Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg"

Transkript

1 Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg

2 Linköpings Universitet Medicin och hälsa (IMH) ÖVERSIKT 07 Arbetsplatsindikator Övrigt Förutsättningar i organisationen Medarbetarsamtal och lönesamtal Chefskap Samverkan Medarbetarskap Min arbetssituation LiU Totalt

3 Linköpings Universitet Medicin och hälsa (IMH) FÖRUTSÄTTNINGAR I ORGANISATIONEN 1 Jag anser att jag arbetar i en attraktiv akademisk miljö 0 Jag känner till övergripande innehållet i universitetets strategi Min avdelnings/enhets arbetssätt och rutiner bidrar till att vi når verksamhetens mål Universitetets strategi är bra På min avdelning/enhet har vi tydliga roller och uppgifter Jag känner till institutionens/motsvarandes prioriteringar för framtida utveckling Förväntningarna på mig som medarbetare är tydliga Jag tycker att institutionens prioriteringar är bra På min institution/motsvarande är det tydligt vem som fattar beslut i olika frågor LiU Totalt

4 Linköpings Universitet Medicin och hälsa (IMH) CHEFSKAP 1 Min närmaste chef har ett engagerande och motiverande ledarskap Min närmaste chef visar respekt för medarbetarna 2 Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete Min närmaste chef har regelbundna möten med medarbetarna Min närmaste chef tar tag i problem när de uppstår Min närmaste chef ger återkoppling på ett sätt som stödjer min utveckling Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare Min närmaste chef tar initiativ till att min avdelning/enhet diskuterar mål och innehåll för verksamheten Min närmaste chef är lyhörd när jag framför synpunkter Min närmaste chef prioriterar och fattar beslut utifrån verksamhetens behov och mål Min närmaste chef är bra på att tillvarata min kompetens Min närmaste chef är tillgänglig när det behövs LiU Totalt

5 Linköpings Universitet Medicin och hälsa (IMH) MEDARBETARSKAP 1 På min avdelning/enhet visar vi respekt för varandras kompetens 5 På min avdelning/enhet finns en aktiv diskussion som leder till utveckling av verksamheten På min avdelning/enhet delar vi med oss till varandra av vår kunskap och våra erfarenheter Jag är stolt över att arbeta på LiU Jag är delaktig i utformningen av mina arbetsuppgifter Jag rekommenderar gärna andra att söka arbete på LiU Jag signalerar till min närmaste chef eller mina arbetskamrater när jag behöver avlastning eller hjälp med att prioritera mellan arbetsuppgifter LiU Totalt

6 Linköpings Universitet Medicin och hälsa (IMH) MIN ARBETSSITUATION 1 Jag upplever sällan arbetsrelaterad stress som påverkar mitt välbefinnande Jag är nöjd med den introduktion jag fick i samband med att jag började på min nuvarande arbetsplats Mitt arbete är meningsfullt 7 Det känns roligt att gå till arbetet Jag är nöjd med den hjälp jag de senaste 12 månaderna fått i samband med arbetsrelaterade hälsoproblem* Mina arbetsuppgifter är stimulerande Jag upplever att institutionen/enheten arbetar aktivt med frågor kring hälsa och stress Jag har tillräckliga befogenheter för att kunna ta det ansvar som förväntas av mig Jag har en bra balans mellan arbete och privatliv Jag får möjlighet till den kompetensutveckling jag behöver för att kunna utföra mina arbetsuppgifter Jag har en bra balans mellan forskning och undervisning* Jag upplever min arbetsmängd som hanterbar Jag har de förutsättningar jag behöver för att kunna utföra mitt arbete LiU Totalt *Denna fråga har endast blivit ställd till lärare som bedriver forskning som en del av sitt arbete. *Denna fråga har endast blivit ställd till medarbetare som under de senaste 12 månaderna bett om hjälp att hantera arbetsrelaterade hälsoproblem.

7 Linköpings Universitet Medicin och hälsa (IMH) MIN ARBETSSITUATION 1 Samverkan med det omgivande samhället är en viktig del i mitt arbete 8 Jag känner till den forskning och de resultat som nås på min avdelning/enhet LiU:s lokalers utformning och utrustning motsvarar de behov jag har för att kunna bedriva undervisning i olika former Jag är tillgänglig och ger återkoppling i tillräcklig utsträckning till studenterna LiU:s lokaler är ändamålsenliga för och anpassade till min forskningsverksamhet Samverkan med det omgivande samhället värdesätts på min avdelning/enhet På min avdelning/enhet diskuterar vi pedagogiska frågor i tillräcklig grad LiU Totalt

8 Vad driver och mo;verar dig i di< arbete? Intressanta och meningsfulla arbetsuppgi:er Resultat, kon>nuerlig utveckling och utmaningar Nyfikenhet Ny.a för pa>enter, vården och samhället Den krea>va miljön, arbetsgruppen och interak>on med kollegor Återkoppling från chef, kollegor och studenter A. se a. studenter, jag själv och arbetsgruppen utvecklas

9 Frågor inom området Mina arbetsuppgi:er är s>mulerande 4.3 (LiU 4.2) Mi. arbete är meningsfullt 4.5 (LiU 4.4) Min närmsta chef ger återkoppling på e. sä. som stödjer min utveckling 3.7

10 Min arbetssitua;on: Nega;v stress A. inte kunna styra arbetsinnehåll och planering Ryckighet, för stor varia>on i arbetsuppgi:er, toppar och oväntade uppgi:er Kortsik>g planering av uppdrag Avsaknad av återkoppling och uppska.ning Otydliga uppdrag och roller Egna krav Administra>vt stöd och byråkra> Otydliga uppdrag och roller Nega>va medarbetare och miljö

11 Frågor inom området Jag upplever sällan arbetsrelaterad stress som påverkar mi. välbefinnande 3.0 (Liu 3.0) Jag har de förutsä.ningar jag behöver för a. kunna uyöra mi. arbete 4.0 (Liu 4.0) Jag upplever min arbetsmängd som hanterbar 3.5 (Liu 3.6) Jag upplever a. Ins>tu>onen arbetar ak>vt med frågor kring hälsa och stress 3.0 (Liu 3.2) Min närmaste chef ger återkoppling på e. sä. som stödjer min utveckling 3.7

12 Linköpings Universitet Medicin och hälsa (IMH) MEDARBETARSAMTAL OCH LÖNESAMTAL 29 I lönesamtalet/lönesättande samtalet gjordes en utvärdering av mina prestationer och resultat i förhållande till i medarbetarsamtalets överenskomma förväntningar och till lönekriterierna*** Mitt medarbetarsamtal kändes meningsfullt* Medarbetarsamtalet har resulterat i en plan för mig* Jag känner till vilka kriterier som påverkar lönesättningen för mig Medarbetar- och karriärvägledningssamtalet kändes meningsfullt** Medarbetar- och karriärvägledningssamtalet har resulterat i en plan för mig** LiU Totalt *Dessa frågor har endast blivit ställda till administrativ och teknisk personal som haft medarbetarsamtal under de senaste 12 månaderna. **Dessa frågor har endast blivit ställda till lärare och forskningsstuderande som haft medarbetarsamtal- och karriärvägledningssamtal under de senaste 12 månaderna. ***Dessa frågor har endast blivit ställda till medarbetare som haft lönesamtal i samband med senaste lönerevisionen.

13 Linköpings Universitet Medicin och hälsa (IMH) SAMVERKAN 23 På min arbetsplats hanterar vi konflikter/meningsskiljaktigheter på ett konstruktivt sätt, när de uppstår Avdelningsmötena/arbetsplattsträffarna genomförs på ett välfungerande sätt På min institution/motsvarande har vi ett bra samarbete mellan lärare, doktorander samt teknisk och administrativ personal På min avdelning/enhet uppmuntras vi till att föra fram och diskutera nya idéer Jag får konstruktiv återkoppling på utfört arbete av kollegor På min arbetsplats inspireras och lär vi oss av andra arbetsplatser inom universitetet Mina kollegors närvaro är tillräcklig för att vi ska kunna bedriva och utveckla vår verksamhet Jag diskuterar frågor och utmaningar som uppstår i arbetet med mina arbetskamrater På min avdelning/enhet agerar vi mot attityder och beteenden som kan såra eller kränka andra medarbetare Min avdelning/enhet kännetecknas inte av attityder och beteenden som kan såra eller kränka andra medarbetare På min avdelning/enhet känner jag mig trygg, respekterad och accepterad som den jag är Kommunikationsklimatet inom min avdelning/enhet präglas av ärlighet och goda avsikter LiU Totalt

14 Förbä<ra arbetssitua;onen Utveckla kommunika>on och dialog mellan ledare, chefer och medarbetare Bä.re administra>va system, stöd och tydligare strukturer Bä.re fysisk arbetsmiljö. Skrivbord, buller, värme etc Infrastruktur för forskning Bä.re fördelning av >d och längre planeringshorisont

15 Frågor inom området Min närmaste chef är >llgänglig när det behövs På min avdelning/enhet delar vi med oss >ll varandra av vår kunskap och våra erfarenheter Jag har en bra balans mellan forskning och undervisning Medarbetarsamtalet har resulterat i en plan för mig (LiU 3.9) 3.4 (LiU 3.5) 3.4 (LiU 3.6) LiU:s lokaler är ändamålsenliga för och anpassade >ll min forskningsverksamhet 3.7 (LiU 3.9)

16 Mest nöjd med E. posi>vt och utvecklande arbetsklimat och goda kollegor/ medarbetare Bra chefer och ledning Bra administra>vt stöd och administratörer Ins>tu>onens kompetens, kunskap hos medarbetare och resultat i forskning

17 Frågor inom området Jag är stolt över a. arbeta på LiU Min närmaste chef är lyhörd när jag framför synpunkter 4.1 (LiU 4.1) 4.1 Jag är delak>g i uyormningen av mina arbetsuppgi:er 4.3 (LiU 4.4) På min Ins>tu>on har vi e. bra samarbete mellan lärare, doktorander samt teknisk och administra>v personal 4.0 (LiU 4.0) På min avdelning känner jag mig trygg, respekterad och accepterad som den jag är 4.2 (LiU 4.2)

18 Linköpings Universitet Medicin och hälsa (IMH) ÖVRIGT 34 Sammanfattningsvis tycker jag att LiU är en god arbetsplats På min avdelning/enhet har vi haft diskussioner kring resultatet av den förra medarbetarundersökningen som har lett till utveckling av verksamheten Linköpings Universitet Är ett framstående forskningsuniversitet* Linköpings Universitet samverkar framgångsrikt med det omgivande samhället* Linköpings Universitet Är ett framstående universitet inom forskarutbildning* Linköpings Universitet Är ett framstående universitet inom grundutbildning* LiU Totalt *Denna fråga har endast blivit ställd till lärare.

19 Chefer och övriga medarbetare Chefer genomgående mer posi>va än medarbetare utom när det gäller a. uppleva stress Tydligast är skillnaden när det gäller Känna >ll övergripande innehåll av strategi, prioriteringar inför fram>den och vem som fa.ar beslut

20 Ålder I åldersgrupperna år samt år upplever man hanterbarheten av arbetsmängden, balansen mellan arbete o privatliv, meningsfullt medarbetarsamtal, plan u>från medarbetarsamtalet som sämre än övriga åldersgrupperna. I åldersgruppen under 30 år är man mer posi>v >ll a. få förutsä.ningar för si. arbete, a. ins>tu>onen arbetar med frågor kring stress och hälsa men saknar i högre grad diskussion om pedagogiska frågor

21 Olika medarbetargrupper Grupperna forskarstuderande och teknisk personal har betydligt lägre betyg än administra>v personal o lärare inom: övergripande strategi, ins>tu>onens fram>da utveckling, anser a. man arbetar i a.rak>v akademisk miljö Bra balans mellan arbete o privatlivet är lägst betyg hos lärare (3,4) jämförelsevis med administra>v personal (4,0) Lönesä.ning, kriterier för lön, lönesamtal visar är betydligt lägre bland administra>v personal än övriga

22 Känner ni igen er? Vad skall vi prioritera a. arbeta med inom IMH?

23 Förslag på förbä<ringar på ins;tu;onen Beslutsprocesser och ärende hantering Ökad tydlighet och roller Närvaro och kommunika>on med ledning Samarbete över olika gränser och utveckla större gemenskap Återkoppling >ll medarbetare

24 En posi;v och stolt ins;tu;on

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Chefen & Utvecklingssamtalen

Chefen & Utvecklingssamtalen Chefen & Utvecklingssamtalen INNEHÅLL Delat ansvar 4 Utvecklingssamtalet 5 Innan samtalet 6 Under samtalet 8 Utvecklingssamtal i grupp 15 Källor & Boktips 18 Ledarna maj 2011 2 På nästan alla arbetsplatser

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4.

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4. 2006-09-05 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Inledning 3 1. Vår värdegrund 4 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6 4. Lönepolicy 7 5. Policy för arbetstid

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Att ha ett arbete är för de allra flesta positivt för hälsan. Genom att arbeta förtjänar vi vårt uppehälle,

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Din arbetsmiljö vem bryr sig?

Din arbetsmiljö vem bryr sig? Din arbetsmiljö vem bryr sig? 2 INNEHÅLL Friskfaktorer...4 Arbetsplatsens utformning...6 Du och chefen... 10 Balans i arbetslivet... 12 Vi är varandras arbetsmiljö... 14 Om din arbetsmiljö behöver förbättras...17

Läs mer

Chefs- och ledarskapsprogram

Chefs- och ledarskapsprogram Chefs- och ledarskapsprogram Sammanfattning Ingenjörer får många gånger ledande position i arbetslivet och avancerar till chefer på olika nivåer. För Sveriges Ingenjörer är ledarskapsfrågorna därför av

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Fria eller förvirrade. En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation

Fria eller förvirrade. En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Fria eller förvirrade En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation 1 Fria eller förvirrade En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Innehållsförteckning Förord.................................................................................................................................................

Läs mer

CHECKLISTA OM TRIVSEL OCH ARBETSKLIMAT

CHECKLISTA OM TRIVSEL OCH ARBETSKLIMAT CHECKLISTA OM TRIVSEL OCH ARBETSKLIMAT Trivsel och arbetsklimat är viktigt för alla som arbetar i ett företag och för att företagets verksamhet ska fungera bra. I många företag finns det större brister

Läs mer

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8)

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) FMSI 2014, Underbilaga 1.1: Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund utgör den strategiska grund som

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Det här vill Vårdförbundet Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö En hälsosam vårdmiljö är förutsättningen för god och säker vård. Det leder till bra resultat

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Ledarnas Chefsbarometer 2012 VEM SJUTTON VILL BLI CHEF? UNGA I NORDEN OM CHEF- OCH LEDARSKAP Vem vill bli chef? 2 Undersökningens resultat

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR Personligt Mästerskap tydligt ledarskap Ett Personligt Mästerskap för ett tydligt ledarskap hitta ditt personliga mästerskap Ur innehållet

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap

Pedagogiskt ledarskap kapitel 6 Pedagogiskt ledarskap Vad är pedagogiskt ledarskap? Trots att diskussionen om hur rektors pedagogiska ledarskap ska balanseras mot lärarnas autonomi har pågått sedan 1946 års skolkommission finns

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Artikelnummer: 502007-6. Foto: Nordic Photos. Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB

Artikelnummer: 502007-6. Foto: Nordic Photos. Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB Nya tider Artikelnummer: 502007-6 Foto: Nordic Photos Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB Nya tider Dygnets alla timmar antogs på kongressen 1999. 2005 prövades

Läs mer

Konsten att behålla personal

Konsten att behålla personal Rapport 2011028 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv C, 15 hp Konsten att behålla personal - en utmaning för konsultföretag

Läs mer

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö ST 2012. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Fackförbundet

Läs mer

Så får vi det bra på jobbet

Så får vi det bra på jobbet Så får vi det bra på jobbet Ett studiematerial som utvecklar arbetsgruppen Innehåll Övning 1 Vad är en bra arbetsgrupp? 4 Studera FIRO en teori om gruppers utveckling 5 Övning 2 Hur fungerar vår egen arbetsgrupp?

Läs mer