Tjänsteskrivelse. Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse. Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan"

Transkript

1 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum Vår referens Yvonne Gustafsson Administrativ chef Tjänsteskrivelse Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan FRI Sammanfattning Av nämnden begärd rapport avseende den psykosociala arbetsmiljön på förvaltningen med hänvisning till resultaten i medarbetarenkäten Vidtagna åtgärder sedan 2008 redovisas samt en handlingsplan för Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslås besluta att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna, samt att godkänna handlingsplanen för 2015 och lägga den till handlingarna Beslutsunderlag Tjänsteärende - Rapport avseende psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan Rapport avseende psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan Beslutsplanering Fritidsnämndens Arbetsutskott Fritidsnämnden Ärendet Medarbetarenkäten 2014 påvisade ett oroande högt resultat rörande mobbning och kränkande särbehandling på förvaltningen. Fritidsnämnden begärde i november 2014 att förvaltningen i februari 2015 skulle redovisa en rapport rörande vidtagna åtgärder samt handlingsplan för Se bifogad rapport. Ansvariga Bo Sjöström Direktör SIGNERAD

2 Rapport avseende psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan 2015 Fritidsförvaltningen Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: Yvonne Gustafsson Fritidsförvaltningen Administrativa avdelningen

3 Innehållsförteckning Rapport avseende psykosocial arbetsmiljö... 1 samt handlingsplan Inledning Medarbetarenkät Resultat MMI HME Mobbning och trakasserier Jämförelser Svarsfrekvens Index Ambassadörer Avståndstagare Frustrerade Det känns roligt att gå till jobbet Respekt Mobbning och kränkande särbehandling Vart vänder du dig? Vidtagna åtgärder Vidtagna åtgärder Vidtagna åtgärder Vidtagna åtgärder Vidtagna åtgärder Vidtagna åtgärder Vidtagna åtgärder Handlingplan Fritidsförvaltningen samt handlingsplan 2015

4 1. Inledning Malmö stad gör regelbundet sedan 2006 medarbetarundersökningar bland samtliga medarbetare. I februari 2014 gjordes den fjärde medarbetarundersökningen. Resultatet i undersökningen avseende mobbning och trakasserier på fritidsförvaltningen är oroande högt för tredje gången i rad. Med anledning av detta begärde nämnden i november 2014 att förvaltningen i februari 2015 skulle rapportera vidtagna åtgärder samt en handlingsplan för Medarbetarenkät 2014 I februari 2014 genomförde Malmö stad en medarbetarenkät bland alla anställda. Fritidsförvaltningens resultat har presenterats för samtliga medarbetare och för nämnden. Varje verksamhet har tagit fram en handlingsplan för att förbättra och/eller bibehålla en god arbetsmiljö. Enkäten besvarades av 98% av förvaltningens medarbetare, vilket är en mycket bra svarsfrekvens. Endast en förvaltning i Malmö stad hade högre svarsfrekvens. 2.1 Resultat Enkäten är uppdelad i nio delområden. Dessa är: Medarbetarskap och delaktighet, medarbetarsamtal, jämställdhet och mångfald, arbetsorganisation, relation till malmöborna, organisationsklimat, stress, lön och arbetstid samt ledarskap. På alla delområden utom ett har förvaltningen förbättrat sina resultat sedan Oförändrat resultat är det på området stress, där förvaltningen sedan tidigare hade ett bra resultat. I jämförelse med Malmö stad ligger fritidsförvaltningens resultat högre, dvs bättre, på fem av delområdena. På övriga delområden är resultatet detsamma som i Malmö stad MMI I enkäten redovisas ett index som kallas MMI, vilket står för motiverad medarbetarindex. MMI är uppbyggt av fyra frågor: - Totalt sett, hur nöjd är du med din arbetssituation? - Hur motiverad känner du dig i ditt arbete? - Hur väl uppfyller din arbetssituation de förväntningar som du har på ditt arbete? - Hur nära den perfekta arbetsgivaren tycker du att Malmö stad är? Det sammantagna resultatet av dessa fyra frågor redovisas i en skala 1-100, där 65 är genomsnitt för kommunala verksamheter i landet. Fritidsförvaltningens resultat för 2014 var 66, vilket således är ett resultat som står sig bra i jämförelse med Malmö stad och övriga kommunala verksamheter. Det är dock en liten minskning från 2011 då resultatet var Fritidsförvaltningen samt handlingsplan 2015

5 MMI för Malmö stad 2014 var 64, vilket också är en minskning från 2011 då resultatet var HME HME har inte mätts tidigare i medarbetarenkäten. HME står för Hållbart MedarbetarEngagemang. HME formas som ett medelvärde av nedanstående nio frågeställningar inom motivation, ledarskap och styrning. Svaren på dessa frågor kan jämföras med andra kommuner via Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada). Motivation byggs upp av påståendena: - Jag ser fram emot att gå till arbetet. - Mitt arbete känns meningsfullt. - Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete. Ledarskap byggs upp av påståendena: - Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser. - Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare. - Min närmaste chef ger mig förutsättningar för att ta ansvar i mitt arbete. Styrning byggs upp av påståendena: - Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete. - Jag är insatt i min arbetsplats mål. - Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt. Resultatet redovisas på en skala För fritidsförvaltningen blev det sammantagna resultatet på de tre delområdena 78, vilket är samma resultat som Malmö stad uppvisar. Resultat för delområdena är motivation 75 (Malmö stad 78), ledarskap 77 (Malmö stad 78) samt styrning 82 (Malmö stad 79) Mobbning och trakasserier Trots de goda resultat som redovisats ovan, utmärker sig förvaltningen på ett område. Vad gäller mobbning och trakasserier har förvaltningen oroande höga siffror, för tredje mätningen i rad. Frågeställning rörande mobbning och trakasserier har funnits i alla mätningarna sedan Dock har frågorna ställts något olika, vilket föranlett att det inte går att göra någon fullständig jämförelse mellan svaren. Oavsett kan det konstateras att siffrorna är är högst, vilket i detta fallet är negativt, i Malmö för tredje gången i rad. Siffrorna rörande mobbning och trakasserier är något motsägelsefullt, i jämförelse med alla övriga siffror i undersökningen som utvecklats positivt. Ledningen har sedan 2008 sett mycket allvarligt på resultatet och dialog har kontinuerligt förts med chefer och samverkansrepresentanter för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön. 4 Fritidsförvaltningen samt handlingsplan 2015

6 3. Jämförelser Medarbetarundersökningen i Malmö stad har gjorts vid fyra tillfällen, 2006, 2008, 2011 och Även om frågeställningarna inte varit helt identiska i alla frågor, kan det trots detta göras en hel del jämförelser mellan de olika mätningarna. Nedan redovisas ett axplock av enkätfrågorna, som kan vara av intresse för den psykosociala arbetsmiljön och dess utveckling. 3.1 Svarsfrekvens Svarsfrekvensen vid en undersökning är av stor vikt. Dels är ett resultat mer tillförlitligt om många har svarat. Dels visar en hög svarsfrekvens på att medarbetarna har ett engagemang i verksamheten och vill delge sina synpunkter. Svarsfrekvensen i de fyra mätningarna: 2006: 49% 2008: 84% 2011: 88% 2014: 98% Endast en förvaltning hade högre resultat äv fritidsförvaltningen. Med tanke på att förvaltningen till stor del har medarbetare som befinner sig på våra anläggningar och ute i verksamheterna och inte har kontorsjobb med datorvana, är resultatet mycket bra. För Malmö stad som helhet var siffran 82% Index I alla fyra mätningarna har det tagits fram olika Index som jämförelsetal. De har byggt på olika underlag och är inte fullt jämförbara. MMI som nämnts ovan har använts vid mätningarna 2011 och Även om mätningarna inte är fullt jämförbara vad gäller underlaget, kan de ändå ge en liten förståelse för utvecklingen på förvaltningen. Index i de fyra mätningarna: 2006: 47 Malmö stad: : : : 66 Malmö stad: Ambassadörer I mätningarna sedan 2008 har det redovisats andel ambassadörer som finns i förvaltningen. Ambassadörer är de medarbetare som svarat positivt på påståendena Jag är engagerad i mitt arbete och Jag kan rekommendera arbetsgivaren för mina vänner. 5 Fritidsförvaltningen samt handlingsplan 2015

7 Andel ambassadörer i de tre senaste mätningarna: 2008: 60% 2011: 66% 2014: 58% 3.4 Avståndstagare Motsatsen till ambassadörerna är avståndstagarna. Det är de medarbetare som svarat negativt på påståendena Jag är engagerad i mitt arbete och Jag kan rekommendera arbetsgivaren för mina vänner. Dessa medarbetare kan ha negativ påverkan på arbetet och för den psykosociala arbetsmiljön. Andel avståndstagare i de tre senaste mätningarna: 2008: 8% 2011: 10% 2014: 6% 3.5 Frustrerade De medarbetare som svarat positivt på påståendet Jag är engagerad i mitt arbete, men negativt på påståendet Jag kan rekommendera arbetsgivaren för mina vänner kallas frustrerade. Det är medarbetare som i grunden känner ett engagemang för sitt arbete, men någon sakfråga eller något i organisationen gör att de ändå inte kan rekommendera arbetsgivaren för deras omgivning. Andel frustrerade i de tre senaste mätningarna: 2008: 29% 2011: 23% 2014: 34% Den ökande andelen frustrerade medarbetare är oroande. Dialog med samverkansparterna har förts om detta. Vissa sakfrågor med tydlig styrning från ledningen kan ha påverkat siffrorna, men det går inte att göra ett tydligt orsakssamband utifrån enkätresultatet. Stor andel frustrerade medarbetare kan få till följd att personalomsättningen ökar eller att det medför en sämre trivsel på arbetet, men det är inget som kan styrkas av enkätresultatet i övrigt. 3.6 Det känns roligt att gå till jobbet I mätningarna sedan 2008 har påståendet Det känns roligt att gå till jobbet funnits med. Att medarbetarna tycker det är roligt att gå till jobbet är av stor vikt både för trivseln på arbetsplatsen och den psykosociala arbetsmiljön, men även för prestation och arbetsresultat. Påståendet kan besvaras i en skala från 1 5, där ett innebär att en inte instämmer alls i påståendet och där 5 betyder att en instämmer helt. Resultatet redovisas i en siffra, där allt över 3,8 är ett gott resultat. 6 Fritidsförvaltningen samt handlingsplan 2015

8 Resultat rörande Det känns roligt att gå till jobbet 2008: 3,9 2011: 3,8 2014: 3,9 3.7 Respekt I de två senaste mätningarna har påståendet På min arbetsplats möter vi alla med respekt funnits med. Påståendet kan besvaras i en skala från 1 5, där ett innebär att en inte instämmer alls i påståendet och där 5 betyder att en instämmer helt. Resultatet redovisas i en siffra, där allt över 3,8 är ett gott resultat. Resultat rörande På min arbetsplats möter vi alla med respekt : 2011: 4,0 2014: 3,9 Resultatet är det sammantagna resultatet för hela förvaltningen och svarsresultaten varierar i olika verksamheter. Men den höga positiva svarsresultatet rörande respekt mot varandra står något i strid med resultatet rörande mobbning och trakasserier, varför det krävs en kontinuerlig dialog ute på arbetsplatserna och med samverkansrepresentanterna för att den psykosociala arbetsmiljön totalt ska utvecklas till det bättre. 4. Mobbning och kränkande särbehandling I de fyra enkäterna har det funnits med frågeställningar rörande mobbning och trakasserier. Frågeställningarna har dock varierat något, liksom svarsalternativen. Nedan redovisas hur frågor och svar sett ut i de olika enkäterna I mätningen 2006 ställdes tre frågeställningar som kunde besvaras med ja eller nej respektive ja, många gånger, ja, enstaka gång eller nej. Har du personligen, under det senaste året varit utsatt för mobbning? Ja: 17% Nej: 83% Har du personligen, under det senaste året varit utsatt för sexuella trakasserier? Ja, många gånger: 4% Ja, någon enstaka gång: 3% Nej: 93% 7 Fritidsförvaltningen samt handlingsplan 2015

9 Har du personligen, under det senaste året varit utsatt för etniska trakasserier? Ja, många gånger: 1% Ja, någon enstaka gång: 0% Nej: 99% I mätningen 2008 ställdes endast en fråga kring mobbning och trakasserier och svarsalternativen var ja eller nej. Har du blivit mobbad eller trakasserad vid återkommande tillfällen under det senaste året? Ja: 17% Nej: 83% I mätningen 2011 ställdes återigen tre frågeställningar, men med lite andra svarsalternativ än Även frågan om mobbning delades in i upprepade tillfällen eller enstaka tillfällen. Har du blivit utsatt för mobbning det senaste året? Ja vid upprepade tillfällen: 5% Ja vid enstaka tillfällen: 15% Nej: 80% Har du blivit utsatt för sexuella trakasserier det senaste året? Ja vid upprepade tillfällen: 0% Ja vid enstaka tillfällen: 3% Nej: 97% Har du blivit utsatt för etniska trakasserier det senaste året? Ja vid upprepade tillfällen: 2% Ja vid enstaka tillfällen: 5% Nej: 93% 8 Fritidsförvaltningen samt handlingsplan 2015

10 I mätningen 2014 gjordes vissa förändringar och frågeställningarna knöts tydligare samman med diskrimineringsgrunderna, vilka det redogjordes för i enkäten så att medarbetarna skulle förstå skillnaderna Har du varit utsatt för mobbning / kränkande handlingar i ditt arbete under det senaste året? Ja flera gånger: 7% Ja någon enstaka gång: 23% Nej: 70% Har du upplevt dig trakasserad i ditt arbete pga någon av diskrimineringsgrunderna? Ja flera gånger: 6% Ja någon enstaka gång: 16% Nej: 78% 4.5 Vart vänder du dig? Oavsett andel medarbetare som är utsatta för mobbning och/eller kränkande särbehandling, är det av största vikt att medarbetarna känner till vart de kan vända sig för att få hjälp om de blir utsatta. I första hand ska medarbetarna om möjligt vända sig till sin chef. Ibland finns det skäl till att det inte är den bästa instansen och då kan medarbetarna vända sig till HR eller till en högre chef. Medarbetarna kan alltid välja att vända sig till sina fackliga företrädare om de hellre önskar det. I de fyra mätningarna som gjorts har det funnits med en fråga rörande medarbetarnas kännedom om vart de ska vända sig. Vet du vart du ska vända dig om du blir utsatt? Ja 2006: 54% 2008: 54% 2011: 77% 2014: 70% Efter undersökningen 2008 gjordes en kampanj på förvaltningen där det tydligt informerades om vart medarbetarna kunde vända sig. Detta påverkade resultatet positivt till mätningen Minskningen i mätningen 2014 visar att denna kunskap är färskvara och måste kontinuerligt påminnas om på olika sätt på APT och vid introduktion av nya medarbetare. 9 Fritidsförvaltningen samt handlingsplan 2015

11 Trots relativt god kännedom från medarbetarnas sida om vart de ska vända sig om de blir utsatta för mobbning och/eller kränkande särbehandling, valde endast 15% av de som blivit utsatta, valt att söka hjälp. De anmälningar som kommit in till arbetsgivaren tyder på att det är lättare för medarbetarna att söka hjälp om de blir utsatta för mobbning / kränkning av kunder eller brukare. Väldigt sällan söker medarbetarna hjälp om de blivit utsatta av en kollega eller av en chef. 5. Vidtagna åtgärder Förvaltningens ledning har sedan resultatet av 2008 års mätning presenterades i november 2008 varit klart oroade över de negativa siffrorna. Detta har föranlett en rad åtgärder på olika plan för att på olika sätt arbeta med den psykosociala arbetsmiljön. Nedan visas de åtgärder som vidtagits av ledning och ute i verksamheterna. 5.1 Vidtagna åtgärder 2009 Ledningsinternat för samtliga chefer där en övergripande handlingsplan togs fram med målsättningen att verka för Ett öppet och trevligt arbetsklimat som inte accepterar mobbning / trakasserier. Alla verksamheter tog fram en handlingplan för att jobba med resultatet i enkäten. Enligt förvaltningsledningens beslut skulle samtliga verksamheter ha med åtgärder mot mobbning/kränkning i handlingplanen. Ute på arbetsplatsträffarna fördes dialoger om mobbningssitutionen på förvaltningen med stöd av HR. Visitkort trycktes upp för att alla skulle ha kort information om vad mobbning / kränkning var och vart de skulle vända sig. Alla chefer på förvaltningen spelade mångfaldsspelet. Arbetsmiljöutbildning till chefer och skyddsombud, där psykosocial arbetsmiljö ingick. Jämställdhetsgrupp bildades på förvaltningen. Jämställdhetsplan togs fram. Jämställdhetsmaterial togs fram för att kunna användas på APT. Cheferna utbildades i detta. Arbetsmiljökartläggning gjordes i en verksamhet av extern konsult. Chefsbyte. Egen enkät på förvaltningen, ett år efter mätningen 2008, rörande förekomst av mobbning och trakasserier på förvaltningen. Resultatet på mätningen blev låga siffror, sammantaget på förvaltningen betydligt lägre än mätningen Vidtagna åtgärder 2010 Ledningsinternat med kompetensutveckling för samtliga chefer avseende samtalsmetodik / att ta tag i de svåra samtalen. Extern konsult. 10 Fritidsförvaltningen samt handlingsplan 2015

12 Internat för samtliga medarbetare på driftavdelningen för att lägga grund för en större samsyn och bättre grund för uppdraget samt vikten av respekt för varandra. Chefsbyten. 5.3 Vidtagna åtgärder 2011 Ny enkät visade återigen höga siffror rörande mobbning/trakasserier. Alla verksamheter tog fram en handlingsplan där åtgärder mot mobbning/trakasserier skulle ingå. Arbetsmiljökartläggning i två verksamheter med extern konsult. Intern kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön på plan 5. Fritidsklubben fick uppdrag av ledningen att arrangera en sommarfest för alla medarbetare med aktiviteter för ökad sammanhållning. Strukturförändringen genomfördes på förvaltningen den 1/9 med följd att organisationen förändrades och fler chefer blev tillgängliga i vardagen. I samband med införandet av den nya organisationen skedde viss omflyttning av personal, för kompetensspridning och utveckling av personalgrupperna. Kick-off för samtliga medarbetare på driftavdelningarna i samband med organisationsförändringen, med teambildande aktiviteter. Alla verksamheter gjorde psykosocial skyddsrond och arbetade fram friskfaktorer. Internat för samtliga medarbetare på driftavdelningen, där samtliga medarbetare spelade mångfaldsspelet. Chefsbyten. 5.4 Vidtagna åtgärder 2012 Arbetsmiljökartläggning i en verksamhet med extern konsult. Månadens fråga rörande jämställdhet att diskutera på APT. Internat för samtliga medarbetare på driftavdelningen med interaktiv teater rörande jämlikhet. Alla verksamheter gjorde en psykosocial skyddsrond med verktyget piltavlan. Utvärdering av strukturförändringen gjordes med ett bra resultat. Chefsbyten. 5.5 Vidtagna åtgärder 2013 Internat för samtliga medarbetare på drift- och evenemangs-och rekreationsavdelningarna. Interaktiv teater med tema mobbning. Antidiskrimineringsutbildningar för cheferna. Alla verksamheter gjorde en psykosocial skyddsrond med verktyget piltavlan. 11 Fritidsförvaltningen samt handlingsplan 2015

13 5.6 Vidtagna åtgärder 2014 Ny enkät visade återigen höga siffror rörande mobbning/trakasserier. Varje verksamhet tar fram en handlingsplan för att förbättra resultatet i enkäten eller för att bibehålla goda resultat. Inga obligatoriska åtgärder beslutade av ledningen. Gemensam utbildning för chefer och skyddsombud för att stimulera en god psykosocial arbetsmiljö och att hantera misskötsamhet ur ett arbetsrättsligt perspektiv. Bemötandeutbildning för badenheten. Internat för samtliga medarbetare på drift- och evenemangs-och rekreationsavdelningarna med samarbetsövningar. Föreläsning på 4 av 5 internat rörande mobbning och kränkande särbehandling högt i tak, men var har vi golvet med Jeanette Larsson. Arbetsmiljöutbildning för för samtliga chefer och skyddsombud, där psykosocial arbetsmiljö ingår. Nya riktlinjer rörande kränkande särbehandling framtagna i Malmö stad. HR medverkat på några APT under december månad för att sprida kunskap om riktlinjerna och för att skapa en dialog om mobbning och trakasserier ute i verksamheterna. Chefsbyten. 6. Handlingplan 2015 I ett led att förbättra den psykosociala arbetsmiljön på förvaltningen har ledningen tillsammans med samverkansrepresentanter fört en dialog om vilka åtgärder som är av vikt att genomföra under Nya riktlinjer rörande kränkande särbehandling framtagna i Malmö stad. HR medverkar på samtliga APT under januari tom mars för att sprida kunskap om riktlinjerna och för att skapa en dialog om mobbning och trakasserier ute i verksamheterna. Nya riktlinjer rörande hot och våld framtagna i Malmö stad. Chefer kommer att utbildas. Ska diskuteras på APT, med stöd av HR i valda verksamheter. Utbildning för samtliga medarbetare i gott medarbetarskap och konsekvenser av misskötsamhet. (I grunden samma utbildning som chefer och skyddsombud erhöll hösten På önskemål från samverkansrepresentanterna får alla medarbetare detta.) Månadens dilemma frågeställningar att diskutera på APT rörande mobbning och trakasserier. Arbetsmiljökartläggning med extern konsult. Förbättrad introduktion. Etiköverenskommelse i respektive verksamhet (förslag från Kommunal). Egen mätning på förvaltningen rörande upplevelse av mobbning och trakasserier hösten Fritidsförvaltningen samt handlingsplan 2015

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes Malmö stad 1 (1) Datum 2014-05-14 Handläggare Sara Mellander Planeringssekreterare Sara.Mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Medarbetarenkät 2014 FRI-2014-2099 Sammanfattning Sedan 2006 genomför Malmö stad

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

Medarbetarenkät 2008

Medarbetarenkät 2008 SIDAN Medarbetarenkät 00 (medelvärden) Om undersökningen USK har på uppdrag av stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning genomfört enkäter med stadens medarbetare. Undersökningen är genomförd

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Resultat medarbetarundersökning 2014

Resultat medarbetarundersökning 2014 Resultat medarbetarundersökning 2014 Svarfrekvens 65% 2014 72% Kommentar svarfrekvens Svarsfrekvensen är något bättre i år men arbete för att förbättra svarfrekvensen ytterligare behöver göras till kommande

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Januari 2013 Svarsfrekvens Per förvaltning och bolag Karlstads Kommun Airport ASF BUF FD/VD GYF KBAB KEAB

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER 2012

MEDARBETARBAROMETER 2012 MEDARBETARBAROMETER 2012 1 Medarbetarbarometer 2012 Innehåll sid 3 sid 4 sid 8 sid 18 2 Återkommande mätning av arbetsmiljön Hagfors kommun genomför en återkommande mätning för att: Ge alla medarbetare

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Rapport 1(23) Medarbetarundersökning 2013 2(23) Innehållsförteckning 3(23) 1 Bakgrund I Kramfors kommuns styrmodell har fokusområdet medarbetare det övergripande målet attraktiv arbetsgivare och ett av

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 kommun Samlingsbild 09 08 09 09 Medarbetarindex 5 78 69 68 Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71 Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 Personlig arbetssituation 15 72 78 73 73 Arbetsförutsättningar 5 74 81

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90%

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90% Sammanfattande mått Negativ Positiv 8 6 8 Medarbetarindex 9 77 67 65 Förutsättningar i organisationen 14 65 54 55 Personlig arbetssituation 12 73 65 63 Samverkan och kunskapsdelning 6 83 72 66 Ledarskap

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen, syfte och metod 2 Fakta om undersökningen, svarsfrekvens 3 Stöd för tolkning

Läs mer

Lidingö stad medarbetarundersökning November 2010

Lidingö stad medarbetarundersökning November 2010 Lidingö stad medarbetarundersökning November Organisationsutveckling med undersökningar FÖRÄNDRINGSARBETE Grupputveckling Coachning ÅTERKOPPLING Diskussion Lokala handlingsplaner UPPFÖLJNING Återkoppling

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Medarbetarundersökning 2013 Vetlanda kommun, Vetab och Witalabostäder Vetlanda kommun den 24 oktober 2013 Malin Claesson och Annika Edvardsson HR-avdelningen 1 Inledning Medarbetarundersökning har tidigare

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI)

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Karolinska Institutet Projektledare Quicksearch: Anna Kilander Syfte och Bakgrund SYFTE Medarbetarundersökningen är ett viktigt hjälpmedel för att kartlägga

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Sammanfattande mått 08 Medarbetarindex 7 78 76 68 Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57 Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Samverkan och kunskapsdelning 5 83 79 69 Ledarskap 5 83 77 69 Handlingskraft/medverkande

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag Om oss Progressiera AB, en naturlig samarbetspartner för offentlig sektor, myndighet och landsting Specialiserade inom Medarbetarundersökningar

Läs mer

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Riksbanken, Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

RAPPORT. SHIS Bostäder Medarbetarenkät 2014 SHIS STATISTIK OCH UTREDNINGAR UPPDRAGSNUMMER 3583299000 2014-04-18

RAPPORT. SHIS Bostäder Medarbetarenkät 2014 SHIS STATISTIK OCH UTREDNINGAR UPPDRAGSNUMMER 3583299000 2014-04-18 Bostäder Medarbetarenkät 2014 UPPDRAGSNUMMER 3583299000 STATISTIK OCH UTREDNINGAR . Om undersökningen Sweco har på uppdrag av Bostäder genomfört en medarbetarundersökning med stiftelsens medarbetare. Undersökningen

Läs mer

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Definition Återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda medarbetare eller chefer på ett kränkande sätt

Läs mer

Medarbetarenkät på vård- och omsorgsförvaltningen 2010 (Nöjd Medarbetar Index NMI) resultatredovisning och förslag till åtgärder

Medarbetarenkät på vård- och omsorgsförvaltningen 2010 (Nöjd Medarbetar Index NMI) resultatredovisning och förslag till åtgärder VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsförvaltningen Vård- och omsorgsnämndens handling nr 15/2010 RESULTATREDOVISNING 1(20) 2010-08-30 Vår handläggare Ert datum Er beteckning Lena Andréasson

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013

MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013 MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013 Medarbetarbarometer 2013 Innehåll Syfte sid 3 Metod och förklaringar sid 4-7 Sammanfattning av resultat sid 8-16 Det fortsatta arbetet sid 17 2 Syfte Återkommande mätning

Läs mer

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 Boenden: Humana Omsorg AB och Carema Care AB Daglig verksamhet: Carema Care AB

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

Övergripande jämförelse

Övergripande jämförelse Övergripande jämförelse 10 9 8 7 6 5 3 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplats Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Information Melleruds Kommun höst 2009 Samtliga

Läs mer

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000 medarbetare på samtliga förvaltningar och bolag och besvarades av 77 procent

Läs mer

Slutrapport Kort version

Slutrapport Kort version Slutrapport Kort version Medarbetarenkät Medarbetarenkät Ledar 2013 2 (10) Medarbetarenkät för Stockholms stad 2013 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarundersökning 2014 Vetlanda kommun, VETAB och Witalabostäder HR-avdelningen Annika Edvardsson och Malin Claesson Vetlanda kommun Vetlanda kommun, 574 80 Vetlanda Besöksadress: Stadshuset, Storgatan

Läs mer

Bildningsförvaltningen. Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete i arbetsmiljöfrågor

Bildningsförvaltningen. Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete i arbetsmiljöfrågor Bildningsförvaltningen Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete i arbetsmiljöfrågor Fastställd: Handläggare: Helene Björkqvist, Maria Evald Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete inom arbetsmiljöområdet

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454 KALLELSE 2010-11-25 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Bo Lager Ordförande Peter Scharff Sekreterare

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Det är arbetsgivarens skyldighet att göra en kartläggning av riskerna i arbetsmiljön. När denna görs ska man tänka på att arbetsmiljö inte enbart är fråga

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Kf 2012-09-27, 116 Blad 1(9) PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Inledning Samhället präglas allt mer av mångfald, med människor från exempelvis olika

Läs mer

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72.

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72. Sammanfattande mått Medarbetarindex 15 67 64 Förutsättningar i organisationen 25 53 52 Personlig arbetssituation 17 64 61 Samverkan och kunskapsdelning 12 72 63 Ledarskap 18 61 61 Handlingskraft 6 82 77

Läs mer

Medarbetarenkäten 2009

Medarbetarenkäten 2009 Övergripande rapport för Jenny Axelsson Personalavdelningen 1. Inledning Piteå kommun ska genomföra en årlig kommunövergripande medarbetarenkät som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultat

Läs mer

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013 Riksbanken Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB September 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Riksbanken beslutade att 2011 genomföra en medarbetarundersökning. Målgrupp

Läs mer

2014-11-12 MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014 ARBETSFÖRMEDLINGEN

2014-11-12 MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014 ARBETSFÖRMEDLINGEN 2014-11-12 MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014 ARBETSFÖRMEDLINGEN Anonymitet IC Quality arbetar efter branschetiska principer: Undersökningen är frivillig Minst 5 svar per fråga krävs för att resultatredovisning

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

MAE 2014. SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun. Personalenheten Lycksele Kommun 2015-02-18. Shara Johansson

MAE 2014. SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun. Personalenheten Lycksele Kommun 2015-02-18. Shara Johansson MAE 2015-02-18 2014 SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun Personalenheten Lycksele Kommun MAE 2014 Shara Johansson Personalenheten, Slutrapport MA14, Lycksele kommun Sida 1/42 SAMMANFATTNING Medarbetarenkäten

Läs mer

Personalpolicy 2012-2015

Personalpolicy 2012-2015 2012-01-02 Personalpolicy 2012-2015 Den här policyn är för dig som arbetar i Järfälla kommun. Omvärlden förändras ständigt och vi måste vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla våra verksamheter

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Samtliga kategorier. Instämmer. Helt. Nästan helt. Knappast. Inte alls 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 40% 30% 20% 10%

Samtliga kategorier. Instämmer. Helt. Nästan helt. Knappast. Inte alls 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 40% 30% 20% 10% Samtliga kategorier 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplatsutveckling Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Medarbetarundersökning Höst 2005 Samtliga

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 Hofors kommun fastställd av, KF 61/2013-06-10 Jämställdhetsplanen gäller från och med 2013-08-31 Revideras 2016-08-31 0 Inledning Enligt 13 i diskrimineringslagen

Läs mer

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Växjö kommunkoncern Medarbetarundersökning 2011 Oktober 5216 respondenter 2011 Genomförd av CMA Research AB Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 1 Disposition iti och läsanvisning i I denna rapport

Läs mer

FRCK Diskrimineringspolicy

FRCK Diskrimineringspolicy FRCK Diskrimineringspolicy Innehåll Inledning... 2 Styrning för diskrimineringspolicyn... 2 Jämställdhetsarbete... 2 :... 2... 2... 2 Mångfaldsarbete... 2... 2 Kompetensutveckling... 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion Jämställdhets och mångfaldsplan 2011 2013 Kortversion 2(8) Övergripande mål är att alla medarbetare ska ha kunskap om Staffanstorps kommuns arbete med jämställdhet och mångfald samt att detta arbete ska

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Samtliga kategorier 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 50% 40% 30% 20% 10%

Samtliga kategorier 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 50% 40% 30% 20% 10% 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Samtliga kategorier Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Återkoppling Samtliga kategorier Arbetsplatsutveckling Tid för planering Ledarskap Trivsel Jag trivs

Läs mer

Medarbetarenkät 2011

Medarbetarenkät 2011 Medarbetarenkät 2011 Övergripande resultat Nyköpings kommun 4,02 3,82 4,07 Jag känner till Nyköpings kommuns värdegrund. Jag känner till Nyköpings kommuns medarbetarpolicy. 2,4% 5,1% 20,2% 32,9% 39,3%

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för teknik- och fastighetsförvaltningen

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för teknik- och fastighetsförvaltningen Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för teknik- och fastighetsförvaltningen Dnr TFN-2013-1773 Dpl 16 Bakgrund Syftet med jämställdhetsarbetet är att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett

Läs mer

Individuella Gymnasiet Ekerö

Individuella Gymnasiet Ekerö Individuella Gymnasiet Ekerö Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Läsåret 2013/14 Uppdaterad 2014-03-31 med handlingar från BUN-kontoret med kommunala rutiner och blanketter. 1 Innehåll

Läs mer

Medarbetarenkäten 2014 chefsutbildning Kiruna 2014 09 05. Louise Söderlund louise.soderlund@umea.se 070 3991179

Medarbetarenkäten 2014 chefsutbildning Kiruna 2014 09 05. Louise Söderlund louise.soderlund@umea.se 070 3991179 Medarbetarenkäten 2014 chefsutbildning Kiruna 2014 09 05 Louise Söderlund louise.soderlund@umea.se 070 3991179 Fem frågor Varför gör vi det här? Vilka förutsättningar gäller? Hur är undersökningen utformad?

Läs mer

Om Vivida Assistans. Vivida har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.

Om Vivida Assistans. Vivida har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna. Sedan 2007 har Vivida Assistans årligen genomfört en medarbetarundersökning för att få vägledning i hur organisationen och våra medarbetare mår. Undersökningen, som totalt omfattar 47 frågor, berör olika

Läs mer

ICT - Inklusive undernoder KTH

ICT - Inklusive undernoder KTH ICT - Inklusive undernoder KTH Medarbetarundersökning Rapport ICT skolan 2013 ICT - Inklusive undernoder Bakgrund I det här dokumentet kan du ta del av resultatet för din avdelning samt jämföra det med

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Postadress Besöksadress Telefon/fax E-post/www Org.nr Lindesbergs Kommun Dalkarlshyttan 0581-810 00 vxl masugnen@lindesberg.se 212000-2015 711 31 Lindesberg

Läs mer

Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling Al-Maarif Tvåspråksförskola 2009-2010 Syftet med planen är att främja barns och vuxnas lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller

Läs mer

Medarbetarundersökning Landstinget Västmanland 2013

Medarbetarundersökning Landstinget Västmanland 2013 Medarbetarundersökning Landstinget Västmanland 2013 Genomförd under perioden 10 september 1 oktober 2013 2013-11-21 NMI 2013 en snabböversikt Nedan följer en kortfattad översikt över resultat från NMI

Läs mer

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS Riksgälden Presentation Medarbetarundersökning 2014 TNS Syfte med medarbetarundersökningen Undersökningen är ett viktigt verktyg för att vi ska kunna utveckla och förbättra vår organisation, vårt sätt

Läs mer

Handlingsplan, medarbetarundersökning 2012

Handlingsplan, medarbetarundersökning 2012 Tjänsteskrivelse 2013-04-18 Handläggare: Sofie Norén, Folkhälsoförvaltningen 2013.0054 Folkhälsonämnden Handlingsplan, medarbetarundersökning 2012 Sammanfattning Förvaltningen hade totalt sett ett gott

Läs mer

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete Jämställdhetsplan Antagen 2014-xx-xx Framtagen av Vendela Muhrén, Annika Ekberg och Magnus Dahlberg, Kommunledningsförvaltningen Revideras vart tredje år Innehåll 2 (12) Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete...

Läs mer

MAE 2012. SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun. Personalenheten Lycksele Kommun. Shara Johansson foto: Nina Lindberg

MAE 2012. SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun. Personalenheten Lycksele Kommun. Shara Johansson foto: Nina Lindberg MAE 2012 SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun Personalenheten Lycksele Kommun MAE 2012 Shara Johansson foto: Nina Lindberg SAMMANFATTNING Medarbetarenkäten är framtagen i samarbete med Umeå Kommun,

Läs mer

1 Hantering av individärenden

1 Hantering av individärenden Sida 1 av 5 HÖGSKOLAN I BORÅS BESLUT fattat av rektor 25 maj 2010 Dnr 290-10-92 RUTINER VID DISKRIMINERING, SEXUELLA TRAKASSERIER OCH ANDRA TRAKASSERIER AV ANSTÄLLDA VID HÖGSKOLAN I BORÅS 1 Hantering av

Läs mer

2015-16. ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem

2015-16. ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem 2015-16 Här finner du hur vi i Junsele skola och fritidshem arbetar med vår arbetsmiljö. Du har möjlighet att alltid framföra åsikter om hur du tycker att vi

Läs mer

Ärendehantering vid kränkning och diskriminering

Ärendehantering vid kränkning och diskriminering HSPA 49-2014/82 1 (av 6) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Version: Revisionsdatum: Handledning för process 2014-05-01

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt.

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt. Faktorer - diagram 1 Faktorer - procent 2 Faktor 6+5 4+3 2+1 Bortfall Mottagare Arbetsbelastning 38,5% 30,5% 30,3% 0,7% 3,67 Arbetskamrater 84,5% 12,0% 2,8% 0,7% 5,33 Arbetsrelaterade besvär 43,9% 28,1%

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI)

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Umeå Universitet Projektledare Quicksearch: Anna Kilander Tiina Stridh Syfte och Bakgrund SYFTE Medarbetarundersökningen är ett viktigt hjälpmedel för att

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. Analys: En analys av antalet män respektive kvinnor på olika förtroendeuppdrag ska göras.

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. Analys: En analys av antalet män respektive kvinnor på olika förtroendeuppdrag ska göras. JÄMSTÄLLDHETSPLAN Klubben har efter beslut vid styrelseutvecklingen 9-10 oktober 2008 ökat arbetet kring frågeställningarna om jämställdhet och mångfald. De här frågorna blir allt viktigare inom den fackliga

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Likabehandlingsplan - ur ett arbetsgivarperspektiv

Likabehandlingsplan - ur ett arbetsgivarperspektiv Likabehandlingsplan - ur ett arbetsgivarperspektiv 2013-2015 Gäller från 2013 t.o.m. 2015 Dnr CK 2012-0246 Ansvarig HR-direktör Innehåll 1. Syfte och mål 2. Bakgrund 3. Definitioner och begrepp 4. Samverkan

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer

Man. 1-2 år. 3-5 år. 6-10 år. Mer än tio år. tim/vecka. tim/månad. kr/månad. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar

Man. 1-2 år. 3-5 år. 6-10 år. Mer än tio år. tim/vecka. tim/månad. kr/månad. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar Användare: testdfo Logga ut Sida 1 av 22 Avsnitt: Inledande frågor Nedan följer några frågor kring dig, dina arbetstider, lön och sjukfrånvaro. Med sjukskrivning (sjukanmälan) avses sjukanmälan med eller

Läs mer

Medarbetarpolicy. för Institutet för språk och folkminnen

Medarbetarpolicy. för Institutet för språk och folkminnen BILAGA Medarbetarpolicy för Medarbetarpolicyn har tagits fram i samarbete mellan institutets samtliga avdelningar. Policyn gäller i första hand i två år, och ska sedan utvärderas och revideras. Fastställd

Läs mer

Medarbetarenkäten 2013 handledning för förbättringsarbete

Medarbetarenkäten 2013 handledning för förbättringsarbete Medarbetarenkäten 2013 handledning för förbättringsarbete Medarbetarenkäten är ett verktyg för att årligen mäta den psykosociala arbetsmiljön bland medarbetarna i Vindelns kommun. Medarbetarenkäten är

Läs mer

Att utveckla en hälsofrämjande

Att utveckla en hälsofrämjande Foto: Medicinsk bild Karolinska Universitetssjukhuset Att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats Ett verktyg för att främja hälsa på arbetsplatsen 1 Den hälsofrämjande arbetsplatsen Definition Hälsofrämjande

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2013 2015

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2013 2015 CSK 1 Syfte Gäller för Hela Trollhättans Stad Referensdokument Diskrimineringslagen, Arbetsmiljölagen, Föräldraledighetslagen Ansvar och genomförande Uppföljning Arbetsmiljöenkät Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011 Sida 1 av 11 Riksgälden medarbetarundersökning rapport - Mars 2011 Antal svar på Totalt 2011: 146 av 167 (87%) Antal svar på Totalt 2009: 140 av 149 (94%) Antal svar på Totalt 2007: 140 av 152 (92%) Skala

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (1) Riktlinje för timavlönade. 2014-10-29 Vår referens. Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.

Tjänsteskrivelse 1 (1) Riktlinje för timavlönade. 2014-10-29 Vår referens. Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo. 1 (1) Datum 2014-10-29 Vår referens Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.se Tjänsteskrivelse Riktlinje för timavlönade SOFS-2014-463 Sammanfattning Samtliga förvaltningar ska under

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer