Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S)"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1 april Paragraf Diarienummer KS-2011/ Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S) Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Ann-Marie Högbergs (S) motion med förslag om att göra Lövsta gård tillgänglig anses besvarad med hänvisning vad som sägs i kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 16 mars Sammanfattning Ann-Marie Högberg (S) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att Lövsta gård ska utvecklas till ett ställe där barnfamiljer och andra kan få se och delta i jordbruksverksamhet och djurhållning. I remissvaret daterat i februari 2012 anger samhällsbyggnadsnämnden att synpunkterna i stort ska kunna tillgodoses eftersom dessa stämmer väl med miljöoch samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag gällande Lövsta gård.motionen togs upp i kommunstyrelsen den 28 januari 2013, 10, men återremitterades för ytterligare beredning. Ett arrendeavtal tecknades i juni Avtalet reglerar att Lövsta gård ska drivas med en fårbesättning och tills vidare med hjälp av inackorderade hästar. Ridskoleverksamhet ska bedrivas på gården senast från och med augusti år 2017 och gården ska vara öppen för besök. Kommunstyrelsens förvaltning anser att motionens förslag till stora delar kan anses vara tillgodosedda i och med arrendeavtalet samt de åtgärder som har vidtagits. Förvaltningen anser dock att ytterligare dialog bör föras för möjligheten att göra Lövsta till en mötesplats och för allmänheten att ta del av verksamheten och gårdens djur. Avtalet reglerar inte någon skyldighet för arrendatorn att tillhandahålla praktikplatser och/eller feriearbete. Förvaltningen anser att en sådan diskussion också bör initieras för att utnyttja den fulla potentialen hos Lövsta gård. Överläggning I ärendet yttrar sig Ann-Marie Högberg (S), Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP). Härefter förklaras överläggningen avslutad.

2 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Suppleantyttrande Britt Björnele (V) anmäler suppleantyttrande. Beslutet delges Natur- och byggnadsnämnden

3 Huddinge kommun Kommunstyrelsen l SUPPLEANTYTTRANDE Ärende 7: Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann-Marie Högberg (S) Vi har varit mycket kritiska till hur ärendena runt arrendet och ridskaleverksamheten på Lövsta Gård har handlagts under årens lopp. Tidigare bedrevs en omfattande öppen verksamhet med ridning får bl.a. ett 30-tal funktionshindrade flickor på gården. Barnfamiljer var också välkomna att besöka gården. Efter byte av arrendator finns inte längre någon sådan öppen verksamhet. För närvarande är det tveksamt om gården är öppen får andra än dem som hyr stallplatser. Ridskaleverksamheten kommer säkerligen inte att starta än på flera år. Detta är djupt beklagligt framför allt får de barn och ungdomar som nu inte har möj ligheten att besöka gården och går miste om en meningsfylld fritid. Vi välkomnar att förvaltningen nu avser att inleda ytterligare dialog med arrendatorn får att skapa fårutsättningar får en mötesplats i Lövsta och öppna upp får allmänheten. Det är emellertid viktigt att man påskyndar den dialogen. Barn och ungdomar har saknat denna verksamhet länge nog.

4 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2011/ (4) HANDLÄGGARE Gunilla Wastesson Kommunstyrelsen Gör Lövsta gård tillgänglig svar på motion väckt av Ann-Marie Högberg (S) Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Ann-Marie Högbergs (S) motion med förslag om att göra Lövsta gård tillgänglig anses besvarad med hänvisning vad som sägs i kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 16 mars Sammanfattning Ann-Marie Högberg (S) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att Lövsta gård ska utvecklas till ett ställe där barnfamiljer och andra kan få se och delta i jordbruksverksamhet och djurhållning. I remissvaret daterat i februari 2012 anger samhällsbyggnadsnämnden att synpunkterna i stort ska kunna tillgodoses eftersom dessa stämmer väl med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag gällande Lövsta gård. Motionen togs upp i kommunstyrelsen den 28 januari 2013, 10, men återremitterades för ytterligare beredning. Ett arrendeavtal tecknades i juni Avtalet reglerar att Lövsta gård ska drivas med en fårbesättning och tills vidare med hjälp av inackorderade hästar. Ridskoleverksamhet ska bedrivas på gården senast från och med augusti år 2017 och gården ska vara öppen för besök. Kommunstyrelsens förvaltning anser att motionens förslag till stora delar kan anses vara tillgodosedda i och med arrendeavtalet samt de åtgärder som har vidtagits. Förvaltningen anser dock att ytterligare dialog bör föras för möjligheten att göra Lövsta till en mötesplats och för allmänheten att ta del av verksamheten och gårdens djur. Avtalet reglerar inte någon skyldighet för arrendatorn att tillhandahålla praktikplatser och/eller feriearbete. Förvaltningen anser att en sådan diskussion också bör initieras för att utnyttja den fulla potentialen hos Lövsta gård. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning KS kansli HUDDINGE BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

5 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2011/ Beskrivning av ärendet Ann-Marie Högberg (S) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att Lövsta gård ska utvecklas till en plats där barnfamiljer och andra kan få se och delta i jordbruksverksamhet samt djurhållning. I motionen framhålls levande jordbruk i ett storstadsområde som en möjlighet för invånarna att få en inblick i hur jordbruk och djurhållning bedrivs och därmed också i förlängningen en ökad kunskap och respekt för odling och miljö. Motionären menar även att det är viktigt att unga människor får möjlighet att ta del av den hästverksamhet som avses bedrivas på gården liksom att övriga verksamheter bör öppnas upp och att detta bör finnas med som villkor i kommande arrendeavtal. Motionären lyfter att gården skulle kunna vara en resurs för hela kommunen, men inte minst i Glömsta-Vistaberg där behovet av en stimulerande mötesplats finns. Samhällsbyggnadsnämnden har lämnat sina synpunkter på motionen i beslut den 23 februari Motionen togs upp i kommunstyrelsen den 28 januari 2013, 10, men återremitterades för ytterligare beredning. Samhällsbyggnadsnämndens synpunkter I remissvaret 2012 ställde sig samhällsbyggnadsnämnden positiv till motionen och menade att synpunkterna i stort kan tillgodoses. Vid tillfället då remissen besvarades genomförde miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen en utbyggnad av Lövsta gård och rekrytering av ny gårdsarrendator pågick, med samma inriktning som motionen anger. Avsikten med utbyggnaden var att möjliggöra hästhållning i kombination med en fårbesättning för långsiktigt bevarande av områdets natur- och kulturvärden. Förvaltningen lyfte i remissvaret fram att de i rekryteringsprocessen, som grundinformation i prospektet, angivit att kommunen förutsätter att intressenten har en öppen och positiv inställning till besök på gården, exempelvis förskolegrupper etc. och en förmåga att utveckla gården i samklang med omgivande tätort. I remissvaret angavs att utvärdering av inkomna ansökningar skulle ske med fokus på den blivande arrendatorns förmåga att inom 3-5 år utveckla gården till en ridskola enligt Svenska ridsportförbundets normer, men även att kunna öppna upp Lövsta gård som ett lokalt besöksmål. Förvaltningens synpunkter Kommunfullmäktige beslutade den 13 december 2010 att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att som inriktning för upplåtelse av arrende för Lövsta gård ha som förutsättning att en ridskola kommer bedrivas på arrendestället. 2 (4)

6 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2011/ (4) Samhällsbyggnadsnämnden träffade i juni 2012 ett arrendeavtal som reglerar att gården ska drivas med fårbesättning och tillsvidare med inackorderade hästar. Senast den 1 augusti 2017 ska en ridskoleverksamhet i enlighet med svenska ridsportförbundets normer vara i drift. Enligt avtalet ska gården vara öppen och möjlig för skol- och förskolegrupper, föreningar med flera att besöka i rimlig omfattning och med en normal hemfridszon markerad kring bostaden. Arrendet skulle enligt avtalet tillträdas den 1 juli Tillträdet försenades dock på grund av en tvist med den tidigare hyresgästen, vilket har orsakat kostnader och intäktsbortfall för den nya gårdsarrendatorn. Natur- och byggnadsnämnden tillstyrkte den 16 februari 2015 kommunens avtalsförslag gällande slutreglering av jordbruksarrendet. Tilläggsavtalet behandlas i ett separat ärende till kommunstyrelsen för godkännande. Enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har de åtgärder som vidtagits i huvudsak tillgodosett motionens syften. Driften av Lövsta gård är igång med fårbesättning och uthyrda stallplatser. Ridskoleverksamhet kommer att starta senast i augusti Arrendatorerna ska tåla allmänhetens tillgänglighet till friluftslivet i form av vandringsleder genom hagarna. Kommunen har byggt grindar och liknande och märkt upp de stigar som kan användas, och det är flera på gång. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen utreder även för närvarande ett medborgarförslag om en fornlämningsstig genom den aktuella arrendegårdens betesmarker. Kommunstyrelsens förvaltning anser att motionen kan anses vara uppfylld i stora delar, men att de delar som handlar om deltagandet i jordbruksverksamhet och djurhållning kan vara svåra att genomföra. Att kombinera djurhållning med besöksverksamhet bör dock vara möjligt så länge Jordbruksverkets föreskrifter (SJFS 2013:14) om särskilda hygienregler för att förebygga smittspridning mellan djur och människor följs. Förvaltningen anser att det är viktigt att ytterligare dialog förs för möjligheten att skapa en mötesplats i Lövsta och öppna upp för allmänheten genom att låta besökare ta del av verksamheten. Arrendeavtalet reglerar inte någon skyldighet för arrendatorn att tillhandahålla praktikplatser och/eller feriearbete för ungdomar i Huddinge kommun. Förvaltningen är dock av uppfattningen att en sådan diskussion också bör initieras för att utnyttja den fulla potentialen hos Lövsta gård.

7 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2011/ (4) Vesna Jovic Kommundirektör Gunilla Wastesson Planeringsdirektör Bilagor Bilaga 1. Motion om att göra Lövsta gård tillgänglig, väckt av Ann-Marie Högberg (S) Bilaga 2. Samhällsbyggnadsnämndens beslut Bilaga 3: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjut daterat den 30 januari 2012 Bilaga 4: Kommunstyrelsens beslut om återremittering, 28 januari 2013, 10 Beslutet delges Natur- och byggnadsnämnden

8 i,~ il Socialdemokraterna i Huddinge Motion o 3 :. ~-~---ri.,_,, --~'-Di-arlep-lan_be_teelcft._....J Kommunfullmäktige i Huddinge kommun Motion om att göra Lövsta gård tillgänglig En viktig poäng med att ha levande jordbruk mitt inne i ett storstadsområde är att invånarna ska kunna få en bild av hur jordbruk går till och kontakt med dess djur. Det ökar förståelsen för hur maten blir till och i förlängningen ökar det också respekten för odling och miljö. Erfarenhet av och kunskap om djur är också mycket utvecklande för barn och unga. På Lövsta gård kommer det att bedrivas hästverksamhet, som det är viktigt att unga människor får möjlighet att ta del av. Även den övriga verksamheten bör kunna öppnas upp. Gården ska förhoppningsvis snart få en ny arrendator. Det bör därför tas med i villkoren att detta är ett krav, som kommunens har. Detta skulle förstås vara en resurs för hela kommunen, men inte minst i Glömsta-Vistaberg finns det behov av en stimulerande samlingsplats för alla de barnfamiljer som flyttat dit. Vi föreslår därför att Lövsta gård utvecklas till ett ställe där barnfamiljer och andra kan få se och delta i jordbruksverksamhet och djurhållning. t:::;k-~4~ Ann-Marie Högberg '1 Socialdemokraterna

9 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragraf Sid Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 13 februari Samhällsbyggnadsnämnden 23 februari Diarienummer SBN NVA 2011/ Remiss: Gör Lövsta gård tillgänglig Motion ställd av Ann-Marie Högberg (S) Samhällsbyggnadsnämndens beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta tjänsteutlåtande daterat som svar på remissen. Arbetsutskottets förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta tjänsteutlåtande daterat som svar på remissen. Sammanfattning Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen genomför utbyggnad av Lövsta gård samt rekryterar ny gårdsarrendator. Ett nytt stall (24 boxplatser) samt ridhus (20x60m) är under uppförande. Syftet med utbyggnaden är bl.a. att tillskapa en bärkraftig brukningsenhet, som med hjälp av hästverksamhet (ridskola inom 3-5 år) och fårbesättning kan vidmakthålla omkringliggande natur- och kulturlandskap. Genom en motion ställd av Ann-Marie Högberg(S) föreslås att Lövsta gård utvecklas till ett ställe där barnfamiljer och andra kan få se och delta i jordbruksverksamhet och djurhållning. Motionären föreslår också att vissa villkor, såsom inriktning på ungdomar, öppen verksamhet, gårdens funktion som samlingsplats för barnfamiljer i Glömsta-Vistaberg, ska skrivas in som ett krav i ett kommande arrendeavtal. Förvaltningen konstaterar att motionen stämmer väl överens med det uppdrag som finns kring utbyggnaden av Lövsta gård. Val av arrendator kommer bl.a. att ske utifrån ovanstående inriktning för gården. Tjänsteutlåtande Beslutet delges Kommunstyrelsen Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

10 ~~ Huddinge kommun Kommunstyrelsen FÖRSLAG Ärende 10: Gör Lövsta gård tillgänglig -svar på motion väckt av Ann-Marie Högberg (S) Förslag till beslut Kommunstyrelsensförslag till kommunfullmäktige Ärendet återremitteras i syfte att uppdateras till aktuella förutsättningar Bakgrund Svaret anger att motionens syfte ska kunna uppfyllas i huvudsak. Motionen behandlades i samhällsbyggnadsnämnden , och det har förflutit nästan ett år sedan dess. Svaret grundas alltså på ett år gamla uppgifter i huvudsak. En ny arrendator är utsedd, men formerna för hur gården ska bli tillgänglig är inte beskrivna. Utöver en ridskola, som arrendeavtalet föreskriver ska komma till inom tre till fem år, är också en ridförening viktig för at1 gården och verksamheten ska vara öppen för fler än de som har sin häst i stallet. Här är det i dagsläget mycket oklart hur det kommer att bli. Kommunen måste fortsatt vara med och ta ansvar för att intentionerna i arrendeav1alet om öppenhet för Huddingeboma, inte minst när det gäller rid- och hästverksarnheten, där kommunen gjoti stora investeringar. Mot denna bakgrund vill vi att motionssvaret återremitteras för att förutsättningarna ska vara aktuella och åtgärderna för att motionens syften ska tillgodoses beskrivs mer konkret. För Socialdemokraterna // ) /. ~... ~#j!~,l /?,1~ l ~J~ Ann-Marie Hög erg / För tvliljöpartiet De Gröna ('!. ~ l.. / (Wltt <//~<,Ll < r. d Marica Lindblad För Yänstfe rtiet 12.~ ~ l6.1tt~rne ~

11 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SBN NVA 2011/ (3) HANDLÄGGARE Lars Heins Samhällsbyggnadsnämnden REMISS: Gör Lövsta gård tillgänglig motion ställd av Ann-Marie Högberg (S) Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta tjänsteutlåtandet som svar på remissen. Sammanfattning Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen genomför utbyggnad av Lövsta gård samt rekryterar ny gårdsarrendator. Ett nytt stall (24 boxplatser) samt ridhus (20x60m) är under uppförande. Syftet med utbyggnaden är bl.a. att tillskapa en bärkraftig brukningsenhet, som med hjälp av hästverksamhet (ridskola inom 3-5 år) och fårbesättning kan vidmakthålla omkringliggande natur- och kulturlandskap. Genom en motion ställd av Ann-Marie Högberg(S) föreslås att Lövsta gård utvecklas till ett ställe där barnfamiljer och andra kan få se och delta i jordbruksverksamhet och djurhållning. Motionären föreslår också att vissa villkor, såsom inriktning på ungdomar, öppen verksamhet, gårdens funktion som samlingsplats för barnfamiljer i Glömsta-Vistaberg, ska skrivas in som ett krav i ett kommande arrendeavtal. Förvaltningen konstaterar att motionen stämmer väl överens med det uppdrag som finns kring utbyggnaden av Lövsta gård. Val av arrendator kommer bl.a. att ske utifrån ovanstående inriktning för gården. Bakgrund Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen genomför f.n. utbyggnad av Lövsta gård (Glömsta 2:56) genom nybygge av stall (24 boxplatser) samt ridhus (20 x60 m) med tillhörande föreningslokal. Syftet med utbyggnaden är dels att tillgodose krav från Länsstyrelsens djurskyddsenhet (det gamla stallet blev utdömt med djurförbud), och dels att förstärka Lövsta gård som brukningsenhet (gårdsarrende) för kommunens jordbruksmark (ffa betesmark) i Glömsta Vistaberg m.fl. områden, delvis inom Naturreservat. POSTADRESS Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Naturvårdsavdelningen BESÖKSADRESS Sjödalsvägen 29 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB Huddinge

12 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SBN NVA 2011/ (3) Avsikten är att hästhållning skall kombineras med en fårbesättning, så att områdets natur- och kulturvärden långsiktigt kan bevaras. Vidare ger utbyggnaden Huddinge kommun möjligheten att flytta nuvarande Enlidenstallets hästar till nya Lövsta gård, vilket frigör Enlidens tomt för ett planerat skolbygge. Motionären föreslår att Lövsta gård utvecklas till ett ställe där barnfamiljer och andra kan få se och delta i jordbruksverksamhet och djurhållning Hästverksamheten på Lövsta gård skall ha en särskild inriktning på unga människor och gården ska även i övrigt öppnas upp för besökare som får möjlighet att få en bild av hur jordbruk och djurhållning går till. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens synpunkter Förvaltningen rekryterar f.n. ny gårdsarrendator till Lövsta gård, med sista ansökningsdag Arrendet skall tillträdas i augusti Ett prospekt har tagits fram som en grundinformation om gården till alla intressenter. Vissa förutsättningar är där tydligt beskrivna, som att kommunen förutsätter att intressenten har en öppen och positiv inställning till besök på gården, exempelvis förskolegrupper etc. och en förmåga att utveckla gården i samklang med omgivande tätort. Under februari 2012 kommer inkomna ansökningar att utvärderas med särskilt fokus på en blivande arrendators förmåga att inom 3-5 år utveckla gården till ridskola enl. Svenska Ridsportsförbundets normer, men även att öppna upp Lövsta gård som ett lokalt besöksmål. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att se positivt på ev. kompletterande, utåtriktade verksamheter på gården Efter förhandling med den arrendator som kommunen slutligen väljer, finns möjlighet att skriva in villkor i arrendekontraktet som styr verksamheten i ovanstående riktning. Med hänvisning till ovanstående bedöms motionärens synpunkter i stort kunna tillgodoses, då dessa stämmer väl med förvaltningens uppdrag gällande Lövsta gård.

13 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SBN NVA 2011/ (3) Helén Mårtenson Förvaltningschef Lars Heins Naturvårdschef Bilaga Motion om att göra Lövsta gård tillgänglig, Socialdemokraterna i Huddinge, Delges Kommunstyrelsen

14 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 17 (40) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari Paragraf Diarienummer KS-2011/ Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S) Kommunstyrelsens beslut Ärendet återremitteras till kommunstyrelsens förvaltning för uppdatering till aktuella förutsättningar och ytterligare information. Sammanfattning Ann-Marie Högberg (S) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att Lövsta gård ska utvecklas till ett ställe där barnfamiljer och andra kan få se och delta i jordbruksverksamhet och djurhållning. Motionen har skickats på remiss till samhällsbyggnadsnämnden, som svarar att motionärenens synpunkter i stort ska kunna tillgodoses, eftersom dessa stämmer väl med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag gällande Lövsta gård. Kommunstyrelsens förvaltning anser att med de åtgärder som vidtagits borde motionens syfte kunna uppfyllas. Överläggning Ann-Marie Högberg (S), Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V) yrkar återremiss av ärendet i enlighet med protokollsbilaga KS 10:1. Tomas Hansson (KD) yrkar bifall till föreliggande förslag. I övrigt yttrar sig Daniel Dronjak Nordqvist (M), Vesna Jovic, kommundirektör samt Kerstin Z Johansson, kanslichef, i ärendet. Härefter förklaras överläggningen avslutad. Propositioner Ordföranden ställer proposition om ärendet ska avgöras idag mot återrmiss av ärendet och finner att kommunstyrelsen beslutat att återremittera ärendet för uppdatering till aktuella förutsättningar och ytterligare information. Beslutet delges Samhällsbyggnadsnämnden Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S)

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 11 Paragraf Diarienummer KS-2014/1274.384 Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset.

Sessionssalen i kommunalhuset. SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 13 april 2015 KS-2015/30 1 (45) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 13 april 2015 Tid Klockan 17:00 22:45 Plats Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Utses

Läs mer

Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente

Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente 2015-03-27 KS-2015/124.111 1 (6) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen DIARIENR 2014-02-26 SBN 2014-237 1 (5) HANDLÄGGARE Åke Andersson 08-535 364 06 Ake.andersson@huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra

Läs mer

Inför en vegetarisk dag i veckan i samtliga skolor och äldreboenden - svar på medborgarförslag av Madeleine Sabato

Inför en vegetarisk dag i veckan i samtliga skolor och äldreboenden - svar på medborgarförslag av Madeleine Sabato KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 mars 2014 8 Paragraf Diarienummer KS-2013/1027.119 Inför en vegetarisk dag i veckan i samtliga skolor och äldreboenden - svar på medborgarförslag

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

Redovisning av uppdrag i kommunfullmäktige per den 31 oktober 2014

Redovisning av uppdrag i kommunfullmäktige per den 31 oktober 2014 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 26 Paragraf Diarienummer KS-2014/1061.909 Redovisning av uppdrag i kommunfullmäktige per den 31 oktober 2014 Kommunstyrelsens

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-02 KS-2014/1532.109 1 (13) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Prövning av om den verksamhet som kommunens heloch delägda bolag bedrivit under föregående

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Utlåtande 2013:43 RIV (Dnr 321-1061/2012) Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-13 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-13 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(20) Tid och plats 2015-05-13 - Kommunhuset klockan 13.30-17.00. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - ledamot Tommy Brorsson

Läs mer

Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion väckt av Marie Fors (S) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-03-10 SN-2015/378.271 1 (3) HANDLÄGGARE Anna-Karin Sandén 08-535 377 04 Anna-Karin.Sanden@huddinge.se Socialnämnden Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion

Läs mer

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Andrea Franzén Wallberg och Lotta Göthe Miljöbyrån Ecoplan AB På uppdrag av Power Väst, i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:238

Regeringens proposition 2009/10:238 Regeringens proposition 2009/10:238 Framtidens friluftsliv Prop. 2009/10:238 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Visby den 8 juli 2010 Fredrik Reinfeldt Andreas Carlgren (Miljödepartementet)

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30 Plats Forumsalen i Tranemo Tid 13:30-17:30 Närvarande Beslutande Icke tjänstgörande ersättare Crister Persson (C), ordförande Claes Redberg (S) Jonas Blank (V) Rose Torkelsson (S) Madde Lind (S) Göran

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Revisionsrapport Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Halmstads kommun Juni 2010 Bo Thörn, certifierad kommunal revisor Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Sammanfattning

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Kalmar kommun 2010-09-28 Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga... 3

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Connect Falköping. Projektbeskrivning. Version: B Datum: 130107

Connect Falköping. Projektbeskrivning. Version: B Datum: 130107 Connect Falköping Projektbeskrivning Version: B Datum: 130107 2 Innehållsförteckning projektbeskrivning 1. Bakgrund och behovsinventering 2. Nyttomål 3. Projektmål 4. Omfattning och avgränsning 5. Organisation,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (1) KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-02-20 VÄLKOMMEN Kommunfullmäktige i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-02-20, kl 18:30 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer

Ingå partnerskap för att säkra framtiden för Uppsalas 4H-gårdar!

Ingå partnerskap för att säkra framtiden för Uppsalas 4H-gårdar! Uppsala 2014-04-16 Motion till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige i Uppsala Ingå partnerskap för att säkra framtiden för Uppsalas 4H-gårdar! Uppsalas 4H-gårdar uppskattas av Uppsalaborna och gör Uppsala

Läs mer