Underlag för inrättande av en ny gruppbostad enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underlag för inrättande av en ny gruppbostad enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)"

Transkript

1 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Veronica Andersson, områdeschef Jan Nilsson, utredare PM 1 (5) VON/2010: Underlag för inrättande av en ny gruppbostad enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) I denna pm redovisas ett underlag för inrättande av en ny gruppbostad enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Uppdrag Avdelningschef Per Enarsson har den 10 mars 2010 gett i uppdrag att ta fram underlag för en ny gruppbostad (tillfällig/permanent). Uppdraget är överlämnat till områdeschefen Veronica Andersson. Nuläge För närvarande finns tolv gruppbostäder och tre servicebostäder i Katrineholms kommun. Dessutom är en gruppbostad under byggnation med inflyttning i oktober Samtliga platser i grupp- och servicebostäderna är belagda med undantag för en servicebostadsplats. Handikappomsorgen har som ett led i sin framtidsplanering genomfört en enkät till 60 presumtiva brukare. 28 svar har inkommit. 15 personer uppger att de funderar på att flytta hemifrån inom de fem närmaste åren. 11 har svarat att de vill flytta till gruppbostad senare. I dagsläget (den 28 maj 2010) finns tre personer med beslut om bostad med särskild service enligt LSS. Vidare finns en familjehemsplacerad brukare som kommer att omplaceras så snart en ledig plats i gruppbostad uppkommer. Enligt gällande regelsystem är kommunen skyldig att verkställa ett gynnande beslut inom 7,5 månader. I dagsläget finns inget utrymme för att verkställa dessa beslut inom befintligt utbud av gruppbostäder. Därför finns behov av att inrätta en ny gruppbostad med fem platser med start under hösten För tre av brukarna finns idag kostnader på 766 tkr per år som upphör vid en placering i gruppbostad. Större delen av kostnaden avser korttidsvistelse för två brukare. Detta innebär att två platser på korttidshem blir vakanta. Dessa platser kan dock snart vara besatta av nya brukare och då har ingen kostnadsminskning skett på korttidshem. Studerade lösningar av lokalfrågan Lokalbehovet består av fem fullvärdiga bostäder, gemensam samvaroyta samt kontors- och personalrum. God tillgänglighet krävs också. Nedan görs en genomgång av de olika lösningar som har studerats: LSS

2 PM 2 (5) Åsgården När det gäller Åsgården har ytterligare klargörande kommit kring Bildningsförvaltningens (BIF) behov av lokaler för förskolan. BIF kommer att ha behov av att hyra en större del av Åsgården än tidigare aviserat. Det innebär att utöver tre lägenheter kommer allmänna utrymmen som kök och allrum att ingå i hyresytan. Kvar blir då 5 lägenheter utan tillgång till gemensamhetsutrymmen. På sikt (från 2012) kan det bli aktuellt för BIF att hyra hela Åsgården. Utifrån dessa förutsättningar kan det inte längre bedömas aktuellt med att placera ett gruppboende på Åsgården. Rehabiliteringslokalerna på Tegnérvägen De nuvarande rehabiliteringslokalerna (i två plan) på Tegnérvägen i Katrineholm kommer att avvecklas. På plan 2 finns behandlingsverksamhet som inom kort flyttar till landstingets primärvård. Dessa lokaler är planerade att användas för evakuering av rehabiliteringsverksamheten på Lövåsen i samband med ombyggnationen där. På plan 3 finns kontorslokaler som kommer att bli tomma under 2012 då kommunens rehabiliteringsverksamhet flyttar till nybyggda lokaler på Lövåsen. Varje plan är på cirka 380 kvm. Om ett gruppboende skall etableras i rehabiliteringslokalerna krävs en omfattande ombyggnad för att åstadkomma tillgängliga och ändamålsenliga lägenheter samt gemensamhets- och personalutrymmen. Ett våningsplan räcker inte till om samma ytstandard (500 kvm) skall upprätthållas som i det gruppboende (Mejseln) som är under uppförande. Hyran är för varje plan är cirka 420 tkr. Ombyggnationen kan beräknas till cirka 12 tkr per kvm, det vill säga totalt 6 mkr för 500 kvm eller en höjd hyra med 600 tkr. Hyreskostnaden skulle då bli cirka 1,2 mkr per år. Fördelen med detta gruppboende är det geografiska läget mitt i sta n. Utifrån en omfattande ombyggnation går det säkert att åstadkomma ett samlat gruppboende med ändamålsenliga lägenheter och lokaler. Med tanke på behovet att ha kvar rehabiliteringsverksamheten tills ombyggnaden på Lövåsen är färdig så är detta en lösning på sikt som skulle kunna tas i drift troligen Denna lösning är inte aktuell för nu aktuellt behov av en ny gruppbostad. Rosenberg, Flodafors Rosenberg är ett tidigare ålderdomshem som i slutet på åttiotalet byggdes om till ett flerfamiljshus. I huset finns hiss och handikapptillgänglig entré (via källaren). KFAB har visat sex lediga lägenheter i olika storlekar (fem tvåor och en trea) samt ett gemensamhetsutrymme i källaren. Lägenheterna är belägna på tre olika plan och varierar i storlek från 40 till 63 kvm. Normaltillgänglighet finns i toalettutrymmena. Inga tvätt- eller diskmaskiner finns i lägenheterna. Hyra för gemensamhetsutrymme uppskattningsvis cirka 100 tkr. Möjlighet finns till omedelbart tillträde. Med tanke på att den geografiska placeringen inte matchar brukarnas önskemål om boende i tätorten är inte detta alternativ aktuellt som en permanent lösning.

3 PM 3 (5) Ny gruppbostad i Katrineholms tätort Behov av tomt för en ny gruppbostad i Katrineholms tätort har aktualiserats till stadsarkitektkontoret. Idag finns ingen avsatt tomt för detta ändamål. Sökande av lämplig tomt pågår. När stadsarkitektkontoret funnit lämplig tomt vidtar ett detaljplanearbete som beräknas ta ett år. Därtill kommer byggtid. Tidigaste bedömd tillträdestid är sommaren Enligt avstämning med KFAB torde dagens prisbild för ett nytt gruppboende överensstämma med priset för Mejseln, 14 mkr. Uppskattad hyreskostnad per år 1.4 mnkr (räknat på en investering på 14 mkr). Detta är lösning på sikt och för kommande behov. Kvarteret Kärnan För närvarande pågår en större upprustning av KFAB:s flerfamiljshus i kvarteret Kärnan i Nävertorp i Katrineholms tätort. Undertecknade har till KFAB anmält ett intresse av att få etablera ett nytt gruppboende i ett/två trapphus och med hisstillgänglighet. KFAB har föreslagit att sex lägenheter i en trappuppgång kan disponeras till ett gruppboende. I denna trappuppgång finns dock ingen hiss. I de trappuppgångar där hiss kommer att finnas är lägenheterna redan uthyrda. Gruppboendet blockhyrs av KFAB. Enligt KFAB beräknas hyran till 663 tkr. De fem hyresgästernas egen hyra blir 310 tkr. Kommunens nettohyra blir 353 tkr. I hyran ingår kostnader för hiss och tillgänglighetsanpassningar i gruppboendet. Enligt av KFAB upprättad kalkyl uppgår kostnaden för installationen av en hiss till 3 mnkr. Vidare blir det kostnader för tillgänglighetsanpassning. Denna kostnad är uppskattad till 1 mnkr. Tillträde kan ske i oktober-november i år. Bedömning Av de studerade lösningarna är en ny gruppbostad i Katrineholms tätort det objekt som bäst skulle kunna svara mot en bra lösning för de personer med funktionshinder som har beviljats plats i gruppbostad. Denna lösning ligger dock på några års sikt (2012) och kräver under mellantiden fram till ett färdigställande en provisorisk lösning. Den enda provisoriska lösning som vi kan peka på idag är Rosenberg i Flodafors. Möjligen skulle Rosenberg kunna användas som ett provisorium men det är inte att betrakta som en stadigvarande lösning då lägenheterna i vissa avseende bedöms svåra att använda för människor med fysiska funktionshinder. Om detta provisorium skulle väljas behöver en uppfräschning genomföras av aktuella bostäder och gemensamhetsutrymmen samt viss handikappanpassning. En annan svårighet med denna lösning är det geografiska läget. Ingen av brukarna är beredd att flytta dit. Det finns även praktiska problem för brukarna kring en sådan lösning i form av transportbehov till daglig verksamhet och fritidsaktiviteter. De nuvarande rehabiliteringslokalerna på Tegnervägen kan också bedömas vara en bra lösning efter en ombyggnad. Vår bedömning är ändå att i jämförelse med ett nybyggt gruppboende blir inte denna lösning lika optimal för brukarna. Men det är också en lösning på sikt och som kräver en provisorisk lösning.

4 PM 4 (5) Den bästa lösningen att på kort tid lösa uppkommet behov av gruppboende är enligt vår bedömning Kärnan. Detta under förutsättning att kommunen får tillgång till bostäder i samma trappuppgång, att en hiss tillförs samt att handikappanpassning sker av de lägenheter som behövs med tanke på de kommande brukarnas behov. Detta måste betraktas som en stadigvarande lösning med tanke den hissinvestering som görs. I nedanstående tabell redovisas en sammanställning av de olika årshyreskostnaderna för de studerade lösningarna i dagens kostnadsläge. Årshyran avser kommunens kostnad för objektet. I de två första objekten skall hyresgästernas egen hyra dras bort. Det är redan gjort i de två senare objekten. Objekt Årshyra i tkr Nybyggnation Ombyggnation av rehablokaler Kärnan 353 Rosenberg 100 Följande prioriteringsordning förordas för lösning av behov av gruppbostad. 1. Kärnan 2. Nybyggnation med ersättningslokaler i Rosenberg 3. Ombyggnad av rehablokalerna med ersättningslokaler i Rosenberg På sikt finns behov av ytterligare en ny gruppbostad och därför bör stadsarkitektkontoret fullfölja sitt detaljplanearbete för att skaffa beredskap för en framtida tomt för ett gruppboende. Driftkostnader Förutom hyreskostnaden tillkommer följande driftskostnader. Beräkningarna är gjorda av vår ekonomienhet Personalkostnader Vår bedömning är att det behövs 7,6 tjänst för att driva gruppboendet, fördelat på åtta anställda, varav sju habiliteringsassistenter och en habiliteringspedagog. Lönesumman blir totalt tkr per år. Med tanke på detta gruppboende och eventuellt ytterligare annan tillkommande verksamhet, kommer det att finnas behov av en förstärkning av antalet områdeschefer samt ett ökat behov av sjuksköterskeresurser. Till ovanstående personalkostnad medräknas 0,5 tjänst som områdeschef (315 tkr), 0,5 tjänst som sjuksköterska (275 tkr). 1 Från denna summa skall dras den hyra som varje hyresgäst betalar, cirka 60 tkr per år 2 Se not 1

5 PM 5 (5) Övrigt Andra tillkommande kostnader är: Driftkostnader 120 tkr Vid placering utanför tätorten en mindre buss för transporter av de boende 100 tkr. Den sammanlagda driftkostnaden för en ny gruppbostad i Kärnan beräknas till tkr plus hyreskostnad 353 tkr. Start av gruppbostad sker den 1 november Finansiering av årets drift sker inom ramen för handikappomsorgens budgetanslag. Anslag för nästa års drift behandlas i pågående budgetarbete. Vård- och omsorgsförvaltningens förslag Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen Att en ny gruppbostad med fem platser inrättas från och med den 1 november 2010 i en trappuppgång i kvarteret Kärnan i Katrineholms tätort. Vård- och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att teckna ett blockhyresavtal om gruppbostaden med KFAB enligt i denna pm angiven hyresnivå. Kostnaderna för gruppbostaden finansieras på angivet sätt i denna pm. Vård- och omsorgsförvaltningen som ovan Veronica Andersson Områdeschef Jan Nilsson utredare

Utredning och beslutsunderlag för inrättande av ny särskild bostad enligt LSS för yngre vuxna

Utredning och beslutsunderlag för inrättande av ny särskild bostad enligt LSS för yngre vuxna Vård- och omsorgsnämndens handling nr 20/2014 UTREDNING 1 (7) Vår handläggare Pia Aalto, 1:e handläggare Vård- och omsorgsnämnden Utredning och beslutsunderlag för inrättande av ny särskild bostad enligt

Läs mer

ABCDE. Beställare V ÅRD OCH OMSORG F ARSTA STADSDELSFÖRVALTNING S TOCKHOLMS STAD. Gruppbostäderna Ekliden och Strandvillan. Farsta stadsdelsnämnd

ABCDE. Beställare V ÅRD OCH OMSORG F ARSTA STADSDELSFÖRVALTNING S TOCKHOLMS STAD. Gruppbostäderna Ekliden och Strandvillan. Farsta stadsdelsnämnd Beställare V ÅRD OCH OMSORG F ARSTA STADSDELSFÖRVALTNING S TOCKHOLMS STAD TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2005-04-28 Handläggare: Iris Birath Tfn: 08-508 18 153 Farsta stadsdelsnämnd Gruppbostäderna Ekliden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOITET. Sammanträdesdatum 2014-03-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOITET. Sammanträdesdatum 2014-03-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOITET 12 (21} Sammanträdesdatum 2014-03-04 53 Dnr 2014/239 Nybyggnation av gruppbostad enligt lag om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS INLEDNING Projektering

Läs mer

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Beställaravdelningen för äldre, funktionsnedsatta och socialpsykiatri

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Beställaravdelningen för äldre, funktionsnedsatta och socialpsykiatri Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Beställaravdelningen för äldre, funktionsnedsatta och socialpsykiatri Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2017-02-22 Handläggare Gunweig Högberg Telefon: 08-508 20 505

Läs mer

Utredning och beslutsunderlag för inrättande av ny gruppbostad enligt LSS för yngre vuxna

Utredning och beslutsunderlag för inrättande av ny gruppbostad enligt LSS för yngre vuxna TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handikappomsorgen 007-05-4 VON/007:74-77 Vår handläggare Ert datum Er beteckning Pia Aalto/LSS-handläggare Caroline Vadeby/områdeschef Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Inrättande av gruppbostad för LSS-boende genomförandeärende

Inrättande av gruppbostad för LSS-boende genomförandeärende Norrmalms stadsdelsförvaltning Socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-09-30 Handläggare Mikael Josephson Telefon: 08-508 09 035 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Inrättande av gruppbostad

Läs mer

Nytt boende för psykiskt funktionshindrade i kv Åskvädret 2 Inriktningsbeslut

Nytt boende för psykiskt funktionshindrade i kv Åskvädret 2 Inriktningsbeslut SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING EKONOMIAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2.6.-19/10 SID 1 (5) 2010-01-07 Handläggare: Tomas Dybeck Telefon: 08-508 15 080 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2010-02-04 Nytt boende

Läs mer

Byggnation av ny gruppbostad, Smedby 19: utökning av byggnadens yta

Byggnation av ny gruppbostad, Smedby 19: utökning av byggnadens yta Tjänsteutlåtande Ekonomienheten Till Kommunfullmäktige Datum 2014-06-30 Dnr KS 2014/0214 Byggnation av ny gruppbostad, Smedby 19:1 14 - utökning av byggnadens yta Sammanfattning Kommunfullmäktige har tidigare

Läs mer

Juristfirman Vide AB Tel: 031-15 99 43. 413 01 Göteborg www.juristfirmanvide.se

Juristfirman Vide AB Tel: 031-15 99 43. 413 01 Göteborg www.juristfirmanvide.se Sida 1 av 7 Ale kommun Hanna Hogström Göteborg den 4 september 2015 Promemoria Rättsfrågor 1. Vilka regler och praxis finns i frågan om samlokalisering gällande bostäder med 9 9 LSS med andra LSS-verksamheter

Läs mer

Till Farsta stadsdelsnämnd. Ny gruppbostad i Sköndals Centrum, kv Vetebrödet Genomförandeärende

Till Farsta stadsdelsnämnd. Ny gruppbostad i Sköndals Centrum, kv Vetebrödet Genomförandeärende Farsta Stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande Sid. 1/5 Kansliet 2006-03-07 /G Ferdman Tel: 508 18 161 E-post: gunnar.ferdman@farsta.stockholm.se Dnr 303-173/2006 SDN 2006-03-23 Till Farsta stadsdelsnämnd

Läs mer

Inrättande av omvårdnadsboende inom socialpsykiatrin

Inrättande av omvårdnadsboende inom socialpsykiatrin TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Jan Nilsson, utredare Vård- och omsorgsnämnden Inrättande av omvårdnadsboende inom socialpsykiatrin I slutrapporten Den framtida socialpsykiatrin 1

Läs mer

~ S~l~ Bilaga KS 2014/51/1

~ S~l~ Bilaga KS 2014/51/1 ~ S~l~ Bilaga KS 2014/51/1 ~KOMMUN!{!) 2014-02-07 MISSIV VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Kommunstyrelsens törvallning Kommunstyrelsen Ink. 2014-02- 2 6 Dlarienr,2:0 Il-f J ;:2: ;y) jakll:tllaga 2 Opb: '

Läs mer

Provisorisk förskola i Bollebygds centralort

Provisorisk förskola i Bollebygds centralort 2018-05-31 1 (5) Bildnings- och omsorgsförvaltningen Annelie Fischer Utbildningschef 033-430 56 10 Kommunstyrelsen Provisorisk förskola i Bollebygds centralort Förslag till beslut Kommunfullmäktige ger

Läs mer

Om- och tillbyggnad av Lövåsens vårdboende

Om- och tillbyggnad av Lövåsens vårdboende TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Jan Nilsson Om- och tillbyggnad av Lövåsens vårdboende Vård- och omsorgsnämnden beslutade i oktober 2007 att fastställa direktiv för ombyggnation av

Läs mer

Gruppbostad. Enligt LSS, Lagen om stöd och service

Gruppbostad. Enligt LSS, Lagen om stöd och service Gruppbostad Enligt LSS, Lagen om stöd och service 1 Vad är en gruppbostad? En gruppbostad är en bostad som har lägenheter samlade runt ett gemensamt utrymme. Du har en egen lägenhet. I det gemensamma utrymmet

Läs mer

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4)

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4) HANDLÄGGARE Per Claug Tel 08-535 378 22 per.claug@huddinge.se Socialnämnden Beställning avseende

Läs mer

Inrättande av LSS 1 -bostad i Älvsjö, Sandaletten - genomförandeärende

Inrättande av LSS 1 -bostad i Älvsjö, Sandaletten - genomförandeärende Verksamhetsområde Äldre och Funktionsnedsatta Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-08-02 Handläggare Kerstin Karlstedt Telefon: 08-508 21 000 Till Älvsjö stadsdelsnämnd Inrättande av LSS 1 -bostad i Älvsjö,

Läs mer

PM 2011-03-03. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden

PM 2011-03-03. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden 1(5) KS 2011/0056 Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2011-02-14 uppdragit åt kommunledningskontoret att, i samråd med socialförvaltningen,

Läs mer

Särskilt boende för äldre

Särskilt boende för äldre Vuxen- och omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Upprättad: Diarienummer: 2015-11-18 SN.2015.130 Vuxen- och omsorgsnämnden Särskilt boende för äldre Förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Upphäva beslut

Läs mer

Äldre- och omsorgsnämndens begäran om utökad ram för ökade hyreskostnader för ett ombyggt Vallgården 3

Äldre- och omsorgsnämndens begäran om utökad ram för ökade hyreskostnader för ett ombyggt Vallgården 3 Stadskontoret 1(6) Datum 2006-10-27 Handläggare Thore Johansson Controller Er referens Vår referens Kommunstyrelsen Äldre- och omsorgsnämndens begäran om utökad ram för ökade hyreskostnader för ett ombyggt

Läs mer

Utökning av Liljeholmshallen - förslag till förhyrning av ny lokal

Utökning av Liljeholmshallen - förslag till förhyrning av ny lokal IDROTTSFÖRVALTNINGEN SID 1 (5) 2008-12-03 Handläggare: Ulf Sankell / Niklas Karlsson Telefon: 508 27 919 / 508 27 974 Till Idrottsnämnden den 16 december 2008 Utökning av Liljeholmshallen - förslag till

Läs mer

Nybyggnation av gruppbostad för personer med funktionsnedsättning i Hagastaden, kvarter 7, Algoritmen

Nybyggnation av gruppbostad för personer med funktionsnedsättning i Hagastaden, kvarter 7, Algoritmen Norrmalms stadsdelsförvaltning Äldre- och socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2017-05-24 Handläggare Mikael Josephson Telefon: 08-508 09 035 Till Norrmalms stadsdelsnämnd 2017-06-15 Nybyggnation

Läs mer

Ombyggnation (av f.d. Solgården) till särskilda boendeplatser med heldygnsomsorg integrerat med Norrgården.

Ombyggnation (av f.d. Solgården) till särskilda boendeplatser med heldygnsomsorg integrerat med Norrgården. Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Leif Spjuth, 08 581 69 508 2013-02-25 Dnr 2009-7055 1 Socialnämnden Ombyggnation (av f.d. Solgården) till särskilda boendeplatser

Läs mer

Ny förskola på Förmansvägen i kv. Golvläggaren, Årstadal

Ny förskola på Förmansvägen i kv. Golvläggaren, Årstadal Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Samhällsplanering Sida 1 (7) 2013-11-11 Handläggare Helén Örtegren Telefon: 08-508 23 051 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd 2013-11-28 Ny förskola på

Läs mer

Provisorium för förskola alternativt skola i Olsfors

Provisorium för förskola alternativt skola i Olsfors 2018-05-29 1 (5) Bildnings- och omsorgsförvaltningen Annelie Fischer Utbildningschef 033-430 56 10 Dnr : Kommunstyrelsen Provisorium för förskola alternativt skola i Olsfors Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Provisorium för förskola alternativt skola i Olsfors

Provisorium för förskola alternativt skola i Olsfors 2018-05-29 1 (8) Dnr : Bildnings- och omsorgsförvaltningen Annelie Fischer Utbildningschef 033-430 56 10 Kommunstyrelsen Provisorium för förskola alternativt skola i Olsfors Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Rätt att välja boende

Rätt att välja boende OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Petra Sundström 2017-02-23 OSN-2017-0151 Rev 2017-03-13 Omsorgsnämnden Rätt att välja boende Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att

Läs mer

Ny förskola i kv. Rosteriet, Liljeholmen

Ny förskola i kv. Rosteriet, Liljeholmen Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Samhällsplanering Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2014-01-13 Handläggare Helén Örtegren Telefon: 08-508 23 051 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd 2014-01-30

Läs mer

Utbyggnad av förskola på Ormängsgatan 71 i Hässelby gård

Utbyggnad av förskola på Ormängsgatan 71 i Hässelby gård HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR STADSDELSMILJÖ OCH TEKNIK 30 MARS 2007 SID 1 (5) Handläggare: Björn Larsson Telefon: 08-50804052 Dnr 312-169-2007 Sammanträde 17 april 2007 Till

Läs mer

Lokalförsörjningsplan för perioden 2008-2013

Lokalförsörjningsplan för perioden 2008-2013 2008-11-12 BESLUT Dnr LiU-2008/03932 Lokalförsörjningsplan för perioden 2008-2013 Universitetsstyrelsen godkänner lokalförsörjningsplan avseende perioden 2008-2013 enligt bilaga som grund för det fortsatta

Läs mer

Inhyrning av Liljeholmshallarna

Inhyrning av Liljeholmshallarna Idrottsförvaltningen Ekonomienheten Sida 1 (5) 2019-01-27 IDN 2019-02-19 Handläggare Susanne Olsson Telefon: 08-508 28 426 Till Idrottsnämnden Inhyrning av Liljeholmshallarna Förvaltningens förslag till

Läs mer

Servicebostad. Enligt LSS, Lagen om stöd och service

Servicebostad. Enligt LSS, Lagen om stöd och service Servicebostad Enligt LSS, Lagen om stöd och service 1 Vad är en servicebostad? Du som bor i servicebostad har en egen lägenhet, oftast i ett vanligt hyreshus. Personalen finns nära dig, i samma hus eller

Läs mer

Genomförandeärende: Rivning och uppbyggnad av förskolan Torpgläntan 8 i Vårberg.

Genomförandeärende: Rivning och uppbyggnad av förskolan Torpgläntan 8 i Vårberg. SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SAMHÄLLSSERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2012-10-02 Handläggare: Rune Ney Telefon: 08-508 24 060 Till Skärholmen stadsdelsnämnd Sophie Dahlberg Telefon: 08-508 24 016

Läs mer

Beställning avseende ombyggnad av hus H vid Tallgårdens äldrecentrum i Stuvsta

Beställning avseende ombyggnad av hus H vid Tallgårdens äldrecentrum i Stuvsta SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2012-12-12 AN-2012/758.339 1 (6) HANDLÄGGARE Elisabeth Bern 08-535 378 70 elisabeth.bern@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Beställning

Läs mer

Lokal för korttidstillsyn och korttidsvistelse, Sankt Lars väg byggnad 9, Lund

Lokal för korttidstillsyn och korttidsvistelse, Sankt Lars väg byggnad 9, Lund Tjänsteskrivelse 1 (5) Zenita Bäck 046-356451 zenita.back@lund.se Vård- och omsorgsnämnden Lokal för korttidstillsyn och korttidsvistelse, Sankt Lars väg byggnad 9, Lund Sammanfattning Lunds kommun bedriver

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Skrivelse från stiftelsen Viktor Rydbergs skolor ang ökade lönekostnader och hyreskompensation

Skrivelse från stiftelsen Viktor Rydbergs skolor ang ökade lönekostnader och hyreskompensation 1(5) Barn- och utbildningsnämnden Skrivelse från stiftelsen Viktor Rydbergs skolor ang ökade lönekostnader och hyreskompensation Ärendet Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor har inkommit med en skrivelse

Läs mer

SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-31 SN-2013/4453.259 2 (3)

SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-31 SN-2013/4453.259 2 (3) 2013-10-31 SN-2013/4453.259 1 (3) HANDLÄGGARE Elisabeth Bern 08-535 378 70 Elisabeth.Bern@huddinge.se Socialnämnden Förstudie avseende anpassning av lägenheter till gruppbostad enligt lagen om särskilt

Läs mer

Ny förskola på Enskedevägen i Svedmyra

Ny förskola på Enskedevägen i Svedmyra Avdelningen för förskola och fritid Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Sida 1 (5) 2013-11-25 Handläggare: Iris Birath Telefon: 08 508 18 153 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-12-17 Ny förskola

Läs mer

Hyressättning lägenheter i gruppbostad Brunnsvägen 41(Vesslan)

Hyressättning lägenheter i gruppbostad Brunnsvägen 41(Vesslan) TJÄNSTEUTLÅTANDE Socialkontoret Dnr SN/2016:655-709 Planering- och utvecklingsenheten 2017-02-10 1/3 Handläggare Carin Berglund 0152-292 99 Socialnämnden Hyressättning lägenheter i gruppbostad Brunnsvägen

Läs mer

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att Tjänsteutlåtande 0 Österåker Budget- och kvalitetsenhet Mohammed Khoban Datum 2016-12-22 Dnr 2016/0410 Till Kommunfullmäktige Revidering av budget 2017 Beslutsförslag Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Planerings- och personalutskottet

Planerings- och personalutskottet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-01-22 KS-2014/71.256 1 (3) HANDLÄGGARE Öhman, Stig 0853530355 Stig.Ohman@huddinge.se Planerings- och personalutskottet Förstudie avseende anpassning av lägenheter till

Läs mer

Lokalförsörjningsprocess

Lokalförsörjningsprocess Lokalförsörjningsprocess Utredning avseende Kyrkskolans lokalbehov Utredningens syfte: Beskriva Kyrkskolans utmaningar idag kopplat till nuvarande lokaler Utreda Kyrkskolans lokalbehov Belysa förslag på

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

Förslag till inriktningsbeslut avseende ombyggnad av Kista vård- och omsorgsboende

Förslag till inriktningsbeslut avseende ombyggnad av Kista vård- och omsorgsboende Tjänsteutlåtande Styrelsen 2014-04-24 Ärende 14 Dnr 2014 0361 Sid. 1 (6) 2014-03-26 Handläggare: Gunnar Kempe Telefon: 08 508 360 00 Till Styrelsen för Micasa Fastigheter Förslag till inriktningsbeslut

Läs mer

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Birgitta Jönsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) vice ordförande Olof Röstin (M)

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Birgitta Jönsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) vice ordförande Olof Röstin (M) 1 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.15 Ajournering: kl. 14.50 15.00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Birgitta Jönsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) vice ordförande Olof Röstin

Läs mer

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Maria Jansson 08-508 265 16. Emma Nilsson 08-508 264 68. Förslag till beslut

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Maria Jansson 08-508 265 16. Emma Nilsson 08-508 264 68. Förslag till beslut Dnr Sida 1 (11) 2015-09-03 Handläggare Maria Jansson 08-508 265 16 Till Exploateringsnämnden 2015-09-24 Emma Nilsson 08-508 264 68 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Skärholmen 2:1 i Vårberg till

Läs mer

Upphandling av nytt gruppboende enligt LSS för personer med psykisk funktionsnedsättning

Upphandling av nytt gruppboende enligt LSS för personer med psykisk funktionsnedsättning TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2012-01-16 Socialförvaltningen 1 (5) Åsa Linge Utredare Dnr 2011/SN 0184 011 Socialnämnden Upphandling av nytt gruppboende enligt LSS för personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Inriktningsbeslut gällande SISAB:s ny- och ombyggnad av Sveaplans grundskola inom Norrmalms stadsdelsnämndsområde

Inriktningsbeslut gällande SISAB:s ny- och ombyggnad av Sveaplans grundskola inom Norrmalms stadsdelsnämndsområde Stadsledningskontoret Handläggare Peter Dahlberg Telefon: 08 508 293 23 Till Kommunstyrelsen Tjänsteutlåtande Dnr KS 2018/1276 Ärende 7 Sida 1 (6) 2018-09-11 Stadsledningskontoret Åsa Berglind Telefon:

Läs mer

Naturbrukskansliet Anneli Ekh Extra sammanträde med naturbruksstyrelsen avseende ny- och ombyggnadsprojekt perioden

Naturbrukskansliet Anneli Ekh Extra sammanträde med naturbruksstyrelsen avseende ny- och ombyggnadsprojekt perioden KALLELSE Naturbrukskansliet Handläggare Datum Anneli Ekh 2013-11-01 Naturbruksstyrelsens ledamöter Extra sammanträde med naturbruksstyrelsen avseende ny- och ombyggnadsprojekt perioden 2014-2015 Tid: Tisdagen

Läs mer

Boendesituation inom vård- och omsorg 2012

Boendesituation inom vård- och omsorg 2012 Ärende 12 Dnr VON-2012-134 Dpl 63 sid 1 (7) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Ledningskontoret Tjänsteskrivelse 2012-04-05 Tapani Savallampi, 054-540 55 57 tapani.savallampi@karlstad.se Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Genomförandeförslag för ombyggnad av Östra Reals gymnasium i samband med ombyggnaden av ventilationssystemet

Genomförandeförslag för ombyggnad av Östra Reals gymnasium i samband med ombyggnaden av ventilationssystemet Utbildningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och styrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2017-06-13 Handläggare Maria Holdo Telefon: 08-508 33 888 Till Utbildningsnämnden 2017-08-24 Genomförandeförslag

Läs mer

4. Plan för äldreboenden inom stadsdelen återremitterat ärende

4. Plan för äldreboenden inom stadsdelen återremitterat ärende avd. för Äldre&Funktionshindrade Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande sid 1 (7) 2004-09-02 Handläggare: Gunnel Dahlin Tfn: 508 03 189 Spånga-Tensta stadsdelsnämnd 4. Plan för äldreboenden

Läs mer

Förslag till planering för boenden för äldre i Stockholms stad

Förslag till planering för boenden för äldre i Stockholms stad FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDREOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (8) 2008-12-18 Handläggare: Rebecka Strandberg Telefon: 08-508 18 122 Till Farsta stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Läs mer

Inhyrning av idrottshall på Skansbrogatan 5B, Folksamhuset

Inhyrning av idrottshall på Skansbrogatan 5B, Folksamhuset Idrottsförvaltningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2014-09-04 IDN 2014-09-23 Handläggare Jan Sågström Telefon: 508 26 238 Till Idrottsnämnden Inhyrning av idrottshall på Skansbrogatan 5B, Folksamhuset Genomförandebeslut

Läs mer

Förslag till lokalförsörjningsplan 2016-2025

Förslag till lokalförsörjningsplan 2016-2025 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-11-01 AN-2015/391.111 1 (10) HANDLÄGGARE Elisabet Bern Öberg 08-535 378 70 Elisabet.Bern-Oberg@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Förslag till lokalförsörjningsplan

Läs mer

Kollektivt boende för funktionshindrade ungdomar, Kronanbacken

Kollektivt boende för funktionshindrade ungdomar, Kronanbacken Kommunstyrelsen 2009-01-12 8 21 Arbets- och personalutskottet 2008-12-15 275 684 Dnr 08.51-293 janks12 Kollektivt boende för funktionshindrade ungdomar, Kronanbacken Bilaga: Yttrande Ärendebeskrivning

Läs mer

KART- LÄGGNING. Ej verkställda beslut och domar enligt LSS och SoL. Handikappomsorg. Årsskiftet 2005/06. ISSN 1400-0792 Dnr.

KART- LÄGGNING. Ej verkställda beslut och domar enligt LSS och SoL. Handikappomsorg. Årsskiftet 2005/06. ISSN 1400-0792 Dnr. KART- LÄGGNING ISSN 1400-0792 Dnr. 701-762-2006 Ej verkställda beslut och domar enligt LSS och SoL Handikappomsorg Årsskiftet 2005/06 SAMMANFATTNING Under året som gått har antalet beslut och domar som

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Socialnämndens arbetsutskott 2017-02-07 16 Byggnation av gruppboende enligt LSS (SN 2016.103) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Socialnämnden beslutar

Läs mer

Foto: Janne Hasselqvist, Vimmerby kommun

Foto: Janne Hasselqvist, Vimmerby kommun Foto: Janne Hasselqvist, Vimmerby kommun Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp för att så långt som det är möjligt kunna leva som andra. När dina behov av tillsyn, trygghet och omsorg

Läs mer

Svar på skrivelse angående Aspuddsbadet

Svar på skrivelse angående Aspuddsbadet IDROTTSFÖRVALTNINGEN FASTIGHETSAVDELNINGEN SID 1 (5) 2008-08-12 NR 20 Handläggare: Niklas Karlsson Telefon: 508 27 974 Till Idrottsnämnden den 16 september 2008 Svar på skrivelse angående Aspuddsbadet

Läs mer

Fastställande av dagordning

Fastställande av dagordning Vård- och omsorgsnämnden 2010-06-03 65 2 Fastställande av dagordning Utsänd och föreslagen dagordning fastställs med tillägg av följande ärende Inrättande av ny gruppbostad enligt Lag om stöd och service

Läs mer

servicebostäder och Teckentullens dagliga verksamhet

servicebostäder och Teckentullens dagliga verksamhet Södermalms stadsdelsförvaltning Sociala avdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 1055-2015-.2.2.2. Sida 1 (5) 2016-01-11 Handläggare Kjell Carlsson Telefon: 08-508 12 413 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2016-02-04

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorgsnämndens verksamhet

Avgifter inom vård och omsorgsnämndens verksamhet Vård- och omsorgsnämndens handling nr 14/2012 Styrdokument Vård- och omsorgsnämndens förslag till ändringar (markerade med röd text) er inom vård och omsorgsnämndens verksamhet Katrineholms kommuns författningssamling

Läs mer

Återrapportering av uppdrag om ombyggnation av Udden (Skogsbo 2)

Återrapportering av uppdrag om ombyggnation av Udden (Skogsbo 2) 2018-05-03 Handläggare Annica Lempke Kansli- och utredningsavdelningen 2017KS/0900 Kommunstyrelsen Återrapportering av uppdrag om ombyggnation av Udden (Skogsbo 2) Förslag till beslut 1. Kommundirektören

Läs mer

Mikael Fröler, fastighetschef Ewy Olsson, sekreterare Yngve Englund, förvaltare 6

Mikael Fröler, fastighetschef Ewy Olsson, sekreterare Yngve Englund, förvaltare 6 1 (11) Plats och tid Fastighetskontoret, kl 8.00 11.30 Beslutande Clas Ebbeson (M) Marcus Ingelsbo (M) Lisbeth Åkestrand (M) Lars-Erik Nyström (C) Kenth Johansson (C) Agne Sahlin (S) Inga-Lill Svanberg

Läs mer

Järfälla kommuns bostadsförsörjningsprogram yttrande på samrådsremiss till Kommunstyrelsen

Järfälla kommuns bostadsförsörjningsprogram yttrande på samrådsremiss till Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2016-03-03 Socialnämnden Kommunstyrelsen Son 2015/574, Kst 2015/354 Järfälla kommuns bostadsförsörjningsprogram yttrande på samrådsremiss till Kommunstyrelsen Förslag till beslut

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2017-04-05 61 KS 143/17 Godkännande av lokal- respektive blockhyresavtal för gruppbostad i Lackarebäck Beslut Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Bilagor Karta över Wegas föreslagna framtida placering Kalkyl nya lokaler Wegas Carlforsska Inhyrning av lokaler för Wegas i kvarteret Rosenhill

Bilagor Karta över Wegas föreslagna framtida placering Kalkyl nya lokaler Wegas Carlforsska Inhyrning av lokaler för Wegas i kvarteret Rosenhill TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2016-03-14 Dnr: 2016/204-UAN-291 Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till Fastighetskontoret Rektor Carlforsska

Läs mer

Ersättning av paviljong; Solhemsskolan, hus E

Ersättning av paviljong; Solhemsskolan, hus E UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KVALITETS- OCH EKONOMIAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2011-03-24 Handläggare: Gustav Widström Telefon: 08-508 33 575 Till Utbildningsnämnden 2011-04-14 Ersättning av paviljong;

Läs mer

Förskolan Grågåsen Genomförandebeslut

Förskolan Grågåsen Genomförandebeslut HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SAMH ÄLLSPLANERING TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 12-2013-2.6 SID 1 (6) 2013-01-20 Handläggare: Helén Örtegren Telefon: 08-508 23 051 Till Hägersten-Liljeholmens

Läs mer

Beslut om lokalförhyrning på Trädskolevägen 17 gällande flera verksamheter inom Jobbtorg Stockholm

Beslut om lokalförhyrning på Trädskolevägen 17 gällande flera verksamheter inom Jobbtorg Stockholm Arbetsmarknadsförvaltningen Ekonomistaben Sida 1 (6) 2019-03-14 Handläggare Yvonne Ekman Telefon: 076-12 48 009 Till Arbetsmarknadsnämnden den 26 mars 2019 Ärende 5 Beslut om lokalförhyrning på Trädskolevägen

Läs mer

Datum 2015-04-09 Dnr 1500767

Datum 2015-04-09 Dnr 1500767 Regionstyrelsen Lars Blixt Verksamhetscontroller 040-675 36 38 Lars.Blixt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-04-09 Dnr 1500767 1 (6) Regionstyrelsen Investeringar 2015 Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2018-09-19 128 KS 350/17 Godkännande av lokal- respektive blockhyresavtal för gruppbostad i Sandbäck Beslut Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Att flytta in i gruppbostad

Att flytta in i gruppbostad Sid 1(6) Sid 2(6) Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan vara att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter du har när du bor i en gruppbostad. Exakt

Läs mer

Bror-Erik Israelsson Jan Forslund Elisabeth Hoikkala Lars-Erik Larsson Ulf Wilder Kenneth Larsson. Hendrik Burgering Ivar Fernemo

Bror-Erik Israelsson Jan Forslund Elisabeth Hoikkala Lars-Erik Larsson Ulf Wilder Kenneth Larsson. Hendrik Burgering Ivar Fernemo Protokoll nr 1 2013 tört vid styrelsesammanträde tör Norabostäder AB Tid: Plats: 4 februari 2013 kl. 08.30-12.00 Norabostäders kontor, Änggatan 11 Närvarande ledamöter: Frånvarande: Övriga närvarande:

Läs mer

s UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

s UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN EKONOMI- OCH LOKALAVDELNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN SID 1 (6) 2009--04-14 Handläggare: Leif G. Hellén Telefon: 508 33 757 Till Utbildningsnämnden 2009-05-14 Genomförandeförslag

Läs mer

Ny brandstation i Tierp

Ny brandstation i Tierp KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Malmberg Jan Datum 2015-09-18 Diarienummer KSN-2014-1685 Kommunstyrelsen Ny brandstation i Tierp Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att teckna ett tilläggsavtal

Läs mer

Ansökan från Degerfors IF

Ansökan från Degerfors IF Ekonomiavdelningen Madelene Hedström 0586-482 67 madelene.hedstrom@degerfors.se TJÄNSTESKRIVELSE 2016-11-01 Ert datum Kommunstyrelsen Referens KS 00211-2016 Er referens 1(5) Ansökan från Degerfors IF Förslag

Läs mer

Del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 i Björkhagen. Reviderat genomförandebeslut.

Del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 i Björkhagen. Reviderat genomförandebeslut. Dnr Sida 1 (6) 2014-02-11 Handläggare Hanna Andersson 08-508 264 57 Till Exploateringsnämnden 2014-03-13 Del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 i Björkhagen. Reviderat genomförandebeslut. Förslag till beslut

Läs mer

Inhyrningsmedgivande för inhyrning av elevboende för elever vid Riksgymnasiet för rörelsehindrade

Inhyrningsmedgivande för inhyrning av elevboende för elever vid Riksgymnasiet för rörelsehindrade Utbildningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och styrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-09-27 Handläggare Till Josefin Ohlson Utbildningsnämnden Telefon: 08-508 33 874 2016-10-20 Riksgymnasiet för

Läs mer

Genomförandebeslut för ombyggnad av fastigheten Torkan 17, Norrmalm

Genomförandebeslut för ombyggnad av fastigheten Torkan 17, Norrmalm Handläggare Per Andrén Tel 08-737 21 85 Styrelseärende 2013-10-01 Ärende nr 12 Dnr 2013/1768-3.2.4 Genomförandebeslut för ombyggnad av fastigheten Torkan 17, Norrmalm Förslag till beslut Styrelsen för

Läs mer

Reviderad budget 2017 (ombudgeteringar från 2016) Fastighetsnämnd

Reviderad budget 2017 (ombudgeteringar från 2016) Fastighetsnämnd Reviderad budget 2017 (ombudgeteringar från 2016) Fastighetsnämnd Innehållsförteckning 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag... 3 2 Reviderad budget... 4 2.1 Reviderad budget drift... 4 2.2 Reviderad budget

Läs mer

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-04-22 Handläggare, titel, telefon Lotta Rengart, ekonomistrateg 011-153312 Vård- och omsorgsnämnden Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till

Läs mer

Utökning av förskolan Årstaberg

Utökning av förskolan Årstaberg HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SAMH ÄLLSPLANERING TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 264-2011-2.6 SID 1 (8) 2011-12-15 Handläggare: Helén Örtegren Telefon: 08-508 23 051 Till Hägersten-Liljeholmens

Läs mer

Om- och tillbyggnad av Fribergaskolan, Mörbyberget 1

Om- och tillbyggnad av Fribergaskolan, Mörbyberget 1 1(5) KS 2009/0134 Om- och tillbyggnad av Fribergaskolan, Mörbyberget 1 Ärendet Genomförd programutredning med revideringsdatum 2010-05-11 visar på omfattande insatser gällande Fribergaskolan. Förutom de

Läs mer

Genomförandeärende för bostäder för personer med funktionsnedsättning i Hagastaden detaljplan 1, kvarter 4 och 6

Genomförandeärende för bostäder för personer med funktionsnedsättning i Hagastaden detaljplan 1, kvarter 4 och 6 Norrmalms stadsdelsförvaltning Socialtjänstavdelningen Sida 1 (7) 2014-02-25 Handläggare Mikael Josephson Telefon: 08 508 09 035 Maria Cameron Telefon: 08-508 09 077 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Genomförandeärende

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2017-04-05 62 KS 144/17 Godkännande av lokal- respektive blockhyresavtal för gruppbostad i Kikås Beslut Arbetsutskottets förslag till

Läs mer

Genomförandebeslut Micasa Fastigheter avseende renovering av Vintertullens äldreboende, kv. Hamnvakten 7

Genomförandebeslut Micasa Fastigheter avseende renovering av Vintertullens äldreboende, kv. Hamnvakten 7 Stadsledningskontoret Stockholms Stadshus AB Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-05-26 Ärende 7 Handläggare Stadshus AB: Andreas Jaeger Telefon: 08-508 29 369 SLK: Sverker Henriksson Telefon: 08-508 29 394

Läs mer

Försäljning av f.d. Grinds servicehus

Försäljning av f.d. Grinds servicehus 2017-08-09 KS16-1920 Sid 1 av 6 Handläggare: Erik Klockare Till Titel: Exploateringsingenjör Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott E-post: Erik.klockare@norrtalje.se Försäljning av f.d. Grinds servicehus

Läs mer

Genomförandebeslut för ny-och ombyggnation vid Enskede skola

Genomförandebeslut för ny-och ombyggnation vid Enskede skola Utbildningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och styrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2018-11-14 Handläggare Monica Strandgren Telefon: 08 50833426 Till Utbildningsnämnden 2018-11-22 Genomförandebeslut

Läs mer

Omstrukturering inom Stureby vård- och omsorgsboende till gruppbostad enligt socialtjänstlagen (SoL) i Stureby inriktnings- och genomförandeärende

Omstrukturering inom Stureby vård- och omsorgsboende till gruppbostad enligt socialtjänstlagen (SoL) i Stureby inriktnings- och genomförandeärende Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Beställaravdelningen för äldre,funktionsnedsatta och socialpsuykiatri Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-03-23 Handläggare Gunweig Högberg Telefon: 08-508 20 505

Läs mer

Boendeplan inom LSS-området 2009-2015

Boendeplan inom LSS-området 2009-2015 1 (9) Typ: Plan Giltighetstid: 2009-2015 Version: 1.0 Fastställd: KF 2010-12-16, 98 Uppdateras: Dras in 2015-12-31 Boendeplan inom LSS-området 2009-2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar

Läs mer

Blackebergs vård- och omsorgsboende ersätts med ett ombyggt vård- och omsorgsboende inom en del av Tranebergs servicehus (A-huset) Inriktningsärende

Blackebergs vård- och omsorgsboende ersätts med ett ombyggt vård- och omsorgsboende inom en del av Tranebergs servicehus (A-huset) Inriktningsärende BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 91-11-2.6:9 SID 1 (6) SDN 2012-06-14 2012-06-04 Handläggare: Monica Mårdén Telefon: 08-508 06 322 Till Bromma stadsdelsnämnd Blackebergs vård-

Läs mer

Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens fastigheter

Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens fastigheter Revisionsrapport Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens fastigheter Alf Wahlgren, uppdragsledare Bengt-Åke Hägg, projektledare Fredrik Anderberg, projektmedarbetare Klippans kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Förslag till lokalförsörjningsplan 2015-2024

Förslag till lokalförsörjningsplan 2015-2024 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 3 november 2014 AN-2014/429.319 1 (8) HANDLÄGGARE Per Claug Tel 08-535 378 22 per.claug@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Förslag till lokalförsörjningsplan 2015-2024

Läs mer

Budgetberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta om ärende enligt nedan.

Budgetberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta om ärende enligt nedan. Beslutsförslag Styrelse/Nämnd: Kommunstyrelsen /Budgetberedning 2018-06-05, kl. 09:30 ca 12.00 Ks-salen Budgetberedning kl 9.30 (behandlar ärendena 1-16) Handlingar till ärende 13-16 skickas ut senast

Läs mer

Anvisning av medel för nybyggnation av sporthall, Danderyd 3:165, Vendevägen 94 A, intill Mörbybadet

Anvisning av medel för nybyggnation av sporthall, Danderyd 3:165, Vendevägen 94 A, intill Mörbybadet 1(5) KS 2011/0097 Anvisning av medel för nybyggnation av sporthall, Danderyd 3:165, Vendevägen 94 A, intill Mörbybadet Sammanfattning I beslut 2011-03-10, 21, föreslår fastighetsnämnden kommunfullmäktige

Läs mer

Organisation och arbetsformer för genomförandegruppen för bostäder med särskild service för funktionshindrade - svar på remiss från kommunstyrelsen

Organisation och arbetsformer för genomförandegruppen för bostäder med särskild service för funktionshindrade - svar på remiss från kommunstyrelsen NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING PLANERINGSAVDELNINGE N TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2008-11-03 Handläggare: Gunilla Schedin Telefon: 508 09 015 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Organisation och arbetsformer

Läs mer