Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt om- och nybyggnad av kök och matsal - godkännande att beställa förstudie

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt om- och nybyggnad av kök och matsal - godkännande att beställa förstudie"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (4) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari Planerings- och personalutskottet Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt om- och nybyggnad av kök och matsal - godkännande att beställa förstudie Förslag till beslut Grundskolenämndens begäran, om att beställa en förstudie och fortsatt projektering av Huge Fastigheter AB avseende en om- och tillbyggnad av Kvarnbergsskolan, godkänns. Sammanfattning Kvarnbergsskolan åtgärdsbehov bedöms vara ett av nämndens mest prioriterade upprustningsbehov. Skolans äldsta delar är från 1958, och föreslagna åtgärder är föranledda både av verksamhetsmässiga skäl, myndighetskrav samt föråldrade tekniska installationer. Renoveringen av Kvarnbergsskolan innebär ingen utökad elevantalskapacitet. Lokalernas kapacitet har bedömts till cirka 800 elever i årskurserna 7-9. Planerad tillbyggnad omfattar 700 kvm. Total yta efter om- och tillbyggnad av skolan blir kvm. Under ombyggnadstiden planeras större delen av skolans elever att evakueras. Evakuering kommer att ske dels till de paviljonger som Sågbäcksgymnasiet lämnar hösten 2014 och dels till två tillkommande paviljonger som etableras inom Kvarnbergsskolans område. Produktionen bedöms kunna inledas i januari 2015, med ett färdigställande till sommaren Den hyresgrundande investeringsutgiften är preliminärt beräknad till 187 mnkr. Därutöver bekostar Huge investeringar i nya tekniska installationer på cirka 23 mnkr. Efter färdigställd ombyggnad beräknas den nya årshyran uppgå till cirka 19,9 mnkr/år, jämfört med dagens årshyra på 9,7 mnkr/år. Under 2016 beräknas nämndens budgetram överskridas med drygt 5 mnkr. Nämnden avser att återkomma med närmare analyser och finansieringsförslag i Mål och Budget POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB HUDDINGE

2 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (4) Beskrivning av ärendet I grundskolenämndens lokalförsörjningsplan för åren nämns Kvarnbergsskolan åtgärdsbehov som ett av nämndens mest prioriterade upprustningsbehov. Skolans äldsta delar är från 1958, och föreslagna åtgärder är föranledda både av verksamhetsmässiga skäl, myndighetskrav samt utbyte av föråldrade tekniska installationer. Ambitionen är även att byggnaden efter genomförd ombyggnad skall utgöra en energieffektiv byggnad och klassas enligt klassningen Miljöbyggnad, nivå silver. Lokalernas kapacitet idag har bedömts till cirka 800 elever i årskurserna 7-9. Den föreslagna renoveringen av skolan innebär ingen utökad kapacitet av elevantalet. Däremot skapas en förbättrad logistik och samordning mellan olika ämneslokaler vilket ger en förbättrad flexibilitet för undervisningen och förbättringar avseende grupprum, uppehållsrum och lärararbetsplatser. Kök- och matsalslokalerna är inte godkända ur arbetsmiljösynpunkt. Därför föreslås en genomgripande ombyggnad av köket samtidigt och byggnation av en ny matsal på 585 kvm. Placeringen av en ny matsal kräver dock detaljplaneändring då del av tillbyggnaden hamnar på så kallad prickmark (ej byggbar mark). Planerad tillbyggnad omfattar 700 kvm. Total yta efter omoch tillbyggnad av skolan blir kvm. Den nuvarande energiförbrukningen av fastighetsel bedöms kunna halveras, i samband med planerat utbyte av föråldrade tekniska installationer. Vissa av byggnadernas tak tilläggsisoleras och förses med nya fönster. På en av byggnaderna installeras även solcellspaneler för elproduktion, vilket beräknas räcka till hälften av det aktuella husets elbehov. Under ombyggnaden planeras större delen av skolans elever att evakueras. Evakuering kommer att ske dels till de paviljonger som Sågbäcksgymnasiet lämnar till hösten 2014 och dels till två tillkommande paviljonger som etableras inom Kvarnbergsskolans område. Då det gäller skolans befintliga gymnastikbyggnad ingår inga planerade åtgärder i den preliminära kalkylen från Huge. Behovet av ombyggnad av idrottshallen är dock stort. Bland annat avser det nya omklädningsrum på samma våningsplan som gymnastiksalen, samt relativt genomgripande renovering med tillgänglighetsåtgärder för elever med funktionshinder. Nämnden föreslår dock att kommande åtgärder i idrottsbyggnaden utreds vidare under våren 2014 med beaktande av det totala behovet av idrottslokaler i de centrala delarna av Huddinge.

3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (4) Tidsplan Nu vidtar fortsatt projektering och ett produktionsärende är tänkt att redovisas för grundskolenämnden i juni Produktionen bedöms kunna inledas i januari 2015, med ett färdigställande till sommaren Ombyggnaden avseende lokalerna för bild, hemkunskap och textilslöjd (byggnad D) färdigställs dock först ett halvår senare. Ekonomi Den hyresgrundande investeringsutgiften är preliminärt beräknad till 187 mnkr. Därutöver bekostar Huge investeringar i nya tekniska installationer uppgående till cirka 23 mnkr. Den nuvarande hyran för Kvarnbergsskolan uppgår till 9,7 mnkr/år. Under ombyggnadsperioden har dock överenskommits om att Huge debiterar grundskolenämnden en reducerad hyra uppgående till 4,1 mnkr/år, exklusive kostnaderna för inhyrda de inhyrda paviljongerna. Tillkommande paviljonghyreskostnad under ombyggnadstiden uppskattas till 15 mnkr/år. Efter färdigställd ombyggnad beräknas den nya årshyran uppgå till cirka 19,9 mnkr/år, jämfört med dagens årshyra på 9,7 mnkr/år. Nämnden skriver i sitt tjänsteutlåtande att med hänsyn till att nya hyressättningsprinciper mellan kommunen och Huge är under framtagande, så har nämnden bett Huge att räkna på vad den nya årshyran skulle bli med den nya typen av hyressättning. Med en sådan beräkningsgrund anges att den nya årshyran istället bedöms hamna på cirka 16,9 mnkr/år. Finansiering Enligt grundskolenämndens bedömning uppstår svårigheter att fullt ut finansiera alla kommande lokalprojekt inom den årliga resursfördelningsramen på 8 mnkr. Under 2016 beräknas ramen överskridas med drygt 5 mnkr. Nämnden avser att återkomma med närmare analyser och finansieringsförslag i Mål och Budget Förvaltningens synpunkter Föreslagna ombyggnadsåtgärder i Kvarnbergsskolan är motiverade både ur verksamhetsmässiga skäl och på grund av problem att uppfylla flera av de gällande myndighetskraven. Den totala ombyggnadskostnaden beräknas hamna på ungefär tkr/kvm, vilket får bedömas utgöra en rimlig nivå med hänsyn till så pass omfattande ombyggnadsåtgärder. Kommunstyrelsens förvaltning anser dock att det är angeläget att under den fortsatt projekteringen och vid framtagandet av produktionsärendet om ett halvår, redogöra för hur diskussioner och avvägningar gjorts vad gäller att tydligare särskilja kostnaderna för hyresgästens verksamhetsmässiga

4 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (4) ombyggnadskrav i förhållande till fastighetsägarens ansvar för underhåll av byggnaden och de tekniska installationerna. Vad gäller den alternativa, lägre, årshyresnivån som barn- och utbildningsförvaltningen redogör för i sitt tjänsteutlåtande, vill kommunstyrelsens förvaltning poängtera att arbetet med den nya hyresmodellen ännu inte är klart. Det går därför i dagsläget inte att fullt ut bedöma vad den nya hyresmodellen slutligen kommer att resultera i för hyreskostnader. Kommunstyrelsens förvaltning anser också att det är angeläget att grundskolenämnden tar beslut rörande ombyggnad av gymnastikbyggnaden, både ur underhållssynpunkt samt bristande tillgänglighet. Inför detta beslut behöver barn- och utbildningsförvaltningen arbeta fram en programutredning, vilket bör initieras relativt omgående. Detta arbete förutsätts ske i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen så att deras behov och synpunkter också kan beaktas i möjligaste mån. Vesna Jovic Kommundirektör Mats Öberg Ekonomichef Bo Garneij Controllerchef Bilagor Grundskolenämndens tjänsteutlåtande daterat samt nämndens protokollsutdrag daterat Beslutet delges Grundskolenämnden Huge Fastigheter AB

5

6

7 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2013/ (7) HANDLÄGGARE Hammarlund, Bengt Grundskolenämnden Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt om- och nybyggnad av kök och matsal Förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens redovisning av programarbetet och förslag till renovering, om- och tillbyggnad av Kvarnbergsskolan. Nämnden överlämnar ärendet till Kommunstyrelsens planerings- och personalutskott för godkännande att inleda förstudie. Sammanfattning Kvarnbergsskolans gamla byggnader från 1958 är i mycket stora behov av verksamhetsanpassning, om- och nybyggnad. Lokalernas utformning och tekniska system för ventilation med mera, klarar inte dagens myndighetskrav och bestämmelser för en god arbetsmiljö. Skolan är ett av de högst prioriterade lokalprojekten inom grundskolans hela lokalbestånd. Förvaltningen har tillsammans med Huge Fastigheter AB, konsulter, skolans personal och ledning inventerat skolbyggnadernas verksamhetsmässiga och tekniska brister samt tagit fram förslag till energieffektiva, långsiktiga och hållbara arbetsmiljö- och verksamhetslösningar för ytterligare minst ett halvsekel framåt. Renoveringen av Kvarnbergsskolan innebär ingen utökad elevantalskapacitet. Lokalernas kapacitet har under utredningen bedömts till ca 800 elever i skolåren 7-9. Däremot skapas en allmän förbättring av logistiken och samordning av ämneslokaler med ökad flexibilitet i förutsättningarna för undervisningen samt förbättringar med grupprum, uppehållsrum och lärararbetsplatser. Mot bakgrund av att kök- och matsalslokalerna i hus C och A inte är godkända ur arbetsmiljö- och flödessynpunkt föreslår förvaltningen en genomgripande ombyggnad av köket och byggande av en ny matsal på 585 kvm i samma nivå som köket. Lokalerna är inte dimensionerade för nuvarande produktion på portioner och minskas därför till portioner. Köket måste trots det byggas ut med 80 kvm för att skapa tillräckliga arbetsytor. POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

8 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2013/ (7) Tillbyggnaden av skolan blir totalt 700 kvm. Total yta efter om- och tillbyggnad blir kvm. Av skolans totala yta berörs ca kvm av anpassningar. Den hyresgrundande investeringskostnaden är preliminärt beräknad till 187 mnkr inklusive kapitalkostnad under byggtid. Därutöver bekostar Huge investeringar i nya tekniska installationer och fastighetsunderhåll. Nuvarande hyra för skolan är 9,7 mnkr/år och 827 kr/kvm/år. Huge och förvaltningen har överenskommit att den nuvarande hyran minskas med 5,6 mnkr/år under pågående produktion. Den nya beräknade hyran efter produktion blir preliminärt 19,9 mnkr/år och kr/kvm/år. Sammantaget blir det då en tillkommande hyra på 10,2 mnkr/år och en ökad kvadratmeterkostnad på 830 kr/kvm/år. Mot bakgrund av att åtgärderna vid Kvarnbergsskolan är ett stort och kostsamt projekt har förvaltningen i samråd med Huge Fasligheter AB också gjort en hyresberäkning utifrån de huvudprinciper för hyressättning som för närvarande förhandlas fram mellan kommunen och Huge. Den nya hyresberäkningen innebär då i stort att det nya hyresavtalet löper på 50 år istället för som nu på 30 år och att underhålls- och driftschablonen höjs till den kostnadsnivå som hela investeringen i Kvarnbergsskolan motsvarar. Hyresavtalets kostnadsnivå är tänkt att stämmas av vart tredje år mot de verkliga driftskostnaderna. Med en sådan beräkningsgrund skulle årshyran efter produktion istället hamna på ca 16,9 mnkr/år. Inför produktionsärendet till grundskolenämnden i juni 2014 räknar vi med att de nya hyressättningsprinciperna är beslutade av kommunfullmäktige och kan tillämpas. Nuvarande beräknade tillkommande hyresbelopp kommer då att revideras. Beskrivning av ärendet Åtgärdsbehovet vid Kvarnbergsskolan är omfattande och har beskrivits i tidigare lokalförsörjningsplaner och senast i grundskolenämndens lokalförsörjningsplan för Skolan som till största delen är byggd 1958 är ett av de högst prioriterade lokalprojekten inom grundskolans hela lokalbestånd. Förvaltningen har tillsammans med Huge Fastigheter AB, konsulter, skolans personal och ledning inventerat skolbyggnadernas verksamhetsmässiga och tekniska brister samt tagit fram förslag till långsiktiga och hållbara arbetsmiljö- och verksamhetslösningar för ytterligare minst ett halvsekel framåt.

9 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2013/ (7) Skolbyggnadernas brister Hus A. Huvudbyggnad. Skolans verksamhetslokaler har bristande logistik och behöver samordnas på modernare och arbetseffektivare sätt. Det gäller olika åtgärdsbehov i alla fyra våningsplanen. Nuvarande lösning med matsalarna i källarplan i hus A och en annan nivå i förhållande till köket i hus C är av främst arbetsmiljöskäl helt oacceptabel. En nybyggd matsal i samma nivå och med direktanslutning till köket eliminerar dock alla problem. Befintliga elinstallationer, värmesystem, vatten och avlopp är otillräckliga samt föråldrade och byggnaden har stora klimatproblem. Yttertaket är uttjänt och det krävs stora åtgärder för att minska Kvarnbergsskolans energiförbrukning. Hus C/A, Kök och matsal. Kökslokalen behöver åtgärdas och byggas om i de flesta avseenden. En utbyggnad med 80 kvm är nödvändig då det bland annat saknas tillräckliga arbetsytor för matberedningen. Personalen arbetar i tre olika nivåer av arbetslokalerna med mycket manuellt och tungt arbete med spring i trappor. Arbetsmomenten har otillåtna korsande flöden i nästan alla led i lokalen från det att varorna anländer och till leverans samt returer. Grovdiskrummet ligger långt ifrån serveringen och smutsig grovdisk måste passera hela köket eller renseriet för att komma till grovdiskrummet. Akustiken upplevs som dålig och föråldrad utrustning behöver förnyas. Nivåskillnaderna mellan kök i hus C och matsalar i källarplan i hus A gör att alla transporter inom lokalerna blir manuellt krävande. I samband med stora skyfall inträffar ofta dagvattenöversvämningar i matsalar och källarplan på grund av ett gammalt och otillräckligt ledningsnät. Hus B. Plan 1. Lokalen behöver få en förändrad planlösning för att få till en rationell lösning för varuintag, centralförråd och soprum i anslutning till vaktmästeriet. På plan 2 bibehålls elevcafé och uppehållsrum intakt. Hus D. Lokalen används idag för textil-, hemkunskap- och bildämnena. I källarplan med dåligt dagsljus finns två datasalar som avskaffas och ger disponibla ytor för annan verksamhet. I övrigt bibehålls planlösningen. Huset saknar helt tillgänglighet för funktionshindrade. Skolhälsovården behöver flytta ut och sammanföras med övrig elevvårdande personal. Förvaltningens synpunkter Renoveringen av Kvarnbergsskolan innebär ingen utökad elevantalskapacitet. Lokalernas kapacitet har under utredningen bedömts till ca 800 elever i

10 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2013/ (7) skolåren 7-9. Däremot skapas en allmän förbättring av logistiken och samordning av ämneslokaler med ökad flexibilitet i förutsättningarna för undervisningen samt förbättringar med grupprum, uppehållsrum och lärararbetsplatser. Kvarnbergsskolan får efter renovering en energieffektiv byggnad med långsiktigt hållbar arbets- och undervisningsmiljö för många decennier framåt. Mot bakgrund av att kök- och matsalslokalerna i hus C och A inte är godkända ur arbetsmiljö- och flödessynpunkt föreslår förvaltningen en genomgripande ombyggnad av köket och byggande av en ny matsal på 585 kvm. Placering av ny matsal kräver detaljplaneändring då del av ytan hamnar på så kallad prickmark. Kökslokalerna är idag inte dimensionerade för nuvarande produktion på portioner och minskas därför till portioner. Köket måste trots det byggas ut med 80 kvm för att skapa tillräckliga arbetsytor. Att köket ansluts direkt till en ny matsal i samma nivå skapar en mycket god lösning för kökets personal med eliminering av lyft och andra olämpliga arbetsmoment. Bättre flöden och logistik för in- och utpassering ger också eleverna en bättre och lugnare matsalsmiljö. Matsalen blir tillgänglig och kan användas även för externa gäster. Skolans nuvarande leveranser till Kungsklippeskolan måste ersättas av annan leverantör. Förvaltningen bedömer att Annerstaskolan har sådan leveranskapacitet. Med dagens myndighetskrav är nuvarande byggnadstekniska system inte godkända. I hus A byts alla tekniska installationer ut, vilket gäller värmesystem, vatten och avlopp, ventilationssystem och elektriska installationer. Nytt fläktrum byggs, fönster och fasader byts och tilläggsisoleras vilket sammantaget skapar en mycket energieffektiv byggnad för framtiden. Nuvarande energianvändning avseende fastighetsel på 150 kwh/kvm/år kommer att minst halveras. Ambitionen är också att klara Miljöklassad byggnad, nivå silver. Skolans verksamheter flyttas inom och mellan hus A och D. NO-ämnen samlas på det översta våningsplanet i hus A, plan 4. All elevvårdande personal får sina arbetsplatser på plan 2 i hus A vilket innebär att skolhälsovården flyttar över från hus D. På plan 1 i hus A tas matsalarna bort och bereder plats för en tekniksal, två klassrum och grupprum. Även i hus B och D tilläggsisoleras yttertaken och byggnaderna får nya fönster och installationer. I hus B får en nytt och placeringsmässigt varuintag intill vaktmästeriet. Hus D tillgänglighetsanpassas med hiss samt får ny

11 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2013/ (7) inredning. Där installeras även solcellspaneler för elproduktion vilket beräknas räcka till hälften av husets elbehov på ca kwh/år. Skolgård och mark Skolgården är idag relativt torftig med den enda aktivitetsytan i form av bollplan och friidrottsytor som behöver upprustas. En satsning under detta år har varit att anlägga konstgräs på bollplanen. En översyn med förslag till fler och andra aktivitetsytor föreslås. I samband med planerat bostadsbyggande intill bollplanen kommer en aktivitetsyta för kulstötning att tas bort. I kommunens exploateringsavtal med byggherren HSB har vi utlovats en kompensation med 350 tkr för anläggande av annan yta inom skolfastigheten. Cykelparkeringen är relativt väl tilltagen men utsliten och ska ersättas med bättre låsbarhet och skydd som stimulerar till mer cykelåkning. Övriga markåtgärder handlar om bättre infiltration och omhändertagande av dagvatten enligt en särskild dagvattenutredning. Ny dränering måste åstadkommas och ett nytt ledningsnät installeras. Markkostnaderna har beräknats till 11 mnkr av den totala investeringen. Investering, hyra och tidsplan Tillbyggnaden av skolan blir 700 kvm. Total yta efter om- och tillbyggnad blir kvm. Av skolans totala yta berörs ca kvm av anpassningar. Den hyresgrundande investeringskostnaden är preliminärt beräknad till 187 mnkr inklusive kapitalkostnad under byggtid. Därutöver bekostar Huge investeringar i nya tekniska installationer och fastighetsunderhåll. Nuvarande hyra för skolan är 9,7 mnkr/år och 827 kr/kvm/år. Huge och förvaltningen har överenskommit att den nuvarande hyran minskas med 5,6 mnkr/år under pågående produktion. Den nya beräknade hyran efter produktion blir preliminärt 19,9 mnkr/år och kr/kvm/år. Sammantaget blir det då en tillkommande hyra på 10,2 mnkr/år och en ökad kvadratmeterkostnad på 830 kr/kvm/år. Mot bakgrund av att åtgärderna vid Kvarnbergsskolan är ett stort och kostsamt projekt har förvaltningen i samråd med Huge Fasligheter AB också gjort en hyresberäkning utifrån de huvudprinciper för hyressättning som för närvarande förhandlas fram mellan kommunen och Huge. Den nya hyresberäkningen innebär då i stort att det nya hyresavtalet löper på 50 år istället för som nu på 30 år och att underhålls- och driftschablonen höjs till den kostnadsnivå som hela investeringen i Kvarnbergsskolan motsvarar. Hyresavtalets kostnadsnivå är tänkt att stämmas av vart tredje år mot de verkliga

12 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2013/ (7) driftskostnaderna. Med en sådan beräkningsgrund skulle årshyran efter produktion istället hamna på ca 16,9 mnkr/år. Inför produktionsärendet till grundskolenämnden i juni 2014 räknar vi med att de nya hyressättningsprinciperna är beslutade av kommunfullmäktige och kan tillämpas. Nuvarande beräknade tillkommande hyresbelopp kommer då att revideras. Produktionsärendet kommer att redovisas för nämnden i juni Tidsplanen för kommunala beslut är mycket viktig att hålla för att kunna utnyttja den evakueringspaviljong som redan nu är etablerad för innevarande läsår används av Sågbäcksgymnasiet. Om alla kommunala beslut är fattade under september månad 2014 bör produktionsarbetena kunna inledas i januari Hus A, B, C och G beräknas vara klara efter 18 månader till sommaren 2016 medan hus D beräknas bli fullt åtgärdat sex månader senare. Evakueringskostnader och lokaler För att kunna genomföra om- och nybyggnad på ett arbetsmiljö- och produktionsmässigt säkert sätt måste större delen av skolan med ca 600 elever evakueras. Evakueringen sker dels till de paviljonger som Sågbäcksgymnasiet lämnar till hösten 2014 och dels till två tillkommande paviljonger som etableras på Kvarnbergsskolans område. De båda paviljonguppställningar är lika stora och tillsammans utgör de kvm. Den preliminära hyran beräknas till 15 mnkr/år under den beräknade produktionstiden på 27 månader. Under det fortsatta utredningsskedet är ambitionen att försöka minska produktionsperioden och därmed kostnader och inhyrningstid. Förvaltningen har kommit överens med Huge om att den befintliga hyran för Kvarnbergsskolan minskas med 5,6 mnkr/år under den tid som produktion och hyra av paviljonger pågår. Förvaltningen kommer att i samråd med Huge, Kvarnbergsskolans och Huddingegymnasiets ledning, utreda om elever och lärare kan äta i Huddingegymnasiet och till viss del också i Tomtbergaskolans matsal under produktionstiden. Finansiering Enligt nämndens lokalförsörjningsplan för uppstår svårigheter att fullt ut finansiera alla projekt inom den årliga resursfördelningsramen på 8 mnkr. Netto beräknas ramen för 2016 överskridas med drygt 5 mnkr. Beräkningarna är mycket preliminära. Förvaltningen återkommer med

13 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2013/ (7) närmare analyser och finansieringsförslag i Mål och Budget Alternativa lösningar Skolans idrottshall har inventerats och det föreligger ett åtgärdsbehov som kostnadsberäknats till preliminärt 22,5 mnkr. Beräkningen avser bland annat nya omklädningsrum och en relativt genomgripande renovering med tillgänglighetsåtgärder för elever med funktionshinder. Förvaltningen föreslår att åtgärderna i idrottslokalen utreds senare under våren 2014 med beaktande av det samlade behov av idrottslokaler/idrottshallar som uppstår när nya skolor måste byggas i de centrala delarna av Huddinge. Eventuellt redovisas ett särskilt ärende om idrottshallen i samband med kommande produktionsärende för övriga byggnader i Kvarnbergsskolan. För närvarande används idrottslokalen utöver skolans egen användning, även för bokning av föreningsaktiviteter avseende träningsspel. Idrottslokalen är föremål för akustikåtgärder då den ingår i det stora akustikprojekt för sex skolor som förvaltningen nu utreder tillsammans med Huge och arbetsmiljöingenjören vid Personalhälsan. I samband med de markåtgärder som föreslås på Kvarnbergsskolan ingår också ett nytt lednings- och kabelnät som dras fram även till idrottslokalen. Jukka Kuusisto Utbildningschef Bengt Hammarlund Lokalplaneringschef Bilagor Huge Fastigheter AB:s preliminära kostnads- och hyresberäkning med översiktlig planbeskrivning, Beslutet delges Kommunstyrelsen Huge Fastigheter AB Samhällsbyggnadsnämnden Akten

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Ny förskola i Vistaberg

Ny förskola i Vistaberg KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 maj 204 3 Paragraf Diarienummer KS-203/456.253 Ny förskola i Vistaberg Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013

Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013 Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013 Sidan 3 av 117 Ärende 1 Sidan 4 av 117 Sidan 5 av 117 Sidan 6 av 117 Ärende 2 Sidan 7 av 117 Sidan 8 av 117 Sidan 9 av 117 Sidan 10

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (3)

Stockholms läns landsting 1 (3) Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-02-18 LS 1411-1369 LS 1411-1409 LS1411-1410 Landstingsstyrelsen Genomförandebeslut för investeringsobjektet Ombyggnad till vårdavdelningar,

Läs mer

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-02-20 KS-2014/141 185 1 (2) HANDLÄGGARE Fredrik Berg 08-535 301 39 fredrik.berg@huddinge.se Kommunstyrelsen Utökad borgensram, SRV

Läs mer

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0345 Landstingsstyrelsen Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård

Läs mer

Ny Opera i Operan. Renovering och ombyggnad av Kungliga Operans byggnad. En förstudie. Dnr 254-2783/13 2015-05-21.

Ny Opera i Operan. Renovering och ombyggnad av Kungliga Operans byggnad. En förstudie. Dnr 254-2783/13 2015-05-21. Ny Opera i Operan Renovering och ombyggnad av Kungliga Operans byggnad. En förstudie Foto: Mats Bäcker Dnr 254-2783/13 2015-05-21 Innehåll Förord 3 Operans inledning 4 Sammanfattning 7 Introduktion till

Läs mer

Redovisning av uppdrag i kommunfullmäktige per den 31 oktober 2014

Redovisning av uppdrag i kommunfullmäktige per den 31 oktober 2014 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 26 Paragraf Diarienummer KS-2014/1061.909 Redovisning av uppdrag i kommunfullmäktige per den 31 oktober 2014 Kommunstyrelsens

Läs mer

Protokoll 2010-05-10. Andreaz Strömgren, förvaltningschef Carina Hansson, sekreterare

Protokoll 2010-05-10. Andreaz Strömgren, förvaltningschef Carina Hansson, sekreterare Plats och tid Timrå kommunalkontor, Redligheten,, kl 13.00-15.50 Beslutande Håkan Lundberg (S) Roger Öberg (S) Christer Brodén (S) Karina Nordgren (S) Niklas Edén (C) Thore Hellstrand (C) Kjell Wiklund

Läs mer

hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag 2 förord SABO började under 2007 att titta närmare på upprustningsbehoven i 60- och

Läs mer

förbättra tillgängligheten i badrum i samband med renoveringar SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag

förbättra tillgängligheten i badrum i samband med renoveringar SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag förbättra tillgängligheten i badrum i samband med renoveringar SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag 2 innehåll inledning 4 Bättre badrum i samband med renovering. SABOs bearbetning av förstudiens

Läs mer

Tecknande av projekteringsavtal för viss byggnation m.m ingående i projektet Campus LiU 2015

Tecknande av projekteringsavtal för viss byggnation m.m ingående i projektet Campus LiU 2015 2013-11-07 BESLUT Dnr LiU-2012-00840 Tecknande av projekteringsavtal för viss byggnation m.m ingående i projektet Campus LiU 2015 Mot bakgrund av den föreliggande föredragningspromemorian och den kompletterande

Läs mer

Grundskolenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4)

Grundskolenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4) HANDLÄGGARE Hjelm, Per 08-535 360 71 Per.Hjelm@huddinge.se Grundskolenämnden Svar på motion - Ta fram riktlinjer för Huddinges framtida

Läs mer

Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark

Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1 april 2015 10 Paragraf Diarienummer KS-2014/1277.226 Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar

Läs mer

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Inledning Bostadspolitiken handlar om människors välfärd Bostadspolitiken har traditionellt varit ett viktigt område för Byggnads, men under de senaste åren

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund 3

Läs mer

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2015-03-05 Tid 2015-03-16, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum

Läs mer

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun Sidan 1 av 22 Datum: 2014-01-22 Dnr: 2011-700MI Utlåtande Vatten- och avloppsplan 2014 Nässjö kommun Planförslag och ärendehantering Nässjö kommun har tagit fram ett förslag till VA-plan (vatten- och avloppsplan).

Läs mer

Grön IT - strategi för Stockholms stad

Grön IT - strategi för Stockholms stad Utlåtande 2010:45 RI (Dnr 031-1104/2009) Grön IT - strategi för Stockholms stad Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande 1. Grön IT-strategi för Stockholms stad godkänns och ska

Läs mer

Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39

Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39 Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

En offensiv budget för jobb och kunskap

En offensiv budget för jobb och kunskap En offensiv budget för jobb och kunskap Socialdemokraterna och Vänsterpartiets kompletteringsbudget för 2009 En offensiv budget för jobb och kunskap Sverige är på väg in i en lågkonjunktur och en jobbkris

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

Investeringsregler - Anläggningstillgångar

Investeringsregler - Anläggningstillgångar Investeringsregler - Anläggningstillgångar Regler och riktlinjer för redovisning, beslutsfattande och handläggning av anläggningstillgångar (investeringar) Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2007 94 1

Läs mer

Regeringsuppdrag. Rapport Statens lokalförsörjning ESV 2013:36

Regeringsuppdrag. Rapport Statens lokalförsörjning ESV 2013:36 Regeringsuppdrag Rapport Statens lokalförsörjning ESV 2013:36 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan

Läs mer

Nytt Kraftvärmeverk och Avloppsreningsverk på Sobacken

Nytt Kraftvärmeverk och Avloppsreningsverk på Sobacken E3 BESLUTSFÖRSLAG Nytt Kraftvärmeverk och Avloppsreningsverk på Sobacken Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Borås Energi & Miljö AB godkänns investera 1 810 000 000 kr i ett nytt kraftvärmeverk

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Simarena på Stadionområdet

Tjänsteskrivelse. Simarena på Stadionområdet Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-09-12 Handläggare Per Evenäs Avdelningschef per.evenas@malmo.se Tjänsteskrivelse Simarena på Stadionområdet FRI-2014-1506 Sammanfattning I samband med att

Läs mer

Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S)

Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1 april 2015 7 Paragraf Diarienummer KS-2011/961.389 Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S) Kommunstyrelsens

Läs mer

2010:26. Kostnads- och konsekvensanalys av lagförslaget om bristande tillgänglighet

2010:26. Kostnads- och konsekvensanalys av lagförslaget om bristande tillgänglighet 2010:26 Kostnads- och konsekvensanalys av lagförslaget om bristande tillgänglighet MISSIV DATUM DIARIENR 2010-11-15 2010/105-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-06-03 IJ2010/1005/DISK Regeringen Integrations-

Läs mer

FÖRSTUDIE 2013 Ny Ekonomigård Göteborgs Botaniska Trädgård

FÖRSTUDIE 2013 Ny Ekonomigård Göteborgs Botaniska Trädgård FÖRSTUDIE2013 NyEkonomigård GöteborgsBotaniskaTrädgård 20131007 Innehåll 1Sammanfattning 3 2Regionövergripandeplanering4 3Förutsättningar 8 4Förslag 9 5Fastighet 11 6Tidplanochfortsattaåtgärder 12 7Genomförandeochutgifter

Läs mer