u,~,~i~,as v:~s~y kop ~ ~~

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "u,~,~i~,as v:~s~y kop ~ ~~"

Transkript

1 Sao v u,~,~i~,as v:~s~y kop ~ ~~ Opplands V~sby kommun Revisjonsskrivelse Revisorevna Till kommunfullm~ktige, kommunstyrelsen cc samtlige nemnder Revisjonsrapport nr 3/2013 Granskning av bisysslor På uppdrag av oss revisorer har Ernst &Young granskat om kommunen har ~ndamålsenliga rutiner for att s~kerst~lla att otillåtna bisysslor finte forekommer. Fordjupad granskning har skett av samtlige personer med chefsuppdrag inom kommunens verksamheter. Med bisyssla auses anst~llning, uppdrag eller annan verksamhet som medarbetare bedriver, tillf~lligt eller stadigvarande, vid sidan om den ordinarie yrkesutovningen inom Opplands V~sby kommun. Regler om bisysslor for offentligt anst~llda återfinns i Allminna bestemmelser samt i Lag om offentlig anst~llning. Vi gor bedomningen att det finns brister i riktlinjer och rutiner for att s~kerst~lla att otillåtna bisysslor finte forekommer. kommunen finns ett internt dokument om regler kring bisyssla. Dokumentet bedoms overlag vara knapph~ndigt och fångar finte hela processen kring bisyssla. Några kompletterande stoddokument finns finte. Med hensyn till vikten av att kommunens medarbetare finte innehar otillåtna bisysslor ~r vår bedomning att kommunen bor utveckla och forsterka processen kring kontroll, provving och uppfoljning av bisysslor. For det fortsatte utvecklingsarbetet I~mnar vi bland ennat foljande rekommendationer: Klargov statusen på det interne dokumentet om bisysslor. Vi rekommenderar att dokumentet om bisysslor bor vara ett styrande dokument. Ta bort eller formulere om skrivningen i dokumentet om bisyssla att fortroendeuppdrag inom fackliga, politiske eller ideelle organisationer finte ruknas som bisyssla då Legen om offentlig anst~llning finte gor de undantagen. Fortydliga vilken chef som åsyftas i dokumentet om bisyssla. Utveckla riktlinjer for bisysslor i enlighet med de rekommendationer som framgår i rapporten. Komplettere processen kring bisyssla med steddokument. Informere reden i rekryteringsprocessen om reglerna kring bisyssla som anst~llda i en kommun omfattes av. Detta bedoms vara serskilt viktigt om sokanden kommer från den private sektorn. Overveg att i anst~llningsavtalen ha med en skrivning om att arbetsgivaren har ritt att samla information om arbetstagare har bisyssla. Komplettere introduktionsprocessen for nya medarbetare med information om bisysslor, de begr~nsningar som finns och medarbetarens skyldighet att anm~la bisysslor. Ta upp bisysslor på de årlige utvecklingssamtalen.

2 LJpplancis V.~sl~y kommtin Kommunicera regler kring bisysslor på arbetsplatstr~ffar. Ta st~llning till om ansvaret for kontroll, provning och uppfoljning av medarbetares bisysslor eventuellt ska definieras separat i delegationsordningen. Systematisere inrapporterade och godkynda bisysslor for bittre overblick av vilka bisysslor som forekommer bland medarbetare. Ta st~llning till om och i så fall ner rapportering om medarbetares bisysslor bor rapporteres till nemnd. bifoged rapport finns ytterligere rekommendationer och forklaringar till rekommendationerna. Revisjonen onskar kommunstyrelsens kommentarer till rapporten senest till den 1 december For revisorerna i lands isby kommun /, i' ~, ~~~ ~~nna-lena Edwinson ~ Reidar ~hl Bilaga: Revisjonsrapport nr 3/2013 Granskning av bisysslor

3 Revisjonsrapport 3 / 2013 Genomford på uppdrag av revisorevna Augusti 2013 Opplands V~sby kommun Granskning av bisysslor.i I' \ ~~ ~~ ' ~-

4 Innehåll 1. Sammanfattning och rekommendationer Inledning Bakgrund Syfte och revisionsfrågor Avgr~nsning Granskningens genomforande Revisionskriterier Regelverk Allminna bestemmelser, AB Lag (1994:260) om offentlig anst~llning, LOA Interna riktlinjer Resultat av granskningen Finns dokumenterade riktlinjer for hantering av bisyss~or? I vilken omfattning forekommer bisysslor i kommunen? Foljs riktlinjerna for rapportering av bisysslor? Hur dokumenteras rapporteringen och bedomning av bisysslan? Vem ~r ansvarig for att kontrollera och systematisers inrapporterade uppgifter? Hur ofta gors uppfoljning av inrapporteringen? Hur agerar kommunen om otillåtna bisysslor uppdagas? Hur dokumenteras uppfoljningen och rapporteringen till forvaltningschef, nemnd/styrelse dår det år aktuellt?

5 1. Sammanfattning och rekommendationer På uppdrag av de fortroendevalda revisorerna i Opplands Våsby kommun har Ernst &Young granskat om kommunen har åndamålsenliga rutiner for att s~kerst~lla att otillåtna bisysslor finte forekommer. Med bisyssla auses anst~llning, uppdrag eller annan verksamhet som medarbetare bedriver, tillf~lligt eller stadigvarande, vid sidan om den ordinarie yrkesutovningen inom Opplands V~sby kommun. Regler om bisysslor for offentligt anstållda återfinns i Allminna beståmmelser samt i Lag om offentlig anst211ning. Fordjupad granskning har skett av samtliga personer med chefsuppdrag inom kommunens verksamheter. Vår sammanfattande bedomning år att det finns brister i riktlinjer och rutiner for att såkerst~lla att otillåtna bisysslor finte forekommer. Nedan redovisas en sammanfattning av iakttagelser och rekommendationer från granskningen. kommunen finns ett internt dokument om regler kring bisyssla. Dokumentet bedoms overlag vara knapphåndigt och fångar finte hela processen kring bisyssla. Några kompletterande stoddokument finns finte. Granskningen har omfattat en kontroll av kommunens samtliga chefer mot Bolagsverkets register over funktionårer. Av totalt 102 personer med chefsuppdrag har 23 personer sammanlagt 33 funktion~rsuppdrag registrerade hos Bolagsverket. Då anm~lan av bisyssla och godk~nnande av densamma hittills har skett på muntlig basis i kommunen har vi finte kunnat kontrollera om funktion~rsuppdragen har rapporterats till respektive chef. I samband med granskningen har emellertid kontorscheferna stmt av samtliga funktion~rsuppdrag med sins medarbetare och bedomt att dessa ~r tillåtna. granskningen har given fingått att kontrollere om aktiebolagen, handelsboligen, foreningarna eller de enskilda firmorna som anst~llda ~r funktionårer i har fakturerat Opplands V~sby kommun under 2012/2013. Vi har identifierat två treffar. I det ene bolaget sitter tj~nstemannen i styreisen på uppdrag av kommunen. I det andra fallet auses ett privat aktiebolag dir tjånstemannen år ledamot och ordforande. Total fakturering har uppgått till ca 207 tkr (2012/2013) fordelet på sju fakturor auseende coachning, konsultation och workshops. Aktuell tj~nsteman har finte attesterat någon av fakturorna. Inkopen ~r gjorda av två olika forvaltningar, varav beslutsattestering iden ene forvaltningen ~r gjord av en rektor och i den andra forvaltningen av forvaltningschefen. Med hånsyn till vikten av att kommunens medarbetare finte har otillåtna bisysslor ~r vår bedomning att kommunen omgående bor utveckla och forsterka processen kring kontroll, provning och uppfoljning av bisysslor. For det fortsatte utvecklingsarbetet I~mnar vi foljande rekommendationer: Klargov statusen på det finterna dokumentet om bisysslor. Vi rekommenderar att dokumentet om bisysslor bor vara ett styrande dokument. Ta bort eller formulere om skrivningen i dokumentet om bisyssla att fortroendeuppdrag inom fackliga, politiske eller ideelle organisationer finte råknas som bisyssla då LOA finte gor de undantagen. Fortydliga vilken chef som åsyftas i dokumentet om bisyssla. 3

6 Fånga hela processen kring bisyssla i riktlinjer eller dylikt och beakta foljande rekommendationer: Tydliggor beskrivningen av vilka regler som gåiler i syfte att forebygge och forhindra bisysslor som kan anses vara arbetshindrande, fortroendeskadliga eller konkurrerande med kommunens verksamheter. Betona vikten av att till~mpliga lagar och avtal fofjs och vad det kan innebora om kommunens medarbetare har ol~mpliga bisysslor. Tydliggor att medarbetare som har bisyssla ~r skyldige att anm~la bisyssla till arbetsgivaren. Komplettere med beskrivning av vad en arbetshindrande bisyssla kan vara, att det till denne grupp av bisysslor hor ennat arbete eller uppdrag som påverkar den anstålldes mojligheter att fullgora en god arbetsprestation under arbetstid, att forskjuta arbetstid eller byta schema etc. Komplettere given med kortare beskrivningar och exempel på konkurrerande bisyssla och fortroendeskadliga bisysslor for okad forståelse och medvetenhet. Komplettere med beskrivning av når och hur en anm~lan av bisyssla ska gå till samt hur beslut fattes. Belys påfoljder om medarbetaren brister i sine skyldigheter genom att finte I~mna uppgifter om bisyssla eller finte foljer beslut om forbud mot bisyssla. Komplettere med handlingsplan hur verksamheten ska agere om otillåten bisyssla uppdagas. Riktlinjerna bor rikta sig till både chefer och medarbetare. Komplettere processen kring bisyssla med stoddokument. Vi rekommenderar att foljande stoddokument finns: Uppr~tta blankett el. dyl. for anm~lan av bisyssla i syfte att dels få skriftliga uppgifter om bisysslan dels for att formalisere uppgifter som alltid ska inh~mtas om en bisyssla for adekvat provning av densamma. Provningen dvs. beslutet om bisysslan ~r tillåten eller finte kan med fordel ges utrymme och dokumenteres på samme blankett som anm~lan. Oppgifter som ~r relevante att inh~mta, och dermed bor finnes med på blankett for anmålan av bisyssla, ~r exempelvis bisysslans omfattning dvs. hur mycket tid per dag, eller per vecka, eller per månad låggs ned på bisysslan? Bisysslans tidsm~ssiga forl~ggning dvs. ner utfors bisysslan på helger, på kv~llar? Vem uppdragsgivaren år etc. '> Uppråtta checklista som stod vid provning av om en bisyssla ~r tillåten eller forbjuden. Anv~nd med fordel "Bilaga 2 (SOU 2000:800 Bilaga 4) Pir bisysslan tillåten eller forbjuden?" som finns att tillgå via SKL:s hemsida. 4

7 Informera redan i rekryteringsprocessen om reglerna kring bisyssla som anst~llda i en kommun omfattas av. Detta bedoms vara serskilt viktigt om sokanden kommer från den privata sektorn. Overveg att i anstållningsavtalen ha med en skrivning om att arbetsgivaren har ritt att samla information om arbetstagare har bisyssla. ~> Komplettera introduktionsprocessen for nya medarbetare med information om bisysslor, de begrånsningar som finns och medarbetarens skyldighet att anmåla bisysslor. Ta upp bisysslor på de årliga utvecklingssamtalen och skarp befintlig skrivning att bisysslor låmpligen tas upp i utvecklingssamtalet. Komplettera agendan till utvecklingssamtalen med bisysslor. Att ta upp bisysslor på de årliga utvecklingssamtalen inneber att arbetsgivaren årligen påminner och informerar varje medarbetare om vilka forhållanden som kan Bora en bisyssla otillåten och skyldigheten att anm~la bisyssla. Vid forekomst av bisyssla blir utvecklingssamtalet också ett forum for uppfoljning av bisysslan. Målet med att regelbundet informers om forhållanden som kan gora en bisyssla otillåten år enligt vår mening att medarbetarna ska vara vil medvetna om vad som gyller for bisysslor så att avstemning av bisyssla sker innan en bisyssla påborjas. D~rigenom undviks att medarbetare lågger ned tid och pengar på att starta upp bisyssla som ner den uppdagas kanske finte kan kombineras med yrkesutovningen ikommunen. Och altra viktigast -att allm~nhetens fortroende for kommunen d~rigenom kan uppråtthållas. Kommunicera regler kring bisysslor på arbetsplatstr~ffar. Ett alternativ till att ta upp bisysslor på utvecklingssamtalen kan vara att årligen ta upp emnet på en arbetsplatstråff. For att vara siker på att en av årets arbetsplatstråffar innefattar dels att informers om forhållanden som gor en bisyssla otillåten dels att inh~mta uppgifter om medarbetares bisysslor bor detta enligt vår mening i så fall framgå av kommunens agenda for arbetsplatstr~ffar. Ta st~llning till om ansvaret for kontroll, provning och uppfoljning av medarbetares bisysslor eventuellt ska definieras separat i delegationsordningen. Systematisers inrapporterade och godkånda bisysslor for bittre overblick av vilka bisysslor som forekommer bland medarbetare. Ta st~llning till om och i så fall ner rapportering om medarbetares bisysslor bor rapporteras till nemnd.

8 2. Inledning 2.1. Bakgrund På uppdrag av de fortroendevatda revisorerna i Opplands V~sby kommun har Ernst &Young granskat om kommunen har ~ndamålsenliga rutiner for att s~kerst~lla att otillåtna bisysslor finte forekommer. Med bisyssla auses anst~llning, uppdrag eller annan verksamhet som medarbetare bedriver, tillfålligt eller stadigvarande, vid sidan om den ordinarie yrkesutovningen inom Opplands V~sby kommun. Regler om bisysslor for offentligt anstållda återfinns i Allminna bestemmelser (AB) samt i Lag om offentlig anst~llning (LOA) Syfte och revisionsfrågor Syftet med granskningen ~r att bedoma om kommunen har ~ndamålsenliga rutiner for att s~kerst~lla att otillåtna bisysslor finte forekommer. Foljande revisionsfrågor belyses i granskningen: Finns dokumenterade riktlinjer for hantering av bisysslor? Foljs riktlinjerna for rapportering av bisysslor? vilken omfattning forekommer bisysslor i kommunen? s Hur dokumenteres rapporteringen och bedomningen av bisysslan? ~ Vem ~r ansvarig for att kontrollere och systematisere inrapporterade uppgifter? Hur ofte gors uppfoljning av inrapporteringen? Hur agerer kommunen om otillåtna bisysslor uppdagas? Hur dokumenteres uppfoljningen och rapportering till forvaltningschef, nemnd/styrelse dir det år aktuellt? 2.3. Avgrensning Granskningen har omfattet kommunens overgripande rutiner for att s~kerst~lla att medarbetarna finte har otillåtna bisysslor. Fordjupad granskning har skett av samtlige 102 personer med chefsuppdrag inom kommunens verksamheter Granskningens genomforande Granskningen har baserats på registerkontroll, det kommuninterna dokumentet om bisyssla och intervjuer med kommundirektoren samt kontorscheferna i V~sby V~If~rd, Kontoret for samh~llsbyggnad, Stod &Process och Kundvalskontoret. Personer som haren chefsposition har kontroflerats mot Bolagsverkets register over funktion~rer. De personer som har påtr~ffats som funktion~rer i registret har foljts upp auseende: om och hur bisyssla rapporterats, om bisysslan ~r godkynd och hur arbetsgivaren foljer upp den. granskningen har given fingått att kontrollere om någon av de leverantorer/bolag, som de anst~llda ~r funktion~rer i, fakturerat Opplands V~sby kommun under 2012/2013 och om så har skett att person som finte år funktion~r eller funktion~r n~rstående har attesterat fakturan. De intervjuede har beretts tillf~lle att faktagranska rapporten D

9 2.5. Revisionskriterier Med revisionskriterier auses bedomningsgrunder snm anv~nds i granskningen som utgångspunkt for analys, slutsatser och bedomningar. I denna granskning utgors de huvudsakliga revisionskriterierna av 7 i Jagen om offentlig anst~llning (LOA), 8 i Allminna bestemmelser (AB) samt interns riktlinjer. 3. Regelverk Med hånsyn till att de kommunala myndigheterna och andra som fullgor uppgifter inom den offentliga forvaltningen ska visa saklighet och opartiskhet i sin verksamhet ~r det angel get att arbetstagarna finte åtar sig sådan bisyssla som kan rubba fortroendet for arbetsgivarens verksamhet. Arbetstagarna får finte heller åta sig en bisyssla som kan finverka negativt på arbetstagarens mojlighet att utfora sins arbetsuppgifter eller som innebår konkurrerande verksamhet med arbetsgivarens. Regler om bisysslor finns dels i avtalet Allminna bestemmelser (AB) och dels i Lag om offentlig anstållning (LOA). AB ~r en del av kollektivavtalets huvudoverenskommelse och reglerar allminna anst~llningsvillkor. For anst~llda i kommunala forvaltningar gyller AB med undantag av fortroendeskadliga bisysslor, for vilka LOA gyller. 17 LOA regleras forbudet mot fortroendeskadliga bisysslor for anstållda i kommuner, landsting och kommunalforbund. Lagen ~r tvingande och tar over AB:s bestemmelser om fortroendeskadliga bisysslor Allminna bestemmelser, AB Vad gyller arbetshindrande och konkurrerande bisysslor omfattas alla kommunanst~llda av 8 AB. Arbetstagaren ska enligt 8 AB på beg~ran anm~la bisyssla och I~mna de uppgifter som arbetsgivaren behover for bedomning av bisysslan. Arbetsgivaren kan forbjuda bisysslan om arbetsgivaren finner att den kan finverka hindrande på arbetsuppgifterna eller inneber verksamhet som konkurrerer med arbetsgivarens. Enligt 8 AB råknas finte fortroendeuppdrag inom fackliga, politiske eller ideelle organisationer som bisyssla Lag (1994:260) om offentlig anst~llning, LOA Vad gåiler fortroendeskadliga bisysslor omfattes alla som ~r anst~llda i kommunale forvaltningar av 7 LOA. Arbetstagaren får finte enligt 7 LOA ha någon anstå~lning eller något uppdrag eller utova någon verksamhet som kan rubba fortroendet for hans eller någon annan arbetstagares opartiskhet i arbetet eller som kan skada myndighetens anseende. Arbetsgivaren ~r enligt 7a LOA skyldig att på I~mpligt sitt informers sins arbetstagare om vilka slags forhållanden som kan Bora en bisyssla otillåten enligt 7. Arbetstagare ~r enligt 7b LOA skyldige att på beg~ran I~mna de uppgifter som behovs for att arbetsgivaren ska kunna bedoma om arbetstagarens bisyssla ~r tillåten eller finte. Arbetsgivarens beslut om att en arbetstagare ska upphora med, eller finte åta sig, en fortroendeskadlig bisyssla ska enligt 7c LOA vara skriftlig och innehålis en motivering. Beslutet behover enligt 42 LOA finte foregås av forhandling enligt MBL. ~l

10 Bwld ing abetter work inq world LOA gor inga undantag motsvarande de som finns i AB for fortroendeuppdrag inom fackliga, politiska eller ideella organisationer Interna riktlinjer Forutom lagar och avtal auseende bisyssla har kommunen också ett internt dokument om bisyssla. Se vidare vid Resultat av granskningen 4.1. Finns dokumenterade riktlinjer for hantering av bisysslor? Kommunen har ett internt dokument om bisyssla på Insidan under chefsstod. I dokumentet återges kort regleringar kring bisyssla enligt AB 8 och LOA 7. dokumentet om bisyssla framgår att det ~r chefen som ansvarar for att vid introduktionen upplysa medarbetaren om skyldigheten att anm~la bisyssla och att det dessutom kan vara låmpligt att årligen ta upp frågan i utvecklingssamtalet. Dokumentet har enligt uppgift tagits fram for ett par år sedan och dess innehåll diskuterades i samband dårmed i chefsgruppen (kontorschefer och bolagschefer) , Iakttagelser Intervjuade chefer kinner samtliga till att dokumentet om bisysslor finns. Samtidigt menar alla att det finns risk for att medarbetare finte fått information om skyldigheten att anmåla bisyssla i samband med introduktionen och att de brustit i att årligen ta upp frågan om bisyssla på utvecklingssamtalen. Befintligt dokument om bisysslor saknar uppgifter om vem som har beslutat om dokumentet, vem som har uppråttat det och ner det senast uppdaterades. Statusen på dokumentet framgår finte, d.v.s. det går finte att se huruvida det år ett stodjande eller styrande dokument. dokumentet om bisyssla framgår att fortroendeuppdrag inom fackliga, politiske eller ideelle organisationer finte råknas som bisyssla. Detta gåiler dock enbart for arbetstagare som omfattes av AB. For arbetstagare inom kommun, landsting eller kommunalforbund regleras fortroendeskadlig bisyssla i 7 i LOA. I LOA gors inga undantag motsvarande de som finns i AB for fortroendeuppdrag inom fackliga, politiske eller ideelle organisationer. Enligt LOA kan alltså åven dessa uppdrag vara en otillåten bisyssla, beroende på omfattning, art etc. Vem som ansvarar for kontroll, provning och uppfoljning av medarbetares bisysslor definieras finte separat i delegationsordningen. Kontroll, provning och uppfoljning av bisysslor tolkes av kontorscheferna som ett administrativt beslut. D~rigenom blir lones~ttande chef i praktfiken ansvarig for detta och for att dokumentet i ovrigt efterlevs. Vår bedomning ~r att den chef som åsyftas i det finterna dokumentet kan definieras tydligare. Vad vi enfar saknes frågest~llningen och problematiken kring bisyssla i introduktionsprocessen for nya medarbetare. Vår bedomning ~r dermed att det finns risk for att nya medarbetare finte får information om vad som gyller for bisysslor vid sin introduktion, vilket också har bekr~ftats av intervjuede kontorschefer. E-3

11 Vidare saknas frågan om bisysslor i kommunens agenda till utvecklingssamtalet. Vår bedomning att det dermed finns risk for att bisysslor finte fångas upp i de årliga utvecklingssamtalen, har bekr~ftats av intervjuade kontorschefer. Vi anser att utvecklingssamtalen som ~r årligen återkommande år ett bra tillf~lle att både informera och folja upp forekomst av bisysslor. H~rigenom skulle typ och omfattning av medarbetares bisysslor foljas upp minst en gång varje år. Skrivningen att det ~r låmpligt att årligen ta upp frågan om bisysslor i utvecklingssamtalet bor dårmed enligt vår mening goras skarpare. Dokumentet om bisyssla ~r overlag knapphåndigt och fångar finte hela processen kring bisyssla. Dokumentet ~r genom dess placering under chefsstod på intran~tet enbart omnat for chefer. I dokumentet beskrivs enligt vår mening finte tillr~ckligt tydligt vilka regler som gyller i syfte att forebygge och forhindra bisysslor som kan anses vara arbetshindrande, fortroendeskadliga eller konkurrerande med kommunens verksamheter. Vikten av att till~mpliga lagar och avtal foljs och vad det kan innebora om kommunens medarbetare har ol~mpliga bisysslor betones finte enligt vår mening i tillr~cklig omfattning. Ner eller hur en anmålan av bisyssla ska gå till, samt hur beslut om en bisyssla ~r tillåten eller finte fattes, framgår finte. Påfoljder om medarbetaren brister i sine skyldigheter genom att finte I~mna uppgifter om bisyssla eller finte foljer beslut om forbud mot bisyssla framgår finte. Vidare saknes beskrivning vad en arbetshindrande bisyssla kan vara, att det till denne grupp av bisysslor hor ennat arbete eller uppdrag som påverkar den anst~lldes mojligheter att fullgora en god arbetsprestation under arbetstid, att forskjuta arbetstid eller byta schema etc. Åven kortare beskrivningar och exempel på konkurrerande bisyssla och fortroendeskadliga bisysslor saknes och forsvårar forståelsen for vad otillåtna bisysslor kan vara. Några kompletterande stoddokument finns finte. Det vill siga kommunen saknar blankett eller liknande for medarbetares anm~lan av bisyssla. Checklists som stod vid provning om en anmåld bisyssla ~r tillåten eller forbjuden finns finte heller I vilken omfattning forekommer bisysslor i kommunen? Registerkontroll mot Bo/agsverket Samtlige personer som har chefsuppdrag i kommunen har kontrollerats mot Bolagsverkets register over funktionårer. Av totalt 102 personer med chefsuppdrag framkom att 23 personer har sammenlagt 33 funktion~rsuppdrag registrerade hos Bolagsverket. Tabell 1. Antal treffar i Bolagsverkets register over funktion~rer per kontor. Forvaltning Antal bisysslor Antal personer V~sby V~If~rd Kontoret for samh~llsbyggnad 9 6 Stod &process 3 3 Kommunledningskontoret 8 3 Kundvalskontoret 1 1 Totalt ~7

12 Øuildinq a better Bisysslans funktioner enligt Bolagverkets register kan sammanstållas enligt foljande: 16 bisysslor avser engagemang som styrelseledamot varav 10 i aktiebolag, 4 i bostadsr~ttsforeningar, 1 i ekonomisk forening och 1 i ideell forening. 12 fall forekommer det att en person år både styrelseledamot och styrelseordforande i samma aktiebolag. 11 fall ~r en person styrelseledamot, ordforande samt vice VD i samma i aktiebolag. I ett fall ~r en person både styrelseledamot och VD i samma aktiebolag. 7 bisysslor avser innehavere av enskild firma. 5 bisysslor avser handelsbolagsdel~gare. 3 bisysslor avser att vara styrelsesuppleant varav 2 i bostadsråttsforening och 1 i aktiebolag. 1 bisyssla avser extern VD. 1 bisyssla avser prokurist (innehavere av fullmakt i enskild firma). Viktigt att tillegga ~r att 3 av styrelseuppdragen i aktiebolag enligt ovan ~r på uppdrag av kommunen Matchning mot kommunens leverantorsregister Vid kontroll mot kommunens leverantorsregister påtr~ffades två bolag (med styrelserepresentanter anst~llda i kommunen) som har fakturerat kommunen under 2012/2013. I det ene fallet sitter emellertid tj~nstemannen i styreisen på uppdrag av kommunen och bedoms dårmed vara ok. det andra fallet auses ett privat aktiebolag dår tj~nstemannen ~r ledamot och ordforande. Total fakturering har uppgått till ca 207 tkr (2012/2013) fordelet på sju fakturor auseende coachning, konsultation och workshops. Aktuell tjånsteman har finte attesterat någon av fakturorna. Inkopen ~r gjorda av två olika forvaltningar, varav beslutsattestering iden ene forvaltningen ~r gjord av en rektor och i den andra forvaltningen av forvaltningschefen Foljs riktlinjerna for rapportering av bisysslor? Hur dokumenteres rapporteringen och bedomning av bisysslan? befintligt dokument om bisysslor finns inga skrivninger verken om hur rapportering av bisyssla ska ske eller hur rapportering och bedomning ska dokumenteres. Det finns finte heller någon blankett eller checklists på uppgifter som arbetsgivaren behover från medarbetaren for att kunna gore en adekvat provning huruvida en bisyssla ~r tillåten eller finte Iakttagelser Avsaknad av styrning att rapportering och provning av bisyssla bor ske skriftligen medfor att det finte finns någon systematiserad dokumentation av rapporterade bisysslor. Rapportering från medarbetare samt chefens beslut att bisysslan ~r tillåten sker vad vi erfar på muntlig basis. Att finte anm~la bisyssla skriftligen forsvårar att i erterhand folja upp på vilka grunder som bisyssla har beviljats och om beslut har fettets på tillr~ckliga grunder. 10

13 Avsaknad av blankett eller checklists på uppgifter som arbetsgivaren bor samla in for att kunna goes en adekvat provning av en bisyssla inneber att chefen kan ha missat att stilla v~sentliga kontrollfrågor finfor sin provning av en bisyssla. Om bisyssla har anm~lts av de 23 personer som påtråffats med funktion~rsuppdrag i Bolagsverkets register och om bisysslan ~r godkynd kan således finte kontrolleras i granskningen. I samband med granskningen har emellertid kontorscheferna ståurt av samtliga funktion~rsuppdrag med sins medarbetare och bedomt att dessa år tillåtna Vem ~r ansvarig for att kontrolleia och systematisers inrapporterade uppgifter? dokumentet om bisyssla ~r det "chefen" som har ansvar for att vid introduktion upplysa medarbetaren om skyldigheten att anm~la bisyssla. Någon ytterligare befattning n~mns finte. Som framgått i definieras finte ansvaret for kontroll, provning och uppfoljning av medarbetares bisysslor separat i delegationsordningen utan ses som ett administrativt beslut som lonesåttande chef ansvarar for , Iakttagelser Vem som ansvarar for att kontrolleia och systematisers inrapporterade uppgifter kan enligt vår bedomning goras tydligare i det finterna dokumentet om bisyssla Hur ofta goes uppfoljning av inrapporteringen? dokumentet om bisysslor framgår att det ~r l~mpligt att årligen ta upp frågan om bisysslor i utvecklingssamtalet. Huruvida det har skett har finte kunnat granskas då det finte finns krav på skriftlig dokumentation. Praxis hittills har varit att bisysslor avhandlas muntligt. Samtliga intervjuade menar att det finns risk for att årlig uppfoljning finte har skett Iakttagelser Med hensyn till att skrivningen i dokumentet om bisyssla enligt vår bedomning ~r vag kan vi finte siga att avvikelse har skett ner frågan om bisyssla finte har beaktats i de årliga utvecklingssamtalen. Skrivningen i dokumentet skulle dock kunna tolkas som att utvecklingssamtalet ~r ett exempel på I~mpligt tillf~lle att ta upp frågan om bisysslor, men att det står var och en fritt att vilja ett annat I~mpligt tillf~lle under året om det foredras. Det vill såga att avvikelse har skett ner frågan om bisyssla finte tas upp årligen med medarbetarna Hur agevar kommunen om otillåtna bisysslor uppdagas? Någon handlingsplan eller dylikt hur verksamheten ska agera om otillåten bisyssla uppdagas finns finte , Iakttagelser Otillåtna bisysslor har vad vi ertar uppdagats enbart vid något enstaka tillf~lle. Ett exempel ~r en underskoterska som arbetade dagtid hos kommunen och nattetid hos Landstinget vilket finte blev en hållbar situation. Vederborande tvingades att sluta hos en av arbetsgivarna. 11

14 Huruvida det finte forekommer otillåtna bisysslor eller om det finns ett morker tal på Brund av bristende intern styrning och kontroll går finte att uttala sig om Hur dokumenteres uppfoljningen och rapporteringen till forvaltningschef, nemnd/styrelse dir det ~r aktuellt? Ingen skriftlig dokumentation uppr~ttas och det finns finte heller krav på det i kommunens dokument om bisyssla. Opplands V~sby den 29 augusti 2013 Susanna Hogglund Auktoriserad revisor 12

Ornskoldsviks kommun

Ornskoldsviks kommun Revisjonsrapport / 2013 Genomford på uppdrag av revisorevna september 2013 Ornskoldsviks kommun Granskning av bisysslor '~ ~ ~~. ~i ~ ~:,. ~I/ ~.,,_. =~-~~ ~ =~ ERNST &YOUNG Qualityln Everything We Do

Läs mer

Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012. Huddinge kommun. Granskning av otillåtna bisysslor

Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012. Huddinge kommun. Granskning av otillåtna bisysslor Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012 Huddinge kommun Granskning av otillåtna bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2.

Läs mer

Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin. Vadstena kommun. Bisysslor bland anställda

Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin. Vadstena kommun. Bisysslor bland anställda Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin Vadstena kommun Bisysslor bland anställda t Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Revisionsfrågor...3 3.1. Avgränsning...3 3.2. Granskningens genomförande...3

Läs mer

Granskning av bisysslor i Valdemarsviks kommun

Granskning av bisysslor i Valdemarsviks kommun Granskning av bisysslor i Valdemarsviks kommun Räkenskapsår 2013 Datum 1 augusti 2013 Till Kommunrevisionen i Valdemarsviks kommun Från R Wallin 1 Inledning På uppdrag av kommunrevisionen i Valdemarsvik

Läs mer

Granskning av bisysslor 2013

Granskning av bisysslor 2013 Granskning av bisysslor 2013 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Norrköpings kommun Norrköpings kommun Granskning av bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning... 2

Läs mer

L! arienummar. Samtliga styrelser/nämnder bör vidta åtgärder för att säkerställa rutiner angående bisyssla så att riktlinjen följs.

L! arienummar. Samtliga styrelser/nämnder bör vidta åtgärder för att säkerställa rutiner angående bisyssla så att riktlinjen följs. HUDDINGE KOMMUN Revisorerna Till Kommunstyrelsen Samtliga nämnder Revisionsskrivelse 2012-12-17 HUDDINGE K.OMMUN Bam- och utbildningsförvaltningen Granskning av otillåtna bisysslor L! arienummar Diariepl~

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor

Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Malin Liljeblad November 2013 Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Söderhamns Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Revisionsskrivelse Granskning av otillåtna bisysslor

Revisionsskrivelse Granskning av otillåtna bisysslor BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-22 GSN-2012/699.912 1 (2) HANDLÄGGARE Backman, Kerstin 08-535 360 31 Kerstin.Backman@huddinge.se Grundskolenämnden Revisionsskrivelse

Läs mer

Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Vetlanda kommun. Vetlanda kommun. Granskning av bisysslor

Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Vetlanda kommun. Vetlanda kommun. Granskning av bisysslor Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Vetlanda kommun Vetlanda kommun Granskning av bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund och syfte... 3 2.2. Revisionskriterier...

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor

Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Malin Liljeblad Fredrik Winter Februari 2013 Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Smedjebackens Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2.

Läs mer

Revisionsrapport. Bisysslor. Hultsfreds kommun. Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012

Revisionsrapport. Bisysslor. Hultsfreds kommun. Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012 Revisionsrapport Bisysslor Hultsfreds kommun Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012 Granskning av bisysslor 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 3 Revisionsfrågor och

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Bisysslor Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Februari 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Bisysslor Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Februari 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Bisysslor Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning, revisionell bedömning och förslag till utveckling... 1 2. Inledning...

Läs mer

Policy för samtliga medarbetare och chefer i Upplands Väsby kommun.

Policy för samtliga medarbetare och chefer i Upplands Väsby kommun. Bisysslor Policy för samtliga medarbetare och chefer i Upplands Väsby kommun. Med bisyssla avses verksamhet som bedrivs vid sidan om den ordinarie anställningen hos Upplands Väsby kommun och som inte hör

Läs mer

Landstinget i Kalmar Län

Landstinget i Kalmar Län Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kalmar Län Landstinget i Kalmar Län Granskning av bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund och syfte...3

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av bisysslor. KPMG AB 16 oktober 2012 Lars Jönsson

Olofströms kommun. Granskning av bisysslor. KPMG AB 16 oktober 2012 Lars Jönsson KPMG AB 16 oktober 2012 Lars Jönsson Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 1 4. Revisionskriterier 1 5. Ansvarig nämnd 2 6. Metod 2 7. Noteringar från granskningen 2 7.1 Finns kännedom om bisysslor?

Läs mer

Hällefors kommun. Styrning och kontroll av anställdas bisysslor. KPMG Bohlins AB Antal sidor: 6. Anställdas bisysslor

Hällefors kommun. Styrning och kontroll av anställdas bisysslor. KPMG Bohlins AB Antal sidor: 6. Anställdas bisysslor Styrning och kontroll av anställdas bisysslor KPMG Bohlins AB Antal sidor: 6 Anställdas bisysslor 2010 KPMG Bohlins AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor 9930 1 (7) Fastställd av kommunfullmäktige 2013-04-15 20. Riktlinjer för bisysslor Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att förklara vad en bisyssla är och vilka regler som gäller för att förebygga och

Läs mer

Policy för bisyssla - för samtliga medarbetare och chefer i Upplands Väsby kommun

Policy för bisyssla - för samtliga medarbetare och chefer i Upplands Väsby kommun Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2013-12-11 Dag Calminder 08-590 976 13 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2013:517 dag.calminder@upplandsvasby.se Policy för bisyssla - för samtliga medarbetare och chefer

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor Datum Vår beteckning 2014-04-30 Dnr 14.K0169 020 Riktlinjer för bisysslor Antagen av kommunstyrelsen 2014-05-20 Med bisyssla avses verksamhet som bedrivs vid sidan om den ordinarie anställningen hos Vindelns

Läs mer

Förord. Bernt Grahn Kommunchef. Luleå 2008-09-08

Förord. Bernt Grahn Kommunchef. Luleå 2008-09-08 Riktlinjer Bisyssla Förord Kommunala myndigheter inom offentlig förvaltning ska visa saklighet och opartiskhet i sin utövning för att inte skada allmänhetens förtroende. Luleå kommun vill som arbetsgivare

Läs mer

Revisionsrapport Anställdas bisysslor Linda Marklund Revisionskonsult Sundsvalls kommun Per Ståhlberg Cert.

Revisionsrapport Anställdas bisysslor Linda Marklund Revisionskonsult Sundsvalls kommun Per Ståhlberg Cert. www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Revisionskonsult Anställdas bisysslor Sundsvalls kommun Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

1(9) Riktlinjer för prövning av bisyssla. Styrdokument

1(9) Riktlinjer för prövning av bisyssla. Styrdokument 1(9) Styrdokument 2(9) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-10-06 183 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(9) Innehållsförteckning...4 Mål... 4 Syfte... 4 Bisyssla...

Läs mer

Det finns tre typer av otillåtna bisysslor: Förtroendeskadliga Arbetshindrande Konkurrerande

Det finns tre typer av otillåtna bisysslor: Förtroendeskadliga Arbetshindrande Konkurrerande Datum 2012-05-23 Riktlinjer för bisysslor i Tyresö kommun Beslutad av kommundirektören 2012-05-16. 1. Inledning Det är viktigt för Tyresö Kommun att medborgarna har förtroende för kommunens opartiskhet

Läs mer

Revisionsrapport. Tierps kommun. Granskning av anställdas bisysslor. Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Tierps kommun. Granskning av anställdas bisysslor. Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Tierps kommun Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor December 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 1 Inledning och bakgrund 5 1.1 Revisionsfråga

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor Riktlinjer för bisysslor Med bisyssla menas varje anställning, uppdrag, syssla (dock ej syssla som tillhör privatlivet) som är tillfällig eller permanent och som utövas av kommunanställd arbetstagare vid

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor Riktlinjer för bisysslor Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2015-01-29, 16 Ansvar för revidering: kommunstyrelsen, kommunledningsförvaltningen Gäller för: Giltighetstid: Ersätter: Karlskrona

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor Riktlinjer för bisysslor Antagna av kommunstyrelsen 2012-10-08 165 Riktlinjer för bisysslor Definition Med bisyssla avses verksamhet som bedrivs vid sidan om den ordinarie anställningen hos Hörby kommun.

Läs mer

Revisionsrapport. Bisysslor. Lekebergs kommun. Fredrik Alm Cert. kommunal revisor 27 april 2012

Revisionsrapport. Bisysslor. Lekebergs kommun. Fredrik Alm Cert. kommunal revisor 27 april 2012 Revisionsrapport Bisysslor Lekebergs kommun Fredrik Alm Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattning 1 Inledning 2 Revisionsfråga 2 Revisionsmetod 2 Avgränsning 3 Allmänt om bisyssla 3 Förtroendeskadliga

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 003.4

FÖRFATTNINGSSAMLING 003.4 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 003.4 RIKTLINJER FÖR ANSTÄLLDAS BISYSSLOR FASTSTÄLLDA AV KOMMUNSTYRELSEN 2002-05-13, 142 MED ÄNDRING 2013-01-28, 27 ANSTÄLLDAS BISYSSLOR Vad är en bisyssla?

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor

Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Februari 2012 Granskning av anställdas bisysslor Surahammars kommun Innehållsförteckning 2.1. Revisionsmetod...3 2.2. Avgränsning...4 3.1.

Läs mer

Policy om Bisysslor FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.7) Förvaltning KSF, stab. Dokumenttyp Riktlinjer. Ämnesområde Personalpolitik

Policy om Bisysslor FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.7) Förvaltning KSF, stab. Dokumenttyp Riktlinjer. Ämnesområde Personalpolitik 2015-08-26 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.7) Policy om Bisysslor Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Personalpolitik Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av KS 1993-02-09 28 Revisions datum KS 2009-05-13 82 (KS/2009:391)

Läs mer

Revisionsrapport. Anställdas bisysslor/sidouppdrag Östersunds kommun. 2010-03-30 Anneth Nyqvist

Revisionsrapport. Anställdas bisysslor/sidouppdrag Östersunds kommun. 2010-03-30 Anneth Nyqvist Revisionsrapport Anställdas bisysslor/sidouppdrag Östersunds kommun 2010-03-30 Anneth Nyqvist 2010-03-30 Anneth Nyqvist, uppdragsledare/projektledare 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

Reviderade regler för bisysslor i Sollentuna kommun

Reviderade regler för bisysslor i Sollentuna kommun SOLLENTUNA KOMMUN ^ Kommunledningskontoret Mona Birgetz Tjänsteutlåtande 2013-10-07 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0596 KS-2 Diariekod: 140 Kommunstyrelsen Reviderade regler för bisysslor i Sollentuna kommun Förslag

Läs mer

Datum 2014-03-13. Ärendet Kommunstyrelsen beslutade den 22 oktober 2003 ( 302) att anta Regler angående bisysslor i Uppsala kommun.

Datum 2014-03-13. Ärendet Kommunstyrelsen beslutade den 22 oktober 2003 ( 302) att anta Regler angående bisysslor i Uppsala kommun. KS 8 9 APRIL 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Sandmark Mats Datum 2014-03-13 Diarienummer KSN-2014-0372 Kommunstyrelsen Riktlinjer för bisyssla i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Anställdas bisysslor

Anställdas bisysslor Revisionsrapport Anställdas bisysslor Krokoms Kommun Anneth Nyqvist December 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål 2 2.3 Avgränsning

Läs mer

Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor

Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor Vänersborgs kommun Revisionsrapport Datum 2011-03-07 Henrik Bergh Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattande

Läs mer

Granskning av rutiner för uppföljning av de anställdas bisysslor

Granskning av rutiner för uppföljning av de anställdas bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Lars Edgren, Sofia Blixtberg Granskning av rutiner för uppföljning av de anställdas bisysslor Marks kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

Granskning av bisysslor. Region Halland. Revisionsrapport. April 2011 Anita Andersson Rebecca Andersson Carl-Magnus Stensson

Granskning av bisysslor. Region Halland. Revisionsrapport. April 2011 Anita Andersson Rebecca Andersson Carl-Magnus Stensson Granskning av bisysslor Region Halland Revisionsrapport April 2011 Anita Andersson Rebecca Andersson Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Bakgrund... 4 Syfte, avgränsning

Läs mer

RUTIN FÖR BISYSSLA INOM KARLSBORGS KOMMUN. Denna rutin reglerar hur bisyssla ska hanteras inom Karlsborgs kommun.

RUTIN FÖR BISYSSLA INOM KARLSBORGS KOMMUN. Denna rutin reglerar hur bisyssla ska hanteras inom Karlsborgs kommun. 2014-11-04 1(7) RUTIN FÖR BISYSSLA INOM KARLSBORGS KOMMUN 1 Bisyssla Denna rutin reglerar hur bisyssla ska hanteras inom Karlsborgs kommun. 1.1 Vad är bisyssla? Bisyssla är ett uppdrag som en person fullgör

Läs mer

DIARIENUMMER KS Antagen av kommunstyrelsen

DIARIENUMMER KS Antagen av kommunstyrelsen DIARIENUMMER KS 2015.160 REGLER HR-AVDELNINGEN Antagen av kommunstyrelsen 2015-12-07 218 Vallentuna kommuns regler för bisysslor och förtroendeskadlig verksamhet Vallentuna kommuns regler för bisysslor

Läs mer

Granskning av bisysslor

Granskning av bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av bisysslor Peter Aschberg Region Värmland Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfrågor...2 2.3. Metod och

Läs mer

Missiv 1(1) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-09-22 KS/2015:295 Handläggare Eva Jansson Tfn 0142-850 63 Kommunstyrelsen Svar på granskning av bisyssla Bakgrund De förtroendevalda revisorerna

Läs mer

Granskning avseende kommunens rutiner och riktlinjer för bisysslor inom kommunledningens verksamhet

Granskning avseende kommunens rutiner och riktlinjer för bisysslor inom kommunledningens verksamhet Granskning avseende kommunens rutiner och riktlinjer för bisysslor inom kommunledningens verksamhet Härryda kommun Maj 2014 Johan Osbeck, certifierad kommunal revisor Pernilla Lihnell, certifierad kommunal

Läs mer

Revisionsrapport. Anställdas bisysslor. Gotlands kommun 2010-01-28. Ramona Numelin Jonas Eriksson

Revisionsrapport. Anställdas bisysslor. Gotlands kommun 2010-01-28. Ramona Numelin Jonas Eriksson Revisionsrapport Anställdas bisysslor Gotlands kommun 2010-01-28 Ramona Numelin Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning och revisionsfråga...1 3 Avgränsning och metod...2 4

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor

Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Granskning av anställdas bisysslor Hammarö kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfrågor...2 2.3.

Läs mer

Policy för bisysslor

Policy för bisysslor POLICY FÖR BISYSSLOR 1(1) Personalavdelningen Policy för bisysslor Antagen i Kommunfullmäktige 2011-05-31 Dnr KS310-10 020 I denna policy med tillhörande rutiner anger Hedemora kommun gemensamma värderingar

Läs mer

Policy för bisysslor i Torsby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-02 10

Policy för bisysslor i Torsby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-02 10 Datum Diarienummer 2010-03-02 Kst 2009/469.01 Policy för bisysslor i Torsby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-02 10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Definition... 3 2 Otillåtna bisysslor...

Läs mer

Riktlinjer för bisyssla

Riktlinjer för bisyssla Riktlinjer för bisyssla antagen av kommunfullmäktige den 31 januari 2008, 7 Riktlinjen beskriver Halmstads kommuns viljeinriktning att förebygga så att det inte uppstår några tveksamheter mellan medarbetare

Läs mer

Svedala Kommuns 1:41 Författningssamling 1(7)

Svedala Kommuns 1:41 Författningssamling 1(7) Författningssamling 1(7) Policy samt riktlinjer för bisyssla för anställda antagna av kommunfullmäktige 2012-12-10, 169 Gäller från 2012-11-01 DEFINITION Med bisyssla avses varje anställning, uppdrag eller

Läs mer

FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsgivarutskott i Falkenberg. Riktlinjer för bisyssla

FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsgivarutskott i Falkenberg. Riktlinjer för bisyssla Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsgivarutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-02-12 Kommunledningskontaret KanslionhetRn 2014-02- 2 6 13 Riktlinjer för bisyssla Dnr Dpi

Läs mer

I AB definieras och hanteras bisysslor på följande sätt:

I AB definieras och hanteras bisysslor på följande sätt: Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: 2010-07-01 Beslut: KS 154, 2010-06-15 Utvärderad: KS 3, 2012-01-24 1. Bakgrund Med bisyssla avses, i avtalets mening, varje syssla, tillfällig

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor

Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Bert Hedberg Cert. kommunal revisor Granskning av anställdas bisysslor Katrineholms kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning och bakgrund... 3 2.1. Revisionsmetod...

Läs mer

Uppföljning av bisysslor

Uppföljning av bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Sofia Nylund Uppföljning av bisysslor Sollentuna kommun Uppföljning av bisysslor Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning... 3

Läs mer

Bisyssla riktlinje för SLSO

Bisyssla riktlinje för SLSO 1 (5) Bisyssla riktlinje för SLSO Dokumentnamn Gäller fr.o.m Bisyssla riktlinje för SLSO 2014-10-01 Handläggare Godkänd/signatur Ersätter tidigare dokument Lena Grunditz Annika Blomgren 2013-05-29 2 (5)

Läs mer

Kontroll av anställdas bisysslor

Kontroll av anställdas bisysslor Revisionsrapport Kontroll av anställdas bisysslor Landstinget i Östergötland Matti Leskelä Linda Yacoub Eva Andlert, certifierad kommunal revisor 25 Kontroll av anställdas bisysslor Innehållsförteckning

Läs mer

Missiv 1 (2) 2011-06-21 Dnr REV/6/2011

Missiv 1 (2) 2011-06-21 Dnr REV/6/2011 , Jämtlands Läns Landsting Landstingets revisorer Missiv 1 (2) 2011-06-21 Dnr REV/6/2011 Revisionsdirektör Majvor Enström Tfn: 063-147528 Landstingsstyrelsen Granskning av Bisysslor På vårt uppdrag har

Läs mer

Riktlinjer för prövning av bisyssla

Riktlinjer för prövning av bisyssla r för prövning av 2015-11-30 r för prövning av 1 av 7 Innehåll r för prövning av... 3 1 Definition... 3 2 Information... 3 3 Prövning av... 3 3.1 Grundsyn... 3 3.2 Regler... 3 3.2.1 Förtroendeskadliga

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor... 1

Riktlinjer för bisysslor... 1 2008-04-21 Dnr 26-332-2008 Riktlinjer för bisysslor Riktlinjer för bisysslor... 1 Inledning... 1 Tillåtna bisysslor... 2 Otillåtna bisysslor... 2 Arbetsgivaren har skyldighet att informera... 3 Arbetstagaren

Läs mer

Granskning av bisysslor

Granskning av bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Lars Edgren, Sofia Blixtberg Granskning av bisysslor Kungälvs kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Revisionsfrågor och revisionskriterier...

Läs mer

Protokollsutdrag - Personalutvecklingsenheten - Samtliga nämnder, förvaltningar och enheter - Revisorerna

Protokollsutdrag - Personalutvecklingsenheten - Samtliga nämnder, förvaltningar och enheter - Revisorerna PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2003-11-03 LKD 03087 134 Policy vad gäller bisysslor för anställda inom Landstinget Sörmland Bakgrund Riksdagen beslutade under hösten 2001 om ändringar i lagen om offentlig anställning

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Riktlinjer om bisyssla 2011:3 beslutade den 26 september 2011 Innehåll och syfte Dessa riktlinjer innehåller information om bestämmelserna om bisysslor i 7 lagen (1994:260)

Läs mer

Regler för redovisning av bisyssla

Regler för redovisning av bisyssla Regler för redovisning av bisyssla 2013-01-02 Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-18, 8 Diarienummer 509/12 Vad menas med bisyssla? Med bisyssla menas att arbeta extra med uppgifter som inte ingår i anställningen

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor Mullsjö kommun

Riktlinjer för bisysslor Mullsjö kommun Riktlinjer för bisysslor Mullsjö kommun Antagen av kommunfullmäktige 2004-09-28 Reviderad av kommunstyrelsen 2009-08-12, 187. Reviderad av personalutskottet 2012-08-27 Reviderad av kommunstyrelsen 2015-08-12,

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor Sveriges lantbruksuniversitet Dokumentnamn Riktlinjer för bisysslor Beslutsdatum Beslutsfattare Diarienummer 2015-01-19 Rektor SLU.ua.2014.1.1.1-3565 Handläggare Ansvarig avdelning/kansli Dokumenttyp Dan

Läs mer

Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas av Chefsavtalet

Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas av Chefsavtalet Umeå universitet Rektor Regel Dnr 300-3114-12 2013-12-17 Ansvarig enhet: Universitetsledningens kansli Giltighetstid: 5 år Sid 1 (8) Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas

Läs mer

Landstingsanställdas bisysslor

Landstingsanställdas bisysslor Revisionsrapport Landstingsanställdas bisysslor Norrbottens läns landsting Mars 2010 Per Ståhlberg, Certifierad kommunal revisor Carina Olausson, Certifierad kommunal revisor Lotta Ricklander, Revisionskonsult

Läs mer

Bilaga till policy för bisysslor

Bilaga till policy för bisysslor Bilaga till policy för bisysslor Antagen av landstingsstyrelsens personaldelegation 2009-04-16 1/9 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Otillåtna bisysslor... 3 2.1 Förtroendeskadliga bisysslor (LOA

Läs mer

Regler för bisysslor för anställda vid Göteborgs universitet

Regler för bisysslor för anställda vid Göteborgs universitet REGLER Dnr V 2012/56 Regler för bisysslor för anställda vid Göteborgs universitet Publicerad: Beslutsfattare : Handläggare: www.styrdokument.adm.gu.se rektor Hilding Sjödén Beslutsdatum: 2007-01-22. Beslut

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor Motala kommun

Granskning av anställdas bisysslor Motala kommun Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Motala kommun December 2009 Lars Edgren Innehållsförteckning Granskning av anställdas bisysslor... 1 Innehållsförteckning... 1 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Kontroll av anställdas bisysslor

Kontroll av anställdas bisysslor Revisionsrapport Kontroll av anställdas bisysslor Landstinget i Östergötland Matti Leskelä Linda Yacoub Eva Andlert, certifierad kommunal revisor 25 Kontroll av anställdas bisysslor Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av bisysslor. 25 september 2013

Granskning av bisysslor. 25 september 2013 Granskning av bisysslor 25 september 2013 Syfte & revisionsfråga Syfte & Revisionsfråga En förstudie har genomförts som syftat till att ta reda på hur förvaltningarna arbetar med förekomsten av bisysslor,

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.2014.1.1.1-3565 Sakområde: Personal Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Dan Åkhagen Beslutsdatum: 2015-01-19

Läs mer

2014-02-12. Efter genomförd granskning är bedömningen att kommunen inte har ändamålsenliga system och rutiner för att följa upp anställdas bisysslor.

2014-02-12. Efter genomförd granskning är bedömningen att kommunen inte har ändamålsenliga system och rutiner för att följa upp anställdas bisysslor. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsgivarutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-02-12 Faissnbfi kommun K );-utiunl ijkontaret 2014-02- 2 6 12 Dnr Dpi.ö'l Granskning av anställdas

Läs mer

Revisionsrapport. Botkyrka kommun. Anställdas bisysslor. Johan Karlander Richard Vahul

Revisionsrapport. Botkyrka kommun. Anställdas bisysslor. Johan Karlander Richard Vahul Revisionsrapport Anställdas bisysslor Botkyrka kommun Johan Karlander Richard Vahul Augusti 2011 2011-08-25 Johan Karlander Projektledare Jan Nilsson Uppdragsansvarig Namnförtydligande Namnförtydligande

Läs mer

Ånge Fastighets och Industri AB Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Granskning av bisysslor

Ånge Fastighets och Industri AB Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Granskning av bisysslor Revisorerna 1 (1) Ånge Fastighets och Industri AB Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att genomföra en granskning av bisysslor,

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kontroll av anställdas bisysslor. Landstingsstyrelsen tillstyrker landstingsfullmäktige BESLUTA

Revisionsrapport Granskning av kontroll av anställdas bisysslor. Landstingsstyrelsen tillstyrker landstingsfullmäktige BESLUTA Peder Björn 2014-12-16 PROTOKOLLSUTDRAG Landstingsstyrelsen Ärende 7. Revisionsrapport Granskning av kontroll av anställdas bisysslor Landstingsstyrelsen tillstyrker landstingsfullmäktige BESLUTA a t t

Läs mer

Avesta kommun. Bisysslor Revisionsrapport. KPMG AB 2010-12-14 Antal sidor: 12

Avesta kommun. Bisysslor Revisionsrapport. KPMG AB 2010-12-14 Antal sidor: 12 ABCD Avesta kommun Bisysslor Revisionsrapport KPMG AB 2010-12-14 Antal sidor: 12 ABCD Avesta kommun Bisysslor Revisionsrapport 2010-12-14 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentar 1 2. Bakgrund, risk och

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor inom Stockholms läns landsting

Riktlinjer för bisysslor inom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning Anna-Lena Söderström 2007-08-28 LS 0708-0861 Riktlinjer för bisysslor inom Stockholms läns landsting 2 (10) Definition och kategorier av bisysslor m.m. Bisysslor är i princip

Läs mer

Sammanfattning av dokumentet Regler för anställdas bisysslor vid Luleå tekniska universitetet

Sammanfattning av dokumentet Regler för anställdas bisysslor vid Luleå tekniska universitetet Bilaga, Rektors beslut nr 159-06, 2006-11-07 Sammanfattning av dokumentet Regler för anställdas bisysslor vid Luleå tekniska universitetet Dokumentets syfte Universitetets syn på bisysslor Vad är bisyssla?

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor Mjölby kommun

Granskning av anställdas bisysslor Mjölby kommun Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Mjölby kommun 2010-04-20 Lars Edgren Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1. Sammanfattande bedömning... 2 2. Bakgrund... 3 3. Syfte revisionsfrågor...

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning

Uppföljning av tidigare granskning Uppföljning av tidigare granskning Härnösands kommun Maj 2015 Innehåll Sammanfattning 1 Uppdrag och bakgrund 1 Revisionsfråga 1 Revisionskriterier 1 Svar på revisionsfrågan 1 1. Inledning 2 Uppdrag och

Läs mer

Svar på revisorernas granskning av förekomst av bisysslor

Svar på revisorernas granskning av förekomst av bisysslor BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2013-01-28 Sida 1 (3) Personalenhet Dnr LD12/03031 Uppdnr 397 2013-01-14 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-01-28 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Linda Yacoub. September 2012

Linda Yacoub. September 2012 Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Linda Yacoub September 2012 Tyresö kommun 2012-09-05 Linda Yacoub Projektledare Jan Nilsson Uppdragsledare Innehållsförteckning 1. Sammanfattaning...

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor Falkenbergs kommun

Granskning av anställdas bisysslor Falkenbergs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Lars Edgren, Sofia Blixtberg Granskning av anställdas bisysslor Falkenbergs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Revisionsfråga och kontrollmål...

Läs mer

Svedala kommun. Bisysslor Revisionsrapport. KPMG AB 2012-05-24 Antal sidor: 10

Svedala kommun. Bisysslor Revisionsrapport. KPMG AB 2012-05-24 Antal sidor: 10 KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentar 1 2. Bakgrund, risk och väsentlighet 3 3. Syfte 3 4. Metod, avgränsning och genomförande 3 5. Noteringar från granskningen 4 5.1 Förekommer

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2016-05-24 Blad 9 Ksau 78 Dnr 214/2016-008 Riktlinjer för bisysslor Kommunstyrelseförvaltningen har av kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer gällande bisysslor vid Luleå tekniska universitet

Riktlinjer gällande bisysslor vid Luleå tekniska universitet Riktlinjer gällande bisysslor vid Luleå tekniska universitet 1. Inledning I Luleå tekniska universitets (LTU) uppdrag ingår att samverka med såväl näringslivet som samhället i övrigt. Många lärare, forskare

Läs mer

Bisysslor. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Bisysslor. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Bisysslor Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV72 2(12) Sammanfattning Landstingets revisorer granskade senast under 2008 och 2011 förekomsten av bisysslor inom landstinget. Den första

Läs mer

Svar på revisorernas granskning av förekomst av bisysslor

Svar på revisorernas granskning av förekomst av bisysslor I II ~ Landstinget DALARNA Persona/enhet ~JLAGA AU ~ 17A Datum 2013-01-14 1 (3) Dnr LD12103031 Uppdnr 397 2013-01-14 2013-01-28 Landstingsstyrelsen Svar på revisorernas granskning av förekomst av bisysslor

Läs mer

Svar på revisorernas granskning av förekomst av bisysslor. Landstingsstyrelsen: 1. Yttrandet till revisorerna enligt bilaga c) godkänns.

Svar på revisorernas granskning av förekomst av bisysslor. Landstingsstyrelsen: 1. Yttrandet till revisorerna enligt bilaga c) godkänns. I II ~, Landstinget DALARNA Personalen het g()~, BESLUTSUND~~AG -() lss 1'1-1l_ ~I TT Datum 2013-01-28 1 (3) Dnr LD12/03031 Uppdnr 397 2013-01-14 s arbetsutskott 2013-01-28 Svar på revisorernas granskning

Läs mer

Ärendet behandlades. Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls.

Ärendet behandlades. Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls. 1 PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-11-27 LS-LED07-567 100 Policy för bisyssla i landstinget. Revidering Ärendet behandlades. Landstingsfullmäktiges beslut Landstingsstyrelsens förslag bifölls. Yttrande Göte

Läs mer

BESLUT Dnr HS 2015/678

BESLUT Dnr HS 2015/678 HÖGSKOLAN I SKÖVDE Rektor BESLUT 2015-10-06 Dnr HS 2015/678 Riktlinjer för bisysslor Jag beslutar härmed om revidering av dokumentsnamn från Föreskrifter bisysslor, Dnr HS 2014/464 till Riktlinjer för

Läs mer

Granskning av landstingets kontroll av bisysslor

Granskning av landstingets kontroll av bisysslor Granskning av landstingets kontroll av bisysslor Rapport nr 6/2012 November 2012 Monika Norlin, revisionskontoret Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 1. Bakgrund... 5 2.

Läs mer

Arboga kommun. Bisysslor Revisionsrapport. KPMG AB 2014-02-28 Antal sidor: 12

Arboga kommun. Bisysslor Revisionsrapport. KPMG AB 2014-02-28 Antal sidor: 12 KPMG AB Antal sidor: 12 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentar 1 2. Bakgrund, risk och väsentlighet 3 3. Syfte 3 4. Metod, avgränsning och genomförande 3 5. Noteringar från granskningen 4 5.1 Förekommer

Läs mer

ANMÄLNINGSBLANKETT FÖR REDOVISNING AV BISYSSLOR FÖR ANSTÄLLDA VID MALMÖ HÖGSKOLA. Anställd som vid (område)

ANMÄLNINGSBLANKETT FÖR REDOVISNING AV BISYSSLOR FÖR ANSTÄLLDA VID MALMÖ HÖGSKOLA. Anställd som vid (område) 1(5) ANMÄLNINGSBLANKETT FÖR REDOVISNING AV BISYSSLOR FÖR ANSTÄLLDA VID MALMÖ HÖGSKOLA Namn Personnummer Anställd som vid (område) Anställningsgrad: % ÖVRIGA BISYSSLOR, DVS BISYSSLOR SOM INTE ÄR ATT HÄNFÖRA

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 15 (42) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 mars 2013 10 Paragraf Diarienummer KS-2012/754.112 Riktlinjer för bisysslor Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv

Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv Revisorerna 2014-11-19 1 (1) Styrelsen i Ånge Fastighets- & Industri AB Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv KPMG har på uppdrag

Läs mer

Uppföljande granskning av rutiner för bisysslor

Uppföljande granskning av rutiner för bisysslor RevisionsPM Uppföljande granskning av rutiner för bisysslor Kristianstad kommun November 2009 Mattias Haraldsson, revisionskonsult Anna Eriksson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor vid KMH

Riktlinjer för bisysslor vid KMH Riktlinjer Personalenheten 2015-05-05 Maria Wennerström Dnr 15/373 Personalchef Riktlinjer för bisysslor vid KMH Dessa riktlinjer för bisysslor omfattar alla anställda såväl lärare som teknisk/administrativ

Läs mer