Klockan 09:00-11:20, A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28. Frånvarande följande paragrafer. samtliga. Samtliga

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Klockan 09:00-11:20, A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28. Frånvarande följande paragrafer. samtliga. Samtliga"

Transkript

1 ~ STYRELSEN SAMMANTRÄOESDATUM DIARIENUMMER 8 januari 2014 KS-20 13/1608 SIDA 1 (16) Nämnd Offentligt sammanträde Planerings- o?h personalutskottet Nej Sammanträdesdag 8 januari 2014 Tid och plats Klockan 09:00-11:20, A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Beslutande Ledamöter Daniel Oronjak Nordqvist (M), OrdfOrande Malin Danielsson (FP) Tomas Hansson (KO) Katharina W allenborg (DP) Britt Björneke (V) Marica Lindblad (MP) Emil Högberg (S) Frånvarande följande paragrafer samtliga Samtliga Tjänstgörande ersättare Jelena Drenjanin (M) Ann-Marie Högberg (S) Närvarande ej tjänstgörande ersättare övriga närvarande Utses attjustera Gunilla Helmerson (M), Lisa Alexandersson (C) se nästa sida Ann-Marie Högberg (S) Justeringens tid Tisdagen den 14 januari Paragrafer 1-12 Underskrifter ~.. ~ ~ )J Daniel Oronjak Nordqvist z:;;;:;; n?$;~ Ann-Marie Högberg 'Y ~ Justerande l Utdragsbestyrkande:

2 [g] STYRELSEN SIDA 2 (16) Kommunstyrelsens sammanträde den 8 januari 2014 Övriga närvarande ToralfNilsson, biträdande kommundirektör/administrativ direktör Kerstin Z Johansson, kanslichef Henric Magnusson, personalchef Gunilla Wastessoo, planeringschef Mats Öberg, ekonomichef Roger Höglund, kommunikationschef Patrik Kärkkäinen, CIO Patrick Stenbacka, verksamhetscontroller Bo Gameij, chefscontroller Peder Ricknell, lokalplaneringschef Gunilla Eitrem, utvecklingsledare Mari Söderquist, lokalstrateg Sionaturer: OrdfOrande Justerare Utdragsbestyrltande: datum OC/1 signatur

3 [!!] STYRELSEN SIDA 3 (16) BEVIS om justering av Planerings- och personalutskottet protokoll Justeringen har anslagits på kommunens anslagstavla Planerings- och personalutskottet har sammantratt den 8 januari 2014 Protokollet har justerats d~n 14 januari 2014 Anslaget sattes upp den 15 januari 2014 Anslaget tas ner den 6 februari 2014 Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 5 februari 2014 Den som villläsa protokollet kan kontakta Registrator Protokollet finns också att läsa på kommunens webbplats Ev~n f:t!--- Kommunsekreterare Signaturer: OrdfOrande Justerare Ul<lragsbastyrkande: datum och signatur

4 i STYRELSEN SIOA 4 (16) Sammantradesdalum Planerings- och personalutskottet 8 januari P3la!Jraf Godkännande av föredragningslistan Punkt 4 södertömssamarbetet och punkt 7 Information om Södertöms utvecklingsprogram slås samman, därefter godkänns föredragninglistan. Signaturer Ordförande Justerare Utdragsbe5tyrkande: datum och signalur

5 [g] STYRELSEN SIOA 5 (16) Sammantradesdalu'!l Paragraf Planerings- och personalutskottet 8 januari Diarienummer KS~2013/ Lokalfrågor Planerings och personalutskottets beslut Infonnationen godkänns. Chefscontroller Bo Gameij redogör för rorvaltningamas lokalplanering. Överläggning I ärendet yttrar sig Jelena Drenjanin (M), Ann-Marie Högberg (S), Daniel Dronjak Nordqvist (M), Gunilla Wastesson, planeringschef, Gunilla Helmerson (M), Malin Danielsson (FP) och Katharina W allenborg (DP). Härefter torklaras överläggningen avslutad. Signaturer: OrdfOrande Justerara Uldragsbostyrkanca: datum och signatur r2!/.

6 ~ STYRELSEN SIOA 6 (16) Sammantradesdatum Para9"'f Planerings- och,personalutskottet 8 januari Kommundirektören informerar Infonnationen godkänns. Biträdande kornmundirektör ToralfNilsson informerar kort angående tågurspårningen mellan Stuvsta och Huddinge station. Kommunen följer och bevakar Trafikverkets arbete via Sven Tillman, kommunens säkerhetschef. Trafikverket beräknar att arbetet tar en vecka. I övrigt fanns inget att rapportera. Signaturer: OrdfMande Justerare Utdragsbestyrkande: datum oc" signatur

7 ~ STYRELSEN SIDA 7 (16) Sammanträdesdatum Par~graf Planerings- och personalutskottet 8 januari södertörnssamarbetet Infonnationen godkänns. Denna punkt slås i hop med paragraf? Infonnation om Södertöms utvecklingspro gram. Gunilla Eitrem, utvecklingsledare, infonnerar om södertömssamarbetet och Södertöms utvecklingsprogram Toralf Nilsson, administrativ direktör, infonnerar om läget gällande samordnad varudistribution. Överläggning I ärendet yttrar sig Katharina W allenborg (DP), Jelena Drenjanin (M) och Toralf Nilsson, administrativ direktör. Härefter förklaras överläggningen avslutad. Signaturer: OrdfOrande Justerare Utdragsbestyr1<ande: datum och signatur

8 SlYRElSEN SIDA 8 (16) Sarnmantradesdatum Planerings- och personalutskottet B januari 2014 Pafagral 5 Aktuella planremisser Planerings~ och personalutskottets beslut Informationen godkänns. Gunilla Wastesson, planeringschef, informerar om tre planremisser. -Kv. Lönngården, Kungens Kurva. -Gång- och cykelbro mellan Skärholmen och Kungens Kurva. -Kv. Vinkeln 7, Kungens Kurva. Signalurer: Ordförande Juslerare Utdragsbeslyrkande: datum och signatur

9 ~ STYRELSEN SlOA 9 (16) Sammaotradesclatum Paragraf Planerings- och personalutskottet 8 januari IT-frågor Informationen godkänns. Patrik Kärkkäinen, CIO, informerar. Strategin för Huddinges väg in i e-samhället godkändes av kommunfullmäktige i december Arbetet att ta fram en handlingsplan pågår. Patrik kommer redogöra för denna vid nästa PPU sammanträde. Patrik informerar vidare att kommunen från den l januari 2014 har ett nytt trådlöst gästnätverk. Signaturet' Ordforande Juslerare Utdragsbeslyrkanda. datum och siwj8lur

10 lm STYRELSEN SlOA 1 o (16) Planerings- och personalutskottet Sammantrlldesdatum Paragraf 8 januari Information om Södertörns utvecklingsprogram Se punkt 4 Södertömssamarbetet. Signaturer; Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

11 STYRELSEN SIDA 11 (16) Sammantradesdatum Paragraf Planerings- och personalutskottet 8 januari Diarienummer KS-2012/ Utveckling av natur- och kulturupplevelser i Huddingeinformation Informationen godkänns. ToralfNilsson, administrativ direktör, redovisar sammanfattningen av forstudien Utveckling av natur- och kulturupplevelser i Huddinge. Överläggning 1 ärendet yttrar sig Jelena Drenjanin (M), Britt Björneke (V), Gunilla Helmerson (M), Katharina Wallenborg (DP), Ann-Marie Högberg (S) och Daniel Oronjak Nordqvist (M). Härefter forklaras överläggningen avslutad. Signaturer: Ordforande Justera fl! Utdregsbestyrkanda: datum och signatur

12 STYRELSEN SIOA 12 (16) Sarnman1r~desdatum Paragraf Planerings- och personalutskottet 8 januari Diarienummer KS-2013/ Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt om.. och nybyggnad av kök och matsal - godkännande att inleda förstudie Grundskalenämndens begäran, om att beställa en förstudie och fortsatt projektering av Huge Fastigheter AB avseende en om- och tillbyggnad av Kvambergsskolan, godkänns. Kvarnbergsskolan åtgärdsbehov bedöms vara ett av nämndens mest prioriterade upprustningsbehov. Skolans äldsta delar är från 1958, och föreslagna åtgärder är föranledda både av verksamhetsmässiga skäl, myndighetskrav samt föråldrade tekniska installationer. Renoveringen av Kvarnbergsskolan innebär ingen utökad elevantalskapacitet Lokalemas kapacitet har bedömts till cirka 800 elever i årskurserna 7-9. Planerad tillbyggnad omfattar 700 kvm. Total yta efter om- och tillbyggnad av skolan blir kvm. Under ombyggnadstiden planeras större delen av skolans elever att evakueras. Evakuering kommer att ske dels till de paviljonger som sågbäcksgymnasiet lämnar hösten 2014 och dels till två tillkommande paviljonger som etableras inom Kvarnbergsskolans område. Produktionen bedöms kunna inledas i januari 2015, med ett fårdigställande till sommaren Den hyresgrundande investeringsutgiften är preliminärt beräknad till 187 mnkr. Därutöver bekostar Huge investeringar i nya tekniska installationer på cirka 23 mnkr. Efter fårdigställd ombyggnad beräknas den nya årshyran uppgå till cirka 19,9 mnkr/år,jämfört med dagens årshyra på 9,7 mnkr/år. Under beräknas nämndens budgetram överskridas med drygt 5 mnkr. Nämnden avser att återkomma med nånnare analyser och finansieringsförslag i Mål och Budget Signa1urer: OrdfOrande Juslerare Uldragsbesl:lfkande: dalum och signalur

13 [g] STYRELSEN SAMMANTRÄOESPROTOKOLL SIDA 13 (16) Sammanträdesdatum Paragraf Planerings- och personalutskottet 8 januari Diarienummer KS-2013/ Överläggning I ärendet yttrar sig Ann-Marie Högberg (S), Mats Öberg, ekonomichef, Mari Söderquist, lokalstrateg, Gunilla Helmerson (M), Jetena Drenjanin (M) och Katharina W allenborg (DP). Härefter förklaras överläggningen avslutad. Signaturer: Ordforande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

14 lm STYRELSEN SIDA 14 (16) Sammantradesdatum Paragrar PlaneringsM och personalutskottet 8 januari Diarienummer KS-2013/ Om~ och tillbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj - godkännande att inleda förstudie Grundskalenämndens begäran, om att beställa en förstudie av Huge Fastigheter AB avseende om- och utbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj, godkänns. Edbaskalan byggdes 1992 för 600 elever i skolåren F-9. Tio år senare byggdes skolan ut för att rymma dagens 850 elever. I samband med utbyggnaden av undervisningslokalerna skedde dock ingen förändring av kök och matsal. Mot bakgrund av det utökade elevantalet kan idag konstateras att köket inte klarar dagens myndighetskrav. De nuvarande problemen i köket är relativt omfattande och innebär krav på flera olika typer av åtgärder, både arbetsmiljökrav och åtgärder avseende miljö- och hygienkrav. Av skolans totala yta om kvm berörs cirka l 011 kvm av ombyggnaden, exk1usive en tillbyggnad om 65 kvm. Ombyggnaden bedöms kunna sättas igång efter semestrarna 2014, och beräknas kunna fårdigställas till augusti 2 O 15. Huge har preliminärt bedömt investeringen till totalt cirka 24 mnkr, vilket skulle innebära en tillkommande hyra på 1,3 mnkr/år. Nuvarande hyra för Edboskolan är 12,7 mnkr/år. Netto beräknas nämndens budgetram överskridas med 2,3 mnkr för år Nämnden avser att återkomma med finansieringsfårslag i Mål och Budget Signaturer: OrdfOrande Justarare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

15 ~ STYRELSEN S1DA 15 (16) Sammantradesdalum Planerings- och personalutskottet B januari Paragraf Diarienummer KS-2013/ Förslag om införande av kostnadsneutrala netto- och bruttolöneavdragsförmåner i samband med införande av förmånsportal Planerings- och personalutskottet beslutar att möjliggöra erbjudanden av kostnadsneutrala netto- och bruttolöneavdragsförmåner i samband med förmånsportalens införande. Under sommaren 2013 har en genomgång av kommunens samtliga förmåner till anställda genomförts. En förstudie avseende fönnånsportal har genomförts under hösten Den genomförda forstudien visade på att kommunen i stort har ett bra förmånserbjudande, men att flexibilitet saknas samt att intern och extern kommunikation avseende arbetsgivarerbjudandet är en utmaning. I dagsläget erbjuds inga bruttolönefönnåner, löneväxling eller nettolöneförmåner för kommunens anställda. Ett införande av förmånsportal möjliggör att på ett individuellt sätt redovisa den anställdes lönespecifikation, kollektivavtalade förmåner i fonn av tjänstepension, försäkringar m. m. samt befintliga beslutade förmåner som t.ex. friskvårdspeng och erbjudande från personalföreningen Humpe. En förmånsportal kan även hantera erbjudanden av kostnadsneutrala brutto- och nettolöneavdrag. En förmånsportal utgör ett medel för att konkretisera och kommunicera arbetsgivarerbjudandet, vilket i sin tur skapar bättre förutsättningar för en välfungerande kompetensförsörjning. En fönnånsportal skulle ge möjlighet till samlad och individualiserad information om den ersättning, försäkringar, tjänstepension och förmåner som följer med anställning i Huddinge kommun. Genom att utöka kommunens förmåner med erbjudande om netto- och bruttolöneavdrag bedömer förvaltningen att kommunens attraktivitet som arbetsgivare ökar. Överläggning I ärendet yttrar sig Henric Magnusson, personalchef och Ann-Marie Högberg (S). Härefter förklaras överläggningen avslutad. Signaturer OrdfOtande Justerare Utdragsbestyrkande: datum OCh signatur

16 STYRELSEN StOA 16 (16) Semm~nträdas<latum Paragraf Planerings- och personalutskottet 8 januari Information om ansökan om vinter-os ' Informationen godkänns. ToralfNilsson, administrativ direktör, informerar om Stockholms ansökan om vinter Os 2022 samt förutsättningarna i Flottsbro. Ramböll har utfört en trafikstudie för Flottsbroområdet för kommunen som ett underlag till ansökan. Denna studie kommer att skickas ut till planerings- och personalutskottet Överläggning I ärendet yttrar sig Gunilla Helmerson (M), Katharina Wallenborg (DP), Jelena Drenjanin (M) och Marica Lindblad (MP). Härefter förklaras överläggningen avslutad. Signalurer: Ordforande Justerare Utdragsbeslyrkande: datum och signatur

Klockan 18: , A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28. Yosef Sigal (S), Birgitta Ljung (MP), Millaray Rubilar (V)

Klockan 18: , A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28. Yosef Sigal (S), Birgitta Ljung (MP), Millaray Rubilar (V) SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 28 april 2016 KS-2015/2489 1 (9) Nämnd Offentligt sammanträde Miljöberedningen Nej Sammanträdesdag 28 april 2016 Tid och plats Beslutande Klockan 18:00-19.05, A-salen, kommunalhuset,

Läs mer

Klockan 16: , A-salen, Kommunalhuset, Kommunalvägen 28

Klockan 16: , A-salen, Kommunalhuset, Kommunalvägen 28 SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 20 februari 2017 KS-2016/2917 1 (8) Nämnd Offentligt sammanträde Rådet för fysisk planering Nej Sammanträdesdag 20 februari 2017 Tid och plats Klockan 16:00-17.30, A-salen,

Läs mer

Om- och tillbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj. Beställning av produktion.

Om- och tillbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj. Beställning av produktion. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-08-12 KS-2013/1567.252 1 (3) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Om- och tillbyggnad

Läs mer

Birgitta Ljung (MP) (kom kl. 14:15), Leila Hellsten (KD)

Birgitta Ljung (MP) (kom kl. 14:15), Leila Hellsten (KD) SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 16 februari 2017 KS-2015/2612 1 (11) Nämnd Offentligt sammanträde Miljöberedningen Nej Sammanträdesdag 16 februari 2017 Tid och plats Klockan 13:30-16:00, ajournering kl.

Läs mer

1-2. Samtliga 1-2, 6-7. Samtliga. Birgitta Ljung (MP) och Britt Björneke (V).

1-2. Samtliga 1-2, 6-7. Samtliga. Birgitta Ljung (MP) och Britt Björneke (V). SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 7 juni 2017 KS-2017/1240 1 (12) Nämnd Offentligt sammanträde Nej Sammanträdesdag 7 juni 2017 Tid och plats Klockan 09:00-12:15, A-salen Ledamöter Malin Danielsson (L), ordförande

Läs mer

c" :;J~~ l Utdragsbestyrkande: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM 7 mars 2014 Demokrati- och mångfaldsberedning Nej

c :;J~~ l Utdragsbestyrkande: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM 7 mars 2014 Demokrati- och mångfaldsberedning Nej STYRELSEN SAMMANTRÄDESDATUM 7 mars 2014 DIARIENUMMER KS-2014/60 SIOA 1 (10) Nämnd Demokrati- och mångfaldsberedning Offentligt sammanträde Nej Sammanträdesdag 7 mars 2014 Tid och plats Klockan 13:15-14:25,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 20 oktober 2016 KS-2015/ (11) Miljöberedningen. Nej

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 20 oktober 2016 KS-2015/ (11) Miljöberedningen. Nej SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 20 oktober 2016 KS-2015/2493 1 (11) Nämnd Offentligt sammanträde Miljöberedningen Nej Sammanträdesdag 20 oktober 2016 Tid och plats Klockan 13:30-16:20, Ajournering kl. 14:45-14:55,

Läs mer

Klockan 18:00-18:25, A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge

Klockan 18:00-18:25, A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 14 augusti 2014 GSN-2014/1047 1 (10) Nämnd Offentligt sammanträde Grundskolenämnden Ja Sammanträdesdag 14 augusti 2014 Tid och plats Beslutande Klockan 18:00-18:25, A-salen,

Läs mer

Huddinge brottsförebyggande råd. Anders Persson (M) Amanda Söderberg (FP) Leif Dyrvall (DP)

Huddinge brottsförebyggande råd. Anders Persson (M) Amanda Söderberg (FP) Leif Dyrvall (DP) SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 10 september 2013 KS-2013/50 1 (18) Nämnd Offentligt sammanträde Huddinge brottsförebyggande råd Nej Sammanträdesdag 10 september 2013 Tid och plats Klockan 15:00 17:00 A-salen

Läs mer

Nujin Alacabek Justerande

Nujin Alacabek Justerande SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 11 november 2016 KS-2016/1352 1 (1) Nämnd Offentligt sammanträde Demokratiberedningen Nej Sammanträdesdag 11 november 2016 Tid och plats Beslutande Klockan 13:15-15:50, A-salen,

Läs mer

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt om- och nybyggnad av kök och matsal - godkännande att beställa förstudie

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt om- och nybyggnad av kök och matsal - godkännande att beställa förstudie KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-12-18 KS-2013/1566.252 1 (4) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Planerings- och personalutskottet

Läs mer

{k:iku 'k/2-~e-- Antonina Fedorova Sekreterare

{k:iku 'k/2-~e-- Antonina Fedorova Sekreterare SAMMANTRÄDES PROTOKOLL $AMMANTRÄDESDATUM 18 september 2014 DIARIENUMMER KS-2014/1 20 1 (12) HUDDiNGE Nämnd Offentligt sammanträde Huddinge brottsförebyggande råd Nej Sammanträdesdag 18 september 2014 Tid

Läs mer

Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12

Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2013/1254.194 Ändring av regeln i 11 i kommunstyrelsens reglemente om kommunalråd, beslut

Läs mer

Demokratiberedningen (extra sammanträde)

Demokratiberedningen (extra sammanträde) SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 3 juni 2016 KS-2016/1349 1 (9) Nämnd Offentligt sammanträde Demokratiberedningen (extra sammanträde) Nej Sammanträdesdag 3 juni 2016 Tid och plats Klockan 15:00-16:20, ajournering

Läs mer

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-20 KS-2013/1173.253 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av paviljong

Läs mer

jf auiccc. ~t.c Ud{<, l l Utdragsbestyr1<ande: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRADESDATUM 2 december 2015 A_ J<L a Kaaman Modig Miljöberedningen Nej

jf auiccc. ~t.c Ud{<, l l Utdragsbestyr1<ande: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRADESDATUM 2 december 2015 A_ J<L a Kaaman Modig Miljöberedningen Nej SAMMANTRADESDATUM 2 december 2015 DIARIENUMMER KS-2015/1497 1 (14) Nämnd Offentligt sammanträde Miljöberedningen Nej Sammanträdesdag 2 december 2015 Tid och plats Klockan 13:30-16:00, A-salen, kommunalhuset,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 17 november 2016 KS-2015/ (13) Miljöberedningen. Nej. Klockan 18:00-19:00, A-salen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 17 november 2016 KS-2015/ (13) Miljöberedningen. Nej. Klockan 18:00-19:00, A-salen SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 17 november 2016 KS-2015/2494 1 (13) Nämnd Offentligt sammanträde Miljöberedningen Nej Sammanträdesdag 17 november 2016 Tid och plats Beslutande Klockan 18:00-19:00, A-salen

Läs mer

Rätt att underteckna handlingar med mera inom kommunstyrelsens verksamhetsområde

Rätt att underteckna handlingar med mera inom kommunstyrelsens verksamhetsområde TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-10-03 KS-2016/210.111 1 (1) HANDLÄGGARE Sundblad, Maria Maria.Sundblad@huddinge.se Kommunstyrelsens arbetsutskott Rätt att underteckna handlingar med mera inom kommunstyrelsens verksamhetsområde

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 9 maj 2017 KFN-2017/16 1 (13) Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 9 maj 2017 KFN-2017/16 1 (13) Kultur- och fritidsnämnden SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 9 maj 2017 KFN-2017/16 1 (13) Nämnd Offentligt sammanträde Kultur- och fritidsnämnden Ja Sammanträdesdag 9 maj 2017 Tid och plats Klockan 18:00-20:00, ajournering kl 19:33-19:40

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 19 juni 2017 KS-2017/ (15) Kommunstyrelsen. Nej. Klockan 15:00-16:20, A-salen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 19 juni 2017 KS-2017/ (15) Kommunstyrelsen. Nej. Klockan 15:00-16:20, A-salen SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 19 juni 2017 KS-2017/1487 1 (15) Nämnd Offentligt sammanträde Kommunstyrelsen Nej Sammanträdesdag 19 juni 2017 Tid och plats Klockan 15:00-16:20, A-salen Beslutande Ledamöter

Läs mer

. '--rl!, :C U ()l{-u { t-v Marianne' K/ ellander. ~1t' ~~ (1<;)\ /1. L _. !I!~ 25 september 20 13

. '--rl!, :C U ()l{-u { t-v Marianne' K/ ellander. ~1t' ~~ (1<;)\ /1. L _. !I!~ 25 september 20 13 STYRELSEN SAMMANTAAOESDATUM 13 september 2013 DIARIENUMMER KS-2013/58 SI DA 1 (11) Nämnd Offentligt sammanträde Demokrati- och mångfald sberedning Nej Sammanträdesdag 13 september 20 13 Tid och plats Klockan

Läs mer

Gustav Amberg, rektor, Södertörns högskola Anders Gagnerud, personalstrateg

Gustav Amberg, rektor, Södertörns högskola Anders Gagnerud, personalstrateg SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 4 maj 2017 KS-2017/12 1 (8) Nämnd Offentligt sammanträde Högskolerådet Nej Sammanträdesdag 4 maj 2017 Tid och plats Klockan 11:3013:40, A-salen Beslutande Ledamöter Christina

Läs mer

Hemställan om förhyrning av lokaler på Röntgenvägen 3, 11 tr i Flemingsberg

Hemställan om förhyrning av lokaler på Röntgenvägen 3, 11 tr i Flemingsberg KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-09-25 KS-2014/1096.256 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hemställan om förhyrning av lokaler på Röntgenvägen

Läs mer

Rapport från demokrati- och mångfaldsberedningen 2013

Rapport från demokrati- och mångfaldsberedningen 2013 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-03-03 KS-2014/90.919 1 (3) HANDLÄGGARE Marcel Moritz 08-53531378 marcel.moritz@huddinge.se Kommunstyrelsen Rapport från demokrati- och mångfaldsberedningen 2013 Förslag till beslut

Läs mer

Cykelförmåner - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP) och Andreas Novotny (MP)

Cykelförmåner - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP) och Andreas Novotny (MP) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 18 Paragraf Diarienummer KS-2013/121.194 Cykelförmåner - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta

Läs mer

~~------ v!l2(e. l Utdragsbestyrkande: ~Y<a:man Modig csekreterare. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM 12 november 2015. \fo~efsiga Justerande

~~------ v!l2(e. l Utdragsbestyrkande: ~Y<a:man Modig csekreterare. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM 12 november 2015. \fo~efsiga Justerande STYRELSEN SAMMANTRÄDESDATUM 12 november 2015 DIARIENUMMER KS-2015/1496 1 (13) Nämnd Offentligt sammanträde Miljöberedningen Nej Sammanträdesdag 12 november 2015 Tid och plats Klockan 13:30-16:07, A-salen,

Läs mer

Klockan 18:00-19:30, A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge

Klockan 18:00-19:30, A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge SAMMANTRÄDESDATUM 26 januari 2015 DIARIENUMMER FSN-2015/1 1 (13) Nämnd Offentligt sammanträde Förskolenänmden Ja Sammanträdesdag 26 januari 2015 Tid och plats Klockan 18:00-19:30, A-salen, kommunalhuset,

Läs mer

Hyra av skolpaviljong för fyra klasser till Utsäljeskolan

Hyra av skolpaviljong för fyra klasser till Utsäljeskolan KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2012-12-28 KS-2012/1246.252 1 (3) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av skolpaviljong för fyra klasser till Utsäljeskolan

Läs mer

Klockan 13:00-16:10, A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 48 Ajournering kl. 14:45-14:52 samt 15:18-15:27. Frånvarande följande paragrafer 14-31

Klockan 13:00-16:10, A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 48 Ajournering kl. 14:45-14:52 samt 15:18-15:27. Frånvarande följande paragrafer 14-31 STYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRADESDATUM 2 september 2015 DIARIENUMMER KS-2014/1748 1 (49) Nämnd Offentligt sammanträde Kommunstyrelsen Nej Sammanträdesdag 2 september 20 15 Tid och plats Klockan

Läs mer

Klockan 16:00, Sjödalsrummet, Tekniska nämndhuset

Klockan 16:00, Sjödalsrummet, Tekniska nämndhuset SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 1 november 2016 TN-2016/36 1 (18) Nämnd Offentligt sammanträde Tillsynsnämnden Delvis Sammanträdesdag 1 november 2016 Tid och plats Klockan 16:00, Sjödalsrummet, Tekniska

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Klockan 09:00 11:10, A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ajournering 10:25 10:40

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Klockan 09:00 11:10, A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ajournering 10:25 10:40 SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 24 april 2015 KS-2014/1669 1 (25) Nämnd Offentligt sammanträde Nej Sammanträdesdag 24 april 2015 Tid och plats Beslutande Klockan 09:00 11:10, A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen

Läs mer

Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers. för K Reinisch Annette Linander (C) ledamot

Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers. för K Reinisch Annette Linander (C) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (7) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-16.15 ande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers.

Läs mer

Klockan 11:30-13:30, A-salen, Kommunalvägen 28, Huddinge. Samtliga. Samtliga

Klockan 11:30-13:30, A-salen, Kommunalvägen 28, Huddinge. Samtliga. Samtliga SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 17 november 2016 KS-2016/2283 1 (10) Nämnd Offentligt sammanträde Högskolerådet Nej Sammanträdesdag 17 november 2016 Tid och plats Klockan 11:30-13:30, A-salen, Kommunalvägen

Läs mer

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 18 (42) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 mars 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2012/945.903 Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion

Läs mer

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 april 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2012/844.629 Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(6) Protokoll för kommunstyrelsen Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 13.30 14.15 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 15.00 Omedelbar

Läs mer

Beställning av produktion - renovering och verksamhetsanpassning av Hörningsnässkolans kök och matsal

Beställning av produktion - renovering och verksamhetsanpassning av Hörningsnässkolans kök och matsal KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2012-12-27 KS-2012/1276.252 1 (4) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Beställning av produktion - renovering och verksamhetsanpassning

Läs mer

Planerings- och personalutskottet

Planerings- och personalutskottet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-01-22 KS-2014/71.256 1 (3) HANDLÄGGARE Öhman, Stig 0853530355 Stig.Ohman@huddinge.se Planerings- och personalutskottet Förstudie avseende anpassning av lägenheter till

Läs mer

Tekniska nämnden (5)

Tekniska nämnden (5) TANUMS KOMMUN PROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-11-19 1(5) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: TN 2015/0354-314 128. Begäran om ställningstagande och förlängd tid av Exploateringsavtal mellan Tanums kommun

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

Kl 15.00 15.30, Sjödalsrummet, Tekniska nämndhuset, Sjödalsvägen 29. Peter Nordström avdelningschef, AnnChristin Winnermyhr sekreterare

Kl 15.00 15.30, Sjödalsrummet, Tekniska nämndhuset, Sjödalsvägen 29. Peter Nordström avdelningschef, AnnChristin Winnermyhr sekreterare Nämnd Samhällsbyggnadsnämndens ordförandemöte Sid 1-12 Offentligt sammanträde Nej Sammanträdesdag Måndagen den 8 juli 2013 Tid och plats Kl 15.00 15.30, Sjödalsrummet, Tekniska nämndhuset, Sjödalsvägen

Läs mer

Inför möjligheten för personalen på servicecenter att skicka meddelanden via sms - medborgarförslag väckt av Lilly-Anne Nässén

Inför möjligheten för personalen på servicecenter att skicka meddelanden via sms - medborgarförslag väckt av Lilly-Anne Nässén KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 maj 2014 8 Paragraf Diarienummer KS-2013/1427.119 Inför möjligheten för personalen på servicecenter att skicka meddelanden via sms

Läs mer

Komplettering till beslut om förstudie för nytt kommunhus samlokaliserat kulturhus

Komplettering till beslut om förstudie för nytt kommunhus samlokaliserat kulturhus KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 december 2013 28 Paragraf Diarienummer KS-2011/239.119 Komplettering till beslut om förstudie för nytt kommunhus samlokaliserat kulturhus

Läs mer

Frånvarande 8-9. samtliga samtliga

Frånvarande 8-9. samtliga samtliga ~ STYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL SAMMANTRADESDATUM 28 april 2014 DIARIENUMMER KS-2014/50 1 (37) Nämnd Kommunstyrelsen Offentligt sammanträde Nej Sammanträdesdag 28 april 2014 Tid och plats Klockan 18:00-19:25,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM 23 september 2014

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM 23 september 2014 ÄLDREOMSORGS NÄMNDEN SAMMANTRÄDESDATUM 23 september 2014 DIARIENUMMER AN-2014/22 1 (16) Nämnd Offentligt sammanträde Äldreomsorgsnämnden Ja Sammanträdesdag 23 september 2014 Tid och plats Klockan 17:00-17:35,

Läs mer

Justering av Beredningen för tillväxt och samhällsbyggandes protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av Beredningen för tillväxt och samhällsbyggandes protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2010-12-21 16 (21) Plats och tid Kommunhuset, A-salen, Tierp, kl 14.00 16.30 Beslutande Se förteckning sid 17 Övriga närvarande Claes Breitholtz, konsult Krister Sernbo. konsult Helena Gåije, planarkitekt

Läs mer

Förvaltningsbyggnaden, , kl. 15:30. Ann-Katrin Karlsson. Jeanette Wäppling. Tomas Junkka

Förvaltningsbyggnaden, , kl. 15:30. Ann-Katrin Karlsson. Jeanette Wäppling. Tomas Junkka SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 734 (742) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1, kl. 16:00-16:25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Jeanette Wäppling (V) Lars

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Plats och tid Folkets Hus, Tisdagen den 26 april 2011, kl. 08.00-08.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed Gunilla

Läs mer

Klockan 08:15-09: l O, Barn- och utbildningsförvaltningen, Gymnasietorget l sammanträdesrum Kon Tiki, plan l. Samtliga

Klockan 08:15-09: l O, Barn- och utbildningsförvaltningen, Gymnasietorget l sammanträdesrum Kon Tiki, plan l. Samtliga GRUNDSKOLENÄMNDEN 2015 -OL~- 0 9 SAMMANTRÄDEsDATUM 2 april 20 15 DIARIENUMMER GSN-2015/217 SIDA 1 (9) Nämnd Offentligt sammanträde Grundskalenämnden Ja Sammanträdesdag 2 april 20 15 Tid och plats Klockan

Läs mer

Kallelse till Planerings- och personalutskottet

Kallelse till Planerings- och personalutskottet PLANERINGS- OCH PERSONALUTSKOTTET KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Planerings- och personalutskottet Tid Onsdag den 2 april 2014, klockan 09:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer

Läs mer

Information om Huge Fastigheter AB:s verksamhet Denna punkt föreslås behandlas klockan 18.00 den 10 juni 2013. Beslut rörande inlämnade enkla frågor

Information om Huge Fastigheter AB:s verksamhet Denna punkt föreslås behandlas klockan 18.00 den 10 juni 2013. Beslut rörande inlämnade enkla frågor 1 (5) Kungörelse Kommunfullmäktige i Huddinge sammanträder i Sessionssalen i kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge, måndagen den 10 juni 2013, klockan 10:00 samt tisdagen den 11 juni 2013, klockan

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-01-23 KS-2014/146.109 1 (6) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

Nytt beslutsärende: Uppdaterat borgensbeslut Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag (Syvab) (KF)

Nytt beslutsärende: Uppdaterat borgensbeslut Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag (Syvab) (KF) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 maj 2016 25 Paragraf Diarienummer KS-2016/1252.186 Nytt beslutsärende: Uppdaterat borgensbeslut Sydvästra Stockholmsregionens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 23 februari 2017 SN-2017/3 1 (28) Nämnd Offentligt sammanträde Socialnämnden Ja Sammanträdesdag 23 februari 2017 Tid och plats Klockan 18:00 19:15, Plenum, Gymnasietorget

Läs mer

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2013/294.709 1 (3) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Ändring av egenavgiften för familjerådgivning Förslag till

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(6) Protokoll för kommunstyrelsen Plats: Datum och tid: Kommunhusets sessionssal, Skutskär 2015-06-24 kl. 10.00-11.30 Sammanträdet ajourneras kl. 10.45-11.10 för överläggning. Justering Plats: Kommunhuset,

Läs mer

2011-05-03. Marianne Svensson (S) ersättare. Claudia Nilsson (S) ersättare Christine Melinder (M) ersättare Peter Melinder (M) ersättare

2011-05-03. Marianne Svensson (S) ersättare. Claudia Nilsson (S) ersättare Christine Melinder (M) ersättare Peter Melinder (M) ersättare Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.30-18.00 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson (S) ledamot Henrik

Läs mer

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 15 april 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2012/945.903 Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-06-17 Plats B-salen Tid Kl. 13:00 17:00 Beslutande Ledamöter Frånvarande Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus Jisborg

Läs mer

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) 2013-02-26 KS-2012/945.903 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen svar på motion väckt av Arnold Boström

Läs mer

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 april 2013 9 Paragraf Diarienummer KS-2013/294.709 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1.Egenavgiften för familjerådgivningens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2007-05-16 1 Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-14.00 Beslutande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) Övriga deltagande Kommunchef Johan Eriksson Kommunsekreterare

Läs mer

Byggnadsnämndens arbetsutskott

Byggnadsnämndens arbetsutskott Byggnadsnämndens arbetsutskott Protokoll 1 (14) Diarienummer BN 2016/0213 Byggnadsnämndens arbetsutskott Plats och tid Ledamöter Övriga Porfyren 2, Plan 7, Kristallen, Brotorget 1, klockan 13.00 15.20

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

2015-03-30. Christina Bjömed, personaldirektör Caroline W ermäng, sekreterare. BEVIS/ANSLAG Justering har tillkännagivits genom anslag

2015-03-30. Christina Bjömed, personaldirektör Caroline W ermäng, sekreterare. BEVIS/ANSLAG Justering har tillkännagivits genom anslag SammanträdesprotokoU 1-7 Plats och tid Personalkontorets sammanträdesrum, kl. 10.00-12.00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Anne Tano (M) Harald Lagerstedt (C) Tobias Carlsson (FP) Ewa Klang

Läs mer

Kallelse Kommunstyrelsen. 17:30-17:45 Hidinge skola, matsalen

Kallelse Kommunstyrelsen. 17:30-17:45 Hidinge skola, matsalen Kallelse 2016-06-20 Tid Plats 17:30-17:45 Hidinge skola, matsalen Beslutande ledamöter Wendla Thorstensson (C) Håkan Söderman (M), vice ordförande Kjell Edlund (S), 2:e vice ordförande Astrid Söderquist

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- och EKONOMIUTSKOTT. Ledamöter Ove Andersson (m) ordförande

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- och EKONOMIUTSKOTT. Ledamöter Ove Andersson (m) ordförande STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- och EKONOMIUTSKOTT Tid: 08:30 09:50 och 15.00-15.15 Plats: Rodret Ledamöter Ove Andersson (m) ordförande Bo Pettersson (s) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

Hyra av skolpaviljong till Vistaskolan

Hyra av skolpaviljong till Vistaskolan KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-12-17 KS-2013/1568.252 1 (3) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av skolpaviljong

Läs mer

Kommunstyrelsen 13 december 2010 260 507. Diarienummer KS-2010/995.214

Kommunstyrelsen 13 december 2010 260 507. Diarienummer KS-2010/995.214 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragraf Sid Kommunstyrelsen 13 december 2010 260 507 Diarienummer KS-2010/995.214 Avsiktsförklaring mellan Huddinge kommun och NCC Boende AB för delar av Glömsta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07 Plats och tid Rådhuset, kl 12.20-13.00 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Carl-Göran Svensson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Roland Thord (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson

Läs mer

Driftnämnden Närsjukvård 65-73

Driftnämnden Närsjukvård 65-73 Protokoll Sammanträdesdatum 2013-10-16 Driftnämnden Närsjukvård 65-73 Tid: Onsdag 16 oktober kl. 13:30 16:00 Plats: Vårdcentralen Särö Ledamöter Tommy Rydfeldt (FP) Kerstin Zander (S) Lars Püss (M) Ralph

Läs mer

Klockan 09:00-11:20, A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ajournering 10:35-10:45. Frånvarande följande paragrafer

Klockan 09:00-11:20, A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ajournering 10:35-10:45. Frånvarande följande paragrafer STYRELSEN SAMMANTRÅDESDATUM 27mars 2015 DIARIENUMMER KS-2014/1668 SIOA 1 ~ :l; Nämnd Offentligt sammanträde Kommunstyrelsens arbetsutskott Nej Sammanträdesdag 27 mars 2015 Tid och plats Klockan 09:00-11:20,

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 140 Ny kommunledningsorganisation 141 Projektering och ansökan om vattendom för nytt vattenverk i Funäsdalen 142

Läs mer

PROTOKOLL 1 (10)

PROTOKOLL 1 (10) PROTOKOLL 1 (10) 2016-10-11 Gemensam överförmyndarnämnd Plats och tid E1 Brinken kl. 14:00 15:30 ande Valter Stenberg (S), ordförande Lilian Nilsson (V) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Roger Johansson (S) Anna-Karin

Läs mer

l Utdragsbestyrkande:

l Utdragsbestyrkande: GRUNDSKOLENÄMNDEN SAMMANTRÄDEsDATUM 13juni2017 DIARIENUMMER GSN-20 17/55 1 (16) Nämnd Offentligt sammanträde Grundskalenämnden Ja Sammanträdesdag 13 juni 2017 Tid och plats Beslutande Klockan 18:00-20:35,

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Avskaffa ämnet svenska som andraspråk för elever som är födda i Sverige - svar på medborgarförslag av Nadia El Harrak

Avskaffa ämnet svenska som andraspråk för elever som är födda i Sverige - svar på medborgarförslag av Nadia El Harrak KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 6 (40) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2013 3 Paragraf Diarienummer KS-2012/543.639 Avskaffa ämnet svenska som andraspråk för elever som är födda

Läs mer

Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S)

Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1 april 2015 7 Paragraf Diarienummer KS-2011/961.389 Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S) Kommunstyrelsens

Läs mer

s UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

s UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN EKONOMI- OCH LOKALAVDELNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN SID 1 (6) 2009--04-14 Handläggare: Leif G. Hellén Telefon: 508 33 757 Till Utbildningsnämnden 2009-05-14 Genomförandeförslag

Läs mer

Justering av Beredningen för tillväxt och samhällsbyggandes protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av Beredningen för tillväxt och samhällsbyggandes protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2010-01-27 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, B-salen, Tierp, kl 13.00 14.30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Henrik Juhlin, utredare Caroline

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj 2014

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj 2014 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-29 KS-2014/713.111 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Gerrby 08-535 30173 Helena.Gerrby@huddinge.se Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut

Läs mer

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2015 17 Paragraf Diarienummer KS-2014/857.359 Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt

Läs mer

Kommunstyrelsen. Se närvarolista

Kommunstyrelsen. Se närvarolista 1(10) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 13.00-14.43 Beslutande Se närvarolista Övriga närvarande Monica Högberg, kommunchef Ann-Charlott Karlsson, kommunsekreterare Miamaria Runnqvist,

Läs mer

Klockan 18:00-19:30, A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Sammanträdet ajournerades kl. 19:05-19:15.

Klockan 18:00-19:30, A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Sammanträdet ajournerades kl. 19:05-19:15. SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 26 augusti 2013 KS-2013/29 1 (38) Nämnd Offentligt sammanträde Kommunstyrelsen Nej Sammanträdesdag 26 augusti 2013 Tid och plats Beslutande Klockan 18:00-19:30, A-salen,

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S) Ann Molander (FP) för Ulrika Landergren (FP) Lisa Andersson (M) för Hans Forsberg (M)

Per Ödman (M), ordförande Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S) Ann Molander (FP) för Ulrika Landergren (FP) Lisa Andersson (M) för Hans Forsberg (M) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 8.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Fredrik Hansson (C) Tjänstemän

Läs mer

Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn lokal: Örngrund kl

Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn lokal: Örngrund kl PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn lokal: Örngrund kl. 08.30-09.45 Beslutande Patrik Isestad (S), ordförande Catrine Ek (MP), tjänstgör för Daniel Adborn (L) Harry Bouveng (M) Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2008-02-27 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-09.15 Beslutande Övriga deltagande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) Kommunchef Johan Eriksson Ekonomichef Bengt-Arne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1(6) Landskrona stod Dat um Plats Rum 604 Tid Kl 13.00-13.45 Sammanträdesprotokoll Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Justerande Justeringens plats och tid Lisa Flinth (L), ordförande Fredrik

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 1, Rum 106 09:30 11:40 Beslutande Dan Berger (S) Ellena Dellios Vukic (FP) Sven Nilsson (C) Ewa Wemby (M) Annelie Fälth Simonsson (SD) Övriga

Läs mer

Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande Conny Johansson Susanne Berglund, tjänstgörande ersättare Anders Sigfridsson

Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande Conny Johansson Susanne Berglund, tjänstgörande ersättare Anders Sigfridsson Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-10-16 1 (9) Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset, klockan 15.00 15.50 Beslutande Övriga deltagare Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Folkets hus, Måndagen den 16 december 2013, kl. 09.00 09.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed Gunilla

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: Ärenden: 2013.0308-339 186 Godkännande av föredragningslistan Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna den utsända föredragningslistan med

Läs mer

Plats och tid KSO rum kl

Plats och tid KSO rum kl Protokoll 1 (3) Kommunstyrelsens arbetsutskott Mötesdatum Mötets diarienummer 2017-09-13 KS 2017/866 Plats och tid KSO rum kl. 09.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Insynsplats Övriga Torbjörn

Läs mer

Inger Olsson-Blomberg (m) ordf. Carina Erlandsson (m) Benkt Lindström (m) Anita Jansson (c) Sven Stjärne (fp)

Inger Olsson-Blomberg (m) ordf. Carina Erlandsson (m) Benkt Lindström (m) Anita Jansson (c) Sven Stjärne (fp) Sammanträdesdatum 1(7) Plats och tid Tekniska kontoret, kl. 09.00 11.30 Paragrafer 11-15 Beslutande Inger Olsson-Blomberg (m) ordf. Carina Erlandsson (m) Benkt Lindström (m) Anita Jansson (c) Sven Stjärne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-04-22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-04-22 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Frånvarande Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård

Läs mer

Peter Melinder (M) ersättare Catharina Malmborg (M) ersättare Daniel Rhodin (FP) ersättare

Peter Melinder (M) ersättare Catharina Malmborg (M) ersättare Daniel Rhodin (FP) ersättare Sida 1 (8) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan 14.00-16.30 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tjg ers. för T Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M)

Läs mer