Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt omoch nybyggnad av kök och matsal - beslut om produktion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt omoch nybyggnad av kök och matsal - beslut om produktion"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 september Paragraf Diarienummer KS-2013/ Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt omoch nybyggnad av kök och matsal - beslut om produktion Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Grundskolenämndens beställning av produktion avseende renovering av Kvarnbergsskolan samt om- och nybyggnad av kök och matsal, godkänns. Kommunstyrelsen beslutar för egen del Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att inför arbetet med mål och budget 2016 göra en översyn av nuvarande modell för resurstilldelning för lokalkostnader. Sammanfattning Kvarnbergsskolan är från 1958 och har idag 600 elever i årskurserna 7-9. Lokalerna har ett omfattande upprustningsbehov. Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med Huge Fastigheter AB och representanter från skolan genomfört en studie kring åtgärdsbehoven. Skolans samtliga byggnader behöver genomgå omfattande upprustning och verksamhetsmässiga anpassningsåtgärder. Stora verksamhetsbrister förekommer i kök och matsal. Lokalernas utformning är inte godkända ur arbetsmiljö- och logistiksynpunkt. Verksamhetsanpassningen innebär bland annat att en helt ny matsalsbyggnad byggs, samtidigt som det befintliga tillagningsköket byggs om. Därutöver behövs en genomgripande ombyggnad av skolans ventilation och övriga tekniska installationer. Även omfattande åtgärder avseende skolans yttre miljö ska genomföras. drottshallsbyggnaden ingår inte i detta projekt. För att kunna genomföra planerad ombyggnad måste större delen av skolan evakueras under produktionstiden. Ambitionen är produktionen kan inledas i januari 2015 och vara avslutad i början av år Huges offert uppgår till en total investeringsutgift om 199 mnkr. Kommunens tillkommande hyra beräknas till 10,1 mnkr. Därutöver tillkommer hyra för evakueringspaviljonger, totalt cirka 31 mnkr under ombyggnadstiden. Därutöver kommer befintlig hyra att sänkas med 6 mnkr/år under byggnadstiden. Utslaget på antal berörda kvadratmeter som byggs om (9 700 kvm) innebär planerade åtgärder en ombyggnadskostnad på cirka 20 tkr/kvm. Kommunstyrelsens förvaltnings bedömning är att finansiering av nya lokalprojekt ska ske inom den beslutade ekonomiska ramen för nämnden, men att det inte behöver ske för varje enskilt år. Slutligt ställningstagande till finansingen av detta projekt föreslås ske i kommande års budgetprocess.

2 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Kommunstyrelsens förvaltning föreslås få i uppdrag att se över nuvarande modell för resurstilldelning för lokalkostnader. Arbetet ska genomföras tillsammans med förvaltningarna och vara klart till mål och budget för Beslutet delges Grundskolenämnden Huge Fastigheter AB

3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNNG TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DARENR SDA KS-2013/ (6) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari Kommunstyrelsen Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt om- och nybyggnad av kök och matsal beslut om produktion Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Grundskolenämndens beställning av produktion avseende renovering av Kvarnbergsskolan samt om- och nybyggnad av kök och matsal, godkänns. Kommunstyrelsen beslutar för egen del Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att inför arbetet med mål och budget 2016 göra en översyn av nuvarande modell för resurstilldelning för lokalkostnader. Sammanfattning Kvarnbergsskolan är från 1958 och har idag 600 elever i årskurserna 7-9. Lokalerna har ett omfattande upprustningsbehov. Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med Huge Fastigheter AB och representanter från skolan genomfört en studie kring åtgärdsbehoven. Skolans samtliga byggnader behöver genomgå omfattande upprustning och verksamhetsmässiga anpassningsåtgärder. Stora verksamhetsbrister förekommer i kök och matsal. Lokalernas utformning är inte godkända ur arbetsmiljö- och logistiksynpunkt. Verksamhetsanpassningen innebär bland annat att en helt ny matsalsbyggnad byggs, samtidigt som det befintliga tillagningsköket byggs om. Därutöver behövs en genomgripande ombyggnad av skolans ventilation och övriga tekniska installationer. Även omfattande åtgärder avseende skolans yttre miljö ska genomföras. drottshallsbyggnaden ingår inte i detta projekt. För att kunna genomföra planerad ombyggnad måste större delen av skolan evakueras under produktionstiden. Ambitionen är produktionen kan inledas i januari 2015 och vara avslutad i början av år Huges offert uppgår till en total investeringsutgift om 199 mnkr. Kommunens tillkommande hyra beräknas till 10,1 mnkr. Därutöver tillkommer hyra för POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

4 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNNG TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DARENR SDA KS-2013/ (6) evakueringspaviljonger, totalt cirka 31 mnkr under ombyggnadstiden. Därutöver kommer befintlig hyra att sänkas med 6 mnkr under byggnadstiden. Utslaget på antal berörda kvadratmeter som byggs om (9 700 kvm) innebär planerade åtgärder en ombyggnadskostnad på cirka 20 tkr/kvm. Kommunstyrelsens förvaltnings bedömning är att finansiering av nya lokalprojekt ska ske inom den beslutade ekonomiska ramen för nämnden, men att det inte behöver ske för varje enskilt år. Slutligt ställningstagande till finansingen av detta projekt föreslås ske i kommande års budgetprocess. Kommunstyrelsens förvaltning föreslås få i uppdrag att se över nuvarande modell för resurstilldelning för lokalkostnader. Arbetet ska genomföras tillsammans med förvaltningarna och vara klart till mål och budget för Beskrivning av ärendet Kvarnbergsskolan är från 1958 och har idag 600 elever i årskurserna 7-9. Kapaciteten bedöms vara totalt cirka 800 elever, och förblir oförändrad även efter ombyggnaden. Lokalerna har ett omfattande behov av renovering och verksamhetsanpassning. Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med Huge Fastigheter AB och representanter från skolan genomfört en studie kring åtgärdsbehoven, vilka redovisas i grundskolenämndens tjänsteutlåtande. Skolan består av ett antal separata byggnadskroppar vilka samtliga, utom idrottshallsbyggnaden samt en byggnad som uppfördes år 2008, planeras för att genomgå omfattande upprustning och verksamhetsmässiga anpassningsåtgärder. De största verksamhetsbristerna förekommer i kök och matsal. Lokalernas utformning är inte godkända ur arbetsmiljö- och logistiksynpunkt. Verksamhetsanpassningen innebär bland annat att en helt ny matsalsbyggnad byggs, samtidigt som det befintliga tillagningsköket byggs om och byggs ut något. Därutöver görs en genomgripande ombyggnad av skolans ventilation och övriga tekniska installationer. Efter genomförd ombyggnad, bland annat innebärande tilläggsisolering av yttertak och fasad, bedöms fastighetens totala energianvändning att kunna halveras. Objektet avses att efter ombyggnad klassas enligt det svenska miljöklassningssystemet Miljöbyggnad, minst med nivå brons men förhoppningsvis kanske även nivå silver i vissa av byggnaderna. Även omfattande åtgärder avseende skolans yttre miljö planeras. Många hårdgjorda ytor omvandlas till grönytor, både för att skapa en trivsam utomhusmiljö på skolgården, men även för att öka markinfiltrationen, vilket

5 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNNG TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DARENR SDA KS-2013/ (6) minskar belastningen på kommunens dagvattenledningar. Dessutom ska åtgärder genomföras för att förbättra den akustiska miljön i skolan, samt förbättrad tillgänglighet med bland annat hissar för elever och personal med funktionshinder. För att kunna genomföra planerad ombyggnad måste större delen av skolan evakueras under produktionstiden. Evakuering kommer att ske dels till två inhyrda paviljonger som ställs upp inom skolans område, dels till redan uppställda paviljonger som idag används för Sågbäcksgymnasiet, som är belägna på Gymnasievägen 17. drottshallsbyggnaden ingår inte i detta projekt. För denna byggnad, som också är i stort behov av upprustning, behöver dock fördjupade studier göras för att beskriva alternativa lösningar och kostnader. Huge Fastigheter AB avser att återkomma till kommunen med separata, och alternativa, offerter avseende idrottsbyggnaden under början av hösten Tidsplan Om alla politiska beslut är fattade senast under september månad, bedömer Huge att produktionen kan inledas i januari Ambitionen är att den omoch tillbyggda Kvarnbergsskolan ska kunna stå klar i början av år Ekonomi Översänd offert baseras på en total investeringsutgift om 199 mnkr inklusive kapitalkostnad under byggtid. Därutöver bekostar Huge Fastigheter AB åtgärder för 26,5 mnkr såsom eftersatt underhåll. Kommunens tillkommande hyra beräknas till 10,1 mnkr. Därutöver tillkommer årshyran för inhyrda evakueringspaviljonger. Paviljongerna på Kvarnbergsskolan kommer att kosta 9,3 mnkr/år och är planerade att stå uppställda under 26 månader. Det ger en kostnad under byggtiden på 20,2 mnkr. För de delvis ombyggda paviljongerna på Gymnasievägen (används idag för Sågbäcksgymnasiets ombyggnation) uppgår årshyran till 5,9 mnkr och beräknas stå uppställda i 22 månader. Det ger en kostnad under byggtiden på 11,0 mnkr. Totalt ger det en hyra för evakueringslokaler på drygt 31 mnkr som debiteras separat. Barn- och utbildningsförvaltningen och Huge har därutöver kommit överens om att nuvarande hyra minskas med 5,6 mnkr under pågående byggproduktion.

6 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNNG TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DARENR SDA KS-2013/ (6) Finansiering Grundskolenämnden konstaterar att det under 2015 uppstår stora svårigheter att fullt ut finansiera grundskolans alla lokalprojekt med den gällande resursfördelningsramen på 8 mnkr/år. Mål och Budget för 2015 beräknas ramen överskridas med cirka 2,6 mnkr. nkluderat med den tillkommande paviljonghyreskostnaden för Kvarnbergsskolan kommer nämnden att få ett ytterligare större underskott. Hittills fonderade lokalmedel om 4,7 mnkr täcker endast hälften av beräknat underskott för Nämnden anser att gällande resursfördelningssystem bör ses över inför lokalförsörjningsplan och verksamhetplan Förvaltningens synpunkter Behovet av upprustning och verksamhetsmässig anpassning av lokalerna i Kvarnbergsskolan är stort. En omfattande upprustning samt om- och tillbyggnad planeras, och har upptagits i nämndens tidigare lokalförsörjningsplaner. Den totala hyresgrundande utgiften för ombyggnaden, inklusive kapitalkostnad, uppgår till 199 mnkr. Jämfört med den uppskattning som grundskolenämnden redovisade efter det inledande projekteringsarbetet har utgifterna ökat med cirka 15 mnkr. Det förklaras främst med satsningar på skolgårdsupprustning och förbättrad belysning som inte var studerat och kostnadsberäknat i det föregående nämnärendet. Därutöver har kostnadsökning skett avseende takkonstruktionen på huvudbyggnaden, nya ledningsnät för dagvatten samt omfattande schaktningsarbeten. Den tillkommande hyreskostnaden för skolan har dock sänkts från tidigare beräknade 10,2 mnkr/år till 10,1 mnkr/år, dels beroende på ett mer gynnsamt ränteläge, dels på grund av en ändrad fördelning av vad som finansieras som underhåll och som därmed inte blir hyresgrundande. Total årshyra för objektet efter ombyggnad beräknas uppgå till 19,8 mnkr/år jämfört med dagens hyra om 9,7 mnkr/år. Fördelat på antalet kvadratmeter som berörs av ombyggnaden (cirka 9700 kvm) innebär det en ombyggnadskostnad på drygt kr/kvm, vilket översiktligt måste bedömas som rimligt med avseende på den omfattande ombyggnad som planeras. Skolans totala yta blir efter om- och tillbyggnad kvm (LOA). Tillbyggnaden uppgår till knappt 700 kvm, vilket främst utgörs av en ny

7 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNNG TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DARENR SDA KS-2013/ (6) matsalsbyggnad. Den nya matsalen kommer att innebära ett tillskott av lokaler för extern uthyrning efter skoltid. Kommunstyrelsens förvaltning har fått bekräftat av Huge att projekteringen av projektet tagit hänsyn till de anpassningar som behöver göras med anledning av införande av samordnad varudistribution. Kommunstyrelsens förvaltning för regelbundet diskussioner med Huge kring rimligheten rörande fördelningen mellan hyresvärdens respektive hyresgästens kostnadsansvar i olika lokalprojekt. Detta är något som bör diskuteras vidare och mer fördjupat, för att få en samsyn kring hur fördelningen görs. Generellt gäller dock, så gott som alltid, att merparten av kostnaderna är att hänföra till hyresgrundande åtgärder. Det beror på att det ofta handlar om verksamhetsmässiga krav på förändringar av lokalerna, på förändrade myndighetskrav eller kommunens egna krav på att uppnå viss miljöklassning. Kommunstyrelsens förvaltning har tillsammans med Huge mer detaljerat gått igenom kalkylerna som ligger bakom Huges offert av Kvarnbergsskolans ombyggnad. Det kan noteras att flera oberoende projektkalkyler är upprättade i programskede, samt likaså avstämda i systemhandlingsskedet. Vid en genomgång redovisades kalkylunderlaget som ligger till grund för sammanställningen. Bedömningen är att kalkylunderlaget är gediget och välunderbyggt, samt speglar väl de referenstal som finns i branschen. Projektets totalbudget är uppdelad på en del som avser underhåll och en del som avser investeringar. Underhållet finansieras inom ramen för Huges driftoch underhållsbudget. nvesteringarna är hyresgrundande och finansieras med hyreshöjningar gentemot kommunen. Efter genomgång av de åtgärder som projektet omfattar är bedömningen att 26,5 mnkr ska betraktas som eftersatt underhåll och tidigarelagt planerat underhåll, vilket är drygt 12 procent av de totala ombyggnadskostnaderna. Det saknas riktlinjer för vad som ska vara hyresgrundande och vad som ska åtgärdas inom ramen för den hyra som nu utgår. För framtiden bör det klargöras vilka principer som ska gälla och hur de ska tillämpas. Kommunstyrelsens förvaltning har påbörjat ett arbete med att ta fram sådana riktlinjer och avsikten är dessa ska in i ramavtalet om hyresvillkor mellan Huge och Kommunen. Grundskolenämnden har en ekonomisk ram på 8 mnkr per år för att klara finansieringen av ökade lokalkostnader. Nämnden konstaterar att man inte

8 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNNG TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DARENR SDA KS-2013/ (6) kommer att kunna finansiera samtliga nya lokalprojet för 2015 och att det görs en översyn av nuvarande resursfördelningsmodell. Kommunstyrelsens förvaltnings bedömning är att finansiering av nya lokalprojekt ska ske inom den beslutade ekonomiska ramen för nämnden, men att det inte behöver ske för varje enskilt år. Ett underskott ett visst kan föras över till kommande år och täckas av kommande års ekonomiska ram. Slutligt ställningstagande till finansingen av detta projekt föreslås ske i kommande års budgetprocess. Nuvarande modell för resurstilldelning av lokalkostnader har tillämpats sedan år 2009 och infördes i samband med att en ny lokalförsörjningsprocess infördes i kommunen. Att göra en översyn av tillämpningen av modellen samt se över behovet av eventuella förändringar kan därför vara rimligt. Kommunstyrelsens förvaltning föreslås få i uppdrag att se över nuvarande modell för resurstilldelning för lokalkostnader. Arbetet ska genomföras tillsammans med förvaltningarna och vara klart till mål och budget för Vesna Jovic Kommundirektör Mats Öberg Ekonomidirektör Bo Garneij Chefscontroller Bilagor Grundskolenämndens tjänsteutlåtande daterat samt nämndens protokollsutdrag daterat Beslutet delges Grundskolenämnden Huge Fastigheter AB

9 GRUNDSKOLENÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Grundskolenämnden 18 juni Paragraf Diarienummer GSN-2014/ Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt omoch nybyggnad av kök och matsal Grundskolenämndens beslut Nämnden godkänner förvaltningens förslag till produktion av Kvarnbergs-skolans renovering och upprustning samt om- och nybyggnad av kök och matsal. Nämnden överlämnar ärendet för beslut i Kommunstyrelsen. Sammanfattning Kvarnbergsskolans gamla byggnader från 1958 är i mycket stora behov av verksamhetsanpassning, om- och nybyggnad. Lokalernas utformning och tekniska system för ventilation med mera, klarar inte dagens myndighetskrav och bestämmelser för en god arbetsmiljö. Skolan är i alla avseenden ett av de högst prioriterade lokalprojekten inom grundskolans hela lokalbestånd. Förvaltningen har tillsammans med Huge Fastigheter AB, konsulter, huvudskyddsombud, skolans personal och ledning inventerat skolbyggnadernas verksamhetsmässiga och tekniska brister samt tagit fram förslag till energieffektiva, långsiktiga och hållbara arbetsmiljö- och verksamhetslösningar för ytterligare minst ett halvsekel framåt. En stor satsning görs på skolgårds-upprustning och markåtgärder för uteidrott. Skolan har idag ca 600 elever i skolåren 7-9 vilka måste evakueras till paviljonger under produktionsperioden. Renoveringen av Kvarnbergsskolan innebär ingen utökad elevantalskapacitet men befintlig lokalkapacitet har under utredningen bedömts till ca 800 elever. Genom föreslagen verksamhets-anpassning skapas en allmän förbättring av logistiken och samordning av ämneslokaler med ökad flexibilitet i förutsättningarna för undervisningen samt förbättringar med grupprum, uppehållsrum och lärararbetsplatser. Mot bakgrund av att kök- och matsalslokalerna i hus C och A inte är godkända ur arbetsmiljö- och flödessynpunkt föreslår förvaltningen en genomgripande ombyggnad av köket och byggande av en ny matsal på 585 kvm i samma nivå som köket. Lokalerna är inte dimensionerade för nuvarande produktion på portioner och minskas därför till portioner. Köket måste trots det byggas ut med 80 kvm för att skapatillräckliga arbetsytor. Tillbyggnaden av skolan blir totalt 665 kvm. Total yta efter om- och tillbyggnad blir kvm hyresgrundande verksamhetsyta (LOA). Av skolans totala yta berörs ca kvm av anpassningar.

10 GRUNDSKOLENÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Paragraf Grundskolenämnden 18 juni forts. Diarienummer GSN-2014/ Den hyresgrundande investeringskostnaden är beräknad till 201,7 mnkr inklusive kapitalkostnad under byggtid. Därutöver bekostar Huge investeringar i nya tekniska installationer och tidigarelagt fastighetsunderhåll med 23 mnkr. Jämfört med den preliminärt beräknade investeringskostnaden i det förra ärendet/programskedet från december 2013, har den totala investeringskostnaden ökat med ca 15 mnkr. Det förklaras av att drygt 9 mnkr satsas på skolgårdsupprustningen, idrottsytor och förbättrad belysning vilket inte var studerat och beräknat i det förra ärendet. Andra kostnadsökningar jämfört med förra ärendet gäller en ny kostsam takkonstruktion i hus A, nya ledningsnät för dagvatten och omfattande schaktningsarbeten. Den ökade investeringskostnaden får dock ingen ökad hyreseffekt emedan ränteläget är mer gynnsamt vid tidpunkten för detta ärende jämfört med tidpunkten vid det förra ärendet. Tillkommande hyra blir därmed 10,2 mnkr/år. Total hyra inräknat den befintliga hyran på 9,7 mnkr/år, blir 19,9 mnkr/år. Det ger en ny hyra per kvm/år med kr. Nuvarande hyra per kvm/år är 870 kr. Överläggning ärendet yttrar sig Malin Danielsson (FP), Jan Nordström (S), lokalplaneringschef Mia Bergström och Erling Karlsson (S). Beslutet delges Huge Fastigheter AB Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsnämnden Akten

11 BARN- OCH UTBLDNNGSFÖRVALTNNGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DARENR SDA GSN-2014/ (9) HANDLÄGGARE Hammarlund, Bengt Grundskolenämnden Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt om- och nybyggnad av kök och matsal Förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens förslag till produktion av Kvarnbergsskolans renovering och upprustning samt om- och nybyggnad av kök och matsal. Nämnden överlämnar ärendet för beslut i Kommunstyrelsen. Sammanfattning Kvarnbergsskolans gamla byggnader från 1958 är i mycket stora behov av verksamhetsanpassning, om- och nybyggnad. Lokalernas utformning och tekniska system för ventilation med mera, klarar inte dagens myndighetskrav och bestämmelser för en god arbetsmiljö. Skolan är i alla avseenden ett av de högst prioriterade lokalprojekten inom grundskolans hela lokalbestånd. Förvaltningen har tillsammans med Huge Fastigheter AB, konsulter, huvudskyddsombud, skolans personal och ledning inventerat skolbyggnadernas verksamhetsmässiga och tekniska brister samt tagit fram förslag till energieffektiva, långsiktiga och hållbara arbetsmiljö- och verksamhetslösningar för ytterligare minst ett halvsekel framåt. En stor satsning görs på skolgårdsupprustning och markåtgärder för uteidrott. Skolan har idag ca 600 elever i skolåren 7-9 vilka måste evakueras till paviljonger under produktionsperioden. Renoveringen av Kvarnbergsskolan innebär ingen utökad elevantalskapacitet men befintlig lokalkapacitet har under utredningen bedömts till ca 800 elever. Genom föreslagen verksamhetsanpassning skapas en allmän förbättring av logistiken och samordning av ämneslokaler med ökad flexibilitet i förutsättningarna för undervisningen samt förbättringar med grupprum, uppehållsrum och lärararbetsplatser. Mot bakgrund av att kök- och matsalslokalerna i hus C och A inte är godkända ur arbetsmiljö- och flödessynpunkt föreslår förvaltningen en genomgripande ombyggnad av köket och byggande av en ny matsal på 585 POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

12 BARN- OCH UTBLDNNGSFÖRVALTNNGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DARENR SDA GSN-2014/ (9) kvm i samma nivå som köket. Lokalerna är inte dimensionerade för nuvarande produktion på portioner och minskas därför till portioner. Köket måste trots det byggas ut med 80 kvm för att skapa tillräckliga arbetsytor. Tillbyggnaden av skolan blir totalt 665 kvm. Total yta efter om- och tillbyggnad blir kvm hyresgrundande verksamhetsyta (LOA). Av skolans totala yta berörs ca kvm av anpassningar. Den hyresgrundande investeringskostnaden är beräknad till 201,7 mnkr inklusive kapitalkostnad under byggtid. Därutöver bekostar Huge investeringar i nya tekniska installationer och tidigarelagt fastighetsunderhåll med 23 mnkr. Jämfört med den preliminärt beräknade investeringskostnaden i det förra ärendet/programskedet från december 2013, har den totala investeringskostnaden ökat med ca 15 mnkr. Det förklaras av att drygt 9 mnkr satsas på skolgårdsupprustningen, idrottsytor och förbättrad belysning vilket inte var studerat och beräknat i det förra ärendet. Andra kostnadsökningar jämfört med förra ärendet gäller en ny kostsam takkonstruktion i hus A, nya ledningsnät för dagvatten och omfattande schaktningsarbeten. Den ökade investeringskostnaden får dock ingen ökad hyreseffekt emedan ränteläget är mer gynnsamt vid tidpunkten för detta ärende jämfört med tidpunkten vid det förra ärendet. Tillkommande hyra blir därmed 10,2 mnkr/år. Total hyra inräknat den befintliga hyran på 9,7 mnkr/år, blir 19,9 mnkr/år. Det ger en ny hyra per kvm/år med kr. Nuvarande hyra per kvm/år är 870 kr. Beskrivning av ärendet Åtgärdsbehovet vid Kvarnbergsskolan är omfattande och har beskrivits i tidigare lokalförsörjningsplaner och senast i grundskolenämndens lokalförsörjningsplan för Nämnden beslutade enligt förvaltningens programförslag i december 2013 och PPU godkände i januari 2014 fortsatt utredning med framtagande av färdiga bygg- och systemhandlingar vilka nu redovisas i detta produktionsärende. Skolan som till största delen är byggd 1958 och har mycket stora behov av verksamhetsanpassning och renovering, är ett av de högst prioriterade lokalprojekten inom grundskolans hela lokalbestånd. Förvaltningen har tillsammans med Huge Fastigheter AB, konsulter, skolans ledning och personal bearbetat tidigare programhandlingar och har nu en färdig åtgärdsplan för skolbyggnadernas verksamhetsmässiga och tekniska brister. Åtgärdsplanen innehåller förslag till långsiktiga och hållbara arbetsmiljö- och verksamhetslösningar för ytterligare minst ett halvsekel framåt med betydande energibesparingar.

13 BARN- OCH UTBLDNNGSFÖRVALTNNGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DARENR SDA GSN-2014/ (9) Skolbyggnadernas nuvarande brister Hus A. Huvudbyggnad. Skolans verksamhetslokaler har bristande logistik och behöver samordnas på ett modernare och arbetseffektivare sätt. Det gäller olika åtgärdsbehov i alla fyra våningsplanen. Nuvarande lösning med matsalarna i källarplan i hus A och en annan nivå i förhållande till köket i hus C är av främst arbetsmiljöskäl helt oacceptabel. Befintliga elinstallationer, värmesystem, vatten och avlopp är otillräckliga och föråldrade. Yttertaket är uttjänt och det krävs stora åtgärder för att minska Kvarnbergsskolans energiförbrukning. Hus C/A, Kök och matsal. Kökslokalen behöver åtgärdas och byggas om i de flesta avseenden. En utbyggnad med 80 kvm är nödvändig då det bland annat saknas tillräckliga arbetsytor för matberedningen. Personalen arbetar i tre olika nivåer av arbetslokalerna med mycket manuellt och tungt arbete med spring i trappor. Arbetsmomenten har otillåtna korsande flöden i nästan alla led i lokalen från det att varorna anländer och till leverans samt returer. Grovdiskrummet ligger långt ifrån serveringen och smutsig grovdisk måste passera hela köket eller renseriet för att komma till grovdiskrummet. Akustiken upplevs som dålig och köksutrustningen behöver delvis förnyas. Nivåskillnaderna mellan kök i hus C och matsalar i källarplan i hus A gör att alla transporter inom lokalerna blir manuellt krävande. samband med stora skyfall inträffar ofta dagvattenöversvämningar i matsalar och källarplan på grund av ett gammalt och otillräckligt ledningsnät. Hus B. Plan 1. Lokalen behöver få en förändrad planlösning för att få till en rationell lösning för varuintag, centralförråd och soprum i anslutning till vaktmästeriet. På plan 2 bibehålls elevcafé och uppehållsrum intakt. Hus D. Lokalen används idag för textil-, hemkunskap- och bildämnena. källarplan med dåligt dagsljus finns två datasalar som avskaffas och ger disponibla ytor för annan verksamhet. övrigt bibehålls planlösningen. Huset saknar helt tillgänglighet för funktionshindrade. Skolhälsovården behöver flytta ut och sammanföras med övrig elevvårdande personal. Hus E. drottshallen. Stora brister föreligger avseende omklädningsrummen som är så belägna att de idag utgör en källa till mobbning och kränkande beteenden. Brandsäkerhet, tillgänglighet och akustikförhållanden måste också åtgärdas. Förvaltningen behandlar detta i ett särskilt ärende med förslag till

14 BARN- OCH UTBLDNNGSFÖRVALTNNGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DARENR SDA GSN-2014/ (9) bristernas åtgärdande vilket beräknas kunna ske till nämndens septembersammanträde. Förvaltningens synpunkter Skolan har idag ca 600 elever i skolåren 7-9. Renoveringen av Kvarnbergsskolan innebär ingen utökad elevantalskapacitet men befintlig lokalkapacitet har under utredningen bedömts till ca 800. Genom föreslagen verksamhetsanpassning skapas en allmän förbättring av logistiken och samordning av ämneslokaler med ökad flexibilitet i förutsättningarna för undervisningen samt förbättringar med grupprum, uppehållsrum och lärararbetsplatser. Mot bakgrund av att kök- och matsalslokalerna i hus C och A inte är godkända ur arbetsmiljö- och flödessynpunkt föreslår förvaltningen en genomgripande ombyggnad av köket och byggande av en ny matsal på 585 kvm. Placering av ny matsal kräver detaljplaneändring då del av ytan hamnar på så kallad prickmark. Kökslokalerna är idag inte dimensionerade för nuvarande produktion på portioner och minskas därför till portioner. Köket måste trots det byggas ut med 80 kvm för att skapa tillräckliga arbetsytor enligt dagens myndighetskrav. Att köket ansluts direkt till en ny matsal i samma nivå skapar en mycket god lösning för kökets personal med eliminering av tunga lyft och andra olämpliga arbetsmoment. llustration av Total-Arkitekter

15 BARN- OCH UTBLDNNGSFÖRVALTNNGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DARENR SDA GSN-2014/ (9) Bättre flöden och logistik för in- och utpassering ger också eleverna en bättre och lugnare matsalsmiljö. Matsalen blir tillgänglig och kan användas även för externa gäster. Skolans nuvarande leveranser till Kungsklippeskolan och ett par förskolor måste ersättas av annan leverantör från vårterminen Med dagens myndighetskrav är nuvarande byggnadstekniska system inte godkända. hus A byts alla tekniska installationer ut, vilket gäller värmesystem, vatten och avlopp, ventilationssystem och elektriska installationer. Nytt fläktrum byggs, fönster och fasader byts och tilläggsisoleras vilket sammantaget skapar en långsiktigt mycket energieffektivare byggnad. Skolans verksamheter flyttas inom och mellan hus A och D. NO-ämnen samlas på det översta våningsplanet i hus A, plan 4. All elevvårdande personal får sina arbetsplatser på plan 2 i hus A vilket innebär att skolhälsovården flyttar över från hus D. På plan 1 i hus A tas matsalarna bort och bereder plats för en tekniksal, två klassrum och grupprum. Även i hus B och D tilläggsisoleras yttertaken och byggnaderna får nya fönster och installationer. Hus B får ett nytt och placeringsmässigt bättre varuintag intill vaktmästeriet. Skolan tillgänglighetsanpassas med bland annat hissar för elever och personal med funktionshinder. Energianvändning Kvarnbergsskolans nuvarande energianvändning avseende uppvärmning, fastighets- och verksamhetsel är 185 kwh/kvm/år. Efter renovering och ombyggnad kommer förbrukningen att minst halveras. En nuvärdesberäkning av energipriset med 2 % inflation och räknat på 30 år ger en beräknad energibesparing på ca 17 mnkr. Solpaneler för elproduktion sätts upp på hus A. Ambitionen är också att klassa byggnaderna enligt det svenska klassningssystemet Miljöbyggnad. Akustik Enligt den akustiska strategi som förvaltningen tillämpar såväl i om- som nybyggnation vill vi åstadkomma så bra akustiska studiemiljöer som möjligt. Kvarnbergsskolan har ingått i projektet med ljudåtgärder i sex grundskolors slöjd, musik och idrottssalar som genomförs sommaren/hösten Åtgärderna genomförs nu inom ramen för Kvarnbergsskolans hela projekt. Den mycket dåliga akustiska miljön i skolans befintliga klassrum kommer att åtgärdas på bästa möjliga sätt med olika ljuddämpande åtgärder. En god akustisk miljö har stor betydelse för såväl lärares och som elevers arbetsmiljö samt för elevernas inlärningsförmåga och koncentration.

16 BARN- OCH UTBLDNNGSFÖRVALTNNGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DARENR SDA GSN-2014/ (9) Skolgård och mark Skolgården har i den tidigare skolgårdsinventeringen som förvaltningen genomförde 2012, bedömts som relativt torftig med lite utrustning och en enda aktivitetsyta i form av bollplan och viss friidrottsyta. Utöver en upprustning av idrottsytorna med bollplan och basketplan, skapas uterum för samlingar. Stora och små rumsligheter skärmas av med olika sittmurar som inbjuder till häng och vila, samtal och utestudier. Andra ytor medger olika spel, pingis, rum för klättring med mera. Sammantaget har skolgårdsutformningen utgått från ett genusperspektiv där gestaltningen har resulterat i friare former som möjliggör en större mångfald för spontana och alternativa aktiviteter. samband med planerat bostadsbyggande intill bollplanen kommer en aktivitetsyta för friidrott att tas bort. kommunens exploateringsavtal med byggherren HSB har vi utlovats en kompensation med 350 tkr för anläggande av annan yta inom skolfastigheten. För att på ett bättre sätt kunna ta hand om dagvatten vid stora skyfall görs, enligt en särskild dagvattenutredning, förändringar med anläggning av gräs och planteringar i stället för hårda asfaltsytor. Ny dränering måste åstadkommas och ett nytt omfattande ledningsnät för dagvatten installeras. Stora schaktningsarbeten måste genomföras mellan de olika husbyggnaderna. Markåtgärderna i sin helhet innebär att det inte längre uppstår översvämningsrisker inne i hus A vilket idag är ett stort problem. De totala markkostnaderna inklusive skolgårdsupprustning, idrott och belysning utgör 27,6 mnkr av den totala investeringen. Cykelparkeringen är relativt väl tilltagen men utsliten och ska ersättas med bättre låsbarhet och skydd som stimulerar till mer cykelåkning. nvestering, hyra och tidsplan Skolans total yta blir efter om- och tillbyggnad kvm (LOA). Tillbyggnaden av skolan är 665 kvm. Den hyresgrundande investeringskostnaden är beräknad till 201,7 mnkr inklusive kapitalkostnad under byggtid. Därutöver bekostar Huge investeringar i nya tekniska installationer och tidigarelagt fastighetsunderhåll med 23 mnkr. Jämfört med den preliminärt beräknade investeringskostnaden i det förra ärendet/programskedet från december 2013, har den totala investeringskostnaden ökat med ca 15 mnkr. Det förklaras av att drygt 9 mnkr satsas på skolgårdsupprustningen, idrottsytor och förbättrad belysning vilket inte var studerat och beräknat i det förra ärendet. Andra kostnadsökningar

17 BARN- OCH UTBLDNNGSFÖRVALTNNGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DARENR SDA GSN-2014/ (9) jämfört med förra ärendet gäller en ny takkonstruktion, nya ledningsnätet för dagvatten och omfattande schaktningsarbeten. Den ökade investeringskostnaden får dock ingen hyreseffekt emedan ränteläget är mer gynnsamt vid tidpunkten för detta ärende jämfört med tidpunkten vid det förra ärendet. Tillkommande hyra blir därmed 10,2 mnkr/år. Total hyra inräknat den befintliga hyran på 9,7 mnkr/år, blir 19,9 mnkr/år. Det ger en ny hyra per kvm/år med kr. Nuvarande hyra per kvm/år är 870 kr. Om alla kommunala beslut är fattade under september månad 2014 bör produktionsarbetena kunna inledas i januari Hus A, B, C och G beräknas vara klara efter 18 månader till sommaren 2016 medan hus D beräknas bli fullt åtgärdat sex månader senare. Skolans idrottshall behandlas senare i ett särskilt nämndärende. Evakueringskostnader och lokaler För att kunna genomföra om- och nybyggnad på ett arbetsmiljö- och produktionsmässigt säkert sätt måste skolans 600 elever och 100 lärare evakueras. Befintliga paviljonger som Sågbäcksgymnasiet använt kommer att hyras vidare och verksamhetsanpassas under hösten då bland annat ombyggnad för matsal görs i den ena av de två paviljongerna. Huddingegymnasiet har kapacitet att tillaga maten åt Kvarnbergsskolans elever och lärare med hjälp av personaltillskott av kock och kökspersonal från Kvarnbergsskolan. Viss köksutrustning kommer också att flyttas över till Huddingegymnasiet från Kvarnbergsskolan. Paviljongerna på Gymnasievägen 17 kommer att stå inflyttningsklara vid årsskiftet 2014/2015 med beräknad avveckling till september Utöver dessa lokaler behövs också en paviljonguppställning, som inkluderar klassrum, slöjd, musik och hemkunskap, sättas upp vid Kvarnbergsskolan. Tre klassrum, bild och no-sal kommer att vara disponibla i Huddingegymnasiet. Till höstterminen 2016 avvecklas en del av paviljongerna då större delen av skolan utom hus D är inflyttningsklar. Hus D färdigställs vid årsskiftet 2016/2017. Årshyran för paviljongerna på Gymnasievägen 17 är beräknad till 5,9 mnkr och för paviljongerna på Kvarnbergsskolan 9,3 mnkr. Den lägre hyran på Gymnasievägen 17 beror både på något kortare hyresperiod samt att etablerings- och avetableringskostnader redan är erlagda under Sågbäcksgymnasiets hyresperiod.

18 BARN- OCH UTBLDNNGSFÖRVALTNNGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DARENR SDA GSN-2014/ (9) Förvaltningen har kommit överens med Huge om att den befintliga hyran för Kvarnbergsskolan minskas med 5,6 mnkr/år under den tid som skolan är tomställd och produktion och hyra av paviljonger pågår. Ambitionen för hela renoveringsprojektet är att om möjligt försöka minska produktionstid och därmed kostnader och inhyrningstid för paviljonger. Flytt av utrustning och evakueringen av skolans alla elever är en logistiskt svår och komplicerad process. Förvaltningen har därför träffat avtal med flyttkonsult som har specialistkompetens på området. Det är ett viktigt stöd för rektor och skolledning då skolverksamheten måste pågå intakt under hela produktionsperioden. Kostnader i samband flytt och eventuell mellanlagring av möbler och utrustning kan nu inte uppskattas men förvaltningen återkommer med beräkningar i delår 2 för 2014 och i samband med verksamhetsoch lokalförsörjningsplanen Finansiering Enligt beräkningarna i nämndens Mål- och budget uppstår stora svårigheter att fullt ut finansiera grundskolans alla projekt avseende nya skolbyggnader och större renoveringar i det äldre lokalbeståndet. Den årliga resursfördelningsramen på 8 mnkr som beslutades 2009 vid en tidpunkt när relativt få projekt var inventerade och kostnadsberäknade. Mål och Budget för 2015 beräknades resursfördelningsramen för 2015 överskridas med ca 2,6 mnkr. När Kvarnbergsskolans paviljonghyra nu kan redovisas innebär det en ökad hyreskostnad med 6,2 mnkr jämfört med de mycket preliminärt och tidigt uppskattade kostnaderna i Mål- och Budget. Hittills fonderade lokalmedel på 4,7 mnkr täcker endast hälften av beräknat underskott för Förvaltningen anser att resursfördelningssystemet bör ses över inför lokalförsörjningsplan och verksamhetsplan 2015 och då särskilt beakta kostnader för evakueringspaviljonger när grundskolans äldre lokalbestånd måste renoveras under kommande 5-10 årsperiod. Alternativa lösningar Förvaltningen har under våren 2014 övervägt åtgärder i den befintliga idrottshallen (16x32 meter) alternativt rivning och nybyggnad av ny fullstor idrottshall (20x40 meter). Ett stort åtgärdsbehov föreligger vad gäller nuvarande byggnad avseende omklädningsrum, akustik och tillgänglighet för funktionshindrade. Detta kommer att beskrivas i ett särskilt nämndärende i september med redovisning av preliminära handlingar och kalkyler för de båda alternativen. Utredningen hittills visar att alternativet med renovering av befintlig idrottshall har en betydligt lägre kostnad jämfört med nybyggnadsalternativet.

19 BARN- OCH UTBLDNNGSFÖRVALTNNGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DARENR SDA GSN-2014/ (9) Jukka Kuusisto Utbildningsdirektör Mia Bergström Lokalplaneringschef Bilagor Huge Fastigheter AB:s hyresoffert med ritningar och tidsplan den Beslutet delges Huge Fastigheter AB Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsnämnden Akten

20 ~huge HF l (4) Huddinge kommun Grundskolenämnden HUDDNGE Hyresoffert avseende renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt om- och nybyggnad av kök och matsal Huge Fastigheter AB har genomfört en förstudie avseende verksamhetsanpassning samt om- och tillbyggnad av Kvambergsskolan i nära samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen samt Kvarnbergskolans personal. Preliminär hyresoffert lämnades Efter beställning har nu ett byggprogram med systemhandlingar arbetats fram och utifrån dessa får vi härmed lämna hyresoffert. Utformningen framgår av ritningar upprättade av Total Arkitektur och Urbanism AB, daterade Sammanfattning Projektet omfattar byggnaderna hus A, B, C, D samt en ny matsalsbyggnad, hus G. Hus F (byggd 2008) berörs endast vad gäller ny media samt får delvis ny brandlarmsinstallation. För hus E (idrott) lämnas separat offert. Skolan har idag ca 600 elever i skolåren 7-9 och 100 personal men har kapacitet för ca 800 elever och 100 personal vilken kommer att vara oförändrad efter planerad ombyggnad. Huge Fastigheter AB genomför en genomgripande ombyggnad av skolans ventilation och tekniska installationer samt bygger om köket utifrån gällande myndighetskrav. Utöver detta sker en omdisponering av undervisningssalarna. Åtgärder är planerade för att dämpa buller, särskilt i musik och slöjdsalar, vilket är nödvändigt för att få en bra arbetsmiljö för elever och personal. Skolans yttre miljö omdisponeras och de hårdgjorda ytorna görs i stor utsträckning om till grönytor, inte bara ur verksamhetssynpunkt utan också för att öka infiltrationen vilket kommer att minska belastningen på kommunens dagvattenledningar. Dessutom anpassas skolan för bättre tillgänglighet med bl a hissar för elever och personal med funktionshinder. Energianvändning Skolan skall vara mycket energieffektiv och skall miljöklassas. Fastigheten har idag en stor energianvändning och målet är att åtminstone halvera delma. Utöver energibesparingar finns ett gemensamt mål mellan Huge och barn- och utbildningsförvaltningen att klassa byggnaderna enligt det svenska klassningssystemet Miljöbyggnad (hus D undantaget). På hus A planeras solceller för elproduktion som motsvarar en normalvillas årsanvändning ( kwh). Huge Fastigheter AB Box 1073, Huddinge Besöksadress Sjödalstorget 7 Tel Fax Orgnr

Ny förskola i Vistaberg

Ny förskola i Vistaberg KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 maj 204 3 Paragraf Diarienummer KS-203/456.253 Ny förskola i Vistaberg Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013

Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013 Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013 Sidan 3 av 117 Ärende 1 Sidan 4 av 117 Sidan 5 av 117 Sidan 6 av 117 Ärende 2 Sidan 7 av 117 Sidan 8 av 117 Sidan 9 av 117 Sidan 10

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (3)

Stockholms läns landsting 1 (3) Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-02-18 LS 1411-1369 LS 1411-1409 LS1411-1410 Landstingsstyrelsen Genomförandebeslut för investeringsobjektet Ombyggnad till vårdavdelningar,

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund 3

Läs mer

Ny Opera i Operan. Renovering och ombyggnad av Kungliga Operans byggnad. En förstudie. Dnr 254-2783/13 2015-05-21.

Ny Opera i Operan. Renovering och ombyggnad av Kungliga Operans byggnad. En förstudie. Dnr 254-2783/13 2015-05-21. Ny Opera i Operan Renovering och ombyggnad av Kungliga Operans byggnad. En förstudie Foto: Mats Bäcker Dnr 254-2783/13 2015-05-21 Innehåll Förord 3 Operans inledning 4 Sammanfattning 7 Introduktion till

Läs mer

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0345 Landstingsstyrelsen Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

Nytt Kraftvärmeverk och Avloppsreningsverk på Sobacken

Nytt Kraftvärmeverk och Avloppsreningsverk på Sobacken E3 BESLUTSFÖRSLAG Nytt Kraftvärmeverk och Avloppsreningsverk på Sobacken Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Borås Energi & Miljö AB godkänns investera 1 810 000 000 kr i ett nytt kraftvärmeverk

Läs mer

förbättra tillgängligheten i badrum i samband med renoveringar SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag

förbättra tillgängligheten i badrum i samband med renoveringar SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag förbättra tillgängligheten i badrum i samband med renoveringar SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag 2 innehåll inledning 4 Bättre badrum i samband med renovering. SABOs bearbetning av förstudiens

Läs mer

B o s t a d s A B P o s e d o n Å r s r e d o v i s n i n g 1 9 9 8 5

B o s t a d s A B P o s e d o n Å r s r e d o v i s n i n g 1 9 9 8 5 Bostads AB Pose don Årsredovisning 1998 5 1998 i korthet 5 Affärsidé 5 VD har ordet 6 Hyresgästen 8 Bostaden 11 Finans 14 Ekonomi 20 Personal och organisation 22 Förvaltningsberättelse 24 Femårsöversikt

Läs mer

Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning

Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning Kapitalvärden Svenska Kommunförbundet 1999 Adress: 118 82 Stockholm. Tfn 08-772 41 00

Läs mer

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2015-03-05 Tid 2015-03-16, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum

Läs mer

hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag 2 förord SABO började under 2007 att titta närmare på upprustningsbehoven i 60- och

Läs mer

Ny fotbollsarena och inomhushall bandy-lägesrapport

Ny fotbollsarena och inomhushall bandy-lägesrapport Handläggare Datum Diarienummer Conny Niklasson Eva Sterte 2015-02-18 SRB-2015-0015 Kommunstyrelsen Ny fotbollsarena och inomhushall bandy-lägesrapport Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade 2014-03-31 att

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Inledning Bostadspolitiken handlar om människors välfärd Bostadspolitiken har traditionellt varit ett viktigt område för Byggnads, men under de senaste åren

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2012

Delårsrapport tertial 1 2012 Delårsrapport tertial 1 TERTIALRAPPORT JANUARI - APRIL PROGNOS JANUARI - DECEMBER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 5 Finansiella rapporter, kommunen Resultat- och balansräkning

Läs mer

Tecknande av projekteringsavtal för viss byggnation m.m ingående i projektet Campus LiU 2015

Tecknande av projekteringsavtal för viss byggnation m.m ingående i projektet Campus LiU 2015 2013-11-07 BESLUT Dnr LiU-2012-00840 Tecknande av projekteringsavtal för viss byggnation m.m ingående i projektet Campus LiU 2015 Mot bakgrund av den föreliggande föredragningspromemorian och den kompletterande

Läs mer

Redovisning av utredning kring framtida badoch friskvårdsanläggning

Redovisning av utredning kring framtida badoch friskvårdsanläggning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-01-28 KS 2015/0044 Kommunstyrelsen Redovisning av utredning kring framtida badoch friskvårdsanläggning Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

2012-09-06. Indexreglering av taxa för parkeringsavgifter för besöks- och boendeparkering Marstrand (Dnr KS2012/1424)

2012-09-06. Indexreglering av taxa för parkeringsavgifter för besöks- och boendeparkering Marstrand (Dnr KS2012/1424) Tjänsteskrivelse 1(1) Handläggarens namn Maria Sandberg 2012-09-06 Indexreglering av taxa för parkeringsavgifter för besöks- och boendeparkering Marstrand (Dnr KS2012/1424) Sammanfattning Kommunfullmäktige

Läs mer

Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet. - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus

Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet. - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus Författare Karin Byman och Sara Jernelius, ÅF-Infrastructure AB Projektledare: David Kihlberg, Naturskyddsföreningen

Läs mer

RAPPORT 2015:10 REGERINGSUPPDRAG. Nyanländas boendesituation delrapport

RAPPORT 2015:10 REGERINGSUPPDRAG. Nyanländas boendesituation delrapport RAPPORT 2015:10 REGERINGSUPPDRAG Nyanländas boendesituation delrapport Nyanländas boendesituation delrapport 2015:10 Titel: Nyanländas boendesituation delrapport Rapport: 2015:10 Utgivare: Boverket mars

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige

KALLELSE Kommunfullmäktige 1/2 KALLELSE Kommunfullmäktige Dag och tid: 2015-05-25 18:00 Plats: Disponentvillan OBS! - Efter sammanträdet kommer de nya läsplattorna delas ut Justerare: Ann-Sofie Hagenvind (S) eller Peter Ezelius

Läs mer

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Upplysningar om rapportens

Läs mer

Investeringsregler - Anläggningstillgångar

Investeringsregler - Anläggningstillgångar Investeringsregler - Anläggningstillgångar Regler och riktlinjer för redovisning, beslutsfattande och handläggning av anläggningstillgångar (investeringar) Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2007 94 1

Läs mer

Handlingar till Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 3 december 2013

Handlingar till Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 3 december 2013 Handlingar till Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 3 december 2013 Sidan 3 av 92 Ärende 1 Sidan 4 av 92 Sidan 5 av 92 Tillväxtkontoret Handläggare, telefon Datum Vår beteckning

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer