Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (4)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-26 KS-2013/1262.809 1 (4)"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING KS-2013/ (4) HANDLÄGGARE Katarina Persson Kommunstyrelsen Angående deltagande i projekt för att höja kvaliteten på och minska klimatpåverkan från den offentliga matensvar på motion väckt av Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP) Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Motionen väckt av Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP) om deltagande i projekt för att höja kvaliteten på och minska klimatpåverkan från den offentliga maten avslås. Sammanfattning Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP) har väckt en motion som föreslår att Huddinge kommun ska delta i det projekt som länsstyrelserna i Stockholm, Västmanland och Upplands län avser driva gemensamt med ett antal kommuner. Projektet, som startar hösten 2014, har som syfte att höja kvaliteten och minska klimatpåverkan från den offentliga maten. Projektet är tänkt att pågå under cirka 1,5-2 år. Kommunerna får stöd av länsstyrelsen i form av en projektledare och konsulthjälp till att utbilda ett kök i respektive kommun och övrig personal som arbetar med kommunens mat. Kommunen bidrar med ett belopp på ungefär kronor och en tjänst på cirka 30 procent som ska vara samordnare. Ansvarig nämnd tar beslut om deltagande i projektet. Ärendet har remitterats till förskolenämnden, grundskolenämnden, gymnasienämnden, socialnämnden och äldreomsorgsnämnden. Samtliga av ovanstående nämnder har beslutat att inte delta i projektet. Samtliga förutom socialnämnden har angett som skäl att de redan arbetar mot målen som projektet syftar till och redan har kompetens kring frågor som handlar om att minska matens påverkan på miljön. Socialnämnden har angett som skäl att de inte arbetar på det sättet med matlagning i sina verksamheter och därmed inte känner sig berörda. Eftersom samtliga berörda nämnder har beslutat att inte delta i projektet gör inte kommunstyrelsens förvaltning någon annan bedömning och anser därmed att motionen ska avslås. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING KS-2013/ (4) Beskrivning av ärendet Den 7 oktober 2013 väckte Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP) en motion som föreslår att Huddinge kommun ska delta i det projekt som länsstyrelserna i Stockholm, Västmanland och Upplands län avser driva gemensamt med ett antal kommuner. Projektet, som startar hösten 2014, har som syfte att höja kvaliteten och minska klimatpåverkan från den offentliga maten. Projektet ska sträva efter att uppnå visionen: Att måltiderna i offentlig sektor ska bidra till en hållbar utveckling, främja hälsan och präglas av matglädje, kvalitet och lärande. Maten ska lagas till av 100 procent ekologiska och närproducerade råvaror. Kvaliteten är hög och vi använder säsongens råvaror som tillagas på ett hantverksmässigt sätt. Visionen innebär följande: Maten ska göras på färska ekologiska och närproducerade råvaror. Närproducerade råvaror är säsongens råvaror från hela Sverige, gärna nära den aktuella orten. Råvaror som inte kan odlas i Sverige ska i möjligaste mån vara ekologiska och rättvisemärkta. Kökspersonalens kompetens kommer att höjas i projektet. Menyerna ska skapas utifrån det aktuella utbudet av närproducerad ekologisk mat. Huvudråvaran i måltiden ska vara grönsakerna, som kompletteras med kött, fisk eller fågel. Andelen grönsaker och frukt bör öka i måltiderna för att främja hälsan och minska klimatpåverkan. Maten ska tillagas, hantera och serveras på ett sätt som gör svinnet minimalt. Gästerna ska också vara med att sätta sin prägel på matsedeln för att öka kunskapen om matlagningens påverkan på hälsan och klimatet. I förlängningen ska detta leda till att skolan inspirerar till en hälsosam och miljömedveten livsstil. Genom att i större omfattning köpa in lokalproducerade råvaror som är ekologiska stärks det lokala hållbara lantbruket. Projektet är tänkt att pågå under cirka 1,5-2 år. Kommunerna får stöd av länsstyrelsen i form av en projektledare och konsulthjälp till att utbilda ett kök i respektive kommun och övrig personal som arbetar med kommunens mat. Kommunen bidrar med ett belopp på ungefär kronor och en tjänst på cirka 30 procent som ska vara samordnare. Kommunen åtar sig att sprida resultatet i resten av kommunen med mål som leder mot visionen. Kommunen ansvarar för att de lång- och kortsiktiga målen med projektet ska vara förankrade i kommunen innan projektstart. Ansvarig nämnd tar beslut om deltagande i projektet. Projektet ska ses ur ett långsiktigt perspektiv där förutsättningarna att arbeta mot visionen kommer att utformas under projekttiden.

3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING KS-2013/ (4) Ärendet har remitterats till förskolenämnden, grundskolenämnden, gymnasienämnden, socialnämnden och äldreomsorgsnämnden. Remissinstansernas synpunkter Förskolenämnden Grundskolenämnden och Gymnasienämnden Förskolenämnden, grundskolenämnden och gymnasienämnden har lämnat likalydande svar. Nämnderna påminner om Huddinge kommuns fleråriga arbete med att öka andelen ekologiska livsmedel i kommunala verksamheter, vilket har lett till att kommunen idag en av de ledande kommunerna i Sverige när det gäller ekologisk mat. Nämnderna beskriver vidare arbetet med att tillsammans med måltidspersonalen aktivt arbeta mot ett hållbart Huddinge, vilket bland annat innebär att laga så mycket mat som möjligt från grunden. Detta bland annat för att ge större ekonomiskt utrymme för inköp av mer ekologiska livsmedel. Köken ska också minska matsvinnet, byta ut kötträtter till vegetariska alternativ och säsongsanpassa sina inköp av frukt och grönt. Detta arbete har inneburit att barn- och utbildningsförvaltningen har byggt upp en gedigen kompetens och kunskap som innebär en ständig utveckling mot ännu större andel ekologiska livsmedel. De anser därmed att ett deltagande i projektet inte är nödvändigt, eftersom arbete mot de målområden som beskrivs i projektet redan pågår och då kunskap och kompetens redan finns. Nämnderna säger sig heller inte ha möjlighet att avsätta resurser för projektet. Socialnämnden Nämnden skriver i sitt yttrande att projektet främst riktar sig till skolor och äldreomsorg. Verksamheterna inom socialnämndens område arbetar på ett annat sätt jämfört med skolor och äldreomsorg och ansvarar inte för att laga och servera gemensam mat. All matlagning sker individuellt med respektive brukare. Med anledning av detta anser nämnden inte att det är aktuellt för dem att ingå i projektet. Äldreomsorgsnämnden Nämnden beskriver arbetet med att nå målen om ökad andel ekologiska livsmedel i verksamheterna och arbetet med KRAV-certifiering. Nämnden påminner om att KRAV-certifieringen även innefattar matens klimatpåverkan. Nämnden beskriver vidare dess ambitioner att köpa svenska produkter när säsongen tillåter, vilket är i linje med projektet. Nämnden anser därmed att projektets ambition är något som nämnden redan idag arbetar för att nå genom egna högt satta mål och redan införda arbetsmetoder. Bedömningen är därför att det redan pågår ett arbete i enlighet med projektets ambition och att det därför saknas behov av att delta i projektet.

4 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING KS-2013/ (4) Förvaltningens synpunkter Kommunstyrelsens förvaltning instämmer i remissinstansernas synpunkter om att det finns hög kompetens bland kommunanställda kring ekologiska livsmedel och kring matens påverkan på miljön. De nämnder som har fått ärendet till sig samt även miljönämnden har under flera år arbetat med att höja andelen ekologiska livsmedel i kommunala kök. Ekologiska livsmedel innebär dock inte automatiskt en liten klimatpåverkan även om vissa ekologiska märkningar tar klimatpåverkan i beräkningen. Därför anser förvaltningen att projektet är ett bra initiativ som kompletterar arbetet med att öka andelen ekologiska livsmedel. Enligt projektet är det ansvariga nämnder som ska fatta beslut om deltagande i projektet. Eftersom samtliga berörda nämnder har beslutat att inte delta i projektet gör inte kommunstyrelsens förvaltning någon annan bedömning och anser därmed att motionen ska avslås. Vesna Jovic Kommundirektör Gunilla Wastesson Planeringsdirektör Persson, Katarina Miljöstrateg Bilagor Motionen Förskolenämndens protokoll Grundskolenämndens protokoll Gymnasienämndens protokoll Socialnämndens protokoll Äldreomsorgsnämndens protokoll Beslutet delges Förskolenämnden Grundskolenämnden Gymnasienämnden Socialnämnden Äldreomsorgsnämnden

5 Huddinge kommun Kommunfullmäktige MOTION Angående deltagande i projekt för att höja kvaliteten på och minska klimatpåverkan på den offentliga maten Länsstyrelserna i Stockholm, Västmanland, Södermanland och Uppland avser att driva ett gemensamt projekt med ett antal kommuner med start hösten Projektet syftar till att höja kvaliteten på och minska klimatpåverkan från den offentliga maten. Projektet ska verka för den långsiktiga visionen: Att måltiderna i offentlig sektor ska bidra till en hållbar utveckling, främja hälsan och präglas av matglädje, kvalitet och lärande. Maten ska lagas till av 100 procent ekologiska och närproducerade råvaror. Kvaliteten är hög och vi använder säsongens råvaror som tillagas på ett hantverksmässigt sätt. Syftet med projektet är att underlätta för kommunerna att servera mat som är ekologisk, lokalproducerad och god inom rimlig budget. Om förskolans/skolans och äldreomsorgens gäster serveras god, näringsrik och vacker mat regelbundet kommer de att må bättre, bli gladare och mer harmoniska och därmed prestera bättre både individuellt och som grupp. Visionen innebär följande: Maten ska göras på färska ekologiska och närproducerade råvaror. Närproducerade råvaror är säsongens råvaror från hela Sverige, gärna nära den aktuella orten. Råvaror som inte kan odlas i Sverige ska i möjligaste mån vara ekologiska och rättvisemärkta, exempelvis, citron. Kökspersonalens kompetens kommer att höjas i projektet. Menyerna ska skapas utifrån det aktuella utbudet av närproducerad ekologisk mat. Huvudråvaran i måltiden ska vara grönsakerna, som kompletteras med kött, fisk eller fågel. Andelen grönsaker och frukt bör öka i måltiderna för att främja hälsan och minska klimatpåverkan. Maten ska tillagas, hantera och serveras på ett sätt som gör svinnet minimalt. Gästerna ska också vara med att sätta sin prägel på matsedeln för att öka kunskapen om matlagningens påverkan på hälsan och klimatet. I förlängningen ska detta leda till att skolan inspirerar till en hälsosam och miljömedveten livsstil. Genom att i större omfattning köpa in lokalproducerade råvaror som är ekologiska stärks det lokala hållbara lantbruket. Projektets upplägg: Projektet är tänkt att starta hösten 2014 och pågår ca 1,5-2 år. Kommunerna får stöd av länsstyrelsen i form av en projektledare och konsulthjälp till att utbilda ett kök i respektive kommun och övrig personal som arbetar med kommunens mat. Kommunen bidrar med ett belopp på ungefär tkr och en tjänst på cirka 30 procent som ska vara samordnare. Kommunen åtar sig att sprida resultatet i resten av kommunen med mål som leder mot visionen. Kort- och långsiktigt mål med projektet ska vara förankrat i kommunen innan projektstart. Ansvarig nämnd tar beslut om deltagande i projektet. Projektet ska ses ur ett långsiktigt perspektiv där förutsättningarna att arbeta mot visionen kommer att utformas under projekttiden. Vi föreslår därför - att kommunen deltar i Länsstyrelsernas projekt för att höja kvaliteten på och minska klimatpåverkan på den offentliga maten Britt Björneke För Vänsterpartiet Marica Lindblad För Miljöpartiet de Gröna

6 FÖRSKOLENÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Förskolenämnden 19 februari Paragraf Diarienummer FSN-2013/ Remiss Angående deltagande i projekt för att höja kvaliteten på och minska klimatpåverkan på den offentliga maten motion väckt av Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP) Förskolenämndens beslut Förskolenämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande till kommunstyrelsen. Sammanfattning Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP) föreslår i en motion att Huddinge kommun ska delta i ett projekt som Länsstyrelserna i Stockholm, Västmanland, Södermanland och Uppland avser driva tillsammans. Projektet syftar till att höja kvaliteten på och minska klimatpåverkan från den offentliga maten. För att vara med i projektet ska kommunen bidra med ett belopp på tkr och en tjänst på ca 30 procent som ska vara samordnare. Huddinge kommun är redan i dag en av de ledande kommunerna i Sverige när det gäller ekologisk mat i våra verksamheter. Kostenheten på barn- och utbildningsavdelningen arbetar aktivt med Hållbart Huddinge tillsammans med måltidspersonalen på förskolorna. Förvaltningen har byggt upp en gedigen kompetens och kunskap som innebär en ständig utveckling mot ännu större andel ekologiska livsmedel. Beslutet delges Kommunstyrelsen Akten

7 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN FSN-2013/ (2) HANDLÄGGARE Kurki, Margareta Förskolenämnden Angående deltagande i projekt för att höja kvaliteten på och minska klimatpåverkan på den offentliga matenmotion väckt av Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP) Förslag till beslut Förskolenämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande till kommunstyrelsen. Sammanfattning Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP) föreslår i en motion att Huddinge kommun ska delta i ett projekt som Länsstyrelserna i Stockholm, Västmanland, Södermanland och Uppland avser driva tillsammans. Projektet syftar till att höja kvaliteten på och minska klimatpåverkan från den offentliga maten. För att vara med i projektet ska kommunen bidra med ett belopp på tkr och en tjänst på ca 30 procent som ska vara samordnare. Huddinge kommun är redan i dag en av de ledande kommunerna i Sverige när det gäller ekologisk mat i våra verksamheter. Kostenheten på barn- och utbildningsavdelningen arbetar aktivt med Hållbart Huddinge tillsammans med måltidspersonalen på förskolorna. Förvaltningen har byggt upp en gedigen kompetens och kunskap som innebär en ständig utveckling mot ännu större andel ekologiska livsmedel. Beskrivning av ärendet I en motion föreslår Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP) att Huddinge kommun ska delta i ett projekt som Länsstyrelserna i Stockholm, Västmanland, Södermanland och Uppland avser driva tillsammans. Projektet syftar till att höja kvaliteten på och minska klimatpåverkan från den offentliga maten. För att vara med i projektet ska kommunen bidra med ett belopp på tkr och en tjänst på ca 30 procent som ska vara samordnare. POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

8 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN FSN-2013/ (2) Huddinge kommun är redan i dag en av de ledande kommunerna i Sverige när det gäller ekologisk mat i våra verksamheter. I Stockholms län är vi den kommun som ligger på andra plats med 33,2 % efter tredje kvartalet Huddinge kommun innehar en trettonde plats i Ekomatsligan för alla landets kommuner. De kommunala förskolorna ligger på drygt 40 % i sina inköp av ekologiska livsmedel. Kostenheten på barn- och utbildningsavdelningen arbetar aktivt med ett Hållbart Huddinge tillsammans med förskolekockarna. I konceptet ingår att laga så mycket mat från grunden som möjligt. Detta bland annat för att ge större ekonomiskt utrymme för inköp av mer ekologiska livsmedel. Köken ska också minska matsvinnet, byta ut kötträtter till vegetariska alternativ och säsongsanpassa sina inköp av frukt och grönt. Förvaltningen har byggt upp en gedigen kompetens och kunskap som innebär en ständig utveckling mot ännu större andel ekologiska livsmedel. Kostenheten är ständigt på hugget i samarbete med livsmedelsindustrin för att de ska ta fram fler ekologiska produkter som är anpassade för våra behov. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen arbetar redan med de målområden som beskrivs i motionen. Förvaltningen anser sig ha den kunskap som krävs för att tillsammans med verksamhetens företrädare utveckla konceptet för ett Hållbart Huddinge i våra måltidsverksamheter. Därutöver finns i dagsläget heller inga resurser att avsätta enligt förslaget. Jukka Kuusisto Utbildningschef Annelie Glifberg Verksamhetschef för förskolan Bilagor Motion från den 7 oktober 2013 Beslutet delges Kommunstyrelsen Akten

9 GRUNDSKOLENÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Grundskolenämnden 20 februari Paragraf Diarienummer GSN-2013/ Remiss - Angående deltagande i projekt för att höja kvaliteten på och minska klimatpåverkan på den offentliga matenmotion väckt av Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP) Grundskolenämndens beslut Grundskolenämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande till kommunstyrelsen. Sammanfattning Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP) föreslår i en motion att Huddinge kommun ska delta i ett projekt som Länsstyrelserna i Stockholm, Västmanland, Södermanland och Uppland avser driva tillsammans. Projektet syftar till att höja kvaliteten på och minska klimatpåverkan från den offentliga maten. För att vara med i projektet ska kommunen bidra med ett belopp på tkr och en tjänst på ca 30 procent som ska vara samordnare. Huddinge kommun är redan i dag en av de ledande kommunerna i Sverige när det gäller ekologisk mat i våra verksamheter. Kostenheten på barn- och utbildningsavdelningen arbetar aktivt med Hållbart Huddinge tillsammans med måltidspersonalen på grundskolorna. Förvaltningen har byggt upp en gedigen kompetens och kunskap som innebär en ständig utveckling mot ännu större andel ekologiska livsmedel. Överläggning I ärendet yttrar sig Malin Danielsson (FP) och Lisa Alexandersson (C). Beslutet delges Kommunstyrelsen Akten

10 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GSN-2013/ (2) HANDLÄGGARE Kurki, Margareta Grundskolenämnden Angående deltagande i projekt för att höja kvaliteten på och minska klimatpåverkan på den offentliga maten motion väckt av Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP) Förslag till beslut Grundskolenämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande till kommunstyrelsen. Sammanfattning Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP) föreslår i en motion att Huddinge kommun ska delta i ett projekt som Länsstyrelserna i Stockholm, Västmanland, Södermanland och Uppland avser driva tillsammans. Projektet syftar till att höja kvaliteten på och minska klimatpåverkan från den offentliga maten. För att vara med i projektet ska kommunen bidra med ett belopp på tkr och en tjänst på ca 30 procent som ska vara samordnare. Huddinge kommun är redan i dag en av de ledande kommunerna i Sverige när det gäller ekologisk mat i våra verksamheter. Kostenheten på barn- och utbildningsavdelningen arbetar aktivt med Hållbart Huddinge tillsammans med måltidspersonalen på grundskolorna. Förvaltningen har byggt upp en gedigen kompetens och kunskap som innebär en ständig utveckling mot ännu större andel ekologiska livsmedel. Beskrivning av ärendet I en motion föreslår Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP) att Huddinge kommun ska delta i ett projekt som Länsstyrelserna i Stockholm, Västmanland, Södermanland och Uppland avser driva tillsammans. Projektet syftar till att höja kvaliteten på och minska klimatpåverkan från den offentliga maten. För att vara med i projektet ska kommunen bidra med ett belopp på tkr och en tjänst på ca 30 procent som ska vara samordnare. POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

11 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GSN-2013/ (2) Huddinge kommun är redan i dag en av de ledande kommunerna i Sverige när det gäller ekologisk mat i våra verksamheter. I Stockholms län är vi den kommun som ligger på andra plats med 33,2 % efter tredje kvartalet Huddinge kommun innehar en trettonde plats i Ekomatsligan för alla landets kommuner. Kostenheten på barn- och utbildningsavdelningen arbetar aktivt med Hållbart Huddinge tillsammans med måltidspersonalen på grundskolorna. I konceptet ingår att laga så mycket mat som möjligt från grunden. Detta bland annat för att ge större ekonomiskt utrymme för inköp av mer ekologiska livsmedel. Köken ska också minska matsvinnet, byta ut kötträtter till vegetariska alternativ och säsongsanpassa sina inköp av frukt och grönt. Förvaltningen har byggt upp en gedigen kompetens och kunskap som innebär en ständig utveckling mot ännu större andel ekologiska livsmedel. Kostenheten är ständigt på hugget i samarbete med livsmedelsindustrin för att de ska ta fram fler ekologiska produkter som är anpassade för våra behov. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen arbetar redan med de målområden som beskrivs i motionen. Förvaltningen anser sig ha den kunskap som krävs för att tillsammans med verksamhetens företrädare utveckla konceptet för ett Hållbart Huddinge i våra måltidsverksamheter. Därutöver finns i dagsläget heller inga resurser att avsätta enligt förslaget. Jukka Kuusisto Utbildningschef Jan-Eric Johansson Grundskolechef Bilagor Motion från den 7 oktober 2013 Beslutet delges Kommunstyrelsen Akten

12 GYMNASIENÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Gymnasienämnden 19 februari Paragraf Diarienummer GN-2013/ Remiss - Angående deltagande i projekt för att höja kvaliteten på och minska klimatpåverkan på den offentliga matenmotion väckt av Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP) Gymnasienämndens beslut Gymnasienämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande till kommunstyrelsen. Sammanfattning Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP) föreslår i en motion att Huddinge kommun ska delta i ett projekt som Länsstyrelserna i Stockholm, Västmanland, Södermanland och Uppland avser driva tillsammans. Projektet syftar till att höja kvaliteten på och minska klimatpåverkan från den offentliga maten. För att vara med i projektet ska kommunen bidra med ett belopp på tkr och en tjänst på ca 30 procent som ska vara samordnare. Huddinge kommun är redan i dag en av de ledande kommunerna i Sverige när det gäller ekologisk mat i våra verksamheter. Kostenheten på barn- och utbildningsavdelningen arbetar aktivt med Hållbart Huddinge tillsammans med måltidspersonalen på gymnasieskolorna. Förvaltningen har byggt upp en gedigen kompetens och kunskap som innebär en ständig utveckling mot ännu större andel ekologiska livsmedel. Överläggning I ärendet yttrar sig Christina Eklund (M) och Bengt-Gunnar Carlsson (MP). Yrkanden Christina Eklund (M): Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. Bengt- Gunnar Carlsson (MP) :Nämnden beslutar att tillstyrka motionen Propositioner Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutar i enlighet med Christina Eklunds yrkande. Sammanträdesdatum Paragraf

13 GYMNASIENÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Gymnasienämnden 19 februari Diarienummer GN-2013/ Reservationer Bengt-Gunnar Carlsson (MP) reserverar sig mot nämndens beslut till förmån för eget yrkande Suppleantyttrande Erica Stensson (V) lämnar ett skriftligt suppleantyttrande med hänvisning till Miljöpartiet de Grönas reservation, Bilaga GN 5:1 Bilaga Suppleantyttrande från Vänsterpartiet. Beslutet delges Kommunstyrelsen Akten

14 Suppleantyttrande (V) Gymnasienämndens protokoll 19 februari 2014

15 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GN-2013/ (2) HANDLÄGGARE Kurki, Margareta Gymnasienämnden Angående deltagande i projekt för att höja kvaliteten på och minska klimatpåverkan på den offentliga matenmotion väckt av Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP) Förslag till beslut Gymnasienämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande till kommunstyrelsen. Sammanfattning Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP) föreslår i en motion att Huddinge kommun ska delta i ett projekt som Länsstyrelserna i Stockholm, Västmanland, Södermanland och Uppland avser driva tillsammans. Projektet syftar till att höja kvaliteten på och minska klimatpåverkan från den offentliga maten. För att vara med i projektet ska kommunen bidra med ett belopp på tkr och en tjänst på ca 30 procent som ska vara samordnare. Huddinge kommun är redan i dag en av de ledande kommunerna i Sverige när det gäller ekologisk mat i våra verksamheter. Kostenheten på barn- och utbildningsavdelningen arbetar aktivt med Hållbart Huddinge tillsammans med måltidspersonalen på gymnasieskolorna. Förvaltningen har byggt upp en gedigen kompetens och kunskap som innebär en ständig utveckling mot ännu större andel ekologiska livsmedel. Beskrivning av ärendet I en motion föreslår Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP) att Huddinge kommun ska delta i ett projekt som Länsstyrelserna i Stockholm, Västmanland, Södermanland och Uppland avser driva tillsammans. Projektet syftar till att höja kvaliteten på och minska klimatpåverkan från den offentliga maten. För att vara med i projektet ska kommunen bidra med ett belopp på tkr och en tjänst på ca 30 procent som ska vara samordnare. POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

16 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GN-2013/ (2) Huddinge kommun är redan i dag en av de ledande kommunerna i Sverige när det gäller ekologisk mat i våra verksamheter. I Stockholms län är vi den kommun som ligger på andra plats med 33,2 % efter tredje kvartalet Huddinge kommun innehar en trettonde plats i Ekomatsligan för alla landets kommuner. Kostenheten på barn- och utbildningsavdelningen arbetar aktivt med ett Hållbart Huddinge tillsammans med måltidspersonalen på gymnasieskolorna. I konceptet ingår att laga så mycket mat som möjligt från grunden. Detta bland annat för att ge större ekonomiskt utrymme för inköp av mer ekologiska livsmedel. Köken ska också minska matsvinnet, byta ut kötträtter till vegetariska alternativ och säsongsanpassa sina inköp av frukt och grönt. Förvaltningen har byggt upp en gedigen kompetens och kunskap som innebär en ständig utveckling mot ännu större andel ekologiska livsmedel. Kostenheten är ständigt på hugget i samarbete med livsmedelsindustrin för att de ska ta fram fler ekologiska produkter som är anpassade för våra behov. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen arbetar redan med de målområden som beskrivs i motionen. Förvaltningen anser sig ha den kunskap som krävs för att tillsammans med verksamhetens företrädare utveckla konceptet för ett Hållbart Huddinge i våra måltidsverksamheter. Därutöver finns i dagsläget heller inga resurser att avsätta enligt förslaget. Jukka Kuusisto Utbildningschef P. Joakim Graffner Gymnasiechef Bilagor Motion från den 7 oktober 2013 Beslutet delges Kommunstyrelsen Akten

17 SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Socialnämnden 19 mars Paragraf Diarienummer SN-2013/ Angående deltagande i projekt för att höja kvaliteten på och minska klimatpåverkan på den offentliga maten - svar på motion väckt av Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP) Socialnämndens beslut Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och antar yttrandet som sitt eget. Sammanfattning En remiss har inkommit till socialnämnden för yttrande. I motionen presenteras ett planerat samarbete mellan länsstyrelserna i Stockholm, Västmanland, Södermanland och Uppsala som ska syfta till att höja kvaliteten på och minska klimatpåverkan av den offentliga maten.projektet är tänkt att starta hösten 2014 och pågå cirka 1,5-2 år. Kommunerna ska få stöd från länsstyrelsen i form av en projektledare och konsulthjälp till att utbilda ett kök i respektive kommun. Kommunen bidrar med cirka kronor och en samordnartjänst på ungefär 30 procent.länsstyrelsernas projekt riktar sig främst till skolorna och äldreomsorgen. Verksamheter inom socialnämndens område ansvarar inte för att laga och servera gemensam mat, utan all matlagning sker individuellt med respektive brukare. Med anledning av detta anser förvaltningen att det inte är aktuellt att ingå i projektet för att höja kvaliteten på och minska klimatpåverkan på den offentliga maten. Överläggning I ärendet yttrar sig Gunilla Helmerson (M), Shewen Nysmed (S), Pierre Brill (MP). Efter detta förklaras överläggningen avslutad. Propositioner Pierre Brill (MP) yrkar på att motionen ska tillstyrkas, att kommunen ska delta i Länsstyrelsens projekt för att höjda kvaliteten på och minska klimatpåverkan på den offentliga maten. Ordföranden ställer proposition om bifall till föreliggande förslag mot bifall till Pierre Brill (MP) yrkande om att socialnämnden ska tillstyrka motionen och finner att socialnämnden avslår (MP) yrkande om att motionen ska tillstyrkas, att socialnämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag, förvaltningens tjänsteutlåtande, datum Reservationer (MP) reserverar sig mot beslutet.

18 ~ HUDDINGE KOMMUN SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Beslutet delges Kommunstyrelsens förvaltning, mark och samhällsplanering, Katarina Persson

19 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN SN-2013/ KS-2013/ (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson Socialnämnden Angående deltagande i projekt för att höja kvaliteten på och minska klimatpåverkan på den offentliga maten svar på motion väckt av Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP) Förslag till beslut Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och antar yttrandet som sitt eget. Sammanfattning En remiss har inkommit till socialnämnden för yttrande. I motionen presenteras ett planerat samarbete mellan länsstyrelserna i Stockholm, Västmanland, Södermanland och Uppsala som ska syfta till att höja kvaliteten på och minska klimatpåverkan av den offentliga maten. Projektet är tänkt att starta hösten 2014 och pågå cirka 1,5-2 år. Kommunerna ska få stöd från länsstyrelsen i form av en projektledare och konsulthjälp till att utbilda ett kök i respektive kommun. Kommunen bidrar med cirka kronor och en samordnartjänst på ungefär 30 procent. Länsstyrelsernas projekt riktar sig främst till skolorna och äldreomsorgen. Verksamheter inom socialnämndens område ansvarar inte för att laga och servera gemensam mat, utan all matlagning sker individuellt med respektive brukare. Med anledning av detta anser förvaltningen att det inte är aktuellt att ingå i projektet för att höja kvaliteten på och minska klimatpåverkan på den offentliga maten. Beskrivning av ärendet I motionen presenteras ett planerat samarbete mellan länsstyrelserna i Stockholm, Västmanland, Södermanland och Uppsala som ska syfta till att höja kvaliteten på och minska klimatpåverkan av den offentliga maten. Projektet ska underlätta för de deltagande kommunerna att servera mat som är ekologisk, lokalproducerad och god utan att gå utöver en rimlig kostnad. POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1, plan 5 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

20 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN SN-2013/ KS-2013/ (2) Projektet är tänkt att starta hösten 2014 och pågå cirka 1,5-2 år. Kommunerna ska få stöd från länsstyrelsen i form av en projektledare och konsulthjälp till att utbilda ett kök i respektive kommun. Kommunen bidrar med cirka kronor och en samordnartjänst på ungefär 30 procent. Kommunen åtar sig att sprida resultatet inom sin organisation och arbeta för att nå visionens mål. Förvaltningens synpunkter Länsstyrelsernas projekt riktar sig främst till skolorna och äldreomsorgen. Verksamheter inom socialnämndens område ansvarar inte för att laga och servera gemensam mat, utan all matlagning sker individuellt med respektive brukare. Med anledning av detta anser förvaltningen att det inte är aktuellt att ingå i projektet för att höja kvaliteten på och minska klimatpåverkan på den offentliga maten. Britt-Marie Karlén Förvaltningschef Johan Andersson Administrativ samordnare Bilagor Missiv och motion Angående deltagande i projekt för att höja kvaliteten på och minska klimatpåverkan på den offentliga maten. Beslutet delges Kommunstyrelsens förvaltning, mark och samhällsplanering, Katarina Persson

21 ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Äldreomsorgsnämnden 18 mars Paragraf Diarienummer AN-2013/ Angående deltagande i projekt för att höja kvaliteten på och minska klimatpåverkan på den offentliga maten - svar på motion väckt av Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP) Äldreomsorgsnämndens beslut Äldreomsorgsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och antar yttrandet som sitt eget. Sammanfattning En motion har inkommit till kommunsstyrelsen som remitterat vidare till äldreomsorgsnämnden för yttrande. I motionen presenteras ett planerat samarbete mellan länsstyrelserna i Stockholm, Västmanland, Södermanland och Uppsala som ska syfta till att höja kvaliteten på och minska klimatpåverkan av den offentliga maten. Samarbetsprojektet är tänkt att starta hösten 2014 och pågå cirka 1,5-2 år. Kommunerna ska få stöd från länsstyrelsen i form av en projektledare och konsulthjälp till att utbilda ett kök i respektive kommun. Kommunen bidrar med cirka kronor och en samordnartjänst på ungefär 30 procent.i förvaltningen pågår arbete för att nå de politiska målen avseende ekologiska livsmedel och i samband med det köps närproducerad mat in när säsongen så tillåter. Förvaltningens kökspersonal har god utbildning och den kompetens som behövs för att säkerställa att den mat som serveras är såväl god som näringsriktig. I förvaltningen pågår även arbete med KRAV-certifiering i köken inom äldreomsorgen, ett arbete som kommer att fortsätta under 2014 och Bedömningen är att det redan pågår ett arbete i förvaltningen i enlighet med projektets ambition och att det därför saknas behov av att delta i projektet. Överläggning I ärendet yttrar sig Eva Carlsson-Paulsén (M), Marie Fors (S), Curt Carleteg (S), Ulf Langlet (V). Efter detta förklaras överläggningen avslutad. Propositioner Ulf Langlet (V) yrkar på att motionen ska tillstyrkas, att innehållet i förvaltningens förslag till svar på motionen i vissa väsentliga sakfrågor inte uppfyller motionärens intentioner, att kommunen ska delta i Länsstyrelsens projekt för att höjda kvaliteten på och minska klimatpåverkan på den offentliga maten. Se bilaga, datum Marie Fors (S) stöder (V) yrkande. Se bilaga, datum Ordföranden ställer proposition om bifall till föreliggande förslag mot bifall till Ulf Langlet (V) och Marie Fors (S) och yrkande om att äldreomsorgnämnden ska tillstyrka motionen och finner att äldreomsorgsnämnden avslår (S) och (V) yrkande om att motionen ska tillstyrkas, att äldreomsorgsnämnden beslutar i enlighet med

22 ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG föreliggande förslag, förvaltningens tjänsteutlåtande, datum Reservationer (V) reserverar sig mot beslutet. Beslutet delges Kommunstyrelens förvaltning, Katarina Persson

23 Vänsterpartiet Äldreomsorgsnämnden Huddinge kommun Reservation Ärende 6: Angående deltagande i projekt för att höja kvaliteten på och minska klimatpåverkan på den offentliga maten - svar på motion väckt av Britt Björneke (V) och Marika Lindblad (MP) Vänsterpartiet anser att innehållet i F örvaltningens svar på motionen i visa väsentliga sakfrågor inte uppfyller motionärernas intentioner.

24 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN AN-2013/ KS-2013/ (3) HANDLÄGGARE Johan Andersson Äldreomsorgsnämnden Angående deltagande i projekt för att höja kvaliteten på och minska klimatpåverkan på den offentliga maten - svar på motion väckt av Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP) Förslag till beslut Äldreomsorgsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och antar yttrandet som sitt eget. Sammanfattning En motion har inkommit till kommunsstyrelsen som remiterat vidare till äldreomsorgsnämnden för yttrande. I motionen presenteras ett planerat samarbete mellan länsstyrelserna i Stockholm, Västmanland, Södermanland och Uppsala som ska syfta till att höja kvaliteten på och minska klimatpåverkan av den offentliga maten. Samarbetsprojektet är tänkt att starta hösten 2014 och pågå cirka 1,5-2 år. Kommunerna ska få stöd från länsstyrelsen i form av en projektledare och konsulthjälp till att utbilda ett kök i respektive kommun. Kommunen bidrar med cirka kronor och en samordnartjänst på ungefär 30 procent. I förvaltningen pågår arbete för att nå de politiska målen avseende ekologiska livsmedel och i samband med det köps närproducerad mat in när säsongen så tillåter. Förvaltningens kökspersonal har god utbildning och den kompetens som behövs för att säkerställa att den mat som serveras är såväl god som näringsriktig. I förvaltningen pågår även arbete med KRAV-certifiering i köken inom äldreomsorgen, ett arbete som kommer att fortsätta under 2014 och Bedömningen är att det redan pågår ett arbete i förvaltningen i enlighet med projektets ambition och att det därför saknas behov av att delta i projektet. Beskrivning av ärendet I motionen presenteras ett planerat samarbete mellan länsstyrelserna i Stockholm, Västmanland, Södermanland och Uppsala som ska syfta till att höja kvaliteten på och minska klimatpåverkan av den offentliga maten. POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1, plan 5 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

25 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN AN-2013/ KS-2013/ (3) Projektet ska underlätta för de deltagande kommunerna att servera mat som är ekologisk och lokalproducerad utan att gå utöver en rimlig kostnad. Maten som serveras ska också vara god, näringsrik och vacker. Projektet är tänkt att starta hösten 2014 och pågå cirka 1,5-2 år. Kommunerna ska få stöd från länsstyrelsen i form av en projektledare och konsulthjälp till att utbilda ett kök i respektive kommun. Kommunen bidrar med cirka kronor och en samordnartjänst på ungefär 30 procent. Kommunen åtar sig att sprida resultatet inom sin organisation och arbeta för att nå visionens mål. Förvaltningens synpunkter Under innevarande år, 2014, är det politiska målet att 30 procent av inköpta livsmedel ska vara ekologiska. År 2020 ska hälften av samtliga livsmedel vara ekologiska. Vad gäller närproducerad mat, finns inga politiska mål men i arbetet med upphandling av frukt och grönsaker är strävan att köpa svenska produkter när säsongen så tillåter, vilket tangerar projektets ambition att stärka det lokala, hållbara lantbruket. Projektets ambition om god, vacker och näringsrik mat är något som förvaltningen redan i dag arbetar för att nå. Förvaltningens 30 medarbetare inom kostenheten arbetar aktivt med att skapa hög kvalitet på måltider och miljön kring dem. De anställda har hög kompetens på området, då de flesta av de 12 anställda kockarna har kockutbildning och detsamma gäller för förvaltningens 14 köksbiträden. I förvaltningen pågår även arbete med KRAV-certifiering i köken inom äldreomsorgen, ett arbete som kommer att fortsätta under 2014 och KRAV-certifiering utfärdas om KRAV:s regler uppfylls. Reglerna ställer krav på en hållbar matproduktion, utan användning av kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel, genmodifierade organismer (GMO) eller naturfrämmande tillsatser. KRAV har dessutom särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. Förvaltningen anser att nämnden har tydliga målsättningar med miljöarbetet kring ekologiska livsmedel och att förvaltningen arbetar aktivt för att nå målen. Bedömningen är att det redan pågår ett arbete i förvaltningen i enlighet med projektets ambition och att det därför saknas behov av att delta i projektet.

26 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN AN-2013/ KS-2013/ (3) Britt-Marie Karlén Förvaltningschef Johan Andersson Administrativ samordnare Bilagor Missiv och motion Angående deltagande i projekt för att höja kvaliteten på och minska klimatpåverkan på den offentliga maten. Beslutet delges Kommunstyrelens förvaltning, Katarina Persson

Sammanfattning En motion har inkommit till kommunsstyrelsen som remiterat vidare till äldreomsorgsnämnden för yttrande.

Sammanfattning En motion har inkommit till kommunsstyrelsen som remiterat vidare till äldreomsorgsnämnden för yttrande. 1 (3) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 378 05 johan.andersson2@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Angående deltagande i projekt för att höja kvaliteten på och minska klimatpåverkan på den offentliga maten

Läs mer

Laga mat från grunden i våra skolor svar på motion väckt av Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP)

Laga mat från grunden i våra skolor svar på motion väckt av Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-09-02 KS-2013/336.622 1 (5) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Laga mat från grunden i våra skolor svar på motion väckt av Britt

Läs mer

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 april 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2012/844.629 Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Läs mer

Laga mat från grunden i våra skolor - svar på motion väckt av Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP)

Laga mat från grunden i våra skolor - svar på motion väckt av Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 23 september 2013 19 Paragraf Diarienummer KS-2013/336.622 Laga mat från grunden i våra skolor - svar på motion väckt av Britt Björneke

Läs mer

och utbildningsförvaltningen

och utbildningsförvaltningen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-23 FSN-2013/352.809 1 (3) HANDLÄGGARE Kurki, Margareta 08-535 363 11 Margareta.Kurki@huddinge.se Förskolenämnden Bryt köttnormen

Läs mer

Bryt köttnormen - inför vegetariskt som grundalternativmotion väckt av Olof Olsson (MP)

Bryt köttnormen - inför vegetariskt som grundalternativmotion väckt av Olof Olsson (MP) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-10-14 GSN-2013/447.809 1 (3) HANDLÄGGARE Kurki, Margareta 08-535 363 11 Margareta.Kurki@huddinge.se Grundskolenämnden Bryt köttnormen - inför vegetariskt som grundalternativmotion

Läs mer

Avskaffa ämnet svenska som andraspråk för elever som är födda i Sverige - svar på medborgarförslag av Nadia El Harrak

Avskaffa ämnet svenska som andraspråk för elever som är födda i Sverige - svar på medborgarförslag av Nadia El Harrak KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 6 (40) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2013 3 Paragraf Diarienummer KS-2012/543.639 Avskaffa ämnet svenska som andraspråk för elever som är födda

Läs mer

Inför en vegetarisk dag i veckan i samtliga skolor och äldreboenden svar på medborgarförslag av Madeleine Sabato

Inför en vegetarisk dag i veckan i samtliga skolor och äldreboenden svar på medborgarförslag av Madeleine Sabato KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-03-03 KS-2013/1027.119 1 (4) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Inför en vegetarisk dag i veckan i samtliga skolor och äldreboenden

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-31 KS-2013/1127.

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-31 KS-2013/1127. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-03-31 KS-2013/1127.622 1 (4) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Naturlig mat i förskola och skola - återinför naturligt fett och

Läs mer

Krav på god djuromsorg vid upphandling av livsmedel svar på motion väckt av Britt Björneke (V)

Krav på god djuromsorg vid upphandling av livsmedel svar på motion väckt av Britt Björneke (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-05-26 KS-2012/1175.183 1 (4) HANDLÄGGARE Blomberg, Mikael 08-535 302 98 Mikael.Blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Krav på god djuromsorg vid upphandling av livsmedel

Läs mer

Bryt köttnormen - inför vegetariskt som grundalternativ, svar på motion väckt av Olof Olsson (MP)

Bryt köttnormen - inför vegetariskt som grundalternativ, svar på motion väckt av Olof Olsson (MP) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-12-16 AN-2013/541.809 KS-2013/1166.809 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 378 05 johan.andersson2@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Bryt

Läs mer

Kommunstyrelsen 28 april 2014 6

Kommunstyrelsen 28 april 2014 6 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 april 2014 6 Paragraf Diarienummer KS-2013/1127.622 Naturlig mat i förskola och skola - återinför naturligt fett och standardmjölkprodukter

Läs mer

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever Svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever Svar på motion väckt av Marie Fors (S) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-03-18 KS-2012/844.629 1 (3) HANDLÄGGARE Mona Eichenseer mona.eichenseer@huddinge.se Kommunstyrelsen Gratis SL-kort till alla gymnasieelever Svar på motion väckt av Marie

Läs mer

Cykelförmåner - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP) och Andreas Novotny (MP)

Cykelförmåner - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP) och Andreas Novotny (MP) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 18 Paragraf Diarienummer KS-2013/121.194 Cykelförmåner - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta

Läs mer

Bryt heteronormen -gör Huddinge till en regnbågskommun!- motion väckt av Olof Olsson (MP)

Bryt heteronormen -gör Huddinge till en regnbågskommun!- motion väckt av Olof Olsson (MP) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-10-30 FSN-2013/353.119 1 (4) HANDLÄGGARE Särkijärvi Zettervall, Karin Förskolenämnden Karin.Sarkijarvi-Zettervall@huddinge.se Bryt heteronormen -gör Huddinge till

Läs mer

Inrätta fond för sociala investeringar svar på motion väckt Britt Björneke (V).

Inrätta fond för sociala investeringar svar på motion väckt Britt Björneke (V). SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-04-15 SN-2013/903.710 1 (3) HANDLÄGGARE Berit Heidenfors 08-535 312 77 berit.heidenfors@huddinge.se Socialnämnden Inrätta

Läs mer

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2013/294.709 1 (3) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Ändring av egenavgiften för familjerådgivning Förslag till

Läs mer

Inrätta fond för sociala investeringar - motion väckt av Britt Björneke (V)

Inrätta fond för sociala investeringar - motion väckt av Britt Björneke (V) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 december 2013 15 Paragraf Diarienummer KS-2013/212.710 Inrätta fond för sociala investeringar - motion väckt av Britt Björneke (V)

Läs mer

Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan Luna ekonomisk förening

Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan Luna ekonomisk förening KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-07-29 KS-2013/788.649 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan

Läs mer

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 april 2013 9 Paragraf Diarienummer KS-2013/294.709 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1.Egenavgiften för familjerådgivningens

Läs mer

Remiss Inrätta fond för sociala investeringar - Motion väckt av Britt Björneke (V)

Remiss Inrätta fond för sociala investeringar - Motion väckt av Britt Björneke (V) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-03-25 GN-2013/67.710 1 (3) HANDLÄGGARE Lindh, Hans-Erik 08-535 36015 Hans-Erik.Lindh@huddinge.se Gymnasienämnden Remiss Inrätta fond för sociala investeringar -

Läs mer

Bryt köttnormen - inför vegetariskt som grundalternativmotion väckt av Olof Olsson (MP)

Bryt köttnormen - inför vegetariskt som grundalternativmotion väckt av Olof Olsson (MP) i HUDDINGE KUL TUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN T JÄNSTEUTLATANDE 2013-11-21 KFN-2013/300.809 1 (2) HANDLÄGGARE Lasses, Börje Kultur- och fritidsnämnden Borje.Lasses@huddinge.se Bryt köttnormen - inför vegetariskt

Läs mer

Giftfri miljö för alla barn i förskolan! - svar på medborgarförslag väckt av Monica Rapp

Giftfri miljö för alla barn i förskolan! - svar på medborgarförslag väckt av Monica Rapp KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-05-26 KS-2014/104.640 1 (4) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Giftfri miljö för alla barn i förskolan! - svar

Läs mer

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-20 KS-2013/1173.253 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av paviljong

Läs mer

Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12

Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2013/1254.194 Ändring av regeln i 11 i kommunstyrelsens reglemente om kommunalråd, beslut

Läs mer

Remiss - Giftfria förskolor- motion väckt av Christina Axelsson (S)

Remiss - Giftfria förskolor- motion väckt av Christina Axelsson (S) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-09-16 FSN-2013/230.640 1 (4) HANDLÄGGARE Berwing, Sandra 08-535 360 76 Sandra.Berwing@huddinge.se Förskolenämnden Remiss - Giftfria förskolor- motion väckt av Christina

Läs mer

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) 2013-02-26 KS-2012/945.903 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen svar på motion väckt av Arnold Boström

Läs mer

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 18 (42) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 mars 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2012/945.903 Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion

Läs mer

Inför en vegetarisk dag i veckan i samtliga skolor och äldreboenden - svar på medborgarförslag av Madeleine Sabato

Inför en vegetarisk dag i veckan i samtliga skolor och äldreboenden - svar på medborgarförslag av Madeleine Sabato KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 mars 2014 8 Paragraf Diarienummer KS-2013/1027.119 Inför en vegetarisk dag i veckan i samtliga skolor och äldreboenden - svar på medborgarförslag

Läs mer

Ge kultur-och fritidsnämnden i uppdrag att i samarbete med Samkraft skapa en cykelverkstad för ungdomar - svar på motion väckt av Lisbeth Krogh (HP)

Ge kultur-och fritidsnämnden i uppdrag att i samarbete med Samkraft skapa en cykelverkstad för ungdomar - svar på motion väckt av Lisbeth Krogh (HP) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-12-11 SN-2013/4277.629 KS-2013/783.629 1 (3) HANDLÄGGARE Kvist Lindgren, Zara Socialnämnden Zara.Kvist-Lindgren@huddinge.se Ge kultur-och fritidsnämnden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 17 november 2016 KS-2015/ (13) Miljöberedningen. Nej. Klockan 18:00-19:00, A-salen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 17 november 2016 KS-2015/ (13) Miljöberedningen. Nej. Klockan 18:00-19:00, A-salen SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 17 november 2016 KS-2015/2494 1 (13) Nämnd Offentligt sammanträde Miljöberedningen Nej Sammanträdesdag 17 november 2016 Tid och plats Beslutande Klockan 18:00-19:00, A-salen

Läs mer

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2015 17 Paragraf Diarienummer KS-2014/857.359 Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt

Läs mer

Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion väckt av Marie Fors (S) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-03-10 SN-2015/378.271 1 (3) HANDLÄGGARE Anna-Karin Sandén 08-535 377 04 Anna-Karin.Sanden@huddinge.se Socialnämnden Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion

Läs mer

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 15 april 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2012/945.903 Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av

Läs mer

Ta fram en övergripande kemikalieplan för Huddinge - motion väckt av Yosef Sigal (S) och Rikard Lingström (S)

Ta fram en övergripande kemikalieplan för Huddinge - motion väckt av Yosef Sigal (S) och Rikard Lingström (S) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-06-09 GSN-2015/532.179 1 (2) HANDLÄGGARE Petersson, Anders Anders.Petersson@huddinge.se Grundskolenämnden Ta fram en övergripande kemikalieplan

Läs mer

Motion väckt av Britt Björneke (V) om att anordna sommarkurser i teknik för flickor på högstadiet

Motion väckt av Britt Björneke (V) om att anordna sommarkurser i teknik för flickor på högstadiet BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-01-09 GSN-2012/513.602 1 (4) HANDLÄGGARE Särkijärvi Zettervall, Karin Grundskolenämnden Karin.Sarkijarvi-Zettervall@huddinge.se Motion väckt av Britt Björneke (V)

Läs mer

Förslag till beslut Nämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande i ärendet.

Förslag till beslut Nämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande i ärendet. BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-01-09 GSN-2012/514.628 1 (4) HANDLÄGGARE Särkijärvi Zettervall, Karin Grundskolenämnden Karin.Sarkijarvi-Zettervall@huddinge.se Remissvar - Angående genuskompetens

Läs mer

Ärende 10. Riktlinjer för att motverka jäv. Kommunstyrelsen

Ärende 10. Riktlinjer för att motverka jäv. Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende 10 DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-31 KS-2013/1421.112 1 (3) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för att

Läs mer

Remissvar - Handelscollege, motion väckt av Emil Högberg (S)

Remissvar - Handelscollege, motion väckt av Emil Högberg (S) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-07-08 GN-2013/163.704 1 (4) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden Remissvar - Handelscollege, motion väckt

Läs mer

Inför en nollvision mot självmord i Huddinge - motion väckt av Lisbeth Krogh (HP)

Inför en nollvision mot självmord i Huddinge - motion väckt av Lisbeth Krogh (HP) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-10-15 FSN-2014/439.639 1 (3) HANDLÄGGARE Berwing, Sandra 08-535 360 76 Sandra.Berwing@huddinge.se Förskolenämnden Inför en nollvision mot självmord i Huddinge -

Läs mer

Hemställan om förhyrning av lokaler på Röntgenvägen 3, 11 tr i Flemingsberg

Hemställan om förhyrning av lokaler på Röntgenvägen 3, 11 tr i Flemingsberg KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-09-25 KS-2014/1096.256 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hemställan om förhyrning av lokaler på Röntgenvägen

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2015

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2015 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-10 FSN-2014/431.601 1 (2) HANDLÄGGARE Schönning, Jenny 08-535 360 12 Jenny.schonning@huddinge.se Förskolenämnden Beslut om bidragsbelopp och

Läs mer

Förändrade regler för utmärkelsen Årets ledare/chef från och med år 2014

Förändrade regler för utmärkelsen Årets ledare/chef från och med år 2014 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-09 GSN-2014/1424.601 1 (4) HANDLÄGGARE Nyberg, Peter Peter.Nyberg@huddinge.se Grundskolenämnden Förändrade regler för utmärkelsen Årets ledare/chef

Läs mer

Medborgarförslag om maten i Sala kommun

Medborgarförslag om maten i Sala kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTVRtcSEJir 24 (39) Sammanträdesdatum 2013-05-13 135 Medborgarförslag om maten i Sala kommun Dnr 2012/406 INLEDNING Medborgarförslag från Sarah Svensson. Förslagsställaren tar

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-11-03 KS-2014/859.181 1 (5)

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-11-03 KS-2014/859.181 1 (5) 2014-11-03 KS-2014/859.181 1 (5) HANDLÄGGARE Maria Sundblad maria.sundblad@huddinge.se Kommunstyrelsen Redovisa kostnaderna för mottagandet av flyktingar och invandrare i kommunen genom ett "Mångkulturellt

Läs mer

Kost- och måltidspolicy 2017

Kost- och måltidspolicy 2017 Missiv 1(1) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2017-09-18 KS/2017:70 Handläggare Åsa Carlberg Tfn 0142-850 88 Kommunstyrelsen Kost- och måltidspolicy 2017 Bakgrund Föreslagen kost- och måltidspolicy

Läs mer

framtidens mat i västerås

framtidens mat i västerås framtidens mat i västerås Västerås stad vill göra skillnad Framtidens mat ska främja en hälsosam livsstil med bra matvanor hos barn, ungdomar och äldre och med hänsyn till miljön och klimatet. En av mänsklighetens

Läs mer

Kostpolicy Norrtälje kommun. Antagen i fullmäktige den 20 juni 2016

Kostpolicy Norrtälje kommun. Antagen i fullmäktige den 20 juni 2016 Kostpolicy Norrtälje kommun Antagen i fullmäktige den 20 juni 2016 1 Vår vision är att erbjuda goda, näringsriktiga och lustfyllda måltider som lagas nära gästen och bidrar till hållbar utveckling. Inledning

Läs mer

Jämställdhet i förskola och skola - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP), Marianne Broman (MP)

Jämställdhet i förskola och skola - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP), Marianne Broman (MP) BARN- OCH TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-08-13 FSN-2014/134.639 1 (3) HANDLÄGGARE Berwing, Sandra 08-535 360 76 Sandra.Berwing@huddinge.se Förskolenämnden Jämställdhet i förskola och skola -

Läs mer

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-05 SN-2012/5086.726 KS-2012/1085.

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-05 SN-2012/5086.726 KS-2012/1085. 1 (3) HANDLÄGGARE Niklasson, Jon 08-535 378 69 Jon.Niklasson@huddinge.se Socialnämnden Samarbete mellan Kultur- och fritidsnämnden och Socialnämnden i frågor när det gäller kultur och idrottsverksamhet

Läs mer

Äldreomsorgsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-08-17 AN-2015/284.183 1 (4)

Äldreomsorgsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-08-17 AN-2015/284.183 1 (4) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-08-17 AN-2015/284.183 1 (4) HANDLÄGGARE Maria Jonsson 08-535 378 47 Maria.Jonsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Skärp villkoren vid upphandling enligt LOV!

Läs mer

Planera för naturreservat tillsammans med Stockholm i gränsområdet Stuvsta/Rågsved svar på motion väckt av Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V)

Planera för naturreservat tillsammans med Stockholm i gränsområdet Stuvsta/Rågsved svar på motion väckt av Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-04-10 KS-2012/1058.826 1 (3) HANDLÄGGARE Joel Edding 08-535 313 91 Joel.Edding@huddinge.se Kommunstyrelsen Planera för naturreservat

Läs mer

Motion 2013:19 av Anna Sehlin (V) m.fl. om vegetarisk mat och ekologiska livsmedel

Motion 2013:19 av Anna Sehlin (V) m.fl. om vegetarisk mat och ekologiska livsmedel Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-01-21 LS 1309-1155 Landstingsstyrelsen Motion 2013:19 av Anna Sehlin (V) m.fl. om vegetarisk mat och ekologiska livsmedel Föredragande

Läs mer

Kommunstyrelsen 22 september 2014 8

Kommunstyrelsen 22 september 2014 8 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 september 2014 8 Paragraf Diarienummer KS-2014/460.709 Behov av strategi för att möta den ökande gruppen hemlösa EU-medborgare i samband

Läs mer

Grundskolenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4)

Grundskolenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4) HANDLÄGGARE Hjelm, Per 08-535 360 71 Per.Hjelm@huddinge.se Grundskolenämnden Svar på motion - Ta fram riktlinjer för Huddinges framtida

Läs mer

Inför möjligheten för personalen på servicecenter att skicka meddelanden via sms - medborgarförslag väckt av Lilly-Anne Nässén

Inför möjligheten för personalen på servicecenter att skicka meddelanden via sms - medborgarförslag väckt av Lilly-Anne Nässén KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 maj 2014 8 Paragraf Diarienummer KS-2013/1427.119 Inför möjligheten för personalen på servicecenter att skicka meddelanden via sms

Läs mer

Bättre hantering av politiska handlingar - motion väckt av Birgitta Ljung (MP) och Marica Lindblad (MP)

Bättre hantering av politiska handlingar - motion väckt av Birgitta Ljung (MP) och Marica Lindblad (MP) 2015-07-27 NBN-2015/1864.90 1 (3) HANDLÄGGARE Balic, Johanna Johanna.Balic@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Bättre hantering av politiska handlingar - motion väckt av Birgitta Ljung (MP) och Marica

Läs mer

-------1--...1 SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN. S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB

-------1--...1 SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN. S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN -~--~ -- - - ---, HUDDINGE I

Läs mer

Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson

Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-02-27 KS-2012/672.809 1 (4) HANDLÄGGARE Katarina Persson 08-53531397 Katarina.Persson2@huddinge.se Kommunstyrelsen Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson

Läs mer

Om- och tillbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj. Beställning av produktion.

Om- och tillbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj. Beställning av produktion. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-08-12 KS-2013/1567.252 1 (3) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Om- och tillbyggnad

Läs mer

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V)

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2012/694.170 1 (3) HANDLÄGGARE Moritz, Marcel marcel.moritz@huddinge.se Kommunstyrelsen Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar

Läs mer

Nytt beslutsärende: Uppdaterat borgensbeslut Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag (Syvab) (KF)

Nytt beslutsärende: Uppdaterat borgensbeslut Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag (Syvab) (KF) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 maj 2016 25 Paragraf Diarienummer KS-2016/1252.186 Nytt beslutsärende: Uppdaterat borgensbeslut Sydvästra Stockholmsregionens

Läs mer

Krav på goda arbetsvillkor vid upphandling - svar på motion motion väckt av Emil Högberg (S)

Krav på goda arbetsvillkor vid upphandling - svar på motion motion väckt av Emil Högberg (S) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-08-17 AN-2015/285.183 1 (3) HANDLÄGGARE Maria Jonsson 08-535 378 47 Maria.Jonsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Krav på goda arbetsvillkor vid upphandling -

Läs mer

Revidering i delegationsordningen på grund av nytt upphandlingsreglemente i Huddinge kommun, HKF 9420

Revidering i delegationsordningen på grund av nytt upphandlingsreglemente i Huddinge kommun, HKF 9420 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-18 GSN-2014/1425.112 1 (1) HANDLÄGGARE Dahlgren Jespersson, Pirjo Pirjo.Dahlgren-Jespersson@huddinge.se Grundskolenämnden

Läs mer

Förslag om tillägg till reglerna i det gemensamma reglementet för nämnder och styrelsen i Huddinge kommun (HKF 9010) - remissvar

Förslag om tillägg till reglerna i det gemensamma reglementet för nämnder och styrelsen i Huddinge kommun (HKF 9010) - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2016-04-07 AN-2016/188.112 1 (3) HANDLÄGGARE Mirja Backlund 08-535 30212 Mirja.Backlund@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Förslag om tillägg till reglerna i det gemensamma

Läs mer

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-08 GN-2013/294.111 1 (2) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden

Läs mer

Motion av Astrid Raidl (MP) och Bengt Cedrenius (MP) om att införa en köttfri dag i Sollentuna

Motion av Astrid Raidl (MP) och Bengt Cedrenius (MP) om att införa en köttfri dag i Sollentuna Tjänsteutlåtande Anna Österman 2011-09-09 Dnr 2011/175 BUN.600 Barn- och ungdomsnämnden Motion av Astrid Raidl (MP) och Bengt Cedrenius (MP) om att införa en köttfri dag i Sollentuna Förslag till beslut

Läs mer

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Familjedaghemmet Rosen

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Familjedaghemmet Rosen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-15 2013-05-07 reviderad FSN-2012/405.642 1 (3) HANDLÄGGARE Castefjord, Christina 08-535 360 61 Christina.Castefjord@huddinge.se

Läs mer

Motion om ekologisk mat inom Luleå kommun

Motion om ekologisk mat inom Luleå kommun 2011-10-31 197 419 Kommunstyrelsen 2012-09-10 176 444 Arbets- och personalutskottet 2012-08-13 168 363 Dnr 11.611-008 oktkf41 Motion om ekologisk mat inom Luleå kommun Bilaga: Särskilt yttrande Ärendebeskrivning

Läs mer

Svar på remiss - Motion om hållbar kost

Svar på remiss - Motion om hållbar kost Torshälla stads nämnd 2017-04-06 Torshälla stads förvaltning Ledning/administration TSN/2017:26 Annette Johansson 016-710 70 28 1 (1) Torshälla stads nämnd Svar på remiss - Motion om hållbar kost Förslag

Läs mer

Värdegrund för Huddinge kommun remissvar

Värdegrund för Huddinge kommun remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-16 SN-2014/1118.119 1 (2) HANDLÄGGARE Erika Svärdh 08-535 312 05 erika.svardh@huddinge.se Socialnämnden Värdegrund för Huddinge kommun remissvar

Läs mer

Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för jämlikhet och social hållbarhet ska bedrivas

Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för jämlikhet och social hållbarhet ska bedrivas KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 december 2013 18 Paragraf Diarienummer KS-2013/1319.175 Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för

Läs mer

Examenspremier till vissa lärare svar på remiss från utbildningsdepartementet

Examenspremier till vissa lärare svar på remiss från utbildningsdepartementet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-08-27 KS-2014/897.609 1 (4) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Examenspremier till vissa lärare svar på remiss från utbildningsdepartementet

Läs mer

Ge Huddinge en ätbar park motion väckt Nujin Alacabek Darwich (V), Erica Stensson (V), Sonia Benavente (V) och Madeleine Johansson (V)

Ge Huddinge en ätbar park motion väckt Nujin Alacabek Darwich (V), Erica Stensson (V), Sonia Benavente (V) och Madeleine Johansson (V) 1 (3) HANDLÄGGARE AnnChristin Winnermyhr 08-535 363 84 annchristin.winnermyhr@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Ge Huddinge en ätbar park motion väckt Nujin Alacabek Darwich (V), Erica Stensson (V),

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsen

Kallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 1 (4) Kallelse till Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 25 november 2015, klockan 13:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare 1

Läs mer

Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun

Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-15 FSN-2014/92.119 1 (4) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Förskolenämnden Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun Förslag

Läs mer

Inför ett civilkuragepris - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Inför ett civilkuragepris - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 18 (31) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 17 december 2012 11 Paragraf Diarienummer KS-2012/504.173 Inför ett civilkuragepris - svar på motion väckt av Arnold

Läs mer

Kostpolicy för Falköpings kommun. Mat och måltider

Kostpolicy för Falköpings kommun. Mat och måltider Kostpolicy för Falköpings kommun Mat och måltider Falköpings kommun och maten Här i Falköpings kommun är maten ett medel för att nå god och jämlik hälsa för kommunens invånare. Detta är i enlighet med

Läs mer

Granskning av lagen om valfrihetssystem (LOV) yttrande över en revisionsrapport

Granskning av lagen om valfrihetssystem (LOV) yttrande över en revisionsrapport SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-11 AN-2013/151.730 1 (4) HANDLÄGGARE Christina Almqvist 08-535 312 76 christina.almqvist2@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S)

Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1 april 2015 7 Paragraf Diarienummer KS-2011/961.389 Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S) Kommunstyrelsens

Läs mer

l Diarieplan Trångsund 2013-01-20 Härmed ansöker jag om att få starta privat familjedaghem, pedagogisk verksamhet from 2013-03-11.

l Diarieplan Trångsund 2013-01-20 Härmed ansöker jag om att få starta privat familjedaghem, pedagogisk verksamhet from 2013-03-11. Trångsund 2013-01-20 r----- HUDDINGE'KoMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen 2013 Of- l3 - Diörienurnrner l Diarieplan Härmed ansöker jag om att få starta privat familjedaghem, pedagogisk verksamhet

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 15 (42) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 mars 2013 10 Paragraf Diarienummer KS-2012/754.112 Riktlinjer för bisysslor Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv till ombudet 2013-12-18 KS-2013/1603.919 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv

Läs mer

Redovisning av verksamhet med personliga ombud verksamhetsår 2015

Redovisning av verksamhet med personliga ombud verksamhetsår 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2016-01-07 SN-2016/192.181 1 (3) HANDLÄGGARE Titti Frisk Hagström titti.frisk-hagstrom@huddinge.se Socialnämnden Redovisning av

Läs mer

Motion om ekologisk och lokalt odlad mat

Motion om ekologisk och lokalt odlad mat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2016-08-11., r;i.,., h..,:, I /._ \: =: L I, ~ l; ~ 5... ~:,., 1 ~ 20 (35) 112 Motion om ekologisk och lokalt odlad mat Dnr 2015/977 INLEDNING Erik

Läs mer

Rutiner vid placering och omplacering vid förskola och pedagogisk omsorg

Rutiner vid placering och omplacering vid förskola och pedagogisk omsorg BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-01-19 FSN-2014/713.601 1 (3) HANDLÄGGARE Berwing, Sandra 08-535 360 76 Sandra.berwing@huddinge.se Förskolenämnden Rutiner vid placering och omplacering vid förskola

Läs mer

Projektplan Fokus Matglädje

Projektplan Fokus Matglädje SIDA 1 (8) DATUM 21 september 2010 DIARIENUMMER PROJEKTLEDARE Malin Skinnars Josefsson 08-535 312 55 malin.skinnars-josefsson@huddinge.se Projektplan Fokus Matglädje 1. Bakgrund och problembeskrivning

Läs mer

Hyra av skolpaviljong till Vistaskolan

Hyra av skolpaviljong till Vistaskolan KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-12-17 KS-2013/1568.252 1 (3) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av skolpaviljong

Läs mer

Redovisning av upphandling av HVB för unga 13 20 år där beroendeproblematik eller kriminalitet är huvudorsak till placeringen

Redovisning av upphandling av HVB för unga 13 20 år där beroendeproblematik eller kriminalitet är huvudorsak till placeringen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-12-02 SN-2014/4109.183 1 (3) HANDLÄGGARE maria.jonsson@huddinge.se Socialnämnden Redovisning av upphandling av HVB för unga 13 20 år där beroendeproblematik eller

Läs mer

Remiss - Utbildning för nyanlända elever - Mottagande och skolgång (Ds 2013:6)

Remiss - Utbildning för nyanlända elever - Mottagande och skolgång (Ds 2013:6) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-03-06 GSN-2013/93.619 1 (6) HANDLÄGGARE Ann-Britt Steen Hodin Tel. 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss - Utbildning för nyanlända

Läs mer

Fordonspolicy för Huddinge kommun

Fordonspolicy för Huddinge kommun KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-15 REV 2014-10-27 KFN-2014/310.119 1 (2) HANDLÄGGARE Wesslén, Mats 08-535 317 37 Mats.Wesslen@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Fordonspolicy för

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Kostpolicy för skola och förskola

Kostpolicy för skola och förskola Kostpolicy för skola och förskola Vision Alla matgäster, äldre som yngre, får nylagad, varm, god och säker mat i en lugn och trevlig miljö. I förskolan och i skolan ingår måltiden som en naturlig del och

Läs mer

KF 93 28 MAJ 2012. Nr 93. Motion av Ulrik Wärnsberg (S) om kostpolitiskt program KSN-2011-0503

KF 93 28 MAJ 2012. Nr 93. Motion av Ulrik Wärnsberg (S) om kostpolitiskt program KSN-2011-0503 KF 93 28 MAJ 2012 Nr 93. Motion av Ulrik Wärnsberg (S) om kostpolitiskt program KSN-2011-0503 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Läs mer

Bygg en cykelpendlingsväg svar på motion ställd av Yosef Sigal (S) (KF)

Bygg en cykelpendlingsväg svar på motion ställd av Yosef Sigal (S) (KF) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 april 2016 11 Paragraf Diarienummer KS-2015/1934.474 Bygg en cykelpendlingsväg svar på motion ställd av Yosef Sigal (S) (KF) Kommunstyrelsens

Läs mer

Klockan 18: , A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28. Yosef Sigal (S), Birgitta Ljung (MP), Millaray Rubilar (V)

Klockan 18: , A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28. Yosef Sigal (S), Birgitta Ljung (MP), Millaray Rubilar (V) SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 28 april 2016 KS-2015/2489 1 (9) Nämnd Offentligt sammanträde Miljöberedningen Nej Sammanträdesdag 28 april 2016 Tid och plats Beslutande Klockan 18:00-19.05, A-salen, kommunalhuset,

Läs mer

c" :;J~~ l Utdragsbestyrkande: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM 7 mars 2014 Demokrati- och mångfaldsberedning Nej

c :;J~~ l Utdragsbestyrkande: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM 7 mars 2014 Demokrati- och mångfaldsberedning Nej STYRELSEN SAMMANTRÄDESDATUM 7 mars 2014 DIARIENUMMER KS-2014/60 SIOA 1 (10) Nämnd Demokrati- och mångfaldsberedning Offentligt sammanträde Nej Sammanträdesdag 7 mars 2014 Tid och plats Klockan 13:15-14:25,

Läs mer

Yttrande över motion om ekologisk mat inom Luleå kommun

Yttrande över motion om ekologisk mat inom Luleå kommun Allmänna utskottet 2012 06 07 50 10 Socialnämnden 2012 06 20 104 13 Dnr 2011/571 008 Yttrande över motion om ekologisk mat inom Luleå kommun Bilaga: Tjänsteutlåtande Ärendebeskrivning Bertil Bartholdsson,

Läs mer

Strategi för internationellt arbete - remissvar

Strategi för internationellt arbete - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-07-21 SN-2015/1199.109 1 (4) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 378 05 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Strategi

Läs mer

Författningssamling i Borlänge kommun. Kostpolicy Beslutad av kommunfullmäktige Reviderad

Författningssamling i Borlänge kommun. Kostpolicy Beslutad av kommunfullmäktige Reviderad Författningssamling i Borlänge kommun Kostpolicy Beslutad av kommunfullmäktige 2012-09-18 Reviderad 2016-02-09 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Kostpolicy Dokumenttyp Policy Omfattar Kommunen Dokumentägare

Läs mer