Om- och tillbyggnad av Stenmoskolans kök och entréer godkännande att inleda förstudie

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om- och tillbyggnad av Stenmoskolans kök och entréer godkännande att inleda förstudie"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING KS-2014/ (4) HANDLÄGGARE Ricknell, Peder Kommunstyrelsen Om- och tillbyggnad av Stenmoskolans kök och entréer godkännande att inleda förstudie Förslag till beslut Grundskolenämndens begäran, om att beställa en förstudie av Huge Fastigheter AB för om- och tillbyggnad av Stenmoskolans kök och entréer, godkänns. Sammanfattning Projektet omfattar om- och tillbyggnad av Stenmoskolans fyra entréer, ombyggnad av köket från ett mottagnings- till ett tillagningskök, tillskapande av ett personal- och konferensrum samt akustikåtgärder i matsal och delar av övriga skolan. Kommunstyrelsens förvaltning anser att en om- och tillbyggnad av Stenmoskolan är ytterst angeläget och att åtgärderna både ur ett personal- som elevperspektiv blir arbetsmiljömässigt bättre. Huge Fastigheter AB har preliminärt beräknat investeringsutgiften till cirka 18,9 mnkr inklusive kapitalkostnad under byggtid. Nuvarande hyra är 3,0 mnkr vilket blir kr/kvm/år. Hyreskostnaden beräknas efter om- och tillbyggnad öka till cirka 3,9 mnkr i årshyra vilket blir kr/kvm/år. Tillkommande hyra är enligt nuvarande hyresavtal beräknad till 0,9 mnkr/år. Under om- och tillbyggnationen, som kommer att pågå i två etapper under cirka 12 månader, krävs evakuering i paviljonger vilka ska placeras på skolgården. En preliminär årshyra samt etablering och avetablering av paviljongen är beräknad till mellan 2-2,5 mnkr. Kostnaden ingår inte i lämnad offert. Beskrivning av ärendet Stenmoskolan, som ligger i Fullersta, byggdes 1977 för 200 elever i skolåren F-3. Under 2014 har barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med Huge, arkitekt, skolledning, kökschef och huvudskyddsombud genomfört en utredning med förslag på åtgärder avseende om- och tillbyggnad av Stenmoskolan. Detta beskrivs närmare i grundskolenämndens ärende. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING KS-2014/ (4) Projektet omfattar om- och tillbyggnad av skolans fyra entréer, ombyggnad av köket från ett mottagnings- till ett tillagningskök, ett personal- och konferensrum samt akustikåtgärder i matsal och delar av övriga skolan. Huge har preliminärt beräknat investeringsutgiften till 18,9 mnkr inklusive kapitalkostnad under byggtid. Nuvarande hyra är 3,0 mnkr vilket blir kr/kvm/år. Hyreskostnaden beräknas efter om- och tillbyggnad öka till cirka 3,9 mnkr i årshyra vilket blir kr/kvm/år. Tillkommande hyra är enligt nuvarande hyresavtal beräknad till 0,9 mnkr/år. Huge investerar därutöver 3,5 mnkr i underhållsåtgärder i samband med ombyggnaden. Om- och tillbyggnationen kommer att pågå i två etapper under cirka 12 månader. Under denna tid krävs evakuering till paviljonger, vilka kommer att placeras på skolgården. En preliminär årshyra samt etablering och avetablering av paviljongen är beräknad till mellan 2-2,5 mnkr. Kostnaden ingår inte i lämnad offert. Under förutsättning att beslut om produktion fattas i kommunstyrelsen våren 2015 kan beställning till Huge ske för beräknat färdigställande våren Barn-och utbildningsförvaltningen anser att en om- och tillbyggnad av Stenmoskolans entréer och kök samt akustikåtgärder är ytterst angeläget och att åtgärderna både ur ett personal- som elevperspektiv blir arbetsmiljömässigt bättre. Samtidigt kommer de krav och regler som ställs utifrån rådande arbets-och miljölagstiftning därmed kunna uppnås. Investeringen är beräknad efter ränteläge-och prisläge för juli Huge kommer i slutredovisningen av projektet att beakta indexreglering utifrån förändringen i SCB Entreprenadindex E84 för husbyggnad och anläggning. Den slutliga kostnaden får avvika från den preliminära med högst +/- 10 procent på aktuell investering. Enligt grundskolenämndens lokalförsörjningsplan för uppstår svårigheter att fullt ut finansiera alla projekt inom den årliga resursfördelningsramen på 8,0 mnkr.

3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING KS-2014/ (4) Förvaltningens synpunkter Grundskolenämnden beskriver dels ett behov av om- och tillbyggnad av skolans nuvarande fyra entréer, dels att man önskar att det nuvarande köket byggs om från mottagnings- till ett tillagningskök. Kommunstyrelsens förvaltning konstaterar att det finns behov som är av typen verksamhetsanpassningar. Avseende entréerna är avsikten att skapa mer funktionella lösningar som ger bättre plats för elevernas ytterkläder och skor. Avseende önskemålet att mottagningsköket byggs om till tillagningskök så anges som skäl att köket är slitet och bör byggas om för en bättre logistik. I grundskolenämndens ärende ingår även miljöförbättrande åtgärder, hörselfrämjande åtgärder samt förbättrad arbetsmiljö. I samband med om- och tillbyggnaden kommer det att genomföras följande underhållsåtgärder av Huge: - Ventilationskapaciteten dimensioneras om till dagens krav för luftmängd per person - Ventilationskanaler dras ovan tak och kläs in - Byte av samtliga fönster och ytterdörrar - Byte av äldre fläktar - Yttertaket tilläggsisoleras i samband med ventilationsdragning för att energieffektivisera skolbyggnaden - Ny placering av fläktrum på taket. När det gäller frågan om finansiering av nya lokaler håller kommunstyrelsens förvaltning håller på att se över nuvarande modell för resurstilldelning för lokalkostnader. Arbetet ska genomföras tillsammans med förvaltningarna och vara klart till mål och budget för Vesna Jovic Kommundirektör Mats Öberg Ekonomidirektör Bo Garneij Chefscontroller

4 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING KS-2014/ (4) Bilagor Grundskolenämndens tjänsteutlåtande daterat samt nämndens protokollsutdrag Beslutet delges Grundskolenämnden Huge Fastigheter AB

5 GRUNDSKOLENÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Grundskolenämnden 9 oktober Paragraf Diarienummer GSN-2014/ Om- och tillbyggnad av Stenmoskolans kök och entréergodkännande att inleda förstudie Grundskolenämndens beslut 1.Nämnden godkänner förvaltningens redovisning av programarbete och förslag till om- och tillbyggnad av Stenmoskolan. 2. Nämnden överlämnar ärendet till Kommunstyrelsens planerings- och personalutskott för godkännande att inleda förstudie. Sammanfattning Stenmoskolan som ligger i Fullersta byggdes 1977 för 200 elever i skolåren F-3. Under 2014 har förvaltningen tillsammans med Huge Fastigheter AB, arkitekt, skolledning, kökschef och huvudskyddsombud genomfört utredning av om-och tillbyggnad av Stenmoskolan, förslag på åtgärder har tagits fram. I nämndens lokalförsörjningsplan för åren , och redovisas behovet av en om- och tillbyggnad av Stenmoskolan. Projektet omfattar om- och tillbyggnad av skolans fyra entréer, ombyggnad av köket från ett mottagnings- till ett tillagningskök, tillskapande av ett personal- och konferensrum samt akustikåtgärder i matsal och delar av övriga skolan. Förvaltningen anser att en om- och tillbyggnad av Stenmoskolan är ytterst angeläget och att åtgärderna både ur ett personal- som elevperspektiv blir arbetsmiljömässigt bättre. Huge Fastigheter AB har preliminärt beräknat investeringskostnaden till cirka 18,8 mnkr inklusive kapitalkostnad under byggtid. Nuvarande hyra är 3,0 mnkr vilket blir kr/kvm/år. Hyreskostnaden beräknas efter om- och tillbyggnad öka till cirka 3,9 mnkr i årshyra vilket blir kr/kvm/år. Tillkommande hyra är enligt nuvarande hyresavtal beräknad till 0,9 mnkr/år. Huge Fastigheter AB investerar därutöver 3,5 mnkr i underhållsåtgärder i samband med ombyggnaden.

6 GRUNDSKOLENÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Paragraf Grundskolenämnden 9 oktober forts Diarienummer GSN-2014/ Under om- och tillbyggnationen som kommer att pågå i två etapper under cirka 12 månader, krävs evakuering i paviljonger som placeras på skolgården. En preliminär årshyra samt etablering och avetablering av paviljongen är beräknad till mellan 2-2,5 mnkr. Kostnaden ingår inte i lämnad offert. Under förutsättning att beslut fattas i kommunstyrelsen våren 2015 kan beställning om produktion till Huge Fastigheter AB ske för beräknat färdig-ställande till våren Beslutet delges Kommunstyrelsens planerings- och personalutskott Huge Fastigheter AB Akten

7 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GSN-2014/ (5) HANDLÄGGARE Janson, Elaine Grundskolenämnden Om- och tillbyggnad av Stenmoskolans kök och entréer godkännande att inleda förstudie Förslag till beslut 1. Nämnden godkänner förvaltningens redovisning av programarbete och förslag till om- och tillbyggnad av Stenmoskolan. 2. Nämnden överlämnar ärendet till Kommunstyrelsens planerings- och personalutskott för godkännande att inleda förstudie. Sammanfattning Stenmoskolan som ligger i Fullersta byggdes 1977 för 200 elever i skolåren F-3. Under 2014 har förvaltningen tillsammans med Huge Fastigheter AB, arkitekt, skolledning, kökschef och huvudskyddsombud genomfört utredning av om-och tillbyggnad av Stenmoskolan, förslag på åtgärder har tagits fram. I nämndens lokalförsörjningsplan för åren , och redovisas behovet av en om- och tillbyggnad av Stenmoskolan. Projektet omfattar om- och tillbyggnad av skolans fyra entréer, ombyggnad av köket från ett mottagnings- till ett tillagningskök, tillskapande av ett personal- och konferensrum samt akustikåtgärder i matsal och delar av övriga skolan. Förvaltningen anser att en om- och tillbyggnad av Stenmoskolan är ytterst angeläget och att åtgärderna både ur ett personal- som elevperspektiv blir arbetsmiljömässigt bättre. Huge Fastigheter AB har preliminärt beräknat investeringskostnaden till cirka 18,8 mnkr inklusive kapitalkostnad under byggtid. Nuvarande hyra är 3,0 mnkr vilket blir kr/kvm/år. Hyreskostnaden beräknas efter om- och tillbyggnad öka till cirka 3,9 mnkr i årshyra vilket blir kr/kvm/år. Tillkommande hyra är enligt nuvarande hyresavtal beräknad till 0,9 mnkr/år. POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

8 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GSN-2014/ (5) Huge Fastigheter AB investerar därutöver 3,5 mnkr i underhållsåtgärder i samband med ombyggnaden. Under om- och tillbyggnationen som kommer att pågå i två etapper under cirka 12 månader, krävs evakuering i paviljonger som placeras på skolgården. En preliminär årshyra samt etablering och avetablering av paviljongen är beräknad till mellan 2-2,5 mnkr. Kostnaden ingår inte i lämnad offert. Under förutsättning att beslut fattas i kommunstyrelsen våren 2015 kan beställning om produktion till Huge Fastigheter AB ske för beräknat färdigställande till våren Beskrivning av ärendet Stenmoskolan som ligger i Fullersta byggdes 1977 för 200 elever i skolåren F-3. Stenmoskolans om- och tillbyggnadsbehov har tidigare beskrivits i lokalförsörjningsplaner sedan Programutredning har pågått sedan början av 2014, olika förslag till verksamhetsåtgärder har diskuterats och utretts. Utredningen har bedrivits av förvaltningen tillsammans med Huge Fastigheter AB, arkitekt, skolledning, kökschef och huvudskyddsombud. Projektet omfattar om- och tillbyggnad av skolans fyra entréer, ombyggnad av köket från ett mottagnings- till ett tillagningskök, tillskapande av ett personal- och konferensrum samt akustikåtgärder i matsal och delar av övriga skolan. Huge Fastigheter AB kommer i samband med ombyggnaden genomföra underhållsåtgärder för att fördubbla ventilationens kapacitet, nytt fläktrum, byte av fönster och ytterdörrar samt tilläggsisolering av taket för att energieffektivisera skolbyggnaden. Under om- och tillbyggnationen som kommer att pågå i två etapper krävs evakuering till paviljonger som placeras på skolgården. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen anser att en om- och tillbyggnad av Stenmoskolans entréer och kök samt akustikåtgärder är ytterst angeläget och att åtgärderna både ur ett personal- som elevperspektiv blir arbetsmiljömässigt bättre. Samtidigt kommer de krav och regler som ställs utifrån rådande arbets-och miljölagstiftning därmed kunna uppnås.

9 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GSN-2014/ (5) Under 2014 har förvaltningen tillsammans med Huge Fastigheter AB, arkitekt, skolledning, kökschef och huvudskyddsombud genomfört utredning av om-och tillbyggnad av förskolan Stenmoskolan, förslag på åtgärder har tagits fram. Entréer En om- och tillbyggnad av skolans nuvarande fyra entréer är nödvändig för att skapa mer funktionella entréer som ger bättre plats för elevernas ytterkläder och skor. Mottagningskök byggs om till tillagningskök Det nuvarande köket byggs om från mottagnings- till ett tillagningskök. Köket är slitet och måste även byggas om för en bättre logistik, viss maskinell utrustning behöver bytas ut. Ombyggnaden av köket planeras till sommaren 2015, frågan hur matsituationen kan lösas under ombyggnadstiden utreds vidare under förstudieskedet. Nuvarande kök är till ytan stor, köksytan kan i och med ombyggnaden omdisponeras samtidigt som en vägg flyttas vilket ger en utökning av matsalsytan. Verksamheter som genererar fetthaltigt spillvatten måste installera fettavskiljare vilket gör att den tidsbegränsade dispens som skolan har i dag för fettavskiljare kommer att hävas i och med ombyggnationen av köket. En matavfallskvarn kommer att installeras för att utvinna biogas. Användning av matavfallskvarn innebär att matavfallet synliggörs, vilket i sin tur innebär att även svinnet synliggörs och åtgärder kan sättas in för att minska detta. Miljömedvetenheten hos både elever och personal ökar därmed. Hörselfrämjande åtgärder Thyréns AB genomförde december 2013 en rapport utifrån de ljudkrav som gällde då skolan byggdes i förhållande till dagens ljudkrav. Personalens synpunkter på ljudmiljön och de åtgärder som bör vidtas för att förbättra akustiken i skolan har tagits fram. Akustikåtgärder för att minska inomhusbuller kommer att genomföras genom nya undertak och väggabsorbenter vilket ger en förbättrad arbets-och ljudmiljö. Akustiken åtgärdas i matsalen och i delar av övriga skolan som helt saknar absorbenter. Samtals- och konferensrum Personalens arbetsmiljö är i dag inte acceptabel, det saknas samtals- och konferensutrymmen vilket ur arbetsmiljöskäl är viktigt att tillskapa. Genom

10 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GSN-2014/ (5) att omdisponera vissa ytor och genom flytt av väggar kan både ett samtalsoch konferensrum inrymmas i skolan. Underhållsåtgärder-Huge Fastigheter AB I samband med om- och tillbyggnaden av Stenmoskolan kommer Huge Fastigheter AB att genomföra vissa underhållsåtgärder. - Ventilationskapaciteten dimensioneras om till dagens krav för luftmängd per person. - Ventilationskanaler dras ovan tak och kläs in. - Byte av samtliga fönster och ytterdörrar. - Byte av äldre fläktar. - Yttertaket tilläggsisoleras i samband med ventilationsdragning för att energieffektivisera skolbyggnaden. - Ny placering av fläktrum på taket. Investering, hyra och tidsplan Huge Fastigheter AB har preliminärt beräknat investeringskostnaden till cirka 18,8 mnkr inklusive kapitalkostnad under byggtid. Nuvarande hyra är 3,0 mnkr och beräknas efter om- och tillbyggnad bli cirka 3,9 mnkr i årshyra. Huge Fastigheter AB investerar därutöver 3,5 mnkr i underhållsåtgärder i samband med ombyggnaden. Under om- och tillbyggnationen som kommer att pågå i två etapper under cirka 12 månader, krävs evakuering i paviljonger som placeras på skolgården. En preliminär årshyra samt etablering och avetablering av paviljongen är beräknad till mellan 2-2,5 mnkr. Kostnaden ingår inte i lämnad offert. Tillkommande hyra är enligt nuvarande hyresavtal beräknad till 0,9 mnkr/år. Nuvarande hyra för Stenmoskolans lokaler är 3,0 mnkr/år och 1 43 kr/kvm/år. Efter ombyggnad beräknas lokalhyra öka till 3,9 mnkr/år och kr/kvm/år.

11 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GSN-2014/ (5) Tillbyggnaden av skolan blir cirka 60 kvadratmeter, skolans totala yta efter ombyggnaden blir kvadratmeter. Investeringen är beräknad efter ränteläge-och prisläge för juli Huge Fastigheter AB kommer i slutredovisningen att beakta indexreglering utifrån förändringen i SCB Entreprenadindex E84 för husbyggnad och anläggning. Den slutliga kostnaden får avvika från den preliminära med högst procent på ifrågavarande investering. Under förutsättning att beslut fattas i kommunstyrelsen våren 2015 kan beställning om produktion till Huge Fastigheter AB ske för beräknat färdigställande till våren Finansiering Enligt nämndens lokalförsörjningsplan för uppstår svårigheter att fullt ut finansiera alla projekt inom den årliga resursfördelningsramen på 8,0 mnkr. Jukka Kuusisto Utbildningsdirektör Mia Bergström Lokalplaneringschef Bilagor 1. Preliminär hyresoffert med hyresberäkning, Huge Fasligheter AB den 17 juli Ritning, Huge Fastigheter AB den 17 juli 2014 Beslutet delges Kommunstyrelsens planerings- och personalutskott Huge Fastigheter AB Akten

12 ~huge HF Sid l (2) Huddinge kommun Grundskalenämnden HUDDINGE Preliminär offert avseende om- och tillbyggnad av stenmoskolan Huge Fastigheter AB har på uppdrag av barn- och utbildningsförvaltningen på Huddinge kommun utrett åtgärder för verksamhetsanpassning och renovering av stenmoskolan och f'ar härmed lämna ett preliminärt kostnadsförslag och hyreskalkyl Utformningen framgår av ritningar upprättade av HMXW Arkitekter, daterade Åtgärderna som planeras är anpassade för 200 elever i årskurs F-3 med personal. Projektet omfattar bland annat om- och tillbyggnad av fyra entreer, åtgärder för att fördubbla ventilationens kapacitet samt akustikåtgärder i matsalen och delar av övriga skolan. Det nuvarande köket byggs om till ett tillagningskök. Under forstudien har två alternativa placeringar av ett nytt större fläktrum utretts och enligt detta förslag placeras det nya utrymmet som tidigare på taket. Vidare byts ytterdörrar och fönster ut och taket tilläggsisoleras. Byggnaden utökas med ca 60 kvm LOA och blir totalt efter ombyggnad ca kvm LOA. Under omby&onadstiden debiteras hyra enligt gällande avtal. För att klara undervisningen under den tid som ombyggnaden pågår behöver halva skolan i taget evakueras. Kostnad för tillfålliga lokaler är ej medräknad i denna offert. Ombyggnaden kan starta i mars 2015 om beslut om produktion fattas enligt tid planen. Den preliminära investeringskostnaden som belastar kommunen uppgår till tkr inklusive kapitalkostnad under byggtid. Investeringen beräknas på 30 år vilket motsvarar en hyreshöjning om 918 tkr/år i 2014 års hyresläge. Huge utför i samband med ombyggnaden underhållsåtgärder motsvarande ca tkr. Nuvarande årshyra är tkr (l 431 kr/kvm LOA) och beräknas efter om- och tillbyggnad bli ca tkr (l 818 kr/kvm LOA) i 2014 års hyresläge. Kostnaderna för den föreslagna ombyggnaden är preliminärt angivna. När den slutliga kostnaden är känd görs en slutredovisning enligt överenskommelse med Huddinge kommun. Den slutliga kostnaden f'ar avvika från den preliminära med högst + - l O % på ifrågavarande investering. Vidare förbehåller vi oss rätten att indexreglera kostnaderna i enlighet med SCB nya entreprenadindex för husbyggnad och anläggning. Kostnaderna är redovisade i prisläge maj I det fall projektet avbryts måste Huddinge kommun genom grundskalenämnden svara för hittills upparbetade kostnader för projektering. Offerten är giltig t o m Huge Fastigheter AB Box 1073, Huddinge Besöksadress Sjödalstorget 7 Tel Fax Orgnr

13 ~huge HF Sid 2 (2) Vi ser fram emot att höra av er när ni tagit ställning till vårt forslag. Med vänliga hälsningar Huge Fastigheter AB Sf;11~~ Sophia Mattsson-Linnala VD fi-:'l ~c!u Henrik Orneblad Affärsområdeschef kommunal service Bilaga l Hyresberäkning 2 Kostnadssammanställning 3 Ritningar Huge Fastigheter AB Box 1073, Huddinge Besöksadress Sjödalstorget 7 Tel Fax Orgnr

14 ~huge abt Bil1 HYREsBERÄKNING (preliminär) Projekt: Objekt: Ombyggnad ventilation, entreer och kök O, stenmoskolan Investering tkr: Beräknad kostnad tkr: 1) Kalkylränta: 2) Index: 3) Kap kostn byggtid Beräknad byggtid: Bokfört värde tkr: Drift kr/kvm: Underhåll kr/kvm: Beräknat tax-värde tkr: Utökat antal kvm: Nuvarande antal kvm: T otal antal kvm: Investering enligt Investering inkl kapitalkostnad 2,46% 70% mån o o 60 LOA LOA LOA Kapital investering : ~~P:~~~ ~~ ~Rkr :v~f:4.~ ::~~:::::: : :::::::::::~:~::::::::::::::::::: : :::::::::::::~:~::::::::::::m :::::::::: ::::::::::::::: ::::= Drift :QQ~~~~~~~ :: ::::::::::::::::: ::::::::::::: :::: :::::::::::::::::::::::::: :: :::: : ::::: : ::::::::::::::::::: 1 : 1:::::::::::::::::::::::::::= kt =::::==== Ökad hyra, kr/kvm L Kr/kvm ink/ nuvarande hyra Kr/kvm nuvarande hyra Nuvarande hy_ra kr/år Total hyra kr/år ) 5-årig statsobligation SE GVB 5Y per ,96% Tillägg vid uthyrn till kommunen 1,50% 2) Index sätts till 70% för kommunala lokaler (övriga 1 00%) 3) Beräknad investering X kalkylränta X byggtid l 2 Annuitetsfaktor 21,5% 11,4% 6,4% 4,8%

15 ~huge Bilaga 2 abu/ Projektbenämning: Stenmoskolan, ombyggnad ventilation,entreer och kök Projektledare: Pär Dahlström Prel kostnads- Kostnader Budget Prognos 1 Prognos 21 Prognos 4 Utfa ll bedömning Datum Upprättad/ifylld av Malin Haglund - - -~- Utredningar upparbetat Fastighetskostnader Byggherrekostnader Projekteringskostnader Produktionskostnader Oförutsett Total Underhållskostnader Huge Total Adm avg4% l Totalt o o o o l '/ / / ///. '/. 'l, Reservationer och urisläge:.~~~i.~~~~.. ~.~~~.~.. ~i:..?.~~.?.1.~.~.. ~.~.~9.~~E.. ~~~.1.~.~~.~~.~:... ~.~.1.Y.~.. ~!~?.1.~.~.. ~.~~.~.~ ~:.. ~~ ~. ~~ ~:.!.~~.~.~Y.~~~.~. ~~.~.!~.~.. ~~.~~.~Y.~.~.. ~.~9.~~.~.. ~.i. ~ ~..?..:..? t.~.. ~.~.~.. ~ ~~.~E.. i.~.~.~.. i.. ~.~.1.1.~y.1.. ~~.~~:....'!.i.~~~.~~9.!.~.~~.. r..~~.! ~i.?d~~.~.. ~.~~.. ~9.!~~.~.. f?.~.~.~~.~.. r..~.. r..l.~~~.. ~r.. ~.~.~.. ~~~.~.. ~~.?..1.~~.:.~.~.~...!~9.~~~.~.~.~rf~~.~Y~.~~~.~. ~ ~.!9.r9x~.i.~.~.. ~~.. ~.~.~~.~.~.~~:.~.~~.. ~.~.. i.~~ ~. :..!.~~ ~.. 9. ~.~.~.:.... ~~~!.~~..?..~~.~~.~~. ~.!:.~.~.. ~.~.~. ~.:..~.Y..~~.!~.~ ~ ~ ~ ~ ~.P.!~.~~ :.~.~.. P..~..!.~!~: ~.!..f.~~.1.. f.1.~.1.~~~~.~.. ~.~~.1.~~~~.. P..1.~.~.~.~.~~.. P..~.. ~.~9. ~ ~~E.~.~.~.. ~~.~~L~~.~.9.Q.q.:.:... Kostnadsläge: Maj Anmärkningar, föridaring till avvikelser och förändringar: -- Samtliga priser exkl moms

16 f'v'.i / l l l RIVET FÖRRÅD NYTT GRUPPRUM , ~ , 1 \: ~' GRUPPRU; 7 GRUPPRUI1, KLASSRU~I 2 KLASSRUI1 l l~ ~ ~ n 28 ~ ~ - - ~EJ~ERr - ; N~TT.. 1 FORHOJT TAK 1 1 ;; VARGI~TAG: ~ Ii= ir 49 ~ i... v~ky,:;;l;=jl.r=;;o=dl KOK Il ~ 11ÖBEL- v v ~ l. ~..., ~ v EXPE3~TION f. ii 48 FÖRRÅD NY ~1UM =!J : ~ Il Il ~ ~!l ii SAMLINGSSAL l FÖ~~ÅD ~J!ANDCELLSGRÄNS 83 ALLRU~1 NYTT, Ll r; ij('il J /\ ll 46 Il 54 ALL RU~1 n ~ ti_t_8q'~fitj_ ~ l: KYL 1\==~-:do;,"=-lt t1atsal Il~ Il 1Z 80 VILRUN 113 BARNVAGNAR " l. TV ATTRUM ~ mtjdj )4 ~ KAPPRU GROVENTRE.) VÅT- ~v1~h 7 u r1 ~ A----1:."~...,,..._-l '-/ /\ l ~..-v-.. f---~ ~ 42 v ~ ~ K L G~s- 84 v " v 86 KVL ~ DISK l. PEJ~RY \ t-- RUM VILRUMI 85 ~ROVENTRE ~=:J:.:O.::::c"""'~=~===r!=;;;;C~=====..l 3 ~APPRUM --~ - =~ )>UTOKAT KAPPRUM ~ ~ J-.. /\ l~ /1 /\ KAPPRU11 b8ef 1 '---..I!=~(J~"'=bdY ~ > ~d..j~""""'""""'""""'~ BARN- ~ 47. ~.. 51 ~~XP~t~~TI~O~~~=~/A~r.N,~=lr=~~=~~~d ~======fi~m LASHORNAI- l. ~"~"~/\9=rt:.Ji= 4 "'71 CAFE v rr 17?> '==r==i17" v 1 ~.-- ltillsynslärare ~~"_p.==,...a==a:::;/ ~IAf~U~l ~ r l ~.. 96 " " ~ l 1\=d!;.,==;;=u===,fl..5 9 VQ1Y TVATTRUI1 KORRIDOR '=== GRU~~RUI1 J= i= = KLAORUI 1 l 70 f-- h V Å 22 KLASSRUM v ~ : : : ~""""'"""'"""''"""'~'~""~ l l l 1: r l.kapp- KAPP- : D: "'R L_ 1 l '- UM RU~!Jil::=:~~F'"'iiiiiiOO=oa:::!:~...,.,.,"""',_...,_qjl ~~ ~ l.. r - r D -- ~ -l NY urokao 23 KLASSRUI1 l i l VIL 6 l um BRANDl l l : i-- J If l.. Lf~!.RJ~K~JYB!:!.M_ NY UTÖKAD ~ _!!-~~-~-~-!,- -""-"'-"'-"""" - "" - ;zy - _ -j NY UTOKAD [NlfiELK_!IEP_R!!IiJ ~. L ~!fielk_!ief'.!l!!t:! l. ~E~- l v ~~ ~ 26 - f- '.J /.. KAPP 67 DITlON 100 h 98 - DAGRUM /1 ÖRRÅ( 11 AL LRUM RU~I i / " \ ' -- h r,&-...~,;;:,y"'::l!r::o---! NY 101 KAPPRUI1 l ~. CELLS ~==1mffifffif=:=!JGRÄNS 75 VERKST AD '?LEK l'ö2 " GROV: v rl~t ~1 ~TRE 105 ALLRU~I RORELSELEK v 118 ALLRUN 120 ALLRU~1 119 i) ALLRUI1 125 VÅT _ 7 VILRUM L~ KAPPRUI1 'J ,.. ~RDVn----'"'-j TVA TTRUI"I ENTREl l 130 v BARNVAGNAR/~ l CATU1 KALKYLUNDERLAG l ~z :,. j -l-- ~huge LOKAUSEiliNGSPLAN l l l l l l l o ~~ ~~ ~~ ~ ~ ~~ ~~ ~ STENMOSKOLAN OMBYGGNAD BOTTENPLAN _l FiiT AO/ ~ {M T A Al J HA/o{U.OCAJ'{ ';! ~~.'EIIWt :ICt~ II."~YAAIG BEtHiT ORAI'I'EIIMARt 6WGT ORAKCNI1AnK ~ ~ ME TER ~ (Al A l lb1 t.z ;.;j<;.! M'I"'f.~ l BH ~~ffi,siw ,-, ,-+- ' -.-.-,r-~ ~~~l~n~~~~a~4~o~o~-~1 -~o~1~oo~-~z~3~4~11~o~~~ LAGER: S611 l

Renovering, om- och tillbyggnad av Utsäljeskolan

Renovering, om- och tillbyggnad av Utsäljeskolan BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-13 GSN-2014/146.252 1 (7) HANDLÄGGARE Hammarlund, Bengt 08-535 360 29 Bengt.Hammarlund@huddinge.se Grundskolenämnden Renovering,

Läs mer

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt omoch nybyggnad av kök och matsal - beslut om produktion

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt omoch nybyggnad av kök och matsal - beslut om produktion KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 september 2014 5 Paragraf Diarienummer KS-2013/1566.252 Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt omoch nybyggnad av kök

Läs mer

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt om- och nybyggnad av kök och matsal - godkännande att beställa förstudie

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt om- och nybyggnad av kök och matsal - godkännande att beställa förstudie KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-12-18 KS-2013/1566.252 1 (4) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Planerings- och personalutskottet

Läs mer

Ny förskola i Vistaberg

Ny förskola i Vistaberg KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 maj 204 3 Paragraf Diarienummer KS-203/456.253 Ny förskola i Vistaberg Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsen

Kallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till Kommunstyrelsen Tid Måndag den 22 september 2014, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare

Läs mer

Kallelse till förskolenämnden

Kallelse till förskolenämnden FÖRSKOLENÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till förskolenämnden Tid Tisdag den 19 mars 2013, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge Ärenden Diarienummer 1 Upprop 2 Godkännande

Läs mer

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4)

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4) HANDLÄGGARE Per Claug Tel 08-535 378 22 per.claug@huddinge.se Socialnämnden Beställning avseende

Läs mer

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-20 KS-2013/1173.253 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av paviljong

Läs mer

DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-26 KS-2015/342.259 2 (2)

DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-26 KS-2015/342.259 2 (2) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2015-02-26 KS-2015/342.259 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Kommunalekonomiska kostnader

Läs mer

Kommunalekonomiska kostnader i lokalprojekten

Kommunalekonomiska kostnader i lokalprojekten KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2015-02-26 KS-2015/342.259 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Kommunalekonomiska kostnader

Läs mer

Beställning av om- och nybyggnation av Lavspinnarvägens boendeenhet (Ekvecklaren 1 & 2) i Stuvsta

Beställning av om- och nybyggnation av Lavspinnarvägens boendeenhet (Ekvecklaren 1 & 2) i Stuvsta SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-01-04 SN-2011/3644 1 (7) HANDLÄGGARE Elisabeth Bern 08-535 378 70 Elisabeth.Bern@huddinge.se Socialnämnden Beställning av

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-08-01 KS-2011/239.119 2 (8)

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-08-01 KS-2011/239.119 2 (8) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-08-01 KS-2011/239.119 1 (8) HANDLÄGGARE Rosborg, Björn bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Nytt kommunhus inriktningsbeslut

Läs mer

Kallelse till gymnasienämnden

Kallelse till gymnasienämnden GYMNASIENÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till gymnasienämnden Tid Tisdag den 21 april 2015, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge Ärenden Diarienummer 1 Godkännande

Läs mer

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-02-20 KS-2014/141 185 1 (2) HANDLÄGGARE Fredrik Berg 08-535 301 39 fredrik.berg@huddinge.se Kommunstyrelsen Utökad borgensram, SRV

Läs mer

Nacka kommun. Granskning av om- och tillbyggnation av Nacka stadshus

Nacka kommun. Granskning av om- och tillbyggnation av Nacka stadshus Nacka kommun Granskning av om- och tillbyggnation av Nacka stadshus Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 8 2.1. Bakgrund... 8 2.2. Syfte och avgränsning... 8 2.3. Metod... 9 3. Beslut i kommunstyrelse

Läs mer

Redovisning av uppdrag i kommunfullmäktige per den 31 oktober 2014

Redovisning av uppdrag i kommunfullmäktige per den 31 oktober 2014 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 26 Paragraf Diarienummer KS-2014/1061.909 Redovisning av uppdrag i kommunfullmäktige per den 31 oktober 2014 Kommunstyrelsens

Läs mer

Observera att ärendena i kungörelsen bereds av kommunstyrelsen vid extrainsatt sammanträde 2013-08-19 kl 16:30.

Observera att ärendena i kungörelsen bereds av kommunstyrelsen vid extrainsatt sammanträde 2013-08-19 kl 16:30. BURLÖVS KOMMUN Kungörelse Kommunfullmäktige 2013-08-07 1 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2013-08-19 kl. 18:00 Vid eventuellt förhinder för ledamot måste kommunstyrelsens kansli i

Läs mer

54 Ändring i aktieägaravtal - Stockholmsregionens Försäkring AB

54 Ändring i aktieägaravtal - Stockholmsregionens Försäkring AB KUNGÖRELSE 1 [2] Kommunfullmäktige 2014-03-10 Tid 2014-03-27, Kl 17:30 Plats Hallunda Folkets hus, Bragesalen Ärenden Justering Sammanträdet inleds med en föredragning om kommunens medborgarundersökning

Läs mer

Inriktningsbeslut Västerorts framtida avloppsrening

Inriktningsbeslut Västerorts framtida avloppsrening KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-26 KS-2013/1372.520 1 (7) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Inriktningsbeslut Västerorts

Läs mer

-4, FU 2013-02-27 13:00. Finansutskottets protokoll 2013-02-27

-4, FU 2013-02-27 13:00. Finansutskottets protokoll 2013-02-27 -4, FU 2013-02-27 13:00 Finansutskottets protokoll 2013-02-27 -3, FU 2013-02-27 13:00 Plats och tid Frösörummet, Rådhuset den 27 februari 2013, kl. 13.00-15.50 Paragrafer 29 40 Beslutande Övriga deltagare

Läs mer

Ramavtal och planuppdrag för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva

Ramavtal och planuppdrag för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-05-29 KS-2011/1019.214 KS-2013/544.313 1 (3) HANDLÄGGARE Sundström, Gunilla 08-535 313 86 Gunilla.Sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen

Läs mer

Delårsrapport per den 31 mars 2013 för Huddinge kommun

Delårsrapport per den 31 mars 2013 för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 maj 6 Paragraf Diarienummer KS-/398.181 Delårsrapport per den 31 mars för Huddinge kommun Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av effektiviteten i kommunens fastighetsförvaltning

Granskning av effektiviteten i kommunens fastighetsförvaltning www.pwc.se Olle Nilsson Pär Månsson Granskning av effektiviteten i kommunens fastighetsförvaltning Sandvikens kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till förbättringsåtgärder... 2 2.

Läs mer

9 Tidsförhållande för genomförande förändring detaljplan

9 Tidsförhållande för genomförande förändring detaljplan 9 Tidsförhållande för genomförande förändring detaljplan Alternativ 2 innebär att nya byggnader måste skapas. Det är oklart om detta leder till att nu gällande detaljplan måste justeras. Om en förändring

Läs mer

Klockan 09:00-11:20, A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28. Frånvarande följande paragrafer. samtliga. Samtliga

Klockan 09:00-11:20, A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28. Frånvarande följande paragrafer. samtliga. Samtliga ~ STYRELSEN SAMMANTRÄOESDATUM DIARIENUMMER 8 januari 2014 KS-20 13/1608 SIDA 1 (16) Nämnd Offentligt sammanträde Planerings- o?h personalutskottet Nej Sammanträdesdag 8 januari 2014 Tid och plats Klockan

Läs mer

Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013

Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013 Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013 Sidan 3 av 117 Ärende 1 Sidan 4 av 117 Sidan 5 av 117 Sidan 6 av 117 Ärende 2 Sidan 7 av 117 Sidan 8 av 117 Sidan 9 av 117 Sidan 10

Läs mer

Investeringspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-25

Investeringspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-25 Investeringspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-25 INVESTERINGSPOLICY Inledning Detta dokument är en sammanställning av de anvisningar och regler som gäller i Skövde kommun avseende investeringar

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning/sid

Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning/sid KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Ksau Tid och plats: Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde 2014-01-20, 8.30 Kommunhuset 291. Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

Kallelse till grundskolenämnden

Kallelse till grundskolenämnden GRUNDSKOLENÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (1) Kallelse till grundskolenämnden Tid Torsdag den 2 april 2015, OBS! klockan 08:15 Plats Barn- och utbildningsförvaltningen, OBS! kontorshuset, Gymnasietorget 1,sammanträdesrum

Läs mer

Kallelse till förskolenämnden

Kallelse till förskolenämnden FÖRSKOLENÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till förskolenämnden Tid Torsdag den 21 maj 2015, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge Ärenden Diarienummer Upprop och val

Läs mer