Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utökad borgensram, SRV Återvinning AB"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (2) HANDLÄGGARE Fredrik Berg Kommunstyrelsen Utökad borgensram, SRV Återvinning AB Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för SRV Återvinning AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kr, jämte därpå löpande ränta. 2. Borgensavgift skall årligen utgå på utestående belopp motsvarande Huddinge kommuns ägarandel och i enlighet med vid för var tid gällande beslut om borgensavgifter i Huddinge kommun. Beskrivning av ärendet SRV Återvinning AB (SRV) ägs gemensamt av fem kommuner på Södertörn (Huddinge, Haninge, Salem, Nynäshamn och Botkyrka) varav Huddinge kommuns andel är 31,5 procent. Bolagets styrelse har beslutat att hemställa (bilaga 1) hos ägarna om kommunal borgen för 69 mnkr för köp av den mark som bolaget för närvarande arrenderar av Huddinge kommun Huddinge kommun och övriga ägarkommuner går sedan tidigare i borgen för SRV:s bankfinansiering. Utestående belopp uppgår för närvarande till totalt 52 mnkr. Sammanlagt blir den nya totala borgensramen 121 mnkr varav Huddinge kommuns andel blir kr. I syfte att öppna för möjligheten att SRV också ska kunna låna av Kommuninvest behöver ett nytt borgensbeslutet tas och formuleras enligt det ovan föreslagna. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomikontoret Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (2) Vesna Jovic Kommundirektör Mats Öberg Ekonomichef Fredrik Berg Finansansvarig Bilagor Hemställan om köp av mark samt kommunal borgen för lån för finansiering av markköpet från SRV Återvinning AB, daterad Beslutet delges Övriga ägarkommuner (Haninge, Salem, Nynäshamn och Botkyrka) SRV Återvinning AB Akten

3 HUDDINGE KOMMUN Kommunstyrelsen ~ ~ Diorienr 22'A l Diarieplanbeteckn. Huddinge kommun Kommunstyrelsens kansli Huddinge Hemställan om köp av mark samt borgen för lån för finansiering av markköpet SRV:s styrelse hemställer om att kommunfullmäktige i Huddinge kommun godkänner SRV:s planer på att köpa loss mark på Sofielund och Farligt avfall till en total yta av ca m 2 till ett inköpspris på ca 69 Mkr. SRV:s styrelse hemställer även om att kommunfullmäktige i samtliga fem ägarkommuner beviljar en kommunal borgen på totalt 69 msek som ekonomisk säkerhet för lån på motsvarande belopp för att finansiera ovanstående markköp på Sofielund och Farligt avfall. Fördelning per kommun enligt nedan Botkyrka kommun Haninge kommun Huddinge kommun Nynäshamns kommun Salems kommun sek sek sek sek sek Bakgrund SRV arrenderar i dag all mark som används för bolagets verksamhet som bedrivs på Sofielund av Huddinge kommun. l samband med att en detaljplan nu tas fram för området så har SRV erbjudits att köpa marken enligt tidigare godkänt ramavtal. SRV kan också välja att istället fortsätta arrendera marken precis som tidigare alternativt att arrendet övergår till tomträtt. SRV anser att det av strategiska skäl kan vara bra att äga marken istället för att i någon form hyra marken då stora investeringar har gjorts i marken i form av asfaltering, vattenhantering etc. Men det främsta skälet för att köpa loss mark är att det innebär stora kostnadsbesparingar på sikt. Kostnadsbesparingarna kommer bidra till att SRV kan börja generera vinster, 3-5 msek per år, som i sin tur kommer bidra till att kunna bibehålla den låga renhållningstaxan. 1{4)

4 SRV vill i första hand köpa loss sorteringsytor till en total yta på ca m 2 till ett inköpspris på ca 69 miljoner kronor. Efter det att respektive KF godkänt köpet av mark måste en fastighetsförrättning genomföras. Först efter det att ny fastighetsbildning genomförts kan den exakta arealen i kvadratmeter fastställas. Priset är reglerat i det ramavtal parterna tecknade i november Priser är 500 kr/kvm för mark på Farligt avfall och 400 kr/kvm för övrig mark. Priset är dock indexreglerat. Bolaget har gjort ett räkneexempel där köp av markjämförs med fortsatt arrende samt med tomträtt. Beräkningarna avser perioden och utgår ifrån uppgifter från kommunen avseende arrendeavgift samt tomträttsavgäld samt nuvarande räntevillkor och antaganden om kommande ränteutveckling. Kalkylen sammanfattas nedan. År Arrende - kostnad för Tomträtt- kostnad Köp av mark- Köp av mark- (se k) perioden för perioden räntekostnad för utbetalning för perioden perioden Summa Fastighetsskatt Ingår i ovanstående Summa inkl. skatt l ovanstående kalkyl, per år, har fastighetsskatten lagts in som egen rad då det råder osäkerhet kring vad som kommer att gälla för den avsedda marken. Om marken klassificeras som en specialenhet (vilket våra ÅVC är) så utgår ingen fastighetsskatt. Om marken klassas som industrimark, vilket är det troligaste, så utgår fastighetsskatt på 0,5% på taxeringsvärdet. Taxeringsvärdet kommer sättas i samband med köpet och gäller från året därefter. Taxeringsvärdet understiger normalt sett köpepris men det finns inga garantier för att det blir så. l det fall marken kommer att klassas som industrimark samt blir värderat tilllod% av köpeskillingen så kommer fastighetsskatten att bli kr per år och för hela perioden av 32 år uppgår kostnaden till lo kr. Denna kostnad belastar båda alternativen tomträtt och köp av mark däremot ingår fastighetsskatten i nuvarande arrende. De tre alternativen bör jämföras både från ett resultatpåverkande perspektiv men också från ett rent likviditetsperspektiv. Alternativet att köpa loss marken är under förutsättning att SRV beviljas lån för hela köpet till nuvarande räntevillkor. l exemplet har vi räknat med en amorteringstakt som medför att lånet är fullt ut avskrivet år (4)

5 Kostnadsmässigt är tomträtt det dyraste alternativet om antagandet om fastighetsskatt är korrekt annars är det arrendealternativet som är det dyraste alternativet. Det mest ekonomiska alternativet är att köpa loss marken och fullt ut finansiera detta med lån till nuvarande räntevillkor. För perioden (32 år) är det en besparing på 86,8 msek jämfört med att fortsätta arrendera marken. Ur ett trygghetsperspektiv är tomträtt mer eller mindre att jämställa med att äga marken. Arrenden kan i princip sägas upp men det känns osannolikt att Huddinge kommun skulle välja att säga upp arrendet. Köp av marken skapar en annan flexibilitet att använda marken och kan också ge ett mervärde vid en ev. framtida försäljning. Från ett likviditetsperspektiv är köpalternativet sämre de första åren men för hela perioden är det bästa alternativet. Dessutom från 204S är lånet fullt ut avbetalt och inga räntekostnader kvarstår däremot en ev. fastighetsskatt. Finansiering SRV har diskuterat ett eventuellt markköp med Nordea för att undersöka möjligheterna till att lånefinansiera köpet. Nordea ser inga problem med att låna ut pengarna men föredrar om kommunerna går i borgen för ett sådant lån. Om borgen ges får SRV 0,9% lägre ränta. SRV kan i princip välja hur lång amorteringstid som bolaget önskar samt om lånet ska ha en inledande amorteringsfri period. SRV får till kommunerna betala en borgensavgift på 0,2S% vilket innebär att ett lån med borgen netto ger en lägre räntekostnad på 0,6S %. Då SRV har haft lite likviditetsproblem de senaste åren skulle en inledande amorteringsfri period på Sår vara önskvärt och att lånet sedan amorteras av på exempelvis 30 år. SRV har tagit fram en finansplan för de närmaste s åren som visar på en positiv resultatutveckling där SRV bör generera en vinst mellan 3-4 msek per år samt kunna hålla investeringarna på en nivå kring 4S msek per år. Planen innebär att det finansiella läget successivt kommer att förbättras med 10-1S msek per år. Om ett nytt lån på 69 msek tas under 2014 så leder det till en totallåneskuld på ca 17S msek per årets slut, ca 43% av balansomslutningen, som bör kunna vara nere på 120 msek år 2018 och understiga 100 msek år Riskanalys l ovanstående kalkyl görs antaganden om ränteutveckling 32 år framåt i tiden. Detta är givetvis förenat med risker då ingen kan förutspå hur utvecklingen kommer att vara. En höjd ränta kommer givetvis öka kostnaden mer än beräknat men räntesatsen som ligger till grund för beräkning av arrende och tomrättsavgift bör påverkas lika mycket, dvs skillnaden mellan de tre alternativen bör kvarstå oavsett hur ränteutvecklingen kommer att se ut. Frågan om fastighetsskatt är mer komplicerad och kan komma att påverkas av både taxeringsvärde och ändrade skatteregler. 3(4)

6 Ett markköp innebär en ökad tillgång i samma storleksordning som köpeskillingen. Mark skrivs inte av utan kvarstår med samma värde i balansräkningen. Vid en ev. framtida försäljning av marken kommer en ny värdering göras och det är omöjligt att idag förutspå om värdet kommer att öka eller sjunka. Det känns dock inte troligt att denna mark inom överskådlig tid skulle komma att användas till något annat ändamål än nuvarande vilket leder SRV att tro att denna marktillgång skall betraktas som mycket säker och troligtvis vid en framtida försäljning inbringa ett högre försäljningsvärde än den ursprungliga köpeskillingen. För ev. frågor eller behov av förtydliganden kontakta SRV Ingela Sandström. tel.nr eller Med vänlig hälsning Robe11 Falck VD, SRV återvinning AB 4{4)

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan 2(12) Innehållsförteckning 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Omfattning... 3 4 Organisation... 3 5 Soliditet... 3 5.1 Kommunens soliditet... 4 6 Lagen

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb.

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Varför föreslår styrelsen att Dalsjö GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-02 KS-2014/1532.109 1 (13) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Prövning av om den verksamhet som kommunens heloch delägda bolag bedrivit under föregående

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Varför föreslår styrelsen att Visby GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Sedan en tid har styrelsen

Läs mer

Köp av 25 nya spårvagnar

Köp av 25 nya spårvagnar 1(7) Handläggare: Jörn Engström Sammanträdesdatum Dnr 2015/04 Tel: 031 368 25 53 Köp av 25 nya spårvagnar Trafiknämnden Göteborg Sammanfning Trafiknämnden beslutade i september 2006 hemställa hos Kommunstyrelsen

Läs mer

Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark

Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1 april 2015 10 Paragraf Diarienummer KS-2014/1277.226 Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar

Läs mer

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension ALLMÄNT RÅD (BFNAR 2005:X) 1. Detta allmänna råd skall tillämpas av bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen

Läs mer

Det måste bli lättare att flytta

Det måste bli lättare att flytta 2012:8 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares rapport Det måste bli lättare att flytta Hur flyttskatter låser Stockholms bostadsmarknad Det måste bli lättare att flytta Bostadssituationen i huvudstadsregionen

Läs mer

Bo-ekonomen Innehåll Förord...3 Kan samhällsekonomin påverka dina boendekostnader?...4 Inflation...4 Hög- och lågkonjunktur...4 Räntemarknaden...5 Vilka lån ska jag ta?...5 Lånelöfte... 7 Kontantinsats...

Läs mer

Arrenden och försäljningspriser i Söderhamns Kommun

Arrenden och försäljningspriser i Söderhamns Kommun Arrenden och försäljningspriser i Söderhamns Kommun Den genomsnittliga arealen på s.k. bostadsarrenden i Söderhamns kommun är ca 1000 m2. Söderhamns kommun har 313 arrenden 217 av dessa har anknytning

Läs mer

Fler arbetstillfällen och kommuninvånare Vilka blir de ekonomiska konsekvenserna för Älmhults kommun?

Fler arbetstillfällen och kommuninvånare Vilka blir de ekonomiska konsekvenserna för Älmhults kommun? Slutrapport från utredningsuppdrag Fler arbetstillfällen och kommuninvånare Vilka blir de ekonomiska konsekvenserna för Älmhults kommun? April 2011 Jonas Fjertorp ekonomie doktor, forskare inom kommunal

Läs mer

Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013

Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013 Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013 Om författaren Erik Lakomaa är doktor i ekonomisk historia och chef för institutet för ekonomiskhistorisk

Läs mer

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag Sälja företaget Råd och tips vid ägarväxling i företag 1 Förbered ägarskiftet För att lyckas med en ägarväxling krävs det oftast gott om tid. Tid till att ta reda på vad man vill, tid till att planera

Läs mer

Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente

Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente 2015-03-27 KS-2015/124.111 1 (6) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

2010:26. Kostnads- och konsekvensanalys av lagförslaget om bristande tillgänglighet

2010:26. Kostnads- och konsekvensanalys av lagförslaget om bristande tillgänglighet 2010:26 Kostnads- och konsekvensanalys av lagförslaget om bristande tillgänglighet MISSIV DATUM DIARIENR 2010-11-15 2010/105-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-06-03 IJ2010/1005/DISK Regeringen Integrations-

Läs mer

Statens finansiella tillgångar

Statens finansiella tillgångar riksrevisionen granskar: offentliga finanser Statens finansiella tillgångar något att räkna med? rir 2015:16 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Seniorlån vad seniorlån innebär vad du behöver tänka på innan du tar ett seniorlån exempel ur livet

Seniorlån vad seniorlån innebär vad du behöver tänka på innan du tar ett seniorlån exempel ur livet Seniorlån vad seniorlån innebär vad du behöver tänka på innan du tar ett seniorlån exempel ur livet Seniorlån i korthet Tänk på det här innan du tar ett seniorlån: Seniorlån är generellt sett dyra lån

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-16628 Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

En prognostiserande SROI analys av Ideell Second Hand

En prognostiserande SROI analys av Ideell Second Hand En prognostiserande SROI analys av Ideell Second Hand Erik Jannesson & Ellen Nilsson SERUS December, 2014 Sammanfattning Second hand verksamheten inom Ideell Second Hand (ISH) under ett års tid utgör analysobjektet

Läs mer

RR 17 NEDSKRIVNINGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring

RR 17 NEDSKRIVNINGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring RR 17 NEDSKRIVNINGAR REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring SAMMANFATTNING 1. Denna rekommendation (RR 17) anger hur en nedskrivning av värdet på en tillgång skall beräknas och redovisas samt vilken

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Hur skall Aviatums rådgivningsdokumentation fyllas i?

Hur skall Aviatums rådgivningsdokumentation fyllas i? Hur skall Aviatums rådgivningsdokumentation fyllas i? För dig som ger finansiella råd finns det flera skyldigheter att beakta enligt lagen, bland annat att dokumentera vad som har skett vid rådgivningstillfället.

Läs mer

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 1 PROSPEKT DEL 1 SAMMANFATTNING Detta är ej en investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2013 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2013 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 13 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 3 Hur ga unga vuxna

Läs mer

PM 1 Förklaringar till utvecklingen av hushållens skuldsättning sedan mitten av 1990-talet

PM 1 Förklaringar till utvecklingen av hushållens skuldsättning sedan mitten av 1990-talet PROMEMORIA Datum 2013-10-15 FI Dnr 13-11430 Författare Sten Hansen PM 1 Förklaringar till utvecklingen av hushållens skuldsättning sedan mitten av 1990-talet Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S)

Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1 april 2015 7 Paragraf Diarienummer KS-2011/961.389 Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S) Kommunstyrelsens

Läs mer

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3. Fråga 4. Fråga 5. Fråga 6. Varför föreslår styrelsen att Laholms GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital.

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Min syster och hennes man tog ett lån före mig. Boel 67 år Frigör pengar som finns låsta i din bostad. Är du över 60 år och bor i en helt eller nära

Läs mer