Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skellefteå kommun Medarbetarundersökning"

Transkript

1 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB

2 Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 4 Fakta om respondenterna 5 Svarsfrekvens 6 Stöd för tolkning av resultat 7 NMI Nöjd Medarbetar Index 9 Helhetsintryck 13 Samarbete 31 Ledarskap 34 Medarbetarsamtal 39 Arbetsplatsträffar 41 Arbetsklimat och hälsa 44 Rehabilitering 50 Sysselsättningsgrad 52 Motivation och arbetsglädje 16 Mål, styrning och resultatinriktning 21 Bilagor Information 25 Kompetens och utvecklingsmöjligheter 28

3 Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 2 Sammanfattning Medarbetarna i huvudsak nöjda En majoritet av medarbetarna är som helhet nöjda med sin arbetssituation och sin arbetsgivare. Runt 15 procent är missnöjda. De frågeområden där högst resultat uppnås är Motivation och arbetsglädje samt Samarbete. Lägst resultat nås inom området Arbetsklimat och hälsa. Kvinnor är överlag något mer nöjda än män och NMI följer med åldern hos medarbetarna: Den äldsta åldersgruppen uppvisar ett klart högre NMI än den yngsta. Skiftande åsikter om arbetet med resultatet från tidigare medarbetarundersökning Svaren varierar kraftigt på frågorna om arbetsgrupperna har arbetat med resultatet från den föregående medarbetarundersökningen och om detta arbete har mynnat ut i någon positiv förändring. Bra ledarskap viktigt Drygt två tredjedelar är som helhet nöjda med sin närmaste chef. En femtedel av medarbetarna anser dock inte att deras närmaste chef är bra på att ge återkoppling på utförda arbetsuppgifter, eller på att visa uppskattning. En femtedel är ofta stressade på jobbet Runt en femtedel av medarbetarna har under den senaste månaden känt en konstant press och har haft det svårt att varva ner. Var fjärde medarbetare känner inte att han/hon räcker till på arbetet. Drygt fyra av fem har haft medarbetarsamtal En majoritet är också som helhet nöjda med samtalet. Runt en tiondel upplever dock inte att de åtgärder man kommer överens om under samtalet blir genomförda.

4 Sammanfattning Jämförelse mot 2007 Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 3 Små förändringar på totalnivå Resultaten ligger i huvudsak i nivå med 2007 års mätning. NMI har ökat från 3,83 till 3,85. Positiva förändringar sedan föregående mätning Inom frågeområdet Mål, styrning och resultatinriktning har resultaten överlag förbättrats jämfört med 2007 års mätning. Störst förändring har skett på frågan om medarbetarna känner till de individuella lönekriterier som gäller på deras arbetsplats. Inom området Kompetens och utvecklingsmöjligheter ligger resultatet för samtliga frågor något över 2007 års nivå. Jämfört med föregående mätning är medarbetarna nu mer nöjda med hur resultatet från den tidigare undersökningen använts och bearbetats. Dock efterfrågas fortfarande bättre uppföljning. Andelen som har haft ett medarbetarsamtal har ökat jämfört med Medarbetarna uppger i år i högre grad att det tagits fram individuella mål för dem under medarbetarsamtalen samt att de under samtalet diskuterat vilka förväntningar deras chef har på dem. Negativa förändringar sedan föregående mätning Inom området Ledarskap har resultaten sjunkit marginellt. Störst förändring syns i frågorna om den närmaste chefen: - Kommunicerar öppet och ärligt. - Visar att han/hon litar på sina medarbetare. - Är bra på att visa uppskattning. Medarbetarna anser i år i lägre grad än 2007 att de själva kan bestämma arbetstakten.

5 Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 4 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Undersökningens syfte är att få en bild av hur medarbetarna inom Skellefteå kommun upplever sin arbetssituation. Resultatet jämförs även med 2007 års mätning, för att se inom vilka områden attityderna till arbetet har förändrats. Genomförande Undersökningen har genomförts under september - december 2008 av CMA - Centrum för Marknadsanalys AB, se för mer information. Datainsamling har genomförts under perioden 6-31 oktober Projektledare på CMA: Fredrik Wennström Kontaktperson på Skellefteå kommun: Annika Sjöström Metod Medarbetarna har besvarat frågorna med hjälp av en webbaserad enkät medarbetare fick antingen ett e- postmeddelande eller ett brev med inloggningsuppgifter till enkäten. Påminnelser har gått ut till de medarbetare som inte besvarat enkäten vid påminnelsetillfället. Totalt har 6321 svar inkommit, vilket ger en svarsfrekvens på 80 procent och är ett bra underlag för att dra slutsatser om inställningen bland Skellefteå kommuns medarbetare. I 2007 års mätning uppgick svarsfrekvensen till 79 procent. Enkät Årets enkät har endast förändrats marginellt mot 2007 års undersökning. Enkäten återfinns i bilaga två.

6 Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 5 Fakta om respondenterna Kön 77 procent av respondenterna är kvinnor och 23 procent är män. Anställningstid Mer än 10 år 68% Ålder 6 10 år 18% år år år år 41% 28% 22% 9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 2 5 år Mindre än 2 år 4% 11% 0% 25% 50% 75% 96 procent är tillsvidareanställda och övriga 4 procent har tidsbegränsad anställning (vikariat, projekt eller liknande). Åtta procent var vid den tidpunkt då de svarade på enkäten sjukskrivna, föräldralediga, tjänstlediga för studier eller för att pröva annat arbete utanför kommunen/bolaget.

7 Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 6 Svarsfrekvens Totalt har 6321 av 7957 medarbetare besvarat enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 80 procent. I den grupp som fick inloggningsuppgifter och länk till enkäten direkt via e-post uppgår svarsfrekvensen till 82 procent. Svarsfrekvensen i den grupp som fick brev med inloggningsuppgifter hemskickat är 77 procent. Antal svar Svarsfrekvens Kommunhälsan % Polaris 7 100% Kommunledningskontoret % Bygg- och Miljökontoret 93 96% Skebo 60 94% Räddningstjänsten 45 94% Fastighetskontoret % Fritidskontoret % Skellefteå museum 24 86% Tekniska kontoret % Socialkontoret % Gymnasiekontoret % Västerbottensteatern 31 76% Restaurangen 6 75% Skol- och Kulturkontoret % Skellefteåbuss % Totalt %

8 Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 7 Stöd för tolkning av resultat Indexresultat Inledningsvis finns en bild som visar det totala resultat för NMI Nöjd Medarbetar Index. NMI är ett sammanfattande resultat för medarbetarnas inställning till sin arbetssituation. Indexet är uppbyggt av de tio frågeområden som finns i enkäten. Indexen baseras på samma skala som de bakomliggande enkätfrågorna, det vill säga ett till fem, med fem som högsta värde. Svarsfördelning per frågeområde Alla frågeställningar som har bedömts på en femgradig skala redovisas enligt figuren nedan. Gröna fält är den andel medarbetare som har markerat en fyra eller femma på skalan, gula fält är andelen medarbetare som har markerat en trea och röda fält är den andel medarbetare som har markerat en etta eller tvåa. Till höger om figuren visas medelvärdet för frågeställningen. Dessutom visas andelen som inte tagit ställning i frågan, om denna andel är tio procent eller större. Andelar och medelvärden är beräknade endast för dem som har tagit ställning i frågan. Jag har en rimlig arbetsbelastning Medel 3,4 Ingen åsikt 11% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) Neutral (3) Instämmer inte (1-2)

9 Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 8 Stöd för tolkning av resultat Tolkning av åtgärdsmatris För varje frågeområde finns en så kallad åtgärdsmatris. I åtgärdsmatrisen visas vilka faktorer man får bäst utväxling av att prioritera och här delas faktorerna in i tre fält: Faktorer inom grönt fält har stor påverkan på medarbetarnas helhetsinställning till sin arbetssituation och bidrar idag i hög grad positivt till nöjdheten. Detta är områden där det bör säkerställas att den goda prestationen upprätthålls. Faktorer inom rött fält har också stor påverkan på medarbetarnas helhetsinställning men de påverkar i hög grad nöjdheten negativt. De definieras därför som förbättringsområden. Faktorer inom grått fält har relativt låg påverkan på medarbetarnas syn på arbetssituationen idag, vilket innebär att medarbetarna kan vara både missnöjda och nöjda med dessa faktorer utan att det påverkar nöjdheten. Det är dock viktigt att bevaka dessa eftersom faktorernas påverkan kan öka, till exempel om inställningen skulle försämras. På åtgärdsmatrisens axlar visas dels prestation, det vill säga medarbetarnas medelbetyg på varje fråga och dels påverkan på helhetsattityden. Påverkan är ett sambandsmått (korrelation) som anger hur starkt samband varje enskild fråga har med helhetsfrågan: Jag är som helhet nöjd med min arbetssituation. Prestation Hög ( 3,85) Låg (< 3,55) Medel (3,55-3,84) Påverkan Låg Medel Hög

10 NMI Nöjd Medarbetar Index Modell Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 9 NMI - Nöjd Medarbetar Index är ett sammanfattande resultat för medarbetarnas inställning till sin arbetssituation. Indexet är uppbyggt av ett antal områden (Delindex) utifrån de frågeområden som finns i enkäten. Motivation och arbetsglädje Ledarskap Mål, styrning och resultatinriktning Medarbetarsamtal Information NMI Arbetsplatsträffar Kompetens och utvecklingsmöjligheter Arbetsklimat och hälsa Samarbete Helhetsintryck

11 Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 10 NMI Nöjd Medarbetar Index NMI ligger på en marginellt högre nivå än vid 2007 års mätning. Samtliga delindex ligger också i stort sett i nivå med 2007 års resultat. Det område som har förbättrats mest är Mål, styrning och resultatinriktning NMI 3,83 3,85 3,85 Motivation och arbetsglädje 4,2 4,2 4,2 Mål, styrning och resultatinriktning 3,8 3,9 3,9 Information 3,8 3,9 3,9 Kompetens och utvecklingsmöjligheter 3,7 3,7 Samarbete 4,0 4,1 Ledarskap 3,8 3,8 3,8 3,7 4, Medarbetarsamtal 3,9 3,9 3,9 Arbetsplatsträffar 4,0 4,0 4,0 Arbetsklimat och hälsa 3,5 3,5 3,5 Helhetsintryck 3,6 3,6 3,6

12 Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 11 NMI Nöjd Medarbetar Index NMI och flera av dess delområden ökar med stigande ålder. Den äldsta åldersgruppen uppvisar ett klart högre NMI än den yngsta. Resultat för samtliga attitydfrågor per grupp återfinns i bilaga ett. Kvinnor är överlag något mer nöjda än män. Det enda område där män är mer nöjda än kvinnor är Arbetsklimat och hälsa. Ålder Kön Anställningstid år år år år Kvinnor Män < 2 år 2 5 år 6 10 år > 10 år NMI 3,68 3,78 3,86 3,92 3,88 3,74 3,85 3,79 3,76 3,88 Motivation och arbetsglädje 4,1 4,2 4,3 4,3 4,3 4,2 4,3 4,2 4,2 4,3 Mål, styrning och resultatinriktning 3,6 3,8 3,9 4,0 3,9 3,8 3,6 3,7 3,8 4,0 Information 3,7 3,8 3,9 3,9 3,9 3,7 3,8 3,8 3,8 3,9 Kompetens och utv.möjligheter 3,5 3,6 3,7 3,8 3,8 3,6 3,7 3,6 3,6 3,8 Samarbete 3,9 4,0 4,1 4,2 4,1 4,0 4,1 4,0 4,0 4,1 Ledarskap 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7 3,8 3,8 3,7 3,8 Medarbetarsamtal 3,9 3,9 3,9 3,9 4,0 3,7 3,9 3,9 3,9 3,9 Arbetsplatsträffar 3,9 3,9 3,9 4,0 4,0 3,7 3,9 3,9 3,9 4,0 Arbetsklimat och hälsa 3,3 3,4 3,5 3,6 3,5 3,6 3,7 3,5 3,4 3,5 Helhetsintryck 3,5 3,5 3,6 3,7 3,6 3,5 3,8 3,6 3,5 3,6

13 Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 12 NMI Nöjd Medarbetar Index Skellefteå kommuns resultat står sig väl vid en jämförelse mot andra organisationer. Årets NMI ligger på en högre nivå än en ett genomsnitt av NMI-värden från medarbetarundersökningar i andra kommuner. NMI-värde Skellefteå kommun ,85 Genomsnitt kommuner Genomsnitt offentlig sektor Genomsnitt privat sektor 3,71 3,71 3,

14 Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 13 Helhetsintryck En majoritet av medarbetarna är som helhet nöjda med sin arbetssituation och sin arbetsgivare. Drygt sju av tio anser att det är sannolikt att de fortfarande arbetar åt samma arbetsgivare om tre år. Jag är som helhet nöjd med min arbetssituation Notera att en hög andel inte har någon åsikt om arbetet med resultatet från 2007 års medarbetarundersökning Medel 3,6 Ingen åsikt Det är sannolikt att jag fortfarande arbetar åt samma arbetsgivare om tre år Jag kan rekommendera andra att söka jobb hos min arbetsgivare ,9 3,6 Jag är som helhet nöjd med min arbetsgivare ,5 Jag upplever att Skellefteå kommun är en attraktiv arbetsgivare Min arbetsgrupp har arbetat med resultatet från den medarbetarundersökning som gjordes ,3 3,1 27% Jag har märkt en positiv förändring utifrån det arbetet ,8 38% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) Neutral (3) Instämmer inte (1-2)

15 Helhetsintryck Utveckling sedan 2007 Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 14 Jämfört med 2007 års undersökning rör det sig endast om marginella förändringar i medarbetarnas helhetsattityder till sitt arbete. En förbättring har dock skett i hur resultatet från den tidigare medarbetarundersökningen har bearbetats och bidragit till förändringar Jag är som helhet nöjd med min arbetssituation 3,6 Det är sannolikt att jag fortfarande arbetar åt samma arbetsgivare om tre år Jag kan rekommendera andra att söka jobb hos min arbetsgivare Jag är som helhet nöjd med min arbetsgivare Jag upplever att Skellefteå kommun är en attraktiv arbetsgivare* Min arbetsgrupp har arbetat med resultatet från den förra medarbetarundersökningen Jag har märkt en positiv förändring utifrån det arbetet 3,9 3,6 3,5 3,3 3,1 2, *Ny fråga 2008

16 Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 15 Helhetsintryck De tre frågorna nedan ställs i de flesta av CMAs medarbetarundersökningar, varför det finns många jämförelsevärden. Jämfört med andra kommuner ligger Skellefteås resultat något under genomsnittet på helhetsfrågan om arbetssituationen, men något över snittet på frågorna som rör arbetsgivaren Jag är som helhet nöjd med min arbetssituation Jag är som helhet nöjd med min arbetsgivare Jag kan rekommendera andra att söka jobb hos min arbetsgivare Skellefteå 2008 Kommuner Offentlig sektor Privat sektor

17 Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 16 Motivation och arbetsglädje Resultatet är överlag högt inom området Motivation och arbetsglädje. Tre av fyra upplever att det är roligt att gå till jobbet och att det är en bra stämning på deras arbetsplats. Nästan fyra av fem medarbetare uppger att de trivs med sina arbetsuppgifter och ungefär lika många känner sig nöjda med vad de uträttar på jobbet. Medel Jag försöker uppnå det som förväntas av mig ,8 Jag vill utvecklas i mitt arbete ,7 Jag trivs med mina arbetsuppgifter ,1 Vi har bra gemenskap och sammanhållning i vår arbetsgrupp ,1 Jag känner motivation i mitt arbete ,1 Jag känner mig nöjd med vad jag uträttar på jobbet ,0 Det känns roligt att gå till jobbet ,0 Det är en bra stämning på jobbet ,0 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) Neutral (3) Instämmer inte (1-2)

18 Motivation och arbetsglädje Utveckling sedan 2007 Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 17 Resultaten ligger mestadels i nivå med 2007 års värden. Ett något högre resultat uppnås i år på frågan om medarbetarna vill utvecklas i sitt arbete samt om de försöker uppnå det som förväntas av dem Jag försöker uppnå det som förväntas av mig 4,8 Jag vill utvecklas i mitt arbete 4,7 Jag trivs med mina arbetsuppgifter Vi har bra gemenskap och sammanhållning i vår arbetsgrupp Jag känner motivation i mitt arbete 4,1 4,1 4, Jag känner mig nöjd med vad jag uträttar på jobbet 4,0 Det känns roligt att gå till jobbet Det är en bra stämning på jobbet 4,0 4,0

19 Motivation och arbetsglädje Åtgärdsmatris Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid Prestation Frågor 1. Jag försöker uppnå det som förväntas av mig 2. Jag vill utvecklas i mitt arbete 3. Jag trivs med mina arbetsuppgifter 4. Vi har bra gemenskap och sammanhållning i vår arbetsgrupp 5. Jag känner motivation i mitt arbete 6. Jag känner mig nöjd med vad jag uträttar på jobbet 7. Det känns roligt att gå till jobbet 8. Det är en bra stämning på jobbet Påverkan Vårda Förbättra Övervaka

20 Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 19 Motivation och arbetsglädje Bilden nedan visar fördelningen av svar på frågorna om medarbetarna känner motivation samt om de som helhet är nöjda med sin arbetssituation. 18 procent är som helhet mindre nöjda med sin arbetssituation och känner samtidigt låg motivation i sitt arbete. På nästa sida beskrivs vad som särskiljer denna och övriga grupper. Låg (1-3) Helhetsnöjdhet Hög (4-5) NMI 3,59 NMI 4,20 Motivation Hög (4-5) Låg (1-3) 22% 18% (1146 personer) 54% 5% NMI 3,19 NMI 3,80

21 Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 20 Motivation och arbetsglädje Missnöjda men motiverade Medarbetarna i denna grupp är mindre nöjda med sin arbetssituation som helhet, men är ändå motiverade och engagerade. Kvinnor och de som har arbetat mindre än två år på sin arbetsplats är något överrepresenterade. Nöjda och motiverade Denna grupp uppvisar högre resultat än genomsnittet inom samtliga delområden. Äldre medarbetare är här klart överrepresenterade. Missnöjda och omotiverade Inom denna grupp nås de lägsta resultaten för NMI och samtliga av dess delområden. Män och medarbetare under 40 år är här överrepresenterade. Nöjda men omotiverade Män och medarbetare i åldern år är här något överrepresenterade. De som har arbetat inom Skellefteå kommun/bolaget i mindre än två år är något underrepresenterade i denna grupp.

22 Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 21 Mål, styrning och resultatinriktning En mycket hög andel instämmer i att de inom deras arbetsgrupp sätter kunden/medborgaren i centrum och att deras arbete bidrar till en hög kvalitet på tjänsterna. De flesta upplever också att deras arbete bidrar till att Skellefteås befolkning får en bra service. Medel I min arbetsgrupp sätter vi kunden/medborgaren i centrum ,5 Mitt arbete medverkar till att vi har en hög kvalitet på våra tjänster ,3 Jag upplever att mitt arbete bidrar till att Skellefteås befolkning får en bra service ,2 Jag är delaktig i att sätta arbetsgruppens mål ,1 Jag vet vad min närmaste chef förväntar sig av mig ,1 Jag tar egna initiativ i mitt arbete för att nå målen ,1 Min arbetsgrupp har effektiva arbetsrutiner för att nå verksamhetens mål ,9 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) Neutral (3) Instämmer inte (1-2)

23 Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 22 Mål, styrning och resultatinriktning Många upplever inte att det finns en bra balans mellan deras arbetsprestation och lön. Mer än var tionde medarbetare känner inte till nämndens/bolagets uppsatta mål eller kommunkoncernens vision. Medel Jag känner till de individuella lönekriterier som gäller hos oss ,9 Jag är medveten om arbetsgruppens budget och ekonomi ,9 Jag känner till nämndens/bolagets uppsatta mål (enligt styrkortet) ,8 Jag känner till kommunkoncernens vision* ,7 Jag har kunskap om vår förvaltnings/vårt bolags organisation ,7 Jag har möjlighet att påverka utvecklingen av vår verksamhet ,7 Det finns en bra balans mellan min arbetsprestation och min lön ,7 *Skellefteå en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) Neutral (3) Instämmer inte (1-2)

24 Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 23 Mål, styrning och resultatinriktning Utveckling sedan 2007 Resultatet ligger i huvudsak något över 2007 års värden. Kunskapen om de individuella lönekriterier som gäller är klart högre än vid föregående mätning I min arbetsgrupp sätter vi kunden/medborgaren i centrum Mitt arbete medverkar till att vi har en hög kvalitet på våra tjänster Jag upplever att mitt arbete bidrar till att Skellefteås befolkning får en bra service* Jag är delaktig i att sätta arbetsgruppens mål Jag vet vad min närmaste chef förväntar sig av mig Jag tar egna initiativ i mitt arbete för att nå målen Min arbetsgrupp har effektiva arbetsrutiner för att nå verksamhetens mål Jag känner till de individuella lönekriterier som gäller hos oss 4,5 4,3 4,2 4,1 4,1 4,1 3,9 3, Jag är medveten om arbetsgruppens budget och ekonomi 3,9 Jag känner till nämndens/bolagets uppsatta mål (enligt styrkortet) Jag känner till kommunkoncernens vision Jag har kunskap om vår förvaltnings/vårt bolags organisation Jag har möjlighet att påverka utvecklingen av vår verksamhet* 3,8 3,7 3,7 3,7 *Nya frågor 2008 Det finns en bra balans mellan min arbetsprestation och min lön 2,7

25 Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 24 Mål, styrning och resultatinriktning Åtgärdsmatris Vårda Förbättra Övervaka Påverkan Prestation Frågor 1. I min arbetsgrupp sätter vi kunden/medborgaren i centrum 2. Mitt arbete medverkar till att vi har en hög kvalitet på våra tjänster 3. Jag upplever att mitt arbete bidrar till att Skellefteås befolkning får en bra service 4. Jag är delaktig i att sätta arbetsgruppens mål 5. Jag vet vad min närmaste chef förväntar sig av mig 6. Jag tar egna initiativ i mitt arbete för att nå målen 7. Min arbetsgrupp har effektiva arbetsrutiner för att nå verksamhetens mål 8. Jag känner till de individuella lönekriterier som gäller hos oss 9. Jag är medveten om arbetsgruppens budget och ekonomi 10. Jag känner till nämndens/bolagets uppsatta mål (enligt styrkortet) 11. Jag känner till kommunkoncernens vision 12. Jag har kunskap om vår förvaltnings/vårt bolags organisation 13. Jag har möjlighet att påverka utvecklingen av vår verksamhet 14. Det finns en bra balans mellan min arbetsprestation och min lön

26 Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 25 Information Runt hälften av medarbetarna är nöjda med de formella informationskanaler som finns inom förvaltningen/bolaget. 14 procent är missnöjda. 16 procent anser inte att den information de får från närmaste chef och övrig ledning är samstämmig. En klar majoritet anser att de har tillräckligt med information för att kunna göra ett bra arbete. Medel Ingen åsikt Jag tar själv ansvar för att söka den information jag behöver ,3 Jag har tillräckligt med information för att kunna göra ett bra arbete ,0 Jag har lätt att hitta den information jag behöver ,8 Den information jag får från närmaste chef och från övrig ledning inom förvaltningen/bolaget är samstämmig ,5 12% Jag anser att vi har bra formella informationskanaler inom förvaltningen/bolaget ,5 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) Neutral (3) Instämmer inte (1-2)

27 Information Utveckling sedan 2007 Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 26 Inga större förändringar har skett sedan 2007 års mätning Jag tar själv ansvar för att söka den information jag behöver Jag har tillräckligt med information för att kunna göra ett bra arbete Jag har lätt att hitta den information jag behöver 4,0 3,8 4, Den information jag får från närmaste chef och från övrig ledning inom förvaltningen/bolaget är samstämmig Jag anser att vi har bra formella informationskanaler inom förvaltningen/bolaget 3,5 3,5

28 Information Åtgärdsmatris Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid Prestation Frågor 1. Jag tar själv ansvar för att söka den information jag behöver 2. Jag har tillräckligt med information för att kunna göra ett bra arbete 3. Jag har lätt att hitta den information jag behöver 4. Den information jag får från närmaste chef och från övrig ledning inom förvaltningen/ bolaget är samstämmig 5. Jag anser att vi har bra formella informationskanaler inom förvaltningen/bolaget Påverkan Vårda Förbättra Övervaka

29 Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 28 Kompetens och utvecklingsmöjligheter Nio av tio instämmer i att de har den kompetens som krävs för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. En tiondel upplever dock inte att deras kunskaper och erfarenheter tas tillvara på ett bra sätt. En relativt hög andel anser inte att de har möjlighet att pröva nya arbetsuppgifter, eller möjlighet att delta i den utbildning och kompetensutveckling de behöver. Medel Ingen åsikt Jag har den kompetens som krävs för att jag ska kunna utföra mina arbetsuppgifter ,4 Mina kunskaper/erfarenheter tas tillvara på ett bra sätt ,8 Jag har möjlighet att delta i den utbildning/ kompetensutveckling som jag behöver ,7 Hos oss får nyanställda en bra introduktion ,5 12% Jag har möjlighet att pröva nya arbetsuppgifter ,2 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) Neutral (3) Instämmer inte (1-2)

30 Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 29 Kompetens och utvecklingsmöjligheter Utveckling sedan 2007 Resultatet för samtliga frågor inom detta område ligger på en högre nivå än vid 2007 års mätning Jag har den kompetens som krävs för att jag ska kunna utföra mina arbetsuppgifter* 4,4 Mina kunskaper/erfarenheter tas tillvara på ett bra sätt Jag har möjlighet att delta i den utbildning/ kompetensutveckling som jag behöver* Hos oss får nyanställda en bra introduktion 3,8 3,7 3, Jag har möjlighet att pröva nya arbetsuppgifter 3,2 *Båda dessa frågor har formulerats om något sedan 2007 års undersökning.

31 Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 30 Kompetens och utvecklingsmöjligheter Åtgärdsmatris Prestation Frågor 1. Jag har den kompetens som krävs för att jag ska kunna utföra mina arbetsuppgifter 2. Mina kunskaper/erfarenheter tas tillvara på ett bra sätt 3. Jag har möjlighet att delta i den utbildning/kompetensutveckling som jag behöver 4. Hos oss får nyanställda en bra introduktion 5. Jag har möjlighet att pröva nya arbetsuppgifter 4 5 Påverkan Vårda Förbättra Övervaka

32 Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 31 Samarbete En klar majoritet instämmer i samtliga frågor inom området Samarbete. 86 procent känner sig respekterade av sina arbetskamrater. Nästan fyra av fem upplever att de inom deras arbetsgrupp arbetar mot samma mål. Medel Ingen åsikt Jag känner mig respekterad av mina arbetskamrater ,3 I min arbetsgrupp behandlar vi varandra på ett jämställt sätt, både kvinnor och män Mina arbetskamrater ger mig hjälp och stöd när jag behöver det ,3 4,3 I min arbetsgrupp arbetar vi mot samma mål ,1 I min arbetsgrupp är vi bra på att kommunicera och samarbeta med varandra I min arbetsgrupp uppskattar vi varandras olikheter och tar tillvara varandras erfarenheter När samarbete med andra verksamheter krävs, så fungerar samarbetet bra Konflikter som uppstår inom arbetsgruppen hanteras på ett bra sätt ,0 4,0 3,9 3,7 10% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) Neutral (3) Instämmer inte (1-2)

33 Samarbete Utveckling sedan 2007 Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 32 Årets resultat ligger helt i linje med 2007 års mätning Jag känner mig respekterad av mina arbetskamrater 4,3 I min arbetsgrupp behandlar vi varandra på ett jämställt sätt, både kvinnor och män Mina arbetskamrater ger mig hjälp och stöd när jag behöver det I min arbetsgrupp arbetar vi mot samma mål I min arbetsgrupp är vi bra på att kommunicera och samarbeta med varandra I min arbetsgrupp uppskattar vi varandras olikheter och tar tillvara varandras erfarenheter När samarbete med andra verksamheter krävs, så fungerar samarbetet bra* Konflikter som uppstår inom arbetsgruppen hanteras på ett bra sätt 4,3 4,3 4,1 4,0 4,0 3,9 3, *Ny fråga 2008

34 Samarbete Åtgärdsmatris Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid Vårda Påverkan Prestation Frågor 1. Jag känner mig respekterad av mina arbetskamrater 2. I min arbetsgrupp behandlar vi varandra på ett jämställt sätt, både kvinnor och män 3. Mina arbetskamrater ger mig hjälp och stöd när jag behöver det 4. I min arbetsgrupp arbetar vi mot samma mål 5. I min arbetsgrupp är vi bra på att kommunicera och samarbeta med varandra 6. I min arbetsgrupp uppskattar vi varandras olikheter och tar tillvara varandras erfarenheter 7. När samarbete med andra verksamheter krävs, så fungerar samarbetet bra 8. Konflikter som uppstår inom arbetsgruppen hanteras på ett bra sätt Förbättra Övervaka

35 Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 34 Ledarskap Drygt två tredjedelar är som helhet nöjda med sin närmaste chef. Medel Ingen åsikt Jag är som helhet nöjd med min närmaste chef ,9 Min närmaste chef... visar att han/hon litar på sina medarbetare ,1 behandlar alla medarbetare med respekt ,0 ger hjälp och stöd om jag behöver det ,0 kommunicerar öppet och ärligt ,0 är bra på att informera om viktiga händelser och beslut ,9 kan ge kritik utan att jag känner mig arg eller sårad ,9 17% är drivande när det gäller att uppnå våra uppsatta mål ,9 10% jobbar för att ge mig rätt förutsättningar så att jag kan utföra mina arbetsuppgifter på ett bra sätt ,9 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) Neutral (3) Instämmer inte (1-2)

36 Ledarskap Utveckling sedan 2007 Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 35 Årets resultat ligger i linje med, eller något under, 2007 års värden Jag är som helhet nöjd med min närmaste chef 3,9 Min närmaste chef... är bra på att informera om viktiga händelser och beslut kan ge kritik utan att jag känner mig arg eller sårad är drivande när det gäller att uppnå våra uppsatta mål jobbar för att ge mig rätt förutsättningar så att jag kan utföra mina arbetsuppgifter på ett bra sätt* *Ny fråga 2008 visar att han/hon litar på sina medarbetare behandlar alla medarbetare med respekt ger hjälp och stöd om jag behöver det kommunicerar öppet och ärligt 4,1 4,0 4,0 4,0 3,9 3,9 3,9 3,

37 Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 36 Ledarskap En femtedel av medarbetarna anser inte att deras närmaste chef är bra på att ge återkoppling på utförda arbetsuppgifter, eller på att visa uppskattning. En relativt hög andel anser inte att deras närmaste chef hanterar konflikter på ett bra sätt. 16 procent har ingen åsikt i frågan. Min närmaste chef... stödjer och stimulerar medarbetare som vill förnya och utveckla verksamheten Medel 3,8 Ingen åsikt 13% kan ta kritik utan att bli arg eller sårad ,8 20% är bra på att planera och organisera verksamheten/arbetet ,6 tar tag i problem och konflikter som rör arbetet ,6 10% är bra på att visa uppskattning ,6 är bra på att ge återkoppling på hur jag lyckas med mina arbetsuppgifter ,5 10% hanterar konflikter på ett bra sätt ,5 16% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) Neutral (3) Instämmer inte (1-2)

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

Medarbetarundersökning Skellefteå kommun

Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Mars 2007 CMA Centrum för Marknadsanalys AB Sid 1 Disposition Resultat och sammanfattning sid 3 Fakta om undersökningen sid 4 NMI Nöjd Medarbetar Index sid 7 Mål, styrning och resultatinriktning

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN Innehållsförteckning Nöjd Medarbetar Index (NMI) Frågeområden Helhet Arbetssituation Arbetsmiljö Hälsa Kompetens och utveckling Information Mål och visioner Medarbetarsamtal

Läs mer

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Huvudresultat Mars 2010 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun 2010, sid 1 Fakta om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att ta reda på

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2014. För varje

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2016 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Sammanfattning 3 Fakta om undersökningen 6 Fakta

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 342 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 342 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015 Socialförvaltningen 342 respondenter Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Magelungen Medarbetarundersökning 2016

Magelungen Medarbetarundersökning 2016 Magelungen Medarbetarundersökning 2016 Total Magelungen Antal svarande: 307 st 307 64 % Innehållsförteckning Sammanfattning 3 NMI - Nöjd Medarbetar Index 5 Enkätområden 10 Helhet 11 Arbetssituation 13

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Helsingborgs stad Socialförvaltningen

Helsingborgs stad Socialförvaltningen Helsingborgs stad Socialförvaltningen 336 respondenter Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen, syfte och metod 2 Fakta om undersökningen, svarsfrekvens 3 Stöd för tolkning

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013 Riksbanken Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB September 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Riksbanken beslutade att 2011 genomföra en medarbetarundersökning. Målgrupp

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 475 personer Genomförd av CMA Research AB November 2016

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 475 personer Genomförd av CMA Research AB November 2016 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2016 Socialförvaltningen 475 personer Genomförd av CMA Research AB November 2016 Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Växjö kommunkoncern Medarbetarundersökning 2011 Oktober 5216 respondenter 2011 Genomförd av CMA Research AB Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 1 Disposition iti och läsanvisning i I denna rapport

Läs mer

Medarbetarenkät 2008

Medarbetarenkät 2008 SIDAN Medarbetarenkät 00 (medelvärden) Om undersökningen USK har på uppdrag av stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning genomfört enkäter med stadens medarbetare. Undersökningen är genomförd

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2016 Huvudrapport 6933 personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012 1 Arvika kommun medarbetarundersökning rapport - 2012 Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning o bolag) 2012: 1739 av 2385 (73%) Skala 1-5: (1=instämmer inte alls... 5=instämmer helt) 4-5 grön stapel

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes Malmö stad 1 (1) Datum 2014-05-14 Handläggare Sara Mellander Planeringssekreterare Sara.Mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Medarbetarenkät 2014 FRI-2014-2099 Sammanfattning Sedan 2006 genomför Malmö stad

Läs mer

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda)

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda) Haparanda stad Medarbetarundersökning hösten Totalt (Exklusive timanställda) Presentation Om undersökningen Svarsfrekvens per förvaltning Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram

Läs mer

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Riksbanken, Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

Tibro kommun Medarbetarundersökning Socialtjänsten

Tibro kommun Medarbetarundersökning Socialtjänsten Tibro kommun Medarbetarundersökning 2 Socialtjänsten Innehåll Om undersökningen Genomförande Resultat Hållbart Medarbetarengagemang (HME) Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) Per frågeområde Per fråga Tibro kommun

Läs mer

Riksbanken. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB April 2017

Riksbanken. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB April 2017 Riksbanken Medarbetarundersökning 2017 Genomförd av CMA Research AB April 2017 Riksbanken, Medarbetarundersökning 2017, sida 2 Sammanfattning Fortsatt höga resultat Riksbankens MMI-värde ligger kvar på

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (14) Medarbetarundersökning 2016 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän): 1875 av

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram Sammanfattning Presentation Om undersökningen Metoden som använts

Läs mer

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten AB Familjebostäder Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat från medarbetarenkäten 2012. I stadens arbete med att vara en

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

AB Familjebostäder Övergripande rapport

AB Familjebostäder Övergripande rapport AB Familjebostäder Övergripande rapport Medarbetarenkät AB Familjebostäder Medarbetarenkät Medarbetarenkät ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten Socialförvaltningen Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Presentation Om undersökningen Metoden som använts är en kombination av webb

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB. November 2013

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB. November 2013 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Antal svar: 30 Antal medarbetare: 47 Svarsfrekvens: 63,8% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund och syfte 2 Svarsfrekvens

Läs mer

Medarbetarenkät 2011

Medarbetarenkät 2011 Medarbetarenkät 0 Utbildningsförvaltningen Johannes skola Om undersökningen 0 Utrednings- och Statistikkontoret AB (USK) har på uppdrag av stadsledningskontorets personalpolitiska avdelning genomfört enkäter

Läs mer

Tibro kommun Medarbetarundersökning Tibro kommun totalt

Tibro kommun Medarbetarundersökning Tibro kommun totalt Tibro kommun Medarbetarundersökning 2016 Tibro kommun totalt Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Genomförande Resultat Hållbart Medarbetarengagemang (HME) Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) HME och NMI

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Januari 2013 Svarsfrekvens Per förvaltning och bolag Karlstads Kommun Airport ASF BUF FD/VD GYF KBAB KEAB

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport. Genomförd av CMA Research AB Oktober respondenter

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport. Genomförd av CMA Research AB Oktober respondenter Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015 Huvudrapport 5766 respondenter Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta

Läs mer

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013 Tyresö kommun Föräldrar Förskola 1582 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning i förskola,

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Rapport från Ung & Trygg, april 2010

Rapport från Ung & Trygg, april 2010 Tjänsteutlåtande Projektledare Ung & Trygg 2010-03-30 Jolle Rommel /08-590 97936/ Dnr: SMS: 073 9104906 KS/2007:278 Jolle.Rommel@upplandsvasby.se /Kommunstyrelsens allmänna utskott/ Rapport från Ung &

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Värderingsfaktorer. Diagram. Skala 1-6, 1=Instämmer inte alls och 6=Instämmer helt. Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden.

Värderingsfaktorer. Diagram. Skala 1-6, 1=Instämmer inte alls och 6=Instämmer helt. Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden. Diagram Värderingsfaktorer Diagram Diagram 5. Ledarskap - ja/nej Diagram 7. Kompetensutveckling - ja/nej Procent Värderingsfaktorer Fråga 1+2 3+4 5+6 1. Delaktighet och påverkan 9,2% 43,9% 47% 4,2 2. Information

Läs mer

MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014

MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014 MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014 OP ASSISTANS ANTAL SVARANDE 225 Innehållsförteckning Teknisk beskrivning Nöjd Medarbetar Index (NMI) Frågeområden Förbättring Helhet Ledarskap Konflikthantering Utvecklingssamtal

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön Kön Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag I samarbete med Respondenter 1330 363 Svar 1042 297 Svarsfrekvens 78% 82% NMI & Index 74 75 78 68 64 67 65 66 68 53 55 59 HME-Index NMI

Läs mer

Resultat medarbetarundersökning 2014

Resultat medarbetarundersökning 2014 Resultat medarbetarundersökning 2014 Svarfrekvens 65% 2014 72% Kommentar svarfrekvens Svarsfrekvensen är något bättre i år men arbete för att förbättra svarfrekvensen ytterligare behöver göras till kommande

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Medarbetarundersökning Totalrapport

Medarbetarundersökning Totalrapport Medarbetarundersökning 2016 Totalrapport Ålder % 18-34 år 21% 35-44 år 25% 45-54 år 29% 55+ 25% Ack. svar 3461 Anställningstid % Mindre än ett år 1-2 år 13% 3-5 år 15% 6-10 år 14% Mer än tio år 49% Ack.

Läs mer

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000 medarbetare på samtliga förvaltningar och bolag och besvarades av 77 procent

Läs mer

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola - Gunghästens förskola. 37 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola - Gunghästens förskola. 37 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Tyresö kommun Föräldrar Förskola - Gunghästens förskola 37 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

Dnr Kon 2017/35. Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2016

Dnr Kon 2017/35. Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2016 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2017-01-27 Dnr Kon 2017/35 Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2016 Förslag till beslut Kompetensförvaltningens förslag till Kompetensnämnden

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011 Sida 1 av 11 Riksgälden medarbetarundersökning rapport - Mars 2011 Antal svar på Totalt 2011: 146 av 167 (87%) Antal svar på Totalt 2009: 140 av 149 (94%) Antal svar på Totalt 2007: 140 av 152 (92%) Skala

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100 Medarbetarenkät 2014 Lycksele / MSF Svarsfrekvens: 100 1 2 MSF Lycksele Mål och uppdrag 50,6% 36,4% 13% 0% 4,1 4,6 Kompetens och utveckling 80% 14,3% 5,7% 0% 5 4,7 Information 90,5% 9,5% 0% 0% 5,2 4,9

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8)

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8) Resultat 2011-12-12 1(8) Medarbetarenkät, 2009-2011 Region Gotland Region Gotland År Antal Svarat % Resultat 2009 6132 5160 84,1% 3,90 2010 5816 4947 85,1% 3,89 2011 5820 4912 84,4% 3,91 Fråga Reg. 2009

Läs mer

Mjölby kommun. Medarbetarundersökning Mjölby kommun svar. Genomförd av CMA Research AB November 2016

Mjölby kommun. Medarbetarundersökning Mjölby kommun svar. Genomförd av CMA Research AB November 2016 Medarbetarundersökning 2016 1544 svar Genomförd av CMA Research AB November 2016 Fakta om undersökningen, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Bakgrund och syfte Medarbetarundersökningen är ett återkommande

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt 2016

Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt 2016 Bilaga 4 Sida 1 Styrelsen (2016-04-26) Handläggare: Karin Richardsson Tel: 031-368 40 70 E-post: karin.richardsson@goteborg.com Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt

Läs mer

Tabell 1 Betygsindex, medelbetyg och svarsfördelning Sthlm:s polismyndighet

Tabell 1 Betygsindex, medelbetyg och svarsfördelning Sthlm:s polismyndighet Tabell 1 Betygsindex, medel och sfördelning Sthlm:s polismyndighet Antal ande: 4 323 ande : 73 n och sfördelning för frågorna i Polisens medarbetarundersökning. På en skala 1-10 har medarbetarna för varje

Läs mer

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2 Medarbetarenkät 2016 Robertsfors / BOU Svarsfrekvens: 87,2 1 2 BOU Robertsfors Mål och uppdrag 71,6% 20,8% 4,1% 3,5% 4,9 4,8 Kompetens och utveckling 76,6% 19,3% 2,7% 1,3% 5 5 Information 79,5% 17,4% 2,5%

Läs mer

Medarbetarundersökning Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet!

Medarbetarundersökning Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet! Medarbetarundersökning 2016 Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet! Sammanfattning Svarsfrekvens: 71% Medarbetarindex: 69 Andel positiva svar, alla frågor 0-100, snitt organisationer

Läs mer

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt.

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt. Faktorer - diagram 1 Faktorer - procent 2 Faktor 6+5 4+3 2+1 Bortfall Mottagare Arbetsbelastning 38,5% 30,5% 30,3% 0,7% 3,67 Arbetskamrater 84,5% 12,0% 2,8% 0,7% 5,33 Arbetsrelaterade besvär 43,9% 28,1%

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER 2012

MEDARBETARBAROMETER 2012 MEDARBETARBAROMETER 2012 1 Medarbetarbarometer 2012 Innehåll sid 3 sid 4 sid 8 sid 18 2 Återkommande mätning av arbetsmiljön Hagfors kommun genomför en återkommande mätning för att: Ge alla medarbetare

Läs mer

Tyresö kommun. Föräldrar Förskoleklass - Njupkärrs skola. 32 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Tyresö kommun. Föräldrar Förskoleklass - Njupkärrs skola. 32 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Tyresö kommun Föräldrar Förskoleklass - Njupkärrs skola 32 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning

Läs mer

RAPPORT. SHIS Bostäder Medarbetarenkät 2014 SHIS STATISTIK OCH UTREDNINGAR UPPDRAGSNUMMER 3583299000 2014-04-18

RAPPORT. SHIS Bostäder Medarbetarenkät 2014 SHIS STATISTIK OCH UTREDNINGAR UPPDRAGSNUMMER 3583299000 2014-04-18 Bostäder Medarbetarenkät 2014 UPPDRAGSNUMMER 3583299000 STATISTIK OCH UTREDNINGAR . Om undersökningen Sweco har på uppdrag av Bostäder genomfört en medarbetarundersökning med stiftelsens medarbetare. Undersökningen

Läs mer

Lidingö stad medarbetarundersökning November 2010

Lidingö stad medarbetarundersökning November 2010 Lidingö stad medarbetarundersökning November Organisationsutveckling med undersökningar FÖRÄNDRINGSARBETE Grupputveckling Coachning ÅTERKOPPLING Diskussion Lokala handlingsplaner UPPFÖLJNING Återkoppling

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 1. Arbetssätt och uppdrag 1. Jag är insatt i målen för min grupp/enhet/avdelning. c c c c c c 2. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete. c c c c c c 3....

Läs mer

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %.

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %. Emma Nilsson 0413-622 61 2014-01-13 Medarbetarenkät Vård och Omsorg 2013 Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2011-12-19 2011 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Chef/Medarbetare

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Chef/Medarbetare Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten 22 / Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Presentation Om undersökningen Metoden som använts är en kombination av webb och postala enkäter.

Läs mer

Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten 1 Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du resultatet från medarbetarenkäten 2014 för hela Stockholms stad. Information Insikt Handling I stadens arbete

Läs mer

Medarbetarenkät 2014

Medarbetarenkät 2014 Medarbetarenkät 2014 kommun och kommun Bakgrundsinformation (%) (%) Svarsfrekvens 83,5 76,5 Kön Män 16 15,7 Kvinnor 84 84,3 Ålder 15-29 år 8,6 5,7 30-39 år 17,3 18,6 40-49 år 30,6 29,7 50-59 28,9 31,2

Läs mer

Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. Medarbetarenkät, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. Medarbetarenkät, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Medarbetarenkät, 2010 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. 1 Svarsfrekvens Gotlands kommun 2008 5881/6538 90% 2009 5160/6132 84,1% 2010 4947/5816 85,1% Hälso-

Läs mer

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Sammanfattande mått 08 Medarbetarindex 7 78 76 68 Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57 Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Samverkan och kunskapsdelning 5 83 79 69 Ledarskap 5 83 77 69 Handlingskraft/medverkande

Läs mer

USK STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB. Medarbetarenkät Trafikkontoret

USK STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB. Medarbetarenkät Trafikkontoret USK STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB Medarbetarenkät 2008 Trafikkontoret Hur nöjda är medarbetarna med arbetsförhållandena på trafikkontoret? Staden totalt Trafikkontoret 100 90 80 70

Läs mer

Medarbetarenkäten 2009

Medarbetarenkäten 2009 Övergripande rapport för Jenny Axelsson Personalavdelningen 1. Inledning Piteå kommun ska genomföra en årlig kommunövergripande medarbetarenkät som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultat

Läs mer

Punkt 18: M edarbetarenkät 2015

Punkt 18: M edarbetarenkät 2015 2016-06-09 Punkt 18: M edarbetarenkät 2015 Förslag till beslut i styrelsen att anteckna informationen Medarbetarenkät 2015 Indexresultat medarbetarenkät 2014/2015 2016-06-09 AF/AS 2015 2014 Göteborgs Stad

Läs mer

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen?

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen? MEDARBETARBAROMETERN RESULTAT 2014 Hej! I slutet av år 2014 fick alla våra medarbetare med månadslön möjlighet att fylla i den årliga medarbetarenkäten. Syftet med undersökningen är att man anonymt ska

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Rapport 1(23) Medarbetarundersökning 2013 2(23) Innehållsförteckning 3(23) 1 Bakgrund I Kramfors kommuns styrmodell har fokusområdet medarbetare det övergripande målet attraktiv arbetsgivare och ett av

Läs mer

Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 Resultatrapporter

Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 Resultatrapporter Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 rapporter Innehåll: rapport Redovisning per frågeområde och delfråga HME Hållbart medarbetarengagemang 1 (14) Medarbetarundersökning 2015 Botkyrka kommun rapport

Läs mer

Medarbetarindex. 7 79 67 63 63. Förutsättningar i organisationen. 6 78 65 61 61. Samverkan och kunskapsdelning. 10 74 55 56 56

Medarbetarindex. 7 79 67 63 63. Förutsättningar i organisationen. 6 78 65 61 61. Samverkan och kunskapsdelning. 10 74 55 56 56 Sammanfattande mått (-5) 0 Medarbetarindex. 7 79 67 63 63 Förutsättningar i organisationen. 6 78 65 61 61 Samverkan och kunskapsdelning. 7 55 56 56 Personlig arbetssituation. 77 6 62 6 Stress. *) 25 6

Läs mer

Medarbetarenkät 2011

Medarbetarenkät 2011 Medarbetarenkät 2011 Övergripande resultat Nyköpings kommun 4,02 3,82 4,07 Jag känner till Nyköpings kommuns värdegrund. Jag känner till Nyköpings kommuns medarbetarpolicy. 2,4% 5,1% 20,2% 32,9% 39,3%

Läs mer

Enhetsrapport 2015. Pysslingen Förskolor - medarbetare Gläntan

Enhetsrapport 2015. Pysslingen Förskolor - medarbetare Gläntan Enhetsrapport Pysslingen Förskolor - medarbetare Gläntan Svarsfrekvens Gläntan % ( svarande/ mottagare) Svarsfrekvens Pysslingen Förskolor 8% (9 svarande/8 mottagare) Svarsfrekvens AcadeMedia totalt 8%

Läs mer

Slutrapport Kort version

Slutrapport Kort version Slutrapport Kort version Medarbetarenkät Medarbetarenkät Ledar 2013 2 (10) Medarbetarenkät för Stockholms stad 2013 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000

Läs mer

Resultatrapport Region Östergötland Medarbetaruppföljning 2015

Resultatrapport Region Östergötland Medarbetaruppföljning 2015 Resultatrapport Region Östergötland Medarbetaruppföljning 2015 En del i ett större sammanhang Sätt resultaten i sitt sammanhang Medarbetaruppföljningar får inte betraktas som en isolerad företeelse. Sätt

Läs mer

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 kommun Samlingsbild 09 08 09 09 Medarbetarindex 5 78 69 68 Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71 Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 Personlig arbetssituation 15 72 78 73 73 Arbetsförutsättningar 5 74 81

Läs mer

Pysslingen förskolor Medarbetarundersökning 2013. Gläntan Antal svar: 22 st Svarsfrekvens: 100 procent

Pysslingen förskolor Medarbetarundersökning 2013. Gläntan Antal svar: 22 st Svarsfrekvens: 100 procent Medarbetarundersökning Antal svar: st Svarsfrekvens: procent Presentation Om undersökningen Resultat - NMI, Ledarskap, Engagemang och Attraktivitet Index per frågeområde Resultat per fråga Verksamhetsspecifika

Läs mer

Medarbetarenkät 2010

Medarbetarenkät 2010 Medarbetarenkät 2010 Kön Kön 1.Man 11(8%) 2.Kvinna 133(92%) Enhet 1.Vård och Omsorg 144(100%) Enhet Vård och Omsorg 1.Nybog/brandkårsg 5(3%) 2.Pers. assistans 13(9%) 3.Skogsdungen/Solglänta Daglig verk.

Läs mer

Arbetsmiljöenkät 2011

Arbetsmiljöenkät 2011 Arbetsmiljöenkät 2011 SU total Kvalitetsområden Index Kvalitetsområden Diagrammet visar medarbetarnas omdöme på respektive kvalitets område. Bakom varje kvalitetsområde finns ett antal frågor som medarbetarna

Läs mer

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90%

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90% Sammanfattande mått Negativ Positiv 8 6 8 Medarbetarindex 9 77 67 65 Förutsättningar i organisationen 14 65 54 55 Personlig arbetssituation 12 73 65 63 Samverkan och kunskapsdelning 6 83 72 66 Ledarskap

Läs mer