Om- och tillbyggnad av Stenmoskolans kök och entréer godkännande att inleda förstudie

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om- och tillbyggnad av Stenmoskolans kök och entréer godkännande att inleda förstudie"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING KS-2014/ (4) HANDLÄGGARE Ricknell, Peder Kommunstyrelsen Om- och tillbyggnad av Stenmoskolans kök och entréer godkännande att inleda förstudie Förslag till beslut Grundskolenämndens begäran, om att beställa en förstudie av Huge Fastigheter AB för om- och tillbyggnad av Stenmoskolans kök och entréer, godkänns. Sammanfattning Projektet omfattar om- och tillbyggnad av Stenmoskolans fyra entréer, ombyggnad av köket från ett mottagnings- till ett tillagningskök, tillskapande av ett personal- och konferensrum samt akustikåtgärder i matsal och delar av övriga skolan. Kommunstyrelsens förvaltning anser att en om- och tillbyggnad av Stenmoskolan är ytterst angeläget och att åtgärderna både ur ett personal- som elevperspektiv blir arbetsmiljömässigt bättre. Huge Fastigheter AB har preliminärt beräknat investeringsutgiften till cirka 18,9 mnkr inklusive kapitalkostnad under byggtid. Nuvarande hyra är 3,0 mnkr vilket blir kr/kvm/år. Hyreskostnaden beräknas efter om- och tillbyggnad öka till cirka 3,9 mnkr i årshyra vilket blir kr/kvm/år. Tillkommande hyra är enligt nuvarande hyresavtal beräknad till 0,9 mnkr/år. Under om- och tillbyggnationen, som kommer att pågå i två etapper under cirka 12 månader, krävs evakuering i paviljonger vilka ska placeras på skolgården. En preliminär årshyra samt etablering och avetablering av paviljongen är beräknad till mellan 2-2,5 mnkr. Kostnaden ingår inte i lämnad offert. Beskrivning av ärendet Stenmoskolan, som ligger i Fullersta, byggdes 1977 för 200 elever i skolåren F-3. Under 2014 har barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med Huge, arkitekt, skolledning, kökschef och huvudskyddsombud genomfört en utredning med förslag på åtgärder avseende om- och tillbyggnad av Stenmoskolan. Detta beskrivs närmare i grundskolenämndens ärende. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING KS-2014/ (4) Projektet omfattar om- och tillbyggnad av skolans fyra entréer, ombyggnad av köket från ett mottagnings- till ett tillagningskök, ett personal- och konferensrum samt akustikåtgärder i matsal och delar av övriga skolan. Huge har preliminärt beräknat investeringsutgiften till 18,9 mnkr inklusive kapitalkostnad under byggtid. Nuvarande hyra är 3,0 mnkr vilket blir kr/kvm/år. Hyreskostnaden beräknas efter om- och tillbyggnad öka till cirka 3,9 mnkr i årshyra vilket blir kr/kvm/år. Tillkommande hyra är enligt nuvarande hyresavtal beräknad till 0,9 mnkr/år. Huge investerar därutöver 3,5 mnkr i underhållsåtgärder i samband med ombyggnaden. Om- och tillbyggnationen kommer att pågå i två etapper under cirka 12 månader. Under denna tid krävs evakuering till paviljonger, vilka kommer att placeras på skolgården. En preliminär årshyra samt etablering och avetablering av paviljongen är beräknad till mellan 2-2,5 mnkr. Kostnaden ingår inte i lämnad offert. Under förutsättning att beslut om produktion fattas i kommunstyrelsen våren 2015 kan beställning till Huge ske för beräknat färdigställande våren Barn-och utbildningsförvaltningen anser att en om- och tillbyggnad av Stenmoskolans entréer och kök samt akustikåtgärder är ytterst angeläget och att åtgärderna både ur ett personal- som elevperspektiv blir arbetsmiljömässigt bättre. Samtidigt kommer de krav och regler som ställs utifrån rådande arbets-och miljölagstiftning därmed kunna uppnås. Investeringen är beräknad efter ränteläge-och prisläge för juli Huge kommer i slutredovisningen av projektet att beakta indexreglering utifrån förändringen i SCB Entreprenadindex E84 för husbyggnad och anläggning. Den slutliga kostnaden får avvika från den preliminära med högst +/- 10 procent på aktuell investering. Enligt grundskolenämndens lokalförsörjningsplan för uppstår svårigheter att fullt ut finansiera alla projekt inom den årliga resursfördelningsramen på 8,0 mnkr.

3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING KS-2014/ (4) Förvaltningens synpunkter Grundskolenämnden beskriver dels ett behov av om- och tillbyggnad av skolans nuvarande fyra entréer, dels att man önskar att det nuvarande köket byggs om från mottagnings- till ett tillagningskök. Kommunstyrelsens förvaltning konstaterar att det finns behov som är av typen verksamhetsanpassningar. Avseende entréerna är avsikten att skapa mer funktionella lösningar som ger bättre plats för elevernas ytterkläder och skor. Avseende önskemålet att mottagningsköket byggs om till tillagningskök så anges som skäl att köket är slitet och bör byggas om för en bättre logistik. I grundskolenämndens ärende ingår även miljöförbättrande åtgärder, hörselfrämjande åtgärder samt förbättrad arbetsmiljö. I samband med om- och tillbyggnaden kommer det att genomföras följande underhållsåtgärder av Huge: - Ventilationskapaciteten dimensioneras om till dagens krav för luftmängd per person - Ventilationskanaler dras ovan tak och kläs in - Byte av samtliga fönster och ytterdörrar - Byte av äldre fläktar - Yttertaket tilläggsisoleras i samband med ventilationsdragning för att energieffektivisera skolbyggnaden - Ny placering av fläktrum på taket. När det gäller frågan om finansiering av nya lokaler håller kommunstyrelsens förvaltning håller på att se över nuvarande modell för resurstilldelning för lokalkostnader. Arbetet ska genomföras tillsammans med förvaltningarna och vara klart till mål och budget för Vesna Jovic Kommundirektör Mats Öberg Ekonomidirektör Bo Garneij Chefscontroller

4 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING KS-2014/ (4) Bilagor Grundskolenämndens tjänsteutlåtande daterat samt nämndens protokollsutdrag Beslutet delges Grundskolenämnden Huge Fastigheter AB

5 GRUNDSKOLENÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Grundskolenämnden 9 oktober Paragraf Diarienummer GSN-2014/ Om- och tillbyggnad av Stenmoskolans kök och entréergodkännande att inleda förstudie Grundskolenämndens beslut 1.Nämnden godkänner förvaltningens redovisning av programarbete och förslag till om- och tillbyggnad av Stenmoskolan. 2. Nämnden överlämnar ärendet till Kommunstyrelsens planerings- och personalutskott för godkännande att inleda förstudie. Sammanfattning Stenmoskolan som ligger i Fullersta byggdes 1977 för 200 elever i skolåren F-3. Under 2014 har förvaltningen tillsammans med Huge Fastigheter AB, arkitekt, skolledning, kökschef och huvudskyddsombud genomfört utredning av om-och tillbyggnad av Stenmoskolan, förslag på åtgärder har tagits fram. I nämndens lokalförsörjningsplan för åren , och redovisas behovet av en om- och tillbyggnad av Stenmoskolan. Projektet omfattar om- och tillbyggnad av skolans fyra entréer, ombyggnad av köket från ett mottagnings- till ett tillagningskök, tillskapande av ett personal- och konferensrum samt akustikåtgärder i matsal och delar av övriga skolan. Förvaltningen anser att en om- och tillbyggnad av Stenmoskolan är ytterst angeläget och att åtgärderna både ur ett personal- som elevperspektiv blir arbetsmiljömässigt bättre. Huge Fastigheter AB har preliminärt beräknat investeringskostnaden till cirka 18,8 mnkr inklusive kapitalkostnad under byggtid. Nuvarande hyra är 3,0 mnkr vilket blir kr/kvm/år. Hyreskostnaden beräknas efter om- och tillbyggnad öka till cirka 3,9 mnkr i årshyra vilket blir kr/kvm/år. Tillkommande hyra är enligt nuvarande hyresavtal beräknad till 0,9 mnkr/år. Huge Fastigheter AB investerar därutöver 3,5 mnkr i underhållsåtgärder i samband med ombyggnaden.

6 GRUNDSKOLENÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Paragraf Grundskolenämnden 9 oktober forts Diarienummer GSN-2014/ Under om- och tillbyggnationen som kommer att pågå i två etapper under cirka 12 månader, krävs evakuering i paviljonger som placeras på skolgården. En preliminär årshyra samt etablering och avetablering av paviljongen är beräknad till mellan 2-2,5 mnkr. Kostnaden ingår inte i lämnad offert. Under förutsättning att beslut fattas i kommunstyrelsen våren 2015 kan beställning om produktion till Huge Fastigheter AB ske för beräknat färdig-ställande till våren Beslutet delges Kommunstyrelsens planerings- och personalutskott Huge Fastigheter AB Akten

7 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GSN-2014/ (5) HANDLÄGGARE Janson, Elaine Grundskolenämnden Om- och tillbyggnad av Stenmoskolans kök och entréer godkännande att inleda förstudie Förslag till beslut 1. Nämnden godkänner förvaltningens redovisning av programarbete och förslag till om- och tillbyggnad av Stenmoskolan. 2. Nämnden överlämnar ärendet till Kommunstyrelsens planerings- och personalutskott för godkännande att inleda förstudie. Sammanfattning Stenmoskolan som ligger i Fullersta byggdes 1977 för 200 elever i skolåren F-3. Under 2014 har förvaltningen tillsammans med Huge Fastigheter AB, arkitekt, skolledning, kökschef och huvudskyddsombud genomfört utredning av om-och tillbyggnad av Stenmoskolan, förslag på åtgärder har tagits fram. I nämndens lokalförsörjningsplan för åren , och redovisas behovet av en om- och tillbyggnad av Stenmoskolan. Projektet omfattar om- och tillbyggnad av skolans fyra entréer, ombyggnad av köket från ett mottagnings- till ett tillagningskök, tillskapande av ett personal- och konferensrum samt akustikåtgärder i matsal och delar av övriga skolan. Förvaltningen anser att en om- och tillbyggnad av Stenmoskolan är ytterst angeläget och att åtgärderna både ur ett personal- som elevperspektiv blir arbetsmiljömässigt bättre. Huge Fastigheter AB har preliminärt beräknat investeringskostnaden till cirka 18,8 mnkr inklusive kapitalkostnad under byggtid. Nuvarande hyra är 3,0 mnkr vilket blir kr/kvm/år. Hyreskostnaden beräknas efter om- och tillbyggnad öka till cirka 3,9 mnkr i årshyra vilket blir kr/kvm/år. Tillkommande hyra är enligt nuvarande hyresavtal beräknad till 0,9 mnkr/år. POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

8 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GSN-2014/ (5) Huge Fastigheter AB investerar därutöver 3,5 mnkr i underhållsåtgärder i samband med ombyggnaden. Under om- och tillbyggnationen som kommer att pågå i två etapper under cirka 12 månader, krävs evakuering i paviljonger som placeras på skolgården. En preliminär årshyra samt etablering och avetablering av paviljongen är beräknad till mellan 2-2,5 mnkr. Kostnaden ingår inte i lämnad offert. Under förutsättning att beslut fattas i kommunstyrelsen våren 2015 kan beställning om produktion till Huge Fastigheter AB ske för beräknat färdigställande till våren Beskrivning av ärendet Stenmoskolan som ligger i Fullersta byggdes 1977 för 200 elever i skolåren F-3. Stenmoskolans om- och tillbyggnadsbehov har tidigare beskrivits i lokalförsörjningsplaner sedan Programutredning har pågått sedan början av 2014, olika förslag till verksamhetsåtgärder har diskuterats och utretts. Utredningen har bedrivits av förvaltningen tillsammans med Huge Fastigheter AB, arkitekt, skolledning, kökschef och huvudskyddsombud. Projektet omfattar om- och tillbyggnad av skolans fyra entréer, ombyggnad av köket från ett mottagnings- till ett tillagningskök, tillskapande av ett personal- och konferensrum samt akustikåtgärder i matsal och delar av övriga skolan. Huge Fastigheter AB kommer i samband med ombyggnaden genomföra underhållsåtgärder för att fördubbla ventilationens kapacitet, nytt fläktrum, byte av fönster och ytterdörrar samt tilläggsisolering av taket för att energieffektivisera skolbyggnaden. Under om- och tillbyggnationen som kommer att pågå i två etapper krävs evakuering till paviljonger som placeras på skolgården. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen anser att en om- och tillbyggnad av Stenmoskolans entréer och kök samt akustikåtgärder är ytterst angeläget och att åtgärderna både ur ett personal- som elevperspektiv blir arbetsmiljömässigt bättre. Samtidigt kommer de krav och regler som ställs utifrån rådande arbets-och miljölagstiftning därmed kunna uppnås.

9 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GSN-2014/ (5) Under 2014 har förvaltningen tillsammans med Huge Fastigheter AB, arkitekt, skolledning, kökschef och huvudskyddsombud genomfört utredning av om-och tillbyggnad av förskolan Stenmoskolan, förslag på åtgärder har tagits fram. Entréer En om- och tillbyggnad av skolans nuvarande fyra entréer är nödvändig för att skapa mer funktionella entréer som ger bättre plats för elevernas ytterkläder och skor. Mottagningskök byggs om till tillagningskök Det nuvarande köket byggs om från mottagnings- till ett tillagningskök. Köket är slitet och måste även byggas om för en bättre logistik, viss maskinell utrustning behöver bytas ut. Ombyggnaden av köket planeras till sommaren 2015, frågan hur matsituationen kan lösas under ombyggnadstiden utreds vidare under förstudieskedet. Nuvarande kök är till ytan stor, köksytan kan i och med ombyggnaden omdisponeras samtidigt som en vägg flyttas vilket ger en utökning av matsalsytan. Verksamheter som genererar fetthaltigt spillvatten måste installera fettavskiljare vilket gör att den tidsbegränsade dispens som skolan har i dag för fettavskiljare kommer att hävas i och med ombyggnationen av köket. En matavfallskvarn kommer att installeras för att utvinna biogas. Användning av matavfallskvarn innebär att matavfallet synliggörs, vilket i sin tur innebär att även svinnet synliggörs och åtgärder kan sättas in för att minska detta. Miljömedvetenheten hos både elever och personal ökar därmed. Hörselfrämjande åtgärder Thyréns AB genomförde december 2013 en rapport utifrån de ljudkrav som gällde då skolan byggdes i förhållande till dagens ljudkrav. Personalens synpunkter på ljudmiljön och de åtgärder som bör vidtas för att förbättra akustiken i skolan har tagits fram. Akustikåtgärder för att minska inomhusbuller kommer att genomföras genom nya undertak och väggabsorbenter vilket ger en förbättrad arbets-och ljudmiljö. Akustiken åtgärdas i matsalen och i delar av övriga skolan som helt saknar absorbenter. Samtals- och konferensrum Personalens arbetsmiljö är i dag inte acceptabel, det saknas samtals- och konferensutrymmen vilket ur arbetsmiljöskäl är viktigt att tillskapa. Genom

10 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GSN-2014/ (5) att omdisponera vissa ytor och genom flytt av väggar kan både ett samtalsoch konferensrum inrymmas i skolan. Underhållsåtgärder-Huge Fastigheter AB I samband med om- och tillbyggnaden av Stenmoskolan kommer Huge Fastigheter AB att genomföra vissa underhållsåtgärder. - Ventilationskapaciteten dimensioneras om till dagens krav för luftmängd per person. - Ventilationskanaler dras ovan tak och kläs in. - Byte av samtliga fönster och ytterdörrar. - Byte av äldre fläktar. - Yttertaket tilläggsisoleras i samband med ventilationsdragning för att energieffektivisera skolbyggnaden. - Ny placering av fläktrum på taket. Investering, hyra och tidsplan Huge Fastigheter AB har preliminärt beräknat investeringskostnaden till cirka 18,8 mnkr inklusive kapitalkostnad under byggtid. Nuvarande hyra är 3,0 mnkr och beräknas efter om- och tillbyggnad bli cirka 3,9 mnkr i årshyra. Huge Fastigheter AB investerar därutöver 3,5 mnkr i underhållsåtgärder i samband med ombyggnaden. Under om- och tillbyggnationen som kommer att pågå i två etapper under cirka 12 månader, krävs evakuering i paviljonger som placeras på skolgården. En preliminär årshyra samt etablering och avetablering av paviljongen är beräknad till mellan 2-2,5 mnkr. Kostnaden ingår inte i lämnad offert. Tillkommande hyra är enligt nuvarande hyresavtal beräknad till 0,9 mnkr/år. Nuvarande hyra för Stenmoskolans lokaler är 3,0 mnkr/år och 1 43 kr/kvm/år. Efter ombyggnad beräknas lokalhyra öka till 3,9 mnkr/år och kr/kvm/år.

11 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GSN-2014/ (5) Tillbyggnaden av skolan blir cirka 60 kvadratmeter, skolans totala yta efter ombyggnaden blir kvadratmeter. Investeringen är beräknad efter ränteläge-och prisläge för juli Huge Fastigheter AB kommer i slutredovisningen att beakta indexreglering utifrån förändringen i SCB Entreprenadindex E84 för husbyggnad och anläggning. Den slutliga kostnaden får avvika från den preliminära med högst procent på ifrågavarande investering. Under förutsättning att beslut fattas i kommunstyrelsen våren 2015 kan beställning om produktion till Huge Fastigheter AB ske för beräknat färdigställande till våren Finansiering Enligt nämndens lokalförsörjningsplan för uppstår svårigheter att fullt ut finansiera alla projekt inom den årliga resursfördelningsramen på 8,0 mnkr. Jukka Kuusisto Utbildningsdirektör Mia Bergström Lokalplaneringschef Bilagor 1. Preliminär hyresoffert med hyresberäkning, Huge Fasligheter AB den 17 juli Ritning, Huge Fastigheter AB den 17 juli 2014 Beslutet delges Kommunstyrelsens planerings- och personalutskott Huge Fastigheter AB Akten

12 ~huge HF Sid l (2) Huddinge kommun Grundskalenämnden HUDDINGE Preliminär offert avseende om- och tillbyggnad av stenmoskolan Huge Fastigheter AB har på uppdrag av barn- och utbildningsförvaltningen på Huddinge kommun utrett åtgärder för verksamhetsanpassning och renovering av stenmoskolan och f'ar härmed lämna ett preliminärt kostnadsförslag och hyreskalkyl Utformningen framgår av ritningar upprättade av HMXW Arkitekter, daterade Åtgärderna som planeras är anpassade för 200 elever i årskurs F-3 med personal. Projektet omfattar bland annat om- och tillbyggnad av fyra entreer, åtgärder för att fördubbla ventilationens kapacitet samt akustikåtgärder i matsalen och delar av övriga skolan. Det nuvarande köket byggs om till ett tillagningskök. Under forstudien har två alternativa placeringar av ett nytt större fläktrum utretts och enligt detta förslag placeras det nya utrymmet som tidigare på taket. Vidare byts ytterdörrar och fönster ut och taket tilläggsisoleras. Byggnaden utökas med ca 60 kvm LOA och blir totalt efter ombyggnad ca kvm LOA. Under omby&onadstiden debiteras hyra enligt gällande avtal. För att klara undervisningen under den tid som ombyggnaden pågår behöver halva skolan i taget evakueras. Kostnad för tillfålliga lokaler är ej medräknad i denna offert. Ombyggnaden kan starta i mars 2015 om beslut om produktion fattas enligt tid planen. Den preliminära investeringskostnaden som belastar kommunen uppgår till tkr inklusive kapitalkostnad under byggtid. Investeringen beräknas på 30 år vilket motsvarar en hyreshöjning om 918 tkr/år i 2014 års hyresläge. Huge utför i samband med ombyggnaden underhållsåtgärder motsvarande ca tkr. Nuvarande årshyra är tkr (l 431 kr/kvm LOA) och beräknas efter om- och tillbyggnad bli ca tkr (l 818 kr/kvm LOA) i 2014 års hyresläge. Kostnaderna för den föreslagna ombyggnaden är preliminärt angivna. När den slutliga kostnaden är känd görs en slutredovisning enligt överenskommelse med Huddinge kommun. Den slutliga kostnaden f'ar avvika från den preliminära med högst + - l O % på ifrågavarande investering. Vidare förbehåller vi oss rätten att indexreglera kostnaderna i enlighet med SCB nya entreprenadindex för husbyggnad och anläggning. Kostnaderna är redovisade i prisläge maj I det fall projektet avbryts måste Huddinge kommun genom grundskalenämnden svara för hittills upparbetade kostnader för projektering. Offerten är giltig t o m Huge Fastigheter AB Box 1073, Huddinge Besöksadress Sjödalstorget 7 Tel Fax Orgnr

13 ~huge HF Sid 2 (2) Vi ser fram emot att höra av er när ni tagit ställning till vårt forslag. Med vänliga hälsningar Huge Fastigheter AB Sf;11~~ Sophia Mattsson-Linnala VD fi-:'l ~c!u Henrik Orneblad Affärsområdeschef kommunal service Bilaga l Hyresberäkning 2 Kostnadssammanställning 3 Ritningar Huge Fastigheter AB Box 1073, Huddinge Besöksadress Sjödalstorget 7 Tel Fax Orgnr

14 ~huge abt Bil1 HYREsBERÄKNING (preliminär) Projekt: Objekt: Ombyggnad ventilation, entreer och kök O, stenmoskolan Investering tkr: Beräknad kostnad tkr: 1) Kalkylränta: 2) Index: 3) Kap kostn byggtid Beräknad byggtid: Bokfört värde tkr: Drift kr/kvm: Underhåll kr/kvm: Beräknat tax-värde tkr: Utökat antal kvm: Nuvarande antal kvm: T otal antal kvm: Investering enligt Investering inkl kapitalkostnad 2,46% 70% mån o o 60 LOA LOA LOA Kapital investering : ~~P:~~~ ~~ ~Rkr :v~f:4.~ ::~~:::::: : :::::::::::~:~::::::::::::::::::: : :::::::::::::~:~::::::::::::m :::::::::: ::::::::::::::: ::::= Drift :QQ~~~~~~~ :: ::::::::::::::::: ::::::::::::: :::: :::::::::::::::::::::::::: :: :::: : ::::: : ::::::::::::::::::: 1 : 1:::::::::::::::::::::::::::= kt =::::==== Ökad hyra, kr/kvm L Kr/kvm ink/ nuvarande hyra Kr/kvm nuvarande hyra Nuvarande hy_ra kr/år Total hyra kr/år ) 5-årig statsobligation SE GVB 5Y per ,96% Tillägg vid uthyrn till kommunen 1,50% 2) Index sätts till 70% för kommunala lokaler (övriga 1 00%) 3) Beräknad investering X kalkylränta X byggtid l 2 Annuitetsfaktor 21,5% 11,4% 6,4% 4,8%

15 ~huge Bilaga 2 abu/ Projektbenämning: Stenmoskolan, ombyggnad ventilation,entreer och kök Projektledare: Pär Dahlström Prel kostnads- Kostnader Budget Prognos 1 Prognos 21 Prognos 4 Utfa ll bedömning Datum Upprättad/ifylld av Malin Haglund - - -~- Utredningar upparbetat Fastighetskostnader Byggherrekostnader Projekteringskostnader Produktionskostnader Oförutsett Total Underhållskostnader Huge Total Adm avg4% l Totalt o o o o l '/ / / ///. '/. 'l, Reservationer och urisläge:.~~~i.~~~~.. ~.~~~.~.. ~i:..?.~~.?.1.~.~.. ~.~.~9.~~E.. ~~~.1.~.~~.~~.~:... ~.~.1.Y.~.. ~!~?.1.~.~.. ~.~~.~.~ ~:.. ~~ ~. ~~ ~:.!.~~.~.~Y.~~~.~. ~~.~.!~.~.. ~~.~~.~Y.~.~.. ~.~9.~~.~.. ~.i. ~ ~..?..:..? t.~.. ~.~.~.. ~ ~~.~E.. i.~.~.~.. i.. ~.~.1.1.~y.1.. ~~.~~:....'!.i.~~~.~~9.!.~.~~.. r..~~.! ~i.?d~~.~.. ~.~~.. ~9.!~~.~.. f?.~.~.~~.~.. r..~.. r..l.~~~.. ~r.. ~.~.~.. ~~~.~.. ~~.?..1.~~.:.~.~.~...!~9.~~~.~.~.~rf~~.~Y~.~~~.~. ~ ~.!9.r9x~.i.~.~.. ~~.. ~.~.~~.~.~.~~:.~.~~.. ~.~.. i.~~ ~. :..!.~~ ~.. 9. ~.~.~.:.... ~~~!.~~..?..~~.~~.~~. ~.!:.~.~.. ~.~.~. ~.:..~.Y..~~.!~.~ ~ ~ ~ ~ ~.P.!~.~~ :.~.~.. P..~..!.~!~: ~.!..f.~~.1.. f.1.~.1.~~~~.~.. ~.~~.1.~~~~.. P..1.~.~.~.~.~~.. P..~.. ~.~9. ~ ~~E.~.~.~.. ~~.~~L~~.~.9.Q.q.:.:... Kostnadsläge: Maj Anmärkningar, föridaring till avvikelser och förändringar: -- Samtliga priser exkl moms

16 f'v'.i / l l l RIVET FÖRRÅD NYTT GRUPPRUM , ~ , 1 \: ~' GRUPPRU; 7 GRUPPRUI1, KLASSRU~I 2 KLASSRUI1 l l~ ~ ~ n 28 ~ ~ - - ~EJ~ERr - ; N~TT.. 1 FORHOJT TAK 1 1 ;; VARGI~TAG: ~ Ii= ir 49 ~ i... v~ky,:;;l;=jl.r=;;o=dl KOK Il ~ 11ÖBEL- v v ~ l. ~..., ~ v EXPE3~TION f. ii 48 FÖRRÅD NY ~1UM =!J : ~ Il Il ~ ~!l ii SAMLINGSSAL l FÖ~~ÅD ~J!ANDCELLSGRÄNS 83 ALLRU~1 NYTT, Ll r; ij('il J /\ ll 46 Il 54 ALL RU~1 n ~ ti_t_8q'~fitj_ ~ l: KYL 1\==~-:do;,"=-lt t1atsal Il~ Il 1Z 80 VILRUN 113 BARNVAGNAR " l. TV ATTRUM ~ mtjdj )4 ~ KAPPRU GROVENTRE.) VÅT- ~v1~h 7 u r1 ~ A----1:."~...,,..._-l '-/ /\ l ~..-v-.. f---~ ~ 42 v ~ ~ K L G~s- 84 v " v 86 KVL ~ DISK l. PEJ~RY \ t-- RUM VILRUMI 85 ~ROVENTRE ~=:J:.:O.::::c"""'~=~===r!=;;;;C~=====..l 3 ~APPRUM --~ - =~ )>UTOKAT KAPPRUM ~ ~ J-.. /\ l~ /1 /\ KAPPRU11 b8ef 1 '---..I!=~(J~"'=bdY ~ > ~d..j~""""'""""'""""'~ BARN- ~ 47. ~.. 51 ~~XP~t~~TI~O~~~=~/A~r.N,~=lr=~~=~~~d ~======fi~m LASHORNAI- l. ~"~"~/\9=rt:.Ji= 4 "'71 CAFE v rr 17?> '==r==i17" v 1 ~.-- ltillsynslärare ~~"_p.==,...a==a:::;/ ~IAf~U~l ~ r l ~.. 96 " " ~ l 1\=d!;.,==;;=u===,fl..5 9 VQ1Y TVATTRUI1 KORRIDOR '=== GRU~~RUI1 J= i= = KLAORUI 1 l 70 f-- h V Å 22 KLASSRUM v ~ : : : ~""""'"""'"""''"""'~'~""~ l l l 1: r l.kapp- KAPP- : D: "'R L_ 1 l '- UM RU~!Jil::=:~~F'"'iiiiiiOO=oa:::!:~...,.,.,"""',_...,_qjl ~~ ~ l.. r - r D -- ~ -l NY urokao 23 KLASSRUI1 l i l VIL 6 l um BRANDl l l : i-- J If l.. Lf~!.RJ~K~JYB!:!.M_ NY UTÖKAD ~ _!!-~~-~-~-!,- -""-"'-"'-"""" - "" - ;zy - _ -j NY UTOKAD [NlfiELK_!IEP_R!!IiJ ~. L ~!fielk_!ief'.!l!!t:! l. ~E~- l v ~~ ~ 26 - f- '.J /.. KAPP 67 DITlON 100 h 98 - DAGRUM /1 ÖRRÅ( 11 AL LRUM RU~I i / " \ ' -- h r,&-...~,;;:,y"'::l!r::o---! NY 101 KAPPRUI1 l ~. CELLS ~==1mffifffif=:=!JGRÄNS 75 VERKST AD '?LEK l'ö2 " GROV: v rl~t ~1 ~TRE 105 ALLRU~I RORELSELEK v 118 ALLRUN 120 ALLRU~1 119 i) ALLRUI1 125 VÅT _ 7 VILRUM L~ KAPPRUI1 'J ,.. ~RDVn----'"'-j TVA TTRUI"I ENTREl l 130 v BARNVAGNAR/~ l CATU1 KALKYLUNDERLAG l ~z :,. j -l-- ~huge LOKAUSEiliNGSPLAN l l l l l l l o ~~ ~~ ~~ ~ ~ ~~ ~~ ~ STENMOSKOLAN OMBYGGNAD BOTTENPLAN _l FiiT AO/ ~ {M T A Al J HA/o{U.OCAJ'{ ';! ~~.'EIIWt :ICt~ II."~YAAIG BEtHiT ORAI'I'EIIMARt 6WGT ORAKCNI1AnK ~ ~ ME TER ~ (Al A l lb1 t.z ;.;j<;.! M'I"'f.~ l BH ~~ffi,siw ,-, ,-+- ' -.-.-,r-~ ~~~l~n~~~~a~4~o~o~-~1 -~o~1~oo~-~z~3~4~11~o~~~ LAGER: S611 l

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-20 KS-2013/1173.253 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av paviljong

Läs mer

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4)

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4) HANDLÄGGARE Per Claug Tel 08-535 378 22 per.claug@huddinge.se Socialnämnden Beställning avseende

Läs mer

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt om- och nybyggnad av kök och matsal - godkännande att beställa förstudie

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt om- och nybyggnad av kök och matsal - godkännande att beställa förstudie KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-12-18 KS-2013/1566.252 1 (4) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Planerings- och personalutskottet

Läs mer

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt omoch nybyggnad av kök och matsal - beslut om produktion

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt omoch nybyggnad av kök och matsal - beslut om produktion KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 september 2014 5 Paragraf Diarienummer KS-2013/1566.252 Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt omoch nybyggnad av kök

Läs mer

Renovering, om- och tillbyggnad av Utsäljeskolan

Renovering, om- och tillbyggnad av Utsäljeskolan BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-13 GSN-2014/146.252 1 (7) HANDLÄGGARE Hammarlund, Bengt 08-535 360 29 Bengt.Hammarlund@huddinge.se Grundskolenämnden Renovering,

Läs mer

Ny rackethall i Skogås - godkännande av produktion

Ny rackethall i Skogås - godkännande av produktion KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNNG TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DARENR SDA 2014-04-25 KS-2014/664.255 1 (4) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Ny rackethall i Skogås

Läs mer

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 13 Paragraf Diarienummer KS-2014/760.109 Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring

Läs mer

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-02-20 KS-2014/141 185 1 (2) HANDLÄGGARE Fredrik Berg 08-535 301 39 fredrik.berg@huddinge.se Kommunstyrelsen Utökad borgensram, SRV

Läs mer

2015-08- 2 4. Sammanträdesprotokoll. Gagnefs kommun. Sn 31. Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar

2015-08- 2 4. Sammanträdesprotokoll. Gagnefs kommun. Sn 31. Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar Gagnefs kommun Socialnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 2 Dnr 2015:73/13 ----------, GAGNEFS KOMMUN Sn 31 Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar Socialnämnden föreslår

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsen

Kallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till Kommunstyrelsen Tid Måndag den 22 september 2014, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare

Läs mer

SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-31 SN-2013/4453.259 2 (3)

SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-31 SN-2013/4453.259 2 (3) 2013-10-31 SN-2013/4453.259 1 (3) HANDLÄGGARE Elisabeth Bern 08-535 378 70 Elisabeth.Bern@huddinge.se Socialnämnden Förstudie avseende anpassning av lägenheter till gruppbostad enligt lagen om särskilt

Läs mer

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 2015-04-23 1(7) INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 Till tjänsteutlåtande avseende Projekt: Nya Hallsta förskola Om- och tillbyggnad av fastighet på Magistervägen i Hallstavik till en förskola med 6 avdelningar.

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Tekniska kontoret Johan Ejbe PM 0614 2009-05-28 TN 2007/0275

DANDERYDS KOMMUN Tekniska kontoret Johan Ejbe PM 0614 2009-05-28 TN 2007/0275 1(6) Tekniska nämnden Förstudie för renovering och tillbyggnad av Fribergaskolan, Mörbyberget 1 Bakgrund Tekniska nämnden har i sammanträde 2007-05-31 62 uppdragit åt Tekniska kontoret att genomföra en

Läs mer

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2015 17 Paragraf Diarienummer KS-2014/857.359 Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt

Läs mer

2(110-11- 6. ESLÖVS KOMMUN Servicenämnden 86. Kunskapshuset - om-, och tillbyggnad. Expediering Kommunstyrelsen kommunstyrelsensarbetsutskott

2(110-11- 6. ESLÖVS KOMMUN Servicenämnden 86. Kunskapshuset - om-, och tillbyggnad. Expediering Kommunstyrelsen kommunstyrelsensarbetsutskott ESLÖVS KOMMUN Servicenämnden 86 eg PROTOKOLL 11(17) 01\ 2010-11-24 Kunskapshuset - om-, och tillbyggnad Bilaga 9 2(110-11- 6 Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen tog i maj 2010 ett inriktningsbeslut avseende

Läs mer

Förändrade regler för utmärkelsen Årets ledare/chef från och med år 2014

Förändrade regler för utmärkelsen Årets ledare/chef från och med år 2014 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-09 GSN-2014/1424.601 1 (4) HANDLÄGGARE Nyberg, Peter Peter.Nyberg@huddinge.se Grundskolenämnden Förändrade regler för utmärkelsen Årets ledare/chef

Läs mer

Klockan 09:00-11:20, A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28. Frånvarande följande paragrafer. samtliga. Samtliga

Klockan 09:00-11:20, A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28. Frånvarande följande paragrafer. samtliga. Samtliga ~ STYRELSEN SAMMANTRÄOESDATUM DIARIENUMMER 8 januari 2014 KS-20 13/1608 SIDA 1 (16) Nämnd Offentligt sammanträde Planerings- o?h personalutskottet Nej Sammanträdesdag 8 januari 2014 Tid och plats Klockan

Läs mer

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort 2013-05- 2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort Tekniska förvaltningen har från Kommunstyrelsen fått i uppdrag att utreda vilka ytor som friställs i de olika alternativen,

Läs mer

Kallelse till förskolenämnden

Kallelse till förskolenämnden FÖRSKOLENÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till förskolenämnden Tid Tisdag den 19 mars 2013, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge Ärenden Diarienummer 1 Upprop 2 Godkännande

Läs mer

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 mars 2014 10 Paragraf Diarienummer KS-2013/1642.185 Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest Kommunstyrelsens

Läs mer

Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64) svar på remiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64) svar på remiss från Arbetsmarknadsdepartementet 2014-02-14 KS-2013/1648.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björn Rosborg 08-535 302 09 bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64)

Läs mer

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-17 Dnr: 2013/2540-BaUN- 285 Barn- och ungdomsnämnden Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Förslag

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2015

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2015 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-10 FSN-2014/431.601 1 (2) HANDLÄGGARE Schönning, Jenny 08-535 360 12 Jenny.schonning@huddinge.se Förskolenämnden Beslut om bidragsbelopp och

Läs mer

Bryt köttnormen - inför vegetariskt som grundalternativmotion väckt av Olof Olsson (MP)

Bryt köttnormen - inför vegetariskt som grundalternativmotion väckt av Olof Olsson (MP) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-10-14 GSN-2013/447.809 1 (3) HANDLÄGGARE Kurki, Margareta 08-535 363 11 Margareta.Kurki@huddinge.se Grundskolenämnden Bryt köttnormen - inför vegetariskt som grundalternativmotion

Läs mer

Grundskolenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4)

Grundskolenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4) HANDLÄGGARE Hjelm, Per 08-535 360 71 Per.Hjelm@huddinge.se Grundskolenämnden Svar på motion - Ta fram riktlinjer för Huddinges framtida

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp 2014 grundskola och skolbarnsomsorg

Beslut om bidragsbelopp 2014 grundskola och skolbarnsomsorg BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BIDRAGSBELOPP SKOLA 2013-10-21 GSN-2013/496.182 1 (7) HANDLÄGGARE Ståhlberg, Susanne Utförare med elev från Susanne.Stahlberg@huddinge.se Beslut om bidragsbelopp 2014

Läs mer

BYGG & RENOVERINGAR. Elaine Janson Utredningssekreterare Barn- och Utbildningsförvaltningen Huddinge Kommun 2013-03-21

BYGG & RENOVERINGAR. Elaine Janson Utredningssekreterare Barn- och Utbildningsförvaltningen Huddinge Kommun 2013-03-21 ~ crdab'j BYGG & RENOVERINGAR 2013-03-21 Elaine Janson Utredningssekreterare Barn- och Utbildningsförvaltningen Huddinge Kommun Offert nr: 1233-12 Objekt: Renovering av dagis Brf Kullen. Vi tackar för

Läs mer

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-06-22 GSN-2015/406.199 1 (2) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss

Läs mer

Inriktningsbeslut avseende teknisk upprustning av vårdflyglar på Södersjukhuset

Inriktningsbeslut avseende teknisk upprustning av vårdflyglar på Södersjukhuset Stockholms läns landsting 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2014-05- 0 9 Inriktningsbeslut avseende teknisk

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 Ärende 1 Dnr KS-2012-372 Dpl62 sid 1 (2) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- & verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-07-12 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Ersättningslokaler vid

Läs mer

Ärende 10. Riktlinjer för att motverka jäv. Kommunstyrelsen

Ärende 10. Riktlinjer för att motverka jäv. Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende 10 DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-31 KS-2013/1421.112 1 (3) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för att

Läs mer

och utbildningsförvaltningen

och utbildningsförvaltningen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-23 FSN-2013/352.809 1 (3) HANDLÄGGARE Kurki, Margareta 08-535 363 11 Margareta.Kurki@huddinge.se Förskolenämnden Bryt köttnormen

Läs mer

Redovisning av uppdrag i kommunfullmäktige per den 31 oktober 2014

Redovisning av uppdrag i kommunfullmäktige per den 31 oktober 2014 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 26 Paragraf Diarienummer KS-2014/1061.909 Redovisning av uppdrag i kommunfullmäktige per den 31 oktober 2014 Kommunstyrelsens

Läs mer

Rutiner vid placering och omplacering vid förskola och pedagogisk omsorg

Rutiner vid placering och omplacering vid förskola och pedagogisk omsorg BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-01-19 FSN-2014/713.601 1 (3) HANDLÄGGARE Berwing, Sandra 08-535 360 76 Sandra.berwing@huddinge.se Förskolenämnden Rutiner vid placering och omplacering vid förskola

Läs mer

Inrätta fond för sociala investeringar - motion väckt av Britt Björneke (V)

Inrätta fond för sociala investeringar - motion väckt av Britt Björneke (V) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 december 2013 15 Paragraf Diarienummer KS-2013/212.710 Inrätta fond för sociala investeringar - motion väckt av Britt Björneke (V)

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd 2013-02-04 KS-2013/166.173 1 (2) HANDLÄGGARE Lindblom, Linda 0708-790 588 Linda.Lindblom@huddinge.se Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2012 avseende s brottsförebyggande råd Förslag till beslut s brottsförebyggande

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-22 KS- 2014/1677.109 1 (5) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB,

Läs mer

Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136

Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-10-31 KS- 2013/1067.213 1 (4) HANDLÄGGARE Helena Sundström Helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136 Förslag

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj 2014

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj 2014 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-29 KS-2014/713.111 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Gerrby 08-535 30173 Helena.Gerrby@huddinge.se Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut

Läs mer

2010-08- 25 Tranåsbostäder

2010-08- 25 Tranåsbostäder TRANÅS KOMMUN 8arn- och Utbildningsnämnden 2010-08- 25 Tranåsbostäder DpI 8iL D nr... C~~- le -,;;;- Tranås kommun Barn- och utbildningsnämnden Tranås 2010-08-24 AB Tranåsbostäder redovisar härmed investeringar

Läs mer

Nya webbriktlinjer för Huddinge kommun

Nya webbriktlinjer för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-08-06 KS-2014/246.119 1 (6) HANDLÄGGARE Erik Ferenius 08-535 301 94 erik.ferenius@huddinge.se Kommunstyrelsen Nya webbriktlinjer för Huddinge kommun Förslag till beslut

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2007-05-16 1 Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-14.00 Beslutande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) Övriga deltagande Kommunchef Johan Eriksson Kommunsekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsen 28 april 2014 6

Kommunstyrelsen 28 april 2014 6 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 april 2014 6 Paragraf Diarienummer KS-2013/1127.622 Naturlig mat i förskola och skola - återinför naturligt fett och standardmjölkprodukter

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse STYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 30 (36) Sammanträdesdatum Paragraf Kommunstyrelsen 30 januari 2012 19 Diarienummer KS-2011/1 036.912 Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse Kommunstyrelsens

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

HAGASKOLAN. Bef utseende Situationsplan skala A3 = 1:1000

HAGASKOLAN. Bef utseende Situationsplan skala A3 = 1:1000 A högstadie 1706 kvm B expedition 233 kvm C mellanstadie 1176 kvm D mediatek 410 kvm E trä/metallslöjd 313 kvm F textilslöjd 109 kvm G hemkunskap 225 kvm H idrott inkl exp 2488 kvm I paviljong 276 kvm

Läs mer

Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva

Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 15 Paragraf Diarienummer KS-2014/240.214 Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsens beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-03-01 LS-LED11-217 37 Nybyggnation för MR (magnetisk resonanstomografi) vid Mälarsjukhuset Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens

Läs mer

Revidering av riktlinjer för utbildningsråd

Revidering av riktlinjer för utbildningsråd BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-01-19 GN-2015/18.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Revidering av riktlinjer för utbildningsråd

Läs mer

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 7 augusti 2014 MN 2014-1147 SB 2014/755.807 1 (5) HANDLÄGGARE Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

Förslag till tilläggsavtal finansiering av ny brandstation i Gimo

Förslag till tilläggsavtal finansiering av ny brandstation i Gimo KS 5 17 DEC 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Frändén Bo Datum 2014-11-26 Diarienummer KSN-2014-0740 Kommunstyrelsen Förslag till tilläggsavtal finansiering av ny brandstation i Gimo Förslag till

Läs mer

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-08 GN-2013/294.111 1 (2) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-02-08 LS-LED11-156 26 Ombyggnad av Mälarsjukhuset för samlad geriatrisk vård Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

-------1--...1 SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN. S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB

-------1--...1 SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN. S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN -~--~ -- - - ---, HUDDINGE I

Läs mer

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S)

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 11 Paragraf Diarienummer KS-2014/1274.384 Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar

Läs mer

Ny förskola i Vistaberg

Ny förskola i Vistaberg KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 maj 204 3 Paragraf Diarienummer KS-203/456.253 Ny förskola i Vistaberg Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 1 april 2015

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 1 april 2015 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-05 KS-2015/426.111 1 (2) HANDLÄGGARE Gerrby, Helena 08-535 30173 Helena.Gerrby@huddinge.se Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut

Läs mer

Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion väckt av Marie Fors (S) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-03-10 SN-2015/378.271 1 (3) HANDLÄGGARE Anna-Karin Sandén 08-535 377 04 Anna-Karin.Sanden@huddinge.se Socialnämnden Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion

Läs mer

Bötfäll de individer som skräpar ned runt sopstationerna mm svar på medborgarförslag väckt av Henrik Holst

Bötfäll de individer som skräpar ned runt sopstationerna mm svar på medborgarförslag väckt av Henrik Holst KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-11-03 KS-2014/124.539 1 (4) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng, viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Bötfäll de individer som skräpar ned runt sopstationerna mm svar

Läs mer

Information om våtrum och stammar för vatten och avlopp

Information om våtrum och stammar för vatten och avlopp Information om våtrum och stammar för vatten och avlopp 2014-11-12 HSB Brf Bergshamra Agenda Bakgrund Nuläge varför behöver vi göra något? Styrelsens ställningstagande och förslag till åtgärder Kostnader

Läs mer

Ljungbacken C"örskola nybyggnad investering Dnr KS 08/369-719 lä 07/40-291

Ljungbacken Cörskola nybyggnad investering Dnr KS 08/369-719 lä 07/40-291 SÖDERTÄLJE K~'~.cM. UN -"., UTBllDN INGSKONTORET Tjänsteskrivelse 2008-10-20 O Lille-Vie Eklind Byggproj ektledare 08-55022601 Petra Karlsson Ekström Lokalstrateg 08-5502 15 32 Kommunstyrelsen Järna kommundelsnämnd

Läs mer

Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S)

Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1 april 2015 7 Paragraf Diarienummer KS-2011/961.389 Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S) Kommunstyrelsens

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Inrätta fond för sociala investeringar svar på motion väckt Britt Björneke (V).

Inrätta fond för sociala investeringar svar på motion väckt Britt Björneke (V). SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-04-15 SN-2013/903.710 1 (3) HANDLÄGGARE Berit Heidenfors 08-535 312 77 berit.heidenfors@huddinge.se Socialnämnden Inrätta

Läs mer

Remissvar - Handelscollege, motion väckt av Emil Högberg (S)

Remissvar - Handelscollege, motion väckt av Emil Högberg (S) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-07-08 GN-2013/163.704 1 (4) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden Remissvar - Handelscollege, motion väckt

Läs mer

Förslag till revidering av avgifter vid Huddinge kommuns bibliotek (HKF 8120)

Förslag till revidering av avgifter vid Huddinge kommuns bibliotek (HKF 8120) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 augusti 2013 10 Paragraf Diarienummer KS-2013/800.112 Förslag till revidering av avgifter vid Huddinge kommuns bibliotek (HKF 8120)

Läs mer

SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT

SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-21 Handläggare: Joel Westergren Till Kommunstyrelsens arbetsutskott SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT 10013 Anslutning av kommunalt vatten och avlopp för Rävsnäs-Gräddö omr

Läs mer

Nytt kommunhus - inriktningsbeslut

Nytt kommunhus - inriktningsbeslut KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 augusti 2013 13 Paragraf Diarienummer KS-2011/239.119 Nytt kommunhus - inriktningsbeslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Kallelse till Planerings- och personalutskottet

Kallelse till Planerings- och personalutskottet PLANERINGS- OCH PERSONALUTSKOTTET KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Planerings- och personalutskottet Tid Onsdag den 7 maj 2014, klockan 09:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Tecknande av tilläggsavtal för Cellon 1, Mellanhedsskolan

Tjänsteskrivelse. Tecknande av tilläggsavtal för Cellon 1, Mellanhedsskolan SIGNERAD 2015-05-25 Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum 2015-06-08 Vår referens Vera Chaimart Planeringssekreterare Vera.Chaimart@malmo.se Tjänsteskrivelse Tecknande av tilläggsavtal för Cellon

Läs mer

Ansökan om verksamhetsförändring för Helianthus AB, Förskolan Rödmyran

Ansökan om verksamhetsförändring för Helianthus AB, Förskolan Rödmyran BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-06-24 FSN-2015/378.642 1 (2) HANDLÄGGARE Frunck Dannelöv, Britt-Marie 08-535 360 57 Britt-Marie.Frunck-Dannelov@huddinge.se

Läs mer

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter 2014-11-18 KS-2014/1418.109 1 (3) HANDLÄGGARE Yvonne.Sawert@huddinge.se Kommunstyrelsen Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Huddinge

Läs mer

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler Kommunchef Carin Becker-Åström 0220-241 82 Kommunstyrelsen Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler BAKGRUND Sedan ett antal år tillbaka finns ett överskott på lokaler i kommunens

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

BESLUT 1 (4) Genomförandebeslut avseende teknisk upprustning av tak, fönster och fasader på Sollentuna sjukhus

BESLUT 1 (4) Genomförandebeslut avseende teknisk upprustning av tak, fönster och fasader på Sollentuna sjukhus locum. 2015-09-24 - ÄRENDE 10 BESLUT 1 (4) VÄRDEN FÖR VÄRDEN 2015-09-14 LOC 1501-0292 Projektnr: 93105426 Styrelsen för Locum AB Genomförandebeslut avseende teknisk upprustning av tak, fönster och fasader

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

Projektlista Mars 2015 Detalj- Antal Lokal- Förstudie Beställning Investering Årshyra Inflyttning Förskola plan avd program produktion mnkr mnkr

Projektlista Mars 2015 Detalj- Antal Lokal- Förstudie Beställning Investering Årshyra Inflyttning Förskola plan avd program produktion mnkr mnkr lista Mars 2015 Detalj- Antal Lokal- Förstudie Beställning Investering Årshyra Inflyttning Förskola plan avd program produktion mnkr mnkr drift Flemingsberg, Kästa 2:127-132, Kästa förskola/skola FS/S

Läs mer

2010-11-08. Sven-Olof Klasson

2010-11-08. Sven-Olof Klasson Sven-Olof Klasson Espedalen Espedalen Bovärdar Antal Åldersstruktur hyresgäster Espedalen 2010 120 103 100 80 73 60 58 52 50 63 59 51 40 28 20 19 6 0 0-6 7-16 17-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74

Läs mer

Driftnämnden Regionservice lokalbehovsinventering (DNLBI)

Driftnämnden Regionservice lokalbehovsinventering (DNLBI) 01054 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Monica Liljeroth, Ekonomichef 2013-08-27 DNRGS130015 Stab, Regionservice 035-16 24 58 Monica.liljeroth@regionhalland.se Till Regionstyrelsen Driftnämnden Regionservice

Läs mer

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-04-09 KS 2013/0318 0480-450100 Kommunfullmäktige Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Remiss Inrätta fond för sociala investeringar - Motion väckt av Britt Björneke (V)

Remiss Inrätta fond för sociala investeringar - Motion väckt av Britt Björneke (V) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-03-25 GN-2013/67.710 1 (3) HANDLÄGGARE Lindh, Hans-Erik 08-535 36015 Hans-Erik.Lindh@huddinge.se Gymnasienämnden Remiss Inrätta fond för sociala investeringar -

Läs mer

Beslut om renovering av hus A1

Beslut om renovering av hus A1 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2012-08-23 108 Beslut om renovering av hus A1 Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar: Dnr PS 2012-0059

Läs mer

Bryt köttnormen - inför vegetariskt som grundalternativ, svar på motion väckt av Olof Olsson (MP)

Bryt köttnormen - inför vegetariskt som grundalternativ, svar på motion väckt av Olof Olsson (MP) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-12-16 AN-2013/541.809 KS-2013/1166.809 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 378 05 johan.andersson2@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Bryt

Läs mer

Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk

Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 4 Ks 73 Au 85 Dnr 281/2010-048 Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk Från tekniska nämnden

Läs mer

E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016

E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016 BARN- OCH TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-15 GSN-2013/111.159 1 (3) HANDLÄGGARE Steinmo, Conny Grundskolenämnden Conny.Steinmo@huddinge.se E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016 Förslag

Läs mer

Revisionsskrivelse Granskning av otillåtna bisysslor

Revisionsskrivelse Granskning av otillåtna bisysslor BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-22 GSN-2012/699.912 1 (2) HANDLÄGGARE Backman, Kerstin 08-535 360 31 Kerstin.Backman@huddinge.se Grundskolenämnden Revisionsskrivelse

Läs mer

Komplettering till tidigare utskick

Komplettering till tidigare utskick KOMMUNFULLMÄKTGE Kallelse/underrättelse Tid Måndag 18 mars 2013 kl. 18:00 Plats S~erneskolans matsal Gruppmöten: Rum finns reserverade från 16.00 Rum 263 (S) Rum 260 (Borgerliga gruppen) Rum 258 (V) Rum

Läs mer

Ombyggnation (av f.d. Solgården) till särskilda boendeplatser med heldygnsomsorg integrerat med Norrgården.

Ombyggnation (av f.d. Solgården) till särskilda boendeplatser med heldygnsomsorg integrerat med Norrgården. Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Leif Spjuth, 08 581 69 508 2013-02-25 Dnr 2009-7055 1 Socialnämnden Ombyggnation (av f.d. Solgården) till särskilda boendeplatser

Läs mer

Bättre hantering av politiska handlingar - motion väckt av Birgitta Ljung (MP) och Marica Lindblad (MP)

Bättre hantering av politiska handlingar - motion väckt av Birgitta Ljung (MP) och Marica Lindblad (MP) 2015-07-27 NBN-2015/1864.90 1 (3) HANDLÄGGARE Balic, Johanna Johanna.Balic@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Bättre hantering av politiska handlingar - motion väckt av Birgitta Ljung (MP) och Marica

Läs mer

Granskning av kommunens styrning av projekt svar på revisionsrapport

Granskning av kommunens styrning av projekt svar på revisionsrapport 2012-11-01 KS-2012/916.912 1 (7) HANDLÄGGARE Hanna Lundborg Hanna.Lundborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Granskning av kommunens styrning av projekt svar på revisionsrapport Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande...

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande... 1(9) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 8.00-14.30 Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum 2014-10-01 Beslutande Lars-Erik Nyström (C) ordförande Markus Lewintus (M) Lisbeth Åkestrand (M) Marcus Ingelsbo

Läs mer

Renovering av hus A1 vid Akademiska sjukhuset

Renovering av hus A1 vid Akademiska sjukhuset LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2012-11-22 155 Dnr PS 2012-0059 Renovering av hus A1 vid Akademiska sjukhuset Förslag till beslut Produktionsstyrelsen

Läs mer

GÖTEBORGS STAD, LOKALSEKRETARIATET NYBYGGNAD AV FÖRSKOLA, STUDIELYCKANS DAGHEM, TUVE 46:1

GÖTEBORGS STAD, LOKALSEKRETARIATET NYBYGGNAD AV FÖRSKOLA, STUDIELYCKANS DAGHEM, TUVE 46:1 GÖTEBORGS STAD, LOKALSEKRETARIATET NYBYGGNAD AV FÖRSKOLA, STUDIELYCKANS DAGHEM, TUVE 46:1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG DELRUMSBESKRIVNING Sid 1-18 Göteborg 2007-04-13 GF KONSULT AB, Box 8774, 402 76 Göteborg.

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll 2014-01-27 KS-2014/143.118 1 (6) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll Förslag

Läs mer

Genomförande av ombyggnad av M1/M2

Genomförande av ombyggnad av M1/M2 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-05-21 53 Genomförande av ombyggnad av M1/M2 Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar Dnr PS 2013-0029

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid Östanå Wärdshus kl. 13.00-15.00 Beslutande Klas Håkanson (M) Lennart Lööw (S) Börje Wilsborn (C) Marie Johansson (KD) Lola Frödeberg (VF) Ersättare Nils-Erik Johansson

Läs mer

OM- OCH TILLBYGGNAD AV DJURSHOLMS RIDHUS. Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden. Beslutad 2009-12-16 Tekniska nämnden Danderyds kommun

OM- OCH TILLBYGGNAD AV DJURSHOLMS RIDHUS. Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden. Beslutad 2009-12-16 Tekniska nämnden Danderyds kommun 1(10) PROJEKTPLAN OM- OCH TILLBYGGNAD AV DJURSHOLMS RIDHUS Fastighet: Djursholm 2:206 Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden PROGRAMSKEDE (Underlag för projektering) Beslutad 2009-12-16 Tekniska nämnden Danderyds

Läs mer

KONTORSFASTIGHET - HALMSTAD - CENTRALT-HAMNOMRÅDET

KONTORSFASTIGHET - HALMSTAD - CENTRALT-HAMNOMRÅDET KONTORSFASTIGHET - HALMSTAD - CENTRALT-HAMNOMRÅDET Fastighet Fastigheten Halmstad Oraklet 1 Adress Beskrivning Tomt Stuvaregatan 8, 302 45 Halmstad. Belägen i Halmstad kommun och Martin Luther församling.

Läs mer

Redovisning av upphandling av HVB för unga 13 20 år där beroendeproblematik eller kriminalitet är huvudorsak till placeringen

Redovisning av upphandling av HVB för unga 13 20 år där beroendeproblematik eller kriminalitet är huvudorsak till placeringen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-12-02 SN-2014/4109.183 1 (3) HANDLÄGGARE Maria Jonsson 08-535 300 00 maria.jonsson@huddinge.se Socialnämnden Redovisning av upphandling av HVB för unga 13 20

Läs mer