Tjänsteskrivelse. Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse. Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan"

Transkript

1 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum Vår referens Yvonne Gustafsson Administrativ chef Tjänsteskrivelse Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan FRI Sammanfattning Av nämnden begärd rapport avseende den psykosociala arbetsmiljön på förvaltningen med hänvisning till resultaten i medarbetarenkäten Vidtagna åtgärder sedan 2008 redovisas samt en handlingsplan för Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslås besluta att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna, samt att godkänna handlingsplanen för 2015 och lägga den till handlingarna Beslutsunderlag Tjänsteärende - Rapport avseende psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan Rapport avseende psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan Beslutsplanering Fritidsnämndens Arbetsutskott Fritidsnämnden Ärendet Medarbetarenkäten 2014 påvisade ett oroande högt resultat rörande mobbning och kränkande särbehandling på förvaltningen. Fritidsnämnden begärde i november 2014 att förvaltningen i februari 2015 skulle redovisa en rapport rörande vidtagna åtgärder samt handlingsplan för Se bifogad rapport. Ansvariga Bo Sjöström Direktör SIGNERAD

2 Rapport avseende psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan 2015 Fritidsförvaltningen Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: Yvonne Gustafsson Fritidsförvaltningen Administrativa avdelningen

3 Innehållsförteckning Rapport avseende psykosocial arbetsmiljö... 1 samt handlingsplan Inledning Medarbetarenkät Resultat MMI HME Mobbning och trakasserier Jämförelser Svarsfrekvens Index Ambassadörer Avståndstagare Frustrerade Det känns roligt att gå till jobbet Respekt Mobbning och kränkande särbehandling Vart vänder du dig? Vidtagna åtgärder Vidtagna åtgärder Vidtagna åtgärder Vidtagna åtgärder Vidtagna åtgärder Vidtagna åtgärder Vidtagna åtgärder Handlingplan Fritidsförvaltningen samt handlingsplan 2015

4 1. Inledning Malmö stad gör regelbundet sedan 2006 medarbetarundersökningar bland samtliga medarbetare. I februari 2014 gjordes den fjärde medarbetarundersökningen. Resultatet i undersökningen avseende mobbning och trakasserier på fritidsförvaltningen är oroande högt för tredje gången i rad. Med anledning av detta begärde nämnden i november 2014 att förvaltningen i februari 2015 skulle rapportera vidtagna åtgärder samt en handlingsplan för Medarbetarenkät 2014 I februari 2014 genomförde Malmö stad en medarbetarenkät bland alla anställda. Fritidsförvaltningens resultat har presenterats för samtliga medarbetare och för nämnden. Varje verksamhet har tagit fram en handlingsplan för att förbättra och/eller bibehålla en god arbetsmiljö. Enkäten besvarades av 98% av förvaltningens medarbetare, vilket är en mycket bra svarsfrekvens. Endast en förvaltning i Malmö stad hade högre svarsfrekvens. 2.1 Resultat Enkäten är uppdelad i nio delområden. Dessa är: Medarbetarskap och delaktighet, medarbetarsamtal, jämställdhet och mångfald, arbetsorganisation, relation till malmöborna, organisationsklimat, stress, lön och arbetstid samt ledarskap. På alla delområden utom ett har förvaltningen förbättrat sina resultat sedan Oförändrat resultat är det på området stress, där förvaltningen sedan tidigare hade ett bra resultat. I jämförelse med Malmö stad ligger fritidsförvaltningens resultat högre, dvs bättre, på fem av delområdena. På övriga delområden är resultatet detsamma som i Malmö stad MMI I enkäten redovisas ett index som kallas MMI, vilket står för motiverad medarbetarindex. MMI är uppbyggt av fyra frågor: - Totalt sett, hur nöjd är du med din arbetssituation? - Hur motiverad känner du dig i ditt arbete? - Hur väl uppfyller din arbetssituation de förväntningar som du har på ditt arbete? - Hur nära den perfekta arbetsgivaren tycker du att Malmö stad är? Det sammantagna resultatet av dessa fyra frågor redovisas i en skala 1-100, där 65 är genomsnitt för kommunala verksamheter i landet. Fritidsförvaltningens resultat för 2014 var 66, vilket således är ett resultat som står sig bra i jämförelse med Malmö stad och övriga kommunala verksamheter. Det är dock en liten minskning från 2011 då resultatet var Fritidsförvaltningen samt handlingsplan 2015

5 MMI för Malmö stad 2014 var 64, vilket också är en minskning från 2011 då resultatet var HME HME har inte mätts tidigare i medarbetarenkäten. HME står för Hållbart MedarbetarEngagemang. HME formas som ett medelvärde av nedanstående nio frågeställningar inom motivation, ledarskap och styrning. Svaren på dessa frågor kan jämföras med andra kommuner via Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada). Motivation byggs upp av påståendena: - Jag ser fram emot att gå till arbetet. - Mitt arbete känns meningsfullt. - Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete. Ledarskap byggs upp av påståendena: - Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser. - Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare. - Min närmaste chef ger mig förutsättningar för att ta ansvar i mitt arbete. Styrning byggs upp av påståendena: - Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete. - Jag är insatt i min arbetsplats mål. - Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt. Resultatet redovisas på en skala För fritidsförvaltningen blev det sammantagna resultatet på de tre delområdena 78, vilket är samma resultat som Malmö stad uppvisar. Resultat för delområdena är motivation 75 (Malmö stad 78), ledarskap 77 (Malmö stad 78) samt styrning 82 (Malmö stad 79) Mobbning och trakasserier Trots de goda resultat som redovisats ovan, utmärker sig förvaltningen på ett område. Vad gäller mobbning och trakasserier har förvaltningen oroande höga siffror, för tredje mätningen i rad. Frågeställning rörande mobbning och trakasserier har funnits i alla mätningarna sedan Dock har frågorna ställts något olika, vilket föranlett att det inte går att göra någon fullständig jämförelse mellan svaren. Oavsett kan det konstateras att siffrorna är är högst, vilket i detta fallet är negativt, i Malmö för tredje gången i rad. Siffrorna rörande mobbning och trakasserier är något motsägelsefullt, i jämförelse med alla övriga siffror i undersökningen som utvecklats positivt. Ledningen har sedan 2008 sett mycket allvarligt på resultatet och dialog har kontinuerligt förts med chefer och samverkansrepresentanter för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön. 4 Fritidsförvaltningen samt handlingsplan 2015

6 3. Jämförelser Medarbetarundersökningen i Malmö stad har gjorts vid fyra tillfällen, 2006, 2008, 2011 och Även om frågeställningarna inte varit helt identiska i alla frågor, kan det trots detta göras en hel del jämförelser mellan de olika mätningarna. Nedan redovisas ett axplock av enkätfrågorna, som kan vara av intresse för den psykosociala arbetsmiljön och dess utveckling. 3.1 Svarsfrekvens Svarsfrekvensen vid en undersökning är av stor vikt. Dels är ett resultat mer tillförlitligt om många har svarat. Dels visar en hög svarsfrekvens på att medarbetarna har ett engagemang i verksamheten och vill delge sina synpunkter. Svarsfrekvensen i de fyra mätningarna: 2006: 49% 2008: 84% 2011: 88% 2014: 98% Endast en förvaltning hade högre resultat äv fritidsförvaltningen. Med tanke på att förvaltningen till stor del har medarbetare som befinner sig på våra anläggningar och ute i verksamheterna och inte har kontorsjobb med datorvana, är resultatet mycket bra. För Malmö stad som helhet var siffran 82% Index I alla fyra mätningarna har det tagits fram olika Index som jämförelsetal. De har byggt på olika underlag och är inte fullt jämförbara. MMI som nämnts ovan har använts vid mätningarna 2011 och Även om mätningarna inte är fullt jämförbara vad gäller underlaget, kan de ändå ge en liten förståelse för utvecklingen på förvaltningen. Index i de fyra mätningarna: 2006: 47 Malmö stad: : : : 66 Malmö stad: Ambassadörer I mätningarna sedan 2008 har det redovisats andel ambassadörer som finns i förvaltningen. Ambassadörer är de medarbetare som svarat positivt på påståendena Jag är engagerad i mitt arbete och Jag kan rekommendera arbetsgivaren för mina vänner. 5 Fritidsförvaltningen samt handlingsplan 2015

7 Andel ambassadörer i de tre senaste mätningarna: 2008: 60% 2011: 66% 2014: 58% 3.4 Avståndstagare Motsatsen till ambassadörerna är avståndstagarna. Det är de medarbetare som svarat negativt på påståendena Jag är engagerad i mitt arbete och Jag kan rekommendera arbetsgivaren för mina vänner. Dessa medarbetare kan ha negativ påverkan på arbetet och för den psykosociala arbetsmiljön. Andel avståndstagare i de tre senaste mätningarna: 2008: 8% 2011: 10% 2014: 6% 3.5 Frustrerade De medarbetare som svarat positivt på påståendet Jag är engagerad i mitt arbete, men negativt på påståendet Jag kan rekommendera arbetsgivaren för mina vänner kallas frustrerade. Det är medarbetare som i grunden känner ett engagemang för sitt arbete, men någon sakfråga eller något i organisationen gör att de ändå inte kan rekommendera arbetsgivaren för deras omgivning. Andel frustrerade i de tre senaste mätningarna: 2008: 29% 2011: 23% 2014: 34% Den ökande andelen frustrerade medarbetare är oroande. Dialog med samverkansparterna har förts om detta. Vissa sakfrågor med tydlig styrning från ledningen kan ha påverkat siffrorna, men det går inte att göra ett tydligt orsakssamband utifrån enkätresultatet. Stor andel frustrerade medarbetare kan få till följd att personalomsättningen ökar eller att det medför en sämre trivsel på arbetet, men det är inget som kan styrkas av enkätresultatet i övrigt. 3.6 Det känns roligt att gå till jobbet I mätningarna sedan 2008 har påståendet Det känns roligt att gå till jobbet funnits med. Att medarbetarna tycker det är roligt att gå till jobbet är av stor vikt både för trivseln på arbetsplatsen och den psykosociala arbetsmiljön, men även för prestation och arbetsresultat. Påståendet kan besvaras i en skala från 1 5, där ett innebär att en inte instämmer alls i påståendet och där 5 betyder att en instämmer helt. Resultatet redovisas i en siffra, där allt över 3,8 är ett gott resultat. 6 Fritidsförvaltningen samt handlingsplan 2015

8 Resultat rörande Det känns roligt att gå till jobbet 2008: 3,9 2011: 3,8 2014: 3,9 3.7 Respekt I de två senaste mätningarna har påståendet På min arbetsplats möter vi alla med respekt funnits med. Påståendet kan besvaras i en skala från 1 5, där ett innebär att en inte instämmer alls i påståendet och där 5 betyder att en instämmer helt. Resultatet redovisas i en siffra, där allt över 3,8 är ett gott resultat. Resultat rörande På min arbetsplats möter vi alla med respekt : 2011: 4,0 2014: 3,9 Resultatet är det sammantagna resultatet för hela förvaltningen och svarsresultaten varierar i olika verksamheter. Men den höga positiva svarsresultatet rörande respekt mot varandra står något i strid med resultatet rörande mobbning och trakasserier, varför det krävs en kontinuerlig dialog ute på arbetsplatserna och med samverkansrepresentanterna för att den psykosociala arbetsmiljön totalt ska utvecklas till det bättre. 4. Mobbning och kränkande särbehandling I de fyra enkäterna har det funnits med frågeställningar rörande mobbning och trakasserier. Frågeställningarna har dock varierat något, liksom svarsalternativen. Nedan redovisas hur frågor och svar sett ut i de olika enkäterna I mätningen 2006 ställdes tre frågeställningar som kunde besvaras med ja eller nej respektive ja, många gånger, ja, enstaka gång eller nej. Har du personligen, under det senaste året varit utsatt för mobbning? Ja: 17% Nej: 83% Har du personligen, under det senaste året varit utsatt för sexuella trakasserier? Ja, många gånger: 4% Ja, någon enstaka gång: 3% Nej: 93% 7 Fritidsförvaltningen samt handlingsplan 2015

9 Har du personligen, under det senaste året varit utsatt för etniska trakasserier? Ja, många gånger: 1% Ja, någon enstaka gång: 0% Nej: 99% I mätningen 2008 ställdes endast en fråga kring mobbning och trakasserier och svarsalternativen var ja eller nej. Har du blivit mobbad eller trakasserad vid återkommande tillfällen under det senaste året? Ja: 17% Nej: 83% I mätningen 2011 ställdes återigen tre frågeställningar, men med lite andra svarsalternativ än Även frågan om mobbning delades in i upprepade tillfällen eller enstaka tillfällen. Har du blivit utsatt för mobbning det senaste året? Ja vid upprepade tillfällen: 5% Ja vid enstaka tillfällen: 15% Nej: 80% Har du blivit utsatt för sexuella trakasserier det senaste året? Ja vid upprepade tillfällen: 0% Ja vid enstaka tillfällen: 3% Nej: 97% Har du blivit utsatt för etniska trakasserier det senaste året? Ja vid upprepade tillfällen: 2% Ja vid enstaka tillfällen: 5% Nej: 93% 8 Fritidsförvaltningen samt handlingsplan 2015

10 I mätningen 2014 gjordes vissa förändringar och frågeställningarna knöts tydligare samman med diskrimineringsgrunderna, vilka det redogjordes för i enkäten så att medarbetarna skulle förstå skillnaderna Har du varit utsatt för mobbning / kränkande handlingar i ditt arbete under det senaste året? Ja flera gånger: 7% Ja någon enstaka gång: 23% Nej: 70% Har du upplevt dig trakasserad i ditt arbete pga någon av diskrimineringsgrunderna? Ja flera gånger: 6% Ja någon enstaka gång: 16% Nej: 78% 4.5 Vart vänder du dig? Oavsett andel medarbetare som är utsatta för mobbning och/eller kränkande särbehandling, är det av största vikt att medarbetarna känner till vart de kan vända sig för att få hjälp om de blir utsatta. I första hand ska medarbetarna om möjligt vända sig till sin chef. Ibland finns det skäl till att det inte är den bästa instansen och då kan medarbetarna vända sig till HR eller till en högre chef. Medarbetarna kan alltid välja att vända sig till sina fackliga företrädare om de hellre önskar det. I de fyra mätningarna som gjorts har det funnits med en fråga rörande medarbetarnas kännedom om vart de ska vända sig. Vet du vart du ska vända dig om du blir utsatt? Ja 2006: 54% 2008: 54% 2011: 77% 2014: 70% Efter undersökningen 2008 gjordes en kampanj på förvaltningen där det tydligt informerades om vart medarbetarna kunde vända sig. Detta påverkade resultatet positivt till mätningen Minskningen i mätningen 2014 visar att denna kunskap är färskvara och måste kontinuerligt påminnas om på olika sätt på APT och vid introduktion av nya medarbetare. 9 Fritidsförvaltningen samt handlingsplan 2015

11 Trots relativt god kännedom från medarbetarnas sida om vart de ska vända sig om de blir utsatta för mobbning och/eller kränkande särbehandling, valde endast 15% av de som blivit utsatta, valt att söka hjälp. De anmälningar som kommit in till arbetsgivaren tyder på att det är lättare för medarbetarna att söka hjälp om de blir utsatta för mobbning / kränkning av kunder eller brukare. Väldigt sällan söker medarbetarna hjälp om de blivit utsatta av en kollega eller av en chef. 5. Vidtagna åtgärder Förvaltningens ledning har sedan resultatet av 2008 års mätning presenterades i november 2008 varit klart oroade över de negativa siffrorna. Detta har föranlett en rad åtgärder på olika plan för att på olika sätt arbeta med den psykosociala arbetsmiljön. Nedan visas de åtgärder som vidtagits av ledning och ute i verksamheterna. 5.1 Vidtagna åtgärder 2009 Ledningsinternat för samtliga chefer där en övergripande handlingsplan togs fram med målsättningen att verka för Ett öppet och trevligt arbetsklimat som inte accepterar mobbning / trakasserier. Alla verksamheter tog fram en handlingplan för att jobba med resultatet i enkäten. Enligt förvaltningsledningens beslut skulle samtliga verksamheter ha med åtgärder mot mobbning/kränkning i handlingplanen. Ute på arbetsplatsträffarna fördes dialoger om mobbningssitutionen på förvaltningen med stöd av HR. Visitkort trycktes upp för att alla skulle ha kort information om vad mobbning / kränkning var och vart de skulle vända sig. Alla chefer på förvaltningen spelade mångfaldsspelet. Arbetsmiljöutbildning till chefer och skyddsombud, där psykosocial arbetsmiljö ingick. Jämställdhetsgrupp bildades på förvaltningen. Jämställdhetsplan togs fram. Jämställdhetsmaterial togs fram för att kunna användas på APT. Cheferna utbildades i detta. Arbetsmiljökartläggning gjordes i en verksamhet av extern konsult. Chefsbyte. Egen enkät på förvaltningen, ett år efter mätningen 2008, rörande förekomst av mobbning och trakasserier på förvaltningen. Resultatet på mätningen blev låga siffror, sammantaget på förvaltningen betydligt lägre än mätningen Vidtagna åtgärder 2010 Ledningsinternat med kompetensutveckling för samtliga chefer avseende samtalsmetodik / att ta tag i de svåra samtalen. Extern konsult. 10 Fritidsförvaltningen samt handlingsplan 2015

12 Internat för samtliga medarbetare på driftavdelningen för att lägga grund för en större samsyn och bättre grund för uppdraget samt vikten av respekt för varandra. Chefsbyten. 5.3 Vidtagna åtgärder 2011 Ny enkät visade återigen höga siffror rörande mobbning/trakasserier. Alla verksamheter tog fram en handlingsplan där åtgärder mot mobbning/trakasserier skulle ingå. Arbetsmiljökartläggning i två verksamheter med extern konsult. Intern kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön på plan 5. Fritidsklubben fick uppdrag av ledningen att arrangera en sommarfest för alla medarbetare med aktiviteter för ökad sammanhållning. Strukturförändringen genomfördes på förvaltningen den 1/9 med följd att organisationen förändrades och fler chefer blev tillgängliga i vardagen. I samband med införandet av den nya organisationen skedde viss omflyttning av personal, för kompetensspridning och utveckling av personalgrupperna. Kick-off för samtliga medarbetare på driftavdelningarna i samband med organisationsförändringen, med teambildande aktiviteter. Alla verksamheter gjorde psykosocial skyddsrond och arbetade fram friskfaktorer. Internat för samtliga medarbetare på driftavdelningen, där samtliga medarbetare spelade mångfaldsspelet. Chefsbyten. 5.4 Vidtagna åtgärder 2012 Arbetsmiljökartläggning i en verksamhet med extern konsult. Månadens fråga rörande jämställdhet att diskutera på APT. Internat för samtliga medarbetare på driftavdelningen med interaktiv teater rörande jämlikhet. Alla verksamheter gjorde en psykosocial skyddsrond med verktyget piltavlan. Utvärdering av strukturförändringen gjordes med ett bra resultat. Chefsbyten. 5.5 Vidtagna åtgärder 2013 Internat för samtliga medarbetare på drift- och evenemangs-och rekreationsavdelningarna. Interaktiv teater med tema mobbning. Antidiskrimineringsutbildningar för cheferna. Alla verksamheter gjorde en psykosocial skyddsrond med verktyget piltavlan. 11 Fritidsförvaltningen samt handlingsplan 2015

13 5.6 Vidtagna åtgärder 2014 Ny enkät visade återigen höga siffror rörande mobbning/trakasserier. Varje verksamhet tar fram en handlingsplan för att förbättra resultatet i enkäten eller för att bibehålla goda resultat. Inga obligatoriska åtgärder beslutade av ledningen. Gemensam utbildning för chefer och skyddsombud för att stimulera en god psykosocial arbetsmiljö och att hantera misskötsamhet ur ett arbetsrättsligt perspektiv. Bemötandeutbildning för badenheten. Internat för samtliga medarbetare på drift- och evenemangs-och rekreationsavdelningarna med samarbetsövningar. Föreläsning på 4 av 5 internat rörande mobbning och kränkande särbehandling högt i tak, men var har vi golvet med Jeanette Larsson. Arbetsmiljöutbildning för för samtliga chefer och skyddsombud, där psykosocial arbetsmiljö ingår. Nya riktlinjer rörande kränkande särbehandling framtagna i Malmö stad. HR medverkat på några APT under december månad för att sprida kunskap om riktlinjerna och för att skapa en dialog om mobbning och trakasserier ute i verksamheterna. Chefsbyten. 6. Handlingplan 2015 I ett led att förbättra den psykosociala arbetsmiljön på förvaltningen har ledningen tillsammans med samverkansrepresentanter fört en dialog om vilka åtgärder som är av vikt att genomföra under Nya riktlinjer rörande kränkande särbehandling framtagna i Malmö stad. HR medverkar på samtliga APT under januari tom mars för att sprida kunskap om riktlinjerna och för att skapa en dialog om mobbning och trakasserier ute i verksamheterna. Nya riktlinjer rörande hot och våld framtagna i Malmö stad. Chefer kommer att utbildas. Ska diskuteras på APT, med stöd av HR i valda verksamheter. Utbildning för samtliga medarbetare i gott medarbetarskap och konsekvenser av misskötsamhet. (I grunden samma utbildning som chefer och skyddsombud erhöll hösten På önskemål från samverkansrepresentanterna får alla medarbetare detta.) Månadens dilemma frågeställningar att diskutera på APT rörande mobbning och trakasserier. Arbetsmiljökartläggning med extern konsult. Förbättrad introduktion. Etiköverenskommelse i respektive verksamhet (förslag från Kommunal). Egen mätning på förvaltningen rörande upplevelse av mobbning och trakasserier hösten Fritidsförvaltningen samt handlingsplan 2015

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Antal svar: 30 Antal medarbetare: 47 Svarsfrekvens: 63,8% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund och syfte 2 Svarsfrekvens

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes Malmö stad 1 (1) Datum 2014-05-14 Handläggare Sara Mellander Planeringssekreterare Sara.Mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Medarbetarenkät 2014 FRI-2014-2099 Sammanfattning Sedan 2006 genomför Malmö stad

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012 1 Arvika kommun medarbetarundersökning rapport - 2012 Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning o bolag) 2012: 1739 av 2385 (73%) Skala 1-5: (1=instämmer inte alls... 5=instämmer helt) 4-5 grön stapel

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Medarbetarenkät 2013

Medarbetarenkät 2013 Medarbetarenkät 2013 Medarbetarundersökning 2013 Resultatet från den medarbetarenkät som skickades ut under förra året är nu sammanställt och klart. Här kan ni se resultatet för hela kommunen. Medarbetarenkäten

Läs mer

Resultat Medarbetarenkäten

Resultat Medarbetarenkäten Resultat Medarbetarenkäten 2016 Medarbetarenkäten 2016 Vi svarar på enkäten för att påverka vår arbetsmiljö och använder resultatet för att utveckla vår arbetsplats. Medarbetarenkäten är gemensam för hela

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Resultat medarbetarundersökning 2014

Resultat medarbetarundersökning 2014 Resultat medarbetarundersökning 2014 Svarfrekvens 65% 2014 72% Kommentar svarfrekvens Svarsfrekvensen är något bättre i år men arbete för att förbättra svarfrekvensen ytterligare behöver göras till kommande

Läs mer

Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser med riket

Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser med riket Bo Stenbom, HR chef Ärendenr BUN 2015/91 och 2014/891 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum 20 april 2015 Barn- och utbildningsnämnden Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt 2016

Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt 2016 Bilaga 4 Sida 1 Styrelsen (2016-04-26) Handläggare: Karin Richardsson Tel: 031-368 40 70 E-post: karin.richardsson@goteborg.com Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100 Medarbetarenkät 2014 Lycksele / MSF Svarsfrekvens: 100 1 2 MSF Lycksele Mål och uppdrag 50,6% 36,4% 13% 0% 4,1 4,6 Kompetens och utveckling 80% 14,3% 5,7% 0% 5 4,7 Information 90,5% 9,5% 0% 0% 5,2 4,9

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

Medarbetarenkät 2008

Medarbetarenkät 2008 SIDAN Medarbetarenkät 00 (medelvärden) Om undersökningen USK har på uppdrag av stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning genomfört enkäter med stadens medarbetare. Undersökningen är genomförd

Läs mer

Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 Resultatrapporter

Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 Resultatrapporter Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 rapporter Innehåll: rapport Redovisning per frågeområde och delfråga HME Hållbart medarbetarengagemang 1 (14) Medarbetarundersökning 2015 Botkyrka kommun rapport

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön Kön Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag I samarbete med Respondenter 1330 363 Svar 1042 297 Svarsfrekvens 78% 82% NMI & Index 74 75 78 68 64 67 65 66 68 53 55 59 HME-Index NMI

Läs mer

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2 Medarbetarenkät 2016 Robertsfors / BOU Svarsfrekvens: 87,2 1 2 BOU Robertsfors Mål och uppdrag 71,6% 20,8% 4,1% 3,5% 4,9 4,8 Kompetens och utveckling 76,6% 19,3% 2,7% 1,3% 5 5 Information 79,5% 17,4% 2,5%

Läs mer

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012 1(9) Region Gotlands Medarbetarenkät rapport - 2012 Antal svar på Region Gotland 2012: 4638 av 5694 (81%) Antal svar på Region Gotland 2011: 4912 av 5819 (84%) Positiva svar på skala 1 till 5 är 4-5. Frekvens:

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2016 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Sammanfattning 3 Fakta om undersökningen 6 Fakta

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2014. För varje

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2011-12-19 2011 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (14) Medarbetarundersökning 2016 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän): 1875 av

Läs mer

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8)

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8) Resultat 2011-12-12 1(8) Medarbetarenkät, 2009-2011 Region Gotland Region Gotland År Antal Svarat % Resultat 2009 6132 5160 84,1% 3,90 2010 5816 4947 85,1% 3,89 2011 5820 4912 84,4% 3,91 Fråga Reg. 2009

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 342 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 342 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015 Socialförvaltningen 342 respondenter Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Resultat Medarbetarenkäten 2014. Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1

Resultat Medarbetarenkäten 2014. Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1 Resultat Medarbetarenkäten 2014 Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1 Medarbetarenkäten 2014 Medarbetarenkäten utgår ifrån Lunds kommuns medarbetarpolicy. Enkäten består av frågor om verksamheten,

Läs mer

Helsingborgs stad Socialförvaltningen

Helsingborgs stad Socialförvaltningen Helsingborgs stad Socialförvaltningen 336 respondenter Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna

Läs mer

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %.

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %. Emma Nilsson 0413-622 61 2014-01-13 Medarbetarenkät Vård och Omsorg 2013 Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Medarbetarskaps- och säkerhetsenkät 2017

Medarbetarskaps- och säkerhetsenkät 2017 Medarbetarskaps- och säkerhetsenkät 2017 Vad mäter vi? Enkätverktyget Patientsäkerhet Arbetsklimat Organisatoriskt lärande Personalsäkerhet Svarsfrekvenser Svarsfrekvens Antal svar Antal i urval Landstinget

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 475 personer Genomförd av CMA Research AB November 2016

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 475 personer Genomförd av CMA Research AB November 2016 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2016 Socialförvaltningen 475 personer Genomförd av CMA Research AB November 2016 Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Arbetsmiljörapport 2014

Tjänsteskrivelse. Arbetsmiljörapport 2014 Malmö stad 1 (1) Datum 2015-01-28 Vår referens Marie Gruvhammar HR-konsult marie.gruvhammar@malmo.se Tjänsteskrivelse Arbetsmiljörapport 2014 FRI-2014-4082 Sammanfattning strävar efter att uppnå en god

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Bild 1. Medarbetarundersökning September 2013

Bild 1. Medarbetarundersökning September 2013 Bild 1 Medarbetarundersökning September 2013 FÖRÄNDRINGSARBETE ÅTERKOPPLING UPPFÖLJNING Kvalitetssäkring FÖRSTUDIE Syfte Mål PROJEKTPLAN När/Hur? Information Ansvarsfördelning STRUKTUR Enkätutformning

Läs mer

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda)

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda) Haparanda stad Medarbetarundersökning hösten Totalt (Exklusive timanställda) Presentation Om undersökningen Svarsfrekvens per förvaltning Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Medarbetarenkät 2014

Medarbetarenkät 2014 Medarbetarenkät 2014 kommun och kommun Bakgrundsinformation (%) (%) Svarsfrekvens 83,5 76,5 Kön Män 16 15,7 Kvinnor 84 84,3 Ålder 15-29 år 8,6 5,7 30-39 år 17,3 18,6 40-49 år 30,6 29,7 50-59 28,9 31,2

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2016 Huvudrapport 6933 personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER 2012

MEDARBETARBAROMETER 2012 MEDARBETARBAROMETER 2012 1 Medarbetarbarometer 2012 Innehåll sid 3 sid 4 sid 8 sid 18 2 Återkommande mätning av arbetsmiljön Hagfors kommun genomför en återkommande mätning för att: Ge alla medarbetare

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 kommun Samlingsbild 09 08 09 09 Medarbetarindex 5 78 69 68 Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71 Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 Personlig arbetssituation 15 72 78 73 73 Arbetsförutsättningar 5 74 81

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 1. Arbetssätt och uppdrag 1. Jag är insatt i målen för min grupp/enhet/avdelning. c c c c c c 2. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete. c c c c c c 3....

Läs mer

Medarbetarundersökning Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet!

Medarbetarundersökning Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet! Medarbetarundersökning 2016 Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet! Sammanfattning Svarsfrekvens: 71% Medarbetarindex: 69 Andel positiva svar, alla frågor 0-100, snitt organisationer

Läs mer

Sammanställning Medarbetarenkät, 2005

Sammanställning Medarbetarenkät, 2005 Sammanställning GK 2006-03-23 1(1) Sammanställning Medarbetarenkät, 2005 Förvaltning Attraktiv arbetsgivare Arbetets värde och trivsel Arbetsmiljö Utveckling i arbetet Inflytande och delaktighet Ledarskap

Läs mer

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90%

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90% Sammanfattande mått Negativ Positiv 8 6 8 Medarbetarindex 9 77 67 65 Förutsättningar i organisationen 14 65 54 55 Personlig arbetssituation 12 73 65 63 Samverkan och kunskapsdelning 6 83 72 66 Ledarskap

Läs mer

Tibro kommun Medarbetarundersökning Socialtjänsten

Tibro kommun Medarbetarundersökning Socialtjänsten Tibro kommun Medarbetarundersökning 2 Socialtjänsten Innehåll Om undersökningen Genomförande Resultat Hållbart Medarbetarengagemang (HME) Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) Per frågeområde Per fråga Tibro kommun

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Januari 2013 Svarsfrekvens Per förvaltning och bolag Karlstads Kommun Airport ASF BUF FD/VD GYF KBAB KEAB

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Sammanfattande mått 08 Medarbetarindex 7 78 76 68 Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57 Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Samverkan och kunskapsdelning 5 83 79 69 Ledarskap 5 83 77 69 Handlingskraft/medverkande

Läs mer

Medarbetarundersökning Avdelning: SOK SVO

Medarbetarundersökning Avdelning: SOK SVO Medarbetarundersökning 2015 Avdelning: Motivation eller bra bra Väsby Mitt känns meningsfullt 0% 1% 2% 31% 65% 295 90 90 89 Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga 1% 16% 42% 37% 295 77 79 80 Jag ser

Läs mer

Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. Medarbetarenkät, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. Medarbetarenkät, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Medarbetarenkät, 2010 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. 1 Svarsfrekvens Gotlands kommun 2008 5881/6538 90% 2009 5160/6132 84,1% 2010 4947/5816 85,1% Hälso-

Läs mer

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Huvudresultat Mars 2010 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun 2010, sid 1 Fakta om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att ta reda på

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Rapport 1(23) Medarbetarundersökning 2013 2(23) Innehållsförteckning 3(23) 1 Bakgrund I Kramfors kommuns styrmodell har fokusområdet medarbetare det övergripande målet attraktiv arbetsgivare och ett av

Läs mer

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten AB Familjebostäder Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat från medarbetarenkäten 2012. I stadens arbete med att vara en

Läs mer

Medarbetarundersökning Totalrapport

Medarbetarundersökning Totalrapport Medarbetarundersökning 2016 Totalrapport Ålder % 18-34 år 21% 35-44 år 25% 45-54 år 29% 55+ 25% Ack. svar 3461 Anställningstid % Mindre än ett år 1-2 år 13% 3-5 år 15% 6-10 år 14% Mer än tio år 49% Ack.

Läs mer

Medarbetarundersökning 2016

Medarbetarundersökning 2016 Medarbetarundersökning 2016 Utförd av: Defgo.se Organisationsnamn: Kramfors kommun Antal svar: 1329 Antal inbjudna respondenter: 1868 Procentandel svar: 71 Defgo.se MOTIVATION: mycket 1 ganska 2 varken

Läs mer

Punkt 18: M edarbetarenkät 2015

Punkt 18: M edarbetarenkät 2015 2016-06-09 Punkt 18: M edarbetarenkät 2015 Förslag till beslut i styrelsen att anteckna informationen Medarbetarenkät 2015 Indexresultat medarbetarenkät 2014/2015 2016-06-09 AF/AS 2015 2014 Göteborgs Stad

Läs mer

Resultat av stadens medarbetarundersökning 2012

Resultat av stadens medarbetarundersökning 2012 KYRKOGÅRDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2013-01-29 Handläggare: Carin Björnvall Telefon: 08-508 300 13 Till KN 2012-12-11 Resultat av stadens medarbetarundersökning 2012 Förslag till beslut 1. Kyrkogårdsnämnden

Läs mer

Medarbetarpolicy i Landstinget

Medarbetarpolicy i Landstinget MISSIV 2012-06-13 LJ2012/690 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Medarbetarpolicy i Landstinget Bakgrund I samband med att Landstingets chefspolicy omarbetades under 2011 aktualiserades frågan

Läs mer

Medarbetarenkät 2011

Medarbetarenkät 2011 Medarbetarenkät 0 Utbildningsförvaltningen Johannes skola Om undersökningen 0 Utrednings- och Statistikkontoret AB (USK) har på uppdrag av stadsledningskontorets personalpolitiska avdelning genomfört enkäter

Läs mer

Inledande analys av Medarbetarenkäten i Landstinget Gävleborg

Inledande analys av Medarbetarenkäten i Landstinget Gävleborg Mall-ID 111115 Datum 2011-12-19 Dnr Upprättare Johanna Alfredsson/ Samhällsmedicin ArbetsPM Inledande analys av Medarbetarenkäten i Landstinget Gävleborg Vintern 2011, perioden mellan den 14 november och

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor Tom 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att det är roligt att gå till

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7 Medarbetarenkät 2014 / Piteå Svarsfrekvens: 80,7 1 2 Piteå Mål och uppdrag 66,5% 24,2% 6,8% 2,5% 4,8 Kompetens och utveckling 71% 22,3% 5,4% 1,3% 4,9 Information 80,7% 16,7% 2,3% 0,3% 5,1 Medarbetarskap

Läs mer

Tibro kommun Medarbetarundersökning Tibro kommun totalt

Tibro kommun Medarbetarundersökning Tibro kommun totalt Tibro kommun Medarbetarundersökning 2016 Tibro kommun totalt Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Genomförande Resultat Hållbart Medarbetarengagemang (HME) Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) HME och NMI

Läs mer

Arbetsmiljörapport tas fram årligen och är ett tillbakablickande dokument som beskriver arbetsmiljön

Arbetsmiljörapport tas fram årligen och är ett tillbakablickande dokument som beskriver arbetsmiljön Malmö stad Kulturförvaltningen 1 Datum 2016-01-25 Vår referens Anja Angsmark HR konsult Tjänsteskrivelse Kulturförvaltningens arbetsmiljörapport 2015 KN-2015-3498 Sammanfattning Det systematiska arbetsmiljöarbetet

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

AB Familjebostäder Övergripande rapport

AB Familjebostäder Övergripande rapport AB Familjebostäder Övergripande rapport Medarbetarenkät AB Familjebostäder Medarbetarenkät Medarbetarenkät ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 3,94 4,15 3,80 4,17 3,25 4,64 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Personalpolitik Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av Personalenheten 2005-03-31 Revisions datum Förvaltning KSF, stab Dnr Giltig fr.o.m.

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen?

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen? MEDARBETARBAROMETERN RESULTAT 2014 Hej! I slutet av år 2014 fick alla våra medarbetare med månadslön möjlighet att fylla i den årliga medarbetarenkäten. Syftet med undersökningen är att man anonymt ska

Läs mer

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen, syfte och metod 2 Fakta om undersökningen, svarsfrekvens 3 Stöd för tolkning

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram Sammanfattning Presentation Om undersökningen Metoden som använts

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Sid 1 (10) 2015-12-09 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016 stockholm.se Sid 2 (10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Samverkan... 4 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72.

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72. Sammanfattande mått Medarbetarindex 15 67 64 Förutsättningar i organisationen 25 53 52 Personlig arbetssituation 17 64 61 Samverkan och kunskapsdelning 12 72 63 Ledarskap 18 61 61 Handlingskraft 6 82 77

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

Medarbetarenkäten 2016 handledning för förbättringsarbete

Medarbetarenkäten 2016 handledning för förbättringsarbete Medarbetarenkäten 2016 handledning för Piteå kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare som kan rekrytera, motivera och utveckla kompetenta medarbetare. Medarbetarenkäten ger en nulägesbild av medarbetarnas

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten Socialförvaltningen Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Presentation Om undersökningen Metoden som använts är en kombination av webb

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 Medarbetarenkät 2014 / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 1 2 Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Mål och uppdrag 59,8% 27,2% 10,4% 2,7% 4,6 Kompetens och utveckling 62,5%

Läs mer

Arbetsmiljöenkät 2011

Arbetsmiljöenkät 2011 Arbetsmiljöenkät 2011 SU total Kvalitetsområden Index Kvalitetsområden Diagrammet visar medarbetarnas omdöme på respektive kvalitets område. Bakom varje kvalitetsområde finns ett antal frågor som medarbetarna

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslås besluta att godkänna uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2015,

Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslås besluta att godkänna uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2015, SIGNERAD Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2016-01-07 Vår referens Yvonne Gustafsson Administrativ chef yvonne.gustafsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI)

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Karolinska Institutet Projektledare Quicksearch: Anna Kilander Syfte och Bakgrund SYFTE Medarbetarundersökningen är ett viktigt hjälpmedel för att kartlägga

Läs mer

Magelungen Medarbetarundersökning 2016

Magelungen Medarbetarundersökning 2016 Magelungen Medarbetarundersökning 2016 Total Magelungen Antal svarande: 307 st 307 64 % Innehållsförteckning Sammanfattning 3 NMI - Nöjd Medarbetar Index 5 Enkätområden 10 Helhet 11 Arbetssituation 13

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 Boenden: Humana Omsorg AB och Carema Care AB Daglig verksamhet: Carema Care AB

Läs mer

Dnr Kon 2017/35. Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2016

Dnr Kon 2017/35. Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2016 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2017-01-27 Dnr Kon 2017/35 Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2016 Förslag till beslut Kompetensförvaltningens förslag till Kompetensnämnden

Läs mer

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN Innehållsförteckning Nöjd Medarbetar Index (NMI) Frågeområden Helhet Arbetssituation Arbetsmiljö Hälsa Kompetens och utveckling Information Mål och visioner Medarbetarsamtal

Läs mer

Lidingö stad medarbetarundersökning November 2010

Lidingö stad medarbetarundersökning November 2010 Lidingö stad medarbetarundersökning November Organisationsutveckling med undersökningar FÖRÄNDRINGSARBETE Grupputveckling Coachning ÅTERKOPPLING Diskussion Lokala handlingsplaner UPPFÖLJNING Återkoppling

Läs mer

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <>, <>, som är kontaktperson på din arbetsplats.

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats. DAGS ATT TYCKA TILL OM DITT JOBB! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan arbetar här och för blivande arbetare. För att kunna vara det behöver

Läs mer