Klockan 09:00-11:20, A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28. Frånvarande följande paragrafer. samtliga. Samtliga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Klockan 09:00-11:20, A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28. Frånvarande följande paragrafer. samtliga. Samtliga"

Transkript

1 ~ STYRELSEN SAMMANTRÄOESDATUM DIARIENUMMER 8 januari 2014 KS-20 13/1608 SIDA 1 (16) Nämnd Offentligt sammanträde Planerings- o?h personalutskottet Nej Sammanträdesdag 8 januari 2014 Tid och plats Klockan 09:00-11:20, A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Beslutande Ledamöter Daniel Oronjak Nordqvist (M), OrdfOrande Malin Danielsson (FP) Tomas Hansson (KO) Katharina W allenborg (DP) Britt Björneke (V) Marica Lindblad (MP) Emil Högberg (S) Frånvarande följande paragrafer samtliga Samtliga Tjänstgörande ersättare Jelena Drenjanin (M) Ann-Marie Högberg (S) Närvarande ej tjänstgörande ersättare övriga närvarande Utses attjustera Gunilla Helmerson (M), Lisa Alexandersson (C) se nästa sida Ann-Marie Högberg (S) Justeringens tid Tisdagen den 14 januari Paragrafer 1-12 Underskrifter ~.. ~ ~ )J Daniel Oronjak Nordqvist z:;;;:;; n?$;~ Ann-Marie Högberg 'Y ~ Justerande l Utdragsbestyrkande:

2 [g] STYRELSEN SIDA 2 (16) Kommunstyrelsens sammanträde den 8 januari 2014 Övriga närvarande ToralfNilsson, biträdande kommundirektör/administrativ direktör Kerstin Z Johansson, kanslichef Henric Magnusson, personalchef Gunilla Wastessoo, planeringschef Mats Öberg, ekonomichef Roger Höglund, kommunikationschef Patrik Kärkkäinen, CIO Patrick Stenbacka, verksamhetscontroller Bo Gameij, chefscontroller Peder Ricknell, lokalplaneringschef Gunilla Eitrem, utvecklingsledare Mari Söderquist, lokalstrateg Sionaturer: OrdfOrande Justerare Utdragsbestyrltande: datum OC/1 signatur

3 [!!] STYRELSEN SIDA 3 (16) BEVIS om justering av Planerings- och personalutskottet protokoll Justeringen har anslagits på kommunens anslagstavla Planerings- och personalutskottet har sammantratt den 8 januari 2014 Protokollet har justerats d~n 14 januari 2014 Anslaget sattes upp den 15 januari 2014 Anslaget tas ner den 6 februari 2014 Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 5 februari 2014 Den som villläsa protokollet kan kontakta Registrator Protokollet finns också att läsa på kommunens webbplats Ev~n f:t!--- Kommunsekreterare Signaturer: OrdfOrande Justerare Ul<lragsbastyrkande: datum och signatur

4 i STYRELSEN SIOA 4 (16) Sammantradesdalum Planerings- och personalutskottet 8 januari P3la!Jraf Godkännande av föredragningslistan Punkt 4 södertömssamarbetet och punkt 7 Information om Södertöms utvecklingsprogram slås samman, därefter godkänns föredragninglistan. Signaturer Ordförande Justerare Utdragsbe5tyrkande: datum och signalur

5 [g] STYRELSEN SIOA 5 (16) Sammantradesdalu'!l Paragraf Planerings- och personalutskottet 8 januari Diarienummer KS~2013/ Lokalfrågor Planerings och personalutskottets beslut Infonnationen godkänns. Chefscontroller Bo Gameij redogör för rorvaltningamas lokalplanering. Överläggning I ärendet yttrar sig Jelena Drenjanin (M), Ann-Marie Högberg (S), Daniel Dronjak Nordqvist (M), Gunilla Wastesson, planeringschef, Gunilla Helmerson (M), Malin Danielsson (FP) och Katharina W allenborg (DP). Härefter torklaras överläggningen avslutad. Signaturer: OrdfOrande Justerara Uldragsbostyrkanca: datum och signatur r2!/.

6 ~ STYRELSEN SIOA 6 (16) Sammantradesdatum Para9"'f Planerings- och,personalutskottet 8 januari Kommundirektören informerar Infonnationen godkänns. Biträdande kornmundirektör ToralfNilsson informerar kort angående tågurspårningen mellan Stuvsta och Huddinge station. Kommunen följer och bevakar Trafikverkets arbete via Sven Tillman, kommunens säkerhetschef. Trafikverket beräknar att arbetet tar en vecka. I övrigt fanns inget att rapportera. Signaturer: OrdfMande Justerare Utdragsbestyrkande: datum oc" signatur

7 ~ STYRELSEN SIDA 7 (16) Sammanträdesdatum Par~graf Planerings- och personalutskottet 8 januari södertörnssamarbetet Infonnationen godkänns. Denna punkt slås i hop med paragraf? Infonnation om Södertöms utvecklingspro gram. Gunilla Eitrem, utvecklingsledare, infonnerar om södertömssamarbetet och Södertöms utvecklingsprogram Toralf Nilsson, administrativ direktör, infonnerar om läget gällande samordnad varudistribution. Överläggning I ärendet yttrar sig Katharina W allenborg (DP), Jelena Drenjanin (M) och Toralf Nilsson, administrativ direktör. Härefter förklaras överläggningen avslutad. Signaturer: OrdfOrande Justerare Utdragsbestyr1<ande: datum och signatur

8 SlYRElSEN SIDA 8 (16) Sarnmantradesdatum Planerings- och personalutskottet B januari 2014 Pafagral 5 Aktuella planremisser Planerings~ och personalutskottets beslut Informationen godkänns. Gunilla Wastesson, planeringschef, informerar om tre planremisser. -Kv. Lönngården, Kungens Kurva. -Gång- och cykelbro mellan Skärholmen och Kungens Kurva. -Kv. Vinkeln 7, Kungens Kurva. Signalurer: Ordförande Juslerare Utdragsbeslyrkande: datum och signatur

9 ~ STYRELSEN SlOA 9 (16) Sammaotradesclatum Paragraf Planerings- och personalutskottet 8 januari IT-frågor Informationen godkänns. Patrik Kärkkäinen, CIO, informerar. Strategin för Huddinges väg in i e-samhället godkändes av kommunfullmäktige i december Arbetet att ta fram en handlingsplan pågår. Patrik kommer redogöra för denna vid nästa PPU sammanträde. Patrik informerar vidare att kommunen från den l januari 2014 har ett nytt trådlöst gästnätverk. Signaturet' Ordforande Juslerare Utdragsbeslyrkanda. datum och siwj8lur

10 lm STYRELSEN SlOA 1 o (16) Planerings- och personalutskottet Sammantrlldesdatum Paragraf 8 januari Information om Södertörns utvecklingsprogram Se punkt 4 Södertömssamarbetet. Signaturer; Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

11 STYRELSEN SIDA 11 (16) Sammantradesdatum Paragraf Planerings- och personalutskottet 8 januari Diarienummer KS-2012/ Utveckling av natur- och kulturupplevelser i Huddingeinformation Informationen godkänns. ToralfNilsson, administrativ direktör, redovisar sammanfattningen av forstudien Utveckling av natur- och kulturupplevelser i Huddinge. Överläggning 1 ärendet yttrar sig Jelena Drenjanin (M), Britt Björneke (V), Gunilla Helmerson (M), Katharina Wallenborg (DP), Ann-Marie Högberg (S) och Daniel Oronjak Nordqvist (M). Härefter forklaras överläggningen avslutad. Signaturer: Ordforande Justera fl! Utdregsbestyrkanda: datum och signatur

12 STYRELSEN SIOA 12 (16) Sarnman1r~desdatum Paragraf Planerings- och personalutskottet 8 januari Diarienummer KS-2013/ Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt om.. och nybyggnad av kök och matsal - godkännande att inleda förstudie Grundskalenämndens begäran, om att beställa en förstudie och fortsatt projektering av Huge Fastigheter AB avseende en om- och tillbyggnad av Kvambergsskolan, godkänns. Kvarnbergsskolan åtgärdsbehov bedöms vara ett av nämndens mest prioriterade upprustningsbehov. Skolans äldsta delar är från 1958, och föreslagna åtgärder är föranledda både av verksamhetsmässiga skäl, myndighetskrav samt föråldrade tekniska installationer. Renoveringen av Kvarnbergsskolan innebär ingen utökad elevantalskapacitet Lokalemas kapacitet har bedömts till cirka 800 elever i årskurserna 7-9. Planerad tillbyggnad omfattar 700 kvm. Total yta efter om- och tillbyggnad av skolan blir kvm. Under ombyggnadstiden planeras större delen av skolans elever att evakueras. Evakuering kommer att ske dels till de paviljonger som sågbäcksgymnasiet lämnar hösten 2014 och dels till två tillkommande paviljonger som etableras inom Kvarnbergsskolans område. Produktionen bedöms kunna inledas i januari 2015, med ett fårdigställande till sommaren Den hyresgrundande investeringsutgiften är preliminärt beräknad till 187 mnkr. Därutöver bekostar Huge investeringar i nya tekniska installationer på cirka 23 mnkr. Efter fårdigställd ombyggnad beräknas den nya årshyran uppgå till cirka 19,9 mnkr/år,jämfört med dagens årshyra på 9,7 mnkr/år. Under beräknas nämndens budgetram överskridas med drygt 5 mnkr. Nämnden avser att återkomma med nånnare analyser och finansieringsförslag i Mål och Budget Signa1urer: OrdfOrande Juslerare Uldragsbesl:lfkande: dalum och signalur

13 [g] STYRELSEN SAMMANTRÄOESPROTOKOLL SIDA 13 (16) Sammanträdesdatum Paragraf Planerings- och personalutskottet 8 januari Diarienummer KS-2013/ Överläggning I ärendet yttrar sig Ann-Marie Högberg (S), Mats Öberg, ekonomichef, Mari Söderquist, lokalstrateg, Gunilla Helmerson (M), Jetena Drenjanin (M) och Katharina W allenborg (DP). Härefter förklaras överläggningen avslutad. Signaturer: Ordforande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

14 lm STYRELSEN SIDA 14 (16) Sammantradesdatum Paragrar PlaneringsM och personalutskottet 8 januari Diarienummer KS-2013/ Om~ och tillbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj - godkännande att inleda förstudie Grundskalenämndens begäran, om att beställa en förstudie av Huge Fastigheter AB avseende om- och utbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj, godkänns. Edbaskalan byggdes 1992 för 600 elever i skolåren F-9. Tio år senare byggdes skolan ut för att rymma dagens 850 elever. I samband med utbyggnaden av undervisningslokalerna skedde dock ingen förändring av kök och matsal. Mot bakgrund av det utökade elevantalet kan idag konstateras att köket inte klarar dagens myndighetskrav. De nuvarande problemen i köket är relativt omfattande och innebär krav på flera olika typer av åtgärder, både arbetsmiljökrav och åtgärder avseende miljö- och hygienkrav. Av skolans totala yta om kvm berörs cirka l 011 kvm av ombyggnaden, exk1usive en tillbyggnad om 65 kvm. Ombyggnaden bedöms kunna sättas igång efter semestrarna 2014, och beräknas kunna fårdigställas till augusti 2 O 15. Huge har preliminärt bedömt investeringen till totalt cirka 24 mnkr, vilket skulle innebära en tillkommande hyra på 1,3 mnkr/år. Nuvarande hyra för Edboskolan är 12,7 mnkr/år. Netto beräknas nämndens budgetram överskridas med 2,3 mnkr för år Nämnden avser att återkomma med finansieringsfårslag i Mål och Budget Signaturer: OrdfOrande Justarare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

15 ~ STYRELSEN S1DA 15 (16) Sammantradesdalum Planerings- och personalutskottet B januari Paragraf Diarienummer KS-2013/ Förslag om införande av kostnadsneutrala netto- och bruttolöneavdragsförmåner i samband med införande av förmånsportal Planerings- och personalutskottet beslutar att möjliggöra erbjudanden av kostnadsneutrala netto- och bruttolöneavdragsförmåner i samband med förmånsportalens införande. Under sommaren 2013 har en genomgång av kommunens samtliga förmåner till anställda genomförts. En förstudie avseende fönnånsportal har genomförts under hösten Den genomförda forstudien visade på att kommunen i stort har ett bra förmånserbjudande, men att flexibilitet saknas samt att intern och extern kommunikation avseende arbetsgivarerbjudandet är en utmaning. I dagsläget erbjuds inga bruttolönefönnåner, löneväxling eller nettolöneförmåner för kommunens anställda. Ett införande av förmånsportal möjliggör att på ett individuellt sätt redovisa den anställdes lönespecifikation, kollektivavtalade förmåner i fonn av tjänstepension, försäkringar m. m. samt befintliga beslutade förmåner som t.ex. friskvårdspeng och erbjudande från personalföreningen Humpe. En förmånsportal kan även hantera erbjudanden av kostnadsneutrala brutto- och nettolöneavdrag. En förmånsportal utgör ett medel för att konkretisera och kommunicera arbetsgivarerbjudandet, vilket i sin tur skapar bättre förutsättningar för en välfungerande kompetensförsörjning. En fönnånsportal skulle ge möjlighet till samlad och individualiserad information om den ersättning, försäkringar, tjänstepension och förmåner som följer med anställning i Huddinge kommun. Genom att utöka kommunens förmåner med erbjudande om netto- och bruttolöneavdrag bedömer förvaltningen att kommunens attraktivitet som arbetsgivare ökar. Överläggning I ärendet yttrar sig Henric Magnusson, personalchef och Ann-Marie Högberg (S). Härefter förklaras överläggningen avslutad. Signaturer OrdfOtande Justerare Utdragsbestyrkande: datum OCh signatur

16 STYRELSEN StOA 16 (16) Semm~nträdas<latum Paragraf Planerings- och personalutskottet 8 januari Information om ansökan om vinter-os ' Informationen godkänns. ToralfNilsson, administrativ direktör, informerar om Stockholms ansökan om vinter Os 2022 samt förutsättningarna i Flottsbro. Ramböll har utfört en trafikstudie för Flottsbroområdet för kommunen som ett underlag till ansökan. Denna studie kommer att skickas ut till planerings- och personalutskottet Överläggning I ärendet yttrar sig Gunilla Helmerson (M), Katharina Wallenborg (DP), Jelena Drenjanin (M) och Marica Lindblad (MP). Härefter förklaras överläggningen avslutad. Signalurer: Ordforande Justerare Utdragsbeslyrkande: datum och signatur

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt om- och nybyggnad av kök och matsal - godkännande att beställa förstudie

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt om- och nybyggnad av kök och matsal - godkännande att beställa förstudie KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-12-18 KS-2013/1566.252 1 (4) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Planerings- och personalutskottet

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsen

Kallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till Kommunstyrelsen Tid Måndag den 22 september 2014, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset. Lisa Alexandersson och Tomas Henriksson. Per-Erik Björkbacka Sekreterare. Nils Johnson Ordförande

Sessionssalen i kommunalhuset. Lisa Alexandersson och Tomas Henriksson. Per-Erik Björkbacka Sekreterare. Nils Johnson Ordförande KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER SIDA 11 maj 2015 KS-2015/31 1 (1) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 11 maj 2015 Tid Klockan 17:00 22:07 Plats Beslutande Närvarande

Läs mer

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt omoch nybyggnad av kök och matsal - beslut om produktion

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt omoch nybyggnad av kök och matsal - beslut om produktion KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 september 2014 5 Paragraf Diarienummer KS-2013/1566.252 Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt omoch nybyggnad av kök

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset.

Sessionssalen i kommunalhuset. SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 13 april 2015 KS-2015/30 1 (45) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 13 april 2015 Tid Klockan 17:00 22:45 Plats Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Utses

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Kungens kurva 1:1 - beslut om antagande

Detaljplan för del av fastigheten Kungens kurva 1:1 - beslut om antagande KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 23 september 2013 9 Paragraf Diarienummer KS-2011/856.313 Detaljplan för del av fastigheten Kungens kurva 1:1 - beslut om antagande Kommunstyrelsens

Läs mer

Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S)

Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1 april 2015 7 Paragraf Diarienummer KS-2011/961.389 Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S) Kommunstyrelsens

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S)

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 11 Paragraf Diarienummer KS-2014/1274.384 Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (17) KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2014-11-17 Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Måndagen den 17 november 2014, kl. 15.00-16.52 Beslutande Carin Hansson

Läs mer

Beslut rörande inlämnade enkla frågor

Beslut rörande inlämnade enkla frågor KOMMUNFULLMÄKTIGE KUNGÖRELSE SIDA 1 (3) Kungörelse Kommunfullmäktige i Huddinge sammanträder i Sessionssalen i kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge, måndagen den 10 mars 2014, klockan 17:00. Föredragningslista

Läs mer

Delårsrapport per den 31 mars 2013 för Huddinge kommun

Delårsrapport per den 31 mars 2013 för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 maj 6 Paragraf Diarienummer KS-/398.181 Delårsrapport per den 31 mars för Huddinge kommun Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Kallelse till Planerings- och personalutskottet

Kallelse till Planerings- och personalutskottet PLANERINGS- OCH PERSONALUTSKOTTET KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Planerings- och personalutskottet Tid Onsdag den 28 augusti 2013, klockan 09:00 Plats A-salen Ärenden Diarienummer 1 Val av justerare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-20 KS-2013/1173.253 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av paviljong

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsen

Kallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till Kommunstyrelsen Tid Måndag den 27 januari 2014, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare 1

Läs mer

Kallelse till gymnasienämnden

Kallelse till gymnasienämnden GYMNASIENÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till gymnasienämnden Tid Tisdag den 21 april 2015, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge Ärenden Diarienummer 1 Godkännande

Läs mer

Beslut rörande inlämnade enkla frågor

Beslut rörande inlämnade enkla frågor KOMMUNFULLMÄKTIGE KUNGÖRELSE SIDA 1 (4) Kungörelse Kommunfullmäktige i Huddinge sammanträder i Sessionssalen i kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge, måndagen den 10 februari 2014, klockan 17:00. Föredragningslista

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsen

Kallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till Kommunstyrelsen Tid Måndag den 21 oktober 2013, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare 1

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsen

Kallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till Kommunstyrelsen Tid Måndag den 17 februari 2014, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare 1

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 08:30-11.45, ajournering 09.50-10.05 Beslutande Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande

Läs mer

Nya idéer för Segeltorp svar på motion väckt av Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V)

Nya idéer för Segeltorp svar på motion väckt av Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-08-30 KS-2013/225.315 1 (4) HANDLÄGGARE Sundström, Gunilla 08-535 313 86 Gunilla.Sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Nya idéer för

Läs mer

2009-05-28 kl 08.30 10.50, Dirigenten i Stadshuset

2009-05-28 kl 08.30 10.50, Dirigenten i Stadshuset Kommunstyrelsen 1 (29) Tid och plats 2009-05-28 kl 08.30 10.50, Dirigenten i Stadshuset Ledamöter Anders Lago (S), ordförande Marita Lärnestad (M), 1:e vice ordförande tjänstgör 84-95 Susanne Bergström

Läs mer

PROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-06-24

PROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-06-24 sid 1 av 35 Plats och tid: Mörrumssalen, klockan 13:15-18:55 Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) Britt Kilsäter Ledamot (M) Anneli Bengtsson Vice Ordförande (S) Katrin Johansson Ledamot (S) Tor Billing

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2005-12-21 1. Enligt bilagd förteckning

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2005-12-21 1. Enligt bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2005-12-21 1 Plats och tid Onsdag 21 december 2005 kl 19.00-20.02 Beslutande Enligt bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sven-Inge Eriksson. Verksamhet teknik senast 26 juni

Sven-Inge Eriksson. Verksamhet teknik senast 26 juni Sammanträdesdatum Beslutande organ Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Hemön, kl. 14.00 15.25 Beslutande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) 1:e vice ordförande Linn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (15) Sammanträdesrum Önnerup/Alnarp, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (15) Sammanträdesrum Önnerup/Alnarp, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning Sammanträdesdatum s. 1 (15) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-23 Plats Sammanträdesrum Önnerup/Alnarp, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 23 november 2011, kl. 08.00-12.30 Beslutande Anders Berngarn

Läs mer

Bättre bemötande av äldre HBT-personer svar på motion väckt av Britt Björneke (V)

Bättre bemötande av äldre HBT-personer svar på motion väckt av Britt Björneke (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-02 KS-2012/1176.730 1 (5) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Bättre bemötande av äldre HBT-personer

Läs mer