Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010"

Transkript

1 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Huvudresultat Mars 2010 Genomförd av CMA Research AB

2 Lidköpings kommun 2010, sid 1 Fakta om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att ta reda på hur medarbetarna inom Lidköpings kommun upplever sina arbetsförhållanden och sin arbetsmiljö. Medarbetarundersökningen ingår som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultatet från denna medarbetarenkät fungerar som underlag både för förbättringar på arbetsplatsoch förvaltningsnivå samt utveckling av kommunens övergripande arbete med arbetsgivarfrågor. Genomförande och metod Undersökningen har genomförts under november mars 2010 av CMA Research AB, se för mer information. Enkät utskickad till samtliga medarbetare inom Lidköpings kommun, antingen via E-post eller postalt. Datainsamlingen har genomförts under perioden 13 januari - 5 februari Svarsfrekvens Den totala svarsfrekvensen i undersökningen är 84 procent, vilket ger ett mycket bra underlag för att bedöma medarbetarnas attityder till sin arbetssituation. Motsvarande andel i 2008 års undersökning uppgick till 86 procent. Förvaltning Inkomna svar Svarsfrekvens Vård & omsorg % Barn & skola % Utbildning % Teknisk service % Samhällsbyggnad % Kultur & fritid 94 90% Social & arbetsmarknad 89 84% Kommunstyrelsen 81 87% Räddningstjänsten 47 81% Okända* 4 - Totalt %

3 Nöjd Medarbetar Index NMI Resultat på kommunnivå och förvaltningsnivå Lidköpings kommun 2010, sid 2 Årets NMI för Lidköpings kommun har förbättrats med fyra enheter sedan 2008 och uppgår nu till 3,91 på en femgradig skala. Resultatet ligger därmed på en fortsatt mycket bra nivå. Samtliga förvaltningar ligger på godkända nivåer för NMI. Störst förbättringar har skett inom Samhällsbyggnad, Utbildning samt Vård & omsorg. Lidköpings kommun totalt NMI 3,91 3, Social & arbetsmarknad Vård & omsorg Räddningstjänsten Kultur & fritid Barn & skola Utbildning Teknisk service Kommunstyrelsen Samhällsbyggnad 4,02 4,03 3,97 3,90 3,97 3,95 3,89 3,88 3,89 3,88 3,86 3,78 3,82 3,83 3,80 3,79 3,75 3,66 Grön pil indikerar förbättring större än 0,02 enheter

4 Nöjd Medarbetar Index NMI Resultat för delområden Lidköpings kommun 2010, sid 3 Inom områdena Helhetsbild, Medarbetarsamtal och arbetsplatsträff samt Ledarskap har resultaten förbättrats tydligt jämfört med föregående mätning. Även Organisation och samverkan samt Delaktighet och påverkan har en positiv utveckling. NMI För övriga områden har det skett relativt små atttitydförändringar. Inom området Hälsa har två nya frågor tillkommit och en tagits bort sedan 2008 års undersökning, varför en rak jämförelse inte blir helt rättvisande. 3,91 3, Helhetsbild Kompetens och utveckling Medarbetarsamtal och arbetsplatsträff Arbetsmiljö och jämställdhet Ledarskap Arbetssituation Hälsa Organisation och samverkan Delaktighet och påverkan 4,08 3,96 4,08 4,10 4,06 3,94 3,97 3,95 3,90 3,81 3,90 3,89 3,84 3,87 3,72 3,67 3,68 3, Grön pil indikerar förbättring större än 0,02 enheter

5 Lidköpings kommun 2010, sid 4 Helhetsbild Runt åtta av tio är som helhet nöjda med sin arbetssituation och med Lidköpings kommun som arbetsgivare. Endast en liten andel är missnöjda. Medarbetare som är missnöjda med sin arbetssituation ger särskilt låga betyg vad gäller hur de mår på jobbet, delaktighet och påverkan, utvecklingsmöjligheter samt på frågor som rör deras närmaste chefens prestation. Jag skulle gärna rekommendera någon att söka arbete vid Lidköpings kommun ,2 Jag är som helhet nöjd med Lidköpings kommun som arbetsgivare ,1 Jag är som helhet nöjd med min arbetssituation ,1

6 Lidköpings kommun 2010, sid 5 Arbetssituation Medarbetarna upplever i mycket hög utsträckning att de gör ett bra jobb, känner yrkesstolthet samt trivs med sina arbetsuppgifter. Jag känner att jag gör ett bra jobb Runt tre av fyra instämmer inte i att de kan påverka sin arbetstidsförläggning, eller när deras uppgifter ska utföras. Detta behöver dock inte innebära att medarbetarna är direkt missnöjda i dessa frågor ,6 Jag känner yrkesstolthet ,4 Jag trivs med mina arbetsuppgifter ,3 Jag upplever att jag har en klar bild av mina ansvarsområden ,2 Jag känner motivation i mitt arbete Jag har tillgång till moderna tekniska hjälpmedel i mitt arbete Jag signalerar när jag behöver avlastning eller hjälp med att prioritera arbetsuppgifter ,2 4,0 3,7 Jag har en rimlig arbetsbelastning ,6 Jag kan påverka min arbetstidsförläggning ,3 Jag kan påverka när mina arbetsuppgifter ska utföras* ,3 * Ny fråga 2010

7 Lidköpings kommun 2010, sid 6 Arbetssituation Andelen medarbetare som uppger att de ofta upplever negativ stress på jobbet har minskat något sedan 2008 års mätning. Drygt fyra av tio anser att det finns tid för återhämtning efter perioder av stress på jobbet. Resultatet ligger något högre än 2008, då medelvärdet i denna fråga var 3,1. Händer det ofta att du upplever stress på jobbet som påverkar dig negativt? Aldrig Någon gång/år Någon gång/månad Någon gång/vecka Dagligen 4% 4% 24% 21% 33% 32% 29% 31% 10% 12% % 10% 20% 30% 40% 50% Det finns tid för återhämtning efter perioder av stress på jobbet ,3

8 Lidköpings kommun 2010, sid 7 Hälsa De allra flesta upplever att de har god psykisk och fysisk hälsa, och drygt tre av fyra anser att de har en bra balans mellan arbete, familj och fritid. En relativt stor andel upplever inte att deras arbetsgivare intresserar sig för deras hälsa och välbefinnande, eller att de på deras arbetsplats arbetar med att förbättra hälsa. Jag har god psykisk hälsa ,3 Jag har god fysisk hälsa ,1 Jag har en bra balans mellan arbete, familj och fritid ,1 Min arbetsgivare intresserar sig för min hälsa och mitt välbefinnande* ,5 På min arbetsplats arbetar vi med att förbättra hälsa* ,2 * Nya frågor 2010

9 Lidköpings kommun 2010, sid 8 Arbetsmiljö och jämställdhet På min arbetsplats behandlas alla lika* ,3 Jag känner mig respekterad av mina arbetskamrater ,3 Jag upplever att jag mår bra på jobbet ,2 I min arbetsgrupp delar vi gärna med oss av våra kunskaper och erfarenheter till varandra I min arbetsgrupp är vi lyhörda för varandras behov och önskemål I min arbetsgrupp har vi högt i tak och vågar framföra våra åsikter ,0 4,0 3,9 Jag har en bra fysisk arbetsmiljö ,8 Om konflikter uppstår hanterar vi dem på ett bra sätt ,7 Vi ger varandra återkoppling på varandras arbete ,6 * Oavsett kön, ålder, etnisk bakgrund, religion, trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning

10 Lidköpings kommun 2010, sid 9 Kompetens och utveckling De allra flesta känner sig trygga i sin yrkesroll, och anser att de har de kunskaper som behövs för att utföra sina arbetsuppgifter. Nästan var tionde är dock missnöjd med sin utveckling i arbetet det senaste året, och 15 procent anser inte att de får den kompetensutveckling de behöver. Jag känner mig trygg i min yrkesroll ,4 Jag har de kunskaper som krävs för att utföra mina arbetsuppgifter ,4 Min kompetens tas tillvara på ett bra sätt ,1 Jag är nöjd med min utveckling i arbetet det senaste året ,9 Jag får den kompetensutveckling som jag behöver för mitt arbete ,6

11 Lidköpings kommun 2010, sid 10 Delaktighet och påverkan Delaktighet och påverkan är det delområde i undersökningen där lägst resultat nås. Generellt är det en stor andel som väljer att uppge neutrala svar (betyg 3). En förhållandevis stor andel av medarbetarna anser inte att det finns tillräckligt med tillfällen att diskutera och få information om verksamheten. Jag vet var jag kan finna den information jag behöver för mitt arbete Jag tar initiativ till förändring och utveckling i verksamheten Jag får stöd och uppmuntran när jag kommer med idéer och förslag till förbättringar Jag känner mig delaktig i det som görs och beslutas i min arbetsenhet ,0 3,8 3,7 3,6 Jag anser att vi har bra informationsvägar ,6 Vi har tillräckligt med tillfällen för att diskutera/få info om verksamheten ,5 Jag kan påverka min arbetssituation ,5

12 Lidköpings kommun 2010, sid 11 Organisation och samverkan De allra flesta uppger att de verkar för att deras kunder/brukare får en positiv uppfattning om deras förvaltning och Lidköpings kommun. Jag verkar för att våra kunder/brukare och andra får en positiv uppfattning om förvaltningen Jag verkar för att våra kunder/brukare och andra får en positiv uppfattning om kommunen Nästan var femte medarbetare anser inte att deras förvaltnings enheter samarbetar på ett bra sätt, och många känner inte samhörighet med sin förvaltning som helhet. Notera att många inte tagit ställning i frågan om samarbetet mellan förvaltningarnas enheter ,2 4,1 Jag känner till innehållet i min verksamhets styrkort ,9 Jag känner till kommunens vision och övergripande inriktning ,7 Jag känner samhörighet med kommunen som helhet ,5 Jag känner samhörighet med förvaltningen som helhet ,4 Jag tycker att förvaltningens olika enheter samarbetar på ett bra sätt ,2

13 Lidköpings kommun 2010, sid 12 Ledarskap Medarbetarna har blivit mer positiva till sin närmaste chef/arbetsledare sedan Jag är som helhet nöjd med min närmaste chef/arbetsledare ,1 Min närmaste chef/arbetsledare... förmedlar vision, värderingar och mål till arbetsgruppen stödjer och stimulerar medarbetare som vill förbättra verksamheten ser till att jag får det stöd som jag behöver i mitt arbete ,0 4,0 4,0 bidrar till att skapa ett öppet och tillåtande klimat ,0 följer upp att det vi bestämt blir gjort ,9...kan ta kritik utan att bli arg eller sårad ,9 är bra på att planera och organisera verksamheten/arbetet...är bra på att förmedla vilka förväntningar som finns på min prestation ser till att jag får återkoppling på hur jag lyckas med mina arbetsuppgifter ser till att konflikter hanteras på ett bra sätt ,8 3,8 3,7 3,7

14 Lidköpings kommun 2010, sid 13 Medarbetarsamtal 86 procent uppger att de har haft ett medarbetarsamtal under de senaste tolv månaderna (83 procent 2008). Andelen medarbetare som är nöjda med hur medarbetarsamtalet genomfördes har ökat sedan Tre av fyra är som helhet nöjda med samtalet. Jag är som helhet nöjd med samtalet ,1 Jag fick återkoppling på mitt arbete under medarbetarsamtalet ,2 Efter samtalet vet jag vilka förväntningar min chef har på mig Åtgärder vi kommer överens om under medarbetarsamtalet blir genomförda Jag upplever att medarbetarsamtalet bidrar till min utveckling ,0 4,0 3,8 Bas: 2592 personer

15 Lidköpings kommun 2010, sid 14 Arbetsplatsträff 93 procent av medarbetarna uppger att de har regelbundna arbetsplatsträffar på deras enhet (91 procent 2008). Nästan tre av fyra är som helhet nöjda med arbetsplatsträffarna. Jag är som helhet nöjd med våra arbetsplatsträffar ,1 Innehållet i våra arbetsplatsträffar dokumenteras skriftligt ,3 På våra arbetsplatsträffar diskuteras verksamhet och ekonomi ,3 På våra arbetsplatsträffar diskuteras arbetsmiljöfrågor ,9 Bas: 2791 personer

16 Lidköpings kommun 2010, sid 15 Kund-/Brukarfokus Resultatet inom detta område ligger mycket högt, och endast ett fåtal medarbetare instämmer inte i påståendena. Jag har god kunskap om våra kunders/brukares krav och behov ,4 Jag tror att våra kunder/brukare är nöjda med det bemötande de får från enhetens anställda ,4 Jag tror att våra kunder/brukare är nöjda med vad vi inom vår enhet utför ,3

17 Lidköpings kommun 2010, sid 16 Trygghet 6 procent (178 personer) uppger att de varit utsatta för kränkande särbehandling/mobbning på sin arbetsplats under det senaste året var motsvarande andel 5 procent (164 personer). Bland de som uppger att de har varit utsatta för särbehandling/mobbning är det merparten som svarar att de blivit kränkta av medarbetare. Vem/vilka har kränkt dig? Har du tagit upp detta med din chef, fackliga representant eller företagshälsovården? Medarbetare 63% 2% Ja Kund/brukare 24% 31% Nej Inget svar Chef 19% 66% Inget svar 4% 0% 25% 50% 75% Bas: 178 personer Några personer har uppgett flera svar, varför staplarna summerar till mer än 100 procent.

18 Lidköpings kommun 2010, sid 17 Trygghet 3 procent (83 personer) uppger att de varit utsatta för sexuella trakasserier på sin arbetsplats under det senaste året var motsvarande andel 1 procent (32 personer). Trakasserierna har i de flesta fall utförts av kund/brukare. Vem/vilka har trakasserat dig? Har du tagit upp detta med din chef, fackliga representant eller företagshälsovården? Kund/Brukare Medarbetare 12% 88% 41% 59% Ja Nej Chef 2% 0% 25% 50% 75% 100% Bas: 83 personer Några personer har uppgett flera svar, varför staplarna summerar till mer än 100 procent.

19 Lidköpings kommun 2010, sid 18 Trygghet Tolv procent (367 personer) av medarbetarna har under det senaste året varit utsatta för hot från kund/brukare i arbetet var motsvarande andel 10 procent. En tiondel (307 personer) har under det senaste året varit utsatta för våld från kund/brukare var motsvarande andel 9 procent. Har du under det senaste året varit utsatt för hot från kund/brukare i arbetet? * Har du under det senaste året varit utsatt för våld från kund/brukare i arbetet? ** 12% Ja Nej 10% Ja Nej 88% 90% * 2008 var formuleringen: Har du under det senaste året varit utsatt för hot i arbetet? ** 2008 var formuleringen: Har du under det senaste året varit utsatt för våld i arbetet?

20 Lidköpings kommun 2010, sid 19 Sammanfattning Fortsatt gott resultat Nöjd Medarbetar Index för Lidköpings kommun har ökat med fyra enheter sedan 2008 och uppgår nu till 3,91 på en femgradig skala. Detta är ett mycket bra resultat och kommunen ligger på en klart bättre nivå jämfört med snittet för andra verksamheter inom offentlig sektor. Samtliga förvaltningar ligger på godkända nivåer för NMI. Tydligast resultatförbättringar har skett inom Samhällsbyggnad, Utbildning samt Vård & omsorg. De allra flesta är nöjda med sin arbetssituation som helhet, samt med Lidköpings kommun som arbetsgivare. Resultaten i dessa frågor har förbättrats tydligt sedan Gott betyg åt ledarskapet Chefer och arbetsledning inom Lidköpings kommun får generellt sett goda betyg av medarbetarna, både vad gäller uppgifts- och relationsorienterat ledarskap. Tre av fyra är som helhet nöjda med sin närmaste chef/ arbetsledning. Resultaten gällande ledarskap har utvecklats i positiv riktning sedan Medarbetarna har bra känsla för sitt arbete Många känner sig trygga i sin yrkesroll, har god kunskap om sina kunders/brukares krav och behov och upplever att deras kompetens tas tillvara på ett bra sätt. Medarbetarna mer nöjda med arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal En något högre andel än tidigare uppger att de har haft ett medarbetarsamtal under de senaste tolv månaderna, samt att de på deras enhet har regelbundna arbetsplatsträffar. De flesta är också nöjda med samtalen och träffarna, och resultaten ligger på en högre nivå än under Något mindre stress på jobbet Andelen medarbetare som upplever negativ stress i sitt arbete någon gång per vecka eller oftare har minskat något sedan Medarbetarna upplever också i något högre utsträckning att det finns tid för återhämtning efter perioder av stress på jobbet, även om nästan en fjärdedel inte instämmer i detta påstående.

21 Lidköpings kommun 2010, sid 20 Åtgärdsförslag De förändringsarbeten som har gjorts sedan senaste medarbetarundersökningen har gett goda resultat och vi rekommenderar Lidköpings kommun att fortsätta utveckla verksamheten på inslagen väg. En arbetsguide har tagits fram för att vara ett stöd för chefer/arbetsledning i arbetet med att gå igenom resultaten med arbetsgruppen och komma igång med utvecklingsarbetet. De åtgärder som tas fram i samband med återrapportering av medarbetarundersökningen blir ett underlag i verksamhetsplaneringen. För att öka medarbetarnas nöjdhet till sin arbetssituation gäller det att fokusera på de områden som har stor inverkan på NMI. På övergripande nivå har vi identifierat följande områden: Vårda kommunens starka sidor Medarbetarna är mycket nöjda inom områdena Kompetens och utveckling samt Medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar. Kommunen uppnår även höga resultat inom områdena Arbetsmiljö och jämställdhet, Ledarskap samt Arbetssituation. Dessa områden bidrar till att medarbetarna trivs med att arbeta inom kommunen varför den höga prestationen är viktig att bevara. Förbättra samverkan och samhörighet inom förvaltningar Flertalet förvaltningar har förbättringspotential vad gäller enheternas samarbete och att medarbetarna ska känna samhörighet med sin förvaltning som helhet. Öka medarbetarnas delaktighet och påverkansmöjligheter Det är viktigt att säkerställa att medarbetarna har tillräckligt med tillfällen att diskutera och få information om verksamheten. Här kan vi se att arbetsplatsträffarna fyller en viktig funktion för medarbetarens inställning till delaktighet och påverkansmöjligheter. Ge stöd till medarbetare med hög arbetsbelastning Det har stor betydelse för medarbetarna att deras arbetsgivare intresserar sig för deras hälsa och välbefinnande. Även om kommunen uppvisar förbättringar vad gäller stress och möjligheter till återhämtning finns fortfarande förbättringspotential inom detta område. Det är viktigt att den närmaste chefen ger stöd till de medarbetare som ofta har en hög arbetsbelastning och som inte har tid för återhämtning. För dessa individer är det viktigt att se till medarbetarens totala livssituation och hur belastningen påverkar hälsan.

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN Innehållsförteckning Nöjd Medarbetar Index (NMI) Frågeområden Helhet Arbetssituation Arbetsmiljö Hälsa Kompetens och utveckling Information Mål och visioner Medarbetarsamtal

Läs mer

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Växjö kommunkoncern Medarbetarundersökning 2011 Oktober 5216 respondenter 2011 Genomförd av CMA Research AB Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 1 Disposition iti och läsanvisning i I denna rapport

Läs mer

Magelungen Medarbetarundersökning 2016

Magelungen Medarbetarundersökning 2016 Magelungen Medarbetarundersökning 2016 Total Magelungen Antal svarande: 307 st 307 64 % Innehållsförteckning Sammanfattning 3 NMI - Nöjd Medarbetar Index 5 Enkätområden 10 Helhet 11 Arbetssituation 13

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 342 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 342 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015 Socialförvaltningen 342 respondenter Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Helsingborgs stad Socialförvaltningen

Helsingborgs stad Socialförvaltningen Helsingborgs stad Socialförvaltningen 336 respondenter Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2014. För varje

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes Malmö stad 1 (1) Datum 2014-05-14 Handläggare Sara Mellander Planeringssekreterare Sara.Mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Medarbetarenkät 2014 FRI-2014-2099 Sammanfattning Sedan 2006 genomför Malmö stad

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram Sammanfattning Presentation Om undersökningen Metoden som använts

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2016 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Sammanfattning 3 Fakta om undersökningen 6 Fakta

Läs mer

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda)

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda) Haparanda stad Medarbetarundersökning hösten Totalt (Exklusive timanställda) Presentation Om undersökningen Svarsfrekvens per förvaltning Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Medarbetarenkät 2014

Medarbetarenkät 2014 Medarbetarenkät 2014 kommun och kommun Bakgrundsinformation (%) (%) Svarsfrekvens 83,5 76,5 Kön Män 16 15,7 Kvinnor 84 84,3 Ålder 15-29 år 8,6 5,7 30-39 år 17,3 18,6 40-49 år 30,6 29,7 50-59 28,9 31,2

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 475 personer Genomförd av CMA Research AB November 2016

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 475 personer Genomförd av CMA Research AB November 2016 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2016 Socialförvaltningen 475 personer Genomförd av CMA Research AB November 2016 Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2016 Huvudrapport 6933 personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. Medarbetarenkät, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. Medarbetarenkät, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Medarbetarenkät, 2010 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. 1 Svarsfrekvens Gotlands kommun 2008 5881/6538 90% 2009 5160/6132 84,1% 2010 4947/5816 85,1% Hälso-

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 1. Arbetssätt och uppdrag 1. Jag är insatt i målen för min grupp/enhet/avdelning. c c c c c c 2. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete. c c c c c c 3....

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön Kön Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag I samarbete med Respondenter 1330 363 Svar 1042 297 Svarsfrekvens 78% 82% NMI & Index 74 75 78 68 64 67 65 66 68 53 55 59 HME-Index NMI

Läs mer

Medarbetarenkät 2008

Medarbetarenkät 2008 SIDAN Medarbetarenkät 00 (medelvärden) Om undersökningen USK har på uppdrag av stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning genomfört enkäter med stadens medarbetare. Undersökningen är genomförd

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Rapport från Ung & Trygg, april 2010

Rapport från Ung & Trygg, april 2010 Tjänsteutlåtande Projektledare Ung & Trygg 2010-03-30 Jolle Rommel /08-590 97936/ Dnr: SMS: 073 9104906 KS/2007:278 Jolle.Rommel@upplandsvasby.se /Kommunstyrelsens allmänna utskott/ Rapport från Ung &

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten Socialförvaltningen Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Presentation Om undersökningen Metoden som använts är en kombination av webb

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Medarbetarenkäten 2009

Medarbetarenkäten 2009 Övergripande rapport för Jenny Axelsson Personalavdelningen 1. Inledning Piteå kommun ska genomföra en årlig kommunövergripande medarbetarenkät som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultat

Läs mer

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8)

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8) Resultat 2011-12-12 1(8) Medarbetarenkät, 2009-2011 Region Gotland Region Gotland År Antal Svarat % Resultat 2009 6132 5160 84,1% 3,90 2010 5816 4947 85,1% 3,89 2011 5820 4912 84,4% 3,91 Fråga Reg. 2009

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER 2012

MEDARBETARBAROMETER 2012 MEDARBETARBAROMETER 2012 1 Medarbetarbarometer 2012 Innehåll sid 3 sid 4 sid 8 sid 18 2 Återkommande mätning av arbetsmiljön Hagfors kommun genomför en återkommande mätning för att: Ge alla medarbetare

Läs mer

Arbetsmiljöenkät 2011

Arbetsmiljöenkät 2011 Arbetsmiljöenkät 2011 SU total Kvalitetsområden Index Kvalitetsområden Diagrammet visar medarbetarnas omdöme på respektive kvalitets område. Bakom varje kvalitetsområde finns ett antal frågor som medarbetarna

Läs mer

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten AB Familjebostäder Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat från medarbetarenkäten 2012. I stadens arbete med att vara en

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport. Genomförd av CMA Research AB Oktober respondenter

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport. Genomförd av CMA Research AB Oktober respondenter Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015 Huvudrapport 5766 respondenter Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta

Läs mer

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2 Medarbetarenkät 2016 Robertsfors / BOU Svarsfrekvens: 87,2 1 2 BOU Robertsfors Mål och uppdrag 71,6% 20,8% 4,1% 3,5% 4,9 4,8 Kompetens och utveckling 76,6% 19,3% 2,7% 1,3% 5 5 Information 79,5% 17,4% 2,5%

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100 Medarbetarenkät 2014 Lycksele / MSF Svarsfrekvens: 100 1 2 MSF Lycksele Mål och uppdrag 50,6% 36,4% 13% 0% 4,1 4,6 Kompetens och utveckling 80% 14,3% 5,7% 0% 5 4,7 Information 90,5% 9,5% 0% 0% 5,2 4,9

Läs mer

Tibro kommun Medarbetarundersökning Socialtjänsten

Tibro kommun Medarbetarundersökning Socialtjänsten Tibro kommun Medarbetarundersökning 2 Socialtjänsten Innehåll Om undersökningen Genomförande Resultat Hållbart Medarbetarengagemang (HME) Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) Per frågeområde Per fråga Tibro kommun

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 Resultatrapporter

Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 Resultatrapporter Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 rapporter Innehåll: rapport Redovisning per frågeområde och delfråga HME Hållbart medarbetarengagemang 1 (14) Medarbetarundersökning 2015 Botkyrka kommun rapport

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Antal svar: 30 Antal medarbetare: 47 Svarsfrekvens: 63,8% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund och syfte 2 Svarsfrekvens

Läs mer

Medarbetarenkäten 2016 Rapport 1

Medarbetarenkäten 2016 Rapport 1 Medarbetarenkäten 2016 Rapport 1 Antal svarande: 5 730 Beställda: 6 859 Svarsfrekvens: 83,54% värde Stödjande arbetsförhållanden 66% 27% 7% 4,73 Min upplevelse av arbetet 75% 20% 5% 5,03 Påverkan 56% 34%

Läs mer

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen, syfte och metod 2 Fakta om undersökningen, svarsfrekvens 3 Stöd för tolkning

Läs mer

Medarbetarenkät 2011

Medarbetarenkät 2011 Medarbetarenkät 0 Utbildningsförvaltningen Johannes skola Om undersökningen 0 Utrednings- och Statistikkontoret AB (USK) har på uppdrag av stadsledningskontorets personalpolitiska avdelning genomfört enkäter

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Sammanfattande mått 08 Medarbetarindex 7 78 76 68 Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57 Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Samverkan och kunskapsdelning 5 83 79 69 Ledarskap 5 83 77 69 Handlingskraft/medverkande

Läs mer

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90%

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90% Sammanfattande mått Negativ Positiv 8 6 8 Medarbetarindex 9 77 67 65 Förutsättningar i organisationen 14 65 54 55 Personlig arbetssituation 12 73 65 63 Samverkan och kunskapsdelning 6 83 72 66 Ledarskap

Läs mer

Värderingsfaktorer. Diagram. Skala 1-6, 1=Instämmer inte alls och 6=Instämmer helt. Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden.

Värderingsfaktorer. Diagram. Skala 1-6, 1=Instämmer inte alls och 6=Instämmer helt. Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden. Diagram Värderingsfaktorer Diagram Diagram 5. Ledarskap - ja/nej Diagram 7. Kompetensutveckling - ja/nej Procent Värderingsfaktorer Fråga 1+2 3+4 5+6 1. Delaktighet och påverkan 9,2% 43,9% 47% 4,2 2. Information

Läs mer

AB Familjebostäder Övergripande rapport

AB Familjebostäder Övergripande rapport AB Familjebostäder Övergripande rapport Medarbetarenkät AB Familjebostäder Medarbetarenkät Medarbetarenkät ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB. November 2013

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB. November 2013 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt.

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt. Faktorer - diagram 1 Faktorer - procent 2 Faktor 6+5 4+3 2+1 Bortfall Mottagare Arbetsbelastning 38,5% 30,5% 30,3% 0,7% 3,67 Arbetskamrater 84,5% 12,0% 2,8% 0,7% 5,33 Arbetsrelaterade besvär 43,9% 28,1%

Läs mer

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen?

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen? MEDARBETARBAROMETERN RESULTAT 2014 Hej! I slutet av år 2014 fick alla våra medarbetare med månadslön möjlighet att fylla i den årliga medarbetarenkäten. Syftet med undersökningen är att man anonymt ska

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Svenska kyrkan DEMO DEMO Björkekärr

Svenska kyrkan DEMO DEMO Björkekärr Surveys & analyzes Svenska kyrkan DEMO 2015-08-30-2015-09-06 DEMO Björkekärr Apmio AB www.apmio.se Åldermansgatran 10 Info@apmio.se 227 64 Lund 046-780 03 70 2 Innehållsförteckning Syfte... 5 Metod...

Läs mer

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Riksbanken, Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Medarbetarenkät på vård- och omsorgsförvaltningen 2010 (Nöjd Medarbetar Index NMI) resultatredovisning och förslag till åtgärder

Medarbetarenkät på vård- och omsorgsförvaltningen 2010 (Nöjd Medarbetar Index NMI) resultatredovisning och förslag till åtgärder VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsförvaltningen Vård- och omsorgsnämndens handling nr 15/2010 RESULTATREDOVISNING 1(20) 2010-08-30 Vår handläggare Ert datum Er beteckning Lena Andréasson

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2011-12-19 2011 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

Medarbetarsamtal i Håbo kommun RIKTLINJER

Medarbetarsamtal i Håbo kommun RIKTLINJER Medarbetarsamtal i Håbo kommun RIKTLINJER RIKTLINJER 1 Medarbetare: : Arbetsplats: Chef: Syfte När Förberedelse Dokumentation Sammanfattning Uppföljning Medarbetarsamtalet ska ha fokus på medarbetarens

Läs mer

Tibro kommun Medarbetarundersökning Tibro kommun totalt

Tibro kommun Medarbetarundersökning Tibro kommun totalt Tibro kommun Medarbetarundersökning 2016 Tibro kommun totalt Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Genomförande Resultat Hållbart Medarbetarengagemang (HME) Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) HME och NMI

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Personalpolitik Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av Personalenheten 2005-03-31 Revisions datum Förvaltning KSF, stab Dnr Giltig fr.o.m.

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

MEDARBETARUNDERSÖKNING 2017

MEDARBETARUNDERSÖKNING 2017 IIeU UNIVERSITET LINKOPINGS Antal svar: 181 Svarsfrekvens: 7 MEDARBETARUNDERSÖKNING 2017 RAMB LL LÄSVÄGLEDNING 01 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 2017. Överst på första

Läs mer

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72.

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72. Sammanfattande mått Medarbetarindex 15 67 64 Förutsättningar i organisationen 25 53 52 Personlig arbetssituation 17 64 61 Samverkan och kunskapsdelning 12 72 63 Ledarskap 18 61 61 Handlingskraft 6 82 77

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013

MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013 MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013 Medarbetarbarometer 2013 Innehåll Syfte sid 3 Metod och förklaringar sid 4-7 Sammanfattning av resultat sid 8-16 Det fortsatta arbetet sid 17 2 Syfte Återkommande mätning

Läs mer

Medarbetarundersökning Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet!

Medarbetarundersökning Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet! Medarbetarundersökning 2016 Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet! Sammanfattning Svarsfrekvens: 71% Medarbetarindex: 69 Andel positiva svar, alla frågor 0-100, snitt organisationer

Läs mer

Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt 2016

Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt 2016 Bilaga 4 Sida 1 Styrelsen (2016-04-26) Handläggare: Karin Richardsson Tel: 031-368 40 70 E-post: karin.richardsson@goteborg.com Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt

Läs mer

Medarbetarundersökning 2016

Medarbetarundersökning 2016 Medarbetarundersökning 2016 Utförd av: Defgo.se Organisationsnamn: Kramfors kommun Antal svar: 1329 Antal inbjudna respondenter: 1868 Procentandel svar: 71 Defgo.se MOTIVATION: mycket 1 ganska 2 varken

Läs mer

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %.

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %. Emma Nilsson 0413-622 61 2014-01-13 Medarbetarenkät Vård och Omsorg 2013 Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Lidingö stad medarbetarundersökning November 2010

Lidingö stad medarbetarundersökning November 2010 Lidingö stad medarbetarundersökning November Organisationsutveckling med undersökningar FÖRÄNDRINGSARBETE Grupputveckling Coachning ÅTERKOPPLING Diskussion Lokala handlingsplaner UPPFÖLJNING Återkoppling

Läs mer

Resultat av stadens medarbetarundersökning 2012

Resultat av stadens medarbetarundersökning 2012 KYRKOGÅRDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2013-01-29 Handläggare: Carin Björnvall Telefon: 08-508 300 13 Till KN 2012-12-11 Resultat av stadens medarbetarundersökning 2012 Förslag till beslut 1. Kyrkogårdsnämnden

Läs mer

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013 Riksbanken Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB September 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Riksbanken beslutade att 2011 genomföra en medarbetarundersökning. Målgrupp

Läs mer

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012 1 Arvika kommun medarbetarundersökning rapport - 2012 Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning o bolag) 2012: 1739 av 2385 (73%) Skala 1-5: (1=instämmer inte alls... 5=instämmer helt) 4-5 grön stapel

Läs mer

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012 1(9) Region Gotlands Medarbetarenkät rapport - 2012 Antal svar på Region Gotland 2012: 4638 av 5694 (81%) Antal svar på Region Gotland 2011: 4912 av 5819 (84%) Positiva svar på skala 1 till 5 är 4-5. Frekvens:

Läs mer

Mjölby kommun. Medarbetarundersökning Mjölby kommun svar. Genomförd av CMA Research AB November 2016

Mjölby kommun. Medarbetarundersökning Mjölby kommun svar. Genomförd av CMA Research AB November 2016 Medarbetarundersökning 2016 1544 svar Genomförd av CMA Research AB November 2016 Fakta om undersökningen, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Bakgrund och syfte Medarbetarundersökningen är ett återkommande

Läs mer

MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014

MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014 MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014 OP ASSISTANS ANTAL SVARANDE 225 Innehållsförteckning Teknisk beskrivning Nöjd Medarbetar Index (NMI) Frågeområden Förbättring Helhet Ledarskap Konflikthantering Utvecklingssamtal

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN MEDARBETARENKÄT 1. Sammanställning

VIMMERBY KOMMUN MEDARBETARENKÄT 1. Sammanställning VIMMRY KOMMUN MRTRNKÄT Kommunövergripande Sammanställning Sammanställning. elaktighet,8. Samverkan,9. rbetsmiljö,79. Jämställdhet och mångfald,5 5. Lönepolitik, 6. Ledarskap,89 7. Kompetensutveckling,50

Läs mer

Medarbetarenkät 2010

Medarbetarenkät 2010 Medarbetarenkät 2010 Kön Kön 1.Man 11(8%) 2.Kvinna 133(92%) Enhet 1.Vård och Omsorg 144(100%) Enhet Vård och Omsorg 1.Nybog/brandkårsg 5(3%) 2.Pers. assistans 13(9%) 3.Skogsdungen/Solglänta Daglig verk.

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Januari 2013 Svarsfrekvens Per förvaltning och bolag Karlstads Kommun Airport ASF BUF FD/VD GYF KBAB KEAB

Läs mer

Bild 1. Medarbetarundersökning September 2013

Bild 1. Medarbetarundersökning September 2013 Bild 1 Medarbetarundersökning September 2013 FÖRÄNDRINGSARBETE ÅTERKOPPLING UPPFÖLJNING Kvalitetssäkring FÖRSTUDIE Syfte Mål PROJEKTPLAN När/Hur? Information Ansvarsfördelning STRUKTUR Enkätutformning

Läs mer

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 kommun Samlingsbild 09 08 09 09 Medarbetarindex 5 78 69 68 Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71 Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 Personlig arbetssituation 15 72 78 73 73 Arbetsförutsättningar 5 74 81

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Riksbanken. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB April 2017

Riksbanken. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB April 2017 Riksbanken Medarbetarundersökning 2017 Genomförd av CMA Research AB April 2017 Riksbanken, Medarbetarundersökning 2017, sida 2 Sammanfattning Fortsatt höga resultat Riksbankens MMI-värde ligger kvar på

Läs mer

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS Riksgälden Presentation Medarbetarundersökning 2014 TNS Syfte med medarbetarundersökningen Undersökningen är ett viktigt verktyg för att vi ska kunna utveckla och förbättra vår organisation, vårt sätt

Läs mer

Medarbetarenkät 2013 Vårgårda

Medarbetarenkät 2013 Vårgårda Medarbetarenkät 2013 Vårgårda Instämmer inte Instämmer helt 1 2 3 4 Medel Svarande Inget svar Jag är insatt i min arbetsplats mål 1,5% 7,2% 37,8% 53,6% 3,4 685 0 Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas

Läs mer

Medarbetarundersökning Skellefteå kommun

Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Mars 2007 CMA Centrum för Marknadsanalys AB Sid 1 Disposition Resultat och sammanfattning sid 3 Fakta om undersökningen sid 4 NMI Nöjd Medarbetar Index sid 7 Mål, styrning och resultatinriktning

Läs mer

Medarbetarundersökning MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Samhälls- och välfärdsstudier (ISV)

Medarbetarundersökning MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Samhälls- och välfärdsstudier (ISV) MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 LÄSVÄGLEDNING 01 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 2013. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Prestationsnivå Gävle kommun. QWC, Page 1 of 97

Prestationsnivå Gävle kommun. QWC, Page 1 of 97 Prestationsnivå QWC, Page 1 of 97 Förbättringsområden Höga värden önskvärda utom på utmattning där låga värden anger låg utmattning samt arbetstakt där 25-30 är optimalt. QWC, Page 2 of 97 Medarbetarkraft

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Medarbetarundersökning Totalrapport

Medarbetarundersökning Totalrapport Medarbetarundersökning 2016 Totalrapport Ålder % 18-34 år 21% 35-44 år 25% 45-54 år 29% 55+ 25% Ack. svar 3461 Anställningstid % Mindre än ett år 1-2 år 13% 3-5 år 15% 6-10 år 14% Mer än tio år 49% Ack.

Läs mer

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten Medarbetaren i samverkan medarbetarsamtalet Malmö högskolas samverkansavtal med Dnr Mahr 19-2012/488 har verksamheten och medarbetarna i fokus. Det ställer krav på ledarskap och medarbetarskap, två begrepp

Läs mer