Köp av fastigheterna Palmen 3, Palmen 4, Olivträdet 2, Olivträdet 4, Hörningsnäs 1:26 och Hörningsnäs 1:27 i Storängen

Save this PDF as:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Köp av fastigheterna Palmen 3, Palmen 4, Olivträdet 2, Olivträdet 4, Hörningsnäs 1:26 och Hörningsnäs 1:27 i Storängen"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (2) HANDLÄGGARE Gustav Hector Kommunstyrelsen Köp av fastigheterna Palmen 3, Palmen 4, Olivträdet 2, Olivträdet 4, Hörningsnäs 1:26 och Hörningsnäs 1:27 i Storängen Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Köpekontrakt mellan Huddinge kommun och NCC AB rörande Palmen 3, 4, Olivträdet 2, 4, Hörningsnäs 1:26 och 1:27 i kommundelen Storängen godkänns i enlighet med bilaga till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 3 mars Sammanfattning Ärendet angående köpekontraktet rörande Palmen 3 m.fl. återremitterades av kommunfullmäktige den 9 februari Köpekontraktet är nu justerat i enlighet med motiveringen till återremissen. NCC AB har godkänt ändringarna. Köpekontraktet innebär i korthet att Huddinge kommun förvärvar fastigheterna Palmen 3 och 4, Olivträdet 2 och 4 samt Hörningsnäs 1:26 och 1:27 av NCC AB till en total köpeskilling om kronor. Beskrivning av ärendet Som en del av avsiktsförklaringen berörande fastigheterna Palmen 3 m.fl. samt exploateringsprojektet Sjödalsbacken mellan Huddinge kommun, Huge Fastigheter AB, NCC Boende AB och NCC AB, ska Huddinge kommun förvärva fastigheterna Palmen 3 och 4, Olivträdet 2 och 4 samt Hörningsnäs 1:26 och 1:27 av NCC AB till en total köpeskilling om kronor. En engångsersättning om kronor för upparbetade kostader i ett tidigare planprojekt, berörande bostadsbebyggelse i kvarteren Palmen, Olivträdet och Hörningsnäs, ska samtidigt erläggas till NCC AB. Överlåtelsen ska slutföras med fastighetsbildning där det är möjligt. Köpekontraktet mellan Huddinge kommun och NCC AB rörande Palmen 3, 4, Olivträdet 2, 4, Hörningsnäs 1:26 och 1:27 togs upp i kommunfullmäktige den 9 februari Ärendet återremitterades till kommunstyrelsen för POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (2) behandling enligt bilaga till 5 i protokollet. Bilagan redovisar motiveringen till åtterremissen som lyder enligt följande: Ärendet återremiteras i syfte att undersöka förutsättningarna för att åstadkomma en omförhandling av avtalet som gör att de delar som rör exploateringsobjektet Sjödalsbacken utgår. Köpekontraktet i sig behandlar ej några åtaganden eller liknande för ingendera av parterna vad gäller exploateringsprojektet Sjödalsbacken. Däremot nämns projektet i 1 som bakgrund till köpekontraktet då detta avtal är en del av avsiktsförklaringen som behandlar Sjödalsbacken. Åtterremissen har resulterat i följande ändringar i köpekontraktet. - 1 första meningen. Ingående text exploateringsmöjlighet för projektet Sjödalsbacken stryks p. ändras från kommunstyrelsen till att avse godkännande i kommunfullmäktige. Datum ändrat och anpassat för beslut i kommunfullmäktige i april eller maj datum för tillträde skjuts fram för att anpassas till kommunfullmäktiges beslut enligt 2. Återremitteringen har kommunicerats med NCC AB som godtar de förändringar som ovan föreslagits. Ett underskrivet köpekontrakt avses föreligga vid kommunstyrelsens sammanträde. För övriga delar av avtalet och en mer detaljerad beskrivning av ärendet hänvisas till tidigare tjänsteutlåtande med datum , bilaga 3,till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens PM, bilaga 1, och förslag till köpekontrakt, bilaga 2. Vesna Jovic Kommundirektör Gunilla Wastesson Planeringsdirektör Bilagor Bilaga 1: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens PM Bilaga 2: Förslag till köpekontrakt mellan kommunen och NCC AB Bilaga 3: Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande Beslutet delges NCC AB

3 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM SIDA 1 (3) DATUM 12-december-2014 DIARIENUMMER Dnr KS-2014/ HANDLÄGGARE Gustav Hector Köpekontrakt mellan Huddinge kommun och NCC AB rörande Palmen 3, 4, Olivträdet 2, 4, Hörningsnäs 1:26 och 1:27 inom kommundelen Storängen. Sammanfattning Huddinge kommun ska förvärva fastigheterna Palmen 3, 4, Olivträdet 2, 4, Hörningsnäs 1:26 och 1:27 till en total köpekilling om kr. Dessutom ska en engångsersättning för upparbetade kostader i ett tidigare planprojekt, berörande bostadsbebyggelse i kvarteren Palmen, Olivträdet och Hörningsnäs, erläggas till NCC AB om kr. Överlåtelsen ska slutföras genom fastighetsbildning där det är möjligt. Bakgrund Fastigheterna Palmen 3, 4, Hörningsnäs 1:26 och 1:27 ingick år 2000 i ett markbytesavtal mellan Huddinge kommun och med ett dotterbolag till NCC AB. Fastigheterna övergick då till NCC AB som grund för ett samhällsbyggnadsprojekt, berörande bostadsbebyggelse i kvarteren Palmen, Olivträdet och Hörningsnäs. På grund av miljöstörningar kunde inte projektet genomföras och Kommunen har då i en avsiktsförklaring åtagit sig att förvärva dessa fastigheter samt även Olivträdet 2 och 4. POSTADRESS Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Mark- och exploateringsavdelningen Huddinge BESÖKSADRESS Sjödalsvägen 29 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

4 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SIDA PM 2 (4) DATUM DIARIENUMMER 12-december-2014 Dnr KS-2014/ Figur 1: Det rödskrafferade området är de nu aktuella fastigheterna, Palmen 3, 4, Olivträdet 2, 4, Hörningsnäs 1:26 och 1:27. Fastigheterna Palmen 3, 4, Olivträdet 2 och 4 ligger inom byggnadsplan Hörningsnäs parkhem, beslutad Hörningsnäs 1:26 och 1:27 ligger utanför detaljplanelagt område. Fastigheterna är obebyggda och har eventuellt en funktion som grönområde för omkringliggande fastigheter. Samtliga fastigheter ägs av NCC AB. Beskrivning av ärendet Förslaget till köpekontraktet innebär att NCC AB överlåter fastigheterna Palmen 3, 4, Olivträdet 2, 4, Hörningsnäs 1:26 och 1:27 till Huddinge kommun för en total köpekilling om kr. Tillträde till fastigheterna ska ske den 31 mars Fastigheterna har värderats till marknadsmässiga värden med hjälp av ortsprismaterial samt efterföljande justering för att anpassas till de nu aktuella objekten. Utöver köpeskillingen ska även en ersättning om kr utbetalas till NCC AB för nedlagda kostnader i tidigare planprojekt för området. De utredningar som utförts i det tidigare planprojektet redovisas särskilt i bilaga 1.

5 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM SIDA 3 (4) DATUM 12-december-2014 DIARIENUMMER Dnr KS-2014/ NCC AB har underhand godkänt avtalsförslaget och ett underskrivet avtal avses föreligga vid kommunstyrelsens sammanträde. Köpekillingen för fastighetsöverlåtelsen är kr. Ersättning för utlagda kostnader i tidigare planarbete är kr. Överlåtelsen fullbordas med fastighetsbildning till en uppskattad kostnad om cirka kr. Delar av fastigheterna har undersökts i det tidigare planprojektet. Där framkom att viss mark är förorenad och delar av denna mark behöver åtgärdas beroende på vad som ska byggas, i övriga markområden behöver vidare utredning vidtas. Den mark som nu köps i och med detta avtal har de två fastigheter som tidigare inte var i kommunens ägo, Olivträdet 2 och 4, ej några särskilda anmärkningar och parterna är överens om att det här inte finns någon upptäckt markförorening. Ansvaret för eventuella markföroreningar på fastigheterna Olivträdet 2 och 4 ska NCC AB således ansvara för till en maxkostnad om 50% av köpeskillingen till den fastighet där föroreningen kan lokaliseras. Undantaget dock om det går att utkräva en verksamhetsutövare på detta ansvar enligt Miljöbalken. Skulle den totala saneringskostnaden överstiga NCC ABs ansvar ska den överstigande kostnaden delas lika mellan Huddinge kommun och NCC AB. NCC ABs saneringsskyldighet gäller under fem år från tillträdesdatumet under förutsättning att Huddinge kommun kan påvisa en markförorening inom två år från tillträdesdatumet. För övriga fastigheter, Palmen 3, 4, Hörningsnäs 1:26 och 1:27, som kommunen ägde innan den ursprungliga överlåtelsen (år 2000), ansvarar Huddinge kommun för eventuella markföroreningar. Tillträdesdatum är den 31 mars 2015 och då ska också köpeskillingen och ersättningen regleras och köpebrev överlämnas. Köpet blir då fullbordat men ansökan om lantmäteriförrätning kan inlämnas så snart köpekontraktet blir giltigt, då kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft. Fastighetsbildningen bedöms tidigast kunna vinna laga kraft cirka 1 år efter ansökan. Mark- och exploateringsavdelningen föreslår att föreliggande förslag till köpekontrakt med NCC AB godkänns. Charlotta Thureson Mark- och exploateringschef Gustav Hector Exploateringsingenjör

6 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM SIDA 4 (4) DATUM 12-december-2014 DIARIENUMMER Dnr KS-2014/ Bilagor Köpekontrakt Bilaga 1 - Sammanställning utredningar

7 Utredningar vidtagna i samhällsbyggnadsprojektet Palmen, Olivträdet mfl. Bilaga 1 till köpekontrakt berörande Palmen 3, 4, Olivträdet 2, 4, Hörningsnäs 1:26 och 1:27. Typ av utredning Utredare Beställare Datum Miljöteknisk NCC Teknik NCC Geoteknisk NCC Teknik NCC Buller WSP NCC Dagvatten Tyréns NCC Buller, kompletterande WSP NCC Trädinventering Huddinge kommun Huddinge kommun Luftutsläpp IVL Svenska Miljöinstitutet AB Huddinge kommun Buller, industri J&W Akustikbyrån NCC Buller kompletterande 2 WSP NCC Samlokaliseringsutredning Tyréns NCC Miljöbedömning av Tyréns NCC samlokaliseringsutredning Landskapsarktiekt Nova mark NCC Arkitektarbeten Brunnberg & Forshed NCC Arkitektritningar Arken arkitekter NCC Programsamråd Lars Lundmark NCC Skissförslag SWECO NCC Verksamhetsbuller inför WSP NCC Boende byggnation Gestaltning FÖP underlag Gwsk Huddinge kommun Bebyggelse- och Huddinge kommun Huddinge miljöinventering kommun Exjobb, störande Karolina? Huddinge ? verksamheter kommun? Miljöteknisk NCC teknik NCC markundersökning Buller WSP NCC Buller WSP NCC Buller WSP NCC Underlag bullerutredning Huddinge kommun Huddinge kommun Risk Tyréns Huddinge kommun Miljö, översiktlig Tyréns Huddinge kommun KS-2014/

8 1(5) KÖPEKONTRAKT Säljare: NCC AB, org nr Solna, nedan kallad Bolaget. Köpare: Huddinge kommun, org nr , Huddinge, nedan kallad Kommunen. 1. BAKGRUND I enlighet med upprättad avsiktsförklaring avseende bland annat ett tidigare planeringsavtals upphörande gällande kvarteren Palmen och Olivträdet m.fl. och fastighetsöverlåtelser mellan bland andra Kommunen och Bolaget, ska Bolaget till Kommunen överlåta Fastigheterna Palmen 3, 4, Olivträdet 2, 4, Hörningsnäs 1:26 och 1:27 i Huddinge kommun. I samband med överlåtelsen ska kommunen erlägga en ekonomisk kompensation dels för de utredningar som vidtagits och som kommunen har tillgång till samt för NCC AB s förgävesprojektering. Fastigheterna som Bolaget ska överlåta till Kommunen har tillkommit genom avsöndring och behöver fastighetsbestämmas för att få lagligen bestämda gränser. Kvarteret Palmen och Olivträdet ligger inom byggnadsplan Hörningsnäs parkhem, beslutad Minsta tomtstorlek inom byggnadsplanen är 1200m². För att erhålla byggrätt enligt byggnadsplanen krävs viss fastighetsbildning såsom fastighetsreglering och avstyckning. Hörningsnäs 1:26 och 1:27 är utom detaljplanelagt område och har därmed ingen säker byggrätt. 2. GILTIGHET Detta avtal blir för parterna bindande endast under förutsättning - att Huddinge kommunfullmäktige godkänner detsamma senast ( ) - att avsiktsförklaring med diarienummer KS-2014/ godkänns av Huddinge kommunfullmäktige senast ( ) Skulle ovanstående förutsättningar inte uppfyllas är avtalet förfallet i sin helhet utan ersättningsskyldighet för någondera parten. 3. SÅLD EGENDOM Överlåtelseobjekten är: Huddinge Palmen 3 Huddinge Palmen 4 Huddinge Olivträdet 2 Huddinge Olivträdet 4 Huddinge Hörningsnäs 1:26 Huddinge Hörningsnäs 1:27 Nedan kallade Fastigheterna. Härmed förklaras den sålda egendomen, Fastigheterna, överlåten på köparen. Dnr KS-2014/

9 4. TILLTRÄDE OCH LAGFART 2(5) Tillträde till Fastigheterna sker 30 juni Kostnader för erhållande av lagfart samt övriga administrativa avgifter som belöper på Markområdet efter tidpunkten för tillträde bekostas av köparen. 5. KÖPESKILLING Köparen skall som betalning för Fastigheterna erlägga en köpeskilling om totalt (trettonmiljonerhundranittiotusen) KRONOR. Fördelningen av köpeskillingen mellan fastigheterna är enligt nedan. Köpeskillingen för Huddinge Palmen 4 är Köpeskillingen för Huddinge Palmen 3 är Köpeskillingen för Huddinge Olivträdet 2 är Köpeskillingen för Huddinge Olivträdet 4 är Köpeskillingen för Huddinge Hörningsnäs 1:26 är Köpeskillingen för Huddinge Hörningsnäs 1:27 är ERSÄTTNING Kommunen ska till Bolaget utge en ekonomisk ersättning om totalt (enmiljon) KRONOR. Ersättning avser samtliga utredningar som NCC AB eller annat bolag inom NCC-koncernen bidragit till, beställt eller betalat och som har en relation till samhällsbyggnadsprojektet Palmen/Olivträdet. I och med detta avtal avstår Bolaget från alla framtida ersättningsanspråk för tidigare nedlagt arbete eller motsvarande för detta samhällsbyggnadsprojekt. Kommunen har rätt att nyttja samtliga utredningar och/eller underlag utan begränsningar. 6. BETALNINGSSÄTT Hela köpeskillingen samt ersättningen erlägges senast på tillträdesdagen. Om slutlikviden ej erlägges på tillträdesdagen ska ränta enligt räntelagen utgå från tillträdesdagen. När köpeskillingen till fullo erlagts utfärdar och överlämnar Bolaget kvitterat köpebrev till Kommunen. Bolaget ska utfärda ett köpebrev per fastighet där köpeskillingen överensstämmer med fördelningen av den totala köpeskillingen enligt 5. Bolaget åtar sig att fakturera köpeskillingen och ersättningen till Huddinge kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, BOX 1004, HUDDINGE. Ange referens MEX på fakturan. Dnr KS-2014/

10 3(5) 7. INTECKNINGAR, M M Palmen 3 belastas av två inskrivna avtalsservitut för ledning mm, 01-IM7-65/ och 01-IM7-65/ Hörningsnäs 1:26 belastas av två inskrivna avtalsservitut för ledning, 01-IM7-49/550.1 och 01-IM7-65/ Fastigheterna belastas ej av andra, icke inskrivna, avtal. Fastigheterna överlåts på tillträdesdagen fritt från penninginteckningar eller andra sakrättsliga belastningar andra än de som följer av detta avtal. 8. KÖPARENS UNDERSÖKNINGSPLIKT Fastigheterna överlåts i befintligt skick. Säljaren lämnar inga garantier avseende Fastigheterna. Köparen godtar Fastigheternas skick, användningsmöjligheter och dispositionsmöjligheter som de är och avstår med bindande verkan från alla anspråk mot Säljaren på grund av fel och/eller brister av vad slag de än må vara hänförliga till Fastigheterna innefattande, men inte begränsat till, faktiska fel, rådighetsfel, rättsliga fel, miljöbrister eller andra fel och brister inklusive s.k. dolda fel. Detta stycke gäller med undantaget nedan. Markföroreningar Kommunen och Bolaget är överens om att det vid detta avtals undertecknande inte finns någon upptäckt markförorening på Olivträdet 2 och 4. Om kommunen, inom två (2) år från det att tillträde enligt 4 skett, kan visa att det finns markförorening inom fastigheterna Olivträdet 2 och/eller 4, exempelvis genom en utredning, ska Kommunen och Bolaget uppta förhandlingar om vilka åtgärder som ska vidtas. Kommunen förbinder sig därvid att vidta erforderliga åtgärder för att minimera merkostnader för en eventuell sanering. Har ingen miljöbrist konstaterats genom utredning eller liknande inom två (2) år från tillträdet upphör Bolagets ansvar enligt denna punkt. Om det konstaterats miljöbrist på endera av Olivträdet 2 eller Olivträdet 4 inom ovanstående tvåårsfrist gäller följande. Kan det fastställas att föroreningarna har orsakats av en tidigare verksamhetsutövare ska denna i första hand med stöd av miljöbalkens regler krävas på samtliga kostnader som kan härröras till föroreningarna och saneringen. Om det inte finns någon verksamhetsutövare som kan utföra eller bekosta en sanering ska Bolaget ha detta ansvar enligt nedan. Om inte Kommunen och Bolaget kan enas om ovanstående ansvar ska ansvaret utredas av tillsynsmyndigheten i en ansvarsutredning vilken ska vara bindande för både Kommunen och Bolaget. I det fall verksamhetsutövaren kan göras ansvarig för kostnader för sanering ska Kommunen och Bolaget dela på de eventuella kostnader som då uppstår för Kommunen att kräva att verksamhetsutövaren verkställer och/eller bekostar saneringsåtgärder. Sanering ska ske upp till den nivån så att den uppfyller Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning (KM) om inte den beslutade markanvändningen enligt detaljplanen helt eller delvis i aktuell del medger annan nivå (MKM). Dnr KS-2014/

11 4(5) Bolaget skall ersätta Kommunen för skäliga verifierade kostnader för att sanera föroreningar enligt denna punkt till en kostnad om 50 % av köpeskillingen för den eller de fastigheter där föroreningen kan lokaliseras. Om den totala saneringskostnaden överstiger bolagets saneringsansvar enligt ovan ska den överstigande kostnaden delas lika mellan Bolaget och Kommunen. Bolagets ansvar enligt denna paragraf gäller endast för föroreningar som påträffats inom fastigheterna Olivträdet 2 och 4 och som förorsakats innan tillträde enligt 4 har skett. Bolagets ansvar för verifierade kostnader enligt denna punkt gäller endast under fem (5) år från det att tillträde enligt 4 skett. Detta innebär att erforderliga saneringsåtgärder ska ha utförts och specificerats samt Bolaget krävts på detta belopp inom fem (5) år från tillträdet för att Bolaget ska vara ansvarig för kostnaderna. Bolaget ersätter inte Kommunen för följdkostnader som saneringen kan medföra t.ex. försening. Om Kommunen överlåter fastigheten, eller delar av, till tredje man påverkar detta inte Bolagets åtagande avseende markföroreningar visavi Kommunen. Om fastigheten, eller delar av, därefter vidareförsäljs upphör Bolagets åtagande avseende markföroreningar. 9. TVIST Tvist rörande tolkning eller tillämpning av detta avtal skall avgöras av allmän domstol. Av detta köpekontrakt är två likalydande exemplar upprättade och växlade För Huddinge kommun 2015 För NCC AB... Charlotta Thureson Exploateringschef Gustav Hector Exploateringsingenjör. Att säljaren egenhändigt undertecknat detta köpeavtal intygar:. Dnr KS-2014/

12 5(5) Att köparen egenhändigt undertecknat detta köpeavtal intygar:.. Dnr KS-2014/

13 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (3) HANDLÄGGARE Gunilla Wastesson Kommunstyrelsen Köp av fastigheterna Palmen 3, Palmen 4, Olivträdet 2, Olivträdet 4, Hörningsnäs 1:26 och Hörningsnäs 1:27 i Storängen Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Köpekontrakt mellan Huddinge kommun och NCC AB rörande Palmen 3, 4, Olivträdet 2, 4, Hörningsnäs 1:26 och 1:27 i kommundelen Storängen godkänns i enlighet med bilaga till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 2 januari Sammanfattning Som en del av avsiktsförklaringen berörande fastigheterna Palmen 3 m.fl. samt exploateringsprojektet Sjödalsbacken mellan Huddinge kommun, Huge Fastigheter AB, NCC Boende AB och NCC AB, ska Huddinge kommun förvärva fastigheterna Palmen 3 och 4, Olivträdet 2 och 4 samt Hörningsnäs 1:26 och 1:27 av NCC AB till en total köpeskilling om kronor. En engångsersättning om kronor för upparbetade kostader i ett tidigare planprojekt, berörande bostadsbebyggelse i kvarteren Palmen, Olivträdet och Hörningsnäs, ska samtidigt erläggas till NCC AB. Överlåtelsen ska slutföras med fastighetsbildning där det är möjligt. Beskrivning av ärendet Som en del av avsiktsförklaringen berörande kvarteren Hörningsnäs, Olivträdet och Palmen samt exploateringsprojektet Sjödalsbacken ska Huddinge kommun förvärva fastigheterna Hörningsnäs 1:26 och 1:27, Palmen 3 och 4 samt Olivträdet 2 och 4 av NCC AB. Hörningsnäs 1:26 och 1:27 samt Palmen 3 och 4 ingick år 2000 i ett markbytesavtal med ett dotterbolag till NCC AB. Fastigheterna övergick då till NCC AB som grund för ett samhällsbyggnadsprojekt, berörande bostadsbebyggelse i kvarteren Hörningsnäs, Palmen och Olivträdet. På grund av miljöstörningar kunde inte projektet genomföras. Ett förslag till avsiktsförklaring mellan Huddinge kommun, Huge Fastigheter AB, NCC Boende AB och NCC AB har upprättats med syftet att dels upphäva det POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

14 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (3) planeringsavtal som tidigare tecknats mellan kommunen och NCC AB rörande planprojektet och dels erbjuda NCC Boende AB att överta en exploateringsmöjlighet i projektet Sjödalsbacken från Huge Fastigheter AB. Avsiktsförklaringen hanteras i ett separat ärende till kommunstyrelsen. För att reglera överlåtelserna av fastigheterna har miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram ett förslag till köpekontrakt. Köpekontraktet reglerar att Hörningsnäs 1:26 och 1:27, Olivträdet 2 och 4 samt Palmen 3 och 4 överlåts från NCC AB till Huddinge kommun för en total köpeskilling om kronor. Kommunen har, i samförstånd med NCC, marknadsmässigt värderat varje fastighet utifrån ortsprismaterial och objektens specifika egenskaper. I samband med överlåtelserna reglerar parterna även ersättning för NCC:s nedlagda kostnader avseende det tidigare planprojektet, utifrån bedömningen att kommunen i kommande projekt kan tillgodogöra sig de utredningar och beräkningar NCC har tagit fram. Kommunen ersätter NCC med kronor och övertar det underlag NCC har tagit fram för projektet. Utöver köpeskilling och ersättning för projektering får kommunen kostnader om cirka kronor för fastighetsbildning. Avtalet reglerar även ansvar för markföroreningar. I undersökningar av fastigheterna med anledning av det tidigare planprojektet framkommer att viss mark är förorenad och att delar av marken måste åtgärdas beroende på vad som ska byggas. För de fastigheter som år 2000 överläts från kommunen till NCC, Hörningsnäs 1:26 och 1:27 samt Palmen 3 och 4, ansvarar kommunen för eventuella markföroreningar. För Olivträdet 2 och 4 regleras att NCC ska stå för saneringskostnaden för eventuella markföroreningar som kan påvisas genom utredning eller liknande inom två år från tillträdet, om inte en tidigare verksamhetsutövare kan ställas ansvarig. NCC AB har underhand godkänt avtalsförslaget och ett underskrivet köpekontrakt avses föreligga vid kommunstyrelsens sammanträde. För en mer detaljerad beskrivning av ärendet, se miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens PM, bilaga 1, och förslag till köpekontrakt, bilaga 2. Förvaltningens synpunkter Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att upprättat förslag till köpekontrakt mellan Huddinge kommun och NCC AB godkänns. För genomförandet av Storängen är ett förvärv av marken inom kvarteren Hörningsnäs/Olivträdet/Palmen fördelaktigt. De störningar som hittills

15 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (3) omöjliggjort planläggning för bostäder bedöms inte utgöra hinder för planläggning för skola/förskola, vilket diskuterats som möjlig markanvändning. Om så inte skulle bli fallet bör marken behållas i kommunens ägo i avvaktan på planläggning för bostäder då förutsättningar finns. Vesna Jovic Kommundirektör Gunilla Wastesson Planeringsdirektör Bilagor Bilaga 1: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens PM Bilaga 2: Förslag till köpekontrakt mellan kommunen och NCC AB Beslutet delges Natur- och byggnadsnämnden NCC AB

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-02 KS-2014/1038.210 1 (3)

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-02 KS-2014/1038.210 1 (3) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-02 KS-2014/1038.210 1 (3) HANDLÄGGARE Gunilla Wastesson 08-535 313 81 gunilla.wastesson@huddinge.se Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring

Läs mer

Optionsavtal för del av Vårby gård 1:1 i Vårby

Optionsavtal för del av Vårby gård 1:1 i Vårby KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 augusti 2013 6 Paragraf Diarienummer KS-2013/582.217 Optionsavtal för del av Vårby gård 1:1 i Vårby Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal för fastigheten Orren 7 i Stuvsta

Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal för fastigheten Orren 7 i Stuvsta KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 44 Paragraf Diarienummer KS-2012/1144.214 Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal

Läs mer

Överenskommelse om överlåtelse av mark- och. exploateringsavtalet mellan Huddinge kommun och

Överenskommelse om överlåtelse av mark- och. exploateringsavtalet mellan Huddinge kommun och KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENUMMER 10 februari 2015 Dnr KS-2015/387.214 SIDA 1 (4) HANDLÄGGARE Juan Pinones Arce 08-535 365 70 juan.pinones@huddinge.se Kommunstyrelsen Överenskommelse

Läs mer

Ramavtal mellan Huddinge kommun och Lissma Gård Fastighets AB och planuppdrag för del av Lissma 4:84

Ramavtal mellan Huddinge kommun och Lissma Gård Fastighets AB och planuppdrag för del av Lissma 4:84 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-05-26 Dnr KS-2014/96.214 Dnr KS-2014/785.313 1 (4) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Ramavtal

Läs mer

Företagsnamn, organisationsnummer Adress Postadress. Fastighet Fastigheten Kalmar Tallbocken 1, Norra vägen 84.

Företagsnamn, organisationsnummer Adress Postadress. Fastighet Fastigheten Kalmar Tallbocken 1, Norra vägen 84. Köpekontrakt Säljare Kalmar kommun, 212000-0746 Box 611 391 26 Kalmar Köpare Företagsnamn, organisationsnummer Adress Postadress Fastighet Fastigheten Kalmar Tallbocken 1, Norra vägen 84. 1 Överlåtelseförklaring

Läs mer

AVTAL OM MARKANVISNING

AVTAL OM MARKANVISNING Mellan Motala kommun och exploatören AVTAL OM MARKANVISNING 1 Parter Motala kommun, nedan kallad kommunen, org.nr 212000-2817, 591 86 Motala Exploatörens namn, nedan kallad exploatören, org.nr XXXXXX-XXXX,

Läs mer

Återvinningsstation för glas, plåt, plast, kartong på Palissadvägen svar på medborgarförslag väckt av Fransisco Garcia Gonzalez

Återvinningsstation för glas, plåt, plast, kartong på Palissadvägen svar på medborgarförslag väckt av Fransisco Garcia Gonzalez KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-29 KS-2013/1250.530 1 (3) HANDLÄGGARE Katarina Persson 08-53531397 Katarina.Persson2@huddinge.se Kommunstyrelsen Återvinningsstation för glas, plåt,

Läs mer

K Ö P E K O N T R A K T

K Ö P E K O N T R A K T 1 (5) Mellan NCC AB Publ (556034-5174), 170 80 Solna, nedan kallad säljaren och Nacka kommun (212000-0167), 131 81 Nacka, genom dess kommunstyrelse, nedan kallad köparen har träffats följande K Ö P E K

Läs mer

EXPLOATERINGSAVTAL (UTKAST)

EXPLOATERINGSAVTAL (UTKAST) Bilaga 4 EXPLOATERINGSAVTAL (UTKAST) Mellan Södertälje kommun (org nr 212000-0159), nedan kallad kommunen, och... (org nr...), nedan kallad exploatören, har följande avtal träffats om exploatering av del

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Lars Rystadius 600826-1916 1/3-del Långgatan 11 Lgh 1101, 647 30 Mariefred

KÖPEKONTRAKT. Lars Rystadius 600826-1916 1/3-del Långgatan 11 Lgh 1101, 647 30 Mariefred KÖPEKONTRAKT Säljare Annika Rystadius 670502-2009 1/3-del Kanbergsgatan 4 Lgh 1001, 582 28 Linköping Håkan Rystadius 630510-1914 1/3-del Engelbrektsgatan 3 A Lgh 1302, 582 21 Linköping Lars Rystadius 600826-1916

Läs mer

Revidering av konsortialavtal, namnändrat till aktieägaravtal, avseende SRV återvinning AB, revidering av bolagsordning samt införande av ägardirektiv

Revidering av konsortialavtal, namnändrat till aktieägaravtal, avseende SRV återvinning AB, revidering av bolagsordning samt införande av ägardirektiv KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-05-08 KS-2014/490.119 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Revidering av konsortialavtal,

Läs mer

Försäljning av område från Mossarp 1:3 m. fl. till Qstar AB. Totala området som överlåts är ca 7 300 m2.

Försäljning av område från Mossarp 1:3 m. fl. till Qstar AB. Totala området som överlåts är ca 7 300 m2. Handläggare 2015-01-22 Ivo Lisius Dnr: KS.2013.168 Försäljning av område från Mossarp 1:3 m. fl. till Qstar AB Ärendebeskrivning Enligt tidigare upprättat köpekontrakt daterat 2012-10-15 / 2013-12-05 så

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 29 april 2015

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 29 april 2015 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-07 KS-2015/638.111 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Gerrby 08-535 30173 Helena.Gerrby@huddinge.se Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut

Läs mer

Kommunstyrelsen 13 december 2010 260 507. Diarienummer KS-2010/995.214

Kommunstyrelsen 13 december 2010 260 507. Diarienummer KS-2010/995.214 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragraf Sid Kommunstyrelsen 13 december 2010 260 507 Diarienummer KS-2010/995.214 Avsiktsförklaring mellan Huddinge kommun och NCC Boende AB för delar av Glömsta

Läs mer

Ta bort återvinningsstationen Balingsnäs 1:5 - svar på medborgarförslag väckt av Anita och Stig Norström

Ta bort återvinningsstationen Balingsnäs 1:5 - svar på medborgarförslag väckt av Anita och Stig Norström KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 17 februari 2014 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/194.530 Ta bort återvinningsstationen Balingsnäs 1:5 - svar på medborgarförslag väckt

Läs mer

1. BAKGRUND OCH SYFTE

1. BAKGRUND OCH SYFTE 1 (5) Mellan Nacka kommun, org nr 212000-0167, nedan kallad Kommunen, och NCC Boende AB, org nr 556726-4121, nedan kallad NCC Boende och NCC Roads AB, org nr 556034-5174, nedan kallad NCC Roads, har träffats

Läs mer

Frågor rörande kommunens bolag med anledning av ändrade bestämmelser i 3 kap. 17 och 6 kap. kommunallagen

Frågor rörande kommunens bolag med anledning av ändrade bestämmelser i 3 kap. 17 och 6 kap. kommunallagen KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 14 (31) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 17 december 2012 9 Paragraf Diarienummer KS-2012/1145.112 Frågor rörande kommunens bolag med anledning av ändrade bestämmelser

Läs mer

Ändring av namnet på Arvodeskommittén till Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor samt fastställande av reglemente för kommittén

Ändring av namnet på Arvodeskommittén till Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor samt fastställande av reglemente för kommittén KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 maj 2014 18 Paragraf Diarienummer KS-2014/635.112 Ändring av namnet på Arvodeskommittén till Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-01-07 KS-2013/1623.109 1 (6) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

EXPLOATERINGSAVTAL. Tidplan för utbyggnad av bebyggelse och allmänna anläggningar.

EXPLOATERINGSAVTAL. Tidplan för utbyggnad av bebyggelse och allmänna anläggningar. Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Bo i Väsby AB, org.nr 556887-4399, nedan kallad Exploatören, har träffats följande EXPLOATERINGSAVTAL om genomförande av ett

Läs mer

Dnr KS/2012:70-254 Mark- och exploateringsenheten 2014-11-21. Mellan nedanstående parter träffas följande exploateringsavtal.

Dnr KS/2012:70-254 Mark- och exploateringsenheten 2014-11-21. Mellan nedanstående parter träffas följande exploateringsavtal. AVTAL Samhällsbyggnadskontoret Dnr KS/2012:70-254 Mark- och exploateringsenheten 2014-11-21 1/7 EXPLOATERINGSAVTAL Mellan nedanstående parter träffas följande exploateringsavtal. Parter Strängnäs kommun,

Läs mer

Inriktning för förvaltning av kommunens exploateringsfastigheter samt jord- och skogsbruksfastigheter exklusive gårdsarrenden

Inriktning för förvaltning av kommunens exploateringsfastigheter samt jord- och skogsbruksfastigheter exklusive gårdsarrenden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 2014-01-24 SB 2014/119.259 1 (5) HANDLÄGGARE Helén Mårtensson 08-535 363 86 helen.mårtensson@huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden Inriktning för förvaltning av kommunens

Läs mer

Ramavtal avseende fastigheterna Utsälje 1:47-53 (privatägda) och planuppdrag för Utsälje 1:48 m.fl. i Snättringe

Ramavtal avseende fastigheterna Utsälje 1:47-53 (privatägda) och planuppdrag för Utsälje 1:48 m.fl. i Snättringe KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 december 2013 10 Paragraf Diarienummer KS-2013/1359.214 Ramavtal avseende fastigheterna Utsälje 1:47-53 (privatägda) och planuppdrag

Läs mer

Ramavtal och planuppdrag rörande fastigheterna Kurvan 2 och Kurvan 5 i Kungens kurva

Ramavtal och planuppdrag rörande fastigheterna Kurvan 2 och Kurvan 5 i Kungens kurva 2014-11-12 KS-2014/1315.214 1 (5) HANDLÄGGARE Gunilla Sundström 08-535 313 86 Gunilla.Sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Ramavtal och planuppdrag rörande fastigheterna Kurvan 2 och Kurvan 5 i Kungens

Läs mer

Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan Luna ekonomisk förening

Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan Luna ekonomisk förening KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-07-29 KS-2013/788.649 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Den överenskomna köpeskillingen är:

KÖPEKONTRAKT. Den överenskomna köpeskillingen är: KÖPEKONTRAKT Säljare Anna Mölbo 850807-3023 1/2-del Skålevikstïlen 5 E, 5178 Loddefjord, Norge Johan Mölbo 910814-1939 1/2-del Österleden 52 D Lgh 1102, 352 42 Växjö nedan benämnd Säljaren. Köpare Nybro

Läs mer

TILLÄGGSLISTA 2011-09-05

TILLÄGGSLISTA 2011-09-05 TILLÄGGSLISTA 2011-09-05 Kc 5 Anmälningsärenden: i) Förbundsavgift år 2012 till Sveriges Kommuner och Landsting (Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting har beslutat att fastställa en nominellt oförändrad

Läs mer

AVTAL OM ÖVERLÅTELSE AV VERKSAMHET

AVTAL OM ÖVERLÅTELSE AV VERKSAMHET Skåne läns landsting, org nr 232100-0255, 291 89 Kristianstad ( Region Skåne ) och Hälsomedicinskt Centrum, företag under bildande vilket kommer att ägas gemensamt av Peter Bosson 561121-3975 samt Anders

Läs mer

Rehabiliteringspolicy för Huddinge kommun

Rehabiliteringspolicy för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 15 december 2014 15 Paragraf Diarienummer KS-2014/1312.196 Rehabiliteringspolicy för Huddinge kommun Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Ändring av riktlinjer för äldreomsorgsnämnden (HKF 7530) avseende den nya regleringen i 4 kap 1 b SoL om parboendegaranti

Ändring av riktlinjer för äldreomsorgsnämnden (HKF 7530) avseende den nya regleringen i 4 kap 1 b SoL om parboendegaranti KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-04-23 KS-2013/465.112 1 (3) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Ändring av riktlinjer

Läs mer

1.6 Vid avvikelse mellan bestämmelse i Uppdragsavtal och bestämmelse i Bestämmelserna ska Uppdragsavtalet äga företräde.

1.6 Vid avvikelse mellan bestämmelse i Uppdragsavtal och bestämmelse i Bestämmelserna ska Uppdragsavtalet äga företräde. 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna bestämmelser ( Bestämmelserna ) är utarbetade av Sveriges Managementkonsulter SMK AB, org. nr. 5561093617( SMK ). Användning av dessa allmänna bestämmelser får ske endast

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (12) Dnr: 2015:190 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx)

Läs mer

Tillägg till köpekontrakt avseende försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe

Tillägg till köpekontrakt avseende försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-12-01 KS-2014/1193.213 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Tillägg till köpekontrakt avseende försäljning

Läs mer

Detaljplan för del av Vätinge 1:118 (Stationsvägen) i Gripenbergs samhälle i Tranås kommun

Detaljplan för del av Vätinge 1:118 (Stationsvägen) i Gripenbergs samhälle i Tranås kommun Detaljplan för del av Vätinge 1:118 (Stationsvägen) i Gripenbergs samhälle i Tranås kommun Upprättad i juni 2011 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 66/2010 Plan- och genomförandebeskrivning

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 2014-02-05 SBN 2014/120.259 1 (4) HANDLÄGGARE Helén Mårtensson 08-535 363 86 helen.mårtensson@huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till regler och rutiner avseende

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-01-23 KS-2014/146.109 1 (6) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

Försäljning av byggnad på fastigheten Valnöten 2 (Stiftelsen Båstadsfontänen) samt därtill hörande arrendeavtal

Försäljning av byggnad på fastigheten Valnöten 2 (Stiftelsen Båstadsfontänen) samt därtill hörande arrendeavtal BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Blad Ekonomiutskottet 2013-02-27 KSeu dnr. KS Försäljning av byggnad på fastigheten Valnöten 2 (Stiftelsen Båstadsfontänen) samt därtill hörande arrendeavtal Beskrivning

Läs mer

Planerings- och personalutskottet

Planerings- och personalutskottet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-01-22 KS-2014/71.256 1 (3) HANDLÄGGARE Öhman, Stig 0853530355 Stig.Ohman@huddinge.se Planerings- och personalutskottet Förstudie avseende anpassning av lägenheter till

Läs mer

Äldreombudsmannens rapport - oktober till december 2015

Äldreombudsmannens rapport - oktober till december 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2016-01-20 AN-2016/59.739 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Äldreombudsmannens

Läs mer

Tilläggsavtal. till markanvisningsavtal daterat 2008-06-27. 1. Inledning

Tilläggsavtal. till markanvisningsavtal daterat 2008-06-27. 1. Inledning Mellan Tommy Byggare AB (org nr 556678-1943), Box 439, 441 29 Alingsås (nedan kallad exploatören) och Alingsås kommun (org nr 212000-1553), 441 81 Alingsås (nedan kallad kommunen) träffas följande Tilläggsavtal

Läs mer

Sida 1 av 3 SAMVERKANSAVTAL Bakgrund Örebro läns landsting, nu Region Örebro län, och Örebro kommun har kommit överens om att från och med den 1 januari 2005 inrätta en gemensam nämnd, kallad den gemensamma

Läs mer

Mellan Västtrafik AB, (nedan kallat Västtrafik), och Göteborgs Stad, Trafikkontoret (nedan Kommunen ) har träffats följande A V T A L

Mellan Västtrafik AB, (nedan kallat Västtrafik), och Göteborgs Stad, Trafikkontoret (nedan Kommunen ) har träffats följande A V T A L Mellan Västtrafik AB, (nedan kallat Västtrafik), och Göteborgs Stad, Trafikkontoret (nedan Kommunen ) har träffats följande A V T A L FÖRLÄNGD GILTIGHET SKOLKORT I GÖTEBORGS STAD 1. Bakgrund Kommunen har

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Tälje 2:4 m fl, Banvallen samt kvarteret Församlingshemmet i Norrtälje stad.

Detaljplan för del av fastigheten Tälje 2:4 m fl, Banvallen samt kvarteret Församlingshemmet i Norrtälje stad. 1 1 LEDNINGSKONTORET Mark- och exploatering SAMRÅDSFÖRSLAG 2002-12-16 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2005-02-21 Rev 2005-09-01 Detaljplan för del av fastigheten Tälje 2:4 m fl, Banvallen samt kvarteret Församlingshemmet

Läs mer

Överflyttning av ärenden mellan kommuner reglerades tidigare i 16 kap 1 SoL. I och med lagändringen återfinns motsvarande regler i 2 a kap 10-12 SoL.

Överflyttning av ärenden mellan kommuner reglerades tidigare i 16 kap 1 SoL. I och med lagändringen återfinns motsvarande regler i 2 a kap 10-12 SoL. 2013-04-17 SN-2013/1727.112 1 (4) HANDLÄGGARE Jon Niklasson 08-535 378 69 Jon.Niklasson@huddinge.se Socialnämnden Ändringar i delegationsordning Socialnämnden Lista D: Biståndskansliet - Del 3 Förslag

Läs mer

Stödgivaravtal Strängnäs kommun och Ung Företagsamhet Sörmland, UF

Stödgivaravtal Strängnäs kommun och Ung Företagsamhet Sörmland, UF TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr KS/2016:87-106 Näringslivskontoret 2016-02-04 1/2 Handläggare Gunilla Malm Tel. 0722-269 125 Kommunstyrelsen Stödgivaravtal Strängnäs kommun och Ung Företagsamhet Sörmland, UF Förslag

Läs mer

Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm (Fi2013/2867) - svar på remiss från Finansdepartementet

Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm (Fi2013/2867) - svar på remiss från Finansdepartementet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-16 KS-2013/1200.113 1 (5) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 Ralph.Strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Framställan

Läs mer

Till styrelsen. Exploatering av Albano med student- och forskarbostäder m m - samarbetsavtal med Akademiska Hus

Till styrelsen. Exploatering av Albano med student- och forskarbostäder m m - samarbetsavtal med Akademiska Hus Tillhör punkt 12 på dagordningen till styrelsesammanträde med AB Svenska Bostäder 2012-06-14 Till styrelsen Exploatering av Albano med student- och forskarbostäder m m - samarbetsavtal med Akademiska Hus

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-04-27 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2011-04-20, rev. 2011-11-21 ANTAGANDEHANDLING UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 20XX-XX-XX Detaljplan för fastigheten Tälje 4:73 m.fl. (kv Båtsman) i Norrtälje stad enligt

Läs mer

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever Svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever Svar på motion väckt av Marie Fors (S) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-03-18 KS-2012/844.629 1 (3) HANDLÄGGARE Mona Eichenseer mona.eichenseer@huddinge.se Kommunstyrelsen Gratis SL-kort till alla gymnasieelever Svar på motion väckt av Marie

Läs mer

Inför fortsatt planering ska parternas åtaganden gentemot varandra regleras avseende kommande exploatering.

Inför fortsatt planering ska parternas åtaganden gentemot varandra regleras avseende kommande exploatering. Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Vatthagen Fastighets AB, org.nr 556491-1377, nedan kallad Bolaget, har träffats följande RAMAVTAL avseende detaljplaneändring

Läs mer

Godkännande av regressavtal mellan Eskilstuna kommun och Strängnäs kommun för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB (ESEM)

Godkännande av regressavtal mellan Eskilstuna kommun och Strängnäs kommun för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB (ESEM) KF 23:1 KF 23:2 TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Dnr KS/2016:84-106 Juridik 2016-02-16 1/3 KF 23:3 Handläggare Josefin Winnfors Tel. 0152-291 61 Kommunstyrelsen Godkännande av regressavtal mellan Eskilstuna

Läs mer

Leveransavtalsvillkor

Leveransavtalsvillkor 1 (9) Leveransavtalsvillkor Leverans av kuverteringsmaskin och leverans av fullservice av kuverteringsmaskin Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för leveransen. Avtalsvillkoren godkänns i sin helhet

Läs mer

Mellan Djursholms AB och Danderyds kommun har träffats följande. Lägenhetsarrende

Mellan Djursholms AB och Danderyds kommun har träffats följande. Lägenhetsarrende Mellan Djursholms AB och Danderyds kommun har träffats följande Lägenhetsarrende PARTER Upplåtare: Djursholms AB, nedan kallad Fastighetsägare Org. Nr. 556002-2831 Arrendator: Danderyds kommun, nedan kallad

Läs mer

TRELLEBORG S KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORG S KOMMUN Kommunstyrelsen TRELLEBORG S KOMMUN Kommunstyrelsen 1(2) AVSIKTSFÖRKLARIN G Mellan Trelleborg s kommun (212000-1199). genom dess kommunstyrelse, nedan kallad kommunen, Rådhuset, 23 1 83 Trelleborg samt Norama Fastighetsbolag

Läs mer

Granskning av målstyrning och mätetal svar på revisionsskrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Granskning av målstyrning och mätetal svar på revisionsskrivelse från Huddinge kommuns revisorer 27 september 2012 KS-2012/708.912 1 (7) HANDLÄGGARE Frida Hägglund 08-535 302 05 frida.hagglund@huddinge.se Granskning av målstyrning och mätetal svar på revisionsskrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Läs mer

Hyra av skolpaviljong för fyra klasser till Utsäljeskolan

Hyra av skolpaviljong för fyra klasser till Utsäljeskolan KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2012-12-28 KS-2012/1246.252 1 (3) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av skolpaviljong för fyra klasser till Utsäljeskolan

Läs mer

Kommunstyrelsen 28 januari 2015 10

Kommunstyrelsen 28 januari 2015 10 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2015 10 Paragraf Diarienummer KS-2014/1038.210 Avsiktsförklaring för fastigheterna Palmen 3, 4, Olivträdet 2, 4, Hörningsnäs

Läs mer

avseende marktilldelning för bostadsbebyggelse inom Kvarter 4 i kommande detaljplan för Barkarbystaden I, Järfälla kommun, nedan kallad Detaljplanen.

avseende marktilldelning för bostadsbebyggelse inom Kvarter 4 i kommande detaljplan för Barkarbystaden I, Järfälla kommun, nedan kallad Detaljplanen. 1 Mellan Järfälla kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-0043, nedan kallad Kommunen, och Brabo Stockholm AB, org nr 556610-1696, nedan kallad Bolaget, har träffats följande RAMAVTAL avseende

Läs mer

Flytt av Stortorpshallen i Trångsund till Nytorps mosse med mera svar på medborgarförslag väckt av Tommy Pettersson

Flytt av Stortorpshallen i Trångsund till Nytorps mosse med mera svar på medborgarförslag väckt av Tommy Pettersson KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-29 KS-2013/1231.255 1 (4) HANDLÄGGARE Sundström, Gunilla 08-535 313 86 Gunilla.Sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Flytt av Stortorpshallen i

Läs mer

Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart Stockholm

Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart Stockholm Kommunledningskontoret Planbeskrivning Helena Johansson Sidan 1 av 10 Planarkitekt 08-579 216 57 Planbeskrivning Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart

Läs mer

Tillägg till detaljplan för Sjöängen II (fastigheten Taktpinnen 12), enkelt planförfarande beslut om antagande

Tillägg till detaljplan för Sjöängen II (fastigheten Taktpinnen 12), enkelt planförfarande beslut om antagande TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 2015-04-14 1 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 12 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för Sjöängen II (fastigheten Taktpinnen

Läs mer

Ändring av detaljplan Å 57 m.fl., Långasand Hemställan om planläggning. KS 2013-187

Ändring av detaljplan Å 57 m.fl., Långasand Hemställan om planläggning. KS 2013-187 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-11-19 360 Ändring av detaljplan Å 57 m.fl., Långasand Hemställan om planläggning. KS 2013-187 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Köpeavtal för del av Strängnäs 3:1 Sthlm 08 Entreprenad AB

Köpeavtal för del av Strängnäs 3:1 Sthlm 08 Entreprenad AB TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr KS/2012:77-254 Mark- och exploateringsenheten 2017-09-08 1/3 Handläggare Jörgen Altin 0152-293 03 Köpeavtal för del av Strängnäs 3:1 Sthlm 08 Entreprenad AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Trädgårdsstaden i Bro Upplands-Bro kommun

Trädgårdsstaden i Bro Upplands-Bro kommun Tillväxtkontoret 2014-10-17 SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för nr 1302 Trädgårdsstaden i Bro Upplands-Bro kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Denna genomförandebeskrivning följer ÄPBL (1987:10) HANDLINGAR Till

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Utsälje 1:97. Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Utsälje 1:97. Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN 2012-538 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning PLANOMRÅDE Detaljplan för Utsälje 1:97 Inom kommundelen Segeltorp,

Läs mer

Försäljning av kvarteret Bålet inom Svartå strand i Mjölby

Försäljning av kvarteret Bålet inom Svartå strand i Mjölby Missiv 1(2) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2016-10-20 KS/2015:236 Handläggare Hanna Hammarlund Tfn 0142-851 34 Kommunstyrelsen Försäljning av kvarteret Bålet inom Svartå strand i Mjölby

Läs mer

Hyra av skolpaviljong till Vistaskolan

Hyra av skolpaviljong till Vistaskolan KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-12-17 KS-2013/1568.252 1 (3) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av skolpaviljong

Läs mer

Markanvisningsavtal del av Strängnäs 3:1, kvarteret Spoven

Markanvisningsavtal del av Strängnäs 3:1, kvarteret Spoven TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr KS/2017:468-251 Mark- och exploateringsenheten 2017-09-08 1/3 Handläggare Jörgen Altin 0152-293 03 Markanvisningsavtal del av Strängnäs 3:1, kvarteret Spoven Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Markanvisningsavtal del av Strängnäs 3:1, kvarteret Spoven

Markanvisningsavtal del av Strängnäs 3:1, kvarteret Spoven 10:1 10:2 10:3 TJÄNSTEUTLÅTANDE 10:4 Dnr KS/2017:468-251 Mark- och exploateringsenheten 2017-09-08 1/3 Handläggare Jörgen Altin 0152-293 03 Markanvisningsavtal del av Strängnäs 3:1, kvarteret Spoven Förslag

Läs mer

Leverantör för följeforskning av Projekt Moving Media Southern Sweden. Handling 1 Ramavtal. Koncerninköp

Leverantör för följeforskning av Projekt Moving Media Southern Sweden. Handling 1 Ramavtal. Koncerninköp Koncerninköp Per Löwhagen Inköpare 0704-200302 per.lowhagen@swepro.se Datum 2009-04-05 Diarienr 0900930 1 (9) Leverantör för följeforskning av Projekt Moving Media Southern Sweden Handling 1 Ramavtal Koncerninköp

Läs mer

Bostäder och förskola på Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m.fl.

Bostäder och förskola på Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m.fl. Samrådshandling 2013-04-19 Rev: Dnr: 0072/06 Plannummer: Mark och Exploateringsenheten Andreas Wingfors Telefon: 0303-73 26 65 Mail: andreas.wingfors@stenungsund.se DETALJPLAN för Bostäder och förskola

Läs mer

Utkast 2015-08-21 1(9)

Utkast 2015-08-21 1(9) Utkast 2015-08-21 1(9) Mellan Sundbybergs kommun, nedan kallad Staden, org nr 212000-0175, och Einar Mattsson Projekt AB, nedan kallad Exploatören, org nr 556628-1920, nedan gemensamt kallade Parterna,

Läs mer

Avtal för bedrivande av hemtjänst och kommunalt delegerad hemsjukvård enligt Lag om valfrihetssystem för Mariestads kommun

Avtal för bedrivande av hemtjänst och kommunalt delegerad hemsjukvård enligt Lag om valfrihetssystem för Mariestads kommun AVTAL Sida: 1 (8) Datum: 2010-09-12 Avtal för bedrivande av hemtjänst och kommunalt delegerad hemsjukvård enligt Lag om valfrihetssystem för Mariestads kommun 1. Parter Mellan nedanstående parter, kommunen

Läs mer

Kapital- och ägarstruktur i koncernen Stockholm Vatten AB

Kapital- och ägarstruktur i koncernen Stockholm Vatten AB Utlåtande 2007: RI+III (Dnr 023-3997/2007) Kapital- och ägarstruktur i koncernen Stockholm Vatten AB Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Under förutsättning av Huddinges kommuns

Läs mer

Nyttjanderättsavtal. Koloniträdgårdsföreningen Jordgubben, ideell förening här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till: ...

Nyttjanderättsavtal. Koloniträdgårdsföreningen Jordgubben, ideell förening här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till: ... Nyttjanderättsavtal Koloniträdgårdsföreningen Jordgubben, ideell förening här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till:...... Vilken är medlem av ovan nämnda förening, och här nedan kallad medlemmen,

Läs mer

Äldreombudsmannens årsrapport 2015

Äldreombudsmannens årsrapport 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2016-03-29 AN-2016/139.739 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Äldreombudsmannens

Läs mer

Avtal mellan Kalmar kommun och Kalmar Sotning och Ventilation AB

Avtal mellan Kalmar kommun och Kalmar Sotning och Ventilation AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2013-11-18 KS 2013/0861 Kommunstyrelsen Avtal mellan Kalmar kommun och Kalmar Sotning och Ventilation AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner

Läs mer

Köpeavtal gällande Stocken 5 och del av Mjölby 40:8

Köpeavtal gällande Stocken 5 och del av Mjölby 40:8 Kommunstyrelsens förvaltning 1(1) Missiv Datum Diarienummer 2015-09-22 KS/2015:339 Handläggare Hanna Hammarlund Tfn 0142-851 34 Kommunstyrelsen Köpeavtal gällande Stocken 5 och del av Mjölby 40:8 I samband

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om öppna bolag och kommanditbolag

Lag. om ändring av lagen om öppna bolag och kommanditbolag Lag om ändring av lagen om öppna bolag och kommanditbolag I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om öppna bolag och kommanditbolag (389/1988) 7 kap. 1, ändras 1 kap. 1, 2 och 4, 2 kap. 1 1 mom.

Läs mer

Utlåtande 2003:58 RIII (Dnr 302-859/2003)

Utlåtande 2003:58 RIII (Dnr 302-859/2003) Utlåtande 2003:58 RIII (Dnr 302-859/2003) Köp av mark för bostadsbebyggelse inom del av Sjövik 5 samt upplåtelse av marken med tomträtt till AB Familjebostäder Hemställan från gatu- och fastighetsnämnden

Läs mer

Försäljning av del av Tegelviken 2:4, blivande Bläcksvampen 20

Försäljning av del av Tegelviken 2:4, blivande Bläcksvampen 20 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Josefine Robertsson 2016-03-21 KS 2016/0096 50088 Kommunstyrelsen Försäljning av del av Tegelviken 2:4, blivande Bläcksvampen 20 Förslag till beslut

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Planhandling Koncept 2011-03-02 Samråd Datum: 2011-04-05 FN Diarienummer: 0573/08 Plannummer: (FIIa xxxx) Exploateringsavdelningen Christian Schiötz Telefon: 031-368 10 60 E-post: christian.schiotz@fastighet.goteborg.se

Läs mer

Hagaström 77:15 mfl, Hagaströmsskolan

Hagaström 77:15 mfl, Hagaströmsskolan PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2012-02-15 Antagandehandling Dnr: 09BMN1037 Handläggare: Thobias Nilsson Hagaström 77:15 mfl, Hagaströmsskolan Detaljplan för skola Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Kälvesta 1:3 m.fl. i Kälvesta till Veidekke Villatomter AB

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Kälvesta 1:3 m.fl. i Kälvesta till Veidekke Villatomter AB Dnr Sida 1 (8) 2014-11-11 Handläggare Anna Savås 08-508 265 27 Till Exploateringsnämnden 2014-12-11 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Kälvesta 1:3 m.fl. i Kälvesta till Veidekke Villatomter

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-09-09 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2009-01-28, rev 2009-07-06 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för verksamhetsområdet Storsten- Vingelebacke, fastigheterna Tälje 2:45-48 m fl i Norrtälje-Malsta

Läs mer

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT Öresundskraft AB, org nr 556089-7851 ( Öresundskraft ) och nedan angiven fastighetsägare ( Fastighetsägaren ) har ingått avtal på de villkor som framgår

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 15 (42) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 mars 2013 10 Paragraf Diarienummer KS-2012/754.112 Riktlinjer för bisysslor Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

A V T A L. om rätt till nyttjande av gårdsmark som uteplats

A V T A L. om rätt till nyttjande av gårdsmark som uteplats 1 (5) A V T A L om rätt till nyttjande av gårdsmark som uteplats Undertecknade parter har denna dag träffat följande avtal. Föreningen: Brf Eklanda Rosen Organisationsnummer: 769616-2861 Adress: Föreningens

Läs mer

POSTEN FRIMÄRKEN. Avtal. Parter. Posten Meddelande AB. avseende uppdrag för. Organisationsnr. Organisationsnr 556711-5695.

POSTEN FRIMÄRKEN. Avtal. Parter. Posten Meddelande AB. avseende uppdrag för. Organisationsnr. Organisationsnr 556711-5695. Avtal avseende uppdrag för Diarienummer POSTEN FRIMÄRKEN Parter Posten Meddelande AB nedan kallad Posten Organisationsnr 556711-5695 nedan kallad Uppdragstagaren Organisationsnr Enhet Posten Frimärken

Läs mer

Avtal om ändring och tillägg till ramavtal mellan Huddinge kommun och Espa Invest Oy rörande del av fastigheten Kvadraten 3 i Kungens kurva

Avtal om ändring och tillägg till ramavtal mellan Huddinge kommun och Espa Invest Oy rörande del av fastigheten Kvadraten 3 i Kungens kurva KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 augusti 2014 14 Paragraf Diarienummer KS-2014/842.214 Avtal om ändring och tillägg till ramavtal mellan Huddinge kommun och Espa Invest

Läs mer

Detaljplan för fastigheterna Stansen 1 och Degeln 1 m.fl. Näsbypark

Detaljplan för fastigheterna Stansen 1 och Degeln 1 m.fl. Näsbypark 2013-10-10 Dnr SBN 90/2007-20 STADSBYGGNADSKONTORET Camilla Miller Utställningshandling Detaljplan för fastigheterna Stansen 1 och Degeln 1 m.fl. Näsbypark ORGANISATORISKA FRÅGOR Tidplan Samråd har skett

Läs mer

Antagen av byggnadsnämnden 2009-06-17 Laga kraft 2009-07-20

Antagen av byggnadsnämnden 2009-06-17 Laga kraft 2009-07-20 Detaljplan för Rockebro 7:137 m.fl, Sommens samhälle, Tranås kommun Dnr 330/2008 Upprättad i april 2009 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Planområde Sjön Sommen Antagen av byggnadsnämnden

Läs mer

Remiss: Tydligare tillståndsgivning i lotterilagen Ds 2015:46

Remiss: Tydligare tillståndsgivning i lotterilagen Ds 2015:46 Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-10-15 KS 2015/0868 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Remiss: Tydligare tillståndsgivning i lotterilagen Ds 2015:46 Kalmar kommun avstår från att lämna yttrande

Läs mer

Att äga, köpa eller sälja en förorenad fastighet ditt ansvar. Länsstyrelsernas juristsamverkansgrupp för efterbehandlingsfrågor 2016

Att äga, köpa eller sälja en förorenad fastighet ditt ansvar. Länsstyrelsernas juristsamverkansgrupp för efterbehandlingsfrågor 2016 Att äga, köpa eller sälja en förorenad fastighet ditt ansvar Länsstyrelsernas juristsamverkansgrupp för efterbehandlingsfrågor 2016 1 Utgiven av Länsstyrelserna och Statens geotekniska institut Text Länsstyrelsernas

Läs mer

Överlåtelse av fastigheten Kalmar Kungsljuset 4

Överlåtelse av fastigheten Kalmar Kungsljuset 4 Landstingsservice Bygg- och förvaltarenheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-09-30 Landstingsstyrelsen Sida 1(2) Referens Diarienummer 120359 Överlåtelse av fastigheten Kalmar Kungsljuset 4 Förslag till beslut

Läs mer

ORANGERIET 1, Uppgift utelämnad - Förlängning av tidsbegränsat bygglov för förskoleverksamhet i samlingslokal

ORANGERIET 1, Uppgift utelämnad - Förlängning av tidsbegränsat bygglov för förskoleverksamhet i samlingslokal NATUR- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-07-31 NBF 2015 000822 1 (4) HANDLÄGGARE Anette Svensson 08-535 363 95 anette.svensson@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden ORANGERIET

Läs mer

PARTNERSKAPSAVTAL. mellan HÖGSKOLAN DALARNA. och. daterat [**]

PARTNERSKAPSAVTAL. mellan HÖGSKOLAN DALARNA. och. daterat [**] PARTNERSKAPSAVTAL mellan HÖGSKOLAN DALARNA och XX daterat [**] INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND... 3 2 SAMVERKAN... 3 3 KOSTNADER... 4 4 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER... 4 5 SEKRETESS... 4 6 KONTAKTPERSONER...

Läs mer

Beställning avseende ombyggnad av hus H vid Tallgårdens äldrecentrum i Stuvsta

Beställning avseende ombyggnad av hus H vid Tallgårdens äldrecentrum i Stuvsta SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2012-12-12 AN-2012/758.339 1 (6) HANDLÄGGARE Elisabeth Bern 08-535 378 70 elisabeth.bern@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Beställning

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 9:10 m fl, Gråbo Centrum i Lerums kommun Etapp 1, östra delen

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 9:10 m fl, Gråbo Centrum i Lerums kommun Etapp 1, östra delen KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 9:10 m fl, Gråbo Centrum i Lerums kommun Etapp 1, östra delen Genomförandebeskrivning utställningshandling 2013-02-27 rev. 2013-03-25 Genomförandebeskrivning

Läs mer