Ändring av riktlinjer för äldreomsorgsnämnden (HKF 7530) avseende den nya regleringen i 4 kap 1 b SoL om parboendegaranti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ändring av riktlinjer för äldreomsorgsnämnden (HKF 7530) avseende den nya regleringen i 4 kap 1 b SoL om parboendegaranti"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (3) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Ändring av riktlinjer för äldreomsorgsnämnden (HKF 7530) avseende den nya regleringen i 4 kap 1 b SoL om parboendegaranti Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Punkten i gällande riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun (HKF 7530) ska ha den ändrade lydelse som föreslagits av äldreomsorgsnämnden och som framgår av bilaga 3 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterad den 23 april Punkten i riktlinjerna inom äldreomsorgen i Huddinge kommun (HKF 7530) upphävs. 3. Kommunfullmäktige uppdrar åt äldreomsorgsnämnden att för framtiden besluta om riktlinjer för nämnden. Sammanfattning Kommunfullmäktige beslöt den 10 oktober 2011 att införa en parboendegaranti inom äldreomsorgen i Huddinge kommun. Vidare beslöts att berörda avsnitt i HKF 7530 Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun skulle ändras. De delar av riktlinjerna som är aktuella i föreliggande ärende är punkterna och ; se vänstra kolumnen i bilaga 3 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 23 april Äldreomsorgsnämnden beslöt den 21 mars 2013 följande: 1. Äldreomsorgsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till riktlinje avseende den nya regleringen i 4 kap 1 b SoL om parboendegaranti. 2. Äldreomsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till ändringar i Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun, HKF Äldreomsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om att ändra HKF Den del av beslutet, om vilket kommunfullmäktige nu föreslås besluta, avser ändringar av HKF Dels föreslås rubriken och texten under punkten POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB HUDDINGE

2 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (3) i riktlinjerna få en ny lydelse; se den högra kolumnen i bilaga 3 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 23 april Vidare föreslås att punkten utgår ur riktlinjerna. Sistnämnda bestämmelse framgår även den av nyssnämnda bilaga till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande. Bakgrunden till äldreomsorgsnämndens förslag är följande nya bestämmelse i 4 kap. socialtjänstlagen: 1 b För den som har beviljats eller beviljas bistånd i form av boende i en sådan särskild boendeform som avses i 5 kap. 5, ska det ingå i en skälig levnadsnivå att kunna sammanbo med make eller sambo. Detta gäller under förutsättning att paret varaktigt har sammanbott eller, om den ena parten redan bor i ett sådant boende, att paret dessförinnan varaktigt har sammanbott. Första stycket gäller oavsett om maken eller sambon har behov av boende i särskild boendeform. Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslöt den 10 oktober 2011, 195 följande: 1. Parboendegaranti införs inom äldreomsorgen i Huddinge kommun. 2. Berörda avsnitt i HKF 7530 Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun ändras i enlighet med äldreomsorgsnämndens förslag, bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande. Den del av riktlinjerna inom äldreomsorgen som nu är aktuella framgår av bilaga 3 till detta tjänsteutlåtande. Parboendegarantin skulle göra det möjligt för äldre par att leva tillsammans på kommunens särskilda boenden. Från och med den 1 november 2012 infördes den regel i 4 kap. 1 b socialtjänstlagen som finns intagen under sammanfattningen i detta tjänsteutlåtande. Mot bakgrund av den nya bestämmelsen föreslår äldreomsorgsnämnden att punkterna samt i gällande riktlinjer, om vilka kommunfullmäktige beslutade den 10 oktober 2011, ska utgå. Vidare föreslår äldreomsorgsnämnden att punkten får den nya rubriken Parboendegaranti och med följande text: För den som har beviljats eller beviljas boende i en särskild boendeform för äldre personer ska det ingå i en skälig levnadsnivå att kunna fortsätta att sammanbo med sin make eller sambo

3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (3) oavsett om den medföljande maken eller sambon har behov av att bo i ett sådant boende. Detta ska gälla under förutsättning att paret dessförinnan varaktigt har sammanbott eller, om den ena parten redan bor i ett särskilt boende, att paret dessförinnan varaktigt har sammanbott. Förvaltningens synpunkter Den text, som föreslås införas under punkten är inte ordagrant en kopia av den text som finns i 4 kap. 1 b socialtjänstlagen. Det sakliga innehållet är i stort sett identiskt med angivet lagrum. Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra mot förslaget i denna del. Inte heller finns något att erinra mot förslaget om att punkten ska utgå ur riktlinjerna. När det gäller de aktuella riktlinjerna föreslår kommunstyrelsens förvaltning att äldreomsorgsnämnden i fortsättningen själv får uppgift att besluta om dessa. Vesna Jovic Kommundirektör Toralf Nilsson Administrativ direktör Per-Erik Björkbacka Kommunjurist Bilagor 1. Äldreomsorgsnämndens beslut den 21 mars 2013, Social- och äldreomsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 12 februari 2013 med därtill hörande bilagor 3. Punkterna och i gällande riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun (HKF 7530) samt äldreomsorgsnämndens förslag till ny lydelse av punkten Beslutet delges Äldreomsorgsnämnden HKF 7530

4 ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Äldreomsorgsnämnden 21 mars Paragraf Diarienummer AN-2013/ Tillägg i riktlinjer för äldreomsorgsnämnden avseende den nya regleringen i 4 kap 1 b SoL om parboendegaranti Äldreomsorgsnämndens beslut 1. Äldreomsorgsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till riktlinje avseende den nya regleringen i 4 kap 1 b SoL om parboendegaranti. 2. Äldreomsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till ändringar i Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun, HKF Äldreomsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om att ändra HKF Sammanfattning I november 2012 kom rätten till parboende att regleras i socialtjänstlagen (SoL). I Huddinge kommun har det enligt Riktlinjer inom äldreomsorgen sedan hösten 2011 varit möjligt att, under vissa förutsättningar, erhålla parboende. Då de nya bestämmelserna i SoL skiljer sig från nämndens riktlinjer så måste riktlinjerna ändras. Av förslaget till ändring av riktlinjerna framgår bland annat att ett beslut på parboende är överklagbart, att kommunen ej ansvarar för hälso- och sjukvård till den medflyttande samt att besittningsrätten avtalas bort och att ett sådant avtal upprättas som en ansökan till Hyresnämnden. Beslutet delges Kommunstyrelsen

5 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA AN-2013/ (4) HANDLÄGGARE Niklasson, Jon Äldreomsorgsnämnden Tillägg i riktlinjer för Äldreomsorgsnämnden avseende den nya regleringen i 4 kap 1 b SoL om parboendegaranti Förslag till beslut 1. Äldreomsorgsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till riktlinje avseende den nya regleringen i 4 kap 1 b SoL om parboendegaranti. 2. Äldreomsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till ändringar i Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun, HKF Äldreomsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om att ändra HKF Sammanfattning I november 2012 kom rätten till parboende att regleras i socialtjänstlagen (SoL). I Huddinge kommun har det enligt riktlinjerna inom äldreomsorgen sedan hösten 2011 varit möjligt att, under vissa förutsättningar, erhålla parboende. Då de nya bestämmelserna i SoL skiljer sig från nämndens riktlinjer så måste riktlinjerna ändras. Av förslaget till ändring av riktlinjerna framgår bland annat att ett beslut på parboende är överklagbart, att kommunen ej ansvarar för hälso- och sjukvård till den medflyttande samt att besittningsrätten avtalas bort och att ett sådant avtal upprättas som en ansökan till Hyresnämnden. Beskrivning av ärendet Sedan december 2011 har det, enligt Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun HKF 7530, varit möjligt för make/maka eller registrerad partner till person med beslut på särskilt boende att följa med och sammanbo på boendet. Den medföljande personen har då fått ett beslut enligt 4 kap 2 SoL om parboende samtidigt som den andra personen har haft ett reguljärt beslut på särskilt boende enligt 4 kap 1 SoL. Den första november 2012 trädde en ny bestämmelse SoL i kraft. Regleringen som återfinns i 4 kap 1 b SoL fastslår att den som har beviljats eller beviljas bistånd i form av särskilt boende som avses i 5 kap 5 SoL ska kunna POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1, plan 5 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

6 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA AN-2013/ (4) sammanbo med sin make eller sambo. Rätten gäller under förutsättning att paret varaktigt har sammanbott eller, om den ena parten redan bor i ett sådant boende, att paret dessförinnan varaktigt har sammanbott. I samband med den nya regleringen avseende parboende i 4 kap 1 b SoL så har de gamla lydelserna i Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun HKF 7530 om inflyttning parboende blivit ej längre tillämpbara. Med anledning härav föreslår förvaltningen att de tidigare lydelserna i riktlinjerna med rubrikerna samt utgår och ersätts med en ny rubrik innehållandes en ny lydelse i linje med den gällande lagstiftningen. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har i ett cirkulär informerat om den nya bestämmelsen enligt SoL. En stor del av texten i förevarande tjänsteutlåtande är hämtat från nämnda cirkulär. Under rubriken förvaltningens synpunkter presenteras förslaget på ny lydelse till rubriken i Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun HKF Förvaltningens synpunkter Förvaltningen önskar att texten under förevarande överskrift i detta tjänsteutlåtande ska infogas i Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun HKF 7530 med rubriken Parboendegaranti. Förvaltningen önskar vidare att de tidigare rubrikerna samt ska utgå Parboendegaranti För den som har beviljats eller beviljas boende i en särskild boendeform för äldre personer ska det ingå i en skälig levnadsnivå att kunna fortsätta att sammanbo med sin make eller sambo oavsett om den medföljande maken eller sambon har behov av att bo i ett sådant boende. Detta ska gälla under förutsättning att paret dessförinnan varaktigt har sammanbott eller, om den ena parten redan bor i ett särskilt boende, att paret dessförinnan varaktigt har sammanbott. Beslut på särskilt boende där den berättigades make/maka/sambo följer med som sammanboende fattas enligt 4 kap 1 SoL med stöd av 4 kap 1 b SoL som särskilt boende med parboende. Observera att det enbart är den person som har eller ska beviljas särskilt boende som ansöker om att få sammanbo i särskilt boende. Den medföljande personen erhåller inget eget beslut på sammanboende. Om det föreligger behov skulle den medföljande personen däremot kunna ha ett eget biståndsbeslut på exempelvis hjälp i hemmet, dock inget beslut på sammanboende då ett sådant beslut endast kan beviljas personen som har eller som ska få beslut på särskilt boende. Om båda

7 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA AN-2013/ (4) personerna har behov av särskilt boende behöver ingen ansökan om sammanboende göras utan det blir då en verkställighetsfråga att (när båda parter så önskar) erbjuda särskilt boende där de båda kan sammanbo. Uttrycket varaktigt sammanbott markerar att det inte kan vara fråga om en samlevnad av kortvarigare karaktär. Någon bestämd tidsrymd fastställs dock inte, utan detta ska avgöras efter en helhetsbedömning i det enskilda fallet. Det finns olika faktorer som kan vägas in och påverka bedömningen som t.ex. om det finns en gemensam permanentbostad och ett gemensamt hushåll och om paret har en gemensam folkbokföringsadress. Enligt förarbetena finns inga skäl att exakt försöka ange hur boendet ska vara utformat mer än att det ska motsvara en skälig levnadsnivå. Parboende måste alltid vara ett frivilligt val och det är viktigt att båda parters vilja noga utreds. Det ska vara möjligt att provbo i tre månader och det är därför viktigt att den som inte har behov av särskilt boende behåller sin ordinarie bostad, åtminstone under den inledande tremånadersperioden. Regler för dokumentation under genomförande av beslutande av stödinsatser avser inte den medflyttande personen. Däremot kan den medflyttande i vissa situationer behöva omnämnas i den andra personens dokumentation. Om den medflyttande personen har egna beslutade biståndsinsatser som utförs i det särskilda boendet så sker dokumentation i den medflyttandes egen personakt. Tidigare har kommuner, enligt 18 Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), haft ansvar för att personer som bott på särskilda boenden enligt SoL ska få erbjudas en god hälso- och sjukvård. Bestämmelsen har nu ändrats till att enbart omfatta personer som efter beslut av kommunen bor på särskilt boende. Förevarande förändring innebär att kommunen fortfarande har sjukvårdsansvar för personer med beslut på särskilt boende medan kommunen ej har ett dylikt ansvar för personer som enbart är medföljande och sammanboende med den särskilt boendeberättigade. Sjukvårdsansvaret för dessa personer som enbart är medföljande och sammanboende åligger istället landstinget. Beslutet om att få sammanbo i ett särskilt boende utgör enligt förarbetena ett biståndsbeslut (enligt 4 kap 1 SoL) och kan därför överklagas enligt 16 kap 3 SoL. Den som är part i ett (besluts)ärende kan med stöd av förvaltningslagen alltid överklaga ett beslut som går denne emot. Part i ett ärende om att få sammanbo i ett särskilt boende är endast den person som har eller ska beviljas särskilt boende. Någon överklagningsrätt för den som vill följa med som sammanboende tillkommer ej.

8 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA AN-2013/ (4) Hyresnivåerna i ett särskilt boende har tidigare fastställts genom den hyressättningsmodell som infördes i februari 2009 och årliga hyreshöjningar sker enligt förhandling med hyresgästföreningen. Denna modell innebär oförändrade hyresnivåer vid ett parboende. Den medföljande personen erhåller inget eget kontrakt för den bostad som gäller sammanboende. Lägenheterna anvisas fortsättningsvis efter bistånd enligt SoL. Den som anvisats lägenheten enligt SoL erhåller ett hyreskontrakt och debiteras hyra enligt kontraktet på samma sätt som tidigare. I de fall de boende har ensam dispositionsrätt till en permanentbostad och hyra betalas för boendet är 12 kap Jordabalken (hyreslagen) tillämplig. Detta gäller även, när ovan nämnda kriterier är uppfyllda, i fråga om särskilt boende enligt SoL. Detta innebär vidare att situationer kan uppstå, exempelvis om personen med beslut på särskilt boende skulle avlida, där den sammanboende personen kan bo kvar på det särskilda boendet fastän personen ej har beslut eller behov av särskilt boende. Resultatet blir då att en plats på särskilt boende upptas av en person som ej har rätt till platsen. För att undvika att nämnda förhållande skulle kunna uppstå bör besittningsrätten helt sonika avtalas bort. Ett sådant avtal ska upprättas i form av en ansökan till Hyresnämnden underskrivet av personen med beslut på särskilt boende samt underskrivet av dennes make, maka eller sambo. I det fall biståndsbeslut saknas för den sammanboende personen tas avgifter för mat samt eventuell service och eller omsorg ut enligt självkostnadsprincipen med tillägg för mervärdesskatt. Har den sammanboende personen ett biståndsbeslut tas avgift ut enligt gällande äldreomsorgstaxa. Britt-Marie Karlén Förvaltningschef Jon Niklasson Verksamhetsjurist Bilagor 1. Sveriges Kommuner och Landsting cirkulär 12:51 2. Överenskommelse om avstående från besittningsskydd - bostad Beslutet delges Kommunstyrelsen

9 Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulämr: Diarienr: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Datum: Mottagare: Rubrik: Bilagor: 12:51 12/5803 Emma Everitt Anna Lilja Qvarlander Avdelningen för vård- och omsorg Sektionen för vård- och socialtjänst Kommunstyrelse Socialnämnd eller motsv, Äldre- och handikappnämnd Utvidgad parbogaranti Bilaga 1. Förslag till bilaga till hyreskontrakt i parboendefall Bilaga 2. Förslag till bilaga till hyreskontrakt i parboendefall vid eget boende i nära anslutning

10 Sveriges Kommuner och landsting (5) CIRKULÄR 12:51 Avdelningen för vård- och omsorg Sektionen för vård- och socialtjänst Emma Everitt Anna Lilja Qvarlander Utvidgad parbogaranti I detta cirkulär informeras om nya bestämmelser i socialtjänstlagen (200 l :453) om rätten att fortsätta sammanbo oavsett om den enes behov kräver boende i särskild boendeform. Att fortsätta bo tillsammans ska ingå i en skälig levnadsnivå. Cirkuläret behandlar också ett förtydligande i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Lagförslagen träder i kraft den l november Texten bygger på regeringens proposition 201l/12:147. Lagändringarna 4 kap. 1 b SoL För den som har beviljats eller beviljas bistånd iform av boende i en sådan särskild boendeform som avses i 5 kap. 5, ska det ingå i en skälig levnadsnivå att kunna sammanbo med make eller sambo. Detta gäller under förutsättning att paret varaktigt har sammanbott eller, om den ena parten redan bor i ett sådant boende, att paret dessförinnan varaktigt har sammanbott. Första stycket gäller oavsett om maken eller sambon har behov av boende i särskild boendeform. 18 första stycket HSL Varje kommun ska erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som efter beslut av kommunen bor i en sådan boendeform eller bostad som avses i 5 kap. 5 andra stycket, 5 kap. 7 tredje stycket eller 7 kap. 1 första stycket 2 socialtjänstlagen (2001:453). Varje kommun ska även i samband med dagverksamhet, som omfattas av 3 kap. 6 socialtjänstlagen, erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som vistas där. Skälig levnadsnivå att få bo tillsammans För den som har beviljats eller beviljas boende i en särskild boendeform får äldre personer ska det ingå i en skälig levnadsnivå att kunna fortsätta att sammanbo med sin make eller sambo oavsett om maken eller sambon har behov av att bo i ett sådant boende. Detta ska gälla under förutsättning att paret dessförinnan varaktigt har Sveriges Kommuner och Landsting Post: Stockholm, Besök: Homsgatan 20 Tfn: växel , Fax: Org nr: ,

11 Sveriges Kommuner och Landsting CIRKULÄR 12: (5) sammanbott eller, om den ena parten redan bor i ett särskilt boende, att paret dessförinnan varaktigt har sammanbott. I propositionen betonas att det kan finnas andra personer och par som vill flytta samman i ett särskilt boende och som kan ha rätt till det även om de inte uppfyller villkoren i bestämmelsen. I sådana fall är det, liksom före lagändringen, socialnämndens ansvar att bedöma vad som i det individuella fallet ska ingå i en skälig levnadsnivå for den som behöver bo i ett särskilt boende. Vid avslag kan besluten överklagas till och avgöras av förvaltningsdomstol. Varaktigt sammanbott Utttycket varaktigt sammanbott markerar att det inte kan vara fråga om en samlevnad av kortvarigare karaktär. Någon bestämd tidsrymd fastställs dock inte, utan detta ska avgöras efter en helhetsbedömning i det enskilda fallet. Det finns olika faktorer som kan vägas in och påverka bedömningen som t.ex. om det finns en gemensam permanentbostad och ett gemensamt hushåll och om paret har en gemensam fo lkbokföringsadress. Utformning av bostaden Enligt propositionen finns inga skäl att exakt försöka ange hur boendet ska vara utformat mer än att det ska motsvara en skälig levnadsnivå, att makar och sambor ska känna att de sammanbor och att det så långt som det är möjligt ska motsvara de önskemål som sökanden har. Den sökande kan således inte kräva att boendet utfolmas på ett visst sätt. Sveriges Kommuner och Landsting kan förmedla kontakt med kommuner som sedan tidigare infört parbogaranti för exempel på hur utformning kan göras. Möjlighet att provbo Att bo tillsammans måste alltid var ett frivilligt val och det är viktigt att socialnämnden noga utreder båda parters vilja. Det måste också vara möjligt att kunna provbo och sedan ha rätt att ändra sig. Om möjligheten finns kan det därför vara lämpligt att den som inte har behov av särskilt boende behåller sin ordinarie bostad. Vad gäller makarnas/sambornas ekonomiska förhållanden och möjligheten att hyra ut i andra hand framhålls i propositionen att det inte utgör någon skillnad från tidigare då makar också tvingades betala dubbla hyror, när endast den ena parten bodde i särskilt boende. Den medflyttandes rätt till insatser Ett beslut att bevilja medboende innebär inte att den medflyttande har beviljats några insatser. Personen får klara sig på egen hand på samma sätt som om personen skulle bo i ett eget boende. Det gäller såväl matlagning som tvätt och städning m.m. såvida man inte kommer överens om och avtalar något annat. Exempelvis kan man komma

12 Sveriges Kommuner och Landsting CIRKULÄR 12: (6) överens om att en kostavgift ska tas ut. Om den medflyttande har behov av insatser ska hon/han själv ansöka om bistånd. Dokumentation Regler för dokumentation under genomförande av beslutade stödinsatser avser inte den medflyttande personen. Om den medflyttande har egna beslutade biståndsinsatser som utförs i det särskilda boendet så sker dokumentation i en egen personakt. Däremot kan den medflyttande i vissa situationer behöva omnämnas i den andra personens dokumentation. Motsvaranden tillämpning gäller även för individuell plan enligt 2 kap. 7 socialtjänstlagen och 3 f hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Överklagande Beslutet om att få sammanbo i ett särskilt boende utgör enligt förarbetena ett biståndsbeslut och kan därför överklagas enligt 16 kap. 3 SoL. Ett beslut kan enligt 22 förvaltningslagen (1986:223) överklagas av den som beslutet angår om det har gått honom eller henne emot. Den som är part i ärendet kan därför alltid överklaga ett beslut som går denne emot. Part i ett ärende om att få sammanbo i ett särskilt boende är endast den person som har eller ska beviljas särskilt boende. Huruvida ett beslut om att inte bevilja sammanboende i särskilt boende också kan anses angå den medflyttande på ett sådant sätt att även denne är behörig att överklaga är inte helt klart. Med tanke på att ett beslut om sammanbonde endast kan komma till stånd med den biståndsberättigades samtycke torde rätten att överklaga endast tillkomma denne. Rättigheter för medflyttande vid dödsfall Vilka rättigheter den medflyttande parten har i samband med dödsfall för den make/maka eller sambo som har bistånd i form av särskilt boende regleras inte i detalj. Boendesituationen måste lösas i samförstånd med efterlevande part men det är viktigt att den personen redan från början är införstådd med vad som gäller. Hyresförhållande och Besittningsrätt I de fall de boende har ensam dispositionsrätt till en permanentbostad och hyra betalas för boendet är hyreslagen (12 kap. jordabalken) tillämplig även i fråga om boenden som tillhandahålls med stöd av SOL och LSS. Detta innebär också att det vanligen föreligger ett direkt besittningsskydd, vilket innebär att en hyresgäst som regel har rätt till förlängning av hyreskontraktet även om det sägs upp till upphörande. Besittningsskyddet gäller direkt från hyresavtalets första dag, utom om hyresavtalet avser upplåtelse i andra hand av lägenhet i dess helhet och hyresförhållandet upphör innan det har varat längre än två år i följd. Observera dock att en andrahandshyresgäst får besittningsskydd direkt vid upplåtelsen i de fall upplåtaren har hyrt lägenheten tillsammans med minst två andra lägenheter för att hyra ut dem i andra hand, s.k. blockhyra, vilket är vanligt när det gäller särskilda boendeformer.

13 Sveriges Kommuner och Landsting CIRKULÄR 12: (5) I fråga om sammanboende maka/make eller sambo, så har de i normalfallet rätt att överta en gemensam lägenhet efter separation eller dödsfall, även om de inte tillhör den kategori som har rätt till boendet. Eftersom den kvarboende hyresgästen också har besittningsrätt till lägenheten kommer hyresavtalet i normalfallet också att förlängas även om uppsägning sker från kommunens sida. Kommunernas utbud av lämpliga lägenheter for parboende torde vara begränsat. I de flesta fall då en hyresgästs behov aven lägenhet för parboende av något skäl upphör, så kan det föreligga ett intresse från kommunens sida att kunna använda lägenheten får andra personer med behov av parboende. Vanligen bör en sådan situation kunna lösas i samförstånd mellan parterna, särskilt om kommunen redan vid upplåtelsen av en lägenhet for parboende avtalat om att upplåtelsen avser ett kategoriboende och vad som ska gälla om behovet aven sådan lägenhet upphör. När ett hyresavtal tecknas bör därför en bilaga bifogas till hyresavtalet som preciserar att det är fråga om ett särskilt kategoriboende och att avtalet kan komma att sägas upp får det fall hyresgästen inte tillhör kategorin eller inte är i behov av bostad får parboende, se exempel: bilaga 1. Är det undantagsvis fråga om att maka/make eller sambo inom ramen för en parbogaranti erhållit en helt egen lägenhet som är skild från, men som ligger i anslutning till, den biståndsberättigade makans/makens eller sambons bostad behöver kontraktsbilagan utformas med hänsyn därtill, se exempel: bilaga 2. I vissa fall kommer parterna dock inte att kunna komma överens. För att få tillgång till lägenheten i ett sådant fall måste kommunen säga upp hyresgästen får avflyttning till hyrestidens utgång och - om hyresgästen inte flyttar - senast en månad efter hyrestidens utgång överlämna tvisten till hyresnämnden får prövning. Hyresnämnden får sedan göra en prövning om det föreligger något skäl för att bryta hyresgästens besittningsskydd i det enskilda fallet. En kontraktsbilaga enligt ovan innebär inte att besittningsskyddet avtalas bort, men det innebär att parterna är överens om att det är fråga om ett kategoriboende och denna omständighet kommer att väga tungt vid en eventuell förlängningstvist i hyresnämnden. För att det inte ska anses vara oskäligt gentemot hyresgästen att avtalet upphör bör kommunen normalt erbjuda ett annat boende eller en annan vårdform. Besittningsskyddet kan också avstås av hyresgästen. Ett sådant avstående ska vara skriftligt och upprättat i särskild handling. Överenskommelsen kan göras villkorlig, t.ex. avse viss omständighet eller begränsas till viss tid. Maka/make eller sambo som ska bo i lägenheten ska godkänna avståendet. Slutligen ska hyresnämnden också godkänna avståendet om det görs innan hyresfårhållandet inletts. I avvaktan på nämndens godkännande är hyresavtalet endast preliminärt. Enklast är att använda den blankett som hyresnämnden tillhandahåller på sin hems ida (

14 Sveriges Kommuner och Landsting CIRKULÄR 12: (5) Har hyresgästen avstått från sitt besittningsskydd kan hyresvärden säga upp hyresgästen får avflyttning till hyrestidens utgång, normalt med tre månaders uppsägningstid, och hyresgästen har då ingen rätt att få kontraktet förlängt utan måste flytta utan någon prövning i hyresnämnden. Förfarandet med avstående av besittningsskydd är något omständligare då det kräver hyresnämndens godkännande och det är inte heller självklart att hyresnämnden i dessa fall kommer att godkänna gjorda avståenden. Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård gäller bara den som har beslut om insatsen särskilt boende A_.. _n--"- d_ri~ngen i hälso- och sjukvårds lagen innebär i praktiken inte någon förändring utan är tänkt att förtydliga att kommunernas ansvar får hälso- och sjukvård endast omfattar dem som efter beslut av kommunen har beviljats insatsen särskilt boende. Övrigt Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Emma Everitt tfn , epost och av Pär Ödman, Avdelningen får juridik tfn , epost Frågor om hyresförhållanden och besittningsrätt besvaras av Olof Moberg, Avdelningen får juridik tfn , epost Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård- och omsorg Sektionen för vård- och socialtjänst Sabina Wikgren Orstam Emma Everitt

15

16

17 Bilaga 3 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande (KS 2013/ ) Punkterna och i gällande riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun (HKF 7530) samt äldreomsorgsnämndens förslag till ny lydelse av punkten Gällande lydelse Inflyttning parboende När endast den ene av två äldre makar, par eller registrerade partners med stöd av 4 kap. 1 SoL, ska, om den andra maka, make eller motsvarande begär det, ansökan för denne/denna om inflyttning till samma vårdoch omsorgsboende beviljas med stöd av 4 kap. 2 SoL Inflyttning parboende När endast den ene av två äldre makar, sambor eller registrerade partners med stöd av 4 kap. 1 SoL kan beviljas boende i en sådan särskild boendeform som avses i 5 kap. 5 SoL, ska, om den andra maken/makan, sambon eller registrerade partnern begär det, ansökan för denne/denna om inflyttning till samma vård- och omsorgsboende beviljas med stöd av 4 kap. 2 SoL. Äldreomsorgsnämnden förslag Parboendegaranti För den som har beviljats eller beviljas boende i en särskild boendeform för äldre personer ska det ingå i en skälig levnadsnivå att kunna fortsätta att sammanbo med sin make eller sambo oavsett om den medföljande maken eller sambon har behov av att bo i ett sådant boende. Detta ska gälla under förutsättning att paret dessförinnan varaktigt har sammanbott eller, om den ena parten redan bor i ett särskilt boende, att paret dessförinnan varaktigt har sammanbott. Utgår Den medföljande ska erbjudas en god hälsooch sjukvård på boendet, men kan också välja att fortsätta ha kontakt med sin vårdcentral. Beslut om service stöd och omvårdnad till denna grupp hanteras på samma sätt som för äldre som ansöker om hemtjänst, enligt 4 kap. 1 SoL. Avgift för mat och hyra, samt eventuell service och eller omsorg, tas ut enligt gällande taxa. Den som inte tillhör äldreomsorgsnämndens målgrupp ska inte omfattas av denna möjlighet till inflyttning till samma vård- och omsorgsboende med stöd av 4 kap. 2 SoL.

CIRKULÄR 12:51. Utvidgad parbogaranti. Lagändringarna. Skälig levnadsnivå att få bo tillsammans. Sveriges 1(5) 2012-11-01.

CIRKULÄR 12:51. Utvidgad parbogaranti. Lagändringarna. Skälig levnadsnivå att få bo tillsammans. Sveriges 1(5) 2012-11-01. T Sveriges 1(5) 2012-11-01 och Landsting CIRKULÄR 12:51 Avdelningen för vård- och omsorg Sektionen för vård- och socialtjänst Emma Everitt Anna Lilja Qvarlander Utvidgad parbogaranti 1 detta cirkulär informeras

Läs mer

Handläggare Inga-Lena Palmgren 08-523 038 60 inaa-lena.~alrnarenqsodertalie.se

Handläggare Inga-Lena Palmgren 08-523 038 60 inaa-lena.~alrnarenqsodertalie.se Södertälje kommun 2012-11-15 Tjänsteskrivelse Social- och omsorgskontoret Handläggare Inga-Lena Palmgren 08-523 038 60 inaa-lena.~alrnarenqsodertalie.se Äldreomsorgsnämnden Kommundelsnämnderna Ratten att

Läs mer

Tillägg i riktlinjer för äldreomsorgsnämnden avseende nya regleringen i 4 kap 1 b SoL om parboendegaranti

Tillägg i riktlinjer för äldreomsorgsnämnden avseende nya regleringen i 4 kap 1 b SoL om parboendegaranti KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 maj 2013 16 Paragraf Diarienummer KS-2013/465.112 Tillägg i riktlinjer för äldreomsorgsnämnden avseende nya regleringen i 4 kap 1 b

Läs mer

Social- och omsorgskontoret Rätten att få åldras tillsammans

Social- och omsorgskontoret Rätten att få åldras tillsammans Social- och omsorgskontoret Rätten att få åldras tillsammans Parboendegaranti, riktlinjer Lagstiftning...3 Riktlinjer...3 Tillämpningsområde...3 Definitioner...3 Ansökan...3 Överklagan...4 Aktuell situation...4

Läs mer

Riktlinjer för parboendegaranti - rätten att få åldras tillsammans

Riktlinjer för parboendegaranti - rätten att få åldras tillsammans Vård och omsorg Jan Andreasson, tf socialchef jan.andreasson@bengtsfors.se POLICY Datum 2013-06-11 Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2013.355.735 Paragraf 180 Sida 1(2) Riktlinjer för parboendegaranti

Läs mer

Berörd verksamhet Vård och Omsorg. Antagande organ, datum Vård- och omsorgsnämnden

Berörd verksamhet Vård och Omsorg. Antagande organ, datum Vård- och omsorgsnämnden PARBOENDE, RUTIN Ansvarig Förvaltningschef Utfärdare Anna Fremner Berörd verksamhet Vård och Omsorg ID-nummer 000000 Typ av dokument Rutin Ämne Rutin, parboende Antagande organ, datum Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

PARBO RIKTLINJER FÖR PARBOENDE PÅ VÅRDBOENDE

PARBO RIKTLINJER FÖR PARBOENDE PÅ VÅRDBOENDE PARBO RIKTLINJER FÖR PARBOENDE PÅ VÅRDBOENDE FASTSTÄLLT AV: Socialnämnden, SN/2013/167 DATUM: 2013-05-29 2013-12-13 GA, SS 3 (6) RIKTLINJER FÖR PARBOENDE BAKGRUND Riksdagen har i enlighet med propositionen

Läs mer

Äldres rätt att fortsätta bo tillsammans i äldreboende. Uppföljning av en lagändring

Äldres rätt att fortsätta bo tillsammans i äldreboende. Uppföljning av en lagändring Äldres rätt att fortsätta bo tillsammans i äldreboende Uppföljning av en lagändring Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

2013-04-22. Riktlinjer för parboendegaranti i vård- och omsorgsboende Dnr ÄHN/2013:22

2013-04-22. Riktlinjer för parboendegaranti i vård- och omsorgsboende Dnr ÄHN/2013:22 2013-04-22 Äldre- och handikappnämnden Riktlinjer för parboendegaranti i vård- och omsorgsboende Dnr ÄHN/2013:22 Den 1 november 2012 infördes en ny bestämmelse om parboende i socialtjänstlagen (2001:453),

Läs mer

Tjänsteskrivelse Riktlinje för parboendegaranti i särskilt boende inom äldreomsorgen

Tjänsteskrivelse Riktlinje för parboendegaranti i särskilt boende inom äldreomsorgen VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2013-04-11 DNR SN 2013.056 TERHI BERLIN SID 1/2 UTREDARE 08-587 854 58 TERHI.BERLIN@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Riktlinje för parboendegaranti

Läs mer

Riktlinjer för parboende i särskilt boende inom äldreomsorgen

Riktlinjer för parboende i särskilt boende inom äldreomsorgen Riktlinjer för parboende i särskilt boende inom äldreomsorgen 1 Rätt att bo tillsammans i särskilt boende I enlighet med socialtjänstlagen (SoL) 4 kapitlet 1 c har äldre människor som beviljas plats i

Läs mer

Äldres rätt att fortsätta bo tillsammans i äldreboende. Uppföljning av en lagändring, 2014/2015

Äldres rätt att fortsätta bo tillsammans i äldreboende. Uppföljning av en lagändring, 2014/2015 Äldres rätt att fortsätta bo tillsammans i äldreboende Uppföljning av en lagändring, 2014/2015 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier

Läs mer

Ändring av namnet på Arvodeskommittén till Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor samt fastställande av reglemente för kommittén

Ändring av namnet på Arvodeskommittén till Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor samt fastställande av reglemente för kommittén KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 maj 2014 18 Paragraf Diarienummer KS-2014/635.112 Ändring av namnet på Arvodeskommittén till Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor

Läs mer

Förslag till tillämpningsregler för parboende och till revidering av tidigare tillämpningsregler för bostad med särskild service och omvårdnadsbidrag

Förslag till tillämpningsregler för parboende och till revidering av tidigare tillämpningsregler för bostad med särskild service och omvårdnadsbidrag Förslag till tillämpningsregler för parboende och till revidering av tidigare tillämpningsregler för bostad med särskild service och omvårdnadsbidrag Ny text är rödmarkerad. Ny version Tidigare version

Läs mer

Överflyttning av ärenden mellan kommuner reglerades tidigare i 16 kap 1 SoL. I och med lagändringen återfinns motsvarande regler i 2 a kap 10-12 SoL.

Överflyttning av ärenden mellan kommuner reglerades tidigare i 16 kap 1 SoL. I och med lagändringen återfinns motsvarande regler i 2 a kap 10-12 SoL. 2013-04-17 SN-2013/1727.112 1 (4) HANDLÄGGARE Jon Niklasson 08-535 378 69 Jon.Niklasson@huddinge.se Socialnämnden Ändringar i delegationsordning Socialnämnden Lista D: Biståndskansliet - Del 3 Förslag

Läs mer

Revidering av konsortialavtal, namnändrat till aktieägaravtal, avseende SRV återvinning AB, revidering av bolagsordning samt införande av ägardirektiv

Revidering av konsortialavtal, namnändrat till aktieägaravtal, avseende SRV återvinning AB, revidering av bolagsordning samt införande av ägardirektiv KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-05-08 KS-2014/490.119 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Revidering av konsortialavtal,

Läs mer

Frågor rörande kommunens bolag med anledning av ändrade bestämmelser i 3 kap. 17 och 6 kap. kommunallagen

Frågor rörande kommunens bolag med anledning av ändrade bestämmelser i 3 kap. 17 och 6 kap. kommunallagen KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 14 (31) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 17 december 2012 9 Paragraf Diarienummer KS-2012/1145.112 Frågor rörande kommunens bolag med anledning av ändrade bestämmelser

Läs mer

Rätten för äldre att få bo tillsammans nya bestämmelser den 1 november 2012

Rätten för äldre att få bo tillsammans nya bestämmelser den 1 november 2012 Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer: förtroendevalda, förvaltningschefer, avdelnings- och enhetschefer samt biståndshandläggare

Läs mer

Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan Luna ekonomisk förening

Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan Luna ekonomisk förening KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-07-29 KS-2013/788.649 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan

Läs mer

Rätten att få åldras tillsammans

Rätten att få åldras tillsammans Ds 2011:33 Rätten att få åldras tillsammans en fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

RIKTLINJER FÖR PARBOENDE INNEHÅLLSFÖRTECKNING

RIKTLINJER FÖR PARBOENDE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2013-10-30 Ansvarig: Områdeschefen för bistånd och stöd Revideras: Minst vart annat år Följas upp: Av områdeshefen för

Läs mer

Rätten att fortsätta bo tillsammans i ett äldreboende. - vägledning för tillämpning av socialtjänst- och hyreslagstiftningen

Rätten att fortsätta bo tillsammans i ett äldreboende. - vägledning för tillämpning av socialtjänst- och hyreslagstiftningen Rätten att fortsätta bo tillsammans i ett äldreboende - vägledning för tillämpning av socialtjänst- och hyreslagstiftningen Stöd för information om parboende Socialstyrelsen har tagit fram en presentation

Läs mer

Avstående från besittningsskydd

Avstående från besittningsskydd Bostadsutskottets betänkande 2005/06:BoU3 Avstående från besittningsskydd Sammanfattning I detta betänkande behandlas regeringens förslag i proposition 2005/06:13 Avstående från besittningsskydd jämte

Läs mer

Rätten att åldras tillsammans - parboendegaranti

Rätten att åldras tillsammans - parboendegaranti TJÄNSTESKRIVELSE 1[6] Referens Emma Åberg Mottagare Vård- och omsorgsnämnden Rätten att åldras tillsammans - parboendegaranti Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden antar förvaltningens förslag till

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 2014-02-05 SBN 2014/120.259 1 (4) HANDLÄGGARE Helén Mårtensson 08-535 363 86 helen.mårtensson@huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till regler och rutiner avseende

Läs mer

Rehabiliteringspolicy för Huddinge kommun

Rehabiliteringspolicy för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 15 december 2014 15 Paragraf Diarienummer KS-2014/1312.196 Rehabiliteringspolicy för Huddinge kommun Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Yttrande om lagförslag av ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända - PM från Arbetsmarknadsdepartementet

Yttrande om lagförslag av ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända - PM från Arbetsmarknadsdepartementet SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-09-16 SN-2015/2810.709 1 (6) HANDLÄGGARE Carin Nyh Carin.Nyh@huddinge.se Socialnämnden Yttrande om lagförslag av ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Läs mer

Parboende i Hjo kommuns äldreboenden. Information till dig som medboende

Parboende i Hjo kommuns äldreboenden. Information till dig som medboende Parboende i Hjo kommuns äldreboenden Information till dig som medboende Information om parboende i Hjo kommuns äldreboenden Den som har behov av äldreboende har rätt att få flytta in på äldreboendet tillsammans

Läs mer

Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16.

Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16. Riktlinje Parboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Dnr VON 2013/0742-5 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16.

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-01-07 KS-2013/1623.109 1 (6) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

Riktlinjer för försöksboende

Riktlinjer för försöksboende Styrdokument, riktlinjer Kvalitets-och utvecklingsledare 2015-08-28 Carin Erlandh Engman 08-590 975 10 Dnr Fax 08-590 733 41 SÄN/2015:129 carin.erlandengman@upplandsvasby.se Riktlinjer för försöksboende

Läs mer

1. Socialtjänst och arbetsmarknadsnämnden godkänner förslaget till riktlinjer för handläggning av försöks och fräningslägenheter.

1. Socialtjänst och arbetsmarknadsnämnden godkänner förslaget till riktlinjer för handläggning av försöks och fräningslägenheter. SOCIALTJÄNST OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG STOCKHOLMS STAD Kommunstyrelsen KF/KS Kansli,nk - 2010-07-? : 5 Dnr: - 1^8^/jlp/ö Till: ^ T777 V1L-' ' PROTOKOLL nr 6/2010 2010-06-22 Justerat 2010-06-28

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2011:16

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2011:16 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2011:16 Målnummer: UM1767-11 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2011-08-30 Rubrik: Försörjningskravet vid anhöriginvandring innebär att anknytningspersonen ska

Läs mer

Òqáääë=Ç ÇÉå=ëâáäàÉê=çëë= íò= bå=â~êíä ÖÖåáåÖ=~î=ã àäáöüéíéå=ñ ê= äçêé=é~ê=~íí=ñçêíë íí~=äéî~= íáääë~ãã~åë=á= äçêéäçéåçé== 2010-04-08

Òqáääë=Ç ÇÉå=ëâáäàÉê=çëë= íò= bå=â~êíä ÖÖåáåÖ=~î=ã àäáöüéíéå=ñ ê= äçêé=é~ê=~íí=ñçêíë íí~=äéî~= íáääë~ãã~åë=á= äçêéäçéåçé== 2010-04-08 Òqáääë=Ç ÇÉå=ëâáäàÉê=çëë= íò= bå=â~êíä ÖÖåáåÖ=~î=ã àäáöüéíéå=ñ ê= äçêé=é~ê=~íí=ñçêíë íí~=äéî~= íáääë~ãã~åë=á= äçêéäçéåçé== 2010-04-08 = = = = = = = = = = = = 2 fååéü ääëñ êíéåâåáåö= Tre av fyra kommuner

Läs mer

Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12

Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2013/1254.194 Ändring av regeln i 11 i kommunstyrelsens reglemente om kommunalråd, beslut

Läs mer

Beställarenheten Anders Carlsson. Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun

Beställarenheten Anders Carlsson. Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun 20081118 Beställarenheten Anders Carlsson Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun 1 1 INLEDNING...3 1.1 SYFTE...3 1.2 AVGRÄNSNING...3 2 GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER OCH PRINCIPER...3

Läs mer

Uthyrningspolicy. Krokomsbostäder AB

Uthyrningspolicy. Krokomsbostäder AB Uthyrningspolicy Krokomsbostäder AB Antogs av: Styrelsen i Krokomsbostäder AB Datum: 10 december 2015 Välkommen till Krokomsbostäder Krokomsbostäder AB tillhandahåller bostäder inom Krokoms kommun. I samverkan

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:27

Regeringens proposition 2008/09:27 Regeringens proposition 2008/09:27 Ökade möjligheter till andrahandsuthyrning Prop. 2008/09:27 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 september 2008 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Meddelandeblad. Kommunens ansvar för enskilda vid omvandling av särskilda boenden för äldre till trygghetsbostäder. Särskilda boenden för äldre

Meddelandeblad. Kommunens ansvar för enskilda vid omvandling av särskilda boenden för äldre till trygghetsbostäder. Särskilda boenden för äldre Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer: förtroendevalda, förvaltningschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS), avdelnings-

Läs mer

Försäkringsvillkor för TGL-FO

Försäkringsvillkor för TGL-FO Försäkringsvillkor för TGL-FO Fortsättningsförsäkring i KPA Livförsäkring AB (publ). Gäller från och med 1 januari 2015 2 Innehåll Försäkringsvillkor Försäkringsavtalets giltighet, premier m.m. Sidan 1

Läs mer

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever Svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever Svar på motion väckt av Marie Fors (S) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-03-18 KS-2012/844.629 1 (3) HANDLÄGGARE Mona Eichenseer mona.eichenseer@huddinge.se Kommunstyrelsen Gratis SL-kort till alla gymnasieelever Svar på motion väckt av Marie

Läs mer

Hyra av skolpaviljong till Vistaskolan

Hyra av skolpaviljong till Vistaskolan KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-12-17 KS-2013/1568.252 1 (3) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av skolpaviljong

Läs mer

Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal för fastigheten Orren 7 i Stuvsta

Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal för fastigheten Orren 7 i Stuvsta KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 44 Paragraf Diarienummer KS-2012/1144.214 Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal

Läs mer

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2013/294.709 1 (3) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Ändring av egenavgiften för familjerådgivning Förslag till

Läs mer

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Social- och omsorgskontoret Riktlinjer för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Inga-Lena Palmgren utredare Stab Telefon (direkt):

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr Innehållsförteckning Kortfattad Information Sida 3 Vad är Andrahandsuthyrning Sida 4 Hur länge får jag

Läs mer

Stärkt besittningsskydd för utsatta hyresgäster. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Stärkt besittningsskydd för utsatta hyresgäster. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Stärkt besittningsskydd för utsatta hyresgäster Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 13 februari 2014 Beatrice Ask Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Utredningsförslag om vissa frågor om hyra och bostadsrätt

Utredningsförslag om vissa frågor om hyra och bostadsrätt Rune Thomsson Chefsjurist Fastighetsägarna Sverige 2008-05-12 Utredningsförslag om vissa frågor om hyra och bostadsrätt En pågående statlig utredning, Hyreslagsutredningen, har i uppdrag att göra en genomgripande

Läs mer

Planerings- och personalutskottet

Planerings- och personalutskottet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-01-22 KS-2014/71.256 1 (3) HANDLÄGGARE Öhman, Stig 0853530355 Stig.Ohman@huddinge.se Planerings- och personalutskottet Förstudie avseende anpassning av lägenheter till

Läs mer

Grunder för uttag av avgifter inom äldre- och handikappomsorg

Grunder för uttag av avgifter inom äldre- och handikappomsorg www.hassleholm.se S Grunder för uttag av avgifter inom äldre- och handikappomsorg Avgifter och taxor Se bilaga Diarienummer: 2016/201 730 Fastställt den: 2016-05-09 71 Fastställt av: Kommunfullmäktige

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Läs mer

Rätten att få åldras tillsammans en fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen

Rätten att få åldras tillsammans en fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen Socialutskottets betänkande 2011/12:SoU21 Rätten att få åldras tillsammans en fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition

Läs mer

AVGIFTSKONSTRUKTION AVSEENDE OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER

AVGIFTSKONSTRUKTION AVSEENDE OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T BILAGA Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2014/332 2015/317 2015-01-01 2016-01-01 Kf 2014-12-15 138 Kf 2016-02-08 5 AVGIFTSKONSTRUKTION AVSEENDE OMSORGSNÄMNDENS

Läs mer

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) yttrande

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) yttrande SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-05-28 AN-2015/311.109 1 (5) HANDLÄGGARE Sofia Nilsson 08-535 312 07 sofia.nilsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård

Läs mer

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) yttrande

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) yttrande SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-05-28 SN-2015/1603.109 1 (5) HANDLÄGGARE Sofia Nilsson 08-535 312 07 sofia.nilsson@huddinge.se Socialnämnden Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 29 april 2015

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 29 april 2015 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-07 KS-2015/638.111 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Gerrby 08-535 30173 Helena.Gerrby@huddinge.se Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut

Läs mer

Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad

Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad Äldre Direkt Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad Telefon: 08-80 65 65 E-postadress: aldredirekt.service@stockholm.se Stockholms Trygghetsjour Om du har ett akut behov av vård och omsorg. Telefon

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av bistånd enligt socialtjänstlagen för;

Riktlinjer för bedömning av bistånd enligt socialtjänstlagen för; Styrdokument, riktlinjer 2015-12-09 Dnr SÄN/2015:112 Riktlinjer för bedömning av bistånd enligt socialtjänstlagen för; Äldre Vuxna med funktionsnedsättning Barn och unga med fysisk funktionsnedsättning

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-01-23 KS-2014/146.109 1 (6) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Som svar på remissen översändes denna promemoria.

Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Som svar på remissen översändes denna promemoria. PM 2003 RVII (Dnr 329-2346/2003) Jämkning av avgift för färdiglagad mat m.m. inom äldre- och handikappomsorgen Remiss från socialdepartementet Remisstid 3 oktober 2003, förlängt till 8 oktober 2003 Borgarrådsberedningen

Läs mer

Köp av fastigheterna Palmen 3, Palmen 4, Olivträdet 2, Olivträdet 4, Hörningsnäs 1:26 och Hörningsnäs 1:27 i Storängen

Köp av fastigheterna Palmen 3, Palmen 4, Olivträdet 2, Olivträdet 4, Hörningsnäs 1:26 och Hörningsnäs 1:27 i Storängen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-03 KS-2014/1413.211 1 (2) HANDLÄGGARE Gustav Hector 08-535 313 99 gustav.hector@huddinge.se Kommunstyrelsen Köp av fastigheterna

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 15 (42) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 mars 2013 10 Paragraf Diarienummer KS-2012/754.112 Riktlinjer för bisysslor Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 april 2013 9 Paragraf Diarienummer KS-2013/294.709 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1.Egenavgiften för familjerådgivningens

Läs mer

OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK. Uthyrning av vård- och omsorgsboende process

OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK. Uthyrning av vård- och omsorgsboende process OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Förvaltningschef Thomas Tryggvesson Verksamhetschef Lars Axelsson 2013-12-18 1 (8) Uthyrning av vård- och omsorgsboende process

Läs mer

Kommunstyrelsen. b) När det gäller det andra stycket under punkten 4 föreslås att ordet Brandchefen byts mot orden Södertörns brandförsvarsförbund.

Kommunstyrelsen. b) När det gäller det andra stycket under punkten 4 föreslås att ordet Brandchefen byts mot orden Södertörns brandförsvarsförbund. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-01-09 KS-2014/75.184 1 (6) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Taxa för sotning, taxa

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN. Ekonomisk ersättning till utförare i samband med parboende inom särskilt boende för äldre

SOLLENTUNA KOMMUN. Ekonomisk ersättning till utförare i samband med parboende inom särskilt boende för äldre 4^ SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret Kalle Brandstedt Utredare 08-579 216 72 Tjänsteutlåtande 2011-08-25 Sidan 1 av 4 Dnr 2011/197 VON.110 Vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk ersättning till utförare

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av bistånd enligt socialtjänstlagen för;

Riktlinjer för bedömning av bistånd enligt socialtjänstlagen för; Styrdokument, riktlinjer 2015-12-09 Dnr SÄN/2015:112 Riktlinjer för bedömning av bistånd enligt socialtjänstlagen för; Äldre Vuxna med funktionsnedsättning Barn och unga med fysisk funktionsnedsättning

Läs mer

2013-2020. Vård- och omsorgsprogram

2013-2020. Vård- och omsorgsprogram 2013 2020 Vård och omsorgsprogram Antaget av Kommunfullmäktige den 27 mars 2013, 60, Dnr: KS 236/11770 Vård och omsorgsprogram 2013 2020 Båstads kommuns vision: Båstads kommun ska vara det självklara valet

Läs mer

Cirkulärnr: 09:16 Diarienr: 09/1053 Arbetsgivarpolitik: 09-2:5 Nyckelord: Nystartsjobb, arbetsmarknad Handläggare: Phia Moberg Avdelning: Avdelningen

Cirkulärnr: 09:16 Diarienr: 09/1053 Arbetsgivarpolitik: 09-2:5 Nyckelord: Nystartsjobb, arbetsmarknad Handläggare: Phia Moberg Avdelning: Avdelningen Cirkulärnr: 09:16 Diarienr: 09/1053 Arbetsgivarpolitik: 09-2:5 Nyckelord: Nystartsjobb, arbetsmarknad Handläggare: Phia Moberg Avdelning: Avdelningen för arbetsgivarpolitik Sektion/Enhet: Förhandlingssektionen

Läs mer

HFAB:S UTHYRNINGSMANUAL

HFAB:S UTHYRNINGSMANUAL HFAB:S UTHYRNINGSMANUAL Innehållsförteckning REGISTRERA DIG I BOSÖK OCH BÖRJA SAMLA KÖPOÄNG... 2 KÖPOÄNG... 3 HFAB:S GRUNDKRAV FÖR ATT FÅ HYRA EN LÄGENHET... 4 SÅHÄR SÖKER DU LÄGENHET I BOSÖK... 6 VISNING

Läs mer

Avgifter för vård- och omsorgsboende

Avgifter för vård- och omsorgsboende Avgifter för vård- och omsorgsboende Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i vård- och omsorgsboende www.umea.se/kommun1 Denna broschyr är uppdaterad 8 februari 2016. Du kan också

Läs mer

Avgifter för särskilt boende Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i särskilt boende/vårdboende

Avgifter för särskilt boende Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i särskilt boende/vårdboende Avgifter för särskilt boende Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i särskilt boende/vårdboende Denna broschyr är uppdaterad 19 december 2014. Du kan också lyssna på informationen

Läs mer

Granskning av målstyrning och mätetal svar på revisionsskrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Granskning av målstyrning och mätetal svar på revisionsskrivelse från Huddinge kommuns revisorer 27 september 2012 KS-2012/708.912 1 (7) HANDLÄGGARE Frida Hägglund 08-535 302 05 frida.hagglund@huddinge.se Granskning av målstyrning och mätetal svar på revisionsskrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Onsdagen den 17 oktober 2012 kl. 18.00 21.00, Ekebyhovs slott Staffan Strömbäck (M), ordförande Uma Ormont (M) Christina Blom Andersson (KD) Olle

Läs mer

Bilagor Boendeplan NF 2016-2020

Bilagor Boendeplan NF 2016-2020 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-07-03 Dnr: 2015/135-NF-003 Helene Karlsson - aw791 E-post: helene.karlsson@vasteras.se Kopia till Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

HAR DU PLATS FÖR EN TILL?

HAR DU PLATS FÖR EN TILL? HAR DU PLATS FÖR EN TILL? Till hösten flyttar många till Karlstad för att studera. Vi är otroligt glada att de väljer just vår stad och Karlstads universitet. Dessvärre är det svårt att hitta boende till

Läs mer

Boendeplan inom nämndens för funktionshindrade verksamhetsområde 2015-2020

Boendeplan inom nämndens för funktionshindrade verksamhetsområde 2015-2020 1 2014-03-31 Diarienr 2014/73-NF-753 Sociala nämndernas förvaltning Nämnden för funktionshindrade Boendeplan inom nämndens för funktionshindrade verksamhetsområde 2015-2020 I syfte att få en bild av och

Läs mer

Omvårdnad och serviceinsatser. inom särskilt boende

Omvårdnad och serviceinsatser. inom särskilt boende Omvårdnad och serviceinsatser inom särskilt boende Ansökan om bistånd till särskilt boende Insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör en ansökan till kommunens biståndshandläggare. Ansökan

Läs mer

FÖRSÄKRING TGL FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING TGL

FÖRSÄKRING TGL FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING TGL FÖRSÄKRING TGL FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING TGL Försäkringsvillkor utgivna i maj 2015 Innehåll Förkortningar i texten... 3 Upplysningar... 3 Försäkringsavtal... 4 Försäkringsavtals giltighetstid... 5 Premier

Läs mer

Betalar äldre och funktionshindrade rätt avgifter?

Betalar äldre och funktionshindrade rätt avgifter? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR Betalar äldre och funktionshindrade rätt avgifter? Redovisning av enkätstudie över hur kommunerna i Kalmar län, vid fastställande av avgifter enligt socialtjänstlagen,

Läs mer

Alla barn har rätt till en bostad! svar på motion väckt av Birgitta Ljung (MP), Marianne Broman (MP) och Åke Wickberg (MP)

Alla barn har rätt till en bostad! svar på motion väckt av Birgitta Ljung (MP), Marianne Broman (MP) och Åke Wickberg (MP) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 SN-2015/1136.280 1 (3) HANDLÄGGARE Anna-Karin Sandén, Anna-Karin.Sanden@huddinge.se 08-535 377 04 Socialnämnden Alla barn har rätt till en bostad! svar

Läs mer

Cirkulärnr: 08:37 Diarienr: 08/2105. Lärande och arbetsmarknad. Datum: 2008-05-22

Cirkulärnr: 08:37 Diarienr: 08/2105. Lärande och arbetsmarknad. Datum: 2008-05-22 nr: 08:37 Diarienr: 08/2105 Handläggare: Avdelning: Externmedverkan: Datum: 2008-05-22 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Lärande och arbetsmarknad Irene Reuterfors-Mattsson Kommunstyrelsen Nämnd med ansvar för

Läs mer

Äldreombudsmannens årsrapport 2015

Äldreombudsmannens årsrapport 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2016-03-29 AN-2016/139.739 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Äldreombudsmannens

Läs mer

DET HÄR GÄLLER FÖR DIG SOM VILL HYRA AV BOSTADS AB MIMER

DET HÄR GÄLLER FÖR DIG SOM VILL HYRA AV BOSTADS AB MIMER DET HÄR GÄLLER FÖR DIG SOM VILL HYRA AV BOSTADS AB MIMER 1 Innehåll Del I: Sammanfattning av våra regler...5 Hur du söker bostad hos oss...5 Börja med att registrera dig och samla köpoäng... 5 Registrera

Läs mer

Överenskommelse om förmedling av lägenheter

Överenskommelse om förmedling av lägenheter Bilaga 1 Överenskommelse om förmedling av lägenheter Mellan Stockholms Stads Bostadsförmedling AB ("Bostadsförmedlingen") och AB Familjebostäder, AB Svenska Bostäder samt AB Stockholmshem ( Bostadsbolagen

Läs mer

Förslag på ersättningsmodell för basservice i vård- och omsorgsboende för medflyttande make/maka som inte har några omvårdnadsbehov.

Förslag på ersättningsmodell för basservice i vård- och omsorgsboende för medflyttande make/maka som inte har några omvårdnadsbehov. STADSLEDNINGSKONTORET FÖRNYELSEAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2011-05-30 Handläggare: Anneli Hilmersson Telefon: 08-508 29 470 Till Kommunstyrelsen Förslag på ersättningsmodell för basservice i

Läs mer

LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77)

LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) 1(11) Vård- och omsorgsförvaltningen Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Optionsavtal för del av Vårby gård 1:1 i Vårby

Optionsavtal för del av Vårby gård 1:1 i Vårby KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 augusti 2013 6 Paragraf Diarienummer KS-2013/582.217 Optionsavtal för del av Vårby gård 1:1 i Vårby Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Det här gäller för dig som vill hyra eller hyr lägenhet av Kopparstaden

Det här gäller för dig som vill hyra eller hyr lägenhet av Kopparstaden Uppdaterad 2016-02-01 UTHYRNINGSREGLER Det här gäller för dig som vill hyra eller hyr lägenhet av Kopparstaden Välkommen att söka och hyra lägenhet hos oss på Kopparstaden Vi hoppas att du ska hitta rätt

Läs mer

Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Harri Kytöharju (KV) tjänstgörande

Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Harri Kytöharju (KV) tjänstgörande Omsorgsnämndens arbetsutskott 2014-01-16 1 (8) Plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum, Kl. 13.15-15-00 Beslutande Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Harri Kytöharju (KV) tjänstgörande Övriga

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde Riktlinje för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen Diarienr 2015/168-ÄN-004 Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde Beslutad av äldrenämnden

Läs mer

Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm (Fi2013/2867) - svar på remiss från Finansdepartementet

Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm (Fi2013/2867) - svar på remiss från Finansdepartementet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-16 KS-2013/1200.113 1 (5) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 Ralph.Strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Framställan

Läs mer

Policy för att hyra lägenhet

Policy för att hyra lägenhet Policy för att hyra lägenhet Ekerö Bostäder erbjuder kunderna möjlighet att skaffa sig information om och anmäla intresse för lediga lägenheter. Ekerö Bostäders möte med kunden är att hjälpa till rätta

Läs mer

Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016

Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 1. Allmänt om försäkringen

Läs mer

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2016

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2016 Avgifter inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2016 1 Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och funktionsnedsatta betalar du en avgift. Kommunfullmäktige har fastställt vilka

Läs mer

Skurups kommun Avgifter inom Vård & Omsorg 2016

Skurups kommun Avgifter inom Vård & Omsorg 2016 Skurups kommun Avgifter inom Vård & Omsorg 2016 LAGEN/RIKTLINJERNA... 2 AVGIFTSBERÄKNING... 3 INKOMSTER... 4 BOENDEKOSTNAD... 5 Hyres- eller bostadsrätt... 5 Egen fastighet... 5 FÖRBEHÅLLSBELOPP... 6 Minimibelopp

Läs mer

När du har svarat på alla frågorna i enkäten klickar du på "Klar". Klicka på "Svarsöversikt" för kontrollera och eventuellt korrigera dina svar.

När du har svarat på alla frågorna i enkäten klickar du på Klar. Klicka på Svarsöversikt för kontrollera och eventuellt korrigera dina svar. Easyresearch äda 1 av 5 52. Socialstyrelsen TEKNISKA INSTRUKTIONER De svar som matas in i enkäten sparas när du klickar på flikarna "Föregående" eller "Nästa" längst ner på varje sida i enkäten. Du kan

Läs mer

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret 2014 - Prövning av ansvarsfrihet

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret 2014 - Prövning av ansvarsfrihet 2015-04-09 KS-2015/634.912 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret 2014 -

Läs mer

Förändring av ersättning till utförare av särskilt boende

Förändring av ersättning till utförare av särskilt boende SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2 september 2014 AN-2014/183.184 1 (5) HANDLÄGGARE Ulrika Torseke Ström 08-535 312 30 Ulrika.TorsekeStrom@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Förändring av ersättning

Läs mer

Avgifter 2015 för vård och omsorg

Avgifter 2015 för vård och omsorg Taxe- och avgiftsnämnden INFORMERAR Avgifter 2015 för vård och omsorg Gäller från 2015-10-01 2 Hemtjänstavgift Allmänt Avgiften är baserad enligt Socialtjänstlagen 8 kap. 5. I lagen regleras hur hög hemtjänstavgift

Läs mer