Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA SN-2014/ (4)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4)"

Transkript

1 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2014/ (4) HANDLÄGGARE Per Claug Tel Socialnämnden Beställning avseende anpassning av lägenheter till gruppbostad enligt lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) på Norströms väg 10 i Trångsund Förslag till beslut Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar om beställning avseende ombyggnation av sex lägenheter på Norström väg 10 i Trångsund till standard för gruppboende enligt lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Sammanfattning Enligt lokalförsörjningsplanen finns det behov av bostäder för boende enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Planerings- och personalutskottet godkände den 22 januari 2014 en beställning av en förstudie för att anpassa lägenheter till gruppbostad enligt LSS på Norströms väg 10 i Trångsund. Enligt offert från Huge Fastigheter AB, bilaga 1, kommer ombyggnaden av gruppbostaden att kosta kronor. Kommunens hyreskostnad beräknas bli cirka kronor per år. Förvaltningen kommer att erbjuda boende i LSS- gruppbostad för vuxna till tre personer som idag bor på ett barn- och ungdomsboende. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som bedriver tillsyn över verksamheter för funktionshindrade, har i samband med tillsynsbesök krävt att kommunen ska ta fram en plan för hur dessa personers framtida boendesituation ska lösas. Lägenheterna i gruppbostaden på Norströms väg 10 kan bli ett bra sådant boendealternativ. Ombyggnationen på Norströms väg 10 gäller främst lägenheternas kök och badrum. Sex lägenheter byggs om till fullvärdiga bostäder och anpassas tillgänglighets- och standardmässigt för gruppbostad enligt LSS. Rum och badrum förses med sprinklers. POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX WEBB

2 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2014/ (4) Beskrivning av ärendet Bakgrund Socialnämnden beslöt den 18 december 2013 att föreslå en förstudie om att anpassa lägenheter till gruppbostad enligt LSS på Norströms väg 10 i Trångsund. Planerings- och personalutskottet godkände den 22 januari 2014 beställningen av förstudien för ombyggnaden. I dag har personer som omfattas av lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) rätt till ett individuellt stöd vilket förutsätter en egen fullvärdig bostad. Kommunen har skyldighet att erbjuda fullvärdiga lägenheter enligt lagen. Behov enligt lokalförsörjningsplanen Enligt lokalförsörjningsplanen finns det behov av bostäder för boende enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Lokalerna på Norströms väg 10 De aktuella lokalerna på Norströms väg 10 ligger på plan 4 med en ingång från trapphuset. I övriga fastigheten bor personer som är 65 år eller äldre. Hissen till och från boendet rymmer permobil. Färdtjänst och andra transporter till och från lokalen sker via gården. Både förvaltningen och fastighetsägaren Huge Fastigheter AB är övertygade om att en gruppbostad enligt LSS kommer att fungera i huset med övriga personer som bor där. Lokalprogram Totalt byggs sex lägenheter som uppfyller de normer och krav som gäller för gruppbostad enligt LSS. Lägenheterna ska ha normal standard och tillgänglighets- och arbetsmiljökrav ska uppfyllas. Enheten består av fem enrumslägenheter på mellan 33 och 44 kvadratmeter och en tvårumslägenhet på 58 kvadratmeter, ritning bilaga 2. Den sistnämnda har en egen balkong. Offert Investeringar Enligt offert från Huge Fastigheter AB (bilaga 1) uppgår investeringskostnaden till kronor. Lokalerna byggs om enligt gällande lagar och riktlinjer till sex fullvärdiga lägenheter med tillhörande förråd, gemensamhetskök och vardagsrum samt personalutrymmen. Sprinklers installeras och när det gäller badrummen har särskilt beaktats de nya kraven för tillgänglighet och arbetsmiljö. Den totala lokalarean är 546 kvadratmeter.

3 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2014/ (4) Ventilationen samt el- och värmeförsörjningen ses över. Fyra av badrummen görs större vilket medför omfattande ingrepp. Ytskikten ses över i samtliga utrymmen. Vissa justeringar sker i personalutrymmet. Omdisponering sker för en ny besökstoalett. Gemensamhetsutrymmet som vetter ut mot Trångsunds torg renoveras. Två tillhörande större balkonger förses med förhöjt balkongräcke av plexiglas. Tvättstuga och förråd behöver inte några större åtgärder. Huge Fastigheter AB tar kostnaden för vissa ytskiktsrenoveringar i gruppbostaden inom sitt underhållsansvar. Enligt den kostnadsbedömning som genomförts uppgår investeringskostnaden till totalt kronor exklusive kapitalkostnad under byggtid. Till detta kommer moms för de ytor som avser boende och dess andel av gemensamma ytor i enlighet med följande redovisning. Tabell 1 (belopp i tusen kronor) Momspliktig Momsfri Ej avdragsgill Total del del Summa moms kostnad Kostnader Hyreskostnad Bruttohyran är den befintliga hyran samt den hyresförhöjning som tillkommer till följd av investeringen. En investeringskostnad på kronor medför en hyresökning på kronor per år utöver den befintliga hyran för lokalen som är kronor. Kommunens bruttokostnad blir enligt offerten kronor. Kommunen får dra så kallad Ludvikamoms på brukarnas hyror och brukarna får betala hyra enligt hyresmodellen. Efter det att kronor av bostadshyrorna återvinns genom den så kallade Ludvikamomsen återstår kronor i nettokostnad. Tabell 2 (belopp i tusen kronor) Momspliktig Momsfri Total Ludvika Netto hyra hyra hyra moms kostnad Hyra Från kommunens nettokostnad om kronor avgår intäkter som debiteras de boende enligt kommunens hyresmodell. Hyresintäkter från de boende beräknas försiktigt till kronor per år. Efter det att dessa intäkter tagits med i beräkningen återstår en kostnad för kommunen på cirka kronor.

4 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2014/ (4) Ekonomi Gruppbostaden på Norströms väg 10 innebär en ökad hyreskostnad för kommunen på cirka kronor per år. Om beslut fattas av socialnämnden kan lokalerna för ett barn- och ungdomsboende sägas upp till slutet av 2015 eller komma att användas till annan verksamhet under samma år. Den årliga hyreskostnaden för den lokalen på kronor kan i så fall tillgodoräknas gruppboendet på Norströms väg senast årsskiftet 2015/2016. Tidsplan Efter beslut i socialnämnden och kommunstyrelsen samt erhållet bygglov bedömer Huge Fastigheter AB att ombyggnationen kommer att ta tre månader i anspråk. Inflyttning kommer tidigast att kunna ske under våren Förvaltningens synpunkter I dagsläget finns det tre vuxna personer som bor kvar i ett barn- och ungdomsboende där kommunen är skyldig att erbjuda boende som uppfyller kraven för boende för vuxna enligt LSS. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som bedriver tillsyn över verksamheter för funktionshindrade, har i samband med tillsynsbesök krävt att kommunen ska ta fram en plan för hur dessa personers framtida boendesituation ska lösas. Lägenheterna i gruppbostaden på Norströms väg 10 kan möta kravet och vara ett bra boendealternativ. Förvaltningen anser att Norströms väg 10 är ett centralt läge samt en bra och kostnadseffektiv lösning för att snabbt kunna inrätta en gruppbostad enligt LSS med sex lägenheter. Britt-Marie Karlén Social- och äldreomsorgsdirektör Per Claug Lokalintendent Bilagor 1. Offert med bilagor 2. Ritning Beslutet delges Kommunstyrelsen Ekonomiavdelningen, Controllerenheten

5 HF (2) Huddinge kommun Socialnämnden HUDDINGE Offert avseende gruppboende (LSS) i Trångsund Huge Fastigheter AB har, efter beställning från social- och äldreomsorgsförvaltningen, gjort en kostnadsberäkning gällande anpassningar av ett våningsplan på Norströms väg 10 för omsorgsboende enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade varför vi lämnar följande offert. Lokalerna byggs om enligt gällande lagar och riktlinjer till sex fullvärdiga lägenheter med tillhörande förråd, gemensamhetskök och vardagsrum samt personalutrymmen. Sprinkler installeras och när det gäller badrummen har särskilt beaktats de nya kraven för tillgänglighet och arbetsmiljö. Den totala lokalarean är ca 546 kvm. Om socialnämnden i oktober lämnar beställning kan byggnadsarbetena starta november 2014 och vara klara i mars Total investeringskostnad har beräknats till tkr exklusive kapitalkostnad. Grundhyra för lokalerna är 488 tkr/år. Kommunens hyreskostnad blir 738 tkr/år. Investeringar, kostnader och därmed i förlängningen också hyran för ett särskilt boende måste enligt gällande mervärdesskattelagstiftning fördelas mellan boende och vård. Härvid används ytorna som fördelningsgrund. Avdrag medges ej för moms avseende kostnader sammanhängande med boendeytor. Denna moms utgör således en hyresgrundande kostnad. Avdrag medges däremot för moms avseende kostnader som avser vårdlokaler. Härutöver finns i fastigheten gemensamma ytor. Dessa ytor och kostnader proportioneras på boende respektive vård. För hyrorna avseende boendedelarna medges kommunen ett generellt avdrag om 18 % (den s k Ludvika-momsen ). Enligt den kostnadsbedömning som genomförts uppgår investeringskostnaden till totalt tkr exklusive kapitalkostnad under byggtid. Till detta kommer moms för de ytor som avser boende och dess andel av gemensamma ytor i enlighet med följande redovisning (belopp i tkr): Momspliktig Momsfri Ej avdragsgill Total del del Summa moms kostnad Kostnader Huge Fastigheter AB Box 1073, Huddinge Besöksadress Sjödalstorget 7 Tel Fax Orgnr

6 Sid 2 (2) Hyreskostnad Hyran blir med ovanstående princip och i enlighet med hyresberäkningar, bilaga 1-3: Momspliktig Momsfri Total Ludvika Netto hyra hyra hyra moms kostnad Summa Från kommunens nettokostnad om 655 tkr avgår intäkter som debiteras de boende enligt kommunens system för hyressättning av särskilda boenden. Investeringen är beräknad efter ränte- och prisläge för juni 2014 och vi förbehåller oss rätten att indexreglera utifrån förändringen i SCB nya entreprenadindex för husbyggnad och anläggning. Den angivna hyran är preliminär och den slutliga får avvika med högst % på ifrågavarande investering jämte indexreglering Ovan redovisade kostnader och hyror är baserade på skisser utförda av Sundell Arkitekter AB, daterade , bilaga 4. Huge Fastigheter AB Kommunal service Sophia Mattsson-Linnala VD Henrik Örneblad Affärsområdeschef Bilagor: 1 Fördelning ytor och hyror 2-3 Hyresberäkning 4 Ritningar

7

8

9

Kallelse till förskolenämnden

Kallelse till förskolenämnden FÖRSKOLENÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till förskolenämnden Tid Tisdag den 19 mars 2013, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge Ärenden Diarienummer 1 Upprop 2 Godkännande

Läs mer

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt om- och nybyggnad av kök och matsal - godkännande att beställa förstudie

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt om- och nybyggnad av kök och matsal - godkännande att beställa förstudie KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-12-18 KS-2013/1566.252 1 (4) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Planerings- och personalutskottet

Läs mer

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt omoch nybyggnad av kök och matsal - beslut om produktion

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt omoch nybyggnad av kök och matsal - beslut om produktion KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 september 2014 5 Paragraf Diarienummer KS-2013/1566.252 Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt omoch nybyggnad av kök

Läs mer

Ny förskola i Vistaberg

Ny förskola i Vistaberg KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 maj 204 3 Paragraf Diarienummer KS-203/456.253 Ny förskola i Vistaberg Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-08-01 KS-2011/239.119 2 (8)

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-08-01 KS-2011/239.119 2 (8) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-08-01 KS-2011/239.119 1 (8) HANDLÄGGARE Rosborg, Björn bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Nytt kommunhus inriktningsbeslut

Läs mer

Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion väckt av Marie Fors (S) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-03-10 SN-2015/378.271 1 (3) HANDLÄGGARE Anna-Karin Sandén 08-535 377 04 Anna-Karin.Sanden@huddinge.se Socialnämnden Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsen

Kallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till Kommunstyrelsen Tid Måndag den 22 september 2014, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare

Läs mer

individuell mätning och debitering (imd) Rekommendation

individuell mätning och debitering (imd) Rekommendation individuell mätning och debitering (imd) Rekommendation om rekommendationen Hyresgästföreningen, SABO och Fastighetsägarna har arbetat fram denna övergripande rekommendation inom Individuell Mätning och

Läs mer

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-02-20 KS-2014/141 185 1 (2) HANDLÄGGARE Fredrik Berg 08-535 301 39 fredrik.berg@huddinge.se Kommunstyrelsen Utökad borgensram, SRV

Läs mer

individuell mätning och debitering (imd) Rekommendation

individuell mätning och debitering (imd) Rekommendation individuell mätning och debitering (imd) Rekommendation om rekommendationen Hyresgästföreningen, SABO och Fastighetsägarna har arbetat fram denna övergripande rekommendation inom Individuell Mätning och

Läs mer

Underlag inför Mål och budget 2016 och plan 2017-2018 för äldreomsorgsnämnden

Underlag inför Mål och budget 2016 och plan 2017-2018 för äldreomsorgsnämnden SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-07 AN-2015/140.182 1 (3) HANDLÄGGARE Christina Löfberg 08 535 378 17 christina.lofberg@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga.

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga. 2004-10-13 Kommunstyrelsen Revisionsrapport, september 2004, efter granskning av rutinerna för återsökning av statsbidrag för förhöjda kostnader vid inköp av momsbefriade tjänster Kommunrevisionen har

Läs mer

Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013

Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013 Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013 Sidan 3 av 117 Ärende 1 Sidan 4 av 117 Sidan 5 av 117 Sidan 6 av 117 Ärende 2 Sidan 7 av 117 Sidan 8 av 117 Sidan 9 av 117 Sidan 10

Läs mer

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Lokal Strået, kl. 13.30 16.00 Ajournering kl. 15.05 15.15 Beslutande Agnetha Persson (C), ordförande Olof Röstin (M) Bengt Jönsson (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S)

Läs mer

Stambyte och Upprustning. Informationsblad från Hyresgästföreningen.

Stambyte och Upprustning. Informationsblad från Hyresgästföreningen. Stambyte och Upprustning. Informationsblad från Hyresgästföreningen. Denna information skickas till medlemmar när vi hört talas om att stambyte och upprustning / ändrings- och förbättringsarbeten, börjar

Läs mer

Kallelse extra årsmöte. Tid: 2010-11-30, kl 18.30 Plats: Bridgens Hus. Kallade: Klubbar och medlemmar i Göteborgs bridgeförbund. Föredragningslista

Kallelse extra årsmöte. Tid: 2010-11-30, kl 18.30 Plats: Bridgens Hus. Kallade: Klubbar och medlemmar i Göteborgs bridgeförbund. Föredragningslista Göteborgs Bridgeförbund Kallelse extra årsmöte Tid: 2010-11-30, kl 18.30 Plats: Bridgens Hus Kallade: Klubbar och medlemmar i Göteborgs bridgeförbund Föredragningslista 1. Upprop, godkännande av fullmakter

Läs mer

Individ- och myndighetsnämnden

Individ- och myndighetsnämnden Innehållsförteckning Dagordning Budgetanpassning 2013 Budget 2014 / Plan 2015-2016 Plan - uppföljning/egenkontroll Matdistribution till ordinärt boende Information om ombyggnation/flytt av äldreboende

Läs mer

8 Yttrande över motion (M) - Ledsagning och kontaktpersoner

8 Yttrande över motion (M) - Ledsagning och kontaktpersoner KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden -09-23 Tid -09-23, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset, 2:2 Alutys Ärenden Justering 1 Information från förvaltningen 2 Medborgarförslag - Anpassa hyran

Läs mer

Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva

Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 15 Paragraf Diarienummer KS-2014/240.214 Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut

Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut www.pwc.se Revisionsrapport Jan-Olov Larsén Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut Botkyrka kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömningar och rekommendationer... 1

Läs mer

Hyressättning och lokalnyttjande för verksamhetslokaler

Hyressättning och lokalnyttjande för verksamhetslokaler www.pwc.se Revisionsrapport Hans Forsström, certifierad kommunal revisor April 2013 Hyressättning och lokalnyttjande för verksamhetslokaler Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kommunens avtal med Bräcke Folkets hus

Revisionsrapport Granskning av kommunens avtal med Bräcke Folkets hus s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens avtal med Bräcke Folkets. Revisionen hemställer om att

Läs mer

Revisionsrapport. Momsrutiner. Krokoms kommun. Erik Palmgren. Revisionskonsult Maj 2012

Revisionsrapport. Momsrutiner. Krokoms kommun. Erik Palmgren. Revisionskonsult Maj 2012 Revisionsrapport Momsrutiner Krokoms kommun Erik Palmgren. Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionskriterier 2 2.3 Metod 2 3 Granskningsresultat

Läs mer

Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark

Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1 april 2015 10 Paragraf Diarienummer KS-2014/1277.226 Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar

Läs mer

Skrivelse till Socialdepartementet om Försäkringskassans striktare bedömning av assistansersättningen och konsekvenser för kommunerna

Skrivelse till Socialdepartementet om Försäkringskassans striktare bedömning av assistansersättningen och konsekvenser för kommunerna Anna Nerelius 2013-11-28 Dnr KSL/12/0167 Ärendegång: KSLs styrelse Skrivelse till Socialdepartementet om Försäkringskassans striktare bedömning av assistansersättningen och konsekvenser för kommunerna

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2015

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2015 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-10 FSN-2014/431.601 1 (2) HANDLÄGGARE Schönning, Jenny 08-535 360 12 Jenny.schonning@huddinge.se Förskolenämnden Beslut om bidragsbelopp och

Läs mer

Bo bra i Falköpings kommun!

Bo bra i Falköpings kommun! 1 Bo bra i Falköpings kommun! Ett inriktningsdokument för den framtida bostadsförsörjningen 2010-02-11 2 Vision Livslångt boende bo bra hela livet i Falköpings kommun! Alla invånare ska ha tillgång till

Läs mer

1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] Kommunstyrelsen 2014-12-19 Tid 2015-01-07, Kl 16:00 Plats Kommunhuset 2:3 Ärenden Justering 1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Läs mer

DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-26 KS-2015/342.259 2 (2)

DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-26 KS-2015/342.259 2 (2) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2015-02-26 KS-2015/342.259 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Kommunalekonomiska kostnader

Läs mer

BILAGA. Sammanställning av underlag för granskningen, baserade på underlag från PwC:s kontrollverktyg avseende moms, VAT-Scanner.

BILAGA. Sammanställning av underlag för granskningen, baserade på underlag från PwC:s kontrollverktyg avseende moms, VAT-Scanner. BILAGA Sammanställning av underlag för granskningen, baserade på underlag från PwC:s kontrollverktyg avseende moms, VAT-Scanner Allmänna frågor Fördelning/uppdelning av verksamheten i momsfri verksamhet

Läs mer