Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skellefteå kommun Medarbetarundersökning"

Transkript

1 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB

2 Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 4 Fakta om respondenterna 5 Svarsfrekvens 6 Stöd för tolkning av resultat 7 NMI Nöjd Medarbetar Index 9 Helhetsintryck 13 Samarbete 31 Ledarskap 34 Medarbetarsamtal 39 Arbetsplatsträffar 41 Arbetsklimat och hälsa 44 Rehabilitering 50 Sysselsättningsgrad 52 Motivation och arbetsglädje 16 Mål, styrning och resultatinriktning 21 Bilagor Information 25 Kompetens och utvecklingsmöjligheter 28

3 Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 2 Sammanfattning Medarbetarna i huvudsak nöjda En majoritet av medarbetarna är som helhet nöjda med sin arbetssituation och sin arbetsgivare. Runt 15 procent är missnöjda. De frågeområden där högst resultat uppnås är Motivation och arbetsglädje samt Samarbete. Lägst resultat nås inom området Arbetsklimat och hälsa. Kvinnor är överlag något mer nöjda än män och NMI följer med åldern hos medarbetarna: Den äldsta åldersgruppen uppvisar ett klart högre NMI än den yngsta. Skiftande åsikter om arbetet med resultatet från tidigare medarbetarundersökning Svaren varierar kraftigt på frågorna om arbetsgrupperna har arbetat med resultatet från den föregående medarbetarundersökningen och om detta arbete har mynnat ut i någon positiv förändring. Bra ledarskap viktigt Drygt två tredjedelar är som helhet nöjda med sin närmaste chef. En femtedel av medarbetarna anser dock inte att deras närmaste chef är bra på att ge återkoppling på utförda arbetsuppgifter, eller på att visa uppskattning. En femtedel är ofta stressade på jobbet Runt en femtedel av medarbetarna har under den senaste månaden känt en konstant press och har haft det svårt att varva ner. Var fjärde medarbetare känner inte att han/hon räcker till på arbetet. Drygt fyra av fem har haft medarbetarsamtal En majoritet är också som helhet nöjda med samtalet. Runt en tiondel upplever dock inte att de åtgärder man kommer överens om under samtalet blir genomförda.

4 Sammanfattning Jämförelse mot 2007 Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 3 Små förändringar på totalnivå Resultaten ligger i huvudsak i nivå med 2007 års mätning. NMI har ökat från 3,83 till 3,85. Positiva förändringar sedan föregående mätning Inom frågeområdet Mål, styrning och resultatinriktning har resultaten överlag förbättrats jämfört med 2007 års mätning. Störst förändring har skett på frågan om medarbetarna känner till de individuella lönekriterier som gäller på deras arbetsplats. Inom området Kompetens och utvecklingsmöjligheter ligger resultatet för samtliga frågor något över 2007 års nivå. Jämfört med föregående mätning är medarbetarna nu mer nöjda med hur resultatet från den tidigare undersökningen använts och bearbetats. Dock efterfrågas fortfarande bättre uppföljning. Andelen som har haft ett medarbetarsamtal har ökat jämfört med Medarbetarna uppger i år i högre grad att det tagits fram individuella mål för dem under medarbetarsamtalen samt att de under samtalet diskuterat vilka förväntningar deras chef har på dem. Negativa förändringar sedan föregående mätning Inom området Ledarskap har resultaten sjunkit marginellt. Störst förändring syns i frågorna om den närmaste chefen: - Kommunicerar öppet och ärligt. - Visar att han/hon litar på sina medarbetare. - Är bra på att visa uppskattning. Medarbetarna anser i år i lägre grad än 2007 att de själva kan bestämma arbetstakten.

5 Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 4 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Undersökningens syfte är att få en bild av hur medarbetarna inom Skellefteå kommun upplever sin arbetssituation. Resultatet jämförs även med 2007 års mätning, för att se inom vilka områden attityderna till arbetet har förändrats. Genomförande Undersökningen har genomförts under september - december 2008 av CMA - Centrum för Marknadsanalys AB, se för mer information. Datainsamling har genomförts under perioden 6-31 oktober Projektledare på CMA: Fredrik Wennström Kontaktperson på Skellefteå kommun: Annika Sjöström Metod Medarbetarna har besvarat frågorna med hjälp av en webbaserad enkät medarbetare fick antingen ett e- postmeddelande eller ett brev med inloggningsuppgifter till enkäten. Påminnelser har gått ut till de medarbetare som inte besvarat enkäten vid påminnelsetillfället. Totalt har 6321 svar inkommit, vilket ger en svarsfrekvens på 80 procent och är ett bra underlag för att dra slutsatser om inställningen bland Skellefteå kommuns medarbetare. I 2007 års mätning uppgick svarsfrekvensen till 79 procent. Enkät Årets enkät har endast förändrats marginellt mot 2007 års undersökning. Enkäten återfinns i bilaga två.

6 Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 5 Fakta om respondenterna Kön 77 procent av respondenterna är kvinnor och 23 procent är män. Anställningstid Mer än 10 år 68% Ålder 6 10 år 18% år år år år 41% 28% 22% 9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 2 5 år Mindre än 2 år 4% 11% 0% 25% 50% 75% 96 procent är tillsvidareanställda och övriga 4 procent har tidsbegränsad anställning (vikariat, projekt eller liknande). Åtta procent var vid den tidpunkt då de svarade på enkäten sjukskrivna, föräldralediga, tjänstlediga för studier eller för att pröva annat arbete utanför kommunen/bolaget.

7 Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 6 Svarsfrekvens Totalt har 6321 av 7957 medarbetare besvarat enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 80 procent. I den grupp som fick inloggningsuppgifter och länk till enkäten direkt via e-post uppgår svarsfrekvensen till 82 procent. Svarsfrekvensen i den grupp som fick brev med inloggningsuppgifter hemskickat är 77 procent. Antal svar Svarsfrekvens Kommunhälsan % Polaris 7 100% Kommunledningskontoret % Bygg- och Miljökontoret 93 96% Skebo 60 94% Räddningstjänsten 45 94% Fastighetskontoret % Fritidskontoret % Skellefteå museum 24 86% Tekniska kontoret % Socialkontoret % Gymnasiekontoret % Västerbottensteatern 31 76% Restaurangen 6 75% Skol- och Kulturkontoret % Skellefteåbuss % Totalt %

8 Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 7 Stöd för tolkning av resultat Indexresultat Inledningsvis finns en bild som visar det totala resultat för NMI Nöjd Medarbetar Index. NMI är ett sammanfattande resultat för medarbetarnas inställning till sin arbetssituation. Indexet är uppbyggt av de tio frågeområden som finns i enkäten. Indexen baseras på samma skala som de bakomliggande enkätfrågorna, det vill säga ett till fem, med fem som högsta värde. Svarsfördelning per frågeområde Alla frågeställningar som har bedömts på en femgradig skala redovisas enligt figuren nedan. Gröna fält är den andel medarbetare som har markerat en fyra eller femma på skalan, gula fält är andelen medarbetare som har markerat en trea och röda fält är den andel medarbetare som har markerat en etta eller tvåa. Till höger om figuren visas medelvärdet för frågeställningen. Dessutom visas andelen som inte tagit ställning i frågan, om denna andel är tio procent eller större. Andelar och medelvärden är beräknade endast för dem som har tagit ställning i frågan. Jag har en rimlig arbetsbelastning Medel 3,4 Ingen åsikt 11% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) Neutral (3) Instämmer inte (1-2)

9 Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 8 Stöd för tolkning av resultat Tolkning av åtgärdsmatris För varje frågeområde finns en så kallad åtgärdsmatris. I åtgärdsmatrisen visas vilka faktorer man får bäst utväxling av att prioritera och här delas faktorerna in i tre fält: Faktorer inom grönt fält har stor påverkan på medarbetarnas helhetsinställning till sin arbetssituation och bidrar idag i hög grad positivt till nöjdheten. Detta är områden där det bör säkerställas att den goda prestationen upprätthålls. Faktorer inom rött fält har också stor påverkan på medarbetarnas helhetsinställning men de påverkar i hög grad nöjdheten negativt. De definieras därför som förbättringsområden. Faktorer inom grått fält har relativt låg påverkan på medarbetarnas syn på arbetssituationen idag, vilket innebär att medarbetarna kan vara både missnöjda och nöjda med dessa faktorer utan att det påverkar nöjdheten. Det är dock viktigt att bevaka dessa eftersom faktorernas påverkan kan öka, till exempel om inställningen skulle försämras. På åtgärdsmatrisens axlar visas dels prestation, det vill säga medarbetarnas medelbetyg på varje fråga och dels påverkan på helhetsattityden. Påverkan är ett sambandsmått (korrelation) som anger hur starkt samband varje enskild fråga har med helhetsfrågan: Jag är som helhet nöjd med min arbetssituation. Prestation Hög ( 3,85) Låg (< 3,55) Medel (3,55-3,84) Påverkan Låg Medel Hög

10 NMI Nöjd Medarbetar Index Modell Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 9 NMI - Nöjd Medarbetar Index är ett sammanfattande resultat för medarbetarnas inställning till sin arbetssituation. Indexet är uppbyggt av ett antal områden (Delindex) utifrån de frågeområden som finns i enkäten. Motivation och arbetsglädje Ledarskap Mål, styrning och resultatinriktning Medarbetarsamtal Information NMI Arbetsplatsträffar Kompetens och utvecklingsmöjligheter Arbetsklimat och hälsa Samarbete Helhetsintryck

11 Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 10 NMI Nöjd Medarbetar Index NMI ligger på en marginellt högre nivå än vid 2007 års mätning. Samtliga delindex ligger också i stort sett i nivå med 2007 års resultat. Det område som har förbättrats mest är Mål, styrning och resultatinriktning NMI 3,83 3,85 3,85 Motivation och arbetsglädje 4,2 4,2 4,2 Mål, styrning och resultatinriktning 3,8 3,9 3,9 Information 3,8 3,9 3,9 Kompetens och utvecklingsmöjligheter 3,7 3,7 Samarbete 4,0 4,1 Ledarskap 3,8 3,8 3,8 3,7 4, Medarbetarsamtal 3,9 3,9 3,9 Arbetsplatsträffar 4,0 4,0 4,0 Arbetsklimat och hälsa 3,5 3,5 3,5 Helhetsintryck 3,6 3,6 3,6

12 Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 11 NMI Nöjd Medarbetar Index NMI och flera av dess delområden ökar med stigande ålder. Den äldsta åldersgruppen uppvisar ett klart högre NMI än den yngsta. Resultat för samtliga attitydfrågor per grupp återfinns i bilaga ett. Kvinnor är överlag något mer nöjda än män. Det enda område där män är mer nöjda än kvinnor är Arbetsklimat och hälsa. Ålder Kön Anställningstid år år år år Kvinnor Män < 2 år 2 5 år 6 10 år > 10 år NMI 3,68 3,78 3,86 3,92 3,88 3,74 3,85 3,79 3,76 3,88 Motivation och arbetsglädje 4,1 4,2 4,3 4,3 4,3 4,2 4,3 4,2 4,2 4,3 Mål, styrning och resultatinriktning 3,6 3,8 3,9 4,0 3,9 3,8 3,6 3,7 3,8 4,0 Information 3,7 3,8 3,9 3,9 3,9 3,7 3,8 3,8 3,8 3,9 Kompetens och utv.möjligheter 3,5 3,6 3,7 3,8 3,8 3,6 3,7 3,6 3,6 3,8 Samarbete 3,9 4,0 4,1 4,2 4,1 4,0 4,1 4,0 4,0 4,1 Ledarskap 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7 3,8 3,8 3,7 3,8 Medarbetarsamtal 3,9 3,9 3,9 3,9 4,0 3,7 3,9 3,9 3,9 3,9 Arbetsplatsträffar 3,9 3,9 3,9 4,0 4,0 3,7 3,9 3,9 3,9 4,0 Arbetsklimat och hälsa 3,3 3,4 3,5 3,6 3,5 3,6 3,7 3,5 3,4 3,5 Helhetsintryck 3,5 3,5 3,6 3,7 3,6 3,5 3,8 3,6 3,5 3,6

13 Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 12 NMI Nöjd Medarbetar Index Skellefteå kommuns resultat står sig väl vid en jämförelse mot andra organisationer. Årets NMI ligger på en högre nivå än en ett genomsnitt av NMI-värden från medarbetarundersökningar i andra kommuner. NMI-värde Skellefteå kommun ,85 Genomsnitt kommuner Genomsnitt offentlig sektor Genomsnitt privat sektor 3,71 3,71 3,

14 Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 13 Helhetsintryck En majoritet av medarbetarna är som helhet nöjda med sin arbetssituation och sin arbetsgivare. Drygt sju av tio anser att det är sannolikt att de fortfarande arbetar åt samma arbetsgivare om tre år. Jag är som helhet nöjd med min arbetssituation Notera att en hög andel inte har någon åsikt om arbetet med resultatet från 2007 års medarbetarundersökning Medel 3,6 Ingen åsikt Det är sannolikt att jag fortfarande arbetar åt samma arbetsgivare om tre år Jag kan rekommendera andra att söka jobb hos min arbetsgivare ,9 3,6 Jag är som helhet nöjd med min arbetsgivare ,5 Jag upplever att Skellefteå kommun är en attraktiv arbetsgivare Min arbetsgrupp har arbetat med resultatet från den medarbetarundersökning som gjordes ,3 3,1 27% Jag har märkt en positiv förändring utifrån det arbetet ,8 38% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) Neutral (3) Instämmer inte (1-2)

15 Helhetsintryck Utveckling sedan 2007 Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 14 Jämfört med 2007 års undersökning rör det sig endast om marginella förändringar i medarbetarnas helhetsattityder till sitt arbete. En förbättring har dock skett i hur resultatet från den tidigare medarbetarundersökningen har bearbetats och bidragit till förändringar Jag är som helhet nöjd med min arbetssituation 3,6 Det är sannolikt att jag fortfarande arbetar åt samma arbetsgivare om tre år Jag kan rekommendera andra att söka jobb hos min arbetsgivare Jag är som helhet nöjd med min arbetsgivare Jag upplever att Skellefteå kommun är en attraktiv arbetsgivare* Min arbetsgrupp har arbetat med resultatet från den förra medarbetarundersökningen Jag har märkt en positiv förändring utifrån det arbetet 3,9 3,6 3,5 3,3 3,1 2, *Ny fråga 2008

16 Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 15 Helhetsintryck De tre frågorna nedan ställs i de flesta av CMAs medarbetarundersökningar, varför det finns många jämförelsevärden. Jämfört med andra kommuner ligger Skellefteås resultat något under genomsnittet på helhetsfrågan om arbetssituationen, men något över snittet på frågorna som rör arbetsgivaren Jag är som helhet nöjd med min arbetssituation Jag är som helhet nöjd med min arbetsgivare Jag kan rekommendera andra att söka jobb hos min arbetsgivare Skellefteå 2008 Kommuner Offentlig sektor Privat sektor

17 Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 16 Motivation och arbetsglädje Resultatet är överlag högt inom området Motivation och arbetsglädje. Tre av fyra upplever att det är roligt att gå till jobbet och att det är en bra stämning på deras arbetsplats. Nästan fyra av fem medarbetare uppger att de trivs med sina arbetsuppgifter och ungefär lika många känner sig nöjda med vad de uträttar på jobbet. Medel Jag försöker uppnå det som förväntas av mig ,8 Jag vill utvecklas i mitt arbete ,7 Jag trivs med mina arbetsuppgifter ,1 Vi har bra gemenskap och sammanhållning i vår arbetsgrupp ,1 Jag känner motivation i mitt arbete ,1 Jag känner mig nöjd med vad jag uträttar på jobbet ,0 Det känns roligt att gå till jobbet ,0 Det är en bra stämning på jobbet ,0 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) Neutral (3) Instämmer inte (1-2)

18 Motivation och arbetsglädje Utveckling sedan 2007 Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 17 Resultaten ligger mestadels i nivå med 2007 års värden. Ett något högre resultat uppnås i år på frågan om medarbetarna vill utvecklas i sitt arbete samt om de försöker uppnå det som förväntas av dem Jag försöker uppnå det som förväntas av mig 4,8 Jag vill utvecklas i mitt arbete 4,7 Jag trivs med mina arbetsuppgifter Vi har bra gemenskap och sammanhållning i vår arbetsgrupp Jag känner motivation i mitt arbete 4,1 4,1 4, Jag känner mig nöjd med vad jag uträttar på jobbet 4,0 Det känns roligt att gå till jobbet Det är en bra stämning på jobbet 4,0 4,0

19 Motivation och arbetsglädje Åtgärdsmatris Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid Prestation Frågor 1. Jag försöker uppnå det som förväntas av mig 2. Jag vill utvecklas i mitt arbete 3. Jag trivs med mina arbetsuppgifter 4. Vi har bra gemenskap och sammanhållning i vår arbetsgrupp 5. Jag känner motivation i mitt arbete 6. Jag känner mig nöjd med vad jag uträttar på jobbet 7. Det känns roligt att gå till jobbet 8. Det är en bra stämning på jobbet Påverkan Vårda Förbättra Övervaka

20 Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 19 Motivation och arbetsglädje Bilden nedan visar fördelningen av svar på frågorna om medarbetarna känner motivation samt om de som helhet är nöjda med sin arbetssituation. 18 procent är som helhet mindre nöjda med sin arbetssituation och känner samtidigt låg motivation i sitt arbete. På nästa sida beskrivs vad som särskiljer denna och övriga grupper. Låg (1-3) Helhetsnöjdhet Hög (4-5) NMI 3,59 NMI 4,20 Motivation Hög (4-5) Låg (1-3) 22% 18% (1146 personer) 54% 5% NMI 3,19 NMI 3,80

21 Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 20 Motivation och arbetsglädje Missnöjda men motiverade Medarbetarna i denna grupp är mindre nöjda med sin arbetssituation som helhet, men är ändå motiverade och engagerade. Kvinnor och de som har arbetat mindre än två år på sin arbetsplats är något överrepresenterade. Nöjda och motiverade Denna grupp uppvisar högre resultat än genomsnittet inom samtliga delområden. Äldre medarbetare är här klart överrepresenterade. Missnöjda och omotiverade Inom denna grupp nås de lägsta resultaten för NMI och samtliga av dess delområden. Män och medarbetare under 40 år är här överrepresenterade. Nöjda men omotiverade Män och medarbetare i åldern år är här något överrepresenterade. De som har arbetat inom Skellefteå kommun/bolaget i mindre än två år är något underrepresenterade i denna grupp.

22 Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 21 Mål, styrning och resultatinriktning En mycket hög andel instämmer i att de inom deras arbetsgrupp sätter kunden/medborgaren i centrum och att deras arbete bidrar till en hög kvalitet på tjänsterna. De flesta upplever också att deras arbete bidrar till att Skellefteås befolkning får en bra service. Medel I min arbetsgrupp sätter vi kunden/medborgaren i centrum ,5 Mitt arbete medverkar till att vi har en hög kvalitet på våra tjänster ,3 Jag upplever att mitt arbete bidrar till att Skellefteås befolkning får en bra service ,2 Jag är delaktig i att sätta arbetsgruppens mål ,1 Jag vet vad min närmaste chef förväntar sig av mig ,1 Jag tar egna initiativ i mitt arbete för att nå målen ,1 Min arbetsgrupp har effektiva arbetsrutiner för att nå verksamhetens mål ,9 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) Neutral (3) Instämmer inte (1-2)

23 Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 22 Mål, styrning och resultatinriktning Många upplever inte att det finns en bra balans mellan deras arbetsprestation och lön. Mer än var tionde medarbetare känner inte till nämndens/bolagets uppsatta mål eller kommunkoncernens vision. Medel Jag känner till de individuella lönekriterier som gäller hos oss ,9 Jag är medveten om arbetsgruppens budget och ekonomi ,9 Jag känner till nämndens/bolagets uppsatta mål (enligt styrkortet) ,8 Jag känner till kommunkoncernens vision* ,7 Jag har kunskap om vår förvaltnings/vårt bolags organisation ,7 Jag har möjlighet att påverka utvecklingen av vår verksamhet ,7 Det finns en bra balans mellan min arbetsprestation och min lön ,7 *Skellefteå en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) Neutral (3) Instämmer inte (1-2)

24 Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 23 Mål, styrning och resultatinriktning Utveckling sedan 2007 Resultatet ligger i huvudsak något över 2007 års värden. Kunskapen om de individuella lönekriterier som gäller är klart högre än vid föregående mätning I min arbetsgrupp sätter vi kunden/medborgaren i centrum Mitt arbete medverkar till att vi har en hög kvalitet på våra tjänster Jag upplever att mitt arbete bidrar till att Skellefteås befolkning får en bra service* Jag är delaktig i att sätta arbetsgruppens mål Jag vet vad min närmaste chef förväntar sig av mig Jag tar egna initiativ i mitt arbete för att nå målen Min arbetsgrupp har effektiva arbetsrutiner för att nå verksamhetens mål Jag känner till de individuella lönekriterier som gäller hos oss 4,5 4,3 4,2 4,1 4,1 4,1 3,9 3, Jag är medveten om arbetsgruppens budget och ekonomi 3,9 Jag känner till nämndens/bolagets uppsatta mål (enligt styrkortet) Jag känner till kommunkoncernens vision Jag har kunskap om vår förvaltnings/vårt bolags organisation Jag har möjlighet att påverka utvecklingen av vår verksamhet* 3,8 3,7 3,7 3,7 *Nya frågor 2008 Det finns en bra balans mellan min arbetsprestation och min lön 2,7

25 Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 24 Mål, styrning och resultatinriktning Åtgärdsmatris Vårda Förbättra Övervaka Påverkan Prestation Frågor 1. I min arbetsgrupp sätter vi kunden/medborgaren i centrum 2. Mitt arbete medverkar till att vi har en hög kvalitet på våra tjänster 3. Jag upplever att mitt arbete bidrar till att Skellefteås befolkning får en bra service 4. Jag är delaktig i att sätta arbetsgruppens mål 5. Jag vet vad min närmaste chef förväntar sig av mig 6. Jag tar egna initiativ i mitt arbete för att nå målen 7. Min arbetsgrupp har effektiva arbetsrutiner för att nå verksamhetens mål 8. Jag känner till de individuella lönekriterier som gäller hos oss 9. Jag är medveten om arbetsgruppens budget och ekonomi 10. Jag känner till nämndens/bolagets uppsatta mål (enligt styrkortet) 11. Jag känner till kommunkoncernens vision 12. Jag har kunskap om vår förvaltnings/vårt bolags organisation 13. Jag har möjlighet att påverka utvecklingen av vår verksamhet 14. Det finns en bra balans mellan min arbetsprestation och min lön

26 Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 25 Information Runt hälften av medarbetarna är nöjda med de formella informationskanaler som finns inom förvaltningen/bolaget. 14 procent är missnöjda. 16 procent anser inte att den information de får från närmaste chef och övrig ledning är samstämmig. En klar majoritet anser att de har tillräckligt med information för att kunna göra ett bra arbete. Medel Ingen åsikt Jag tar själv ansvar för att söka den information jag behöver ,3 Jag har tillräckligt med information för att kunna göra ett bra arbete ,0 Jag har lätt att hitta den information jag behöver ,8 Den information jag får från närmaste chef och från övrig ledning inom förvaltningen/bolaget är samstämmig ,5 12% Jag anser att vi har bra formella informationskanaler inom förvaltningen/bolaget ,5 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) Neutral (3) Instämmer inte (1-2)

27 Information Utveckling sedan 2007 Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 26 Inga större förändringar har skett sedan 2007 års mätning Jag tar själv ansvar för att söka den information jag behöver Jag har tillräckligt med information för att kunna göra ett bra arbete Jag har lätt att hitta den information jag behöver 4,0 3,8 4, Den information jag får från närmaste chef och från övrig ledning inom förvaltningen/bolaget är samstämmig Jag anser att vi har bra formella informationskanaler inom förvaltningen/bolaget 3,5 3,5

28 Information Åtgärdsmatris Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid Prestation Frågor 1. Jag tar själv ansvar för att söka den information jag behöver 2. Jag har tillräckligt med information för att kunna göra ett bra arbete 3. Jag har lätt att hitta den information jag behöver 4. Den information jag får från närmaste chef och från övrig ledning inom förvaltningen/ bolaget är samstämmig 5. Jag anser att vi har bra formella informationskanaler inom förvaltningen/bolaget Påverkan Vårda Förbättra Övervaka

29 Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 28 Kompetens och utvecklingsmöjligheter Nio av tio instämmer i att de har den kompetens som krävs för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. En tiondel upplever dock inte att deras kunskaper och erfarenheter tas tillvara på ett bra sätt. En relativt hög andel anser inte att de har möjlighet att pröva nya arbetsuppgifter, eller möjlighet att delta i den utbildning och kompetensutveckling de behöver. Medel Ingen åsikt Jag har den kompetens som krävs för att jag ska kunna utföra mina arbetsuppgifter ,4 Mina kunskaper/erfarenheter tas tillvara på ett bra sätt ,8 Jag har möjlighet att delta i den utbildning/ kompetensutveckling som jag behöver ,7 Hos oss får nyanställda en bra introduktion ,5 12% Jag har möjlighet att pröva nya arbetsuppgifter ,2 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) Neutral (3) Instämmer inte (1-2)

30 Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 29 Kompetens och utvecklingsmöjligheter Utveckling sedan 2007 Resultatet för samtliga frågor inom detta område ligger på en högre nivå än vid 2007 års mätning Jag har den kompetens som krävs för att jag ska kunna utföra mina arbetsuppgifter* 4,4 Mina kunskaper/erfarenheter tas tillvara på ett bra sätt Jag har möjlighet att delta i den utbildning/ kompetensutveckling som jag behöver* Hos oss får nyanställda en bra introduktion 3,8 3,7 3, Jag har möjlighet att pröva nya arbetsuppgifter 3,2 *Båda dessa frågor har formulerats om något sedan 2007 års undersökning.

31 Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 30 Kompetens och utvecklingsmöjligheter Åtgärdsmatris Prestation Frågor 1. Jag har den kompetens som krävs för att jag ska kunna utföra mina arbetsuppgifter 2. Mina kunskaper/erfarenheter tas tillvara på ett bra sätt 3. Jag har möjlighet att delta i den utbildning/kompetensutveckling som jag behöver 4. Hos oss får nyanställda en bra introduktion 5. Jag har möjlighet att pröva nya arbetsuppgifter 4 5 Påverkan Vårda Förbättra Övervaka

32 Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 31 Samarbete En klar majoritet instämmer i samtliga frågor inom området Samarbete. 86 procent känner sig respekterade av sina arbetskamrater. Nästan fyra av fem upplever att de inom deras arbetsgrupp arbetar mot samma mål. Medel Ingen åsikt Jag känner mig respekterad av mina arbetskamrater ,3 I min arbetsgrupp behandlar vi varandra på ett jämställt sätt, både kvinnor och män Mina arbetskamrater ger mig hjälp och stöd när jag behöver det ,3 4,3 I min arbetsgrupp arbetar vi mot samma mål ,1 I min arbetsgrupp är vi bra på att kommunicera och samarbeta med varandra I min arbetsgrupp uppskattar vi varandras olikheter och tar tillvara varandras erfarenheter När samarbete med andra verksamheter krävs, så fungerar samarbetet bra Konflikter som uppstår inom arbetsgruppen hanteras på ett bra sätt ,0 4,0 3,9 3,7 10% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) Neutral (3) Instämmer inte (1-2)

33 Samarbete Utveckling sedan 2007 Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 32 Årets resultat ligger helt i linje med 2007 års mätning Jag känner mig respekterad av mina arbetskamrater 4,3 I min arbetsgrupp behandlar vi varandra på ett jämställt sätt, både kvinnor och män Mina arbetskamrater ger mig hjälp och stöd när jag behöver det I min arbetsgrupp arbetar vi mot samma mål I min arbetsgrupp är vi bra på att kommunicera och samarbeta med varandra I min arbetsgrupp uppskattar vi varandras olikheter och tar tillvara varandras erfarenheter När samarbete med andra verksamheter krävs, så fungerar samarbetet bra* Konflikter som uppstår inom arbetsgruppen hanteras på ett bra sätt 4,3 4,3 4,1 4,0 4,0 3,9 3, *Ny fråga 2008

34 Samarbete Åtgärdsmatris Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid Vårda Påverkan Prestation Frågor 1. Jag känner mig respekterad av mina arbetskamrater 2. I min arbetsgrupp behandlar vi varandra på ett jämställt sätt, både kvinnor och män 3. Mina arbetskamrater ger mig hjälp och stöd när jag behöver det 4. I min arbetsgrupp arbetar vi mot samma mål 5. I min arbetsgrupp är vi bra på att kommunicera och samarbeta med varandra 6. I min arbetsgrupp uppskattar vi varandras olikheter och tar tillvara varandras erfarenheter 7. När samarbete med andra verksamheter krävs, så fungerar samarbetet bra 8. Konflikter som uppstår inom arbetsgruppen hanteras på ett bra sätt Förbättra Övervaka

35 Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 34 Ledarskap Drygt två tredjedelar är som helhet nöjda med sin närmaste chef. Medel Ingen åsikt Jag är som helhet nöjd med min närmaste chef ,9 Min närmaste chef... visar att han/hon litar på sina medarbetare ,1 behandlar alla medarbetare med respekt ,0 ger hjälp och stöd om jag behöver det ,0 kommunicerar öppet och ärligt ,0 är bra på att informera om viktiga händelser och beslut ,9 kan ge kritik utan att jag känner mig arg eller sårad ,9 17% är drivande när det gäller att uppnå våra uppsatta mål ,9 10% jobbar för att ge mig rätt förutsättningar så att jag kan utföra mina arbetsuppgifter på ett bra sätt ,9 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) Neutral (3) Instämmer inte (1-2)

36 Ledarskap Utveckling sedan 2007 Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 35 Årets resultat ligger i linje med, eller något under, 2007 års värden Jag är som helhet nöjd med min närmaste chef 3,9 Min närmaste chef... är bra på att informera om viktiga händelser och beslut kan ge kritik utan att jag känner mig arg eller sårad är drivande när det gäller att uppnå våra uppsatta mål jobbar för att ge mig rätt förutsättningar så att jag kan utföra mina arbetsuppgifter på ett bra sätt* *Ny fråga 2008 visar att han/hon litar på sina medarbetare behandlar alla medarbetare med respekt ger hjälp och stöd om jag behöver det kommunicerar öppet och ärligt 4,1 4,0 4,0 4,0 3,9 3,9 3,9 3,

37 Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 36 Ledarskap En femtedel av medarbetarna anser inte att deras närmaste chef är bra på att ge återkoppling på utförda arbetsuppgifter, eller på att visa uppskattning. En relativt hög andel anser inte att deras närmaste chef hanterar konflikter på ett bra sätt. 16 procent har ingen åsikt i frågan. Min närmaste chef... stödjer och stimulerar medarbetare som vill förnya och utveckla verksamheten Medel 3,8 Ingen åsikt 13% kan ta kritik utan att bli arg eller sårad ,8 20% är bra på att planera och organisera verksamheten/arbetet ,6 tar tag i problem och konflikter som rör arbetet ,6 10% är bra på att visa uppskattning ,6 är bra på att ge återkoppling på hur jag lyckas med mina arbetsuppgifter ,5 10% hanterar konflikter på ett bra sätt ,5 16% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) Neutral (3) Instämmer inte (1-2)

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

REDOVISAR. Båda blir bäst. Attityden till delad föräldraledighet. Redovisar 2000:1

REDOVISAR. Båda blir bäst. Attityden till delad föräldraledighet. Redovisar 2000:1 REDOVISAR Redovisar 2000:1 Båda blir bäst Attityden till delad föräldraledighet I serien RFV REDOVISAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

SYLF:s AT-ranking 2013

SYLF:s AT-ranking 2013 SYLF:s AT-ranking 2013 September 2013 Förord Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) organiserar underläkare och är den näst största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund. Föreningen har cirka 9700

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning?

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Marta Szebehely, Petra Ulmanen & Ann-Britt Sand Arbetsrapport/Institutionen för socialt arbete, 2014:1 Working Paper/Department of Social

Läs mer

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor Jan Hylén Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Bakgrund...4 3. Genomförande av undersökningen...4 4. Hur fungerar lärplattorna i skolans

Läs mer

Vad är på kommunchefens agenda?

Vad är på kommunchefens agenda? Vad är på kommunchefens agenda? Praktikantprojektet våren 2013 Jonas Lannering & Joel Wetterberg Maj 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Sammanfattning och slutsatser... 3 1.1 Slutsatser...

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö ST 2012. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Fackförbundet

Läs mer

Sverigestudien 2014. Synliggör våra värderingar www.sverigestudien.se

Sverigestudien 2014. Synliggör våra värderingar www.sverigestudien.se Sverigestudien 2014 Synliggör våra värderingar www.sverigestudien.se Sverigestudien är ett initiativ från Preera, Skandia och Volvokoncernen. Samtliga är fristående ORGANISATIONER som vill bidra till ökad

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Fria eller förvirrade. En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation

Fria eller förvirrade. En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Fria eller förvirrade En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation 1 Fria eller förvirrade En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Innehållsförteckning Förord.................................................................................................................................................

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Uppsala

Arbets- och miljömedicin Uppsala Rapport nr 1/2013 Arbets- och miljömedicin Uppsala Hälsa och framtid i kommuner och landsting Magnus Svartengren 1, 2 Ulrich Stoetzer 1 Marianne Parmsund 1 Tomas Eriksson 2 Åsa Stöllman 2 Eva Vingård 2

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer

Ingen skolväg är den andra lik

Ingen skolväg är den andra lik Det skulle finnas flera vägar till skolan, en för bussar, en för bilar och en för elever och lärare Ingen skolväg är den andra lik En uppföljning av EU-projektet SMILES Cykla och gå till skolan-komplettering

Läs mer

Karriär hur då? En rapport om kvinnors och mäns syn på karriär och eventuella hinder på vägen. Sveriges Ingenjörer år 2010.

Karriär hur då? En rapport om kvinnors och mäns syn på karriär och eventuella hinder på vägen. Sveriges Ingenjörer år 2010. Karriär hur då? En rapport om kvinnors och mäns syn på karriär och eventuella hinder på vägen. Sveriges Ingenjörer år 2010. En rapport och enkätundersökning av Sveriges Ingenjörer under 2010. 1 Karriär

Läs mer

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register Anhörigas situation R apport från Riks-Stroke RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register FÖRORD Det nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke presenterar sedan 1996 årliga rapporter om den svenska strokevårdens

Läs mer

ATT TA TILL VARA FÖRMÅGA - TROTS BEGRÄNSNING SLUTRAPPORT

ATT TA TILL VARA FÖRMÅGA - TROTS BEGRÄNSNING SLUTRAPPORT ATT TA TILL VARA FÖRMÅGA - TROTS BEGRÄNSNING SLUTRAPPORT JULI 2014 Catharina Linderoth Erik Mattson Anne-Lie Johansson Ulrika Müssener Heléne Thomsson Elsy Söderberg (projektledare) 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Värderingar som styrmedel IV. Kompetens, kunskap och förändringsförmåga. IV. kompetens, kunskap och förändringsförmåga

Värderingar som styrmedel IV. Kompetens, kunskap och förändringsförmåga. IV. kompetens, kunskap och förändringsförmåga Värderingar som styrmedel IV. Kompetens, kunskap och förändringsförmåga IV. kompetens, kunskap och förändringsförmåga I. Kompetens i dagens försvarsmakt inledning Innehåll I. Kompetens i dagens försvarsmakt

Läs mer

ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS MED DEN GODA VERKSAMHETEN SÅ VI KAN GÖRA DET GODA LIVET MÖJLIGT

ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS MED DEN GODA VERKSAMHETEN SÅ VI KAN GÖRA DET GODA LIVET MÖJLIGT PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING / LUNDS KOMMUN HUR VI ARBETAR MED PERSONALFRÅGORNA ÄR AVGÖRANDE FÖR HUR VI LYCKAS MED DEN ATTRAKTIVA ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS

Läs mer

Bra arbetsmiljö höjer elevernas studieresultat

Bra arbetsmiljö höjer elevernas studieresultat Bra arbetsmiljö höjer elevernas studieresultat Rapport från Sveriges Elevkårer och Lärarförbundet juni 2013 Bra arbetsmiljö höjer elevernas studieresultat När betygen delades ut vid terminsslutet då sattes

Läs mer