Grundskolenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA GSN-2015/ (4)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grundskolenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4)"

Transkript

1 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GSN-2015/ (4) HANDLÄGGARE Hjelm, Per Grundskolenämnden Svar på motion - Ta fram riktlinjer för Huddinges framtida skolorganisation - motion väckt av Sara Heelge Vikmång (S), Birgitta Ljung (MP) och Nujin Alacabek Darwich (V) Förslag till beslut Grundskolenämnden godkänner förvaltningens synpunkter i ärendet och överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande till kommunstyrelsen. Sammanfattning Socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet vill att kommunen ska formulera riktlinjer för kommunens samlade skolsystem med utgångspunkt att de minsta barnen ska kunna gå i skolor nära hemmet och de större barnen ska gå i skolor med större upptagningsområden. Förvaltningen anser att planeringsarbetet redan tar hänsyn till andemeningen i motionen men anser däremot inte att generella riktlinjer för att upprätta en viss typ av skolor är möjliga, till exempel F-9 skolor eller skolor för olika stadier eller skolor av en given storlek då det finns för många lokala parametrar som påverkar detta. Beskrivning av ärendet Fullmäktige har 9 februari 2015 tagit emot en motion från socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet där partierna vill att kommunen bör formulera riktlinjer för kommunens samlade skolsystem med utgångspunkten att de minsta barnen ska kunna gå i skolor nära hemmet och de större barnen ska gå i skolor med större upptagningsområden. Förvaltningens synpunkter Befolkningsökning i Huddinge kommun och i länet Huddinge kommun är en växande kommun. På tio år förväntas kommunens elevunderlag för årskurserna F-9 att öka med 3000 barn. Ökningen är inte jämnt fördelad i kommunen utan styrs bland annat av byggande av nya bostadsområden och förtätningar av redan befintliga bostadsområden. POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GSN-2015/ (4) Samtidigt växer även Stockholms län med cirka tusen invånare per år vilket innebär cirka fler elever i grundskoleår i länet. Ökningen i Huddinge och länet påverkar organisation och behov i Huddinge kommun. Dels behöver kommunen bygga skolor för den inflyttning/ökning kommunen har, men ökningen i länet påverkar även möjligheten för de av Huddinges elever som väljer att ha sin skolgång i skolor utan för Huddinge kommun. I mitten av mars 2015 såg elevfördelningen ut enligt följande Kommunala skolor i Huddinge Fristående skolor i Huddinge Skolor utanför Huddinge kommun I en artikel på Skolinspektionens webbplats den 12 mars 2015 informerades det om att det nu är rekordfå ansökningar om start av fristående skolor det lägsta antalet ansökningar på tio år. I och med att länet har en stark inflyttning och starten av nya friskolor så låg så tror förvaltningen att möjligheten för Huddinges barn att få plats på skolor utanför Huddinge kommun minskar rejält framöver och förvaltningen ser redan sådana tendenser. Förvaltningen behöver alltså ta höjd både för en befolkningsökning och att elever på sikt får svårare att få plats i skolor utanför Huddinge kommun. De lokala förhållandena i olika kommundelar kopplat till befolkningsprognos, dagens situation och kommande behov styr hur planeringen av vårt skolbestånd ska se ut och vilken organisation dessa skolor behöver ha. Som exempel kan nämnas Vårbyområdet. Motionärerna påpekar felaktigt att skolorna i Vårby har valt en modell av skolor F-5 och 6-9 så är inte fallet. Skolorna i Vårby har över tid anpassat sin organisation utifrån det ökande/förändrade elevunderlaget. Vårby skolors organisation är idag: Grindstuskolan F-3 Vårbackaskolan F-5 Vårbyskolan 4-9 Påverkan av andra huvudmän Att en fristående skola etablerar sig i Huddinge kommun behöver inte betyda att det påverkar behovet av skolor i området. Här kan till exempel nämnas etableringen av Internationella Engelska skolan (IES) i Flemingsberg. IES har idag 56 procent av eleverna från annan kommun och endast 9 procent av eleverna kommer från närområdet. Liknande mönster gäller Södertörns

3 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GSN-2015/ (4) friskola och Juringe gårdsskolan. Myrängsskolan däremot, som ligger inne i ett bostadsområde och avlägset från pendeltåg har 88 procent av eleverna från Huddinge kommun och 80 procent från närområdet. Beroende på elevkategori och läge så påverkar de fristående aktörerna skolbehoven i områden olika. Planering av skolor När förvaltningen planerar skolor behöver hänsyn tas till ett antal faktorer som påverkar vilken typ av skolor som behövs och var de kan ligga. befolkningsprognos elever placerade utanför kommunen fristående skolor i området och eventuella nyetableringar kompetensperspektiv, det behövs en viss volym för att garantera tillräcklig lärarkompetens flexibilitet för omställning vid ändrat elevunderlag till exempel omorganisation av skolor eventuellt behov av förskoleplatser som sammanfaller med minskat elevunderlag marktillgång I de områden där bostadsförtätning sker har förvaltningen problem med att hitta tomtmark för byggande av skolor då inga sådana tomter finns avsatta för skolbyggnationer, detta påverkar möjligheterna att fritt välja hur stor en skola kan vara eller hur många skolor som kan byggas. Det som är generellt är att i möjligaste mån försöka planera skolor för att yngre barn ska ha en skola så nära som möjligt i det områden där de bor och att de gärna kan samplaneras med förskolor och att skolor för äldre barn kan ha större upptagningsområden. Ett tydligt tecken på detta är fördelningen av kommunala skolor som har något av stadierna F-3, 4-6 och/eller 7-9 i sin organisation (skolorna kan ha en, två eller alla tre stadier på sin enhet). F-3 24 skolor skolor skolor Förvaltningen planerar även för att variationen av skolors organisation skall möjliggöra att eleverna har en naturlig möjlighet att fortsätta gå kvar i skolorna inom området då stadieövergångar behöver ske. I samband med ökade befolkning innebär det både nya skolor och omorganisation av befintliga skolor.

4 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GSN-2015/ (4) Förvaltningen anser därmed att planeringsarbetet idag utgår ifrån andemeningen i motionen men ser däremot inte att generella riktlinjer är möjliga för att upprätta en viss typ av skolor till exempel F-9 skolor eller skolor för olika stadier eller skolor av en given storlek. Jukka Kuusisto Utbildningsdirektör Bilagor Motionen Beslutet delges Akten Kommunstyrelsen Kerstin Gelfgren Grundskolechef

5 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING REMISSMISSIV KS-2015/ (1) HANDLÄGGARE Fedorova, Antonina Remissinstanser: Grundskolenämnden Demokratiberedningen Ta fram riktlinjer för Huddinges framtida skolorganisation - motion väckt av Sara Heelge Vikmång (S), Birgitta Ljung (MP) och Nujin Alacabek Darwich (V) Bifogade handlingar översänds till ovanstående remissinstanser för yttrande senast den 30 juni Handläggare: Malin Hedman, administrativa avdelningen, kommunstyrelsens förvaltning. Skicka era svar genom remissfunktionen i W3D3. Kerstin Z Johansson Kanslichef Delges Kommunstyrelsen, delegationsbeslut C:16 POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

6 201~ Socialdemokraterna Huddinge kommun Kommunfullmäktige 9 febru ari 2015 Motion Ta fram riktlinjer för Huddinges framtida skolorganisation Många väljer att flytta till Huddinge vilket är glädjande, men den snabba befolkningsökningen ställer höga krav på planeringen av skolor. Nya skolor måst e planeras och byggas i snabb takt. Alltför många vittnar om hur svårt det är att få skola nära där man bor och hur det skapar stora vardagsproblem för många Huddingebor med pendling till jobb och studier. Då våra skolor ska fungera under många år är det viktigt att vi har en genomtänkt plan, för hur nya och gamla skolor ska täcka behovet av skolplatser och fungera tillsammans, så att de kan haka i varandra på ett bra sätt. En del kommuner har satsat på att lägga om sin organisation till enbart F-9 skolor. Utmaningarn a har visat sig vara att få till stånd en bra organisation särski lt för de högre årskurserna. Det kan t.ex. handla om olika kvalitetsaspekter som möjlighet att erbjuda olika språkva l eller att ha behöriga lärare som kan erbjudas tjänst i en skola. Huddinges skolorganisation har inte haft denna inriktning, men vi saknar en sammanhållen ide för hur en bra organisation för det samlade skolsystemet sku lle kunna se ut. Det akuta behovet av fler skolplatser har lett t ill snabba beslut utif rån tillgången på lämpliga skoltomter sna rare än en långsiktig pla n. Det finns i Huddinge idag F-9-, F-3-, F-5-, F-6-, 4-6-, 4-9-, 6-9- och 7-9-skolor. En sådan organisation gör att föräldrar ibland måste fundera taktiskt vid val av skola fö r att försäkra sig om plats i den senaredel man önskar. Vi menar att kommunen bör formulera riktlinjer för hur vi vill se vårt samlade skolsystem. Målet, menar vi, måste vara en jäm lik kunskapsskola med hög kvalitet för alla barn och ungdomar i Huddinge. Naturligtvis kommer inte alla elever att följa samma fåra då det fri a skolvalet ger möjlighet att ta andra vägar, men det bör finnas en grundstruktur som kan fungera för flertalet elever.

7 Riktlinjerna bör ha som utgångspunkt att små barn ska ha möj lighet att gå i skolor som ligger nära hemmet och som inte är alltför stora. När barnen blir så stora att de kan förflytta sig på egen hand kan de gå i skolor med lite större bredd för att möjliggöra en bättre organisation, bättre lokal utnyttjande, större va lmöjligheter när det gäller till exempel språkval och hög kvalitet. För de äldre barnen ska större upptagningsområden användas som utgångspunkt, med skolor i centrala lägen, för att ge en större rörlighet och en ökad elevblandning. Forskn ing visa r att socialt blandade skolklasser skulle leda till ökad måluppfyllelse för alla elever, och särskilt för elever från socialt utsatta områden. Vårby skolor har valt F-5 och 6-9 som modell, något som kan ha fördelar utifrån ovanstående utgångspunkter. Vi är medvetna om att det inte är helt lätt att förändra organisationen i befint liga skolbyggnader, men vi anser ändå att det bör finnas en långsiktig plan och en inriktning. Vi föreslår att Grundskalenämnden ges i uppdrag att ta fram riktlinjer för hu r Huddinges samlade skolsystem ges en tydligare struktur. Riktlinjerna ska ha som utgångspunkt att de minsta barnen ska kunna gå i skolor nära hemmet och de större barnen ska gå i skolor med större upptagningsområden. För Socialdemokraterna För Miljöpartiet För Vänsterpartiet ~:~!!:11 ~~

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S)

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 11 Paragraf Diarienummer KS-2014/1274.384 Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar

Läs mer

Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid

Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid På den första Paneldebatten som ägde rum den 9 april skrev mötesbesökare på små vita lappar de frågor som man var intresserad av att få ett svar

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01 Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Skolinspektionens rapport 2014:1 Diarienummer 400-2011:6497 Stockholm 2014

Läs mer

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Utlåtande 2013:43 RIV (Dnr 321-1061/2012) Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Yttrande över SOU 2015:7 Krav på privata aktörer i välfärden

Yttrande över SOU 2015:7 Krav på privata aktörer i välfärden Sida 1 av 5 YTTRANDE 2015-06-02 SOU 2015:7 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Yttrande över SOU 2015:7 Krav på privata aktörer i välfärden Sveriges Elevkårer lämnar härmed ett yttrande över betänkande

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 GSN 2010/21.181 Verksamhetsberättelse för grundskolenämnden Barn och utbildningsförvaltningen/grundskoleavdelningen JANUARI 2010 Innehåll Innehåll 2 Samlad måluppfyllelse 3 Sammanfattning 6 Kommunens vision

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Förord Kommunernas arbete med att förbättra sina resultat kopplat till de mått som används inom

Läs mer

Frågor och svar om utredningens förslag SOU 2015:20. Varför föreslår ni att den gamla lagens skrotas?

Frågor och svar om utredningens förslag SOU 2015:20. Varför föreslår ni att den gamla lagens skrotas? Promemoria 2015-03-03 Utredningen om betalningsansvarslagen S 2014:05 Huvudsekreterare Anna Ingmanson Mobil 070-5323870 E-post anna.ingmanson@regeringskansliet.se Frågor och svar om utredningens förslag

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset.

Sessionssalen i kommunalhuset. SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 13 april 2015 KS-2015/30 1 (45) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 13 april 2015 Tid Klockan 17:00 22:45 Plats Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Utses

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion väckt av Marie Fors (S) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-03-10 SN-2015/378.271 1 (3) HANDLÄGGARE Anna-Karin Sandén 08-535 377 04 Anna-Karin.Sanden@huddinge.se Socialnämnden Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion

Läs mer

Perspektiv på skolan

Perspektiv på skolan Perspektiv på skolan Om skolan, pengarna och likvärdigheten Innehållsförteckning Inledning...4 Sammanfattande diskussion Hur kan skolans finansiering bli säker och likvärdig?... 5 Skolans resurser ska

Läs mer

Alla skolor ska vara bra skolor

Alla skolor ska vara bra skolor 2015-07-02 PM Miljöpartiet Alla skolor ska vara bra skolor Sammanfattning Många elever möter en riktigt bra skola i Sverige med kunniga och engagerade lärare. En skola där de uppmuntras och stimuleras

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Huvudmannens styrning av grundskolan

Huvudmannens styrning av grundskolan Kvalitetsgranskning Rapport 2015:01 Huvudmannens styrning av grundskolan - ett uppdrag med eleven i fokus Skolinspektionens rapport 2015:01 Diarienummer 400-2013:2398 Stockholm 2015 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

1 000 elever om skolan.

1 000 elever om skolan. Hur långt räcker regeringens skolpolitik? 1 000 elever om skolan. En undersökning bland elever i gymnasiet Genomförd av Exquiro Market Research under våren 2010 på uppdrag av Lärarnas Riksförbund och Sveriges

Läs mer

Det behövs en synvända! Stödet till barn och elever som riskerar att inte nå målen

Det behövs en synvända! Stödet till barn och elever som riskerar att inte nå målen Det behövs en synvända! Stödet till barn och elever som riskerar att inte nå målen Författare: Martin Westin, Jonatan Block, Eva Andersson, 2006. Tryck: 08-Tryck Tryckt med vegetabiliska färger på Dito

Läs mer

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Med rätt att välja flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Stockholm 2011 SOU 2011:30 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer

Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7)

Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0383 Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) Föredragande landstingsråd:

Läs mer

En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten

En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten Med stöd av Europeiska kommissionen Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG. Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2

RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG. Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 Boverket 2 Uppföljning av det

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer