Redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2014"

Transkript

1 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2014/ (2) HANDLÄGGARE Kvist Lindgren, Zara Socialnämnden Redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2014 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner förvaltningens redovisning till Länsstyrelsen i Stockholms län av verksamhet med personligt ombud Beskrivning av ärendet Länsstyrelsen i Stockholms län har beviljat Huddinge kommun kronor i statsbidrag till lön för två personliga ombud som arbetar heltid och ett personligt ombud som arbetar deltid under verksamhetsåret Inför beslut om fördelning av statsbidrag för 2015 begär Länsstyrelsen att nämnden inkommer med redovisning av hur verksamheten har bedrivits under det gångna året. Redovisningen omfattar områdena antal tjänster, utbildning och handledning, redovisning av klienter, bedömningsriktlinjer, Organisation och ledning, samt uppmärksammade brister. Förvaltningens synpunkter Förvaltningens bedömning är att verksamheten med personligt ombud fungerar väl. Från december 2014 arbetar tre personliga ombud heltid. Inför 2015 kommer arbetet med att får en ledningsgrupp enligt förordningen SFS 2013: punkt 4 på plats. Britt-Marie Karlén Social- och äldreomsorgsdirektör Yvonne Kokkola Verksamhetschef Kvist Lindgren, Zara Utvecklingsledare IFO POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2014/ (2) Bilagor Redovisningsrapport Beslutet delges Länsstyrelsen i Stockholms län

3 1 (8) Enheten för social utveckling Birgitta Vigil Tfn Socialnämnden Huddinge kommun Huddinge Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsår 2014 Behörig nämnd som har ansvar för socialtjänstverksamheten ska besluta om godkännande av redovisningen. Bifoga kopia av nämndprotokoll. Blanketten innehåller ett antal frågor om hur verksamheten har organiserats och vilka förutsättningar som ombudet/ombuden har haft i sitt arbete. Skicka redovisningen digitalt till och per post till Enheten för social utveckling, Box , Stockholm senast den 31 januari Redovisande kommun Kommunens namn: Huddinge Kommun Förvaltning: Social och äldreomsorgsförvaltningen Förvaltningschef eller motsvarande: Yvonne Kokkola Befattning: Verksamhetschef IFO Postadress: Huddinge Telefon: E-post: Yvonne.kokkola huddinge.se Redovisningen avser även verksamhet i följande kommun/kommuner Kontaktperson/verksamhetschef Eva Segerström Befattning: Sektionschef Namn: Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats Länsstyrelsen Stockholm Hantverkargatan Box Fax STOCKHOLM

4 2 (8) Postadress: Huddinge Tfn: E-post: eva.segerström huddinge.se Antalet tjänster Antal årsanställningar (heltid) under 2014: 2,75, från dec Redovisa eventuella vakanser, tjänstledigheter samt långtidssjukskrivningar En medarbetare har arbetat halvtid o,5 under 2014, gick i pension i augusti. Ny medarbetare är rekryterad från 1 december på heltid. Beskrivning av utbildning och handledning Vilken utbildning och handledning har de personliga ombuden fått? (SFS 2013: punkt 1). Föreläsningar; Följ med i min värld och Våldsutsatta kvinnor Mi utbildning på KI, 3 dagar, grundutbildning Deltagit i Ypos- konferens ABC-träff Handledning 1 ggr/mån Redovisning av klienter Vilka grupper och hur många personer har fått stöd av personliga ombud och vilka är de vanligaste orsakerna till den enskildes kontakter med personligt ombud? (SFS 2013: punkt 2). Pågår inte ärendet aktivt med återkommande kontakter så ska det avslutas (ingen kontakt har skett senaste halvåret). Dock kan den enskilde vara aktiv om man avvaktar ett beslut eller motsvarande inför fortsatt arbete. En person som är avslutad men som återkommer med liknade kontaktorsak inom ett kvartal räknas ej mer än en gång.

5 3 (8) Situation årsskiftet 2014/2015 Kvinnor Män Antal klienter 31 dec Antal klienter 31 dec Nya klienter Avslutade klienter Uppgifter om nya klienter under året Åldersgrupper Kvinnor Män år ( ) år ( ) år ( ) år ( ) år ( ) år (1949-) 0 2 Uppgifter om klienter som avslutats under året Åldersgrupper Kvinnor Män år ( ) år ( ) år ( ) år ( ) år ( ) år (1949-) 0 3 Antal klienter med minderåriga barn som PO har vetskap om? Varav antal klienter med hemmaboende barn? (innefattar även växelvis boende)

6 4 (8) Vanligaste kontaktorsakerna Kvinnor Män 1 Anhörigsituation Arbets-/sysselsättnings-/studiefrågor Bostadssituation Ekonomiska frågor Etablera kontakt med hjälpinsats Förbättra kontakt med myndighet/nätverk Psykologiska/emotionella/vardagsstöd Juridiska frågor Försäkringskassan Övrigt 7 4 Bedömningsriktlinjer och prioriteringsordning Beskriv kommunens bedömningsriktlinjer och prioriteringsordning för den enskildes tillgång till personligt ombud. (SFS 2013: punkt 3). Bedömningsgrunderna för om en person ska få personligt ombud (vilka förtydligades under föregående år) utgår ifrån Socialstyrelsens meddelandeblad nr 5/2011. För att säkerställa att PO:s stöd verkligen riktas till dem som mest behöver det är man tydlig med att personen har väsentliga, omfattande och långvariga svårigheter som en konsekvens av psykisk störning. När det uppstår kö prioriteras familjer med barn, men behovet av stöd samt hur akut situationen är bedöms också vid prioriteringen. Organisation, ledning och samverkan Uppgift om hur verksamheten organiseras och leds samt vilka myndigheter och organisationer som samverkat kring verksamheten med personligt ombud. (SFS 2013: punkt 4) Vilken nämnd är ansvarig för verksamheten? Hur är verksamheten organiserad? Hur leds verksamheten?

7 5 (8) Socialnämnden är ansvarig för verksamheten. Organisatoriskt ligger de under Individ och familjeomsorg inom sektionen Missbruk och Socialpsykiatri. Ledningsgruppen är för närvarande Basgruppen där chefer från Socialtjänst samt Mas vidare Landstinget Psykiatri Sydväst samt FK. Representant från personligt ombud ingår. Vilka myndigheter och organisationer ingår i ledningsgruppen? x Kommun/kommuner Arbetsförmedlingen x x x Försäkringskassan Primärvård Psykiatrin Representant för personligt ombud Brukarorganisationer Patientorganisationer Anhörigorganisationer Annan myndighet eller organisation, ange vilken: Om sammansättningen i er ledningsgrupp inte uppfyller kraven i förordningen, beskriv i så fall hur ni har arbetat och planerar att arbeta för att lösa detta. Under 2014 har en grupp haft uppdrag att se över organisationen för Basgruppen samt det lokala samrådet. I detta arbete ser man över ledningen för personliga ombud. Arbetet beräknas vara klart under första delen av Vidare har vi ställt frågan till samordningsförbundet i kommunen om de kan vara ett alternativ som ledningsgrupp. I Huddinge kommun finns det i dagsläget ingen aktiv lokalförening för brukare. Kontakter kommer tas med centrala brukarförbund under Uppmärksammade brister Beskrivning av vilka brister i fråga om den enskildes möjligheter att få tillgång till samhällets utbud av vård, stöd och service som kommunen uppmärksammat. (SFS 2013: punkt 5). De personliga ombuden har påtalat att det under året varit långa köer inom

8 6 (8) psykiatrins öppenvård, vilket påverkar brukarna. De har även uppmärksammat att brukare som genom kommunen beviljats förtur till en lägenhet sedan i kontakt hyresvärden inte godkänts som hyresgäst pga ekonomin. Övrigt Ser ni några tendenser/förändringar av orsaken till att klienter tar kontakt med Personligt ombud? De vanligaste orsakerna till kontakt med Personligt ombud är: - Ekonomi - Bostadslöshet - Stöd i kontakter med myndigheter Liksom föregående år kan konstateras att tendenser/förändringar av orsaker till att klienter tar kontakt med ombuden, förefaller vara större svårigheter att klara sig ekonomiskt. Har någon verksamhetsförändring skett under 2014 i förhållande till ansökan? En tjänst har utökats från 75% till 100 % från december 2014.

9 7 (8) Ort och datum Namnunderskrift av förvaltningschef eller motsvarande Namnförtydligande Yvonne Kokkola Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud för 2015 Statsbidrag utgår med kr per år för en heltidstjänst. Antal årsanställningar (heltid) som ansökan avser: 3 Planeras någon verksamhetsförändring inför 2015? Nej Ort och datum Namnunderskrift av förvaltningschef eller motsvarande Namnförtydligande Yvonne Kokkola

10 8 (8) När ansvarig nämnd har fått del av redogörelsen och tagit ställning till ansökan önskar Länsstyrelsen få del av nämndens protokoll. Birgitta Vigil Utvecklingsledare Kopia via E-post till Eva Segerström, sektionschef Huddinge kommun Bilagor: Socialstyrelsens Meddelandeblad Nr 5/2011 Förordning om statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud för vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar; SFS 2013:522

Omsorgs och utbildningsutskottet i Östra Göinge kommun kallas att sammanträda.

Omsorgs och utbildningsutskottet i Östra Göinge kommun kallas att sammanträda. Omsorgs och utbildningsutskottet 2015-02-19 Kallelse/Föredragningslista Sida 1/1 Omsorgs och utbildningsutskottet i Östra Göinge kommun kallas att sammanträda. Tid: Onsdag den 25 februari 2015, klockan

Läs mer

Bilaga 42 Ifylld och underskriven blankett skickas till följande adress: Länsstyrelsen i Skåne län Enheten för social hållbarhet 205 15 Malmö Sida 1(5) Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personliga

Läs mer

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända och ensamkommande asylsökande barn 2015

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända och ensamkommande asylsökande barn 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 24 november 2014 SN-2014/4023.103 1 (3) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Överenskommelse

Läs mer

Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion väckt av Marie Fors (S) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-03-10 SN-2015/378.271 1 (3) HANDLÄGGARE Anna-Karin Sandén 08-535 377 04 Anna-Karin.Sanden@huddinge.se Socialnämnden Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion

Läs mer

Reviderad överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län

Reviderad överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-01-14 SN-2013/4196.103 1 (3) HANDLÄGGARE Berit Knutmejer 08-535 377 11 Berit.Knutmejer@huddinge.se Socialnämnden Reviderad

Läs mer

Strategisk handlingsplan mot organiserad brottslighet i Huddinge - remissvar

Strategisk handlingsplan mot organiserad brottslighet i Huddinge - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2014-04-28 SN-2014/794.173 1 (4) HANDLÄGGARE Gunnel Hartvig Egebark 08-535 376 04 gunnel.hartvig-egebark@huddinge.se Socialnämnden Strategisk

Läs mer

Kallelse till Äldreomsorgsnämnden

Kallelse till Äldreomsorgsnämnden ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Äldreomsorgsnämnden Tid Torsdag den 25 april 2013, klockan 17:00 Plats Plenum, Gymnasietorget 1, plan 5 Ärenden Diarienummer 1 Val av justerare 2 Godkännande

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Kjerstin Tejre 2015-01-19 SCN-2015-0047

Handläggare Datum Diarienummer Kjerstin Tejre 2015-01-19 SCN-2015-0047 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Kjerstin Tejre 2015-01-19 SCN-2015-0047 Socialnämnden Ansökan om utvecklingsmedel för 2015 för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete för våldsutsatta

Läs mer

Webbriktlinjer för Huddinge kommun 2014 remissvar

Webbriktlinjer för Huddinge kommun 2014 remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2014-04-29 AN-2014/147.119 KS-2014/246.119 1 (3) HANDLÄGGARE Erika Svärdh 08-535 312 05 erika.svardh@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Webbriktlinjer

Läs mer

Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet

Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet 2015-06-22 Dnr 9.1 11438/2015 1(10) Regler och behörighet Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet Läs gärna dessa anvisningar samt dokumentet Förutsättningar

Läs mer

Uppföljning av stöd i ordinärt boende personlig assistans LSS

Uppföljning av stöd i ordinärt boende personlig assistans LSS 2013-09-23 SN-2013/2907.726 1 (6) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning av stöd i ordinärt boende personlig assistans LSS Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

Ansökan om projektbidrag - Vårby IF

Ansökan om projektbidrag - Vårby IF KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-23 KFN-2014/344.387 1 (2) HANDLÄGGARE Wesslén, Mats 08-535 317 37 Mats.Wesslen@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Ansökan om

Läs mer

Läs anvisningarna innan ni börjar fylla i ansökan och använd dem som stöd under tiden ni fyller i ansökningsblanketten.

Läs anvisningarna innan ni börjar fylla i ansökan och använd dem som stöd under tiden ni fyller i ansökningsblanketten. Blankett för kommuner/stadsdelsförvaltningar Dnr 39428/2013 Ansökan om utvecklingsmedel 2014 för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete för våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat/utsatts för våld

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Maria Strömbäck Våld i nära relationer Kiruna kommun Våld i nära relationer Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-05 KS-2014/1683.912 1 (4) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Granskning

Läs mer

Äldreombudsmannens kvartalsrapport april-juni 2012

Äldreombudsmannens kvartalsrapport april-juni 2012 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-01-15 AN-2012/825.739 1 (4) HANDLÄGGARE Christina Almqvist 08-535 312 76 christina.almqvist2@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 27 (29) 2015-04-13 Ks 23. Årsredovisning, revisionsberättelse och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Kalmar län 2014 samt val av kommunal revisor för mandatperioden

Läs mer

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020 Socialnämnden KALLELSE 2009-02-10 1(3) Socialnämnden Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009 Kung Birger 1, Kommunhuset, kl. 15.30 Val av justerare: Anders Åkerlind (M) Dag för justering:

Läs mer

Verksamhetsberättelse PO-verksamheten Eslöv 2013

Verksamhetsberättelse PO-verksamheten Eslöv 2013 r)r).(11. r rine, Fristående personfiga om ud DrIr ESLÖVSKOMMUN Vård och Omsorg 214 1 Sida 1 Verksamhetsberättelse PO-verksamheten Eslöv 213 Inledning Under året lämnade Anne Levenius tjänsten som ombud

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 2 Sida Ks Val av arbetsutskott Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Underlag inför Mål och budget 2016 och plan 2017-2018 för äldreomsorgsnämnden

Underlag inför Mål och budget 2016 och plan 2017-2018 för äldreomsorgsnämnden SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-07 AN-2015/140.182 1 (3) HANDLÄGGARE Christina Löfberg 08 535 378 17 christina.lofberg@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare KALLELSE 2012-03-08 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 (2) Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar

Läs mer