Inrätta fond för sociala investeringar - motion väckt av Britt Björneke (V)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inrätta fond för sociala investeringar - motion väckt av Britt Björneke (V)"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 december Paragraf Diarienummer KS-2013/ Inrätta fond för sociala investeringar - motion väckt av Britt Björneke (V) Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Med hänvisning till vad som sägs i kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 25 november 2013 anses motionen besvarad. Sammanfattning Britt Björneke (V) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde den 11 februari 2013 en motion om att inrätta en fond för sociala investeringar. I motionen framhålls att kommunen genom långsiktiga förebyggande åtgärder bland annat kan minska kostnaderna för försörjningsstöd, HVB-placeringar och familjehem samt minska mänskligt lidande. Genom att avsätta medel i bokslutet de år kommunen går med stora överskott kan en fond som inte är beroende av konjunktursvängningar byggas upp. Motionen har skickats på remiss till socialnämnden, förskolenämnden, grundskolenämnden och gymnasienämnden. Remissinstanserna tillstyrker att Huddinge kommun utreder behovet av och förutsättningarna för att inrätta en social investeringsfond. Kommunstyrelsens förvaltning vill framhålla att en av samhällets grundläggande uppgifter är att ge varje barn som föds goda förutsättningar för att få en bra uppväxt och att få utveckla de förmågor som krävs för att leva ett gott liv. Kommunens arbete med sociala investeringar inom ramen för Samkraft Huddinge utgör en viktig del i detta arbete. En utvärdering av Samkraft kommer att äga rum under Syftet med utvärderingen är att få en lärandeprocess som utvecklar Samkraft som samverkansmodell. Först efter denna utvärdering kan det bli aktuellt att diskutera huruvida kommunens arbete med sociala investeringar ska utvecklas i enlighet med den inriktning som föreslås i motionen. Mot bakgrund av ovanstående anses motionen besvarad. Överläggning Britt Björneke (V) yrkar med instämmande av Birgitta Ljung (MP) bifall till förslagen i motionen. I övrigt yttrar sig Lisa Alexandersson (C) och Malin Danielsson (FP). Härefter förklaras överläggningen avslutad.

2 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Propositioner Ordföranden ställer proposition efter varandra om bifall till föreliggande förslag och till Britt Björnekes (V) m.fl. yrkande om bifall till förslagen i motionen och finner därvid att kommunstyrelsens beslutat att bifalla föreliggande förslag. Reservationer Britt Björneke (V) och Birgitta Ljung (MP) reserverar sig till förmån för förslagen i motionen. Protokollsanteckningar Lisa Alexandersson (C) och Malin Danielsson (FP) anmäler protokollsanteckning. Beslutet delges Remissinstanserna

3 CENTERPARTIET Kommunstyrelsen Ärende 15: Inrätta fond för sociala investeringar Protokollsanteckning Förebyggande arbete och tidiga insatser är bra för såväl kommunens ekonomi som individen. Sociala investeringar behövs för att vi framgångsrikt ska kunna arbeta långsiktigt och strukturerat med det förebyggande arbetet. En liten investering idag, rätt utförd, kan på sikt förebygga att barn och unga hamnar i utanförskap och missbruk. Samkraft är ett embryo till ett mer strukturerat arbete med sociala investeringar som vi anser behövs i kommunen. Vi ser fram emot utvärderingen av Samkraft och är övertygade om att den kommer att ge oss en grund för hur vi i framtiden kan arbeta än mer effektivt med tidiga och förbyggande insatse r. 1if;if:2 ~- Malin Danielsso n (FP)

4 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING KS-2013/ (5) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng Kommunstyrelsen Inrätta fond för sociala investeringar - motion väckt av Britt Björneke (V) Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Med hänvisning till vad som sägs i kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 25 november 2013 anses motionen besvarad. Sammanfattning Britt Björneke (V) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde den 11 februari 2013 en motion om att inrätta en fond för sociala investeringar. I motionen framhålls att kommunen genom långsiktiga förebyggande åtgärder bland annat kan minska kostnaderna för försörjningsstöd, HVB-placeringar och familjehem samt minska mänskligt lidande. Genom att avsätta medel i bokslutet de år kommunen går med stora överskott kan en fond som inte är beroende av konjunktursvängningar byggas upp. Motionen har skickats på remiss till socialnämnden, förskolenämnden, grundskolenämnden och gymnasienämnden. Remissinstanserna tillstyrker att Huddinge kommun utreder behovet av och förutsättningarna för att inrätta en social investeringsfond. Kommunstyrelsens förvaltning vill framhålla att en av samhällets grundläggande uppgifter är att ge varje barn som föds goda förutsättningar för att få en bra uppväxt och att få utveckla de förmågor som krävs för att leva ett gott liv. Kommunens arbete med sociala investeringar inom ramen för Samkraft Huddinge utgör en viktig del i detta arbete. En utvärdering av Samkraft kommer att äga rum under Syftet med utvärderingen är att få en lärandeprocess som utvecklar Samkraft som samverkansmodell. Först efter denna utvärdering kan det bli aktuellt att diskutera huruvida kommunens arbete med sociala investeringar ska utvecklas i enlighet med den inriktning som föreslås i motionen. Mot bakgrund av ovanstående anses motionen besvarad. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB HUDDINGE

5 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING KS-2013/ (5) Beskrivning av ärendet Britt Björneke (V) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde den 11 februari 2103 en motion om att inrätta en social investeringsfond (bilaga 1). Motionären hänvisar till att flera kommuner beslutat att inrätta sociala investeringsfonder för att kunna satsa mer långsiktigt på olika förebyggande insatser, främst riktade mot barn och unga. Exempel på sociala investeringar i olika kommuner är insatser för att minska skolfrånvaro, insatser för unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och arbetsmarknadsåtgärder för unga vuxna. I motionen framhålls att kommunen genom långsiktiga förebyggande åtgärder bland annat kan minska kostnaderna för försörjningsstöd, HVB-placeringar 1 och familjehem samt minska mänskligt lidande. Genom att avsätta medel i bokslutet de år kommunen går med stora överskott kan en fond som inte är beroende av konjunktursvängningar byggas upp. Vänsterpartiet i Huddinge anser att tiden nu är mogen för att inrätta en social investeringsfond i kommunen. I utredningen om detta bör man ställa sig följande frågor: Har vi styr- och uppföljningssystem som stödjer långsiktighet och helhetssyn? Har vi organisationsstrukturer som skapar och gynnar en helhetssyn? Har vi ersättnings- och resursfördelningssystem som stödjer långsiktighet och helhetssyn? I utredningen bör även belysas på vilka sätt vi har tillgång till socialt investeringskapital samt vilka sociala områden man bör prioritera. Vi bör även dra lärdom av de många kommuner som redan infört sociala investeringsfonder. Vänsterpartiet föreslår därför: - Att kommunen inrättar en social investeringsfond i enlighet med motionens intentioner. Motionen har skickats på remiss till socialnämnden, förskolenämnden, grundskolenämnden och gymnasienämnden. 1 HVB- hem för vård eller boende.

6 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING KS-2013/ (5) Remissvar Socialnämnden Socialnämnden tillstyrker (bilaga 2) att Huddinge kommun utreder vilka förutsättningar det finns för att inrätta en social investeringsfond samt klargör syfte, regler och kriterier för tilldelning av medel. Den sociala investeringsfonden bör, om den inrättas, omfatta barn, unga och deras föräldrar då det är känt att trygga och goda uppväxtvillkor är en skyddsfaktor. Förskolenämnden, grundskolenämnden och gymnasienämnden Förskolenämnden, grundskolenämnden och gymnasienämnden har inkommit med likalydande remissvar (bilaga 3,4 och 5). Nämnderna tillstyrker att Huddinge kommun utreder behovet av och förutsättningarna för att inrätta en social investeringsfond. Nämnderna framhåller att Samkraft Huddinge idag arbetar förebyggande beträffande barns och ungdomars psykiska ohälsa, missbruk och kriminalitet. Beslut om eventuellt inrättande av en social investeringsfond bör dock föregås av ett utredningsarbete som tar fram förslag på riktlinjer för fonden, finansieringsmodell samt kriterier för tilldelning av medel. Nämnderna anser att insatserna från en eventuell fond i första hand bör ha som målsättning att stärka och förbättra livsvillkoren för barn och unga som bor i Huddinge. Sociala investeringar På senare tid har flera kommuner avsatt medel i så kallade sociala investeringsfonder eller på andra vis inlett arbete med sociala investeringar/förebyggande insatser. 2 Arbete med sociala investeringar innebär att ekonomiska medel avsätts för tidiga och förebyggande insatser till de barn och unga som riskerar att hamna i utanförskap. Tanken är att de förebyggande insatserna på sikt ska minska de samhällsekonomiska kostnaderna samt generera vinster för den enskilda människan. Grundtanken med sociala investeringar är att åstadkomma en arbetsmodell eller struktur som möjliggör att beslut kan fattas som baseras på samverkan, helhetssyn och långsiktighet. Detta kan man göra på olika vis och de kommuner som utvecklat sitt arbete med sociala investeringar har valt olika lösningar och olika finansieringsmodeller för sitt arbete. Flertalet kommuner har med hjälp av tillfälliga budgetöverskott inrättat en så kallad social investeringsfond. 2 Malmö kommun, Norrköpings kommun, Södertälje kommun, Trelleborgs kommun, Uddevalla kommun och Umeå kommun.

7 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING KS-2013/ (5) De flesta kommuner 3 har valt att tillämpa en så kallad Återföringsmodell för sin sociala investeringsfond. Återföringsmodellen innebär ett krav på återbetalning. När effekterna av investeringen framträder, alltså när de kommunala kostnaderna minskar till följd av investeringen, ska de medel som erhållits betalas tillbaka till fonden genom minskade budgetramar för de nämnder/förvaltningar där besparingar uppstår. På så vis hålls fonden levande och möjliggör för nya sociala investeringar. En sådan modell ställer stora krav på uppföljning, då det kan tänkas innebära svårigheter att beräkna var i organisationen besparingar uppstår samt att kunna härleda besparingarna som en direkt följd av den sociala investeringen. Att betänka är även att sociala investeringar i kommunen även innebär besparingseffekter inom t.ex. landstinget och statliga myndigheter. Uttrycken social investeringsfond och sociala investeringar får inte sammanblandas med de ekonomiska termerna fond respektive investering. Begreppet fond används inte i den kommunala redovisningslagen (1997:614) och sociala investeringar kan inte hanteras som investeringar enligt gällande redovisningsprinciper. Sociala investeringar ska istället betraktas som löpande verksamhet och redovisas som en del av den kommunala driftbudgeten. Samkraft - Sociala investeringar i Huddinge kommun Samkraft är en samverkan kring barn och unga mellan Huddinge kommun, närpolisen i Huddinge och barn- och ungdomspsykiatrin inom Stockholms läns landsting. Det övergripande målet för Samkraft Huddinge är att förebygga missbruk, psykisk ohälsa och kriminalitet samt att förhindra nyrekrytering till det sistnämnda, bland barn och unga i Huddinge. Detta sker genom en väl fungerande samverkan för att skapa ett tydligt, målmedvetet och långsiktigt förebyggande arbete. Huddinge kommun bedriver idag ett aktivt arbete med sociala investeringar i form av förebyggande och främjande insatser för barn och unga och Samkraft utgör en viktig del i detta arbete. Förvaltningens synpunkter Kommunstyrelsens förvaltning vill framhålla att en av samhällets grundläggande uppgifter är att ge varje barn som föds goda förutsättningar för att få en bra uppväxt och att få utveckla de förmågor som krävs för att leva ett gott liv. Kommunens arbete med sociala investeringar inom ramen för Samkraft Huddinge utgör en viktig del i detta arbete. 3 Exempelvis Malmö kommun, Norrköpings kommun och Trelleborgs kommun.

8 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING KS-2013/ (5) En utvärdering av Samkraft kommer att äga rum under Syftet med utvärderingen är att få en lärandeprocess som utvecklar Samkraft som samverkansmodell. Först efter denna utvärdering kan det bli aktuellt att diskutera huruvida kommunens arbete med sociala investeringar ska utvecklas i enlighet med den inriktning som föreslås i motionen. Mot bakgrund av ovanstående anses motionen besvarad. Vesna Jovic Kommundirektör Toralf Nilsson Administrativ direktör Viktoria Thonäng Utredare Bilagor Bilaga 1: Inrätta fond för sociala investeringar motion väckt av Britt Björneke (V) Bilaga 2: Remissvar från socialnämnden Bilaga 3: Remissvar från förskolenämnden Bilaga 4: Remissvar från grundskolenämnden Bilaga 5: Remissvar från gymnasienämnden Beslutet delges Remissinstanserna

9 Huddinge kommun Kommunfullmäktige MOTION Inrätta fond för sociala investeringar Under de senaste åren har man i allt flera kommuner beslutat att inrätta sociala investeringsfonder för att kunna satsa mer långsiktigt på olika förebyggande insatser, främst riktade mot barn och unga. Modellen med sociala investeringar bygger på samhällsekonomiska beräkningar av hur mycket olika typer av sociala misslyckanden kostar samhället och är ursprungligen utvecklad av nationalekonomen Ingvar Nilsson, på uppdrag av försäkringsbolaget Skandia. På hemsidan "Idéer för livet" finns beräkningar av hur mycket utanförskapet kostar. Beräkningar finns där även för den årskull sexåringar i Huddinge som nu börjat skolan och där 181 av 1413 statistiskt kommer att hamna utanför samhället och åsamka samhället åtskilliga miljoner i kostnader ( Att inte agera i tid med förebyggande åtgärder är därför ett slöseri med mänskliga resurser men också med samhällets resurser. Exempel på sociala investeringar i olika kommuner är insatser för minskning av skolfrånvaro, insatser för unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och arbetsmarknadsåtgärder för unga vuxna. Huddinge kommun har under de senaste åren gått med stora överskott. Samtidigt har vi stora kostnader för försörjningsstöd, HVB placeringar och familjehem. Om vi genom långsiktiga förebyggande åtgärder kunde få ner dessa kostnader skulle vi spara mycket såväl ekonomiskt som mänskligt lidande. Genom att avsätta medel i bokslutet de år kommunen går med stora överskott kan en fond byggas upp som inte är beroende av konjunktursvängningar. Vänsterpartiet i Huddinge anser att tiden nu är mogen för att inrätta en social investeringsfond i kommunen. I utredningen om detta bör man som Ingvar Nilsson påpekar även ställa sig följande frågor: Har vi styr- och uppföljningssystem som stödjer långsiktighet och helhetssyn? Har vi organisationsstrukturer som skapar och gynnar en helhetssyn? Har vi ersättnings- och resursfördelningssystem som stödjer långsiktighet och helhetssyn? I utredningen bör även belysas på vilka sätt vi har tillgång till socialt investeringskapital samt vilka sociala områden man bör prioritera. Vi bör även dra lärdom av de många kommuner som redan har infört sociala investeringsfonder ( Vänsterpartiet föreslår därför Att kommunen inrättar en social investeringsfond i enlighet med motionens intentioner Britt Björneke Vänsterpartiet

10

11 SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Socialnämnden 22 maj Paragraf Diarienummer SN-2013/ Inrätta fond för sociala investeringar - svar på motion väckt av Britt Björneke (V) Socialnämndens beslut Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande Inrätta fond för sociala investeringar svar på motion väckt av Britt Björneke (V) och överlämnar det till kommunstyrelsen som sitt yttrande i ärendet.. Sammanfattning Britt Björneke (v) har den 11 februari 2013 väckt en motion om inrättande av en fond för sociala investeringar. I motionen framhålls att kommunen genom långsiktiga förebyggande åtgärder bland annat kan minska kostnader för försörjningsstöd, placeringar i HVB och familjehem samt minska mänskligt lidande. Genom att avsätta medel i bokslut vid överskott kan en fond, som inte är beroende av konjunktursvängningar, byggas upp.förvaltningen tillstyrker att Huddinge kommun utreder vilka förutsättningar det finns för att inrätta en social investeringsfond samt klargör syfte, regler och kriterier för tilldelning av medel. Den sociala investeringsfonden bör omfatta barn, unga och deras föräldrar då det är känt att trygga och goda uppväxtvillkor är en skyddsfaktor. Överläggning I ärendet yttrar sig Gunilla Helmerson (M). Efter detta förklaras överläggningen avslutad. Beslutet delges Kommunstyrelsens förvaltning.

12 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN SN-2013/ KS-2013/ (3) HANDLÄGGARE Berit Heidenfors Socialnämnden Inrätta fond för sociala investeringar svar på motion väckt Britt Björneke (V). Förslag till beslut Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande Inrätta fond för sociala investeringar svar på motion väckt av Britt Björneke (V) och överlämnar det till kommunstyrelsen som sitt yttrande i ärendet. Sammanfattning Britt Björneke (V) har den 11 februari 2013 väckt en motion om inrättande av en fond för sociala investeringar. I motionen framhålls att kommunen genom långsiktiga förebyggande åtgärder bland annat kan minska kostnader för försörjningsstöd, placeringar i HVB och familjehem samt minska mänskligt lidande. Genom att avsätta medel i bokslut vid överskott kan en fond, som inte är beroende av konjunktursvängningar, byggas upp. Förvaltningen tillstyrker att Huddinge kommun utreder vilka förutsättningar det finns för att inrätta en social investeringsfond samt klargör syfte, regler och kriterier för tilldelning av medel. Den sociala investeringsfonden bör, om den inrättas, omfatta barn, unga och deras föräldrar då det är känt att trygga och goda uppväxtvillkor är en skyddsfaktor. Beskrivning av ärendet Britt Björneke (V) har den 11 februari 2013 väckt en motion om inrättande av en fond för sociala investeringar. I motionen framhålls att kommunen genom långsiktiga förebyggande åtgärder bland annat kan minska kostnader för försörjningsstöd, placeringar i HVB och familjehem samt minska mänskligt lidande. Genom att avsätta medel i bokslut vid överskott kan en fond, som inte är beroende av konjunktursvängningar, byggas upp. Motionären föreslår att kommunen inrättar en social investeringsfond i enlighet med motionens intentioner. Bakgrund Tanken med en social investeringsfond är det ska ge kommunen möjlighet att styra ekonomiska resurser på ett sådant sätt att kommunen kan minska de sociala problemen på lång sikt och därigenom även kostnaderna. POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1, plan 5 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

13 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN SN-2013/ KS-2013/ (3) Bland de kommuner som redan avsatt eller diskuterat att avsätta medel till sådana fonder finns Nynäshamn, Umeå, Ystad, Uppsala, Göteborg och Malmö. Varifrån pengarna till fonderna kommer och hur de är tänkta att användas skiljer sig mellan kommunerna. Norrköpings kommun har till exempel valt återföringsmodellen där pengar återförs till fonden när investeringen ger minskade kostnader i verksamheten. Många kommuner har valt att satsa på förebyggande arbete som gagnar barn och unga. Satsningarna är inte alltid nyskapande och obeprövade utan utgår även från ett redan konstaterat framgångsrikt arbete som behöver förstärkas. De olika modellerna för sociala investeringar som genomförts eller planeras bland Sveriges kommuner har oftast som en gemensam ingång att de kommunala verksamheterna erbjuds möjligheten att söka projektmedel ur den sociala investeringsfonden enligt ett visst regelverk. Genom att allt fler kommuner kommer att införa system med sociala investeringar kommer det finnas goda möjligheter att jämföra framgångsfaktorer mellan kommunerna i syfte att utveckla verksamhetsområdet startade projektet För en bättre samverkan kring barn och unga i Huddinge kommun, sedermera benämnt Samkraft Huddinge. Projektet finansierades initialt genom medel från myndigheten för skolutveckling. Syftet var att utforma en samverkansmodell för att arbeta förebyggande gällande kriminalitet, missbruk och psykisk ohälsa bland barn och unga. Under 2009 implementerades projektet i ordinarie verksamhet. Efter beslut i kommunfullmäktige har tre miljoner kronor per år avsatts för aktiviteter inom ramen för Samkraft under perioden Samkraft Huddinge kan ses som ett led i arbetet med sociala investeringsfonder. Förvaltningens synpunkter Sambandet mellan familjebakgrund, uppväxtvillkor, utbildningsnivå och social utsatthet som vuxen är väldokumenterat. Flera rapporter pekar på betydelsen av föräldrars utbildningsnivå och sysselsättning för barns hälsa och utbildningsnivå. Låg utbildningsnivå och försörjningsstöd hos föräldrar är en riskfaktor för att inte klara gymnasieskolan och för att som ung vuxen hamna i utanförskap (Sjögren och Svalerud, 2011). Liksom i allt socialt arbete är det viktigaste i sammanhanget att de satsningar som görs beslutas utifrån gedigna analyser av behoven, att de bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet, att de genomförs professionellt och att de följs upp och utvärderas. I den mån satsningarna indikerar långsiktigt hållbara resultat ska det finnas en strävan att implementera dem i ordinarie verksamhet.

14 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN SN-2013/ KS-2013/ (3) Det kan dock i många fall handla om satsningar som det tar lång tid att se positiva samhällsekonomiska resultat av. Förvaltningen tillstyrker att Huddinge kommun utreder vilka förutsättningar det finns för att inrätta en social investeringsfond samt klargör syfte, regler och kriterier för tilldelning av medel. Den sociala investeringsfonden bör, om den inrättas, omfatta barn, unga och deras föräldrar då det är känt att trygga och goda uppväxtvillkor är en skyddsfaktor. Britt-Marie Karlén Förvaltningschef Berit Heidenfors Utvecklingsledare Bilagor Missiv och Motion Inrätta fond för sociala investeringar, daterad Beslutet delges Kommunstyrelsens förvaltning.

15 FÖRSKOLENÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Förskolenämnden 3 september Paragraf Diarienummer FSN-2013/ Remiss Inrätta fond för sociala investeringar - Motion väckt av Britt Björneke (V) Förskolenämndens beslut Nämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande till kommunstyrelsen. Sammanfattning Britt Björneke (V) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att kommunen inrättar en social investeringsfond i enlighet med motionens intentioner. Förvaltningen tillstyrker att Huddinge kommun utreder behovet av och förutsättningarna för att inrätta en social investeringsfond. Idag finns Samkraft Huddinge där förvaltningar arbetar förebyggande beträffande barns och ungdomars psykiska ohälsa, missbruk och kriminalitet. Beslut om eventuellt inrättande av en social investeringsfond bör dock föregås av ett utredningsarbete som tar fram förslag på riktlinjer för fonden, finansieringsmodell samt kriterier för tilldelning av medel. Förvaltningen anser att insatserna från en eventuell fond i första hand bör ha som målsättning att stärka och förbättra livsvillkoren för barn och unga som bor i Huddinge. Överläggning I ärendet yttrar sig Jelena Drenjanin (M), Sonia Benavente (V), utbildningschef Jukka Kuusisto, Olof Olsson (MP), Sven Bolmberg (M), Katharina Wallenborg (DP) och Bengt Eliasson (S). Beslutet delges Kommunstyrelsen Akten

16 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN FSN-2013/ (3) HANDLÄGGARE Lindh, Hans-Erik Förskolenämnden Remiss Inrätta fond för sociala investeringar - Motion väckt av Britt Björneke (V) Förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande till kommunstyrelsen. Sammanfattning Britt Björneke (V) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att kommunen inrättar en social investeringsfond i enlighet med motionens intentioner. Förvaltningen tillstyrker att Huddinge kommun utreder behovet av och förutsättningarna för att inrätta en social investeringsfond. Idag finns Samkraft Huddinge där förvaltningar arbetar förebyggande beträffande barns och ungdomars psykiska ohälsa, missbruk och kriminalitet. Beslut om eventuellt inrättande av en social investeringsfond bör dock föregås av ett utredningsarbete som tar fram förslag på riktlinjer för fonden, finansieringsmodell samt kriterier för tilldelning av medel. Förvaltningen anser att insatserna från en eventuell fond i första hand bör ha som målsättning att stärka och förbättra livsvillkoren för barn och unga som bor i Huddinge. Beskrivning av ärendet Britt Björneke (V) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att kommunen inrättar en social investeringsfond i enlighet med motionens intentioner och att man i utredningen om detta bör ställa sig följande frågor: Har vi styr- och uppföljningssystem som stödjer långsiktighet och helhetssyn? Har vi en organisationsstruktur som skapar och gynnar en helhetssyn? Har vi ersättnings- och resursfördelningssystem som stödjer långsiktighet och helhetssyn? I utredningen bör, enligt motionären, även belysas på vilka sätt vi har tillgång till socialt investeringskapital samt vilka sociala områden man bör prioritera. Vi bör även dra lärdom av de många kommuner som redan infört sociala investeringsfonder. POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

17 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN FSN-2013/ (3) Förvaltningens synpunkter Sociala investeringsfonder En social investeringsfond kan tjäna som ett komplement till befintliga övergripande satsningar på social- och utbildningsområdet inom Huddinge kommun. En social investeringsfond ska användas för investeringar i förebyggande arbete som främst gagnar barn och unga samt för att främja utvecklingen av nya metoder och arbetssätt som kan leda till effekter som på sikt ger minskade kommunala kostnader. Det som tekniskt sett kännetecknar sociala investeringar är den tydliga förväntade kopplingen mellan insats och minskade framtida kommunala kostnader. Uttrycken social investeringsfond och sociala investeringar används som namn på de beskrivna företeelserna och får inte sammanblandas med de ekonomiska termerna fond respektive investering. Begreppet fond används inte i den kommunala redovisningslagen (1997:614). Begreppet investeringar används för anskaffning av anläggningstillgångar, avsedda för stadigvarande bruk eller innehav och över vilka man har kontroll. Sociala investeringar med initiala kostnader och minskade framtida kostnader måste hanteras inom ramen för det så kallade balanskravet i kommunallagen. Kommuner som inrättat sociala investeringsfonder är bland annat Norrköping, Umeå, Karlstad och Malmö. Diskussioner om inrättande av en social investeringsfond pågår bland annat i Stockholm stad, Nyköping, Alingsås, Mölndal, Uppsala och Västragötalandsregionen. Samkraft Huddinge Sveriges Riksdag beslutade 2003 om en nationell strategi för samverkan för barn och unga i utsatta situationer då brister i samverkan kring målgruppen konstaterats initierades projektet För en bättre samverkan kring barn och unga i Huddinge kommun med medel från Myndigheten för skolutveckling. Inom ramen för projektet utformades en samverkansmodell för arbetet med att förebygga kriminalitet, missbruk och psykiskt ohälsa. Efter en utvärdering införlivades projektet under 2009 i ordinarie verksamhet under namnet Samkraft Huddinge (Samkraft). Samverkan ska resultera i insatser med inriktningen att färre barn och ungdomar ska hamna mellan olika myndigheters/organisationers ansvarsområden. Social investeringsfond i Huddinge kommun Förvaltningen tillstyrker att Huddinge kommun utreder behovet av och förutsättningarna för att inrätta en social investeringsfond. Utredningen bör

18 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN FSN-2013/ (3) då, vid förslag om inrättande av social investeringsfond, även ta fram förslag på riktlinjer för denna fond, finansieringsmodell samt kriterier för tilldelning av medel. Förvaltningen anser att insatserna från en eventuell fond i första hand bör ha som målsättning att stärka och förbättra livsvillkoren för barn och unga som bor i Huddinge. Jukka Kuusisto Utbildningschef Britt-Marie Ring Ekonomichef Bilagor Remisshandlingar den 22 februari 2013 Beslutet delges Kommunstyrelsen Akten

19 GRUNDSKOLENÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Grundskolenämnden 5 september Paragraf Diarienummer GSN-2013/ Remiss- Inrätta fond för sociala investeringar - Motion väckt av Britt Björneke (V) Grundskolenämndens beslut Nämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande till kommunstyrelsen. Sammanfattning Britt Björneke (V) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att kommunen inrättar en social investeringsfond i enlighet med motionens intentioner. Förvaltningen tillstyrker att Huddinge kommun utreder behovet av och förutsättningarna för att inrätta en social investeringsfond. Idag finns Samkraft Huddinge där förvaltningar arbetar förebyggande beträffande barns och ungdomars psykiska ohälsa, missbruk och kriminalitet. Beslut om eventuellt inrättande av en social investeringsfond bör dock föregås av ett utredningsarbete som tar fram förslag på riktlinjer för fonden, finansieringsmodell samt kriterier för tilldelning av medel. Förvaltningen anser att insatserna från en eventuell fond i första hand bör ha som målsättning att stärka och förbättra livsvillkoren för barn och unga som bor i Huddinge. Överläggning I ärendet yttrar sig Erik Ottoson (M), Dag Olausson (V), Rikard Lingström (S), Leif Dyrvall (DP), Lasse Reuterberg (KD) och Emil Högberg (S). Beslutet delges Kommunstyrelsen Akten

20 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GSN-2013/ (3) HANDLÄGGARE Lindh, Hans-Erik Grundskolenämnden Inrätta fond för sociala investeringar - Motion väckt av Britt Björneke (V) Förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande till kommunstyrelsen. Sammanfattning Britt Björneke (V) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att kommunen inrättar en social investeringsfond i enlighet med motionens intentioner. Förvaltningen tillstyrker att Huddinge kommun utreder behovet av och förutsättningarna för att inrätta en social investeringsfond. Idag finns Samkraft Huddinge där förvaltningar arbetar förebyggande beträffande barns och ungdomars psykiska ohälsa, missbruk och kriminalitet. Beslut om eventuellt inrättande av en social investeringsfond bör dock föregås av ett utredningsarbete som tar fram förslag på riktlinjer för fonden, finansieringsmodell samt kriterier för tilldelning av medel. Förvaltningen anser att insatserna från en eventuell fond i första hand bör ha som målsättning att stärka och förbättra livsvillkoren för barn och unga som bor i Huddinge. Beskrivning av ärendet Britt Björneke (V) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att kommunen inrättar en social investeringsfond i enlighet med motionens intentioner och att man i utredningen om detta bör ställa sig följande frågor: Har vi styr- och uppföljningssystem som stödjer långsiktighet och helhetssyn? Har vi en organisationsstruktur som skapar och gynnar en helhetssyn? Har vi ersättnings- och resursfördelningssystem som stödjer långsiktighet och helhetssyn? I utredningen bör, enligt motionären, även belysas på vilka sätt vi har tillgång till socialt investeringskapital samt vilka sociala områden man bör prioritera. Vi bör även dra lärdom av de många kommuner som redan infört sociala investeringsfonder. POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

21 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GSN-2013/ (3) Förvaltningens synpunkter Sociala investeringsfonder En social investeringsfond kan tjäna som ett komplement till befintliga övergripande satsningar på social- och utbildningsområdet inom Huddinge kommun. En social investeringsfond ska användas för investeringar i förebyggande arbete som främst gagnar barn och unga samt för att främja utvecklingen av nya metoder och arbetssätt som kan leda till effekter som på sikt ger minskade kommunala kostnader. Det som tekniskt sett kännetecknar sociala investeringar är den tydliga förväntade kopplingen mellan insats och minskade framtida kommunala kostnader. Uttrycken social investeringsfond och sociala investeringar används som namn på de beskrivna företeelserna och får inte sammanblandas med de ekonomiska termerna fond respektive investering. Begreppet fond används inte i den kommunala redovisningslagen (1997:614). Begreppet investeringar används för anskaffning av anläggningstillgångar, avsedda för stadigvarande bruk eller innehav och över vilka man har kontroll. Sociala investeringar med initiala kostnader och minskade framtida kostnader måste hanteras inom ramen för det så kallade balanskravet i kommunallagen. Kommuner som inrättat sociala investeringsfonder är bland annat Norrköping, Umeå, Karlstad och Malmö. Diskussioner om inrättande av en social investeringsfond pågår bland annat i Stockholm stad, Nyköping, Alingsås, Mölndal, Uppsala och Västragötalandsregionen. Samkraft Huddinge Sveriges Riksdag beslutade 2003 om en nationell strategi för samverkan för barn och unga i utsatta situationer då brister i samverkan kring målgruppen konstaterats initierades projektet För en bättre samverkan kring barn och unga i Huddinge kommun med medel från Myndigheten för skolutveckling. Inom ramen för projektet utformades en samverkansmodell för arbetet med att förebygga kriminalitet, missbruk och psykiskt ohälsa. Efter en utvärdering införlivades projektet under 2009 i ordinarie verksamhet under namnet Samkraft Huddinge (Samkraft). Samverkan ska resultera i insatser med inriktningen att färre barn och ungdomar ska hamna mellan olika myndigheters/organisationers ansvarsområden. Social investeringsfond i Huddinge kommun Förvaltningen tillstyrker att Huddinge kommun utreder behovet av och förutsättningarna för att inrätta en social investeringsfond. Utredningen bör då, vid förslag om inrättande av social investeringsfond, även ta fram förslag på riktlinjer för denna fond, finansieringsmodell samt kriterier för tilldelning

22 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GSN-2013/ (3) av medel. Förvaltningen anser att insatserna från en eventuell fond i första hand bör ha som målsättning att stärka och förbättra livsvillkoren för barn och unga som bor i Huddinge. Jukka Kuusisto Utbildningschef Britt-Marie Ring Ekonomichef Bilagor Remisshandlingar Beslutet delges Kommunstyrelsen Akten

23 GYMNASIENÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 14 (18) HUDDINGE KOMMUN Sammanträdesdatum Paragraf Gymnasienämnden 4 september Diarienummer GN-2013/ Remiss - Inrätta fond för sociala investeringar - Motion väckt av Britt Björneke (V) Gymnasienämndens beslut Nämnden återremitterar ärendet i syfte att inhämta mer samlad information i ärendet. Sammanfattning Britt Björneke (V) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit "att kommunen inrättar en social investeringsfond i enlighet med motionens intentioner". Förvaltningen tillstyrker att Huddinge kommun utreder behovet av och förutsättningarna för att inrätta en social investeringsfond. Idag finns Samkraft Huddinge där förvaltningar arbetar förebyggande beträffande barns och ungdomars psykiska ohälsa, missbruk och kriminalitet. Beslut om eventuellt inrättande aven social investeringsfond bör dock föregås av ett utredningsarbete som tar fram förslag på riktlinjer för fonden, finansieringsmodell samt kriterier för tilldelning av medel. Förvaltningen anser att insatserna från en eventuell fond i första hand bör ha som målsättning att stärka och förbättra livsvillkoren för barn och unga som bor i Huddinge. Överläggning I ärendet yttrar sig Christina Eklund (M), Christian Ottosson (C), utbildningschef Jukka Kuusisto, Sara Heeelge Vikmång (S) och Erica Stensson (V). Ajournering Ordförande Christina Eklund (M) föreslår att avbryta sammanträdet i 10 minuter för överläggning i partigrupperna. Ordförande Christina Eklund (M) föreslår att nämnden återremitterar ärendet i syfte att inhämta mer samlad information i ärendet. Nämnden ställer sig enig bakom båda förslagen. Beslutet delges Kommunstyrelsen Akten Signaturer: Ordförande Justerare Utdrags best yrkande: datum och signatur

24 GYMNASIENÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 16(18) HUDDINGE KOMMUN Sammanträdesdatum Paragraf Gym nasienäm nden 4 september Information från programråd Ordfårande i programrådet for naturvetenskapliga och tekninska programmen, Henrik Boltenstål (M) kommenterar minnesanteckningarna från programrådets sammanträde den 13 mars Ordforande i programrådet får Ekonomiprogrammet, Eyl~helen (FP) kommenterar minnesanteckningarna från programrådets sammanträde den yer april \'1- Ordforande i programrådet EEET -programmet, Lena Lionskoog (FP) kommenterar minnesanteckningarna från programrådets sammanträde den 14 maj Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

25 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GN-2013/ (3) HANDLÄGGARE Lindh, Hans-Erik Gymnasienämnden Remiss Inrätta fond för sociala investeringar - Motion väckt av Britt Björneke (V) Förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande till kommunstyrelsen. Sammanfattning Britt Björneke (V) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att kommunen inrättar en social investeringsfond i enlighet med motionens intentioner. Förvaltningen tillstyrker att Huddinge kommun utreder behovet av och förutsättningarna för att inrätta en social investeringsfond. Idag finns Samkraft Huddinge där förvaltningar arbetar förebyggande beträffande barns och ungdomars psykiska ohälsa, missbruk och kriminalitet. Beslut om eventuellt inrättande av en social investeringsfond bör dock föregås av ett utredningsarbete som tar fram förslag på riktlinjer för fonden, finansieringsmodell samt kriterier för tilldelning av medel. Förvaltningen anser att insatserna från en eventuell fond i första hand bör ha som målsättning att stärka och förbättra livsvillkoren för barn och unga som bor i Huddinge. Beskrivning av ärendet Britt Björneke (V) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att kommunen inrättar en social investeringsfond i enlighet med motionens intentioner och att man i utredningen om detta bör ställa sig följande frågor: Har vi styr- och uppföljningssystem som stödjer långsiktighet och helhetssyn? Har vi en organisationsstruktur som skapar och gynnar en helhetssyn? Har vi ersättnings- och resursfördelningssystem som stödjer långsiktighet och helhetssyn? I utredningen bör, enligt motionären, även belysas på vilka sätt vi har tillgång till socialt investeringskapital samt vilka sociala områden man bör prioritera. Vi bör även dra lärdom av de många kommuner som redan infört sociala investeringsfonder. POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

26 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GN-2013/ (3) Förvaltningens synpunkter Sociala investeringsfonder En social investeringsfond kan tjäna som ett komplement till befintliga övergripande satsningar på social- och utbildningsområdet inom Huddinge kommun. En social investeringsfond ska användas för investeringar i förebyggande arbete som främst gagnar barn och unga samt för att främja utvecklingen av nya metoder och arbetssätt som kan leda till effekter som på sikt ger minskade kommunala kostnader. Det som tekniskt sett kännetecknar sociala investeringar är den tydliga förväntade kopplingen mellan insats och minskade framtida kommunala kostnader. Uttrycken social investeringsfond och sociala investeringar används som namn på de beskrivna företeelserna och får inte sammanblandas med de ekonomiska termerna fond respektive investering. Begreppet fond används inte i den kommunala redovisningslagen (1997:614). Begreppet investeringar används för anskaffning av anläggningstillgångar, avsedda för stadigvarande bruk eller innehav och över vilka man har kontroll. Sociala investeringar med initiala kostnader och minskade framtida kostnader måste hanteras inom ramen för det så kallade balanskravet i kommunallagen. Kommuner som inrättat sociala investeringsfonder är bland annat Norrköping, Umeå, Karlstad och Malmö. Diskussioner om inrättande av en social investeringsfond pågår bland annat i Stockholm stad, Nyköping, Alingsås, Mölndal, Uppsala och Västragötalandsregionen. Samkraft Huddinge Sveriges Riksdag beslutade 2003 om en nationell strategi för samverkan för barn och unga i utsatta situationer då brister i samverkan kring målgruppen konstaterats initierades projektet För en bättre samverkan kring barn och unga i Huddinge kommun med medel från Myndigheten för skolutveckling. Inom ramen för projektet utformades en samverkansmodell för arbetet med att förebygga kriminalitet, missbruk och psykiskt ohälsa. Efter en utvärdering införlivades projektet under 2009 i ordinarie verksamhet under namnet Samkraft Huddinge (Samkraft). Samverkan ska resultera i insatser med inriktningen att färre barn och ungdomar ska hamna mellan olika myndigheters/organisationers ansvarsområden. Social investeringsfond i Huddinge kommun Förvaltningen tillstyrker att Huddinge kommun utreder behovet av och förutsättningarna för att inrätta en social investeringsfond. Utredningen bör

27 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GN-2013/ (3) då, vid förslag om inrättande av social investeringsfond, även ta fram förslag på riktlinjer för denna fond, finansieringsmodell samt kriterier för tilldelning av medel. Förvaltningen anser att insatserna från en eventuell fond i första hand bör ha som målsättning att stärka och förbättra livsvillkoren för barn och unga som bor i Huddinge. Jukka Kuusisto Utbildningschef Britt-Marie Ring Ekonomichef Bilagor Remisshandlingar den 25 februari 2013 Beslutet delges Kommunstyrelsen Akten

28 GYMNASIENÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Gymnasienämnden 2 oktober Paragraf Diarienummer GN-2013/ Återremiss Inrätta fond för sociala investeringar Motion väckt av Britt Björneke (V) Gymnasienämndens beslut Nämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande till kommunstyrelsen. Sammanfattning Britt Björneke (V) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att kommunen inrättar en social investeringsfond i enlighet med motionens intentioner. Förvaltningen tillstyrker att Huddinge kommun utreder behovet av och förutsättningarna för att inrätta en social investeringsfond. Idag finns Samkraft Huddinge där förvaltningar arbetar förebyggande beträffande barns och ungdomars psykiska ohälsa, missbruk och kriminalitet. Beslut om eventuellt inrättande av en social investeringsfond bör dock föregås av ett utredningsarbete som tar fram förslag på riktlinjer för fonden, finansieringsmodell samt kriterier för tilldelning av medel. Förvaltningen anser att insatserna från en eventuell fond i första hand bör ha som målsättning att stärka och förbättra livsvillkoren för barn och unga som bor i Huddinge. Beslutet delges Kommunstyrelsen Akten

29 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GN-2013/ (3) HANDLÄGGARE Lindh, Hans-Erik Gymnasienämnden Remiss Inrätta fond för sociala investeringar - Motion väckt av Britt Björneke (V) Förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande till kommunstyrelsen. Sammanfattning Britt Björneke (V) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att kommunen inrättar en social investeringsfond i enlighet med motionens intentioner. Förvaltningen tillstyrker att Huddinge kommun utreder behovet av och förutsättningarna för att inrätta en social investeringsfond. Idag finns Samkraft Huddinge där förvaltningar arbetar förebyggande beträffande barns och ungdomars psykiska ohälsa, missbruk och kriminalitet. Beslut om eventuellt inrättande av en social investeringsfond bör dock föregås av ett utredningsarbete som tar fram förslag på riktlinjer för fonden, finansieringsmodell samt kriterier för tilldelning av medel. Förvaltningen anser att insatserna från en eventuell fond i första hand bör ha som målsättning att stärka och förbättra livsvillkoren för barn och unga som bor i Huddinge. Beskrivning av ärendet Britt Björneke (V) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att kommunen inrättar en social investeringsfond i enlighet med motionens intentioner och att man i utredningen om detta bör ställa sig följande frågor: Har vi styr- och uppföljningssystem som stödjer långsiktighet och helhetssyn? Har vi en organisationsstruktur som skapar och gynnar en helhetssyn? Har vi ersättnings- och resursfördelningssystem som stödjer långsiktighet och helhetssyn? I utredningen bör, enligt motionären, även belysas på vilka sätt vi har tillgång till socialt investeringskapital samt vilka sociala områden man bör prioritera. Vi bör även dra lärdom av de många kommuner som redan infört sociala investeringsfonder. POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

30 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GN-2013/ (3) Förvaltningens synpunkter Sociala investeringsfonder En social investeringsfond kan tjäna som ett komplement till befintliga övergripande satsningar på social- och utbildningsområdet inom Huddinge kommun. En social investeringsfond ska användas för investeringar i förebyggande arbete som främst gagnar barn och unga samt för att främja utvecklingen av nya metoder och arbetssätt som kan leda till effekter som på sikt ger minskade kommunala kostnader. Det som tekniskt sett kännetecknar sociala investeringar är den tydliga förväntade kopplingen mellan insats och minskade framtida kommunala kostnader. Uttrycken social investeringsfond och sociala investeringar används som namn på de beskrivna företeelserna och får inte sammanblandas med de ekonomiska termerna fond respektive investering. Begreppet fond används inte i den kommunala redovisningslagen (1997:614). Begreppet investeringar används för anskaffning av anläggningstillgångar, avsedda för stadigvarande bruk eller innehav och över vilka man har kontroll. Sociala investeringar med initiala kostnader och minskade framtida kostnader måste hanteras inom ramen för det så kallade balanskravet i kommunallagen. Kommuner som inrättat sociala investeringsfonder är bland annat Norrköping, Umeå, Karlstad och Malmö. Diskussioner om inrättande av en social investeringsfond pågår bland annat i Stockholm stad, Nyköping, Alingsås, Mölndal, Uppsala och Västragötalandsregionen. Samkraft Huddinge Sveriges Riksdag beslutade 2003 om en nationell strategi för samverkan för barn och unga i utsatta situationer då brister i samverkan kring målgruppen konstaterats initierades projektet För en bättre samverkan kring barn och unga i Huddinge kommun med medel från Myndigheten för skolutveckling. Inom ramen för projektet utformades en samverkansmodell för arbetet med att förebygga kriminalitet, missbruk och psykiskt ohälsa. Efter en utvärdering införlivades projektet under 2009 i ordinarie verksamhet under namnet Samkraft Huddinge (Samkraft). Samverkan ska resultera i insatser med inriktningen att färre barn och ungdomar ska hamna mellan olika myndigheters/organisationers ansvarsområden. Social investeringsfond i Huddinge kommun Förvaltningen tillstyrker att Huddinge kommun utreder behovet av och förutsättningarna för att inrätta en social investeringsfond. Utredningen bör

31 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GN-2013/ (3) då, vid förslag om inrättande av social investeringsfond, även ta fram förslag på riktlinjer för denna fond, finansieringsmodell samt kriterier för tilldelning av medel. Förvaltningen anser att insatserna från en eventuell fond i första hand bör ha som målsättning att stärka och förbättra livsvillkoren för barn och unga som bor i Huddinge. Jukka Kuusisto Utbildningschef Britt-Marie Ring Ekonomichef Bilagor Remisshandlingar den 25 februari 2013 Beslutet delges Kommunstyrelsen Akten

Remiss Inrätta fond för sociala investeringar - Motion väckt av Britt Björneke (V)

Remiss Inrätta fond för sociala investeringar - Motion väckt av Britt Björneke (V) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-03-25 GN-2013/67.710 1 (3) HANDLÄGGARE Lindh, Hans-Erik 08-535 36015 Hans-Erik.Lindh@huddinge.se Gymnasienämnden Remiss Inrätta fond för sociala investeringar -

Läs mer

Inrätta fond för sociala investeringar svar på motion väckt Britt Björneke (V).

Inrätta fond för sociala investeringar svar på motion väckt Britt Björneke (V). SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-04-15 SN-2013/903.710 1 (3) HANDLÄGGARE Berit Heidenfors 08-535 312 77 berit.heidenfors@huddinge.se Socialnämnden Inrätta

Läs mer

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 april 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2012/844.629 Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Läs mer

Avskaffa ämnet svenska som andraspråk för elever som är födda i Sverige - svar på medborgarförslag av Nadia El Harrak

Avskaffa ämnet svenska som andraspråk för elever som är födda i Sverige - svar på medborgarförslag av Nadia El Harrak KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 6 (40) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2013 3 Paragraf Diarienummer KS-2012/543.639 Avskaffa ämnet svenska som andraspråk för elever som är födda

Läs mer

Ge kultur-och fritidsnämnden i uppdrag att i samarbete med Samkraft skapa en cykelverkstad för ungdomar - svar på motion väckt av Lisbeth Krogh (HP)

Ge kultur-och fritidsnämnden i uppdrag att i samarbete med Samkraft skapa en cykelverkstad för ungdomar - svar på motion väckt av Lisbeth Krogh (HP) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-12-11 SN-2013/4277.629 KS-2013/783.629 1 (3) HANDLÄGGARE Kvist Lindgren, Zara Socialnämnden Zara.Kvist-Lindgren@huddinge.se Ge kultur-och fritidsnämnden

Läs mer

Cykelförmåner - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP) och Andreas Novotny (MP)

Cykelförmåner - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP) och Andreas Novotny (MP) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 18 Paragraf Diarienummer KS-2013/121.194 Cykelförmåner - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta

Läs mer

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2013/294.709 1 (3) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Ändring av egenavgiften för familjerådgivning Förslag till

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-26 KS-2013/1262.809 1 (4)

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-26 KS-2013/1262.809 1 (4) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-03-26 KS-2013/1262.809 1 (4) HANDLÄGGARE Katarina Persson 08-53531397 Katarina.Persson2@huddinge.se Kommunstyrelsen Angående deltagande i projekt för att höja kvaliteten

Läs mer

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 18 (42) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 mars 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2012/945.903 Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion

Läs mer

Laga mat från grunden i våra skolor svar på motion väckt av Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP)

Laga mat från grunden i våra skolor svar på motion väckt av Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-09-02 KS-2013/336.622 1 (5) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Laga mat från grunden i våra skolor svar på motion väckt av Britt

Läs mer

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 april 2013 9 Paragraf Diarienummer KS-2013/294.709 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1.Egenavgiften för familjerådgivningens

Läs mer

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) 2013-02-26 KS-2012/945.903 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen svar på motion väckt av Arnold Boström

Läs mer

Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12

Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2013/1254.194 Ändring av regeln i 11 i kommunstyrelsens reglemente om kommunalråd, beslut

Läs mer

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V)

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2012/694.170 1 (3) HANDLÄGGARE Moritz, Marcel marcel.moritz@huddinge.se Kommunstyrelsen Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-11-03 KS-2014/859.181 1 (5)

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-11-03 KS-2014/859.181 1 (5) 2014-11-03 KS-2014/859.181 1 (5) HANDLÄGGARE Maria Sundblad maria.sundblad@huddinge.se Kommunstyrelsen Redovisa kostnaderna för mottagandet av flyktingar och invandrare i kommunen genom ett "Mångkulturellt

Läs mer

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 15 april 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2012/945.903 Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av

Läs mer

Förslag på att införa sociala investeringsfonder

Förslag på att införa sociala investeringsfonder 2013-04-02 1 (5) Individ- och omsorgsnämnden Förslag på att införa sociala investeringsfonder Beslutsunderlag Budget 2013 med plan för 2014 och 2015, beslutad i KF den 26 november 2012 Individ- och omsorgsförvaltningens

Läs mer

Laga mat från grunden i våra skolor - svar på motion väckt av Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP)

Laga mat från grunden i våra skolor - svar på motion väckt av Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 23 september 2013 19 Paragraf Diarienummer KS-2013/336.622 Laga mat från grunden i våra skolor - svar på motion väckt av Britt Björneke

Läs mer

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever Svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever Svar på motion väckt av Marie Fors (S) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-03-18 KS-2012/844.629 1 (3) HANDLÄGGARE Mona Eichenseer mona.eichenseer@huddinge.se Kommunstyrelsen Gratis SL-kort till alla gymnasieelever Svar på motion väckt av Marie

Läs mer

Inför ett civilkuragepris - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Inför ett civilkuragepris - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 18 (31) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 17 december 2012 11 Paragraf Diarienummer KS-2012/504.173 Inför ett civilkuragepris - svar på motion väckt av Arnold

Läs mer

Giftfri miljö för alla barn i förskolan! - svar på medborgarförslag väckt av Monica Rapp

Giftfri miljö för alla barn i förskolan! - svar på medborgarförslag väckt av Monica Rapp KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-05-26 KS-2014/104.640 1 (4) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Giftfri miljö för alla barn i förskolan! - svar

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-31 KS-2013/1127.

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-31 KS-2013/1127. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-03-31 KS-2013/1127.622 1 (4) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Naturlig mat i förskola och skola - återinför naturligt fett och

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 15 (42) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 mars 2013 10 Paragraf Diarienummer KS-2012/754.112 Riktlinjer för bisysslor Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Bryt heteronormen -gör Huddinge till en regnbågskommun!- motion väckt av Olof Olsson (MP)

Bryt heteronormen -gör Huddinge till en regnbågskommun!- motion väckt av Olof Olsson (MP) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-10-30 FSN-2013/353.119 1 (4) HANDLÄGGARE Särkijärvi Zettervall, Karin Förskolenämnden Karin.Sarkijarvi-Zettervall@huddinge.se Bryt heteronormen -gör Huddinge till

Läs mer

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-20 KS-2013/1173.253 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av paviljong

Läs mer

Kommunstyrelsen 28 april 2014 6

Kommunstyrelsen 28 april 2014 6 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 april 2014 6 Paragraf Diarienummer KS-2013/1127.622 Naturlig mat i förskola och skola - återinför naturligt fett och standardmjölkprodukter

Läs mer

Ärende 10. Riktlinjer för att motverka jäv. Kommunstyrelsen

Ärende 10. Riktlinjer för att motverka jäv. Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende 10 DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-31 KS-2013/1421.112 1 (3) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för att

Läs mer

Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan Luna ekonomisk förening

Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan Luna ekonomisk förening KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-07-29 KS-2013/788.649 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan

Läs mer

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2015 17 Paragraf Diarienummer KS-2014/857.359 Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt

Läs mer

Nytt beslutsärende: Uppdaterat borgensbeslut Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag (Syvab) (KF)

Nytt beslutsärende: Uppdaterat borgensbeslut Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag (Syvab) (KF) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 maj 2016 25 Paragraf Diarienummer KS-2016/1252.186 Nytt beslutsärende: Uppdaterat borgensbeslut Sydvästra Stockholmsregionens

Läs mer

Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion väckt av Marie Fors (S) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-03-10 SN-2015/378.271 1 (3) HANDLÄGGARE Anna-Karin Sandén 08-535 377 04 Anna-Karin.Sanden@huddinge.se Socialnämnden Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion

Läs mer

Remissvar - Handelscollege, motion väckt av Emil Högberg (S)

Remissvar - Handelscollege, motion väckt av Emil Högberg (S) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-07-08 GN-2013/163.704 1 (4) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden Remissvar - Handelscollege, motion väckt

Läs mer

Krav på god djuromsorg vid upphandling av livsmedel svar på motion väckt av Britt Björneke (V)

Krav på god djuromsorg vid upphandling av livsmedel svar på motion väckt av Britt Björneke (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-05-26 KS-2012/1175.183 1 (4) HANDLÄGGARE Blomberg, Mikael 08-535 302 98 Mikael.Blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Krav på god djuromsorg vid upphandling av livsmedel

Läs mer

Sammanfattning En motion har inkommit till kommunsstyrelsen som remiterat vidare till äldreomsorgsnämnden för yttrande.

Sammanfattning En motion har inkommit till kommunsstyrelsen som remiterat vidare till äldreomsorgsnämnden för yttrande. 1 (3) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 378 05 johan.andersson2@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Angående deltagande i projekt för att höja kvaliteten på och minska klimatpåverkan på den offentliga maten

Läs mer

Examenspremier till vissa lärare svar på remiss från utbildningsdepartementet

Examenspremier till vissa lärare svar på remiss från utbildningsdepartementet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-08-27 KS-2014/897.609 1 (4) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Examenspremier till vissa lärare svar på remiss från utbildningsdepartementet

Läs mer

Kommunstyrelsen 22 september 2014 8

Kommunstyrelsen 22 september 2014 8 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 september 2014 8 Paragraf Diarienummer KS-2014/460.709 Behov av strategi för att möta den ökande gruppen hemlösa EU-medborgare i samband

Läs mer

Inför en nollvision mot självmord i Huddinge - motion väckt av Lisbeth Krogh (HP)

Inför en nollvision mot självmord i Huddinge - motion väckt av Lisbeth Krogh (HP) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-10-15 FSN-2014/439.639 1 (3) HANDLÄGGARE Berwing, Sandra 08-535 360 76 Sandra.Berwing@huddinge.se Förskolenämnden Inför en nollvision mot självmord i Huddinge -

Läs mer

Inför möjligheten för personalen på servicecenter att skicka meddelanden via sms - medborgarförslag väckt av Lilly-Anne Nässén

Inför möjligheten för personalen på servicecenter att skicka meddelanden via sms - medborgarförslag väckt av Lilly-Anne Nässén KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 maj 2014 8 Paragraf Diarienummer KS-2013/1427.119 Inför möjligheten för personalen på servicecenter att skicka meddelanden via sms

Läs mer

Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss från finansdepartementet

Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss från finansdepartementet 2013-04-02 KS-2013/371.441 1 (5) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv till ombudet 2013-12-18 KS-2013/1603.919 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

Förslag till beslut Nämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande i ärendet.

Förslag till beslut Nämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande i ärendet. BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-01-09 GSN-2012/514.628 1 (4) HANDLÄGGARE Särkijärvi Zettervall, Karin Grundskolenämnden Karin.Sarkijarvi-Zettervall@huddinge.se Remissvar - Angående genuskompetens

Läs mer

c" :;J~~ l Utdragsbestyrkande: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM 7 mars 2014 Demokrati- och mångfaldsberedning Nej

c :;J~~ l Utdragsbestyrkande: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM 7 mars 2014 Demokrati- och mångfaldsberedning Nej STYRELSEN SAMMANTRÄDESDATUM 7 mars 2014 DIARIENUMMER KS-2014/60 SIOA 1 (10) Nämnd Demokrati- och mångfaldsberedning Offentligt sammanträde Nej Sammanträdesdag 7 mars 2014 Tid och plats Klockan 13:15-14:25,

Läs mer

Inrätta en advokatjour i Vårby och Skogås! - svar på medborgarförslag av Bea Nallesdotter

Inrätta en advokatjour i Vårby och Skogås! - svar på medborgarförslag av Bea Nallesdotter KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 januari 2014 6 Paragraf Diarienummer KS-2013/1161.169 Inrätta en advokatjour i Vårby och Skogås! - svar på medborgarförslag av Bea

Läs mer

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-05 SN-2012/5086.726 KS-2012/1085.

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-05 SN-2012/5086.726 KS-2012/1085. 1 (3) HANDLÄGGARE Niklasson, Jon 08-535 378 69 Jon.Niklasson@huddinge.se Socialnämnden Samarbete mellan Kultur- och fritidsnämnden och Socialnämnden i frågor när det gäller kultur och idrottsverksamhet

Läs mer

Äldreomsorgsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-08-17 AN-2015/284.183 1 (4)

Äldreomsorgsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-08-17 AN-2015/284.183 1 (4) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-08-17 AN-2015/284.183 1 (4) HANDLÄGGARE Maria Jonsson 08-535 378 47 Maria.Jonsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Skärp villkoren vid upphandling enligt LOV!

Läs mer

Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för jämlikhet och social hållbarhet ska bedrivas

Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för jämlikhet och social hållbarhet ska bedrivas KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 december 2013 18 Paragraf Diarienummer KS-2013/1319.175 Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för

Läs mer

Bryt köttnormen - inför vegetariskt som grundalternativ, svar på motion väckt av Olof Olsson (MP)

Bryt köttnormen - inför vegetariskt som grundalternativ, svar på motion väckt av Olof Olsson (MP) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-12-16 AN-2013/541.809 KS-2013/1166.809 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 378 05 johan.andersson2@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Bryt

Läs mer

Förändrade regler för utmärkelsen Årets ledare/chef från och med år 2014

Förändrade regler för utmärkelsen Årets ledare/chef från och med år 2014 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-09 GSN-2014/1424.601 1 (4) HANDLÄGGARE Nyberg, Peter Peter.Nyberg@huddinge.se Grundskolenämnden Förändrade regler för utmärkelsen Årets ledare/chef

Läs mer

Förslag om tillägg till reglerna i det gemensamma reglementet för nämnder och styrelsen i Huddinge kommun (HKF 9010) - remissvar

Förslag om tillägg till reglerna i det gemensamma reglementet för nämnder och styrelsen i Huddinge kommun (HKF 9010) - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2016-04-07 AN-2016/188.112 1 (3) HANDLÄGGARE Mirja Backlund 08-535 30212 Mirja.Backlund@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Förslag om tillägg till reglerna i det gemensamma

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-22 KS- 2014/1677.109 1 (5) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB,

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-12-23 KS-2014/1679.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

Gör Lövsta gård tillgänglig svar på motion väckt av Ann-Marie Högberg (S)

Gör Lövsta gård tillgänglig svar på motion väckt av Ann-Marie Högberg (S) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-02 KS-2011/961.389 1 (3) HANDLÄGGARE Idberg, Alexander 0709761039 Alexander.Idberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Gör Lövsta gård tillgänglig svar på motion väckt av Ann-Marie

Läs mer

Motion väckt av Britt Björneke (V) om att anordna sommarkurser i teknik för flickor på högstadiet

Motion väckt av Britt Björneke (V) om att anordna sommarkurser i teknik för flickor på högstadiet BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-01-09 GSN-2012/513.602 1 (4) HANDLÄGGARE Särkijärvi Zettervall, Karin Grundskolenämnden Karin.Sarkijarvi-Zettervall@huddinge.se Motion väckt av Britt Björneke (V)

Läs mer

Motion om att utreda förutsättningarna för en social investeringsfond i Falkenbergs kommun. (AU 289) Dnr KS 2013-125

Motion om att utreda förutsättningarna för en social investeringsfond i Falkenbergs kommun. (AU 289) Dnr KS 2013-125 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-10-08 218 Motion om att utreda förutsättningarna för en social investeringsfond i. (AU 289) Dnr KS 2013-125 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-01-23 KS-2014/146.109 1 (6) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64) svar på remiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64) svar på remiss från Arbetsmarknadsdepartementet 2014-02-14 KS-2013/1648.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björn Rosborg 08-535 302 09 bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64)

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2015

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2015 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-10 FSN-2014/431.601 1 (2) HANDLÄGGARE Schönning, Jenny 08-535 360 12 Jenny.schonning@huddinge.se Förskolenämnden Beslut om bidragsbelopp och

Läs mer

och utbildningsförvaltningen

och utbildningsförvaltningen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-23 FSN-2013/352.809 1 (3) HANDLÄGGARE Kurki, Margareta 08-535 363 11 Margareta.Kurki@huddinge.se Förskolenämnden Bryt köttnormen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 17 november 2016 KS-2015/ (13) Miljöberedningen. Nej. Klockan 18:00-19:00, A-salen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 17 november 2016 KS-2015/ (13) Miljöberedningen. Nej. Klockan 18:00-19:00, A-salen SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 17 november 2016 KS-2015/2494 1 (13) Nämnd Offentligt sammanträde Miljöberedningen Nej Sammanträdesdag 17 november 2016 Tid och plats Beslutande Klockan 18:00-19:00, A-salen

Läs mer

Rapport från demokrati- och mångfaldsberedningen 2013

Rapport från demokrati- och mångfaldsberedningen 2013 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-03-03 KS-2014/90.919 1 (3) HANDLÄGGARE Marcel Moritz 08-53531378 marcel.moritz@huddinge.se Kommunstyrelsen Rapport från demokrati- och mångfaldsberedningen 2013 Förslag till beslut

Läs mer

Grundskolenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4)

Grundskolenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4) HANDLÄGGARE Hjelm, Per 08-535 360 71 Per.Hjelm@huddinge.se Grundskolenämnden Svar på motion - Ta fram riktlinjer för Huddinges framtida

Läs mer

Hyra av skolpaviljong för fyra klasser till Utsäljeskolan

Hyra av skolpaviljong för fyra klasser till Utsäljeskolan KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2012-12-28 KS-2012/1246.252 1 (3) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av skolpaviljong för fyra klasser till Utsäljeskolan

Läs mer

Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun

Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-15 FSN-2014/92.119 1 (4) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Förskolenämnden Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun Förslag

Läs mer

Hemställan om förhyrning av lokaler på Röntgenvägen 3, 11 tr i Flemingsberg

Hemställan om förhyrning av lokaler på Röntgenvägen 3, 11 tr i Flemingsberg KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-09-25 KS-2014/1096.256 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hemställan om förhyrning av lokaler på Röntgenvägen

Läs mer

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 13 Paragraf Diarienummer KS-2014/760.109 Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring

Läs mer

Inför en vegetarisk dag i veckan i samtliga skolor och äldreboenden svar på medborgarförslag av Madeleine Sabato

Inför en vegetarisk dag i veckan i samtliga skolor och äldreboenden svar på medborgarförslag av Madeleine Sabato KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-03-03 KS-2013/1027.119 1 (4) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Inför en vegetarisk dag i veckan i samtliga skolor och äldreboenden

Läs mer

Redovisning av upphandling av HVB för unga 13 20 år där beroendeproblematik eller kriminalitet är huvudorsak till placeringen

Redovisning av upphandling av HVB för unga 13 20 år där beroendeproblematik eller kriminalitet är huvudorsak till placeringen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-12-02 SN-2014/4109.183 1 (3) HANDLÄGGARE Maria Jonsson 08-535 300 00 maria.jonsson@huddinge.se Socialnämnden Redovisning av upphandling av HVB för unga 13 20

Läs mer

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S)

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 11 Paragraf Diarienummer KS-2014/1274.384 Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar

Läs mer

Remiss - Utbildning för nyanlända elever - Mottagande och skolgång (Ds 2013:6)

Remiss - Utbildning för nyanlända elever - Mottagande och skolgång (Ds 2013:6) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-03-06 GSN-2013/93.619 1 (6) HANDLÄGGARE Ann-Britt Steen Hodin Tel. 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss - Utbildning för nyanlända

Läs mer

Kommunfullmäktige 11 juni

Kommunfullmäktige 11 juni KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 11 juni 2013 33 Paragraf Diarienummer KS-2013/705.173 Sociala insatsgrupper - bordläggning av svar på interpellation ställd av Emil

Läs mer

Demokratiberedningen (extra sammanträde)

Demokratiberedningen (extra sammanträde) SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 3 juni 2016 KS-2016/1349 1 (9) Nämnd Offentligt sammanträde Demokratiberedningen (extra sammanträde) Nej Sammanträdesdag 3 juni 2016 Tid och plats Klockan 15:00-16:20, ajournering

Läs mer

Samkraft. Handlingsplan och budget verksamhetsåret december 2015 SIDA 1 (8)

Samkraft. Handlingsplan och budget verksamhetsåret december 2015 SIDA 1 (8) 1 (8) UTVECKLINGSLEDARE Yvonne Sawert 08-535 302 64 yvonne.sawert@huddinge.se Samkraft Handlingsplan och budget verksamhetsåret 2016 POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning BESÖKSADRESS TELEFON (VX) OCH

Läs mer

Redovisning av upphandling av HVB för unga 13 20 år där beroendeproblematik eller kriminalitet är huvudorsak till placeringen

Redovisning av upphandling av HVB för unga 13 20 år där beroendeproblematik eller kriminalitet är huvudorsak till placeringen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-12-02 SN-2014/4109.183 1 (3) HANDLÄGGARE maria.jonsson@huddinge.se Socialnämnden Redovisning av upphandling av HVB för unga 13 20 år där beroendeproblematik eller

Läs mer

Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Eva Carlsson 2012-10-11 Sidan 1 av 3 Dnr KS 2011/151-17 Kommunstyrelsen Konkurrensutsättning av kommunens arbetsmarknadspolitiska åtgärder samt sociala företag inom det arbetsmarknadspolitiska området

Läs mer

Jämställdhet i förskola och skola - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP), Marianne Broman (MP)

Jämställdhet i förskola och skola - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP), Marianne Broman (MP) BARN- OCH TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-08-13 FSN-2014/134.639 1 (3) HANDLÄGGARE Berwing, Sandra 08-535 360 76 Sandra.Berwing@huddinge.se Förskolenämnden Jämställdhet i förskola och skola -

Läs mer

Värdegrund för Huddinge kommun remissvar

Värdegrund för Huddinge kommun remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-16 SN-2014/1118.119 1 (2) HANDLÄGGARE Erika Svärdh 08-535 312 05 erika.svardh@huddinge.se Socialnämnden Värdegrund för Huddinge kommun remissvar

Läs mer

Whistleblower-funktion i kommunen - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP) och Marianne Broman (MP) remissvar

Whistleblower-funktion i kommunen - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP) och Marianne Broman (MP) remissvar 5 augusti 2014 KFN-2014.202.119 1 (3) HANDLÄGGARE Annika Press 08-535 31 706 annika.press@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Whistleblower-funktion i kommunen - motion väckt av Marica Lindblad (MP),

Läs mer

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret Prövning av ansvarsfrihet

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret Prövning av ansvarsfrihet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-10 KS-2014/574.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Revisionsberättelse för

Läs mer

Ta fram en övergripande kemikalieplan för Huddinge - motion väckt av Yosef Sigal (S) och Rikard Lingström (S)

Ta fram en övergripande kemikalieplan för Huddinge - motion väckt av Yosef Sigal (S) och Rikard Lingström (S) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-06-09 GSN-2015/532.179 1 (2) HANDLÄGGARE Petersson, Anders Anders.Petersson@huddinge.se Grundskolenämnden Ta fram en övergripande kemikalieplan

Läs mer

Redovisning av medborgarförslag som beslutats av annan nämnd per den 30 april 2014

Redovisning av medborgarförslag som beslutats av annan nämnd per den 30 april 2014 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 maj 2014 26 Paragraf Diarienummer KS-2014/696.919 Redovisning av medborgarförslag som beslutats av annan nämnd per den 30 april 2014

Läs mer

Huddinge kommuns yttrande över remissen digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23)

Huddinge kommuns yttrande över remissen digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23) DATUM REFERENS SIDA 2017-04-10 KS-2017/1048 1 (1) ERT DATUM ER REFERENS 2017-03-22 FI2017/01289/DF Finansdepartementet Huddinge kommuns yttrande över remissen digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23) Huddinge

Läs mer

Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S)

Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1 april 2015 7 Paragraf Diarienummer KS-2011/961.389 Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S) Kommunstyrelsens

Läs mer

Remiss - Giftfria förskolor- motion väckt av Christina Axelsson (S)

Remiss - Giftfria förskolor- motion väckt av Christina Axelsson (S) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-09-16 FSN-2013/230.640 1 (4) HANDLÄGGARE Berwing, Sandra 08-535 360 76 Sandra.Berwing@huddinge.se Förskolenämnden Remiss - Giftfria förskolor- motion väckt av Christina

Läs mer

Åtgärdsplan för att motverka prostitution och människohandel i Huddinge kommun och för att stödja offren svar på motion väckt av Britt Björneke (V)

Åtgärdsplan för att motverka prostitution och människohandel i Huddinge kommun och för att stödja offren svar på motion väckt av Britt Björneke (V) 2013-03-04 KS-2012/693.173 1 (7) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Åtgärdsplan för att motverka prostitution och människohandel i Huddinge kommun och för att stödja

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-01-07 KS-2013/1623.109 1 (6) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson

Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-02-27 KS-2012/672.809 1 (4) HANDLÄGGARE Katarina Persson 08-53531397 Katarina.Persson2@huddinge.se Kommunstyrelsen Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson

Läs mer

Åtgärdsplan för att motverka prostitution och människohandel i Huddinge kommun och för att stödja offren svar på motion väckt av Britt Björneke (V)

Åtgärdsplan för att motverka prostitution och människohandel i Huddinge kommun och för att stödja offren svar på motion väckt av Britt Björneke (V) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-03-04 2013-08-05, rev. 2013-09-02, rev. KS-2012/693.173 1 (9) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Åtgärdsplan för att motverka prostitution och

Läs mer

Krav på goda arbetsvillkor vid upphandling - svar på motion motion väckt av Emil Högberg (S)

Krav på goda arbetsvillkor vid upphandling - svar på motion motion väckt av Emil Högberg (S) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-08-17 AN-2015/285.183 1 (3) HANDLÄGGARE Maria Jonsson 08-535 378 47 Maria.Jonsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Krav på goda arbetsvillkor vid upphandling -

Läs mer

Huddinge brottsförebyggande råd. Anders Persson (M) Amanda Söderberg (FP) Leif Dyrvall (DP)

Huddinge brottsförebyggande råd. Anders Persson (M) Amanda Söderberg (FP) Leif Dyrvall (DP) SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 10 september 2013 KS-2013/50 1 (18) Nämnd Offentligt sammanträde Huddinge brottsförebyggande råd Nej Sammanträdesdag 10 september 2013 Tid och plats Klockan 15:00 17:00 A-salen

Läs mer

Inför en nollvision mot självmord i Huddinge svar på motion väckt av Lisbeth Krogh (HP)

Inför en nollvision mot självmord i Huddinge svar på motion väckt av Lisbeth Krogh (HP) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 10 februari 2015 AN-2014/576.719 1 (4) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Inför en nollvision mot självmord i

Läs mer

Planera för naturreservat tillsammans med Stockholm i gränsområdet Stuvsta/Rågsved svar på motion väckt av Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V)

Planera för naturreservat tillsammans med Stockholm i gränsområdet Stuvsta/Rågsved svar på motion väckt av Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-04-10 KS-2012/1058.826 1 (3) HANDLÄGGARE Joel Edding 08-535 313 91 Joel.Edding@huddinge.se Kommunstyrelsen Planera för naturreservat

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 7

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 7 Ärende 7 sid 9 (26) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-08-28 7 Motion - Inrätta en social investeringsfond Dnr KS-2011-672 Dpl11 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Motionens första punkt bifalls

Läs mer

Översyn av riktlinjer för att motverka mutor

Översyn av riktlinjer för att motverka mutor KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 14 (42) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 mars 2013 9 Paragraf Diarienummer KS-2012/753.112 Översyn av riktlinjer för att motverka mutor Kommunstyrelsens förslag

Läs mer

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-08 GN-2013/294.111 1 (2) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden

Läs mer

Kallelse till Miljöberedningen

Kallelse till Miljöberedningen MILJÖBEREDNINGEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Miljöberedningen Tid Torsdag den 22 september 2016, klockan 13:30* Plats A-salen Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare 1 Godkännande av föredragningslistan

Läs mer

Motion om att utreda förutsättningarna för en social investeringsfond i Falkenbergs kommun. Dnr KS

Motion om att utreda förutsättningarna för en social investeringsfond i Falkenbergs kommun. Dnr KS % Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-09-24 289 Motion om att utreda förutsättningarna för en social investeringsfond i. Dnr KS 2013-125 KS, KF

Läs mer

Revidering i delegationsordningen på grund av nytt upphandlingsreglemente i Huddinge kommun, HKF 9420

Revidering i delegationsordningen på grund av nytt upphandlingsreglemente i Huddinge kommun, HKF 9420 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-18 GSN-2014/1425.112 1 (1) HANDLÄGGARE Dahlgren Jespersson, Pirjo Pirjo.Dahlgren-Jespersson@huddinge.se Grundskolenämnden

Läs mer

Ändring av taxa för upplåtelse av offentlig plats (HKF 1210)

Ändring av taxa för upplåtelse av offentlig plats (HKF 1210) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-15 KS-2014/598.184 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Ändring av taxa för upplåtelse av offentlig

Läs mer

Remiss - Riktlinjer för styrdokument i Huddinge kommun

Remiss - Riktlinjer för styrdokument i Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-25 GSN-2013/75.112 1 (2) HANDLÄGGARE Berwing, Sandra 08-535 360 76 Sandra.Berwing@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss -

Läs mer