Ärende 10. Riktlinjer för att motverka jäv. Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärende 10. Riktlinjer för att motverka jäv. Kommunstyrelsen"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende 10 DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (3) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng Kommunstyrelsen Riktlinjer för att motverka jäv Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Riktlinjer för att motverka jäv enligt bilaga till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den 31 mars 2014, antas. Sammanfattning Kommunstyrelsens förvaltning har utarbetat ett förslag till riktlinjer för att motverka jäv. Syftet med riktlinjerna är att tala om när en förtroendevald eller anställd ska anses ha ett sådant intresse i ett ärende att dennes opartiskhet kan ifrågasättas och därmed motverka att jävssituationer uppstår. Föreliggande förslag anger bland annat vilka som ska iaktta jävsbestämmelserna, vad det finns för olika typer av jävsgrunder och att man vid svårbedömda fall bör vidta en försiktighetsprincip. Riktlinjerna anger också vilka åtgärder som ska vidtas vid jäv eller misstanke om jäv samt vad som kan bli konsekvenser då en jävsituation uppkommit. Förslaget till riktlinjer har skickats på remiss till samtliga nämnder. De synpunkter som framkommit har kommunstyrelsens förvaltning tagit till sig och beaktat vid en omarbetning av det ursprungliga förslaget. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att föreliggande förslag till riktlinjer för att motverka jäv antas. Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsens förvaltning har utarbetat ett förslag till riktlinjer för att motverka jäv. Syftet med riktlinjerna är att tala om när en förtroendevald eller anställd ska anses ha ett sådant intresse i ett ärende att dennes opartiskhet kan ifrågasättas. Allmänheten ska känna förtroende för myndigheternas ärendehantering. Förslaget till riktlinjer för att motverka jäv i korthet Föreliggande förslag till riktlinjer för att motverka jäv bygger främst på bestämmelser i kommunallagen. Tanken med riktlinjerna är underlätta POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB HUDDINGE

2 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (3) tillämpningen av lagen genom att konkretisera och tydliggöra vad lagstiftningen innebär (bilaga 1). Förslaget till riktlinjer för att motverka jäv anger bland annat vilka jävsbestämmelser som gäller för kommunfullmäktigeledamöter, ledamöter i nämnd samt för anställda i kommunen. De olika jävsgrunderna beskrivs och exemplifieras. I riktlinjerna anges att man vid svårbedömda fall bör vidta en försiktighetsprincip som innebär att det är bäst att avstå från att delta i hanteringen av ärendet för säkerhets skull. Det beskrivs i riktlinjerna hur man ska agera om jäv eller misstanke om jäv uppkommer. Om man känner till någon omständighet som kan antas utgöra jäv mot sig själv ska man självmant meddela detta, normalt till sin chef. Är man tveksam om jäv föreligger bör frågan tas upp till diskussion. Som huvudregel får den som är jävig inte befatta sig med ärendet i något avseende. Om den som utpekas som jävig inte anser sig vara jävig måste fullmäktige/nämnden omgående avgöra jävsfrågan genom ett formellt beslut. I riktlinjerna beskrivs även vad som kan bli konsekvenser då jäv uppkommit. Ett beslut kan komma att upphävas efter överklagaden om någon som är jävig deltagit i handläggningen av ett ärende i fullmäktige respektive närvarat eller deltagit vid handläggningen av ett ärende i nämnd. Ärendet får därefter behandlas på nytt, vilket kan komma att innebära ekonomiska förluster och även tidsförluster för kommunen och/eller enskilda. För ytterligare information, rådgivning och frågor rörande jäv kan kommunjuristen kontaktas. Remissinstansernas synpunkter Remissinstanserna var i grunden positiva till ursprungligt förslag till riktlinjer för att motverka jäv. Synpunkter har främst framkommit på att språket bör lättas upp för ökad förståelse och att hänvisningarna till lagtext gör texten svårläst. Fler exempel som beskriver de olika typerna av jävsförhållanden har även efterfrågats. Förvaltningens synpunkter Kommunstyrelsens förvaltning har tagit till sig de synpunkter som framkommit av remissvaren och utefter dessa omarbetat ursprungligt förslag i vissa valda delar. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att föreliggande förslag till riktlinjer för att motverka jäv antas.

3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (3) Vesna Jovic Kommundirektör Toralf Nilsson Administrativ direktör Viktoria Thonäng Utredare Bilagor Bilaga 1: Förslag till riktlinjer för att motverka jäv Bilaga 2: Förskolenämndens remissvar Bilaga 3: Grundskolenämndens remissvar Bilaga 4: Gymnasienämndens remissvar Bilaga 5: Miljönämndens remissvar Bilaga 6: Samhällsbyggnadsnämndens remissvar Bilaga 7: Socialnämndens remissvar Bilaga 8: Äldreomsorgsnämndens remissvar Bilaga 9: Kultur- och fritidsnämndens remissvar Beslutet delges HKF Remissinstanserna

4 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING HKF 9940 SIDA 1 (4) Riktlinjer för att motverka jäv Jäv Med jäv avses tvivel om opartiskhet. Syftet med jävsbestämmelserna är att tala om när en förtroendevald eller anställd ska anses ha ett sådant intresse i ett ärende att dennes opartiskhet kan ifrågasättas. Allmänheten ska känna förtroende för myndigheternas ärendehantering. Lagregler om jäv för förtroendevalda och anställda i kommunen återfinns främst i kommunallagen (1991:900). Vem ska iaktta jävsbestämmelserna? Jävsreglerna gäller vid all ärendehantering och riktar sig till den som på något sätt kan påverka ärendets utgång. Reglerna gäller inte bara den som beslutar i ett ärende, utan även den som bereder ett ärende. Bestämmelserna gäller för förtroendevalda i kommunfullmäktige, förtroendevalda i nämnd och kommunens anställda. Jävsbestämmelser Kommunfullmäktige En fullmäktigeledamot får inte delta i handläggningen (överläggning och beslutsfattande) av ett ärende som personligen rör ledamoten själv eller ledamotens make, sambo, föräldrar, barn eller syskon eller någon annan närstående. Uttrycket personligen rör innebär att det krävs en hög grad av individuell koppling mellan fullmäktigeledamotens intresse och det aktuella ärendet. Frågan ska vara avgränsad till att gälla fullmäktigeledamoten eller den övriga personkretsen. Vederbörande ska ha ett ekonomiskt eller annat starkt personligt intresse av utgången av ärendet och beröra ledamoten som individ, och inte som medlem av ett större kollektiv. Exempel på sådan jävssituation är när en person äger huvudparten av aktierna i ett bolag som ärendet angår eller när en ledamot deltar i behandlingen av en detaljplan som väsentligt påverkar värdet av dennes markinnehav. Kommunala nämnder och anställda hos kommunen En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet. För förtroendevalda eller anställd i kommunen är jävsgrunderna indelade i följande grupper:

5 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING HKF 9940 SIDA 2 (4) Sakägar-, släktskaps- och intressejäv Sakägarjäv föreligger vid handläggning av ett ärende där saken angår handläggaren själv. Exempel på ett sådant ärende är att handläggaren eller den förtroendevalde äger en grannfastighet i ett ärende om bygglov. Släktskapsjäv föreligger om ärendets utgång kan medföra synnerlig nytta eller skada för någon till handläggaren närstående person. Intressejäv innebär att ärendets utgång kan medföra synnerlig nytta eller skada för handläggaren eller någon närstående till denne. Här är det handläggarens faktiska intresse i saken som är avgörande. Exempel på intressejäv är att äga ett stort antal aktier i ett bolag som uppträder som part i ett ärende som ska avgöras. Ställföreträdarjäv Ställföreträdarjäv uppkommer om handläggaren, den förtroendevalde eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår (exempelvis god man eller förvaltare) eller för någon som inte är direkt berörd av ärendet, men som ändå indirekt kan förväntas ha synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång. Exempel på ställföreträdarjäv är att handläggaren eller den förtroendevalde är företrädare för ett aktiebolag, en förening eller en stiftelse som direkt berörs av ärendet. Med företrädare avses här den som har rätt att teckna firma, d.v.s. vanligtvis bolagets verkställande direktör och bolagets ordförande. Endast ledamotskap i bolagets eller föreningens styrelse grundar således inte ställföreträdarjäv. Undantag från ställföreträdarjäv gäller om kommunen äger minst hälften av aktierna i ett aktiebolag eller utser minst hälften av styrelseledamöterna i en stiftelse. I sådana fall är nämndledamöter och tjänstemän som är ställföreträdare för bolaget respektive stiftelsen inte jäviga enbart på grund av att den som handlägger ärendet är ställföreträdare för bolaget eller stiftelsen eller på något annat sätt är knuten dit. Tillsynsjäv Tillsynsjäv föreligger om ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som handläggaren själv är knuten till. Exempelvis kan en miljöinspektör inte inspektera den förvaltning som miljöinspektören själv tillhör. Avsikten med denna regel är att minska risken för dubbla lojaliteter och påtryckningar på tjänstemännen

6 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING HKF 9940 SIDA 3 (4) Ombuds- eller biträdesjäv Ombudsjäv innebär att den som handlägger ett ärende fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i den sak som det aktuella ärendet gäller. Grannlagenhets- eller delikatessjäv Det så kallade grannlagenhets- eller delikatessjävet är den mest opreciserade formen av jäv. Bestämmelsen har till syfte att fånga upp de situationer som inte täcks av övriga jävsgrunder. Jäv föreligger enligt denna bestämmelse om det finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet för handläggarens opartiskhet i ärendet. Exempel på omständigheter som kan falla under denna punkt är att handläggaren i ett ärende är vän eller ovän med den som är part i ärendet eller står i ett markant beroendeförhållande till den som berörs av ärendet. Vid svårbedömda fall I myndigheters verksamhet förekommer ibland situationer som inte är entydiga eller enkla att bedöma ur jävssynpunkt. Det kan finnas omständigheter som helt enkelt inte känns bra och som därför kan ifrågasättas. I denna gråzon av olika förhållanden, bindningar eller intressekonflikter mellan tjänstemän eller förtroendevalda och någon part i ärendet kan omständigheterna vara av den karaktären att myndighetens trovärdighet skulle kunna skadas även om det inte är fråga om jäv i lagens mening. I alla sådana fall ska en försiktighetsprincip tillämpas som innebär att det är bäst att avstå från att delta i hanteringen av ärendet för säkerhets skull. Åtgärder vid jäv eller misstanke om jäv Om man känner till någon omständighet som kan antas utgöra jäv mot sig själv ska man självmant meddela detta, normalt till sin chef. Är man tveksam om jäv föreligger bör man ta upp frågan till diskussion. Som huvudregel får den som är jävig inte befatta sig med ärendet i något avseende. Om den som utpekas som jävig inte anser sig vara jävig måste fullmäktige/nämnden omgående avgöra jävsfrågan genom ett formellt beslut. Fullmäktige Den förtroendevalde som är jävig får inte delta i handläggningen av ärendet vid fullmäktiges sammanträde men får närvara under handläggningen eftersom fullmäktiges sammanträden är offentliga. Den jävige bör dock lämna sin plats för den ersättare som utses. Begreppet i handläggningen omfattar överläggning och beslutsfattande.

7 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING HKF 9940 SIDA 4 (4) Nämnder Den förtroendevalde eller anställde som är jävig får vare sig närvara eller delta vid handläggningen av ärendet och måste lämna sammanträdesrummet. Begreppet vid handläggningen omfattar momenten utredning, beredning, föredragning och beslutsfattande. Konsekvenser vid jäv Ett beslut kan komma att upphävas efter överklagaden om någon som är jävig deltagit i handläggningen av ett ärende i fullmäktige respektive närvarat eller deltagit vid handläggningen av ett ärende i nämnd. Ärendet får därefter behandlas på nytt, vilket kan komma att innebära ekonomiska förluster och även tidsförluster för kommunen och/eller enskilda. Frågor och ytterligare information För ytterligare information, rådgivning och frågor kan kommunjuristen kontaktas.

8 FÖRSKOLENÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Förskolenämnden 19 februari Paragraf Diarienummer FSN-2013/ Remiss Riktlinjer för jäv och andra intressekonflikter Förskolenämndens beslut Nämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt yttrande i ärendet. Sammanfattning Kommunstyrelsens förvaltning har utarbetat ett förslag till riktlinjer för jäv och andra intressekonflikter. Syftet med jävsbestämmelserna är att tala om när en förtroendevald eller anställd ska anses ha ett sådant intresse i ett ärende att dennes opartiskhet kan ifrågasättas. Riktlinjerna går igenom kommunallagens bestämmelser kring jäv för kommunfullmäktige, kommunala nämnder och anställda hos kommunen och ger beskrivning på olika situationer där jäv kan förekomma. Förvaltningen välkomnar förslaget om Riktlinjer för jäv och andra intressekonflikter och ser riktlinjerna som ett stöd för anställda och förtroendevalda i sina uppdrag. Förvaltningen anser att texterna kring lagutrymmen kan vara svåra att förstå för den som inte har juridisk kunskap och föreslår att skrivningarna ses över för att så långt möjligt på ett förenklat sätt informera läsaren oavsett bakgrund. Förvaltningen anser att det är bra att jävssituationer är beskrivna i remissen, men föreslår att skrivningarna utökas med fler exempel från olika verksamheter. Förvaltningen anser att skrivningarna under rubriken Vid svårbedömda fall är mycket väl formulerade och ger bra vägledning i liknande situationer. Beslutet delges Kommunstyrelsen Akten

9 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA FSN-2013/ (3) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabeth Förskolenämnden Remiss - Riktlinjer för jäv och andra intressekonflikter Förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt yttrande i ärendet. Sammanfattning Kommunstyrelsens förvaltning har utarbetat ett förslag till riktlinjer för jäv och andra intressekonflikter. Syftet med jävsbestämmelserna är att tala om när en förtroendevald eller anställd ska anses ha ett sådant intresse i ett ärende att dennes opartiskhet kan ifrågasättas. Riktlinjerna går igenom kommunallagens bestämmelser kring jäv för kommunfullmäktige, kommunala nämnder och anställda hos kommunen och ger beskrivning på olika situationer där jäv kan förekomma. Förvaltningen välkomnar förslaget om Riktlinjer för jäv och andra intressekonflikter och ser riktlinjerna som ett stöd för anställda och förtroendevalda i sina uppdrag. Förvaltningen anser att texterna kring lagutrymmen kan vara svåra att förstå för den som inte har juridisk kunskap och föreslår att skrivningarna ses över för att så långt möjligt på ett förenklat sätt informera läsaren oavsett bakgrund. Förvaltningen anser att det är bra att jävssituationer är beskrivna i remissen, men föreslår att skrivningarna utökas med fler exempel från olika verksamheter. Förvaltningen anser att skrivningarna under rubriken Vid svårbedömda fall är mycket väl formulerade och ger bra vägledning i liknande situationer. Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsens förvaltning har utarbetat ett förslag till riktlinjer för jäv och andra intressekonflikter. Med jäv avses tvivel om opartiskhet. Syftet med jävsbestämmelserna är att tala om när en förtroendevald eller anställd ska anses ha ett sådant intresse i ett ärende att dennes opartiskhet kan ifrågasättas. Allmänheten ska känna förtroende för myndigheternas ärendehantering. POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

10 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA FSN-2013/ (3) För nämnderna och anställda kan följande jävshinder föreligga: Sakägarjäv föreligger vid handläggning av ett ärende där saken angår handläggaren själv. Släktskapsjäv föreligger om ärendets utgång kan medföra synnerlig nytta eller skada för någon till handläggaren närstående person. Intressejäv innebär att ärendets utgång kan medföra synnerlig nytta eller skada för handläggaren eller någon närstående till denne. Ställföreträdarjäv uppkommer om handläggaren, den förtroendevalde eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår (exempelvis god man eller förvaltare) eller för någon som inte är direkt berörd av ärendet, men som ändå indirekt kan förväntas ha synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång. Tillsynsjäv föreligger om ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som handläggaren själv är knuten till. Ombudsjäv innebär att den som handlägger ett ärende fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken. Det så kallade grannlagenhets- eller delikatessjävet är den mest opreciserade formen av jäv. Bestämmelsen har till syfte att fånga upp de situationer som inte täcks av övriga jävsgrunder. Jäv föreligger enligt denna bestämmelse om det finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet för handläggarens opartiskhet i ärendet. Enligt riktlinjerna ska vid svårbedömda fall en försiktighetsprincip tillämpas, som innebär att det är bäst att avstå från att delta i hanteringen av ärendet för säkerhets skull. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen välkomnar förslaget om Riktlinjer för jäv och andra intressekonflikter och ser riktlinjerna som ett stöd för anställda och förtroendevalda i sina uppdrag. Riktlinjerna ger vägledning inom ett angränsande område till HKF 9910 Riktlinjer för representation samt riktlinjer för gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren. Jäv som avser tvivel om opartiskhet är ett lagreglerat område och i förslaget till riktlinjer är lagrum och olika jävssituationer beskrivna. Förvaltningen anser att texterna kring lagutrymmen kan vara svåra att förstå för den som inte har juridisk kunskap och föreslår att skrivningarna ses över för att så långt möjligt på ett förenklat sätt informera läsaren oavsett bakgrund.

11 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA FSN-2013/ (3) Förvaltningen anser att det är bra att jävssituationer är beskrivna i remissen, men föreslår att skrivningarna utökas med fler exempel från olika verksamheter för att underlätta förståelse, öka möjligheterna att samtala om jävssituationer och därmed förbättra möjligheterna att omsätta riktlinjerna i handling. Förvaltningen anser att skrivningarna under rubriken Vid svårbedömda fall är mycket väl formulerade och ger bra vägledning i liknande situationer. Jukka Kuusisto Utbildningschef Elisabeth Tullgren Personalchef Bilagor Remisshandlingar den 5 december 2013 Beslutet delges Kommunstyrelsen Akten

12 GRUNDSKOLENÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Grundskolenämnden 20 februari Paragraf Diarienummer GSN-2013/ Remissvar - Riktlinjer för jäv och andra intressekonflikter Grundskolenämndens beslut Nämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt yttrande i ärendet. Sammanfattning Kommunstyrelsens förvaltning har utarbetat ett förslag till riktlinjer för jäv och andra intressekonflikter. Syftet med jävsbestämmelserna är att tala om när en förtroendevald eller anställd ska anses ha ett sådant intresse i ett ärende att dennes opartiskhet kan ifrågasättas. Riktlinjerna går igenom kommunallagens bestämmelser kring jäv för kommunfullmäktige, kommunala nämnder och anställda hos kommunen och ger beskrivning på olika situationer där jäv kan förekomma. Förvaltningen välkomnar förslaget om Riktlinjer för jäv och andra intressekonflikter och ser riktlinjerna som ett stöd för anställda och förtroendevalda i sina uppdrag. Förvaltningen anser att texterna kring lagutrymmen kan vara svåra att förstå för den som inte har juridisk kunskap och föreslår att skrivningarna ses över för att så långt möjligt på ett förenklat sätt informera läsaren oavsett bakgrund. Förvaltningen anser att det är bra att jävssituationer är beskrivna i remissen, men föreslår att skrivningarna utökas med fler exempel från olika verksamheter. Förvaltningen anser att skrivningarna under rubriken Vid svårbedömda fall är mycket väl formulerade och ger bra vägledning i liknande situationer. Beslutet delges Kommunstyrelsen Akten

13 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2013/ (3) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet Grundskolenämnden Remiss - Riktlinjer för jäv och andra intressekonflikter Förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt yttrande i ärendet. Sammanfattning Kommunstyrelsens förvaltning har utarbetat ett förslag till riktlinjer för jäv och andra intressekonflikter. Syftet med jävsbestämmelserna är att tala om när en förtroendevald eller anställd ska anses ha ett sådant intresse i ett ärende att dennes opartiskhet kan ifrågasättas. Riktlinjerna går igenom kommunallagens bestämmelser kring jäv för kommunfullmäktige, kommunala nämnder och anställda hos kommunen och ger beskrivning på olika situationer där jäv kan förekomma. Förvaltningen välkomnar förslaget om Riktlinjer för jäv och andra intressekonflikter och ser riktlinjerna som ett stöd för anställda och förtroendevalda i sina uppdrag. Förvaltningen anser att texterna kring lagutrymmen kan vara svåra att förstå för den som inte har juridisk kunskap och föreslår att skrivningarna ses över för att så långt möjligt på ett förenklat sätt informera läsaren oavsett bakgrund. Förvaltningen anser att det är bra att jävssituationer är beskrivna i remissen, men föreslår att skrivningarna utökas med fler exempel från olika verksamheter. Förvaltningen anser att skrivningarna under rubriken Vid svårbedömda fall är mycket väl formulerade och ger bra vägledning i liknande situationer. Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsens förvaltning har utarbetat ett förslag till riktlinjer för jäv och andra intressekonflikter. Med jäv avses tvivel om opartiskhet. Syftet med jävsbestämmelserna är att tala om när en förtroendevald eller anställd ska anses ha ett sådant intresse i ett ärende att dennes opartiskhet kan ifrågasättas. Allmänheten ska känna förtroende för myndigheternas ärendehantering. POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

14 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2013/ (3) För nämnderna och anställda kan följande jävshinder föreligga: Sakägarjäv föreligger vid handläggning av ett ärende där saken angår handläggaren själv. Släktskapsjäv föreligger om ärendets utgång kan medföra synnerlig nytta eller skada för någon till handläggaren närstående person. Intressejäv innebär att ärendets utgång kan medföra synnerlig nytta eller skada för handläggaren eller någon närstående till denne. Ställföreträdarjäv uppkommer om handläggaren, den förtroendevalde eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår (exempelvis god man eller förvaltare) eller för någon som inte är direkt berörd av ärendet, men som ändå indirekt kan förväntas ha synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång. Tillsynsjäv föreligger om ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som handläggaren själv är knuten till. Ombudsjäv innebär att den som handlägger ett ärende fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken. Det så kallade grannlagenhets- eller delikatessjävet är den mest opreciserade formen av jäv. Bestämmelsen har till syfte att fånga upp de situationer som inte täcks av övriga jävsgrunder. Jäv föreligger enligt denna bestämmelse om det finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet för handläggarens opartiskhet i ärendet. Enligt riktlinjerna ska vid svårbedömda fall en försiktighetsprincip tillämpas, som innebär att det är bäst att avstå från att delta i hanteringen av ärendet för säkerhets skull. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen välkomnar förslaget om Riktlinjer för jäv och andra intressekonflikter och ser riktlinjerna som ett stöd för anställda och förtroendevalda i sina uppdrag. Riktlinjerna ger vägledning inom ett angränsande område till HKF 9910 Riktlinjer för representation samt riktlinjer för gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren. Jäv som avser tvivel om opartiskhet är ett lagreglerat område och i förslaget till riktlinjer är lagrum och olika jävssituationer beskrivna. Förvaltningen anser att texterna kring lagutrymmen kan vara svåra att förstå för den som inte har juridisk kunskap och föreslår att skrivningarna ses över för att så långt möjligt på ett förenklat sätt informera läsaren oavsett bakgrund.

15 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2013/ (3) Förvaltningen anser att det är bra att jävssituationer är beskrivna i remissen, men föreslår att skrivningarna utökas med fler exempel från olika verksamheter för att underlätta förståelse, öka möjligheterna att samtala om jävssituationer och därmed förbättra möjligheterna att omsätta riktlinjerna i handling. Förvaltningen anser att skrivningarna under rubriken Vid svårbedömda fall är mycket väl formulerade och ger bra vägledning i liknande situationer. Jukka Kuusisto Utbildningschef Elisabeth Tullgren Personalchef Bilagor Remisshandlingar den 5 december 2013 Beslutet delges Kommunstyrelsen Akten

16 GYMNASIENÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Gymnasienämnden 19 februari Paragraf Diarienummer GN-2013/ Remiss - Riktlinjer för jäv och andra intressekonflikter Gymnasienämndens beslut Nämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt yttrande i ärendet. Sammanfattning Kommunstyrelsens förvaltning har utarbetat ett förslag till riktlinjer för jäv och andra intressekonflikter. Syftet med jävsbestämmelserna är att tala om när en förtroendevald eller anställd ska anses ha ett sådant intresse i ett ärende att dennes opartiskhet kan ifrågasättas. Riktlinjerna går igenom kommunallagens bestämmelser kring jäv för kommunfullmäktige, kommunala nämnder och anställda hos kommunen och ger beskrivning på olika situationer där jäv kan förekomma. Förvaltningen välkomnar förslaget om Riktlinjer för jäv och andra intressekonflikter och ser riktlinjerna som ett stöd för anställda och förtroendevalda i sina uppdrag. Förvaltningen anser att texterna kring lagutrymmen kan vara svåra att förstå för den som inte har juridisk kunskap och föreslår att skrivningarna ses över för att så långt möjligt på ett förenklat sätt informera läsaren oavsett bakgrund. Förvaltningen anser att det är bra att jävssituationer är beskrivna i remissen, men föreslår att skrivningarna utökas med fler exempel från olika verksamheter. Förvaltningen anser att skrivningarna under rubriken Vid svårbedömda fall är mycket väl formulerade och ger bra vägledning i liknande situationer. Beslutet delges Kommunstyrelsen Akten

17 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GN-2013/ (3) HANDLÄGGARE Elisabet Tullgren Gymnasienämnden Remiss - Riktlinjer för jäv och andra intressekonflikter Förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt yttrande i ärendet. Sammanfattning Kommunstyrelsens förvaltning har utarbetat ett förslag till riktlinjer för jäv och andra intressekonflikter. Syftet med jävsbestämmelserna är att tala om när en förtroendevald eller anställd ska anses ha ett sådant intresse i ett ärende att dennes opartiskhet kan ifrågasättas. Riktlinjerna går igenom kommunallagens bestämmelser kring jäv för kommunfullmäktige, kommunala nämnder och anställda hos kommunen och ger beskrivning på olika situationer där jäv kan förekomma. Förvaltningen välkomnar förslaget om Riktlinjer för jäv och andra intressekonflikter och ser riktlinjerna som ett stöd för anställda och förtroendevalda i sina uppdrag. Förvaltningen anser att texterna kring lagutrymmen kan vara svåra att förstå för den som inte har juridisk kunskap och föreslår att skrivningarna ses över för att så långt möjligt på ett förenklat sätt informera läsaren oavsett bakgrund. Förvaltningen anser att det är bra att jävssituationer är beskrivna i remissen, men föreslår att skrivningarna utökas med fler exempel från olika verksamheter. Förvaltningen anser att skrivningarna under rubriken Vid svårbedömda fall är mycket väl formulerade och ger bra vägledning i liknande situationer. Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsens förvaltning har utarbetat ett förslag till riktlinjer för jäv och andra intressekonflikter. Med jäv avses tvivel om opartiskhet. Syftet med jävsbestämmelserna är att tala om när en förtroendevald eller anställd ska anses ha ett sådant intresse i ett ärende att dennes opartiskhet kan ifrågasättas. Allmänheten ska känna förtroende för myndigheternas ärendehantering. POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

18 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GN-2013/ (3) För nämnderna och anställda kan följande jävshinder föreligga: Sakägarjäv föreligger vid handläggning av ett ärende där saken angår handläggaren själv. Släktskapsjäv föreligger om ärendets utgång kan medföra synnerlig nytta eller skada för någon till handläggaren närstående person. Intressejäv innebär att ärendets utgång kan medföra synnerlig nytta eller skada för handläggaren eller någon närstående till denne. Ställföreträdarjäv uppkommer om handläggaren, den förtroendevalde eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår (exempelvis god man eller förvaltare) eller för någon som inte är direkt berörd av ärendet, men som ändå indirekt kan förväntas ha synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång. Tillsynsjäv föreligger om ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som handläggaren själv är knuten till. Ombudsjäv innebär att den som handlägger ett ärende fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken. Det så kallade grannlagenhets- eller delikatessjävet är den mest opreciserade formen av jäv. Bestämmelsen har till syfte att fånga upp de situationer som inte täcks av övriga jävsgrunder. Jäv föreligger enligt denna bestämmelse om det finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet för handläggarens opartiskhet i ärendet. Enligt riktlinjerna ska vid svårbedömda fall en försiktighetsprincip tillämpas, som innebär att det är bäst att avstå från att delta i hanteringen av ärendet för säkerhets skull. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen välkomnar förslaget om Riktlinjer för jäv och andra intressekonflikter och ser riktlinjerna som ett stöd för anställda och förtroendevalda i sina uppdrag. Riktlinjerna ger vägledning inom ett angränsande område till HKF 9910 Riktlinjer för representation samt riktlinjer för gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren. Jäv som avser tvivel om opartiskhet är ett lagreglerat område och i förslaget till riktlinjer är lagrum och olika jävssituationer beskrivna. Förvaltningen anser att texterna kring lagutrymmen kan vara svåra att förstå för den som inte har juridisk kunskap och föreslår att skrivningarna ses över för att så långt möjligt på ett förenklat sätt informera läsaren oavsett bakgrund.

19 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GN-2013/ (3) Förvaltningen anser att det är bra att jävssituationer är beskrivna i remissen, men föreslår att skrivningarna utökas med fler exempel från olika verksamheter för att underlätta förståelse, öka möjligheterna att samtala om jävssituationer och därmed förbättra möjligheterna att omsätta riktlinjerna i handling. Förvaltningen anser att skrivningarna under rubriken Vid svårbedömda fall är mycket väl formulerade och ger bra vägledning i liknande situationer. Jukka Kuusisto Utbildningschef Elisabet Tullgren Personalchef Bilagor Remisshandlingar den 5 december 2013 Beslutet delges Kommunstyrelsen Akten

20 MILJÖNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragraf Sid Miljönämndens arbetsutskott 10 februari Miljönämnden 18 februari Diarienummer MN Remiss: Riktlinjer för jäv och andra intressekonflikter Miljönämndens beslut Nämnden överlämnar förvaltningens yttrande som sitt svar på remissen. Arbetsutskottets förslag till beslut Nämnden överlämnar förvaltningens yttrande som sitt svar på remissen. Sammanfattning Kommunstyrelsens förvaltning har i en remiss begärt yttrande från samtliga nämnder om nya riktlinjer för jäv och andra intressekonflikter. Ledningsgruppen och staben på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har fått tillfälle att komma in med synpunkter. De synpunkter som har kommit in kan sammanfattas enligt följande. Fler exempel bör anges Språket bör lättas upp för ökad förståelse Det är för mycket av lagtext Det bör anges tydligare vad som händer vid jäv Det saknas anvisningar hur jäv ska förebyggas Utöver dessa generella synpunkter har vi mer detaljerade synpunkter på förslagets innehåll och på en del formuleringar i texten. Våra synpunkter framförs för att göra riktlinjen lättare att förstå och tillämpa. Tjänsteutlåtande , reviderat Beslutet delges Kommunstyrelsens förvaltning; KS-2013/ Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur