Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2015"

Transkript

1 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE FSN-2014/ (2) HANDLÄGGARE Schönning, Jenny Förskolenämnden Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2015 Förslag till beslut Nämnden fastställer förvaltningens förslag till bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för Sammanfattning Förvaltningen föreslår att grundbeloppet för de kommunala verksamheterna höjs med 2,29 procent och med 2,50 procent för de fristående verksamheterna. Grundbeloppet för lokaler till de fristående förskolorna föreslås öka med 1,49 procent. Den kommunala bufferten ökas och därmed kan grundbeloppet till de fristående verksamheterna öka mer än till de kommunala verksamheterna. Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade i juni 2014 om Mål och Budget för 2015, med förskolenämndens ram på sammanlagt 762,8 mnkr. Ramen för 2015 innehåller en pris- och lönekompensation motsvarande 15,6 mnkr. För volymförändringar får nämnden en utökad ram på 12,0 mnkr och för lokalerna utökas budgeten med 4,3 mnkr. Ramen innehåller också en besparing på grund av nytt telefoniavtal (0,6 mnkr) och barnomsorg på obekväm arbetstid (1,0 mnkr). Ramen har också justerats för Samkraft och gemensam utveckling. Förvaltningens synpunkter Uppräkning av grundbelopp Förvaltningen föreslår att grundbeloppet för de kommunala verksamheterna höjs med 2,29 procent och med 2,50 procent för de fristående verksamheterna. Grundbeloppet för lokaler till de fristående förskolorna föreslås öka med 1,49 procent. Kommunal buffert Den kommunala bufferten ökas och därmed kan grundbeloppet till de fristående verksamheterna öka mer än till de kommunala verksamheterna. POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 TJÄNSTEUTLÅTANDE FSN-2014/ (2) Jukka Kuusisto Utbildningschef Annelie Glifberg Verksamhetschef för förskolan Bilaga Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2015 Beslutet delges Kommunstyrelsen Akten

3 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN FSN-2014/ (7) Beslut om bidragsbelopp för 2015 Grundbelopp till förskolan och pedagogisk verksamhet I enlighet med skollagen om offentliga bidrag på lika villkor ska grundbeloppet innehålla medel för: - Omsorg och pedagogisk verksamhet - Pedagogiskt material och utrustning - Måltider - Administration (schablon på 3 procent för fristående förskolor och 1 procent för fristående pedagogisk omsorg) - Mervärdesskatt (schablon på 6 procent enbart till de fristående verksamheterna) - Lokalkostnader (ingår i grundbeloppet men särredovisas). Det kommunala grundbeloppet är lägre än det belopp som utgår till de fristående verksamheterna. Detta beror på att de kommunala verksamheterna avsätter en del av sina grundbelopp hos verksamhetschefen för att fördelas till gemensamma satsningar som till exempel transporter för de enheter som har mottagningskök, svårare rehabilitering, resurspedagoger och IT-tekniska tjänster. Sammanlagt är den kommunala bufferten på 9,0 mnkr. Inför 2015 ökas den kommunala bufferten. Det finns 0,5 mnkr i den kommunala bufferten som kan användas till arbetsmiljöåtgärder. Inför 2015 har förvaltningen fått medel för motsvarande 7074 barn. Förvaltningen föreslår att grundbeloppet höjs med 2,29 procent för de kommunala verksamheterna och med 2,50 procent för de fristående verksamheterna. Förvaltningen föreslår att omkostnadsersättningen blir oförändrad. POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

4 FSN-2014/ (7) Ersättningsintervaller Ersättningsintervallerna för grundbeloppen är oförändrade jämfört med föregående år. 1 5 år 0 15 timmar/vecka 1 5 år föräldralediga med avtal om 25 timmar under förskoleåret 1 5 år 15,1 25 timmar/vecka 1 5 år 25,01 timmar/vecka Grundbeloppet utbetalas en gång per månad. Grundbeloppet baseras på barnets vistelsetid den första dagen i varje månad och antalet dagar respektive barn varit inskrivet i verksamheten. Grundbelopp för lokaler ingår i grundbeloppet men särredovisas. Tilläggsersättningar I resursfördelningen finns utöver grundbeloppet följande tilläggsersättningar: - Kvalitetsstatsbidrag - Socioekonomiskt - Folkhälsa - Mindre än tre år i Sverige - Förskolläratäthet Dessutom finns tilläggsbelopp för barn med omfattande behov av särskilt stöd. Kvalitetsstatsbidrag Kvalitetsstatsbidraget på totalt 6,9 mnkr fördelas utifrån antalet inskrivna barn i förskolor och pedagogisk omsorg. Bidraget ska användas till kvalitetshöjande åtgärder. Uppföljning av bidraget görs av förvaltningen varje år och uppgifterna redovisas till Skolverket. För 2015 blir kvalitetsstatsbidraget 981 kr per barn och år för de kommunala verksamheterna och 6 procent högre det vill säga 1040 kr per barn och år för fristående verksamheter. Kvalitetsstatsbidraget betalas ut utifrån antalet dagar respektive barn varit inskrivet i verksamheten.

5 FSN-2014/ (7) Socioekonomisk tilläggsersättning Föräldrarnas utbildningsbakgrund utgör underlag för fördelning av den socioekonomiska tilläggsersättningen. Snittet för föräldrarnas utbildningsbakgrund per enhet är det högsta värdet för att få ersättning. Enheter med högre värden än snittet får ingen ersättning. Uppgifterna om föräldrarnas utbildningsbakgrund hämtas två gånger per år från Statistiska centralbyrån. Den socioekonomiska tilläggsersättningen är oförändrat jämfört med 2014, sammanlagt 3,6 mnkr. Tilläggsersättning folkhälsa Tilläggsersättningen för folkhälsa fördelas till områden med högre ohälsotal. Sammanlagt 2,5 mnkr delas ut till verksamheten. Förvaltningen utgår från de ohälsotal som Statistiska centralbyrån redovisar. Tilläggsersättning mindre tid än tre år i Sverige (Nyanlända) Tilläggsersättningen mindre tid än tre år i Sverige fördelas till de verksamheter som har barn som vistats i Sverige kortare tid än tre år så kallade nyanlända. Uppgifterna för vilka barn som vistats mindre än tre år i Sverige hämtas från Statistiska centralbyrån en gång per år. Den sammanlagda ersättningen uppgår till 1 mnkr. Tilläggsersättning för högre förskollärartäthet Tilläggsersättningen för högre förskollärartäthet fördelas ut till de förskoleområden som når en förskollärartäthet på 30 procent eller högre. Målsättningen med denna ersättning är att ge förskolorna ett incitament att fortsätta rekrytera och anställa förskollärare. Mätningar kommer att ske i april och oktober. Ersättningen kommer att betalas ut i två gånger per år. Sammanlagt är det avsatt 3 mnkr. Tilläggsbelopp för barn med omfattande behov Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd deras speciella behov kräver. Enligt skollagen är det förskolechefen som ansvarar för att barnet får stödinsatser. För barn med omfattande behov av särskilt stöd kan verksamheten söka tilläggsbelopp. Det är förskolechefen som ansöker, och enhetschefen för stödverksamheten som beslutar, om tilläggsbeloppet. Tilläggsbelopp riktas i första hand till barn som har omfattande behov av särskilt stöd på grund av medicinska handikapp, fysiska handikapp samt neuropsykiatrisk diagnos som exempel autism. Det totala beloppet för tilläggsbelopp är inte helt fastställt ännu men beräknas bli cirka 18 mnkr.

6 FSN-2014/ (7) Tilläggsbelopp för stöd och handledning Från september 2014 betalas en ersättning per barn och månad ut till förskolor i Huddinge kommun. För 2015 blir ersättningen 83 kr per barn och månad för de kommunala verksamheterna och 6 procent högre det vill säga 88 kr per barn och månad för fristående verksamheter. De kommunala förskolorna väljer att avstå 3 kr per barn och månad för att gemensamt finansiera utbildning till specialpedagogerna som finns anställda. Ersättningen betalas ut utifrån antalet dagar respektive barn varit placerad i förskolorna i Huddinge kommun. För pedagogisk omsorg finns möjlighet att konsultera enhetschef för förskolans stödteam för hjälp med stöd och handledning. Detta gäller såväl kommunal som fristående verksamhet. Lokaler De fristående förskolorna får ett grundbelopp lokaler som baserar sig på de kommunala förskolornas genomsnittliga kostnad för Kostnaden inkluderar också det fullserviceavtal som kommunen har tecknat med Huge fastigheter AB. Förvaltningen föreslår att grundbelopp för lokaler höjs med 1,49 procent till fristående förskolor och med 1,49 procent till andra kommuner. Ersättningsnivåer grundbelopp för 2015 Grundbeloppet inklusive grundbeloppet för lokaler utbetalas en gång i månaden baserat på antalet dagar respektive barn varit inskriven i verksamheten. Denna dagliga avräkning gäller också för tilläggsersättningar som kvalitetsersättning och tilläggsbelopp för barn med omfattande behov. De kommunala verksamheterna har ett minskat grundbelopp jämfört med de fristående enheterna eftersom de gemensamt har en gemensam buffert som bekostar kostnader som är gemensamma. Bufferten har ökat jämfört med föregående år vilket ger en högre uppräkning till de fristående jämfört med till de kommunala verksamheterna. Till fristående förskolor ingår ett administrationstillägg på 3 procent och en momskompensation om 6 procent. Till fristående pedagogisk omsorg ingår ett administrationstillägg på 1 procent och en momskompensation om 6 procent.

7 FSN-2014/ (7) Grundbelopp i kronor per år till kommunala förskolor i Huddinge kommun förskoleåret Grundbelopp i kronor per år till kommunal pedagogisk omsorg i Huddinge kommun inklusive omkostnadsersättning förskoleåret Grundbelopp i kronor per år till fristående förskolor inklusive moms och administrativt tillägg förskoleåret Grundbelopp i kronor per år till fristående pedagogisk omsorg inklusive omkostnadsersättning, moms och administrativt tillägg förskoleåret

8 FSN-2014/ (7) Grundbelopp i kronor per år till kommunala förskolor i annan kommun förskoleåret Grundbelopp i kronor per år till kommunala pedagogisk omsorg i annan kommun förskoleåret Omkostnadsersättning vid placering i familjedaghem För barn som är placerade i familjedaghem ingår omkostnadsersättning i de grundbelopp som angetts ovan. Omkostnadsersättningarna är oförändrade jämfört med föregående år. Kommunal pedagogisk omsorg 0-25 tim/vecka Fristående pedagogisk omsorg 0-25 tim/vecka Kommunal pedagogisk omsorg 25,01+ tim/vecka Fristående pedagogisk omsorg 25,01 + tim/vecka Grundbelopp lokaler Lokalkostnaderna för kommunala och fristående förskolor i Huddinge kompenseras med ett grundbelopp för lokaler. Grundbeloppet är detsamma oavsett barnets ålder och vilken tid barnet visats på förskolan. Samma belopp betalas oavsett om förskolan finns i kommunen eller utanför kommunen.

9 FSN-2014/ (7) Grundbeloppet för lokaler till fristående förskolor höjs med 1,49 procent jämfört med 2014 och inkluderar en momskompensation på 6 procent och 3 procent för administrationspålägg. Fristående förskola Kommunal förskola

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov

Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov Revisionsrapport Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov Juni 2010 Mattias Norling, revisionskonsult Marie Lindblad, revisionskonsult Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden PROTOKOLL 6 (15) 30 Mer tid i förskolan för 15-timmarsbarnen Dnr BUN 2013/0305 Handlingar Förvaltningskontorets skrivelse 2015-02-24. Bakgrund Kommunfullmäktige har givit barn-

Läs mer

Utredning om och hur stöd till barn med särskilda behov kan förbättras

Utredning om och hur stöd till barn med särskilda behov kan förbättras Rapport 1 (7) Datum 2014-03-10 Resurschef Ann Heide-Spjuth 0410-73 39 44, 0708-81 75 57 ann.heide-spjuth@trelleborg.se Utredning om och hur stöd till barn med särskilda behov kan förbättras 1. Effekter

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01 Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Skolinspektionens rapport 2014:1 Diarienummer 400-2011:6497 Stockholm 2014

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? rir 2014:25 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

Perspektiv på skolan

Perspektiv på skolan Perspektiv på skolan Om skolan, pengarna och likvärdigheten Innehållsförteckning Inledning...4 Sammanfattande diskussion Hur kan skolans finansiering bli säker och likvärdig?... 5 Skolans resurser ska

Läs mer

Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion väckt av Marie Fors (S) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-03-10 SN-2015/378.271 1 (3) HANDLÄGGARE Anna-Karin Sandén 08-535 377 04 Anna-Karin.Sanden@huddinge.se Socialnämnden Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion

Läs mer

Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag

Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag Antaget av kommunfullmäktige den 24 november 2014, 85 Värdesäkrat 2014-04-01 Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun

Läs mer

Avgifter i skolan. Informationsblad

Avgifter i skolan. Informationsblad 1 (8) Avgifter i skolan Här kan du läsa om hur Skolinspektionen bedömer avgifter i skolan i samband med tillsynen. Här kan du även se vilka regler som myndigheten utgår från i sina bedömningar. SKOLINSPEKTIONEN

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-02 KS-2014/1532.109 1 (13) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Prövning av om den verksamhet som kommunens heloch delägda bolag bedrivit under föregående

Läs mer

Regler för ersättning av utförd tid

Regler för ersättning av utförd tid Regler för ersättning av utförd tid Tillämpningsregler för hur tid hos den enskilde ska registreras avseende hemtjänst, boendestöd, avlösarservice, avlösning och ledsagning enligt Socialtjänstlagen (SoL),

Läs mer

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 1 (18) Överenskommelse om kommunernas krisberedskap - Precisering av mål och ersättning för uppgifter i LEH Denna överenskommelse reglerar kommunernas ersättning för de uppgifter kommunerna har enligt

Läs mer

Alla skolor ska vara bra skolor

Alla skolor ska vara bra skolor 2015-07-02 PM Miljöpartiet Alla skolor ska vara bra skolor Sammanfattning Många elever möter en riktigt bra skola i Sverige med kunniga och engagerade lärare. En skola där de uppmuntras och stimuleras

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Kristian Örnelius Institutet för Privatekonomi November 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Ersättning från den allmänna arbetslöshets-försäkringen...

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente

Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente 2015-03-27 KS-2015/124.111 1 (6) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik. om en jämlik arbetsmarknad

Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik. om en jämlik arbetsmarknad Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik och målet om en jämlik arbetsmarknad Handels utredningsgrupp Josefine Boman & Agneta Berge Oktober 2013 Innehåll Sammanfattning 1. Inledning

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet. Rapportering av regeringsuppdrag

Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet. Rapportering av regeringsuppdrag Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet Rapportering av regeringsuppdrag 2 (50) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter men glöm inte att uppge källa: Rapportens namn,

Läs mer

RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG. Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2

RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG. Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 Boverket 2 Uppföljning av det

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-15.50

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-15.50 1(13) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-15.50 Hans Sjögren (s), ordförande Janet Åkesson (s) Henrik Carlsson (s) Siv Friedmann Björk (c), 36-39 Stig Johansson (m), tjänstgörande

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Avser december 2010 december 2011 Inlämnad den 22 februari 2012 Sida: 2 av 90 Sida: 3 av 90 Dnr: AF-2010/436389 Datum: 2012-02-22 Återrapportering enligt regleringsbrevet

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING

Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING Bilaga 2 Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av en eller två justeringsmän. 4.

Läs mer

Hur fördelas pengarna till kommundelarna? en kort beskrivning av resursfördelningsmodellen

Hur fördelas pengarna till kommundelarna? en kort beskrivning av resursfördelningsmodellen Hur fördelas pengarna till kommundelarna? en kort beskrivning av resursfördelningsmodellen 1 2 Hur fördelar Borås Stad pengar till sina kommundelar? Varför kan en kommundel få mer pengar per invånare än

Läs mer

Ökad jämställdhet ger fler jobb i Stockholms län

Ökad jämställdhet ger fler jobb i Stockholms län Ökad jämställdhet ger fler jobb i Stockholms län December 2013 Innehåll Inledning... 2 Sysselsättningsgrad och deltidsarbete... 2 Uttag av föräldrapenning bland kvinnor och män... 5 Fungerande välfärd

Läs mer

Uppföljning av plusjobb

Uppföljning av plusjobb Uppföljning av plusjobb Linus Lindqvist RAPPORT 2007:14 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet med säte i Uppsala. IFAU ska

Läs mer

MÅLET MED ATT UPPRÄTTA EN HANDLINGSPLAN

MÅLET MED ATT UPPRÄTTA EN HANDLINGSPLAN DANDERYDS KOMMUN Utbildnings- och kulturkontoret SYFTE MED HANDLINGSPLAN Handlingsplanens primära syfte är att stötta barnet i barnets svårigheter och göra vistelsen på förskolan meningsfull, samt utgöra

Läs mer