Redovisning av upphandling av heldygnsvård för barn och unga i jourfamilj, behandlingsfamilj

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av upphandling av heldygnsvård för barn och unga i jourfamilj, behandlingsfamilj"

Transkript

1 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2014/ (3) HANDLÄGGARE Maria Jonsson Socialnämnden Redovisning av upphandling av heldygnsvård för barn och unga i jourfamilj, behandlingsfamilj Förslag till beslut Socialnämnden tar del av informationen. Sammanfattning Huddinge kommun har tillsammans med kommunerna Södertälje och Nykvarn upphandlat platser i jourhem för barn eller unga, för ensamkommande flyktingbarn samt platser i behandlingsfamiljer för barn eller unga. Totalt kom det in 131 anbud och av dessa har 50 anbud antagits. Beskrivning av ärendet Huddinge kommun har tillsammans med kommunerna Södertälje och Nykvarn upphandlat platser i jourhem för barn eller unga, för ensamkommande flyktingbarn samt platser i behandlingsfamiljer för barn eller unga. Alla kategorier är uppdelade utifrån geografiskt område och för kategorin behandlingsfamilj har en ytterligare en uppdelning gjorts mellan enbart behandlingsfamilj och behandlingsfamilj med utredning. Skälet till att vi har gjort en uppdelning i geografiskt område beror på att ramavtal rangordnas utifrån lägsta pris och principen är att vid avrop ska det anbud som har lägst pris tillfrågas i första hand. Eftersom rangordningen sker inom varje kategori är detta ett sätt att låta behovet av närhet styra så långt det är möjligt. Förvaltningens synpunkter Totalt kom det in 131 anbud och av dessa har 50 anbud antagits. Information om antagna anbud samt pris per vårddygn framgår av bilaga 2, rangordning. I sammanställningen redovisas antal inkomna anbud per kategori. Anbudsutvärdering och skälen till beslutet att avvisa anbud redovisas i delgivningspärmen. Kategori 1. Jourhem belägna inom Stockholms-, Upplands-, Antal inkomna anbud:28. Antal godkända anbud: 11 POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2014/ (3) Kategori 2. Jourhem belägna utanför Stockholms-, Upplands-, Södermanlands- och Antal inkomna anbud: 16. Antal godkända anbud: 6. Kategori 3. Jourhem för ensamkommande flyktingbarn/ungdomar belägna inom Stockholms-, Upplands-, Södermanlands- eller Antal inkomna anbud: 25. Antal godkända anbud: 6. Kategori 4. Jourhem för ensamkommande flyktingbarn/ungdomar belägna utanför Stockholms-, Upplands-, Södermanlands- och Antal inkomna anbud: 13. Antal godkända anbud: 6. Kategori 5. Behandlingsfamilj med utredning belägna inom Stockholms-, Upplands-, Antal inkomna anbud: 11. Antal godkända anbud: 4. Kategori 6. Behandlingsfamilj med utredning belägna utanför Stockholms-, Upplands-, Antal inkomna anbud: 9. Antal godkända anbud: 3. Kategori 7. Behandlingsfamilj belägna inom Stockholms-, Upplands-, Antal inkomna anbud: 17. Antal godkända anbud: 10. Kategori 8. Behandlingsfamilj belägna utanför Stockholms-, Upplands-, Antal inkomna anbud: 12. Antal godkända anbud: 4.

3 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SN-2014/ (3) Britt-Marie Karlén Social- och äldreomsorgsdirektör Marianne Krook Bitr. social- och äldreomsorgsdirektör Maria Jonsson Utvecklingsledare Bilagor Bilaga 1, tilldelningsbeslut Bilaga 2, rangordning

4 TILLDELNINGSBESLUT ÄRENDENR: Omfattning Denna upphandling är en del av ett flertal olika upphandlingar inom samma område. Denna avser kategorierna: Platser i jourhem för barn eller unga. Platser i jourhem för ensamkommande flyktingbarn/unga. Platser i behandlingsfamiljer för barn eller unga. Platser i behandlingsfamiljer med utredning för barn eller unga. Följande indelning har gjorts geografiskt: Jourhem, jourhem för ensamkommande flyktingbarn, behandlingsfamiljer eller behandlingsfamiljer med utredning ska vara belägna inom Stockholms-, Upplands-, Jourhem, jourhem för ensamkommande flyktingbarn, behandlingsfamiljer, eller behandlingsfamiljer med utredning ska vara belägna utanför Stockholms-, Upplands-, Huddinge, Södertälje och Nykvarns kommun avser teckna ramavtal med minst fem (5) leverantörer för successiva avrop inom varje kategori. Upphandlingsform Avtalstid Upphandlingen har genomförts i enlighet med reglerna för förenklat förfarande i lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Beräknad avtalsstart är med möjlighet till förlängning med ett + ett + ett (1+1+1) år. Maximal avtalstid är fyra (4) år. Avtalsspärr Avtal får dock inte ingås (avtalsspärr) förrän 10 kalenderdagar gått från det att Huddinge kommun skickat tilldelningsbeslutet till samtliga anbudsgivare. Beslutet skickades Detta förutsatt att överprövning ej sker enligt Lag om offentlig upphandling (LOU, kap.16). Avtalsspärren löper ut Annonsering e-avrops hemsida Svar på frågor och förtydligande av förfrågningsunderlaget har löpande publicerats på e-avrops hemsida. Sista anbudsdag Anbudsöppning Carina Thörnblom och Ewa Hedman deltog i anbudsöppningen. Vid anbudstidens utgång hade 52 anbud inkommit, se bilaga öppningsprotokoll. Anbudsutvärdering Förslag till Beslut Vid denna upphandling har den upphandlande myndigheten använt sig av begränsad kontroll LOU 15 kap 13b samt lägsta pris vid utvärdering av inkomna anbud. Se bilaga 1 Anbudsutvärdering. Utifrån utvärderingens utfall föreslår Huddinge, Södertälje och Nykvarns kommun att anbud från ett antal anbudsgivare antas, se bilaga rangordning. Kategori 1 har kommunerna beslutat att tilldela elva (11) leverantörer för att antalet platser i jourhem för barn eller unga belägna inom Stockholms-, Upplands-, Södermanlands- 1(3)

5 TILLDELNINGSBESLUT ÄRENDENR: eller Detta för att det ska kunna täcka de behov som finns för de olika kommunerna. Det ska även underlätta för barnet/ungdomen och föräldrarna så att det naturliga nätverket kan hållas levande och eventuell skolgång för barnet/ungdomen kan ske i den ordinarie skolan. Kategori 2 har kommunerna beslutat att tilldela sex leverantörer för att antalet platser i jourhem för barn eller unga belägna utanför Stockholms-, Upplands-, Kategori 3 har kommunerna beslutat att tilldela sex leverantörer för att antalet platser i jourhem för ensamkommande flyktingbarn/unga belägna inom Stockholms-, Upplands-, Södermanlands- eller Västmanlands län. Kategori 4 har kommunerna beslutat att tilldela sex leverantörer för att antalet platser i jourhem för ensamkommande flyktingbarn/unga belägna utanför Stockholms-, Upplands-, Södermanlands- eller Västmanlands län. Kategori 5 har kommunerna beslutat att tilldela fyra leverantörer för att antalet platser i behandlingsfamilj med utredning belägna inom Stockholms-, Upplands-, Kategori 6 har kommunerna beslutat att tilldela tre leverantörer för att antalet platser i behandlingsfamilj med utredning belägna utanför Stockholms-, Upplands-, Kategori 7 har kommunerna beslutat att tilldela tio leverantörer för att antalet platser i behandlingsfamilj belägna inom Stockholms-, Upplands-, Södermanlands eller Detta för att det ska kunna täcka de behov som finns för de olika kommunerna. Det ska även underlätta för barnet/ungdomen och föräldrarna så att det naturliga nätverket kan hållas levande och eventuell skolgång för barnet/ungdomen kan ske i den ordinarie skolan. Kategori 8 har kommunerna beslutat att tilldela fyra leverantörer för att antalet platser i behandlingsfamilj belägna utanför Stockholms-, Upplands-, Södermanlandseller Upphandlingsenheten Carina Thörnblom Upphandlare Huddinge kommun Kristina Rosén, upphandlare Telge Inköp AB Referens-/utvärderingsgrupp Maria Jonsson Utvecklingsledare Social- och äldreomsorgsförvaltningen Huddinge kommun Susanne Åkerblom, Socialsekreterare Social- och äldreomsorgsförvaltningen 2(3)

6 TILLDELNINGSBESLUT ÄRENDENR: Huddinge kommun Annicka Nyström Familjehemssekreterare Nykvarns kommun Insatssamordnare Social-och omsorgskontoret, Barn och Ungdom Södertälje kommun Beslut enligt ovan, Huddinge Social- och äldreförvaltningen Britt-Marie Karlén Social- och äldreomsorgsdirektör Upphandlingsenheten Mikael Blomberg Upphandlingschef 3(3)

7 RANGORDNING. ÄRENDENR: RANGORDNING FÖR AVTAL AVSEENDE: PLATSER I JOURHEM FÖR BARN ELLER UNGA. PLATSER I JOURHEM FÖR ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN/UNGA. PLATSER I BEHANDLINGSFAMILJER FÖR BARN ELLER UNGA. PLATSER I BEHANDLINGSFAMILJER MED UTREDNING FÖR BARN ELLER UNGA. AVVIKELSE FRÅN AVTALETS RANGORDNING Kommunen har under vissa förutsättningar möjlighet att frångå rangordningen enligt förarbetena (Prop. 2006/07:128 s. 175) om den upphandlande myndigheten inte helt på egen hand kan formulera sitt behov. Det kan ske när det i första hand är den enskildes individuella önskemål som avgör vilken leverantör som är bäst lämpad att utföra insatsen i det enskilda fallet. Den typ av insats som måste sättas in i det enskilda fallet påverkas av enskilda individers behov. Vidare ska hälso- och sjukvården och socialtjänsten så långt det är möjligt utforma och genomföra omsorgen och vården i samråd med individen. Detta framgår av hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och socialtjänstlagen (SoL). Enligt SoL ska dock principerna om frivillighet och självbestämmande vara vägledande och socialtjänsten ska därför planera insatserna tillsammans med den enskilde. Nedan följer rangordning av antagna leverantörer inom respektive kategori. 1.0 Jourhem belägna inom Stockholms-, Upplands-, 1. Pär Sonesson & Company AB ABC Jourhem AB Aktiebolaget Vårljus Svenska familjehem AB Familjeverket i Stockholm AB Sociala Tjänster Sverige AB Hugo och Gerard s fastigheter Ungstöd i Stockholm AB Villa Victoria Behandlingscenter aktiebolag Rekon Människan i centrum AB KBT Mälardalen AB 1530

8 2.0 Jourhem belägna utanför Stockholms-, Upplands-, 1. Sociala Tjänster Sverige AB Attendo Individ och familj AB KBT Mälardalen AB Svenska familjehem AB Dalarnas ungdomscenter AB Stiftelsen Bergslagsgårdar Jourhem för ensamkommande flyktingbarn/ungdomar belägna inom Stockholms-, Upplands-, Södermanlands- eller 1. Pär Sonesson & Company AB Familjestödsgruppen i Stockholm AB ABC Jourhem AB Aktiebolaget Vårljus Familjeverket i Stockholm AB Hugo och Gerard s fastigheter Jourhem för ensamkommande flyktingbarn/ungdomar belägna utanför Stockholms-, Upplands-, Södermanlands- eller 1. Sociala Tjänster Sverige AB Dalarnas ungdomscenter AB Av Egen Kraft AB KBT Mälardalen AB Spindelns familjehemvård i Sverige AB Stiftelsen Bergslagsgårdar Behandlingsfamilj med utredning belägna inom Stockholms-, Upplands-, 1. Plattform STHLM AB KBT Mälardalen AB Barn- och Familjejouren C.J.M AB Cean 3400

9 6.0 Behandlingsfamilj med utredning belägna utanför Stockholms-, Upplands-, Södermanlands- eller Västmanlands län. Rang Anbudsgivare 1. Davidsbogård AB KBT Mälarddalen AB Tjust behandlingsfamiljer AB Behandlingsfamilj belägna inom Stockholms-, Upplands-, Södermanlands eller 1. Norra Stockholms Ungdomshem AB Sida vid Sida Barn- och Familjejouren C.J.M Plattform STHLM AB KBT Mälardalen AB Familjehem Fristad AB Sociala Tjänster Sverige AB AB Cean Rekon Människan i centrum AB Magelungen utveckling AB Behandlingsfamilj belägna utanför Stockholms-, Upplands-, 1. KBT Mälardalen AB Sociala Tjänster Sverige AB Tjust behandlingsfamiljer AB Familjeforum Lund AB 3700

Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion väckt av Marie Fors (S) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-03-10 SN-2015/378.271 1 (3) HANDLÄGGARE Anna-Karin Sandén 08-535 377 04 Anna-Karin.Sanden@huddinge.se Socialnämnden Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion

Läs mer

Policy för upphandling och inköp (avrop)

Policy för upphandling och inköp (avrop) Policy för upphandling och inköp (avrop) 1. Allmänt Kommunen, kommunalt ägda bolag och förbund omfattas av Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). Respektive kommun, bolag och förbund går under begreppet

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer

7. Ny upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling Dnr 2014/478-003

7. Ny upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling Dnr 2014/478-003 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 10 (29) 2015-04-13 Ks 7. Ny upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling Dnr 2014/478-003 Enligt kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 2012-03-21 Dnr 1201-0039-53 Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 1 Inledning Presentation av Arbetsgivarverket Arbetsgivarverket är en statlig myndighet och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 2010-01-20 2010-00020 1 (9) Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster Sista anbudsdag: 2010-03-08 Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 1 Upphandling av revisorstjänster 2 1.1 Inledning

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

Storumans kommun. Upphandlings- policy. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-27, 121

Storumans kommun. Upphandlings- policy. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-27, 121 Storumans kommun Upphandlings- policy SAMMANFATTNING Storumans kommuns upphandlingspolicy med tillhörande tillämpningsanvisningar utgör ett komplement till lagstiftning och andra styrande dokument som

Läs mer

Uppföljning av ramavtal särskilt boende över 65 år

Uppföljning av ramavtal särskilt boende över 65 år SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 10 februari 2015 AN-2014/735.732 1 (10) HANDLÄGGARE Berit Heidenfors 08-535 312 77 berit.heidenfors@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Uppföljning av ramavtal särskilt

Läs mer

UPPHANDLINGS- OCH INKÖPSPOLICY

UPPHANDLINGS- OCH INKÖPSPOLICY UPPHANDLINGS- OCH INKÖPSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUNKONCERN Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-23 33 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Upphandlings- och inköpspolicy för Emmaboda kommunkoncernen... 1 Anvisningar till

Läs mer

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Målsättning är att 150 företagsbesök ska bokas in samt att 1.000 Almipresentationer ska

Läs mer

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority 2011-10-06 Dnr 605/2011 1(9)

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority 2011-10-06 Dnr 605/2011 1(9) Swedish Competition Authority 2011-10-06 Dnr 605/2011 1(9) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Tornberget

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

Granskning upphandlingar 2010

Granskning upphandlingar 2010 Granskning upphandlingar 2010 Trelleborgs Hamn AB Alf Wahlgren 2010-12-07 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Metod och avgränsning... 3 2. Upphandling vad säger lag

Läs mer

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 ÖVERTORNEÅ KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 Övertorneå kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

1. Upphandlingsföreskrifter och information om verksamheten

1. Upphandlingsföreskrifter och information om verksamheten Förfrågningsunderlag 2012-04-02 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Öppenvårdsverksamhet Skåne, Halland, Kronoberg 2012 Frida Haag 10164 Sista anbudsdag: 2012-05-14 23:59 Symbolförklaring:

Läs mer

PVS-912-6745/12 Upphandlingssektionen. Anbud lämnas/skickas till Rikspolisstyrelsen, Registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm

PVS-912-6745/12 Upphandlingssektionen. Anbud lämnas/skickas till Rikspolisstyrelsen, Registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum Rikspolisstyrelsen 2013-01-30 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Upphandlande myndighet Polismyndigheten i Skåne Ansvarig upphandlare Annica Östlund Telefon

Läs mer

DOM 2014-12-04 Meddelad i Uppsala

DOM 2014-12-04 Meddelad i Uppsala Enhet 1 DOM 2014-12-04 Meddelad i Uppsala Mål nr 3560-14 1 SÖKANDE MacSupport Aktiebolag, 556216-9267 Ombud: Advokat Roger Wier Advokatfirman Morris AB Södra Larmgatan 4 411 16 Göteborg MOTPARTER 1. Mälarenergi

Läs mer

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 1(11) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda senast Anbud Glass 06-252-22 2007-01-17 Gislaveds kommun Upphandlingsenheten

Läs mer

Kort om. Direktupphandling - till lågt värde 2011:06

Kort om. Direktupphandling - till lågt värde 2011:06 Kort om Direktupphandling - till lågt värde 2011:06 Vad är direktupphandling? En direktupphandling är en upphandling utan krav på annonsering. Det är ett enklare förfarande jämfört med övriga upphandlingsförfaranden

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Datum: 2011-11-28 1 (11) Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se

Läs mer

DOM 2011-12-20 Meddelad i Uppsala. SÖKANDE Skandikon Administration AB, 556023-4782 Amiralsgatan 17 211 55 Malmö

DOM 2011-12-20 Meddelad i Uppsala. SÖKANDE Skandikon Administration AB, 556023-4782 Amiralsgatan 17 211 55 Malmö Meddelad i Uppsala Mål nr E Enhet 1 1 SÖKANDE Skandikon Administration AB, 556023-4782 Amiralsgatan 17 211 55 Malmö Ombud: Jur. kand. Sara-Li Olovsson och advokat Anna Ulfsdotter Forssell Advokatfirman

Läs mer

Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund

Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund Antagen av direktionen 2013-02-07 Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund Affärsmässighet Upphandling skall göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns, och även i övrigt genomföras

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer

Inför en nollvision mot självmord i Huddinge svar på motion väckt av Lisbeth Krogh (HP)

Inför en nollvision mot självmord i Huddinge svar på motion väckt av Lisbeth Krogh (HP) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 10 februari 2015 AN-2014/576.719 1 (4) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Inför en nollvision mot självmord i

Läs mer

Internavtal 2015 med styrelsen för Uppsala vård och omsorg om verksamheter med anknytning till Individ- och familjeomsorgen.

Internavtal 2015 med styrelsen för Uppsala vård och omsorg om verksamheter med anknytning till Individ- och familjeomsorgen. OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Yvonne Flambe 2015-03-13 OSN-2015-0199 Omsorgsnämnden Internavtal 2015 med styrelsen för Uppsala vård och omsorg om verksamheter med anknytning till

Läs mer

Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm

Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum (SNC). Stiftelsen

Läs mer

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012 Förfrågningsunderlag 2012-11-05 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI Anna Nessen 10135-4 Sista anbudsdag: 2012-12-17 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer