MEDARBETARUNDERSÖKNING 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MEDARBETARUNDERSÖKNING 2017"

Transkript

1 IIeU UNIVERSITET LINKOPINGS Antal svar: 181 Svarsfrekvens: 7 MEDARBETARUNDERSÖKNING 2017 RAMB LL

2 LÄSVÄGLEDNING 01 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen Överst på första sidan av rapporten står namnet på enheten som rapporten avser, antal svarande samt svarsfrekvensen. Resultaten presenteras grafiskt dels som frekvenser och dels som genomsnitt. I slutet av rapporten visas genomsnittsresultatet per fråga uppdelat på bakgrundsvariabler. Det krävs sex svarande i varje bakgrundsvariabel för att korstabellen ska visas. Nedan visas de aktuella frågorna eller frågeområdarna. Frågor markerade med * har endast blivit ställd till vissa anställda. Mellan frågorna och diagrammen visas andelen som har svarat Vet ej. Diagrammet visar fördelningen av svaren på skalan från 1 till 5. I exemplet nedan har 32 procent svarat 5 Instämmer helt på frågan Jag har en bra balans mellan arbete och privatliv, 32 procent har svarat 4, 24 procent har svarat 3, 11 procent har svarat 2 och 0 procent har svarat 1 Instämmer inte alls. Andelen vet ej är inte med i beräkningen av genomsnittet. Längst till höger visas resultatet för institutionen/motsvarande 2017, och i mitten visas en jämförelse med historisk data. En negativ avvikelse (röd) betyder att enhetens genomsnitt är under riktmärket, medan en positiv avvikelse (grön) betyder att enhetens genomsnitt är över riktmärket.

3 LÄSVÄGLEDNING 02 Spindeldiagrammen visar genomsnitt på frågorna jämfört med historik och överliggande nivå. Detta ger en snabb överblick över frågorna i rapporten. Frågor med färre än 6 svar tas bort, detta kan ibland leda till att spindeldiagrammet vrids. Frågor som saknar historisk data placeras på egen del av spindeldiagrammet. Den inre cirkeln i spindeldiagrammen motsvarar ett genomsnitt på 1, medan den yttre ringen som motsvarar ett genomsnitt på 5. Färgerna illustrerar svaren för olika organisationsnivåer.

4 SVARSFREKVENS 03 Uppdelat på kön: Kvinna Man Slutförd 78% (124) 59% (57) Ej slutförd 2 (34) 4 (40) Uppdelat på chef/medarbetare: Chef Medarb. Slutförd 100% (9) 70% (172) Ej slutförd 0% 30% (74) Uppdelat på anställning: Medarbeter Doktorand (anställd) Slutförd 70% (158) 77% (23) Ej slutförd 30% (67) 23% (7) Uppdelat på befattningsgrupp: Administrativ pers Teknisk pers Lärare Forskarstuderande Slutförd 88% (38) 6 (8) 68% (115) 67% (20) Ej slutförd 1 (5) 38% (5) 3 (53) 33% (10)

5 5 I TOPP OCH 5 LÄGSTA SVAREN 04 I figuren nedan visas de fem frågorna som fick högst resultat och de fem frågor som fick lägst resultat i årets medarbetarundersökning på avdelningen/enheten. Grön färg indikerar de med högst resultat medan de med röd färg indikerar de med lägst resultat. Min närmaste chef har regelbundna möten med medarbetarna 4,5 Mitt arbete är meningsfullt 4,4 Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare 4,4 På min avdelning/enhet känner jag mig trygg, respekterad och accepterad som den jag är 4,3 Mina arbetsuppgifter är stimulerande 4,3 LiU:s IT-system och tekniska hjälpmedel ger mig det stöd jag behöver för att uföra mitt arbete 3,2 På min avdelning/enhet diskuterar vi pedagogiska frågor i tillräcklig grad 3,2 Jag har en bra balans mellan forskning och undervisning 3,2 Jag upplever sällan arbetsrelaterad stress som påverkar mitt välbefinnande negativt 3,1 På min avdelning/enhet inspireras och lär vi oss av andra avdelningar/enheter inom universitetet 2, Instämmer inte alls Instämmer helt

6 STÖRSTA FÖRÄNDRING SEDAN 05 Jag känner till institutionens/motsvarandes utmaningar och prioriteringar för framtida utveckling 0,3 LiU:s lokaler är ändamålsenliga för och anpassade till min forskningsverksamhet 0,3 Jag upplever att vi inom institutionen/motsvarande arbetar aktivt med frågor kring hälsa och stress? 0,3 LiU:s lokaler är utformade och har den utrustning som motsvarar de behov jag har för att kunna bedriva undervisning i olika former I lönesamtalet/lönesättande samtalet gjordes en utvärdering av mina prestationer och resultat i förhållande till i medarbetarsamtalets överenskomma mål/förväntningar o... 0,2 0,3 Min närmaste chef tar tag i problem när de uppstår Samverkan med det omgivande samhället är en viktig del i mitt arbete Jag är nöjd med den introduktion jag fick i samband med att jag började på mitt nuvarande arbete -0,5 Jag känner till vilka kriterier som påverkar lönesättningen för mig som doktorand, i den så kallade doktorandlönestegen -0,5 Mitt medarbetarsamtal kändes meningsfullt -0, Negativ förändring Positiv förändring

7 STÖRSTA SKILLNAD MOT LIU 06 Medarbetar- och karriärvägledningssamtalet har resulterat i för mig individuellt formulerade mål/förväntningar 0,2 Jag är nöjd med den hjälp jag de senaste 12 månaderna fått i samband med arbetsrelaterade hälsoproblem? 0,2 LiU:s lokaler är utformade och har den utrustning som motsvarar de behov jag har för att kunna bedriva undervisning i olika former 0,2 Jag vet i huvudsak hur jag ska prioritera mellan mina arbetsuppgifter Vi har ett bra samarbete mellan lärare, doktorander samt teknisk och administrativ personal på min arbetsplats Jag är nöjd med den introduktion jag fick i samband med att jag började på mitt nuvarande arbete -0,3 Samverkan med det omgivande samhället värdesätts på min avdelning/enhet -0,3 Jag har en bra balans mellan forskning och undervisning -0,4 Jag känner till vilka kriterier som påverkar lönesättningen för mig som doktorand, i den så kallade doktorandlönestegen -0,4 Mitt medarbetarsamtal kändes meningsfullt -0, Negativ förändring Positiv förändring

8 ÖVERSIKT 07 Arbetsplatsindikator Chefskap Förutsättningar i organisationen Övrigt Medarbetarskap Medarbetarsamtal och lönesamtal Min arbetssituation Samverkan 2017

9 ÖVERSIKT 08 De sex delindex som redovisas i ovanstående rapport baseras på alla frågor som är kopplade till det området. T ex är resultatet för medarbetarskap en sammanslagning av alla frågor som handlar om medarbetarskap. Vet ej 2017 Arbetsplatsindikator Förutsättningar i organisationen Medarbetarskap Min arbetssituation Samverkan 8% Medarbetarsamtal och lönesamtal ,5 Övrigt 10% Chefskap 3% Instämmer helt Instämmer inte alls

10 ARBETSPLATSINDIKATOR 09 Arbetsplatsindikatorn är ett sammanfattande mått på medarbetarnas uppfattning om arbetsplatsen. Indikatorn baseras på frågan "Sammanfattningsvis tycker jag att LiU är en god arbetsplats". Vet ej 2017 Arbetsplatsindikator Instämmer helt Instämmer inte alls Nedan ser du ett diagram som visar hur många avdelningar, totalt för LiU, som fått en viss nivå på arbetsplatsindikatorn. Endast enheter med minst 6 svar ingår i diagrammet.

11 FÖRUTSÄTTNINGAR I 10 ORGANISATIONEN Jag känner till övergripande innehållet i universitetets strategi Jag anser att jag arbetar i en attraktiv akademisk miljö* Jag känner till institutionens/motsvarandes utmaningar och prioriteringar för framtida utveckling På min avdelning/enhet har vi arbetssätt och rutiner som bidrar till att vi når verksamhetens mål På min institution/motsvarande är det tydligt vem som fattar beslut i olika frågor På min avdelning/enhet har vi tydliga roller och uppgifter 2017 * Denna fråga har endast blivit ställd till institutioner.

12 FÖRUTSÄTTNINGAR I 11 ORGANISATIONEN Vet ej 2017 Förutsättningar i organisationen Jag känner övergripande till innehållet i universitetets strategi (tydliggjort i strategikartan) ,4 3,4 Jag känner till institutionens/motsvarandes utmaningar och prioriteringar för framtida utveckling ,5 3,2 0,3 3,5 På min institution/motsvarande är det tydligt vem som fattar beslut i olika frågor 0% På min avdelning/enhet har vi tydliga roller och uppgifter På min avdelning/enhet har vi arbetssätt och rutiner som bidrar till att vi når verksamhetens mål 5% Jag anser att jag arbetar i en attraktiv akademisk miljö* Instämmer helt Instämmer inte alls * Denna fråga har endast blivit ställd till institutioner.

13 CHEFSKAP 12 Min närmaste chef har ett engagerande och motiverande ledarskap Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete Min närmaste chef visar respekt för medarbetarna Min närmaste chef har regelbundna möten med medarbetarna Min närmaste chef tar tag i problem när de uppstår Min närmaste chef ger återkoppling på ett sätt som stödjer min utveckling Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare Min närmaste chef tar initiativ till att min avdelning/enhet diskuterar mål och innehåll för verksamheten Min närmaste chef är lyhörd när jag framför synpunkter Min närmaste chef är tillgänglig när det behövs Min närmaste chef är bra på att tillvarata min kompetens 2017

14 CHEFSKAP 13 Vet ej 2017 Chefskap 3% Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete ,3 4,3 4,4 Min närmaste chef har regelbundna möten med medarbetarna 3% ,5 4,3 0,2 4,4 Min närmaste chef ger återkoppling på ett sätt som stödjer min utveckling 3% Min närmaste chef tar initiativ till att min avdelning/enhet diskuterar mål och innehåll för verksamheten 3% Min närmaste chef är tillgänglig när det behövs ,2 4,2 Min närmaste chef är bra på att tillvarata min kompetens 4% Min närmaste chef är lyhörd när jag framför synpunkter 3% ,2 4,2 Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare 3% ,4 4,3 4,4 Min närmaste chef tar tag i problem när de uppstår 8% Min närmaste chef visar respekt för medarbetarna ,2 4,3 4,4 Min närmaste chef har ett engagerande och motiverande ledarskap Instämmer helt Instämmer inte alls

15 MEDARBETARSKAP 14 Jag signalerar till min nämaste chef om jag behöver hjälp att prioritera mellan arbetsuppgifterna På min avdelning/enhet finns en aktiv diskussion som leder till utveckling av verksamheten På min avdelning/enhet delar vi med oss till varandra av vår kunskap och våra erfarenheter Jag vet i huvudsak hur jag ska prioritera mellan mina arbetsuppgifter På min avdelning/enhet visar vi respekt för varandras kompetens Jag är stolt över att arbeta på LiU Jag rekommenderar gärna andra att söka arbete på LiU 2017

16 MEDARBETARSKAP 15 Vet ej 2017 Medarbetarskap På min avdelning/enhet finns en aktiv diskussion som leder till utveckling av verksamheten 6% På min avdelning/enhet delar vi med oss till varandra av vår kunskap och våra erfarenheter På min avdelning/enhet visar vi respekt för varandras kompetens Jag rekommenderar gärna andra att söka arbete på LiU Jag är stolt över att arbeta på LiU Jag vet i huvudsak hur jag ska prioritera mellan mina arbetsuppgifter ,2 Jag signalerar till min nämaste chef om jag behöver hjälp att prioritera mellan arbetsuppgifterna 3% Instämmer helt Instämmer inte alls

17 MIN ARBETSSITUATION 16 LiU:s IT-system och tekniska hjälpmedel ger mig det stöd jag behöver för att uföra mitt arbete Det är tydligt för mig vilka arbetsuppgifter jag ska utföra Mitt arbete är meningsfullt Jag har inflytande i utformningen av mina arbetsuppgifter Det känns roligt att gå till arbetet Jag är nöjd med den hjälp jag de senaste 12 månaderna fått i samband med arbetsrelaterade hälsoproblem*** Mina arbetsuppgifter är stimulerande Jag upplever att vi inom institutionen/motsvarande arbetar aktivt med frågor kring hälsa och stress Jag har de förutsättningar jag behöver för att kunna utföra mitt arbete Jag upplever sällan arbetsrelaterad stress som påverkar mitt välbefinnande negativt Jag har tillräckliga befogenheter för att kunna ta det ansvar som förväntas av mig Jag har en bra balans mellan arbete och privatliv Jag får möjlighet till den kompetensutveckling jag behöver för att kunna utföra mina arbetsuppgifter Jag upplever min arbetsmängd som hanterbar Jag är nöjd med den introduktion jag fick i samband med att jag började på mitt nuvarande arbete** Jag har en bra balans mellan forskning och undervisning* 2017 *Denna fråga har endast blivit ställd till lärare som bedriver forskning som en del av sitt arbete. ** Denna fråga har endast blivit ställd till medarbetare som är anställd efter 1 sept ***Denna fråga har endast blivit ställd till medarbetare som under de senaste 12 månaderna bett om hjälp att hantera arbetsrelaterade hälsoproblem.

18 MIN ARBETSSITUATION 17 Samverkan med det omgivande samhället värdesätts på min avdelning/enhet Jag är tillgänglig och ger återkoppling i tillräcklig utsträckning till studenterna Jag känner till den forskning och de resultat som nås på min avdelning/enhet Samverkan med det omgivande samhället är en viktig del i mitt arbete På min avdelning/enhet diskuterar vi pedagogiska frågor i tillräcklig grad LiU:s lokaler är utformade och har den utrustning som motsvarar de behov jag har för att kunna bedriva undervisning i olika former LiU:s lokaler är ändamålsenliga för och anpassade till min forskningsverksamhet *Denna fråga har endast blivit ställd till lärare som bedriver forskning som en del av sitt arbete. 2017

19 MIN ARBETSSITUATION 18 Vet ej 2017 Min arbetssituation Mitt arbete är meningsfullt 0% ,4 4,5 4,3 Det känns roligt att gå till arbetet 0% ,2 Mina arbetsuppgifter är stimulerande 0% ,3 4,3 4,2 Jag har inflytande i utformningen av mina arbetsuppgifter 0% ,2 4,3 4,2 Det är tydligt för mig vilka arbetsuppgifter jag ska utföra 0% Jag har de förutsättningar jag behöver för att kunna utföra mitt arbete LiU:s IT-system och tekniska hjälpmedel ger mig det stöd jag behöver för att uföra mitt arbete ,2 3,3 Jag har tillräckliga befogenheter för att kunna ta det ansvar som förväntas av mig ,3 Jag får möjlighet till den kompetensutveckling jag behöver för att kunna utföra mina arbetsuppgifter 4% Jag är nöjd med den introduktion jag fick i samband med att jag började på mitt nuvarande arbete* 6% ,5-0,3 5 Instämmer helt Instämmer inte alls * Denna fråga har endast blivit ställd till medarbetare som är anställd efter 1 sept

20 MIN ARBETSSITUATION 19 Jag bedriver forskning inom ramen för min anställning? Antal svar Ja 78% 90 Nej 2 25 *Denna fråga har endast blivit ställd till lärare. Vet ej 2017 Min arbetssituation Jag har en bra balans mellan forskning och undervisning* 3% ,2 3,4-0,4 Jag upplever sällan arbetsrelaterad stress som påverkar mitt välbefinnande negativt ,1 3,0 3,1 Jag har en bra balans mellan arbete och privatliv ,4 Jag upplever att vi inom institutionen/motsvarande arbetar aktivt med frågor kring hälsa och stress? 4% ,3 3,0 0,3 3,2 Jag upplever min arbetsmängd som hanterbar ,4 3,5 5 Instämmer helt Instämmer inte alls *Denna fråga har endast blivit ställd till lärare och doktorander som svarat Ja på frågan 'Jag bedriver forskning inom ramen för min anställning?'.

21 MIN ARBETSSITUATION 20 Har du under de senaste 12 månaderna haft hälsoproblem (fysiska eller psykiska besvär) som du uppfattat haft samband med ditt arbete? Antal svar Dagligen 4% 7 Någon gång per vecka 13% 23 Någon gång per månad 25% 44 Någon gång per år 25% 43 Aldrig 33% 57 Nedanstående fråga har endast blivit ställd till personer som under de senaste 12 månaderna upplevt arbetsrelaterade hälsoproblem månatligt eller flera gånger. Har du de senast 12 månaderna bett om stöd på din institution/motsvarande att hantera eventuella hälsoproblem som du uppfattat haft samband med ditt arbete? Antal svar Ja 3 23 Nej 69% 51 Nedanstående fråga har endast blivit ställd till personer som under de senaste 12 månaderna bett om hjälp att hantera arbetsrelaterade hälsoproblem. Vet ej 2017 Jag är nöjd med den hjälp jag de senaste 12 månaderna fått i samband med arbetsrelaterade hälsoproblem? 0% ,5 3,4 0,2 5. Instämmer helt Instämmer inte alls

22 MIN ARBETSSITUATION 21 Vet ej 2017 Min arbetssituation Jag är tillgänglig och ger återkoppling i tillräcklig utsträckning till studenterna 5% ,3 4,3 4,3 Jag känner till den forskning och de resultat som nås på min avdelning/enhet 0% ,5 LiU:s lokaler är utformade och har den utrustning som motsvarar de behov jag har för att kunna bedriva undervisning i olika former 8% ,3 0,2 LiU:s lokaler är ändamålsenliga för och anpassade till min forskningsverksamhet 4% ,3 På min avdelning/enhet diskuterar vi pedagogiska frågor i tillräcklig grad 7% ,2 3,3 3,4 Samverkan med det omgivande samhället är en viktig del i mitt arbete ,5 Samverkan med det omgivande samhället värdesätts på min avdelning/enhet ,4 3,5-0,3 5 Instämmer helt Instämmer inte alls

23 SAMVERKAN 22 Avdelningsmötena/arbetsplattsträffarna genomförs på ett välfungerande sätt Vi har ett bra samarbete mellan lärare, doktorander samt teknisk och administrativ personal på min arbetsplats Jag får konstruktiv återkoppling på utfört arbete av kollegor På min avdelning/enhet uppmuntras vi till att föra fram och diskutera nya idéer Mina kollegors närvaro är tillräcklig för att vi ska kunna bedriva och utveckla vår verksamhet På min avdelning/enhet inspireras och lär vi oss av andra avdelningar/enheter inom universitetet På min avdelning/enhet agerar vi mot attityder och beteenden som kan såra eller kränka andra medarbetare Jag diskuterar frågor och utmaningar som uppstår i arbetet med mina arbetskamrater På min avdelning/enhet hanterar vi konflikter/meningsskiljaktigheter på ett konstruktivt sätt, när de uppstår På min avdelning/enhet känner jag mig trygg, respekterad och accepterad som den jag är Kommunikationsklimatet inom min avdelning/enhet präglas av ärlighet och goda avsikter 2017

24 SAMVERKAN 23 Vet ej 2017 Samverkan 8% Vi har ett bra samarbete mellan lärare, doktorander samt teknisk och administrativ personal på min arbetsplats 7% På min avdelning/enhet uppmuntras vi till att föra fram och diskutera nya idéer 5% På min avdelning/enhet inspireras och lär vi oss av andra avdelningar/enheter inom universitetet 9% ,9 2,9 3,1 Jag diskuterar frågor och utmaningar som uppstår i arbetet med mina arbetskamrater ,2 4,2 På min avdelning/enhet känner jag mig trygg, respekterad och accepterad som den jag är ,3 4,2 4,3 På min avdelning/enhet hanterar vi konflikter/meningsskiljaktigheter på ett konstruktivt sätt, när de uppstår 20% Kommunikationsklimatet inom min avdelning/enhet präglas av ärlighet och goda avsikter 4% Instämmer helt Instämmer inte alls

25 SAMVERKAN 24 Vet ej 2017 Samverkan 8% På min avdelning/enhet agerar vi mot attityder och beteenden som kan såra eller kränka andra medarbetare 20% Mina kollegors närvaro är tillräcklig för att vi ska kunna bedriva och utveckla vår verksamhet 9% Jag får konstruktiv återkoppling på utfört arbete av kollegor ,5 3,5 Avdelningsmötena/Arbetsplatsträffarna genomförs på ett välfungerande sätt 5% Instämmer helt Instämmer inte alls

26 HOT OCH VÅLD 25 Har du, under de senaste två åren, varit utsatt för hot, våld eller hot om våld i din arbetssituation? Antal svar Ja 4% Nej 96% Av vem/vilka har du blivit utsatt för hot, våld eller hot om våld? Antal svar Kollega 0% Chef 0% Student 57% Annan 43%

27 LIKA VILLKOR 26 Pga integritetsskäl redovisas enskilda frågor om kränkande särbehandling och sexuella trakasserier endast på institutionsnivå/motsvarande eller på avdelningar/enheter med fler än 30 svaranden. Följdfrågor på dessa områden som berör av vem man blivit utsatt redovisas endast på institutionsnivå. Detsamma gäller avseende frågan om varför man blivit negativt särbehandlad. Har du personligen, under de senaste två åren i samband med arbete, varit utsatt för kränkande särbehandling/mobbning? (t ex. blivit utfrusen, utsatt för oönskade skämt eller systematiskt blivit undanhållen information) Antal svar Ja 7% Nej 93%

28 LIKA VILLKOR 27 Av vem har du blivit mobbad/kränkt/särbehandlad? Antal svar Kollega 67% Chef 50% Student 8% Annan utanför Kollega Chef Student Annan forskarstud erande Min handledare Annan inom LiU LiU, i samband med mina forskarstud ier Av vem har du blivit mobbad/kränkt/särbehandlad?(frågan är ställd till doktorander) (n=0)

29 LIKA VILLKOR 28 Nedanstående fråga har endast blivit ställd till personer som under de senaste två åren blivit utsatt för negativ särbehandling. Har du, under de senaste två åren, upplevt dig negativ särbehandlad i ditt arbete på grund av... Ja, i den sociala Nej arbetsmiljö Ja, i Ja, vid Ja, vid n (såväl i kontakt tjänstetills lönesättnin personalmed ättning g /lunchrum student som i olika arbetssitua tioner) - kön (n=181) 97% 0% - ålder (n=181) 99% 0% 0% - sexuell läggning (n=181) 100% 0% 0% 0% 0% - funktionsnedsättning (n=181) 99% 0% 0% 0% - etnisk tillhörighet (n=181) 100% 0% 0% 0% 0% - religion/trosuppfattning (n=181) 100% 0% 0% 0% 0% - könsidentitet/uttryck (n=181) 100% 0% 0% 0% 0% - annat (n=181) 94% 0% 3% 0% Vet du vart du kan vända dig om du själv eller någon annan blir utsatt för negativ särbehandling? Antal svar Ja 75% Nej 25%

30 MEDARBETARSAMTAL OCH 29 LÖNESAMTAL Mitt medarbetarsamtal kändes meningsfullt* I lönesamtalet/lönesättande samtalet gjordes en utvärdering av mina prestationer och resultat i förhållande till i medarbetarsamtalets överenskomma mål/förväntningar och till lönekriterierna*** Medarbetar- och karriärvägledningssamtalet kändes meningsfullt Jag känner till vilka kriterier som påverkar lönesättningen för mig Medarbetarsamtalet har resulterat i för mig individuellt formulerade mål/förväntningar* Medarbetar- och karriärvägledningssamtalet har resulterat i för mig individuellt formulerade mål/förväntningar** 2017 *Dessa frågor har endast blivit ställda till administrativ och teknisk personal som haft medarbetarsamtal under de senaste 12 månaderna. **Dessa frågor har endast blivit ställda till lärare och forskningsstuderande som haft medarbetarsamtal- och karriärvägledningssamtal under de senaste 12 månaderna. ***Dessa frågor har endast blivit ställda till medarbetare som haft lönesamtal i samband med den senaste lönerevisionen.

31 MEDARBETARSAMTAL OCH 30 LÖNESAMTAL Jag har haft ett medarbetarsamtal under de senaste 12 månaderna (frågan är ställd till administrativ och teknisk personal). Antal svar Ja 85% 39 Nej 1 5 Nej, men jag har inte varit anställd vid LiU i 12 månader 4% 2 Nedanstående frågor har endast blivit ställd till personer som haft medarbetarsamtal under de senaste 12 månaderna (frågan ställs bara till administrativ och teknisk personal). Vet ej 2017 Medarbetarsamtal och lönesamtal ,5 Mitt medarbetarsamtal kändes meningsfullt 0% ,3-0,5-0,5 Medarbetarsamtalet har resulterat i för mig individuellt formulerade mål/förväntningar 0% ,4 3,4-0,3 5. Instämmer helt Instämmer inte alls

32 MEDARBETARSAMTAL OCH 31 LÖNESAMTAL Jag har haft ett medarbetarsamtal- och karriärvägledningssamtal under de senaste 12 månaderna (frågan är ställd till lärare och doktorander). Antal svar Ja Nej 19% 25 Nej, men jag har inte varit anställd vid LiU i 12 månader 1 Nedanstående frågor har endast blivit ställd till personer som haft medarbetarsamtal- och karriärvägledningssamtal under de senaste 12 månaderna (frågan ställs bara till lärare och doktorander). Vet ej 2017 Medarbetarsamtal och lönesamtal ,5 Medarbetar- och karriärvägledningssamtalet kändes meningsfullt Medarbetar- och karriärvägledningssamtalet har resulterat i för mig individuellt formulerade mål/förväntningar 3% ,5 0,2 5. Instämmer helt Instämmer inte alls

33 MEDARBETARSAMTAL OCH 32 LÖNESAMTAL Vet ej 2017 Medarbetarsamtal och lönesamtal ,5 Jag känner till vilka kriterier som påverkar lönesättningen för mig 4% ,4 3,5 Jag känner till vilka kriterier som påverkar lönesättningen för mig som doktorand, i den så kallade doktorandlönestegen 0% ,2-0,5-0,4 5. Instämmer helt Instämmer inte alls

34 MEDARBETARSAMTAL OCH 33 LÖNESAMTAL Jag har haft ett lönesamtal/lönesättande samtal i samband med senaste lönerevisionen. Antal svar Ja 46% 84 Nej 39% 71 Ej relevant, jag var inte anställd vid den tidpunkten eller omfattades inte av lönerevisionen 14% 26 Vet ej 2017 I lönesamtalet/lönesättande samtalet gjordes en utvärdering av mina prestationer och resultat i förhållande till i medarbetarsamtalets överenskomma mål/förväntningar o... 4% ,4 0,2 5. Instämmer helt Instämmer inte alls *Dessa frågor har endast blivit ställda till medarbetare som haft lönesamtal i samband med senaste lönerevisionen.

35 ÖVRIGT 34 Sammanfattningsvis tycker jag att LiU är en god arbetsplats På min avdelning/enhet har vi haft diskussioner kring resultatet av den förra medarbetarundersökningen som har lett till utveckling av verksamheten Är ett framstående forskningsuniversitet* Samverkar framgångsrikt med det omgivande samhället* Är ett framstående universitet inom forskarutbildning* Är ett framstående universitet inom grundutbildning* *Denna fråga har endast blivit ställd till lärare och doktorander 2017

36 ÖVRIGT 35 Vet ej 2017 Sammanfattningsvis tycker jag att LiU är en god arbetsplats Instämmer helt Instämmer inte alls Vet ej 2017 Övrigt 10% Är ett framstående forskningsuniversitet* 3% ,5 Är ett framstående universitet inom forskarutbildning* 10% ,5 Är ett framstående universitet inom grundutbildning* 3% ,2 4,4 Samverkar framgångsrikt med det omgivande samhället* 10% På min avdelning/enhet har vi haft diskussioner kring resultatet av den förra medarbetarundersökningen som har lett till utveckling av verksamheten 20% Instämmer helt Instämmer inte alls *Denna fråga har endast blivit ställd till lärare och doktorander

37 PRIORITERINGSMATRIS 36 ARBETSPLATSINDIKATORN För ytterligare beskrivning av modellen, följ länken som heter Prioriteringsmatris på portalens startsida. Faktorer i prioriteringsmatrisen (Faktorer som inte är signifikanta på 5% nivå ingår inte i analysen.): 1= Närmaste chef 2= Min avdelning/enhet 3= Work-life balance 4= Förutsättningar i arbetet 5= Strategi och roller 6= Arbetsuppgifter

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Medarbetarundersökning MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Samhälls- och välfärdsstudier (ISV)

Medarbetarundersökning MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Samhälls- och välfärdsstudier (ISV) MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 LÄSVÄGLEDNING 01 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 2013. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg

Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg Linköpings Universitet Medicin och hälsa (IMH) ÖVERSIKT 07 Arbetsplatsindikator Övrigt Förutsättningar i organisationen Medarbetarsamtal och lönesamtal

Läs mer

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Sammanfattande mått 08 Medarbetarindex 7 78 76 68 Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57 Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Samverkan och kunskapsdelning 5 83 79 69 Ledarskap 5 83 77 69 Handlingskraft/medverkande

Läs mer

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90%

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90% Sammanfattande mått Negativ Positiv 8 6 8 Medarbetarindex 9 77 67 65 Förutsättningar i organisationen 14 65 54 55 Personlig arbetssituation 12 73 65 63 Samverkan och kunskapsdelning 6 83 72 66 Ledarskap

Läs mer

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72.

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72. Sammanfattande mått Medarbetarindex 15 67 64 Förutsättningar i organisationen 25 53 52 Personlig arbetssituation 17 64 61 Samverkan och kunskapsdelning 12 72 63 Ledarskap 18 61 61 Handlingskraft 6 82 77

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön Kön Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag I samarbete med Respondenter 1330 363 Svar 1042 297 Svarsfrekvens 78% 82% NMI & Index 74 75 78 68 64 67 65 66 68 53 55 59 HME-Index NMI

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

Arbetsmiljöenkät 2011

Arbetsmiljöenkät 2011 Arbetsmiljöenkät 2011 SU total Kvalitetsområden Index Kvalitetsområden Diagrammet visar medarbetarnas omdöme på respektive kvalitets område. Bakom varje kvalitetsområde finns ett antal frågor som medarbetarna

Läs mer

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Huvudresultat Mars 2010 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun 2010, sid 1 Fakta om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att ta reda på

Läs mer

Medarbetarindex. 7 79 67 63 63. Förutsättningar i organisationen. 6 78 65 61 61. Samverkan och kunskapsdelning. 10 74 55 56 56

Medarbetarindex. 7 79 67 63 63. Förutsättningar i organisationen. 6 78 65 61 61. Samverkan och kunskapsdelning. 10 74 55 56 56 Sammanfattande mått (-5) 0 Medarbetarindex. 7 79 67 63 63 Förutsättningar i organisationen. 6 78 65 61 61 Samverkan och kunskapsdelning. 7 55 56 56 Personlig arbetssituation. 77 6 62 6 Stress. *) 25 6

Läs mer

Magelungen Medarbetarundersökning 2016

Magelungen Medarbetarundersökning 2016 Magelungen Medarbetarundersökning 2016 Total Magelungen Antal svarande: 307 st 307 64 % Innehållsförteckning Sammanfattning 3 NMI - Nöjd Medarbetar Index 5 Enkätområden 10 Helhet 11 Arbetssituation 13

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Återkommande enkät för anställda som ett led i strategiskt personalpolitiskt utvecklingsarbete. Resultat för: Biologi

Återkommande enkät för anställda som ett led i strategiskt personalpolitiskt utvecklingsarbete. Resultat för: Biologi Återkommande enkät för anställda som ett led i strategiskt personalpolitiskt utvecklingsarbete Resultat för: Biologi Tabell 1 Bakgrund Biologi % (n=137) % (n=471) LU totalt % (n=3562) Kön Man 55,2 57,7

Läs mer

Medarbetarundersökning Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet!

Medarbetarundersökning Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet! Medarbetarundersökning 2016 Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet! Sammanfattning Svarsfrekvens: 71% Medarbetarindex: 69 Andel positiva svar, alla frågor 0-100, snitt organisationer

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (14) Medarbetarundersökning 2016 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän): 1875 av

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011 Sida 1 av 11 Riksgälden medarbetarundersökning rapport - Mars 2011 Antal svar på Totalt 2011: 146 av 167 (87%) Antal svar på Totalt 2009: 140 av 149 (94%) Antal svar på Totalt 2007: 140 av 152 (92%) Skala

Läs mer

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN Innehållsförteckning Nöjd Medarbetar Index (NMI) Frågeområden Helhet Arbetssituation Arbetsmiljö Hälsa Kompetens och utveckling Information Mål och visioner Medarbetarsamtal

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012 1 Arvika kommun medarbetarundersökning rapport - 2012 Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning o bolag) 2012: 1739 av 2385 (73%) Skala 1-5: (1=instämmer inte alls... 5=instämmer helt) 4-5 grön stapel

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2016 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Sammanfattning 3 Fakta om undersökningen 6 Fakta

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI)

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Umeå Universitet Projektledare Quicksearch: Anna Kilander Tiina Stridh Syfte och Bakgrund SYFTE Medarbetarundersökningen är ett viktigt hjälpmedel för att

Läs mer

AB Familjebostäder Övergripande rapport

AB Familjebostäder Övergripande rapport AB Familjebostäder Övergripande rapport Medarbetarenkät AB Familjebostäder Medarbetarenkät Medarbetarenkät ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat

Läs mer

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten AB Familjebostäder Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat från medarbetarenkäten 2012. I stadens arbete med att vara en

Läs mer

Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. Medarbetarenkät, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. Medarbetarenkät, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Medarbetarenkät, 2010 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. 1 Svarsfrekvens Gotlands kommun 2008 5881/6538 90% 2009 5160/6132 84,1% 2010 4947/5816 85,1% Hälso-

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 kommun Samlingsbild 09 08 09 09 Medarbetarindex 5 78 69 68 Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71 Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 Personlig arbetssituation 15 72 78 73 73 Arbetsförutsättningar 5 74 81

Läs mer

Värderingsfaktorer. Diagram. Skala 1-6, 1=Instämmer inte alls och 6=Instämmer helt. Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden.

Värderingsfaktorer. Diagram. Skala 1-6, 1=Instämmer inte alls och 6=Instämmer helt. Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden. Diagram Värderingsfaktorer Diagram Diagram 5. Ledarskap - ja/nej Diagram 7. Kompetensutveckling - ja/nej Procent Värderingsfaktorer Fråga 1+2 3+4 5+6 1. Delaktighet och påverkan 9,2% 43,9% 47% 4,2 2. Information

Läs mer

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8)

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8) Resultat 2011-12-12 1(8) Medarbetarenkät, 2009-2011 Region Gotland Region Gotland År Antal Svarat % Resultat 2009 6132 5160 84,1% 3,90 2010 5816 4947 85,1% 3,89 2011 5820 4912 84,4% 3,91 Fråga Reg. 2009

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 1. Arbetssätt och uppdrag 1. Jag är insatt i målen för min grupp/enhet/avdelning. c c c c c c 2. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete. c c c c c c 3....

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda)

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda) Haparanda stad Medarbetarundersökning hösten Totalt (Exklusive timanställda) Presentation Om undersökningen Svarsfrekvens per förvaltning Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI)

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Karolinska Institutet Projektledare Quicksearch: Anna Kilander Syfte och Bakgrund SYFTE Medarbetarundersökningen är ett viktigt hjälpmedel för att kartlägga

Läs mer

Medarbetarundersökning 2016

Medarbetarundersökning 2016 Medarbetarundersökning 2016 Utförd av: Defgo.se Organisationsnamn: Kramfors kommun Antal svar: 1329 Antal inbjudna respondenter: 1868 Procentandel svar: 71 Defgo.se MOTIVATION: mycket 1 ganska 2 varken

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten Socialförvaltningen Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Presentation Om undersökningen Metoden som använts är en kombination av webb

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Antal svar: 30 Antal medarbetare: 47 Svarsfrekvens: 63,8% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund och syfte 2 Svarsfrekvens

Läs mer

Helsingborgs stad Socialförvaltningen

Helsingborgs stad Socialförvaltningen Helsingborgs stad Socialförvaltningen 336 respondenter Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 342 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 342 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015 Socialförvaltningen 342 respondenter Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Arbetsmiljöbarometern, syfte

Arbetsmiljöbarometern, syfte Arbetsmiljöbarometern, syfte Öka kunskaperna om arbetsmiljön vid GU Utgångspunkt för att identifiera förbättringsområden, centralt och lokalt Tidsserier möjliggör effektstudier Survey-feedback (Lawler,

Läs mer

Handlingsplaner för arbetsmiljö och lika villkor

Handlingsplaner för arbetsmiljö och lika villkor Handlingsplan för Arbetsmiljö Institution/motsvarande: Ekonomisk och industriell utveckling Behandlad i LSG den: 2013-09-09 Fastslagen i institutionsstyrelsen den: 2013-09-17 Beskrivning av vision: Institutionens

Läs mer

Medarbetarundersökning Totalrapport

Medarbetarundersökning Totalrapport Medarbetarundersökning 2016 Totalrapport Ålder % 18-34 år 21% 35-44 år 25% 45-54 år 29% 55+ 25% Ack. svar 3461 Anställningstid % Mindre än ett år 1-2 år 13% 3-5 år 15% 6-10 år 14% Mer än tio år 49% Ack.

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI)

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Mittuniversitetet Projektledare Quicksearch: Anna Kilander Syfte och Bakgrund SYFTE Medarbetarundersökningen är ett viktigt hjälpmedel för att kartlägga

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 475 personer Genomförd av CMA Research AB November 2016

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 475 personer Genomförd av CMA Research AB November 2016 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2016 Socialförvaltningen 475 personer Genomförd av CMA Research AB November 2016 Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ

PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ Hur är det på min arbetsplats? Ett arbetsmaterial med följande innehåll: 1. Förslag till undersökning av den psykosociala arbetsmiljö 2. LIUs handlingsplan för arbetsmiljö 3. IKEs

Läs mer

Medarbetarpolicy i Landstinget

Medarbetarpolicy i Landstinget MISSIV 2012-06-13 LJ2012/690 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Medarbetarpolicy i Landstinget Bakgrund I samband med att Landstingets chefspolicy omarbetades under 2011 aktualiserades frågan

Läs mer

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2 Medarbetarenkät 2016 Robertsfors / BOU Svarsfrekvens: 87,2 1 2 BOU Robertsfors Mål och uppdrag 71,6% 20,8% 4,1% 3,5% 4,9 4,8 Kompetens och utveckling 76,6% 19,3% 2,7% 1,3% 5 5 Information 79,5% 17,4% 2,5%

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Arbetsmiljöbarometern, syfte Öka kunskaperna om arbetsmiljön vid GU Utgångspunkt för att identifiera förbättringsområden Survey-feedback (Lawler, 1991, Rubenowitz, 2004) + samlad, övergripande bild + identifiera

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100 Medarbetarenkät 2014 Lycksele / MSF Svarsfrekvens: 100 1 2 MSF Lycksele Mål och uppdrag 50,6% 36,4% 13% 0% 4,1 4,6 Kompetens och utveckling 80% 14,3% 5,7% 0% 5 4,7 Information 90,5% 9,5% 0% 0% 5,2 4,9

Läs mer

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000 medarbetare på samtliga förvaltningar och bolag och besvarades av 77 procent

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Handlingsplaner för arbetsmiljö, miljö och lika villkor

Handlingsplaner för arbetsmiljö, miljö och lika villkor Handlingsplan för Arbetsmiljö, NSC 2014 Institution/motsvarande: NSC, Nationellt superdatorcentrum Behandlad i LSG den: 2013-11-04 Fastslagen i institutionsstyrelsen/ motsvarande den: 2013-11-29 Beskrivning

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Medarbetarenkät 2011

Medarbetarenkät 2011 Medarbetarenkät 0 Utbildningsförvaltningen Johannes skola Om undersökningen 0 Utrednings- och Statistikkontoret AB (USK) har på uppdrag av stadsledningskontorets personalpolitiska avdelning genomfört enkäter

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 Resultatrapporter

Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 Resultatrapporter Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 rapporter Innehåll: rapport Redovisning per frågeområde och delfråga HME Hållbart medarbetarengagemang 1 (14) Medarbetarundersökning 2015 Botkyrka kommun rapport

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Riksbanken, Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

Rapport från Ung & Trygg, april 2010

Rapport från Ung & Trygg, april 2010 Tjänsteutlåtande Projektledare Ung & Trygg 2010-03-30 Jolle Rommel /08-590 97936/ Dnr: SMS: 073 9104906 KS/2007:278 Jolle.Rommel@upplandsvasby.se /Kommunstyrelsens allmänna utskott/ Rapport från Ung &

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Mjölby kommun. Medarbetarundersökning Mjölby kommun svar. Genomförd av CMA Research AB November 2016

Mjölby kommun. Medarbetarundersökning Mjölby kommun svar. Genomförd av CMA Research AB November 2016 Medarbetarundersökning 2016 1544 svar Genomförd av CMA Research AB November 2016 Fakta om undersökningen, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Bakgrund och syfte Medarbetarundersökningen är ett återkommande

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

Prestationsnivå Gävle kommun. QWC, Page 1 of 97

Prestationsnivå Gävle kommun. QWC, Page 1 of 97 Prestationsnivå QWC, Page 1 of 97 Förbättringsområden Höga värden önskvärda utom på utmattning där låga värden anger låg utmattning samt arbetstakt där 25-30 är optimalt. QWC, Page 2 of 97 Medarbetarkraft

Läs mer

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013 Riksbanken Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB September 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Riksbanken beslutade att 2011 genomföra en medarbetarundersökning. Målgrupp

Läs mer

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt.

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt. Faktorer - diagram 1 Faktorer - procent 2 Faktor 6+5 4+3 2+1 Bortfall Mottagare Arbetsbelastning 38,5% 30,5% 30,3% 0,7% 3,67 Arbetskamrater 84,5% 12,0% 2,8% 0,7% 5,33 Arbetsrelaterade besvär 43,9% 28,1%

Läs mer

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012 1(9) Region Gotlands Medarbetarenkät rapport - 2012 Antal svar på Region Gotland 2012: 4638 av 5694 (81%) Antal svar på Region Gotland 2011: 4912 av 5819 (84%) Positiva svar på skala 1 till 5 är 4-5. Frekvens:

Läs mer

Lönebildnings processen

Lönebildnings processen Lönebildnings processen Utbildnings förvaltningen Från och med hösten 2014 Namn: Lotta Gylling Datum: 2014-05-15 Utbildningsförvaltningen Styrcykel/Årscykel dec jan Vårterminen börjar Medarbetarsamtal

Läs mer

Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt 2016

Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt 2016 Bilaga 4 Sida 1 Styrelsen (2016-04-26) Handläggare: Karin Richardsson Tel: 031-368 40 70 E-post: karin.richardsson@goteborg.com Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt

Läs mer

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats.

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats. DAGS ATT TYCKA TILL OM DITT JOBB! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan arbetar här och för blivande arbetare. För att kunna vara det behöver

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

STUDENTUNDERSÖKNINGEN 2015 Svarsfrekvens: 55%

STUDENTUNDERSÖKNINGEN 2015 Svarsfrekvens: 55% SU 25 : 8 72 STUDENTUNDERSÖKNINGEN 25 Svarsfrekvens: 55% STUDENTUNDERSÖKNINGEN 25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 3 4 5 6 7 8 6 25 35 37 39 4 43 Att läsa studentundersökningar Läsvägledning Studentundersökningen

Läs mer

Medarbetarenkät på vård- och omsorgsförvaltningen 2010 (Nöjd Medarbetar Index NMI) resultatredovisning och förslag till åtgärder

Medarbetarenkät på vård- och omsorgsförvaltningen 2010 (Nöjd Medarbetar Index NMI) resultatredovisning och förslag till åtgärder VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsförvaltningen Vård- och omsorgsnämndens handling nr 15/2010 RESULTATREDOVISNING 1(20) 2010-08-30 Vår handläggare Ert datum Er beteckning Lena Andréasson

Läs mer

Medarbetarundersökning inom Kungliga Tekniska Högskolan. 2011 Huvudrapport

Medarbetarundersökning inom Kungliga Tekniska Högskolan. 2011 Huvudrapport Medarbetarundersökning inom Kungliga Tekniska Högskolan 11 Huvudrapport Innehåll INLEDNING... 1 SAMMANFATTANDE RESULTAT... 2 FÖRDJUPADE ANALYSER... 3 SVARSGRUPPEN... 4 SAMMANFATTANDE INDEX... 6 MÅL OCH

Läs mer

Medarbetarenkät 2010

Medarbetarenkät 2010 Medarbetarenkät 2010 Kön Kön 1.Man 11(8%) 2.Kvinna 133(92%) Enhet 1.Vård och Omsorg 144(100%) Enhet Vård och Omsorg 1.Nybog/brandkårsg 5(3%) 2.Pers. assistans 13(9%) 3.Skogsdungen/Solglänta Daglig verk.

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor Tom 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att det är roligt att gå till

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Modell & Övergripande index

Modell & Övergripande index Svarsfrekvens Modell & Övergripande index Flera perspektiv & tydlig ansvarsfördelning ger goda förutsättningar för utveckling Organisation (ansvar = ledning) Frågor ställs i kommun / myndighetsperspektiv

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Chef/Medarbetare

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Chef/Medarbetare Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten 22 / Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Presentation Om undersökningen Metoden som använts är en kombination av webb och postala enkäter.

Läs mer

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal UTVECKLINGSSAMTAL Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal Detta är ett stödmaterial för planering och förberedelser av utvecklingssamtal och innehåller tre delar: 1. Syfte med utvecklingssamtal 2.

Läs mer

Personalidé Arvika kommun

Personalidé Arvika kommun Personalidé Arvika kommun Personalidé Kommunens vision Arvika en attraktivare kommun med strategiska mål och strategier beskriver kommunens långsiktiga inriktning och politiska vilja. För att nå vår vision

Läs mer

Pysslingen förskolor Medarbetarundersökning 2013. Gläntan Antal svar: 22 st Svarsfrekvens: 100 procent

Pysslingen förskolor Medarbetarundersökning 2013. Gläntan Antal svar: 22 st Svarsfrekvens: 100 procent Medarbetarundersökning Antal svar: st Svarsfrekvens: procent Presentation Om undersökningen Resultat - NMI, Ledarskap, Engagemang och Attraktivitet Index per frågeområde Resultat per fråga Verksamhetsspecifika

Läs mer

CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA+SAM)

CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA+SAM) CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA+SAM) Fokus för checklistan är den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Checklistan är tänkt att fungera som ett stöd

Läs mer

Dnr Kon 2017/35. Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2016

Dnr Kon 2017/35. Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2016 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2017-01-27 Dnr Kon 2017/35 Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2016 Förslag till beslut Kompetensförvaltningens förslag till Kompetensnämnden

Läs mer

Utvecklingssamtal kravmärkt yrkesroll LSS/Psykiatrin Enköpings kommun

Utvecklingssamtal kravmärkt yrkesroll LSS/Psykiatrin Enköpings kommun Utvecklingssamtal kravmärkt yrkesroll LSS/Psykiatrin Enköpings kommun Namn Datum och tid Syftet med samtalet är att genom dialog se vilket behov av utveckling den enskilda medarbetaren har men också att

Läs mer

Enhetsrapport 2015. Pysslingen Förskolor - medarbetare Gläntan

Enhetsrapport 2015. Pysslingen Förskolor - medarbetare Gläntan Enhetsrapport Pysslingen Förskolor - medarbetare Gläntan Svarsfrekvens Gläntan % ( svarande/ mottagare) Svarsfrekvens Pysslingen Förskolor 8% (9 svarande/8 mottagare) Svarsfrekvens AcadeMedia totalt 8%

Läs mer

Resultatrapport Region Östergötland Medarbetaruppföljning 2015

Resultatrapport Region Östergötland Medarbetaruppföljning 2015 Resultatrapport Region Östergötland Medarbetaruppföljning 2015 En del i ett större sammanhang Sätt resultaten i sitt sammanhang Medarbetaruppföljningar får inte betraktas som en isolerad företeelse. Sätt

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2016 Huvudrapport 6933 personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Medarbetarenkät 2008

Medarbetarenkät 2008 SIDAN Medarbetarenkät 00 (medelvärden) Om undersökningen USK har på uppdrag av stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning genomfört enkäter med stadens medarbetare. Undersökningen är genomförd

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer