Om- och tillbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj. Beställning av produktion.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om- och tillbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj. Beställning av produktion."

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (3) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari Kommunstyrelsen Om- och tillbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj. Beställning av produktion. Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Grundskolenämndens beställning av produktion avseende om- och tillbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj, godkänns. Sammanfattning Edboskolan byggdes 1992, och har idag 850 elever. Då skolan byggdes ut år 2000 gjordes dock inga åtgärder i kök och matsal. Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med skolledningen och Huge Fastigheter AB utrett åtgärdsbehovet för att uppfylla dagens myndighetskrav för skolköksverksamheten. Utredningen har bland annat konstaterat brister avseende varumottagningen, ventilationen och logistiken i köket samt bedömt att köket behöver utökas med 65 kvm. Produktionen beräknas starta hösten 2014 för att om- och tillbyggnaden ska vara färdigställd till augusti Total investeringsutgift uppgår till 21,7 mnkr, vilket motsvarar en tillkommande hyreskostnad om 1,1 mnkr/år. Grundskolenämnden bedöms inte fullt ut kunna finansiera samtliga nya skolprojekt under 2015 inom den ekonomiska ramen på 8 mnkr. För att klara finansieringen av föreliggande projekt kommer därför nämndens fonderade lokalmedel om 4,7 mnkr att utnyttjas. Beskrivning av ärendet Edboskolan byggdes 1992 för 600 elever i skolåren F-9. År 2000 byggdes skolan ut för ytterligare klasser, till att idag omfatta cirka 850 elever. I samband med utbyggnaden av undervisningslokalerna skedde dock ingen anpassning av kök och matsal. I skolan lagas idag cirka 1000 portioner mat, varav cirka 100 portioner till personal. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (3) I grundskolenämndens lokalförsörjningsplaner från åren 2012, 2013 och 2014 har redovisats behovet av en om- och tillbyggnad av Edboskolans kök och matsal. Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med skolledningen och Huge Fastigheter AB utrett åtgärdsbehovet för att uppfylla dagens myndighetskrav för skolköksverksamheten. Utredningen har bland annat konstaterat brister avseende ventilationen, varumottagningen och logistiken i köket samt behov av fler sittplatser i matsalen. En utbyggnad av köket med 65 kvm bedöms som nödvändig för att åstadkomma tillräcklig yta för separerade utrymmen för kylt grönsaksrum, renseri, beredningsrum och diskrum. Av skolans totala yta på cirka kvm, berörs drygt 1000 kvm av planerade ombyggnadsåtgärder. Tidsplan Produktionen beräknas kunna starta omgående efter att beslut fattats i kommunstyrelse samt kommunfullmäktige, för att därefter kunna färdigställas till skolterminsstarten i augusti Ekonomi Total investeringsutgift uppgår till 21,7 mnkr inklusive kapitalkostnad under byggtid, vilket motsvarar en tillkommande hyreskostnad om 1,1 mnkr/år i 2014 års hyresläge. Nuvarande årshyra uppgår till 12,7 mnkr/år. Utöver ovan redovisade kostnader för kommunen, har Huge reserverat 2 mnkr för underhåll av ventilationsaggregaten samt utbyte av kokgrytorna. Finansiering Enligt grundskolenämndens beräkningar för Mål- och budget uppstår svårigheter att fullt ut finansiera samtliga skolprojekt inom den årliga resursfördelningsramen på 8 mnkr. Netto beräknas ramen för 2015 överskridas med cirka 2,6 mnkr. Förvaltningens synpunkter En utbyggnad av skolans elevkapacitet genomfördes omkring år Då utfördes dock inga åtgärder avseende kök och matsal. Behovet av en om- och tillbyggnad har accentuerats främst på grund av nu gällande myndighetskrav. För att komma tillrätta med både konstaterade arbetsmiljöproblem för kökspersonalen, samt åtgärdande av gällande myndighetskrav avseende bland annat logistik och ventilation i lokalerna, har barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med Huge Fastigheter AB presenterat föreliggande förslag till lösning.

3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (3) Kommunstyrelsens förvaltning har fått bekräftat av Huge att projekteringen av projektet tagit hänsyn till de anpassningar som behöver göras med anledning av införande av samordnad varudistribution. Den hyresgrundande projektkostnaden på 21,7 mnkr innebär utslaget på de cirka 1000 kvadratmeter som berörs av ombyggnaden, en nyckeltalkostnad på drygt kr/kvm, vilket kommunstyrelseförvaltningen bedömer som rimligt. Grundskolenämnden bedöms inte fullt ut kunna finansierad samtliga nya skolprojekt under 2015 inom den ekonomiska ramen på 8 mnkr. För att klara finansieringen av föreliggande projekt kommer därför nämndens fonderade lokalmedel om 4,7 mnkr att utnyttjas. Vesna Jovic Kommundirektör Mats Öberg Ekonomidirektör Bo Garneij Chefscontroller Bilagor Grundskolenämndens tjänsteutlåtande daterat samt nämndens protokollsutdrag daterat Beslutet delges Grundskolenämnden Huge Fastigheter AB

4 GRUNDSKOLENÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Grundskolenämnden 18 juni Paragraf Diarienummer GSN-2014/ Om- och tillbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj Grundskolenämndens beslut Nämnden godkänner förvaltningens förslag till produktion gällande om- och tillbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj. Nämnden överlämnar ärendet för beslut i Kommunstyrelsen. Sammanfattning Förvaltningen har tillsammans med Huge Fastigheter AB utarbetat färdiga bygg- och systemhandlingar (förstudie) gällande om- och tillbyggnad av Edboskolans kök- och lastkaj. Edboskolan byggdes ut för cirka elever vid millennieskiftet, dock utan att kök och matsal anpassades. Köket har tekniska brister gällande vent-ilation, bristande storköksutrustning och en dålig arbetsmiljö för personal. Utifrån myndighetskrav är nuvarande logistik för varuhantering och transporter inte godkänd. I nämndens lokalförsörjningsplan för åren , och redovisas behovet av en om- och tillbyggnad av Edboskolan. Idag tillagas cirka portioner mat varav 200 portioner är specialkost vilket kräver särskilda beredningsytor. Detta innebär att en tillbyggnad av köket på 65 kvadratmeter måste göras för att skapa separerade beredningsytor och diskrum. Ny smidigare hantering av matavfall anläggs i anslutning till kök och varumottagning med byggande av nytt soprum. Därmed slipper personal en längre transportsträcka med olämpliga manuella lyft och rörelser. Nytt skärmtak byggs över lastkaj och varumottagning. Ventilationskapaciteten utökas för att klara dagens krav och fläktrummet byggas ut. En viss platsutökning av matsalen har redan skett genom borttagande av en vägg. Det innebär att köket kan servera skolmat i tre matlag för de cirka 850 eleverna. Under om- och tillbyggnadstiden på cirka tolv månader kommer skolmat att levereras från Östra grundskolan till Edboskolan. Huge Fastigheter AB har beräknat investeringskostnaden till 21,7 mnkr inklusive kapitalkostnad under byggtid. Investeringskostnaden ligger jämfört med tidigare preliminärt beräknad kostnad från oktober 2013 cirka 2,0 mnkr lägre.

5 GRUNDSKOLENÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Grundskolenämnden 18 juni Paragraf Diarienummer GSN-2014/ Huge Fastigheter AB investerar därutöver cirka 2,0 mnkr för underhåll av ventilationsaggregat samt utbyte av kokgrytor. Tillkommande hyra är enligt nuvarande hyresavtal beräknad till 1,1 mnkr/år. Nuvarande hyra för Edboskolans lokaler är 12,7 mnkr/år och kr/kvm/år. Efter ombyggnad beräknas lokalhyra öka till 13,8 mnkr/år och kr/kvm/år. Under förutsättning att beslut fattas i kommunstyrelsen den 25 augusti 2014 kan beställning om produktion till Huge Fastigheter AB ske med beräknat färdigställande till augusti Beslutet delges Kommunstyrelsen Huge Fastigheter AB Akten

6 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2014/ (4) HANDLÄGGARE Janson, Elaine Grundskolenämnden Om- och tillbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj Förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens förslag till produktion gällande om- och tillbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj. Nämnden överlämnar ärendet för beslut i Kommunstyrelsen. Sammanfattning Förvaltningen har tillsammans med Huge Fastigheter AB utarbetat färdiga bygg- och systemhandlingar (förstudie) gällande om- och tillbyggnad av Edboskolans kök- och lastkaj. Edboskolan byggdes ut för cirka elever vid millennieskiftet, dock utan att kök och matsal anpassades. Köket har tekniska brister gällande ventilation, bristande storköksutrustning och en dålig arbetsmiljö för personal. Utifrån myndighetskrav är nuvarande logistik för varuhantering och transporter inte godkänd. I nämndens lokalförsörjningsplan för åren , och redovisas behovet av en om- och tillbyggnad av Edboskolan. Idag tillagas cirka portioner mat varav 200 portioner är specialkost vilket kräver särskilda beredningsytor. Detta innebär att en tillbyggnad av köket på 65 kvadratmeter måste göras för att skapa separerade beredningsytor och diskrum. Ny smidigare hantering av matavfall anläggs i anslutning till kök och varumottagning med byggande av nytt soprum. Därmed slipper personal en längre transportsträcka med olämpliga manuella lyft och rörelser. Nytt skärmtak byggs över lastkaj och varumottagning. Ventilationskapaciteten utökas för att klara dagens krav och fläktrummet byggas ut. POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

7 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2014/ (4) En viss platsutökning av matsalen har redan skett genom borttagande av en vägg. Det innebär att köket kan servera skolmat i tre matlag för de cirka 850 eleverna. Under om- och tillbyggnadstiden på cirka tolv månader kommer skolmat att levereras från Östra grundskolan till Edboskolan. Huge Fastigheter AB har beräknat investeringskostnaden till 21,7 mnkr inklusive kapitalkostnad under byggtid. Investeringskostnaden ligger jämfört med tidigare preliminärt beräknad kostnad från oktober 2013 cirka 2,0 mnkr lägre. Huge Fastigheter AB investerar därutöver cirka 2,0 mnkr för underhåll av ventilationsaggregat samt utbyte av kokgrytor. Tillkommande hyra är enligt nuvarande hyresavtal beräknad till 1,1 mnkr/år. Nuvarande hyra för Edboskolans lokaler är 12,7 mnkr/år och kr/kvm/år. Efter ombyggnad beräknas lokalhyra öka till 13,8 mnkr/år och kr/kvm/år. Under förutsättning att beslut fattas i kommunstyrelsen den 25 augusti 2014 kan beställning om produktion till Huge Fastigheter AB ske med beräknat färdigställande till augusti Beskrivning av ärendet Edboskolan byggdes 1992 för 600 elever i skolåren F-9. Vid millennieskiftet byggdes skolan ut med ytterligare 7 klasser för F-6 till att idag omfatta cirka 850 elever och är därmed Huddinges största grundskola. Personalen lagar idag cirka portioner mat, varav 100 portioner till personal. 200 portioner avser specialkost. I samband med utbyggnaden av undervisningslokalerna år 2000 skedde ingen anpassning av kök och matsal. Nämnden beslutade i december 2013 att godkänna förvaltningens förslag att utarbeta färdiga bygg- och systemhandlingar. Kommunstyrelsens planeringsoch personalutskott beslutade i enlighet med nämndens förslag i januari Mot bakgrund av att det mellan skolkök och lastkaj föreligger otillåtna och korsande flöden vad gäller varumottagningen, har förvaltningen i samråd med Huge Fastigheter AB och skolledningen utrett en ombyggnad och utbyggnad som tillgodoser dagens myndighetskrav. Utredningen har också konstaterat bristfällig ventilation och logistik i köket och behov av fler sittplatser i matsalen. Det saknas också separerade utrymmen för renseri och diskrum med utomhustransport av matavfall och sopor för att nå fram till soprum. Personalens arbetsmiljö är idag inte acceptabel.

8 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2014/ (4) Förvaltningens synpunkter Mot bakgrund av det ökade elevantalet sedan nya byggnader tillförts Edboskolan och att köket inte klarar dagens myndighetskrav har förvaltningen i samråd med Huge Fastigheter AB utrett de brister som föreligger. Förvaltningen anser att en om- och tillbyggnad av Edboskolans kök- och lastkaj är ytterst angeläget och att åtgärderna både ur ett personal- och elevperspektiv blir arbetsmiljömässigt bättre. Samtidigt kommer de krav och regler som ställs utifrån rådande arbets-och miljölagstiftning därmed kunna uppnås. Köket måste byggas om för en bättre logistik och för att undvika otillåtna korsande varuflöden. En utbyggnad måste ske med 65 kvadratmeter för att få tillräcklig plats och separerade utrymmen för kylt grönsaksrum, renseri, beredningsytor och diskrum. Diskinlämningen har försetts med nya rulljalusier och ny väggskärm mot matsalen för att skapa bättre ljudmiljö och skydd mot buller. Ny smidigare hantering av matavfall anläggs i anslutning till kök och varumottagning med byggande av nytt soprum. Därmed slipper personalen en längre transportsträcka med olämpliga manuella lyft och rörelser. Nytt skärmtak byggs över lastkaj och varumottagning. Ventilationskapaciteten måste öka och fläktrummet byggas ut. En viss platsutökning av matsalen har redan skett genom borttagande av en vägg. Åtgärderna i stort innebär att köket kan servera skolmaten i tre matlag och för cirka 850 eleverna vilket bedöms som optimalt. Investering, hyra och tidsplan Huge Fastigheter AB har beräknat investeringskostnaden till 21,7 mnkr inklusive kapitalkostnad under byggtid. Investeringskostnaden ligger jämfört med tidigare preliminärt beräknad kostnad från oktober 2013 cirka 2,0 mnkr lägre. Huge Fastigheter AB investerar därutöver 2,0 mnkr för underhåll av ventilationsaggregaten samt utbyte av kokgrytorna. Tillkommande hyra är enligt nuvarande hyresavtal beräknad till 1,1 mnkr/år vilket 0,2 mnkr/år lägre jämfört med föregående preliminära hyresoffert från december Nuvarande hyra för Edboskolans lokaler är 12,7 mnkr/år och kr/kvm/år. Efter ombyggnad beräknas lokalhyra öka till 13,8 mnkr/år och kr/kvm/år.

9 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2014/ (4) Tillbyggnaden av skolan blir cirka 65 kvadratmeter, skolans totala yta efter ombyggnaden blir kvadratmeter varav cirka kvadratmeter berörs av anpassningen. Under förutsättning att beslut fattas i kommunstyrelsen den 25 augusti 2014 kan beställning om produktion till Huge Fastigheter AB ske för beräknat färdigställande till augusti Investeringen är beräknad efter ränteläge-och prisläge för april Huge Fastigheter AB kommer i slutredovisningen att beakta indexreglering utifrån förändringen i SCB Entreprenadindex E84 för husbyggnad och anläggning. Den slutliga kostnaden får avvika från den preliminära med högst procent på ifrågavarande investering. Finansiering Enligt beräkningarna i nämndens Mål- och budget uppstår svårigheter att fullt ut finansiera alla projekt inom den årliga resursfördelningsramen på 8 mnkr. Netto beräknas ramen för 2015 överskridas med ca 2,6 mnkr. För att täcka underskottet kan hittills fonderade lokalmedel på 4,7 mnkr då behöva utnyttjas. Alternativa lösningar Förvaltningen har tillsammans med Huge Fastigheter AB undersökt en lösning till lägre kostnad utan utbyggnad men har då funnit att man skulle behöva minska antalet ätande elever i matsalen till fyra i stället för tre matlag. Samtidigt skulle brister i kökspersonalens arbetsmiljö kvarstå och sannolikt kräva fler anställda. Sammantaget blir det en kortsiktig lösning med risk för nya myndighetsanmärkningar i framtiden. Ett minskat elevantal bedöms heller inte sannolikt mot bakgrund av nuvarande befolkningsprognoser fram till Jukka Kuusisto Utbildningsdirektör Bilagor Mia Bergström Lokalplaneringschef Hyresoffert med hyresberäkning och ritningar den 7 maj 2014 från Huge Fasligheter AB Beslutet delges Kommunstyrelsen Huge Fastigheter AB Akten

10

11

12

13

14

15

Beställning av produktion - renovering och verksamhetsanpassning av Hörningsnässkolans kök och matsal

Beställning av produktion - renovering och verksamhetsanpassning av Hörningsnässkolans kök och matsal KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2012-12-27 KS-2012/1276.252 1 (4) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Beställning av produktion - renovering och verksamhetsanpassning

Läs mer

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-20 KS-2013/1173.253 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av paviljong

Läs mer

Ombyggnad och upprustning av kök i förskolan Drakengodkännande

Ombyggnad och upprustning av kök i förskolan Drakengodkännande BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-23 FSN-2014/483.253 1 (3) HANDLÄGGARE Janson, Elaine 08-535 360 25 Elaine.Janson@huddinge.se Förskolenämnden Ombyggnad och

Läs mer

Om- och tillbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj

Om- och tillbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-05-19 GSN-2014/538.252 1 (4) HANDLÄGGARE Janson, Elaine 08-535 360 25 Elaine.Janson@huddinge.se Grundskolenämnden Om- och tillbyggnad

Läs mer

Hyra av skolpaviljong till Vistaskolan

Hyra av skolpaviljong till Vistaskolan KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-12-17 KS-2013/1568.252 1 (3) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av skolpaviljong

Läs mer

Hyra av skolpaviljong för fyra klasser till Utsäljeskolan

Hyra av skolpaviljong för fyra klasser till Utsäljeskolan KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2012-12-28 KS-2012/1246.252 1 (3) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av skolpaviljong för fyra klasser till Utsäljeskolan

Läs mer

Offert verksamhetsanpassning av kök, förskolan Nyckelpigan

Offert verksamhetsanpassning av kök, förskolan Nyckelpigan 2013-02-19 HF 2013-74 Sid l (2) Huddinge kommun F örskalenämnden 141 85 HUDDINGE Offert verksamhetsanpassning av kök, förskolan Nyckelpigan Huge Fastigheter AB har på uppdrag av Huddinge kommun genomfört

Läs mer

Om- och tillbyggnad av Stenmoskolans kök och entréer godkännande att inleda förstudie

Om- och tillbyggnad av Stenmoskolans kök och entréer godkännande att inleda förstudie KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-11-27 KS-2014/1208.252 1 (4) HANDLÄGGARE Ricknell, Peder Peder.Ricknell@huddinge.se Kommunstyrelsen Om- och tillbyggnad av Stenmoskolans kök och entréer godkännande att

Läs mer

Preliminär hyresoffert skogvaktartorpets förskola, om- och tillbyggnad

Preliminär hyresoffert skogvaktartorpets förskola, om- och tillbyggnad ~huge 2013-03-20 HF2013-125 l (2) Huddinge kommun Förskalenämnden 141 85 HUDDINGE Preliminär hyresoffert skogvaktartorpets förskola, om- och tillbyggnad Huge Fastigheter AB har efter beställning utfått

Läs mer

Hemställan om förhyrning av lokaler på Röntgenvägen 3, 11 tr i Flemingsberg

Hemställan om förhyrning av lokaler på Röntgenvägen 3, 11 tr i Flemingsberg KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-09-25 KS-2014/1096.256 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hemställan om förhyrning av lokaler på Röntgenvägen

Läs mer

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt om- och nybyggnad av kök och matsal - godkännande att beställa förstudie

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt om- och nybyggnad av kök och matsal - godkännande att beställa förstudie KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-12-18 KS-2013/1566.252 1 (4) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Planerings- och personalutskottet

Läs mer

Planerings- och personalutskottet

Planerings- och personalutskottet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-01-22 KS-2014/71.256 1 (3) HANDLÄGGARE Öhman, Stig 0853530355 Stig.Ohman@huddinge.se Planerings- och personalutskottet Förstudie avseende anpassning av lägenheter till

Läs mer

Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan Luna ekonomisk förening

Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan Luna ekonomisk förening KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-07-29 KS-2013/788.649 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan

Läs mer

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 april 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2012/844.629 Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Läs mer

Granskning av lokalförsörjningsprocessen svar på revisionsrapport från Huddinge kommuns revisorer

Granskning av lokalförsörjningsprocessen svar på revisionsrapport från Huddinge kommuns revisorer KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 30 januari 2019 13 Paragraf Diarienummer KS-2018/2398.912 Granskning av lokalförsörjningsprocessen svar på revisionsrapport från Huddinge

Läs mer

Lokalförsörjningsplan 2015-2019 med inriktning för åren 2020-2024 för gymnasienämnden

Lokalförsörjningsplan 2015-2019 med inriktning för åren 2020-2024 för gymnasienämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-09-24 GN-2014/383.250 1 (5) HANDLÄGGARE Lundin, Tina Tina.Lundin@huddinge.se Gymnasienämnden Lokalförsörjningsplan 2015-2019 med inriktning för åren 2020-2024 för

Läs mer

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4)

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4) HANDLÄGGARE Per Claug Tel 08-535 378 22 per.claug@huddinge.se Socialnämnden Beställning avseende

Läs mer

Avskaffa ämnet svenska som andraspråk för elever som är födda i Sverige - svar på medborgarförslag av Nadia El Harrak

Avskaffa ämnet svenska som andraspråk för elever som är födda i Sverige - svar på medborgarförslag av Nadia El Harrak KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 6 (40) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2013 3 Paragraf Diarienummer KS-2012/543.639 Avskaffa ämnet svenska som andraspråk för elever som är födda

Läs mer

Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12

Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2013/1254.194 Ändring av regeln i 11 i kommunstyrelsens reglemente om kommunalråd, beslut

Läs mer

Om- och utbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj

Om- och utbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-12 GSN-2013/519.252 1 (4) HANDLÄGGARE Hammarund, Bengt 08-535 360 29 Bengt.Hammarund@huddinge.se Grundskoenämnden Om- och

Läs mer

Examenspremier till vissa lärare svar på remiss från utbildningsdepartementet

Examenspremier till vissa lärare svar på remiss från utbildningsdepartementet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-08-27 KS-2014/897.609 1 (4) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Examenspremier till vissa lärare svar på remiss från utbildningsdepartementet

Läs mer

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2013/294.709 1 (3) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Ändring av egenavgiften för familjerådgivning Förslag till

Läs mer

SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-31 SN-2013/4453.259 2 (3)

SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-31 SN-2013/4453.259 2 (3) 2013-10-31 SN-2013/4453.259 1 (3) HANDLÄGGARE Elisabeth Bern 08-535 378 70 Elisabeth.Bern@huddinge.se Socialnämnden Förstudie avseende anpassning av lägenheter till gruppbostad enligt lagen om särskilt

Läs mer

Revidering i delegationsordningen på grund av nytt upphandlingsreglemente i Huddinge kommun, HKF 9420

Revidering i delegationsordningen på grund av nytt upphandlingsreglemente i Huddinge kommun, HKF 9420 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-18 GSN-2014/1425.112 1 (1) HANDLÄGGARE Dahlgren Jespersson, Pirjo Pirjo.Dahlgren-Jespersson@huddinge.se Grundskolenämnden

Läs mer

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 2015-04-20 KS-2015/306.182 1 (4) HANDLÄGGARE Askerud, Carina 08-535 302 83 Carina.Askerud@huddinge.se Kommunstyrelsen Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 Förslag till beslut Budgetuppföljningen

Läs mer

Genomförandebeslut för verksamhetsanpassningar i kök och matsal vid Sjöängsskolan

Genomförandebeslut för verksamhetsanpassningar i kök och matsal vid Sjöängsskolan Somar18 Utbildningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och styrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2018-10-10 Handläggare Monica Strandgren Telefon: 08-508 33 426 Till Utbildningsnämnden 2018-11-22 vid

Läs mer

Inför möjligheten för personalen på servicecenter att skicka meddelanden via sms - medborgarförslag väckt av Lilly-Anne Nässén

Inför möjligheten för personalen på servicecenter att skicka meddelanden via sms - medborgarförslag väckt av Lilly-Anne Nässén KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 maj 2014 8 Paragraf Diarienummer KS-2013/1427.119 Inför möjligheten för personalen på servicecenter att skicka meddelanden via sms

Läs mer

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 april 2013 9 Paragraf Diarienummer KS-2013/294.709 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1.Egenavgiften för familjerådgivningens

Läs mer

Inriktningsbeslut avseende utbyggnad hus A, Olovslundsskolan i kv. Olovsberg 11, Bromma

Inriktningsbeslut avseende utbyggnad hus A, Olovslundsskolan i kv. Olovsberg 11, Bromma Tjänsteutlåtande SISAB:s styrelse 2018-12-04 Ärende 8.3 DNR: 2018-00609 2018-11-02 Handläggare: Anders Eklund Telefon 08-508 460 67 Till styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB Inriktningsbeslut

Läs mer

Hyra av skolpaviljong till Vistaskolan

Hyra av skolpaviljong till Vistaskolan BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-12 GSN-2013/520.252 1 (5) HANDLÄGGARE Janson, Elaine 08-535 360 25 Elaine.Janson@huddinge.se Grundskolenämnden Hyra av skolpaviljong

Läs mer

Beställning avseende ombyggnad av hus H vid Tallgårdens äldrecentrum i Stuvsta

Beställning avseende ombyggnad av hus H vid Tallgårdens äldrecentrum i Stuvsta SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2012-12-12 AN-2012/758.339 1 (6) HANDLÄGGARE Elisabeth Bern 08-535 378 70 elisabeth.bern@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Beställning

Läs mer

Riktlinjer för förvaltning av pensionsmedel Huddinge kommun

Riktlinjer för förvaltning av pensionsmedel Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 april 2013 16 Paragraf Diarienummer KS-2013/293.189 Riktlinjer för förvaltning av pensionsmedel Huddinge kommun Kommunstyrelsens förslag

Läs mer

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2015 17 Paragraf Diarienummer KS-2014/857.359 Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt

Läs mer

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever Svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever Svar på motion väckt av Marie Fors (S) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-03-18 KS-2012/844.629 1 (3) HANDLÄGGARE Mona Eichenseer mona.eichenseer@huddinge.se Kommunstyrelsen Gratis SL-kort till alla gymnasieelever Svar på motion väckt av Marie

Läs mer

Ta fram en övergripande kemikalieplan för Huddinge - motion väckt av Yosef Sigal (S) och Rikard Lingström (S)

Ta fram en övergripande kemikalieplan för Huddinge - motion väckt av Yosef Sigal (S) och Rikard Lingström (S) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-06-09 GSN-2015/532.179 1 (2) HANDLÄGGARE Petersson, Anders Anders.Petersson@huddinge.se Grundskolenämnden Ta fram en övergripande kemikalieplan

Läs mer

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-02-20 KS-2014/141 185 1 (2) HANDLÄGGARE Fredrik Berg 08-535 301 39 fredrik.berg@huddinge.se Kommunstyrelsen Utökad borgensram, SRV

Läs mer

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 mars 2014 11 Paragraf Diarienummer KS-2014/141.185 Utökad borgensram, SRV Återvinning AB Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag

Läs mer

Nytt beslutsärende: Uppdaterat borgensbeslut Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag (Syvab) (KF)

Nytt beslutsärende: Uppdaterat borgensbeslut Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag (Syvab) (KF) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 maj 2016 25 Paragraf Diarienummer KS-2016/1252.186 Nytt beslutsärende: Uppdaterat borgensbeslut Sydvästra Stockholmsregionens

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-26 KS-2013/1262.809 1 (4)

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-26 KS-2013/1262.809 1 (4) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-03-26 KS-2013/1262.809 1 (4) HANDLÄGGARE Katarina Persson 08-53531397 Katarina.Persson2@huddinge.se Kommunstyrelsen Angående deltagande i projekt för att höja kvaliteten

Läs mer

Klockan 09:00-11:20, A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28. Frånvarande följande paragrafer. samtliga. Samtliga

Klockan 09:00-11:20, A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28. Frånvarande följande paragrafer. samtliga. Samtliga ~ STYRELSEN SAMMANTRÄOESDATUM DIARIENUMMER 8 januari 2014 KS-20 13/1608 SIDA 1 (16) Nämnd Offentligt sammanträde Planerings- o?h personalutskottet Nej Sammanträdesdag 8 januari 2014 Tid och plats Klockan

Läs mer

s UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

s UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN EKONOMI- OCH LOKALAVDELNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN SID 1 (6) 2009--04-14 Handläggare: Leif G. Hellén Telefon: 508 33 757 Till Utbildningsnämnden 2009-05-14 Genomförandeförslag

Läs mer

Laga mat från grunden i våra skolor svar på motion väckt av Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP)

Laga mat från grunden i våra skolor svar på motion väckt av Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-09-02 KS-2013/336.622 1 (5) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Laga mat från grunden i våra skolor svar på motion väckt av Britt

Läs mer

Inger Olsson-Blomberg (m) ordf. Carina Erlandsson (m) Benkt Lindström (m) Anita Jansson (c) Sven Stjärne (fp)

Inger Olsson-Blomberg (m) ordf. Carina Erlandsson (m) Benkt Lindström (m) Anita Jansson (c) Sven Stjärne (fp) Sammanträdesdatum 1(7) Plats och tid Tekniska kontoret, kl. 09.00 11.30 Paragrafer 11-15 Beslutande Inger Olsson-Blomberg (m) ordf. Carina Erlandsson (m) Benkt Lindström (m) Anita Jansson (c) Sven Stjärne

Läs mer

Bryt köttnormen - inför vegetariskt som grundalternativmotion väckt av Olof Olsson (MP)

Bryt köttnormen - inför vegetariskt som grundalternativmotion väckt av Olof Olsson (MP) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-10-14 GSN-2013/447.809 1 (3) HANDLÄGGARE Kurki, Margareta 08-535 363 11 Margareta.Kurki@huddinge.se Grundskolenämnden Bryt köttnormen - inför vegetariskt som grundalternativmotion

Läs mer

Inför genomförandebeslut Budgetoffert kv. Fornvården 1, Beckombergaskolan, Utbyggnad vind Hus B Styresman Sanders Väg 14

Inför genomförandebeslut Budgetoffert kv. Fornvården 1, Beckombergaskolan, Utbyggnad vind Hus B Styresman Sanders Väg 14 Sida 1av5 Stockholm den 11 oktober 2017 Vår referens: Berit Berggren Er referens: Sara Karakani Utbildningsförvaltningen Box 22049 104 22 Stockholm Inför genomförandebeslut Budgetoffert kv. Fornvården

Läs mer

Remiss - Utbildning för nyanlända elever - Mottagande och skolgång (Ds 2013:6)

Remiss - Utbildning för nyanlända elever - Mottagande och skolgång (Ds 2013:6) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-03-06 GSN-2013/93.619 1 (6) HANDLÄGGARE Ann-Britt Steen Hodin Tel. 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss - Utbildning för nyanlända

Läs mer

Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss från finansdepartementet

Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss från finansdepartementet 2013-04-02 KS-2013/371.441 1 (5) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss

Läs mer

Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm (Fi2013/2867) - svar på remiss från Finansdepartementet

Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm (Fi2013/2867) - svar på remiss från Finansdepartementet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-16 KS-2013/1200.113 1 (5) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 Ralph.Strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Framställan

Läs mer

Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun

Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-15 FSN-2014/92.119 1 (4) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Förskolenämnden Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun Förslag

Läs mer

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 13 Paragraf Diarienummer KS-2014/760.109 Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring

Läs mer

Riktlinjer för förvaltning av pensionsmedel i Huddinge kommun

Riktlinjer för förvaltning av pensionsmedel i Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 25 mars 2013 KS-2013/293 1 (3) HANDLÄGGARE Fredrik Berg 08-535 301 39 fredrik.berg@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för förvaltning

Läs mer

Om- och tillbyggnad av Fribergaskolan, Mörbyberget 1

Om- och tillbyggnad av Fribergaskolan, Mörbyberget 1 1(5) KS 2009/0134 Om- och tillbyggnad av Fribergaskolan, Mörbyberget 1 Ärendet Genomförd programutredning med revideringsdatum 2010-05-11 visar på omfattande insatser gällande Fribergaskolan. Förutom de

Läs mer

Inrätta en advokatjour i Vårby och Skogås! - svar på medborgarförslag av Bea Nallesdotter

Inrätta en advokatjour i Vårby och Skogås! - svar på medborgarförslag av Bea Nallesdotter KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 januari 2014 6 Paragraf Diarienummer KS-2013/1161.169 Inrätta en advokatjour i Vårby och Skogås! - svar på medborgarförslag av Bea

Läs mer

Förändrade regler för utmärkelsen Årets ledare/chef från och med år 2014

Förändrade regler för utmärkelsen Årets ledare/chef från och med år 2014 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-09 GSN-2014/1424.601 1 (4) HANDLÄGGARE Nyberg, Peter Peter.Nyberg@huddinge.se Grundskolenämnden Förändrade regler för utmärkelsen Årets ledare/chef

Läs mer

Genomförandeärende om verksamhetsanpassning i Lilla Adolf Fredriks skola samt hyreshöjning

Genomförandeärende om verksamhetsanpassning i Lilla Adolf Fredriks skola samt hyreshöjning Utbildningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och styrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2018-01-09 Handläggare Thomas Björk/Josefin Ohlson Telefon: 076-12 33 847 Till Utbildningsnämnden 2018-02-01 Genomförandeärende

Läs mer

Förslag till genomförandebeslut om uppförande av kök, matsal och undervisningslokaler i Örbyskolan

Förslag till genomförandebeslut om uppförande av kök, matsal och undervisningslokaler i Örbyskolan Utbildningsförvaltningen Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2013-06-20 Handläggare Thomas Björk Telefon: 08-508 33 847 Till Utbildningsnämnden 2013-08-22 Förslag till beslut Utbildningsförvaltningen

Läs mer

Inriktningsförslag avseende ombyggnad av kök/matsal samt verksamhets- och tillgänglighetsanpassning på Kämpetorpsskolan

Inriktningsförslag avseende ombyggnad av kök/matsal samt verksamhets- och tillgänglighetsanpassning på Kämpetorpsskolan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KVALITETS- OCH EKONOMIAVDELNING EN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N DNR 09-324/3788 SID 1 (6) 2010-10-27 Handläggare: Johanna Slotteborn Telefon: 08-508 33576 Till Utbildningsnämnden 2010-11-18

Läs mer

Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal för fastigheten Orren 7 i Stuvsta

Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal för fastigheten Orren 7 i Stuvsta KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 44 Paragraf Diarienummer KS-2012/1144.214 Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal

Läs mer

Laga mat från grunden i våra skolor - svar på motion väckt av Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP)

Laga mat från grunden i våra skolor - svar på motion väckt av Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 23 september 2013 19 Paragraf Diarienummer KS-2013/336.622 Laga mat från grunden i våra skolor - svar på motion väckt av Britt Björneke

Läs mer

Nybyggnad av förskola inom Södra Gränstorp

Nybyggnad av förskola inom Södra Gränstorp Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum Diarienummer 2018-10-04 BIN 2018/3222:4 Calle Karlsson Stabschef calle.karlsson@trelleborg.se 0410-73 39 35 Nybyggnad av förskola inom Södra Gränstorp Ärendebeskrivning I december

Läs mer

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret Prövning av ansvarsfrihet

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret Prövning av ansvarsfrihet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-10 KS-2014/574.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Revisionsberättelse för

Läs mer

Giftfri miljö för alla barn i förskolan! - svar på medborgarförslag väckt av Monica Rapp

Giftfri miljö för alla barn i förskolan! - svar på medborgarförslag väckt av Monica Rapp KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-05-26 KS-2014/104.640 1 (4) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Giftfri miljö för alla barn i förskolan! - svar

Läs mer

Genomförandebeslut för om- och tillbyggnation av Västertorpsskolan

Genomförandebeslut för om- och tillbyggnation av Västertorpsskolan Utbildningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och styrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2017-09-15 Handläggare Josefin Johansson Telefon: 076-1233601 Till Utbildningsnämnden 2017-10-19 Genomförandebeslut

Läs mer

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 mars 2014 10 Paragraf Diarienummer KS-2013/1642.185 Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest Kommunstyrelsens

Läs mer

Ny förskola i Nytorps Mosse, Trångsund godkännande av produktion

Ny förskola i Nytorps Mosse, Trångsund godkännande av produktion KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-20 KS-2013/1174.253 1 (4) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Ny förskola i

Läs mer

Genomförandeförslag Hökarängsskolan kapacitetsökning, verksamhetsanpassningar samt ventilationsåtgärder

Genomförandeförslag Hökarängsskolan kapacitetsökning, verksamhetsanpassningar samt ventilationsåtgärder Utbildningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och styrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-08-08 Handläggare Michael Vogtmann Telefon: 08-508 33 650 Till Utbildningsnämnden 2016-08-18 Genomförandeförslag

Läs mer

Tillägg till köpekontrakt avseende försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe

Tillägg till köpekontrakt avseende försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-12-01 KS-2014/1193.213 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Tillägg till köpekontrakt avseende försäljning

Läs mer

Genomförandeförslag om tillbyggnad av Långbrodalsskolan

Genomförandeförslag om tillbyggnad av Långbrodalsskolan Utbildningsförvaltningen Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2014-05-09 Handläggare Leif G. Hellén Telefon: 08-508 33 757 Till Utbildningsnämnden 2014-06-12 Genomförandeförslag om tillbyggnad

Läs mer

Ombyggnad och upprustning av Abrahamsbergsskolans kök och Blackebergsskolans kök och matsal Genomförandebeslut

Ombyggnad och upprustning av Abrahamsbergsskolans kök och Blackebergsskolans kök och matsal Genomförandebeslut Avdelningen för utbildning och fritid Bromma stadsdelsförvaltning Handläggare: Bengt Hammarlund Tfn: 08 508 06 168 Bromma stadsdelsnämnd Tjänsteutlåtande sid 1 (5) 2006-08-21 Dnr 492-05-403 SDN 2006-08-31

Läs mer

och utbildningsförvaltningen

och utbildningsförvaltningen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-23 FSN-2013/352.809 1 (3) HANDLÄGGARE Kurki, Margareta 08-535 363 11 Margareta.Kurki@huddinge.se Förskolenämnden Bryt köttnormen

Läs mer

Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64) svar på remiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64) svar på remiss från Arbetsmarknadsdepartementet 2014-02-14 KS-2013/1648.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björn Rosborg 08-535 302 09 bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64)

Läs mer

Redovisning av medborgarförslag som beslutats av annan nämnd per den 30 april 2014

Redovisning av medborgarförslag som beslutats av annan nämnd per den 30 april 2014 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 maj 2014 26 Paragraf Diarienummer KS-2014/696.919 Redovisning av medborgarförslag som beslutats av annan nämnd per den 30 april 2014

Läs mer

Huddinge kommuns yttrande över remissen digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23)

Huddinge kommuns yttrande över remissen digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23) DATUM REFERENS SIDA 2017-04-10 KS-2017/1048 1 (1) ERT DATUM ER REFERENS 2017-03-22 FI2017/01289/DF Finansdepartementet Huddinge kommuns yttrande över remissen digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23) Huddinge

Läs mer

Inriktningsbeslut om kapacitetsökning i kök och matsal samt ventilationsåtgärder på Hökarängsskolan.

Inriktningsbeslut om kapacitetsökning i kök och matsal samt ventilationsåtgärder på Hökarängsskolan. Utbildningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och styrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (9) 2016-04-15 Handläggare Michael Vogtmann Telefon: 08-508 33 650 Till Utbildningsnämnden 2016-05-19 Inriktningsbeslut

Läs mer

Genomförandebeslut SISAB gällande om-, ny- och tillbyggnad av Fridhemsskolan på Kungsholmen

Genomförandebeslut SISAB gällande om-, ny- och tillbyggnad av Fridhemsskolan på Kungsholmen Stadsledningskontoret Stockholms Stadshus AB Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2013-05-22 ÄRENDE 7 Handläggare SLK: Katharina Gratschew Telefon: 08-508 29 311 Stadshus AB: Susanna Höglund Telefon: 08-508 29

Läs mer

Inriktningsbeslut renovering och verksamhetsanpassning av Skönstaholmsskolan

Inriktningsbeslut renovering och verksamhetsanpassning av Skönstaholmsskolan Utbildningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och styrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) Handläggare Emil Hjort Telefon: 08-508 11 771 Åsa Härkegård Telefon: 08-508 33 333 Till Utbildningsnämnden Inriktningsbeslut

Läs mer

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-08-09 FSN-2013/260.272 1 (4) HANDLÄGGARE Janson, Elaine 08-535 360 25 Elaine.Janson@huddinge.se Förskolenämnden Hyra av paviljong

Läs mer

Rätt att underteckna handlingar med mera inom kommunstyrelsens verksamhetsområde

Rätt att underteckna handlingar med mera inom kommunstyrelsens verksamhetsområde TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-10-03 KS-2016/210.111 1 (1) HANDLÄGGARE Sundblad, Maria Maria.Sundblad@huddinge.se Kommunstyrelsens arbetsutskott Rätt att underteckna handlingar med mera inom kommunstyrelsens verksamhetsområde

Läs mer

Reviderat genomförandebeslut kapacitetsökning med ny- och ombyggnad, Bäckahagens skola, kv. Krysstaket 7, Bandhagen

Reviderat genomförandebeslut kapacitetsökning med ny- och ombyggnad, Bäckahagens skola, kv. Krysstaket 7, Bandhagen Tjänsteutlåtande SISAB:s styrelse 2019-05-25 Ärende 8.7 DNR: 2019-00243 2019-05-08 Handläggare: Anders Eklund Telefon 08-508 460 67 Till styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB Reviderat genomförandebeslut

Läs mer

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) 2013-02-26 KS-2012/945.903 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen svar på motion väckt av Arnold Boström

Läs mer

Genomförandeförslag för om- och tillbyggnad av byggnaden Lindeparkens gymnasium till ny grundskola i Enskede Gård

Genomförandeförslag för om- och tillbyggnad av byggnaden Lindeparkens gymnasium till ny grundskola i Enskede Gård Utbildningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och styrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-10-27 Handläggare Leif G. Hellén Telefon: 08-508 33 757 Till Utbildningsnämnden 2014-11-27 Genomförandeförslag

Läs mer

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 18 (42) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 mars 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2012/945.903 Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion

Läs mer

Rehabiliteringspolicy för Huddinge kommun

Rehabiliteringspolicy för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 15 december 2014 15 Paragraf Diarienummer KS-2014/1312.196 Rehabiliteringspolicy för Huddinge kommun Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp grundskola och skolbarnsomsorg vårterminen 2016

Beslut om bidragsbelopp grundskola och skolbarnsomsorg vårterminen 2016 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BIDRAGSBELOPP GRUNDSKOLA OCH SKOLBARNSOMSORG 2015-10-13 GSN-2015/1297.182 1 (5) HANDLÄGGARE Carolina Wallberg Carolina.Wallberg@huddinge.se Utförare med elev boende i

Läs mer

Genomförandeförslag för ombyggnad av byggnaden Farsta gymnasium till grundskola - etapp 1

Genomförandeförslag för ombyggnad av byggnaden Farsta gymnasium till grundskola - etapp 1 Utbildningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och styrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-02-02 Handläggare Maria Holdo Telefon: 08-508 33 888 Till Utbildningsnämnden 2015-02-19 Genomförandeförslag

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsens beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-03-01 LS-LED11-217 37 Nybyggnation för MR (magnetisk resonanstomografi) vid Mälarsjukhuset Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens

Läs mer

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V)

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2012/694.170 1 (3) HANDLÄGGARE Moritz, Marcel marcel.moritz@huddinge.se Kommunstyrelsen Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (2)

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (2) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-10-27 KS-2014/71.256 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Beställning avseende

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 20 oktober 2014

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 20 oktober 2014 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 KS-2014/1203.111 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Gerrby 08-535 30173 Helena.Gerrby@huddinge.se Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut

Läs mer

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 15 april 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2012/945.903 Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av

Läs mer

Skolfastigheter i Stockholm AB:s (SISAB) om-, ny- och tillbyggnad av Fridhemsskolan på Kungsholmen Genomförandebeslut

Skolfastigheter i Stockholm AB:s (SISAB) om-, ny- och tillbyggnad av Fridhemsskolan på Kungsholmen Genomförandebeslut Bilaga 2 sekretess enligt 19 kap 1 och 3 OSL Utlåtande 2013: RI+IV (Dnr 308-822/2013) Skolfastigheter i Stockholm AB:s (SISAB) om-, ny- och tillbyggnad av Fridhemsskolan på Kungsholmen Genomförandebeslut

Läs mer

Ändring av namnet på Arvodeskommittén till Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor samt fastställande av reglemente för kommittén

Ändring av namnet på Arvodeskommittén till Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor samt fastställande av reglemente för kommittén KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 maj 2014 18 Paragraf Diarienummer KS-2014/635.112 Ändring av namnet på Arvodeskommittén till Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor

Läs mer

Ändring av taxa för upplåtelse av offentlig plats (HKF 1210)

Ändring av taxa för upplåtelse av offentlig plats (HKF 1210) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-15 KS-2014/598.184 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Ändring av taxa för upplåtelse av offentlig

Läs mer

Gör Lövsta gård tillgänglig svar på motion väckt av Ann-Marie Högberg (S)

Gör Lövsta gård tillgänglig svar på motion väckt av Ann-Marie Högberg (S) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-02 KS-2011/961.389 1 (3) HANDLÄGGARE Idberg, Alexander 0709761039 Alexander.Idberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Gör Lövsta gård tillgänglig svar på motion väckt av Ann-Marie

Läs mer

Ärende 10. Riktlinjer för att motverka jäv. Kommunstyrelsen

Ärende 10. Riktlinjer för att motverka jäv. Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende 10 DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-31 KS-2013/1421.112 1 (3) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för att

Läs mer

Nya lokaler och ombyggnad för SFI Västerort och Jobbtorg Kista filial Tensta - Genomförandebeslut

Nya lokaler och ombyggnad för SFI Västerort och Jobbtorg Kista filial Tensta - Genomförandebeslut Arbetsmarknadsförvaltningen Ekonomistaden Sida 1 (7) 2015-05-28 Handläggare Namn: Martin Thor Telefon: 08-508 355 25 Till Arbetsmarknadsnämnden den 9 jun 2015 Ärende 10 Nya lokaler och ombyggnad för SFI

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2015

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2015 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-10 FSN-2014/431.601 1 (2) HANDLÄGGARE Schönning, Jenny 08-535 360 12 Jenny.schonning@huddinge.se Förskolenämnden Beslut om bidragsbelopp och

Läs mer

Förslag om tillägg till reglerna i det gemensamma reglementet för nämnder och styrelsen i Huddinge kommun (HKF 9010) - remissvar

Förslag om tillägg till reglerna i det gemensamma reglementet för nämnder och styrelsen i Huddinge kommun (HKF 9010) - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2016-04-07 AN-2016/188.112 1 (3) HANDLÄGGARE Mirja Backlund 08-535 30212 Mirja.Backlund@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Förslag om tillägg till reglerna i det gemensamma

Läs mer

71/16 Mälarsjukhuset, hus E55, plan 3 och 4, utbyte av ventilationsanläggning - projektnummer E1026

71/16 Mälarsjukhuset, hus E55, plan 3 och 4, utbyte av ventilationsanläggning - projektnummer E1026 Landstingsstyrelsens finans och PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-11-22 LS-LED16-1781-2 71/16 Mälarsjukhuset, hus E55, plan 3 och 4, utbyte av ventilationsanläggning - projektnummer

Läs mer

Justering av budgetramar 2015

Justering av budgetramar 2015 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 5 Paragraf Diarienummer KS-2015/215.182 Justering av budgetramar 2015 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer