Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010"

Transkript

1 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010

2 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Svarsfrekvens 5 Stöd för tolkning av resultat 6 NMI Nöjd Medarbetar Index 8 Helhetsintryck 12 Motivation och arbetsglädje 14 Samarbete 28 Ledarskap 31 Medarbetarsamtal 36 Arbetsplatsträffar 38 Arbetsklimat och hälsa 41 Rehabilitering 48 Sysselsättningsgrad 52 Attraktiv arbetsgivare 53 Mål, styrning och resultatinriktning 19 Information 22 Bilagor Kompetens och utvecklingsmöjligheter 25

3 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 2 Sammanfattning Helhetsresultatet i nivå med 2008 Resultaten på totalnivå ligger överlag i nivå med 2008 års undersökning. Det sammanfattande måttet, NMI, hamnar på 3,83, vilket är marginellt lägre än 2008 års resultat (3,85). De tydligaste skillnaderna är att lägre resultat nu nås inom områdena Medarbetarsamtal och Arbetsplatsträffar. Kvinnor är precis som 2008 överlag mer nöjda än män. Äldre medarbetare är mestadels mer nöjda än de yngre. Viktigt med delaktighet på arbetsplasten Nästan en femtedel av medarbetarna upplever inte att de är delaktiga och kan påverka sin arbetssituation. Denna fråga är av stor vikt för hur medarbetarna ser på sin arbetssituation som helhet. Det är även av stor vikt att medarbetarna känner att de har en rimlig arbetsbelastning och att de krav som ställs på dem upplevs som rimliga. Fler har haft medarbetarsamtal En högre andel än 2008 uppger att har haft ett medarbetarsamtal under de senaste 12 månaderna. Däremot är medarbetarna något mindre nöjda med samtalen än tidigare. Även gällande arbetsplatsträffarna nås ett lägre resultat. Bland annat upplever medarbetarna nu i något lägre utsträckning än tidigare att de åtgärder som man beslutar om under samtalen blir genomförda. Färre än tidigare anser också att arbetsplatsträffar hålls tillräckligt ofta. Mestadels goda betyg åt ledarskapet Cheferna inom kommunen får ett överlag godkänt betyg, och två av tre är som helhet nöjda med sin närmaste chef. Medarbetarna upplever i högre utsträckning än tidigare att deras chef visar att han/hon litar på dem. Ett något bättre resultat än 2008 uppnås även i fråga om chefernas förmåga att ge kritik.

4 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 3 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Undersökningens syfte är att få en bild av hur medarbetarna inom Skellefteå kommun upplever sin arbetssituation. Resultatet jämförs även med 2008 års mätning, för att se inom vilka områden attityderna till arbetet har förändrats. Genomförande Undersökningen har genomförts under september - december 2010 av CMA Research AB, se för mer information. Datainsamling har genomförts under perioden 11 oktober 5 november Projektledare på CMA: Fredrik Wennström. Kontaktperson på Skellefteå kommun: Annika Sjöström Metod Medarbetarna har besvarat frågorna med hjälp av en webbaserad enkät medarbetare fick antingen ett e- postmeddelande eller ett brev med inloggningsuppgifter till enkäten. Påminnelser har gått ut till de medarbetare som inte besvarat enkäten vid påminnelsetillfället. Totalt har 6230 svar inkommit, vilket ger en svarsfrekvens på 80 procent och är ett bra underlag för att dra slutsatser om inställningen bland Skellefteå kommuns medarbetare. Även i 2008 års mätning uppgick svarsfrekvensen till 80 procent. Enkät Årets enkät har endast förändrats marginellt mot 2008 års undersökning.

5 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 4 Fakta om respondenterna Kön 77 procent av respondenterna är kvinnor och 23 procent är män. Anställningstid Mer än 10 år 70% Ålder 6 10 år 16% år 42% 2 5 år 11% år 29% Mindre än 2 år 3% år 21% 0% 25% 50% 75% - 30 år 8% 0% 25% 50% 75% 97 procent är tillsvidareanställda (96 procent 2008) och övriga 3 procent har tidsbegränsad anställning (vikariat, projekt eller liknande). 6 procent var vid den tidpunkt då de svarade på enkäten sjukskrivna, föräldralediga, tjänstlediga för studier eller för att pröva annat arbete utanför kommunen/bolaget (8 procent 2008).

6 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 5 Svarsfrekvens Totalt har 6230 av 7780 medarbetare besvarat enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 80 procent. I den grupp som fick inloggningsuppgifter och länk till enkäten direkt via e-post uppgår svarsfrekvensen till 84 procent. Svarsfrekvensen i den grupp som fick brev med inloggningsuppgifter hemskickat är 74 procent. Antal svar Svarsfrekvens Kommunhälsan % Polaris 6 100% Räddningstjänsten 46 98% Bygg- och Miljökontoret 89 98% Kommunledningskontoret % Skellefteå museum 27 93% Skebo 54 92% Fritidskontoret % Restaurangen 7 88% Västerbottensteatern 34 87% Tekniska kontoret % Gymnasiekontoret % Fastighetskontoret % Socialkontoret % Skol- och Kulturkontoret % Skellefteå EnergiUnderhåll 80 78% Skellefteåbuss % Totalt %

7 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 6 Stöd för tolkning av resultat Indexresultat Inledningsvis finns en bild som visar det totala resultat för NMI Nöjd Medarbetar Index. NMI är ett sammanfattande resultat för medarbetarnas inställning till sin arbetssituation. Indexet är uppbyggt av de tio frågeområden som finns i enkäten. Indexen baseras på samma skala som de bakomliggande enkätfrågorna, dvs. ett till fem, med fem som högsta värde. Svarsfördelning per frågeområde Alla frågeställningar som har bedömts på en femgradig skala redovisas enligt figuren nedan. Gröna fält är den andel medarbetare som har markerat en fyra eller femma på skalan, gula fält är andelen medarbetare som har markerat en trea, och röda fält är den andel medarbetare som har markerat en etta eller tvåa. Till höger om figuren visas medelvärdet för frågeställningen. Dessutom visas andelen som inte tagit ställning i frågan. Andelar och medelvärden är beräknade endast för dem som har tagit ställning i frågan. Medel Ingen åsikt Jag har en rimlig arbetsbelastning ,4 11% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) Neutral (3) Instämmer inte (1-2)

8 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 7 Stöd för tolkning av resultat Tolkning av åtgärdsmatris För varje frågeområde finns en så kallad åtgärdsmatris. I åtgärdsmatrisen visas vilka faktorer man får bäst utväxling av att prioritera och här delas faktorerna in i tre fält: Faktorer inom grönt fält har stor påverkan på medarbetarnas helhetsinställning till sin arbetssituation och bidrar idag i hög grad positivt till nöjdheten. Detta är områden där det bör säkerställas att den goda prestationen upprätthålls. Faktorer inom rött fält har också stor påverkan på medarbetarnas helhetsinställning men de påverkar i hög grad nöjdheten negativt. De definieras därför som förbättringsområden. Faktorer inom grått fält har relativt låg påverkan på medarbetarnas syn på arbetssituationen idag, vilket innebär att medarbetarna kan vara både missnöjda och nöjda med dessa faktorer utan att det påverkar nöjdheten. Det är dock viktigt att bevaka dessa eftersom faktorernas påverkan kan öka, till exempel om inställningen skulle försämras. På åtgärdsmatrisens axlar visas dels prestation, dvs. medarbetarnas medelbetyg på varje fråga, och dels påverkan på helhetsattityden. Påverkan är ett sambandsmått (korrelation) som anger hur starkt samband varje enskild fråga har med helhetsfrågan: Jag är som helhet nöjd med min arbetssituation. Prestation Hög ( 3,85) Låg (<3,55) Medel (3,55-3,84) Påverkan Låg Medel Hög

9 Nöjd Medarbetar Index NMI Resultat 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 8 NMI - Nöjd Medarbetar Index är ett sammanfattande resultat för medarbetarnas inställning till sin arbetssituation. Indexet är uppbyggt av ett antal områden (Delindex) utifrån de frågeområden som finns i enkäten. Motivation och arbetsglädje 4,2 Samarbete 4,1 Mål, styrning och resultatinriktning 3,9 Arbetsplatsträffar 3,8 Medarbetarsamtal 3,8 Ledarskap 3,8 NMI 3,83 Information 3,8 Kompetens och utvecklingsmöjligheter 3,8 Helhetsintryck 3,6 Arbetsklimat och hälsa 3,5

10 Nöjd Medarbetar Index NMI Jämförelse med 2008 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 9 NMI ligger på en marginellt lägre nivå än vid föregående undersökning (3, ). De tydligaste skillnaderna är lägre resultat inom områdena Arbetsplatsträffar och Medarbetarsamtal. NMI 3,83 Motivation och arbetsglädje * Samarbete Mål, styrning och resultatinriktning * Arbetsplatsträffar Medarbetarsamtal Ledarskap * Information * Kompetens och utvecklingsmöjligheter Helhetsintryck Arbetsklimat och hälsa * Vissa frågor som ingår i dessa index är nya för i år 4,2 4,1 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,6 3,

11 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 10 NMI Nöjd Medarbetar Index Kvinnor är överlag mer nöjda än män inom alla områden förutom Arbetsklimat och hälsa. Resultatet för NMI och flera av delindexen ökar med medarbetarnas ålder. Den grupp som har arbetat åt kommunen mindre än två år uppvisar det högsta NMI-värdet. Kön Ålder Anställningstid Kvinnor Män år år år år < 2 år 2-5 år 6-10 år > 10 år Totalt NMI 3,87 3,72 3,73 3,78 3,84 3,87 3,96 3,80 3,74 3,85 3,83 Motivation och arbetsglädje 4,2 4,1 4,0 4,1 4,2 4,2 4,3 4,1 4,1 4,2 4,2 Samarbete 4,1 4,0 4,0 4,0 4,1 4,1 4,2 4,0 4,0 4,1 4,1 Mål, styrning och resultatinriktning 4,0 3,8 3,7 3,9 4,0 4,0 3,8 3,8 3,8 4,0 3,9 Arbetsplatsträffar 3,9 3,7 3,8 3,8 3,9 3,9 4,0 3,8 3,8 3,9 3,8 Medarbetarsamtal 3,9 3,6 3,8 3,8 3,9 3,8 3,7 3,8 3,7 3,9 3,8 Ledarskap 3,9 3,7 3,7 3,8 3,8 3,8 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8 Information 3,9 3,6 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7 3,7 3,8 3,8 Kompetens och utvecklingsmöjligheter 3,8 3,6 3,7 3,7 3,8 3,8 3,9 3,7 3,7 3,8 3,8 Helhetsintryck 3,6 3,5 3,6 3,5 3,6 3,6 4,0 3,7 3,5 3,6 3,6 Arbetsklimat och hälsa 3,4 3,6 3,4 3,4 3,5 3,6 3,9 3,5 3,4 3,5 3,5

12 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 11 NMI Nöjd Medarbetar Index Figuren nedan visar Skellefteås NMI-resultat jämfört med andra medarbetarundersökningar utförda av CMA Skellefteå ligger över genomsnittet för liknande undersökningar i andra kommuner. Observera dock att beräkningen av NMI inte är identisk i dessa undersökningar. NMI-värde Skellefteå kommun ,83 Genomsnitt kommuner Genomsnitt offentlig sektor Genomsnitt privat sektor 3,72 3,70 3,93

13 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 12 Helhetsintryck Ingen Medel åsikt Det är sannolikt att jag fortfarande arbetar åt samma arbetsgivare om tre år ,9 6% Jag kan rekommendera andra att söka jobb hos min arbetsgivare ,6 3% Jag är som helhet nöjd med min arbetssituation ,6 1% Jag är som helhet nöjd med min arbetsgivare ,6 1% Jag upplever att Skellefteå kommun/bolaget är en attraktiv arbetsgivare Min arbetsgrupp har arbetat med resultatet från förra medarbetarundersökningen 47 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) Neutral (3) Instämmer inte (1-2) ,4 4% Medel Ingen åsikt 2,9 25% Jag har märkt en positiv förändring utifrån det arbetet ,7 38% % 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) Neutral (3) Instämmer inte (1-2) 38

14 Helhetsintryck Jämförelse mot 2008 Helhetsattityderna ligger i stort sett kvar på 2008 års nivåer. Ett något lägre resultat nås i frågan om kommunen/bolaget är en attraktiv arbetsgivare. Det är sannolikt att jag fortfarande arbetar åt samma arbetsgivare om tre år Jag kan rekommendera andra att söka jobb hos min arbetsgivare Jag är som helhet nöjd med min arbetssituation Jag är som helhet nöjd med min arbetsgivare Jag upplever att Skellefteå kommun/bolaget är en attraktiv arbetsgivare Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 13 Medarbetarna upplever i lägre utsträckning än tidigare att deras arbetsgrupp har arbetat med resultatet från föregående undersökning. 3,4 3,6 3,6 3,6 3, Min arbetsgrupp har arbetat med resultatet från förra medarbetarundersökningen Jag har märkt en positiv förändring utifrån det arbetet 2,7 2,

15 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 14 Motivation och arbetsglädje Inom detta område nås överlag goda resultat. Bland annat upplever medarbetarna i hög utsträckning att de känner engagemang och trivs med sina arbetsuppgifter. Medel Ingen åsikt Jag försöker uppnå det som förväntas av mig ,8 0% Jag känner engagemang i mitt arbete ,3 0% Jag trivs med mina arbetsuppgifter ,1 0% Vi har bra gemenskap och sammanhållning i vår arbetsgrupp 4,1 1% Jag känner motivation i mitt arbete ,1 0% Jag känner mig nöjd med vad jag uträttar på jobbet ,0 1% Det känns roligt att gå till jobbet ,0 0% Det är en bra stämning på jobbet ,0 1% 77 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) Neutral (3) Instämmer inte (1-2) 15 7

16 Motivation och arbetsglädje Jämförelse mot 2008 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 15 Resultaten inom detta område ligger marginellt under 2008 års värden. Notera att frågan om engagemang är ny för i år. Jag försöker uppnå det som förväntas av mig 4,8 Jag känner engagemang i mitt arbete * Jag trivs med mina arbetsuppgifter Vi har bra gemenskap och sammanhållning i vår arbetsgrupp Jag känner motivation i mitt arbete Jag känner mig nöjd med vad jag uträttar på jobbet * Frågan är ny för i år Det känns roligt att gå till jobbet Det är en bra stämning på jobbet 4,3 4,1 4,1 4,1 4,0 4,0 4,

17 Motivation och arbetsglädje Åtgärdsmatris Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid Frågor 1. Jag känner motivation i mitt arbete 2. Jag försöker uppnå det som förväntas av mig 3. Jag känner engagemang i mitt arbete Prestation 4. Jag trivs med mina arbetsuppgifter 5. Vi har bra gemenskap och sammanhållning i vår arbetsgrupp 6. Det är en bra stämning på jobbet 7. Det känns roligt att gå till jobbet 8. Jag känner mig nöjd med vad jag uträttar på jobbet Påverkan Vårda Förbättra Övervaka

18 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 17 Motivation och arbetsglädje Bilden nedan visar fördelningen av svar på frågorna om medarbetarna känner motivation samt om de som helhet är nöjda med sin arbetssituation. 18 procent är som helhet mindre nöjda med sin arbetssituation och känner samtidigt låg motivation i sitt arbete. På nästa sida beskrivs vad som särskiljer denna och övriga grupper. Helhetsnöjdhet Låg (Betyg 1-3) Hög (Betyg 4-5) Hög (Betyg 4-5) Motivation Låg (Betyg 1-3) Motiverade men ej nöjda 24% 54% NMI: 3,58 NMI: 4,19 Varken motiverade eller nöjda Motiverade och nöjda Nöjda men ej motiverade 18% 4% NMI: 3,15 NMI: 3,75

19 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 18 Motivation och arbetsglädje Missnöjda men motiverade Medarbetarna i denna grupp är mindre nöjda med sin arbetssituation som helhet, men är ändå motiverade och engagerade. En fjärdedel av kvinnorna hamnar i denna grupp, men bara en femtedel av männen. Nöjda och motiverade Denna grupp uppvisar högre resultat än genomsnittet inom samtliga delområden. Äldre medarbetare är här klart överrepresenterade. Även en hög andel av de som arbetat mindre än två år åt kommunen/ bolaget tillhör denna grupp. Missnöjda och omotiverade Inom denna grupp nås de lägsta resultaten för NMI och samtliga av dess delområden. Män och medarbetare under 40 år är här något överrepresenterade. Nöjda men omotiverade Män och medarbetare yngre än 30 år är här något överrepresenterade. De som har arbetat inom Skellefteå kommun/bolaget i två till fem år är också något överrepresenterade i denna grupp.

20 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 19 Mål, styrning och resultatinriktning I min arbetsgrupp sätter vi kunden/medborgaren i centrum ,5 1% Medel Jag vet vilka krav som ställs på mig i mitt arbete ,5 1% Jag tar egna initiativ i mitt arbete för att nå målen ,3 2% Mitt arbete medverkar till att vi har en hög kvalitet på våra tjänster I min arbetsgrupp utför vi arbetsuppgifterna på ett effektivt sätt Ingen åsikt 4,3 2% 4,1 2% Jag är delaktig i att sätta arbetsgruppens mål ,1 2% Jag kan ge exempel på hur jag arbetar enligt värdegrunden i min vardag 4,0 4% Jag känner till de individuella lönekriterier som gäller hos oss ,9 2% Jag känner till nämndens/bolagets uppsatta mål (enligt styrkortet) ,9 2% Jag har kunskap om vår förvaltnings/vårt bolags organisation ,8 2% Jag är medveten om arbetsgruppens budget och ekonomi ,8 2% Jag har möjlighet att påverka utvecklingen av vår verksamhet ,4 2% Det finns en bra balans mellan min arbetsprestation och min 2,7 3% lön % 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) Neutral (3) Instämmer inte (1-2)

21 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 20 Mål, styrning och resultatinriktning Jämförelse mot 2008 I min arbetsgrupp sätter vi kunden/medborgaren i centrum Jag vet vilka krav som ställs på mig i mitt arbete * Jag tar egna initiativ i mitt arbete för att nå målen Mitt arbete medverkar till att vi har en hög kvalitet på våra tjänster I min arbetsgrupp utför vi arbetsuppgifterna på ett effektivt sätt * Jag är delaktig i att sätta arbetsgruppens mål Jag kan ge exempel på hur jag arbetar enligt värdegrunden i min vardag * Jag känner till de individuella lönekriterier som gäller hos oss Jag känner till nämndens/bolagets uppsatta mål (enligt styrkortet) Jag har kunskap om vår förvaltnings/vårt bolags organisation Jag är medveten om arbetsgruppens budget och ekonomi 4,5 4,5 4,3 4,3 4,1 4,1 4,0 3,9 3,9 3,8 3,8 Jag har möjlighet att påverka utvecklingen av vår verksamhet * 3,4 Det finns en bra balans mellan min arbetsprestation och min lön * Frågorna är nya för i år 2,

22 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 21 Mål, styrning och resultatinriktning Åtgärdsmatris Vårda Förbättra Övervaka Påverkan Prestation Frågor 1. Jag kan ge exempel på hur jag arbetar enligt värdegrunden i min vardag 2. Jag känner till nämndens/bolagets uppsatta mål (enligt styrkortet) 3. Jag är delaktig i att sätta arbetsgruppens mål 4. Jag tar egna initiativ i mitt arbete för att nå målen 5. Jag har kunskap om vår förvaltnings/vårt bolags organisation 6. Jag har möjlighet att påverka utvecklingen av vår verksamhet 7. Jag är medveten om arbetsgruppens budget och ekonomi 8. Mitt arbete medverkar till att vi har en hög kvalitet på våra tjänster 9. I min arbetsgrupp sätter vi kunden/medborgaren i centrum 10. I min arbetsgrupp utför vi arbetsuppgifterna på ett effektivt sätt 11. Jag vet vilka krav som ställs på mig i mitt arbete 12. Jag känner till de individuella lönekriterier som gäller hos oss 13. Det finns en bra balans mellan min arbetsprestation och min lön

23 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 22 Information Medarbetarna instämmer i mycket hög utsträckning i att de själva tar ansvar för att hitta den information de behöver. Samtidigt upplever dock endast hälften att de inom deras förvaltning/bolag har bra inforationskanaler. Jag tar själv ansvar för att söka den information jag behöver ,4 1% Den information jag behöver för att kunna göra ett bra arbete finns tillgänglig Medel Ingen åsikt 3,9 1% Jag har lätt att hitta den information jag behöver ,8 1% Den information jag får från närmaste chef och från övrig ledning inom förvaltningen/ bolaget är samstämmig Jag anser att vi har bra informationskanaler inom förvaltningen/bolaget % 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) Neutral (3) Instämmer inte (1-2) ,6 8% 3,4 4%

24 Information Jämförelse mot 2008 Resultatet inom detta område ligger mestadels i linje med 2008 års värden. Ett något lägre resultat nås dock i frågan om medarbetarna har lätt att hitta den information de behöver. Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 23 Notera att den andra frågan är ny för i år. Jag tar själv ansvar för att söka den information jag behöver 4,4 Den information jag behöver för att kunna göra ett bra arbete finns tillgänglig * Jag har lätt att hitta den information jag behöver Den information jag får från närmaste chef och från övrig ledning inom förvaltningen/ bolaget är samstämmig Jag anser att vi har bra informationskanaler inom förvaltningen/bolaget * Frågan är ny för i år 3,9 3,8 3,6 3,

25 Information Åtgärdsmatris Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid Frågor 1. Den information jag behöver för att kunna göra ett bra arbete finns tillgänglig 2. Jag har lätt att hitta den information jag behöver Prestation 3. Jag tar själv ansvar för att söka den information jag behöver 4. Jag anser att vi har bra informationskanaler inom förvaltningen/bolaget 5. Den information jag får från närmaste chef och från övrig ledning inom förvaltningen/ bolaget är samstämmig Påverkan Vårda Förbättra Övervaka

26 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 25 Kompetens och utvecklingsmöjligheter De allra flesta upplever att de har den kompetens de behöver för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Var tionde anser dock inte att deras kompetens tas tillvara på ett bra sätt. Drygt en fjärdedel upplever inte att de har möjlighet att pröva nya arbetsuppgifter. Jag har den kompetens som krävs för att jag ska kunna utföra mina arbetsuppgifter Medel Ingen åsikt 4,4 1% Mina kunskaper/erfarenheter tas tillvara på ett bra sätt ,8 2% Jag har möjlighet att delta i den utbildning/kompetensutveckling som jag behöver 3,8 2% Hos oss får nyanställda en bra introduktion ,5 13% Jag har möjlighet att pröva nya arbetsuppgifter ,2 6% % 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) Neutral (3) Instämmer inte (1-2)

27 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 26 Kompetens och utvecklingsmöjligheter Jämförelse mot 2008 Resultatet inom detta område är generellt något högre än Framförallt upplever medarbetarna nu i något högre utsträckning att de har möjlighet att delta i den utbildning och kompetensutveckling de behöver. Jag har den kompetens som krävs för att jag ska kunna utföra mina arbetsuppgifter Mina kunskaper/erfarenheter tas tillvara på ett bra sätt Jag har möjlighet att delta i den utbildning/kompetensutveckling som jag behöver Hos oss får nyanställda en bra introduktion 3,5 3,8 3,8 4,4 Jag har möjlighet att pröva nya arbetsuppgifter 3,

28 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 27 Kompetens och utvecklingsmöjligheter Åtgärdsmatris Frågor Prestation 1. Hos oss får nyanställda en bra introduktion 2. Jag har den kompetens som krävs för att jag ska kunna utföra mina arbetsuppgifter 3. Jag har möjlighet att delta i den utbildning/kompetensutveckling som jag behöver 4. Mina kunskaper/erfarenheter tas tillvara på ett bra sätt 5. Jag har möjlighet att pröva nya arbetsuppgifter Påverkan Vårda Förbättra Övervaka

29 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 28 Samarbete Medarbetarna är mestadels klart nöjda med samarbetet och samspelet inom sina arbetsgrupper. Medel Jag känner mig respekterad av mina arbetskamrater ,3 1% Mina arbetskamrater ger mig hjälp och stöd när jag behöver det I min arbetsgrupp behandlar vi varandra på ett jämställt sätt, både kvinnor och män Ingen åsikt 4,3 1% 4,3 8% I min arbetsgrupp arbetar vi mot samma mål ,1 2% I min arbetsgrupp är vi bra på att kommunicera och samarbeta med varandra I min arbetsgrupp uppskattar vi varandras olikheter och tar tillvara varandras erfarenheter När samarbete med andra verksamheter krävs, så fungerar samarbetet bra 4,0 1% 3,9 3% 3,9 7% I vår arbetsgrupp hanterar vi konflikter på ett bra sätt ,7 7% % 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) Neutral (3) Instämmer inte (1-2)

30 Samarbete Jämförelse mot 2008 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 29 Resultatet inom detta område ligger så gott som helt i linje med 2008 år värden. Jag känner mig respekterad av mina arbetskamrater Mina arbetskamrater ger mig hjälp och stöd när jag behöver det I min arbetsgrupp behandlar vi varandra på ett jämställt sätt, både kvinnor och män I min arbetsgrupp arbetar vi mot samma mål I min arbetsgrupp är vi bra på att kommunicera och samarbeta med varandra I min arbetsgrupp uppskattar vi varandras olikheter och tar tillvara varandras erfarenheter När samarbete med andra verksamheter krävs, så fungerar samarbetet bra I vår arbetsgrupp hanterar vi konflikter på ett bra sätt * 4,3 4,3 4,3 4,1 4,0 3,9 3,9 3, * 2008 löd frågan: Konflikter som uppstår inom arbetsgruppen hanteras på ett bra sätt.

31 Samarbete Åtgärdsmatris Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid Prestation Frågor 1. I min arbetsgrupp arbetar vi mot samma mål 2. I min arbetsgrupp är vi bra på att kommunicera och samarbeta med varandra 3. Jag känner mig respekterad av mina arbetskamrater 4. Mina arbetskamrater ger mig hjälp och stöd när jag behöver det 5. I vår arbetsgrupp hanterar vi konflikter på ett bra sätt Vårda Påverkan 6. I min arbetsgrupp uppskattar vi varandras olikheter och tar tillvara varandras erfarenheter 7. I min arbetsgrupp behandlar vi varandra på ett jämställt sätt, både kvinnor och män 8. När samarbete med andra verksamheter krävs, så fungerar samarbetet bra Förbättra Övervaka

32 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 31 Ledarskap Min närmaste chef Medel Jag är som helhet nöjd med min närmaste chef ,9 3% visar att han/hon litar på mig som medarbetare ,2 3% ger mig hjälp och stöd om jag behöver det ,0 7% behandlar alla medarbetare med respekt ,0 6% kan ge kritik utan att jag känner mig arg eller sårad ,9 14% fäster vikt vid mina synpunkter och åsikter ,9 5% kommunicerar öppet och ärligt ,9 3% frågar om sådant som har med jobbet att göra ,9 5% Ingen åsikt är en bra förebild för vår värdegrund ,9 10% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) Neutral (3) Instämmer inte (1-2)

33 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 32 Ledarskap Min närmaste chef Medel Ingen åsikt är bra på att informera om viktiga händelser och beslut ,9 3% är drivande när det gäller att uppnå våra uppsatta mål ,9 8% jobbar för att ge mig rätt förutsättningar så att jag kan utföra mina arbetsuppgifter på ett bra sätt ,9 3% stödjer och stimulerar medarbetare som vill förnya och utveckla verksamheten ,8 11% kan ta kritik utan att bli arg eller sårad ,8 18% är bra på att planera och organisera verksamheten/arbetet ,6 7% är bra på att visa uppskattning ,6 5% tar tag i problem och konflikter som rör arbetet ,6 8% är bra på att ge återkoppling på hur jag lyckas med mina arbetsuppgifter ,5 7% hanterar konflikter på ett bra sätt ,4 13% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) Neutral (3) Instämmer inte (1-2)

34 Ledarskap Jämförelse mot 2008 Medarbetarna upplever i högre utsträckning än tidigare att deras chef visar att han/hon litar på dem. Jag är som helhet nöjd med min närmaste chef Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 33 3,9 Min närmaste chef visar att han/hon litar på mig som medarbetare ger mig hjälp och stöd om jag behöver det behandlar alla medarbetare med respekt kan ge kritik utan att jag känner mig arg eller sårad fäster vikt vid mina synpunkter och åsikter * kommunicerar öppet och ärligt frågar om sådant som har med jobbet att göra * är en bra förebild för vår värdegrund * 4,2 4,0 4,0 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 * Frågorna är nya för i år

35 Ledarskap Jämförelse mot 2008 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 34 Min närmaste chef är bra på att informera om viktiga händelser och beslut är drivande när det gäller att uppnå våra uppsatta mål jobbar för att ge mig rätt förutsättningar så att jag kan utföra mina arbetsuppgifter på ett bra sätt stödjer och stimulerar medarbetare som vill förnya och utveckla verksamheten kan ta kritik utan att bli arg eller sårad är bra på att planera och organisera verksamheten/arbetet är bra på att visa uppskattning tar tag i problem och konflikter som rör arbetet är bra på att ge återkoppling på hur jag lyckas med mina arbetsuppgifter hanterar konflikter på ett bra sätt 3,9 3,9 3,9 3,8 3,8 3,6 3,6 3,6 3,5 3,

36 Ledarskap Åtgärdsmatris Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 35 Min närmaste chef 1. jobbar för att ge mig rätt förutsättningar så att jag kan utföra mina arbetsuppgifter på ett bra sätt 2. kommunicerar öppet och ärligt 3. hanterar konflikter på ett bra sätt 4. visar att han/hon litar på mig som medarbetare 5. kan ge kritik utan att jag känner mig arg eller sårad Prestation 6. kan ta kritik utan att bli arg eller sårad 7. ger mig hjälp och stöd om jag behöver det 8. tar tag i problem och konflikter som rör arbetet 9. behandlar alla medarbetare med respekt 10. är bra på att ge återkoppling på hur jag lyckas med mina arbetsuppgifter 11. är bra på att visa uppskattning Vårda Förbättra Övervaka Påverkan Inom denna åtgärdsmatris innebär påverkan styrkan på sambandet mellan respektive fråga och hur nöjda medarbetarna som helhet är med sin närmaste chef. 12. är bra på att informera om viktiga händelser och beslut 13. är bra på att planera och organisera verksamheten/arbetet 14. stödjer och stimulerar medarbetare som vill förnya och utveckla verksamheten 15. är drivande när det gäller att uppnå våra uppsatta mål 16. frågar om sådant som har med jobbet att göra 17. fäster vikt vid mina synpunkter och åsikter 18. är en bra förebild för vår värdegrund

37 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 36 Medarbetarsamtal 87 procent av medarbetarna har haft ett medarbetarsamtal under de senaste 12 månaderna (82 procent 2008). Av dessa har 76 procent gjort en individuell utvecklingsplan tillsammans med sin chef. Drygt två av tre är som helhet nöjda med samtalen. Ingen Medel åsikt Jag är som helhet nöjd med medarbetarsamtalet ,9 4% Vi har talat om vilka förväntningar min chef har på mig ,0 4% Vi har talat om vilka förväntningar jag har på min chef ,8 4% Åtgärder som vi kommer överens om i medarbetarsamtalet blir genomförda ,8 9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) Neutral (3) Instämmer inte (1-2)

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Medarbetarundersökning Skellefteå kommun

Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Mars 2007 CMA Centrum för Marknadsanalys AB Sid 1 Disposition Resultat och sammanfattning sid 3 Fakta om undersökningen sid 4 NMI Nöjd Medarbetar Index sid 7 Mål, styrning och resultatinriktning

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Huvudresultat Mars 2010 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun 2010, sid 1 Fakta om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att ta reda på

Läs mer

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN Innehållsförteckning Nöjd Medarbetar Index (NMI) Frågeområden Helhet Arbetssituation Arbetsmiljö Hälsa Kompetens och utveckling Information Mål och visioner Medarbetarsamtal

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 342 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 342 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015 Socialförvaltningen 342 respondenter Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Helsingborgs stad Socialförvaltningen

Helsingborgs stad Socialförvaltningen Helsingborgs stad Socialförvaltningen 336 respondenter Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2016 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Sammanfattning 3 Fakta om undersökningen 6 Fakta

Läs mer

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen, syfte och metod 2 Fakta om undersökningen, svarsfrekvens 3 Stöd för tolkning

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2014. För varje

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Magelungen Medarbetarundersökning 2016

Magelungen Medarbetarundersökning 2016 Magelungen Medarbetarundersökning 2016 Total Magelungen Antal svarande: 307 st 307 64 % Innehållsförteckning Sammanfattning 3 NMI - Nöjd Medarbetar Index 5 Enkätområden 10 Helhet 11 Arbetssituation 13

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes Malmö stad 1 (1) Datum 2014-05-14 Handläggare Sara Mellander Planeringssekreterare Sara.Mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Medarbetarenkät 2014 FRI-2014-2099 Sammanfattning Sedan 2006 genomför Malmö stad

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2016 Huvudrapport 6933 personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 475 personer Genomförd av CMA Research AB November 2016

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 475 personer Genomförd av CMA Research AB November 2016 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2016 Socialförvaltningen 475 personer Genomförd av CMA Research AB November 2016 Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda)

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda) Haparanda stad Medarbetarundersökning hösten Totalt (Exklusive timanställda) Presentation Om undersökningen Svarsfrekvens per förvaltning Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram

Läs mer

Tibro kommun Medarbetarundersökning Socialtjänsten

Tibro kommun Medarbetarundersökning Socialtjänsten Tibro kommun Medarbetarundersökning 2 Socialtjänsten Innehåll Om undersökningen Genomförande Resultat Hållbart Medarbetarengagemang (HME) Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) Per frågeområde Per fråga Tibro kommun

Läs mer

Medarbetarenkät 2008

Medarbetarenkät 2008 SIDAN Medarbetarenkät 00 (medelvärden) Om undersökningen USK har på uppdrag av stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning genomfört enkäter med stadens medarbetare. Undersökningen är genomförd

Läs mer

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013 Riksbanken Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB September 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Riksbanken beslutade att 2011 genomföra en medarbetarundersökning. Målgrupp

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Växjö kommunkoncern Medarbetarundersökning 2011 Oktober 5216 respondenter 2011 Genomförd av CMA Research AB Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 1 Disposition iti och läsanvisning i I denna rapport

Läs mer

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012 1 Arvika kommun medarbetarundersökning rapport - 2012 Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning o bolag) 2012: 1739 av 2385 (73%) Skala 1-5: (1=instämmer inte alls... 5=instämmer helt) 4-5 grön stapel

Läs mer

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten AB Familjebostäder Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat från medarbetarenkäten 2012. I stadens arbete med att vara en

Läs mer

AB Familjebostäder Övergripande rapport

AB Familjebostäder Övergripande rapport AB Familjebostäder Övergripande rapport Medarbetarenkät AB Familjebostäder Medarbetarenkät Medarbetarenkät ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram Sammanfattning Presentation Om undersökningen Metoden som använts

Läs mer

Riksbanken. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB April 2017

Riksbanken. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB April 2017 Riksbanken Medarbetarundersökning 2017 Genomförd av CMA Research AB April 2017 Riksbanken, Medarbetarundersökning 2017, sida 2 Sammanfattning Fortsatt höga resultat Riksbankens MMI-värde ligger kvar på

Läs mer

Tibro kommun Medarbetarundersökning Tibro kommun totalt

Tibro kommun Medarbetarundersökning Tibro kommun totalt Tibro kommun Medarbetarundersökning 2016 Tibro kommun totalt Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Genomförande Resultat Hållbart Medarbetarengagemang (HME) Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) HME och NMI

Läs mer

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Riksbanken, Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (14) Medarbetarundersökning 2016 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän): 1875 av

Läs mer

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Antal svar: 30 Antal medarbetare: 47 Svarsfrekvens: 63,8% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund och syfte 2 Svarsfrekvens

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB. November 2013

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB. November 2013 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013 Tyresö kommun Föräldrar Förskola 1582 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning i förskola,

Läs mer

Medarbetarenkät 2011

Medarbetarenkät 2011 Medarbetarenkät 0 Utbildningsförvaltningen Johannes skola Om undersökningen 0 Utrednings- och Statistikkontoret AB (USK) har på uppdrag av stadsledningskontorets personalpolitiska avdelning genomfört enkäter

Läs mer

Medarbetarenkät 2014

Medarbetarenkät 2014 Medarbetarenkät 2014 kommun och kommun Bakgrundsinformation (%) (%) Svarsfrekvens 83,5 76,5 Kön Män 16 15,7 Kvinnor 84 84,3 Ålder 15-29 år 8,6 5,7 30-39 år 17,3 18,6 40-49 år 30,6 29,7 50-59 28,9 31,2

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER 2012

MEDARBETARBAROMETER 2012 MEDARBETARBAROMETER 2012 1 Medarbetarbarometer 2012 Innehåll sid 3 sid 4 sid 8 sid 18 2 Återkommande mätning av arbetsmiljön Hagfors kommun genomför en återkommande mätning för att: Ge alla medarbetare

Läs mer

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8)

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8) Resultat 2011-12-12 1(8) Medarbetarenkät, 2009-2011 Region Gotland Region Gotland År Antal Svarat % Resultat 2009 6132 5160 84,1% 3,90 2010 5816 4947 85,1% 3,89 2011 5820 4912 84,4% 3,91 Fråga Reg. 2009

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten Socialförvaltningen Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Presentation Om undersökningen Metoden som använts är en kombination av webb

Läs mer

Resultat medarbetarundersökning 2014

Resultat medarbetarundersökning 2014 Resultat medarbetarundersökning 2014 Svarfrekvens 65% 2014 72% Kommentar svarfrekvens Svarsfrekvensen är något bättre i år men arbete för att förbättra svarfrekvensen ytterligare behöver göras till kommande

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola - Gunghästens förskola. 37 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola - Gunghästens förskola. 37 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Tyresö kommun Föräldrar Förskola - Gunghästens förskola 37 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport. Genomförd av CMA Research AB Oktober respondenter

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport. Genomförd av CMA Research AB Oktober respondenter Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015 Huvudrapport 5766 respondenter Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

Rapport från Ung & Trygg, april 2010

Rapport från Ung & Trygg, april 2010 Tjänsteutlåtande Projektledare Ung & Trygg 2010-03-30 Jolle Rommel /08-590 97936/ Dnr: SMS: 073 9104906 KS/2007:278 Jolle.Rommel@upplandsvasby.se /Kommunstyrelsens allmänna utskott/ Rapport från Ung &

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Värderingsfaktorer. Diagram. Skala 1-6, 1=Instämmer inte alls och 6=Instämmer helt. Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden.

Värderingsfaktorer. Diagram. Skala 1-6, 1=Instämmer inte alls och 6=Instämmer helt. Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden. Diagram Värderingsfaktorer Diagram Diagram 5. Ledarskap - ja/nej Diagram 7. Kompetensutveckling - ja/nej Procent Värderingsfaktorer Fråga 1+2 3+4 5+6 1. Delaktighet och påverkan 9,2% 43,9% 47% 4,2 2. Information

Läs mer

Tyresö kommun. Föräldrar Förskoleklass - Njupkärrs skola. 32 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Tyresö kommun. Föräldrar Förskoleklass - Njupkärrs skola. 32 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Tyresö kommun Föräldrar Förskoleklass - Njupkärrs skola 32 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000 medarbetare på samtliga förvaltningar och bolag och besvarades av 77 procent

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Januari 2013 Svarsfrekvens Per förvaltning och bolag Karlstads Kommun Airport ASF BUF FD/VD GYF KBAB KEAB

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014

MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014 MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014 OP ASSISTANS ANTAL SVARANDE 225 Innehållsförteckning Teknisk beskrivning Nöjd Medarbetar Index (NMI) Frågeområden Förbättring Helhet Ledarskap Konflikthantering Utvecklingssamtal

Läs mer

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %.

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %. Emma Nilsson 0413-622 61 2014-01-13 Medarbetarenkät Vård och Omsorg 2013 Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100 Medarbetarenkät 2014 Lycksele / MSF Svarsfrekvens: 100 1 2 MSF Lycksele Mål och uppdrag 50,6% 36,4% 13% 0% 4,1 4,6 Kompetens och utveckling 80% 14,3% 5,7% 0% 5 4,7 Information 90,5% 9,5% 0% 0% 5,2 4,9

Läs mer

Dnr Kon 2017/35. Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2016

Dnr Kon 2017/35. Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2016 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2017-01-27 Dnr Kon 2017/35 Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2016 Förslag till beslut Kompetensförvaltningens förslag till Kompetensnämnden

Läs mer

Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. Medarbetarenkät, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. Medarbetarenkät, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Medarbetarenkät, 2010 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. 1 Svarsfrekvens Gotlands kommun 2008 5881/6538 90% 2009 5160/6132 84,1% 2010 4947/5816 85,1% Hälso-

Läs mer

Medarbetarundersökning Totalrapport

Medarbetarundersökning Totalrapport Medarbetarundersökning 2016 Totalrapport Ålder % 18-34 år 21% 35-44 år 25% 45-54 år 29% 55+ 25% Ack. svar 3461 Anställningstid % Mindre än ett år 1-2 år 13% 3-5 år 15% 6-10 år 14% Mer än tio år 49% Ack.

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön Kön Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag I samarbete med Respondenter 1330 363 Svar 1042 297 Svarsfrekvens 78% 82% NMI & Index 74 75 78 68 64 67 65 66 68 53 55 59 HME-Index NMI

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2 Medarbetarenkät 2016 Robertsfors / BOU Svarsfrekvens: 87,2 1 2 BOU Robertsfors Mål och uppdrag 71,6% 20,8% 4,1% 3,5% 4,9 4,8 Kompetens och utveckling 76,6% 19,3% 2,7% 1,3% 5 5 Information 79,5% 17,4% 2,5%

Läs mer

Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 Resultatrapporter

Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 Resultatrapporter Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 rapporter Innehåll: rapport Redovisning per frågeområde och delfråga HME Hållbart medarbetarengagemang 1 (14) Medarbetarundersökning 2015 Botkyrka kommun rapport

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 1. Arbetssätt och uppdrag 1. Jag är insatt i målen för min grupp/enhet/avdelning. c c c c c c 2. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete. c c c c c c 3....

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2011-12-19 2011 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

Medarbetarundersökning Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet!

Medarbetarundersökning Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet! Medarbetarundersökning 2016 Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet! Sammanfattning Svarsfrekvens: 71% Medarbetarindex: 69 Andel positiva svar, alla frågor 0-100, snitt organisationer

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI)

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Karolinska Institutet Projektledare Quicksearch: Anna Kilander Syfte och Bakgrund SYFTE Medarbetarundersökningen är ett viktigt hjälpmedel för att kartlägga

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Tabell 1 Betygsindex, medelbetyg och svarsfördelning Sthlm:s polismyndighet

Tabell 1 Betygsindex, medelbetyg och svarsfördelning Sthlm:s polismyndighet Tabell 1 Betygsindex, medel och sfördelning Sthlm:s polismyndighet Antal ande: 4 323 ande : 73 n och sfördelning för frågorna i Polisens medarbetarundersökning. På en skala 1-10 har medarbetarna för varje

Läs mer

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt.

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt. Faktorer - diagram 1 Faktorer - procent 2 Faktor 6+5 4+3 2+1 Bortfall Mottagare Arbetsbelastning 38,5% 30,5% 30,3% 0,7% 3,67 Arbetskamrater 84,5% 12,0% 2,8% 0,7% 5,33 Arbetsrelaterade besvär 43,9% 28,1%

Läs mer

Mjölby kommun. Medarbetarundersökning Mjölby kommun svar. Genomförd av CMA Research AB November 2016

Mjölby kommun. Medarbetarundersökning Mjölby kommun svar. Genomförd av CMA Research AB November 2016 Medarbetarundersökning 2016 1544 svar Genomförd av CMA Research AB November 2016 Fakta om undersökningen, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Bakgrund och syfte Medarbetarundersökningen är ett återkommande

Läs mer

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen?

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen? MEDARBETARBAROMETERN RESULTAT 2014 Hej! I slutet av år 2014 fick alla våra medarbetare med månadslön möjlighet att fylla i den årliga medarbetarenkäten. Syftet med undersökningen är att man anonymt ska

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011 Sida 1 av 11 Riksgälden medarbetarundersökning rapport - Mars 2011 Antal svar på Totalt 2011: 146 av 167 (87%) Antal svar på Totalt 2009: 140 av 149 (94%) Antal svar på Totalt 2007: 140 av 152 (92%) Skala

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt 2016

Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt 2016 Bilaga 4 Sida 1 Styrelsen (2016-04-26) Handläggare: Karin Richardsson Tel: 031-368 40 70 E-post: karin.richardsson@goteborg.com Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt

Läs mer

Medarbetarenkäten 2009

Medarbetarenkäten 2009 Övergripande rapport för Jenny Axelsson Personalavdelningen 1. Inledning Piteå kommun ska genomföra en årlig kommunövergripande medarbetarenkät som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultat

Läs mer

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Sammanfattande mått 08 Medarbetarindex 7 78 76 68 Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57 Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Samverkan och kunskapsdelning 5 83 79 69 Ledarskap 5 83 77 69 Handlingskraft/medverkande

Läs mer

Lidingö stad medarbetarundersökning November 2010

Lidingö stad medarbetarundersökning November 2010 Lidingö stad medarbetarundersökning November Organisationsutveckling med undersökningar FÖRÄNDRINGSARBETE Grupputveckling Coachning ÅTERKOPPLING Diskussion Lokala handlingsplaner UPPFÖLJNING Återkoppling

Läs mer

Övergripande jämförelse

Övergripande jämförelse Övergripande jämförelse 10 9 8 7 6 5 3 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplats Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Information Melleruds Kommun höst 2009 Samtliga

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

RAPPORT. SHIS Bostäder Medarbetarenkät 2014 SHIS STATISTIK OCH UTREDNINGAR UPPDRAGSNUMMER 3583299000 2014-04-18

RAPPORT. SHIS Bostäder Medarbetarenkät 2014 SHIS STATISTIK OCH UTREDNINGAR UPPDRAGSNUMMER 3583299000 2014-04-18 Bostäder Medarbetarenkät 2014 UPPDRAGSNUMMER 3583299000 STATISTIK OCH UTREDNINGAR . Om undersökningen Sweco har på uppdrag av Bostäder genomfört en medarbetarundersökning med stiftelsens medarbetare. Undersökningen

Läs mer

Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten 1 Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du resultatet från medarbetarenkäten 2014 för hela Stockholms stad. Information Insikt Handling I stadens arbete

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Rapport 1(23) Medarbetarundersökning 2013 2(23) Innehållsförteckning 3(23) 1 Bakgrund I Kramfors kommuns styrmodell har fokusområdet medarbetare det övergripande målet attraktiv arbetsgivare och ett av

Läs mer

Arbetsmiljöenkät 2011

Arbetsmiljöenkät 2011 Arbetsmiljöenkät 2011 SU total Kvalitetsområden Index Kvalitetsområden Diagrammet visar medarbetarnas omdöme på respektive kvalitets område. Bakom varje kvalitetsområde finns ett antal frågor som medarbetarna

Läs mer

Samtliga kategorier 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 50% 40% 30% 20% 10%

Samtliga kategorier 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 50% 40% 30% 20% 10% 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Samtliga kategorier Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Återkoppling Samtliga kategorier Arbetsplatsutveckling Tid för planering Ledarskap Trivsel Jag trivs

Läs mer

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 Boenden: Humana Omsorg AB och Carema Care AB Daglig verksamhet: Carema Care AB

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013

MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013 MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013 Medarbetarbarometer 2013 Innehåll Syfte sid 3 Metod och förklaringar sid 4-7 Sammanfattning av resultat sid 8-16 Det fortsatta arbetet sid 17 2 Syfte Återkommande mätning

Läs mer

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90%

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90% Sammanfattande mått Negativ Positiv 8 6 8 Medarbetarindex 9 77 67 65 Förutsättningar i organisationen 14 65 54 55 Personlig arbetssituation 12 73 65 63 Samverkan och kunskapsdelning 6 83 72 66 Ledarskap

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Chef/Medarbetare

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Chef/Medarbetare Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten 22 / Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Presentation Om undersökningen Metoden som använts är en kombination av webb och postala enkäter.

Läs mer

USK STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB. Medarbetarenkät Trafikkontoret

USK STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB. Medarbetarenkät Trafikkontoret USK STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB Medarbetarenkät 2008 Trafikkontoret Hur nöjda är medarbetarna med arbetsförhållandena på trafikkontoret? Staden totalt Trafikkontoret 100 90 80 70

Läs mer

Resultatrapport Region Östergötland Medarbetaruppföljning 2015

Resultatrapport Region Östergötland Medarbetaruppföljning 2015 Resultatrapport Region Östergötland Medarbetaruppföljning 2015 En del i ett större sammanhang Sätt resultaten i sitt sammanhang Medarbetaruppföljningar får inte betraktas som en isolerad företeelse. Sätt

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor Tom 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att det är roligt att gå till

Läs mer