Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010"

Transkript

1 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010

2 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Svarsfrekvens 5 Stöd för tolkning av resultat 6 NMI Nöjd Medarbetar Index 8 Helhetsintryck 12 Motivation och arbetsglädje 14 Samarbete 28 Ledarskap 31 Medarbetarsamtal 36 Arbetsplatsträffar 38 Arbetsklimat och hälsa 41 Rehabilitering 48 Sysselsättningsgrad 52 Attraktiv arbetsgivare 53 Mål, styrning och resultatinriktning 19 Information 22 Bilagor Kompetens och utvecklingsmöjligheter 25

3 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 2 Sammanfattning Helhetsresultatet i nivå med 2008 Resultaten på totalnivå ligger överlag i nivå med 2008 års undersökning. Det sammanfattande måttet, NMI, hamnar på 3,83, vilket är marginellt lägre än 2008 års resultat (3,85). De tydligaste skillnaderna är att lägre resultat nu nås inom områdena Medarbetarsamtal och Arbetsplatsträffar. Kvinnor är precis som 2008 överlag mer nöjda än män. Äldre medarbetare är mestadels mer nöjda än de yngre. Viktigt med delaktighet på arbetsplasten Nästan en femtedel av medarbetarna upplever inte att de är delaktiga och kan påverka sin arbetssituation. Denna fråga är av stor vikt för hur medarbetarna ser på sin arbetssituation som helhet. Det är även av stor vikt att medarbetarna känner att de har en rimlig arbetsbelastning och att de krav som ställs på dem upplevs som rimliga. Fler har haft medarbetarsamtal En högre andel än 2008 uppger att har haft ett medarbetarsamtal under de senaste 12 månaderna. Däremot är medarbetarna något mindre nöjda med samtalen än tidigare. Även gällande arbetsplatsträffarna nås ett lägre resultat. Bland annat upplever medarbetarna nu i något lägre utsträckning än tidigare att de åtgärder som man beslutar om under samtalen blir genomförda. Färre än tidigare anser också att arbetsplatsträffar hålls tillräckligt ofta. Mestadels goda betyg åt ledarskapet Cheferna inom kommunen får ett överlag godkänt betyg, och två av tre är som helhet nöjda med sin närmaste chef. Medarbetarna upplever i högre utsträckning än tidigare att deras chef visar att han/hon litar på dem. Ett något bättre resultat än 2008 uppnås även i fråga om chefernas förmåga att ge kritik.

4 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 3 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Undersökningens syfte är att få en bild av hur medarbetarna inom Skellefteå kommun upplever sin arbetssituation. Resultatet jämförs även med 2008 års mätning, för att se inom vilka områden attityderna till arbetet har förändrats. Genomförande Undersökningen har genomförts under september - december 2010 av CMA Research AB, se för mer information. Datainsamling har genomförts under perioden 11 oktober 5 november Projektledare på CMA: Fredrik Wennström. Kontaktperson på Skellefteå kommun: Annika Sjöström Metod Medarbetarna har besvarat frågorna med hjälp av en webbaserad enkät medarbetare fick antingen ett e- postmeddelande eller ett brev med inloggningsuppgifter till enkäten. Påminnelser har gått ut till de medarbetare som inte besvarat enkäten vid påminnelsetillfället. Totalt har 6230 svar inkommit, vilket ger en svarsfrekvens på 80 procent och är ett bra underlag för att dra slutsatser om inställningen bland Skellefteå kommuns medarbetare. Även i 2008 års mätning uppgick svarsfrekvensen till 80 procent. Enkät Årets enkät har endast förändrats marginellt mot 2008 års undersökning.

5 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 4 Fakta om respondenterna Kön 77 procent av respondenterna är kvinnor och 23 procent är män. Anställningstid Mer än 10 år 70% Ålder 6 10 år 16% år 42% 2 5 år 11% år 29% Mindre än 2 år 3% år 21% 0% 25% 50% 75% - 30 år 8% 0% 25% 50% 75% 97 procent är tillsvidareanställda (96 procent 2008) och övriga 3 procent har tidsbegränsad anställning (vikariat, projekt eller liknande). 6 procent var vid den tidpunkt då de svarade på enkäten sjukskrivna, föräldralediga, tjänstlediga för studier eller för att pröva annat arbete utanför kommunen/bolaget (8 procent 2008).

6 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 5 Svarsfrekvens Totalt har 6230 av 7780 medarbetare besvarat enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 80 procent. I den grupp som fick inloggningsuppgifter och länk till enkäten direkt via e-post uppgår svarsfrekvensen till 84 procent. Svarsfrekvensen i den grupp som fick brev med inloggningsuppgifter hemskickat är 74 procent. Antal svar Svarsfrekvens Kommunhälsan % Polaris 6 100% Räddningstjänsten 46 98% Bygg- och Miljökontoret 89 98% Kommunledningskontoret % Skellefteå museum 27 93% Skebo 54 92% Fritidskontoret % Restaurangen 7 88% Västerbottensteatern 34 87% Tekniska kontoret % Gymnasiekontoret % Fastighetskontoret % Socialkontoret % Skol- och Kulturkontoret % Skellefteå EnergiUnderhåll 80 78% Skellefteåbuss % Totalt %

7 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 6 Stöd för tolkning av resultat Indexresultat Inledningsvis finns en bild som visar det totala resultat för NMI Nöjd Medarbetar Index. NMI är ett sammanfattande resultat för medarbetarnas inställning till sin arbetssituation. Indexet är uppbyggt av de tio frågeområden som finns i enkäten. Indexen baseras på samma skala som de bakomliggande enkätfrågorna, dvs. ett till fem, med fem som högsta värde. Svarsfördelning per frågeområde Alla frågeställningar som har bedömts på en femgradig skala redovisas enligt figuren nedan. Gröna fält är den andel medarbetare som har markerat en fyra eller femma på skalan, gula fält är andelen medarbetare som har markerat en trea, och röda fält är den andel medarbetare som har markerat en etta eller tvåa. Till höger om figuren visas medelvärdet för frågeställningen. Dessutom visas andelen som inte tagit ställning i frågan. Andelar och medelvärden är beräknade endast för dem som har tagit ställning i frågan. Medel Ingen åsikt Jag har en rimlig arbetsbelastning ,4 11% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) Neutral (3) Instämmer inte (1-2)

8 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 7 Stöd för tolkning av resultat Tolkning av åtgärdsmatris För varje frågeområde finns en så kallad åtgärdsmatris. I åtgärdsmatrisen visas vilka faktorer man får bäst utväxling av att prioritera och här delas faktorerna in i tre fält: Faktorer inom grönt fält har stor påverkan på medarbetarnas helhetsinställning till sin arbetssituation och bidrar idag i hög grad positivt till nöjdheten. Detta är områden där det bör säkerställas att den goda prestationen upprätthålls. Faktorer inom rött fält har också stor påverkan på medarbetarnas helhetsinställning men de påverkar i hög grad nöjdheten negativt. De definieras därför som förbättringsområden. Faktorer inom grått fält har relativt låg påverkan på medarbetarnas syn på arbetssituationen idag, vilket innebär att medarbetarna kan vara både missnöjda och nöjda med dessa faktorer utan att det påverkar nöjdheten. Det är dock viktigt att bevaka dessa eftersom faktorernas påverkan kan öka, till exempel om inställningen skulle försämras. På åtgärdsmatrisens axlar visas dels prestation, dvs. medarbetarnas medelbetyg på varje fråga, och dels påverkan på helhetsattityden. Påverkan är ett sambandsmått (korrelation) som anger hur starkt samband varje enskild fråga har med helhetsfrågan: Jag är som helhet nöjd med min arbetssituation. Prestation Hög ( 3,85) Låg (<3,55) Medel (3,55-3,84) Påverkan Låg Medel Hög

9 Nöjd Medarbetar Index NMI Resultat 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 8 NMI - Nöjd Medarbetar Index är ett sammanfattande resultat för medarbetarnas inställning till sin arbetssituation. Indexet är uppbyggt av ett antal områden (Delindex) utifrån de frågeområden som finns i enkäten. Motivation och arbetsglädje 4,2 Samarbete 4,1 Mål, styrning och resultatinriktning 3,9 Arbetsplatsträffar 3,8 Medarbetarsamtal 3,8 Ledarskap 3,8 NMI 3,83 Information 3,8 Kompetens och utvecklingsmöjligheter 3,8 Helhetsintryck 3,6 Arbetsklimat och hälsa 3,5

10 Nöjd Medarbetar Index NMI Jämförelse med 2008 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 9 NMI ligger på en marginellt lägre nivå än vid föregående undersökning (3, ). De tydligaste skillnaderna är lägre resultat inom områdena Arbetsplatsträffar och Medarbetarsamtal. NMI 3,83 Motivation och arbetsglädje * Samarbete Mål, styrning och resultatinriktning * Arbetsplatsträffar Medarbetarsamtal Ledarskap * Information * Kompetens och utvecklingsmöjligheter Helhetsintryck Arbetsklimat och hälsa * Vissa frågor som ingår i dessa index är nya för i år 4,2 4,1 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,6 3,

11 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 10 NMI Nöjd Medarbetar Index Kvinnor är överlag mer nöjda än män inom alla områden förutom Arbetsklimat och hälsa. Resultatet för NMI och flera av delindexen ökar med medarbetarnas ålder. Den grupp som har arbetat åt kommunen mindre än två år uppvisar det högsta NMI-värdet. Kön Ålder Anställningstid Kvinnor Män år år år år < 2 år 2-5 år 6-10 år > 10 år Totalt NMI 3,87 3,72 3,73 3,78 3,84 3,87 3,96 3,80 3,74 3,85 3,83 Motivation och arbetsglädje 4,2 4,1 4,0 4,1 4,2 4,2 4,3 4,1 4,1 4,2 4,2 Samarbete 4,1 4,0 4,0 4,0 4,1 4,1 4,2 4,0 4,0 4,1 4,1 Mål, styrning och resultatinriktning 4,0 3,8 3,7 3,9 4,0 4,0 3,8 3,8 3,8 4,0 3,9 Arbetsplatsträffar 3,9 3,7 3,8 3,8 3,9 3,9 4,0 3,8 3,8 3,9 3,8 Medarbetarsamtal 3,9 3,6 3,8 3,8 3,9 3,8 3,7 3,8 3,7 3,9 3,8 Ledarskap 3,9 3,7 3,7 3,8 3,8 3,8 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8 Information 3,9 3,6 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7 3,7 3,8 3,8 Kompetens och utvecklingsmöjligheter 3,8 3,6 3,7 3,7 3,8 3,8 3,9 3,7 3,7 3,8 3,8 Helhetsintryck 3,6 3,5 3,6 3,5 3,6 3,6 4,0 3,7 3,5 3,6 3,6 Arbetsklimat och hälsa 3,4 3,6 3,4 3,4 3,5 3,6 3,9 3,5 3,4 3,5 3,5

12 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 11 NMI Nöjd Medarbetar Index Figuren nedan visar Skellefteås NMI-resultat jämfört med andra medarbetarundersökningar utförda av CMA Skellefteå ligger över genomsnittet för liknande undersökningar i andra kommuner. Observera dock att beräkningen av NMI inte är identisk i dessa undersökningar. NMI-värde Skellefteå kommun ,83 Genomsnitt kommuner Genomsnitt offentlig sektor Genomsnitt privat sektor 3,72 3,70 3,93

13 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 12 Helhetsintryck Ingen Medel åsikt Det är sannolikt att jag fortfarande arbetar åt samma arbetsgivare om tre år ,9 6% Jag kan rekommendera andra att söka jobb hos min arbetsgivare ,6 3% Jag är som helhet nöjd med min arbetssituation ,6 1% Jag är som helhet nöjd med min arbetsgivare ,6 1% Jag upplever att Skellefteå kommun/bolaget är en attraktiv arbetsgivare Min arbetsgrupp har arbetat med resultatet från förra medarbetarundersökningen 47 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) Neutral (3) Instämmer inte (1-2) ,4 4% Medel Ingen åsikt 2,9 25% Jag har märkt en positiv förändring utifrån det arbetet ,7 38% % 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) Neutral (3) Instämmer inte (1-2) 38

14 Helhetsintryck Jämförelse mot 2008 Helhetsattityderna ligger i stort sett kvar på 2008 års nivåer. Ett något lägre resultat nås i frågan om kommunen/bolaget är en attraktiv arbetsgivare. Det är sannolikt att jag fortfarande arbetar åt samma arbetsgivare om tre år Jag kan rekommendera andra att söka jobb hos min arbetsgivare Jag är som helhet nöjd med min arbetssituation Jag är som helhet nöjd med min arbetsgivare Jag upplever att Skellefteå kommun/bolaget är en attraktiv arbetsgivare Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 13 Medarbetarna upplever i lägre utsträckning än tidigare att deras arbetsgrupp har arbetat med resultatet från föregående undersökning. 3,4 3,6 3,6 3,6 3, Min arbetsgrupp har arbetat med resultatet från förra medarbetarundersökningen Jag har märkt en positiv förändring utifrån det arbetet 2,7 2,

15 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 14 Motivation och arbetsglädje Inom detta område nås överlag goda resultat. Bland annat upplever medarbetarna i hög utsträckning att de känner engagemang och trivs med sina arbetsuppgifter. Medel Ingen åsikt Jag försöker uppnå det som förväntas av mig ,8 0% Jag känner engagemang i mitt arbete ,3 0% Jag trivs med mina arbetsuppgifter ,1 0% Vi har bra gemenskap och sammanhållning i vår arbetsgrupp 4,1 1% Jag känner motivation i mitt arbete ,1 0% Jag känner mig nöjd med vad jag uträttar på jobbet ,0 1% Det känns roligt att gå till jobbet ,0 0% Det är en bra stämning på jobbet ,0 1% 77 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) Neutral (3) Instämmer inte (1-2) 15 7

16 Motivation och arbetsglädje Jämförelse mot 2008 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 15 Resultaten inom detta område ligger marginellt under 2008 års värden. Notera att frågan om engagemang är ny för i år. Jag försöker uppnå det som förväntas av mig 4,8 Jag känner engagemang i mitt arbete * Jag trivs med mina arbetsuppgifter Vi har bra gemenskap och sammanhållning i vår arbetsgrupp Jag känner motivation i mitt arbete Jag känner mig nöjd med vad jag uträttar på jobbet * Frågan är ny för i år Det känns roligt att gå till jobbet Det är en bra stämning på jobbet 4,3 4,1 4,1 4,1 4,0 4,0 4,

17 Motivation och arbetsglädje Åtgärdsmatris Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid Frågor 1. Jag känner motivation i mitt arbete 2. Jag försöker uppnå det som förväntas av mig 3. Jag känner engagemang i mitt arbete Prestation 4. Jag trivs med mina arbetsuppgifter 5. Vi har bra gemenskap och sammanhållning i vår arbetsgrupp 6. Det är en bra stämning på jobbet 7. Det känns roligt att gå till jobbet 8. Jag känner mig nöjd med vad jag uträttar på jobbet Påverkan Vårda Förbättra Övervaka

18 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 17 Motivation och arbetsglädje Bilden nedan visar fördelningen av svar på frågorna om medarbetarna känner motivation samt om de som helhet är nöjda med sin arbetssituation. 18 procent är som helhet mindre nöjda med sin arbetssituation och känner samtidigt låg motivation i sitt arbete. På nästa sida beskrivs vad som särskiljer denna och övriga grupper. Helhetsnöjdhet Låg (Betyg 1-3) Hög (Betyg 4-5) Hög (Betyg 4-5) Motivation Låg (Betyg 1-3) Motiverade men ej nöjda 24% 54% NMI: 3,58 NMI: 4,19 Varken motiverade eller nöjda Motiverade och nöjda Nöjda men ej motiverade 18% 4% NMI: 3,15 NMI: 3,75

19 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 18 Motivation och arbetsglädje Missnöjda men motiverade Medarbetarna i denna grupp är mindre nöjda med sin arbetssituation som helhet, men är ändå motiverade och engagerade. En fjärdedel av kvinnorna hamnar i denna grupp, men bara en femtedel av männen. Nöjda och motiverade Denna grupp uppvisar högre resultat än genomsnittet inom samtliga delområden. Äldre medarbetare är här klart överrepresenterade. Även en hög andel av de som arbetat mindre än två år åt kommunen/ bolaget tillhör denna grupp. Missnöjda och omotiverade Inom denna grupp nås de lägsta resultaten för NMI och samtliga av dess delområden. Män och medarbetare under 40 år är här något överrepresenterade. Nöjda men omotiverade Män och medarbetare yngre än 30 år är här något överrepresenterade. De som har arbetat inom Skellefteå kommun/bolaget i två till fem år är också något överrepresenterade i denna grupp.

20 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 19 Mål, styrning och resultatinriktning I min arbetsgrupp sätter vi kunden/medborgaren i centrum ,5 1% Medel Jag vet vilka krav som ställs på mig i mitt arbete ,5 1% Jag tar egna initiativ i mitt arbete för att nå målen ,3 2% Mitt arbete medverkar till att vi har en hög kvalitet på våra tjänster I min arbetsgrupp utför vi arbetsuppgifterna på ett effektivt sätt Ingen åsikt 4,3 2% 4,1 2% Jag är delaktig i att sätta arbetsgruppens mål ,1 2% Jag kan ge exempel på hur jag arbetar enligt värdegrunden i min vardag 4,0 4% Jag känner till de individuella lönekriterier som gäller hos oss ,9 2% Jag känner till nämndens/bolagets uppsatta mål (enligt styrkortet) ,9 2% Jag har kunskap om vår förvaltnings/vårt bolags organisation ,8 2% Jag är medveten om arbetsgruppens budget och ekonomi ,8 2% Jag har möjlighet att påverka utvecklingen av vår verksamhet ,4 2% Det finns en bra balans mellan min arbetsprestation och min 2,7 3% lön % 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) Neutral (3) Instämmer inte (1-2)

21 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 20 Mål, styrning och resultatinriktning Jämförelse mot 2008 I min arbetsgrupp sätter vi kunden/medborgaren i centrum Jag vet vilka krav som ställs på mig i mitt arbete * Jag tar egna initiativ i mitt arbete för att nå målen Mitt arbete medverkar till att vi har en hög kvalitet på våra tjänster I min arbetsgrupp utför vi arbetsuppgifterna på ett effektivt sätt * Jag är delaktig i att sätta arbetsgruppens mål Jag kan ge exempel på hur jag arbetar enligt värdegrunden i min vardag * Jag känner till de individuella lönekriterier som gäller hos oss Jag känner till nämndens/bolagets uppsatta mål (enligt styrkortet) Jag har kunskap om vår förvaltnings/vårt bolags organisation Jag är medveten om arbetsgruppens budget och ekonomi 4,5 4,5 4,3 4,3 4,1 4,1 4,0 3,9 3,9 3,8 3,8 Jag har möjlighet att påverka utvecklingen av vår verksamhet * 3,4 Det finns en bra balans mellan min arbetsprestation och min lön * Frågorna är nya för i år 2,

22 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 21 Mål, styrning och resultatinriktning Åtgärdsmatris Vårda Förbättra Övervaka Påverkan Prestation Frågor 1. Jag kan ge exempel på hur jag arbetar enligt värdegrunden i min vardag 2. Jag känner till nämndens/bolagets uppsatta mål (enligt styrkortet) 3. Jag är delaktig i att sätta arbetsgruppens mål 4. Jag tar egna initiativ i mitt arbete för att nå målen 5. Jag har kunskap om vår förvaltnings/vårt bolags organisation 6. Jag har möjlighet att påverka utvecklingen av vår verksamhet 7. Jag är medveten om arbetsgruppens budget och ekonomi 8. Mitt arbete medverkar till att vi har en hög kvalitet på våra tjänster 9. I min arbetsgrupp sätter vi kunden/medborgaren i centrum 10. I min arbetsgrupp utför vi arbetsuppgifterna på ett effektivt sätt 11. Jag vet vilka krav som ställs på mig i mitt arbete 12. Jag känner till de individuella lönekriterier som gäller hos oss 13. Det finns en bra balans mellan min arbetsprestation och min lön

23 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 22 Information Medarbetarna instämmer i mycket hög utsträckning i att de själva tar ansvar för att hitta den information de behöver. Samtidigt upplever dock endast hälften att de inom deras förvaltning/bolag har bra inforationskanaler. Jag tar själv ansvar för att söka den information jag behöver ,4 1% Den information jag behöver för att kunna göra ett bra arbete finns tillgänglig Medel Ingen åsikt 3,9 1% Jag har lätt att hitta den information jag behöver ,8 1% Den information jag får från närmaste chef och från övrig ledning inom förvaltningen/ bolaget är samstämmig Jag anser att vi har bra informationskanaler inom förvaltningen/bolaget % 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) Neutral (3) Instämmer inte (1-2) ,6 8% 3,4 4%

24 Information Jämförelse mot 2008 Resultatet inom detta område ligger mestadels i linje med 2008 års värden. Ett något lägre resultat nås dock i frågan om medarbetarna har lätt att hitta den information de behöver. Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 23 Notera att den andra frågan är ny för i år. Jag tar själv ansvar för att söka den information jag behöver 4,4 Den information jag behöver för att kunna göra ett bra arbete finns tillgänglig * Jag har lätt att hitta den information jag behöver Den information jag får från närmaste chef och från övrig ledning inom förvaltningen/ bolaget är samstämmig Jag anser att vi har bra informationskanaler inom förvaltningen/bolaget * Frågan är ny för i år 3,9 3,8 3,6 3,

25 Information Åtgärdsmatris Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid Frågor 1. Den information jag behöver för att kunna göra ett bra arbete finns tillgänglig 2. Jag har lätt att hitta den information jag behöver Prestation 3. Jag tar själv ansvar för att söka den information jag behöver 4. Jag anser att vi har bra informationskanaler inom förvaltningen/bolaget 5. Den information jag får från närmaste chef och från övrig ledning inom förvaltningen/ bolaget är samstämmig Påverkan Vårda Förbättra Övervaka

26 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 25 Kompetens och utvecklingsmöjligheter De allra flesta upplever att de har den kompetens de behöver för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Var tionde anser dock inte att deras kompetens tas tillvara på ett bra sätt. Drygt en fjärdedel upplever inte att de har möjlighet att pröva nya arbetsuppgifter. Jag har den kompetens som krävs för att jag ska kunna utföra mina arbetsuppgifter Medel Ingen åsikt 4,4 1% Mina kunskaper/erfarenheter tas tillvara på ett bra sätt ,8 2% Jag har möjlighet att delta i den utbildning/kompetensutveckling som jag behöver 3,8 2% Hos oss får nyanställda en bra introduktion ,5 13% Jag har möjlighet att pröva nya arbetsuppgifter ,2 6% % 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) Neutral (3) Instämmer inte (1-2)

27 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 26 Kompetens och utvecklingsmöjligheter Jämförelse mot 2008 Resultatet inom detta område är generellt något högre än Framförallt upplever medarbetarna nu i något högre utsträckning att de har möjlighet att delta i den utbildning och kompetensutveckling de behöver. Jag har den kompetens som krävs för att jag ska kunna utföra mina arbetsuppgifter Mina kunskaper/erfarenheter tas tillvara på ett bra sätt Jag har möjlighet att delta i den utbildning/kompetensutveckling som jag behöver Hos oss får nyanställda en bra introduktion 3,5 3,8 3,8 4,4 Jag har möjlighet att pröva nya arbetsuppgifter 3,

28 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 27 Kompetens och utvecklingsmöjligheter Åtgärdsmatris Frågor Prestation 1. Hos oss får nyanställda en bra introduktion 2. Jag har den kompetens som krävs för att jag ska kunna utföra mina arbetsuppgifter 3. Jag har möjlighet att delta i den utbildning/kompetensutveckling som jag behöver 4. Mina kunskaper/erfarenheter tas tillvara på ett bra sätt 5. Jag har möjlighet att pröva nya arbetsuppgifter Påverkan Vårda Förbättra Övervaka

29 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 28 Samarbete Medarbetarna är mestadels klart nöjda med samarbetet och samspelet inom sina arbetsgrupper. Medel Jag känner mig respekterad av mina arbetskamrater ,3 1% Mina arbetskamrater ger mig hjälp och stöd när jag behöver det I min arbetsgrupp behandlar vi varandra på ett jämställt sätt, både kvinnor och män Ingen åsikt 4,3 1% 4,3 8% I min arbetsgrupp arbetar vi mot samma mål ,1 2% I min arbetsgrupp är vi bra på att kommunicera och samarbeta med varandra I min arbetsgrupp uppskattar vi varandras olikheter och tar tillvara varandras erfarenheter När samarbete med andra verksamheter krävs, så fungerar samarbetet bra 4,0 1% 3,9 3% 3,9 7% I vår arbetsgrupp hanterar vi konflikter på ett bra sätt ,7 7% % 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) Neutral (3) Instämmer inte (1-2)

30 Samarbete Jämförelse mot 2008 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 29 Resultatet inom detta område ligger så gott som helt i linje med 2008 år värden. Jag känner mig respekterad av mina arbetskamrater Mina arbetskamrater ger mig hjälp och stöd när jag behöver det I min arbetsgrupp behandlar vi varandra på ett jämställt sätt, både kvinnor och män I min arbetsgrupp arbetar vi mot samma mål I min arbetsgrupp är vi bra på att kommunicera och samarbeta med varandra I min arbetsgrupp uppskattar vi varandras olikheter och tar tillvara varandras erfarenheter När samarbete med andra verksamheter krävs, så fungerar samarbetet bra I vår arbetsgrupp hanterar vi konflikter på ett bra sätt * 4,3 4,3 4,3 4,1 4,0 3,9 3,9 3, * 2008 löd frågan: Konflikter som uppstår inom arbetsgruppen hanteras på ett bra sätt.

31 Samarbete Åtgärdsmatris Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid Prestation Frågor 1. I min arbetsgrupp arbetar vi mot samma mål 2. I min arbetsgrupp är vi bra på att kommunicera och samarbeta med varandra 3. Jag känner mig respekterad av mina arbetskamrater 4. Mina arbetskamrater ger mig hjälp och stöd när jag behöver det 5. I vår arbetsgrupp hanterar vi konflikter på ett bra sätt Vårda Påverkan 6. I min arbetsgrupp uppskattar vi varandras olikheter och tar tillvara varandras erfarenheter 7. I min arbetsgrupp behandlar vi varandra på ett jämställt sätt, både kvinnor och män 8. När samarbete med andra verksamheter krävs, så fungerar samarbetet bra Förbättra Övervaka

32 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 31 Ledarskap Min närmaste chef Medel Jag är som helhet nöjd med min närmaste chef ,9 3% visar att han/hon litar på mig som medarbetare ,2 3% ger mig hjälp och stöd om jag behöver det ,0 7% behandlar alla medarbetare med respekt ,0 6% kan ge kritik utan att jag känner mig arg eller sårad ,9 14% fäster vikt vid mina synpunkter och åsikter ,9 5% kommunicerar öppet och ärligt ,9 3% frågar om sådant som har med jobbet att göra ,9 5% Ingen åsikt är en bra förebild för vår värdegrund ,9 10% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) Neutral (3) Instämmer inte (1-2)

33 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 32 Ledarskap Min närmaste chef Medel Ingen åsikt är bra på att informera om viktiga händelser och beslut ,9 3% är drivande när det gäller att uppnå våra uppsatta mål ,9 8% jobbar för att ge mig rätt förutsättningar så att jag kan utföra mina arbetsuppgifter på ett bra sätt ,9 3% stödjer och stimulerar medarbetare som vill förnya och utveckla verksamheten ,8 11% kan ta kritik utan att bli arg eller sårad ,8 18% är bra på att planera och organisera verksamheten/arbetet ,6 7% är bra på att visa uppskattning ,6 5% tar tag i problem och konflikter som rör arbetet ,6 8% är bra på att ge återkoppling på hur jag lyckas med mina arbetsuppgifter ,5 7% hanterar konflikter på ett bra sätt ,4 13% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) Neutral (3) Instämmer inte (1-2)

34 Ledarskap Jämförelse mot 2008 Medarbetarna upplever i högre utsträckning än tidigare att deras chef visar att han/hon litar på dem. Jag är som helhet nöjd med min närmaste chef Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 33 3,9 Min närmaste chef visar att han/hon litar på mig som medarbetare ger mig hjälp och stöd om jag behöver det behandlar alla medarbetare med respekt kan ge kritik utan att jag känner mig arg eller sårad fäster vikt vid mina synpunkter och åsikter * kommunicerar öppet och ärligt frågar om sådant som har med jobbet att göra * är en bra förebild för vår värdegrund * 4,2 4,0 4,0 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 * Frågorna är nya för i år

35 Ledarskap Jämförelse mot 2008 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 34 Min närmaste chef är bra på att informera om viktiga händelser och beslut är drivande när det gäller att uppnå våra uppsatta mål jobbar för att ge mig rätt förutsättningar så att jag kan utföra mina arbetsuppgifter på ett bra sätt stödjer och stimulerar medarbetare som vill förnya och utveckla verksamheten kan ta kritik utan att bli arg eller sårad är bra på att planera och organisera verksamheten/arbetet är bra på att visa uppskattning tar tag i problem och konflikter som rör arbetet är bra på att ge återkoppling på hur jag lyckas med mina arbetsuppgifter hanterar konflikter på ett bra sätt 3,9 3,9 3,9 3,8 3,8 3,6 3,6 3,6 3,5 3,

36 Ledarskap Åtgärdsmatris Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 35 Min närmaste chef 1. jobbar för att ge mig rätt förutsättningar så att jag kan utföra mina arbetsuppgifter på ett bra sätt 2. kommunicerar öppet och ärligt 3. hanterar konflikter på ett bra sätt 4. visar att han/hon litar på mig som medarbetare 5. kan ge kritik utan att jag känner mig arg eller sårad Prestation 6. kan ta kritik utan att bli arg eller sårad 7. ger mig hjälp och stöd om jag behöver det 8. tar tag i problem och konflikter som rör arbetet 9. behandlar alla medarbetare med respekt 10. är bra på att ge återkoppling på hur jag lyckas med mina arbetsuppgifter 11. är bra på att visa uppskattning Vårda Förbättra Övervaka Påverkan Inom denna åtgärdsmatris innebär påverkan styrkan på sambandet mellan respektive fråga och hur nöjda medarbetarna som helhet är med sin närmaste chef. 12. är bra på att informera om viktiga händelser och beslut 13. är bra på att planera och organisera verksamheten/arbetet 14. stödjer och stimulerar medarbetare som vill förnya och utveckla verksamheten 15. är drivande när det gäller att uppnå våra uppsatta mål 16. frågar om sådant som har med jobbet att göra 17. fäster vikt vid mina synpunkter och åsikter 18. är en bra förebild för vår värdegrund

37 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 36 Medarbetarsamtal 87 procent av medarbetarna har haft ett medarbetarsamtal under de senaste 12 månaderna (82 procent 2008). Av dessa har 76 procent gjort en individuell utvecklingsplan tillsammans med sin chef. Drygt två av tre är som helhet nöjda med samtalen. Ingen Medel åsikt Jag är som helhet nöjd med medarbetarsamtalet ,9 4% Vi har talat om vilka förväntningar min chef har på mig ,0 4% Vi har talat om vilka förväntningar jag har på min chef ,8 4% Åtgärder som vi kommer överens om i medarbetarsamtalet blir genomförda ,8 9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) Neutral (3) Instämmer inte (1-2)

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

REDOVISAR. Båda blir bäst. Attityden till delad föräldraledighet. Redovisar 2000:1

REDOVISAR. Båda blir bäst. Attityden till delad föräldraledighet. Redovisar 2000:1 REDOVISAR Redovisar 2000:1 Båda blir bäst Attityden till delad föräldraledighet I serien RFV REDOVISAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete

Läs mer

SYLF:s AT-ranking 2013

SYLF:s AT-ranking 2013 SYLF:s AT-ranking 2013 September 2013 Förord Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) organiserar underläkare och är den näst största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund. Föreningen har cirka 9700

Läs mer

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö ST 2012. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Fackförbundet

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning?

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Marta Szebehely, Petra Ulmanen & Ann-Britt Sand Arbetsrapport/Institutionen för socialt arbete, 2014:1 Working Paper/Department of Social

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor Jan Hylén Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Bakgrund...4 3. Genomförande av undersökningen...4 4. Hur fungerar lärplattorna i skolans

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer

Vad är på kommunchefens agenda?

Vad är på kommunchefens agenda? Vad är på kommunchefens agenda? Praktikantprojektet våren 2013 Jonas Lannering & Joel Wetterberg Maj 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Sammanfattning och slutsatser... 3 1.1 Slutsatser...

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Fria eller förvirrade. En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation

Fria eller förvirrade. En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Fria eller förvirrade En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation 1 Fria eller förvirrade En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Innehållsförteckning Förord.................................................................................................................................................

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

Karriär hur då? En rapport om kvinnors och mäns syn på karriär och eventuella hinder på vägen. Sveriges Ingenjörer år 2010.

Karriär hur då? En rapport om kvinnors och mäns syn på karriär och eventuella hinder på vägen. Sveriges Ingenjörer år 2010. Karriär hur då? En rapport om kvinnors och mäns syn på karriär och eventuella hinder på vägen. Sveriges Ingenjörer år 2010. En rapport och enkätundersökning av Sveriges Ingenjörer under 2010. 1 Karriär

Läs mer

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register Anhörigas situation R apport från Riks-Stroke RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register FÖRORD Det nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke presenterar sedan 1996 årliga rapporter om den svenska strokevårdens

Läs mer

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag SEMINARIEUPPLAGA. Fackförbundet ST 2008-04-09. Referens: Inger Ehn Knobblock, utredare: 070-663 51 44 inger@st.org Roger Syrén, utredare: 070-600 51 24 roger.syren@st.org

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Sverigestudien 2014. Synliggör våra värderingar www.sverigestudien.se

Sverigestudien 2014. Synliggör våra värderingar www.sverigestudien.se Sverigestudien 2014 Synliggör våra värderingar www.sverigestudien.se Sverigestudien är ett initiativ från Preera, Skandia och Volvokoncernen. Samtliga är fristående ORGANISATIONER som vill bidra till ökad

Läs mer

IT i välfärdens tjänst

IT i välfärdens tjänst september 2014 Rapport om välfärdens digitala arbetsmiljö IT i välfärdens tjänst Inledning Med hjälp av IT kan samhällsservicen nu vara mer tillgänglig än tidigare. Människor förväntar sig i allt högre

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Ingen skolväg är den andra lik

Ingen skolväg är den andra lik Det skulle finnas flera vägar till skolan, en för bussar, en för bilar och en för elever och lärare Ingen skolväg är den andra lik En uppföljning av EU-projektet SMILES Cykla och gå till skolan-komplettering

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

ATT TA TILL VARA FÖRMÅGA - TROTS BEGRÄNSNING SLUTRAPPORT

ATT TA TILL VARA FÖRMÅGA - TROTS BEGRÄNSNING SLUTRAPPORT ATT TA TILL VARA FÖRMÅGA - TROTS BEGRÄNSNING SLUTRAPPORT JULI 2014 Catharina Linderoth Erik Mattson Anne-Lie Johansson Ulrika Müssener Heléne Thomsson Elsy Söderberg (projektledare) 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen?

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? En undersökning om 7 arbetsledares tankar om ledarskap och medarbetarskap i fem halländska kommuner. Agneta Hildström Meddelandeserien 2005: 2

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom daglig verksamhet En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2011:1 ISSN 1653-2414

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer