SOLLENTUNA KOMMUN. Ekonomisk ersättning till utförare i samband med parboende inom särskilt boende för äldre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOLLENTUNA KOMMUN. Ekonomisk ersättning till utförare i samband med parboende inom särskilt boende för äldre"

Transkript

1 4^

2 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret Kalle Brandstedt Utredare Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 4 Dnr 2011/197 VON.110 Vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk ersättning till utförare i samband med parboende inom särskilt boende för äldre Förslag till beslut 1. Vård- och omsorgsnämnden antar, i enlighet med bilaga 1, föreslagna ersättningskonstruktioner för ersättning till utförare för medflyttat anhörig i samband med parboende inom särskilt boende för äldre. 2. Vård- och omsorgsnämnden antar, i enlighet med bilaga 2, föreslagna ersättningskonstruktioner för tomma platser för medflyttat anhörig i samband med parboende inom särskilt boende för äldre. 3. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ersättningskonstruktionerna enligt bilagorna 1 och 2, figur 1 och 3, för befintliga avtal börjar gälla från och med samt att ersättningskonstruktionen för nya avtal enligt bilaga 1 och 2, figur 2 och 4, förs in i nya avtal fr.o.m Vård- och omsorgsnämnden beslutar att uppdra åt avdelningschefen för äldreomsorg att förhandla med utförarna och skriva tilläggsavtal till samtliga avtal inom särskilt boende för äldre, utifrån innehållet i bilagorna 1 och 2, figur 1 och 3, i detta ärende. Sammanfattning Kommunfullmäktige har beslutat att uppdra till vård- och omsorgsnämnden att klarlägga hur möjligheten för äldre par att fortsätta leva tillsammans även när en av dem behöver flytta till ett särskilt boende kan säkerställas. Oavsett hur medflyttningen utformas kommer utförarna att få medkostnader. Därför behöver vård- och omsorgsnämnden ersätta utförarna i de fall parboende sker på kommunens särskilda boenden. Kontoret föreslår att vård- och omsorgsnämnden antar föreslagna ersättningskonstruktioner för ersättning till utförare för medfiyttad anhörig, samt att vård och omsorgsnämnden även antar föreslagna ersättningskonstruktioner för tomma platser för medfiyttad. Kontoret föreslår även att vård- och omsorgsnämnden beslutar att ersättningskonstruktionerna för befintliga avtal börjar gälla från och med samt att ersättningskonstruktionerna för nya avtal förs in i nya avtal fr.o.m Slutligen föreslår kontoret att vård- och omsorgsnämnden beslutar att uppdra åt avdelningschefen för äldreomsorg Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

3 Tjänsteutlåtande Dnr 2011/197 VON.110 Sidan 2 av 4 att förhandla med utförarna och skriva tilläggsavtal till samtliga avtal inom särskilt boende för äldre. Bakgrund Kommunfullmäktige har beslutat att uppdra till vård- och omsorgsnämnden att klarlägga hur möjligheten för äldre par att fortsätta leva tillsammans även när en av dem behöver flytta till ett särskilt boende kan säkerställas. Parboende innebär att personer som är anhörig till någon med biståndsbeslut för särskilt boende för äldre flyttar med till boendet. En medflyttning innebär, beroende på lokalens förutsättningar och den enskildes önskemål, att medfiyttad anhörig antingen bor i samma lägenhet som brukaren eller att denne bor i en egen lägenhet på boendet. Oavsett hur medflyttningen utformas kommer utförarna att få medkostnader. Därför behöver vård- och omsorgsnämnden ersätta utförarna i de fall parboende sker på kommunens särskilda boenden. Vård- och omsorgsnämnden beslutade att uppdra åt kontoret att återkomma med ett förslag på ersättning till utförare då det inte längre är aktuellt med parboende och tom plats uppstår. Vård- och omsorgsnämnden beslutade att införa två ersättningskonstruktioner för tomma platser inom särskilt boende för äldre (bilaga 3). För den enskilde brukaren är den tidigare ersättningskonstruktionen fortsatt aktuell, men en kompletterande ersättningskonstruktion för tomma platser då medfiyttad anhörig är bortavarande behöver införas. Kontorets förslag I förhållande till utförarna ska medfiyttad anhörig ses som en hyresgäst och därmed erbjudas mat och möjlighet att delta i aktiviteter som anordnas på boendet. I de fall medfiyttad anhörig har behov av trygghetslarm bör utförarna ansvara för att besvara larmanrop från denne. I förhållande till vård- och omsorgsnämnden ska medfiyttad anhörig erlägga avgift för mat och hyra samt vid behov betala avgift för trygghetslarm. Förslag på ekonomisk ersättning till utförare i samband med parboende på särskilt boende för äldre Kontorets förslag är att vård- och omsorgsnämnden ersätter utförarna beroende på avtalskonstruktion och beroende på hur medflyttningen organiseras. I de fall utförare erhåller ersättning utifrån ett fast pris per boende förslår kontoret att utförarna, i de fall anhörig bor i egen lägenhet, erhåller samma ersättning för medfiyttad anhörig som för brukaren. Vidare föreslår kontoret att utförarna erhåller 50 % av den enhetliga ersättningen i de fall anhöriga delar lägenhet med brukaren. I avtal som utgår från nivåbedömningen förslår kontoret att utförarna, oavsett om anhöriga bor i egen lägenhet eller delar lägenhet, erhåller ersättning utifrån den lägsta ersättningsnivån.

4 Tjänsteutlåtande Dnr 2011/197 VON.110 Sidan 3 av 4 Kontorets föreslagna ersättningsnivåer gäller enbart fall då anhörig inte beviljats plats på särskilt boende. I de fall anhöriga behöver mer insatser behöver en utredning av behovet av insatsen särskilt boende utföras. Förslag på ersättningskonstruktion för tomma platser inom särskilt boende för äldre i samband med parboende Utförarna behöver tillhandahålla mat och annan service vilket medför att de behöver anpassa sin bemanning och organisation därefter. Av den orsaken behöver utförarna en ekonomisk säkerhet när medfiyttad anhörig är bortavarande. Därför föreslår kontoret två ersättningskonstruktioner i enlighet med figur 3 och 4 i bilaga 2. Skillnaden gentemot ersättningskonstruktionen till utförare för tomma platser inom särskilt boende för äldre är att utförare, i de fall brukare och medfiyttad anhörig delar lägenhet, inte får ersättning för den anhöriga efter dag 7. Dock föreslår kontoret att utföraren får ersättning när medfiyttad anhörig är bortavarande i mer än 30 dagar i de fall denne bor i egen lägenhet. Utförarna bör även få ersättning efter 30 dagar för medfiyttad anhörig i de fall brukaren avlidit och den anhöriga väljer att bo kvar. Sammanfattningsvis föreslår kontoret att vård- och omsorgsnämnden antar, i enlighet med bilaga 1, föreslagna ersättningskonstruktioner för ersättning till utförare för medfiyttad anhörig i samband med parboende inom särskilt boende för äldre, samt att vård och omsorgsnämnden även antar, i enlighet med bilaga 2, föreslagna ersättningskonstruktioner för tomma platser för medfiyttad anhörig i samband med parboende inom särskilt boende för äldre. Kontoret föreslår även att vård- och omsorgsnämnden beslutar att ersättningskonstruktionerna enligt bilagorna 1 och 2, figur 1 och 3, för befintliga avtal böljar gälla från och med samt att ersättningskonstruktionerna för nya avtal enligt bilaga 1 och 2, figur 2 och 4, förs in i nya avtal fr.o.m Slutligen föreslår kontoret att vård- och omsorgsnämnden beslutar att uppdra åt avdelningschefen för äldreomsorg att förhandla med utförarna och skriva tilläggsavtal till samtliga avtal inom särskilt boende för äldre, utifrån innehållet i bilagorna 1 och 2, figur 1 och 3, i detta ärende.

5 Tjänsteutlåtande Dnr 2011/197 VON.110 Sidan 4 av 4 Förvaltningschef Avdelningschef för äldreomsorg Utredare Bilagor: 1. Ersättningskonstruktioner gällande ersättning till utförare för medfiyttad anhörig i samband med parboende inom särskilt boende för äldre Beslutsexpediering: 2. Ersättningskonstruktioner för tomma platser inom särskilt boenden gällande medfiyttad anhörig i samband med parboende inom särskilt boende för äldre 3. Ersättningskonstruktioner för tomma platser inom särskilt boende för äldre Förvaltningschef Magnus Widén Avdelningschef för äldreomsorg Mona Zakeri Utredare Kalle Brandstedt Akt

6 SOLLENTUNA KOAAMUN Bilaga 1- Ersättningskonstruktioner gällande ersättning till utförare för medflyttande i samband med parboende inom särskilt boende för äldre Nedanstående figurer visar föreslagna ersättningsnivåer till utförare då anhöriga flyttar med brukare till särkilt boende för äldre. Ersättningen gäller per medfiyttad anhörig och dygn. I de fall medfiyttad anhörig antingen är tillfälligt borta, har flyttat eller avlidit gäller ersättning enligt bilaga 2. Figur 1 - Ersättning till utförare i samband med parboende inom särskilt boende för äldre för befintliga avtal <' ' ' ' ', Ersättningsnivå I fall medfiyttad anhörig och brukare delar lägenhet på boendet I fall när medfiyttad anhörig har egen lägenhet på boendet 50 % av enhetlig ersättning/lägsta ersättningsnivån* % av enhetlig ersättning/lägsta ersättningsnivån* 1 Figur 2 - Ersättning till utförare i samband med parboende inom särskilt boende för äldre för nya avtal ' ' f Ersättningsnivå 1 I fall medfiyttad anhörig och brukare delar lägenhet på boendet I fall när medflyttande anhörig har egen lägenhet på boendet 50 % av enhetlig ersättning 100% av enhetlig ersättning Ersättning utifrån den lägsta nivån för nivåbedömningen Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

7

8 Bilaga 2 - Ersättningskonstruktioner för tomma platser inom särskilt boenden gällande medfiyttad anhörig i samband med parboende inom särskilt boende för äldre Figur 3 - Ersättningskonstruktion för tomma platser i samband med parboende inom särskilt boende för äldre gällande medfiyttad anhörig för befintliga avtal 1 L :. I fall där medfiyttad anhörig bor i samma lägenhet som brukaren.» - * Sjukhusvistelse, föranmäld bortavaro, avflyttning, dödsfall Avflyttning p.g.a. missnöje med utföraren Dag 1-7 ' - Dag 8-30, 1 - Dag31 r x,. _ 50 % av enhetlig ersättning/lägsta ersättningsnivå 50 % av enhetlig ersättning/lägsta ersättningsnivå Ingen ersättning Ingen ersättning Ingen ersättning Ingen ersättning I fall där medfiyttad anhörig har egen lägenhet på boendet, alt. när medfiyttad anhörig bor kvar själv i lägenhet Sjukhusvistelse, föranmäld bortavaro, avflyttning, dödsfall, ej belagd plats orsakad av bebställaren Avflyttning p.g.a. missnöje med utföraren -^.w", - ^ i^z 50 % av enhetlig ersättning/lägsta ersättningsnivå 50 % av enhetlig ersättning/lägsta ersättningsnivå 50 % av enhetlig ersättning/lägsta ersättningsnivå 50 % av enhetlig ersättning/lägsta ersättningsnivå Ingen ersättning 50 % av enhetlig ersättning/lägsta ersättningsnivå * l Ersättningskonstruktionen gäller endast ersättning för medfiyttad anhörig i de fall denne antingen är borta tillfälligt eller har flyttat eller avlidit. I de fall medfiyttad anhörig vistas på boendet gäller grundersättningen i enlighet med bilaga 1. Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

9 Figur 4 - Ersättningskonstruktion för tomma platser i samband med parboende inom särskilt boende for äldre gällande medfiyttad anhörig för nya avtal 2 I fall där medfiyttad anhörig bor i samma lägenhet som brukaren I fall där medfiyttad anhörig har egen lägenhet på boendet alt. när medfiyttad anhörig bor kvar själv i lägenhet Sjukhusvistelse, föranmäld bortavaro, avflyttning, dödsfall Avflyttning p.g.a. missnöje med utföraren Sjukhusvistelse, föranmäld bortavaro, avflyttning, dödsfall, ej belagd plats orsakad av bebställaren Avflyttning p.g.a. missnöje med utföraren Dag 1-7 : Dag>30 ; > Dag J1=X - T _, 50 % av enhetlig ersättning Ingen ersättning Ingen ersättning 50 % av enhetlig ersättning Ingen ersättning Ingen ersättning 50 % av enhetlig ersättning 50 % av enhetlig ersättning 50 % av enhetlig ersättning 50 % av enhetlig ersättning Ingen ersättning 50 % av enhetlig ersättning * 2 Ersättiiingskonstruktionen gäller endast ersättning för medflyttande anhörig i de fall denne antingen är bort tillfälligt eller har flyttat eller avlidit. I de fall medflyttande anhörig vistas på boendet gäller grundersättningen i enlighet med bilaga 1.

10 SOLLENTUNA KOMMUN Bilaga 3. Förslag till ersättningskonstruktion för tomma platser inom särskilt boende Figur 1 - Ersättningskonstruktion for tomma platser inom särskilt boende för befintliga avtal. Orsaker till tomma platser Dag 1-7 Dag x 1. Sjukhusvistelse, föranmäld bortavaro, avflyttning, dödsfall, ej belagd plats orsakad av beställaren 100 % av enhetlig ersättning/ normal ersättningsnivå 50 % av enhetlig ersättning/ lägsta ersättningsnivån 50 % av enhetlig ersättning/ lägsta ersättningsnivån 2. Avflyttning p.g.a. missnöje med utföraren 50 % av enhetlig ersättning/ lägsta ersättningsnivån Ingen ersättning 50 % av enhetlig ersättning/ lägsta ersättningsnivån 1. Förtydligande av figur 1 - ersättningskonstruktion för tomma platser inom särskilt boende för befintliga avtal 1. Vid sjukhusvistelse, föranmäld bortavaro, avflyttriing, dödsfall eller ej belagd plats orsakad av beställaren utgår 100 %/normal ersättning dag 1 till och med dag 7. Från dag 8 fram tills platsen beläggs ersätts utförare med 50 %/lägsta ersättningsriivån. Utförare ska omgående meddela vård- och omsorgskontorets boendesamordnare när brukare inte vistas på boendet och när brukare kommit tillbaka. 2.1 de fall brukare flyttar på grund av missnöje med utföraren utgår 50 %/lägsta ersättningsnivån från dag 1 till dag 7. Från dag 8 till och med dag 30 erhåller utförare ingen ersättning. Från och med dag 31 övergår ansvaret för platsen till vård- och omsorgsnämnden och utförare erhåller 50 %/lägsta ersättningsnivån fram tills platsen beläggs. Det åligger beställaren att uppmärksamma missnöje och orsaken till missnöje måste gå att härleda till att utförare inte uppfyllt gällande avtal och kravspecifikation. Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

11 ! Figur 2- Ersättningskonstruktion för tomma platser inom särskilt boende för nya avtal Orsaker till tomma platser Dag 1-7 Dag x 1. Sjukhusvistelse, föranmäld bortavaro, avflyttning, dödsfall, ej belagd plats orsakad av beställaren 50 % av enhetlig ersättning/ lägsta ersättningsnivån 50 % av enhetlig ersättning/ lägsta ersättningsnivån 50 % av enhetlig ersättning/ lägsta ersättningsnivån 2. Avflyttning p.g.a. missnöje med utföraren 50 % av enhetlig ersättning/ lägsta ersättningsnivån Ingen ersättning 50 % av enhetlig ersättning/ lägsta ersättningsnivån 2. Förtydligande av figur 2 - ersättningskonstruktion för tomma platser inom särskilt boende för kommande avtal 1. Vid sjukhusvistelse, föranmäld bortavaro, avflyttning, dödsfall eller ej belagd plats orsakad av beställaren utgår 50 %/lägsta ersättningsnivån från dag 1 fram tills den dag platsen beläggs. Utförare ska omgående meddela vård- och omsorgskontorets boendesamordnare när brukare inte vistas på boendet och när brukare kommit tillbaka. 2.1 de fall brukare flyttar på grund av missnöje med utföraren utgår 50 %/lägsta ersättningsnivån från dag 1 till dag 7. Från dag 8 till och med dag 30 erhåller utförare ingen ersättning. Från och med dag 31 övergår ansvaret för platsen till vård- och omsorgsnämnden och utförare erhåller då 50 %/lägsta ersättningsnivån fram tills platsen beläggs. Det åligger beställaren att uppmärksamma missnöje och orsaken till missnöje måste gå att härleda till att utförare inte uppfyllt gällande avtal och kravspecifikation. 3. Uppräkning av ersättning för tomma platser inom särskilt boende Oavsett ersättningskonstruktion räknas ersättningen för tomma platser upp i samband med grundersättningens uppräkning.

12

13 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret Tjänsteutlåtande Christina B. Embretsen Sidan 1 av 2 Utredare Dnr2011/200 VON.111 Vård-och omsorgsnämnden Revidering av taxan för hemtjänstavgift avseende avrundningsregeln för utförd tid Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige att revidera Taxa för service och omvårdnad enligt Socialtjänstlagen samt enligt Lagen om stöd och service till vissa furiktionshindrade i enlighet med bilaga 1 till kontorets tjänsteutlåtande Sammanfattning I och med införandet av tidmätningssystemet Mobipen i hemtjänsten så kan brukarna numera debiteras för utförd tid i stället för beviljad tid. Vård- och omsorgsnämnden införde timtaxa för brukarna i hemtjänsten den 1 april Tidigare låg timtaxan i olika intervall. Vid övergången till timtaxa beslutade kommunfullmäktige om en ny taxa för service och omvårdnad enligt Socialtjänstlagen samt enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. I samband med den nya taxan beslutades även att "Avrundning av den utförda tiden görs per påbörjad halvtimme i slutet av månaden". Det innebär att om en brukare har fått utfört totalt 12 timmar och 18 minuter hemtjänst en månad, avrundas hans faktura till 12,5 timmar. När kontoret nu ska införa ett nytt verksamhetssystem, Combine, som ska vara integrerat med tidmätningssystemet Mobipen, uppstår det tekniska svårighet gällande avrundningsregeln. Systemet klarar inte av att avrunda den utförda tiden i slutet av månaden. Kontoret ser ingen orsak till att hålla fast vid avrundningsregeln, utan föreslår vård- och omsorgsnämnden att hemställa hos kommunfullmäktige om att ta bort regeln. Konsekvensen skulle då bli att brukarna i framtiden endast betalar för faktisk utförd tid. Det minskade inkomstbortfallet för nämnden anser kontoret blir obetydlig. ju. X, gnus Widen Mona Zakeri Christina B. Embretsen örvaltningschef Avdelningschef för äldreomsorg Utredare Bilagor: Förslag på reviderad text i Taxa för service och omvårdnad enligt Socialtjänstlagen samt enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

14 Tjänsteutlåtande Dnr 2011/200 VON.111 Sidan 2 av 2 Beslutsexpediering: Akt Förvaltningschef Magnus Widén, Avdelningschef för äldreomsorg Mona Zakeri Vik. avdelningschef för stöd och utveckling Eva Arvidsson Utredare Christina B. Embretsen Projektledare Lennart Olausson Avgiftshandläggare Åsa Joffs Controller Sitara Khanam Controller Monica Wall Kommunstyrelsen

15 SOLLENTUNA \ih FÖRFATTNINGSSAMLING Taxa för service och omvårdnad enligt socialtjänstlagen (SOL) samt enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshundrade (LSS) Antagen av kommunfullmäktige , 43. Reviderad av kommunfullmäktige , 85, att gälla från och med Reviderad av kommunfullmäktige , 101 att gälla från och med Reviderad av fullmäktige , 138 (punkt A3) att gälla från och med Reviderad av fullmäktige , 89 (p. 1.4) att gälla fr.o.m Reviderad av fullmäktige , 14 (p. 1.1) att gälla fr.o.m Taxekonstruktion Taxan gäller för personer som får stöd och service enligt socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Taxan gäller inte för sådant boende som omfattas av 12 kap. jordabalken. Avgifterna ska avrundas till jämna krontal. Med prisbasbelopp avses det prisbasbelopp som fastställs enligt 1 kap. 6 lagen (1962:381) om allmän försäkring. C:\DOCUME~l\CHREMB~l.NTD\LOCALS~l\Temp\WE4\Förslag på revidering av Taxa för service och omvårdnad enligt SOL och LSS.DOC

16 SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING A - Avgifter för service och omvårdnad enligt SOL 1 Avgifter för hemtjänst och dagverksamhet 1.1 Månadsavgifter för biståndsbedömda service- och omvårdnadsinsatser Hemtjänst Avgift per timme A^u-nénkig-av-d^^ måaadestt 2,243 % av prisbasbeloppet delat med 12. Särskild boendeform med heldygnsomsorg Avgift per månad 1.2 Övriga avgifter 48,0 % av prisbasbeloppet delat med 12. Insats Trygghetslarm Utdelning av matlåda Korttidsboende Dagverksamhet Avgift 5,2% av prisbasbeloppet delat med 12, per månad 9,5% av prisbasbeloppet delat med 12, per månad 48,0% av prisbasbeloppet delat med 365, per dygn 34,8% av prisbasbeloppet delat med 365, per dag 1.3 Avgift för kommunal hemsjukvård I avgiften enligt 1.1 och 1.2 ingår i förekommande fall kommunal hemsjukvård. 1.4 Avgift för anhörigvård För avlösning för den som vårdar närstående som är långvarigt sjulc, äldre eller som har funktionshinder gäller avgift enligt 1.1. De första 16 timmarna i vaije månad är dock avgiftsfria. 2. Avgift för bostad i särskilt boende enligt 5 kap. 5 och 7 SOL som inte omfattas av 12 kap. jordabalken Insats Avgift per månad Boende i 50,0% av prisbasbeloppet delat flerbäddsrum med 12 C:\DOCUME~l\CHREMB~l.NTD\LOCALS~l\Temp\WE4\Förslag på revidering av Taxa för service och omvårdnad enligt SOL och LSS.DOC

17 SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 3 3 Minimibelopp i ordinärt boende och i särskild boendeform enligt 8 kap. 7 SOL Vid avgiftssättning enligt Al och A2 ska den enskilde förbehållas ett minimibelopp av sitt avgiftsunderlag enligt följande. Omsorgstagare Ensamstående Makar/Samboende Ensamstående Makar/Samboende >65 år >65 år <65 år <65 år Minimibelopp % av prisbasbeloppet delat med 12, per månad 135,47 *) 114,47 *) 142,4 119,3 Då läkemedel kostnadsfritt ingår i särskilt boende minskas minimibeloppet med en tolftedel av högkostnadsskyddet för läkemedel. Minimibeloppet ska höjas respektive minskas enligt bestämmelserna i 8 kap. 8 SoL. *) Minimibeloppen ändrade på grund av ändrad lydelse av 8 kap. 7 socialtjänstlagen, att gälla från och med 1 januari C:\DOCUME~l\CHREMB~l.NTD\LOCALS~l\Temp\WE4\Förslag på revidering av Taxa för service och omvårdnad enligt SOL och LSS.DOC

18 SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 3.1 Beräkning av avgiftsunderlaget Med avgiftsunderlag avses den inkomst som den enskilde kan antas komma att få under de närmaste tolv månaderna, fördelat med lika belopp per månad Punkt upphört att gälla Beräkning av avgiftsunderlag och inkomst ska göras enligt 8 kap. 4 SoL. Förmånligare beräkning ska ej göras. 4. Avgift för matkostnad Insats Särskilt boende: - alla måltider - måltid per dag Avgift 69,66 % av prisbasbeloppet delat med 12, per månad 69,66% av prisbasbeloppet delat med 365, per dag Dagverksamhet: 34,0% av prisbasbeloppet delat med 365, per dag 5. Insatser för psykiskt funktionshindrade 5.1 Insatser enligt SoL för vuxna psykiskt funktionshindrade, som motsvarar avgiftsfria insatser enligt LSS är avgiftsfria, om insatserna är motiverande och rehabiliterande. 5.2 För helinackordering på enskilt sjukhem och i familjehem för psykiskt funktionshindrade är avgiften Icronor per månad eller 80 kronor per dag. C:\DOCUME~l\CHREMB~l.NTD\LOCALS~l\Temp\WE4\Förslag på revidering av Taxa för service och omvårdnad enligt SOL och LSS.DOC

19 SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 5 B. Avgifter för stöd och service enligt LSS 1. Avgift för personlig assistent För dem som enligt beslut av allmän försäkringskassa får assistansersättning enligt lagen (1993:389) om assistansersättning är avgiften för personlig assistans samma belopp som den enskilde uppbär från försäkringskassan. 2. Avgift för korttidsvistelse utanför det egna hemmet Insatsberättigad Barn och ungdomar som går i skolan och ej har egna inkomster Ungdomar över 16 år som har pension eller sjukbidrag Vid lägervistelse, Avgift 45 kronor per dygn 60 Icronor per dygn 80 Icronor per dygn 3. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov Avgift för måltider erläggs enligt samma grunder som kommunen tillämpar för skolbarnsomsorg. 4. Beräkning av minimibelopp Den som betalar för kostnader enligt 19 LSS ska förbehållas ett minimibelopp enligt beräkning i punkt A 3.1. C:\DOCUME~l\CHREMB~l.NTD\LOCALS~l\Temp\WE4\Förslag på revidering av Taxa för service och omvårdnad enligt SOL och LSS.DOC

20 Informationsärenden till nämnd

SOLLENTUNA KOAAMUN 7MJ. Vård- och omsorgskontoret. Utveckling av Seniorlunch Sollentuna. Tjänsteutlåtande

SOLLENTUNA KOAAMUN 7MJ. Vård- och omsorgskontoret. Utveckling av Seniorlunch Sollentuna. Tjänsteutlåtande SOLLENTUNA KOAAMUN Vård- och omsorgskontoret Tjänsteutlåtande 2013-03-13 Liselott Ohlsson Sidan 1 av 2 Dnr 2012/0304 VON-5 Diariekod: 710 Vård- och omsorgsnämnden Utveckling av Seniorlunch Sollentuna Förslag

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 261i-te^25 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1 av 4 Vård-

Läs mer

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 706:1 Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-12-15 16 Reviderad

Läs mer

AVGIFTER. inom omsorgen om personer med FUNKTIONSNEDSÄTTNING

AVGIFTER. inom omsorgen om personer med FUNKTIONSNEDSÄTTNING inom omsorgen om personer med FUNKTIONSNEDSÄTTNING 20 5 AVGIFTER avgifter funktionsnedsättning AVGIFTER FÖR DIG SOM ÄR UNDER 65 ÅR OCH HAR OMSORGS- OCH STÖDINSATSER Här presenteras kortfattat de oftast

Läs mer

RIKTLINJER AVGIFTSHANTERING

RIKTLINJER AVGIFTSHANTERING RIKTLINJER AVGIFTSHANTERING Osby kommun Vård och Omsorg ANTAGNA AV VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN 2015-11-24 Innehållsförteckning 1. INKOMSTBEGREPPET... 2 1.1 Inkomst av tjänst... 2 1.2 Inkomster av kapital...

Läs mer

Skurups kommun Avgifter inom Vård & Omsorg 2016

Skurups kommun Avgifter inom Vård & Omsorg 2016 Skurups kommun Avgifter inom Vård & Omsorg 2016 LAGEN/RIKTLINJERNA... 2 AVGIFTSBERÄKNING... 3 INKOMSTER... 4 BOENDEKOSTNAD... 5 Hyres- eller bostadsrätt... 5 Egen fastighet... 5 FÖRBEHÅLLSBELOPP... 6 Minimibelopp

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2012-04-03 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1 av 2 Vård-

Läs mer

AVGIFTSKONSTRUKTION AVSEENDE OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER

AVGIFTSKONSTRUKTION AVSEENDE OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T BILAGA Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2014/332 2015/317 2015-01-01 2016-01-01 Kf 2014-12-15 138 Kf 2016-02-08 5 AVGIFTSKONSTRUKTION AVSEENDE OMSORGSNÄMNDENS

Läs mer

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2016

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2016 Avgifter inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2016 1 Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och funktionsnedsatta betalar du en avgift. Kommunfullmäktige har fastställt vilka

Läs mer

Grunder för uttag av avgifter inom äldre- och handikappomsorg

Grunder för uttag av avgifter inom äldre- och handikappomsorg www.hassleholm.se S Grunder för uttag av avgifter inom äldre- och handikappomsorg Avgifter och taxor Se bilaga Diarienummer: 2016/201 730 Fastställt den: 2016-05-09 71 Fastställt av: Kommunfullmäktige

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Micael Svanström 2015-05-18 Sidan 1 av 1 Dnr 2015/0202 VON-1 Diariekod: 710 Vård- och omsorgsnämnden Revidering av förfrågningsunderlag i samband med kommunens övertagande

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSTAXA 2016

VÅRD- OCH OMSORGSTAXA 2016 VÅRD- OCH OMSORGSTAXA 2016 AVGIFTER INOM VÅRD- OCH OMSORGSAVDELNINGEN Maxtaxan inom vård- och omsorgsavdelningen infördes 2002-07-01 och regleras enligt SoL kap 8 2-9. Taxan är indexreglerad och följer

Läs mer

INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende

INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende INFORMATION OM AVGIFTER Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende Mars 2015 Februari 2016 Innehåll Information om avgifter... 3 Avgift omsorg i hemmet... 3 Trygghetslarm... 3 Matleverans...

Läs mer

Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Som svar på remissen översändes denna promemoria.

Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Som svar på remissen översändes denna promemoria. PM 2003 RVII (Dnr 329-2346/2003) Jämkning av avgift för färdiglagad mat m.m. inom äldre- och handikappomsorgen Remiss från socialdepartementet Remisstid 3 oktober 2003, förlängt till 8 oktober 2003 Borgarrådsberedningen

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg (maxtaxa)

Avgifter inom vård och omsorg (maxtaxa) Styrdokument Avgifter inom vård och omsorg (maxtaxa) Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.22) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 241 Giltighetstid från 2016-01-01 och tillsvidare Antagen

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldreomsorgen

Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldreomsorgen Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldreomsorgen Gäller from den 1 januari 2008 1 Nedanstående föreskrifter ligger som grund vid beräkning av avgifter inom äldreomsorgen. I varje enskilt ärende

Läs mer

Svedala kommuns 2:09 Författningssamling 1(8) Tillämpningsregler för avgifter inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård

Svedala kommuns 2:09 Författningssamling 1(8) Tillämpningsregler för avgifter inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård Svedala kommuns 2:09 Författningssamling 1(8) Tillämpningsregler för avgifter inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård antagen av kommunfullmäktige 2015-09-16, 116 Gäller från 2015-10-01 Allmänt Avgiftsbestämmelser

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Taxa för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade () m.m. i Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-05-29 21, Dnr 2011/454 KS 111

Läs mer

Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Gäller från 1 januari 2016

Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Gäller från 1 januari 2016 Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Gäller från 1 januari 2016 Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Detta är avgiftsbelagt Hemtjänst i ordinärt boende utfört

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen

Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen 12 Tjänsteutlåtande Madeleine H Nordholm Systemförvaltare 2011-11-10 Sidan 1 av 1 Dnr 2011/6 VON.023 Vård- och omsorgsnämnden Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter och regler för beräkning av avgifter inom vård och omsorg samt handikappomsorg

Tillämpningsföreskrifter och regler för beräkning av avgifter inom vård och omsorg samt handikappomsorg Tjänsteskrivelse 1 (8) 2012-11-19 SN 2012.0245 Handläggare: Lisa Kihl Socialnämnden Tillämpningsföreskrifter och regler för beräkning av avgifter inom vård och omsorg samt handikappomsorg 2013 Sammanfattning

Läs mer

Kostpolicy för äldreomsorgen

Kostpolicy för äldreomsorgen Tjänsteutlåtande Eva Carlsson 2012-06-28 Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0387 KS-2 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kostpolicy för äldreomsorgen Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsens

Läs mer

L SOLLENTUNA m FÖRFATTNINGSSAMLING

L SOLLENTUNA m FÖRFATTNINGSSAMLING L SOLLENTUNA m Taxa för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade () m.m. i Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-05-29 21, Dnr 2011/454

Läs mer

Svedala kommuns 2:09 Författningssamling 1(8) Tillämpningsregler för avgifter inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård

Svedala kommuns 2:09 Författningssamling 1(8) Tillämpningsregler för avgifter inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård Svedala kommuns 2:09 Författningssamling 1(8) Tillämpningsregler för avgifter inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård Antagna av kommunfullmäktige 2015-09-16, 116, 2015-10-14, 139 Gäller från 2016-01-01

Läs mer

Avgifter för omsorg och stöd 2016

Avgifter för omsorg och stöd 2016 Avgifter för omsorg och stöd 2016 Inledning Från och med den 1 januari 2016 gäller nya avgifter för stadens insatser inom omsorg och stöd i Lidingö. Den här broschyren innehåller information om de nya

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN ijvård- och omsorgskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN ijvård- och omsorgskontoret r SOLLENTUNA KOMMUN ijvård- och omsorgskontoret Micael Svanström Tjänsteutlatande 2013-10-15 Sidan 1 av 3 Reviderad 2013-10-23 Dnr 2013/0058 VON-6 Diariekod: 710 Översyn av riktlinjer för biståndsbedömning

Läs mer

Avgifter för. Äldre- och handikappomsorgen 2014

Avgifter för. Äldre- och handikappomsorgen 2014 Avgifter för Äldre- och handikappomsorgen 2014 Äldreomsorg Äldre- och handikappomsorgen i Bollebygds kommun kan erbjuda dig som inte kan klara dig själv personlig och/eller social omvårdnad och service.

Läs mer

personer med funktionshinder

personer med funktionshinder Bilaga 6:1 Avgifter m.m. för förskola, skolbarnsomsorg, sommarkoloniverksamhet samt äldreomsorg och omsorg om personer med funktionshinder Avgifter för vuxna på behandlingshem, inackorderingshem samt vid

Läs mer

Taxor och avgifter inom Ä ldreomsorgen 2016-01-01

Taxor och avgifter inom Ä ldreomsorgen 2016-01-01 Taxor och avgifter inom Ä ldreomsorgen 2016-01-01 Innehållsförteckning AVGIFTER... 3 Avgift för insats... 3 Högkostnadsskydd och Maxtaxa... 3 Förbehållsbelopp, minimibelopp och avgiftsutrymme... 3 Bostadstillägg...

Läs mer

Social- och omsorgskontoret. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Social- och omsorgskontoret. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Social- och omsorgskontoret Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning GÄLLER FRÅN FEBRUARI 2016 Social- och omsorgskontoret i Södertälje kommun ger stöd, omsorg och personlig omvårdnad till

Läs mer

Kostpolicy för äldreomsorgen

Kostpolicy för äldreomsorgen Tjänsteutlåtande Eva Carlsson 2012-06-28 Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0387 KS-2 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kostpolicy för äldreomsorgen Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsens

Läs mer

AVGIFTER. inom omsorgen om personer med FUNKTIONSNEDSÄTTNING

AVGIFTER. inom omsorgen om personer med FUNKTIONSNEDSÄTTNING AVGIFTER inom omsorgen om personer med FUNKTIONSNEDSÄTTNING 20 6 avgifter funktionsnedsättning AVGIFTER FÖR DIG SOM ÄR UNDER 65 ÅR OCH HAR OMSORGS- OCH STÖDINSATSER Här presenteras kortfattat de oftast

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och funktionshindrade

Riktlinjer för handläggning av taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Tjänsteutlåtande Utredare 2015-09-24 Theresa Olsson 08-590 972 77 Dnr: Theresa.Olsson@upplandsvasby.se SÄN/2015:113 10271 Social- och äldrenämnden Riktlinjer för handläggning av taxor och avgifter inom

Läs mer

Avgifter inom äldreomsorgen och inom stöd och service till personer med funktionsnedsättningar i Mjölby kommun

Avgifter inom äldreomsorgen och inom stöd och service till personer med funktionsnedsättningar i Mjölby kommun 1(8) Handläggare Tommy Lingefors Avgifter inom äldreomsorgen och inom stöd och service till personer med funktionsnedsättningar i Mjölby kommun Gällande from 2013-03-01 Reviderad 2013-01-28, 20 2/8) 1

Läs mer

Extra utskick Sammanträdeshandlingar

Extra utskick Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Extra utskick Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-27 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Kallelse Sidan 1 av 2 Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Socialförvaltningen. Avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen

Socialförvaltningen. Avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen Socialförvaltningen Avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen 2016 Avgifter för tjänster som ingår i maxtaxans högkostnadsskydd Biståndsbedömd hemtjänst Timtaxa Insats under 3 timmar per månad 325

Läs mer

AVGIFTER OCH KOSTNADER

AVGIFTER OCH KOSTNADER AVGIFTER OCH KOSTNADER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Avlösning i hemmet Matdistribution Servicehus Särskilt boende med heldygnsomsorg Tillfälligt boende (Korttidsvård)

Läs mer

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C)

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2013-03-07 1 (16) Plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 13:15-16.15 Beslutande Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Övriga deltagare

Läs mer

Ansvar för utbildning och särskilda stödinsatser i skola och barnomsorg vid placeringar i annan kommun m.m. Ersätter: 1997:202 Bilagor:

Ansvar för utbildning och särskilda stödinsatser i skola och barnomsorg vid placeringar i annan kommun m.m. Ersätter: 1997:202 Bilagor: Cirkulärnr: 2006:18 Diarienr: 2006/0876 Handläggare: Laina Kämpe Avdelning: Avdelningen för lärande och arbetsmarknad Datum: 2006-05-23 Mottagare: Barnomsorg Skola Individ- och familjeomsorg Handikappomsorg

Läs mer

Socialnämndens utvärdering av effekterna av boendesamordnarfunktionen

Socialnämndens utvärdering av effekterna av boendesamordnarfunktionen Eva Carlsson 2013-09-18 Sidan 1 av 3 Dnr 2012/43 KS.711-2 Diariekod: 711 Kommunstyrelsen Socialnämndens utvärdering av effekterna av boendesamordnarfunktionen Förslag till beslut Kornmunledningskontoret

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden 2012-03-20 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1 av 3 Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Avgifter enligt SoL för PERSONER UNDER 65 ÅR

Avgifter enligt SoL för PERSONER UNDER 65 ÅR Avgifter enligt SoL för PERSONER UNDER 65 ÅR 2016 Göteborg Stad tar ut avgifter för service, stöd och omvårdnad inom socialtjänsten. Din kostnad beror på vilken inkomst du har, samt hur mycket och vilken

Läs mer

Avgifter/taxa 2010 Gällande äldreomsorgen Finspångs kommun

Avgifter/taxa 2010 Gällande äldreomsorgen Finspångs kommun Avgifter/taxa 2010 Gällande äldreomsorgen Finspångs kommun Datum 2010-04-27 Från 1 juli 2002 är det reglerat i lag hur kommuner får ta ut avgifter inom äldreoch handikappomsorgen. Begreppet Hemtjänst används

Läs mer

Information om avgifter 2016

Information om avgifter 2016 Sölvesborgs kommun Omsorgsverksamheten Information om avgifter 2016 Information om avgifter Avgifter för vård och omsorg inom äldre- och funktionshinderomsorgen regleras i socialtjänstlagen, kapital 8.

Läs mer

2015-08-04. Dnr Son 2015/353 Egenavgifter och priser för den enskilde 2016 (beslutas av socialnämnden)

2015-08-04. Dnr Son 2015/353 Egenavgifter och priser för den enskilde 2016 (beslutas av socialnämnden) TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-08-04 Dnr Son 2015/353 Egenavgifter och priser för den enskilde 2016 (beslutas av socialnämnden) Förslag till beslut 1. Socialnämnden föreslås anta socialförvaltningens förslag

Läs mer

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 706:1 Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-12-15 Reviderad

Läs mer

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 706:1 Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-12-15 Reviderad

Läs mer

Omsorg, vård och stöd. Information för teckenspråkiga döva och dövblinda

Omsorg, vård och stöd. Information för teckenspråkiga döva och dövblinda Omsorg, vård och stöd Information för teckenspråkiga döva och dövblinda 1 Omsorg, vård och stöd Den här broschyren är tänkt som en vägledning till vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad för dig som

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR AVGIFTER INOM HANDIKAPPOMSORG HÄLSO-OCH SJUKVÅRD ÄLDREOMSORG

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR AVGIFTER INOM HANDIKAPPOMSORG HÄLSO-OCH SJUKVÅRD ÄLDREOMSORG SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER INOM HANDIKAPPOMSORG HÄLSO-OCH SJUKVÅRD ÄLDREOMSORG Inledning Omsorgsavgift är ett samlingsbegrepp för avgift som betalas för serviceinsatser omsorg/omvårdnad

Läs mer

Avgifterna är de samma oavsett vem som utför insatserna.

Avgifterna är de samma oavsett vem som utför insatserna. Halmstads kommun har enligt socialtjänstlagens 8 kapitel rätt att ta ut avgifter för beviljade biståndsinsatser som biståndshandläggaren beviljat. I lagen regleras vilken högsta avgift kommunerna får ta

Läs mer

Dnr Son 2011/546 Utredning angående avgifter inom socialnämndens verksamhetsområden

Dnr Son 2011/546 Utredning angående avgifter inom socialnämndens verksamhetsområden TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) 2011-10-25 Socialnämnden Dnr Son 2011/546 Utredning angående avgifter inom socialnämndens verksamhetsområden Förslag till beslut Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Läs mer

Social- och omsorgskontoret Rätten att få åldras tillsammans

Social- och omsorgskontoret Rätten att få åldras tillsammans Social- och omsorgskontoret Rätten att få åldras tillsammans Parboendegaranti, riktlinjer Lagstiftning...3 Riktlinjer...3 Tillämpningsområde...3 Definitioner...3 Ansökan...3 Överklagan...4 Aktuell situation...4

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för avgifter inom äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning i Växjö kommun från och med 2016-01-01

Tillämpningsanvisningar för avgifter inom äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning i Växjö kommun från och med 2016-01-01 Tillämpningsanvisningar för avgifter inom äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning i Växjö kommun från och med 2016-01-01 Beslutade av omsorgsnämnden 2015-11-25 Innehållsförteckning Kapitel 1. Avgifter

Läs mer

Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning

Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2015 Reviderad 2015-04-14 Omsorg är vår uppgift! Åldrande och funktionsnedsättningar kan orsaka svårigheter på många olika sätt. Ibland behövs det

Läs mer

AVGIFTER OCH KOSTNADER

AVGIFTER OCH KOSTNADER AVGIFTER OCH KOSTNADER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Hemtjänst Ledsagning till sjukvård Trygghetslarm Dagverksamhet Avlösning i hemmet Matdistribution Servicehus Särskilt boende med heldygnsomsorg Tillfälligt

Läs mer

32 Avgifter för medboende i enlighet med parboendegaranti samt avgift för tillfälligt boende i Motivationsboende

32 Avgifter för medboende i enlighet med parboendegaranti samt avgift för tillfälligt boende i Motivationsboende SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-02-07 i'c.r' :s 9127) l! A XDLING YR 11 2013 Dnr 2012/408 32 Avgifter för medboende i enlighet med parboendegaranti samt avgift för tillfälligt

Läs mer

Avgifter 2016. omsorg/hemtjänst kommunal hälso- och sjukvård

Avgifter 2016. omsorg/hemtjänst kommunal hälso- och sjukvård Avgifter 2016 omsorg/hemtjänst kommunal hälso- och sjukvård 2 Innehåll Inledning... 4 Avgiftsunderlag... 5 Levnadsomkostnader... 6 Bostadskostnad... 7 Omsorgsavgift... 8 Omsorgstaxan... 9 Övriga avgifter...

Läs mer

Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende(hvb), familjehem m.m. RIKTLINJER. Antagna av KF 2004-01-19. Uppdaterade 2012-12-17

Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende(hvb), familjehem m.m. RIKTLINJER. Antagna av KF 2004-01-19. Uppdaterade 2012-12-17 1 Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende(hvb), familjehem m.m. RIKTLINJER Antagna av KF 2004-01-19 Uppdaterade 2012-12-17 SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STADSÖVERGRIPANDE

Läs mer

Förslag till tillämpningsregler för parboende och till revidering av tidigare tillämpningsregler för bostad med särskild service och omvårdnadsbidrag

Förslag till tillämpningsregler för parboende och till revidering av tidigare tillämpningsregler för bostad med särskild service och omvårdnadsbidrag Förslag till tillämpningsregler för parboende och till revidering av tidigare tillämpningsregler för bostad med särskild service och omvårdnadsbidrag Ny text är rödmarkerad. Ny version Tidigare version

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Eva Carlsson Tjänsteutlåtande 2013-05-24 Sidan 1 av 3 Dnr 2013/0261 KS-3 Diariekod: 711 Kommunstyrelsen Införande av LOV-bostad med särskild service och korttidstillsyn

Läs mer

Socialnämndens delegationsordning 2011

Socialnämndens delegationsordning 2011 Socialkontoret Tjänsteutlåtande Administrativa avdelningen Jenny Sparring Sidan 1 av 5 Socialnämnden Socialnämndens delegationsordning 2011 Förslag till beslut Socialkontoret föreslår att socialnämnden

Läs mer

Genomgång av handlingar kl 17.30. Bo Weiåker, socialchef Dick Andersson, enhetschef Agneta Sandström, administrativ chef

Genomgång av handlingar kl 17.30. Bo Weiåker, socialchef Dick Andersson, enhetschef Agneta Sandström, administrativ chef Socialnämnden 4 mars 2003 Plats och tid för sammanträdet Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdag 4 mars 2003 kl 18 30. Genomgång av handlingar kl 17.30. Kallade tjänstemän

Läs mer

Ansökan om enskilda insatser LSS

Ansökan om enskilda insatser LSS Information Insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är till för personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. Vem kan ansöka? Den som är i behov av insatser

Läs mer

Avgifter inom socialnämndens verksamheter 2016

Avgifter inom socialnämndens verksamheter 2016 Tjänsteskrivelse 1 (7) Handläggare Lisa Kihl Socialnämnden Avgifter inom socialnämndens verksamheter 2016 Sammanfattning Socialnämnden ska besluta om avgifter i krontal för vissa verksamheter. Inom följande

Läs mer

Dnr Kst 2015/377 Egenavgifter och priser för den enskilde 2016 inom socialnämndens verksamhetsområden

Dnr Kst 2015/377 Egenavgifter och priser för den enskilde 2016 inom socialnämndens verksamhetsområden TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-10-19 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/377 Egenavgifter och priser för den enskilde 2016 inom socialnämndens verksamhetsområden Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret 14 Sekretessärenden 15 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret Tjänsteutlåtande 2013-07-12 Monika Linderstål Sidan 1 av 1 Dnr 2013/0077 VON-4 Diariekod: 710 Vård- och omsorgsnämnden Rapportering av

Läs mer

Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Dennis Byberg (M) Karl Persson (SD) Ulla Lundh (S)

Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Dennis Byberg (M) Karl Persson (SD) Ulla Lundh (S) Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Sammanträdesrummet, Dalavägen 12 (gamla apotekshuset) kl 13:00 14:20 Beslutande Övriga Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Dennis Byberg (M) Karl Persson

Läs mer

Ändring av riktlinjer för äldreomsorgsnämnden (HKF 7530) avseende den nya regleringen i 4 kap 1 b SoL om parboendegaranti

Ändring av riktlinjer för äldreomsorgsnämnden (HKF 7530) avseende den nya regleringen i 4 kap 1 b SoL om parboendegaranti KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-04-23 KS-2013/465.112 1 (3) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Ändring av riktlinjer

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 1996/0398 706, KS 1997/0388 100 KS 1998/0353 100, KS 1999/0344 100 KS 2000/0124 730 KS 2001/0013 730 KFS 2001:1 Bestämmelser för avgifter inom hemvården

Läs mer

Avgifter. för insatser inom socialtjänst och hemsjukvård

Avgifter. för insatser inom socialtjänst och hemsjukvård Avgifter för insatser inom socialtjänst och hemsjukvård Avgifter för insatser inom socialtjänst och hemsjukvård Riksdagen har beslutat om ett högkostnadsskydd, en maxtaxa, för vad olika insatser inom socialtjänsten

Läs mer

Bilagor Boendeplan NF 2016-2020

Bilagor Boendeplan NF 2016-2020 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-07-03 Dnr: 2015/135-NF-003 Helene Karlsson - aw791 E-post: helene.karlsson@vasteras.se Kopia till Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Taxa för hemtjänst 2015. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen

Taxa för hemtjänst 2015. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen Taxa för hemtjänst 2015 Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen 1 Innehållsförteckning Om avgiften Högkostnadsskydd...3 Inkomstsuppgift...3 Förbehållsbelopp...4 Makar...4 Sammanboende...4

Läs mer

Justering av avgifter vid insatser enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och familjerådgivning

Justering av avgifter vid insatser enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och familjerådgivning 1 (6) Omsorgs och socialförvaltningen 2009-03-17 Dnr On 2009-37 Anders Peterson Ingalill Thor Inga-Lill Strand Eva Svensson Omsorgsnämnden Justering av avgifter vid insatser enligt Lag om stöd och service

Läs mer

Socialnämnden informerar. Anhörigstöd

Socialnämnden informerar. Anhörigstöd Mer information om Anhörigstöd finns att läsa om Du går in på dessa länkar: www.vilhelmina.se Under Socialtjänst, Anhörigstöd Socialstyrelsens hemsida om Anhörigstöd http://www.socialstyrelsen.se/aldre/stodtillanhoriga

Läs mer

2014-08-19. Dnr Son 2014/572 Egenavgifter, priser och tillämpningsanvisningar för den enskilde 2015 (beslutas av socialnämnden)

2014-08-19. Dnr Son 2014/572 Egenavgifter, priser och tillämpningsanvisningar för den enskilde 2015 (beslutas av socialnämnden) TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-08-19 Dnr Son 2014/572 Egenavgifter, priser och tillämpningsanvisningar för den enskilde 2015 (beslutas av socialnämnden) Förslag till beslut 1. Socialnämnden antar socialförvaltningens

Läs mer

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen för år 2009

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen för år 2009 Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen för år 2009 Uppdaterad 2009-01-01 2 (14) Förbehållsbelopp Kommunen ska besluta om den enskildes förbehållsbelopp genom att beräkna levnadskostnader med ledning

Läs mer

AVGIFTER VÅRD OCH OMSORG

AVGIFTER VÅRD OCH OMSORG AVGIFTER VÅRD OCH OMSORG GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 SÅ RÄKNAR VI UT DIN AVGIFT I den här broschyren kan du läsa om våra avgifter för omsorg, stöd, samt kostnader för mat. Du kan också läsa om hur vi räknar

Läs mer

Dnr Kst 2016/459 Egenavgifter och priser för den enskilde 2017 inom socialnämndens verksamhetsområden

Dnr Kst 2016/459 Egenavgifter och priser för den enskilde 2017 inom socialnämndens verksamhetsområden TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2016-09-07 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2016/459 Egenavgifter och priser för den enskilde 2017 inom socialnämndens verksamhetsområden Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Jämkning av avgift för färdiglagad mat och andra sociala tjänster inom äldre- och handikappomsorgen

Jämkning av avgift för färdiglagad mat och andra sociala tjänster inom äldre- och handikappomsorgen Lagrådsremiss Jämkning av avgift för färdiglagad mat och andra sociala tjänster inom äldre- och handikappomsorgen Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 11 december 2003 Lars Engqvist

Läs mer

Avgifter 2015 för vård och omsorg

Avgifter 2015 för vård och omsorg Taxe- och avgiftsnämnden INFORMERAR Avgifter 2015 för vård och omsorg Gäller från 2015-10-01 2 Hemtjänstavgift Allmänt Avgiften är baserad enligt Socialtjänstlagen 8 kap. 5. I lagen regleras hur hög hemtjänstavgift

Läs mer

Lättläst om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lättläst om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Lättläst om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? LSS betyder Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Vem gäller lagen för? Har du något av funktionshindren

Läs mer

AVGIFTER 2016 Stöd & service

AVGIFTER 2016 Stöd & service AVGIFTER 2016 Stöd & service Det stöd och den hjälp du kan få av äldre- och handikappomsorgen är behovsprövad. I denna broschyr kan du läsa om vad du skall betala när du får hemtjänst och annan hjälp inom

Läs mer

Förklaring av föreskriften

Förklaring av föreskriften Förklaring av föreskriften Vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Individuppgifter om ade insatser Uppgifterna samlas in med stöd av förordningen

Läs mer

Regler för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen är beslutade av Riksdagen

Regler för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen är beslutade av Riksdagen 2016 Avgifterna inom Socialförvaltningen är fastställda av Kommunfullmäktige. Det görs en uppdatering av maxtaxan efter prisbasbeloppet varje år. Taxan är inkomst- och insatsreglerad. Som grund för avgiften

Läs mer

Till dig med psykisk funktionsnedsättning

Till dig med psykisk funktionsnedsättning Till dig med psykisk funktionsnedsättning Socialpsykiatrigruppen Hos oss arbetar två socialsekreterare och en gruppledare som beslutar om bistånd till personer som på grund av psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

2011/270 VON 710 Vård- och omsorgsnämnden

2011/270 VON 710 Vård- och omsorgsnämnden 18 Fredrik Söderlind Avtalssekreterare 08-579 215 21 2011-11-14 Sidan 1 av 1 2011/270 VON 710 Vård- och omsorgsnämnden Upphandling av drift gällande Norrgårdens äldreboende i Sollentuna kommun Förslag

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2013-11-26 och Vård- och omsorgsnämnden 2013-12-10 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens

Läs mer

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Avgifter för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 juni 2015 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service till äldre och till personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

1(7) Avgifter inom vård och stöd 2016. Styrdokument

1(7) Avgifter inom vård och stöd 2016. Styrdokument 1(7) Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp - Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-11-26 154 Dokumentansvarig Verksamhetschef vård och stöd Reviderad Kommunfullmäktige 2015-04-29 57 Kommunfullmäktige

Läs mer

Målgruppen för de särskilda tandvårdsstöden uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård. Redovisning av regeringsuppdrag

Målgruppen för de särskilda tandvårdsstöden uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård. Redovisning av regeringsuppdrag Målgruppen för de särskilda tandvårdsstöden uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Redovisning av regeringsuppdrag Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Inkomstuppgifter för beräkning av avgifter för:

Inkomstuppgifter för beräkning av avgifter för: Sida 1(3) Inkomstuppgifter för beräkning av avgifter för: hemtjänst dagverksamhet särskilt boende Personuppgifter Namn sökande Personnummer Personnummer Hemmavarande barn Personnummer Gatuadress Postnummer

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-06-02 SOLLENTUNA KOAAMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1 av 2 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Läs mer

Riktlinjer. Avgifter och ersättningar inom handikappomsorgen 2010

Riktlinjer. Avgifter och ersättningar inom handikappomsorgen 2010 2010-07-14 1 (7) Ert datum Er beteckning Tjänsteställe/handläggare Socialförvaltningen Riktlinjer Avgifter och ersättningar inom handikappomsorgen 2010 vid insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service

Läs mer

Antagande av övergripande Jämställdhetsplan 2012-2014

Antagande av övergripande Jämställdhetsplan 2012-2014 Tjänsteutlåtande 2012-05-08 Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0257 KS-1 Kommunstyrelsen Antagande av övergripande Jämställdhetsplan 2012-2014 Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsens

Läs mer

AVGIFTER. Avgifter för omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning. Gäller från 1 januari Vård- och omsorgsförvaltningen

AVGIFTER. Avgifter för omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning. Gäller från 1 januari Vård- och omsorgsförvaltningen AVGIFTER 2017 Vård- och omsorgsförvaltningen Avgifter för omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning. Gäller från 1 januari 2017 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service till

Läs mer

Ny taxa för kommunens verksamhet inom plan- och bygglagens (2011:900) område samt mät- och kartteknisk verksamhet m.m.

Ny taxa för kommunens verksamhet inom plan- och bygglagens (2011:900) område samt mät- och kartteknisk verksamhet m.m. Miljö- och byggnadskontoret Tjänsteutlåtande Ingegärd Bornelind Sidan 1 av 6 08-579 216 03 Miljö- och byggnadsnämnden Ny taxa för kommunens verksamhet inom plan- och bygglagens (2011:900) område samt mät-

Läs mer

Bilagor Höjt avgiftstak för avgift enligt socialtjänstlagen Yttrande på remiss till Socialdepartementet

Bilagor Höjt avgiftstak för avgift enligt socialtjänstlagen Yttrande på remiss till Socialdepartementet TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-26 Dnr: 2015/201-ÄN-010 Bengt Gustafsson - bb707 E-post: bengt.gustafsson@vasteras.se Kopia till Äldrenämnden Höjt avgiftstak för avgift enligt

Läs mer

Riktlinjer för medföljare vid semesterresa

Riktlinjer för medföljare vid semesterresa 1 (12) Riktlinjer för medföljare vid semesterresa Antagna av KS april 2000, reviderade av KF xxx 2016 stockholm.se 2 (12) 3 (12) Riktlinjer för medföljare vid semesterresa Antagna i KS april 2000, reviderade

Läs mer

Utredning ang förslag till rak delegationsordning för BUN

Utredning ang förslag till rak delegationsordning för BUN Tjänsteutlåtande 2012-09-03 Sidan 1 av 4 Dnr BUN 2011/178-4 Barn- och ungdomsnämnden Utredning ang förslag till rak delegationsordning för BUN Förslag till beslut Barn- och utbildningskontoret föreslår

Läs mer

Garanterad omsorg Riktlinjer för insatser Avgifter 2014

Garanterad omsorg Riktlinjer för insatser Avgifter 2014 Garanterad omsorg Riktlinjer för insatser Avgifter 2014 Social omsorg 2 Biståndet ska stärka Dina möjligheter att bo kvar hemma eller att på andra sätt leva ett värdigt liv. Socialtjänstlagen talar om

Läs mer