Förslag till tillämpningsregler för parboende och till revidering av tidigare tillämpningsregler för bostad med särskild service och omvårdnadsbidrag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till tillämpningsregler för parboende och till revidering av tidigare tillämpningsregler för bostad med särskild service och omvårdnadsbidrag"

Transkript

1 Förslag till tillämpningsregler för parboende och till revidering av tidigare tillämpningsregler för bostad med särskild service och omvårdnadsbidrag Ny text är rödmarkerad. Ny version Tidigare version Beslut om särskilt boende för personer över 18 år Beslut om särskilt boende/bostad med särskild service för personer över 18 år - reviderad enligt beslut i Socialnämnden Särskilt boende finns i form av äldreboende, gruppboende för personer med demensfunktionsnedsättningar samt som grupp- eller serviceboende för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Behoven avgör vilken typ av bostad med särskild service som erbjuds den enskilde. Särskilt boende kan beviljas personer med omfattande behov av omvårdnads- och omsorgsinsatser dygnet runt under förutsättning att behoven inte kan tillgodoses i den egna bostaden. Den enskilde ska ha en omfattande och varaktig funktionsnedsättning som medför ett stort stödoch omvårdnadsbehov. Handläggaren utreder den enskildes hela situation, det vill säga fysiska omvårdnadsbehov samt psykiska och sociala behov, och bedömer om ett särskilt boende är det som krävs för att den enskilde ska uppnå skäliga levnadsvillkor. Särskilt boende/bostad med särskild service finns i form av äldreboende, gruppboende för personer med demensfunktionsnedsättningar samt som gruppboende/serviceboende för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Behoven avgör vilken typ av särskilt boende och bostad med särskild service som erbjuds den enskilde. Särskilt boende/bostad med särskild service beviljas i första hand personer med behov av omfattande omvårdnads- och omsorgsinsatser dygnet runt under förutsättning att behoven inte kan tillgodoses i den egna bostaden. Den enskilde ska ha en varaktig funktionsnedsättning som medför ett stort stöd- och omvårdnadsbehov. Handläggaren gör en bedömning av den enskildes hela situation, det vill säga fysiska omvårdnadsbehov samt psykiska och sociala behov, och ser om ett särskilt boende är det som krävs för att den enskilde ska uppnå skäliga levnadsvillkor. Krav på diagnos För gruppboenden med demensinriktning gäller dessutom att behoven ska vara styrkta med en demensdiagnos. Även för gruppboenden/serviceboenden för personer med psykiska funktionsnedsättningar ska diagnosen vara styrkt innan beslut fattas. Andra stödinsatser uttömda Särskilt boende beviljas först när bostadsanpassning, hjälpmedel och andra insatser som kan beviljas som stöd i ordinärt boende inte längre kan Krav på diagnos För gruppboenden med demensinriktning gäller dessutom att behoven ska vara styrkta med en demensdiagnos. Även för gruppboenden/serviceboenden för personer med psykiska funktionsnedsättningar ska diagnosen vara styrkt innan beslut tas. När bostadsanpassning, hjälpmedel och andra insatser som kan beviljas i ordinärt boende inte längre kan tillgodose den enskildes behov, beviljas

2 tillgodose den enskildes behov. Alla möjligheter att tillgodose behoven i ordinärt boende ska vara uttömda och faktiskt prövade. Att den enskilde inte önskar insatser i ordinärt boende räcker inte som skäl för att bevilja särskilt boende. Prioritering vid kö till särskilt boende Om platserna i särskilt boende är färre än antalet personer som har fått bifallsbeslut måste en prioritering göras bland de personer som har gynnande beslut. Skäl för prioritering kan till exempel vara att den enskildes hemsituation är ohållbar, att den enskilde befinner sig på korttidsplats i väntan på särskilt boende, att den enskilde har väntat längre än tre månader eller att den enskilde på grund av platsbrist vistas i boende utanför kommunen. särskilt boende. Skäl för prioritering när platserna i särskilt boende är färre än de som har beslut Om platserna i särskilt boende är färre än antalet personer som har fått bifallsbeslut måste en prioritering ske bland de personer som har beslut och står på väntelistan. Skäl för prioritering kan till exempel vara att den enskildes hemsituation är ohållbar, att den enskilde befinner sig på korttidsplats i väntan på särskilt boende, att den enskilde har väntat längre än tre månader eller att den enskilde på grund av platsbrist vistas i boende utanför kommunen. Vid ansökan om sammanboende enligt parboendegarantin gäller särskilda prioriteringar, se punkt Erbjudande om särskilt boende I första hand prövas alla möjligheter att få boendealternativ på hemmaplan och i kommunens egna verksamheter. Kommunen har uppfyllt sin skyldighet och vilja att verkställa ett bifallsbeslut avseende särskilt boende när ett platserbjudande har lämnats. Om den sökande tackar nej till erbjudandet upphör beslutet om särskilt boende och personen får återkomma med ny ansökan om behovet kvarstår eller uppstår på nytt. Om den enskilde befinner sig på korttidsplats och tackar nej till erbjuden lägenhet i särskilt boende måste han/hon återvända till sitt hem inom sju dagar. Den enskilde kan ansöka om och beviljas erforderliga insatser i bostaden. Erbjudande om särskilt boende I första hand prövas alla möjligheter att få boendealternativ på hemmaplan och i kommunens egna verksamheter. Om den enskilde tackar nej till erbjudandet om särskilt boende görs en uppföljning för att se om behovet av särskilt boende kvarstår. Om det vid uppföljningen framkommer att behovet väsentligen förändrats kan ett nytt beslut fattas. Den enskilde har då möjlighet att överklaga det nya beslutet. Den enskilde kvarstår då i kön tills överklagan är avgjord. Den enskilde informeras också om möjligheten att återta sin ansökan. Om den enskilde befinner sig på korttidsplats och tackar nej till erbjuden lägenhet i särskilt boende måste den enskilde återvända till sitt hem. Den enskilde kan då ansöka om och beviljas erforderliga insatser från hemtjänsten.

3 Ansökan från personer som vill flytta till en annan kommun En person som önskar flytta till annan kommun, men som till följd av ålderdom, funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser och därför inte kan bosätta sig där utan att inflyttningskommunen erbjuder behövliga insatser, har enligt socialtjänstlagen 2 a kap 8 rätt att ansöka om detta i inflyttningskommunen. En sådan ansökan ska prövas på samma sätt som om den enskilde vore bosatt i inflyttningskommunen. Vid prövningen av ansökan får det inte beaktas om den enskildes behov är tillgodosedda i hemkommunen. Däremot kan riktlinjerna för hur stort omvårdnadsbehov den enskilde ska ha för att vara berättigad till särskilt boende skilja sig åt mellan olika kommuner. Ansökan från personer som vill flytta till en annan kommun En person som önskar flytta till annan kommun, men som tillföljd av ålderdom, funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser och därför inte kan bosätta sig där utan att inflyttningskommunen erbjuder behövliga insatser, har enligt socialtjänstlagen 2 a kap 8 rätt att ansöka om detta i inflyttningskommunen. En sådan ansökan ska gälla som om den enskilde vore bosatt i inflyttningskommunen. Det förhållandet att den enskildes behov är tillgodosedda i hemkommunen får inte beaktas vid prövning sådan ansökan. Däremot kan riktlinjerna för hur omvårdnadsbehövande den enskilde ska vara för att vara berättigad bostad med särskild service skilja sig åt mellan olika kommuner. Önskemål om flytt till särskilt boende för äldre i annan kommun i Stockholms län Vissa kommuner i Stockholms län har ingått en överenskommelse ( länsöverenskommelsen ) som gäller äldre personer med omfattande vårdbehov som vill flytta från en kommun som ingår i länsöverenskommelsen till en annan. För den som bor i Järfälla och vill ansöka om plats i särskilt boende i någon av de kommuner som ingår i länsöverenskommelsen innebär detta att den enskilde ansöker om särskilt boende i Järfälla, även om han eller hon har önskemål om att bo i ett särskilt boende i en annan kommun. Järfälla kommun har kostnadsansvaret även för denna boendeplats. Den som bor i en annan kommun som ingår i länsöverenskommelsen kan vilja bo i Järfälla kommun, men vänder sig då till sin hemkommun. Länsöverenskommelsen är uppsagd och upphör att gälla från och med Kvarboendeprincipen inom det särskilda boendet Den enskilde ska kunna bo kvar i sin lägenhet i det särskilda boendet till livets slut. Förändrade behov hos den enskilde efter inflyttning ska därför tillgodoses utan omflyttning. I vissa fall kan det dock, för att den enskildes Kvarboendeprincipen inom det särskilda boendet Den enskilde ska kunna bo kvar i sin lägenhet i det särskilda boendet till livets slut. Förändrade behov hos den enskilde efter inflyttning ska därför tillgodoses utan omflyttning. I vissa fall kan det dock, för att den

4 vårdbehov ska tillgodoses på bättre sätt, bli aktuellt med en flyttning till annan boendeform. Ett beslut om flyttning ska alltid föregås av planering tillsammans med den enskilde och dennes anhörige/legala företrädare. Vid sammanboende enligt parboendegarantin gäller andra regler för kvarboende, se punkt För personer som bor i demensboende eller på demensavdelning kan omflyttning till omsorgsboende i vissa fall bli aktuell, även om kvarboendeprincipen är huvudregel. En sådan situation kan uppstå när den enskildes demenssjukdom är långt framskriden och omsorg därför likaväl kan ges med god kvalitet i boende med omsorgsinriktning. Det omvända förhållandet kan också gälla, dvs att en person i omsorgsboende eller på omsorgsavdelning kan utveckla demens och behöva flytta till demensboende eller demensavdelning. Kommunen avgör i båda fallen huruvida omflyttning ska ske, efter samråd med den enskildes anhöriga/legala företrädare och utföraren. Omflyttningen kräver ett nytt biståndsbeslut. enskildes vårdbehov ska tillgodoses på bättre sätt, bli aktuellt med en flyttning till annan boendeform. Eventuellt beslut om flyttning ska dock alltid föregås av vårdplanering tillsammans med den enskilde och dennes anhörige/legala företrädare. För personer som bor i särskilt boende med inriktning demensfunktionsnedsättning kan omflyttning till särskilt boende med omsorgsinriktning i vissa fall bli aktuell, även om kvarboendeprincipen är huvudregel. En sådan situation kan uppstå när den enskildes demenssjukdom är långt framskriden och när omsorg därför likaväl kan ges med god kvalitet i boende med omsorgsinriktning. Flyttning sker i så fall endast inom respektive boende efter överenskommelse med den legala företrädaren och utföraren. Omflyttningen kräver ett nytt biståndsbeslut. Boendekedjan För personer som bor i bostad med särskild service för personer med psykiska funktionsnedsättningar kan behoven variera över tid. När den enskilde får stöd och omvårdnad kan möjligheterna öka för honom eller henne att bo i egen lägenhet med annan insats, till exempel boendestöd. Den enskilde kan till exempel bo i en gruppbostad men vilja pröva att bo mer självständigt i en servicebostad för att, om det fungerar bra, sedan flytta till egen lägenhet med insatser från boendestöd och/eller hemtjänst. Boendekedjan syftar till att ge den enskilde förutsättningar att bo så självständigt som möjligt, med rätt stöd utifrån aktuellt behov. Boendekedjan kan även innebära att den som bott i serviceboende kan behöva flytta till ett gruppboende om tillståndet försämras. För personer som bor i bostad med särskild service för personer med psykiska funktionsnedsättningar kan behoven variera över tid. När den enskilde får stöd och omvårdnad kan möjligheterna öka för honom eller henne att bo i egen lägenhet med annan insats, till exempel boendestöd. Den enskilde kan till exempel bo i en gruppbostad, men vilja pröva att bo mer självständigt och därför pröva att bo i en servicebostad, för att, om det fungerar bra, sedan flytta till egen lägenhet med stöd från boendestöd eller hemtjänst. Boendekedjan ska syfta till att ge den enskilde förutsättningar att bo självständigt men med rätt stöd utifrån behov. Boendekedjan kan även innebära att den som bott i serviceboende också kan behöva bo i ett gruppboende om hälsan försämras.

5 Flyttning till ett annat boende sker efter överenskommelse med den enskilde, hans eller hennes legala företrädare och utföraren. Omflyttningen kräver ibland ett nytt biståndsbeslut. Flyttning till ett annat boende sker i så fall efter överenskommelse med den enskilde, hans eller hennes legala företrädare och utföraren. Omflyttningen kräver ibland ett nytt biståndsbeslut Parboende Kriterier för att beviljas parboende 1) Utgångspunkt för prövning av skälig levnadsnivå är enligt lagen att fortsatt sammanboende ska ingå i den enskildes skäliga levnadsnivå. Den enskilde, dvs. den som beviljats särskilt boende pga. sitt behov av omsorg, ska tydligt uttala att han/hon behöver fortsatt sammanboende för att uppnå skälig levnadsnivå. 2) Paret ska ha sammanbott varaktigt, på samma folkbokföringsadress och med gemensamt hushåll, innan den enskilde flyttade in i särskilt boende eller ansökan om särskilt boende görs. 3) Båda parter ska skriva under på sin uttryckta vilja till fortsatt sammanboende. Om den enskilde lider av demens krävs intyg angående den personens viljeinriktning från legal företrädare. Beslut om parboende Beslut om parboende fattas enligt 4 kap 1 SoL. Part är den enskilde. Den medboende ska inte ha ett eget beslut om boende. Den medboende ska ha möjlighet till provboende i tre månader. Det ska av beslutet framgå att parboendet upphör om den enskilde avlider, den medboende efter tre månaders provboende eller i ett senare skede flyttar ut eller den medboende får ett eget biståndsbeslut om särskilt boende. Service i form av tvätt, städning och tillgång till larm och till lagad mat ska ingå i den medboendes beslut och avgiftsbeläggas efter motsvarande

6 insatser inom hemtjänst. Högkostnadsskydd gäller inte för denna avgift. Det ska även framgå av beslutet att den medboende inte omfattas av kommunens hälso- och sjukvårdsansvar. Om behov av service utöver det som ingår i boendebeslutet och/eller av omvårdnad finns eller uppstår hos den medboende kan han/hon efter ansökan beviljas hemtjänst enligt separat beslut som fattas enligt 4 kap 1 Sol. Beviljade insatser utförs av boendet och avgiftsbeläggs enligt hemtjänsttaxa. Sedvanligt högkostnadsskydd gäller för denna avgift. Prioritering vid kö till särskilt boende Placeringar för dem som behöver insatsen särskilt boende måste prioriteras framför parboende. Den enskilde kan därför komma att erbjudas plats först och den medboende i ett senare skede. Erbjudande om parboendeplats i särskilt boende När en plats har erbjudits har kommunen därmed uppfyllt sin skyldighet och vilja att verkställa ett gynnande beslut. Om båda parter, eller någon av dem, tackar nej till erbjudande om plats upphör således det aktuella beslutet om parboende och paret får återkomma med ny ansökan om behovet kvarstår eller uppstår på nytt. Kvarboendeprincipen inom det särskilda boendet Om parboendeförhållandet upphör av någon anledning, t ex att den ena parten avlider eller att den medboende väljer att flytta ut upphör parboendebeslutet från det datum som händelsen inträffar. Om paret sammanbodde i en lägenhet specialanpassad för parboende måste den frigöras för nya ansökande par. Om det är den enskilde som är efterlevande/kvarboende part ska annan lägenhet erbjudas. Om parboendet bestod av två helt fristående rum, där dörröppning mellan rummen saknas, och det är den enskilde som är efterlevande ska han/hon

7 bo kvar i sitt rum. När parboendebeslutet upphör ska den medboende flytta ifrån det särskilda boendet. Ev. besittningsskydd för andrahandsboende inom det särskilda boendet regleras i samband med att parboende inleds. För att den medboende ska ha en rimlig möjlighet att ordna en egen bostad i händelse av utflyttning från det särskilda boendet ska han/hon vid ansökan om parboende visa upp intyg om köande till egen bostad eller om att den tidigare bostaden är uthyrd i andra hand. Om den medboende under parboendetiden får ökade behov och önskar äldreboende för egen del hanteras ansökan i vanlig ordning Beslut om omvårdnadsbidrag Omvårdnadsbidrag är ett ekonomiskt bidrag till den enskilde avsett som kompensation till anhöriga/närstående för väsentligt merarbete utöver vad som föreskrivs i äktenskapsbalken (1987:230) och/eller föräldrabalken (1949:381), uppgifter som annars skulle behöva utföras inom ramen för hemtjänst. Normalt hushållsarbete såsom inköp, matlagning, städning och sådant som innefattas i det man normalt stödjer och hjälper varandra med som makar/sambor, barn och/eller föräldrar berättigar inte till omvårdnadsbidrag. Främst ska hjälpbehovet ha karaktär av personlig omvårdnad. För att bidraget ska kunna erhållas ska det finnas en lämplig person som kan utföra stödet. Vid utredningen ska hänsyn tas till om det finns andra ersättningsformer avsedda för samma hjälpbehov, nämligen personlig assistans enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och/eller assistansersättning, vårdbidrag eller handikappersättning enligt socialförsäkringsbalken (2010:110). Normalt ska inte den som får någon av nämnda ersättningar från Försäkringskassan eller från kommunen få omvårdnadsbidrag. Vid bedömning av omvårdnadsbehovet ska de Beslut om omvårdnadsbidrag Omvårdnadsbidrag är ett ekonomiskt bidrag till den enskilde som kompensation till anhöriga/närstående för väsentligt merarbete, som annars skulle utföras inom ramen för hemtjänst. Normalt hushållsarbete såsom inköp, matlagning, städning och sådant som innefattas i det man normalt stödjer och hjälper varandra med som makar, barn eller föräldrar berättigar inte till omvårdnadsbidrag. Främst ska hjälpbehovet ha karaktär av personlig omvårdnad. För att bidraget ska kunna erhållas ska det finnas en lämplig vårdare. Vid utredningen ska hänsyn tas till om det finns andra ersättningsformer som ersätter samma hjälpbehov, nämligen personlig assistans enligt LSS eller personlig assistansersättning enligt Lag om assistansersättning (LASS), handikappersättning eller vårdbidrag. Normalt ska inte den som får LASS-ersättning från Försäkringskassan eller personlig assistans via kommunen få omvårdnadsbidrag. Vid bedömning av omvårdnadsbehovet ska inte medräknas de omvårdnadsinsatser som utförs av annan vårdare.

8 omvårdnadsinsatser som utförs av någon annan person inte medräknas. Omvårdnadsbidraget delas in i fyra olika nivåer beroende på omvårdnadsbehovets omfattning. Bidraget utgår månadsvis, med start från beslutsdatum, med en tolftedel av de fyra nivåerna 30, 60, 90 eller 120 % av basbeloppet. Omvårdnadsbidraget utgår när den enskilde vistas i sin ordinarie bostad i kommunen. Det kan även utgå under högst tre veckor om omsorgstagaren och dennes anhörige/närstående tillsammans vistas på annan ort i Sverige eller utomlands. Omvårdnadsbidraget utgår inte när den enskilde är bosatt inom särskilt boende. Detta gäller även när det är fråga om parboende. Omvårdnadsbidraget kan kombineras med andra insatser såsom växelvård och hemtjänst. Omvårdnadsbidraget beviljas längst för en tolvmånadersperiod, varefter omprövning sker. Omvårdnadsbidraget delas in i fyra olika nivåer som utgår med en tolftedel av 30, 60, 90 eller 120 % av basbeloppet beroende på omvårdnadsbehovets omfattning. Bidraget utgår som ett månadsbidrag. Omvårdnadsbidraget betalas ut när den enskilde vistas i sin ordinarie bostad i kommunen. Bidraget kan dock utgå under högst tre veckor om vårdtagaren och dennes anhörig/närstående tillsammans vistas på annan ort i Sverige eller utomlands. Omvårdnadsbidraget kan kombineras med andra insatser såsom växelvård och hemtjänst. Omvårdnadsbidraget beviljas max för en tolvmånadersperiod, varefter omprövning sker. När det långsiktiga behovet är svårbedömt bör bidraget beviljas för kortare tid. Omvårdnadsbidraget kan börja betalas ut när beslutet fattas.

Berörd verksamhet Vård och Omsorg. Antagande organ, datum Vård- och omsorgsnämnden

Berörd verksamhet Vård och Omsorg. Antagande organ, datum Vård- och omsorgsnämnden PARBOENDE, RUTIN Ansvarig Förvaltningschef Utfärdare Anna Fremner Berörd verksamhet Vård och Omsorg ID-nummer 000000 Typ av dokument Rutin Ämne Rutin, parboende Antagande organ, datum Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Riktlinjer för parboendegaranti - rätten att få åldras tillsammans

Riktlinjer för parboendegaranti - rätten att få åldras tillsammans Vård och omsorg Jan Andreasson, tf socialchef jan.andreasson@bengtsfors.se POLICY Datum 2013-06-11 Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2013.355.735 Paragraf 180 Sida 1(2) Riktlinjer för parboendegaranti

Läs mer

Social- och omsorgskontoret Rätten att få åldras tillsammans

Social- och omsorgskontoret Rätten att få åldras tillsammans Social- och omsorgskontoret Rätten att få åldras tillsammans Parboendegaranti, riktlinjer Lagstiftning...3 Riktlinjer...3 Tillämpningsområde...3 Definitioner...3 Ansökan...3 Överklagan...4 Aktuell situation...4

Läs mer

PARBO RIKTLINJER FÖR PARBOENDE PÅ VÅRDBOENDE

PARBO RIKTLINJER FÖR PARBOENDE PÅ VÅRDBOENDE PARBO RIKTLINJER FÖR PARBOENDE PÅ VÅRDBOENDE FASTSTÄLLT AV: Socialnämnden, SN/2013/167 DATUM: 2013-05-29 2013-12-13 GA, SS 3 (6) RIKTLINJER FÖR PARBOENDE BAKGRUND Riksdagen har i enlighet med propositionen

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Innehållsförteckning Inledning 2 Syfte 2 Grundläggande utgångspunkter för rätten till bistånd 2 Dokumentation

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde. 1. Allmänt om bistånd enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde. 1. Allmänt om bistånd enligt socialtjänstlagen 2012-03-30 Sida 1 av 13 Sociala nämndernas stab Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde 1. Allmänt om bistånd enligt socialtjänstlagen Socialtjänstlagen

Läs mer

Beställarenheten Anders Carlsson. Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun

Beställarenheten Anders Carlsson. Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun 20081118 Beställarenheten Anders Carlsson Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun 1 1 INLEDNING...3 1.1 SYFTE...3 1.2 AVGRÄNSNING...3 2 GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER OCH PRINCIPER...3

Läs mer

Riktlinjer äldreomsorg

Riktlinjer äldreomsorg Riktlinjer äldreomsorg Anhörigstöd Särskilt boende Rehabilitering/funktionsträning Antagna av socialnämnden 2005-11-16, SN 166, dnr 05/SN 0211 Reviderat/kompletterat 2006-03-22, SN 34 Reviderat 2006-09-27,

Läs mer

Ändring av riktlinjer för äldreomsorgsnämnden (HKF 7530) avseende den nya regleringen i 4 kap 1 b SoL om parboendegaranti

Ändring av riktlinjer för äldreomsorgsnämnden (HKF 7530) avseende den nya regleringen i 4 kap 1 b SoL om parboendegaranti KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-04-23 KS-2013/465.112 1 (3) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Ändring av riktlinjer

Läs mer

Bilagor Boendeplan NF 2016-2020

Bilagor Boendeplan NF 2016-2020 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-07-03 Dnr: 2015/135-NF-003 Helene Karlsson - aw791 E-post: helene.karlsson@vasteras.se Kopia till Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

2012-10-26. Socialnämnden. Dnr Son 2012/436. Rätten att få åldras tillsammans parboendegarantin

2012-10-26. Socialnämnden. Dnr Son 2012/436. Rätten att få åldras tillsammans parboendegarantin TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) 2012-10-26 Socialnämnden Dnr Son 2012/436 Rätten att få åldras tillsammans parboendegarantin Förslag till beslut 1. Parboendegaranti införs i Järfälla kommun i enlighet med ändring

Läs mer

Äldres rätt att fortsätta bo tillsammans i äldreboende. Uppföljning av en lagändring

Äldres rätt att fortsätta bo tillsammans i äldreboende. Uppföljning av en lagändring Äldres rätt att fortsätta bo tillsammans i äldreboende Uppföljning av en lagändring Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

CIRKULÄR 12:51. Utvidgad parbogaranti. Lagändringarna. Skälig levnadsnivå att få bo tillsammans. Sveriges 1(5) 2012-11-01.

CIRKULÄR 12:51. Utvidgad parbogaranti. Lagändringarna. Skälig levnadsnivå att få bo tillsammans. Sveriges 1(5) 2012-11-01. T Sveriges 1(5) 2012-11-01 och Landsting CIRKULÄR 12:51 Avdelningen för vård- och omsorg Sektionen för vård- och socialtjänst Emma Everitt Anna Lilja Qvarlander Utvidgad parbogaranti 1 detta cirkulär informeras

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde Riktlinje för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen Diarienr 2015/168-ÄN-004 Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde Beslutad av äldrenämnden

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN ijvård- och omsorgskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN ijvård- och omsorgskontoret r SOLLENTUNA KOMMUN ijvård- och omsorgskontoret Micael Svanström Tjänsteutlatande 2013-10-15 Sidan 1 av 3 Reviderad 2013-10-23 Dnr 2013/0058 VON-6 Diariekod: 710 Översyn av riktlinjer för biståndsbedömning

Läs mer

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Social- och omsorgskontoret Riktlinjer för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Inga-Lena Palmgren utredare Stab Telefon (direkt):

Läs mer

Boendeplan inom nämndens för funktionshindrade verksamhetsområde 2015-2020

Boendeplan inom nämndens för funktionshindrade verksamhetsområde 2015-2020 1 2014-03-31 Diarienr 2014/73-NF-753 Sociala nämndernas förvaltning Nämnden för funktionshindrade Boendeplan inom nämndens för funktionshindrade verksamhetsområde 2015-2020 I syfte att få en bild av och

Läs mer

Äldres rätt att fortsätta bo tillsammans i äldreboende. Uppföljning av en lagändring, 2014/2015

Äldres rätt att fortsätta bo tillsammans i äldreboende. Uppföljning av en lagändring, 2014/2015 Äldres rätt att fortsätta bo tillsammans i äldreboende Uppföljning av en lagändring, 2014/2015 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier

Läs mer

Riktlinjer för medföljare vid semesterresa

Riktlinjer för medföljare vid semesterresa 1 (12) Riktlinjer för medföljare vid semesterresa Antagna av KS april 2000, reviderade av KF xxx 2016 stockholm.se 2 (12) 3 (12) Riktlinjer för medföljare vid semesterresa Antagna i KS april 2000, reviderade

Läs mer

Förklaring av föreskriften

Förklaring av föreskriften Förklaring av föreskriften Vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Individuppgifter om ade insatser Uppgifterna samlas in med stöd av förordningen

Läs mer

Insatsbeskrivningar och riktlinjer för Avdelningen äldreomsorg

Insatsbeskrivningar och riktlinjer för Avdelningen äldreomsorg Insatsbeskrivningar och riktlinjer för Avdelningen äldreomsorg - enligt SoL (socialtjänstlagen) Gäller from 2013-11-05 Sida: 2 Innehåll 1 Inledning... 4 1.2 Mål för äldreomsorgen... 4 1.3 Utdrag ur socialtjänstlagen...

Läs mer

Tjänsteskrivelse Riktlinje för parboendegaranti i särskilt boende inom äldreomsorgen

Tjänsteskrivelse Riktlinje för parboendegaranti i särskilt boende inom äldreomsorgen VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2013-04-11 DNR SN 2013.056 TERHI BERLIN SID 1/2 UTREDARE 08-587 854 58 TERHI.BERLIN@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Riktlinje för parboendegaranti

Läs mer

Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad

Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad Äldre Direkt Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad Telefon: 08-80 65 65 E-postadress: aldredirekt.service@stockholm.se Stockholms Trygghetsjour Om du har ett akut behov av vård och omsorg. Telefon

Läs mer

BILAGA 2 Riktlinjer för bistånd i form av särskild boendeform för äldre och funktionsnedsatta i Malmö stad.

BILAGA 2 Riktlinjer för bistånd i form av särskild boendeform för äldre och funktionsnedsatta i Malmö stad. BILAGA 2 Riktlinjer för bistånd i form av särskild boendeform för äldre och funktionsnedsatta i Malmö stad. Antagen av Kommunstyrelsen 2011-03-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Avgränsning/målgrupp 1 Socialtjänstlagen

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen 1(13) Innehållsförteckning Inledning... 3 Målgrupp... 3 Grundläggande värderingar... 3 Inriktning... 3 Lagstiftning... 4 Socialtjänstlagen... 4 Rätt

Läs mer

Handläggare Inga-Lena Palmgren 08-523 038 60 inaa-lena.~alrnarenqsodertalie.se

Handläggare Inga-Lena Palmgren 08-523 038 60 inaa-lena.~alrnarenqsodertalie.se Södertälje kommun 2012-11-15 Tjänsteskrivelse Social- och omsorgskontoret Handläggare Inga-Lena Palmgren 08-523 038 60 inaa-lena.~alrnarenqsodertalie.se Äldreomsorgsnämnden Kommundelsnämnderna Ratten att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2011:328 Utkom från trycket den 12 april 2011 utfärdad den 31 mars 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av bistånd enligt socialtjänstlagen för;

Riktlinjer för bedömning av bistånd enligt socialtjänstlagen för; Styrdokument, riktlinjer 2015-12-09 Dnr SÄN/2015:112 Riktlinjer för bedömning av bistånd enligt socialtjänstlagen för; Äldre Vuxna med funktionsnedsättning Barn och unga med fysisk funktionsnedsättning

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2011:16

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2011:16 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2011:16 Målnummer: UM1767-11 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2011-08-30 Rubrik: Försörjningskravet vid anhöriginvandring innebär att anknytningspersonen ska

Läs mer

2013-2020. Vård- och omsorgsprogram

2013-2020. Vård- och omsorgsprogram 2013 2020 Vård och omsorgsprogram Antaget av Kommunfullmäktige den 27 mars 2013, 60, Dnr: KS 236/11770 Vård och omsorgsprogram 2013 2020 Båstads kommuns vision: Båstads kommun ska vara det självklara valet

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av bistånd enligt socialtjänstlagen för;

Riktlinjer för bedömning av bistånd enligt socialtjänstlagen för; Styrdokument, riktlinjer 2015-12-09 Dnr SÄN/2015:112 Riktlinjer för bedömning av bistånd enligt socialtjänstlagen för; Äldre Vuxna med funktionsnedsättning Barn och unga med fysisk funktionsnedsättning

Läs mer

Meddelandeblad. Kommunens ansvar för enskilda vid omvandling av särskilda boenden för äldre till trygghetsbostäder. Särskilda boenden för äldre

Meddelandeblad. Kommunens ansvar för enskilda vid omvandling av särskilda boenden för äldre till trygghetsbostäder. Särskilda boenden för äldre Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer: förtroendevalda, förvaltningschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS), avdelnings-

Läs mer

RIKTLINJER AVGIFTSHANTERING

RIKTLINJER AVGIFTSHANTERING RIKTLINJER AVGIFTSHANTERING Osby kommun Vård och Omsorg ANTAGNA AV VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN 2015-11-24 Innehållsförteckning 1. INKOMSTBEGREPPET... 2 1.1 Inkomst av tjänst... 2 1.2 Inkomster av kapital...

Läs mer

Riktlinjer för Biståndshandläggning samt verkställighet för äldre och funktionsnedsatta i Härjedalens kommun

Riktlinjer för Biståndshandläggning samt verkställighet för äldre och funktionsnedsatta i Härjedalens kommun Riktlinjer för Biståndshandläggning samt verkställighet för äldre och funktionsnedsatta i Härjedalens kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2013-03-13 Reviderad av socialnämnden 2014-02-25 Reviderad av

Läs mer

Information om Torsås kommuns

Information om Torsås kommuns 1(12) Information om s Omsorg för äldre och funktionshindrade Foto: Johan Blomqvist. Potatissättning på Olssonska gården -06. 2(12) Insatser för äldre och funktionshindrade som ges med stöd av Socialtjänstlagen

Läs mer

Riktlinjer för parboende i särskilt boende inom äldreomsorgen

Riktlinjer för parboende i särskilt boende inom äldreomsorgen Riktlinjer för parboende i särskilt boende inom äldreomsorgen 1 Rätt att bo tillsammans i särskilt boende I enlighet med socialtjänstlagen (SoL) 4 kapitlet 1 c har äldre människor som beviljas plats i

Läs mer

Remiss införande av kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning

Remiss införande av kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning Kommunstyrelsen 2016-02-01 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2015:548 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Remiss införande av kommunalt bostadstillägg för personer med

Läs mer

Hemvården. Kävlinge kommun. e kommun

Hemvården. Kävlinge kommun. e kommun Hemvården Kävlinge kommun e kommun Hemvården - stöd och hjälp när du behöver det Hemvården vänder sig till dig som till följd av ålder, funktionshinder eller sjukdom har svårt att klara din vardag på egen

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 18 oktober 2010 KLAGANDE Sigtuna kommun Ombud: AA KommunLex AB Box 3194 103 63 Stockholm MOTPART Socialstyrelsen 106 30 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Bistånd till boende. Anvisning. Diarienummer: KS 2015/1416 Dokumentansvarig: Verksamhetschef Myndighet, Sektor Arbetsliv och Stöd

Bistånd till boende. Anvisning. Diarienummer: KS 2015/1416 Dokumentansvarig: Verksamhetschef Myndighet, Sektor Arbetsliv och Stöd Bistånd till boende Anvisning Diarienummer: KS 2015/1416 Dokumentansvarig: Verksamhetschef Myndighet, Sektor Arbetsliv och Stöd Beslutad av: Förvaltningsledningen Datum för beslut: 2015-11-30 Giltighetstid:

Läs mer

Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning

Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2015 Reviderad 2015-04-14 Omsorg är vår uppgift! Åldrande och funktionsnedsättningar kan orsaka svårigheter på många olika sätt. Ibland behövs det

Läs mer

Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16.

Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16. Riktlinje Parboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Dnr VON 2013/0742-5 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16.

Läs mer

LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77)

LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) 1(11) Vård- och omsorgsförvaltningen Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning

Läs mer

KART- LÄGGNING. Ej verkställda beslut och domar enligt LSS och SoL. Handikappomsorg. Årsskiftet 2005/06. ISSN 1400-0792 Dnr.

KART- LÄGGNING. Ej verkställda beslut och domar enligt LSS och SoL. Handikappomsorg. Årsskiftet 2005/06. ISSN 1400-0792 Dnr. KART- LÄGGNING ISSN 1400-0792 Dnr. 701-762-2006 Ej verkställda beslut och domar enligt LSS och SoL Handikappomsorg Årsskiftet 2005/06 SAMMANFATTNING Under året som gått har antalet beslut och domar som

Läs mer

2013-04-22. Riktlinjer för parboendegaranti i vård- och omsorgsboende Dnr ÄHN/2013:22

2013-04-22. Riktlinjer för parboendegaranti i vård- och omsorgsboende Dnr ÄHN/2013:22 2013-04-22 Äldre- och handikappnämnden Riktlinjer för parboendegaranti i vård- och omsorgsboende Dnr ÄHN/2013:22 Den 1 november 2012 infördes en ny bestämmelse om parboende i socialtjänstlagen (2001:453),

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt Socialtjänstlagen, inom äldreomsorgen

Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt Socialtjänstlagen, inom äldreomsorgen Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt Socialtjänstlagen, inom äldreomsorgen Beslutad av Omsorgsnämnden, 2012-11-13, 183 1 1. INLEDNING... 4 1.1 Syfte med riktlinjerna... 4 1.2 Målgrupp... 4 1.3

Läs mer

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Lars Högberg Februari 2012 2012-02-24 Lars Högberg Projektledare Carin Hultgren Uppdragsansvarig 2 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Särskilt boende i Hofors kommun

Särskilt boende i Hofors kommun Särskilt boende i Hofors kommun - Information och ansökan Hofors kommun 2009 Vad innebär särskilt boende? De särskilda boenden som finns i Hofors kommun är Hantverkarn, Persgården, Spelmannen och Hesselgrenska.

Läs mer

Rätten att få åldras tillsammans

Rätten att få åldras tillsammans Ds 2011:33 Rätten att få åldras tillsammans en fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

information om Hemtjänst Hemsjukvård Särskilda boendeformer Rehabilitering Tandvård

information om Hemtjänst Hemsjukvård Särskilda boendeformer Rehabilitering Tandvård information om Hemtjänst Hemsjukvård Särskilda boendeformer Rehabilitering Tandvård HEMTJÄNST Den som av någon anledning har svårt att klara sig själv hemma kan ansöka om hemtjänst. Det görs genom att

Läs mer

Riktlinjer för handläggning inom socialtjänstens äldreomsorg

Riktlinjer för handläggning inom socialtjänstens äldreomsorg Riktlinjer för handläggning inom socialtjänstens äldreomsorg Handläggning av bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS till personer 65 år och äldre Beslutade av KF den 25 maj 2015 stockholm.se Riktlinjer

Läs mer

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Gunnel Håkansson Kundvalsenheten 2015-03-18 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999.

Läs mer

fastställd av ledningsgruppen för vård och omsorg den 13 december 2006 samt 11 november 2008 Dagverksamheter Dagvård med demensinriktning

fastställd av ledningsgruppen för vård och omsorg den 13 december 2006 samt 11 november 2008 Dagverksamheter Dagvård med demensinriktning 2006-12 13 1 Riktlinje för Dagverksamheter fastställd av ledningsgruppen för vård och omsorg den 13 december 2006 samt 11 november 2008 Dagverksamheter är till för människor med behov av stöd i den dagliga

Läs mer

Socialförvaltningen Riktlinje för bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen inom socialförvaltningens socialpsykiatri

Socialförvaltningen Riktlinje för bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen inom socialförvaltningens socialpsykiatri Socialförvaltningen Riktlinje för bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen inom socialförvaltningens socialpsykiatri Riktlinjerna är fastställda av socialnämnden 11 juni 2014, 83 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket en 2012

SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket en 2012 1 SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket en 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; beslutade den.2012. Socialstyrelsen

Läs mer

Antagande av Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen, vård och omsorg om äldre SN-2015/54

Antagande av Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen, vård och omsorg om äldre SN-2015/54 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2015-03-13 SN-2015/54 Socialnämnden Antagande av Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen, vård och omsorg om

Läs mer

KVALITETSSYSTEM Socialförvaltningen

KVALITETSSYSTEM Socialförvaltningen Socialförvaltningen Dokumentnamn Riktlinjer för vård av personer med demenssjukdom i Fagersta kommun Fastställt av Socialnämnden Utarbetad av Styrgruppen för demens Regelverk SOL,HSL Verksamhet Vård och

Läs mer

Òqáääë=Ç ÇÉå=ëâáäàÉê=çëë= íò= bå=â~êíä ÖÖåáåÖ=~î=ã àäáöüéíéå=ñ ê= äçêé=é~ê=~íí=ñçêíë íí~=äéî~= íáääë~ãã~åë=á= äçêéäçéåçé== 2010-04-08

Òqáääë=Ç ÇÉå=ëâáäàÉê=çëë= íò= bå=â~êíä ÖÖåáåÖ=~î=ã àäáöüéíéå=ñ ê= äçêé=é~ê=~íí=ñçêíë íí~=äéî~= íáääë~ãã~åë=á= äçêéäçéåçé== 2010-04-08 Òqáääë=Ç ÇÉå=ëâáäàÉê=çëë= íò= bå=â~êíä ÖÖåáåÖ=~î=ã àäáöüéíéå=ñ ê= äçêé=é~ê=~íí=ñçêíë íí~=äéî~= íáääë~ãã~åë=á= äçêéäçéåçé== 2010-04-08 = = = = = = = = = = = = 2 fååéü ääëñ êíéåâåáåö= Tre av fyra kommuner

Läs mer

AVGIFTSKONSTRUKTION AVSEENDE OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER

AVGIFTSKONSTRUKTION AVSEENDE OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T BILAGA Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2014/332 2015/317 2015-01-01 2016-01-01 Kf 2014-12-15 138 Kf 2016-02-08 5 AVGIFTSKONSTRUKTION AVSEENDE OMSORGSNÄMNDENS

Läs mer

K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen

K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen Omvårdnad Gävle 2 0 0 6 K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen Innehållsförteckning Vad är en kvalitetsdeklaration? 3 1. Biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen (SoL) 1.1

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN. Ekonomisk ersättning till utförare i samband med parboende inom särskilt boende för äldre

SOLLENTUNA KOMMUN. Ekonomisk ersättning till utförare i samband med parboende inom särskilt boende för äldre 4^ SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret Kalle Brandstedt Utredare 08-579 216 72 Tjänsteutlåtande 2011-08-25 Sidan 1 av 4 Dnr 2011/197 VON.110 Vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk ersättning till utförare

Läs mer

Namnge det ifyllda remissunderlaget, spara det på din dator och skicka som bifogad fil till adressen nedan.

Namnge det ifyllda remissunderlaget, spara det på din dator och skicka som bifogad fil till adressen nedan. Svar lämnat av (kommun, landsting, organisation etc.): FSS (Föreningen Sveriges Socialchefer) 1 Namnge det ifyllda remissunderlaget, spara det på din dator och skicka som bifogad fil till adressen nedan.

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av kommunal färdtjänst/länsfärdtjänst och riksfärdtjänst i Valdemarsviks kommun

Riktlinjer för handläggning av kommunal färdtjänst/länsfärdtjänst och riksfärdtjänst i Valdemarsviks kommun 1 (12) Riktlinjer för handläggning av kommunal färdtjänst/länsfärdtjänst och riksfärdtjänst i Valdemarsviks kommun Antagna av vård- och omsorgsutskottet: 2007-03-07 2 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND

Läs mer

Information om Äldreomsorgen. Åstorps Kommun

Information om Äldreomsorgen. Åstorps Kommun Information om Äldreomsorgen i Åstorps kommun Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Ge varje dag ett

Läs mer

Riktlinjer för prövning av bistånd mm i äldreomsorgen. Reviderad med anledning av nya socialtjänstlagen December 2001

Riktlinjer för prövning av bistånd mm i äldreomsorgen. Reviderad med anledning av nya socialtjänstlagen December 2001 Stadsledningskontoret cáå~åë~îçéäåáåöéå= ûäçêéçãëçêöëäéêéçåáåöéåë= â~åëäá= = qà åëíéìíä í~åçé ëáç=n=eouf=ommnjnnjov Handläggare: Inger Weurlander Tfn: 08 508 29 604 Riktlinjer för prövning av bistånd mm

Läs mer

Vägledande dokument. vid biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen. sektor Socialtjänst, Vård Omsorg. Stenungsunds kommun

Vägledande dokument. vid biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen. sektor Socialtjänst, Vård Omsorg. Stenungsunds kommun Diarienummer: 0580/15 Vägledande dokument vid biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen sektor Socialtjänst, Vård Omsorg Stenungsunds kommun Beslutad av kommunstyrelsen 2015-XX-XX Innehåll 1 Inledning

Läs mer

Personer som får personlig omvårdnad under större delen av dygnet det vill säga, minst tre gånger per dygn samt tillsyn under natten eller

Personer som får personlig omvårdnad under större delen av dygnet det vill säga, minst tre gånger per dygn samt tillsyn under natten eller RIKTLINJE 1(6) 2014-10-13 SN2014/25 nr 2014.2054 Socialförvaltningen Förvaltningens stab/kansli Iréne Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 0171-528 87 irene.eklof@habo.se Riktlinje för tandvårdsstöd

Läs mer

Målgruppen för de särskilda tandvårdsstöden uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård. Redovisning av regeringsuppdrag

Målgruppen för de särskilda tandvårdsstöden uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård. Redovisning av regeringsuppdrag Målgruppen för de särskilda tandvårdsstöden uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Redovisning av regeringsuppdrag Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77)

LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) REMISSYTTRANDE Nämnd, förvaltning Dnr Socialförvaltningen 2008-12-18 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP)

Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP) 2014-09-16 Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP) Inledning Denna överenskommelse är tecknad mellan kommunerna i Örebro län,

Läs mer

3 Trafikfrågor hågelbyleden - Anders Nilsson, projektchef

3 Trafikfrågor hågelbyleden - Anders Nilsson, projektchef KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kommunala pensionärsrådet 2013-02-05 Tid 2013-02-05, Kl 16:00 Plats Kommunalhuset Tumba rum 2:3 Ärenden Justering 1 Aktuellt från organisationerna 2 Uppdatering av arbetet

Läs mer

Avgifter för omsorg och stöd 2016

Avgifter för omsorg och stöd 2016 Avgifter för omsorg och stöd 2016 Inledning Från och med den 1 januari 2016 gäller nya avgifter för stadens insatser inom omsorg och stöd i Lidingö. Den här broschyren innehåller information om de nya

Läs mer

Omsorgsplan 2014 2020

Omsorgsplan 2014 2020 Omsorgsplan 2014 2020 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-05-26, 67 Dnr KS 2013/491 1 Innehåll Sammanfattning sid 3 Inledning sid 4 Målgrupp sid 5 Insatser enligt LSS, utvecklingen under de senaste sex

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter och regler för beräkning av avgifter inom vård och omsorg samt handikappomsorg

Tillämpningsföreskrifter och regler för beräkning av avgifter inom vård och omsorg samt handikappomsorg Tjänsteskrivelse 1 (8) 2012-11-19 SN 2012.0245 Handläggare: Lisa Kihl Socialnämnden Tillämpningsföreskrifter och regler för beräkning av avgifter inom vård och omsorg samt handikappomsorg 2013 Sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer - Sociala bostäder

Riktlinjer - Sociala bostäder TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-15 Dnr: 2015/122-IFN-004 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Riktlinjer

Läs mer

Boendekonferens Göteborgsregionens kommunalförbund

Boendekonferens Göteborgsregionens kommunalförbund Boendekonferens Göteborgsregionens kommunalförbund Barbro Westerholm 2009 01 09 Dir. 2006:63, Tilläggsdir. 2006:137 Slutredovisning av uppdrag Särskild utredare/ordförande: Barbro Westerholm Varför tillsattes

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSTAXA 2016

VÅRD- OCH OMSORGSTAXA 2016 VÅRD- OCH OMSORGSTAXA 2016 AVGIFTER INOM VÅRD- OCH OMSORGSAVDELNINGEN Maxtaxan inom vård- och omsorgsavdelningen infördes 2002-07-01 och regleras enligt SoL kap 8 2-9. Taxan är indexreglerad och följer

Läs mer

Ellinor Englund. Avdelningen för juridik

Ellinor Englund. Avdelningen för juridik UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN Ändra ej på fältnamnen! Cirkulärnr: 09:29 Diarienr: 09/2099 Handläggare: Avdelning: Ellinor Englund Datum: 2009-05-12 Mottagare: Rubrik: Avdelningen för juridik Socialnämnden

Läs mer

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh Foto: Kristina Almén Foto: Kristina Almén Foto: Caroline Hagström Vellinge.se Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder

Läs mer

Brukarundersökning av socialnämndens mål 2009

Brukarundersökning av socialnämndens mål 2009 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Lotten Rudberg Flismark Tjänsteutlåtande -2-9 Socialnämnden den 8.3 SN /18 Brukarundersökning av socialnämndens mål 9 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Parboende i Hjo kommuns äldreboenden. Information till dig som medboende

Parboende i Hjo kommuns äldreboenden. Information till dig som medboende Parboende i Hjo kommuns äldreboenden Information till dig som medboende Information om parboende i Hjo kommuns äldreboenden Den som har behov av äldreboende har rätt att få flytta in på äldreboendet tillsammans

Läs mer

... DOM 2015-08-12 Meddelad i Malmö. FÖRVALTNINGsRÄTTEN I MALMÖ Avdelning 3

... DOM 2015-08-12 Meddelad i Malmö. FÖRVALTNINGsRÄTTEN I MALMÖ Avdelning 3 l FÖRVALTNINGsRÄTTEN 2015-08-12 Meddelad i Malmö Mål nr. Edenås MOTPART Myndighetsnämnden för individ- och familjeomsorg i Skurups kommun 274 80 Skurup ÖVERKLAGA T BESLUT Myndighetsnämnden för individ-

Läs mer

Övertagande av patient från annan enhet

Övertagande av patient från annan enhet Övertagande av patient från annan enhet Formulär för manuell registrering Version 6.3 Formulär C Ifyllande enhet: Gäller from Revideras senast 150201 Ersätter version 6.2 160201 Inledning Formuläret består

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 25 april 2013

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 25 april 2013 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 25 april 2013 Sidan 3 av 202 Ärende 1 Sidan 4 av 202 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Vår beteckning Christina B. Embretsen 2013-03-21 Dnr

Läs mer

RIKTLINJER FÖR PARBOENDE INNEHÅLLSFÖRTECKNING

RIKTLINJER FÖR PARBOENDE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2013-10-30 Ansvarig: Områdeschefen för bistånd och stöd Revideras: Minst vart annat år Följas upp: Av områdeshefen för

Läs mer

Förslag till reviderade riktlinjer för medföljare vid semesterresa

Förslag till reviderade riktlinjer för medföljare vid semesterresa Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (9) 2015-12-01 Handläggare Pia Ehnhage Telefon: 08-508 25 911 Till Socialnämnden 2016-03-22 Förslag till reviderade

Läs mer

Riktlinjer för bedömning och utförande av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen för äldre och funktionshindrade

Riktlinjer för bedömning och utförande av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen för äldre och funktionshindrade Riktlinjer för bedömning och utförande av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen för äldre och funktionshindrade Antagna av socialnämnden 2009-04-07, 30 1 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 2 Syfte...

Läs mer

Betalar äldre och funktionshindrade rätt avgifter?

Betalar äldre och funktionshindrade rätt avgifter? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR Betalar äldre och funktionshindrade rätt avgifter? Redovisning av enkätstudie över hur kommunerna i Kalmar län, vid fastställande av avgifter enligt socialtjänstlagen,

Läs mer

Riktlinjer Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 1

Riktlinjer Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 1 Riktlinjer Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 1 1 Antagen av kommunfullmäktige på sammanträdet den 22 september 2008 och gäller från och med 1 januari 2009, 239. Sundbybergs stad,

Läs mer

Taxor och avgifter inom Ä ldreomsorgen 2016-01-01

Taxor och avgifter inom Ä ldreomsorgen 2016-01-01 Taxor och avgifter inom Ä ldreomsorgen 2016-01-01 Innehållsförteckning AVGIFTER... 3 Avgift för insats... 3 Högkostnadsskydd och Maxtaxa... 3 Förbehållsbelopp, minimibelopp och avgiftsutrymme... 3 Bostadstillägg...

Läs mer

Utredning ny LSS-ersättning

Utredning ny LSS-ersättning Utredning ny LSS-ersättning Bakgrund En person som beviljats personlig assistans enligt LSS har också rätt att välja vem som ska anordna den personliga assistansen. Brukaren kan, precis som den som beviljas

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje 2015-03-23 Särskilt boende SoL Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Diarienummer: VON 2015/00377 734 Antagen av vård- och omsorgsnämnden den 14 maj 2013 Riktlinjen

Läs mer

Riktlinjer för biståndinsatser enligt socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för biståndinsatser enligt socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning Mönsterås kommun Socialförvaltningen Riktlinjer för biståndinsatser enligt socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning Rätten till bistånd regleras i socialtjänstlagen enligt

Läs mer

HFAB:S UTHYRNINGSMANUAL

HFAB:S UTHYRNINGSMANUAL HFAB:S UTHYRNINGSMANUAL Innehållsförteckning REGISTRERA DIG I BOSÖK OCH BÖRJA SAMLA KÖPOÄNG... 2 KÖPOÄNG... 3 HFAB:S GRUNDKRAV FÖR ATT FÅ HYRA EN LÄGENHET... 4 SÅHÄR SÖKER DU LÄGENHET I BOSÖK... 6 VISNING

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning. enligt socialtjänstlagen för. äldre- och handikappomsorgen

Riktlinjer för biståndsbedömning. enligt socialtjänstlagen för. äldre- och handikappomsorgen Handbok sida 1 (19) FALKENBERGS KOMMUN Socialförvaltningen Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen för äldre- och handikappomsorgen Fastställda av socialnämnden augusti 2011 Handbok sida

Läs mer

Biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen för äldre och funktionshindrade

Biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen för äldre och funktionshindrade RIKTLINJER Biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen för äldre och funktionshindrade Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2015-02-03 10 Gäller från och med 2015-02-12 och tillsvidare (max 4 år) RIKTLINJER

Läs mer

Biståndsbedömda insatser enligt SoL Granskad av: Fastställd av: Fastställd datum: Reviderad datum: Christina Hansson Socialnämnden 2010-04-15

Biståndsbedömda insatser enligt SoL Granskad av: Fastställd av: Fastställd datum: Reviderad datum: Christina Hansson Socialnämnden 2010-04-15 Socialförvaltningens ledningssystem Dokumenttyp: Riktlinje Titel: Biståndsbedömda insatser enligt SoL Granskad av: Fastställd av: Fastställd datum: Reviderad datum: Christina Hansson Socialnämnden 2010-04-15

Läs mer

Sida 1 av 86. Bildnings- och omsorgsnämnden 2016-06-21. Tid: kl. 16:00 Plats: Tingshuset

Sida 1 av 86. Bildnings- och omsorgsnämnden 2016-06-21. Tid: kl. 16:00 Plats: Tingshuset ÄRENDELISTA/KALLELSE Bildnings- och omsorgsnämnden 2016-06-21 Sida 1 av 86 Tid: kl. 16:00 Plats: Tingshuset Ordförande Ulf Rapp (S) Ledamöter Barbro Orrestrand (S) Jan Köster (S) Bente Johansson (M), vice

Läs mer

Måndag 26 maj 2014 kl. 10:00 (OBS DAG och KLOCKSLAG!) Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ekonomirapport 2014-04.

Måndag 26 maj 2014 kl. 10:00 (OBS DAG och KLOCKSLAG!) Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ekonomirapport 2014-04. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Tid: Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 26 maj 2014 kl. 10:00 (OBS DAG och KLOCKSLAG!)

Läs mer