Tibro kommun Medarbetarundersökning Tibro kommun totalt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tibro kommun Medarbetarundersökning Tibro kommun totalt"

Transkript

1 Tibro kommun Medarbetarundersökning 2016 Tibro kommun totalt

2 Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Genomförande Resultat Hållbart Medarbetarengagemang (HME) Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) HME och NMI per förvaltning och totalt Per frågeområde Per fråga Statistisk prioriteringsanalys (Tabell) Slutsats Tibro kommun Medarbetarundersökning

3 Sammanfattning 1/3 Målgrupp och Metod Målgruppen för undersökningen är samtliga tillsvidare anställda och månadsanställda på Tibro kommun fram till 6 september Föräldralediga/sjukskrivna har erbjudits att delta. Undersökningen har genomförts med hjälp av webb-samt postala enkäter. Tre påminnelser genomfördes på webben. Totalt besvarades undersökningen av 706 medarbetare vilket innebär en svarsfrekvens på 71 procent. NMI och HME Kommunens NMI 2016 är 66 och HME når 81. Styrning, organisation och samverkan samt ledarskap De flesta medarbetare (83 procent) anser att de är insatta i målen för sin enhet och att målen följs upp och utvärderas (60 procent). En klar majoritet (88 procent) uppger vidare att de vet vad som förväntas av dem i sitt arbete. En majoritet (82 procent) medarbetare anser att man har den information som man behöver för att utföra sitt dagliga arbete. De flesta anser vidare att arbetsorganisationen är tydlig (67 procent) och att de kan vara delaktiga vid planeringen av verksamheten på sin resultatenhet (75 procent). Flertalet medarbetare (80 procent) uppger att de har förtroende för sin närmaste chef. Tibro kommun Medarbetarundersökning

4 Sammanfattning 2/3 Engagemang i arbetet Medarbetarna uppger att de känner engagemang i arbetet. Nästan alla (91 procent) uppger att arbetet känns meningsfullt. En stor majoritet (81 procent) anser dessutom att de lär nytt och utvecklas i det dagliga arbetet och ser fram emot att gå till arbetet (77 procent). Mångfald och likabehandling samt arbetsklimatet på enheten Generellt råder det ett gott arbetsklimat på enheterna. En klar majoritet (84 procent) svarar att man är öppen för individers olikheter och att man bemöter varandra med respekt (81 procent). De flesta (77 procent) tycker också att samarbetet på enheten fungerar väl och att man delar med sig av kunskap till varandra (80 procent). Fysisk arbetsmiljö En majoritet (60 procent) medarbetare anser att de har en bra fysisk arbetsmiljö, har tillgång till de arbetsredskap och tekniska hjälpmedel som behövs (71 procent) samt behärskar dem (84 procent). Tibro kommun Medarbetarundersökning

5 Sammanfattning 3/3 Krav i arbetet De flesta medarbetare (89 procent) har en tydlig uppfattning om sitt ansvar och anser att deras befogenheterna motsvarar sitt ansvar (83 procent). De flesta (83 procent) har även en tydlig uppfattning om vad de förväntas utföra i arbetet. 18 procent av medarbetarna anser att de intehar en rimlig arbetsbelastning över tid. En majoritet (62 procent) svarar att de har möjlighet till kortare pauser under en arbetsdag. Arbetsgivarens attraktionskraft En klar majoritet av medarbetarna (81 procent) uppger att de trivs med sitt arbete i Tibro kommun och (64 procent) kan rekommendera kommunen som arbetsgivare. Omkring hälften av medarbetarna (51 procent) anser att de har goda utvecklingsmöjligheter i kommunen och är nöjda med villkor och förmåner (53 procent). Tibro kommun Medarbetarundersökning

6 Om undersökningen Genomförande Undersökningen riktades till samtliga tillsvidare-och månadsanställda i Tibro kommun fram till 6 september Föräldralediga och sjukskrivna har erbjudits att delta. Undersökningen genomfördes via webbenkät och som postal enkät. Ett mail med en kort information om undersökningen och en personlig länk till enkäten skickades till medarbetarna. Totalt genomfördes tre påminnelser. 13 medarbetare som bedömdes ha bättre förutsättningar att besvara enkäten postalt fick ett kuvert innehållande information, enkät och svarskuvert tilldelat sig av närmaste chef inom Tibro kommun. Undersökningen genomfördes mellan den 24 oktober 11 november, Totalt deltog 995 medarbetare. Enkäten besvarades av 706 medarbetare vilket innebär en svarsfrekvens på 71 procent. Tibro kommun Medarbetarundersökning

7 Svarsfrekvens Förvaltning Svar Totalt Svar (%) Barn- och utbildningsförvaltningen Kommunledningskontoret Kultur- och fritidsförvaltningen Samhällsbyggnadsförvaltningen Socialtjänsten Totalt Tibro kommun Medarbetarundersökning

8 Resultat Medarbetarundersökning 2016 Tibro kommun Medarbetarundersökning

9 Resultat Hållbart Medarbetar Engagemang (HME) Tibro kommun Medarbetarundersökning

10 HME Hållbart Medarbetarengagemang På följande sidor redovisas indexet Hållbart Medarbetarengagemang (HME) HME består av nio standardfrågor och redovisas vanligen tillsammans med tre delindex, Styrning, Motivation samt Ledarskap HME beräknas som medelvärdet av de nio frågornas medelvärden från den 5-gradiga skalan. Medelvärdet indexeras sedan till en skala Index per delområde beräknas som medelvärdet av de ingående frågornas medelvärden från den 5-gradiga skalan. Medelvärdet indexeras sedan till en skala Tibro kommun Medarbetarundersökning

11 HME HME Styrning 78 HME Motivation 82 HME Ledarskap 82 HME Totalt Tibro kommun Medarbetarundersökning

12 HME Styrning Medelvärde Index Vet ej (%) HME Styrning 78 Jag är insatt i målen för min arbetsgrupp/enhet ,3 1 Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete ,4 1 I vår enhet följs våra mål upp och utvärderas på ett bra sätt ,7 4 0% 50% 100% 1. Instämmer inte alls Instämmer helt Tibro kommun Medarbetarundersökning

13 HME Motivation Medelvärde Index Vet ej (%) HME Motivation 82 Mitt arbete känns meningsf ullt ,5 0 Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete ,2 0 Jag ser fram emot att gå till arbetet ,1 0 0% 50% 100% 1. Instämmer inte alls Instämmer helt Tibro kommun Medarbetarundersökning

14 HME Ledning Medelvärde Index Vet ej (%) HME Ledarskap 82 Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser ,1 7 Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare ,4 6 Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete ,4 6 0% 50% 100% 1. Instämmer inte alls Instämmer helt Tibro kommun Medarbetarundersökning

15 Resultat Nöjd Medarbetar Index (NMI) Tibro kommun Medarbetarundersökning

16 Nöjd Medarbetar Index (NMI) På följande sidor redovisas indexet Nöjd Medarbetar Index (NMI) NMI består av tre standardfrågor och är framtaget genom att ett medelvärde beräknats av de tre NMI-frågorna som sedan har indexerats (Svarsskalan 1-10 har gjorts om till 0-100). Tibro kommun Medarbetarundersökning

17 NöjdMedarbetarIndex 66 Tibro kommun Medarbetarundersökning

18 Gör en helhetsbedömning, hur nöjd är du med ditt nuvarande arbete inom Tibro kommun? Medelvärde Vet ej (%) ,3 1 0% 50% 100% 1. Mycket missnöjd Mycket nöjd Tibro kommun Medarbetarundersökning

19 Hur väl motsvarar ditt nuvarande arbete inom Tibro kommun dina förväntningar? Medelvärde Vet ej (%) ,2 2 0% 50% 100% 1. I mycket låg grad I mycket hög grad Tibro kommun Medarbetarundersökning

20 Tänk dig en ideal arbetsplats, hur nära eller långt ifrån detta ideal är ditt arbete inom Tibro kommun? Medelvärde Vet ej (%) ,4 3 0% 50% 100% 1. Mycket långt ifrån Mycket nära Tibro kommun Medarbetarundersökning

21 Resultat HME och NMI per förvaltning Tobro kommun Medarbetarundersökning

22 Resultat HME och NMI per förvaltning och totalt Förvaltning HME NMI Barn- och utbildningsförvaltningen Kommunledningskontoret Kultur- och fritidsförvaltningen Samhällsbyggnadsförvaltningen Socialtjänsten Tibro kommun totalt Tibro kommun Medarbetarundersökning

23 Resultat Per frågeområde Tibro kommun Medarbetarundersökning

24 Medelvärde per frågeområde Styrning 4,1 Organisation och samverkan 3,9 Engagemang i arbetet 4,3 Mångf ald och likabehandling 4,1 Arbetsklimatet på enheten 4,0 Fysisk arbetsmiljö 4,0 Ledning 4,0 Lön 3,1 Krav i arbetet 4,0 Arbetsrelaterad ohälsa 3,7 Arbetsgivarens attraktionskraft 3,8 Tibro kommuns värdegrund 3,9 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Tibro kommun Medarbetarundersökning

25 Resultat Per fråga Tibro kommun Medarbetarundersökning

26 Förklaring av diagram 1/2 Resultatet i diagrammen baseras på de som avgivit ett betyg på skalan. Alla frågeställningar som har bedömts på en femgradig skala redovisas enligt figuren nedan. Gröna fält är den andel medarbetare som har markerat en fyra eller femma på skalan, gråa fält är andelen medarbetare som har markerat en trea, och röda fält är den andel medarbetare som har markerat en etta eller tvåa. De som besvarat ett påstående med vet ej/ingen åsikt redovisas separat till höger om diagrammet (se exempel nedan) som andelar av målgruppen som avgivit svaret vet ej. Syftet med att redovisa vet ej separat är att möjliggöra jämförelser mellan olika redovisningsgrupper och frågor. Inkluderas vet ej i graferna så påverkas andelen nöjda/mindre nöjda av hur stor andel som svarat vet ej vilket omöjliggör en korrekt jämförelse. Medelvärdet per fråga i kommande bilder är beräknat som ett medelvärde av samtliga svar som avgivits på den aktuella frågan (exklusive vet ej) och redovisas till höger om diagrammet (se exempel nedan). Medelvärde Vet ej/ ingen åsikt (%) Jag är som helhet nöjd med 2016 Tibro kommun som arbetsgivare ,5 2 0% 50% 100% 1 (Instämmer inte alls) 2 3 (Varken eller) 4 5 (Instämmer helt) Tibro kommun Medarbetarundersökning

27 Förklaring av diagram 2/2 OBS! För att ett resultat ska tas fram krävs att minst 5 personer besvarat undersökningen. Chef/Arbetsledning ingår ej i redovisning för egen grupp. Av hänsyn till att individen skall kunna känna sig anonym redovisas frågor om trakasserier, mobbning, hot och våld endastpå förvaltningsnivå förutsatt att minst 50 personer svarat. I övriga fall redovisas frågorna för Tibro kommun totalt. Tibro kommun Medarbetarundersökning

28 Styrning Medelvärde Vet ej (%) Styrning - Totalt ,1 2 Jag är insatt i målen för min arbetsgrupp/enhet ,3 1 Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete ,4 1 I vår enhet följs våra mål upp och utvärderas på ett bra sätt ,7 4 0% 50% 100% 1. Instämmer inte alls Instämmer helt Tibro kommun Medarbetarundersökning

29 Organisation och samverkan Medelvärde Vet ej (%) Organisation och samverkan - Totalt ,9 1 Jag har den information jag behöver för att utföra mitt dagliga arbete ,2 1 På min enhet finns en tydlig arbetsorganisation så att jag vet vem som ska göra vad ,8 1 Jag kan vara delaktig vid planering av verksamheten på min enhet ,0 1 Jag blir informerad inför större f örändringar på min arbetsplats ,9 2 Jag har tillräcklig kunskap om vad som händer i min förvaltning ,4 2 0% 50% 100% 1. Instämmer inte alls Instämmer helt Tibro kommun Medarbetarundersökning

30 Engagemang i arbetet Medelvärde Vet ej (%) Engagemang i arbetet - Totalt ,3 0 Mitt arbete känns meningsf ullt ,5 0 Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete ,2 0 Jag ser fram emot att gå till arbetet ,1 0 0% 50% 100% 1. Instämmer inte alls Instämmer helt Tibro kommun Medarbetarundersökning

31 Mångfald och likabehandling Medelvärde Vet ej (%) Mångfald och likabehandling - Totalt ,1 2 På min arbetsplats är vi öppna för individers olikheter ,3 2 På min arbetsplats uppskattas oliktänkande och nya synsätt ,9 3 På min arbetsplats bemöter vi varandra med respekt ,2 1 0% 50% 100% 1. Instämmer inte alls Instämmer helt Tibro kommun Medarbetarundersökning

32 Arbetsklimatet på enheten Medelvärde Vet ej (%) Arbetsklimatet på enheten - Totalt ,0 1 Vi har ett bra samarbete ,1 0 Vi delar med oss av vår kunskap till varandra ,2 0 Vi kan öppet säga vad vi tycker i olika frågor ,9 1 Vi ger varandra uppskattning i arbetet ,9 1 0% 50% 100% 1. Instämmer inte alls Instämmer helt Tibro kommun Medarbetarundersökning

33 Fysisk arbetsmiljö Medelvärde Vet ej (%) Fysisk arbetsmiljö - Totalt ,0 1 Jag har en god fysisk arbetsmiljö ,7 1 Jag har tillgång till de arbetsredskap och tekniska hjälpmedel som behövs i mitt arbete ,9 1 Jag behärskar mina arbetsredskap och tekniska hjälpmedel ,2 1 0% 50% 100% 1. Instämmer inte alls Instämmer helt Tibro kommun Medarbetarundersökning

34 Ledning Medelvärde Vet ej (%) Ledning - Totalt ,1 8 Min närmaste chef är en god f öreträdare för Tibro kommun ,2 10 Min närmaste chef organiserar arbetet på ett effektivt sätt ,8 10 Min närmaste chef anger tydlig riktning f ör enheten ,9 8 Min närmaste chef är mottaglig för idéer och förslag ,2 6 Min närmaste chef ger mig stöd och hjälp att prioritera vid behov ,0 9 Min närmaste chef engagerar och motiverar mig i arbetet ,8 8 Min närmaste chef ser och hanterar konflikter ,7 15 Min närmaste chef visar uppskattning f ör mina arbetsinsatser ,1 7 Min närmaste chef visar förtroende f ör mig som medarbetare ,4 6 Min närmaste chef ger mig f örutsättningar att ta ansvar i mitt arbete ,4 6 Jag har förtroende för min närmaste chef % 50% 100% 4, Instämmer inte alls Instämmer helt Tibro kommun Medarbetarundersökning

35 Jag har haft medarbetarsamtal med min närmaste chef under de senaste 12 månaderna? Ja 74 Nej 22 Minns ej % Tibro kommun Medarbetarundersökning

36 Medarbetarsamtal Medelvärde Vet ej (%) Jag är nöjd med mitt senaste medarbetarsamtal ,2 0 0% 50% 100% 1. Instämmer inte alls Instämmer helt Tibro kommun Medarbetarundersökning

37 Lön Medelvärde Vet ej (%) Lön - Totalt ,1 15 Jag kan påverka min lön genom mina arbetsprestationer ,1 17 Min chef har förklarat sambandet mellan min lön och mina arbetsuppgifter, mitt ansvar och mina prestationer ,2 13 0% 50% 100% 1. Instämmer inte alls Instämmer helt Tibro kommun Medarbetarundersökning

38 Krav i arbetet Medelvärde Vet ej (%) Krav i arbetet - Totalt ,0 2 Jag har en tydlig uppfattning om vad jag förväntas utföra i arbetet ,3 1 Jag har en tydlig uppfattning om mitt ansvar ,4 1 Mina befogenheter motsvarar mitt ansvar ,2 4 Jag har en rimlig arbetsbelastning över tid ,5 2 Jag har möjlighet till kortare pauser under en arbetsdag ,7 1 0% 50% 100% 1. Instämmer inte alls Instämmer helt Tibro kommun Medarbetarundersökning

39 Arbetsrelaterad ohälsa Medelvärde Vet ej (%) Arbetsrelaterad ohälsa - Totalt ,7 3 Jag har arbetsrelaterade belastningsbesvär ,8 4 Jag besväras av arbetsrelaterade stressymptom ,6 3 0% 50% 100% 1. I mycket stor utsträckning Inte alls Tibro kommun Medarbetarundersökning

40 Jargong Medelvärde Vet ej (%) På min enhet förekommer en nedvärderande jargong om andra verksamheter inom Tibro kommun ,3 7 0% 50% 100% 1. I mycket stor utsträckning Inte alls Tibro kommun Medarbetarundersökning

41 Har du blivit utsatt för trakasserier och/eller kränkningar som anställd i Tibro kommun de senaste 12 månaderna? Nej 90 Ja, vid ett eller ett par enstaka tillf ällen 9 Ja, vid ett flertal tillfällen % Tibro kommun Medarbetarundersökning

42 Vem/vilka har utsatt dig för trakasserier och/eller återkommande kränkningar? (Bas: De som blivit utsatta) Chef 17 Medarbetare 49 Kund/brukare 17 Elev/anhörig 18 Medborgare 6 Vill ej uppge % Tibro kommun Medarbetarundersökning

43 Har du informerat närmaste chef, personalchef eller överordnad chef? (Bas: De som blivit utsatta) Ja 69 Nej % Tibro kommun Medarbetarundersökning

44 Jag är nöjd med det bemötande jag fick. (Bas: De som svarat att de blivit utsatta och vänt sig till chef) Medelvärde Vet ej (%) , % 1. Instämmer inte alls Instämmer helt Tibro kommun Medarbetarundersökning

45 Vet du till vem du ska vända dig om du känner dig utsatt för trakasserier/kränkningar? Ja 81 Nej % Tibro kommun Medarbetarundersökning

46 Har du blivit utsatt för hot, hotfullt beteende och/eller våld som anställd i Tibro kommun de senaste 12 månaderna? Nej 82 Ja, vid ett eller ett par enstaka tillf ällen 12 Ja, vid ett flertal tillfällen % Tibro kommun Medarbetarundersökning

47 Vem/vilka har utsatt dig för hot, hotfullt beteende och/eller våld? (Bas: De som blivit utsatta) Chef 0 Medarbetare 2 Kund/brukare 61 Elev/anhörig 37 Medborgare 5 Vill ej uppge % Tibro kommun Medarbetarundersökning

48 Har du informerat närmaste chef, personalchef eller överordnad chef? (Bas: De som blivit utsatta) Ja 80 Nej % Tibro kommun Medarbetarundersökning

49 Jag är nöjd med det bemötande jag fick. (Bas: De som svarat att de blivit utsatta och vänt sig till chef) Medelvärde Vet ej (%) , % 1. Instämmer inte alls Instämmer helt Tibro kommun Medarbetarundersökning

50 Vet du till vem du ska vända dig om du känner dig utsatt för hot, hotfullt beteende och/eller våld? Ja 87 Nej % Tibro kommun Medarbetarundersökning

51 Arbetsgivarens attraktionskraft Medelvärde Vet ej (%) Arbetsgivarens attraktionskraft - Totalt ,8 4 Jag har goda möjligheter att utvecklas inom Tibro kommun ,5 8 Jag ser positivt på min f ramtid inom Tibro kommun ,6 3 Jag är överlag nöjd med mina villkor och f örmåner ,5 3 Jag trivs med mitt arbete i Tibro kommun ,2 1 Jag är stolt över att arbeta inom Tibro kommun ,9 4 Jag kan rekommendera Tibro kommun som arbetsgivare ,8 4 0% 50% 100% 1. Instämmer inte alls Instämmer helt Tibro kommun Medarbetarundersökning

52 Tibro kommuns värdegrund Medelvärde Vet ej (%) Tibro kommuns värdegrund - Totalt ,9 6 Jag känner till Tibro kommuns värdegrund. Omtanke, självtillit, samverkan, handlingskraft ,0 4 På min arbetsplats arbetar vi medvetet utefter värdegrunden ,9 7 0% 50% 100% 1. Instämmer inte alls Instämmer helt Tibro kommun Medarbetarundersökning

53 Prioriteringsanalys På nästa sida redovisas en tabell över de frågor som starkast samvarierar (korrelerar) med NMI Korrelationer över 0,4 betraktas som starka. Endast frågor med en korrelation på 0,4 eller högre redovisas i tabellen. Ju högre korrelation desto starkare samvariation Tabellen visar även andelen medarbetare som besvarat respektive påstående med betyget 4-5 på den 5-gradiga skalan Tibro kommun Medarbetarundersökning

54 Korrelation Fråga Korrelation Nöjdhet Jag är överlag nöjd med mina villkor och förmåner 0,69 53 Jag har goda möjligheter att utvecklas inom Tibro kommun 0,63 51 Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete 0,55 85 Min närmaste chef engagerar och motiverar mig i arbetet 0,55 67 På min enhet finns en tydlig arbetsorganisation så att jag vet vem som ska göra vad. 0,54 67 Min närmaste chef organiserar arbetet på ett effektivt sätt 0,54 66 Min närmaste chef anger tydlig riktning för enheten 0,53 70 Min närmaste chef ger mig stöd och hjälp att prioritera vid behov 0,53 74 Jag har en rimlig arbetsbelastning över tid 0,53 56 Jag har en god fysisk arbetsmiljö 0,52 60 Jag kan påverka min lön genom mina arbetsprestationer 0,52 40 Jag har förtroende för min närmaste chef 0,52 80 Min närmaste chef ser och hanterar konflikter 0,51 61 Jag har tillräcklig kunskap om vad som händer inom min förvaltning 0,50 50 Jag blir informerad inför större förändringar på min arbetsplats 0,50 69 Min närmaste chef är en god företrädare för Tibro kommun 0,48 80 Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete 0,48 80 Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser 0,47 75 Mina befogenheter motsvarar mitt ansvar 0,47 83 Min chef har förklarat sambandet mellan min lön och mina arbetsuppgifter, mitt ansvar och mina prestationer 0,47 46 Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare 0,46 86 Min närmaste chef är mottaglig för idéer och förslag 0,45 80 Jag har tillgång till de arbetsredskap och tekniska hjälpmedel som behövs i mitt arbete 0,45 71 Vi kan öppet säga vad vi tycker i olika frågor 0,44 71 Jag kan vara delaktig vid planering av verksamheten på min enhet 0,44 75 Vi ger varandra uppskattning i arbetet 0,44 69 Jag har en tydlig uppfattning om vad jag förväntas utföra i arbetet 0,44 83 Vi delar med oss av vår kunskap till varandra 0,43 80 Jag har den information jag behöver för att utföra mitt dagliga arbete 0,43 82 Vi har ett bra samarbete 0,43 77 I vår enhet följs våra mål upp och utvärderas på ett bra sätt. 0,43 60 Mitt arbete känns meningsfullt 0,42 91 På min arbetsplats uppskattas oliktänkande och nya synsätt 0,42 69 Tibro kommun Medarbetarundersökning

55 Slutsats Markörs slutsats av 2016 års medarbetarundersökning är att de allra flesta medarbetarna trivs väl med sitt arbete inom Tibro kommun. Flertalet frågeområden förutom lön får höga betyg med medelvärden omkring 4,0. NMI når 66 och HME 81. Med de goda resultat som Tibro kommun får inom flera frågeområden i medarbetarundersökningen 2016 är det viktigt att man inte lutar sig tillbaka utan förvaltar resultatet och fortsätter att arbeta aktivt för en väl fungerande organisationen. Det är ofta väl så svårt att bevara det som fungerar bra som att förändra det som fungera mindre väl. En springande punkt för medarbetarnas trivsel är ofta ledarskapet, att chefen har tid och möjlighet att förvalta sitt ledarskap. Upplevelsen av ledarskapet spiller ofta över på den generella upplevelsen av arbetssituationen. Inom Tibro kommun får ledarskapet totalt sett goda betyg (medel 4,0 totalt sett). Det är viktigt att förvalta det goda resultatet och säkerställa att cheferna fortsatt har de förutsättningar (tid, resurser, stöd etc.) som behövs för att bedriva ett gott ledarskap. Trots att medarbetarna inom Tibro kommun trivs väl är man lite tveksamma till sina framtidsutsikter och utvecklingsmöjligheter inom kommunen. Därutöver svarar man lite tveksamt på frågan om man är stolt över sitt jobb i kommunen och om man kan rekommendera kommunen som arbetsgivare. Tibro kommun Medarbetarundersökning

56 Slutsats 2/3 För att vidareutveckla medarbetarnas trivsel inom MTM är det enligt prioriteringsmatrisen främst följande områden som bör prioriteras: Villkor och förmåner Medarbetarnas utvecklingsmöjligheter/utveckling av personalen Ledarskapet (flertal olika frågor) Tydlig arbetsorganisation (på enheten) Möjlighet att påverka lön (genom arbetsprestationer) Information inför förändringar och kunskap om vad som händer i förvaltningen Viktigast är dock att medarbetarundersökningen blir ett underlag för vidare dialog inom arbetsgrupperna. Vi rekommenderar att man inom grupperna ställer sig frågor så som: Vad är viktigast för oss att tänka på och utveckla för att vi ska trivas bättre, för att arbetet skall fungera effektivare, inom gruppen och i relation med kollegor på andra avdelningar/enheter? Finns det områden som är viktiga att förändra/förbättra och som inte tas upp i undersökningen? Tibro kommun Medarbetarundersökning

57 Slutsats 3/3 Viktigt att alla påminner sig om att det är ett delat ansvar: Vad kan jag som medarbetare göra? Vad kan chefen göra? Markörs rekommendation är att organisationen som helhet bör välja ut en eller max två frågor/områden att fokusera på. Även på enheterna bör ett fåtal frågor prioriteras. Att genomföra medarbetarundersökningar är enkelt. Att ta hand om resultaten och skapa önskade effekter ställer krav på hela organisationen. Ofta är ambitionen hög och många frågor listas som åtgärdspunkter. För att öka möjligheterna att åtgärderna genomförs och följs upp är det viktigt att prioritera. Tibro kommun Medarbetarundersökning

58 Kontakt Markör För frågor kontakta: Sofia Boborg Eller Peter Linsér Tibro kommun Medarbetarundersökning

Tibro kommun Medarbetarundersökning Socialtjänsten

Tibro kommun Medarbetarundersökning Socialtjänsten Tibro kommun Medarbetarundersökning 2 Socialtjänsten Innehåll Om undersökningen Genomförande Resultat Hållbart Medarbetarengagemang (HME) Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) Per frågeområde Per fråga Tibro kommun

Läs mer

Enhetsrapport 2015. Pysslingen Förskolor - medarbetare Gläntan

Enhetsrapport 2015. Pysslingen Förskolor - medarbetare Gläntan Enhetsrapport Pysslingen Förskolor - medarbetare Gläntan Svarsfrekvens Gläntan % ( svarande/ mottagare) Svarsfrekvens Pysslingen Förskolor 8% (9 svarande/8 mottagare) Svarsfrekvens AcadeMedia totalt 8%

Läs mer

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda)

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda) Haparanda stad Medarbetarundersökning hösten Totalt (Exklusive timanställda) Presentation Om undersökningen Svarsfrekvens per förvaltning Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram

Läs mer

Pysslingen förskolor Medarbetarundersökning 2013. Gläntan Antal svar: 22 st Svarsfrekvens: 100 procent

Pysslingen förskolor Medarbetarundersökning 2013. Gläntan Antal svar: 22 st Svarsfrekvens: 100 procent Medarbetarundersökning Antal svar: st Svarsfrekvens: procent Presentation Om undersökningen Resultat - NMI, Ledarskap, Engagemang och Attraktivitet Index per frågeområde Resultat per fråga Verksamhetsspecifika

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram Sammanfattning Presentation Om undersökningen Metoden som använts

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten Socialförvaltningen Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Presentation Om undersökningen Metoden som använts är en kombination av webb

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2014. För varje

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2016 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Sammanfattning 3 Fakta om undersökningen 6 Fakta

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 14 Föräldrar förskola Hälsans förskola Antal svar för aktuell förskola: Antal svar för alla förskolor i kommunen: 147 Svarsfrekvens: 43 % Svarsfrekvens: 4 % Presentation

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 475 personer Genomförd av CMA Research AB November 2016

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 475 personer Genomförd av CMA Research AB November 2016 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2016 Socialförvaltningen 475 personer Genomförd av CMA Research AB November 2016 Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2016 Huvudrapport 6933 personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Järfälla kommun Skolundersökning 214 Föräldrar förskola Gullvivan Antal svar för aktuell förskola: 18 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 29 Svarsfrekvens: 2 % Svarsfrekvens: 1 % 2 Presentation Om

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 342 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 342 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015 Socialförvaltningen 342 respondenter Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Sigtuna kommun Skolundersökning Föräldrar grundskola Ekillaskolan årskurs Antal svar för aktuell årskurs: Svarsfrekvens: 9 % Antal svar för aktuell skola: Svarsfrekvens: 9 % Antal svar för alla grundskolor

Läs mer

Medarbetarenkät 2008

Medarbetarenkät 2008 SIDAN Medarbetarenkät 00 (medelvärden) Om undersökningen USK har på uppdrag av stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning genomfört enkäter med stadens medarbetare. Undersökningen är genomförd

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Sigtuna kommun Skolundersökning 2 Föräldrar grundskola Norrbackaskolan årskurs 3 Antal svar för aktuell årskurs: 2 Svarsfrekvens: 3 % Antal svar för aktuell skola: 2 Svarsfrekvens: 3 % Antal svar för alla

Läs mer

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen, syfte och metod 2 Fakta om undersökningen, svarsfrekvens 3 Stöd för tolkning

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola

Solna stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola Solna stad Skolundersökning 2 Föräldrar förskola Glädjen Antal svar för aktuell förskola: 2 st. Svarsfrekvens: 5 procent Antal svar totalt för alla förskolor: st. Svarsfrekvens: 51 procent Presentation

Läs mer

Skövde kommun Medarbetarundersökning 2015 Totalresultat

Skövde kommun Medarbetarundersökning 2015 Totalresultat Medarbetarundersökning Totalresultat Innehåll Om undersökningen Genomförande Resultat NöjdMedarbetarIndex (NMI) Per frågeområde Per fråga Statistisk prioriteringsanalys (Tabell) Slutsats Hållbart MedarbetarEngagemang

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Sigtuna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar grundskola Bergius årskurs Antal svar för aktuell årskurs: 2 Svarsfrekvens: 1 % Antal svar för aktuell skola: 2 Svarsfrekvens: 1 % Antal svar för alla grundskolor

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Chef/Medarbetare

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Chef/Medarbetare Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten 22 / Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Presentation Om undersökningen Metoden som använts är en kombination av webb och postala enkäter.

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola BMA- Göran Perssons väg Antal svar för aktuell förskola: 3 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 5 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola

Solna stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola Solna stad Skolundersökning 213 Föräldrar förskola Kyrkans förskola - Näckrosgård Antal svar för aktuell förskola: 2 st. Svarsfrekvens: 8 procent Antal svar totalt för alla förskolor: 189 st. Svarsfrekvens:

Läs mer

Helsingborgs stad Socialförvaltningen

Helsingborgs stad Socialförvaltningen Helsingborgs stad Socialförvaltningen 336 respondenter Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Föräldrakoop. Lingontuvan Antal svar för aktuell förskola: 29 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 91 % Svarsfrekvens: 59 % 2

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Lidingö kommun Skolundersökning 24 Föräldrar förskola Mimers Källa, föräldrakooperativ Antal svar för aktuell förskola: 22 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 8 Svarsfrekvens: % Svarsfrekvens: %

Läs mer

Medarbetarenkät 2011

Medarbetarenkät 2011 Medarbetarenkät 0 Utbildningsförvaltningen Johannes skola Om undersökningen 0 Utrednings- och Statistikkontoret AB (USK) har på uppdrag av stadsledningskontorets personalpolitiska avdelning genomfört enkäter

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Järfälla kommun Skolundersökning Föräldrar grundskola Aspnässkolan Antal svar för aktuell skola: 29 Antal svar för alla grundskolor i kommunen: 16 Svarsfrekvens: % Svarsfrekvens: 62 % 2 Presentation Om

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Solna kommun Skolundersökning 2 Föräldrar grundskola Granbackaskolan årskurs 5 Antal svar för aktuell årskurs: 7 Svarsfrekvens: % Antal svar för aktuell skola: 34 Svarsfrekvens: % Antal svar för alla grundskolor

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

Medarbetarundersökning Avdelning: SOK SVO

Medarbetarundersökning Avdelning: SOK SVO Medarbetarundersökning 2015 Avdelning: Motivation eller bra bra Väsby Mitt känns meningsfullt 0% 1% 2% 31% 65% 295 90 90 89 Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga 1% 16% 42% 37% 295 77 79 80 Jag ser

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Paviljongen Vallmon Antal svar för aktuell förskola: 28 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 1 Svarsfrekvens: 2 % Svarsfrekvens: 5 % 2 Presentation

Läs mer

Punkt 18: M edarbetarenkät 2015

Punkt 18: M edarbetarenkät 2015 2016-06-09 Punkt 18: M edarbetarenkät 2015 Förslag till beslut i styrelsen att anteckna informationen Medarbetarenkät 2015 Indexresultat medarbetarenkät 2014/2015 2016-06-09 AF/AS 2015 2014 Göteborgs Stad

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Sigtuna kommun Skolundersökning 24 Föräldrar grundskola Odensala skola årskurs 5 Antal svar för aktuell årskurs: 6 Svarsfrekvens: 67 % Antal svar för aktuell skola: 4 Svarsfrekvens: 64 % Antal svar för

Läs mer

Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 Resultatrapporter

Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 Resultatrapporter Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 rapporter Innehåll: rapport Redovisning per frågeområde och delfråga HME Hållbart medarbetarengagemang 1 (14) Medarbetarundersökning 2015 Botkyrka kommun rapport

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola BMA-Charlottenburg Antal svar för aktuell förskola: 25 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 6 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Backens förskola Antal svar för aktuell förskola: 2 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 69 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 214 Föräldrar förskola Spanska skolans förskola Antal svar för aktuell förskola: 9 Antal svar för alla förskolor i kommunen: Svarsfrekvens: 24 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012 1 Arvika kommun medarbetarundersökning rapport - 2012 Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning o bolag) 2012: 1739 av 2385 (73%) Skala 1-5: (1=instämmer inte alls... 5=instämmer helt) 4-5 grön stapel

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning Föräldrar förskola Klöverns förskola Antal svar för aktuell förskola: 2 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 2 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Sundbyberg stad Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Ängskolan F-6

Sundbyberg stad Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Ängskolan F-6 Sundbyberg stad Skolundersökning Föräldrar grundskola Ängskolan F- Antal svar Ängskolan F-: ( %) Antal svar samtliga kommunala grundskolor: ( %) Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram Resultat

Läs mer

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Huvudresultat Mars 2010 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun 2010, sid 1 Fakta om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att ta reda på

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sundbybergs stad Skolundersökning Föräldrar förskola Ekorrens förskola Antal svar för Ekorrens förskola: st. Svarsfrekvens: 6 procent Antal svar för Kommunala förskolan totalt: st. Svarsfrekvens: 6 procent

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sundbybergs stad Skolundersökning Föräldrar förskola Pluto förskola Antal svar för Pluto förskola: 8 st. Svarsfrekvens: procent Antal svar för Kommunala förskolan totalt: st. Svarsfrekvens: procent Presentation

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Elever grundskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Elever grundskola Sundbybergs stad Skolundersökning 2 grundskola Rissneskolan Antal svar för aktuell grundskola: st. Svarsfrekvens: procent Antal svar totalt för alla grundskolor: st. Svarsfrekvens: procent Presentation

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sundbybergs stad Skolundersökning Föräldrar förskola Västra Brotorps förskola Antal svar för Västra Brotorps förskola: st. Svarsfrekvens: procent Antal svar för Kommunala förskolan totalt: st. Svarsfrekvens:

Läs mer

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Antal svar: 30 Antal medarbetare: 47 Svarsfrekvens: 63,8% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund och syfte 2 Svarsfrekvens

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sundbybergs stad Skolundersökning Föräldrar förskola Dimslöjans förskola Antal svar för Dimslöjans förskola: st. Svarsfrekvens: procent Antal svar för Kommunala förskolan totalt: st. Svarsfrekvens: procent

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Lidingö stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola

Lidingö stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola Lidingö stad Skolundersökning 2 Föräldrar förskola Forellens förskola Antal svar för aktuell förskola: st. Svarsfrekvens: procent Antal svar totalt för alla förskolor: 242 st. Svarsfrekvens: 49 procent

Läs mer

Sundbyberg stad Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Örskolan åk 3

Sundbyberg stad Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Örskolan åk 3 Sundbyberg stad Skolundersökning 215 Föräldrar grundskola Örskolan åk Antal svar Örskolan åk : 9 (41 %) Antal svar samtliga kommunala grundskolor åk : 15 (5 %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sundbybergs stad Skolundersökning 2 Föräldrar förskola Stella Nova förskola Antal svar för Stella Nova förskola: st. Svarsfrekvens: procent Antal svar för Fristående förskolan totalt: st. Svarsfrekvens:

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Lidingö kommun Skolundersökning 214 Föräldrar förskola Montessoriförskolan Äpplet Antal svar för aktuell förskola: 2 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 18 Svarsfrekvens: 91 % Svarsfrekvens: 9 %

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Elever grundskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Elever grundskola Sundbybergs stad Skolundersökning 1 grundskola Skvadronskolan Antal svar för aktuell grundskola: st. Svarsfrekvens: procent Antal svar totalt för alla grundskolor: st. Svarsfrekvens: procent Presentation

Läs mer

Skolundersökning 2014 Elever grundskola

Skolundersökning 2014 Elever grundskola Järfälla kommun Skolundersökning 01 Elever grundskola Engelska skolan, Järfälla årskurs Antal svar för aktuell årskurs: Antal svar för aktuell skola: Antal svar för alla grundskolor i kommunen: 1 Svarsfrekvens:

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola Sundbybergs stad Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Ekorrens förskola Antal svar för aktuell förskola: 1 st. Svarsfrekvens: procent Antal svar totalt för alla förskolor: 11 st. Svarsfrekvens: procent

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola Sundbybergs stad Skolundersökning 23 Föräldrar förskola Pluto förskola Antal svar för aktuell förskola: st. Svarsfrekvens: 2 procent Antal svar totalt för alla förskolor: 4 st. Svarsfrekvens: 58 procent

Läs mer

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN Innehållsförteckning Nöjd Medarbetar Index (NMI) Frågeområden Helhet Arbetssituation Arbetsmiljö Hälsa Kompetens och utveckling Information Mål och visioner Medarbetarsamtal

Läs mer

Medarbetarenkät 2013

Medarbetarenkät 2013 Medarbetarenkät 2013 Medarbetarundersökning 2013 Resultatet från den medarbetarenkät som skickades ut under förra året är nu sammanställt och klart. Här kan ni se resultatet för hela kommunen. Medarbetarenkäten

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Skolundersökning Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Upplands Bro

Skolundersökning Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Upplands Bro Skolundersökning,,,, Upplands Bro Presentation Om undersökningen Svarsfrekvenser Förklaring av diagram Resultat Om undersökningen Undersökningen har genomförts med hjälp av webblänk. En länk samt unika

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Ekorrens förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Ekorrens förskola Sundbybergs stad Skolundersökning 1 Föräldrar förskola Ekorrens förskola Antal svar Ekorrens förskola: (7 %) Antal svar samtliga kommunala förskolor: 16 (64 %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt 2016

Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt 2016 Bilaga 4 Sida 1 Styrelsen (2016-04-26) Handläggare: Karin Richardsson Tel: 031-368 40 70 E-post: karin.richardsson@goteborg.com Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt

Läs mer

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten AB Familjebostäder Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat från medarbetarenkäten 2012. I stadens arbete med att vara en

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön Kön Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag I samarbete med Respondenter 1330 363 Svar 1042 297 Svarsfrekvens 78% 82% NMI & Index 74 75 78 68 64 67 65 66 68 53 55 59 HME-Index NMI

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Lekplatsvägens förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Lekplatsvägens förskola Sundbybergs stad Skolundersökning 15 Föräldrar förskola Lekplatsvägens förskola Antal svar Lekplatsvägens förskola: 5 (73 %) Antal svar samtliga kommunala förskolor: 6 (6 %) 1 Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Information. Västerviks kommunkoncern Beställda: 3306 Antal svarande: 2653 Svarsfrekvens: 80,2% Skala 1-10 där 1-4 är lågt, 5-7 mellan och 8-10 högt.

Information. Västerviks kommunkoncern Beställda: 3306 Antal svarande: 2653 Svarsfrekvens: 80,2% Skala 1-10 där 1-4 är lågt, 5-7 mellan och 8-10 högt. Information Arbetsbelastning Arbetsbelastning forts. Återhämtning Mål och resultat Samarbete/Gemenskap Samarbete/Gemenskap forts. Ledarskap Arbetstillfredställelse Delaktighet Hälsa Jämförelsevärden Värderingsfaktorer

Läs mer

AB Familjebostäder Övergripande rapport

AB Familjebostäder Övergripande rapport AB Familjebostäder Övergripande rapport Medarbetarenkät AB Familjebostäder Medarbetarenkät Medarbetarenkät ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (14) Medarbetarundersökning 2016 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän): 1875 av

Läs mer

Sigtuna kommun Skolundersökning 2016 Föräldrar förskola Montessori Mälaren förskola

Sigtuna kommun Skolundersökning 2016 Föräldrar förskola Montessori Mälaren förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 216 Föräldrar förskola Montessori Mälaren förskola Antal svar: 2 (svarsfrekvens: 83 %) Antal svar Sigtuna, alla förskolor: 139 (svarsfrekvens: 1 %) 1 Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Fastebol förskola

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Fastebol förskola Järfälla kommun Skolundersökning 15 Föräldrar förskola Fastebol förskola Antal svar: 58 (svarsfrekvens: 95 %) Antal svar Järfälla, alla förskolor: 71 (svarsfrekvens: 66 %) 1 Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes Malmö stad 1 (1) Datum 2014-05-14 Handläggare Sara Mellander Planeringssekreterare Sara.Mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Medarbetarenkät 2014 FRI-2014-2099 Sammanfattning Sedan 2006 genomför Malmö stad

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Magelungen Medarbetarundersökning 2016

Magelungen Medarbetarundersökning 2016 Magelungen Medarbetarundersökning 2016 Total Magelungen Antal svarande: 307 st 307 64 % Innehållsförteckning Sammanfattning 3 NMI - Nöjd Medarbetar Index 5 Enkätområden 10 Helhet 11 Arbetssituation 13

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar familjedaghem Familjedaghem totalt. Antal svar Familjedaghem totalt: 30 (59 %)

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar familjedaghem Familjedaghem totalt. Antal svar Familjedaghem totalt: 30 (59 %) Sundbybergs stad Skolundersökning 215 Föräldrar familjedaghem Familjedaghem totalt Antal svar Familjedaghem totalt: (59 %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram Resultat - Per fråga - NöjdKundIndex

Läs mer

RAPPORT. SHIS Bostäder Medarbetarenkät 2014 SHIS STATISTIK OCH UTREDNINGAR UPPDRAGSNUMMER 3583299000 2014-04-18

RAPPORT. SHIS Bostäder Medarbetarenkät 2014 SHIS STATISTIK OCH UTREDNINGAR UPPDRAGSNUMMER 3583299000 2014-04-18 Bostäder Medarbetarenkät 2014 UPPDRAGSNUMMER 3583299000 STATISTIK OCH UTREDNINGAR . Om undersökningen Sweco har på uppdrag av Bostäder genomfört en medarbetarundersökning med stiftelsens medarbetare. Undersökningen

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Pluto förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Pluto förskola Sundbybergs stad Skolundersökning 215 Föräldrar förskola Pluto förskola Antal svar Pluto förskola: 25 ( %) Antal svar samtliga kommunala förskolor: 132 ( %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Lysande förskolan

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Lysande förskolan Sundbybergs stad Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Lysande förskolan Antal svar Lysande förskolan: (2 %) Antal svar samtliga fristående förskolor: (7 %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av

Läs mer

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Engelska skolan, Järfälla åk 8

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Engelska skolan, Järfälla åk 8 Järfälla kommun Skolundersökning Föräldrar grundskola Engelska skolan, Järfälla åk 8 Antal svar: 6 (svarsfrekvens: %) Antal svar Järfälla åk 8 totalt: 3 (svarsfrekvens: 8 %) Innehåll Om undersökningen

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Ur o Skur Skogsbacken

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Ur o Skur Skogsbacken Järfälla kommun Skolundersökning Föräldrar förskola Ur o Skur Skogsbacken Antal svar: 63 (svarsfrekvens: 8 %) Antal svar Järfälla, alla förskolor: 7 (svarsfrekvens: 66 %) Innehåll Om undersökningen Förklaring

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt.

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt. Faktorer - diagram 1 Faktorer - procent 2 Faktor 6+5 4+3 2+1 Bortfall Mottagare Arbetsbelastning 38,5% 30,5% 30,3% 0,7% 3,67 Arbetskamrater 84,5% 12,0% 2,8% 0,7% 5,33 Arbetsrelaterade besvär 43,9% 28,1%

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2016 Föräldrar förskola Milots förskola, finska

Sundbybergs stad Skolundersökning 2016 Föräldrar förskola Milots förskola, finska Sundbybergs stad Skolundersökning 216 Föräldrar förskola Milots förskola, finska Antal svar Milots förskola, finska: 12 (67 %) Antal svar samtliga kommunala förskolor: 1656 (72 %) 1 Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen?

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen? MEDARBETARBAROMETERN RESULTAT 2014 Hej! I slutet av år 2014 fick alla våra medarbetare med månadslön möjlighet att fylla i den årliga medarbetarenkäten. Syftet med undersökningen är att man anonymt ska

Läs mer

AcadeMedia - Läsanvisningar

AcadeMedia - Läsanvisningar AcadeMedia - Läsanvisningar Kund- och medarbetarundersökning 215 Stockholm mars 215 Markör Örebro Kungsgatan 1 71 47 Örebro Fax: 19-16 16 17 Markör Stockholm Virkesvägen 24 12 3 Stockholm Fax: 8-716 83

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Vittra, Brotorp fsk

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Vittra, Brotorp fsk Sundbybergs stad Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Vittra, Brotorp fsk Antal svar Vittra, Brotorp fsk: 42 (2 %) Antal svar samtliga fristående förskolor: 6 ( %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013 Riksbanken Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB September 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Riksbanken beslutade att 2011 genomföra en medarbetarundersökning. Målgrupp

Läs mer

Daglig g verksamhet/boende med särskild service/personlig assistans Mariann G Luthman 1

Daglig g verksamhet/boende med särskild service/personlig assistans Mariann G Luthman 1 Brukarundersökning 2013 Daglig g verksamhet/boende med särskild service/personlig assistans Mariann G Luthman 1 Syfte mäta utifrån brukarperspektivet i styrkortet Brukarna/kunderna upplever att de får

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2011-12-19 2011 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB. November 2013

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB. November 2013 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Bild 1. Medarbetarundersökning September 2013

Bild 1. Medarbetarundersökning September 2013 Bild 1 Medarbetarundersökning September 2013 FÖRÄNDRINGSARBETE ÅTERKOPPLING UPPFÖLJNING Kvalitetssäkring FÖRSTUDIE Syfte Mål PROJEKTPLAN När/Hur? Information Ansvarsfördelning STRUKTUR Enkätutformning

Läs mer

Resultat medarbetarundersökning 2014

Resultat medarbetarundersökning 2014 Resultat medarbetarundersökning 2014 Svarfrekvens 65% 2014 72% Kommentar svarfrekvens Svarsfrekvensen är något bättre i år men arbete för att förbättra svarfrekvensen ytterligare behöver göras till kommande

Läs mer

Tabell 1 Betygsindex, medelbetyg och svarsfördelning Sthlm:s polismyndighet

Tabell 1 Betygsindex, medelbetyg och svarsfördelning Sthlm:s polismyndighet Tabell 1 Betygsindex, medel och sfördelning Sthlm:s polismyndighet Antal ande: 4 323 ande : 73 n och sfördelning för frågorna i Polisens medarbetarundersökning. På en skala 1-10 har medarbetarna för varje

Läs mer