Om- och tillbyggnad av Stenmoskolans kök och entréer godkännande att inleda förstudie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om- och tillbyggnad av Stenmoskolans kök och entréer godkännande att inleda förstudie"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING KS-2014/ (4) HANDLÄGGARE Ricknell, Peder Kommunstyrelsen Om- och tillbyggnad av Stenmoskolans kök och entréer godkännande att inleda förstudie Förslag till beslut Grundskolenämndens begäran, om att beställa en förstudie av Huge Fastigheter AB för om- och tillbyggnad av Stenmoskolans kök och entréer, godkänns. Sammanfattning Projektet omfattar om- och tillbyggnad av Stenmoskolans fyra entréer, ombyggnad av köket från ett mottagnings- till ett tillagningskök, tillskapande av ett personal- och konferensrum samt akustikåtgärder i matsal och delar av övriga skolan. Kommunstyrelsens förvaltning anser att en om- och tillbyggnad av Stenmoskolan är ytterst angeläget och att åtgärderna både ur ett personal- som elevperspektiv blir arbetsmiljömässigt bättre. Huge Fastigheter AB har preliminärt beräknat investeringsutgiften till cirka 18,9 mnkr inklusive kapitalkostnad under byggtid. Nuvarande hyra är 3,0 mnkr vilket blir kr/kvm/år. Hyreskostnaden beräknas efter om- och tillbyggnad öka till cirka 3,9 mnkr i årshyra vilket blir kr/kvm/år. Tillkommande hyra är enligt nuvarande hyresavtal beräknad till 0,9 mnkr/år. Under om- och tillbyggnationen, som kommer att pågå i två etapper under cirka 12 månader, krävs evakuering i paviljonger vilka ska placeras på skolgården. En preliminär årshyra samt etablering och avetablering av paviljongen är beräknad till mellan 2-2,5 mnkr. Kostnaden ingår inte i lämnad offert. Beskrivning av ärendet Stenmoskolan, som ligger i Fullersta, byggdes 1977 för 200 elever i skolåren F-3. Under 2014 har barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med Huge, arkitekt, skolledning, kökschef och huvudskyddsombud genomfört en utredning med förslag på åtgärder avseende om- och tillbyggnad av Stenmoskolan. Detta beskrivs närmare i grundskolenämndens ärende. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING KS-2014/ (4) Projektet omfattar om- och tillbyggnad av skolans fyra entréer, ombyggnad av köket från ett mottagnings- till ett tillagningskök, ett personal- och konferensrum samt akustikåtgärder i matsal och delar av övriga skolan. Huge har preliminärt beräknat investeringsutgiften till 18,9 mnkr inklusive kapitalkostnad under byggtid. Nuvarande hyra är 3,0 mnkr vilket blir kr/kvm/år. Hyreskostnaden beräknas efter om- och tillbyggnad öka till cirka 3,9 mnkr i årshyra vilket blir kr/kvm/år. Tillkommande hyra är enligt nuvarande hyresavtal beräknad till 0,9 mnkr/år. Huge investerar därutöver 3,5 mnkr i underhållsåtgärder i samband med ombyggnaden. Om- och tillbyggnationen kommer att pågå i två etapper under cirka 12 månader. Under denna tid krävs evakuering till paviljonger, vilka kommer att placeras på skolgården. En preliminär årshyra samt etablering och avetablering av paviljongen är beräknad till mellan 2-2,5 mnkr. Kostnaden ingår inte i lämnad offert. Under förutsättning att beslut om produktion fattas i kommunstyrelsen våren 2015 kan beställning till Huge ske för beräknat färdigställande våren Barn-och utbildningsförvaltningen anser att en om- och tillbyggnad av Stenmoskolans entréer och kök samt akustikåtgärder är ytterst angeläget och att åtgärderna både ur ett personal- som elevperspektiv blir arbetsmiljömässigt bättre. Samtidigt kommer de krav och regler som ställs utifrån rådande arbets-och miljölagstiftning därmed kunna uppnås. Investeringen är beräknad efter ränteläge-och prisläge för juli Huge kommer i slutredovisningen av projektet att beakta indexreglering utifrån förändringen i SCB Entreprenadindex E84 för husbyggnad och anläggning. Den slutliga kostnaden får avvika från den preliminära med högst +/- 10 procent på aktuell investering. Enligt grundskolenämndens lokalförsörjningsplan för uppstår svårigheter att fullt ut finansiera alla projekt inom den årliga resursfördelningsramen på 8,0 mnkr.

3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING KS-2014/ (4) Förvaltningens synpunkter Grundskolenämnden beskriver dels ett behov av om- och tillbyggnad av skolans nuvarande fyra entréer, dels att man önskar att det nuvarande köket byggs om från mottagnings- till ett tillagningskök. Kommunstyrelsens förvaltning konstaterar att det finns behov som är av typen verksamhetsanpassningar. Avseende entréerna är avsikten att skapa mer funktionella lösningar som ger bättre plats för elevernas ytterkläder och skor. Avseende önskemålet att mottagningsköket byggs om till tillagningskök så anges som skäl att köket är slitet och bör byggas om för en bättre logistik. I grundskolenämndens ärende ingår även miljöförbättrande åtgärder, hörselfrämjande åtgärder samt förbättrad arbetsmiljö. I samband med om- och tillbyggnaden kommer det att genomföras följande underhållsåtgärder av Huge: - Ventilationskapaciteten dimensioneras om till dagens krav för luftmängd per person - Ventilationskanaler dras ovan tak och kläs in - Byte av samtliga fönster och ytterdörrar - Byte av äldre fläktar - Yttertaket tilläggsisoleras i samband med ventilationsdragning för att energieffektivisera skolbyggnaden - Ny placering av fläktrum på taket. När det gäller frågan om finansiering av nya lokaler håller kommunstyrelsens förvaltning håller på att se över nuvarande modell för resurstilldelning för lokalkostnader. Arbetet ska genomföras tillsammans med förvaltningarna och vara klart till mål och budget för Vesna Jovic Kommundirektör Mats Öberg Ekonomidirektör Bo Garneij Chefscontroller

4 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING KS-2014/ (4) Bilagor Grundskolenämndens tjänsteutlåtande daterat samt nämndens protokollsutdrag Beslutet delges Grundskolenämnden Huge Fastigheter AB

5 GRUNDSKOLENÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Grundskolenämnden 9 oktober Paragraf Diarienummer GSN-2014/ Om- och tillbyggnad av Stenmoskolans kök och entréergodkännande att inleda förstudie Grundskolenämndens beslut 1.Nämnden godkänner förvaltningens redovisning av programarbete och förslag till om- och tillbyggnad av Stenmoskolan. 2. Nämnden överlämnar ärendet till Kommunstyrelsens planerings- och personalutskott för godkännande att inleda förstudie. Sammanfattning Stenmoskolan som ligger i Fullersta byggdes 1977 för 200 elever i skolåren F-3. Under 2014 har förvaltningen tillsammans med Huge Fastigheter AB, arkitekt, skolledning, kökschef och huvudskyddsombud genomfört utredning av om-och tillbyggnad av Stenmoskolan, förslag på åtgärder har tagits fram. I nämndens lokalförsörjningsplan för åren , och redovisas behovet av en om- och tillbyggnad av Stenmoskolan. Projektet omfattar om- och tillbyggnad av skolans fyra entréer, ombyggnad av köket från ett mottagnings- till ett tillagningskök, tillskapande av ett personal- och konferensrum samt akustikåtgärder i matsal och delar av övriga skolan. Förvaltningen anser att en om- och tillbyggnad av Stenmoskolan är ytterst angeläget och att åtgärderna både ur ett personal- som elevperspektiv blir arbetsmiljömässigt bättre. Huge Fastigheter AB har preliminärt beräknat investeringskostnaden till cirka 18,8 mnkr inklusive kapitalkostnad under byggtid. Nuvarande hyra är 3,0 mnkr vilket blir kr/kvm/år. Hyreskostnaden beräknas efter om- och tillbyggnad öka till cirka 3,9 mnkr i årshyra vilket blir kr/kvm/år. Tillkommande hyra är enligt nuvarande hyresavtal beräknad till 0,9 mnkr/år. Huge Fastigheter AB investerar därutöver 3,5 mnkr i underhållsåtgärder i samband med ombyggnaden.

6 GRUNDSKOLENÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Paragraf Grundskolenämnden 9 oktober forts Diarienummer GSN-2014/ Under om- och tillbyggnationen som kommer att pågå i två etapper under cirka 12 månader, krävs evakuering i paviljonger som placeras på skolgården. En preliminär årshyra samt etablering och avetablering av paviljongen är beräknad till mellan 2-2,5 mnkr. Kostnaden ingår inte i lämnad offert. Under förutsättning att beslut fattas i kommunstyrelsen våren 2015 kan beställning om produktion till Huge Fastigheter AB ske för beräknat färdig-ställande till våren Beslutet delges Kommunstyrelsens planerings- och personalutskott Huge Fastigheter AB Akten

7 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GSN-2014/ (5) HANDLÄGGARE Janson, Elaine Grundskolenämnden Om- och tillbyggnad av Stenmoskolans kök och entréer godkännande att inleda förstudie Förslag till beslut 1. Nämnden godkänner förvaltningens redovisning av programarbete och förslag till om- och tillbyggnad av Stenmoskolan. 2. Nämnden överlämnar ärendet till Kommunstyrelsens planerings- och personalutskott för godkännande att inleda förstudie. Sammanfattning Stenmoskolan som ligger i Fullersta byggdes 1977 för 200 elever i skolåren F-3. Under 2014 har förvaltningen tillsammans med Huge Fastigheter AB, arkitekt, skolledning, kökschef och huvudskyddsombud genomfört utredning av om-och tillbyggnad av Stenmoskolan, förslag på åtgärder har tagits fram. I nämndens lokalförsörjningsplan för åren , och redovisas behovet av en om- och tillbyggnad av Stenmoskolan. Projektet omfattar om- och tillbyggnad av skolans fyra entréer, ombyggnad av köket från ett mottagnings- till ett tillagningskök, tillskapande av ett personal- och konferensrum samt akustikåtgärder i matsal och delar av övriga skolan. Förvaltningen anser att en om- och tillbyggnad av Stenmoskolan är ytterst angeläget och att åtgärderna både ur ett personal- som elevperspektiv blir arbetsmiljömässigt bättre. Huge Fastigheter AB har preliminärt beräknat investeringskostnaden till cirka 18,8 mnkr inklusive kapitalkostnad under byggtid. Nuvarande hyra är 3,0 mnkr vilket blir kr/kvm/år. Hyreskostnaden beräknas efter om- och tillbyggnad öka till cirka 3,9 mnkr i årshyra vilket blir kr/kvm/år. Tillkommande hyra är enligt nuvarande hyresavtal beräknad till 0,9 mnkr/år. POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

8 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GSN-2014/ (5) Huge Fastigheter AB investerar därutöver 3,5 mnkr i underhållsåtgärder i samband med ombyggnaden. Under om- och tillbyggnationen som kommer att pågå i två etapper under cirka 12 månader, krävs evakuering i paviljonger som placeras på skolgården. En preliminär årshyra samt etablering och avetablering av paviljongen är beräknad till mellan 2-2,5 mnkr. Kostnaden ingår inte i lämnad offert. Under förutsättning att beslut fattas i kommunstyrelsen våren 2015 kan beställning om produktion till Huge Fastigheter AB ske för beräknat färdigställande till våren Beskrivning av ärendet Stenmoskolan som ligger i Fullersta byggdes 1977 för 200 elever i skolåren F-3. Stenmoskolans om- och tillbyggnadsbehov har tidigare beskrivits i lokalförsörjningsplaner sedan Programutredning har pågått sedan början av 2014, olika förslag till verksamhetsåtgärder har diskuterats och utretts. Utredningen har bedrivits av förvaltningen tillsammans med Huge Fastigheter AB, arkitekt, skolledning, kökschef och huvudskyddsombud. Projektet omfattar om- och tillbyggnad av skolans fyra entréer, ombyggnad av köket från ett mottagnings- till ett tillagningskök, tillskapande av ett personal- och konferensrum samt akustikåtgärder i matsal och delar av övriga skolan. Huge Fastigheter AB kommer i samband med ombyggnaden genomföra underhållsåtgärder för att fördubbla ventilationens kapacitet, nytt fläktrum, byte av fönster och ytterdörrar samt tilläggsisolering av taket för att energieffektivisera skolbyggnaden. Under om- och tillbyggnationen som kommer att pågå i två etapper krävs evakuering till paviljonger som placeras på skolgården. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen anser att en om- och tillbyggnad av Stenmoskolans entréer och kök samt akustikåtgärder är ytterst angeläget och att åtgärderna både ur ett personal- som elevperspektiv blir arbetsmiljömässigt bättre. Samtidigt kommer de krav och regler som ställs utifrån rådande arbets-och miljölagstiftning därmed kunna uppnås.

9 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GSN-2014/ (5) Under 2014 har förvaltningen tillsammans med Huge Fastigheter AB, arkitekt, skolledning, kökschef och huvudskyddsombud genomfört utredning av om-och tillbyggnad av förskolan Stenmoskolan, förslag på åtgärder har tagits fram. Entréer En om- och tillbyggnad av skolans nuvarande fyra entréer är nödvändig för att skapa mer funktionella entréer som ger bättre plats för elevernas ytterkläder och skor. Mottagningskök byggs om till tillagningskök Det nuvarande köket byggs om från mottagnings- till ett tillagningskök. Köket är slitet och måste även byggas om för en bättre logistik, viss maskinell utrustning behöver bytas ut. Ombyggnaden av köket planeras till sommaren 2015, frågan hur matsituationen kan lösas under ombyggnadstiden utreds vidare under förstudieskedet. Nuvarande kök är till ytan stor, köksytan kan i och med ombyggnaden omdisponeras samtidigt som en vägg flyttas vilket ger en utökning av matsalsytan. Verksamheter som genererar fetthaltigt spillvatten måste installera fettavskiljare vilket gör att den tidsbegränsade dispens som skolan har i dag för fettavskiljare kommer att hävas i och med ombyggnationen av köket. En matavfallskvarn kommer att installeras för att utvinna biogas. Användning av matavfallskvarn innebär att matavfallet synliggörs, vilket i sin tur innebär att även svinnet synliggörs och åtgärder kan sättas in för att minska detta. Miljömedvetenheten hos både elever och personal ökar därmed. Hörselfrämjande åtgärder Thyréns AB genomförde december 2013 en rapport utifrån de ljudkrav som gällde då skolan byggdes i förhållande till dagens ljudkrav. Personalens synpunkter på ljudmiljön och de åtgärder som bör vidtas för att förbättra akustiken i skolan har tagits fram. Akustikåtgärder för att minska inomhusbuller kommer att genomföras genom nya undertak och väggabsorbenter vilket ger en förbättrad arbets-och ljudmiljö. Akustiken åtgärdas i matsalen och i delar av övriga skolan som helt saknar absorbenter. Samtals- och konferensrum Personalens arbetsmiljö är i dag inte acceptabel, det saknas samtals- och konferensutrymmen vilket ur arbetsmiljöskäl är viktigt att tillskapa. Genom

10 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GSN-2014/ (5) att omdisponera vissa ytor och genom flytt av väggar kan både ett samtalsoch konferensrum inrymmas i skolan. Underhållsåtgärder-Huge Fastigheter AB I samband med om- och tillbyggnaden av Stenmoskolan kommer Huge Fastigheter AB att genomföra vissa underhållsåtgärder. - Ventilationskapaciteten dimensioneras om till dagens krav för luftmängd per person. - Ventilationskanaler dras ovan tak och kläs in. - Byte av samtliga fönster och ytterdörrar. - Byte av äldre fläktar. - Yttertaket tilläggsisoleras i samband med ventilationsdragning för att energieffektivisera skolbyggnaden. - Ny placering av fläktrum på taket. Investering, hyra och tidsplan Huge Fastigheter AB har preliminärt beräknat investeringskostnaden till cirka 18,8 mnkr inklusive kapitalkostnad under byggtid. Nuvarande hyra är 3,0 mnkr och beräknas efter om- och tillbyggnad bli cirka 3,9 mnkr i årshyra. Huge Fastigheter AB investerar därutöver 3,5 mnkr i underhållsåtgärder i samband med ombyggnaden. Under om- och tillbyggnationen som kommer att pågå i två etapper under cirka 12 månader, krävs evakuering i paviljonger som placeras på skolgården. En preliminär årshyra samt etablering och avetablering av paviljongen är beräknad till mellan 2-2,5 mnkr. Kostnaden ingår inte i lämnad offert. Tillkommande hyra är enligt nuvarande hyresavtal beräknad till 0,9 mnkr/år. Nuvarande hyra för Stenmoskolans lokaler är 3,0 mnkr/år och 1 43 kr/kvm/år. Efter ombyggnad beräknas lokalhyra öka till 3,9 mnkr/år och kr/kvm/år.

11 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GSN-2014/ (5) Tillbyggnaden av skolan blir cirka 60 kvadratmeter, skolans totala yta efter ombyggnaden blir kvadratmeter. Investeringen är beräknad efter ränteläge-och prisläge för juli Huge Fastigheter AB kommer i slutredovisningen att beakta indexreglering utifrån förändringen i SCB Entreprenadindex E84 för husbyggnad och anläggning. Den slutliga kostnaden får avvika från den preliminära med högst procent på ifrågavarande investering. Under förutsättning att beslut fattas i kommunstyrelsen våren 2015 kan beställning om produktion till Huge Fastigheter AB ske för beräknat färdigställande till våren Finansiering Enligt nämndens lokalförsörjningsplan för uppstår svårigheter att fullt ut finansiera alla projekt inom den årliga resursfördelningsramen på 8,0 mnkr. Jukka Kuusisto Utbildningsdirektör Mia Bergström Lokalplaneringschef Bilagor 1. Preliminär hyresoffert med hyresberäkning, Huge Fasligheter AB den 17 juli Ritning, Huge Fastigheter AB den 17 juli 2014 Beslutet delges Kommunstyrelsens planerings- och personalutskott Huge Fastigheter AB Akten

12 ~huge HF Sid l (2) Huddinge kommun Grundskalenämnden HUDDINGE Preliminär offert avseende om- och tillbyggnad av stenmoskolan Huge Fastigheter AB har på uppdrag av barn- och utbildningsförvaltningen på Huddinge kommun utrett åtgärder för verksamhetsanpassning och renovering av stenmoskolan och f'ar härmed lämna ett preliminärt kostnadsförslag och hyreskalkyl Utformningen framgår av ritningar upprättade av HMXW Arkitekter, daterade Åtgärderna som planeras är anpassade för 200 elever i årskurs F-3 med personal. Projektet omfattar bland annat om- och tillbyggnad av fyra entreer, åtgärder för att fördubbla ventilationens kapacitet samt akustikåtgärder i matsalen och delar av övriga skolan. Det nuvarande köket byggs om till ett tillagningskök. Under forstudien har två alternativa placeringar av ett nytt större fläktrum utretts och enligt detta förslag placeras det nya utrymmet som tidigare på taket. Vidare byts ytterdörrar och fönster ut och taket tilläggsisoleras. Byggnaden utökas med ca 60 kvm LOA och blir totalt efter ombyggnad ca kvm LOA. Under omby&onadstiden debiteras hyra enligt gällande avtal. För att klara undervisningen under den tid som ombyggnaden pågår behöver halva skolan i taget evakueras. Kostnad för tillfålliga lokaler är ej medräknad i denna offert. Ombyggnaden kan starta i mars 2015 om beslut om produktion fattas enligt tid planen. Den preliminära investeringskostnaden som belastar kommunen uppgår till tkr inklusive kapitalkostnad under byggtid. Investeringen beräknas på 30 år vilket motsvarar en hyreshöjning om 918 tkr/år i 2014 års hyresläge. Huge utför i samband med ombyggnaden underhållsåtgärder motsvarande ca tkr. Nuvarande årshyra är tkr (l 431 kr/kvm LOA) och beräknas efter om- och tillbyggnad bli ca tkr (l 818 kr/kvm LOA) i 2014 års hyresläge. Kostnaderna för den föreslagna ombyggnaden är preliminärt angivna. När den slutliga kostnaden är känd görs en slutredovisning enligt överenskommelse med Huddinge kommun. Den slutliga kostnaden f'ar avvika från den preliminära med högst + - l O % på ifrågavarande investering. Vidare förbehåller vi oss rätten att indexreglera kostnaderna i enlighet med SCB nya entreprenadindex för husbyggnad och anläggning. Kostnaderna är redovisade i prisläge maj I det fall projektet avbryts måste Huddinge kommun genom grundskalenämnden svara för hittills upparbetade kostnader för projektering. Offerten är giltig t o m Huge Fastigheter AB Box 1073, Huddinge Besöksadress Sjödalstorget 7 Tel Fax Orgnr

13 ~huge HF Sid 2 (2) Vi ser fram emot att höra av er när ni tagit ställning till vårt forslag. Med vänliga hälsningar Huge Fastigheter AB Sf;11~~ Sophia Mattsson-Linnala VD fi-:'l ~c!u Henrik Orneblad Affärsområdeschef kommunal service Bilaga l Hyresberäkning 2 Kostnadssammanställning 3 Ritningar Huge Fastigheter AB Box 1073, Huddinge Besöksadress Sjödalstorget 7 Tel Fax Orgnr

14 ~huge abt Bil1 HYREsBERÄKNING (preliminär) Projekt: Objekt: Ombyggnad ventilation, entreer och kök O, stenmoskolan Investering tkr: Beräknad kostnad tkr: 1) Kalkylränta: 2) Index: 3) Kap kostn byggtid Beräknad byggtid: Bokfört värde tkr: Drift kr/kvm: Underhåll kr/kvm: Beräknat tax-värde tkr: Utökat antal kvm: Nuvarande antal kvm: T otal antal kvm: Investering enligt Investering inkl kapitalkostnad 2,46% 70% mån o o 60 LOA LOA LOA Kapital investering : ~~P:~~~ ~~ ~Rkr :v~f:4.~ ::~~:::::: : :::::::::::~:~::::::::::::::::::: : :::::::::::::~:~::::::::::::m :::::::::: ::::::::::::::: ::::= Drift :QQ~~~~~~~ :: ::::::::::::::::: ::::::::::::: :::: :::::::::::::::::::::::::: :: :::: : ::::: : ::::::::::::::::::: 1 : 1:::::::::::::::::::::::::::= kt =::::==== Ökad hyra, kr/kvm L Kr/kvm ink/ nuvarande hyra Kr/kvm nuvarande hyra Nuvarande hy_ra kr/år Total hyra kr/år ) 5-årig statsobligation SE GVB 5Y per ,96% Tillägg vid uthyrn till kommunen 1,50% 2) Index sätts till 70% för kommunala lokaler (övriga 1 00%) 3) Beräknad investering X kalkylränta X byggtid l 2 Annuitetsfaktor 21,5% 11,4% 6,4% 4,8%

15 ~huge Bilaga 2 abu/ Projektbenämning: Stenmoskolan, ombyggnad ventilation,entreer och kök Projektledare: Pär Dahlström Prel kostnads- Kostnader Budget Prognos 1 Prognos 21 Prognos 4 Utfa ll bedömning Datum Upprättad/ifylld av Malin Haglund - - -~- Utredningar upparbetat Fastighetskostnader Byggherrekostnader Projekteringskostnader Produktionskostnader Oförutsett Total Underhållskostnader Huge Total Adm avg4% l Totalt o o o o l '/ / / ///. '/. 'l, Reservationer och urisläge:.~~~i.~~~~.. ~.~~~.~.. ~i:..?.~~.?.1.~.~.. ~.~.~9.~~E.. ~~~.1.~.~~.~~.~:... ~.~.1.Y.~.. ~!~?.1.~.~.. ~.~~.~.~ ~:.. ~~ ~. ~~ ~:.!.~~.~.~Y.~~~.~. ~~.~.!~.~.. ~~.~~.~Y.~.~.. ~.~9.~~.~.. ~.i. ~ ~..?..:..? t.~.. ~.~.~.. ~ ~~.~E.. i.~.~.~.. i.. ~.~.1.1.~y.1.. ~~.~~:....'!.i.~~~.~~9.!.~.~~.. r..~~.! ~i.?d~~.~.. ~.~~.. ~9.!~~.~.. f?.~.~.~~.~.. r..~.. r..l.~~~.. ~r.. ~.~.~.. ~~~.~.. ~~.?..1.~~.:.~.~.~...!~9.~~~.~.~.~rf~~.~Y~.~~~.~. ~ ~.!9.r9x~.i.~.~.. ~~.. ~.~.~~.~.~.~~:.~.~~.. ~.~.. i.~~ ~. :..!.~~ ~.. 9. ~.~.~.:.... ~~~!.~~..?..~~.~~.~~. ~.!:.~.~.. ~.~.~. ~.:..~.Y..~~.!~.~ ~ ~ ~ ~ ~.P.!~.~~ :.~.~.. P..~..!.~!~: ~.!..f.~~.1.. f.1.~.1.~~~~.~.. ~.~~.1.~~~~.. P..1.~.~.~.~.~~.. P..~.. ~.~9. ~ ~~E.~.~.~.. ~~.~~L~~.~.9.Q.q.:.:... Kostnadsläge: Maj Anmärkningar, föridaring till avvikelser och förändringar: -- Samtliga priser exkl moms

16 f'v'.i / l l l RIVET FÖRRÅD NYTT GRUPPRUM , ~ , 1 \: ~' GRUPPRU; 7 GRUPPRUI1, KLASSRU~I 2 KLASSRUI1 l l~ ~ ~ n 28 ~ ~ - - ~EJ~ERr - ; N~TT.. 1 FORHOJT TAK 1 1 ;; VARGI~TAG: ~ Ii= ir 49 ~ i... v~ky,:;;l;=jl.r=;;o=dl KOK Il ~ 11ÖBEL- v v ~ l. ~..., ~ v EXPE3~TION f. ii 48 FÖRRÅD NY ~1UM =!J : ~ Il Il ~ ~!l ii SAMLINGSSAL l FÖ~~ÅD ~J!ANDCELLSGRÄNS 83 ALLRU~1 NYTT, Ll r; ij('il J /\ ll 46 Il 54 ALL RU~1 n ~ ti_t_8q'~fitj_ ~ l: KYL 1\==~-:do;,"=-lt t1atsal Il~ Il 1Z 80 VILRUN 113 BARNVAGNAR " l. TV ATTRUM ~ mtjdj )4 ~ KAPPRU GROVENTRE.) VÅT- ~v1~h 7 u r1 ~ A----1:."~...,,..._-l '-/ /\ l ~..-v-.. f---~ ~ 42 v ~ ~ K L G~s- 84 v " v 86 KVL ~ DISK l. PEJ~RY \ t-- RUM VILRUMI 85 ~ROVENTRE ~=:J:.:O.::::c"""'~=~===r!=;;;;C~=====..l 3 ~APPRUM --~ - =~ )>UTOKAT KAPPRUM ~ ~ J-.. /\ l~ /1 /\ KAPPRU11 b8ef 1 '---..I!=~(J~"'=bdY ~ > ~d..j~""""'""""'""""'~ BARN- ~ 47. ~.. 51 ~~XP~t~~TI~O~~~=~/A~r.N,~=lr=~~=~~~d ~======fi~m LASHORNAI- l. ~"~"~/\9=rt:.Ji= 4 "'71 CAFE v rr 17?> '==r==i17" v 1 ~.-- ltillsynslärare ~~"_p.==,...a==a:::;/ ~IAf~U~l ~ r l ~.. 96 " " ~ l 1\=d!;.,==;;=u===,fl..5 9 VQ1Y TVATTRUI1 KORRIDOR '=== GRU~~RUI1 J= i= = KLAORUI 1 l 70 f-- h V Å 22 KLASSRUM v ~ : : : ~""""'"""'"""''"""'~'~""~ l l l 1: r l.kapp- KAPP- : D: "'R L_ 1 l '- UM RU~!Jil::=:~~F'"'iiiiiiOO=oa:::!:~...,.,.,"""',_...,_qjl ~~ ~ l.. r - r D -- ~ -l NY urokao 23 KLASSRUI1 l i l VIL 6 l um BRANDl l l : i-- J If l.. Lf~!.RJ~K~JYB!:!.M_ NY UTÖKAD ~ _!!-~~-~-~-!,- -""-"'-"'-"""" - "" - ;zy - _ -j NY UTOKAD [NlfiELK_!IEP_R!!IiJ ~. L ~!fielk_!ief'.!l!!t:! l. ~E~- l v ~~ ~ 26 - f- '.J /.. KAPP 67 DITlON 100 h 98 - DAGRUM /1 ÖRRÅ( 11 AL LRUM RU~I i / " \ ' -- h r,&-...~,;;:,y"'::l!r::o---! NY 101 KAPPRUI1 l ~. CELLS ~==1mffifffif=:=!JGRÄNS 75 VERKST AD '?LEK l'ö2 " GROV: v rl~t ~1 ~TRE 105 ALLRU~I RORELSELEK v 118 ALLRUN 120 ALLRU~1 119 i) ALLRUI1 125 VÅT _ 7 VILRUM L~ KAPPRUI1 'J ,.. ~RDVn----'"'-j TVA TTRUI"I ENTREl l 130 v BARNVAGNAR/~ l CATU1 KALKYLUNDERLAG l ~z :,. j -l-- ~huge LOKAUSEiliNGSPLAN l l l l l l l o ~~ ~~ ~~ ~ ~ ~~ ~~ ~ STENMOSKOLAN OMBYGGNAD BOTTENPLAN _l FiiT AO/ ~ {M T A Al J HA/o{U.OCAJ'{ ';! ~~.'EIIWt :ICt~ II."~YAAIG BEtHiT ORAI'I'EIIMARt 6WGT ORAKCNI1AnK ~ ~ ME TER ~ (Al A l lb1 t.z ;.;j<;.! M'I"'f.~ l BH ~~ffi,siw ,-, ,-+- ' -.-.-,r-~ ~~~l~n~~~~a~4~o~o~-~1 -~o~1~oo~-~z~3~4~11~o~~~ LAGER: S611 l

Om- och tillbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj. Beställning av produktion.

Om- och tillbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj. Beställning av produktion. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-08-12 KS-2013/1567.252 1 (3) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Om- och tillbyggnad

Läs mer

Ombyggnad och upprustning av kök i förskolan Drakengodkännande

Ombyggnad och upprustning av kök i förskolan Drakengodkännande BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-23 FSN-2014/483.253 1 (3) HANDLÄGGARE Janson, Elaine 08-535 360 25 Elaine.Janson@huddinge.se Förskolenämnden Ombyggnad och

Läs mer

Offert verksamhetsanpassning av kök, förskolan Nyckelpigan

Offert verksamhetsanpassning av kök, förskolan Nyckelpigan 2013-02-19 HF 2013-74 Sid l (2) Huddinge kommun F örskalenämnden 141 85 HUDDINGE Offert verksamhetsanpassning av kök, förskolan Nyckelpigan Huge Fastigheter AB har på uppdrag av Huddinge kommun genomfört

Läs mer

Beställning av produktion - renovering och verksamhetsanpassning av Hörningsnässkolans kök och matsal

Beställning av produktion - renovering och verksamhetsanpassning av Hörningsnässkolans kök och matsal KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2012-12-27 KS-2012/1276.252 1 (4) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Beställning av produktion - renovering och verksamhetsanpassning

Läs mer

Om-och tillbyggnad av Stenmoskolans kök och entréergodkännande

Om-och tillbyggnad av Stenmoskolans kök och entréergodkännande BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-24 GSN-2014/1485.252 1 (2) HANDLÄGGARE Lundin, Tina Tina.Lundin@huddinge.se Grundskoenämnden Om-och tibyggnad av Stenmoskoans

Läs mer

Preliminär hyresoffert skogvaktartorpets förskola, om- och tillbyggnad

Preliminär hyresoffert skogvaktartorpets förskola, om- och tillbyggnad ~huge 2013-03-20 HF2013-125 l (2) Huddinge kommun Förskalenämnden 141 85 HUDDINGE Preliminär hyresoffert skogvaktartorpets förskola, om- och tillbyggnad Huge Fastigheter AB har efter beställning utfått

Läs mer

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-20 KS-2013/1173.253 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av paviljong

Läs mer

Hyra av skolpaviljong till Vistaskolan

Hyra av skolpaviljong till Vistaskolan BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-12 GSN-2013/520.252 1 (5) HANDLÄGGARE Janson, Elaine 08-535 360 25 Elaine.Janson@huddinge.se Grundskolenämnden Hyra av skolpaviljong

Läs mer

Hyra av skolpaviljong till Vistaskolan

Hyra av skolpaviljong till Vistaskolan KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-12-17 KS-2013/1568.252 1 (3) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av skolpaviljong

Läs mer

Hyra av skolpaviljong för fyra klasser till Utsäljeskolan

Hyra av skolpaviljong för fyra klasser till Utsäljeskolan KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2012-12-28 KS-2012/1246.252 1 (3) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av skolpaviljong för fyra klasser till Utsäljeskolan

Läs mer

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4)

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4) HANDLÄGGARE Per Claug Tel 08-535 378 22 per.claug@huddinge.se Socialnämnden Beställning avseende

Läs mer

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-08-09 FSN-2013/260.272 1 (4) HANDLÄGGARE Janson, Elaine 08-535 360 25 Elaine.Janson@huddinge.se Förskolenämnden Hyra av paviljong

Läs mer

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt om- och nybyggnad av kök och matsal - godkännande att beställa förstudie

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt om- och nybyggnad av kök och matsal - godkännande att beställa förstudie KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-12-18 KS-2013/1566.252 1 (4) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Planerings- och personalutskottet

Läs mer

Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan Luna ekonomisk förening

Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan Luna ekonomisk förening KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-07-29 KS-2013/788.649 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan

Läs mer

Hemställan om förhyrning av lokaler på Röntgenvägen 3, 11 tr i Flemingsberg

Hemställan om förhyrning av lokaler på Röntgenvägen 3, 11 tr i Flemingsberg KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-09-25 KS-2014/1096.256 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hemställan om förhyrning av lokaler på Röntgenvägen

Läs mer

Beställning av förstudie för ombyggnad av Stuvstatorget 2 till dagverksamhet inom äldreomsorgen

Beställning av förstudie för ombyggnad av Stuvstatorget 2 till dagverksamhet inom äldreomsorgen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-03-31 AN-2015/146.730 1 (4) HANDLÄGGARE Elisabeth Bern 08-535 378 70 Elisabeth.Bern@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Beställning av förstudie för ombyggnad av

Läs mer

s UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

s UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN EKONOMI- OCH LOKALAVDELNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN SID 1 (6) 2009--04-14 Handläggare: Leif G. Hellén Telefon: 508 33 757 Till Utbildningsnämnden 2009-05-14 Genomförandeförslag

Läs mer

Inriktningsbeslut om kapacitetsökning i kök och matsal samt ventilationsåtgärder på Hökarängsskolan.

Inriktningsbeslut om kapacitetsökning i kök och matsal samt ventilationsåtgärder på Hökarängsskolan. Utbildningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och styrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (9) 2016-04-15 Handläggare Michael Vogtmann Telefon: 08-508 33 650 Till Utbildningsnämnden 2016-05-19 Inriktningsbeslut

Läs mer

Beställning avseende ombyggnad av hus H vid Tallgårdens äldrecentrum i Stuvsta

Beställning avseende ombyggnad av hus H vid Tallgårdens äldrecentrum i Stuvsta KMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-14 KS-2013/228.259 1 (3) HANDLÄGGARE Öhman, Stig 0853530355 Stig.hman@huddinge.se Kommunstyrelsen Beställning avseende ombyggnad

Läs mer

Tillgänglighetsåtgärder i Tomtbergaskolan

Tillgänglighetsåtgärder i Tomtbergaskolan BARN OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 20140316 GSN2014/145.252 1 (2) HANDLÄGGARE Hammarund, Bengt 08535 360 29 Bengt.Hammarund@huddinge.se Grundskenämnden Tigängighetsåtgärder

Läs mer

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt omoch nybyggnad av kök och matsal - beslut om produktion

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt omoch nybyggnad av kök och matsal - beslut om produktion KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 september 2014 5 Paragraf Diarienummer KS-2013/1566.252 Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt omoch nybyggnad av kök

Läs mer

Lokalförsörjningsplan 2015-2019 med inriktning för åren 2020-2024 för gymnasienämnden

Lokalförsörjningsplan 2015-2019 med inriktning för åren 2020-2024 för gymnasienämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-09-24 GN-2014/383.250 1 (5) HANDLÄGGARE Lundin, Tina Tina.Lundin@huddinge.se Gymnasienämnden Lokalförsörjningsplan 2015-2019 med inriktning för åren 2020-2024 för

Läs mer

Beställning avseende ombyggnad av hus H vid Tallgårdens äldrecentrum i Stuvsta

Beställning avseende ombyggnad av hus H vid Tallgårdens äldrecentrum i Stuvsta SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2012-12-12 AN-2012/758.339 1 (6) HANDLÄGGARE Elisabeth Bern 08-535 378 70 elisabeth.bern@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Beställning

Läs mer

Om- och tillbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj

Om- och tillbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-05-19 GSN-2014/538.252 1 (4) HANDLÄGGARE Janson, Elaine 08-535 360 25 Elaine.Janson@huddinge.se Grundskolenämnden Om- och tillbyggnad

Läs mer

Anpassning av förskolan Falken inför verksamhetsstart av barnomsorg på obekväm arbetstid

Anpassning av förskolan Falken inför verksamhetsstart av barnomsorg på obekväm arbetstid BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-05-13 FSN-2013/232.253 1 (3) HANDLÄGGARE Hammarlund, Bengt 08-535 360 29 Bengt.Hammarlund@huddinge.se Försklenämnden Anpassning

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (2)

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (2) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-10-27 KS-2014/71.256 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Beställning avseende

Läs mer

Planerings- och personalutskottet

Planerings- och personalutskottet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-01-22 KS-2014/71.256 1 (3) HANDLÄGGARE Öhman, Stig 0853530355 Stig.Ohman@huddinge.se Planerings- och personalutskottet Förstudie avseende anpassning av lägenheter till

Läs mer

Avskaffa ämnet svenska som andraspråk för elever som är födda i Sverige - svar på medborgarförslag av Nadia El Harrak

Avskaffa ämnet svenska som andraspråk för elever som är födda i Sverige - svar på medborgarförslag av Nadia El Harrak KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 6 (40) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2013 3 Paragraf Diarienummer KS-2012/543.639 Avskaffa ämnet svenska som andraspråk för elever som är födda

Läs mer

Renovering, om- och tillbyggnad av Utsäljeskolan

Renovering, om- och tillbyggnad av Utsäljeskolan BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-13 GSN-2014/146.252 1 (7) HANDLÄGGARE Hammarlund, Bengt 08-535 360 29 Bengt.Hammarlund@huddinge.se Grundskolenämnden Renovering,

Läs mer

Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12

Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2013/1254.194 Ändring av regeln i 11 i kommunstyrelsens reglemente om kommunalråd, beslut

Läs mer

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2013/294.709 1 (3) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Ändring av egenavgiften för familjerådgivning Förslag till

Läs mer

Inför genomförandebeslut fastprisoffert-ombyggnad av Hägerstensåsens skolas storkök Hus C

Inför genomförandebeslut fastprisoffert-ombyggnad av Hägerstensåsens skolas storkök Hus C DNR: 987-2012 Stockholm, 2014-07-03 Vår referens: Mats Eklund Utbildningsförvaltningen Box 22049 104 22 STOCKHOLM Er referens: Tobias Arab SISAB:s proj. nr. 143001-9261 Inför genomförandebeslut fastprisoffert-ombyggnad

Läs mer

Examenspremier till vissa lärare svar på remiss från utbildningsdepartementet

Examenspremier till vissa lärare svar på remiss från utbildningsdepartementet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-08-27 KS-2014/897.609 1 (4) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Examenspremier till vissa lärare svar på remiss från utbildningsdepartementet

Läs mer

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 2015-04-20 KS-2015/306.182 1 (4) HANDLÄGGARE Askerud, Carina 08-535 302 83 Carina.Askerud@huddinge.se Kommunstyrelsen Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 Förslag till beslut Budgetuppföljningen

Läs mer

2015-08- 2 4. Sammanträdesprotokoll. Gagnefs kommun. Sn 31. Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar

2015-08- 2 4. Sammanträdesprotokoll. Gagnefs kommun. Sn 31. Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar Gagnefs kommun Socialnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 2 Dnr 2015:73/13 ----------, GAGNEFS KOMMUN Sn 31 Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar Socialnämnden föreslår

Läs mer

Ny förskola i Nytorps Mosse, Trångsund godkännande av produktion

Ny förskola i Nytorps Mosse, Trångsund godkännande av produktion KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-20 KS-2013/1174.253 1 (4) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Ny förskola i

Läs mer

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 april 2013 9 Paragraf Diarienummer KS-2013/294.709 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1.Egenavgiften för familjerådgivningens

Läs mer

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 april 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2012/844.629 Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Läs mer

Genomförandeförslag om tillbyggnad av Långbrodalsskolan

Genomförandeförslag om tillbyggnad av Långbrodalsskolan Utbildningsförvaltningen Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2014-05-09 Handläggare Leif G. Hellén Telefon: 08-508 33 757 Till Utbildningsnämnden 2014-06-12 Genomförandeförslag om tillbyggnad

Läs mer

Inför möjligheten för personalen på servicecenter att skicka meddelanden via sms - medborgarförslag väckt av Lilly-Anne Nässén

Inför möjligheten för personalen på servicecenter att skicka meddelanden via sms - medborgarförslag väckt av Lilly-Anne Nässén KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 maj 2014 8 Paragraf Diarienummer KS-2013/1427.119 Inför möjligheten för personalen på servicecenter att skicka meddelanden via sms

Läs mer

Revidering i delegationsordningen på grund av nytt upphandlingsreglemente i Huddinge kommun, HKF 9420

Revidering i delegationsordningen på grund av nytt upphandlingsreglemente i Huddinge kommun, HKF 9420 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-18 GSN-2014/1425.112 1 (1) HANDLÄGGARE Dahlgren Jespersson, Pirjo Pirjo.Dahlgren-Jespersson@huddinge.se Grundskolenämnden

Läs mer

Ny förskola i kv. Rosteriet, Liljeholmen

Ny förskola i kv. Rosteriet, Liljeholmen Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Samhällsplanering Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2014-01-13 Handläggare Helén Örtegren Telefon: 08-508 23 051 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd 2014-01-30

Läs mer

SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-31 SN-2013/4453.259 2 (3)

SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-31 SN-2013/4453.259 2 (3) 2013-10-31 SN-2013/4453.259 1 (3) HANDLÄGGARE Elisabeth Bern 08-535 378 70 Elisabeth.Bern@huddinge.se Socialnämnden Förstudie avseende anpassning av lägenheter till gruppbostad enligt lagen om särskilt

Läs mer

9 Dnr Bun 2014/49 Begäran om investeringsmedel i 2014 års budget

9 Dnr Bun 2014/49 Begäran om investeringsmedel i 2014 års budget UTDRAG Sid 1 (2) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och ungdomsnämnden 2014-02-20 Expedieras till Bygg & miljöförvaltningen Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens fastighetsstrateg M Yhr Rektor Mälarskolan

Läs mer

Ny rackethall i Skogås - godkännande av produktion

Ny rackethall i Skogås - godkännande av produktion KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNNG TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DARENR SDA 2014-04-25 KS-2014/664.255 1 (4) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Ny rackethall i Skogås

Läs mer

Ny grundskola för 720 elever och skolåren 4-9 i Glömsta, Flemingsberg - godkännande att inleda förstudie

Ny grundskola för 720 elever och skolåren 4-9 i Glömsta, Flemingsberg - godkännande att inleda förstudie BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-03-27 GSN-2013/78.272 1 (10) HANDLÄGGARE Hammarlund, Bengt 08-535 360 29 Bengt.Hammarlund@huddinge.se Grundskolenämnden Ny grundskola för 720 elever och skolåren

Läs mer

Om- och utbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj

Om- och utbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-12 GSN-2013/519.252 1 (4) HANDLÄGGARE Hammarund, Bengt 08-535 360 29 Bengt.Hammarund@huddinge.se Grundskoenämnden Om- och

Läs mer

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 13 Paragraf Diarienummer KS-2014/760.109 Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring

Läs mer

Inhyrningsmedgivande för paviljongetablering intill Värmdö gymnasium för Årstaskolan

Inhyrningsmedgivande för paviljongetablering intill Värmdö gymnasium för Årstaskolan Utbildningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och styrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-11-02 Handläggare Josefin Ohlson Telefon: 08-508 33 874 Till Utbildningsnämnden 2016-11-24 Inhyrningsmedgivande

Läs mer

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-02-20 KS-2014/141 185 1 (2) HANDLÄGGARE Fredrik Berg 08-535 301 39 fredrik.berg@huddinge.se Kommunstyrelsen Utökad borgensram, SRV

Läs mer

Offert avseende ny förskola vid Smista 3:3

Offert avseende ny förskola vid Smista 3:3 2013-02-18 HF 2013-3 l (2) Huddinge kommun F örskolenämnden 141 85 HUDDINGE Offert avseende ny förskola vid Smista 3:3 Huge Fastigheter AB har, efter beställning från barn- och utbildningsförvaltningen,

Läs mer

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 2015-04-23 1(7) INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 Till tjänsteutlåtande avseende Projekt: Nya Hallsta förskola Om- och tillbyggnad av fastighet på Magistervägen i Hallstavik till en förskola med 6 avdelningar.

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsen

Kallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till Kommunstyrelsen Tid Måndag den 22 september 2014, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare

Läs mer

Nytt beslutsärende: Uppdaterat borgensbeslut Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag (Syvab) (KF)

Nytt beslutsärende: Uppdaterat borgensbeslut Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag (Syvab) (KF) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 maj 2016 25 Paragraf Diarienummer KS-2016/1252.186 Nytt beslutsärende: Uppdaterat borgensbeslut Sydvästra Stockholmsregionens

Läs mer

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 mars 2014 11 Paragraf Diarienummer KS-2014/141.185 Utökad borgensram, SRV Återvinning AB Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag

Läs mer

Tony Mufic Utbildningsdirektör

Tony Mufic Utbildningsdirektör Utbildningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och styrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-10-27 Handläggare Åsa Härkegård Telefon: 08-508 33 333 Till Utbildningsnämnden 2016-11-24 Inriktningsförslag

Läs mer

Akustikåtgärder i träslöjd-och musiksalar i fem grundskolor

Akustikåtgärder i träslöjd-och musiksalar i fem grundskolor BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-11 GSN-2014/257.259 1 (6) HANDLÄGGARE Janson, Elaine 08-535 360 25 Elaine.Janson@huddinge.se Grundskolenämnden Akustikåtgärder

Läs mer

Förslag till inriktningsbeslut avseende ombyggnad av Kista vård- och omsorgsboende

Förslag till inriktningsbeslut avseende ombyggnad av Kista vård- och omsorgsboende Tjänsteutlåtande Styrelsen 2014-04-24 Ärende 14 Dnr 2014 0361 Sid. 1 (6) 2014-03-26 Handläggare: Gunnar Kempe Telefon: 08 508 360 00 Till Styrelsen för Micasa Fastigheter Förslag till inriktningsbeslut

Läs mer

Ta fram en övergripande kemikalieplan för Huddinge - motion väckt av Yosef Sigal (S) och Rikard Lingström (S)

Ta fram en övergripande kemikalieplan för Huddinge - motion väckt av Yosef Sigal (S) och Rikard Lingström (S) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-06-09 GSN-2015/532.179 1 (2) HANDLÄGGARE Petersson, Anders Anders.Petersson@huddinge.se Grundskolenämnden Ta fram en övergripande kemikalieplan

Läs mer

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 mars 2014 10 Paragraf Diarienummer KS-2013/1642.185 Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest Kommunstyrelsens

Läs mer

Förslag till genomförandebeslut om uppförande av kök, matsal och undervisningslokaler i Örbyskolan

Förslag till genomförandebeslut om uppförande av kök, matsal och undervisningslokaler i Örbyskolan Utbildningsförvaltningen Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2013-06-20 Handläggare Thomas Björk Telefon: 08-508 33 847 Till Utbildningsnämnden 2013-08-22 Förslag till beslut Utbildningsförvaltningen

Läs mer

Genomförandeförslag för ombyggnad av byggnaden Farsta gymnasium till grundskola - etapp 1

Genomförandeförslag för ombyggnad av byggnaden Farsta gymnasium till grundskola - etapp 1 Utbildningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och styrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-02-02 Handläggare Maria Holdo Telefon: 08-508 33 888 Till Utbildningsnämnden 2015-02-19 Genomförandeförslag

Läs mer

Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss från finansdepartementet

Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss från finansdepartementet 2013-04-02 KS-2013/371.441 1 (5) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss

Läs mer

Utökning av förskolan Årstaberg

Utökning av förskolan Årstaberg HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SAMH ÄLLSPLANERING TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 264-2011-2.6 SID 1 (8) 2011-12-15 Handläggare: Helén Örtegren Telefon: 08-508 23 051 Till Hägersten-Liljeholmens

Läs mer

2(110-11- 6. ESLÖVS KOMMUN Servicenämnden 86. Kunskapshuset - om-, och tillbyggnad. Expediering Kommunstyrelsen kommunstyrelsensarbetsutskott

2(110-11- 6. ESLÖVS KOMMUN Servicenämnden 86. Kunskapshuset - om-, och tillbyggnad. Expediering Kommunstyrelsen kommunstyrelsensarbetsutskott ESLÖVS KOMMUN Servicenämnden 86 eg PROTOKOLL 11(17) 01\ 2010-11-24 Kunskapshuset - om-, och tillbyggnad Bilaga 9 2(110-11- 6 Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen tog i maj 2010 ett inriktningsbeslut avseende

Läs mer

Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64) svar på remiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64) svar på remiss från Arbetsmarknadsdepartementet 2014-02-14 KS-2013/1648.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björn Rosborg 08-535 302 09 bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64)

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2015

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2015 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-10 FSN-2014/431.601 1 (2) HANDLÄGGARE Schönning, Jenny 08-535 360 12 Jenny.schonning@huddinge.se Förskolenämnden Beslut om bidragsbelopp och

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Tekniska kontoret Johan Ejbe PM 0614 2009-05-28 TN 2007/0275

DANDERYDS KOMMUN Tekniska kontoret Johan Ejbe PM 0614 2009-05-28 TN 2007/0275 1(6) Tekniska nämnden Förstudie för renovering och tillbyggnad av Fribergaskolan, Mörbyberget 1 Bakgrund Tekniska nämnden har i sammanträde 2007-05-31 62 uppdragit åt Tekniska kontoret att genomföra en

Läs mer

Nybyggnad av idrottshall vid Kvarnbergsskolan godkännande att inleda förstudie

Nybyggnad av idrottshall vid Kvarnbergsskolan godkännande att inleda förstudie KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-11-27 KS-2014/1209.252 1 (5) HANDLÄGGARE Ricknell, Peder Peder.Ricknell@huddinge.se Kmmunstyrelsen Nybyggnad av idrttshall vid Kvarnbergssklan

Läs mer

Avveckling av Stortorp, Ekgården (hus C) Stortorpsvägen 43 Trångsund

Avveckling av Stortorp, Ekgården (hus C) Stortorpsvägen 43 Trångsund 2014-01-30 AN-2013/638.259 1 (5) HANDLÄGGARE Elisabeth Bern 08-535 378 70 Elisabeth.Bern@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Avveckling av Stortorp, Ekgården (hus C) Stortorpsvägen 43 Trångsund Förslag till

Läs mer

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2015 17 Paragraf Diarienummer KS-2014/857.359 Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2011-05-06. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Cecilia von Sydow

Tjänsteutlåtande 2011-05-06. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Cecilia von Sydow 1(5) KS 2009/0115 Programarbete avseende investering gällande Skogsgläntans förskola, Fastigheten Djursholm 2:371 Sammanfattning Fastighetsnämnden har i beslut april 2011 föreslagit kommunstyrelsen att

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2 Ärende 2 sid 4 (26) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-08-28 2 Ersättningslokaler vid renovering av skolor, inhyrning av Skepparen 15 Dnr KS-2012-372 Dpl 62 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-26 KS-2013/1262.809 1 (4)

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-26 KS-2013/1262.809 1 (4) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-03-26 KS-2013/1262.809 1 (4) HANDLÄGGARE Katarina Persson 08-53531397 Katarina.Persson2@huddinge.se Kommunstyrelsen Angående deltagande i projekt för att höja kvaliteten

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 Ärende 1 Dnr KS-2012-372 Dpl62 sid 1 (2) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- & verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-07-12 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Ersättningslokaler vid

Läs mer

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort 2013-05- 2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort Tekniska förvaltningen har från Kommunstyrelsen fått i uppdrag att utreda vilka ytor som friställs i de olika alternativen,

Läs mer

Fullstor idrotthall vid Rödabergsskolan Inriktningsbeslut

Fullstor idrotthall vid Rödabergsskolan Inriktningsbeslut Idrottsförvaltningen Tjänsteutlåtande Dnr 08.01.01/547/2015 Sida 1 (6) 2015-05-28 IDN 2015-06-16 Handläggare Sophie Dahlberg Telefon: 08-508 27 639 Till Idrottsnämnden Fullstor idrotthall vid Rödabergsskolan

Läs mer

Huddinge kommuns yttrande över remissen digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23)

Huddinge kommuns yttrande över remissen digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23) DATUM REFERENS SIDA 2017-04-10 KS-2017/1048 1 (1) ERT DATUM ER REFERENS 2017-03-22 FI2017/01289/DF Finansdepartementet Huddinge kommuns yttrande över remissen digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23) Huddinge

Läs mer

Inrätta en advokatjour i Vårby och Skogås! - svar på medborgarförslag av Bea Nallesdotter

Inrätta en advokatjour i Vårby och Skogås! - svar på medborgarförslag av Bea Nallesdotter KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 januari 2014 6 Paragraf Diarienummer KS-2013/1161.169 Inrätta en advokatjour i Vårby och Skogås! - svar på medborgarförslag av Bea

Läs mer

Inger Olsson-Blomberg (m) ordf. Carina Erlandsson (m) Benkt Lindström (m) Anita Jansson (c) Sven Stjärne (fp)

Inger Olsson-Blomberg (m) ordf. Carina Erlandsson (m) Benkt Lindström (m) Anita Jansson (c) Sven Stjärne (fp) Sammanträdesdatum 1(7) Plats och tid Tekniska kontoret, kl. 09.00 11.30 Paragrafer 11-15 Beslutande Inger Olsson-Blomberg (m) ordf. Carina Erlandsson (m) Benkt Lindström (m) Anita Jansson (c) Sven Stjärne

Läs mer

Riktlinjer för förvaltning av pensionsmedel Huddinge kommun

Riktlinjer för förvaltning av pensionsmedel Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 april 2013 16 Paragraf Diarienummer KS-2013/293.189 Riktlinjer för förvaltning av pensionsmedel Huddinge kommun Kommunstyrelsens förslag

Läs mer

Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun

Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-15 FSN-2014/92.119 1 (4) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Förskolenämnden Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun Förslag

Läs mer

Reviderade principer för investeringsprocessen med anledning av bildandet av kost- och städservice. KS

Reviderade principer för investeringsprocessen med anledning av bildandet av kost- och städservice. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-10 189 Reviderade principer för investeringsprocessen med anledning av bildandet av kost- och städservice.

Läs mer

Genomförandebeslut om ut- och ombyggnad på Herrängens skola

Genomförandebeslut om ut- och ombyggnad på Herrängens skola Utbildningsförvaltningen Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2013-12-03 Handläggare Johanna Slotteborn Telefon: 08-508 33 576 Till Utbildningsnämnden 2013-12-19 Genomförandebeslut om

Läs mer

Laga mat från grunden i våra skolor svar på motion väckt av Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP)

Laga mat från grunden i våra skolor svar på motion väckt av Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-09-02 KS-2013/336.622 1 (5) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Laga mat från grunden i våra skolor svar på motion väckt av Britt

Läs mer

Förslag till lokalförsörjningsplan 2014 2023

Förslag till lokalförsörjningsplan 2014 2023 2013-11-14 AN-2013/569.182 1 (10) HANDLÄGGARE Elisabeth Bern 08-535 378 70 elisabeth.bern@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Förslag till lokalförsörjningsplan 2014 2023 Förslag till beslut Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Förändrade regler för utmärkelsen Årets ledare/chef från och med år 2014

Förändrade regler för utmärkelsen Årets ledare/chef från och med år 2014 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-09 GSN-2014/1424.601 1 (4) HANDLÄGGARE Nyberg, Peter Peter.Nyberg@huddinge.se Grundskolenämnden Förändrade regler för utmärkelsen Årets ledare/chef

Läs mer

Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal för fastigheten Orren 7 i Stuvsta

Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal för fastigheten Orren 7 i Stuvsta KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 44 Paragraf Diarienummer KS-2012/1144.214 Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal

Läs mer

HVB (hem för vård eller boende) i Gamleby för ensamkommande flyktingbarn hyresavtal Dnr 2012/429-133

HVB (hem för vård eller boende) i Gamleby för ensamkommande flyktingbarn hyresavtal Dnr 2012/429-133 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 14 (25) 2015-12-14 Kf Ks 372 HVB (hem för vård eller boende) i Gamleby för ensamkommande flyktingbarn hyresavtal Dnr 2012/429-133 Västerviks kommun tecknade 2008

Läs mer

Genomförandebeslut avseende tillagningskök för patientmat vid Södersjukhuset

Genomförandebeslut avseende tillagningskök för patientmat vid Södersjukhuset locum. VÄRDEN FÖR VÅRDEN 12016-06-03 - ÄRENDE 08 BESLUT 1(5) Styrelsen för Locum AB 94106642 Genomförandebeslut avseende tillagningskök för patientmat vid Södersjukhuset Ärendet Ärendet avser ny- och ombyggnation

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv till ombudet 2013-12-18 KS-2013/1603.919 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv

Läs mer

Ombyggnad och upprustning av Abrahamsbergsskolans kök och Blackebergsskolans kök och matsal Genomförandebeslut

Ombyggnad och upprustning av Abrahamsbergsskolans kök och Blackebergsskolans kök och matsal Genomförandebeslut Avdelningen för utbildning och fritid Bromma stadsdelsförvaltning Handläggare: Bengt Hammarlund Tfn: 08 508 06 168 Bromma stadsdelsnämnd Tjänsteutlåtande sid 1 (5) 2006-08-21 Dnr 492-05-403 SDN 2006-08-31

Läs mer

Klockan 09:00-11:20, A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28. Frånvarande följande paragrafer. samtliga. Samtliga

Klockan 09:00-11:20, A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28. Frånvarande följande paragrafer. samtliga. Samtliga ~ STYRELSEN SAMMANTRÄOESDATUM DIARIENUMMER 8 januari 2014 KS-20 13/1608 SIDA 1 (16) Nämnd Offentligt sammanträde Planerings- o?h personalutskottet Nej Sammanträdesdag 8 januari 2014 Tid och plats Klockan

Läs mer

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever Svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever Svar på motion väckt av Marie Fors (S) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-03-18 KS-2012/844.629 1 (3) HANDLÄGGARE Mona Eichenseer mona.eichenseer@huddinge.se Kommunstyrelsen Gratis SL-kort till alla gymnasieelever Svar på motion väckt av Marie

Läs mer

Kommunstyrelsen 13 december 2010 260 507. Diarienummer KS-2010/995.214

Kommunstyrelsen 13 december 2010 260 507. Diarienummer KS-2010/995.214 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragraf Sid Kommunstyrelsen 13 december 2010 260 507 Diarienummer KS-2010/995.214 Avsiktsförklaring mellan Huddinge kommun och NCC Boende AB för delar av Glömsta

Läs mer

Ny rackethall i Skogås - godkännande av produktion

Ny rackethall i Skogås - godkännande av produktion KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 maj 2014 32 Paragraf Diarienummer KS-2014/664.255 Ny rackethall i Skogås - godkännande av produktion Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

170/16 Mälarsjukhuset, hus E35, plan 6, ombyggnad av lokaler för D-data - projekt G6171

170/16 Mälarsjukhuset, hus E35, plan 6, ombyggnad av lokaler för D-data - projekt G6171 Landstingsstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) 2016-09-20 LS-LED16-1272-3 170/16 Mälarsjukhuset, hus E35, plan 6, ombyggnad av lokaler för D-data - projekt G6171 Diarienummer: LS-LED16-1272 Behandlat av

Läs mer

Genomförandebeslut för ombyggnad av fastigheten Torkan 17, Norrmalm

Genomförandebeslut för ombyggnad av fastigheten Torkan 17, Norrmalm Handläggare Per Andrén Tel 08-737 21 85 Styrelseärende 2013-10-01 Ärende nr 12 Dnr 2013/1768-3.2.4 Genomförandebeslut för ombyggnad av fastigheten Torkan 17, Norrmalm Förslag till beslut Styrelsen för

Läs mer

Förslag om tillägg till reglerna i det gemensamma reglementet för nämnder och styrelsen i Huddinge kommun (HKF 9010) - remissvar

Förslag om tillägg till reglerna i det gemensamma reglementet för nämnder och styrelsen i Huddinge kommun (HKF 9010) - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2016-04-07 AN-2016/188.112 1 (3) HANDLÄGGARE Mirja Backlund 08-535 30212 Mirja.Backlund@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Förslag om tillägg till reglerna i det gemensamma

Läs mer

Nybyggnad av idrottshall vid Kvarnbergsskolangodkännande

Nybyggnad av idrottshall vid Kvarnbergsskolangodkännande BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-16 GSN-2014/1484.255 1 (6) HANDLÄGGARE Bergström, Mia 08-535 360 28 Mia.Bergstrm@huddinge.se Grundsklenämnden Nybyggnad av

Läs mer