E-strategi för grundskolenämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016"

Transkript

1 BARN- OCH TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2013/ (3) HANDLÄGGARE Steinmo, Conny Grundskolenämnden E-strategi för grundskolenämnden Förslag till beslut Grundskolenämnden godkänner förvaltningens bifogade skrivelse "e-strategi i utbildningen " som nämndens e-strategi för Sammanfattning Förvaltningen har arbetat fram en samlad e-strategi för utbildningen med verkan under perioden , som syftar till att stödja utvecklingen av användning av digitala verktyg i alla verksamheter från förskola till vuxenutbildning. Strategin stödjer denna utveckling genom att ge en riktning och beskriva en modell för hur utvecklingen ska stödjas, såväl på förvaltningsnivå som i verksamheterna. e-strategin ger en önskvärd tidtabell för när olika insatser ska vara på plats. Beskrivning av ärendet I grundskolans styrdokument finns målskrivningar för elevers nyttjande av och färdigheter kring IT-verktyg i verksamheterna och därefter åligger det skolhuvudmännen att arbeta för att skrivningarna realiseras. På Huddinges grundskolor pågår ett antal utvecklingsarbeten, där man prövar att arbeta med olika typer av 1:1-lösningar (en dator till varje elev). Inom grundskolan finns också kompetensutvecklingsprojektet ELIT- Entreprenöriellt Lärande och IT, som är ett sätt att arbete med devisen "innehåll föregår teknik". Det är det didaktiska arbetet som ska stå i förgrunden och sedan knyts de digitala möjligheterna till det arbetsområde man valt och får stödja och möjliggöra variation i arbetssätt och upplägg av arbetsområden. IT i utbildningen, tillsammans med entreprenörskap, har varit ett prioriterat område i verksamhetsplanen för grundskolenämnden 2013 och kommer att vara det även Syftet med en samlad e-strategi är att hålla ihop utvecklingen i Huddinges förskolor och skolor för att det ska finnas adekvat IT-kunnande och verktyg för att möta såväl utbildningens som omvärldens krav och behov nu och inför framtiden. Den beskriver behovet av digital kompetens för att utnyttja de POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 BARN- OCH TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2013/ (3) verktyg som finns på marknaden och inför de förändringar som kontinuerligt sker. Här beskrivs också behovet av att alla enheter behöver ta fram egna ITplaner för att beskriva sin väg till hur man möter IT i utbildningen. I strategin finns också en målsättning avseende tekniktillgänglighet där det beskrivs en nivå av tillgänglighet till och med 2016 som, med hänsyn till utvecklingen i vår närmaste omvärld, torde vara behövlig och relevant. Vidare beskriver e-strategin hur samordning och stöd ska organiseras. För detta behövs en organisation och förvaltningens ledningsgrupp har valt att frigöra de resurser som fanns i det svagt utnyttjade skoldatateket och omvandlat dessa till två IT-pedagogtjänster. IT-pedagogerna kommer att ha som huvuduppgift att ute i verksamheterna stödja, inspirera och informera verksamheternas pedagoger och att hålla i nätverk för inspiration och informationsutbyte. E-strategin kommer inte med någon skrivning om ekonomiska förutsättningar för utvecklingen. Verksamheternas ambitioner och ekonomiska möjligheter blir en planeringsdiskussion för enhetschefsgrupper och verksamhetschefer. e-strategins styrka är att den pekar ut en riktning och beskriver stödprocesser och ansvarsfördelning. Förvaltningens synpunkter Det är viktigt att notera är att andelen datorer alltid är mindre viktigt än lärarnas kunnande om hur de digitala möjligheterna på bästa sätt kan stödja elevernas utveckling och lärande. Innehåll går före teknik, måste vara den utgångspunkt som präglar det fortsatta arbetet med IT i utbildningen. OECD, som förutom att Sverige är medlem, är en ständigt aktuell organisation för utbildningen eftersom de bland annat står för PISA, den undersökningen av kunskapsutveckling som de flesta länder använder för att jämföra sina skolsystem internationellt. OECD konstaterar att det är grundläggande att kunna använda en dator som arbetsverktyg. Det är en basfärdighet när man träder in i arbetslivet och detta gäller för nästan alla typer av arbeten. Just i samband med detta varnar man för the second digital divide - den andra digitala klyftan. När den första digitala klyftan handlade om att ha tillgång till en dator eller inte, så handlar det nu om att förstå att använda den för skolarbete, kommunikation och egen utveckling. Då betyder hemmiljön och vilken typ av IT-användning som stöds där mycket. Det blir viktigt att fundera över vad skolan kan behöva göra för att balansera den bristen på likvärdighet som uppstår. I Skolverkets uppföljning av IT i undervisningen blir det tydligt att lärarna behöver grundlig och kontinuerlig kompetensutveckling för att kunna applicera IT i sin undervisning och för att ta itu med skillnader i förförståelse och kompetens i arbetet med IT-stöd.

3 BARN- OCH TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2013/ (3) Ovanstående resultat från OECD och Skolverket pekar på behovet av att samlat ta ett grepp på IT i utbildningen; detta kommer att vara en central utvecklings- och resursfråga i ett mycket långt perspektiv. Den förelagda e- strategin är en startpunkt för att se denna utveckling som ett samlat ansvar för enheter och förvaltning. Behov av revision av strategin kommer att uppstå då verkligheten inte alltid går den planerade vägen. Jukka Kuusisto Utbildningschef Jan-Eric Johansson Grundskolechef Bilagor Skrivelse: e-strategi i utbildningen Beslutet delges Akten

4 19 februari (5) e-strategi i utbildningen Huddinge ska vara en av de tre bästa skol-it-kommunerna i länet. En verksamhet i takt med tiden Vision E-strategi i utbildningen i Huddinge ger barn, elever och vuxenstuderande möjligheter att nå resultat och rusta dem för morgondagens krav och möjligheter. Barn, elever och vuxenstuderande känner sig motiverade, kreativa och utvecklas i fas med de möjligheter som den digitala tekniken medger och kräver i vardag och yrkesliv. POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB Huddinge

5 19 februari (5) Syfte E-strategin utgår från kommunens gemensamma e-strategi, Mål och Budget och förvaltningens IT-plan för samarbete med central IT-sektion.. Målet för barn- och utbildningsförvaltningens e-strategi är att vi ska använda digitala medier och verktyg som ett medel för att främja barnens, elevernas och lärares och övriga medarbetares utveckling och lärande. Den digitala utvecklingen i samhället och på framtidens arbetsmarknad ska avspegla sig i skolan. Huddinge ska ha förskolor och skolor som rustar barn, elever och medarbetare med tillräcklig kunskap och erfarenhet i att använda digitala verktyg för att möta nutida och framtida behov. Genom en gemensam långsiktig e-strategi skapar vi en tydlig riktning. E-strategi i utbildningen ska ge struktur för genomförande av verksamheternas egen ITutveckling. ge vägledning och stöd, i första hand till skolledare och pedagoger, för att nå e-strategins mål. säkra att läroplanens direktiv vad gäller användning av moderna lärverktyg efterföljs. säkra likvärdigheten i tillgång till digitala verktyg. stödja och öka måluppfyllelsen inom kunskapsutveckling och övriga målområden säkra att lärare och övriga medarbetare, barn och elever använder modern teknik som verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. säkra att lärarna och övriga medarbetare aktivt integrerar IT i undervisningen så att arbetsformer och lärande för barn och elever utvecklas och anpassas efter samhällets behov. Digital kompetens Alla medarbetare ska ha kompetens att använda digitala verktyg på bästa sätt. Adekvata enheter och avdelningar på barn- och utbildningsförvaltningen ska stödja skolledare och förskolechefer i deras satsning på digital teknik, i syfte att utveckla skolan. Senast 2014 ska det ha arbetas fram och driftsatts en organisationsmodell ute på enheterna/områdena som kan driva den IT-pedagogiska utvecklingen.

6 19 februari (5) Samtliga enheter ska senast 2014 ha en handlingsplan för ITutveckling med tillhörande kompetensutvecklingsplan. Att följa upp: Enheternas handlings- och kompetensutvecklingsplan plan för ITutveckling (BUF IT) Förvaltningens stöd för enheternas IT-utveckling (Utvecklingsenheten) Resurspersoner för enheternas IT-utveckling finns på plats (BUF IT) Digitala verktyg och funktioner Alla medarbetare ska ha tillgång till effektiva digitala verktyg och IT-system för administration, pedagogik och kommunikation. IT som administrativt, pedagogiskt och kommunikativt hjälpmedel ska vara användarvänligt, enkelt och funktionellt. De som arbetar och verkar inom barn- och utbildningsförvaltningen ska ha en fungerande teknik som är lättillgänglig för arbete och lärande oavsett tid och rum. IT-systemen ska vara flexibla och det ska vara enkelt att lägga till och förändra tjänster och applikationer Tekniktillgänglighet Ökad tillgång till digitala verktyg är en av förutsättningarna för att nå ökad digital kompetens. Alla skolledare, lärare och övriga pedagoger på gymnasiet och i grundskolan ska ha tillgång till ett eget digitalt verktyg. Alla förskollärare ska ha tillgång till ett eget digitalt verktyg. Alla förskolor och fritidshem ska ha ett digitalt verktyg per avdelning. Alla elever på gymnasiet och i grundskolan ska ha ett eget digitalt verktyg. I de tidigare årskurserna kan det vara aktuellt med ett digitalt verktyg på två elever.

7 19 februari (5) Att följa upp: Tillgång till digitala verktyg enligt separat tidplan (BUF IT) Informations- och kommunikationsstruktur Förskolans och skolans medarbetare, barn, elever och vårdnadshavare ska på ett enkelt sätt kunna kommunicera och samverka med varandra via kommunens IT-lösningar. Samordning BUF IT ska samordna kompetensutvecklingsinsatser, inköp, tjänster och avtal för att skapa en organisation med stor potential för pedagogisk utveckling. IT-pedagog Förvaltningen stödjer verksamheterna genom att inrätta två ITpedagogtjänster. Syftet med dessa tjänster är att inspirera och att driva utvecklingen och användandet av digitala resurser i undervisningen. IT-pedagogens arbete riktar sig i första hand till arbetslag och nyckelpersoner liksom ledningsgrupper på skolor och förskolor. Ansvarsfördelning och organisation Den politiska styrningen Barn- och utbildningsförvaltningens nämnder beslutar om förvaltningens e-strategi. Förvaltningens ledningsgrupp Förvaltningsledningen ansvarar tillsammans med verksamhetscheferna för e- strategiska frågor och leder utvecklingen samt följer upp genomförandet/tillämpningen av e-strategin. Förvaltningens ledningsgrupp samordnar, planerar, delegerar och avsätter resurser för en övergripande IT-utveckling. Verksamhetschefer Verksamhetscheferna ansvarar/ser till att enheterna arbetar enligt e-strategin inom sin verksamhet.

8 19 februari (5) BUF IT BUF IT samordnar och stödjer verksamheternas inköp. Utifrån verksamhetens behov samordnas här även kompetensutveckling, omvärldsbevakning och inspiration. Förvaltningens kvalitetsavdelning Kvalitetsavdelningen tar tillsammans med verksamheterna och BUF IT fram mått för att följa upp IT i undervisningen som en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Enhet/verksamhet Rektor/ förskolechef ansvarar för att enheterna arbetar enligt e-strategin och planerar för IT-verksamheten på sin enhet. Rektor/ förskolechef ansvarar också för att koppla strategin till en pedagogisk idé på enheten och att driva den strategiska IT-pedagogiska utvecklingen. Rektor/ förskolechef har ansvaret för att medarbetarna har tillräcklig kompetens inom IT-området. IT- pedagog Ska inspirera samt driva utvecklingen och användandet av digitala resurser i undervisningen. IT-pedagogens arbete riktar sig i första hand till arbetslag och nyckelpersoner liksom ledningsgrupper på skolor och förskolor. Lokalt IT-stöd Enheterna ska ha en eller flera medarbetare med IT-pedagogiskt uppdrag kopplat till verksamheten och ansvara för att driva enhetens IT-pedagogiska utveckling. Arbetslag och pedagoger Arbetslaget och pedagogerna ansvarar för att tillämpa e-strategin i arbetet med barn och elever. Pedagogerna ansvarar också för att fortsätta att utveckla IT som en naturlig del i barn och elevers lärande. De ansvarar även för att eleverna får relevant digital kompetens.