Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt omoch nybyggnad av kök och matsal - beslut om produktion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt omoch nybyggnad av kök och matsal - beslut om produktion"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 september Paragraf Diarienummer KS-2013/ Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt omoch nybyggnad av kök och matsal - beslut om produktion Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Grundskolenämndens beställning av produktion avseende renovering av Kvarnbergsskolan samt om- och nybyggnad av kök och matsal, godkänns. Kommunstyrelsen beslutar för egen del Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att inför arbetet med mål och budget 2016 göra en översyn av nuvarande modell för resurstilldelning för lokalkostnader. Sammanfattning Kvarnbergsskolan är från 1958 och har idag 600 elever i årskurserna 7-9. Lokalerna har ett omfattande upprustningsbehov. Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med Huge Fastigheter AB och representanter från skolan genomfört en studie kring åtgärdsbehoven. Skolans samtliga byggnader behöver genomgå omfattande upprustning och verksamhetsmässiga anpassningsåtgärder. Stora verksamhetsbrister förekommer i kök och matsal. Lokalernas utformning är inte godkända ur arbetsmiljö- och logistiksynpunkt. Verksamhetsanpassningen innebär bland annat att en helt ny matsalsbyggnad byggs, samtidigt som det befintliga tillagningsköket byggs om. Därutöver behövs en genomgripande ombyggnad av skolans ventilation och övriga tekniska installationer. Även omfattande åtgärder avseende skolans yttre miljö ska genomföras. drottshallsbyggnaden ingår inte i detta projekt. För att kunna genomföra planerad ombyggnad måste större delen av skolan evakueras under produktionstiden. Ambitionen är produktionen kan inledas i januari 2015 och vara avslutad i början av år Huges offert uppgår till en total investeringsutgift om 199 mnkr. Kommunens tillkommande hyra beräknas till 10,1 mnkr. Därutöver tillkommer hyra för evakueringspaviljonger, totalt cirka 31 mnkr under ombyggnadstiden. Därutöver kommer befintlig hyra att sänkas med 6 mnkr/år under byggnadstiden. Utslaget på antal berörda kvadratmeter som byggs om (9 700 kvm) innebär planerade åtgärder en ombyggnadskostnad på cirka 20 tkr/kvm. Kommunstyrelsens förvaltnings bedömning är att finansiering av nya lokalprojekt ska ske inom den beslutade ekonomiska ramen för nämnden, men att det inte behöver ske för varje enskilt år. Slutligt ställningstagande till finansingen av detta projekt föreslås ske i kommande års budgetprocess.

2 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Kommunstyrelsens förvaltning föreslås få i uppdrag att se över nuvarande modell för resurstilldelning för lokalkostnader. Arbetet ska genomföras tillsammans med förvaltningarna och vara klart till mål och budget för Beslutet delges Grundskolenämnden Huge Fastigheter AB

3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNNG TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DARENR SDA KS-2013/ (6) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari Kommunstyrelsen Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt om- och nybyggnad av kök och matsal beslut om produktion Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Grundskolenämndens beställning av produktion avseende renovering av Kvarnbergsskolan samt om- och nybyggnad av kök och matsal, godkänns. Kommunstyrelsen beslutar för egen del Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att inför arbetet med mål och budget 2016 göra en översyn av nuvarande modell för resurstilldelning för lokalkostnader. Sammanfattning Kvarnbergsskolan är från 1958 och har idag 600 elever i årskurserna 7-9. Lokalerna har ett omfattande upprustningsbehov. Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med Huge Fastigheter AB och representanter från skolan genomfört en studie kring åtgärdsbehoven. Skolans samtliga byggnader behöver genomgå omfattande upprustning och verksamhetsmässiga anpassningsåtgärder. Stora verksamhetsbrister förekommer i kök och matsal. Lokalernas utformning är inte godkända ur arbetsmiljö- och logistiksynpunkt. Verksamhetsanpassningen innebär bland annat att en helt ny matsalsbyggnad byggs, samtidigt som det befintliga tillagningsköket byggs om. Därutöver behövs en genomgripande ombyggnad av skolans ventilation och övriga tekniska installationer. Även omfattande åtgärder avseende skolans yttre miljö ska genomföras. drottshallsbyggnaden ingår inte i detta projekt. För att kunna genomföra planerad ombyggnad måste större delen av skolan evakueras under produktionstiden. Ambitionen är produktionen kan inledas i januari 2015 och vara avslutad i början av år Huges offert uppgår till en total investeringsutgift om 199 mnkr. Kommunens tillkommande hyra beräknas till 10,1 mnkr. Därutöver tillkommer hyra för POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

4 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNNG TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DARENR SDA KS-2013/ (6) evakueringspaviljonger, totalt cirka 31 mnkr under ombyggnadstiden. Därutöver kommer befintlig hyra att sänkas med 6 mnkr under byggnadstiden. Utslaget på antal berörda kvadratmeter som byggs om (9 700 kvm) innebär planerade åtgärder en ombyggnadskostnad på cirka 20 tkr/kvm. Kommunstyrelsens förvaltnings bedömning är att finansiering av nya lokalprojekt ska ske inom den beslutade ekonomiska ramen för nämnden, men att det inte behöver ske för varje enskilt år. Slutligt ställningstagande till finansingen av detta projekt föreslås ske i kommande års budgetprocess. Kommunstyrelsens förvaltning föreslås få i uppdrag att se över nuvarande modell för resurstilldelning för lokalkostnader. Arbetet ska genomföras tillsammans med förvaltningarna och vara klart till mål och budget för Beskrivning av ärendet Kvarnbergsskolan är från 1958 och har idag 600 elever i årskurserna 7-9. Kapaciteten bedöms vara totalt cirka 800 elever, och förblir oförändrad även efter ombyggnaden. Lokalerna har ett omfattande behov av renovering och verksamhetsanpassning. Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med Huge Fastigheter AB och representanter från skolan genomfört en studie kring åtgärdsbehoven, vilka redovisas i grundskolenämndens tjänsteutlåtande. Skolan består av ett antal separata byggnadskroppar vilka samtliga, utom idrottshallsbyggnaden samt en byggnad som uppfördes år 2008, planeras för att genomgå omfattande upprustning och verksamhetsmässiga anpassningsåtgärder. De största verksamhetsbristerna förekommer i kök och matsal. Lokalernas utformning är inte godkända ur arbetsmiljö- och logistiksynpunkt. Verksamhetsanpassningen innebär bland annat att en helt ny matsalsbyggnad byggs, samtidigt som det befintliga tillagningsköket byggs om och byggs ut något. Därutöver görs en genomgripande ombyggnad av skolans ventilation och övriga tekniska installationer. Efter genomförd ombyggnad, bland annat innebärande tilläggsisolering av yttertak och fasad, bedöms fastighetens totala energianvändning att kunna halveras. Objektet avses att efter ombyggnad klassas enligt det svenska miljöklassningssystemet Miljöbyggnad, minst med nivå brons men förhoppningsvis kanske även nivå silver i vissa av byggnaderna. Även omfattande åtgärder avseende skolans yttre miljö planeras. Många hårdgjorda ytor omvandlas till grönytor, både för att skapa en trivsam utomhusmiljö på skolgården, men även för att öka markinfiltrationen, vilket

5 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNNG TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DARENR SDA KS-2013/ (6) minskar belastningen på kommunens dagvattenledningar. Dessutom ska åtgärder genomföras för att förbättra den akustiska miljön i skolan, samt förbättrad tillgänglighet med bland annat hissar för elever och personal med funktionshinder. För att kunna genomföra planerad ombyggnad måste större delen av skolan evakueras under produktionstiden. Evakuering kommer att ske dels till två inhyrda paviljonger som ställs upp inom skolans område, dels till redan uppställda paviljonger som idag används för Sågbäcksgymnasiet, som är belägna på Gymnasievägen 17. drottshallsbyggnaden ingår inte i detta projekt. För denna byggnad, som också är i stort behov av upprustning, behöver dock fördjupade studier göras för att beskriva alternativa lösningar och kostnader. Huge Fastigheter AB avser att återkomma till kommunen med separata, och alternativa, offerter avseende idrottsbyggnaden under början av hösten Tidsplan Om alla politiska beslut är fattade senast under september månad, bedömer Huge att produktionen kan inledas i januari Ambitionen är att den omoch tillbyggda Kvarnbergsskolan ska kunna stå klar i början av år Ekonomi Översänd offert baseras på en total investeringsutgift om 199 mnkr inklusive kapitalkostnad under byggtid. Därutöver bekostar Huge Fastigheter AB åtgärder för 26,5 mnkr såsom eftersatt underhåll. Kommunens tillkommande hyra beräknas till 10,1 mnkr. Därutöver tillkommer årshyran för inhyrda evakueringspaviljonger. Paviljongerna på Kvarnbergsskolan kommer att kosta 9,3 mnkr/år och är planerade att stå uppställda under 26 månader. Det ger en kostnad under byggtiden på 20,2 mnkr. För de delvis ombyggda paviljongerna på Gymnasievägen (används idag för Sågbäcksgymnasiets ombyggnation) uppgår årshyran till 5,9 mnkr och beräknas stå uppställda i 22 månader. Det ger en kostnad under byggtiden på 11,0 mnkr. Totalt ger det en hyra för evakueringslokaler på drygt 31 mnkr som debiteras separat. Barn- och utbildningsförvaltningen och Huge har därutöver kommit överens om att nuvarande hyra minskas med 5,6 mnkr under pågående byggproduktion.

6 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNNG TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DARENR SDA KS-2013/ (6) Finansiering Grundskolenämnden konstaterar att det under 2015 uppstår stora svårigheter att fullt ut finansiera grundskolans alla lokalprojekt med den gällande resursfördelningsramen på 8 mnkr/år. Mål och Budget för 2015 beräknas ramen överskridas med cirka 2,6 mnkr. nkluderat med den tillkommande paviljonghyreskostnaden för Kvarnbergsskolan kommer nämnden att få ett ytterligare större underskott. Hittills fonderade lokalmedel om 4,7 mnkr täcker endast hälften av beräknat underskott för Nämnden anser att gällande resursfördelningssystem bör ses över inför lokalförsörjningsplan och verksamhetplan Förvaltningens synpunkter Behovet av upprustning och verksamhetsmässig anpassning av lokalerna i Kvarnbergsskolan är stort. En omfattande upprustning samt om- och tillbyggnad planeras, och har upptagits i nämndens tidigare lokalförsörjningsplaner. Den totala hyresgrundande utgiften för ombyggnaden, inklusive kapitalkostnad, uppgår till 199 mnkr. Jämfört med den uppskattning som grundskolenämnden redovisade efter det inledande projekteringsarbetet har utgifterna ökat med cirka 15 mnkr. Det förklaras främst med satsningar på skolgårdsupprustning och förbättrad belysning som inte var studerat och kostnadsberäknat i det föregående nämnärendet. Därutöver har kostnadsökning skett avseende takkonstruktionen på huvudbyggnaden, nya ledningsnät för dagvatten samt omfattande schaktningsarbeten. Den tillkommande hyreskostnaden för skolan har dock sänkts från tidigare beräknade 10,2 mnkr/år till 10,1 mnkr/år, dels beroende på ett mer gynnsamt ränteläge, dels på grund av en ändrad fördelning av vad som finansieras som underhåll och som därmed inte blir hyresgrundande. Total årshyra för objektet efter ombyggnad beräknas uppgå till 19,8 mnkr/år jämfört med dagens hyra om 9,7 mnkr/år. Fördelat på antalet kvadratmeter som berörs av ombyggnaden (cirka 9700 kvm) innebär det en ombyggnadskostnad på drygt kr/kvm, vilket översiktligt måste bedömas som rimligt med avseende på den omfattande ombyggnad som planeras. Skolans totala yta blir efter om- och tillbyggnad kvm (LOA). Tillbyggnaden uppgår till knappt 700 kvm, vilket främst utgörs av en ny

7 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNNG TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DARENR SDA KS-2013/ (6) matsalsbyggnad. Den nya matsalen kommer att innebära ett tillskott av lokaler för extern uthyrning efter skoltid. Kommunstyrelsens förvaltning har fått bekräftat av Huge att projekteringen av projektet tagit hänsyn till de anpassningar som behöver göras med anledning av införande av samordnad varudistribution. Kommunstyrelsens förvaltning för regelbundet diskussioner med Huge kring rimligheten rörande fördelningen mellan hyresvärdens respektive hyresgästens kostnadsansvar i olika lokalprojekt. Detta är något som bör diskuteras vidare och mer fördjupat, för att få en samsyn kring hur fördelningen görs. Generellt gäller dock, så gott som alltid, att merparten av kostnaderna är att hänföra till hyresgrundande åtgärder. Det beror på att det ofta handlar om verksamhetsmässiga krav på förändringar av lokalerna, på förändrade myndighetskrav eller kommunens egna krav på att uppnå viss miljöklassning. Kommunstyrelsens förvaltning har tillsammans med Huge mer detaljerat gått igenom kalkylerna som ligger bakom Huges offert av Kvarnbergsskolans ombyggnad. Det kan noteras att flera oberoende projektkalkyler är upprättade i programskede, samt likaså avstämda i systemhandlingsskedet. Vid en genomgång redovisades kalkylunderlaget som ligger till grund för sammanställningen. Bedömningen är att kalkylunderlaget är gediget och välunderbyggt, samt speglar väl de referenstal som finns i branschen. Projektets totalbudget är uppdelad på en del som avser underhåll och en del som avser investeringar. Underhållet finansieras inom ramen för Huges driftoch underhållsbudget. nvesteringarna är hyresgrundande och finansieras med hyreshöjningar gentemot kommunen. Efter genomgång av de åtgärder som projektet omfattar är bedömningen att 26,5 mnkr ska betraktas som eftersatt underhåll och tidigarelagt planerat underhåll, vilket är drygt 12 procent av de totala ombyggnadskostnaderna. Det saknas riktlinjer för vad som ska vara hyresgrundande och vad som ska åtgärdas inom ramen för den hyra som nu utgår. För framtiden bör det klargöras vilka principer som ska gälla och hur de ska tillämpas. Kommunstyrelsens förvaltning har påbörjat ett arbete med att ta fram sådana riktlinjer och avsikten är dessa ska in i ramavtalet om hyresvillkor mellan Huge och Kommunen. Grundskolenämnden har en ekonomisk ram på 8 mnkr per år för att klara finansieringen av ökade lokalkostnader. Nämnden konstaterar att man inte

8 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNNG TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DARENR SDA KS-2013/ (6) kommer att kunna finansiera samtliga nya lokalprojet för 2015 och att det görs en översyn av nuvarande resursfördelningsmodell. Kommunstyrelsens förvaltnings bedömning är att finansiering av nya lokalprojekt ska ske inom den beslutade ekonomiska ramen för nämnden, men att det inte behöver ske för varje enskilt år. Ett underskott ett visst kan föras över till kommande år och täckas av kommande års ekonomiska ram. Slutligt ställningstagande till finansingen av detta projekt föreslås ske i kommande års budgetprocess. Nuvarande modell för resurstilldelning av lokalkostnader har tillämpats sedan år 2009 och infördes i samband med att en ny lokalförsörjningsprocess infördes i kommunen. Att göra en översyn av tillämpningen av modellen samt se över behovet av eventuella förändringar kan därför vara rimligt. Kommunstyrelsens förvaltning föreslås få i uppdrag att se över nuvarande modell för resurstilldelning för lokalkostnader. Arbetet ska genomföras tillsammans med förvaltningarna och vara klart till mål och budget för Vesna Jovic Kommundirektör Mats Öberg Ekonomidirektör Bo Garneij Chefscontroller Bilagor Grundskolenämndens tjänsteutlåtande daterat samt nämndens protokollsutdrag daterat Beslutet delges Grundskolenämnden Huge Fastigheter AB

9 GRUNDSKOLENÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Grundskolenämnden 18 juni Paragraf Diarienummer GSN-2014/ Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt omoch nybyggnad av kök och matsal Grundskolenämndens beslut Nämnden godkänner förvaltningens förslag till produktion av Kvarnbergs-skolans renovering och upprustning samt om- och nybyggnad av kök och matsal. Nämnden överlämnar ärendet för beslut i Kommunstyrelsen. Sammanfattning Kvarnbergsskolans gamla byggnader från 1958 är i mycket stora behov av verksamhetsanpassning, om- och nybyggnad. Lokalernas utformning och tekniska system för ventilation med mera, klarar inte dagens myndighetskrav och bestämmelser för en god arbetsmiljö. Skolan är i alla avseenden ett av de högst prioriterade lokalprojekten inom grundskolans hela lokalbestånd. Förvaltningen har tillsammans med Huge Fastigheter AB, konsulter, huvudskyddsombud, skolans personal och ledning inventerat skolbyggnadernas verksamhetsmässiga och tekniska brister samt tagit fram förslag till energieffektiva, långsiktiga och hållbara arbetsmiljö- och verksamhetslösningar för ytterligare minst ett halvsekel framåt. En stor satsning görs på skolgårds-upprustning och markåtgärder för uteidrott. Skolan har idag ca 600 elever i skolåren 7-9 vilka måste evakueras till paviljonger under produktionsperioden. Renoveringen av Kvarnbergsskolan innebär ingen utökad elevantalskapacitet men befintlig lokalkapacitet har under utredningen bedömts till ca 800 elever. Genom föreslagen verksamhets-anpassning skapas en allmän förbättring av logistiken och samordning av ämneslokaler med ökad flexibilitet i förutsättningarna för undervisningen samt förbättringar med grupprum, uppehållsrum och lärararbetsplatser. Mot bakgrund av att kök- och matsalslokalerna i hus C och A inte är godkända ur arbetsmiljö- och flödessynpunkt föreslår förvaltningen en genomgripande ombyggnad av köket och byggande av en ny matsal på 585 kvm i samma nivå som köket. Lokalerna är inte dimensionerade för nuvarande produktion på portioner och minskas därför till portioner. Köket måste trots det byggas ut med 80 kvm för att skapatillräckliga arbetsytor. Tillbyggnaden av skolan blir totalt 665 kvm. Total yta efter om- och tillbyggnad blir kvm hyresgrundande verksamhetsyta (LOA). Av skolans totala yta berörs ca kvm av anpassningar.

10 GRUNDSKOLENÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Paragraf Grundskolenämnden 18 juni forts. Diarienummer GSN-2014/ Den hyresgrundande investeringskostnaden är beräknad till 201,7 mnkr inklusive kapitalkostnad under byggtid. Därutöver bekostar Huge investeringar i nya tekniska installationer och tidigarelagt fastighetsunderhåll med 23 mnkr. Jämfört med den preliminärt beräknade investeringskostnaden i det förra ärendet/programskedet från december 2013, har den totala investeringskostnaden ökat med ca 15 mnkr. Det förklaras av att drygt 9 mnkr satsas på skolgårdsupprustningen, idrottsytor och förbättrad belysning vilket inte var studerat och beräknat i det förra ärendet. Andra kostnadsökningar jämfört med förra ärendet gäller en ny kostsam takkonstruktion i hus A, nya ledningsnät för dagvatten och omfattande schaktningsarbeten. Den ökade investeringskostnaden får dock ingen ökad hyreseffekt emedan ränteläget är mer gynnsamt vid tidpunkten för detta ärende jämfört med tidpunkten vid det förra ärendet. Tillkommande hyra blir därmed 10,2 mnkr/år. Total hyra inräknat den befintliga hyran på 9,7 mnkr/år, blir 19,9 mnkr/år. Det ger en ny hyra per kvm/år med kr. Nuvarande hyra per kvm/år är 870 kr. Överläggning ärendet yttrar sig Malin Danielsson (FP), Jan Nordström (S), lokalplaneringschef Mia Bergström och Erling Karlsson (S). Beslutet delges Huge Fastigheter AB Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsnämnden Akten

11 BARN- OCH UTBLDNNGSFÖRVALTNNGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DARENR SDA GSN-2014/ (9) HANDLÄGGARE Hammarlund, Bengt Grundskolenämnden Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt om- och nybyggnad av kök och matsal Förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens förslag till produktion av Kvarnbergsskolans renovering och upprustning samt om- och nybyggnad av kök och matsal. Nämnden överlämnar ärendet för beslut i Kommunstyrelsen. Sammanfattning Kvarnbergsskolans gamla byggnader från 1958 är i mycket stora behov av verksamhetsanpassning, om- och nybyggnad. Lokalernas utformning och tekniska system för ventilation med mera, klarar inte dagens myndighetskrav och bestämmelser för en god arbetsmiljö. Skolan är i alla avseenden ett av de högst prioriterade lokalprojekten inom grundskolans hela lokalbestånd. Förvaltningen har tillsammans med Huge Fastigheter AB, konsulter, huvudskyddsombud, skolans personal och ledning inventerat skolbyggnadernas verksamhetsmässiga och tekniska brister samt tagit fram förslag till energieffektiva, långsiktiga och hållbara arbetsmiljö- och verksamhetslösningar för ytterligare minst ett halvsekel framåt. En stor satsning görs på skolgårdsupprustning och markåtgärder för uteidrott. Skolan har idag ca 600 elever i skolåren 7-9 vilka måste evakueras till paviljonger under produktionsperioden. Renoveringen av Kvarnbergsskolan innebär ingen utökad elevantalskapacitet men befintlig lokalkapacitet har under utredningen bedömts till ca 800 elever. Genom föreslagen verksamhetsanpassning skapas en allmän förbättring av logistiken och samordning av ämneslokaler med ökad flexibilitet i förutsättningarna för undervisningen samt förbättringar med grupprum, uppehållsrum och lärararbetsplatser. Mot bakgrund av att kök- och matsalslokalerna i hus C och A inte är godkända ur arbetsmiljö- och flödessynpunkt föreslår förvaltningen en genomgripande ombyggnad av köket och byggande av en ny matsal på 585 POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

12 BARN- OCH UTBLDNNGSFÖRVALTNNGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DARENR SDA GSN-2014/ (9) kvm i samma nivå som köket. Lokalerna är inte dimensionerade för nuvarande produktion på portioner och minskas därför till portioner. Köket måste trots det byggas ut med 80 kvm för att skapa tillräckliga arbetsytor. Tillbyggnaden av skolan blir totalt 665 kvm. Total yta efter om- och tillbyggnad blir kvm hyresgrundande verksamhetsyta (LOA). Av skolans totala yta berörs ca kvm av anpassningar. Den hyresgrundande investeringskostnaden är beräknad till 201,7 mnkr inklusive kapitalkostnad under byggtid. Därutöver bekostar Huge investeringar i nya tekniska installationer och tidigarelagt fastighetsunderhåll med 23 mnkr. Jämfört med den preliminärt beräknade investeringskostnaden i det förra ärendet/programskedet från december 2013, har den totala investeringskostnaden ökat med ca 15 mnkr. Det förklaras av att drygt 9 mnkr satsas på skolgårdsupprustningen, idrottsytor och förbättrad belysning vilket inte var studerat och beräknat i det förra ärendet. Andra kostnadsökningar jämfört med förra ärendet gäller en ny kostsam takkonstruktion i hus A, nya ledningsnät för dagvatten och omfattande schaktningsarbeten. Den ökade investeringskostnaden får dock ingen ökad hyreseffekt emedan ränteläget är mer gynnsamt vid tidpunkten för detta ärende jämfört med tidpunkten vid det förra ärendet. Tillkommande hyra blir därmed 10,2 mnkr/år. Total hyra inräknat den befintliga hyran på 9,7 mnkr/år, blir 19,9 mnkr/år. Det ger en ny hyra per kvm/år med kr. Nuvarande hyra per kvm/år är 870 kr. Beskrivning av ärendet Åtgärdsbehovet vid Kvarnbergsskolan är omfattande och har beskrivits i tidigare lokalförsörjningsplaner och senast i grundskolenämndens lokalförsörjningsplan för Nämnden beslutade enligt förvaltningens programförslag i december 2013 och PPU godkände i januari 2014 fortsatt utredning med framtagande av färdiga bygg- och systemhandlingar vilka nu redovisas i detta produktionsärende. Skolan som till största delen är byggd 1958 och har mycket stora behov av verksamhetsanpassning och renovering, är ett av de högst prioriterade lokalprojekten inom grundskolans hela lokalbestånd. Förvaltningen har tillsammans med Huge Fastigheter AB, konsulter, skolans ledning och personal bearbetat tidigare programhandlingar och har nu en färdig åtgärdsplan för skolbyggnadernas verksamhetsmässiga och tekniska brister. Åtgärdsplanen innehåller förslag till långsiktiga och hållbara arbetsmiljö- och verksamhetslösningar för ytterligare minst ett halvsekel framåt med betydande energibesparingar.

13 BARN- OCH UTBLDNNGSFÖRVALTNNGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DARENR SDA GSN-2014/ (9) Skolbyggnadernas nuvarande brister Hus A. Huvudbyggnad. Skolans verksamhetslokaler har bristande logistik och behöver samordnas på ett modernare och arbetseffektivare sätt. Det gäller olika åtgärdsbehov i alla fyra våningsplanen. Nuvarande lösning med matsalarna i källarplan i hus A och en annan nivå i förhållande till köket i hus C är av främst arbetsmiljöskäl helt oacceptabel. Befintliga elinstallationer, värmesystem, vatten och avlopp är otillräckliga och föråldrade. Yttertaket är uttjänt och det krävs stora åtgärder för att minska Kvarnbergsskolans energiförbrukning. Hus C/A, Kök och matsal. Kökslokalen behöver åtgärdas och byggas om i de flesta avseenden. En utbyggnad med 80 kvm är nödvändig då det bland annat saknas tillräckliga arbetsytor för matberedningen. Personalen arbetar i tre olika nivåer av arbetslokalerna med mycket manuellt och tungt arbete med spring i trappor. Arbetsmomenten har otillåtna korsande flöden i nästan alla led i lokalen från det att varorna anländer och till leverans samt returer. Grovdiskrummet ligger långt ifrån serveringen och smutsig grovdisk måste passera hela köket eller renseriet för att komma till grovdiskrummet. Akustiken upplevs som dålig och köksutrustningen behöver delvis förnyas. Nivåskillnaderna mellan kök i hus C och matsalar i källarplan i hus A gör att alla transporter inom lokalerna blir manuellt krävande. samband med stora skyfall inträffar ofta dagvattenöversvämningar i matsalar och källarplan på grund av ett gammalt och otillräckligt ledningsnät. Hus B. Plan 1. Lokalen behöver få en förändrad planlösning för att få till en rationell lösning för varuintag, centralförråd och soprum i anslutning till vaktmästeriet. På plan 2 bibehålls elevcafé och uppehållsrum intakt. Hus D. Lokalen används idag för textil-, hemkunskap- och bildämnena. källarplan med dåligt dagsljus finns två datasalar som avskaffas och ger disponibla ytor för annan verksamhet. övrigt bibehålls planlösningen. Huset saknar helt tillgänglighet för funktionshindrade. Skolhälsovården behöver flytta ut och sammanföras med övrig elevvårdande personal. Hus E. drottshallen. Stora brister föreligger avseende omklädningsrummen som är så belägna att de idag utgör en källa till mobbning och kränkande beteenden. Brandsäkerhet, tillgänglighet och akustikförhållanden måste också åtgärdas. Förvaltningen behandlar detta i ett särskilt ärende med förslag till

14 BARN- OCH UTBLDNNGSFÖRVALTNNGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DARENR SDA GSN-2014/ (9) bristernas åtgärdande vilket beräknas kunna ske till nämndens septembersammanträde. Förvaltningens synpunkter Skolan har idag ca 600 elever i skolåren 7-9. Renoveringen av Kvarnbergsskolan innebär ingen utökad elevantalskapacitet men befintlig lokalkapacitet har under utredningen bedömts till ca 800. Genom föreslagen verksamhetsanpassning skapas en allmän förbättring av logistiken och samordning av ämneslokaler med ökad flexibilitet i förutsättningarna för undervisningen samt förbättringar med grupprum, uppehållsrum och lärararbetsplatser. Mot bakgrund av att kök- och matsalslokalerna i hus C och A inte är godkända ur arbetsmiljö- och flödessynpunkt föreslår förvaltningen en genomgripande ombyggnad av köket och byggande av en ny matsal på 585 kvm. Placering av ny matsal kräver detaljplaneändring då del av ytan hamnar på så kallad prickmark. Kökslokalerna är idag inte dimensionerade för nuvarande produktion på portioner och minskas därför till portioner. Köket måste trots det byggas ut med 80 kvm för att skapa tillräckliga arbetsytor enligt dagens myndighetskrav. Att köket ansluts direkt till en ny matsal i samma nivå skapar en mycket god lösning för kökets personal med eliminering av tunga lyft och andra olämpliga arbetsmoment. llustration av Total-Arkitekter

15 BARN- OCH UTBLDNNGSFÖRVALTNNGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DARENR SDA GSN-2014/ (9) Bättre flöden och logistik för in- och utpassering ger också eleverna en bättre och lugnare matsalsmiljö. Matsalen blir tillgänglig och kan användas även för externa gäster. Skolans nuvarande leveranser till Kungsklippeskolan och ett par förskolor måste ersättas av annan leverantör från vårterminen Med dagens myndighetskrav är nuvarande byggnadstekniska system inte godkända. hus A byts alla tekniska installationer ut, vilket gäller värmesystem, vatten och avlopp, ventilationssystem och elektriska installationer. Nytt fläktrum byggs, fönster och fasader byts och tilläggsisoleras vilket sammantaget skapar en långsiktigt mycket energieffektivare byggnad. Skolans verksamheter flyttas inom och mellan hus A och D. NO-ämnen samlas på det översta våningsplanet i hus A, plan 4. All elevvårdande personal får sina arbetsplatser på plan 2 i hus A vilket innebär att skolhälsovården flyttar över från hus D. På plan 1 i hus A tas matsalarna bort och bereder plats för en tekniksal, två klassrum och grupprum. Även i hus B och D tilläggsisoleras yttertaken och byggnaderna får nya fönster och installationer. Hus B får ett nytt och placeringsmässigt bättre varuintag intill vaktmästeriet. Skolan tillgänglighetsanpassas med bland annat hissar för elever och personal med funktionshinder. Energianvändning Kvarnbergsskolans nuvarande energianvändning avseende uppvärmning, fastighets- och verksamhetsel är 185 kwh/kvm/år. Efter renovering och ombyggnad kommer förbrukningen att minst halveras. En nuvärdesberäkning av energipriset med 2 % inflation och räknat på 30 år ger en beräknad energibesparing på ca 17 mnkr. Solpaneler för elproduktion sätts upp på hus A. Ambitionen är också att klassa byggnaderna enligt det svenska klassningssystemet Miljöbyggnad. Akustik Enligt den akustiska strategi som förvaltningen tillämpar såväl i om- som nybyggnation vill vi åstadkomma så bra akustiska studiemiljöer som möjligt. Kvarnbergsskolan har ingått i projektet med ljudåtgärder i sex grundskolors slöjd, musik och idrottssalar som genomförs sommaren/hösten Åtgärderna genomförs nu inom ramen för Kvarnbergsskolans hela projekt. Den mycket dåliga akustiska miljön i skolans befintliga klassrum kommer att åtgärdas på bästa möjliga sätt med olika ljuddämpande åtgärder. En god akustisk miljö har stor betydelse för såväl lärares och som elevers arbetsmiljö samt för elevernas inlärningsförmåga och koncentration.

16 BARN- OCH UTBLDNNGSFÖRVALTNNGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DARENR SDA GSN-2014/ (9) Skolgård och mark Skolgården har i den tidigare skolgårdsinventeringen som förvaltningen genomförde 2012, bedömts som relativt torftig med lite utrustning och en enda aktivitetsyta i form av bollplan och viss friidrottsyta. Utöver en upprustning av idrottsytorna med bollplan och basketplan, skapas uterum för samlingar. Stora och små rumsligheter skärmas av med olika sittmurar som inbjuder till häng och vila, samtal och utestudier. Andra ytor medger olika spel, pingis, rum för klättring med mera. Sammantaget har skolgårdsutformningen utgått från ett genusperspektiv där gestaltningen har resulterat i friare former som möjliggör en större mångfald för spontana och alternativa aktiviteter. samband med planerat bostadsbyggande intill bollplanen kommer en aktivitetsyta för friidrott att tas bort. kommunens exploateringsavtal med byggherren HSB har vi utlovats en kompensation med 350 tkr för anläggande av annan yta inom skolfastigheten. För att på ett bättre sätt kunna ta hand om dagvatten vid stora skyfall görs, enligt en särskild dagvattenutredning, förändringar med anläggning av gräs och planteringar i stället för hårda asfaltsytor. Ny dränering måste åstadkommas och ett nytt omfattande ledningsnät för dagvatten installeras. Stora schaktningsarbeten måste genomföras mellan de olika husbyggnaderna. Markåtgärderna i sin helhet innebär att det inte längre uppstår översvämningsrisker inne i hus A vilket idag är ett stort problem. De totala markkostnaderna inklusive skolgårdsupprustning, idrott och belysning utgör 27,6 mnkr av den totala investeringen. Cykelparkeringen är relativt väl tilltagen men utsliten och ska ersättas med bättre låsbarhet och skydd som stimulerar till mer cykelåkning. nvestering, hyra och tidsplan Skolans total yta blir efter om- och tillbyggnad kvm (LOA). Tillbyggnaden av skolan är 665 kvm. Den hyresgrundande investeringskostnaden är beräknad till 201,7 mnkr inklusive kapitalkostnad under byggtid. Därutöver bekostar Huge investeringar i nya tekniska installationer och tidigarelagt fastighetsunderhåll med 23 mnkr. Jämfört med den preliminärt beräknade investeringskostnaden i det förra ärendet/programskedet från december 2013, har den totala investeringskostnaden ökat med ca 15 mnkr. Det förklaras av att drygt 9 mnkr satsas på skolgårdsupprustningen, idrottsytor och förbättrad belysning vilket inte var studerat och beräknat i det förra ärendet. Andra kostnadsökningar

17 BARN- OCH UTBLDNNGSFÖRVALTNNGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DARENR SDA GSN-2014/ (9) jämfört med förra ärendet gäller en ny takkonstruktion, nya ledningsnätet för dagvatten och omfattande schaktningsarbeten. Den ökade investeringskostnaden får dock ingen hyreseffekt emedan ränteläget är mer gynnsamt vid tidpunkten för detta ärende jämfört med tidpunkten vid det förra ärendet. Tillkommande hyra blir därmed 10,2 mnkr/år. Total hyra inräknat den befintliga hyran på 9,7 mnkr/år, blir 19,9 mnkr/år. Det ger en ny hyra per kvm/år med kr. Nuvarande hyra per kvm/år är 870 kr. Om alla kommunala beslut är fattade under september månad 2014 bör produktionsarbetena kunna inledas i januari Hus A, B, C och G beräknas vara klara efter 18 månader till sommaren 2016 medan hus D beräknas bli fullt åtgärdat sex månader senare. Skolans idrottshall behandlas senare i ett särskilt nämndärende. Evakueringskostnader och lokaler För att kunna genomföra om- och nybyggnad på ett arbetsmiljö- och produktionsmässigt säkert sätt måste skolans 600 elever och 100 lärare evakueras. Befintliga paviljonger som Sågbäcksgymnasiet använt kommer att hyras vidare och verksamhetsanpassas under hösten då bland annat ombyggnad för matsal görs i den ena av de två paviljongerna. Huddingegymnasiet har kapacitet att tillaga maten åt Kvarnbergsskolans elever och lärare med hjälp av personaltillskott av kock och kökspersonal från Kvarnbergsskolan. Viss köksutrustning kommer också att flyttas över till Huddingegymnasiet från Kvarnbergsskolan. Paviljongerna på Gymnasievägen 17 kommer att stå inflyttningsklara vid årsskiftet 2014/2015 med beräknad avveckling till september Utöver dessa lokaler behövs också en paviljonguppställning, som inkluderar klassrum, slöjd, musik och hemkunskap, sättas upp vid Kvarnbergsskolan. Tre klassrum, bild och no-sal kommer att vara disponibla i Huddingegymnasiet. Till höstterminen 2016 avvecklas en del av paviljongerna då större delen av skolan utom hus D är inflyttningsklar. Hus D färdigställs vid årsskiftet 2016/2017. Årshyran för paviljongerna på Gymnasievägen 17 är beräknad till 5,9 mnkr och för paviljongerna på Kvarnbergsskolan 9,3 mnkr. Den lägre hyran på Gymnasievägen 17 beror både på något kortare hyresperiod samt att etablerings- och avetableringskostnader redan är erlagda under Sågbäcksgymnasiets hyresperiod.

18 BARN- OCH UTBLDNNGSFÖRVALTNNGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DARENR SDA GSN-2014/ (9) Förvaltningen har kommit överens med Huge om att den befintliga hyran för Kvarnbergsskolan minskas med 5,6 mnkr/år under den tid som skolan är tomställd och produktion och hyra av paviljonger pågår. Ambitionen för hela renoveringsprojektet är att om möjligt försöka minska produktionstid och därmed kostnader och inhyrningstid för paviljonger. Flytt av utrustning och evakueringen av skolans alla elever är en logistiskt svår och komplicerad process. Förvaltningen har därför träffat avtal med flyttkonsult som har specialistkompetens på området. Det är ett viktigt stöd för rektor och skolledning då skolverksamheten måste pågå intakt under hela produktionsperioden. Kostnader i samband flytt och eventuell mellanlagring av möbler och utrustning kan nu inte uppskattas men förvaltningen återkommer med beräkningar i delår 2 för 2014 och i samband med verksamhetsoch lokalförsörjningsplanen Finansiering Enligt beräkningarna i nämndens Mål- och budget uppstår stora svårigheter att fullt ut finansiera grundskolans alla projekt avseende nya skolbyggnader och större renoveringar i det äldre lokalbeståndet. Den årliga resursfördelningsramen på 8 mnkr som beslutades 2009 vid en tidpunkt när relativt få projekt var inventerade och kostnadsberäknade. Mål och Budget för 2015 beräknades resursfördelningsramen för 2015 överskridas med ca 2,6 mnkr. När Kvarnbergsskolans paviljonghyra nu kan redovisas innebär det en ökad hyreskostnad med 6,2 mnkr jämfört med de mycket preliminärt och tidigt uppskattade kostnaderna i Mål- och Budget. Hittills fonderade lokalmedel på 4,7 mnkr täcker endast hälften av beräknat underskott för Förvaltningen anser att resursfördelningssystemet bör ses över inför lokalförsörjningsplan och verksamhetsplan 2015 och då särskilt beakta kostnader för evakueringspaviljonger när grundskolans äldre lokalbestånd måste renoveras under kommande 5-10 årsperiod. Alternativa lösningar Förvaltningen har under våren 2014 övervägt åtgärder i den befintliga idrottshallen (16x32 meter) alternativt rivning och nybyggnad av ny fullstor idrottshall (20x40 meter). Ett stort åtgärdsbehov föreligger vad gäller nuvarande byggnad avseende omklädningsrum, akustik och tillgänglighet för funktionshindrade. Detta kommer att beskrivas i ett särskilt nämndärende i september med redovisning av preliminära handlingar och kalkyler för de båda alternativen. Utredningen hittills visar att alternativet med renovering av befintlig idrottshall har en betydligt lägre kostnad jämfört med nybyggnadsalternativet.

19 BARN- OCH UTBLDNNGSFÖRVALTNNGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DARENR SDA GSN-2014/ (9) Jukka Kuusisto Utbildningsdirektör Mia Bergström Lokalplaneringschef Bilagor Huge Fastigheter AB:s hyresoffert med ritningar och tidsplan den Beslutet delges Huge Fastigheter AB Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsnämnden Akten

20 ~huge HF l (4) Huddinge kommun Grundskolenämnden HUDDNGE Hyresoffert avseende renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt om- och nybyggnad av kök och matsal Huge Fastigheter AB har genomfört en förstudie avseende verksamhetsanpassning samt om- och tillbyggnad av Kvambergsskolan i nära samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen samt Kvarnbergskolans personal. Preliminär hyresoffert lämnades Efter beställning har nu ett byggprogram med systemhandlingar arbetats fram och utifrån dessa får vi härmed lämna hyresoffert. Utformningen framgår av ritningar upprättade av Total Arkitektur och Urbanism AB, daterade Sammanfattning Projektet omfattar byggnaderna hus A, B, C, D samt en ny matsalsbyggnad, hus G. Hus F (byggd 2008) berörs endast vad gäller ny media samt får delvis ny brandlarmsinstallation. För hus E (idrott) lämnas separat offert. Skolan har idag ca 600 elever i skolåren 7-9 och 100 personal men har kapacitet för ca 800 elever och 100 personal vilken kommer att vara oförändrad efter planerad ombyggnad. Huge Fastigheter AB genomför en genomgripande ombyggnad av skolans ventilation och tekniska installationer samt bygger om köket utifrån gällande myndighetskrav. Utöver detta sker en omdisponering av undervisningssalarna. Åtgärder är planerade för att dämpa buller, särskilt i musik och slöjdsalar, vilket är nödvändigt för att få en bra arbetsmiljö för elever och personal. Skolans yttre miljö omdisponeras och de hårdgjorda ytorna görs i stor utsträckning om till grönytor, inte bara ur verksamhetssynpunkt utan också för att öka infiltrationen vilket kommer att minska belastningen på kommunens dagvattenledningar. Dessutom anpassas skolan för bättre tillgänglighet med bl a hissar för elever och personal med funktionshinder. Energianvändning Skolan skall vara mycket energieffektiv och skall miljöklassas. Fastigheten har idag en stor energianvändning och målet är att åtminstone halvera delma. Utöver energibesparingar finns ett gemensamt mål mellan Huge och barn- och utbildningsförvaltningen att klassa byggnaderna enligt det svenska klassningssystemet Miljöbyggnad (hus D undantaget). På hus A planeras solceller för elproduktion som motsvarar en normalvillas årsanvändning ( kwh). Huge Fastigheter AB Box 1073, Huddinge Besöksadress Sjödalstorget 7 Tel Fax Orgnr

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt om- och nybyggnad av kök och matsal - godkännande att beställa förstudie

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt om- och nybyggnad av kök och matsal - godkännande att beställa förstudie KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-12-18 KS-2013/1566.252 1 (4) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Planerings- och personalutskottet

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsen

Kallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till Kommunstyrelsen Tid Måndag den 22 september 2014, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare

Läs mer

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-20 KS-2013/1173.253 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av paviljong

Läs mer

Om- och tillbyggnad av Stenmoskolans kök och entréer godkännande att inleda förstudie

Om- och tillbyggnad av Stenmoskolans kök och entréer godkännande att inleda förstudie KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-11-27 KS-2014/1208.252 1 (4) HANDLÄGGARE Ricknell, Peder Peder.Ricknell@huddinge.se Kommunstyrelsen Om- och tillbyggnad av Stenmoskolans kök och entréer godkännande att

Läs mer

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4)

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4) HANDLÄGGARE Per Claug Tel 08-535 378 22 per.claug@huddinge.se Socialnämnden Beställning avseende

Läs mer

Ny rackethall i Skogås - godkännande av produktion

Ny rackethall i Skogås - godkännande av produktion KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNNG TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DARENR SDA 2014-04-25 KS-2014/664.255 1 (4) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Ny rackethall i Skogås

Läs mer

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-17 Dnr: 2013/2540-BaUN- 285 Barn- och ungdomsnämnden Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Förslag

Läs mer

Klockan 09:00-11:20, A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28. Frånvarande följande paragrafer. samtliga. Samtliga

Klockan 09:00-11:20, A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28. Frånvarande följande paragrafer. samtliga. Samtliga ~ STYRELSEN SAMMANTRÄOESDATUM DIARIENUMMER 8 januari 2014 KS-20 13/1608 SIDA 1 (16) Nämnd Offentligt sammanträde Planerings- o?h personalutskottet Nej Sammanträdesdag 8 januari 2014 Tid och plats Klockan

Läs mer

Förstudie - delrapport 2012-12-21

Förstudie - delrapport 2012-12-21 - delrapport 2012-12-21 Sammanställning av befintliga ytor i Häggviksskolans skolbyggnader samt ytbehov för Kulturskolan, Häggviksskolan och Sollentuna musikklasser. Prisindikation för tre olika om- och

Läs mer

Beställning av förstudie för ombyggnad av Stuvstatorget 2 till dagverksamhet inom äldreomsorgen

Beställning av förstudie för ombyggnad av Stuvstatorget 2 till dagverksamhet inom äldreomsorgen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-03-31 AN-2015/146.730 1 (4) HANDLÄGGARE Elisabeth Bern 08-535 378 70 Elisabeth.Bern@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Beställning av förstudie för ombyggnad av

Läs mer

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-02-20 KS-2014/141 185 1 (2) HANDLÄGGARE Fredrik Berg 08-535 301 39 fredrik.berg@huddinge.se Kommunstyrelsen Utökad borgensram, SRV

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Tekniska kontoret Johan Ejbe PM 0614 2009-05-28 TN 2007/0275

DANDERYDS KOMMUN Tekniska kontoret Johan Ejbe PM 0614 2009-05-28 TN 2007/0275 1(6) Tekniska nämnden Förstudie för renovering och tillbyggnad av Fribergaskolan, Mörbyberget 1 Bakgrund Tekniska nämnden har i sammanträde 2007-05-31 62 uppdragit åt Tekniska kontoret att genomföra en

Läs mer

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort 2013-05- 2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort Tekniska förvaltningen har från Kommunstyrelsen fått i uppdrag att utreda vilka ytor som friställs i de olika alternativen,

Läs mer

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 mars 2014 11 Paragraf Diarienummer KS-2014/141.185 Utökad borgensram, SRV Återvinning AB Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag

Läs mer

Hortlaxskolan åk 7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05

Hortlaxskolan åk 7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Hortlaxskolan åk 7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Kortfakta Verksamhetsyta per elev Totalkostnad per elev 16,4 m²/elev 74 184 kr/elev Beskrivning nuvarande verksamhet I huvudbyggnaden finns verksamhet

Läs mer

Renovering, om- och tillbyggnad av Utsäljeskolan

Renovering, om- och tillbyggnad av Utsäljeskolan BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-13 GSN-2014/146.252 1 (7) HANDLÄGGARE Hammarlund, Bengt 08-535 360 29 Bengt.Hammarlund@huddinge.se Grundskolenämnden Renovering,

Läs mer

Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407

Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407 Beslutsförslag 2014-12-19 Kommunstyrelseförvaltningen Strategienheten Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1 Godkänna genomförande

Läs mer

Anpassning av förskolan Falken inför verksamhetsstart av barnomsorg på obekväm arbetstid

Anpassning av förskolan Falken inför verksamhetsstart av barnomsorg på obekväm arbetstid BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-05-13 FSN-2013/232.253 1 (3) HANDLÄGGARE Hammarlund, Bengt 08-535 360 29 Bengt.Hammarlund@huddinge.se Försklenämnden Anpassning

Läs mer

SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-31 SN-2013/4453.259 2 (3)

SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-31 SN-2013/4453.259 2 (3) 2013-10-31 SN-2013/4453.259 1 (3) HANDLÄGGARE Elisabeth Bern 08-535 378 70 Elisabeth.Bern@huddinge.se Socialnämnden Förstudie avseende anpassning av lägenheter till gruppbostad enligt lagen om särskilt

Läs mer

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 2015-04-23 1(7) INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 Till tjänsteutlåtande avseende Projekt: Nya Hallsta förskola Om- och tillbyggnad av fastighet på Magistervägen i Hallstavik till en förskola med 6 avdelningar.

Läs mer

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2015 17 Paragraf Diarienummer KS-2014/857.359 Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt

Läs mer

Inriktningsbeslut avseende teknisk upprustning av vårdflyglar på Södersjukhuset

Inriktningsbeslut avseende teknisk upprustning av vårdflyglar på Södersjukhuset Stockholms läns landsting 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2014-05- 0 9 Inriktningsbeslut avseende teknisk

Läs mer

2015-08- 2 4. Sammanträdesprotokoll. Gagnefs kommun. Sn 31. Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar

2015-08- 2 4. Sammanträdesprotokoll. Gagnefs kommun. Sn 31. Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar Gagnefs kommun Socialnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 2 Dnr 2015:73/13 ----------, GAGNEFS KOMMUN Sn 31 Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar Socialnämnden föreslår

Läs mer

Utbyggnad av gymnasieskolan, NTC-hus (hus 12) samt ombyggnad särskola (hus 5) utökad investeringsbudget. (AU 254) Dnr KS 2011-310

Utbyggnad av gymnasieskolan, NTC-hus (hus 12) samt ombyggnad särskola (hus 5) utökad investeringsbudget. (AU 254) Dnr KS 2011-310 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2011-09-06 FALKENBERG 250 Utbyggnad av gymnasieskolan, NTC-hus (hus 12) samt ombyggnad särskola (hus 5) utökad investeringsbudget.

Läs mer

Försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe

Försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-03 KS-2014/1193.213 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe

Läs mer

Om- och utbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj

Om- och utbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-12 GSN-2013/519.252 1 (4) HANDLÄGGARE Hammarund, Bengt 08-535 360 29 Bengt.Hammarund@huddinge.se Grundskoenämnden Om- och

Läs mer

Om- och tillbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj

Om- och tillbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-05-19 GSN-2014/538.252 1 (4) HANDLÄGGARE Janson, Elaine 08-535 360 25 Elaine.Janson@huddinge.se Grundskolenämnden Om- och tillbyggnad

Läs mer

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler Kommunchef Carin Becker-Åström 0220-241 82 Kommunstyrelsen Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler BAKGRUND Sedan ett antal år tillbaka finns ett överskott på lokaler i kommunens

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

Ljungbacken C"örskola nybyggnad investering Dnr KS 08/369-719 lä 07/40-291

Ljungbacken Cörskola nybyggnad investering Dnr KS 08/369-719 lä 07/40-291 SÖDERTÄLJE K~'~.cM. UN -"., UTBllDN INGSKONTORET Tjänsteskrivelse 2008-10-20 O Lille-Vie Eklind Byggproj ektledare 08-55022601 Petra Karlsson Ekström Lokalstrateg 08-5502 15 32 Kommunstyrelsen Järna kommundelsnämnd

Läs mer

Produktionsstart av tillbyggnad av Wijbackens vård- och omsorgsboende

Produktionsstart av tillbyggnad av Wijbackens vård- och omsorgsboende 1 (4) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-18 Social- och omsorgskontoret Kommunstyrelsen Äldreomsorgsnämnden Hölö-Mörkö kommundelsnämnd Produktionsstart av tillbyggnad av Wijbackens vård- och omsorgsboende Dnr: ÄON

Läs mer

Norra Länna industriområde, upphandling av entreprenad för gatuutbyggnad och markberedning av kvartersmark

Norra Länna industriområde, upphandling av entreprenad för gatuutbyggnad och markberedning av kvartersmark KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2014-12-03 KS-2014/1557.183 1 (3) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Norra Länna industriområde, upphandling

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp 2014 grundskola och skolbarnsomsorg

Beslut om bidragsbelopp 2014 grundskola och skolbarnsomsorg BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BIDRAGSBELOPP SKOLA 2013-10-21 GSN-2013/496.182 1 (7) HANDLÄGGARE Ståhlberg, Susanne Utförare med elev från Susanne.Stahlberg@huddinge.se Beslut om bidragsbelopp 2014

Läs mer

Examenspremier till vissa lärare svar på remiss från utbildningsdepartementet

Examenspremier till vissa lärare svar på remiss från utbildningsdepartementet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-08-27 KS-2014/897.609 1 (4) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Examenspremier till vissa lärare svar på remiss från utbildningsdepartementet

Läs mer

Projektering av nytt kommunhus - kontorslösning

Projektering av nytt kommunhus - kontorslösning 2014-03-26 KS-2013/1358.251 1 (6) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Planerings- och personalutskottet Projektering av nytt kommunhus - kontorslösning Förslag till beslut Planerings- och

Läs mer

Projektlista Mars 2015 Detalj- Antal Lokal- Förstudie Beställning Investering Årshyra Inflyttning Förskola plan avd program produktion mnkr mnkr

Projektlista Mars 2015 Detalj- Antal Lokal- Förstudie Beställning Investering Årshyra Inflyttning Förskola plan avd program produktion mnkr mnkr lista Mars 2015 Detalj- Antal Lokal- Förstudie Beställning Investering Årshyra Inflyttning Förskola plan avd program produktion mnkr mnkr drift Flemingsberg, Kästa 2:127-132, Kästa förskola/skola FS/S

Läs mer

Protokoll. Styrgrupp för projektmodell Nolhaga 2009-03-12

Protokoll. Styrgrupp för projektmodell Nolhaga 2009-03-12 Styrgrupp för projektmodell Nolhaga Styrgrupp för projektmodell Nolhaga Sida 1 Plats och tid Sammanträdesrummet, Nolhagahallen, Alingsås kl 10.00-11.30 Beslutande Stefan Svensson(kd), ordf Thorsten Larsson(m)

Läs mer

Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64) svar på remiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64) svar på remiss från Arbetsmarknadsdepartementet 2014-02-14 KS-2013/1648.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björn Rosborg 08-535 302 09 bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64)

Läs mer

Justering av investeringsramar för etablering av palliativt centrum samt uppfyllande av nya krav avseende desinficering på särskilda boenden

Justering av investeringsramar för etablering av palliativt centrum samt uppfyllande av nya krav avseende desinficering på särskilda boenden KS 6 6 MARS 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2013-02-12 KSN-2013-0323 Kommunstyrelsen Justering av investeringsramar för etablering av palliativt centrum samt uppfyllande

Läs mer

Grundskolenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4)

Grundskolenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4) HANDLÄGGARE Hjelm, Per 08-535 360 71 Per.Hjelm@huddinge.se Grundskolenämnden Svar på motion - Ta fram riktlinjer för Huddinges framtida

Läs mer

Riktlinjer för förvaltning av pensionsmedel Huddinge kommun

Riktlinjer för förvaltning av pensionsmedel Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 april 2013 16 Paragraf Diarienummer KS-2013/293.189 Riktlinjer för förvaltning av pensionsmedel Huddinge kommun Kommunstyrelsens förslag

Läs mer

Ombyggnation (av f.d. Solgården) till särskilda boendeplatser med heldygnsomsorg integrerat med Norrgården.

Ombyggnation (av f.d. Solgården) till särskilda boendeplatser med heldygnsomsorg integrerat med Norrgården. Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Leif Spjuth, 08 581 69 508 2013-02-25 Dnr 2009-7055 1 Socialnämnden Ombyggnation (av f.d. Solgården) till särskilda boendeplatser

Läs mer

Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff

Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff Lingonets styrelse 2014-11-12 Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff Genom att fastställa en verksamhetsplan för tre år, 2015-2017ff, vill styrelsen förbättra förutsättningarna

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2015

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2015 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-10 FSN-2014/431.601 1 (2) HANDLÄGGARE Schönning, Jenny 08-535 360 12 Jenny.schonning@huddinge.se Förskolenämnden Beslut om bidragsbelopp och

Läs mer

Alternativa förslag för Hallägraskolan 2010-2012

Alternativa förslag för Hallägraskolan 2010-2012 2010-03-11 Alternativa förslag för Hallägraskolan 2010-2012 Undertecknad fick 2010-03-04 i uppdrag av barn- och ungdomsnämndens och fastighetsnämndens ordförande samt kommunchefen att, i samverkan med

Läs mer

Förslag till tilläggsavtal finansiering av ny brandstation i Gimo

Förslag till tilläggsavtal finansiering av ny brandstation i Gimo KS 5 17 DEC 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Frändén Bo Datum 2014-11-26 Diarienummer KSN-2014-0740 Kommunstyrelsen Förslag till tilläggsavtal finansiering av ny brandstation i Gimo Förslag till

Läs mer

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 13 Paragraf Diarienummer KS-2014/760.109 Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring

Läs mer

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 mars 2014 10 Paragraf Diarienummer KS-2013/1642.185 Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest Kommunstyrelsens

Läs mer

Pitholmsskolan, åk (6)7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05

Pitholmsskolan, åk (6)7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Pitholmsskolan, åk (6)7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Kortfakta Verksamhetsyta per elev Totalkostnad per elev 0,0 m²/elev 0 kr/elev Beskrivning nuvarande verksamhet Pitholmsskolan har nyligen genomgått

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2007-05-16 1 Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-14.00 Beslutande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) Övriga deltagande Kommunchef Johan Eriksson Kommunsekreterare

Läs mer

Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden

Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden 2014-09-25 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2014/140-041 KFKS 2014/240-041 Fritidsnämnden Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Förändrade regler för utmärkelsen Årets ledare/chef från och med år 2014

Förändrade regler för utmärkelsen Årets ledare/chef från och med år 2014 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-09 GSN-2014/1424.601 1 (4) HANDLÄGGARE Nyberg, Peter Peter.Nyberg@huddinge.se Grundskolenämnden Förändrade regler för utmärkelsen Årets ledare/chef

Läs mer

Ny förskola i Vistaberg

Ny förskola i Vistaberg KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 maj 204 3 Paragraf Diarienummer KS-203/456.253 Ny förskola i Vistaberg Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT

SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-21 Handläggare: Joel Westergren Till Kommunstyrelsens arbetsutskott SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT 10013 Anslutning av kommunalt vatten och avlopp för Rävsnäs-Gräddö omr

Läs mer

Skollokalutredning. Ekonomiska lokalberäkningar 2012-08-30

Skollokalutredning. Ekonomiska lokalberäkningar 2012-08-30 Skollokalutredning Ekonomiska lokalberäkningar 2012-08-30 Inledning Våren 2012 presenterade Barn- och utbildningsförvaltningen utredningen Skollokalorganisation Ovanåkers kommun 2012. Utredningen beskriver

Läs mer

BESLUT 1 (4) Genomförandebeslut avseende teknisk upprustning av tak, fönster och fasader på Sollentuna sjukhus

BESLUT 1 (4) Genomförandebeslut avseende teknisk upprustning av tak, fönster och fasader på Sollentuna sjukhus locum. 2015-09-24 - ÄRENDE 10 BESLUT 1 (4) VÄRDEN FÖR VÄRDEN 2015-09-14 LOC 1501-0292 Projektnr: 93105426 Styrelsen för Locum AB Genomförandebeslut avseende teknisk upprustning av tak, fönster och fasader

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Blad 4. Kommunstyrelsen. Ks 2 Au 18 Dnr 15/2014-299 SAMMANTRADESPROTOKOLL

ARBOGA KOMMUN. Blad 4. Kommunstyrelsen. Ks 2 Au 18 Dnr 15/2014-299 SAMMANTRADESPROTOKOLL SAMMANTRADESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-04 Blad 4 Ks 2 Au 18 Dnr 15/2014-299 Långsiktigt hållbart lokalutnyttjande med beaktande av verksamhetens kvalitetskrav delprojekt Kostverksamheten

Läs mer

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-07-25 SN-2014/2852.319 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning

Läs mer

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 7 augusti 2014 MN 2014-1147 SB 2014/755.807 1 (5) HANDLÄGGARE Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

Sida 1 av 21. Södertörns nyckeltal

Sida 1 av 21. Södertörns nyckeltal Sida 1 av 21 Södertörns nyckeltal Verksamhetslokaler 212 Sida 2 av 21 Innehållsförteckning Sida 1 Sammanfattning 3 2 Bakgrund 4 3 Nulägesbeskrivning 4 4 Resultat 5 4.1 Fastighetsförvaltning 6 4.2 Lokalanvändning

Läs mer

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-06-22 GSN-2015/406.199 1 (2) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010 Haninge kommun Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Syfte och avgränsning...2 2. Bakgrund och

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 Ärende 1 Dnr KS-2012-372 Dpl62 sid 1 (2) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- & verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-07-12 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Ersättningslokaler vid

Läs mer

2010-08- 25 Tranåsbostäder

2010-08- 25 Tranåsbostäder TRANÅS KOMMUN 8arn- och Utbildningsnämnden 2010-08- 25 Tranåsbostäder DpI 8iL D nr... C~~- le -,;;;- Tranås kommun Barn- och utbildningsnämnden Tranås 2010-08-24 AB Tranåsbostäder redovisar härmed investeringar

Läs mer

Till dig som bor på Vasagatan 9

Till dig som bor på Vasagatan 9 Juni 2012 Till dig som bor på Vasagatan 9 Snart är det dags att bygga om huset på Vasagatan 9. Sedan årsskiftet har vi genom nyhetsbrev informerat dig och dina grannar om planerna och hur de kommer att

Läs mer

Bilaga 9.2 Beräkning av lönsamhet och om att sätta mål

Bilaga 9.2 Beräkning av lönsamhet och om att sätta mål Bilaga 9.2 Beräkning av lönsamhet och om att sätta mål Om att sätta mål för energieffektivisering För att kunna uppnå uppsatta mål behöver normalt ett antal genomgripande åtgärder genomföras som fodrar

Läs mer

TALJA FÖRETAGSPARK. Kontors-, industri- och förrådslokaler

TALJA FÖRETAGSPARK. Kontors-, industri- och förrådslokaler TALJA FÖRETAGSPARK Uthyres: Kontors-, industri- och förrådslokaler innehåll Sammanfattning 05 Fastighetens fördelar 06 Fastighetsbeskrivning 08-09 Ritningar över de olika husen och planen 13-15 03 04

Läs mer

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund KS 2003-05-27, 164 Översyn av kommunens användning och behov av lokaler Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade 2001-05-17, 72, att uppdra åt kommunstyrelsen att bilda en ledningsgrupp för att göra en fördjupad

Läs mer

2010-11-08. Sven-Olof Klasson

2010-11-08. Sven-Olof Klasson Sven-Olof Klasson Espedalen Espedalen Bovärdar Antal Åldersstruktur hyresgäster Espedalen 2010 120 103 100 80 73 60 58 52 50 63 59 51 40 28 20 19 6 0 0-6 7-16 17-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74

Läs mer

Redovisning av uppdrag i kommunfullmäktige per den 31 oktober 2014

Redovisning av uppdrag i kommunfullmäktige per den 31 oktober 2014 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 26 Paragraf Diarienummer KS-2014/1061.909 Redovisning av uppdrag i kommunfullmäktige per den 31 oktober 2014 Kommunstyrelsens

Läs mer

Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 utkast 2005-08-24

Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 utkast 2005-08-24 Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 Version 1.1-2006-03-01 1 Inledning... 1 1.1 Underhåll av planen... 2 2 Kortsiktig teknisk plan plan för innevarande år... 3 3 Långsiktig teknisk plan... 4 3.1

Läs mer

Kallelse till Planerings- och personalutskottet

Kallelse till Planerings- och personalutskottet PLANERNGS- OCH PERSONALUTSKOTTET KALLELSE SDA 1 (2) Kallelse till Planerings- och personalutskottet Tid Onsdag den 5 februari 2014, klockan 09:00 Plats Södertälje stadshus, Campusgatan 26, Södertälje,

Läs mer

Reviderade riktlinjer för Feriepraktik 2015

Reviderade riktlinjer för Feriepraktik 2015 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-01-08 GN-2014.335.603 1 (2) HANDLÄGGARE Lilliestråle, Caroline Caroline. Lilliestrale@huddinge.se Gymnasienämnden Reviderade riktlinjer för Feriepraktik 2015 Förslag

Läs mer

Lokalbehovsanalys Martinskolan Söders Waldorfskola Läsår 2013-2020 Kortsiktiga projekt

Lokalbehovsanalys Martinskolan Söders Waldorfskola Läsår 2013-2020 Kortsiktiga projekt Lokalbehovsanalys Martinskolan Söders Waldorfskola Läsår 2013-2020 Kortsiktiga projekt 2014-05- 07 1 Innehåll Innehåll... 2 Bakgrund... 3 Nuläge... 3 Beslut enligt Stiftelserådets styrelse den 8 jan 2014...

Läs mer

Revidering av plan- och bygglovtaxan (HKF 2210)

Revidering av plan- och bygglovtaxan (HKF 2210) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-12 KS-2015/271.184 1 (6) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Revidering av plan- och

Läs mer

Bryt köttnormen - inför vegetariskt som grundalternativmotion väckt av Olof Olsson (MP)

Bryt köttnormen - inför vegetariskt som grundalternativmotion väckt av Olof Olsson (MP) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-10-14 GSN-2013/447.809 1 (3) HANDLÄGGARE Kurki, Margareta 08-535 363 11 Margareta.Kurki@huddinge.se Grundskolenämnden Bryt köttnormen - inför vegetariskt som grundalternativmotion

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Falkenbergs gymnasieskola. Sammanfattning investeringsbeslut 2014-05-28

Falkenbergs gymnasieskola. Sammanfattning investeringsbeslut 2014-05-28 Falkenbergs gymnasieskola Sammanfattning investeringsbeslut 2014-05-28 Falkenbergs gymnasieskola - Orienteringsritning Hus 7 Hus 1 Hus 2 Hus 1: 5234 m² Hus 2: 4280 m² Hus 3: 6324 m² Hus 5: 3541 m² Hus

Läs mer

Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson

Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-02-27 KS-2012/672.809 1 (4) HANDLÄGGARE Katarina Persson 08-53531397 Katarina.Persson2@huddinge.se Kommunstyrelsen Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson

Läs mer

Marge Aab Svensson (m), ordförande Karin Unnerstad (fp) Tommy Eckelöv (s) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Marie-Louise Bornholm, nämndsekreterare

Marge Aab Svensson (m), ordförande Karin Unnerstad (fp) Tommy Eckelöv (s) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Marie-Louise Bornholm, nämndsekreterare Fritidsnämndens arbetsutskott 16 april 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret Tuna torg 15, Vallentuna, måndagen den 16 april 2007, kl. 08.00-10.00 Marge Aab Svensson

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj 2014

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj 2014 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-29 KS-2014/713.111 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Gerrby 08-535 30173 Helena.Gerrby@huddinge.se Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut

Läs mer

LANDSTINGET SÖRMLAND. LS-LFN10-058 Projekt 12099. Nyköpings lasarett, hus N16, plan 4, ombyggnad för Psykiatriska kliniken.

LANDSTINGET SÖRMLAND. LS-LFN10-058 Projekt 12099. Nyköpings lasarett, hus N16, plan 4, ombyggnad för Psykiatriska kliniken. 1 (7) Fastighet Anders Ridderstolpe, 070-780 50 70 Datum Dnr 2012-05-14 LS-LFN10-058 TJÄNSTEUTLÅTANDE LANDSTINGET SÖRMLAND LS-LFN10-058 Projekt 12099 Nyköpings lasarett, hus N16, plan 4, ombyggnad för

Läs mer

Ny grundskola F-9 samt mötesplats i Glömsta - godkännande att inleda produktion

Ny grundskola F-9 samt mötesplats i Glömsta - godkännande att inleda produktion KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 mars 2014 15 Paragraf Diarienummer KS-2014/344.272 Ny grundskola F-9 samt mötesplats i Glömsta - godkännande att inleda produktion

Läs mer

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-04-09 KS 2013/0318 0480-450100 Kommunfullmäktige Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

2(110-11- 6. ESLÖVS KOMMUN Servicenämnden 86. Kunskapshuset - om-, och tillbyggnad. Expediering Kommunstyrelsen kommunstyrelsensarbetsutskott

2(110-11- 6. ESLÖVS KOMMUN Servicenämnden 86. Kunskapshuset - om-, och tillbyggnad. Expediering Kommunstyrelsen kommunstyrelsensarbetsutskott ESLÖVS KOMMUN Servicenämnden 86 eg PROTOKOLL 11(17) 01\ 2010-11-24 Kunskapshuset - om-, och tillbyggnad Bilaga 9 2(110-11- 6 Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen tog i maj 2010 ett inriktningsbeslut avseende

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 20 oktober 2014

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 20 oktober 2014 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 KS-2014/1203.111 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Gerrby 08-535 30173 Helena.Gerrby@huddinge.se Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut

Läs mer

Ekonomi vid ombyggnader med energisatsningar. 2013-03-05 Karin Byman ÅF

Ekonomi vid ombyggnader med energisatsningar. 2013-03-05 Karin Byman ÅF Ekonomi vid ombyggnader med energisatsningar 2013-03-05 Karin Byman ÅF Bakgrund Tydliggöra lönsamhetskriterier vid energieffektivisering. Brogården, Alingsåshem, Alingsås Backa Röd, Poseidon, Göteborg

Läs mer

Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136

Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-10-31 KS- 2013/1067.213 1 (4) HANDLÄGGARE Helena Sundström Helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136 Förslag

Läs mer

Energieffektivisering lägesrapport 4

Energieffektivisering lägesrapport 4 Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utvecklingsavdelningen DNR 4.1-069/2013 Sida 1 (6) 2013-05-15 Tommy Waldnert 08-508 275 30 tommy.waldnert@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2013-06-18 Energieffektivisering

Läs mer

Revidering av HKF 6410 riktlinjer för kostnadsfri skolskjuts.

Revidering av HKF 6410 riktlinjer för kostnadsfri skolskjuts. BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-05-19 GSN-2015/514.623 1 (3) HANDLÄGGARE Vellner, Jennie Jennie.Vellner@huddinge.se Grundskolenämnden Revidering av HKF 6410 riktlinjer för kostnadsfri

Läs mer

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed SAMMANFATTNING 2012-11-21 Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed - en studie över förutsättningar och alternativ för att anpassa och optimera skolans och barnomsorgens lokaler utifrån nuvarande

Läs mer

Revidering av riktlinjer för utbildningsråd

Revidering av riktlinjer för utbildningsråd BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-01-19 GN-2015/18.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Revidering av riktlinjer för utbildningsråd

Läs mer

Lokalbehov för Landstingets IT-verksamhet mm - Vårdaren 8, Rosenlund

Lokalbehov för Landstingets IT-verksamhet mm - Vårdaren 8, Rosenlund MISSIV 2012-03-09 LJ2012/322 Landstingets kansli Kansliavdelning Siw Kullberg Landstingsstyrelsen Lokalbehov för Landstingets IT-verksamhet mm - Vårdaren 8, Rosenlund Bakgrund Landstingets kansli, IT-centrum

Läs mer

Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss från finansdepartementet

Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss från finansdepartementet 2013-04-02 KS-2013/371.441 1 (5) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss

Läs mer

Kallelse till förskolenämnden

Kallelse till förskolenämnden FÖRSKOLENÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till förskolenämnden Tid Tisdag den 19 mars 2013, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge Ärenden Diarienummer 1 Upprop 2 Godkännande

Läs mer

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 17 Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Energitjänsteprojektet Fas 2 och Fas 3

Energitjänsteprojektet Fas 2 och Fas 3 Till Styrelsen 2014-09-04 Energitjänsteprojektet Fas 2 och Fas 3 Sammanfattning Leksandsbostäders styrelse fattade i september 2012 beslut om att starta ett energitjänsteprojekt vars syfte var att identifiera

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer