Medarbetarundersökning 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medarbetarundersökning 2012"

Transkript

1 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB

2 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning Åtgärdsförslag Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat NMI Nöjd Medarbetar Index Helhetsbild Arbetssituation Hälsa Arbetsmiljö och jämställdhet Delaktighet och påverkan Organisation och samverkan Ledarskap Medarbetarsamtal och lönesamtal Arbetsplatsträff Kund-/Brukarfokus Trygghet Intranätet Miljö Förbättringsarbete Kompetens och utveckling

3 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 2 Sammanfattning Tydlig försämring av NMI NMI-värdet för Barn & skola har minskat med 18 enheter sedan 2010 och uppgår nu till 3,71 på en femgradig skala. Motsvarande andel för hela kommunen uppgår till 3,85. En klart lägre andel av medarbetarna inom Barn & skola är som helhet nöjda med sin arbetssituation och med Lidköpings kommun som arbetsgivare. Allt fler upplever hög belastning och stress Andelen medarbetare som ofta upplever negativ stress på jobbet är klart större än vid 2010 års mätning. Medarbetarna upplever även i lägre grad än 2010 att de har en rimlig arbetsbelastning, och att det finns tid för återhämtning efter perioder av stress. Det är allt färre medarbetare som håller med om att man på arbetsplatsen arbetar med att förbättra hälsa. Många har en bra känsla för sitt arbete De allra flesta medarbetare känner sig trygga i sin yrkesroll, har god kunskap om sina kunders/brukares krav och behov samt upplever att de har de kunskaper som krävs för att utföra sina arbetsuppgifter. men efterfrågar samtidigt utveckling i arbetet Andelen medarbetare som inte är nöjda med sin utveckling i arbetet och som inte anser sig få tillräcklig kompetensutveckling har ökat sedan två år tillbaka. Fortsatt starka resultat för medarbetarsamtal 93 procent uppger att de har haft ett medarbetarsamtal under de senaste 12 månaderna. Medarbetarna är även i år i hög grad nöjda med hur samtalen genomförs.

4 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 3 Åtgärdsförslag Barn & skola uppvisar tydliga resultatförsämringar sedan 2010 och det är viktigt att vidta åtgärder för att bryta den negativa utvecklingen. Nedanstående områden har vi identifierat som viktiga för förvaltningen att fortsätta hålla en hög gprestation inom respektive förbättra/utveckla. Fortsätt prestera bra Kompetens Medarbetarna känner sig trygga i sin yrkesroll och har de kunskaper som krävs för att utföra sina arbetsuppgifter. Arbetsmiljö och jämställdhet gällande att ha högt i tak i gruppen, vara lyhörda för varandras önskemål och behov, dela med sig av kunskaper och erfarenheter, respektera varandra och att alla behandlas lika. Ledarskap Vad gäller att stödja och stimulera medarbetare som vill förbättra verksamheten samt förmedla vision, värderingar och mål till arbetsgruppen. Medarbetarsamtal Förvaltningen ligger på fortsatt bra resultatnivåer vad gäller genomförande av medarbetarsamtal. En arbetsguide har tagits fram för att vara ett stöd för chefer/arbetsledning i arbetet med att gå igenom resultaten med arbetsgruppen och komma igång med utvecklingsarbetet. De åtgärder som tas fram i samband med återrapportering av medarbetarundersökningen blir ett underlag i verksamhetsplaneringen. Förbättra/utveckla Medarbetarnas arbetsbelastning och möjligheter till återhämtning Barn & Skola har tydliga resultatförsämringar inom detta område vilket fått stor inverkan på medarbetarnas helhetsintryck av sin arbetssituation. Det är viktigt att enheterna vidtar åtgärder för att avlasta och stötta medarbetare som ofta upplever negativ stress i arbetet. Organisationsförändringar I de fall där det relativt nyligen genomförts en omorganisation eller större personalförändringar är det särskilt viktigt att säkerställa att den nya organisationen har rätt inriktning med tydliga roller och ansvarsfördelningar. Delaktighet och påverkansmöjligheter exempelvis informationsvägar, tillräckligt med tillfällen att diskutera och få information om verksamheten samt att medarbetaren har möjlighet att påverka sin situation.

5 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 4 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Syftet med undersökningen är att ta reda på hur medarbetarna inom Lidköpings kommun upplever sina arbetsförhållanden och sin arbetsmiljö. Medarbetarundersökningen ingår som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultatet från denna medarbetarenkät fungerar som underlag både för förbättringar på arbetsplats- och förvaltningsnivå samt utveckling av kommunens övergripande arbete med arbetsgivarfrågor. Genomförande Undersökningen har genomförts under november mars 2012 av CMA Research, se för mer information. Anders Johansson på CMA Research har varit projektledare. Analys har genomförts av Peter Pettersson och Thomas Carlsson. Inom Lidköpings kommun har Nils Svensson varit kontaktperson. Metod Enkät utskickad till samtliga medarbetare inom Lidköpings kommun, antingen via E-post eller postalt. Datainsamlingen har genomförts under perioden 9 januari - 3 februari Den totala svarsfrekvensen i undersökningen är 82 procent, vilket ger ett mycket bra underlag för att bedöma medarbetarnas attityder till sin arbetssituation. ti Motsvarande andel i 2010 års undersökning uppgick till 84 procent. Rapportering - Huvudrapport med resultat för samtliga svarande inom Lidköpings kommun. - Rapporter per förvaltning. - Separata enhets- och arbetsplatsrapporter t t samt chefsprofiler förutsatt att antalet svar är tillräckligt stort för att garantera medarbetarnas anonymitet (minst 5 svarande). Chef/Arbetsledning ingår ej i redovisning i för egen grupp.

6 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 5 Fakta om undersökningen Totalt har personer besvarat enkäten. 80 av dessa anser att de har varit borta från arbetet under så pass lång tid att de ej kan bedöma faktorer gällande sin arbetssituation. Den slutliga svarsdatabasen innehåller därför svar från medarbetare. Inkomna svar totalt Svarsfrekvens web Svarsfrekvens postalt Svarsfrekvens totalt Kommunstyrelsen 60 92% - 92% Intern Service % 72% 75% Teknisk service 70 88% 85% 88% Kultur & Fritid 91 88% 79% 87% Barn & Skola % - 81% Utbildning % - 88% Vård & Omsorg % 71% 81% Social & Arbetsmarknad % 73% 89% Samhällsbyggnad 98 87% 66% 77% Räddningstjänsten 36 95% - 95% Totalt % 71% 82%

7 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 6 Fakta om respondenterna Kön Anställningstid 85 procent av respondenterna är kvinnor. 15 procent är män. -2 år 5% 2-10 år 24% år 32% Ålder Medelålder: 46 år Medelålder män: Medelålder ki kvinnor: - 30 år 7% år år år 46,3 år 46,9 år 25% 31% 29% 20 år - 39% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 61 år - 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

8 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 7 Stöd för tolkning av resultat Tolkning av åtgärdsmatris För varje frågeområde finns en så kallad åtgärdsmatris. I åtgärdsmatrisen visas vilka faktorer förvaltningen får bäst utväxling av att prioritera och här delas faktorerna in i tre fält: Faktorer inom grönt fält har stor påverkan på medarbetarnas helhetsinställning till sin arbetssituation och bidrar idag i hög grad positivt till nöjdheten. Detta är områden där det bör säkerställas att den goda prestationen upprätthålls. På åtgärdsmatrisens axlar visas dels prestation, det vill säga medarbetarnas medelbetyg på varje fråga, och dels påverkan på helhetsattityden. Påverkan är ett sambandsmått (korrelation), och anger hur starkt samband varje enskild fråga har med helhetsfrågan: Jag är som helhet nöjd med min arbetssituation. Observera att resultaten i undersökningen generellt ligger på en hög nivå, varför resultaten i frågor som ligger i det röda området bör betraktas som låga relativt övriga frågor, och inte låga i absolut mening. Faktorer inom rött fält har också stor påverkan på medarbetarnas helhetsinställning men de påverkar i hög grad nöjdheten negativt. De definieras därför som förbättringsområden. Faktorer inom grått fält har relativt låg påverkan på medarbetarnas syn på arbetssituationen idag, vilket innebär att medarbetarna kan vara både missnöjda och nöjda med dessa faktorer utan att det påverkar nöjdheten. Det är dock viktigt att bevaka dessa eftersom faktorernas påverkan kan öka, till exempel om inställningen skulle försämras. Hög (>3,96) Medel (3,66-3,95) Låg (<3,65) ( Pr restation Låg Medel Hög Påverkan

9 Nöjd Medarbetar Index NMI Modell Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 8 NMI - Nöjd Medarbetar Index är ett sammanfattande resultat för medarbetarnas inställning till sin arbetssituation. Helhetsbild Indexet är uppbyggt av ett antal områden (Delindex) utifrån de frågeområden som finns i enkäten. Delindexen ger en fingervisning om inom vilka områden som förvaltningen har en hög respektive låg prestation. Arbetssituation Hälsa Arbetsmiljö och jämställdhet Kompetens och utveckling NMI Delaktighet och påverkan Organisation och samverkan Ledarskap Medarbetarsamtal och arbetsplatsträff

10 Nöjd Medarbetar Index NMI Resultat tpå åkommunnivå och hförvaltningsnivå i Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 9 Lidköpings kommun totalt Kommunstyrelsen Vård & Omsorg Social l& Arbetsmarknad Räddningstjänsten Kultur & Fritid Teknisk Service Utbildning Intern Service Samhällsbyggnad Barn & Skola NMI 385 3,85 3,91 3, ,01 3,97 3,79 3,98 3,97 3,90 3, ,02 4,03 3,88 3,97 3,95 3, ,89 3,88 3,86 3,94 3,83 3,79 3, ,78 3,77 3,73 3,75 3, ,66 3,71 3,89 3,

11 Nöjd Medarbetar Index NMI Resultat t för delområden Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 10 Barn & Skola uppnår ett NMI-värde på 3,71, vilket är ett klart lägre resultat än vid tidigare mätningar. Tydligast försämringar har skett för helhetsbild, arbetssituation, hälsa samt delaktighet och påverkan. NMI Kompetens och utveckling Arbetsmiljö och jämställdhet t Medarbetarsamtal och arbetsplatsträff Ledarskap Hälsa Helhetsbild Arbetssituation Organisation och samverkan Delaktighet och påverkan 3,71 3,89 3,88 3,94 3,89 3,86 3,76 3,63 3,62 3,60 3,60 4,10 4,13 4,01 4,03 3,91 3, ,89 3,82 3,83 3,86 4,02 3,95 3,83 3,85 3, ,75 3,51 3,70 3,

12 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 11 Helhetsbild Nästan sex av tio uppger att de totalt sett är nöjda med sin arbetssituation samt med Lidköpings kommun som arbetsgivare. Jag skulle gärna rekommendera någon att söka arbete vid Lidköpings kommun Medel Ingen åsikt 3,7 5% Jag är som helhet nöjd med min arbetssituation ti ,6 0% Jag är som helhet nöjd med Lidköpings kommun som ,6 1% arbetsgivare 0% 20% 40% 60% 80% 100% 62 Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2) 27 11

13 Helhetsbild Jämförelse Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 12 Barn & Skola har lägre helhetsresultat jämfört med genomsnittet för övriga förvaltningar. Medelvärden Jag skulle gärna rekommendera någon att söka arbete vid Lidköpings kommun 3,7 Jag är som helhet nöjd med min arbetssituation Jag är som helhet nöjd med Lidköpings kommun som arbetsgivare Lidköpings kommun (exkl B&S) 3,6 3,6 Barn & Skola

14 Helhetsbild Utveckling Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 13 Resultaten ligger på klart lägre nivåer än vid tidigare mätningar. Jag skulle gärna rekommendera någon att söka arbete vid Lidköpings kommun Jag är som helhet nöjd med min arbetssituation Jag är som helhet nöjd med Lidköpings kommun som arbetsgivare 1 2 Medelvärden För få 3 4 svar 5 För få 3,7 svar För få 36 3,6 svar För få 3,6 svar För få svar 2012

15 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 14 Arbetssituation Medel Jag känner att jag gör ett bra jobb ,4 0% Ingen åsikt Jag känner yrkesstolthet ,2 0% Jag upplever att jag har en klar bild av mina ansvarsområden ,1 0% Jag trivs med mina arbetsuppgifter ,1 0% Jag känner motivation i mitt arbete ,9 0% Jag har tillgång till moderna tekniska hjälpmedel i mitt arbete ,6 0% Jag signalerar när jag behöver avlastning eller hjälp med att ,5 1% prioritera arbetsuppgifter Jag kan påverka min arbetstidsförläggning ,0 1% Jag har en rimlig arbetsbelastning ,0 0% Jag kan påverka när mina arbetsuppgifter ska utföras ,0 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2)

16 Arbetssituation Jämförelse Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 15 Medelvärden Jag känner att jag gör ett bra jobb Jag känner yrkesstolthet Jag upplever att jag har en klar bild av mina ansvarsområden Jag trivs med mina arbetsuppgifter Jag känner motivation i mitt arbete 4,4 4,2 4,1 4,1 3,9 Jag har tillgång till moderna tekniska hjälpmedel i mitt arbete Jag signalerar när jag behöver avlastning eller hjälp med att prioritera arbetsuppgifter Jag kan påverka min arbetstidsförläggning Jag har en rimlig arbetsbelastning Jag kan påverka när mina arbetsuppgifter ska utföras 3,0 3,0 3,0 35 3,5 3,6 Lidköpings kommun (exkl B&S) Barn & Skola

17 Arbetssituation Utveckling Andelen medarbetare som anser sig ha en rimlig arbetsbelastning har sjunkit tydligt sedan Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 16 Medelvärden Jag känner att jag gör ett bra jobb 4,4 Jag känner yrkesstolthet Jag upplever att jag har en klar bild av mina ansvarsområden Jag trivs med mina arbetsuppgifter Jag känner motivation i mitt arbete 4,2 4,1 4,1 3,9 Jag har tillgång till moderna tekniska k hjälpmedel l i mitt arbete Jag signalerar när jag behöver avlastning eller hjälp med att prioritera arbetsuppgifter Jag kan påverka min arbetstidsförläggning Jag har en rimlig arbetsbelastning Jag kan påverka när mina arbetsuppgifter ska utföras * 3,0 3,0 3,0 3,5 36 3,6 * Frågan var inte med

18 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 17 Arbetssituation Händer det ofta att du upplever stress på Lidköpings jobbet som påverkar dig negativt? kommun (exkl B&S) 1% 2012 Aldrig 2% 6% 2% % Någon gång/år % 25% 17% 25% Någon gång/månad 33% 34% 30% 37% Någon gång/vecka 34% 28% 35% 25% Dagligen 14% 8% 15% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Det finns tid för återhämtning efter perioder av stress på jobbet ,6 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2) Medel Ingen åsikt

19 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 18 Arbetssituation Medarbetarna inom Barn & Skola instämmer i lägre grad än övriga i att det finns tid för återhämtning efter perioder av stress i arbetet. Resultatet är även lägre än vid tidigare undersökningar. Medelvärden Det finns tid för återhämtning efter perioder av stress på jobbet 26 2,6 Lidköpings kommun (exkl B&S) Barn & Skola Medelvärden Det finns tid för återhämtning efter perioder av stress på jobbet 2,

20 Arbetssituation Åtgärdsmatris t Faktorer gällande arbetsbelastning, möjligheter till återhämtning efter stressiga perioder, motivation samt påverkansmöjligheter är viktiga att förbättra Frågor 1. Jag känner att jag gör ett bra jobb 2. Jag trivs med mina arbetsuppgifter Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid Påverkan Vårda Förbättra Övervaka Prestation 3. Jag känner yrkesstolthet 4. Jag har en rimlig arbetsbelastning 5. Jag känner motivation i mitt arbete 6. Jag kan påverka min arbetstidsförläggning 7. Jag kan påverka när mina arbetsuppgifter ska utföras 8. Jag signalerar när jag behöver avlastning eller hjälp med att prioritera arbetsuppgifter 9. Jag upplever att jag har en klar bild av mina ansvarsområden 10. Jag har tillgång till moderna tekniska hjälpmedel i mitt arbete 11. Det finns tid för återhämtning efter perioder av stress på jobbet

21 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 20 Hälsa Medarbetarna anser i stor utsträckning att de har Mer än fyra av tio anser inte att de på deras god fysisk och psykisk hälsa. arbetsplats arbetar med att förbättra hälsa. Medel Jag har god psykisk hälsa ,2 0% Ingen åsikt Jag har god fysisk hälsa ,0 0% Jag har en bra balans mellan arbete, familj och fritid ,9 0% Min arbetsgivare intresserar sig för min hälsa och mitt välbefinnande ,4 3% På min arbetsplats arbetar vi med att förbättra hälsa ,7 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2)

22 Hälsa Jämförelse Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 21 Även i dessa frågor ligger Barn & Skola på en lägre nivå jämfört med övriga. Medelvärden Jag har god psykisk hälsa Jag har god fysisk hälsa Jag har en bra balans mellan arbete, familj och fritid Min arbetsgivare intresserar sig för min hälsa och mitt välbefinnande På min arbetsplats t arbetar vi med att förbättra hälsa 27 2,7 Lidköpings kommun (exkl B&S) 3,4 4,2 4,0 3,9 Barn & Skola

23 Hälsa Utveckling Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 22 Resultaten ligger på lägre nivåer än vid tidigare undersökningar, särskilt vad gäller arbetet med att förbättra hälsa på arbetsplatsen. Medelvärden Jag har god psykisk hälsa 4,2 Jag har god fysisk hälsa Jag har en bra balans mellan arbete, familj och fritid Min arbetsgivare intresserar sig för min hälsa och mitt välbefinnande * På min arbetsplats arbetar vi med att förbättra hälsa * 2,7 3,4 3,9 4, * Frågorna var inte med 2008

24 Hälsa Åtgärdsmatris t Det är viktigt att medarbetarna upplever att deras arbetsgivare intresserar sig för deras hälsa och välbefinnande, vilket 23 procent inte upplever idag Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 23 Många anser heller inte att de på deras arbetsplats arbetar med att förbättra hälsa. Frågor 1. Jag har god fysisk hälsa 2. Jag har god psykisk hälsa 3. Prestation 3. Jag har en bra balans mellan arbete, familj och fritid 4. Min arbetsgivare intresserar sig för min hälsa och mitt välbefinnande 5. På min arbetsplats arbetar vi med att förbättra hälsa Påverkan Vårda Förbättra Övervaka

25 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 24 Hälsa Nästan fyra av tio medarbetare uppger att de sällan eller aldrig stannar hemma om de är sjuka en arbetsdag. Lidköpings I vilken omfattning stannar du hemma om du är sjuk en arbetsdag? kommun (exkl B&S) 13% 2012 Alltid 16% 16% 10% % Oftast 29% % 25% 20% Ibland 21% 17% 18% 33% Sällan 29% 35% 40% 6% Aldrig 6% 8% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

26 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 25 Hälsa De vanligaste anledningarna till att medarbetarna inte stannar hemma vid sjukdom är att de förlorar för mycket ekonomiskt, samt att det inte finns ersättare som kan ta deras arbetsuppgifter. Vilket är det vanligaste skälet till att du inte stannar hemma om du är sjuk? Lidköpings kommun (exkl B&S) Förlorar för mycket ekonomiskt på att stanna hemma 27% 40% Finns ingen ersättare som kan ta mina arbetsuppgifter 24% 15% För att hinna med mina arbetsuppgifter inom utsatt tid 11% 12% Känner press från arbetsgivare/kollegor att närvara på jobbet 9% 4% Har blivit en vana 7% 7% Det finns ingen risk att jag smittar andra på min arbetsplats 6% 12% Annat skäl 17% 10% p 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bas: 801 personer

27 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 26 Arbetsmiljö och jämställdhet Medarbetarna upplever i hög grad att de är respekterade av sina arbetskamrater, samt att alla på arbetsplatsen behandlas lika. Medel Jag känner mig respekterad av mina arbetskamrater ,4 1% På min arbetsplats behandlas alla lika * ,3 5% I min arbetsgrupp är vi lyhörda för varandras behov och önskemål I min arbetsgrupp har vi högt i tak och vågar framföra våra åsikter I min arbetsgrupp delar vi gärna med oss av våra kunskaper och erfarenheter till varandra Ingen åsikt 4,0 2% 4,0 2% 4,0 2% Jag upplever att jag mår bra på jobbet ,9 1% Om konflikter uppstår hanterar vi dem på ett bra sätt ,7 5% Vi ger varandra återkoppling på varandras arbete ,4 2% Jag har en bra fysisk arbetsmiljö ,4 0% * Oavsett kön, ålder, etnisk bakgrund, religion, trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning 72 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2) 22 6

28 Arbetsmiljö och jämställdhet Jämförelse Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 27 Barn & Skola har lägre resultat än genomsnittet i flera frågor, bland annat i frågorna om medarbetaren mår bra på jobbet och om den Medelvärden fysiska arbetsmiljön Jag känner mig respekterad av mina arbetskamrater 44 4,4 På min arbetsplats behandlas alla lika I min arbetsgrupp är vi lyhörda för varandras behov och önskemål I min arbetsgrupp har vi högt i tak och vågar framföra våra åsikter I min arbetsgrupp delar vi gärna med oss av våra kunskaper och erfarenheter till varandra Jag upplever att jag mår bra på jobbet Om konflikter uppstår hanterar vi dem på ett bra sätt 4,0 4,0 4,0 3,9 3,7 4,3 Vi ger varandra återkoppling på varandras arbete Jag har en bra fysisk arbetsmiljö 3,4 3,4 Lidköpings kommun (exkl B&S) Ä Barn & Skola

29 Arbetsmiljö och jämställdhet Utveckling Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 28 Medelvärden Jag känner mig respekterad av mina arbetskamrater 4,4 På min arbetsplats behandlas alla lika * I min arbetsgrupp är vi lyhörda för varandras behov och önskemål I min arbetsgrupp har vi högt i tak och vågar framföra våra åsikter I min arbetsgrupp delar vi gärna med oss av våra kunskaper och erfarenheter till varandra Jag upplever att jag mår bra på jobbet Om konflikter uppstår hanterar vi dem på ett bra sätt 4,0 40 4,0 4,0 3,9 3,7 4,3 Vi ger varandra återkoppling på varandras arbete Jag har en bra fysisk arbetsmiljö 3,4 3, Ä * Vid 2008 års undersökning var formuleringen behandlas alla jämställt

30 Arbetsmiljö och jämställdhet Åtgärdsmatris t Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 29 Förvaltningen har förbättringspotential vad gäller att medarbetarna ska må bra på jobbet samt ha en bra fysisk arbetsmiljö. Frågor Jag har en bra fysisk arbetsmiljö Jag känner mig respekterad av mina arbetskamrater Påverkan Vårda Förbättra Övervaka Prestation 3. I min arbetsgrupp är vi lyhörda för varandras behov och önskemål 4. I min arbetsgrupp har vi högt i tak och vågar framföra våra åsikter 5. Om konflikter uppstår hanterar vi dem på ett bra sätt 6. Vi ger varandra återkoppling på varandras arbete 7. I min arbetsgrupp delar vi gärna med oss av våra kunskaper och erfarenheter till varandra 8. På min arbetsplats behandlas alla lika 9. Jag upplever att jag mår bra på jobbet

31 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 30 Kompetens och utveckling Medarbetarna uppger i hög grad att de känner sig trygga i sina yrkesroller samt att de har de kunskaper som krävs för att utföra sina arbetsuppgifter. Samtidigt är det nästan en fjärdedel som anser att de inte får den kompetensutveckling som de behöver. Jag har de kunskaper som krävs för att utföra mina arbetsuppgifter Medel Ingen åsikt 4,3 0% Jag känner mig trygg i min yrkesroll ,3 0% Min kompetens tas tillvara på ett bra sätt ,0 0% Jag är nöjd med min utveckling i arbetet tdet senaste året ,7 2% Jag får den kompetensutveckling som jag behöver för mitt ,3 1% arbete 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2)

32 Kompetens och utveckling Jämförelse Barn & Skola har tydligt lägre resultat än övriga i frågan om medarbetarna får den kompetens- utveckling som de behöver. De är även mindre nöjda än övriga med sin utveckling i arbetet under det senaste året. Medelvärden Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 31 Jag har de kunskaper som krävs för att utföra mina arbetsuppgifter Jag känner mig trygg i min yrkesroll ,3 43 4,3 Min kompetens tas tillvara på ett bra sätt Jag är nöjd med min utveckling i arbetet det senaste året Jag får den kompetensutveckling som jag behöver för mitt arbete Lidköpings kommun (exkl B&S) 3,3 3,7 4,0 Barn & Skola

33 Kompetens och utveckling Utveckling Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 32 Resultaten ligger på lägre nivåer än vid tidigare undersökningar. Medelvärden Jag har de kunskaper som krävs för att utföra mina arbetsuppgifter Jag känner mig trygg i min yrkesroll Min kompetens tas tillvara på ett bra sätt Jag är nöjd med min utveckling i arbetet det senaste året Jag får den kompetensutveckling som jag behöver för mitt arbete ,3 4,3 4,0 3,7 3,

34 Kompetens och utveckling Åtgärdsmatris t Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 33 Förvaltningen har bra resultat gällande att ta tillvara medarbetarnas kompetens och detta har stor inverkan på totalnöjdheten. Förbättringsmöjligheter finns för kompetensutveckling Frågor 1. Jag har de kunskaper som krävs för att utföra mina arbetsuppgifter 2. Min kompetens tas tillvara på ett bra sätt 5. Prestation 3. Jag känner mig trygg i min yrkesroll 4. Jag får den kompetensutveckling som jag behöver för mitt arbete 5. Jag är nöjd med min utveckling i arbetet det senaste året 4. Påverkan Vårda Förbättra Övervaka

35 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 34 Delaktighet och påverkan Medarbetarna anser i liten utsträckning att de kan påverka sin arbetssituation, samt att det finns tillräckligt med tillfällen att diskutera och få information om verksamheten. Medel Jag tar initiativ till förändring och utveckling i verksamheten ,9 1% Jag vet var jag kan finna den information jag behöver för mitt arbete ,8 0% Jag får stöd och uppmuntran när jag kommer med idéer och förslag till förbättringar ,8 2% Jag anser att vi har bra informationsvägar ,5 1% Jag känner mig delaktig i det som görs och beslutas i min ,4 1% arbetsenhet Jag kan påverka min arbetssituation ,1 1% Vi har tillräckligt t med tillfällen för att diskutera/få info om ,1 1% verksamheten 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2) Ingen åsikt

36 Delaktighet och påverkan Jämförelse Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 35 I flera av frågorna har Barn & Skola resultat som är låga jämfört med övriga förvaltningar. Medelvärden Jag tar initiativ till förändring och utveckling i verksamheten Jag vet var jag kan finna den information jag behöver för mitt arbete Jag får stöd och uppmuntran när jag kommer med idéer och förslag till förbättringar Jag anser att vi har bra informationsvägar Jag känner mig delaktig i det som görs och beslutas i min arbetsenhet Jag kan påverka min arbetssituation Vi har tillräckligt med tillfällen för att diskutera/få info om verksamheten 3,1 3,1 Lidköpings kommun (exkl B&S) 3,5 34 3,4 3,9 3,8 3,8 Barn & Skola

37 Delaktighet och påverkan Utveckling Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 36 Resultatet är till stora delar lägre än vid tidigare undersökningar. Medelvärden Jag tar initiativ till förändring och utveckling i verksamheten 39 3,9 Jag vet var jag kan finna den information jag behöver för mitt arbete Jag får stöd och uppmuntran när jag kommer med idéer och förslag till förbättringar Jag anser att vi har bra informationsvägar Jag känner mig delaktig i det som görs och beslutas i min arbetsenhet Jag kan påverka min arbetssituation Vi har tillräckligt med tillfällen för att diskutera/få info om verksamheten ,1 3,1 3,5 3,4 3,8 3,8

38 Delaktighet och påverkan Åtgärdsmatris t Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 37 Detta är ett viktigt område att prioritera i ett förbättringsarbete då flera faktorer har stor inverkan på totalnöjdheten Prestation Frågor 1. Jag kan påverka min arbetssituation 2. Jag känner mig delaktig i det som görs och beslutas i min arbetsenhet 3. Vi har tillräckligt med tillfällen för att diskutera/få info om verksamheten 4. Jag tar initiativ till förändring och utveckling i verksamheten 5. Jag får stöd och uppmuntran när jag kommer med idéer och förslag till förbättringar 6. Jag anser att vi har bra informationsvägar 7. Jag vet var jag kan finna den information jag behöver för mitt arbete Påverkan Vårda Förbättra Övervaka

39 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 38 Organisation och samverkan De flesta uppger att de verkar för att deras kunder/brukare ska få en positiv uppfattning om Få medarbetare håller med om att Barn & skolas enheter samarbetar på ett bra sätt respektive förvaltningen och Lidköpings kommun. känner samhörighet med förvaltningen som helhet. Notera att många inte tagit ställning i frågan som rör samarbetet mellan förvaltningens enheter. Medel Ingen åsikt Jag verkar för att våra kunder/brukare och andra får en positiv uppfattning om förvaltningen ,1 4% Jag verkar för att våra kunder/brukare och andra får en positiv uppfattning om kommunen ,1 6% Jag känner till innehållet i min verksamhets styrkort ,9 6% Jag känner till kommunens vision och övergripande inriktning ,7 4% Jag känner samhörighet med kommunen som helhet ,3 7% Jag känner samhörighet med förvaltningen som helhet ,1 4% Jag tycker att förvaltningens olika enheter samarbetar på ett ,9 26% bra sätt 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2)

40 Organisation och samverkan Jämförelse Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 39 Medelvärden Jag verkar för att våra kunder/brukare och andra får en positiv uppfattning om förvaltningen Jag verkar för att våra kunder/brukare och andra får en positiv uppfattning om kommunen Jag känner till innehållet i min verksamhets styrkort 3,9 4,1 4,1 Jag känner till kommunens vision och övergripande inriktning 3,7 Jag känner samhörighet med kommunen som helhet 3,3 Jag känner samhörighet med förvaltningen som helhet 3,1 Jag tycker att förvaltningens olika enheter samarbetar på ett 29 2,9 bra sätt Lidköpings kommun (exkl B&S) Barn & Skola

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Huvudresultat Mars 2010 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun 2010, sid 1 Fakta om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att ta reda på

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Växjö kommunkoncern Medarbetarundersökning 2011 Oktober 5216 respondenter 2011 Genomförd av CMA Research AB Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 1 Disposition iti och läsanvisning i I denna rapport

Läs mer

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN Innehållsförteckning Nöjd Medarbetar Index (NMI) Frågeområden Helhet Arbetssituation Arbetsmiljö Hälsa Kompetens och utveckling Information Mål och visioner Medarbetarsamtal

Läs mer

Helsingborgs stad Socialförvaltningen

Helsingborgs stad Socialförvaltningen Helsingborgs stad Socialförvaltningen 336 respondenter Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 342 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 342 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015 Socialförvaltningen 342 respondenter Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Magelungen Medarbetarundersökning 2016

Magelungen Medarbetarundersökning 2016 Magelungen Medarbetarundersökning 2016 Total Magelungen Antal svarande: 307 st 307 64 % Innehållsförteckning Sammanfattning 3 NMI - Nöjd Medarbetar Index 5 Enkätområden 10 Helhet 11 Arbetssituation 13

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2014. För varje

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2016 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Sammanfattning 3 Fakta om undersökningen 6 Fakta

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes Malmö stad 1 (1) Datum 2014-05-14 Handläggare Sara Mellander Planeringssekreterare Sara.Mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Medarbetarenkät 2014 FRI-2014-2099 Sammanfattning Sedan 2006 genomför Malmö stad

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön Kön Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag I samarbete med Respondenter 1330 363 Svar 1042 297 Svarsfrekvens 78% 82% NMI & Index 74 75 78 68 64 67 65 66 68 53 55 59 HME-Index NMI

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER 2012

MEDARBETARBAROMETER 2012 MEDARBETARBAROMETER 2012 1 Medarbetarbarometer 2012 Innehåll sid 3 sid 4 sid 8 sid 18 2 Återkommande mätning av arbetsmiljön Hagfors kommun genomför en återkommande mätning för att: Ge alla medarbetare

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB. November 2013

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB. November 2013 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Rapport från Ung & Trygg, april 2010

Rapport från Ung & Trygg, april 2010 Tjänsteutlåtande Projektledare Ung & Trygg 2010-03-30 Jolle Rommel /08-590 97936/ Dnr: SMS: 073 9104906 KS/2007:278 Jolle.Rommel@upplandsvasby.se /Kommunstyrelsens allmänna utskott/ Rapport från Ung &

Läs mer

Arbetsmiljöenkät 2011

Arbetsmiljöenkät 2011 Arbetsmiljöenkät 2011 SU total Kvalitetsområden Index Kvalitetsområden Diagrammet visar medarbetarnas omdöme på respektive kvalitets område. Bakom varje kvalitetsområde finns ett antal frågor som medarbetarna

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram Sammanfattning Presentation Om undersökningen Metoden som använts

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport. Genomförd av CMA Research AB Oktober respondenter

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport. Genomförd av CMA Research AB Oktober respondenter Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015 Huvudrapport 5766 respondenter Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Riksbanken, Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013 Riksbanken Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB September 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Riksbanken beslutade att 2011 genomföra en medarbetarundersökning. Målgrupp

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2016 Huvudrapport 6933 personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda)

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda) Haparanda stad Medarbetarundersökning hösten Totalt (Exklusive timanställda) Presentation Om undersökningen Svarsfrekvens per förvaltning Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 475 personer Genomförd av CMA Research AB November 2016

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 475 personer Genomförd av CMA Research AB November 2016 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2016 Socialförvaltningen 475 personer Genomförd av CMA Research AB November 2016 Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten Socialförvaltningen Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Presentation Om undersökningen Metoden som använts är en kombination av webb

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Medarbetarenkät 2008

Medarbetarenkät 2008 SIDAN Medarbetarenkät 00 (medelvärden) Om undersökningen USK har på uppdrag av stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning genomfört enkäter med stadens medarbetare. Undersökningen är genomförd

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 1. Arbetssätt och uppdrag 1. Jag är insatt i målen för min grupp/enhet/avdelning. c c c c c c 2. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete. c c c c c c 3....

Läs mer

Medarbetarenkät 2014

Medarbetarenkät 2014 Medarbetarenkät 2014 kommun och kommun Bakgrundsinformation (%) (%) Svarsfrekvens 83,5 76,5 Kön Män 16 15,7 Kvinnor 84 84,3 Ålder 15-29 år 8,6 5,7 30-39 år 17,3 18,6 40-49 år 30,6 29,7 50-59 28,9 31,2

Läs mer

Tibro kommun Medarbetarundersökning Socialtjänsten

Tibro kommun Medarbetarundersökning Socialtjänsten Tibro kommun Medarbetarundersökning 2 Socialtjänsten Innehåll Om undersökningen Genomförande Resultat Hållbart Medarbetarengagemang (HME) Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) Per frågeområde Per fråga Tibro kommun

Läs mer

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt.

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt. Faktorer - diagram 1 Faktorer - procent 2 Faktor 6+5 4+3 2+1 Bortfall Mottagare Arbetsbelastning 38,5% 30,5% 30,3% 0,7% 3,67 Arbetskamrater 84,5% 12,0% 2,8% 0,7% 5,33 Arbetsrelaterade besvär 43,9% 28,1%

Läs mer

Medarbetarundersökning Skellefteå kommun

Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Mars 2007 CMA Centrum för Marknadsanalys AB Sid 1 Disposition Resultat och sammanfattning sid 3 Fakta om undersökningen sid 4 NMI Nöjd Medarbetar Index sid 7 Mål, styrning och resultatinriktning

Läs mer

Medarbetarenkäten 2009

Medarbetarenkäten 2009 Övergripande rapport för Jenny Axelsson Personalavdelningen 1. Inledning Piteå kommun ska genomföra en årlig kommunövergripande medarbetarenkät som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultat

Läs mer

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90%

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90% Sammanfattande mått Negativ Positiv 8 6 8 Medarbetarindex 9 77 67 65 Förutsättningar i organisationen 14 65 54 55 Personlig arbetssituation 12 73 65 63 Samverkan och kunskapsdelning 6 83 72 66 Ledarskap

Läs mer

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Antal svar: 30 Antal medarbetare: 47 Svarsfrekvens: 63,8% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund och syfte 2 Svarsfrekvens

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014

MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014 MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014 OP ASSISTANS ANTAL SVARANDE 225 Innehållsförteckning Teknisk beskrivning Nöjd Medarbetar Index (NMI) Frågeområden Förbättring Helhet Ledarskap Konflikthantering Utvecklingssamtal

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100 Medarbetarenkät 2014 Lycksele / MSF Svarsfrekvens: 100 1 2 MSF Lycksele Mål och uppdrag 50,6% 36,4% 13% 0% 4,1 4,6 Kompetens och utveckling 80% 14,3% 5,7% 0% 5 4,7 Information 90,5% 9,5% 0% 0% 5,2 4,9

Läs mer

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72.

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72. Sammanfattande mått Medarbetarindex 15 67 64 Förutsättningar i organisationen 25 53 52 Personlig arbetssituation 17 64 61 Samverkan och kunskapsdelning 12 72 63 Ledarskap 18 61 61 Handlingskraft 6 82 77

Läs mer

Riksbanken. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB April 2017

Riksbanken. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB April 2017 Riksbanken Medarbetarundersökning 2017 Genomförd av CMA Research AB April 2017 Riksbanken, Medarbetarundersökning 2017, sida 2 Sammanfattning Fortsatt höga resultat Riksbankens MMI-värde ligger kvar på

Läs mer

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen?

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen? MEDARBETARBAROMETERN RESULTAT 2014 Hej! I slutet av år 2014 fick alla våra medarbetare med månadslön möjlighet att fylla i den årliga medarbetarenkäten. Syftet med undersökningen är att man anonymt ska

Läs mer

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8)

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8) Resultat 2011-12-12 1(8) Medarbetarenkät, 2009-2011 Region Gotland Region Gotland År Antal Svarat % Resultat 2009 6132 5160 84,1% 3,90 2010 5816 4947 85,1% 3,89 2011 5820 4912 84,4% 3,91 Fråga Reg. 2009

Läs mer

Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 Resultatrapporter

Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 Resultatrapporter Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 rapporter Innehåll: rapport Redovisning per frågeområde och delfråga HME Hållbart medarbetarengagemang 1 (14) Medarbetarundersökning 2015 Botkyrka kommun rapport

Läs mer

Värderingsfaktorer. Diagram. Skala 1-6, 1=Instämmer inte alls och 6=Instämmer helt. Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden.

Värderingsfaktorer. Diagram. Skala 1-6, 1=Instämmer inte alls och 6=Instämmer helt. Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden. Diagram Värderingsfaktorer Diagram Diagram 5. Ledarskap - ja/nej Diagram 7. Kompetensutveckling - ja/nej Procent Värderingsfaktorer Fråga 1+2 3+4 5+6 1. Delaktighet och påverkan 9,2% 43,9% 47% 4,2 2. Information

Läs mer

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2 Medarbetarenkät 2016 Robertsfors / BOU Svarsfrekvens: 87,2 1 2 BOU Robertsfors Mål och uppdrag 71,6% 20,8% 4,1% 3,5% 4,9 4,8 Kompetens och utveckling 76,6% 19,3% 2,7% 1,3% 5 5 Information 79,5% 17,4% 2,5%

Läs mer

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Sammanfattande mått 08 Medarbetarindex 7 78 76 68 Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57 Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Samverkan och kunskapsdelning 5 83 79 69 Ledarskap 5 83 77 69 Handlingskraft/medverkande

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten AB Familjebostäder Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat från medarbetarenkäten 2012. I stadens arbete med att vara en

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN MEDARBETARENKÄT 1. Sammanställning

VIMMERBY KOMMUN MEDARBETARENKÄT 1. Sammanställning VIMMRY KOMMUN MRTRNKÄT Kommunövergripande Sammanställning Sammanställning. elaktighet,8. Samverkan,9. rbetsmiljö,79. Jämställdhet och mångfald,5 5. Lönepolitik, 6. Ledarskap,89 7. Kompetensutveckling,50

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

Medarbetarenkät på vård- och omsorgsförvaltningen 2010 (Nöjd Medarbetar Index NMI) resultatredovisning och förslag till åtgärder

Medarbetarenkät på vård- och omsorgsförvaltningen 2010 (Nöjd Medarbetar Index NMI) resultatredovisning och förslag till åtgärder VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsförvaltningen Vård- och omsorgsnämndens handling nr 15/2010 RESULTATREDOVISNING 1(20) 2010-08-30 Vår handläggare Ert datum Er beteckning Lena Andréasson

Läs mer

AB Familjebostäder Övergripande rapport

AB Familjebostäder Övergripande rapport AB Familjebostäder Övergripande rapport Medarbetarenkät AB Familjebostäder Medarbetarenkät Medarbetarenkät ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat

Läs mer

Medarbetarenkät 2011

Medarbetarenkät 2011 Medarbetarenkät 0 Utbildningsförvaltningen Johannes skola Om undersökningen 0 Utrednings- och Statistikkontoret AB (USK) har på uppdrag av stadsledningskontorets personalpolitiska avdelning genomfört enkäter

Läs mer

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen, syfte och metod 2 Fakta om undersökningen, svarsfrekvens 3 Stöd för tolkning

Läs mer

Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. Medarbetarenkät, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. Medarbetarenkät, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Medarbetarenkät, 2010 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. 1 Svarsfrekvens Gotlands kommun 2008 5881/6538 90% 2009 5160/6132 84,1% 2010 4947/5816 85,1% Hälso-

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2011-12-19 2011 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013 Tyresö kommun Föräldrar Förskola 1582 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning i förskola,

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013

MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013 MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013 Medarbetarbarometer 2013 Innehåll Syfte sid 3 Metod och förklaringar sid 4-7 Sammanfattning av resultat sid 8-16 Det fortsatta arbetet sid 17 2 Syfte Återkommande mätning

Läs mer

Lidingö stad medarbetarundersökning November 2010

Lidingö stad medarbetarundersökning November 2010 Lidingö stad medarbetarundersökning November Organisationsutveckling med undersökningar FÖRÄNDRINGSARBETE Grupputveckling Coachning ÅTERKOPPLING Diskussion Lokala handlingsplaner UPPFÖLJNING Återkoppling

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Januari 2013 Svarsfrekvens Per förvaltning och bolag Karlstads Kommun Airport ASF BUF FD/VD GYF KBAB KEAB

Läs mer

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012 1(9) Region Gotlands Medarbetarenkät rapport - 2012 Antal svar på Region Gotland 2012: 4638 av 5694 (81%) Antal svar på Region Gotland 2011: 4912 av 5819 (84%) Positiva svar på skala 1 till 5 är 4-5. Frekvens:

Läs mer

Medarbetarundersökning Totalrapport

Medarbetarundersökning Totalrapport Medarbetarundersökning 2016 Totalrapport Ålder % 18-34 år 21% 35-44 år 25% 45-54 år 29% 55+ 25% Ack. svar 3461 Anställningstid % Mindre än ett år 1-2 år 13% 3-5 år 15% 6-10 år 14% Mer än tio år 49% Ack.

Läs mer

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten Medarbetaren i samverkan medarbetarsamtalet Malmö högskolas samverkansavtal med Dnr Mahr 19-2012/488 har verksamheten och medarbetarna i fokus. Det ställer krav på ledarskap och medarbetarskap, två begrepp

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Personalpolitik Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av Personalenheten 2005-03-31 Revisions datum Förvaltning KSF, stab Dnr Giltig fr.o.m.

Läs mer

Medarbetarenkäten 2016 Rapport 1

Medarbetarenkäten 2016 Rapport 1 Medarbetarenkäten 2016 Rapport 1 Antal svarande: 5 730 Beställda: 6 859 Svarsfrekvens: 83,54% värde Stödjande arbetsförhållanden 66% 27% 7% 4,73 Min upplevelse av arbetet 75% 20% 5% 5,03 Påverkan 56% 34%

Läs mer

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats.

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats. DAGS ATT TYCKA TILL OM DITT JOBB! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan arbetar här och för blivande arbetare. För att kunna vara det behöver

Läs mer

Tibro kommun Medarbetarundersökning Tibro kommun totalt

Tibro kommun Medarbetarundersökning Tibro kommun totalt Tibro kommun Medarbetarundersökning 2016 Tibro kommun totalt Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Genomförande Resultat Hållbart Medarbetarengagemang (HME) Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) HME och NMI

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS Riksgälden Presentation Medarbetarundersökning 2014 TNS Syfte med medarbetarundersökningen Undersökningen är ett viktigt verktyg för att vi ska kunna utveckla och förbättra vår organisation, vårt sätt

Läs mer

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola - Gunghästens förskola. 37 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola - Gunghästens förskola. 37 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Tyresö kommun Föräldrar Förskola - Gunghästens förskola 37 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning

Läs mer

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 kommun Samlingsbild 09 08 09 09 Medarbetarindex 5 78 69 68 Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71 Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 Personlig arbetssituation 15 72 78 73 73 Arbetsförutsättningar 5 74 81

Läs mer

Medarbetarenkät 2010

Medarbetarenkät 2010 Medarbetarenkät 2010 Kön Kön 1.Man 11(8%) 2.Kvinna 133(92%) Enhet 1.Vård och Omsorg 144(100%) Enhet Vård och Omsorg 1.Nybog/brandkårsg 5(3%) 2.Pers. assistans 13(9%) 3.Skogsdungen/Solglänta Daglig verk.

Läs mer

Riktlinje mot kränkande särbehandling i arbetslivet. Definition av kränkande särbehandling

Riktlinje mot kränkande särbehandling i arbetslivet. Definition av kränkande särbehandling RIKTLINJE MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLINGI ARBETSLIVET Riktlinje mot kränkande särbehandling i arbetslivet Eslövs kommun tar avstånd från alla former av kränkande särbehandling och tolererar inte att sådana

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Mjölby kommun. Medarbetarundersökning Mjölby kommun svar. Genomförd av CMA Research AB November 2016

Mjölby kommun. Medarbetarundersökning Mjölby kommun svar. Genomförd av CMA Research AB November 2016 Medarbetarundersökning 2016 1544 svar Genomförd av CMA Research AB November 2016 Fakta om undersökningen, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Bakgrund och syfte Medarbetarundersökningen är ett återkommande

Läs mer

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %.

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %. Emma Nilsson 0413-622 61 2014-01-13 Medarbetarenkät Vård och Omsorg 2013 Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen

Läs mer

Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt 2016

Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt 2016 Bilaga 4 Sida 1 Styrelsen (2016-04-26) Handläggare: Karin Richardsson Tel: 031-368 40 70 E-post: karin.richardsson@goteborg.com Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt

Läs mer

Medarbetarenkät 2013 Vårgårda

Medarbetarenkät 2013 Vårgårda Medarbetarenkät 2013 Vårgårda Instämmer inte Instämmer helt 1 2 3 4 Medel Svarande Inget svar Jag är insatt i min arbetsplats mål 1,5% 7,2% 37,8% 53,6% 3,4 685 0 Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas

Läs mer

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 Boenden: Humana Omsorg AB och Carema Care AB Daglig verksamhet: Carema Care AB

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Bild 1. Medarbetarundersökning September 2013

Bild 1. Medarbetarundersökning September 2013 Bild 1 Medarbetarundersökning September 2013 FÖRÄNDRINGSARBETE ÅTERKOPPLING UPPFÖLJNING Kvalitetssäkring FÖRSTUDIE Syfte Mål PROJEKTPLAN När/Hur? Information Ansvarsfördelning STRUKTUR Enkätutformning

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Tabell 1 Betygsindex, medelbetyg och svarsfördelning Sthlm:s polismyndighet

Tabell 1 Betygsindex, medelbetyg och svarsfördelning Sthlm:s polismyndighet Tabell 1 Betygsindex, medel och sfördelning Sthlm:s polismyndighet Antal ande: 4 323 ande : 73 n och sfördelning för frågorna i Polisens medarbetarundersökning. På en skala 1-10 har medarbetarna för varje

Läs mer

2014-11-12 MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014 ARBETSFÖRMEDLINGEN

2014-11-12 MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014 ARBETSFÖRMEDLINGEN 2014-11-12 MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014 ARBETSFÖRMEDLINGEN Anonymitet IC Quality arbetar efter branschetiska principer: Undersökningen är frivillig Minst 5 svar per fråga krävs för att resultatredovisning

Läs mer

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt.

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt. Faktorer - diagram 1 Faktorer - procent 2 Faktor 6+5 4+3 2+1 Bortfall Mottagare Arbetsbelastning 36,2% 31,1% 32,1% 0,6% 3,58 Arbetskamrater 81,5% 14,1% 3,9% 0,6% 5,21 Arbetsrelaterade besvär 41,7% 27,9%

Läs mer

Medarbetarindex. 7 79 67 63 63. Förutsättningar i organisationen. 6 78 65 61 61. Samverkan och kunskapsdelning. 10 74 55 56 56

Medarbetarindex. 7 79 67 63 63. Förutsättningar i organisationen. 6 78 65 61 61. Samverkan och kunskapsdelning. 10 74 55 56 56 Sammanfattande mått (-5) 0 Medarbetarindex. 7 79 67 63 63 Förutsättningar i organisationen. 6 78 65 61 61 Samverkan och kunskapsdelning. 7 55 56 56 Personlig arbetssituation. 77 6 62 6 Stress. *) 25 6

Läs mer