Resultatrapport Region Östergötland Medarbetaruppföljning 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resultatrapport Region Östergötland Medarbetaruppföljning 2015"

Transkript

1 Resultatrapport Region Östergötland Medarbetaruppföljning 2015

2 En del i ett större sammanhang

3 Sätt resultaten i sitt sammanhang Medarbetaruppföljningar får inte betraktas som en isolerad företeelse. Sätt resultaten i sitt sammanhang: Relation till medarbetare/kunder/patienter Ekonomi och andra verksamhetsmått Omvärlden

4 Uppföljningsmodell Region Region Östergötland Ledning Närmaste chef Grupp Arbetsplats Situation Individ Ansvarsspridning Ledarskap och medarbetarskap Arbeta med rätt frågor på rätt nivå

5 Uppföljningsmodell Uppföljningsmodellen som används utgår från 4 nivåer eller kategorier i organisationen: Region, Ledning, Grupp och Situation. De frågor som återfinns under respektive nivå/kategori riktar sig mot: Region - hur medarbetaren ser på Region Östergötland Ledning - hur medarbetaren ser på ledning och närmaste chef Grupp - hur medarbetaren ser på gruppdynamik och sina kollegor/medarbetare Situation - medarbetarens syn på sin egen situation på arbetsplatsen Uppföljningsmodellen bygger på att ansvar för att utveckla resultat inom Region ligger på Region Östergötlands ledningsgrupp tillsammans med hela Region Östergötlands medarbetare. Ansvaret för att utveckla Ledning ligger på närmaste chef tillsammans med sina medarbetare. Ansvar för att utveckla resultat inom Grupp ligger på hela gruppen tillsammans med sin chef. Inom Situation ligger ansvaret för att utveckla många av frågorna (inte alla) på medarbetarna själva.

6 Värden Varje fråga betygssätts på en skala där det högsta värdet alltid är till Region Östergötlands fördel. Vid ett lågt värde är således medarbetaren mindre nöjd med det frågan berör. Skalan 1-8 används för att den ger en god spridning på svaren och för att den inte har någon mittpunkt, vilket leder till att medarbetarna måste ta ställning. I resultatpresentationen används medelvärdet på varje fråga, vilket räknas om till ett index mellan 0 och 100. Ett medelvärde på 1,0 ger alltså värdet 0 i diagrammen och ett medelvärde på 8,0 ger värdet 100. Nästa sida visar de formler som används för att göra indexeringen samt en lathund som visar vad olika värden i diagrammen motsvarar på skalan 1-8. Som exempel kan ges: Har dina medarbetares svar gett ett medelvärde på 5 på frågan Ger stöd och vägledning blir resultatet i presentationen 57. Detta har räknats ut genom att sätta in 5 i formeln nedan: (5/8-0,125)/0,875*100= 57 Ett värde på 57 betyder således inte att 57% upplever att du som chef ger stöd och vägledning, utan det är medelvärdet på en 100 gradig skala av dina medarbetares svar på denna fråga.

7 Skala = Instämmer inte alls 8 = Instämmer helt Procentuellt index Formel =(X/8-0,125)/0,875*100 7 intervall => (X-1)/7 Översikt Siffra i enkät motsvarar siffra i diagram

8 Vad är ett bra resultat? Generellt Det enklaste sättet att bedöma om ett resultat på en fråga är bra eller mindre bra är att föl stoppljuset här bredvid. Generellt bör röda värden under 50 tas tag i direkt. Värden mellan 50 och 69 är gula och kan förbättras men är inte lika akuta som de röda. Frågor med värden över 70 är gröna och fungerar bra. Frågor som inte följer denna generalisering är bland annat frågan Alla medarbetare lika viktiga som alltid ska vara hög, värden från 90 och uppåt är styrkor på den frågan. Frågor om stress måste analyseras tillsammans då det kan vara okej om en av frågorna ligger på en röd nivå om andra frågor ligger på en grön nivå.

9 Jämförbarhet med föregående års resultat Nytt basenkät i 2015 års medarbetaruppföljning Under året har basenkäten reviderats, vilket påverkar möjligheten att fullt ut jämföra årets resultat med föregående års utfall. Frågorna omarbetades i syfte att i högre utsträckning få en benchmark med övriga regioner och landsting. En annan viktig orsak till att revidera frågorna var att få en bättre integrering med Region Östergötlands strategiska plan, verksamhetsplan och målbild. Flera frågor finns kvar i oförändrad form och för dem presenteras ett jämförelseresultat. Vid tolkning av detta resultat bör emellertid beaktas att det inte är helt metodologiskt korrekt att jämföra dessa frågor mellan 2014 och 2015 eftersom frågorna nu ställs i ett annat sammanhang (tillsammans med helt andra frågor).

10 Region Östergötland Samtliga svar Medarbetaruppföljning 2015 Uppföljning 31 mars - 20 april Respondenter Antal svar Svarsfrekvens 86% Svarsfrekvens % Svarsfrekvens % Svarsfrekvens % Svarsfrekvens %

11 Översikt jämförbara frågor - totalt resultat 2015 jämfört med totalt resultat 2014

12 Region totalt resultat 2015

13 Region resultat 2015 jämfört med jämförbara frågor 2014

14 Ledning totalt resultat 2015

15 Ledning - resultat 2015 jämfört med jämförbara frågor 2014

16 Ledningsstapel totalt resultat 2015 jämfört med totalt resultat 2014

17 Grupp totalt resultat 2015

18 Grupp - resultat 2015 jämfört med jämförbara frågor 2014

19 Situation totalt resultat 2015

20 Situation - resultat 2015 jämfört med jämförbara frågor 2014

21 Situationsstapel totalt resultat 2015 (resultatet ej fullt ut jämförbart med 2014 då frågorna ändrats) Resultat ,4 % Resultat ,5 %

22 Sammanfattning Region Östergötland 2015 Jämfört med övriga landsting/regioner står sig Region Östergötland väl Stärkt attraktivitet som arbetsgivare där yngre fortsatt har mer positiv uppfattning Utmaningar: Kompetensförsörjning - behålla och utveckla Framgångsfaktorer för fortsatt utveckling Ambassadörskap djupare analys Det öppna klimatet förutsättning för lärande och förbättringsarbete Copyright IC Quality AB 2015

23 Basenkät 2015 Region Östergötland (slutversion) Kategori Frågetext Frågeförklaring Spindelord Index Jämförbarhet slutgiltig REGION Frågeförklaring Spindelord Index Jämförbarhet med 2014 Kategori Slutgiltig Region 1 Region Östergötland är en attraktiv arbetsgivare Region Östergötland är en arbetsplats där många vill arbeta Attraktiv arbetsgivare 2 Jag är stolt över att arbeta i Region Östergötland Jag är stolt över att arbeta i Region Östergötland Stolt 3 4 Inom Region Östergötland har vi ett öppet klimat Jag kan rekommendera andra att arbeta i Region Östergötland Inom Region Östergötland finns en gemensam upplevelse av att det är OK att ha olika åsikter och att alla kan uttrycka sina åsikter utan att det får negativa konsekvenser Jag kan rekommendera familj, vänner eller bekanta att bör arbeta i Region Östergötland Öppet klimat Rekommenderar Region Östergötland 5 Region Östergötland har ett positivt forsknings- och utvecklingsklimat Region Östergötland har ett synsätt som uppmuntrar till forskning och utveckling Positivt forsknings- och utvecklingsklimat Goda läromiljöer Kategori LEDNING Frågeförklaring Spindelord Index Jämförbarhet med 2014 Slutgiltig 6 Min närmaste chef arbetar för att skapa ett öppet klimat på Min närmaste chef arbetar för att vi kan tycka Öppet klimat olika och uttrycka våra åsikter utan att det får arbetsplatsen negativa konsekvenser 7 Min närmaste chef ger tillräckligt med stöd och Ger stöd och Min närmaste chef ger stöd och vägledning i arbetet när det behövs hjälp så att g kan lösa mina arbetsuppgifter på vägledning bästa sätt 8 9 Min närmaste chef tydliggör verksamhetens mål Min närmaste chef ger återkoppling på hur g har presterat i förhållande till verksamhetens mål 10 Min närmaste chef ger återkoppling om verksamhetens resultat i förhållande till uppsatta mål Min närmaste chef gör verksamhetens mål tydliga för oss på arbetsplatsen. Med verksamhetens mål menas de mål som min arbetsplats har i till exempel verksamhetsplan och uppdragsbeskrivningar Tydliggör verksamhetens mål Min närmaste chef talar om för mig hur g har Ger återkoppling presterat i förhållande till verksamhetens mål. Med verksamhetens mål menas de mål som min arbetsplats har i till exempel verksamhetsplan och uppdragsbeskrivningar Min närmaste chef talar om hur vårt resultat på Återkopplar resultat i arbetsplatsen är jämfört med våra mål förhållande till mål Stressindex Stressindex Ledning 11 Min närmaste chef uppmuntrar till samarbete med andra enheter/avdelningar för patientens/kundens bästa Min närmaste chef tycker att det är bra när vi samarbetar med andra enheter/avdelningar för att det ska bli så bra som möjligt för patienten/kunden Uppmuntrar samarbete mellan enheter för kundens/patientens bästa 12 Min närmaste chef tar tillvara min kompetens utifrån verksamhetens uppdrag 13 Min närmaste chef stimulerar till kompetensutveckling Min närmaste chef använder sig av mina kunskaper och färdigheter på bästa sätt utifrån våra uppdrag Min närmaste chef uppmuntrar och möjliggör vidareutveckling av mina kunskaper utifrån verksamhetens behov Tar tillvara kompetens Stimulerar kompetensutveckling Goda läromiljöer Goda läromiljöer 14 Min närmaste chef förklarar tydligt vad som Min närmaste chef tydliggör de kriterier som ligger till grund för min lön påverkar min lön 15 Min närmaste chef skapar förutsättningar för förbättrings- och Min närmaste chef gör det möjligt för oss att utvecklingsarbete arbeta med förbättrings- och utvecklingsarbete *Har du haft utvecklingssamtal under de senaste 12 månaderna? (/) *Kom ni under utvecklingssamtalet överens om en individuell utvecklingsplan? (/) Har du haft ett enskilt samtal med din närmaste chef/motsvarande om uppdrag, mål för arbetet, din prestation, arbetsmiljö och hälsa under de senaste 12 månaderna? Har ni under utvecklingssamtalet diskuterat din utveckling och kommit fram till en gemensam plan? Tydliggör lönekriterier Förutsättningar utvecklingsarbete Utvecklingssamtal de senaste 12 månaderna Individuell utvecklingsplan Goda läromiljöer

24 Fortsättning Basenkät 2015 Region Östergötland Kategori Grupp GRUPP Frågeförklaring Spindelord Index Jämförbarhet med 2014 Slutgiltig 18 På min arbetsplats finns en gemensam känsla av Arbetsglädje att det är roligt att utföra våra arbetsuppgifter På min arbetsplats finns arbetsglädje Stolthet och engagemang för sina arbetsuppgifter 19 På min arbetsplats har vi ett öppet klimat På min arbetsplats upplever g att man kan tycka olika och uttrycka sina åsikter utan att det får negativa konsekvenser Öppet klimat 20 På min arbetsplats är alla medarbetare lika viktiga oavsett kön, På min arbetsplats finns en gemensam Alla medarbetare lika könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion upplevelse av att alla medarbetare är lika viktiga viktiga eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller och att alla behandlas lika ålder 21 På min arbetsplats anstränger vi oss och tänker Bemöter varandra väl på att respektera varandra och medverkar till att På min arbetsplats bemöter vi varandra väl skapa en god arbetsmiljö för alla 22 På min arbetsplats bemöter vi patienter/kunder väl 23 På min arbetsplats ger vi varandra återkoppling 24 På min arbetsplats tar vi tillvara på patienters/kunders synpunkter 25 På min arbetsplats lär vi av varandra Våra patienter/kunder behandlas alltid väl på vår arbetsplats På min arbetsplats ger vi varandra återkoppling På min arbetsplats är det viktigt för oss att föl upp och att ta till oss av vad våra patienter/kunder tycker om oss På min arbetsplats arbetar vi aktivt med att dela med oss och ta till oss av varandras kunskaper och erfarenheter Bemöter patienter/kunder väl Ger varandra återkoppling Tar tillvara patienters/kunders synpunkter Lär av varandra Bemötande; stressindex Bemötande; stressindex Bemötande Återkoppling På min arbetsplats samarbetar vi för att uppnå verksamhetens mål På min arbetsplats samarbetar vi med andra enheter/avdelningar för patientens/kundens bästa På min arbetsplats arbetar vi med ständiga förbättringar 29 På min arbetsplats används forskningsresultat för att utveckla verksamheten På min arbetsplats arbetar vi tillsammans och försöker gemensamt nå verksamhetens mål. Med verksamhetens mål menas min klinik/avdelning/enhets mål. På min arbetsplats samarbetar vi med andra enheter/avdelningar för att det ska bli så bra som möjligt för patienten/kunden På min arbetsplats jobbar vi hela tiden med att förbättra vårt sätt att arbeta På min arbetsplats tar vi del av forskningsresultat och använder dem för att utveckla verksamheten Samarbete uppnå mål Samarbete andra enheter för kundens bästa Ständiga förbättringar Forskningsresultat används Delaktighet och samverkan Delaktighet och samverkan Ansvar för egen och verksamhetens utveckling Goda läromiljöer 30 På min arbetsplats har vi fungerande arbetsplatsträffar På min arbetsplats fungerar arbetsplatsträffarna som ett tillfälle för dialog mellan medarbetare och chef om hur vi gemensamt arbetar med att utveckla den egna verksamheten Väl fungerande APT

25 Fortsättning Basenkät 2015 Region Östergötland Kategori Situation SITUATION Frågeförklaring Spindelord Index Jämförbarhet med 2014 Slutgiltig 31 Jag får vara med i planeringen av mitt arbete Delaktig i arbetsplanering Jag är delaktig i hur mitt arbete planeras Delaktighet och samverkan; Stressindex Jag medverkar aktivt till att utveckla verksamheten Jag lär mig nya saker i mitt arbete 34 Jag har den kompetens som g behöver för att kunna utföra mina arbetsuppgifter Jag har tillräcklig tid att utföra mina arbetsuppgifter på ett sätt som g är nöjd med Jag söker aktivt efter den information g behöver för att lösa mina arbetsuppgifter 37 Jag bidrar till ett öppet klimat på min arbetsplats 38 Jag bidrar till dialog med min närmaste chef 39 Jag frågar efter återkoppling på hur g genomför mina arbetsuppgifter Jag bidrar aktivt till utvecklingen på min arbetsplats Delaktig i verksamhetsutveckling Delaktighet och samverkan Mitt arbete är utvecklande och lärorikt Lär nya saker Ansvar för egen och verksamhetens utveckling; Goda läromiljöer Jag upplever att g har tillräckligt med Tillräcklig kompetens Stressindex kunskaper för att kunna utföra mitt arbete Tiden räcker till för att g ska känna att g hinner utföra mitt arbete på ett sätt som g är nöjd med Tillräckligt med tid Jag letarsjälvupp den information som är viktig Söker information för att g ska kunna utföra mina arbetsuppgifter Jag bidrar till en stämning där man kan tycka olika och uttrycka sina åsikter utan att det får negativa konsekvenser Jag tar initiativ till samtal med min chef och är aktiv i samtalet Jag frågar efter återkoppling på hur g utför mitt arbete och vad g kan göra bättre Bidrar till öppet klimat Bidrar till dialog med chef Frågar efter återkoppling 40 Jag tar ansvar för min egen hälsa Jag är mån om att ha en hälsosam livsstil Ansvar för egen hälsa Stressindex Ansvar för egen och verksamhetens utveckling Bemötande Återkoppling Återkoppling 41 Jag har inga besvär av stress eller oro orsakade av mitt arbete Jag känner mig inte stressad eller orolig på grund av mitt arbete Inga besvär av stress Stressindex 42 Jag kan koppla av från mitt arbete när g är ledig På min fritid känner g mig inte besvärad av jobbrelaterade frågor Kan koppla av på fritid Stressindex

26 Fortsättning Basenkät 2015 Region Östergötland 43 Har någon chef eller medarbetare behandlat dig på ett oriktigt eller förolämpande sätt under det senaste året i form av: HOT: Med hot menas - att någon har uttryckt avsikt att skada dig som person eller din egendom. Utsatthet VÅLD: Med våld menas - en aggressiv handling som medför psykisk eller fysisk ohälsa för dig som individ. Situation Har du av chef eller arbetskamrat under de senaste 12 månaderna blivit utsatt för något av fölnde: KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING och MOBBNING: Med kränkande särbehandling och mobbing menas - återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot dig som arbetstagare på ett kränkande sätt och kan leda till att du ställs utanför arbetsplatsens gemenskap. TRAKASSERIER: Med trakasserier menas - ett uppträdande som kränker din värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Hot eller våld SEXUELLA TRAKASSERIER: Med sexuella trakasserier menas - ett uppträdande av sexuell natur som kränker din värdighet. Ifyllnadsinstruktion: Frågan redovisas endast på Region- samt centrumnivå och endast om det finns minst 20 svar. Kränkande särbehandling eller mobbning Trakasserier Sexuella trakasserier Nej, inget av ovanstående 44 *Har du pratat med någon om vad som hänt? (/, ställs endast om man svarat på någon av utsattheterna ovan) 45 *Upplever du att frågan är utredd/hanterad? (/, ställs endast om man svarat på någon av utsattheterna) *Arbetsgivaren kan erbjuda dig stöd via företagshälsovården. Dina kontaktupgifter går direkt till Företagshälsovården och är anonyma gentemot Region Östergötland. Om du vill bli kontaktad uppger du ditt namn och dina kontaktuppgifter här: Jag är stolt över att vara en del av verksamheten där g arbetar Jag är motiverad i mitt arbete Det är roligt att gå till jobbet *frågan ställs endast till de som svarat att de har upplevt en eller flera typer av utsatthet Ifyllnadsinstruktion: Frågan redovisas endast på Region- samt Produktionsenhetsnivå och endast om det finns minst 20 svar. Har pratat om händelsen Ifyllnadsinstruktion: Frågan redovisas endast på Händelsen är Region- samt Produktionsenhetsnivå och endast utredd/hanterad om det finns minst 20 svar. Ifyllnadsinstruktion: Det är frivilligt att uppge kontaktuppgifter. Dina svar i enkäten är fortfarande helt anonyma gentemot Region Östergötland. IQ Quality som genomför medarbetaruppföljningen på uppdrag av Region Östergötland kommer att förmedla kontakten med företagshälsovården utan Region Östergötlands inblandning. Du kan med andra ord känna dig helt trygg i att din identitiet är skyddad gentemot arbetsgivaren. Jag känner stolthet när g tänker på min arbetsplats Stolt att vara en del av verksamheten Stolthet och engagemang för sina arbetsuppgifter Mitt arbete känns meningsfullt och engagerande Motiverad Stolthet och engagemang för sina arbetsuppgifter Jag ser fram emot att komma till min arbetsplats. Roligt att gå till jobbet Stolthet och engagemang för sina arbetsuppgifter

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön Kön Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag I samarbete med Respondenter 1330 363 Svar 1042 297 Svarsfrekvens 78% 82% NMI & Index 74 75 78 68 64 67 65 66 68 53 55 59 HME-Index NMI

Läs mer

2014-11-12 MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014 ARBETSFÖRMEDLINGEN

2014-11-12 MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014 ARBETSFÖRMEDLINGEN 2014-11-12 MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014 ARBETSFÖRMEDLINGEN Anonymitet IC Quality arbetar efter branschetiska principer: Undersökningen är frivillig Minst 5 svar per fråga krävs för att resultatredovisning

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 1. Arbetssätt och uppdrag 1. Jag är insatt i målen för min grupp/enhet/avdelning. c c c c c c 2. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete. c c c c c c 3....

Läs mer

Arbetsmiljöenkät 2011

Arbetsmiljöenkät 2011 Arbetsmiljöenkät 2011 SU total Kvalitetsområden Index Kvalitetsområden Diagrammet visar medarbetarnas omdöme på respektive kvalitets område. Bakom varje kvalitetsområde finns ett antal frågor som medarbetarna

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Magelungen Medarbetarundersökning 2016

Magelungen Medarbetarundersökning 2016 Magelungen Medarbetarundersökning 2016 Total Magelungen Antal svarande: 307 st 307 64 % Innehållsförteckning Sammanfattning 3 NMI - Nöjd Medarbetar Index 5 Enkätområden 10 Helhet 11 Arbetssituation 13

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2 Medarbetarenkät 2016 Robertsfors / BOU Svarsfrekvens: 87,2 1 2 BOU Robertsfors Mål och uppdrag 71,6% 20,8% 4,1% 3,5% 4,9 4,8 Kompetens och utveckling 76,6% 19,3% 2,7% 1,3% 5 5 Information 79,5% 17,4% 2,5%

Läs mer

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN Innehållsförteckning Nöjd Medarbetar Index (NMI) Frågeområden Helhet Arbetssituation Arbetsmiljö Hälsa Kompetens och utveckling Information Mål och visioner Medarbetarsamtal

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Medarbetarenkät 2014

Medarbetarenkät 2014 Medarbetarenkät 2014 kommun och kommun Bakgrundsinformation (%) (%) Svarsfrekvens 83,5 76,5 Kön Män 16 15,7 Kvinnor 84 84,3 Ålder 15-29 år 8,6 5,7 30-39 år 17,3 18,6 40-49 år 30,6 29,7 50-59 28,9 31,2

Läs mer

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012 1(9) Region Gotlands Medarbetarenkät rapport - 2012 Antal svar på Region Gotland 2012: 4638 av 5694 (81%) Antal svar på Region Gotland 2011: 4912 av 5819 (84%) Positiva svar på skala 1 till 5 är 4-5. Frekvens:

Läs mer

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8)

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8) Resultat 2011-12-12 1(8) Medarbetarenkät, 2009-2011 Region Gotland Region Gotland År Antal Svarat % Resultat 2009 6132 5160 84,1% 3,90 2010 5816 4947 85,1% 3,89 2011 5820 4912 84,4% 3,91 Fråga Reg. 2009

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100 Medarbetarenkät 2014 Lycksele / MSF Svarsfrekvens: 100 1 2 MSF Lycksele Mål och uppdrag 50,6% 36,4% 13% 0% 4,1 4,6 Kompetens och utveckling 80% 14,3% 5,7% 0% 5 4,7 Information 90,5% 9,5% 0% 0% 5,2 4,9

Läs mer

Medarbetarundersökning Totalrapport

Medarbetarundersökning Totalrapport Medarbetarundersökning 2016 Totalrapport Ålder % 18-34 år 21% 35-44 år 25% 45-54 år 29% 55+ 25% Ack. svar 3461 Anställningstid % Mindre än ett år 1-2 år 13% 3-5 år 15% 6-10 år 14% Mer än tio år 49% Ack.

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 342 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 342 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015 Socialförvaltningen 342 respondenter Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90%

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90% Sammanfattande mått Negativ Positiv 8 6 8 Medarbetarindex 9 77 67 65 Förutsättningar i organisationen 14 65 54 55 Personlig arbetssituation 12 73 65 63 Samverkan och kunskapsdelning 6 83 72 66 Ledarskap

Läs mer

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats.

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats. DAGS ATT TYCKA TILL OM DITT JOBB! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan arbetar här och för blivande arbetare. För att kunna vara det behöver

Läs mer

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 2016 Tills vidare vid beslut Dokumentansvarig Senast reviderad

Läs mer

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Huvudresultat Mars 2010 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun 2010, sid 1 Fakta om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att ta reda på

Läs mer

Helsingborgs stad Socialförvaltningen

Helsingborgs stad Socialförvaltningen Helsingborgs stad Socialförvaltningen 336 respondenter Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna

Läs mer

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Sammanfattande mått 08 Medarbetarindex 7 78 76 68 Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57 Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Samverkan och kunskapsdelning 5 83 79 69 Ledarskap 5 83 77 69 Handlingskraft/medverkande

Läs mer

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72.

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72. Sammanfattande mått Medarbetarindex 15 67 64 Förutsättningar i organisationen 25 53 52 Personlig arbetssituation 17 64 61 Samverkan och kunskapsdelning 12 72 63 Ledarskap 18 61 61 Handlingskraft 6 82 77

Läs mer

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %.

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %. Emma Nilsson 0413-622 61 2014-01-13 Medarbetarenkät Vård och Omsorg 2013 Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten Socialförvaltningen Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Presentation Om undersökningen Metoden som använts är en kombination av webb

Läs mer

SLL Produktionsutskottet RESULTAT 2013 MEDARBETARUPPFÖLJNING

SLL Produktionsutskottet RESULTAT 2013 MEDARBETARUPPFÖLJNING SLL Produktionsutskottet 2014-04-22 RESULTAT 2013 MEDARBETARUPPFÖLJNING Introduktion Hanna Emami VD Stina Ramberg Dahl Konsultchef Agenda IC Quality och medarbetarmodellen Uppdraget: Psykosocial arbetsmiljö

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor Tom 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att det är roligt att gå till

Läs mer

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012 1 Arvika kommun medarbetarundersökning rapport - 2012 Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning o bolag) 2012: 1739 av 2385 (73%) Skala 1-5: (1=instämmer inte alls... 5=instämmer helt) 4-5 grön stapel

Läs mer

Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt 2016

Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt 2016 Bilaga 4 Sida 1 Styrelsen (2016-04-26) Handläggare: Karin Richardsson Tel: 031-368 40 70 E-post: karin.richardsson@goteborg.com Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt

Läs mer

Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. Medarbetarenkät, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. Medarbetarenkät, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Medarbetarenkät, 2010 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. 1 Svarsfrekvens Gotlands kommun 2008 5881/6538 90% 2009 5160/6132 84,1% 2010 4947/5816 85,1% Hälso-

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program 1 (7) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2010-04-20, 18 Uppdateras: 2015 Styrdokument för personalarbetet på samtliga arbetsplatser i Strömsunds kommun. Strömsunds kommun

Läs mer

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013 Riksbanken Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB September 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Riksbanken beslutade att 2011 genomföra en medarbetarundersökning. Målgrupp

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 3,94 4,15 3,80 4,17 3,25 4,64 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (14) Medarbetarundersökning 2016 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän): 1875 av

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2016 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Sammanfattning 3 Fakta om undersökningen 6 Fakta

Läs mer

Prestationsnivå Gävle kommun. QWC, Page 1 of 97

Prestationsnivå Gävle kommun. QWC, Page 1 of 97 Prestationsnivå QWC, Page 1 of 97 Förbättringsområden Höga värden önskvärda utom på utmattning där låga värden anger låg utmattning samt arbetstakt där 25-30 är optimalt. QWC, Page 2 of 97 Medarbetarkraft

Läs mer

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda)

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda) Haparanda stad Medarbetarundersökning hösten Totalt (Exklusive timanställda) Presentation Om undersökningen Svarsfrekvens per förvaltning Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Chef/Medarbetare

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Chef/Medarbetare Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten 22 / Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Presentation Om undersökningen Metoden som använts är en kombination av webb och postala enkäter.

Läs mer

Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 Resultatrapporter

Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 Resultatrapporter Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 rapporter Innehåll: rapport Redovisning per frågeområde och delfråga HME Hållbart medarbetarengagemang 1 (14) Medarbetarundersökning 2015 Botkyrka kommun rapport

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram Sammanfattning Presentation Om undersökningen Metoden som använts

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 475 personer Genomförd av CMA Research AB November 2016

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 475 personer Genomförd av CMA Research AB November 2016 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2016 Socialförvaltningen 475 personer Genomförd av CMA Research AB November 2016 Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

Bilaga. Utvecklingssamtal. vid Umeå universitet. Mall till stöd för utvecklingssamtal. Personalenheten 2012-03-30

Bilaga. Utvecklingssamtal. vid Umeå universitet. Mall till stöd för utvecklingssamtal. Personalenheten 2012-03-30 Bilaga Utvecklingssamtal vid Umeå universitet Mall till stöd för utvecklingssamtal Personalenheten 2012-03-30 Genomföra och dokumentera Genomför dina samtal utifrån tre tidsperspektiv Tillbakablick Nuläge

Läs mer

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Definition Återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda medarbetare eller chefer på ett kränkande sätt

Läs mer

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Antal svar: 30 Antal medarbetare: 47 Svarsfrekvens: 63,8% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund och syfte 2 Svarsfrekvens

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2011-12-19 2011 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

Riktlinje mot kränkande särbehandling i arbetslivet. Definition av kränkande särbehandling

Riktlinje mot kränkande särbehandling i arbetslivet. Definition av kränkande särbehandling RIKTLINJE MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLINGI ARBETSLIVET Riktlinje mot kränkande särbehandling i arbetslivet Eslövs kommun tar avstånd från alla former av kränkande särbehandling och tolererar inte att sådana

Läs mer

Arbetsfö rmedlingen Rapport medarbetarundersökning 2014

Arbetsfö rmedlingen Rapport medarbetarundersökning 2014 Arbetsfö rmedlingen Rapport medarbetarundersökning 2014 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 2.1. Om medarbetarundersökningar hos Arbetsförmedlingen... 4 2.2. Arbetsförmedlingens index...

Läs mer

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Riksbanken, Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen Personalstrategiska avdelningen Charlotta Lundberg likabehandlingsstrateg 044-309 33 13 charlotta.lundberg@skane.se BESLUT 2011-03-22 1 (2) Handlingsplan mot trakasserier och kränkande särbehandling Beskrivning

Läs mer

Återkommande enkät för anställda som ett led i strategiskt personalpolitiskt utvecklingsarbete. Resultat för: Biologi

Återkommande enkät för anställda som ett led i strategiskt personalpolitiskt utvecklingsarbete. Resultat för: Biologi Återkommande enkät för anställda som ett led i strategiskt personalpolitiskt utvecklingsarbete Resultat för: Biologi Tabell 1 Bakgrund Biologi % (n=137) % (n=471) LU totalt % (n=3562) Kön Man 55,2 57,7

Läs mer

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 kommun Samlingsbild 09 08 09 09 Medarbetarindex 5 78 69 68 Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71 Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 Personlig arbetssituation 15 72 78 73 73 Arbetsförutsättningar 5 74 81

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Österåkers Kommun 2015-2017 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Personalstatistik... 4 Förvärvsarbete och föräldraskap... 8 Trakasserier... 9 Lediga

Läs mer

Styrdokument. Trakasserier och kränkande särbehandling. Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle

Styrdokument. Trakasserier och kränkande särbehandling. Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle Styrdokument Trakasserier och kränkande särbehandling Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle Beslutat av rektor 2012-08-21 Dnr HIG 2012/1028 1 Trakasserier och kränkande

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Modell & Övergripande index

Modell & Övergripande index Svarsfrekvens Modell & Övergripande index Flera perspektiv & tydlig ansvarsfördelning ger goda förutsättningar för utveckling Organisation (ansvar = ledning) Frågor ställs i kommun / myndighetsperspektiv

Läs mer

Sammanställning Medarbetarenkät, 2005

Sammanställning Medarbetarenkät, 2005 Sammanställning GK 2006-03-23 1(1) Sammanställning Medarbetarenkät, 2005 Förvaltning Attraktiv arbetsgivare Arbetets värde och trivsel Arbetsmiljö Utveckling i arbetet Inflytande och delaktighet Ledarskap

Läs mer

Enhetsrapport 2015. Pysslingen Förskolor - medarbetare Gläntan

Enhetsrapport 2015. Pysslingen Förskolor - medarbetare Gläntan Enhetsrapport Pysslingen Förskolor - medarbetare Gläntan Svarsfrekvens Gläntan % ( svarande/ mottagare) Svarsfrekvens Pysslingen Förskolor 8% (9 svarande/8 mottagare) Svarsfrekvens AcadeMedia totalt 8%

Läs mer

Riksbanken. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB April 2017

Riksbanken. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB April 2017 Riksbanken Medarbetarundersökning 2017 Genomförd av CMA Research AB April 2017 Riksbanken, Medarbetarundersökning 2017, sida 2 Sammanfattning Fortsatt höga resultat Riksbankens MMI-värde ligger kvar på

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2016 Huvudrapport 6933 personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI)

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Karolinska Institutet Projektledare Quicksearch: Anna Kilander Syfte och Bakgrund SYFTE Medarbetarundersökningen är ett viktigt hjälpmedel för att kartlägga

Läs mer

Personalpolitiskt program Antagen av Kumla kommunfullmäktige

Personalpolitiskt program Antagen av Kumla kommunfullmäktige Tillsammans lyfter vi Kumla kommun! Personalpolitiskt program Antagen av Kumla kommunfullmäktige 2014-06-18 Du och jag är Kumla kommun! Kumla kommun har en vision med målet att bli 25 000 invånare år 2025!

Läs mer

Personalidé Arvika kommun

Personalidé Arvika kommun Personalidé Arvika kommun Personalidé Kommunens vision Arvika en attraktivare kommun med strategiska mål och strategier beskriver kommunens långsiktiga inriktning och politiska vilja. För att nå vår vision

Läs mer

Personalpolitiskt program - uppdatering

Personalpolitiskt program - uppdatering Titel: Personalpolitiskt program 1 (6) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 4.0 Fastställd: KF 2016-09-14, 75 Uppdateras: Personalpolitiskt program - uppdatering Styrdokument för personalarbetet

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER OCH MÖJLIGHETER

PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER OCH MÖJLIGHETER PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER OCH MÖJLIGHETER Arbetsförhållanden Utveckling och lönefrågor Rekrytering Trakasserier 2016-2018 DISKRIMINERINGSLAGEN SFS 2008:567, KAP 3, 13 Inledning Räddningstjänsten SÖRFs

Läs mer

1. Kön. 2. Ålder. 3. Etnisk bakgrund. 4. Anställningsform. 5. Vilken del av högskolan arbetar du på? 6. Vilken del av förvaltningen?

1. Kön. 2. Ålder. 3. Etnisk bakgrund. 4. Anställningsform. 5. Vilken del av högskolan arbetar du på? 6. Vilken del av förvaltningen? Sida 1 1. Kön Besvarad av: 125 (100% ) Ej besvarad av: 0 (0% ) 1 Kvinna 56 (45%) 2 Man 69 (55%) 2. Ålder 1-29 3 (2% ) 2 30-39 26 (21%) 3 40-49 37 (30%) 4 50-59 36 (29%) 5 60-21 (17%) 3. Etnisk bakgrund

Läs mer

Resultat Medarbetarenkäten

Resultat Medarbetarenkäten Resultat Medarbetarenkäten 2016 Medarbetarenkäten 2016 Vi svarar på enkäten för att påverka vår arbetsmiljö och använder resultatet för att utveckla vår arbetsplats. Medarbetarenkäten är gemensam för hela

Läs mer

Riktlinjer för hantering av kränkande särbehandling

Riktlinjer för hantering av kränkande särbehandling r för hantering av kränkande särbehandling r för hantering av 1 av 8 INNEHÅLL INLEDNING... 3 DEFINITIONER... 3 1. Kränkande särbehandling... 3 2. Mobbning... 3 3. Allvarlig mobbning... 4 Diskriminering,

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag Om oss Progressiera AB, en naturlig samarbetspartner för offentlig sektor, myndighet och landsting Specialiserade inom Medarbetarundersökningar

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

En lathund om hur man hanterar. kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N?

En lathund om hur man hanterar. kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N? En lathund om hur man hanterar kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N? Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

AB Familjebostäder Övergripande rapport

AB Familjebostäder Övergripande rapport AB Familjebostäder Övergripande rapport Medarbetarenkät AB Familjebostäder Medarbetarenkät Medarbetarenkät ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Medarbetarpolicy i Landstinget

Medarbetarpolicy i Landstinget MISSIV 2012-06-13 LJ2012/690 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Medarbetarpolicy i Landstinget Bakgrund I samband med att Landstingets chefspolicy omarbetades under 2011 aktualiserades frågan

Läs mer