Laga mat från grunden i våra skolor - svar på motion väckt av Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Laga mat från grunden i våra skolor - svar på motion väckt av Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP)"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 23 september Paragraf Diarienummer KS-2013/ Laga mat från grunden i våra skolor - svar på motion väckt av Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Med hänvisning till vad som sägs i kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 2 september 2013 anses motionen besvarad. Sammanfattning Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde den 4 mars 2013 en motion med förslag om att kommunens skolor ska laga mat från grunden.motionärerna föreslår att en stegvis övergång från hel- och halvfabrikat, till att laga mat från grunden, görs i kommunens skolkök samt att personalen i köken utbildas i att laga mat från grunden. Istället för att köpa externa utbildningskonsulter till dessa utbildningar föreslås att man använder sig av den kompetens vi har i kommunen.motionen har skickats på remiss till gymnasienämnden och grundskolenämnden.av nämndernas remissvar framgår att huvuddelen av kommunens skolor har egna produktionskök, vilket underlättar möjligheterna att laga mat från grunden och att personalen även utbildas i att laga mat från grunden. Att det lagas olika mycket mat från grunden i produktionsköken, kan bero på olika saker. Exempelvis kan nödvändig utrustning saknas, köket kan ha låg personaltäthet och personalen kan behöva mer utbildning och handledning.gymnasienämnden och grundskolenämnden, liksom kommunstyrelsens förvaltning anser det vara en god idé att i större utsträckning använda den kompetens som finns i kommunen för att utbilda personal i att laga mat från grunden.mot bakgrund av ovanstående anses motionen besvarad. Överläggning Britt Björneke (V), Marica Lindblad (MP) och Emil Högberg (S) yrkar bifall till förslagen i motionen i enlighet med protokollsbilaga KS 19:1. I övrigt yttrar sig Christian Ottosson (C), Christina Eklund (M) och Malin Danielsson (FP). Härefter förklaras överläggningen avslutad. Propositioner Ordföranden ställer proposition om bifall till föreliggande förslag mot bifall till Britt Björnekes (V), Marica Lindblads (MP) och Emil Högbergs (S) yrkande om bifall till förslagen i motionen i enlighet med KS 19.1 och finner härvid att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med föreliggande förslag. Reservationer Britt Björneke (V), Marica Lindblad (MP) och Emil Högberg (S) reserverar sig till förmån för eget förslag.

2 ~ HUDDINGE KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Protokollsanteckningar Christian Ottosson (C) anmäler protokollsanteckning. Beslutet delges Remissinstanserna

3 IU f'!cj :/ Huddinge kommun Kommunstyre 1 sen Ärende 19: Laga mat från grunden i våra skolor - svar på motion väckt av Britt Bjömcke (V) och Marica Lindblad (Mp) Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag liii komlllunfiillmäkl ige Motionen bifalls Bakgrund Det är glädjande att alla skolkök uppmanas att i möj ligaste mån laga maten från grunden. Det är också positivt att skol nämnderna anser det positivt att öka kunskapsspridningen inom den egna organisationen. Av nämndernas remi ssvar som hänvisas till i konullunstyrelsens tjänsteutlåtande framgår emellertid att det fortfarande saknas produktionskök i alla kommunens skolor. Inte heller lagas all mat från grunden i de skolor som har produktionskök. Vidare ligger ansvaret för att höj a kompetensen hos personalen och laga mer mat från grunden på de enskilda restaurangcheferna. Det är kostenheten som erbjuder utbildningar i att laga mat från grunden men det är skolrestaurangcheferna som väljer vilka utbildningar personalen ska gå. Sammantaget framgår det därför att det fortfarande finns mycket att göra för att uppnå målet att all mat i våra skolor ska lagas från grunden. Motionen ska därför bifallas. Ett hj älpmedel och ett sätt att involvera all personal, barn och föräldrar i att höja kvaliteten och minska klimatpåverkan på skolmaten är att Huddinge kommun väljer att delta i det länsstyrelseprojekt som startar under hösten. Då kan stä fås för handledning och utbildning. Jfcwlc«'tv~ ~vnt&j Marica Lindblad \ffi i'i~~7 Britt Björne För Vänsterparti et För Miljöpart iet de Gröna För Socialdemokraterna

4 Kommunstyrelsen 23 sep <i(B Ett I\cUthart ud ffi CENTERPARTIET Protokollsanteckning Ärende: motion om att laga mat från grunden i våra skolor Motionen föreslår en stegvis övergång till att laga mat helt från grunden, vilket är en ambition som Centerpartiet delar. Samtidigt föreslås utbildning av skolpersonalen. Lokalt lagad mat är viktigt för elevernas hälsa och det påverkar i sin tur skolresultaten. Ett flertal skolor saknar idag tillagningskök. Det är viktigt att arbetet fortsätter i den riktning som tjänstemannautlåtandet beskriver och förutom tillagningskök är då utbildning en nyckelfaktor för att nå målet om lokalt lagad mat för alla elever. Samtidigt behövs ett helhetsperspektiv på kostfrågorna i hela kommunen. Slutligen finns det ingen motsättning mellan, på det sätt som skriva i andra att-satsen, att å ena sidan göra interna utbildningar och att å andra sidan köpa utbildningsinsatser.

5 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (5) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng Kommunstyrelsen Laga mat från grunden i våra skolor svar på motion väckt av Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP) Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Med hänvisning till vad som sägs i kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 2 september 2013 anses motionen besvarad. Sammanfattning Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde den 4 mars 2013 en motion med förslag om att kommunens skolor ska laga mat från grunden. Motionärerna föreslår att en stegvis övergång från hel- och halvfabrikat, till att laga mat från grunden, görs i kommunens skolkök samt att personalen i köken utbildas i att laga mat från grunden. Istället för att köpa externa utbildningskonsulter till dessa utbildningar föreslås att man använder sig av den kompetens vi har i kommunen. Motionen har skickats på remiss till gymnasienämnden och grundskolenämnden. Av nämndernas remissvar framgår att huvuddelen av kommunens skolor har egna produktionskök, vilket underlättar möjligheterna att laga mat från grunden och att personalen även utbildas i att laga mat från grunden. Att det lagas olika mycket mat från grunden i produktionsköken, kan bero på olika saker. Exempelvis kan nödvändig utrustning saknas, köket kan ha låg personaltäthet och personalen kan behöva mer utbildning och handledning. Gymnasienämnden och grundskolenämnden, liksom kommunstyrelsens förvaltning anser det vara en god idé att i större utsträckning använda den kompetens som finns i kommunen för att utbilda personal i att laga mat från grunden. Mot bakgrund av ovanstående anses motionen besvarad. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB HUDDINGE

6 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (5) Beskrivning av ärendet Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde den 4 mars 2013 en motion med förslag om att kommunens skolor ska laga mat från grunden (bilaga 1). Motionärerna framhåller att skolan bidrar till att lägga grunden för barns matvanor och att vi därför bör lära ut vad som är bra mat ur hälso- och miljösynpunkt genom att servera sådan mat på våra skolor. Om maten lagas från grunden i skolköket förbättras förutsättningarna för att den blir god, näringsrik, spännande och aptitlig. Det innebär också en kvalitetsgaranti genom att man har koll på vad maten innehåller. Motionärerna menar att målet borde vara att alla skolor serverade färskt nybakat bröd varje dag och en råkostbuffé som är mättande och innehåller annat än vattengrönsaker och vitkål. Vissa skolkök, som idag bara används för uppvärmning, står rustade för att klara matlagning på plats. Andra kök kan behöva rustas upp och renoveras för att kunna användas till matlagning. Övergången måste naturligtvis göras stegvis. För att personalen i köken ska klara övergången från hel- och halvfabrikat behöver de fortbildning och uppmuntran. Motionärerna tror även att många anställda i köken tycker det är roligare och mer utvecklande att laga mat från grunden, vilket i förlängningen gör att personalen trivs bättre på sitt jobb. Motionärerna framhåller att den kompetens vi redan har i kommunen bör användas till utbildningarna, istället för att upphandla utbildningstjänster från externa aktörer. Det torde innebära en minskad kostnad som istället kan läggas på ökat antal utbildningar. Med anledning av ovanstående föreslår motionärerna: - Att en stegvis övergång från hel- och halvfabrikat, till att laga mat från grunden görs i kommunens skolkök. - Att personalen i köken utbildas i att laga mat från grunden och till dessa utbildningar använda den kompetens vi har i kommunen istället för att köpa externa utbildningskonsulter. Motionen har skickats på remiss till gymnasienämnden och grundskolenämnden.

7 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (5) Remissvar Gymnasienämnden och grundskolenämnden Gymnasienämnden och grundskolenämnden redovisar i sina remissvar likalydande synpunkter (bilaga 2 och 3). Gymnasienämnden och grundskolenämnden anger att de flesta av kommunens grund- och gymnasieskolor har egna produktionskök, vilket underlättar möjligheterna att laga mat från grunden. Att det lagas olika mycket mat från grunden i produktionsköken beror på olika saker. Exempelvis kan nödvändig utrustning saknas, köket kan ha låg personaltäthet och personalen kan behöva mer utbildning och handledning. Nämnderna framhåller att kostenheten kontinuerligt erbjuder utbildningar i att laga mat från grunden och skolrestaurangcheferna väljer vilka utbildningar personalen ska gå. Vidare framhåller nämnderna att laga mat från grunden i skolköken har många mervärden. Det ger ekonomiskt utrymme för att öka procentandelen ekologiska livsmedel, ger spelrum för kockarnas kreativitet, maträtterna innehåller mindre antal tillsatsämnen och man vet exakt vilka råvaror man tillsätter med tanke på livsmedelallergier. Nämnderna anser det positivt att öka inslagen av kunskapsspridning inom den egna organisationen. Beskrivning av skolköken och arbete för att höja kompetensen hos personalen Såväl gymnasienämnden som grundskolenämnden ger en beskrivning av skolköken och arbetet för att höja kompetensen hos personalen. I Huddinge finns 4 kommunala gymnasieskolor och 26 kommunala grundskolor. På 3 av gymnasieskolorna och på 19 av grundskolorna finns produktionskök, vilket underlättar möjligheterna att laga mat från grunden. Sågbäcksgymnasiet och Huddingegymnasiet har gemensamt tillagningskök och matsal. Barn- och utbildningsförvaltningen samarbetar med Huge Fastigheter AB utifrån de prioriteringar som gäller för ombyggnationer och standardförbättringar i skolfastigheterna. Kostenheten på barn- och utbildningsförvaltningen erbjuder färdiga menyer med tillhörande förslag på råvaror och recept. Varje dag finns två förslag för att tillaga samma rätt. Antingen kan man välja att laga rätten från grunden eller med hjälp av halvfabrikat. Skolrestaurangchefen väljer, utifrån respektive köks förutsättningar, vilket alternativ som ska tillagas och serveras.

8 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (5) Ansvaret för att höja kompetensen hos personalen och laga mer mat från grunden ligger i dagsläget hos skolrestaurangcheferna. Kostenheten har de senaste fem åren arbetat med konceptet Hållbar utveckling mot skolrestaurangcheferna. I konceptet ingår att laga mat från grunden, öka andelen ekologiska livsmedel, minska matsvinnet, dra ner på servering av kött och erbjuda mer vegetariska rätter samt säsongsanpassa inköpen av frukt och grönt. Kostenheten har även under de senaste åren fört dialog på de månatliga nätverksträffarna med skolrestaurangscheferna om att laga mat från grunden. Utbildningar har erbjudits kontinuerligt och skolrestaurangcheferna väljer vilka utbildningar personalen ska gå. Förvaltningens synpunkter Kommunstyrelsens förvaltning vill framhålla att maten på kommunens skolor är viktig för att eleverna ska kunna må bra och prestera goda resultat i skolan. På skolorna satsas därför på att utveckla goda och näringsriktiga rätter som eleverna gillar. I Huddinge erbjuds skolrestaurangerna näringsberäknade menyer enligt Livsmedelsverkets riktlinjer. Höga krav ställs även på matleverantörerna för att undvika onödiga tillsatser i maten. Alla skolrestauranger i Huddinge kommun är KRAV-certifierade. Det innebär att köken endast köper in KRAV-märkta alternativ av vissa bestämda livsmedel. Skolrestaurangerna arbetar även med säsongsanpassade grönsaker och frukter. Alla skolkök uppmanas att i möjligaste mån laga maten från grunden, det är både mer nyttigt och mer kostnadseffektivt. Av nämndernas remissvar framgår att huvuddelen av kommunens skolor har egna produktionskök, vilket underlättar möjligheterna att laga mat från grunden och att personalen även utbildas i att laga mat från grunden. Att det lagas olika mycket mat från grunden i produktionsköken, kan bero på olika saker. Exempelvis kan nödvändig utrustning saknas, köket kan ha låg personaltäthet och personalen kan behöva mer utbildning och handledning. Gymnasienämnden och grundskolenämnden, liksom kommunstyrelsens förvaltning anser det vara en god idé att använda den kompetens som finns i kommunen för att utbilda personal i att laga mat från grunden. Exempelvis finns det på Annestaskolan i Huddinge stora kunskaper om att laga mat från grunden som bör tas tillvara och kommuniceras vidare inom organisationen.

9 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (5) Vesna Jovic Kommundirektör Toralf Nilsson Administrativ direktör Viktoria Thonäng Utredare Bilagor Bilaga 1: Laga mat från grunden i våra skolor - motion väckt av Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP) Bilaga 2: Remissvar från gymnasienämnden Bilaga 3: Remissvar från grundskolenämnden Beslutet delges Remissinstanserna

10 HUDDINGE KOMMUN Kommunstyrelsen ~ M. fi"'oi,;;;c;'icn;;--, _2_01_3 1i-0 3 ;;;;;;-;;:;c 0:c:;:- 4::--,--J ~ V t i"i'pi,nbet,ckn, Huddinge kommun Kommunfullmäktige MOTION Laga mat från grunden i våra skolor Skolan bidrar till att lägga grunden för barns matvanor. Därför bör vi passa på att lära ut vad som är bra mat ur hälso- och miljösynpunkt genom att serverajust sådan i våra skolor. Industriellt framställd mat är inte ett fö redöme. Hel- och halvfabrikat är dessutom ofta smaklös mat. Om maten istället lagas från grunden i skolköket förbättras förutsättningarna för att den blir god, näringsriktig, spännande och aptitlig. Det innebär också en kvalitetsgaranti som gör att man har koll på vad maten innehåller. Det är en fördom att barn inte uppskattar smakrik mat. Det kan man lära av de skolor där sådan serveras. Där får barnen uppleva smakrika grytor, mat från hela världen och svensk husmanskost. Målet borde vara att alla skolor serverade fårskt nybakat bröd varje dag och en råkostbuffe som är mättande och innehåller annat än vattengrönsaker och vitkål. Alla skolor i Huddinge borde ges förutsättningar för detta. Vissa skolkök - som i dag bara används för uppvärmning - står rustade för att klara matlagning på plats. Andra kök kan behöva rustas upp och renoveras för att kunna användas till matlagning. Övergången måste naturligtvis göras stegvis. Att till exempel bölja med att laga fårsbiffar från grunden skulle vara ett första steg och något som det är lätt och roligt att starta med. Nästa steg kan bli att utvidga råkostbuffen. Vi kommer aldrig att få barnen att uppskatta nyttiga baljväxter, rotfrukter och udda grönsaker om vi inte serverar det. För att personalen i köken ska klara övergången från hel- och halvfabrikat behöver de fortb ildning och uppmuntran. Att laga från grunden tycker säkel1 många anställda i köken är roligare och mer utvecklande och i förlängningen gör det att personalen trivs bättre på sitt jobb. Med utbildad personal i skolbespisningarna skapas dessutom ännu bättre förutsättningar fö r att barnen i skolan ska få bra mat, som kan lagas på plats. Till utbildningarna bör den kompetens vi redan har i kommunen användas. Vi har personer med kunskaper, intresse och engagemang just för att laga mat från grunden. Låt oss utnyttja dem istället för att upphandla utbildningstjänster från externa aktörer. Det torde innebära en minskad kostnad som istället kan läggas på ökat antal utbildningar. Vänsterpartiet och Miljöpartiet föreslår därför Att en stegvis övergång från hel- och halvfabrikat, till att laga mat från grunden görs i kommunens skolkök. Att personalen i köken utbildas i att laga mat från grunden och att till dessa utbildningar använda den kompetens vi har i kommunen istället för att köpa externa utbildningskonsulter. ~"" "";"... >L_... För Miljöpartiet de Gröna )fcw~( ', ~~ l-tt~ ~cc / Britt Bjön e Marica Lindblad

11 GYMNASIENÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Gymnasienämnden 12 juni Paragraf Diarienummer GN-2013/ Remiss - Laga mat från grunden i våra skolor - motion väckt av Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP) Gymnasienämndens beslut Gymnasienämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande till kommunstyrelsen. Sammanfattning Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP) har väckt en motion om att skolorna ska laga mer mat från grunden. Motionärerna har följande förslag för hur skolorna ska göra för att nå målet. En stegvis övergång från hel- och halvfabrikat till att laga mat från grunden görs i kommunens kök Personalen i köken utbildas i att laga mat från grunden och att förvaltningen använder sig av den kompetens vi har i kommunen i stället för att köpa externa utbildningskonsulter. Alla gymnasier i Huddinge har i dag egna produktionskök, vilket underlättar möjligheterna att laga mat från grunden. Kostenheten erbjuder utbildningar kontinuerligt och skolrestaurangcheferna väljer vilka utbildningar personalen ska gå. Förvaltningen instämmer med motionärernas förslag att öka inslagen av kunskapsspridning inom den egna organisationen. Överläggning I ärendet yttrar sig Christina Eklund (M), Jolanta Szutkewicz (DP), Bengt- Gunnar Carlsson (MP), Michael Hagström (S), Erica Stensson (V) och Annika Lundström (M). Yrkanden Christina Eklund (M): Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. Bengt-Gunnar Carlsson (MP) : Nämnden beslutar att tillstyrka motionen. Propositioner Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutar i enlighet med Christina Eklunds yrkande. Reservationer Bengt-Gunnar Carlsson (MP) reserverar sig mot nämndens beslut till förmån för eget yrkande.

12 GYMNASIENÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Paragraf Gymnasienämnden 12 juni forts. Diarienummer GN-2013/ Protokollsanteckningar Jolanta Szutkewicz (DP) lämnar till protokollet bifogade protokollsanteckning, Bilaga GN 7:1 Suppleantyttrande Erica Stensson (V) lämnar ett skriftligt suppleantyttrande med hänvisning till reservation från Miljöpartiet De Gröna, Bilaga GN 7:2. Bilaga Protokollsanteckning från Drevikenpartiet. Skriftligt suppleantyttrande från Vänsterpartiet. Beslutet delges Kommunstyrelsens förvaltning Akten

13 GfU g-,:(') Protokollsanteckning gymnasienämnden den 12 juni 2013 Ärende nummer 8: "Remiss - Laga mat från grunden i våra skolor - motion väckt av Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP) Drevvikenpartiet tycker att förslaget om att laga mat fr~n grunden i v~ra gymnasieskolor är bra och det är det kommunen redan jobbar för. Det arbetet ska vi naturligtvis fortsätta att utveckla. Vi anser dessutom att kommunen vid nyanställningar endast ska anställa utbildade kockar eller personal med motsvarande kunskaper för att försäkra sig om hög och likvärdig kvalite i alla skolkök.

14 Huddinge kommun Gymnasienämnden SUPPLEANTYTTRANDE Ärende 8 Remiss - Laga mat från grunden i våra skolor - Motion väckt av Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP) Vänsterpartiet anser att nämnden borde ha biträdit motionen. Det saknades information i tjänsteutlåtandet gällande hur situationen i köken idag faktiskt ser ut. Hur stor del av maten väljer skolrestaurangcheferna att laga från grunden och hur ofta används halv- eller helfabrikat, det var en fråga som förblev obesvarad. I tjänsteutlåtandet framhävs att skolrestaurangcheferna kan välja att använda kostenhetens fårdigkomponerade menyer. Där kan de välja om de vill ha recept för att laga mat från grunden eller för att använda. halvfabrikat. Allt utifrån respektive köks förutsättningar. Här vill Vänsterpartiet förtydliga att kärnan i motionen är just att ge alla köken förutsättningar att välja att laga mat från grunden. Förvaltningens hänvisning till kökens olika förutsättningar visar således på behovet aven satsning för att möjliggöra att laga mat från grunden. Förvaltningen lyfter även fram begränsningar i de olika köken vad gäller utrystning, kompetens och personaltäthet. Med detta taget i beaktning förstår inte vi i Vänsterpartiet hur man kan anse att "detta redan görs" och anse att skolrestaurangcheferna har tillräckliga förutsättningar för att göra valet att laga mat från grunden. Erica Stensson (V)

15 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GN-2013/ (3) HANDLÄGGARE Kurki, Margareta Gymnasienämnden Remiss Laga mat från grunden i våra skolor motion väckt av Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP) Förslag till beslut Gymnasienämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande till kommunstyrelsen. Sammanfattning Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP) har väckt en motion om att skolorna ska laga mer mat från grunden. Motionärerna har följande förslag för hur skolorna ska göra för att nå målet. En stegvis övergång från hel- och halvfabrikat till att laga mat från grunden görs i kommunens kök Personalen i köken utbildas i att laga mat från grunden och att förvaltningen använder sig av den kompetens vi har i kommunen i stället för att köpa externa utbildningskonsulter Alla gymnasier i Huddinge har i dag egna produktionskök, vilket underlättar möjligheterna att laga mat från grunden. Kostenheten erbjuder utbildningar kontinuerligt och skolrestaurangcheferna väljer vilka utbildningar personalen ska gå. Förvaltningen instämmer med motionärernas förslag att öka inslagen av kunskapsspridning inom den egna organisationen. Beskrivning av ärendet Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP) har väckt en motion om att skolorna ska laga mer mat från grunden. Motionärerna har följande förslag för hur skolorna ska göra för att nå målet. En stegvis övergång från hel- och halvfabrikat till att laga mat från grunden görs i kommunens kök Personalen i köken utbildas i att laga mat från grunden och att förvaltningen använder sig av den kompetens vi har i kommunen i stället för att köpa externa utbildningskonsulter Beskrivning av köken I Huddinge finns fyra kommunala gymnasieskolor. På tre av dem finns POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

16 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GN-2013/ (3) produktionskök där maten tillagas nära gästen vilket underlättar möjligheterna att laga mat från grunden. Att det lagas olika mycket mat från grunden i produktionsköken beror på olika saker. Ett kök kan begränsas i sin matlagning på grund av sin utrustning. Ett annat kök kan begränsas på grund av lägre personaltäthet. Något kök har personal som behöver fortsatt utbildning och handledning. Förvaltningen samarbetar med HUGE utifrån de prioriteringar som gäller för ombyggnationer och standardförbättringar i skolfastigheterna. Kostenheten erbjuder färdiga menyer med tillhörande förslag på råvaror och recept. Varje dag finns två förslag för att tillaga samma rätt. Antingen kan man välja att laga rätten från grunden eller att ta ett halvfabrikat. Skolrestaurangchefen väljer vilket alternativ som just hans/hennes skola ska tillaga och servera utifrån respektive köks förutsättningar. Ansvaret för att höja kompetensen hos personalen och laga mer mat från grunden ligger i dagsläget hos skolrestaurangcheferna. Kostenheten har de senaste fem åren arbetat med konceptet Hållbar utveckling mot kökscheferna. Där ingår att laga mat från grunden, öka andelen ekologiska livsmedel, minska matsvinnet, minska köttet och öka vegetariska rätter och säsongsanpassa inköpen av frukt och grönt. Att laga mat från grunden i skolköken har många mervärden. Det ger ekonomiskt utrymme för att öka procenten ekologiska livsmedel, ger spelrum för kockarnas kreativitet, maträtterna innehåller mindre antal tillsatsämnen och vi vet exakt vilka råvaror vi tillsätter med tanke på livsmedelsallergierna. Kostenheten har de senaste åren fört dialog på de månatliga nätverksträffarna med kökscheferna om att laga mat från grunden. Utbildningar har erbjudits kontinuerligt. Skolrestaurangcheferna väljer vilka utbildningar personalen ska gå. Förvaltningen instämmer med motionärernas förslag att öka inslagen av kunskapsspridning inom den egna organisationen. Förvaltningens synpunkter Gymnasieskolorna i Huddinge har idag egna produktionskök, vilket underlättar möjligheterna att laga mat från grunden. Kostenheten erbjuder utbildningar kontinuerligt och skolrestaurangcheferna väljer vilka utbildningar personalen ska gå.

17 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GN-2013/ (3) Förvaltningen instämmer med motionärernas förslag att öka inslagen av kunskapsspridning inom den egna organisationen. Jukka Kuusisto Utbildningschef P Joakim Graffner Gymnasiechef Beslutet delges Kommunstyrelsens förvaltning Akten

18 GRUNDSKOLENÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Grundskolenämnden 13 juni Paragraf Diarienummer GSN-2013/ Remiss - Laga mat från grunden i våra skolor - motion väckt av Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP) Grundskolenämndens beslut Grundskolenämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande till kommunstyrelsen. Sammanfattning Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP) har väckt en motion om att grundskolorna ska laga mer mat från grunden. Motionärerna har följande förslag för hur grundskolorna ska göra för att nå målet. En stegvis övergång från hel- och halvfabrikat till att laga mat från grunden görs i kommunens kök Personalen i köken utbildas i att laga mat från grunden och att förvaltningen använder sig av den kompetens vi har i kommunen i stället för att köpa externa utbildningskonsulter De flesta grundskolor i Huddinge har i dag egna produktionskök, vilket underlättar möjligheterna att laga mat från grunden. Kostenheten erbjuder utbildningar kontinuerligt och skolrestaurangcheferna väljer vilka utbildningar personalen ska gå. Förvaltningen instämmer med motionärernas förslag att öka inslagen av kunskapsspridning inom den egna organisationen. Överläggning I ärendet yttrar sig Malin Danielsson (FP), Dag Olausson (V) och Birgitta Ljung (MP). Yrkanden Malin Danielsson (FP): Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. Dag Olausson (V) och Birgitta Ljung (MP): Nämnden beslutar att tillstyrka motionen. Propositioner Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutar i enlighet med Malin Danielssons yrkande.

19 GRUNDSKOLENÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Paragraf Grundskolenämnden 13 juni forts. Diarienummer GSN-2013/ Reservationer Dag Olausson (V) och Birgitta Ljung (MP) reserverar sig mot nämndens beslut till förmån för eget yrkande Beslutet delges Kommunstyrelsen Akten

20 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2013/ (3) HANDLÄGGARE Kurki, Margareta Grundskolenämnden Remiss Laga mat från grunden i våra skolor - motion väckt av Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP) Förslag till beslut Grundskolenämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande till kommunstyrelsen. Sammanfattning Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP) har väckt en motion om att skolorna ska laga mer mat från grunden. Motionärerna har följande förslag för hur skolorna ska göra för att nå målet. En stegvis övergång från hel- och halvfabrikat till att laga mat från grunden görs i kommunens kök Personalen i köken utbildas i att laga mat från grunden och att förvaltningen använder sig av den kompetens vi har i kommunen i stället för att köpa externa utbildningskonsulter De flesta grundskolor i Huddinge har i dag egna produktionskök, vilket underlättar möjligheterna att laga mat från grunden. Kostenheten erbjuder utbildningar kontinuerligt och skolrestaurangcheferna väljer vilka utbildningar personalen ska gå. Förvaltningen instämmer med motionärernas förslag att öka inslagen av kunskapsspridning inom den egna organisationen. Beskrivning av ärendet Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP) har väckt en motion om att skolorna ska laga mer mat från grunden. Motionärerna har följande förslag för hur skolorna ska göra för att nå målet. En stegvis övergång från hel- och halvfabrikat till att laga mat från grunden görs i kommunens kök Personalen i köken utbildas i att laga mat från grunden och att förvaltningen använder sig av den kompetens vi har i kommunen i stället för att köpa externa utbildningskonsulter POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

21 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2013/ (3) Beskrivning av köken i dagsläget I Huddinge finns 26 kommunala grundskolor. På 19 av dem finns produktionskök där maten tillagas nära gästen vilket underlättar möjligheten att laga mat från grunden. Att det lagas olika mycket mat från grunden i produktionsköken beror på olika saker. Ett kök kan begränsas i sin matlagning på grund av sin utrustning. Ett annat kök kan begränsas på grund av lägre personaltäthet. Något kök har personal som behöver fortsatt utbildning och handledning. Förvaltningen samarbetar med HUGE utifrån de prioriteringar som gäller för ombyggnationer och standardförbättringar i skolfastigheterna. Kostenheten erbjuder färdiga menyer med tillhörande förslag på råvaror och recept. Varje dag finns två förslag för att tillaga samma rätt. Antingen kan man välja att laga rätten från grunden eller att ta ett halvfabrikat. Skolrestaurangchefen väljer vilket alternativ som just hans/hennes skola ska tillaga och servera utifrån respektive köks förutsättningar. Ansvaret för att höja kompetensen hos personalen och laga mer mat från grunden ligger i dagsläget hos skolrestaurangcheferna. Kostenheten har de senaste fem åren arbetat med konceptet Hållbar utveckling mot kökscheferna. Däri ingår att laga mat från grunden, öka andelen ekologiska livsmedel, minska matsvinnet, minska köttet och öka vegetariska rätter och säsongsanpassa inköpen av frukt och grönt. Att laga mat från grunden i skolköken har många mervärden. Det ger ekonomiskt utrymme för att öka procenten ekologiska livsmedel, ger spelrum för kockarnas kreativitet, maträtterna innehåller mindre antal tillsatsämnen och vi vet exakt vilka råvaror vi tillsätter med tanke på livsmedelsallergierna. Kostenheten har de senaste åren fört dialog på de månatliga nätverksträffarna med kökscheferna om att laga mat från grunden. Utbildningar har erbjudits kontinuerligt. Skolrestaurangcheferna väljer vilka utbildningar personalen ska gå. Förvaltningen instämmer med motionärernas förslag att öka inslagen av kunskapsspridning inom den egna organisationen. Förvaltningens synpunkter De flesta grundskolor i Huddinge har idag egna produktionskök, vilket underlättar möjligheterna att laga mat från grunden.

22 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2013/ (3) Kostenheten erbjuder utbildningar kontinuerligt och skolrestaurangcheferna väljer vilka utbildningar personalen ska gå. Förvaltningen instämmer med motionärernas förslag att öka inslagen av kunskapsspridning inom den egna organisationen. Jukka Kuusisto Utbildningschef Beslutet delges Kommunstyrelsen Akten Jan-Eric Johansson Grundskolechef

Laga mat från grunden i våra skolor svar på motion väckt av Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP)

Laga mat från grunden i våra skolor svar på motion väckt av Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-09-02 KS-2013/336.622 1 (5) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Laga mat från grunden i våra skolor svar på motion väckt av Britt

Läs mer

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever Svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever Svar på motion väckt av Marie Fors (S) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-03-18 KS-2012/844.629 1 (3) HANDLÄGGARE Mona Eichenseer mona.eichenseer@huddinge.se Kommunstyrelsen Gratis SL-kort till alla gymnasieelever Svar på motion väckt av Marie

Läs mer

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 april 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2012/844.629 Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-26 KS-2013/1262.809 1 (4)

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-26 KS-2013/1262.809 1 (4) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-03-26 KS-2013/1262.809 1 (4) HANDLÄGGARE Katarina Persson 08-53531397 Katarina.Persson2@huddinge.se Kommunstyrelsen Angående deltagande i projekt för att höja kvaliteten

Läs mer

Hyra av skolpaviljong till Vistaskolan

Hyra av skolpaviljong till Vistaskolan KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-12-17 KS-2013/1568.252 1 (3) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av skolpaviljong

Läs mer

och utbildningsförvaltningen

och utbildningsförvaltningen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-23 FSN-2013/352.809 1 (3) HANDLÄGGARE Kurki, Margareta 08-535 363 11 Margareta.Kurki@huddinge.se Förskolenämnden Bryt köttnormen

Läs mer

Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan Luna ekonomisk förening

Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan Luna ekonomisk förening KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-07-29 KS-2013/788.649 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-31 KS-2013/1127.

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-31 KS-2013/1127. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-03-31 KS-2013/1127.622 1 (4) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Naturlig mat i förskola och skola - återinför naturligt fett och

Läs mer

Avskaffa ämnet svenska som andraspråk för elever som är födda i Sverige - svar på medborgarförslag av Nadia El Harrak

Avskaffa ämnet svenska som andraspråk för elever som är födda i Sverige - svar på medborgarförslag av Nadia El Harrak KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 6 (40) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2013 3 Paragraf Diarienummer KS-2012/543.639 Avskaffa ämnet svenska som andraspråk för elever som är födda

Läs mer

Bryt köttnormen - inför vegetariskt som grundalternativmotion väckt av Olof Olsson (MP)

Bryt köttnormen - inför vegetariskt som grundalternativmotion väckt av Olof Olsson (MP) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-10-14 GSN-2013/447.809 1 (3) HANDLÄGGARE Kurki, Margareta 08-535 363 11 Margareta.Kurki@huddinge.se Grundskolenämnden Bryt köttnormen - inför vegetariskt som grundalternativmotion

Läs mer

Kommunstyrelsen 28 april 2014 6

Kommunstyrelsen 28 april 2014 6 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 april 2014 6 Paragraf Diarienummer KS-2013/1127.622 Naturlig mat i förskola och skola - återinför naturligt fett och standardmjölkprodukter

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 15 (42) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 mars 2013 10 Paragraf Diarienummer KS-2012/754.112 Riktlinjer för bisysslor Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Förbättra förutsättningarna för ridsporten i Huddinge - svar på motion väckt av Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V)

Förbättra förutsättningarna för ridsporten i Huddinge - svar på motion väckt av Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 6 Paragraf Diarienummer KS-2013/337.389 Förbättra förutsättningarna för ridsporten i Huddinge - svar på motion väckt av

Läs mer

Inför en vegetarisk dag i veckan i samtliga skolor och äldreboenden svar på medborgarförslag av Madeleine Sabato

Inför en vegetarisk dag i veckan i samtliga skolor och äldreboenden svar på medborgarförslag av Madeleine Sabato KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-03-03 KS-2013/1027.119 1 (4) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Inför en vegetarisk dag i veckan i samtliga skolor och äldreboenden

Läs mer

Hyra av skolpaviljong för fyra klasser till Utsäljeskolan

Hyra av skolpaviljong för fyra klasser till Utsäljeskolan KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2012-12-28 KS-2012/1246.252 1 (3) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av skolpaviljong för fyra klasser till Utsäljeskolan

Läs mer

Granskning av anpassnings- och förändringsarbete utifrån nya skollagen

Granskning av anpassnings- och förändringsarbete utifrån nya skollagen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2012-10-01 GN-2012/133.619 1 (5) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-535 36082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden Granskning av anpassnings- och förändringsarbete

Läs mer

Ändring av namnet på Arvodeskommittén till Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor samt fastställande av reglemente för kommittén

Ändring av namnet på Arvodeskommittén till Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor samt fastställande av reglemente för kommittén KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 maj 2014 18 Paragraf Diarienummer KS-2014/635.112 Ändring av namnet på Arvodeskommittén till Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-01-23 KS-2014/146.109 1 (6) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Familjedaghemmet Rosen

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Familjedaghemmet Rosen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-15 2013-05-07 reviderad FSN-2012/405.642 1 (3) HANDLÄGGARE Castefjord, Christina 08-535 360 61 Christina.Castefjord@huddinge.se

Läs mer

Gör kvinnorna mer synliga i gatunamnen i Huddinge - svar på motion väckt av Britt Björneke (V)

Gör kvinnorna mer synliga i gatunamnen i Huddinge - svar på motion väckt av Britt Björneke (V) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 april 2013 11 Paragraf Diarienummer KS-2012/918.351 Gör kvinnorna mer synliga i gatunamnen i Huddinge - svar på motion väckt av Britt

Läs mer

Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12

Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2013/1254.194 Ändring av regeln i 11 i kommunstyrelsens reglemente om kommunalråd, beslut

Läs mer

Sammanfattning En motion har inkommit till kommunsstyrelsen som remiterat vidare till äldreomsorgsnämnden för yttrande.

Sammanfattning En motion har inkommit till kommunsstyrelsen som remiterat vidare till äldreomsorgsnämnden för yttrande. 1 (3) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 378 05 johan.andersson2@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Angående deltagande i projekt för att höja kvaliteten på och minska klimatpåverkan på den offentliga maten

Läs mer

Rehabiliteringspolicy för Huddinge kommun

Rehabiliteringspolicy för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 15 december 2014 15 Paragraf Diarienummer KS-2014/1312.196 Rehabiliteringspolicy för Huddinge kommun Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Återvinningsstation för glas, plåt, plast, kartong på Palissadvägen svar på medborgarförslag väckt av Fransisco Garcia Gonzalez

Återvinningsstation för glas, plåt, plast, kartong på Palissadvägen svar på medborgarförslag väckt av Fransisco Garcia Gonzalez KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-29 KS-2013/1250.530 1 (3) HANDLÄGGARE Katarina Persson 08-53531397 Katarina.Persson2@huddinge.se Kommunstyrelsen Återvinningsstation för glas, plåt,

Läs mer

Inrätta fond för sociala investeringar - motion väckt av Britt Björneke (V)

Inrätta fond för sociala investeringar - motion väckt av Britt Björneke (V) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 december 2013 15 Paragraf Diarienummer KS-2013/212.710 Inrätta fond för sociala investeringar - motion väckt av Britt Björneke (V)

Läs mer

Cykelförmåner - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP) och Andreas Novotny (MP)

Cykelförmåner - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP) och Andreas Novotny (MP) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 18 Paragraf Diarienummer KS-2013/121.194 Cykelförmåner - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta

Läs mer

Ta fram en strategi så fler skolor kan laga mat i det egna köket Skrivelse från Yvonne Ruwaida (MP)

Ta fram en strategi så fler skolor kan laga mat i det egna köket Skrivelse från Yvonne Ruwaida (MP) PM 2011:87 RIV (Dnr 322-703/2010) Ta fram en strategi så fler skolor kan laga mat i det egna köket Skrivelse från Yvonne Ruwaida (MP) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-01-07 KS-2013/1623.109 1 (6) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

Remiss - utbildning för elever i samhällsvård och fjärroch distansundervisning (SOU 2012:76)

Remiss - utbildning för elever i samhällsvård och fjärroch distansundervisning (SOU 2012:76) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-03-15 GN-2013/39.630 1 (7) HANDLÄGGARE Ekenstein Kling, Gunilla, Indra Kullenberg 08-535 360 56, 08-535 360 81 Gunilla.Ekenstein-Kling@huddinge.se Indra.Kullenberg@huddinge.se

Läs mer

Bryt köttnormen - inför vegetariskt som grundalternativmotion väckt av Olof Olsson (MP)

Bryt köttnormen - inför vegetariskt som grundalternativmotion väckt av Olof Olsson (MP) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-23 GN-2013/282.809 1 (3) HANDLÄGGARE Kurki, Margareta 08-535 363 11 Margareta.Kurki@huddinge.se Gymnasienämnden Bryt köttnormen

Läs mer

Klockan 08:15-09: l O, Barn- och utbildningsförvaltningen, Gymnasietorget l sammanträdesrum Kon Tiki, plan l. Samtliga

Klockan 08:15-09: l O, Barn- och utbildningsförvaltningen, Gymnasietorget l sammanträdesrum Kon Tiki, plan l. Samtliga GRUNDSKOLENÄMNDEN 2015 -OL~- 0 9 SAMMANTRÄDEsDATUM 2 april 20 15 DIARIENUMMER GSN-2015/217 SIDA 1 (9) Nämnd Offentligt sammanträde Grundskalenämnden Ja Sammanträdesdag 2 april 20 15 Tid och plats Klockan

Läs mer

Öppna en ungdomsgård i Vårby Haga/Masmomedborgarförslag

Öppna en ungdomsgård i Vårby Haga/Masmomedborgarförslag i HUDDINGE KUL TUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLATANDE DATUM DIARIENR 2013-10-15 KFN-2013/296.384 SIDA 1 (2) HANDLÄGGARE Falk, Christer 08-535 317 20 Christer.Falk@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Kommunstyrelsen 13 december 2010 260 507. Diarienummer KS-2010/995.214

Kommunstyrelsen 13 december 2010 260 507. Diarienummer KS-2010/995.214 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragraf Sid Kommunstyrelsen 13 december 2010 260 507 Diarienummer KS-2010/995.214 Avsiktsförklaring mellan Huddinge kommun och NCC Boende AB för delar av Glömsta

Läs mer

Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal för fastigheten Orren 7 i Stuvsta

Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal för fastigheten Orren 7 i Stuvsta KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 44 Paragraf Diarienummer KS-2012/1144.214 Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal

Läs mer

Översyn av riktlinjer för att motverka mutor

Översyn av riktlinjer för att motverka mutor KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 14 (42) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 mars 2013 9 Paragraf Diarienummer KS-2012/753.112 Översyn av riktlinjer för att motverka mutor Kommunstyrelsens förslag

Läs mer

Krav på god djuromsorg vid upphandling av livsmedel svar på motion väckt av Britt Björneke (V)

Krav på god djuromsorg vid upphandling av livsmedel svar på motion väckt av Britt Björneke (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-05-26 KS-2012/1175.183 1 (4) HANDLÄGGARE Blomberg, Mikael 08-535 302 98 Mikael.Blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Krav på god djuromsorg vid upphandling av livsmedel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 17 november 2016 KS-2015/ (13) Miljöberedningen. Nej. Klockan 18:00-19:00, A-salen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 17 november 2016 KS-2015/ (13) Miljöberedningen. Nej. Klockan 18:00-19:00, A-salen SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 17 november 2016 KS-2015/2494 1 (13) Nämnd Offentligt sammanträde Miljöberedningen Nej Sammanträdesdag 17 november 2016 Tid och plats Beslutande Klockan 18:00-19:00, A-salen

Läs mer

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) 2013-02-26 KS-2012/945.903 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen svar på motion väckt av Arnold Boström

Läs mer

Basutbud till skolan från folkbiblioteksverksamheten

Basutbud till skolan från folkbiblioteksverksamheten 2014-10-15 KFN-2014/249.689 1 (3) HANDLÄGGARE Jones, Nick Nick.Jones@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Basutbud till skolan från folkbiblioteksverksamheten Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-20 KS-2013/1173.253 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av paviljong

Läs mer

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 18 (42) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 mars 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2012/945.903 Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion

Läs mer

Alla barn har rätt till en bostad! svar på motion väckt av Birgitta Ljung (MP), Marianne Broman (MP) och Åke Wickberg (MP)

Alla barn har rätt till en bostad! svar på motion väckt av Birgitta Ljung (MP), Marianne Broman (MP) och Åke Wickberg (MP) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 SN-2015/1136.280 1 (3) HANDLÄGGARE Anna-Karin Sandén, Anna-Karin.Sanden@huddinge.se 08-535 377 04 Socialnämnden Alla barn har rätt till en bostad! svar

Läs mer

Optionsavtal för del av Vårby gård 1:1 i Vårby

Optionsavtal för del av Vårby gård 1:1 i Vårby KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 augusti 2013 6 Paragraf Diarienummer KS-2013/582.217 Optionsavtal för del av Vårby gård 1:1 i Vårby Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 15 april 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2012/945.903 Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av

Läs mer

e-strategi i utbildningen 2013-2016

e-strategi i utbildningen 2013-2016 19 februari 2013 1 (5) e-strategi i utbildningen 2013-2016 Huddinge ska vara en av de tre bästa skol-it-kommunerna i länet. En verksamhet i takt med tiden Vision E-strategi i utbildningen i Huddinge ger

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2011-05-17 HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2011-05-17 HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING 42 Besök från Hagaboda rektorsområde... 53 43 Ekonomisk rapport tertial 1 2011... 54 44 Aktuell barnomsorgskö... 55 45 Gåvoläromedel... 56 46 Studieresa till Auschwitz...57 47 Regionalt

Läs mer

l Utdragsbestyrkande:

l Utdragsbestyrkande: SAMMANTRÄDESDATUM 8 oktober 2014 DIARIENUMMER GN-2014/16 1 (21) Nämnd Offentligt sammanträde Gymnasienämnden Ja Sammanträdesdag 8 oktober 20 14 Tid och plats Klockan 18:00-19:55, A-salen, kommunalhuset,

Läs mer

Examenspremier till vissa lärare svar på remiss från utbildningsdepartementet

Examenspremier till vissa lärare svar på remiss från utbildningsdepartementet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-08-27 KS-2014/897.609 1 (4) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Examenspremier till vissa lärare svar på remiss från utbildningsdepartementet

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 21 oktober 2013

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 21 oktober 2013 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-30 KS-2013/1245.111 1 (2) HANDLÄGGARE Kaaman Modig, Eva 08-535 301 77 Eva.Kaaman-Modig@huddinge.se Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut

Läs mer

Motion om ekologisk mat inom Luleå kommun

Motion om ekologisk mat inom Luleå kommun 2011-10-31 197 419 Kommunstyrelsen 2012-09-10 176 444 Arbets- och personalutskottet 2012-08-13 168 363 Dnr 11.611-008 oktkf41 Motion om ekologisk mat inom Luleå kommun Bilaga: Särskilt yttrande Ärendebeskrivning

Läs mer

Planerings- och personalutskottet

Planerings- och personalutskottet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-01-22 KS-2014/71.256 1 (3) HANDLÄGGARE Öhman, Stig 0853530355 Stig.Ohman@huddinge.se Planerings- och personalutskottet Förstudie avseende anpassning av lägenheter till

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 29 april 2015

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 29 april 2015 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-07 KS-2015/638.111 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Gerrby 08-535 30173 Helena.Gerrby@huddinge.se Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut

Läs mer

Ändring av riktlinjer för äldreomsorgsnämnden (HKF 7530) avseende den nya regleringen i 4 kap 1 b SoL om parboendegaranti

Ändring av riktlinjer för äldreomsorgsnämnden (HKF 7530) avseende den nya regleringen i 4 kap 1 b SoL om parboendegaranti KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-04-23 KS-2013/465.112 1 (3) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Ändring av riktlinjer

Läs mer

Öronmärkning av invandrarelevers pengar Motion av Fahri Ölcer (fp) (2003:31)

Öronmärkning av invandrarelevers pengar Motion av Fahri Ölcer (fp) (2003:31) Utlåtande 2005: RIV (Dnr 322-3820/2003) Öronmärkning av invandrarelevers pengar Motion av Fahri Ölcer (fp) (2003:31) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Motion (2003:31) av Fahri

Läs mer

Tjänsteskrivelse Remiss Kostpolicy

Tjänsteskrivelse Remiss Kostpolicy VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2014-09-08 DNR BUN 2014.366 ELISABETH JOHANSSON SID 1/1 KANSLICHEF ELISABETH.JOHANSSON@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Remiss Kostpolicy

Läs mer

Inför en vegetarisk dag i veckan i samtliga skolor och äldreboenden - svar på medborgarförslag av Madeleine Sabato

Inför en vegetarisk dag i veckan i samtliga skolor och äldreboenden - svar på medborgarförslag av Madeleine Sabato KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 mars 2014 8 Paragraf Diarienummer KS-2013/1027.119 Inför en vegetarisk dag i veckan i samtliga skolor och äldreboenden - svar på medborgarförslag

Läs mer

Utökad undervisningstid i matematik Remiss från Utbildningsdepartementet

Utökad undervisningstid i matematik Remiss från Utbildningsdepartementet PM 2012:141 RIV (Dnr 001-1124/2012) Utökad undervisningstid i matematik Remiss från Utbildningsdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Som svar på remissen Utökad

Läs mer

Bryt heteronormen -gör Huddinge till en regnbågskommun!- motion väckt av Olof Olsson (MP)

Bryt heteronormen -gör Huddinge till en regnbågskommun!- motion väckt av Olof Olsson (MP) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-10-30 FSN-2013/353.119 1 (4) HANDLÄGGARE Särkijärvi Zettervall, Karin Förskolenämnden Karin.Sarkijarvi-Zettervall@huddinge.se Bryt heteronormen -gör Huddinge till

Läs mer

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP)

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP) KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Gymnasie & Vuenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum Plats och tid sammanträde /Kompetenscentrum/ Klockan 17:00-20:30 ande Övriga närvarande Ledamöter Ulrika Landergren (L),

Läs mer

Projekt 2012 - Kostpolicy

Projekt 2012 - Kostpolicy KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 14 (19) Kommunfullmäktige 2015-04-23 Kf Ks 57 Au 55 Ks/2013-0436 Projekt 2012 - Kostpolicy s förslag till Kommunfullmäktiges beslut att anta Kostpolicy för Strömstads kommun Ärendebeskrivning

Läs mer

Revidering av konsortialavtal, namnändrat till aktieägaravtal, avseende SRV återvinning AB, revidering av bolagsordning samt införande av ägardirektiv

Revidering av konsortialavtal, namnändrat till aktieägaravtal, avseende SRV återvinning AB, revidering av bolagsordning samt införande av ägardirektiv KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-05-08 KS-2014/490.119 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Revidering av konsortialavtal,

Läs mer

Remissvar - Handelscollege, motion väckt av Emil Högberg (S)

Remissvar - Handelscollege, motion väckt av Emil Högberg (S) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-07-08 GN-2013/163.704 1 (4) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden Remissvar - Handelscollege, motion väckt

Läs mer

Granskning av målstyrning och mätetal svar på revisionsskrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Granskning av målstyrning och mätetal svar på revisionsskrivelse från Huddinge kommuns revisorer 27 september 2012 KS-2012/708.912 1 (7) HANDLÄGGARE Frida Hägglund 08-535 302 05 frida.hagglund@huddinge.se Granskning av målstyrning och mätetal svar på revisionsskrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Läs mer

Matglädje för Stockholms barn och äldre

Matglädje för Stockholms barn och äldre Utlåtande 2016:17 RIV+RVIII (Dnr 106-927/2015) Matglädje för Stockholms barn och äldre Motion (2015:41) av Karin Ernlund och Christina Linderholm (båda C) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Frånvarande 8-9. samtliga samtliga

Frånvarande 8-9. samtliga samtliga ~ STYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL SAMMANTRADESDATUM 28 april 2014 DIARIENUMMER KS-2014/50 1 (37) Nämnd Kommunstyrelsen Offentligt sammanträde Nej Sammanträdesdag 28 april 2014 Tid och plats Klockan 18:00-19:25,

Läs mer

Erbjudande om att teckna samverkansavtal avseende gymnasiesärskolans nationella program

Erbjudande om att teckna samverkansavtal avseende gymnasiesärskolans nationella program BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-01-11 GN-2012/334.603 1 (4) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra 08-535 36081 Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Erbjudande

Läs mer

Införandet av en GLMS-fri (gluten, laktos, mjölkprotein och soja) dag årligen den 15 maj Motion (2013:26) av Kaj Nordquist (S)

Införandet av en GLMS-fri (gluten, laktos, mjölkprotein och soja) dag årligen den 15 maj Motion (2013:26) av Kaj Nordquist (S) Utlåtande 2013:118 RI (Dnr 329-384/2013) Införandet av en GLMS-fri (gluten, laktos, mjölkprotein och soja) dag årligen den 15 maj Motion (2013:26) av Kaj Nordquist (S) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Strategi för samverkan med högskolor och universitet - remissvar

Strategi för samverkan med högskolor och universitet - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-11-11 SN-2015/3094.103 1 (4) HANDLÄGGARE Nyh, Carin carin.nyh@huddinge.se Socialnämnden Strategi för samverkan med högskolor

Läs mer

Bättre hantering av politiska handlingar - motion väckt av Birgitta Ljung (MP) och Marica Lindblad (MP)

Bättre hantering av politiska handlingar - motion väckt av Birgitta Ljung (MP) och Marica Lindblad (MP) 2015-07-27 NBN-2015/1864.90 1 (3) HANDLÄGGARE Balic, Johanna Johanna.Balic@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Bättre hantering av politiska handlingar - motion väckt av Birgitta Ljung (MP) och Marica

Läs mer

Ta fram en strategi så fler skolor kan laga mat i det egna köket Skrivelse från Yvonne Ruwaida (MP)

Ta fram en strategi så fler skolor kan laga mat i det egna köket Skrivelse från Yvonne Ruwaida (MP) PM 2011: RIV (Dnr 322-703/2010) Ta fram en strategi så fler skolor kan laga mat i det egna köket Skrivelse från Yvonne Ruwaida (MP) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

Uppföljning Attendo familjerådgivning

Uppföljning Attendo familjerådgivning SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-04-04 SN-2012/1093.183 1 (3) HANDLÄGGARE Hellman, Therese 08-535 378 80 therese.hellman@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning

Läs mer

Bryt köttnormen - inför vegetariskt som grundalternativ, svar på motion väckt av Olof Olsson (MP)

Bryt köttnormen - inför vegetariskt som grundalternativ, svar på motion väckt av Olof Olsson (MP) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-12-16 AN-2013/541.809 KS-2013/1166.809 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 378 05 johan.andersson2@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Bryt

Läs mer

Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm (Fi2013/2867) - svar på remiss från Finansdepartementet

Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm (Fi2013/2867) - svar på remiss från Finansdepartementet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-16 KS-2013/1200.113 1 (5) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 Ralph.Strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Framställan

Läs mer

Kommunstyrelsen 22 september 2014 8

Kommunstyrelsen 22 september 2014 8 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 september 2014 8 Paragraf Diarienummer KS-2014/460.709 Behov av strategi för att möta den ökande gruppen hemlösa EU-medborgare i samband

Läs mer

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S)

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 11 Paragraf Diarienummer KS-2014/1274.384 Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar

Läs mer

Ta bort återvinningsstationen Balingsnäs 1:5 - svar på medborgarförslag väckt av Anita och Stig Norström

Ta bort återvinningsstationen Balingsnäs 1:5 - svar på medborgarförslag väckt av Anita och Stig Norström KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 17 februari 2014 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/194.530 Ta bort återvinningsstationen Balingsnäs 1:5 - svar på medborgarförslag väckt

Läs mer

Om- och tillbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj. Beställning av produktion.

Om- och tillbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj. Beställning av produktion. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-08-12 KS-2013/1567.252 1 (3) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Om- och tillbyggnad

Läs mer

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2013/294.709 1 (3) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Ändring av egenavgiften för familjerådgivning Förslag till

Läs mer

Förslag till KOSTPOLITISKT PROGRAM

Förslag till KOSTPOLITISKT PROGRAM Diarinr: 2012:284 Kostenheten Kostchef Gunilla Larsson 2012-07-11 Förslag till KOSTPOLITISKT PROGRAM - Mat i förskola, skola och äldreomsorg C:\Users\crne\AppData\Local\Temp\evoat.tmp\kostpolitiskt program

Läs mer

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V)

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2012/694.170 1 (3) HANDLÄGGARE Moritz, Marcel marcel.moritz@huddinge.se Kommunstyrelsen Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar

Läs mer

Äldreombudsmannens rapport - oktober till december 2015

Äldreombudsmannens rapport - oktober till december 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2016-01-20 AN-2016/59.739 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Äldreombudsmannens

Läs mer

Inför ett civilkuragepris - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Inför ett civilkuragepris - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 18 (31) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 17 december 2012 11 Paragraf Diarienummer KS-2012/504.173 Inför ett civilkuragepris - svar på motion väckt av Arnold

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kallelse till Kommunstyrelsens arbetsutskott KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE SIDA 1 (4) Kallelse till Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Fredag den 28 augusti 2015, klockan 09:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer

Läs mer

Giftfri miljö för alla barn i förskolan! - svar på medborgarförslag väckt av Monica Rapp

Giftfri miljö för alla barn i förskolan! - svar på medborgarförslag väckt av Monica Rapp KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-05-26 KS-2014/104.640 1 (4) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Giftfri miljö för alla barn i förskolan! - svar

Läs mer

Informera mera om avfallshantering och återanvändning - Motion väckt av Ann-Marie Högberg (S) och Erling Karlsson (S)

Informera mera om avfallshantering och återanvändning - Motion väckt av Ann-Marie Högberg (S) och Erling Karlsson (S) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-05 KS-2012/943.539 1 (4) HANDLÄGGARE Lundmark, Karin Kommunstyrelsen Karin.Lundmark@huddinge.se Informera mera om avfallshantering

Läs mer

Förslag till beslut Nämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande i ärendet.

Förslag till beslut Nämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande i ärendet. BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-01-09 GSN-2012/514.628 1 (4) HANDLÄGGARE Särkijärvi Zettervall, Karin Grundskolenämnden Karin.Sarkijarvi-Zettervall@huddinge.se Remissvar - Angående genuskompetens

Läs mer

Ramavtal avseende fastigheterna Utsälje 1:47-53 (privatägda) och planuppdrag för Utsälje 1:48 m.fl. i Snättringe

Ramavtal avseende fastigheterna Utsälje 1:47-53 (privatägda) och planuppdrag för Utsälje 1:48 m.fl. i Snättringe KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 december 2013 10 Paragraf Diarienummer KS-2013/1359.214 Ramavtal avseende fastigheterna Utsälje 1:47-53 (privatägda) och planuppdrag

Läs mer

Bryt köttnormen - inför vegetariskt som grundalternativmotion väckt av Olof Olsson (MP)

Bryt köttnormen - inför vegetariskt som grundalternativmotion väckt av Olof Olsson (MP) i HUDDINGE KUL TUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN T JÄNSTEUTLATANDE 2013-11-21 KFN-2013/300.809 1 (2) HANDLÄGGARE Lasses, Börje Kultur- och fritidsnämnden Borje.Lasses@huddinge.se Bryt köttnormen - inför vegetariskt

Läs mer

KOSTPOLICY RIKTLINJER

KOSTPOLICY RIKTLINJER KOSTPOLICY RIKTLINJER INLEDNING Syfte med riktlinjerna Riktlinjerna är ett komplement till Kostpolicyn och syftar till att säkerställa en hög och jämn nivå i hela Kost skolas verksamhet. Vidare är syftet

Läs mer

Inför möjligheten för personalen på servicecenter att skicka meddelanden via sms - medborgarförslag väckt av Lilly-Anne Nässén

Inför möjligheten för personalen på servicecenter att skicka meddelanden via sms - medborgarförslag väckt av Lilly-Anne Nässén KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 maj 2014 8 Paragraf Diarienummer KS-2013/1427.119 Inför möjligheten för personalen på servicecenter att skicka meddelanden via sms

Läs mer

Yttrande över motion om ekologisk mat inom Luleå kommun

Yttrande över motion om ekologisk mat inom Luleå kommun Allmänna utskottet 2012 06 07 50 10 Socialnämnden 2012 06 20 104 13 Dnr 2011/571 008 Yttrande över motion om ekologisk mat inom Luleå kommun Bilaga: Tjänsteutlåtande Ärendebeskrivning Bertil Bartholdsson,

Läs mer

Köp av fastigheterna Palmen 3, Palmen 4, Olivträdet 2, Olivträdet 4, Hörningsnäs 1:26 och Hörningsnäs 1:27 i Storängen

Köp av fastigheterna Palmen 3, Palmen 4, Olivträdet 2, Olivträdet 4, Hörningsnäs 1:26 och Hörningsnäs 1:27 i Storängen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-03 KS-2014/1413.211 1 (2) HANDLÄGGARE Gustav Hector 08-535 313 99 gustav.hector@huddinge.se Kommunstyrelsen Köp av fastigheterna

Läs mer

Remiss- Webbriktlinjer för Huddinge kommun 2014

Remiss- Webbriktlinjer för Huddinge kommun 2014 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2014-04-17 GN-2014/113.119 1 (3) HANDLÄGGARE Hyensjö, Anna 08-535 360 85 Anna.Hyensjo@huddinge.se Gymnasienämnden Remiss- Webbriktlinjer för

Läs mer

Utveckling av läxhjälp och föräldrastöd Skrivelse av Erik Nilsson och Kersti Py Börjeson (båda s)

Utveckling av läxhjälp och föräldrastöd Skrivelse av Erik Nilsson och Kersti Py Börjeson (båda s) PM 2008:74 RIV (Dnr 322-2629/2006) Utveckling av läxhjälp och föräldrastöd Skrivelse av Erik Nilsson och Kersti Py Börjeson (båda s) Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Skrivelsen

Läs mer

Ta fram en övergripande kemikalieplan för Huddinge - motion väckt av Yosef Sigal (S) och Rikard Lingström (S)

Ta fram en övergripande kemikalieplan för Huddinge - motion väckt av Yosef Sigal (S) och Rikard Lingström (S) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-06-09 GSN-2015/532.179 1 (2) HANDLÄGGARE Petersson, Anders Anders.Petersson@huddinge.se Grundskolenämnden Ta fram en övergripande kemikalieplan

Läs mer

l Utdragsbestyrkande:

l Utdragsbestyrkande: SAMMANTRÄDESDATUM 4 december 2013 DIARIENUMMER GN-2013/16 1 (23) Nämnd Offentligt sammanträde Gymnasienämnden Ja Sammanträdesdag 4 december 2013 Tid och plats Klockan 18:30-20:35, A-salen, kommunalhuset,

Läs mer

PROTOKOLL. Grundskolenämnden 2001-11-06

PROTOKOLL. Grundskolenämnden 2001-11-06 Grundskolenämnden 2001-11-06 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Angarnsrummet, Vallentuna tisdagen den 6 november 2001 kl 19.00 21.15 Sten-Åke Adlivankin (m),

Läs mer

Gymnasienämnden 2004-06-15 1 (8)

Gymnasienämnden 2004-06-15 1 (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 17.00 21.00 Beslutande Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande Gisela Holtersson (s) Anette Ruus

Läs mer

tjänstgörande för Marie Fridén (M) tjänstgörande för Birgitta Hedström (M)

tjänstgörande för Marie Fridén (M) tjänstgörande för Birgitta Hedström (M) 2013-03-26 1(7) Tid och plats Tisdagen den 26 mars 2013, kl. 17.00-18.20, Utbildningskontorets sammanträdesrum Omfattning 31-44 Beslutande ledamöter Anna Svalander (FP) Birgitta Bergman (M) Mattias Danielsson

Läs mer

c" :;J~~ l Utdragsbestyrkande: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM 7 mars 2014 Demokrati- och mångfaldsberedning Nej

c :;J~~ l Utdragsbestyrkande: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM 7 mars 2014 Demokrati- och mångfaldsberedning Nej STYRELSEN SAMMANTRÄDESDATUM 7 mars 2014 DIARIENUMMER KS-2014/60 SIOA 1 (10) Nämnd Demokrati- och mångfaldsberedning Offentligt sammanträde Nej Sammanträdesdag 7 mars 2014 Tid och plats Klockan 13:15-14:25,

Läs mer