Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utökad borgensram, SRV Återvinning AB"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 mars Paragraf Diarienummer KS-2014/ Utökad borgensram, SRV Återvinning AB Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1.Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för SRV Återvinning AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kr, jämte därpå löpande ränta. 2.Borgensavgift skall årligen utgå på utestående belopp motsvarande Huddinge kommuns ägarandel och i enlighet med vid för var tid gällande beslut om borgensavgifter i Huddinge kommun. Sammanfattning SRV Återvinning AB (SRV) ägs gemensamt av fem kommuner på Södertörn (Huddinge, Haninge, Salem, Nynäshamn och Botkyrka) varav Huddinge kommuns andel är 31,5 procent. Bolagets styrelse har beslutat att hemställa (bilaga 1) hos ägarna om kommunal borgen för 69 mnkr för köp av den mark som bolaget för närvarande arrenderar av Huddinge kommun. Huddinge kommun och övriga ägarkommuner går sedan tidigare i borgen för SRV:s bankfinansiering. Utestående belopp uppgår för närvarande till totalt 52 mnkr. Sammanlagt blir den nya totala borgensramen 121 mnkr varav Huddinge kommuns andel blir kr. I syfte att öppna för möjligheten att SRV också ska kunna låna av Kommuninvest behöver ett nytt borgensbeslutet tas och formuleras enligt det ovan föreslagna. Beslutet delges Övriga ägarkommuner (Haninge, Salem, Nynäshamn och Botkyrka) SRV Återvinning AB Akten

2 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (2) HANDLÄGGARE Fredrik Berg Kommunstyrelsen Utökad borgensram, SRV Återvinning AB Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för SRV Återvinning AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kr, jämte därpå löpande ränta. 2. Borgensavgift skall årligen utgå på utestående belopp motsvarande Huddinge kommuns ägarandel och i enlighet med vid för var tid gällande beslut om borgensavgifter i Huddinge kommun. Beskrivning av ärendet SRV Återvinning AB (SRV) ägs gemensamt av fem kommuner på Södertörn (Huddinge, Haninge, Salem, Nynäshamn och Botkyrka) varav Huddinge kommuns andel är 31,5 procent. Bolagets styrelse har beslutat att hemställa (bilaga 1) hos ägarna om kommunal borgen för 69 mnkr för köp av den mark som bolaget för närvarande arrenderar av Huddinge kommun Huddinge kommun och övriga ägarkommuner går sedan tidigare i borgen för SRV:s bankfinansiering. Utestående belopp uppgår för närvarande till totalt 52 mnkr. Sammanlagt blir den nya totala borgensramen 121 mnkr varav Huddinge kommuns andel blir kr. I syfte att öppna för möjligheten att SRV också ska kunna låna av Kommuninvest behöver ett nytt borgensbeslutet tas och formuleras enligt det ovan föreslagna. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomikontoret Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (2) Vesna Jovic Kommundirektör Mats Öberg Ekonomichef Fredrik Berg Finansansvarig Bilagor Hemställan om köp av mark samt kommunal borgen för lån för finansiering av markköpet från SRV Återvinning AB, daterad Beslutet delges Övriga ägarkommuner (Haninge, Salem, Nynäshamn och Botkyrka) SRV Återvinning AB Akten

4 HUDDIN GE KOMM UN Komm unstyrelsen «vsrv Diarienr jc,' I Diarieplanbeteckn. Huddinge kommun Kommunstyrelsens kansli Huddinge Hemställan om köp av mark samt borgen för lån för finansiering av markköpet srv:s styrelse hemställer om att kommunfullmäktige uddinge kommun godkänner srv:s planer på att köpa loss mark på Sofieiund och Farligt avfall till en total yta av ca m' till ett inköpspris på ca 69 Mkr. srv:s styrelse hemställer även om att kommunfullmäktige i samtliga fem ägarkommuner beviljar en kommunal borgen på totalt 69 msek som ekonomisk säkerhet för lån på motsvarande belopp för att finansiera ovanstående markköp på Sofieiund och Farligt avfall. Fördelning per kommun enligt nedan Botkyrka kommun Haninge kommun Huddinge kommun Nynäshamns kommun Sa lems kommun sek sek sek sek sek Bakgrund srv arrenderar i dag all mark som används för bolagets verksamhet som bedrivs på sofielu av Huddinge kommun. I samband med att en detaljplan nu tas fram för området så har srv erbjudits att köpa marken enligt tidigare godkänt ramavtal. srv kan o ;å välja att istället fortsätta arrendera marken precis som tidigare alternativt att arrendet övergår till tomträtt. srv anser att det av strategiska skäl kan vara bra att äga marken istället för att i någon form hyra marken då stora investeringar har gjorts i marken i form av asfaltering, vattenhantering etc. Men det främsta skälet för att köpa loss mark är att det innebär stora kostnadsbesparingar på sikt. Kostnadsbespar :arna kommer bidra till att srv kan börja generera vinster, 3-5 msek per år, sorr sin tur kommer bidra till att kunna bibehålla den låga renhållningstaxan. 1(4)

5 SRV vill i första hand köpa loss sorteringsytor till en total yta på ca m' till ett inköpspris på ca 69 miljoner kronor. Efter det att respektive KF godkänt köpet av mark måste en fastighetsförrättning genomföras. Först efter det att ny fastighetsbildning genomförts kan den exakta arealen i kvadratmeter fastställas. Priset är reglerat i det ramavtal parterna tecknade i november Priser är 500 kr/kvm för mark på Farligt avfall och 400 kr/kvm för övrig mark. Priset är dock indexreglerat. Bolaget har gjort ett räkneexempel där köp av mark jämförs med fortsatt arrende samt med tomträtt. Beräkningarna avser perioden och utgår ifrån uppgifter från kommunen avseende arrendeavgift samt tomträttsavgäld samt nuvarande räntevillkor och antaganden om kommande ränteutveckling. Kalkylen sammanfattas nedan. Är Arrende - kostnad för Tomträtt - kostnad Köp av mark- Köp av mark - (sek) perioden för perioden räntekostnad för utbetalning för perioden perioden Summa S Fastighetsskatt Ingår i ovanstående Summa inkl. skatt I ovanstående kalkyl, per år, har fastighetsskatten lagts in som egen rad då det råder osäkerhet kring vad som kommer att gälla för den avsedda marken. Om marken klassificeras som en specialenhet (vilket våra ÅVC är) så utgår ingen fastighetsskatt. Om marken klassas som industrimark, vilket är det troligaste, så utgår fastighetsskatt på 0,5% på taxeringsvärdet. Taxeringsvärdet kommer sättas i samband med köpet och gäller från året därefter. Taxeringsvärdet understiger normalt sett köpepris men det finns inga garantier för att det blir så. I det fall marken kommer att klassas som industrimark samt blir värderat till 100 % av köpeskillingen så kommer fastighetsskatten att bli kr per år och för hela perioden av 32 år uppgår kostnaden till kr. Denna kostnad belastar båda alternativen tomträtt och köp av mark däremot ingår fastighetsskatten i nuvarande arrende. De tre alternativen bör jämföras både från ett resultatpåverkande perspektiv men också från ett rent likviditetsperspektiv. Alternativet att köpa loss marken är under förutsättning att SRV beviljas lån för hela köpet till nuvarande räntevillkor. I exemplet har vi räknat med en amorteringstakt som medför att lånet är fullt ut avskrivet år (4)

6 Kostnadsmässigt är tomträtt det dyraste alternativet om antagandet om fastighetsskatt är korrekt annars är det arrendealternativet som är det dyraste alternativet. Det mest ekonomiska alternativet är att köpa loss marken och fullt ut finansiera detta med lån till nuvarande räntevillkor. För perioden (32 år) är det en besparing på 86,8 msek jämfört med att fortsätta arrendera marken. Ur ett trygghetsperspektiv är tomträtt mer eller mindre att jämställa med att äga marken. Arrenden kan i princip sägas upp men det känns osannolikt att Huddinge kommun skulle välja att säga upp arrendet. Köp av marken skapar en annan flexibilitet att använda marken och kan också ge ett mervärde vid en ev. framtida försäljning. Från ett likviditetsperspektiv är köpalternativet sämre de första åren men för hela perioden är det bästa alternativet. Dessutom från 2045 är lånet fullt ut avbetalt och inga räntekostnader kvarstår däremot en ev. fastighetsskatt. Finansiering SRV har diskuterat ett eventuellt markköp med Nordea för att undersöka möjligheterna till att lånefinansiera köpet. Nordea ser inga problem med att låna ut pengarna men föredrar om kommunerna går i borgen för ett sådant lån. Om borgen ges får SRV 0,9 % lägre ränta. SRV kan i princip välja hur lång amorteringstid som bolaget önskar samt om lånet ska ha en inledande amorteringsfri period. SRV får till kommunerna betala en borgensavgift på 0,25% vilket innebär att ett lån med borgen netto ger en lägre räntekostnad på 0,65 %. Då SRV har haft lite likviditetsproblem de senaste åren skulle en inledande amorteringsfri period på 5 år vara önskvärt och att lånet sedan amorteras av på exempelvis 30 år. SRV har tagit fram en finansplan för de närmaste 5 åren som visar på en positiv resultatutveckling där SRV bör generera en vinst mellan 3-4 msek per år samt kunna hålla investeringarna på en nivå kring 45 msek per år. Planen innebär att det finansiella läget successivt kommer att förbättras med msek per år. Om ett nytt lån på 69 msek tas under 2014 så leder det till en totallåneskuld på ca 175 msek per årets slut, ca 43 % av balansomslutningen, som bör kunna vara nere på 120 msek år 2018 och understiga 100 msek år Riskanalys I ovanstående kalkyl görs antaganden om ränteutveckling 32 år framåt i tiden. Detta är givetvis förenat med risker då ingen kan förutspå hur utvecklingen kommer att vara. En höjd ränta kommer givetvis öka kostnaden mer än beräknat men räntesatsen som ligger till grund för beräkning av arrende och to m rättsavgif t bör påverkas lika mycket, dvs skillnaden mellan de tre alternativen bör kvarstå oavsett hur ränteutvecklingen kommer att se ut. Frågan om fastighetsskatt är mer komplicerad och kan komma att påverkas av både taxeringsvärde och ändrade skatteregler. 3(4)

7 Ett markköp innebär en ökad tillgång i sam ma storleksordning som köpeskillingen. Mark skrivs inte av utan kvarstår med samma värde i balansräkningen. Vid en ev. framtida försä ljning av marken kommer en ny värdering gö ra s och det är omöjligt att idag förutspå om värdet kommer att öka eller sjunka. Det känns dock inte troligt att denna mark inom överskådlig tid skulle komma att användas till något annat ändamål än nuvarande vilket leder SRV att tro att denna marktillgång skall betraktas som mycket säker och troligtvis vid en framtida försä ljning inbri nga ett högre fö rsäljningsvärde än den ursprungliga köpeskillingen. För ev. frågor eller behov av förtydliganden kontakta SRV Ingela Sandström. telnr eller Med vän lig hälsning ~ ~ ~? 25 Robert Falck VD, SRV återvinning AB :, 4(4)

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-02-20 KS-2014/141 185 1 (2) HANDLÄGGARE Fredrik Berg 08-535 301 39 fredrik.berg@huddinge.se Kommunstyrelsen Utökad borgensram, SRV

Läs mer

Enkät om länsgemensamma återvinningscentraler kvittningssystem i Stockholms län Svar på remiss från Kommunförbundet Stockholms län

Enkät om länsgemensamma återvinningscentraler kvittningssystem i Stockholms län Svar på remiss från Kommunförbundet Stockholms län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-22 KS-2013/1287.530 1 (4) HANDLÄGGARE Helena Sundström Helena.Sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Enkät om länsgemensamma återvinningscentraler

Läs mer

Förslag till ändring i aktieägaravtalet för Stockholmsregionens Försäkring AB

Förslag till ändring i aktieägaravtalet för Stockholmsregionens Försäkring AB KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-01-21 KS-2014/107.126 1 (3) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Förslag till ändring

Läs mer

Utredning finansiella instrument i Vara Bostäder AB

Utredning finansiella instrument i Vara Bostäder AB Kommunstyrelsen Utredning finansiella instrument i Vara Bostäder AB Fakta om ränteswappar En ränteswap är ett räntederivat som i sitt praktiska utförande innebär ett avtal om byte av ränta. För en låntagare

Läs mer

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen 2002-09-16 Ny lånemodell Ändring i kapitalförsörjningsförordningen Regeringen tog den 10 maj 2002 beslut om att ändra 6 första stycket i kapitalförsörjningsförordningen. Ändringen trädde i kraft den 1

Läs mer

DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-26 KS-2015/342.259 2 (2)

DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-26 KS-2015/342.259 2 (2) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2015-02-26 KS-2015/342.259 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Kommunalekonomiska kostnader

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsen

Kallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till Kommunstyrelsen Tid Måndag den 17 februari 2014, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare 1

Läs mer

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 13 Paragraf Diarienummer KS-2014/760.109 Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15

8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 14 (46) Sammanträdesdatum 2015-04-27 Dnr KS 2015/109 8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15 Ärende

Läs mer

Ekonomiskt helhetsgrepp på kommunala lokaler - svar på motion väckt av Ann-Marie Högberg (S)

Ekonomiskt helhetsgrepp på kommunala lokaler - svar på motion väckt av Ann-Marie Högberg (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 januari 2014 13 Paragraf Diarienummer KS-2012/394.250 Ekonomiskt helhetsgrepp på kommunala lokaler - svar på motion väckt av Ann-Marie

Läs mer

Kommunalekonomiska kostnader i lokalprojekten

Kommunalekonomiska kostnader i lokalprojekten KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2015-02-26 KS-2015/342.259 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Kommunalekonomiska kostnader

Läs mer

Nytt kommunhus - inriktningsbeslut

Nytt kommunhus - inriktningsbeslut KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 augusti 2013 13 Paragraf Diarienummer KS-2011/239.119 Nytt kommunhus - inriktningsbeslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Ärende 8. Breddning av ägande i Karlskoga Biogas AB

Ärende 8. Breddning av ägande i Karlskoga Biogas AB Ärende 8 Breddning av ägande i Karlskoga Biogas AB Tjänsteskrivelse 2013-05-16 KS 2013.0157 Handläggare: Patrik Haasma Breddning av ägandet i Karlskoga Biogas AB Sammanfattning Karlskoga Energi och Miljö

Läs mer

Ekonomiskt helhetsgrepp på kommunala lokaler svar på motion väckt av Ann-Marie Högberg (S)

Ekonomiskt helhetsgrepp på kommunala lokaler svar på motion väckt av Ann-Marie Högberg (S) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-01-03 KS-2012/394.250 1 (7) HANDLÄGGARE Katarina Persson 08-53531397 Katarina.Persson2@huddinge.se Kommunstyrelsen Ekonomiskt helhetsgrepp

Läs mer

Riktlinjer för förvaltning av pensionsmedel Huddinge kommun

Riktlinjer för förvaltning av pensionsmedel Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 april 2013 16 Paragraf Diarienummer KS-2013/293.189 Riktlinjer för förvaltning av pensionsmedel Huddinge kommun Kommunstyrelsens förslag

Läs mer

Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136

Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 12 (59) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 november 2013 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/1067.213 Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136 Kommunstyrelsens

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-04-09 kl. 19:00

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-04-09 kl. 19:00 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-03-31 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, kl. 19:00 Ärenden: Enligt bilagda handlingar 1(15) Kf 49 Kf 49 Upprop och anmälningar om förhinder

Läs mer

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta KS 6 19 JUNI 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Malmberg Jan Datum 2013-06-13 Diarienummer KSN-2013-0868 Kommunstyrelsen Översyn av borgensprinciper Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsen 25 november 2013 6

Kommunstyrelsen 25 november 2013 6 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 10 (59) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 november 2013 6 Paragraf Diarienummer KS-2013/1390.109 Godkännande av att SRV återvinning AB ( SRV ) och Scandinavian

Läs mer

Överlåtelse av Täljehallen och Rosenborgshallen till Södertälje Basketbollklubb

Överlåtelse av Täljehallen och Rosenborgshallen till Södertälje Basketbollklubb 1 (7) 2011-05-05 Ann-Charlotte Gjöthlén Börje Spong Kultur- och fritidsnämnden Utbildningsnämnden Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Överlåtelse av Täljehallen och Rosenborgshallen till Södertälje Basketbollklubb

Läs mer

Fråga om kommunal medfinansiering för tillbyggnad av Boo Folkets Hus och borgensåtagande för detta

Fråga om kommunal medfinansiering för tillbyggnad av Boo Folkets Hus och borgensåtagande för detta 2013-04-09 1 (11) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2010/252-045 2013-04-15 Kommunstyrelsen Fråga om kommunal medfinansiering för tillbyggnad av Boo Folkets Hus och borgensåtagande för detta Förslag till beslut 1.

Läs mer

KF 40 31 MARS 2014. Nr 40. Utökning av borgen för Curlingcompaniet KSN- 2013-1126

KF 40 31 MARS 2014. Nr 40. Utökning av borgen för Curlingcompaniet KSN- 2013-1126 KF 40 31 MARS 2014 Nr 40. Utökning av borgen för Curlingcompaniet i Uppsala AB KSN- 2013-1126 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att utöka kommunens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-03-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-03-19 1(37) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort kl 08.30-11.30 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Harry Bouveng (M) och Daniel Adborn (FP) Justeringens

Läs mer

Slottsskogsnytt, Nr 6 Oktober 2008 - Specialnummer om kaptialtillskott

Slottsskogsnytt, Nr 6 Oktober 2008 - Specialnummer om kaptialtillskott Slottsskogsnytt, Nr 6 Oktober 2008 - Specialnummer om kaptialtillskott Styrelsen i Brf Slottsskogen har under flera års tid arbetat med frågan om vi ska strimla våra lån. Frågan har även dykt upp som motion

Läs mer

Remiss: Utredning av eventuellt medlemskap i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Remiss: Utredning av eventuellt medlemskap i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund NATUR- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENUMMER 26 juli 2015 TN 2015/276 NBN 2015/2299 SIDA 1 (3) HANDLÄGGARE Anders Lindelöf 08-535 364 60 anders.lindelof@huddinge.se Tillsynsnämnden

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb.

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Varför föreslår styrelsen att Dalsjö GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Datum 2013-02-20. Ansökan om kompletterande kommunal borgen avseende AB UTK-hallen

Datum 2013-02-20. Ansökan om kompletterande kommunal borgen avseende AB UTK-hallen KS 9 6 MARS 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Jan Malmberg Datum 2013-02-20 Diarienummer KSN-2013-0341 Kommunstyrelsen Ansökan om kompletterande kommunal borgen avseende AB UTK-hallen Förslag till

Läs mer

Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136

Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-10-31 KS- 2013/1067.213 1 (4) HANDLÄGGARE Helena Sundström Helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136 Förslag

Läs mer