Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen"

Transkript

1 ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Blad 9 Ksau 78 Dnr 214/ Riktlinjer för bisysslor Kommunstyrelseförvaltningen har av kommunstyrelsen i samband med revisionsrapporten "Granskning avseende kontroll av anställdas bisysslor" tilldelats ett uppdrag innebärande framtagande av policy och riktlinjer avseende medarbetares bisyssla. I uppdraget ingår också information till verksamheterna och deras medarbetare. Förslag till riktlinjer, tillämpningsföreskrifter, medarbetarinformation samt checklista avseende medarbetares bisysslor har tagits fram. Policy kommer att inarbetas i kommande kommunövergripande personalpolicy. Donna Lindman (M) yrkar, med stöd av Kjell Cladin (S), bifall till förvaltningens förslag till beslut. Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 1. Riktlinjer, inklusive tillämpningsföreskrifter, medarbetarinformation samt checklista, avseende bisysslor antas. 2. Riktlinjer, inklusive tillämpningsföreskrifter och medarbetarinformation avseende bisysslor kommuniceras i organisationen under vår och höst Skickas till: Kommunstyrelsen Akten Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

2 ARBOGA KOMMUN Riktlinjer f. samt checklista Kommunstyrelseförvaltningen

3 Innehåll 1 Syfte 5 2 Bisyssla Vad är bisyssla Vad är inte bisyssla Vilka ska anmäla bisyssla Redovisning/ Sammanställning av bisysslor Rutin - hantering av bisyssla Förtroendeskadlig bisyssla Arbetshindrande bisyssla Konkurrerande bisyssla Anmälan av bisysslor 9 4 Beslut om att förbjuda bisyssla 10 5 Påföljder 11 6 Sammanfattning 12 Bilaga: Checklista - Är bisysslan tillåten eller förbjuden? 13 3

4 1 Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att förklara vad en bisyssla är och vilka regler som gäller för att förebygga och förhindra bisysslor som kan anses vara arbetshindrande, förtroendeskadliga eller konkurrerande med kommunens verksamheter. Riktlinjerna gäller alla medarbetare inom Arboga kommuns verksamheter. 5

5 2 Bisyssla 2.1 Vad är bisyssla Med bisyssla avses verksamhet som bedrivs vid sidan av den ordinarie anställningen hos Arboga kommun och som inte hör till privatlivet. En bisyssla är i princip allt som en medarbetare tillfälligt eller permanent ägnar sig åt vid sidan av sin anställning och som inte kan hänföras till privatlivet. Det kan innebära att man har ytterligare en anställning, utövar något uppdrag, eller bedriver verksamhet vid sidan av sitt ordinarie arbete. Det är utan betydelse om bisysslan ger ekonomisk ersättning eller inte. Tillåtna bisysslor är sådana som inte är förtroendeskadliga, arbetshindrande eller innebär konkurrens med Arboga kommuns egen verksamhet. På Infotorget finns en checklista som är framtagen som stöd i bedömningen om en bisyssla är tillåten eller otillåten. 2.2 Vad är inte bisyssla Förtroendeuppdrag inom fackliga, politiska eller ideella organisationer räknas normalt inte som bisyssla. Inte heller statliga eller kommunala uppdrag och uppdrag på domstols förordnande som nämndeman eller god man är att betrakta som bisyssla. Viss försiktighet ska dock iakttas beträffande uppdrag i ideell organisation som har samröre med Arboga kommun, om medarbetaren har till uppgift att bedöma bidrag eller andra resurser. 2.3 Vilka ska anmäla bisyssla Alla medarbetare ska enligt anställningsavtalet på begäran anmäla bisyssla och lämna de uppgifter som arbetsgivaren anser behövs för bedömning av bisyssla. De medarbetare som inte har någon bisyssla ska också fylla i blanketten för att uppföljning och statistik ska bli korrekt. 2.4 Redovisning/Sammanställning av bisysslor Personalkontoret sammanställer medarbetarnas redovisningar så att det över tid går lätt att följa och skickar dem därefter vidare till personalakt för förvaring. Personalkontoret redovisar årligen medarbetarnas bisysslor i kommunens Årsredovisning. 2.5 Rutin - hantering av bisyssla Cheferna har ett särskilt ansvar att informera om synen på bisyssla och vad som kan göra en bisyssla otillåten. Frågan ska lämpligen tas upp inför anställning av nya medarbetare eller vid ny tjänst samt årligen i medarbetarsamtalet. (Noteras på för ändamålet särskild blankett, läs mer under punkt 3). Öppenhet och insyn ska prägla handläggningen av bisysslor i Arboga kommun. 6

6 Förekomsten av bisyssla ska i Arboga kommun följas upp regelbundet. Närmaste chef gör en bedömning om bisysslan är förenlig med gällande lagar och regler. Efter granskning och underskrift har cheferna således ansvar för att till personalkontoret lämna in följande; - Alla medarbetares redovisningar där svaret på fråga om de innehar bisyssla är "ja". Det ska då framgå om bisysslan är godkänd eller inte samt motivering till beslut. Vid granskning görs en anmärkning om något bör granskas närmare. - Alla medarbetares redovisningar där svaret på fråga om de innehar bisyssla är "Nej". Uppgifter om någon inte redovisat och skälet till detta. Personalkontoret lämnar i tveksamma ärenden redovisningen vidare till förvaltningschef för beslut. Medarbetaren ska anmäla bisyssla och lämna de uppgifter som arbetsgivaren behöver för bedömning av bisysslan. Bisysslor måste bedömas i varje enskilt fall och med hänsyn till medarbetarens arbetsuppgifter vid Arboga kommun. Reglerna om bisyssla återfinns dels i Lag om offentlig anställning (LOA) och dels i kollektivavtalet Allmänna bestämmelser (AB). 2.6 Förtroendeskadlig bisyssla En bisyssla bedöms vara förtroendeskadlig om den kan skada allmänhetens förtroende för kommunen. Allmänheten ska kunna förvänta sig att ärenden handläggs sakligt och opartiskt. Medarbetare får således inte ha någon bisyssla som kan påverka opartiskheten i arbetet eller skada kommunens anseende. Om bisyssla bedrivs inom samma verksamhetsområde som befattningshavare själv verkar inom ökar risken för att den ska vara förtroendeskadlig. Förtroendeskadlig bisyssla kan exempelvis uppstå om medarbetaren har intressen i företag som anlitas av kommunen och medarbetaren själv beslutar eller kan påverka beslut exempelvis vid myndighetsutövning eller upphandling. 2.7 Arbetshindrande bisyssla En bisyssla blir arbetshindrande när den har en sådan omfattning och förläggning att den medför att medarbetaren inte hinner, eller orkar med sitt arbete kvantitativt eller kvalitativt. Med arbetshindrande bisyssla avses arbete eller uppdrag som menligt påverkar möjligheterna att: Fullgöra en god arbetsprestation under arbetstid 7

7 - Förskjuta arbetstid eller byta schema - Ha jour, beredskap eller utföra övertidsarbete Frekvent arbete hos annan arbetsgivare eller i egen firma utöver anställningen vid Arboga kommun kan vara exempel på en arbetshindrande bisyssla. 2.8 Konkurrerande bisyssla En bisyssla är konkurrerande när en medarbetare utanför sin anställning hos kommunen erbjuder konkurrerande verksamhet eller indirekt stöder sådan genom att tillföra kompetens. Bisysslor som innebär att anställda och arbetsgivare konkurrerar på samma marknad är inte tillåtna. Det är förbjudet att inneha konkurrensbisyssla genom: - Ägarintresse i konkurrerande verksamhet oavsett driftsform - Att ta anställning hos någon som bedriver konkurrerande verksamhet eller avser att starta sådan verksamhet. - Att inneha uppdrag åt någon som bedriver konkurrerande verksamhet. Detta avser uppdrag som styrelseledamot, revisor, men även konsultuppdrag såsom planering, stöd etcetera. 8

8 3 Anmälan av bisysslor Alla medarbetare i Arboga kommun ska, oavsett om de har bisyssla eller inte, årligen vid medarbetarsamtal samt i samband med nyanställning eller ny tjänst tillfrågas om bisyssla samt fylla i för ändamålet avsedd blankett. Medarbetaren är skyldig att lämna de uppgifter om bisysslan som behövs för att arbetsgivaren ska kunna bedöma om bisysslan är tillåten eller otillåten, såsom : - innehåll/art - omfattning/varaktighet - förläggning - organisatoriska och verksamhetsmässiga kopplingar Underlag för bedömning av bisyssla lämnas på blankett "Bisyssla - frågeformulär". Blanketten finns på Infotorget samt i underlag till Medarbetarsamtal. När arbetsgivaren begär in uppgifter måste hänsyn tas till medarbetarens integritet. Oftast räcker det med uppgifter om arten av bisyssla för att kunna avgöra om denna är tillåten. Rätten att inhämta uppgifter får inte ske på sådant sätt att medarbetaren känner sig skyldig att lämna uppgifter om åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat hänseende. Omprövning av tidigare godkända bisysslor ska ske regelbundet. Vid bedömningen ska inte bara den egna verksamheten utan hela Arboga kommuns intressen beaktas. 9

9 4 Beslut om att förbjuda bisyssla Beslut i frågor om bisysslor fattas av respektive förvaltningschef eller av den/ de som förvaltningschefen utser enligt respektive förvaltnings delegationsordning. Enhets-/Avdelningschefers bisysslor granskas och godkänns av verksamhets-/förvaltningschef. Om frågan rör förvaltningschef fattas beslutet av kommunchefen, och om beslutet rör kommunchefen fattas beslutet av kommunstyrelsens ordförande. Ansvarig chef gör en bedömning om bisysslan är förenligt med gällande lagar och regler. Bedömningen inriktas på om bisysslan kan antas vara förtroendeskadlig, en konkurrerande bisyssla eller om det finns skäl att granska om bisysslan kan vara arbetshindrande. Vid oklarheter om bisysslan är tillåten eller otillåten samt innan arbetsrättsliga åtgärder eller förbud övervägs ska samråd alltid ske med personalchefen. Arbetsgivarens beslut om att en medarbetare ska upphöra med eller inte åta sig en förtroendeskadlig bisyssla ska vara skriftlig och innehålla en motivering. Beslutet ska fattas så snart som möjligt, men ibland kan viss tid för överväganden och kompletterande uppgifter behövas. Den anställde ska snarast upphöra med en bisyssla som bedömts otillåten. Förbud mot arbetshindrande- och/eller konkurrerande bisyssla ska förhandlas med berörd facklig organisation före beslut. Aktuell förvaltning kallar berörd facklig organisation till MBL-förhandling samt diarieför protokollet. På den anställdas redovisning av bisyssla noteras datum för förhandlingen på därtill avsedd plats. Vid arbetshindrande bisysslor ska arbetsgivaren beskriva på vilket sätt medarbetaren inte gör en fullgod insats eller på vilket annat sätt bisysslan verkar hindrande på arbetstidsförläggning med mera och i samband med detta föra en diskussion om omfattningen av bisysslan. Vid förbud mot bisyssla bör skälig tid för avveckling ges. Hur lång tid som krävs, avgörs från fall till fall, dock högst sex månader. Om det till exempel efter påpekande från arbetsgivaren står klart att medarbetaren upphört med, eller inte kommer att åta sig en otillåten bisyssla, behöver arbetsgivaren inte fatta något formellt beslut. Medarbetaren ska underrättas om beslutet samt att beslutet inte kan överklagas, men att det kan prövas genom tvisteförhandling. Tvister om beslutet handläggs enligt "Lagen om rättegång i arbetstvister" med Arbetsdomstolen som slutinstans. I en tvist om beslutet får domstolen, för tiden fram till dess att det finns lagakraftägande avgörande, bestämma om beslutet tills vidare inte ska gälla. 10

10 5 Påföljder Genom anställningsavtalet förbinder sig varje medarbetare bland annat att vara lojal mot kommunen som arbetsgivare. Medarbetare ska därför alltid prioritera arbetsgivarens verksamhet. Att fullgöra bisyssla som inte har godkänts av arbetsgivaren kan strida mot anställningsavtalet. Om medarbetaren brister i sina skyldigheter genom att inte lämna uppgifter om bisyssla eller inte följer beslut om förbud mot bisyssla kan detta leda till sedvanliga arbetsrättsliga påföljder såsom disciplinpåföljd (skriftlig varning) eller uppsägning av personliga skäl. Bisyssla som innebär att medarbetaren missbrukar ett givet förtroende för egen vinning kan leda till avsked. 11

11 6 Sammanfattning Otillåtna bisysslor Det finns tre kategorier av otillåtna bisysslor: Förtroendeskadliga bisysslor. (Läs mer under punkt 2.6.) Arbetshindrande bisysslor. (Läs mer under punkt 2.7.) Konkurrerande bisysslor. (Läs mer under punkt 2.8.) Vilka ska lämna redovisning av bisyssla Samtliga anställda i Arboga kommun är skyldiga att lämna en redovisning oavsett om de har en bisyssla eller inte. När ska redovisning av bisyssla lämnas Årligen, till exempel i samband med medarbetarsamtal. Vid nyanställning Vid ny befattning eller förändrat innehåll i tjänst. Hur redovisas bisysslor - blankett Redovisningen görs på blankett "Bisyssla - Frågeformulär" som finns på Infotorget eller i underlag för "Medarbetarsamtal". Även anställda som inte innehar bisyssla ska fylla i frågeformuläret. Till vem lämnas ifylld redovisning Samtliga redovisningar lämnas till närmaste chef som efter erforderliga beslut/underskrifter skickar redovisningen till personalkontoret. Vem beslutar om bisysslan är tillåten eller förbjuden Beslut fattas av närmaste chef och förvaltningschef eller av den som förvaltningschef utsett. Motivering till beslut ska alltid lämnas skriftligt oavsett om bisysslan är tillåten eller inte. Innan arbetsrättsliga åtgärder eller förbud ska samråd ske med personalchef. Förbud mot arbetshindrande eller konkurrerande bisyssla ska förhandlas med berörd facklig organisation innan beslut. Förhandlingen protokollförs och diarieförs av aktuell förvaltning. (Läs mer under punkt 4.) Prövning av beslut om otillåten bisyssla Anställd som får beslut om otillåten bisyssla ska informeras om att beslutet inte kan överklagas, men att det kan prövas genom tvisteförhandling, vanligen i Arbetsdomstolen. Den anställda tar då kontakt med berörd facklig organisation. Uppföljning/Sammanställning Samtliga redovisningar lämnas av respektive chef till personalkontoret. Personalkontoret sammanställer redovisningarna och skickar dem därefter till personalakten. 12

12 Bilaga : Checklista - Är bisysslan tillåten eller förbjuden? Konkurrensbisyssla En anställd i Arboga kommun får inte ha uppdrag eller driva verksamhet inom områden där kommunen bedriver verksamhet. Arbetshindrande bisyssla En anställd i Arboga kommun får inte ha så omfattande bisyssla att hen inte kan utföra sina ordinarie arbetsuppgifter på ett tillfredställande sätt. Exempel som kan leda till uppföljning av bisyssla: - återkommande eller oredovisad frånvaro. - arbetsprestationer av låg kvalitet eller lång tid för att utföra uppgiften. - vill/kan inte arbeta när det är mest lämpligt för verksamheten. Checklista för bedömningen av bisysslors förtroendeskadlighet Bestämmelsen i 7 lagen om offentlig anställning (LOA) om förbud mot förtroendeskadliga bisysslor är allmänt hållen. En rad olika omständigheter spelar in vid bedömningen om en bisyssla är förtroendeskadlig eller inte. Först bör man avgöra om det över huvud taget rör sig om en bisyssla i lagens mening eller om det är en sådan aktivitet som typiskt sett hör till privatlivet och som därmed i allmänhet faller utanför bestämmelserna om bisysslor. En samlad bedömning bör sedan göras av de omständigheter som kan påverka allmänhetens förtroende för arbetstagarnas opartiskhet och myndigheternas anseende. Hur stor är risken för att förtroendet rubbas och vilken grad av risk kan man godta? Vid bedömningen bör hänsyn tas till dels vilka arbetsuppgifter den anställde och myndigheten har, dels vad bisysslan går ut på. Syftet med denna checklista är att den ska kunna vara ett stöd för arbetsgivare och arbetstagare när de ska bedöma om en bisyssla är förtroendeskadlig. 13

13 Är verksamheten en bisyssla i lagens mening? 1. Är det fråga om en anställning vid sidan av huvudanställningen? 2. Är det fråga om ett uppdrag som lämnas av någon annan än huvudarbetsgivaren? 3. Är det fråga om något annat slag av verksamhet än sådant som nämns i fråga 1 och 2 och som bedrivs vid sidan av huvudanställningen? 4. Är det fråga om enbart medlemskap och inte uppdrag, till exempel som styrelseledamot, i en förening? 5. Är det fråga om en aktivitet som typiskt sett hör till privatlivet, till exempel att utöva en hobby eller att sköta sin och familjens egendom och privata angelägenheter? 6. Innebär aktiviteten, till exempel förvaltning av den egna förmögenheten, att arbetstagaren är engagerad i företag eller branscher som är föremål för dennes verksamhet i tjänsten? Om svaret på någon av frågorna 1-3 och 6 är ja, talar det mesta för att det rör sig om en bisyssla i lagens mening. Om svaret på någon av frågorna 4 och 5 är ja, talar det mesta för att det inte handlar om en bisyssla i lagens mening. Ligger arbetsuppgifterna i huvudanställningen inom något av områdena där man bör vara särskilt försiktig med bisysslor som kan påverka allmänhetens förtroende för arbetstagarna eller myndigheten/förvaltningen? Har arbetstagaren eller den myndighet/förvaltning där arbetstagaren är anställd arbetsuppgift som innebär: - Rättskipning. - Myndighetsutövning (beslut om förmåner, rättigheter och skyldigheter, tillstånd med mera för enskilda personer och företag). - Upphandling (köp eller hyra av varor, tjänster, byggentreprenader). - Tillsyn och kontroll över offentlig eller enskild verksamhet. - Förvaltning av egendom. - Ledning av myndigheter/förvaltningar eller verksamheter inom dessa. Om svaret på någon av frågorna är ja, ökar risken för att en bisyssla skadar allmänhetens förtroende för arbetstagaren eller myndigheten. 14

14 Är bisysslan av sådan beskaffenhet att risken för förtroendeskada ökar? 1. Finns det någon beröring mellan å ena sidan arbetsuppgifterna i bisysslan eller verksamheten i det företag hos vilket bisysslan utförs och å andra sidan myndigheten/förvaltningens verksamhet? 2. Finns det någon beröring mellan arbetstagarens arbetsuppgifter i huvudanställningen och bisysslan? 3. Är arbetsuppgifterna i bisysslan av mera kvalificerat slag? 4. Är arbets- eller uppdragsgivaren för bisysslan ett privat företag? 5. Är bisysslan ett styrelseuppdrag i aktiebolag eller ekonomisk förening? 6. Gäller bisysslan egen kommersiellt inriktad verksamhet, till exempel konsultverksamhet? 7. Är bisysslan ett politiskt, fackligt eller ideellt förtroendeuppdrag? 8. Är arbets- eller uppdragsgivaren för bisysslan en offentlig myndighet? 9. Är det ett allmänt intresse, till exempel en myndighets behov av expertis, att arbetstagaren åtar sig bisysslan? Om svaret på någon av frågorna 1-6 är ja, ökar risken för att bisysslan skadar allmänhetens förtroende för arbetstagaren eller myndigheten. Om svaret på fråga 7, 8 eller 9 är ja, minskar risken. Har bisysslan sådan omfattning att risken för förtroendeskada ökar? 1. Är bisysslan tidskrävande? 2. Är bisysslan kortvarig eller av sporadisk art? 3. Får arbetstagaren eller någon anhörig till honom eller henne ekonomisk eller annan ersättning för bisysslan och är denna ersättning i så fall hög? Om svaret på fråga 1 och/eller 3 är ja, ökar risken för förtroendeskada. Om svaret på fråga 2 är ja, minskar risken. 15

15 ARBOGA KOMMUN 1 (2) Bisyssla - Frågeformulär Enligt 7 "Lagen om offentlig anställning" (LOA) och 8 AB får anställda i offentlig verksamhet inte inneha bisysslor som kan vara konkurrerande, arbetshindrande eller förtroendeskadliga. Personuppgifter Efternamn och förnamn Personnummer Förvaltning Arbetsplats Befattning/Titel Nuvarande sysselsättningsgrad (%) Bisyssla Har du någon bisyssla med eller utan extrainkomst, det vill säga arbetar du med någonting utöver din anställning i Arboga kommun eller är du delägare i något företag? q Ja (gå vidare till anmälan om bisyssla) q Nej (gå vidare till underskrift) Anmälan om bisyssla/bisysslor Redovisning av bisyssla /bisysslor- vad arbetar du med? Varaktighet q Stadigvarande/Permanent bisyssla Ange uppdragsgivare/företag /förening samt eventuellt organisationsnummer q Tillfällig bisyssla q Eget företag/firma. q Delägt företag/firma. q Företag/firma som helt eller delvis ägs av närstående. Uppskattad genomsnittlig tid för bisysslan /bisysslorna q Mindre än 100 timmar per år. q Mellan timmar per år. q Mer än 300 timmar per år. Engagemang/Intresse i företag Har du något engagemang/ intresse i företag som sålt/säljer varor eller tjänster till Arboga kommun? q Ja, vilka företag: övriga upplysningar q Nej Underskrift - den anställda Ort och datum Underskrift p Fråga om bisyssla ska tas upp årligen vid medarbetarsamtalet samt vid nyanställning och ny tjänst/tjänsteinnehåll. Arbetstagare ska på begäran anmäla bisyssla och lämna de uppgifter som arbetsgivaren anser behövs för att bedöma bisysslan. Under styrdokument på ~v.arboga.se finns policy gällande bisyssla och på Infotorget finns riktlinjer och checklista. Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att information du lämnar får lagras och bearbetas i register.

16 ARBOGA KOMMUN 2 (2) Beslut (motivering ska anges oavsett beslut) q Ovanstående bisyssla tillåts. q Ovanstående bisyssla förbjuds. Bisysslan ska vara avvecklad senast: Motivering till beslut: Datum för vid behov genomförd MBL-förhandling: Underskrift - chef Ort och datum Underskrift samt namnförtydligande Skickas efter beslut, motivering till beslut samt underskrift till personalkontoret för uppföljning och sign personalchef vidarebefordran till personalakt.

17 ARBOGA KOMMUN ANSTÄLLNINGSAVTAL MÅNADSAVLÖNAD Utskriftsdatum q Nyanmälan Personuppgifter Efternamn och förnamn q Ändring Personnummer Utdelningsadress Telefonnummer Postnummer och ort Mobilnummer Anställning Yrkesbenämning/Titel AID-kod Förvaltning Placering vid anställningens början Identitet Aktivitet Projekt Anställningsform From Registreras i q Tillsvidare q Time Care Pool q Time Care Plan q Tidsbegränsad anställning Fr o m Dock längst t o m Grund för tidsbegränsning q Allmän visstidsanställning q Vikmiat* q Provanställning q Säsongsanställning q Arbetstagare som fyllt 67 år q Anställning enligt Skollagen Vikarie för (namn) Övrigt *Vid vikariat upphör anställningen före angivet datum om ordinarie befattningshavare återgår i arbete tidigare än planerat eller slutar sin anställning. Kort beskrivning av arbetsuppgifter Anställd med Arbetsår (vid uppehåll) q Semester q Uppehåll q Ferie Arbetsvillkor Sysselsättningsgrad % av heltid Timmar per vecka Fl Heltid q Deltid % Avtal Annat avtal, specificera F] Allmänna bestämmelser (AB) q Beredskapsavtalet (BRA) qpan 13 Övriga anställningsvillkor av väsentlig betydelse för anställningsavtalet [1 Belastningsregister uppvisat datum/signatur / Löneförmån Grundlön/månad, räknat för heltid Faktisk lön/månad enligt sysselsätt- Löne /månad, för räknat heltid Lönetillägg t o m ningsgrad och ev uppehållsanstälining tillägg kr kr (Utbetalningsfrekvens framgår att tillämpligt kollektivavtal.) ** Vid deltidsanställning och uppehållsanställning reduceras månadsbeloppet i förhållande till arbetsvillkor och uppehållslönefaktor. Underskrift q Jag har blvitinformerad om altjag ansvarar för att rapportera in min frånvaro i Arboga kommuns lönesystem. Datum För arbetsgivaren Datum Den anställde Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar och fördelas 1 original till den anställde och 1 original till lönekontoret. Vid nyanställning ska blanketten "Anmälan om lönekonto för nyanställda' skickas till Sparbanken (blanketten finnspå Infotorget) och betygskopior och CV skickas tillsammans med anställningsbeviset till lönekontoret. Schema ska bifogas till varje nytt anställningsavtal. Blanketten "Bisyssla - frågeformulär" fylls i av samtliga vid nyanställning, ny tjänst/ tjänsteinnehåll och lämnas till närmaste chef oavsett om bisyssla innehas eller inte (blanketten finns på Jnfotorget). Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att information du lämnar får lagras och bearbetas i registe

18 f7s1^^^i7-c ARBOGA KOMMUN Information till samtliga anställda gällande bisysslor Varje medarbetare i Arboga kommun är skyldig att län-ma redovisning om bisyssla varje år, oavsett omfattningen. Redovisning ska ske vid nyanställning/ny tjänst eller nytt tjänsteinnehåll samt årligen vid medarbetarsamtalet. Även medarbetare som inte har någon bisyssla ska rapportera detta. Därutöver ska det redovisas så snart det uppstår förändringar i bisysslesituationen. Kommunanställdas bisysslor regleras i Lagen om offentlig anställning (LOA 7 ) och i kollektivavtalet Allmänna bestämmelser (AB 8 ). På finns policy gällande bisysslor och på Infotorget finns riktlinjer och checklista samt blankett "Bisyssla - frågeformulär". Olika typer av otillåtna bisysslor Tre typer av bisysslor får man dock inte under några omständigheter utöva: Bisysslor som kan rubba förtroendet för ens opartiskhet (förtroendeskadliga bisysslor) Bisysslor som inverkar hindrande på arbetet (arbetshindrande bisysslor) Bisysslor som innebär att arbetstagaren konkurrerar med kommunens verksamhet (konkurrerande bisysslor) Bisysslor ska redovisas Medarbetare är skyldiga redovisa sina bisysslor till närmaste chef, oavsett om man har fast anställning eller är vikarie, om man arbetar heltid eller deltid. Chef ska ge sina medarbetare råd vid bedömningen om en viss bisyssla är förenlig med gällande bestämmelser. Redovisningen ska avse: Bisysslans art. Uppgift om vem som är uppdragsgivare/arbetsgivare. Bisysslans omfattning. Bisysslans varaktighet. Om bisysslan avser verksamhet i eget eller närstående företag ska detta särskilt anges. Vidare ska i sådana fall alltid omfattningen av det egna ägandet anges samt vilka ledningsfunktioner medarbetaren i fråga utför. Bisysslan ska dokumenteras Arbetsgivaren ska dokumentera informationen. Dokumentationen ska hållas ordnad så att det går att fortlöpande följa vilka bisysslor varje medarbetare har. Personalkontoret sammanställer bisysslor och vidarebefordrar blankett/redovisning till personalakt.

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 15 (42) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 mars 2013 10 Paragraf Diarienummer KS-2012/754.112 Riktlinjer för bisysslor Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor 9930 1 (7) Fastställd av kommunfullmäktige 2013-04-15 20. Riktlinjer för bisysslor Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att förklara vad en bisyssla är och vilka regler som gäller för att förebygga och

Läs mer

I AB definieras och hanteras bisysslor på följande sätt:

I AB definieras och hanteras bisysslor på följande sätt: Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: 2010-07-01 Beslut: KS 154, 2010-06-15 Utvärderad: KS 3, 2012-01-24 1. Bakgrund Med bisyssla avses, i avtalets mening, varje syssla, tillfällig

Läs mer

Bilaga till policy för bisysslor

Bilaga till policy för bisysslor Bilaga till policy för bisysslor Antagen av landstingsstyrelsens personaldelegation 2009-04-16 1/9 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Otillåtna bisysslor... 3 2.1 Förtroendeskadliga bisysslor (LOA

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor Riktlinjer för bisysslor Antagna av kommunstyrelsen 2012-10-08 165 Riktlinjer för bisysslor Definition Med bisyssla avses verksamhet som bedrivs vid sidan om den ordinarie anställningen hos Hörby kommun.

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor Datum Vår beteckning 2014-04-30 Dnr 14.K0169 020 Riktlinjer för bisysslor Antagen av kommunstyrelsen 2014-05-20 Med bisyssla avses verksamhet som bedrivs vid sidan om den ordinarie anställningen hos Vindelns

Läs mer

1(9) Riktlinjer för prövning av bisyssla. Styrdokument

1(9) Riktlinjer för prövning av bisyssla. Styrdokument 1(9) Styrdokument 2(9) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-10-06 183 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(9) Innehållsförteckning...4 Mål... 4 Syfte... 4 Bisyssla...

Läs mer

Riktlinjer för prövning av bisyssla

Riktlinjer för prövning av bisyssla r för prövning av 2015-11-30 r för prövning av 1 av 7 Innehåll r för prövning av... 3 1 Definition... 3 2 Information... 3 3 Prövning av... 3 3.1 Grundsyn... 3 3.2 Regler... 3 3.2.1 Förtroendeskadliga

Läs mer

Riktlinjer för bisyssla

Riktlinjer för bisyssla Riktlinjer för bisyssla antagen av kommunfullmäktige den 31 januari 2008, 7 Riktlinjen beskriver Halmstads kommuns viljeinriktning att förebygga så att det inte uppstår några tveksamheter mellan medarbetare

Läs mer

Policy för samtliga medarbetare och chefer i Upplands Väsby kommun.

Policy för samtliga medarbetare och chefer i Upplands Väsby kommun. Bisysslor Policy för samtliga medarbetare och chefer i Upplands Väsby kommun. Med bisyssla avses verksamhet som bedrivs vid sidan om den ordinarie anställningen hos Upplands Väsby kommun och som inte hör

Läs mer

Policy för bisysslor i Torsby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-02 10

Policy för bisysslor i Torsby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-02 10 Datum Diarienummer 2010-03-02 Kst 2009/469.01 Policy för bisysslor i Torsby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-02 10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Definition... 3 2 Otillåtna bisysslor...

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor Riktlinjer för bisysslor Med bisyssla menas varje anställning, uppdrag, syssla (dock ej syssla som tillhör privatlivet) som är tillfällig eller permanent och som utövas av kommunanställd arbetstagare vid

Läs mer

Förord. Bernt Grahn Kommunchef. Luleå 2008-09-08

Förord. Bernt Grahn Kommunchef. Luleå 2008-09-08 Riktlinjer Bisyssla Förord Kommunala myndigheter inom offentlig förvaltning ska visa saklighet och opartiskhet i sin utövning för att inte skada allmänhetens förtroende. Luleå kommun vill som arbetsgivare

Läs mer

DIARIENUMMER KS Antagen av kommunstyrelsen

DIARIENUMMER KS Antagen av kommunstyrelsen DIARIENUMMER KS 2015.160 REGLER HR-AVDELNINGEN Antagen av kommunstyrelsen 2015-12-07 218 Vallentuna kommuns regler för bisysslor och förtroendeskadlig verksamhet Vallentuna kommuns regler för bisysslor

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor Riktlinjer för bisysslor Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2015-01-29, 16 Ansvar för revidering: kommunstyrelsen, kommunledningsförvaltningen Gäller för: Giltighetstid: Ersätter: Karlskrona

Läs mer

Regler för redovisning av bisyssla

Regler för redovisning av bisyssla Regler för redovisning av bisyssla 2013-01-02 Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-18, 8 Diarienummer 509/12 Vad menas med bisyssla? Med bisyssla menas att arbeta extra med uppgifter som inte ingår i anställningen

Läs mer

Revisionsrapport. Anställdas bisysslor. Gotlands kommun 2010-01-28. Ramona Numelin Jonas Eriksson

Revisionsrapport. Anställdas bisysslor. Gotlands kommun 2010-01-28. Ramona Numelin Jonas Eriksson Revisionsrapport Anställdas bisysslor Gotlands kommun 2010-01-28 Ramona Numelin Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning och revisionsfråga...1 3 Avgränsning och metod...2 4

Läs mer

Granskning av bisysslor. Region Halland. Revisionsrapport. April 2011 Anita Andersson Rebecca Andersson Carl-Magnus Stensson

Granskning av bisysslor. Region Halland. Revisionsrapport. April 2011 Anita Andersson Rebecca Andersson Carl-Magnus Stensson Granskning av bisysslor Region Halland Revisionsrapport April 2011 Anita Andersson Rebecca Andersson Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Bakgrund... 4 Syfte, avgränsning

Läs mer

Policy för bisysslor

Policy för bisysslor POLICY FÖR BISYSSLOR 1(1) Personalavdelningen Policy för bisysslor Antagen i Kommunfullmäktige 2011-05-31 Dnr KS310-10 020 I denna policy med tillhörande rutiner anger Hedemora kommun gemensamma värderingar

Läs mer

Svedala Kommuns 1:41 Författningssamling 1(7)

Svedala Kommuns 1:41 Författningssamling 1(7) Författningssamling 1(7) Policy samt riktlinjer för bisyssla för anställda antagna av kommunfullmäktige 2012-12-10, 169 Gäller från 2012-11-01 DEFINITION Med bisyssla avses varje anställning, uppdrag eller

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Bisysslor Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Februari 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Bisysslor Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Februari 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Bisysslor Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning, revisionell bedömning och förslag till utveckling... 1 2. Inledning...

Läs mer

Missiv 1(1) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-09-22 KS/2015:295 Handläggare Eva Jansson Tfn 0142-850 63 Kommunstyrelsen Svar på granskning av bisyssla Bakgrund De förtroendevalda revisorerna

Läs mer

Uppföljning av bisysslor

Uppföljning av bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Sofia Nylund Uppföljning av bisysslor Sollentuna kommun Uppföljning av bisysslor Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning... 3

Läs mer

Riktlinjer gällande bisysslor vid Luleå tekniska universitet

Riktlinjer gällande bisysslor vid Luleå tekniska universitet Riktlinjer gällande bisysslor vid Luleå tekniska universitet 1. Inledning I Luleå tekniska universitets (LTU) uppdrag ingår att samverka med såväl näringslivet som samhället i övrigt. Många lärare, forskare

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 003.4

FÖRFATTNINGSSAMLING 003.4 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 003.4 RIKTLINJER FÖR ANSTÄLLDAS BISYSSLOR FASTSTÄLLDA AV KOMMUNSTYRELSEN 2002-05-13, 142 MED ÄNDRING 2013-01-28, 27 ANSTÄLLDAS BISYSSLOR Vad är en bisyssla?

Läs mer

Det finns tre typer av otillåtna bisysslor: Förtroendeskadliga Arbetshindrande Konkurrerande

Det finns tre typer av otillåtna bisysslor: Förtroendeskadliga Arbetshindrande Konkurrerande Datum 2012-05-23 Riktlinjer för bisysslor i Tyresö kommun Beslutad av kommundirektören 2012-05-16. 1. Inledning Det är viktigt för Tyresö Kommun att medborgarna har förtroende för kommunens opartiskhet

Läs mer

Datum 2014-03-13. Ärendet Kommunstyrelsen beslutade den 22 oktober 2003 ( 302) att anta Regler angående bisysslor i Uppsala kommun.

Datum 2014-03-13. Ärendet Kommunstyrelsen beslutade den 22 oktober 2003 ( 302) att anta Regler angående bisysslor i Uppsala kommun. KS 8 9 APRIL 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Sandmark Mats Datum 2014-03-13 Diarienummer KSN-2014-0372 Kommunstyrelsen Riktlinjer för bisyssla i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av bisysslor 2013

Granskning av bisysslor 2013 Granskning av bisysslor 2013 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Norrköpings kommun Norrköpings kommun Granskning av bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning... 2

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor Mullsjö kommun

Riktlinjer för bisysslor Mullsjö kommun Riktlinjer för bisysslor Mullsjö kommun Antagen av kommunfullmäktige 2004-09-28 Reviderad av kommunstyrelsen 2009-08-12, 187. Reviderad av personalutskottet 2012-08-27 Reviderad av kommunstyrelsen 2015-08-12,

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Riktlinjer om bisyssla 2011:3 beslutade den 26 september 2011 Innehåll och syfte Dessa riktlinjer innehåller information om bestämmelserna om bisysslor i 7 lagen (1994:260)

Läs mer

Policy för bisyssla - för samtliga medarbetare och chefer i Upplands Väsby kommun

Policy för bisyssla - för samtliga medarbetare och chefer i Upplands Väsby kommun Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2013-12-11 Dag Calminder 08-590 976 13 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2013:517 dag.calminder@upplandsvasby.se Policy för bisyssla - för samtliga medarbetare och chefer

Läs mer

L! arienummar. Samtliga styrelser/nämnder bör vidta åtgärder för att säkerställa rutiner angående bisyssla så att riktlinjen följs.

L! arienummar. Samtliga styrelser/nämnder bör vidta åtgärder för att säkerställa rutiner angående bisyssla så att riktlinjen följs. HUDDINGE KOMMUN Revisorerna Till Kommunstyrelsen Samtliga nämnder Revisionsskrivelse 2012-12-17 HUDDINGE K.OMMUN Bam- och utbildningsförvaltningen Granskning av otillåtna bisysslor L! arienummar Diariepl~

Läs mer

Landstinget i Kalmar Län

Landstinget i Kalmar Län Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kalmar Län Landstinget i Kalmar Län Granskning av bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund och syfte...3

Läs mer

Ånge Fastighets och Industri AB Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Granskning av bisysslor

Ånge Fastighets och Industri AB Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Granskning av bisysslor Revisorerna 1 (1) Ånge Fastighets och Industri AB Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att genomföra en granskning av bisysslor,

Läs mer

Kontroll av anställdas bisysslor

Kontroll av anställdas bisysslor Revisionsrapport Kontroll av anställdas bisysslor Landstinget i Östergötland Matti Leskelä Linda Yacoub Eva Andlert, certifierad kommunal revisor 25 Kontroll av anställdas bisysslor Innehållsförteckning

Läs mer

FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsgivarutskott i Falkenberg. Riktlinjer för bisyssla

FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsgivarutskott i Falkenberg. Riktlinjer för bisyssla Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsgivarutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-02-12 Kommunledningskontaret KanslionhetRn 2014-02- 2 6 13 Riktlinjer för bisyssla Dnr Dpi

Läs mer

Granskning av bisysslor. 25 september 2013

Granskning av bisysslor. 25 september 2013 Granskning av bisysslor 25 september 2013 Syfte & revisionsfråga Syfte & Revisionsfråga En förstudie har genomförts som syftat till att ta reda på hur förvaltningarna arbetar med förekomsten av bisysslor,

Läs mer

Granskning av bisysslor i Valdemarsviks kommun

Granskning av bisysslor i Valdemarsviks kommun Granskning av bisysslor i Valdemarsviks kommun Räkenskapsår 2013 Datum 1 augusti 2013 Till Kommunrevisionen i Valdemarsviks kommun Från R Wallin 1 Inledning På uppdrag av kommunrevisionen i Valdemarsvik

Läs mer

Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin. Vadstena kommun. Bisysslor bland anställda

Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin. Vadstena kommun. Bisysslor bland anställda Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin Vadstena kommun Bisysslor bland anställda t Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Revisionsfrågor...3 3.1. Avgränsning...3 3.2. Granskningens genomförande...3

Läs mer

RUTIN FÖR BISYSSLA INOM KARLSBORGS KOMMUN. Denna rutin reglerar hur bisyssla ska hanteras inom Karlsborgs kommun.

RUTIN FÖR BISYSSLA INOM KARLSBORGS KOMMUN. Denna rutin reglerar hur bisyssla ska hanteras inom Karlsborgs kommun. 2014-11-04 1(7) RUTIN FÖR BISYSSLA INOM KARLSBORGS KOMMUN 1 Bisyssla Denna rutin reglerar hur bisyssla ska hanteras inom Karlsborgs kommun. 1.1 Vad är bisyssla? Bisyssla är ett uppdrag som en person fullgör

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor

Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Malin Liljeblad Fredrik Winter Februari 2013 Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Smedjebackens Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VERKSAMHETSUTSK OTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.00 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) D ick Pettersson (C) B engt Löfling (V) Ej

Läs mer

35 Revisorernas granskning av bisysslor

35 Revisorernas granskning av bisysslor PROTOKOLL 2003-03-24 LKD 03087 35 Revisorernas granskning av bisysslor Bakgrund Efter riksdagsbeslut hösten 2001 gäller från och med 2002 ändringar i lagen om offentlig anställning (LOA) vilka innebär

Läs mer

Bisyssla riktlinje för SLSO

Bisyssla riktlinje för SLSO 1 (5) Bisyssla riktlinje för SLSO Dokumentnamn Gäller fr.o.m Bisyssla riktlinje för SLSO 2014-10-01 Handläggare Godkänd/signatur Ersätter tidigare dokument Lena Grunditz Annika Blomgren 2013-05-29 2 (5)

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor Falkenbergs kommun

Granskning av anställdas bisysslor Falkenbergs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Lars Edgren, Sofia Blixtberg Granskning av anställdas bisysslor Falkenbergs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Revisionsfråga och kontrollmål...

Läs mer

Policy om Bisysslor FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.7) Förvaltning KSF, stab. Dokumenttyp Riktlinjer. Ämnesområde Personalpolitik

Policy om Bisysslor FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.7) Förvaltning KSF, stab. Dokumenttyp Riktlinjer. Ämnesområde Personalpolitik 2015-08-26 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.7) Policy om Bisysslor Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Personalpolitik Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av KS 1993-02-09 28 Revisions datum KS 2009-05-13 82 (KS/2009:391)

Läs mer

ANSTÄLLNINGSBEVIS Originalet till den anställde, kopia till arbetsgivaren, kopia till Transports avdelning i samband med anställningens ingående.

ANSTÄLLNINGSBEVIS Originalet till den anställde, kopia till arbetsgivaren, kopia till Transports avdelning i samband med anställningens ingående. Ny anställning Arbetsgivare Företag Ändring fr o m ANSTÄLLNINGSBEVIS Originalet till den anställde, kopia till arbetsgivaren, kopia till Transports avdelning i samband med anställningens ingående. Datum

Läs mer

Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012. Huddinge kommun. Granskning av otillåtna bisysslor

Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012. Huddinge kommun. Granskning av otillåtna bisysslor Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012 Huddinge kommun Granskning av otillåtna bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2.

Läs mer

Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas av Chefsavtalet

Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas av Chefsavtalet Umeå universitet Rektor Regel Dnr 300-3114-12 2013-12-17 Ansvarig enhet: Universitetsledningens kansli Giltighetstid: 5 år Sid 1 (8) Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor inom Stockholms läns landsting

Riktlinjer för bisysslor inom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning Anna-Lena Söderström 2007-08-28 LS 0708-0861 Riktlinjer för bisysslor inom Stockholms läns landsting 2 (10) Definition och kategorier av bisysslor m.m. Bisysslor är i princip

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor... 1

Riktlinjer för bisysslor... 1 2008-04-21 Dnr 26-332-2008 Riktlinjer för bisysslor Riktlinjer för bisysslor... 1 Inledning... 1 Tillåtna bisysslor... 2 Otillåtna bisysslor... 2 Arbetsgivaren har skyldighet att informera... 3 Arbetstagaren

Läs mer

ETT LITET HÄFTE OM BISYSSLOR 1. INLEDNING 2 2. LAG-, FÖRORDNINGS- OCH AVTALSTEXT OM BISYSSLOR 3. Förtroendeskadlig bisyssla 3

ETT LITET HÄFTE OM BISYSSLOR 1. INLEDNING 2 2. LAG-, FÖRORDNINGS- OCH AVTALSTEXT OM BISYSSLOR 3. Förtroendeskadlig bisyssla 3 STUN ETT LITET HÄFTE OM BISYSSLOR 1. INLEDNING 2 2. LAG-, FÖRORDNINGS- OCH AVTALSTEXT OM BISYSSLOR 3 Förtroendeskadlig bisyssla 3 Arbetshindrande bisyssla 3 Konkurrensbisyssla 3 Ämnesbundna FoU-bisysslor

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor

Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Malin Liljeblad November 2013 Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Söderhamns Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Sidan 1 av 21 Lednings- och verksamhetsstöd Datum Sid 2016-03-10 Dnr 1 (1) Kommunstyrelsen Systematiskt arbetsmiljöarbete I syfte att förbättra och förtydliga det systematiska arbetsmiljöarbetet i Östhammars

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor

Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Bert Hedberg Cert. kommunal revisor Granskning av anställdas bisysslor Katrineholms kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning och bakgrund... 3 2.1. Revisionsmetod...

Läs mer

Hur förhåller sig yttrandefriheten till lojalitetsåtagandet i anställningen?

Hur förhåller sig yttrandefriheten till lojalitetsåtagandet i anställningen? 1 (6) 2016-02-05 PM om yttrandefrihet och lojalitet Det här dokumentet beskriver hur yttrandefriheten förhåller sig till sekretess och lojalitetsåtagandet i anställningsavtalet och vilka konsekvenser ett

Läs mer

Revisionsrapport. Bisysslor. Lekebergs kommun. Fredrik Alm Cert. kommunal revisor 27 april 2012

Revisionsrapport. Bisysslor. Lekebergs kommun. Fredrik Alm Cert. kommunal revisor 27 april 2012 Revisionsrapport Bisysslor Lekebergs kommun Fredrik Alm Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattning 1 Inledning 2 Revisionsfråga 2 Revisionsmetod 2 Avgränsning 3 Allmänt om bisyssla 3 Förtroendeskadliga

Läs mer

Reviderade regler för bisysslor i Sollentuna kommun

Reviderade regler för bisysslor i Sollentuna kommun SOLLENTUNA KOMMUN ^ Kommunledningskontoret Mona Birgetz Tjänsteutlåtande 2013-10-07 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0596 KS-2 Diariekod: 140 Kommunstyrelsen Reviderade regler för bisysslor i Sollentuna kommun Förslag

Läs mer

Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor

Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor Vänersborgs kommun Revisionsrapport Datum 2011-03-07 Henrik Bergh Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattande

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor

Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Februari 2012 Granskning av anställdas bisysslor Surahammars kommun Innehållsförteckning 2.1. Revisionsmetod...3 2.2. Avgränsning...4 3.1.

Läs mer

Ny Diskrimineringslag...3 Diskrimineringsgrunderna...3 Tillsyn...4 Påföljder...4 Jämställdhetsplan och handlingsplan...5 Lönekartläggning...

Ny Diskrimineringslag...3 Diskrimineringsgrunderna...3 Tillsyn...4 Påföljder...4 Jämställdhetsplan och handlingsplan...5 Lönekartläggning... Jämställdhetsplan Jämställdhetsplanen är framtagen i samverkan med de fackliga organisationerna i Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-29 Distribueras av personalavdelningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av bisysslor. KPMG AB 16 oktober 2012 Lars Jönsson

Olofströms kommun. Granskning av bisysslor. KPMG AB 16 oktober 2012 Lars Jönsson KPMG AB 16 oktober 2012 Lars Jönsson Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 1 4. Revisionskriterier 1 5. Ansvarig nämnd 2 6. Metod 2 7. Noteringar från granskningen 2 7.1 Finns kännedom om bisysslor?

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (12) Dnr: 2015:190 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx)

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 0362-2010 1(1) FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende: Parter: Tid och plats: Närvarande för KFO: för Jusek: Förhandling angående löner och allmänna villkor för perioden 1 oktober 2010 30 september 2012 för medlemmar

Läs mer

Delegationsordning för fastighetsnämnden Dnr FA.2015.11

Delegationsordning för fastighetsnämnden Dnr FA.2015.11 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Fastighetsnämnden Fastställelsedatum: 2015-03-11 Ansvarig: Fastighetschef Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden el behov Följas upp: Minst vart

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LÖNEBILDNING

RIKTLINJER FÖR LÖNEBILDNING 2011-01-26 Sid 1 (9) RIKTLINJER FÖR LÖNEBILDNING i Gävle kommunkoncern P E R S O N A L A V D E L N I N G E N Gävle Kommun, Drottninggatan 22, 801 84 Gävle Besöksadress Stadshuset, Drottninggatan 22 Tfn

Läs mer

VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE. Arbetsmaterial för företagande i kompanjonskap

VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE. Arbetsmaterial för företagande i kompanjonskap VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE Arbetsmaterial för företagande i kompanjonskap VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE Arbetsmaterial och diskussionsunderlag för kompanjoner som skall skriva kompanjonsavtal Att driva

Läs mer

Revisionsrapport. Bisysslor. Hultsfreds kommun. Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012

Revisionsrapport. Bisysslor. Hultsfreds kommun. Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012 Revisionsrapport Bisysslor Hultsfreds kommun Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012 Granskning av bisysslor 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 3 Revisionsfrågor och

Läs mer

Instruktion för valberedningen

Instruktion för valberedningen 1 Instruktion för valberedningen ALLMÄNT OM VALBEREDNING MM Bolaget skall ha en valberedning bestående av åtta ledamöter. Dessa ska representera kretsarna för val av fullmäktige. Av dessa ska kretsarna

Läs mer

Revisionsrapport. Tierps kommun. Granskning av anställdas bisysslor. Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Tierps kommun. Granskning av anställdas bisysslor. Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Tierps kommun Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor December 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 1 Inledning och bakgrund 5 1.1 Revisionsfråga

Läs mer

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Grästorps kommun Social verksamhet Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Kapitel 4 Avtal för bedrivande av hemvård Innehållsförteckning 4. Avtal för bedrivande av hemvård... 3 4.1 Parter... 3 4.1.1

Läs mer

Protokollsutdrag - Personalutvecklingsenheten - Samtliga nämnder, förvaltningar och enheter - Revisorerna

Protokollsutdrag - Personalutvecklingsenheten - Samtliga nämnder, förvaltningar och enheter - Revisorerna PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2003-11-03 LKD 03087 134 Policy vad gäller bisysslor för anställda inom Landstinget Sörmland Bakgrund Riksdagen beslutade under hösten 2001 om ändringar i lagen om offentlig anställning

Läs mer

Regler för bisysslor för anställda vid Göteborgs universitet

Regler för bisysslor för anställda vid Göteborgs universitet REGLER Dnr V 2012/56 Regler för bisysslor för anställda vid Göteborgs universitet Publicerad: Beslutsfattare : Handläggare: www.styrdokument.adm.gu.se rektor Hilding Sjödén Beslutsdatum: 2007-01-22. Beslut

Läs mer

Etiska regler. NOVEMBER 2005 (Senast uppdaterad 2009-06-23)

Etiska regler. NOVEMBER 2005 (Senast uppdaterad 2009-06-23) Etiska regler NOVEMBER 2005 (Senast uppdaterad 2009-06-23) 1. Inledning En viktig förutsättning för att Riksbanken ska kunna fullgöra sina uppgifter är att allmänheten har förtroende för Riksbanken. För

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor

Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Granskning av anställdas bisysslor Hammarö kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfrågor...2 2.3.

Läs mer

Riktlinjer för lönesättning

Riktlinjer för lönesättning Riktlinjer för lönesättning Riktlinjer för lönesättning Inom Lunds kommun är medarbetarna den viktigaste resursen för att skapa en bra verksamhet. Kommunens löner och anställningsvillkor ska stimulera

Läs mer

Riktlinjer kring personalföreträdare i nämnder Dnr KS.2015.133

Riktlinjer kring personalföreträdare i nämnder Dnr KS.2015.133 Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Kommunstyrelsen Fastställelsedatum: Kommunstyrelsen 2015-06-17, 238 Ansvarig: Personalchefen Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden el behov

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:3) om ägar- och ledningsprövning;

Läs mer

Rekryteringsordning inom Göteborgs Stad samt stödtext

Rekryteringsordning inom Göteborgs Stad samt stödtext 1 (7) Personalstrategiska enheten MEDDELANDE NR 1/10 Arbetsrätt och förhandling 2010-05-07 Dnr 346/10 Till Göteborgs Stads förvaltningar Rekryteringsordning inom Göteborgs Stad samt stödtext Rekryteringsordning

Läs mer

Lönepolicy. med kriterier, tillämpningar, samt handlingsplan för åren 2014-2016. Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-xx-xx, paragraf xx 2014-04-29

Lönepolicy. med kriterier, tillämpningar, samt handlingsplan för åren 2014-2016. Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-xx-xx, paragraf xx 2014-04-29 A Lönepolicy med kriterier, tillämpningar, samt handlingsplan för åren 2014-2016 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-xx-xx, paragraf xx 2014-04-29 Inledning Dorotea kommuns samtliga verksamheter har till

Läs mer

Ärendet behandlades. Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls.

Ärendet behandlades. Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls. 1 PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-11-27 LS-LED07-567 100 Policy för bisyssla i landstinget. Revidering Ärendet behandlades. Landstingsfullmäktiges beslut Landstingsstyrelsens förslag bifölls. Yttrande Göte

Läs mer

Hällefors kommun. Styrning och kontroll av anställdas bisysslor. KPMG Bohlins AB Antal sidor: 6. Anställdas bisysslor

Hällefors kommun. Styrning och kontroll av anställdas bisysslor. KPMG Bohlins AB Antal sidor: 6. Anställdas bisysslor Styrning och kontroll av anställdas bisysslor KPMG Bohlins AB Antal sidor: 6 Anställdas bisysslor 2010 KPMG Bohlins AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of

Läs mer

Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun

Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun Prel. 05 2015-11-01 1 Inledning Dessa riktlinjer gäller för samtliga anställda inom kommunen samt dess ägda bolag i tillämpliga delar. 2 Grundläggande principer

Läs mer

Rapport från avtalsuppföljning hemtjänst 2011

Rapport från avtalsuppföljning hemtjänst 2011 SBG1000, v1.3, 2010-04-07 ÄLDREFÖRVALTNINGEN Hedvig Schriever Annika Malmqvist 2011-06-15 1 (6) Dnr 136/2011 Rapport från avtalsuppföljning hemtjänst 2011 Bakgrund I juni 2008 tecknade Sundbybergs stad

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.2014.1.1.1-3565 Sakområde: Personal Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Dan Åkhagen Beslutsdatum: 2015-01-19

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Reviderad 2016-04-28 Dnr 2015/692-KuN. Delegationsordning. Kulturnämnden

Reviderad 2016-04-28 Dnr 2015/692-KuN. Delegationsordning. Kulturnämnden Reviderad 2016-04-28 Delegationsordning Delegationsordning för INLEDNING s ansvarsområden s ansvarområden framgår av nämndens reglemente. Arbetsgivarrollen Samverkan Samverkan mellan parterna bygger på

Läs mer

Kontroll av anställdas bisysslor

Kontroll av anställdas bisysslor Revisionsrapport Kontroll av anställdas bisysslor Landstinget i Östergötland Matti Leskelä Linda Yacoub Eva Andlert, certifierad kommunal revisor 25 Kontroll av anställdas bisysslor Innehållsförteckning

Läs mer

1(9) Lönepolicy. Styrdokument

1(9) Lönepolicy. Styrdokument 1(9) Styrdokument 2(9) Styrdokument Dokumenttyp Policy Beslutad av Kommunstyrelsen 2016-01-12 11 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(9) Innehållsförteckning 1 Inledning...4 1.1 Mål...4 1.2 Allmänt...4

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor Sveriges lantbruksuniversitet Dokumentnamn Riktlinjer för bisysslor Beslutsdatum Beslutsfattare Diarienummer 2015-01-19 Rektor SLU.ua.2014.1.1.1-3565 Handläggare Ansvarig avdelning/kansli Dokumenttyp Dan

Läs mer

Originalet på begäran skickas till personalstödsenheten för diarieföring och distribuering till berörda parter.

Originalet på begäran skickas till personalstödsenheten för diarieföring och distribuering till berörda parter. Polismyndigheten i Västra Götaland Datum 2009-04-20 Diarienr AL 749-8871/08 CHECKLISTA FÖR CHEFEN VID AVSLUT AV ANSTÄLLNING Avslut för:.. När den anställde ska avsluta sin anställning ska denne skriftligt

Läs mer

Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar

Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammantrades datum 2015-12-08 Blad 16 Ksau 213 Dnr 42/2014-101 Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar I en motion inkommen till

Läs mer

PERSONUPPGIFTSLAG. Den fysiska person som, efter förordnande av den personuppgiftsansvarige,

PERSONUPPGIFTSLAG. Den fysiska person som, efter förordnande av den personuppgiftsansvarige, PERSONUPPGIFTSLAG Syftet med lagen 1 Syftet med denna lag är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Avvikande bestämmelse i annan författning

Läs mer

Lag (1982:80) om anställningsskydd

Lag (1982:80) om anställningsskydd Lag (1982:80) om anställningsskydd Utfärdad: 1982-02-24 Ändring införd: t.o.m. SFS 2007:391 Inledande bestämmelser 1 Denna lag gäller arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Från lagens tillämpning

Läs mer

Tjänsteförhållande/ arbetsavtalsförhållande

Tjänsteförhållande/ arbetsavtalsförhållande / arbetsavtalsförhållande När skall man anställa i tjänsteförhållande respektive arbetsavtalsförhållande? Enligt kommunallagen ÅFS 73/1997 57 sägs det: Den som är anställd hos kommunen är anställd i ett

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV Sida 1 av 14 Systematisk arbetsmiljöarbete för Fridhems folkhögskola, Svalöv 2013 Innehållsförteckning 1. Vad säger lagen? Sid 3 2. En bra

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Jämställdhetsplan med inriktning mot likabehandling Bildningsförvaltningen augusti 2014 juli 2017 Fastställd av förvaltningschefen 2014-08-13 Handläggare: Maria Evald processledaree i jämställdhet Bildningsförvaltningen

Läs mer

Delegering i personalfrågor

Delegering i personalfrågor Sidan 1 av 8 Delegering i personalfrågor www.osthammar.se Sidan 2 av 8 Delegering från styrelse och nämnd I kommunallagen (KL) 6 kap 33 stadgas att en nämnd får uppdra åt: ett utskott, åt en ledamot, eller

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING. Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING. Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt LULEÅ KOMMUN Dnr 1 (11) KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt Regler om delegering av nämndärenden finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen (KL). Delegation innebär

Läs mer

Senaste ändrat Grupp/avdelning/projekt Version Författare 2014-05-28 Uppsala 3:2013 Arbetsutskottet

Senaste ändrat Grupp/avdelning/projekt Version Författare 2014-05-28 Uppsala 3:2013 Arbetsutskottet Senaste ändrat Grupp/avdelning/projekt Version Författare 2014-05-28 Uppsala 3:2013 Arbetsutskottet Förhandlingsordning Antagen av styrelsen 2013-10-23 Inledning Förhandlingsordningen är utformad utifrån

Läs mer