Medarbetarundersökning 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medarbetarundersökning 2012"

Transkript

1 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB

2 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning Åtgärdsförslag Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat NMI Nöjd Medarbetar Index Helhetsbild Arbetssituation Hälsa Arbetsmiljö och jämställdhet Delaktighet och påverkan Organisation och samverkan Ledarskap Medarbetarsamtal och lönesamtal Arbetsplatsträff Kund-/Brukarfokus Trygghet Intranätet Miljö Förbättringsarbete Kompetens och utveckling

3 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 2 Sammanfattning Tydlig försämring av NMI NMI-värdet för Barn & skola har minskat med 18 enheter sedan 2010 och uppgår nu till 3,71 på en femgradig skala. Motsvarande andel för hela kommunen uppgår till 3,85. En klart lägre andel av medarbetarna inom Barn & skola är som helhet nöjda med sin arbetssituation och med Lidköpings kommun som arbetsgivare. Allt fler upplever hög belastning och stress Andelen medarbetare som ofta upplever negativ stress på jobbet är klart större än vid 2010 års mätning. Medarbetarna upplever även i lägre grad än 2010 att de har en rimlig arbetsbelastning, och att det finns tid för återhämtning efter perioder av stress. Det är allt färre medarbetare som håller med om att man på arbetsplatsen arbetar med att förbättra hälsa. Många har en bra känsla för sitt arbete De allra flesta medarbetare känner sig trygga i sin yrkesroll, har god kunskap om sina kunders/brukares krav och behov samt upplever att de har de kunskaper som krävs för att utföra sina arbetsuppgifter. men efterfrågar samtidigt utveckling i arbetet Andelen medarbetare som inte är nöjda med sin utveckling i arbetet och som inte anser sig få tillräcklig kompetensutveckling har ökat sedan två år tillbaka. Fortsatt starka resultat för medarbetarsamtal 93 procent uppger att de har haft ett medarbetarsamtal under de senaste 12 månaderna. Medarbetarna är även i år i hög grad nöjda med hur samtalen genomförs.

4 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 3 Åtgärdsförslag Barn & skola uppvisar tydliga resultatförsämringar sedan 2010 och det är viktigt att vidta åtgärder för att bryta den negativa utvecklingen. Nedanstående områden har vi identifierat som viktiga för förvaltningen att fortsätta hålla en hög gprestation inom respektive förbättra/utveckla. Fortsätt prestera bra Kompetens Medarbetarna känner sig trygga i sin yrkesroll och har de kunskaper som krävs för att utföra sina arbetsuppgifter. Arbetsmiljö och jämställdhet gällande att ha högt i tak i gruppen, vara lyhörda för varandras önskemål och behov, dela med sig av kunskaper och erfarenheter, respektera varandra och att alla behandlas lika. Ledarskap Vad gäller att stödja och stimulera medarbetare som vill förbättra verksamheten samt förmedla vision, värderingar och mål till arbetsgruppen. Medarbetarsamtal Förvaltningen ligger på fortsatt bra resultatnivåer vad gäller genomförande av medarbetarsamtal. En arbetsguide har tagits fram för att vara ett stöd för chefer/arbetsledning i arbetet med att gå igenom resultaten med arbetsgruppen och komma igång med utvecklingsarbetet. De åtgärder som tas fram i samband med återrapportering av medarbetarundersökningen blir ett underlag i verksamhetsplaneringen. Förbättra/utveckla Medarbetarnas arbetsbelastning och möjligheter till återhämtning Barn & Skola har tydliga resultatförsämringar inom detta område vilket fått stor inverkan på medarbetarnas helhetsintryck av sin arbetssituation. Det är viktigt att enheterna vidtar åtgärder för att avlasta och stötta medarbetare som ofta upplever negativ stress i arbetet. Organisationsförändringar I de fall där det relativt nyligen genomförts en omorganisation eller större personalförändringar är det särskilt viktigt att säkerställa att den nya organisationen har rätt inriktning med tydliga roller och ansvarsfördelningar. Delaktighet och påverkansmöjligheter exempelvis informationsvägar, tillräckligt med tillfällen att diskutera och få information om verksamheten samt att medarbetaren har möjlighet att påverka sin situation.

5 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 4 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Syftet med undersökningen är att ta reda på hur medarbetarna inom Lidköpings kommun upplever sina arbetsförhållanden och sin arbetsmiljö. Medarbetarundersökningen ingår som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultatet från denna medarbetarenkät fungerar som underlag både för förbättringar på arbetsplats- och förvaltningsnivå samt utveckling av kommunens övergripande arbete med arbetsgivarfrågor. Genomförande Undersökningen har genomförts under november mars 2012 av CMA Research, se för mer information. Anders Johansson på CMA Research har varit projektledare. Analys har genomförts av Peter Pettersson och Thomas Carlsson. Inom Lidköpings kommun har Nils Svensson varit kontaktperson. Metod Enkät utskickad till samtliga medarbetare inom Lidköpings kommun, antingen via E-post eller postalt. Datainsamlingen har genomförts under perioden 9 januari - 3 februari Den totala svarsfrekvensen i undersökningen är 82 procent, vilket ger ett mycket bra underlag för att bedöma medarbetarnas attityder till sin arbetssituation. ti Motsvarande andel i 2010 års undersökning uppgick till 84 procent. Rapportering - Huvudrapport med resultat för samtliga svarande inom Lidköpings kommun. - Rapporter per förvaltning. - Separata enhets- och arbetsplatsrapporter t t samt chefsprofiler förutsatt att antalet svar är tillräckligt stort för att garantera medarbetarnas anonymitet (minst 5 svarande). Chef/Arbetsledning ingår ej i redovisning i för egen grupp.

6 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 5 Fakta om undersökningen Totalt har personer besvarat enkäten. 80 av dessa anser att de har varit borta från arbetet under så pass lång tid att de ej kan bedöma faktorer gällande sin arbetssituation. Den slutliga svarsdatabasen innehåller därför svar från medarbetare. Inkomna svar totalt Svarsfrekvens web Svarsfrekvens postalt Svarsfrekvens totalt Kommunstyrelsen 60 92% - 92% Intern Service % 72% 75% Teknisk service 70 88% 85% 88% Kultur & Fritid 91 88% 79% 87% Barn & Skola % - 81% Utbildning % - 88% Vård & Omsorg % 71% 81% Social & Arbetsmarknad % 73% 89% Samhällsbyggnad 98 87% 66% 77% Räddningstjänsten 36 95% - 95% Totalt % 71% 82%

7 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 6 Fakta om respondenterna Kön Anställningstid 85 procent av respondenterna är kvinnor. 15 procent är män. -2 år 5% 2-10 år 24% år 32% Ålder Medelålder: 46 år Medelålder män: Medelålder ki kvinnor: - 30 år 7% år år år 46,3 år 46,9 år 25% 31% 29% 20 år - 39% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 61 år - 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

8 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 7 Stöd för tolkning av resultat Tolkning av åtgärdsmatris För varje frågeområde finns en så kallad åtgärdsmatris. I åtgärdsmatrisen visas vilka faktorer förvaltningen får bäst utväxling av att prioritera och här delas faktorerna in i tre fält: Faktorer inom grönt fält har stor påverkan på medarbetarnas helhetsinställning till sin arbetssituation och bidrar idag i hög grad positivt till nöjdheten. Detta är områden där det bör säkerställas att den goda prestationen upprätthålls. På åtgärdsmatrisens axlar visas dels prestation, det vill säga medarbetarnas medelbetyg på varje fråga, och dels påverkan på helhetsattityden. Påverkan är ett sambandsmått (korrelation), och anger hur starkt samband varje enskild fråga har med helhetsfrågan: Jag är som helhet nöjd med min arbetssituation. Observera att resultaten i undersökningen generellt ligger på en hög nivå, varför resultaten i frågor som ligger i det röda området bör betraktas som låga relativt övriga frågor, och inte låga i absolut mening. Faktorer inom rött fält har också stor påverkan på medarbetarnas helhetsinställning men de påverkar i hög grad nöjdheten negativt. De definieras därför som förbättringsområden. Faktorer inom grått fält har relativt låg påverkan på medarbetarnas syn på arbetssituationen idag, vilket innebär att medarbetarna kan vara både missnöjda och nöjda med dessa faktorer utan att det påverkar nöjdheten. Det är dock viktigt att bevaka dessa eftersom faktorernas påverkan kan öka, till exempel om inställningen skulle försämras. Hög (>3,96) Medel (3,66-3,95) Låg (<3,65) ( Pr restation Låg Medel Hög Påverkan

9 Nöjd Medarbetar Index NMI Modell Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 8 NMI - Nöjd Medarbetar Index är ett sammanfattande resultat för medarbetarnas inställning till sin arbetssituation. Helhetsbild Indexet är uppbyggt av ett antal områden (Delindex) utifrån de frågeområden som finns i enkäten. Delindexen ger en fingervisning om inom vilka områden som förvaltningen har en hög respektive låg prestation. Arbetssituation Hälsa Arbetsmiljö och jämställdhet Kompetens och utveckling NMI Delaktighet och påverkan Organisation och samverkan Ledarskap Medarbetarsamtal och arbetsplatsträff

10 Nöjd Medarbetar Index NMI Resultat tpå åkommunnivå och hförvaltningsnivå i Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 9 Lidköpings kommun totalt Kommunstyrelsen Vård & Omsorg Social l& Arbetsmarknad Räddningstjänsten Kultur & Fritid Teknisk Service Utbildning Intern Service Samhällsbyggnad Barn & Skola NMI 385 3,85 3,91 3, ,01 3,97 3,79 3,98 3,97 3,90 3, ,02 4,03 3,88 3,97 3,95 3, ,89 3,88 3,86 3,94 3,83 3,79 3, ,78 3,77 3,73 3,75 3, ,66 3,71 3,89 3,

11 Nöjd Medarbetar Index NMI Resultat t för delområden Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 10 Barn & Skola uppnår ett NMI-värde på 3,71, vilket är ett klart lägre resultat än vid tidigare mätningar. Tydligast försämringar har skett för helhetsbild, arbetssituation, hälsa samt delaktighet och påverkan. NMI Kompetens och utveckling Arbetsmiljö och jämställdhet t Medarbetarsamtal och arbetsplatsträff Ledarskap Hälsa Helhetsbild Arbetssituation Organisation och samverkan Delaktighet och påverkan 3,71 3,89 3,88 3,94 3,89 3,86 3,76 3,63 3,62 3,60 3,60 4,10 4,13 4,01 4,03 3,91 3, ,89 3,82 3,83 3,86 4,02 3,95 3,83 3,85 3, ,75 3,51 3,70 3,

12 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 11 Helhetsbild Nästan sex av tio uppger att de totalt sett är nöjda med sin arbetssituation samt med Lidköpings kommun som arbetsgivare. Jag skulle gärna rekommendera någon att söka arbete vid Lidköpings kommun Medel Ingen åsikt 3,7 5% Jag är som helhet nöjd med min arbetssituation ti ,6 0% Jag är som helhet nöjd med Lidköpings kommun som ,6 1% arbetsgivare 0% 20% 40% 60% 80% 100% 62 Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2) 27 11

13 Helhetsbild Jämförelse Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 12 Barn & Skola har lägre helhetsresultat jämfört med genomsnittet för övriga förvaltningar. Medelvärden Jag skulle gärna rekommendera någon att söka arbete vid Lidköpings kommun 3,7 Jag är som helhet nöjd med min arbetssituation Jag är som helhet nöjd med Lidköpings kommun som arbetsgivare Lidköpings kommun (exkl B&S) 3,6 3,6 Barn & Skola

14 Helhetsbild Utveckling Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 13 Resultaten ligger på klart lägre nivåer än vid tidigare mätningar. Jag skulle gärna rekommendera någon att söka arbete vid Lidköpings kommun Jag är som helhet nöjd med min arbetssituation Jag är som helhet nöjd med Lidköpings kommun som arbetsgivare 1 2 Medelvärden För få 3 4 svar 5 För få 3,7 svar För få 36 3,6 svar För få 3,6 svar För få svar 2012

15 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 14 Arbetssituation Medel Jag känner att jag gör ett bra jobb ,4 0% Ingen åsikt Jag känner yrkesstolthet ,2 0% Jag upplever att jag har en klar bild av mina ansvarsområden ,1 0% Jag trivs med mina arbetsuppgifter ,1 0% Jag känner motivation i mitt arbete ,9 0% Jag har tillgång till moderna tekniska hjälpmedel i mitt arbete ,6 0% Jag signalerar när jag behöver avlastning eller hjälp med att ,5 1% prioritera arbetsuppgifter Jag kan påverka min arbetstidsförläggning ,0 1% Jag har en rimlig arbetsbelastning ,0 0% Jag kan påverka när mina arbetsuppgifter ska utföras ,0 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2)

16 Arbetssituation Jämförelse Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 15 Medelvärden Jag känner att jag gör ett bra jobb Jag känner yrkesstolthet Jag upplever att jag har en klar bild av mina ansvarsområden Jag trivs med mina arbetsuppgifter Jag känner motivation i mitt arbete 4,4 4,2 4,1 4,1 3,9 Jag har tillgång till moderna tekniska hjälpmedel i mitt arbete Jag signalerar när jag behöver avlastning eller hjälp med att prioritera arbetsuppgifter Jag kan påverka min arbetstidsförläggning Jag har en rimlig arbetsbelastning Jag kan påverka när mina arbetsuppgifter ska utföras 3,0 3,0 3,0 35 3,5 3,6 Lidköpings kommun (exkl B&S) Barn & Skola

17 Arbetssituation Utveckling Andelen medarbetare som anser sig ha en rimlig arbetsbelastning har sjunkit tydligt sedan Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 16 Medelvärden Jag känner att jag gör ett bra jobb 4,4 Jag känner yrkesstolthet Jag upplever att jag har en klar bild av mina ansvarsområden Jag trivs med mina arbetsuppgifter Jag känner motivation i mitt arbete 4,2 4,1 4,1 3,9 Jag har tillgång till moderna tekniska k hjälpmedel l i mitt arbete Jag signalerar när jag behöver avlastning eller hjälp med att prioritera arbetsuppgifter Jag kan påverka min arbetstidsförläggning Jag har en rimlig arbetsbelastning Jag kan påverka när mina arbetsuppgifter ska utföras * 3,0 3,0 3,0 3,5 36 3,6 * Frågan var inte med

18 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 17 Arbetssituation Händer det ofta att du upplever stress på Lidköpings jobbet som påverkar dig negativt? kommun (exkl B&S) 1% 2012 Aldrig 2% 6% 2% % Någon gång/år % 25% 17% 25% Någon gång/månad 33% 34% 30% 37% Någon gång/vecka 34% 28% 35% 25% Dagligen 14% 8% 15% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Det finns tid för återhämtning efter perioder av stress på jobbet ,6 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2) Medel Ingen åsikt

19 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 18 Arbetssituation Medarbetarna inom Barn & Skola instämmer i lägre grad än övriga i att det finns tid för återhämtning efter perioder av stress i arbetet. Resultatet är även lägre än vid tidigare undersökningar. Medelvärden Det finns tid för återhämtning efter perioder av stress på jobbet 26 2,6 Lidköpings kommun (exkl B&S) Barn & Skola Medelvärden Det finns tid för återhämtning efter perioder av stress på jobbet 2,

20 Arbetssituation Åtgärdsmatris t Faktorer gällande arbetsbelastning, möjligheter till återhämtning efter stressiga perioder, motivation samt påverkansmöjligheter är viktiga att förbättra Frågor 1. Jag känner att jag gör ett bra jobb 2. Jag trivs med mina arbetsuppgifter Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid Påverkan Vårda Förbättra Övervaka Prestation 3. Jag känner yrkesstolthet 4. Jag har en rimlig arbetsbelastning 5. Jag känner motivation i mitt arbete 6. Jag kan påverka min arbetstidsförläggning 7. Jag kan påverka när mina arbetsuppgifter ska utföras 8. Jag signalerar när jag behöver avlastning eller hjälp med att prioritera arbetsuppgifter 9. Jag upplever att jag har en klar bild av mina ansvarsområden 10. Jag har tillgång till moderna tekniska hjälpmedel i mitt arbete 11. Det finns tid för återhämtning efter perioder av stress på jobbet

21 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 20 Hälsa Medarbetarna anser i stor utsträckning att de har Mer än fyra av tio anser inte att de på deras god fysisk och psykisk hälsa. arbetsplats arbetar med att förbättra hälsa. Medel Jag har god psykisk hälsa ,2 0% Ingen åsikt Jag har god fysisk hälsa ,0 0% Jag har en bra balans mellan arbete, familj och fritid ,9 0% Min arbetsgivare intresserar sig för min hälsa och mitt välbefinnande ,4 3% På min arbetsplats arbetar vi med att förbättra hälsa ,7 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2)

22 Hälsa Jämförelse Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 21 Även i dessa frågor ligger Barn & Skola på en lägre nivå jämfört med övriga. Medelvärden Jag har god psykisk hälsa Jag har god fysisk hälsa Jag har en bra balans mellan arbete, familj och fritid Min arbetsgivare intresserar sig för min hälsa och mitt välbefinnande På min arbetsplats t arbetar vi med att förbättra hälsa 27 2,7 Lidköpings kommun (exkl B&S) 3,4 4,2 4,0 3,9 Barn & Skola

23 Hälsa Utveckling Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 22 Resultaten ligger på lägre nivåer än vid tidigare undersökningar, särskilt vad gäller arbetet med att förbättra hälsa på arbetsplatsen. Medelvärden Jag har god psykisk hälsa 4,2 Jag har god fysisk hälsa Jag har en bra balans mellan arbete, familj och fritid Min arbetsgivare intresserar sig för min hälsa och mitt välbefinnande * På min arbetsplats arbetar vi med att förbättra hälsa * 2,7 3,4 3,9 4, * Frågorna var inte med 2008

24 Hälsa Åtgärdsmatris t Det är viktigt att medarbetarna upplever att deras arbetsgivare intresserar sig för deras hälsa och välbefinnande, vilket 23 procent inte upplever idag Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 23 Många anser heller inte att de på deras arbetsplats arbetar med att förbättra hälsa. Frågor 1. Jag har god fysisk hälsa 2. Jag har god psykisk hälsa 3. Prestation 3. Jag har en bra balans mellan arbete, familj och fritid 4. Min arbetsgivare intresserar sig för min hälsa och mitt välbefinnande 5. På min arbetsplats arbetar vi med att förbättra hälsa Påverkan Vårda Förbättra Övervaka

25 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 24 Hälsa Nästan fyra av tio medarbetare uppger att de sällan eller aldrig stannar hemma om de är sjuka en arbetsdag. Lidköpings I vilken omfattning stannar du hemma om du är sjuk en arbetsdag? kommun (exkl B&S) 13% 2012 Alltid 16% 16% 10% % Oftast 29% % 25% 20% Ibland 21% 17% 18% 33% Sällan 29% 35% 40% 6% Aldrig 6% 8% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

26 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 25 Hälsa De vanligaste anledningarna till att medarbetarna inte stannar hemma vid sjukdom är att de förlorar för mycket ekonomiskt, samt att det inte finns ersättare som kan ta deras arbetsuppgifter. Vilket är det vanligaste skälet till att du inte stannar hemma om du är sjuk? Lidköpings kommun (exkl B&S) Förlorar för mycket ekonomiskt på att stanna hemma 27% 40% Finns ingen ersättare som kan ta mina arbetsuppgifter 24% 15% För att hinna med mina arbetsuppgifter inom utsatt tid 11% 12% Känner press från arbetsgivare/kollegor att närvara på jobbet 9% 4% Har blivit en vana 7% 7% Det finns ingen risk att jag smittar andra på min arbetsplats 6% 12% Annat skäl 17% 10% p 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bas: 801 personer

27 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 26 Arbetsmiljö och jämställdhet Medarbetarna upplever i hög grad att de är respekterade av sina arbetskamrater, samt att alla på arbetsplatsen behandlas lika. Medel Jag känner mig respekterad av mina arbetskamrater ,4 1% På min arbetsplats behandlas alla lika * ,3 5% I min arbetsgrupp är vi lyhörda för varandras behov och önskemål I min arbetsgrupp har vi högt i tak och vågar framföra våra åsikter I min arbetsgrupp delar vi gärna med oss av våra kunskaper och erfarenheter till varandra Ingen åsikt 4,0 2% 4,0 2% 4,0 2% Jag upplever att jag mår bra på jobbet ,9 1% Om konflikter uppstår hanterar vi dem på ett bra sätt ,7 5% Vi ger varandra återkoppling på varandras arbete ,4 2% Jag har en bra fysisk arbetsmiljö ,4 0% * Oavsett kön, ålder, etnisk bakgrund, religion, trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning 72 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2) 22 6

28 Arbetsmiljö och jämställdhet Jämförelse Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 27 Barn & Skola har lägre resultat än genomsnittet i flera frågor, bland annat i frågorna om medarbetaren mår bra på jobbet och om den Medelvärden fysiska arbetsmiljön Jag känner mig respekterad av mina arbetskamrater 44 4,4 På min arbetsplats behandlas alla lika I min arbetsgrupp är vi lyhörda för varandras behov och önskemål I min arbetsgrupp har vi högt i tak och vågar framföra våra åsikter I min arbetsgrupp delar vi gärna med oss av våra kunskaper och erfarenheter till varandra Jag upplever att jag mår bra på jobbet Om konflikter uppstår hanterar vi dem på ett bra sätt 4,0 4,0 4,0 3,9 3,7 4,3 Vi ger varandra återkoppling på varandras arbete Jag har en bra fysisk arbetsmiljö 3,4 3,4 Lidköpings kommun (exkl B&S) Ä Barn & Skola

29 Arbetsmiljö och jämställdhet Utveckling Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 28 Medelvärden Jag känner mig respekterad av mina arbetskamrater 4,4 På min arbetsplats behandlas alla lika * I min arbetsgrupp är vi lyhörda för varandras behov och önskemål I min arbetsgrupp har vi högt i tak och vågar framföra våra åsikter I min arbetsgrupp delar vi gärna med oss av våra kunskaper och erfarenheter till varandra Jag upplever att jag mår bra på jobbet Om konflikter uppstår hanterar vi dem på ett bra sätt 4,0 40 4,0 4,0 3,9 3,7 4,3 Vi ger varandra återkoppling på varandras arbete Jag har en bra fysisk arbetsmiljö 3,4 3, Ä * Vid 2008 års undersökning var formuleringen behandlas alla jämställt

30 Arbetsmiljö och jämställdhet Åtgärdsmatris t Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 29 Förvaltningen har förbättringspotential vad gäller att medarbetarna ska må bra på jobbet samt ha en bra fysisk arbetsmiljö. Frågor Jag har en bra fysisk arbetsmiljö Jag känner mig respekterad av mina arbetskamrater Påverkan Vårda Förbättra Övervaka Prestation 3. I min arbetsgrupp är vi lyhörda för varandras behov och önskemål 4. I min arbetsgrupp har vi högt i tak och vågar framföra våra åsikter 5. Om konflikter uppstår hanterar vi dem på ett bra sätt 6. Vi ger varandra återkoppling på varandras arbete 7. I min arbetsgrupp delar vi gärna med oss av våra kunskaper och erfarenheter till varandra 8. På min arbetsplats behandlas alla lika 9. Jag upplever att jag mår bra på jobbet

31 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 30 Kompetens och utveckling Medarbetarna uppger i hög grad att de känner sig trygga i sina yrkesroller samt att de har de kunskaper som krävs för att utföra sina arbetsuppgifter. Samtidigt är det nästan en fjärdedel som anser att de inte får den kompetensutveckling som de behöver. Jag har de kunskaper som krävs för att utföra mina arbetsuppgifter Medel Ingen åsikt 4,3 0% Jag känner mig trygg i min yrkesroll ,3 0% Min kompetens tas tillvara på ett bra sätt ,0 0% Jag är nöjd med min utveckling i arbetet tdet senaste året ,7 2% Jag får den kompetensutveckling som jag behöver för mitt ,3 1% arbete 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2)

32 Kompetens och utveckling Jämförelse Barn & Skola har tydligt lägre resultat än övriga i frågan om medarbetarna får den kompetens- utveckling som de behöver. De är även mindre nöjda än övriga med sin utveckling i arbetet under det senaste året. Medelvärden Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 31 Jag har de kunskaper som krävs för att utföra mina arbetsuppgifter Jag känner mig trygg i min yrkesroll ,3 43 4,3 Min kompetens tas tillvara på ett bra sätt Jag är nöjd med min utveckling i arbetet det senaste året Jag får den kompetensutveckling som jag behöver för mitt arbete Lidköpings kommun (exkl B&S) 3,3 3,7 4,0 Barn & Skola

33 Kompetens och utveckling Utveckling Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 32 Resultaten ligger på lägre nivåer än vid tidigare undersökningar. Medelvärden Jag har de kunskaper som krävs för att utföra mina arbetsuppgifter Jag känner mig trygg i min yrkesroll Min kompetens tas tillvara på ett bra sätt Jag är nöjd med min utveckling i arbetet det senaste året Jag får den kompetensutveckling som jag behöver för mitt arbete ,3 4,3 4,0 3,7 3,

34 Kompetens och utveckling Åtgärdsmatris t Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 33 Förvaltningen har bra resultat gällande att ta tillvara medarbetarnas kompetens och detta har stor inverkan på totalnöjdheten. Förbättringsmöjligheter finns för kompetensutveckling Frågor 1. Jag har de kunskaper som krävs för att utföra mina arbetsuppgifter 2. Min kompetens tas tillvara på ett bra sätt 5. Prestation 3. Jag känner mig trygg i min yrkesroll 4. Jag får den kompetensutveckling som jag behöver för mitt arbete 5. Jag är nöjd med min utveckling i arbetet det senaste året 4. Påverkan Vårda Förbättra Övervaka

35 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 34 Delaktighet och påverkan Medarbetarna anser i liten utsträckning att de kan påverka sin arbetssituation, samt att det finns tillräckligt med tillfällen att diskutera och få information om verksamheten. Medel Jag tar initiativ till förändring och utveckling i verksamheten ,9 1% Jag vet var jag kan finna den information jag behöver för mitt arbete ,8 0% Jag får stöd och uppmuntran när jag kommer med idéer och förslag till förbättringar ,8 2% Jag anser att vi har bra informationsvägar ,5 1% Jag känner mig delaktig i det som görs och beslutas i min ,4 1% arbetsenhet Jag kan påverka min arbetssituation ,1 1% Vi har tillräckligt t med tillfällen för att diskutera/få info om ,1 1% verksamheten 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2) Ingen åsikt

36 Delaktighet och påverkan Jämförelse Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 35 I flera av frågorna har Barn & Skola resultat som är låga jämfört med övriga förvaltningar. Medelvärden Jag tar initiativ till förändring och utveckling i verksamheten Jag vet var jag kan finna den information jag behöver för mitt arbete Jag får stöd och uppmuntran när jag kommer med idéer och förslag till förbättringar Jag anser att vi har bra informationsvägar Jag känner mig delaktig i det som görs och beslutas i min arbetsenhet Jag kan påverka min arbetssituation Vi har tillräckligt med tillfällen för att diskutera/få info om verksamheten 3,1 3,1 Lidköpings kommun (exkl B&S) 3,5 34 3,4 3,9 3,8 3,8 Barn & Skola

37 Delaktighet och påverkan Utveckling Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 36 Resultatet är till stora delar lägre än vid tidigare undersökningar. Medelvärden Jag tar initiativ till förändring och utveckling i verksamheten 39 3,9 Jag vet var jag kan finna den information jag behöver för mitt arbete Jag får stöd och uppmuntran när jag kommer med idéer och förslag till förbättringar Jag anser att vi har bra informationsvägar Jag känner mig delaktig i det som görs och beslutas i min arbetsenhet Jag kan påverka min arbetssituation Vi har tillräckligt med tillfällen för att diskutera/få info om verksamheten ,1 3,1 3,5 3,4 3,8 3,8

38 Delaktighet och påverkan Åtgärdsmatris t Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 37 Detta är ett viktigt område att prioritera i ett förbättringsarbete då flera faktorer har stor inverkan på totalnöjdheten Prestation Frågor 1. Jag kan påverka min arbetssituation 2. Jag känner mig delaktig i det som görs och beslutas i min arbetsenhet 3. Vi har tillräckligt med tillfällen för att diskutera/få info om verksamheten 4. Jag tar initiativ till förändring och utveckling i verksamheten 5. Jag får stöd och uppmuntran när jag kommer med idéer och förslag till förbättringar 6. Jag anser att vi har bra informationsvägar 7. Jag vet var jag kan finna den information jag behöver för mitt arbete Påverkan Vårda Förbättra Övervaka

39 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 38 Organisation och samverkan De flesta uppger att de verkar för att deras kunder/brukare ska få en positiv uppfattning om Få medarbetare håller med om att Barn & skolas enheter samarbetar på ett bra sätt respektive förvaltningen och Lidköpings kommun. känner samhörighet med förvaltningen som helhet. Notera att många inte tagit ställning i frågan som rör samarbetet mellan förvaltningens enheter. Medel Ingen åsikt Jag verkar för att våra kunder/brukare och andra får en positiv uppfattning om förvaltningen ,1 4% Jag verkar för att våra kunder/brukare och andra får en positiv uppfattning om kommunen ,1 6% Jag känner till innehållet i min verksamhets styrkort ,9 6% Jag känner till kommunens vision och övergripande inriktning ,7 4% Jag känner samhörighet med kommunen som helhet ,3 7% Jag känner samhörighet med förvaltningen som helhet ,1 4% Jag tycker att förvaltningens olika enheter samarbetar på ett ,9 26% bra sätt 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2)

40 Organisation och samverkan Jämförelse Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 39 Medelvärden Jag verkar för att våra kunder/brukare och andra får en positiv uppfattning om förvaltningen Jag verkar för att våra kunder/brukare och andra får en positiv uppfattning om kommunen Jag känner till innehållet i min verksamhets styrkort 3,9 4,1 4,1 Jag känner till kommunens vision och övergripande inriktning 3,7 Jag känner samhörighet med kommunen som helhet 3,3 Jag känner samhörighet med förvaltningen som helhet 3,1 Jag tycker att förvaltningens olika enheter samarbetar på ett 29 2,9 bra sätt Lidköpings kommun (exkl B&S) Barn & Skola

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö ST 2012. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Fackförbundet

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Fria eller förvirrade. En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation

Fria eller förvirrade. En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Fria eller förvirrade En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation 1 Fria eller förvirrade En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Innehållsförteckning Förord.................................................................................................................................................

Läs mer

REDOVISAR. Båda blir bäst. Attityden till delad föräldraledighet. Redovisar 2000:1

REDOVISAR. Båda blir bäst. Attityden till delad föräldraledighet. Redovisar 2000:1 REDOVISAR Redovisar 2000:1 Båda blir bäst Attityden till delad föräldraledighet I serien RFV REDOVISAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

Chefen & Utvecklingssamtalen

Chefen & Utvecklingssamtalen Chefen & Utvecklingssamtalen INNEHÅLL Delat ansvar 4 Utvecklingssamtalet 5 Innan samtalet 6 Under samtalet 8 Utvecklingssamtal i grupp 15 Källor & Boktips 18 Ledarna maj 2011 2 På nästan alla arbetsplatser

Läs mer

Bra arbetsmiljö höjer elevernas studieresultat

Bra arbetsmiljö höjer elevernas studieresultat Bra arbetsmiljö höjer elevernas studieresultat Rapport från Sveriges Elevkårer och Lärarförbundet juni 2013 Bra arbetsmiljö höjer elevernas studieresultat När betygen delades ut vid terminsslutet då sattes

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Uppsala

Arbets- och miljömedicin Uppsala Rapport nr 1/2013 Arbets- och miljömedicin Uppsala Hälsa och framtid i kommuner och landsting Magnus Svartengren 1, 2 Ulrich Stoetzer 1 Marianne Parmsund 1 Tomas Eriksson 2 Åsa Stöllman 2 Eva Vingård 2

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

SYLF:s AT-ranking 2013

SYLF:s AT-ranking 2013 SYLF:s AT-ranking 2013 September 2013 Förord Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) organiserar underläkare och är den näst största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund. Föreningen har cirka 9700

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I BURLÖV 2014 LUPP 2014 Burlövs Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Att ha kontoret i mobilen

Att ha kontoret i mobilen Att ha kontoret i mobilen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet Att ha kontoret i mobiltelefonen en undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Värderingar som styrmedel IV. Kompetens, kunskap och förändringsförmåga. IV. kompetens, kunskap och förändringsförmåga

Värderingar som styrmedel IV. Kompetens, kunskap och förändringsförmåga. IV. kompetens, kunskap och förändringsförmåga Värderingar som styrmedel IV. Kompetens, kunskap och förändringsförmåga IV. kompetens, kunskap och förändringsförmåga I. Kompetens i dagens försvarsmakt inledning Innehåll I. Kompetens i dagens försvarsmakt

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad

Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad En undersökning om det gränslösa arbetslivet Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad En undersökning om det gränslösa arbetslivet Innehållsförteckning Inledning...5 Det moderna

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag SEMINARIEUPPLAGA. Fackförbundet ST 2008-04-09. Referens: Inger Ehn Knobblock, utredare: 070-663 51 44 inger@st.org Roger Syrén, utredare: 070-600 51 24 roger.syren@st.org

Läs mer