Medarbetarenkät <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!"

Transkript

1 <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan arbetar här och för blivande arbetare. För att kunna vara det behöver vi veta vad du tycker om ditt arbete, din arbetsplats och hur du uppfattar din arbetsgivare. I årets undersökning är frågeformuläret kortare och har ett något förändrat fokus, bland annat fler frågor om engagemang i arbetet. För att det ska bli lättare för er att arbeta vidare resultaten från undersökningen har vi tagit fram förenklade och tydligare rapporter. Din verkan är viktig För att resultatet ska bli så rättvisande som möjligt är det viktigt att du deltar i undersökningen. Vår önskan är att alla arbetare svarar på frågorna. Vi ber dig att svara på frågorna så snart som möjligt. När du är klar lägger du enkäten i det bifogade svarskuvertet och skickar det till ScandInfo. Frimärke behövs inte. Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Namn som trycks på enkät>>, <<Telefon>>, som är kontaktperson på din arbetsplats. Dina svar är anonyma Göteborgs Stad samarbetar i år ScandInfo för att genomföra undersökningen. Naturligtvis garanterar ScandInfo att dina svar är anonyma. Det kommer inte att vara möjligt att se vad en enskild arbetare har svarat. Det nummer som står i nederkant på frågeformuläret är ett löpnummer som endast är till för ScandInfos kvalitetsrutiner. Tack för din verkan! Åke Jacobsson Stadsdirektör <<Förvaltning-/bolagschef>> <<Titel>> <<Förvaltning/bolag>> <<Enkät>> <<IP>>

2 1. Arbetssätt och uppdrag 1 Jag känner väl till verksamhetsmålen för min grupp/enhet/avdelning 2 Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete 3 är vi bra på att genomföra det som bestämts 4 följs våra verksamhetsmål upp och utvärderas på ett bra sätt arbetar vi aktivt att försöka ha ordning på ekonomin, t ex att inte slösa våra resurser, hålla kostnaderna under kontroll etc. 6 kännetecknas vårt arbete av kvalitetstänkande 2. De vi är till för: brukare, kunder, borgare, interna kunder Frågorna nedan handlar om hur du uppfattar att samarbetet fungerar dem vi är till för dvs: Brukare (t ex elever, omsorgstagare, klienter etc.) Kunder Medborgare i Göteborg Interna kunder (andra förvaltningar eller enheter inom Göteborgs Stad som använder dina/era tjänster). Ta ställning till följande påståenden om relationen mellan din enhet och brukare/kunder/borgare/interna kunder 1 tar vi oss tid till att lyssna på deras synpunkter 2 är vi bra på att kommunicera på ett begripligt sätt 3 är vi inriktade på att snabbt deras frågor 4 är vi som helhet bra på att ge service på ett likvärdigt sätt (oberoende av kön, kulturell bakgrund, religiös tillhörighet, ålder, språk, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck eller funktionsnedsättning)

3 3. Engagemang 1 Mitt arbete känns meningsfullt 2 Mina kunskaper och min förmåga tas tillvara på ett bra sätt 3 Jag kan påverka utförandet av mina arbetsuppgifter 4 Jag tycker att jag har intressanta arbetsuppgifter Jag ser fram emot att gå till arbetet 4. Delaktighet 1 får jag den information jag behöver för att förstå verksamhetens uppdrag och mål 2 uppmuntras delaktighet i mål och verksamhetsplanering 3 tas idéer och synpunkter tillvara 4 uppmuntras vi att tänka själva och ta egna initiativ På våra arbetsplatsträffar finns goda möjligheter till dialog och delaktighet (möjlighet att framföra synpunkter, påverka beslut etc.). Medarbetarskap 1 Jag tar själv ansvar för att söka den information jag behöver 2 Jag deltar aktivt i planering, genomförande och utveckling av vår verksamhet 3 Jag brukar säga till om något inte fungerar som det ska 4 är vi bra på att ställa upp och hjälpa varandra om det behövs tar vi snabbt initiativ för att lösa problem som uppstår 6 På vår arbetsplats hjälps de olika arbetsgrupperna åt för att kunderna/brukarna ska få den hjälp, stöd och service de behöver 6. Samarbete 1 har vi ett bra samarbete 2 är vi bra på att dela oss av vår kunskap och erfarenheter till varandra 3 tar vi hand om nya arbetare på ett bra sätt 4 arbetar vi aktivt för att samarbetet andra delar av organisationen ska fungera bra <<Enkät>> <<IP>>

4 7. Arbetsmiljö och hälsa På min arbetsplats 1 är arbetsmiljön trygg och säker 2 arbetar vi aktivt att arbetsmiljön ska bli så bra som möjligt 3 upplever jag att jag har möjlighet att påverka och prioritera mina arbetsuppgifter om arbetsbelastningen skulle bli för hög 4 har jag oftast möjlighet att återhämta mig efter perioder av hög arbetsbelastning är arbetet organiserat på ett sådant sätt att det går att få en bra balans mellan arbete och privatliv 6 pågår ett aktivt arbete mot diskriminering (utifrån diskrimineringsgrunderna: kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder) 7 finns det en förståelse för arbetare som är hemma pga sjuka barn/föräldraledighet/ deltidsarbetar pga barn Hur ofta 8 känner du av fysiska besvär (t ex huvudvärk, ont i rygg och nacke, musarm etc) som du tror beror på din arbetsmiljö? 9 oroar du dig för att bli utsatt för hot eller våld från borgare/ brukare/kunder i ditt arbete? Mycket ofta Ofta Ibland Sällan Aldrig Kränkningar, trakasserier I detta avsnitt finns några frågor om eventuell förekomst av kränkningar eller trakasserier från arbetskamrater, chef eller brukare beroende på kön, kulturell bakgrund, religiös tillhörighet, ålder, språk, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck eller funktionsnedsättning. Svaren på dessa frågor förblir naturligtvis också anonyma, i likhet alla andra svar, och kommer endast att redovisas för grupper över 200 svar. 1 Har du vid minst ett tillfälle under de senaste 12 månaderna känt dig utsatt för kränkande handlingar eller trakasserier på din arbetsplats? Nej Ja 2 Om ja i fråga 1: är det fortfarande ett problem för dig i dag? Nej, inga problem idag Ja, problemet finns kvar i dag 3 Vem/vilka är det som du anser dig kränkt/trakasserad av? Chef Arbetskamrater/arbetare Brukare, borgare Annan 4 Har du sökt stöd hos din arbetsgivare (t ex din chef eller HR/personalavdelningen)? Ja Nej Om ja i fråga 4: Har du fått det stöd du behöver från din arbetsgivare? Ja Nej På Göteborgs Stads arbetsplatser ska inte trakasserier och kränkningar förekomma. Det är därför viktigt att du som upplever dig trakasserad och kränkt får stöd, råd och hjälp. Om du upplever dig vara trakasserad och kränkt; vänd dig till närmaste chef, personalavdelning eller en facklig representant. Samtliga har naturligtvis tystnadsplikt.

5 8. Kompetensutveckling 1 Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete 2 Jag får den kompetensutveckling jag behöver för att göra ett gott arbete 3 På min arbetsplats har jag goda möjligheter att utvecklas i arbetet (ta ökat ansvar, få prova nya intressanta arbetsuppgifter etc) Göteborgs Stad ser gärna att fler arbetare får möjlighet att byta arbetsuppgifter inom staden. Detta för att vi är övertygade om att det utvecklar såväl arbetare som verksamhet. Resultatet av fråga 4 nedan redovisas enbart per förvaltning/bolag. 4 Har du under det senaste året varit intresserad av att söka någon utannonserad tjänst/befattning i Göteborgs Stad? Ja, och jag har också sökt en eller flera tjänster/befattningar Ja, men jag har inte sökt någon tjänst/befattning Nej, jag har tittat på annonser men inte sett något som intresserar mig Nej, jag har inte tittat på annonserna Utvecklingssamtal Med utvecklingssamtal avses ett individuellt samtal mellan arbetare och närmaste chef. Syftet utvecklingssamtal är att minst 1 gång per år få en fördjupad dialog mellan chef och arbetare i frågor som är viktiga för verksamheten, arbetsgivaren och arbetaren. Utvecklingssamtal är både en rättighet och skyldighet för dig som arbetare. Utvecklingssamtalet skall leda fram till en skriftlig individuell utvecklingsplan. Frågorna och 6 nedan s om du haft ett utvecklingssamtal din chef under de senaste 12 månaderna. Om du inte haft det går du vidare till fråga 7. Hur nöjd är du utvecklingssamtalet som helhet? 6 I vilken utsträckning genomförs det ni kommit överens om i utvecklingssamtalet? Mycket missnöjd Genomförs inte alls Mycket nöjd Genomförs helt Lönesamtal/bedömningssamtal Utvecklingssamtalet ska leda fram till en individuell utvecklingsplan där prestation utifrån uppsatta mål följs upp i lönesamtalet. Utvecklingssamtalet fokuserar alltså främst på den framtida utvecklingen och verksamhetens mål och uppdrag. Lönesamtalet/bedömningssamtalet är en tillbakablick på den period som gått och följer upp prestation i förhållande till mål. 7 Jag vet vilka kriterier som gäller när min lön bestäms (dvs vad som ligger till grund för min löneutveckling) 8 Jag har tydliga individuella mål för vad jag förväntas åstadkomma 9 Har du haft lönesamtal/bedömningssamtal din chef under de senaste 12 månaderna? Ja 10 Jag har fått en tydlig motivering av min lön från min chef Nej

6 9. Utveckling och förnyelse 1 arbetar vi aktivt att förbättra och utveckla vår verksamhet 2 arbetar vi att jämföra oss andra för att lära och utveckla verksamheten 3 utvärderar vi vad som fungerar bra respektive vad som fungerar mindre bra i vår verksamhet 4 utgår vi från kundernas/ brukarnas/ borgarnas behov och synpunkter i vårt utvecklingsarbete genomförs nödvändiga förändringar 6 arbetar vi aktivt attityder och vårt gemensamma förhållningssätt 7 har vi aktivt arbetat utifrån resultatet av den senaste arbetarenkäten, för att åstadkomma förbättringar 10. Ledarskap, närmaste chef I detta avsnitt ska du ge återkoppling på din närmaste chefs ledarskap. Min närmaste chef 1 är tydlig mitt uppdrag och våra verksamhetsmål 2 följer upp att det som bestämts verkligen blir gjort 3 arbetar aktivt för att utveckla och förbättra verksamheten 4 är bra på att motivera och engagera ger mig det stöd jag behöver i arbetet 6 är bra på att kommunicera kring verksamhetens uppdrag och mål 7 tar tag i problem 8 visar uppskattning för mina arbetsinsatser 9 stödjer aktivt arbetare som vill utvecklas 10 är en god förebild, lever som vi lär 11 visar förtroende för mig som arbetare 12 Jag har som helhet förtroende för min närmaste chefs sätt att leda verksamheten 11. Din förvaltning/bolag I detta avsnitt kommer några påståenden om din förvaltning/bolag. 1 Jag känner väl till min förvaltnings/bolags vision och mål 2 Jag har tillgång till den information jag behöver för att känna till vad som händer inom min förvaltning/bolag 3 Jag har förtroende för hur min förvaltning/bolag leds

7 12. Hela Göteborgs Stad Här kommer några påståenden om hela Göteborgs Stad. 1 Jag är stolt över att arbeta i Göteborgs Stad 2 Jag rekommenderar gärna Göteborgs Stad som arbetsgivare Helhetsbedömning 1 Om du gör en helhetsbedömning, hur nöjd är du din nuvarande arbetssituation? 2 Hur väl uppfyller din förvaltning/ditt bolag dina förväntningar i din nuvarande arbetssituation? Inte alls I högsta nöjd grad nöjd Inte alls I högsta grad 10 Föreställ dig hur din arbetsplats skulle vara för att du skulle uppfatta den som en perfekt organisation ideala arbetssituationer i alla avseenden 3 Ange på skalan här intill hur nära din egen arbetssituation är jämfört en sådan ideal arbetssituation Mycket långt ifrån komma närmare 10 BAKGRUNDSFRÅGOR Här kommer några frågor om dig och din bakgrund. Skälet till att dessa frågor ställs är för att få reda på om alla arbetare, oavsett ålder, kön och bakgrund, upplever att de behandlas lika. Svaren på dessa frågor kommer endast att redovisas för grupper minst 200 arbetare 1 Hur gammal är du? Under 30 år år år 0-9 år 60 år eller äldre 2 Är du man eller kvinna? Man Kvinna 3 Var är du född? I Sverige, en eller båda föräldrarna födda i Sverige I Sverige, båda föräldrarna födda utanför Sverige Utanför Sverige

8

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes Malmö stad 1 (1) Datum 2014-05-14 Handläggare Sara Mellander Planeringssekreterare Sara.Mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Medarbetarenkät 2014 FRI-2014-2099 Sammanfattning Sedan 2006 genomför Malmö stad

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Riksbanken, Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Rapport 1(23) Medarbetarundersökning 2013 2(23) Innehållsförteckning 3(23) 1 Bakgrund I Kramfors kommuns styrmodell har fokusområdet medarbetare det övergripande målet attraktiv arbetsgivare och ett av

Läs mer

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS Riksgälden Presentation Medarbetarundersökning 2014 TNS Syfte med medarbetarundersökningen Undersökningen är ett viktigt verktyg för att vi ska kunna utveckla och förbättra vår organisation, vårt sätt

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Januari 2013 Svarsfrekvens Per förvaltning och bolag Karlstads Kommun Airport ASF BUF FD/VD GYF KBAB KEAB

Läs mer

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun Personalpolitiskt program Karlskrona kommun Innehåll Trygg. Framgångsrik. Delaktig. Stolt. 3 Medarbetarskap 4 Ledarskap 5 Kompetens 6 Hållbart arbetsliv 7 Lön 8 Mångfald 9 Stolt och framgångsrik 10 Det

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Sätta lön enligt Ledaravtalet

Sätta lön enligt Ledaravtalet Sätta lön enligt Ledaravtalet en vägledning för dig som är lönesättande chef 2. Att sätta lön Att sätta lön och genomföra lönesamtal är en uppgift som gör ditt chefskap väldigt påtagligt. Du ska bedöma,

Läs mer

Man. 1-2 år. 3-5 år. 6-10 år. Mer än tio år. tim/vecka. tim/månad. kr/månad. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar

Man. 1-2 år. 3-5 år. 6-10 år. Mer än tio år. tim/vecka. tim/månad. kr/månad. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar Användare: testdfo Logga ut Sida 1 av 22 Avsnitt: Inledande frågor Nedan följer några frågor kring dig, dina arbetstider, lön och sjukfrånvaro. Med sjukskrivning (sjukanmälan) avses sjukanmälan med eller

Läs mer

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Växjö kommunkoncern Medarbetarundersökning 2011 Oktober 5216 respondenter 2011 Genomförd av CMA Research AB Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 1 Disposition iti och läsanvisning i I denna rapport

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

Sjöbo Kommun. längta till

Sjöbo Kommun. längta till Sjöbo Kommun En arbetsplats att längta till 2 sjöbo.se Innehåll Detta är arbetsplatsen Sjöbo kommun 4 Vår värdegrund 4 Rätt medarbetare på rätt plats 5 Arbetsmiljö och hälsa i fokus 6 Jämlikhet som ledstjärna

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 15 oktober 1998, reviderat den 18 augusti 2011 För

Läs mer

RESULTATGUIDE Frölunda Specialistsjukhus. Medarbetarundersökning 2013

RESULTATGUIDE Frölunda Specialistsjukhus. Medarbetarundersökning 2013 Frölunda Specialistsjukhus Medarbetarundersökning 2013 Inledning Resultatguiden är utformad av Springlife och VGR. Den ger vägledning för hur resultatet från Springlifes medarbetarundersökning ska tolkas.

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning.

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning. Inledning Efter att ha genomförts av Barn- och utbildningsavdelningen under ett antal år har ansvaret för 2014 års medarbetarenkät till sist hamnat hos oss på HR. Det är såklart logiskt utifrån de processer

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer