdrag 59,8% 27,2% 10,4% 2,7% 4,6 Kompetens och utveckling 62,5%

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 1. Arbetssätt och uppdrag 1. Jag är insatt i målen för min grupp/enhet/avdelning. c c c c c c 2. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete. c c c c c c 3....

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2016 Huvudrapport 6933 personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Med hjälp av dialogkorten kan en god dialog stimuleras och viktiga frågor lyftas fram. Dialogkorten syftar till att hitta de resurser som bidrar till att skapa hållbart

Läs mer

AB Familjebostäder Övergripande rapport

AB Familjebostäder Övergripande rapport AB Familjebostäder Övergripande rapport Medarbetarenkät AB Familjebostäder Medarbetarenkät Medarbetarenkät ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat

Läs mer

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Huvudresultat Mars 2010 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun 2010, sid 1 Fakta om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att ta reda på

Läs mer

GÖTEBORGS STADS MEDARBETARENKÄT 2014 Resultat uppdelat på kön Arbetssätt och uppdrag

GÖTEBORGS STADS MEDARBETARENKÄT 2014 Resultat uppdelat på kön Arbetssätt och uppdrag Arbetssätt och uppdrag 1.1 Jag är insatt i målen för min grupp/enhet/avdelning 1.4 I vår grupp/enhet/avdelning följs våra mål upp och utvärderas på ett bra sätt Betyg 5 (%) 71 Betyg 5 (%) 23 Betyg 4 (%)

Läs mer

GÖTEBORGS STADS MEDARBETARENKÄT Grundskola/Grundsärskola 1 Resultat uppdelat på kön Arbetssätt och uppdrag

GÖTEBORGS STADS MEDARBETARENKÄT Grundskola/Grundsärskola 1 Resultat uppdelat på kön Arbetssätt och uppdrag Arbetssätt och uppdrag 1.1 Jag är insatt i målen för min grupp/enhet/avdelning 1.4 I vår grupp/enhet/avdelning följs våra mål upp och utvärderas på ett bra sätt Betyg 5 (%) 62 64 53 57 Betyg 5 (%) 11 13

Läs mer

OP Assistans - Medarbetarundersökning 2017

OP Assistans - Medarbetarundersökning 2017 OP Assistans - Medarbetarundersökning 2017 Total Total Antal svarande: 297 st 297 51 % ÖVERGRIPANDE RESULTAT NMI - Nöjd Medarbetar Index Index NMI 4,3 Arbetssituation 4,0 Arbetsmiljö 4,2 Mål och visioner

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan

Tjänsteskrivelse. Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2015-01-29 Vår referens Yvonne Gustafsson Administrativ chef yvonne.gustafsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN MEDARBETARENKÄT 1. Sammanställning

VIMMERBY KOMMUN MEDARBETARENKÄT 1. Sammanställning VIMMRY KOMMUN MRTRNKÄT Kommunövergripande Sammanställning Sammanställning. elaktighet,8. Samverkan,9. rbetsmiljö,79. Jämställdhet och mångfald,5 5. Lönepolitik, 6. Ledarskap,89 7. Kompetensutveckling,50

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön Kön Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag I samarbete med Respondenter 1330 363 Svar 1042 297 Svarsfrekvens 78% 82% NMI & Index 74 75 78 68 64 67 65 66 68 53 55 59 HME-Index NMI

Läs mer

Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt 2016

Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt 2016 Bilaga 4 Sida 1 Styrelsen (2016-04-26) Handläggare: Karin Richardsson Tel: 031-368 40 70 E-post: karin.richardsson@goteborg.com Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt

Läs mer

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten AB Familjebostäder Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat från medarbetarenkäten 2012. I stadens arbete med att vara en

Läs mer

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8)

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8) Resultat 2011-12-12 1(8) Medarbetarenkät, 2009-2011 Region Gotland Region Gotland År Antal Svarat % Resultat 2009 6132 5160 84,1% 3,90 2010 5816 4947 85,1% 3,89 2011 5820 4912 84,4% 3,91 Fråga Reg. 2009

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER 2012

MEDARBETARBAROMETER 2012 MEDARBETARBAROMETER 2012 1 Medarbetarbarometer 2012 Innehåll sid 3 sid 4 sid 8 sid 18 2 Återkommande mätning av arbetsmiljön Hagfors kommun genomför en återkommande mätning för att: Ge alla medarbetare

Läs mer

Resultatrapport. Medarbetarundersökning Ängelholms kommun - Inklusive undernoder. ÄNGELHOLMS KOMMUN

Resultatrapport. Medarbetarundersökning Ängelholms kommun - Inklusive undernoder.   ÄNGELHOLMS KOMMUN Resultatrapport Medarbetarundersökning 2018 Ängelholms kommun - Inklusive undernoder 1 Om undersökningen Undersökningen genomfördes mellan den 17 september 4 oktober 2018. Den skickades via epost som innehöll

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 475 personer Genomförd av CMA Research AB November 2016

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 475 personer Genomförd av CMA Research AB November 2016 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2016 Socialförvaltningen 475 personer Genomförd av CMA Research AB November 2016 Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2017

Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2017 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2018-01-26 Dnr Kon 2018/116 Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2017 Förslag till beslut Kompetensförvaltningen föreslår att: 1 Kompetensnämnden

Läs mer

Dnr Kon 2017/35. Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2016

Dnr Kon 2017/35. Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2016 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2017-01-27 Dnr Kon 2017/35 Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2016 Förslag till beslut Kompetensförvaltningens förslag till Kompetensnämnden

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2011-12-19 2011 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Medarbetarundersökning Totalrapport

Medarbetarundersökning Totalrapport Medarbetarundersökning 2016 Totalrapport Ålder % 18-34 år 21% 35-44 år 25% 45-54 år 29% 55+ 25% Ack. svar 3461 Anställningstid % Mindre än ett år 1-2 år 13% 3-5 år 15% 6-10 år 14% Mer än tio år 49% Ack.

Läs mer

Helsingborgs stad Socialförvaltningen

Helsingborgs stad Socialförvaltningen Helsingborgs stad Socialförvaltningen 336 respondenter Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 342 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 342 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015 Socialförvaltningen 342 respondenter Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Resultatrapport Region Östergötland Medarbetaruppföljning 2015

Resultatrapport Region Östergötland Medarbetaruppföljning 2015 Resultatrapport Region Östergötland Medarbetaruppföljning 2015 En del i ett större sammanhang Sätt resultaten i sitt sammanhang Medarbetaruppföljningar får inte betraktas som en isolerad företeelse. Sätt

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Medarbetarenkät 2011

Medarbetarenkät 2011 Medarbetarenkät 0 Utbildningsförvaltningen Johannes skola Om undersökningen 0 Utrednings- och Statistikkontoret AB (USK) har på uppdrag av stadsledningskontorets personalpolitiska avdelning genomfört enkäter

Läs mer

Information. Västerviks kommunkoncern Beställda: 3306 Antal svarande: 2653 Svarsfrekvens: 80,2% Skala 1-10 där 1-4 är lågt, 5-7 mellan och 8-10 högt.

Information. Västerviks kommunkoncern Beställda: 3306 Antal svarande: 2653 Svarsfrekvens: 80,2% Skala 1-10 där 1-4 är lågt, 5-7 mellan och 8-10 högt. Information Arbetsbelastning Arbetsbelastning forts. Återhämtning Mål och resultat Samarbete/Gemenskap Samarbete/Gemenskap forts. Ledarskap Arbetstillfredställelse Delaktighet Hälsa Jämförelsevärden Värderingsfaktorer

Läs mer

Rapport från Ung & Trygg, april 2010

Rapport från Ung & Trygg, april 2010 Tjänsteutlåtande Projektledare Ung & Trygg 2010-03-30 Jolle Rommel /08-590 97936/ Dnr: SMS: 073 9104906 KS/2007:278 Jolle.Rommel@upplandsvasby.se /Kommunstyrelsens allmänna utskott/ Rapport från Ung &

Läs mer

Nacka kommun MU Resultatrapport Totalt. Skala: 1 till 5. Grupper och svarsstatistik. % Positiva 4-5. % Neutrala 3.

Nacka kommun MU Resultatrapport Totalt. Skala: 1 till 5. Grupper och svarsstatistik. % Positiva 4-5. % Neutrala 3. Nacka kommun MU 2018 Resultatrapport Totalt Skala: 1 till 5 % Positiva 4-5 % Neutrala 3 % Negativa 1-2 Frekvens = Svarsfrekvens per fråga/område Medelvärde redovisas med två decimaler vid sidan om staplarna

Läs mer

Årlig psykosocial skyddsrond

Årlig psykosocial skyddsrond 1 av 6 2017-12-06 16:55 Årlig psykosocial skyddsrond Enkät om psykosocial arbetsmiljö Den psykosociala arbetsmiljön är viktig för alla som arbetar inom Lunds universitet oavsett arbetsplats och därför

Läs mer

Medarbetarenkät 2014

Medarbetarenkät 2014 Medarbetarenkät 2014 kommun och kommun Bakgrundsinformation (%) (%) Svarsfrekvens 83,5 76,5 Kön Män 16 15,7 Kvinnor 84 84,3 Ålder 15-29 år 8,6 5,7 30-39 år 17,3 18,6 40-49 år 30,6 29,7 50-59 28,9 31,2

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Chef/Medarbetare

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Chef/Medarbetare Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten 22 / Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Presentation Om undersökningen Metoden som använts är en kombination av webb och postala enkäter.

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Inledande analys av Medarbetarenkäten i Landstinget Gävleborg

Inledande analys av Medarbetarenkäten i Landstinget Gävleborg Mall-ID 111115 Datum 2011-12-19 Dnr Upprättare Johanna Alfredsson/ Samhällsmedicin ArbetsPM Inledande analys av Medarbetarenkäten i Landstinget Gävleborg Vintern 2011, perioden mellan den 14 november och

Läs mer

Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser med riket

Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser med riket Bo Stenbom, HR chef Ärendenr BUN 2015/91 och 2014/891 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum 20 april 2015 Barn- och utbildningsnämnden Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser

Läs mer

Resultatrapport för Totalt Nacka kommun

Resultatrapport för Totalt Nacka kommun Sida 1 av 31 Medarbetarundersökning 2017 Nacka kommun rapport för Totalt Nacka kommun Stapel 1: svar på Totalt Nacka kommun 2017: 3557 av 3956 (90%). MI: 75 Stapel 2: svar på Totalt Nacka kommun 2016:

Läs mer

Bild 1. Medarbetarundersökning September 2013

Bild 1. Medarbetarundersökning September 2013 Bild 1 Medarbetarundersökning September 2013 FÖRÄNDRINGSARBETE ÅTERKOPPLING UPPFÖLJNING Kvalitetssäkring FÖRSTUDIE Syfte Mål PROJEKTPLAN När/Hur? Information Ansvarsfördelning STRUKTUR Enkätutformning

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

MEDARBETARBAROMETERN RESULTAT 2018

MEDARBETARBAROMETERN RESULTAT 2018 MEDARBETARBAROMETERN RESULTAT 2018 Hagfors kommun mäter upplevelsen av arbetsmiljön för sjunde året i rad. Motiverad medarbetarindex, dvs ett medelvärde på samtliga frågor som besvaras i skalan 1-5 ligger

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN Innehållsförteckning Nöjd Medarbetar Index (NMI) Frågeområden Helhet Arbetssituation Arbetsmiljö Hälsa Kompetens och utveckling Information Mål och visioner Medarbetarsamtal

Läs mer

Arbeta för att leva eller leva för att arbeta? Berith Nyström, hälsoutvecklare FoUU-staben, Västerbottens Läns Landsting berit.nystrom@vll.

Arbeta för att leva eller leva för att arbeta? Berith Nyström, hälsoutvecklare FoUU-staben, Västerbottens Läns Landsting berit.nystrom@vll. Arbeta för att leva eller leva för att arbeta? Berith Nyström, hälsoutvecklare FoUU-staben, Västerbottens Läns Landsting berit.nystrom@vll.se Balans mellan krav och resurser Hälsofrämjande arbetsplatser

Läs mer

policy Medarbetarpolicy för Söderköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige

policy Medarbetarpolicy för Söderköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige r a t e b r Meda policy Medarbetarpolicy för Söderköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2010-12-15 165 Söderköpings vision Söderköping är en av landets mest åtråvärda kommuner att uppleva, leva och

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Medarbetarundersökning NMU 2005

Medarbetarundersökning NMU 2005 Medarbetarundersökning NMU 25 SAMMANFATTNING 3 1 har svarat på enkäten (71% kvinnor, 2% män). 7 2 löner fanns registrerade vid tidpunkten vilken ger en svarsfrekvens på 42% (23 19,4%, 21 29,7%). De flesta

Läs mer

Medarbetarenkäten 2014 handledning för förbättringsarbete

Medarbetarenkäten 2014 handledning för förbättringsarbete Medarbetarenkäten 2014 handledning för förbättringsarbete Medarbetarenkäten är ett verktyg för att årligen mäta den psykosociala arbetsmiljön bland medarbetarna i Storumans kommun. Medarbetarenkäten är

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Rapport 1(23) Medarbetarundersökning 2013 2(23) Innehållsförteckning 3(23) 1 Bakgrund I Kramfors kommuns styrmodell har fokusområdet medarbetare det övergripande målet attraktiv arbetsgivare och ett av

Läs mer

Frågorna i Västra Götalandsregionens medarbetarenkät 2017

Frågorna i Västra Götalandsregionens medarbetarenkät 2017 1 (6) Dokument Datum 2018-02-01 Diarienummer RS 2017 02771 Västra Götalandsregionen Koncernkontoret Handläggare: Martin Levin Telefon: 070 2208504 E-post: martin.levin@vgregion.se Frågorna i Västra Götalandsregionens

Läs mer