Ny förskola i Nytorps Mosse, Trångsund godkännande av produktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ny förskola i Nytorps Mosse, Trångsund godkännande av produktion"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (4) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari Kommunstyrelsen Ny förskola i Nytorps Mosse, Trångsund godkännande av produktion Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Förskolenämndens beställning av produktion för en ny permanent förskola med fem avdelningar inom fastigheten del av Nytorp 4:30 i Trångsund, godkänns. Sammanfattning Redan 2009 var ett produktionsärende uppe för beslut i kommunstyrelsen. Ärendet återremitterades dock vid det tillfället och förskolenämnden uppmanades att återkomma när behovet av en ny förskola var tydligare. I nämndens lokalförsörjningsplan för åren framgår att behovet av en ny förskola i Nytorps Mosse nu har ökat. Dessutom måste samtidigt en tillfällig förskolepaviljong med två avdelningar avvecklas, på grund av tidsbegränsat bygglov. Planerad förskola består av fem avdelningar med tillagningskök och personalytor. Utformningen av vald planlösning har inspirerats av Reggio Emiliafilosofin. I det ärende som nu behandlats i förskolenämnden är den uttalade ambitionen att uppnå miljöbyggnad klass guld, med en mycket hög energieffektivitet. Enligt antagen detaljplan medges dock endast en byggnad i ett plan. Detta omöjliggör byggnation av en förskola som skulle kunna certifieras som passivhus. Fastigheten är på 6000 kvm varav byggnaden utgör kvadratmeter BTA (ytterväggarnas utsida). Utemiljön är relativt väl tilltagen i förhållande till antalet barn, med naturskog och berg i dagen i det nordvästra hörnet av tomten. Färdigställandet av förskolan är beräknad till augusti POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB HUDDINGE

2 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (4) Den totala investeringskostnaden på tkr innebär en framräknad årshyra för förskolenämnden uppgående till tkr. Kommunstyrelseförvaltningen tillstyrker produktion och förutsätter att förskolenämnden kan inrymma den tillkommande hyreskostnaden inom ram. Beskrivning av ärendet Redan 2009 var ett produktionsärende uppe för beslut i kommunstyrelsen. Ärendet återremitterades dock vid det tillfället på grund av efterfrågan på förskoleplatser inte var tillräckligt stor för att motivera en nyproduktion, utan bedömdes kunna tillgodoses inom befintligt lokalbestånd. Förskolenämnden uppmanades att återkomma när behovet av en ny förskola var tydligare. I nämndens lokalförsörjningsplan för åren framgår att behovet av en ny förskola i Nytorps Mosse nu är stort. I den senaste befolkningsprognosen redovisas ett ökande bostadsbyggande och ett ökat barnantal inom aktuellt område. Dessutom måste en tillfällig förskolepaviljong med två avdelningar avvecklas, på grund av tidsbegränsat bygglov. Den förskola som nu planeras och projekteras har fått en annan planlösning och med en större förankring i det arbetssätt som praktiseras vid Trångsunds förskolor. Dessutom fanns det i det tidigare produktionsärendet inga särskilda krav uttalade från kommunens sida avseende miljö- och energieffektivitet. I det ärende som nu behandlats i förskolenämnden är den uttalade ambitionen att uppnå miljöbyggnad klass guld, vilket kommer att innebära en mycket bra arbetsmiljö för både personal och barn. Byggnaden kommer även att bli en mycket energieffektiv byggnad, jämfört med energiförbrukningen i kommunens befintliga förskolor. I detaljplanen som vann laga kraft 2009, medges dock endast en byggnad i ett plan. Detta omöjliggör byggnation av en förskola som skulle kunna certifieras som passivhus. Arkitektoniskt formar sig byggnaden till en triangulär volym, med ett lutande tak. Takets lutning och orientering medger sedumbeläggning och solpaneler. Lokalprogram Förskolan består av fem avdelningen med tillagningskök och personalytor. Utformningen av vald planlösning har inspirerats av Reggio Emiliafilosofin, vilket generellt präglar arbetssättet för Trångsunds förskolor. För förskolebarnen finns två entréer till byggnaden, vilka ligger i anslutning till förskolegården och kring ett utomhusatrium med skyddande takutsprång. Bägge entréerna leder sedan in till förskolans centrum, eller Torg. Alla fem

3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (4) avdelningarna har direktkontakt med Torget. Avdelningarna delar på vilrum och grupprum samt wc/skötrum. Fastigheten är på 6000 kvm varav byggnaden utgör kvadratmeter BTA (ytterväggarnas utsida). Utemiljön är relativt väl tilltagen i förhållande till antalet barn, med naturskog och berg i dagen i det nordvästra hörnet av tomten. Tidplan Färdigställandet av förskolan är beräknad till augusti Kostnader Offerten från Huge anger en total investeringskostnad på tkr. Denna totalkostnad inkluderar även den tidigare nedlagda projekteringskostnaden från tidigare utredning 2008/2009. Markkostnadens andel av totala investeringen uppgår till 5 mnkr eller 12 procent. Den totala investeringskostnaden på tkr ger en framräknad årshyra för förskolenämnden uppgående till tkr. Förvaltningens synpunkter Att planerad förskola har senarelagts fyra år har inneburit att produktionen av förskolan tidsmässigt på ett bättre sett motsvarar utvecklingen rörande det faktiska lokalbehovet i området. I den senaste prognosen för Skogås och Trångsund framgår att antalet förskolebarn successivt ökat till en nivå där behovet av den nya förskolan i Nytorps Mosse nu är stort. Den kommer dessutom sammanfalla i tid med avvecklingen av en befintlig förskola med två avdelningar, som måste avvecklas på grund av ett tidsbegränsat bygglov som går ut. Det äldre förslaget till förskola från 2008/2009 har inte varit ett alternativ för nämnden att återvända till, då det förslaget saknade specifika miljökrav och uttalade krav på hög energieffektivitet. Planerad planlösning var inte heller, i motsats till den nu föreslagna planlösningen, förankrad i ett medvetet pedagogiskt arbetssätt. Förskolan byggs i ett plan på grund av begränsningen i detaljplanen, och kommer därmed inte kunna uppnå tillräckliga värden för att klassificeras som passivhus. Energispareffekten beräknas dock ändå bli betydande jämfört med en konventionellt byggd förskola, och energiförbrukningen är lägre än Boverkets krav för nyproduktion. Förskolan kommer att förses med en bergvärmeanläggning, vilket enligt Huges beräkningar utgör ett mer kostnadseffektivt alternativ än fjärrvärme.

4 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (4) Ekonomi och nyckeltal Byggnaden har en totalyta på kvadratmeter byggnadsteknisk yta (BTA). Verksamhetsytan (LOA) uppgår till 923 kvadratmeter, vilket med 100 barn ger ett nyckeltal på 9,2 kvm/barn. Lokalytan blir något större per barn i denna byggnad jämfört de 8,5 kvm/barn som är nyckeltalet för de hittills byggda passivhusförskolorna som byggts i två plan. Den totala investeringsutgiften uppgår till tkr, inklusive kapitalkostnad under byggtid. Den totala projektkostnaden fördelat på verksamhetsytan om 923 kvadratmeter (LOA), ger ett nyckeltal på kr/kvm. Om kostnaden fördelas på byggnadens totala yta (BTA) uppgår produktionsnyckeltalet till knappt kr/kvm, vilket är en lägre kostnad än de närmast föregående uppförda pasivhusförskolorna i kommunen. Beräknad hyra för förskolenämnden uppgår till tkr/år. I hyran ingår kostnader för drift och underhåll beräknad enligt schablon, samt utgiften för marklösen på tkr som belastar hyran med en räntekostnad. Kommunstyrelseförvaltningen tillstyrker produktion och förutsätter att förskolenämnden kan inrymma den tillkommande hyreskostnaden inom ram. Vesna Jovic Kommundirektör Mats Öberg Ekonomichef Bo Garneij Controllerchef Bilagor Förskolenämndens tjänsteutlåtande daterat samt nämndens protokollsutdrag daterat Beslutet delges Förskolenämnden Huge Fastigheter AB

5 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA FSN-2013/ (6) HANDLÄGGARE Hammarlund, Bengt Förskolenämnden Ny förskola i Nytorps Mosse, Trångsund godkännande av produktion Förslag till beslut 1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till produktion av ny förskola inom fastigheten del av Nytorp 4:30 i Trångsunds kommundel. 2. Nämnden överlämnar ärendet till Kommunstyrelsen med begäran om godkännande att inleda produktion. 3. Nämnden föreslår att förskolan får namnet Förskolan Nytorps Mosse och överlämnar fastställande av namnsättning för beslut i Samhällsbyggnadsnämnden. Sammanfattning Förskolenämnden har i Lokalförsörjningsplanen för och i Mål och Budget beslutat om planering och budgeterat för färdigställande av ny förskola i Nytorps Mosse till hösten Föreliggande ärende med begäran hos Kommunstyrelsen att inleda produktion, utgår från ett tidigare återremitterat produktionsärende i oktober 2009 där nämnden uppmanades av Kommunstyrelsen att återkomma när behov av ny förskola förelåg. Nuvarande ärende är väsentligt förändrat och lokallösningen för den nya förskolan utgår från ett genomtänkt pedagogiskt arbetssätt och dagens krav på miljöanpassade och energieffektiva byggnader. Planerat bostadsbyggande med en sammanhängande beräknad ökning av antalet förskolebarn motiverar nu att produktionen av en ny förskola inleds. Förskolan planeras bli uppförd som enplansbyggnad utifrån detaljplanens krav vilket inte möjliggör en byggnad i två plan. Därmed har det inte gått att uppfylla alla nyckeltal för ett certifierat passivhus som varit möjligt i de två förskolorna som hittills byggts i två plan, Sagoskogen och Källbrink. Förskolan blir ändå en mycket effektiv lågenergibyggnad med solcellspaneler och en beräknad årsförbrukning av fastighetsenergi och verksamhetsenergi till 55 kwh/kvm/år. Befintliga kommunala förskolor förbrukar idag i snitt 220 kwh/kvm/år. POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

6 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA FSN-2013/ (6) Investeringskostnaden är beräknad till 43,3 mnkr varav kostnaden för sedumtak och solcellspaneler beräknas till 1,4 mnkr. Investeringen inkluderar även tidigare nedlagda utredningskostnader på 0,7 mnkr från förra utredningen 2008/2009. Detta ger en årshyra på 2,6 mnkr. Samtidigt avgår 0,5 mnkr för paviljongen Tuvan som måste avvecklas när den nya förskolan blir inflyttningsklar, vilket beror på att det tidsbegränsade bygglovet löper ut. Förskolan blir en högkvalitativ lågenergibyggnad med ambitionen att uppnå kravet för Miljöklassad byggnad guld och en mycket god arbetsmiljö för barn och personal. Investeringskostnaden bör betraktas i ett hållbarhetsperspektiv över lång tid och att det sker en kontinuerlig energibesparing under byggnadens hela livscykel. Beskrivning av ärendet Redan 2008 utreddes ett produktionsförslag om ny förskola inom fastigheten del av Nytorp 4:30 i Trångsunds kommundel. Detaljplanen vann laga kraft i mars Förskolenämnden godkände förslaget i september 2009 men ärendet återremitterades av kommunstyrelsen i oktober 2009 med motiveringen att dåvarande befolkningsprognos för Trångsund inte påvisade någon barnantalsökning i området. Nämnden uppmanades då att återkomma när behov om en ny förskola föreligger. I lokalförsörjningsplanen för som nämnden beslutade om i november 2012 framgår att behovet av en ny förskola i Nytorps Mosse nu är stort. I årets befolkningsprognos från april redovisas en ännu större ökning både av planerat bostadsbyggande och ökat barnantal. I befolkningsprognosen för anges det planerade bostadsbyggandet till drygt 350 bostäder och att antalet förskolebarn ökar med drygt 90 barn. Även i närliggande Skogås föreligger planer på bostadsbyggande och relativt kraftigt ökat antal förskolebarn. Samtidigt måste en förskolepaviljong Tuvan, med två avdelningar, avvecklas på grund av tidsbegränsat bygglov. Fastigheten ligger vid Kvartettvägen i Trångsund och nära Edboskolan. I förvaltningens nya förslag till förskola är personalentré och inlastning orienterade till den sydöstra delen där det finns en vändplan. Entré till förskolegården sker från Kvartettvägen eller från den norrifrån kommande gång- och cykelvägen. Huvudentrén utrustas med låsbar cykelparkering under tak. Förvaltningens synpunkter Det tidigare förslaget till ny förskola vid Nytorps Mosse har radikalt

7 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA FSN-2013/ (6) förändrats och fått en helt annan planlösning med förankring i de arbetssätt som praktiseras av personalen vid Trångsunds förskolor. Vid tidpunkten för den förra utredningen 2008 fanns heller ingen medvetenhet om att särskilt beakta krav på en miljöanpassad och energieffektiv förskola. Detaljplanen föreskrev också bara en byggnad i ett plan vilket fått konsekvenser för nuvarande förslag. Därmed har det inte kunnat gå att uppfylla alla nyckeltal för ett certifierat passivhus som varit möjligt i de två hittillsvarande förskolorna som byggts i två plan. Förskolan blir ändå mycket effektiv lågenergibyggnad med en beräknad årsförbrukning av fastighetsenergi och verksamhetsenergi till 55 kwh/kvm/år. Befintliga kommunala förskolor förbrukar idag i snitt 220 kwh/kvm/år. Ambitionen är att uppnå Miljöklassad byggnad nivå guld. Byggnaden formar sig till en samlad triangulär volym, med en enkel lutad takform. Takets lutning och orientering möjliggör sedumbeläggning och solpaneler. Sedumtakets växtlighet är inte bara vackert att se på utan har stora fördelar för miljön. Växterna på taket fångar upp en hel del av det sura regn som annars hamnar i dagvattenbrunnar och så småningom i våra sjöar. Det innebär också en bra isolering och skydd för taket.

8 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA FSN-2013/ (6) Förskolans planlösning Utformningen av planlösning för byggnaden och lekgården har inspirerats av den pedagogiska Reggio Emiliafilosofin vilken präglar dagens verksamhet och utforskande arbetssätt i Trångsunds förskoleområde. Arbetet formas och förändras utifrån barnens intressen och nyfikenhet i en utmanande och stimulerande lekmiljö. Barnens delaktighet uppmuntras genom att de får pröva sina idéer och tankar och uttrycka sig kreativt på olika sätt. Förskolechefen för Trångsunds förskoleområde har deltagit i förvaltningens utredning med idéer kring planlösning och utemiljö. Hon blev 2011 prisbelönt som årets ledare inom förskolan. Övriga deltagare som lämnat bidrag till utredningen har varit huvudskyddsombud, förvaltningens lokalstrateg, arkitekt och Huge Fastigheter AB:s projektledare. Förskolebarnens två entréer ligger i anslutning till förskolegården kring ett utomhusatrium med skyddande takutsprång. En huvudentré för personal och besökande ligger invid Kvartettvägens vändplan i sydöst. Alla entréer leder in till förskolans centrum, Torg. De fem avdelningarna har genomsyn och kontakt mellan avdelningarna såväl som med torget. Avdelningarna delar på vil-/grupprum och wc/skötrum. Från alla delar av förskolan finns kontakt och genomblickar mot andra rum och mot förskolegården. En lanternin ger dagsljus ända in i byggnadens mitt. Platser med små krypin och lugna vrår skapas. Djupa fönsternischer kan utnyttjas som sittytor för lässtunder och lekaktiviteter. Förskolans utemiljö Fastigheten är på 6000 kvadratmeter varav byggnaden upptar cirka kvadratmeter. Utformningen av gården har som utgångspunkt tagit barnens och deras förmåga att utforska sin omvärld. En del av naturskogen tas tillvara för att tillsammans med en anpassad miljö skapa en variationsrik gård. Inom tomten finns en mängd större tallar som kan sparas och ge en inramning av gården. Avverkade träd kan sågas upp och användas som lekfunktioner, avgränsningar och sittstockar. Nordvästra hörnet ligger högst i terrängen och är ett tilltalande naturrum med berg i dagen. Den lekutrustning som föreslås har som syfte att stödja barnens egna sätt att leka. Det finns klätterlek för olika motoriska nivåer och anordningar som kan utforskas med olika sinnen. Båda entréerna utrustas med låsbar cykelparkering under tak och vid huvudentrén tak för barnvagnar.

9 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA FSN-2013/ (6) Från den hårdgjorda delen av gården kan dagvatten samlas, delvis synliggöras och utformas som en grund, bred ränna som samlar upp avrinningen och leds vidare till en zon med stenkista. Förutom att dagvattenrännan kan ha en lekfunktion så eftersträvas generellt ett så bra omhändertagande av dagvattnet som möjligt med god markinfiltration för hårdgjorda ytor. Att byggnaden förses med sedumtak är ett viktigt bidrag till en god dagvattenhantering så att inte kvalitén i kommunens vattendrag och sjöar försämras. Ekonomi och tidsplan Byggnaden har en totalyta på kvm byggnadsteknisk yta (BTA). Den hyresgrundande verksamhetsytan är på 923 kvm (LOA) vilket för 100 barn ger en yta på 9,2 kvm per barn. Ytan blir något större per barn i denna enplansbyggnad jämfört med de 8,5 kvm per barn som gäller för de hittills byggda passivhusförskolorna i två plan. Den totala investeringskostnaden inklusive kapitalkostnad under byggtiden är beräknad till tkr varav kostnaden för sedumtak utgår tkr och solcellspaneler 320 tkr. Investeringskostnaden inkluderar också 764 tkr från tidigare utredning i det återremitterade förslaget från Investeringen ger en motsvarande hyra på tkr. Markkostnadens andel av investeringen är 5 mnkr eller 12 procent.

10 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA FSN-2013/ (6) Färdigställande av förskolan är beräknat till augusti 2015 och sammanfaller med avvecklingen av tvåavdelningspaviljongen Tuvan som måste tas bort då det tidsbegränsade bygglovet löper ut. Den avgående årshyran för Tuvan är 0,5 mnkr. Alternativa lösningar Det gamla förslaget till förskola från 2008/2009 har inte varit ett alternativ att återvända till då det helt saknade krav på miljöanpassning, dagvattenhantering och energieffektivitet. Planlösningen var heller inte, i motsats till det nuvarande, förankrad i ett medvetet pedagogiskt arbetssätt. Ett alternativ med minskad investeringskostnad för sedumtak och solcellspaneler och att avstå från åtgärderna har inte övervägts eftersom investeringen är lönsam ur ett hållbarhetsperspektiv på lång sikt då man beaktar byggnadens hela livscykelkostnad. Jukka Kuusisto Utbildningschef Hammarlund, Bengt Lokalplaneringschef Bilagor Hyresoffert med ritningar, , från Huge Fastigheter AB. Beslutet delges Kommunstyrelsen Huge Fastigheter AB Samhällsbyggnadsnämnden Akten

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 FÖRSKOLENÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Förskolenämnden 3 september Paragraf Diarienummer FSN-2013/ Ny förskola i Nytorps Mosse, Trångsund godkännande av produktion Förskolenämndens beslut 1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till produktion av ny förskola inom fastigheten del av Nytorp 4:30 i Trångsunds kommundel. 2. Nämnden överlämnar ärendet till Kommunstyrelsen med begäran om godkännande att inleda produktion. 3. Nämnden föreslår att förskolan får namnet Förskolan Nytorps Mosse och överlämnar fastställande av namnsättning för beslut i Samhällsbyggnadsnämnden. Sammanfattning Förskolenämnden har i Lokalförsörjningsplanen för och i Mål och Budget beslutat om planering och budgeterat för färdigställande av ny förskola i Nytorps Mosse till hösten Föreliggande ärende med begäran hos Kommunstyrelsen att inleda produktion, utgår från ett tidigare återremitterat produktionsärende i oktober 2009 där nämnden uppmanades av Kommunstyrelsen att återkomma när behov av ny förskola förelåg. Nuvarande ärende är väsentligt förändrat och lokallösningen för den nya förskolan utgår från ett genomtänkt pedagogiskt arbetssätt och dagens krav på miljöanpassade och energieffektiva byggnader. Planerat bostadsbyggande med en sammanhängande beräknad ökning av antalet förskolebarn motiverar nu att produktionen av en ny förskola inleds. Förskolan planeras bli uppförd som enplansbyggnad utifrån detaljplanens krav vilket inte möjliggör en byggnad i två plan. Därmed har det inte gått att uppfylla alla nyckeltal för ett certifierat passivhus som varit möjligt i de två förskolorna som hittills byggts i två plan, Sagoskogen och Källbrink. Förskolan blir ändå en mycket effektiv lågenergibyggnad med solcellspaneler och en beräknad årsförbrukning av fastighetsenergi och verksamhetsenergi till 55 kwh/kvm/år. Befintliga kommunala förskolor förbrukar idag i snitt 220 kwh/kvm/år.

23 FÖRSKOLENÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Paragraf Förskolenämnden 3 september forts. Diarienummer FSN-2013/ Investeringskostnaden är beräknad till 43,3 mnkr varav kostnaden för sedumtak och solcellspaneler beräknas till 1,4 mnkr. Investeringen inkluderar även tidigare nedlagda utredningskostnader på 0,7 mnkr från förra utredningen 2008/2009. Detta ger en årshyra på 2,6 mnkr. Samtidigt avgår 0,5 mnkr för paviljongen Tuvan som måste avvecklas när den nya förskolan blir inflyttningsklar, vilket beror på att det tidsbegränsade bygglovet löper ut. Förskolan blir en högkvalitativ lågenergibyggnad med ambitionen att uppnå kravet för Miljöklassad byggnad guld och en mycket god arbetsmiljö för barn och personal. Investeringskostnaden bör betraktas i ett hållbarhetsperspektiv över lång tid och att det sker en kontinuerlig energibesparing under byggnadens hela livscykel. Överläggning I ärendet yttrar sig Jelena Drenjanin (M), lokalplaneringschef Bengt Hammarlund, Anneli Sjöberg (S), Sonia Benanvente (V), Christoffer Smith (FP), Katharina Wallenborg (DP), Bengt Eliasson (S), Olof Olsson (MP), Sven Bolmberg (M) och Malene Schmidt (S). Beslutet delges Kommunstyrelsen Huge Fastigheter AB Samhällsbyggnadsnämnden Akten

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-20 KS-2013/1173.253 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av paviljong

Läs mer

Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan Luna ekonomisk förening

Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan Luna ekonomisk förening KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-07-29 KS-2013/788.649 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan

Läs mer

Om- och tillbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj. Beställning av produktion.

Om- och tillbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj. Beställning av produktion. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-08-12 KS-2013/1567.252 1 (3) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Om- och tillbyggnad

Läs mer

Hyra av skolpaviljong för fyra klasser till Utsäljeskolan

Hyra av skolpaviljong för fyra klasser till Utsäljeskolan KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2012-12-28 KS-2012/1246.252 1 (3) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av skolpaviljong för fyra klasser till Utsäljeskolan

Läs mer

Hyra av skolpaviljong till Vistaskolan

Hyra av skolpaviljong till Vistaskolan KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-12-17 KS-2013/1568.252 1 (3) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av skolpaviljong

Läs mer

Preliminär hyresoffert skogvaktartorpets förskola, om- och tillbyggnad

Preliminär hyresoffert skogvaktartorpets förskola, om- och tillbyggnad ~huge 2013-03-20 HF2013-125 l (2) Huddinge kommun Förskalenämnden 141 85 HUDDINGE Preliminär hyresoffert skogvaktartorpets förskola, om- och tillbyggnad Huge Fastigheter AB har efter beställning utfått

Läs mer

Offert verksamhetsanpassning av kök, förskolan Nyckelpigan

Offert verksamhetsanpassning av kök, förskolan Nyckelpigan 2013-02-19 HF 2013-74 Sid l (2) Huddinge kommun F örskalenämnden 141 85 HUDDINGE Offert verksamhetsanpassning av kök, förskolan Nyckelpigan Huge Fastigheter AB har på uppdrag av Huddinge kommun genomfört

Läs mer

Hemställan om förhyrning av lokaler på Röntgenvägen 3, 11 tr i Flemingsberg

Hemställan om förhyrning av lokaler på Röntgenvägen 3, 11 tr i Flemingsberg KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-09-25 KS-2014/1096.256 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hemställan om förhyrning av lokaler på Röntgenvägen

Läs mer

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 april 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2012/844.629 Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Läs mer

Planerings- och personalutskottet

Planerings- och personalutskottet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-01-22 KS-2014/71.256 1 (3) HANDLÄGGARE Öhman, Stig 0853530355 Stig.Ohman@huddinge.se Planerings- och personalutskottet Förstudie avseende anpassning av lägenheter till

Läs mer

Lokalförsörjningsplan 2015-2019 med inriktning för åren 2020-2024 för gymnasienämnden

Lokalförsörjningsplan 2015-2019 med inriktning för åren 2020-2024 för gymnasienämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-09-24 GN-2014/383.250 1 (5) HANDLÄGGARE Lundin, Tina Tina.Lundin@huddinge.se Gymnasienämnden Lokalförsörjningsplan 2015-2019 med inriktning för åren 2020-2024 för

Läs mer

Ombyggnad och upprustning av kök i förskolan Drakengodkännande

Ombyggnad och upprustning av kök i förskolan Drakengodkännande BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-23 FSN-2014/483.253 1 (3) HANDLÄGGARE Janson, Elaine 08-535 360 25 Elaine.Janson@huddinge.se Förskolenämnden Ombyggnad och

Läs mer

Beställning av produktion - renovering och verksamhetsanpassning av Hörningsnässkolans kök och matsal

Beställning av produktion - renovering och verksamhetsanpassning av Hörningsnässkolans kök och matsal KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2012-12-27 KS-2012/1276.252 1 (4) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Beställning av produktion - renovering och verksamhetsanpassning

Läs mer

Ny förskola i kv. Rosteriet, Liljeholmen

Ny förskola i kv. Rosteriet, Liljeholmen Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Samhällsplanering Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2014-01-13 Handläggare Helén Örtegren Telefon: 08-508 23 051 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd 2014-01-30

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2015

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2015 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-10 FSN-2014/431.601 1 (2) HANDLÄGGARE Schönning, Jenny 08-535 360 12 Jenny.schonning@huddinge.se Förskolenämnden Beslut om bidragsbelopp och

Läs mer

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4)

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4) HANDLÄGGARE Per Claug Tel 08-535 378 22 per.claug@huddinge.se Socialnämnden Beställning avseende

Läs mer

Giftfri miljö för alla barn i förskolan! - svar på medborgarförslag väckt av Monica Rapp

Giftfri miljö för alla barn i förskolan! - svar på medborgarförslag väckt av Monica Rapp KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-05-26 KS-2014/104.640 1 (4) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Giftfri miljö för alla barn i förskolan! - svar

Läs mer

Kästa förskola och grundskola i Flemingsberg - godkännande av produktion

Kästa förskola och grundskola i Flemingsberg - godkännande av produktion KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 16 (42) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 mars 2013 11 Paragraf Diarienummer KS-2013/297.256 Kästa förskola och grundskola i Flemingsberg - godkännande av

Läs mer

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-08-09 FSN-2013/260.272 1 (4) HANDLÄGGARE Janson, Elaine 08-535 360 25 Elaine.Janson@huddinge.se Förskolenämnden Hyra av paviljong

Läs mer

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2015 17 Paragraf Diarienummer KS-2014/857.359 Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt

Läs mer

Beställning avseende ombyggnad av hus H vid Tallgårdens äldrecentrum i Stuvsta

Beställning avseende ombyggnad av hus H vid Tallgårdens äldrecentrum i Stuvsta SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2012-12-12 AN-2012/758.339 1 (6) HANDLÄGGARE Elisabeth Bern 08-535 378 70 elisabeth.bern@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Beställning

Läs mer

Bryt heteronormen -gör Huddinge till en regnbågskommun!- motion väckt av Olof Olsson (MP)

Bryt heteronormen -gör Huddinge till en regnbågskommun!- motion väckt av Olof Olsson (MP) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-10-30 FSN-2013/353.119 1 (4) HANDLÄGGARE Särkijärvi Zettervall, Karin Förskolenämnden Karin.Sarkijarvi-Zettervall@huddinge.se Bryt heteronormen -gör Huddinge till

Läs mer

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2013/294.709 1 (3) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Ändring av egenavgiften för familjerådgivning Förslag till

Läs mer

SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-31 SN-2013/4453.259 2 (3)

SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-31 SN-2013/4453.259 2 (3) 2013-10-31 SN-2013/4453.259 1 (3) HANDLÄGGARE Elisabeth Bern 08-535 378 70 Elisabeth.Bern@huddinge.se Socialnämnden Förstudie avseende anpassning av lägenheter till gruppbostad enligt lagen om särskilt

Läs mer

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Familjedaghemmet Rosen

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Familjedaghemmet Rosen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-15 2013-05-07 reviderad FSN-2012/405.642 1 (3) HANDLÄGGARE Castefjord, Christina 08-535 360 61 Christina.Castefjord@huddinge.se

Läs mer

Offert avseende ny förskola vid Smista 3:3

Offert avseende ny förskola vid Smista 3:3 2013-02-18 HF 2013-3 l (2) Huddinge kommun F örskolenämnden 141 85 HUDDINGE Offert avseende ny förskola vid Smista 3:3 Huge Fastigheter AB har, efter beställning från barn- och utbildningsförvaltningen,

Läs mer

och utbildningsförvaltningen

och utbildningsförvaltningen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-23 FSN-2013/352.809 1 (3) HANDLÄGGARE Kurki, Margareta 08-535 363 11 Margareta.Kurki@huddinge.se Förskolenämnden Bryt köttnormen

Läs mer

Justering av budgetramar 2015

Justering av budgetramar 2015 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 5 Paragraf Diarienummer KS-2015/215.182 Justering av budgetramar 2015 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt om- och nybyggnad av kök och matsal - godkännande att beställa förstudie

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt om- och nybyggnad av kök och matsal - godkännande att beställa förstudie KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-12-18 KS-2013/1566.252 1 (4) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Planerings- och personalutskottet

Läs mer

Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12

Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2013/1254.194 Ändring av regeln i 11 i kommunstyrelsens reglemente om kommunalråd, beslut

Läs mer

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 april 2013 9 Paragraf Diarienummer KS-2013/294.709 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1.Egenavgiften för familjerådgivningens

Läs mer

Förslag till lokalförsörjningsplan 2016-2025

Förslag till lokalförsörjningsplan 2016-2025 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-11-01 AN-2015/391.111 1 (10) HANDLÄGGARE Elisabet Bern Öberg 08-535 378 70 Elisabet.Bern-Oberg@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Förslag till lokalförsörjningsplan

Läs mer

-------1--...1 SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN. S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB

-------1--...1 SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN. S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN -~--~ -- - - ---, HUDDINGE I

Läs mer

Avskaffa ämnet svenska som andraspråk för elever som är födda i Sverige - svar på medborgarförslag av Nadia El Harrak

Avskaffa ämnet svenska som andraspråk för elever som är födda i Sverige - svar på medborgarförslag av Nadia El Harrak KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 6 (40) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2013 3 Paragraf Diarienummer KS-2012/543.639 Avskaffa ämnet svenska som andraspråk för elever som är födda

Läs mer

l Diarieplan Trångsund 2013-01-20 Härmed ansöker jag om att få starta privat familjedaghem, pedagogisk verksamhet from 2013-03-11.

l Diarieplan Trångsund 2013-01-20 Härmed ansöker jag om att få starta privat familjedaghem, pedagogisk verksamhet from 2013-03-11. Trångsund 2013-01-20 r----- HUDDINGE'KoMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen 2013 Of- l3 - Diörienurnrner l Diarieplan Härmed ansöker jag om att få starta privat familjedaghem, pedagogisk verksamhet

Läs mer

Förändrade regler för utmärkelsen Årets ledare/chef från och med år 2014

Förändrade regler för utmärkelsen Årets ledare/chef från och med år 2014 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-09 GSN-2014/1424.601 1 (4) HANDLÄGGARE Nyberg, Peter Peter.Nyberg@huddinge.se Grundskolenämnden Förändrade regler för utmärkelsen Årets ledare/chef

Läs mer

Inför möjligheten för personalen på servicecenter att skicka meddelanden via sms - medborgarförslag väckt av Lilly-Anne Nässén

Inför möjligheten för personalen på servicecenter att skicka meddelanden via sms - medborgarförslag väckt av Lilly-Anne Nässén KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 maj 2014 8 Paragraf Diarienummer KS-2013/1427.119 Inför möjligheten för personalen på servicecenter att skicka meddelanden via sms

Läs mer

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Familjedaghemmet Borevägen

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Familjedaghemmet Borevägen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-15 FSN-2013/96.642 1 (2) HANDLÄGGARE Castefjord, Christina 08-535 360 61 Christina.Castefjord@huddinge.se Förskolenämnden

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-31 KS-2013/1127.

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-31 KS-2013/1127. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-03-31 KS-2013/1127.622 1 (4) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Naturlig mat i förskola och skola - återinför naturligt fett och

Läs mer

Nytt beslutsärende: Uppdaterat borgensbeslut Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag (Syvab) (KF)

Nytt beslutsärende: Uppdaterat borgensbeslut Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag (Syvab) (KF) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 maj 2016 25 Paragraf Diarienummer KS-2016/1252.186 Nytt beslutsärende: Uppdaterat borgensbeslut Sydvästra Stockholmsregionens

Läs mer

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 2015-04-20 KS-2015/306.182 1 (4) HANDLÄGGARE Askerud, Carina 08-535 302 83 Carina.Askerud@huddinge.se Kommunstyrelsen Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 Förslag till beslut Budgetuppföljningen

Läs mer

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 mars 2014 11 Paragraf Diarienummer KS-2014/141.185 Utökad borgensram, SRV Återvinning AB Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag

Läs mer

Riktlinjer för förvaltning av pensionsmedel Huddinge kommun

Riktlinjer för förvaltning av pensionsmedel Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 april 2013 16 Paragraf Diarienummer KS-2013/293.189 Riktlinjer för förvaltning av pensionsmedel Huddinge kommun Kommunstyrelsens förslag

Läs mer

Inrätta en advokatjour i Vårby och Skogås! - svar på medborgarförslag av Bea Nallesdotter

Inrätta en advokatjour i Vårby och Skogås! - svar på medborgarförslag av Bea Nallesdotter KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 januari 2014 6 Paragraf Diarienummer KS-2013/1161.169 Inrätta en advokatjour i Vårby och Skogås! - svar på medborgarförslag av Bea

Läs mer

Redovisning av medborgarförslag som beslutats av annan nämnd per den 30 april 2014

Redovisning av medborgarförslag som beslutats av annan nämnd per den 30 april 2014 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 maj 2014 26 Paragraf Diarienummer KS-2014/696.919 Redovisning av medborgarförslag som beslutats av annan nämnd per den 30 april 2014

Läs mer

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) 2013-02-26 KS-2012/945.903 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen svar på motion väckt av Arnold Boström

Läs mer

Remiss - Giftfria förskolor- motion väckt av Christina Axelsson (S)

Remiss - Giftfria förskolor- motion väckt av Christina Axelsson (S) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-09-16 FSN-2013/230.640 1 (4) HANDLÄGGARE Berwing, Sandra 08-535 360 76 Sandra.Berwing@huddinge.se Förskolenämnden Remiss - Giftfria förskolor- motion väckt av Christina

Läs mer

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 18 (42) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 mars 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2012/945.903 Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion

Läs mer

Huddinge kommuns yttrande över remissen digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23)

Huddinge kommuns yttrande över remissen digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23) DATUM REFERENS SIDA 2017-04-10 KS-2017/1048 1 (1) ERT DATUM ER REFERENS 2017-03-22 FI2017/01289/DF Finansdepartementet Huddinge kommuns yttrande över remissen digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23) Huddinge

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 15 (42) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 mars 2013 10 Paragraf Diarienummer KS-2012/754.112 Riktlinjer för bisysslor Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-02-20 KS-2014/141 185 1 (2) HANDLÄGGARE Fredrik Berg 08-535 301 39 fredrik.berg@huddinge.se Kommunstyrelsen Utökad borgensram, SRV

Läs mer

Ny förskola på Enskedevägen i Svedmyra

Ny förskola på Enskedevägen i Svedmyra Avdelningen för förskola och fritid Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Sida 1 (5) 2013-11-25 Handläggare: Iris Birath Telefon: 08 508 18 153 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-12-17 Ny förskola

Läs mer

Rutiner vid placering och omplacering vid förskola och pedagogisk omsorg

Rutiner vid placering och omplacering vid förskola och pedagogisk omsorg BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-01-19 FSN-2014/713.601 1 (3) HANDLÄGGARE Berwing, Sandra 08-535 360 76 Sandra.berwing@huddinge.se Förskolenämnden Rutiner vid placering och omplacering vid förskola

Läs mer

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 15 april 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2012/945.903 Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av

Läs mer

Planuppdrag Ekedals koloniområde i Lissma

Planuppdrag Ekedals koloniområde i Lissma KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-09-15 NBN-2016/1458 1 (2) HANDLÄGGARE Enqvist, Maud 08-535 313 74 Maud.Enqvist@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Planuppdrag Ekedals koloniområde

Läs mer

Examenspremier till vissa lärare svar på remiss från utbildningsdepartementet

Examenspremier till vissa lärare svar på remiss från utbildningsdepartementet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-08-27 KS-2014/897.609 1 (4) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Examenspremier till vissa lärare svar på remiss från utbildningsdepartementet

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2011-05-06. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Cecilia von Sydow

Tjänsteutlåtande 2011-05-06. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Cecilia von Sydow 1(5) KS 2009/0115 Programarbete avseende investering gällande Skogsgläntans förskola, Fastigheten Djursholm 2:371 Sammanfattning Fastighetsnämnden har i beslut april 2011 föreslagit kommunstyrelsen att

Läs mer

Beställning av förstudie för ombyggnad av Stuvstatorget 2 till dagverksamhet inom äldreomsorgen

Beställning av förstudie för ombyggnad av Stuvstatorget 2 till dagverksamhet inom äldreomsorgen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-03-31 AN-2015/146.730 1 (4) HANDLÄGGARE Elisabeth Bern 08-535 378 70 Elisabeth.Bern@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Beställning av förstudie för ombyggnad av

Läs mer

Revidering i delegationsordningen på grund av nytt upphandlingsreglemente i Huddinge kommun, HKF 9420

Revidering i delegationsordningen på grund av nytt upphandlingsreglemente i Huddinge kommun, HKF 9420 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-18 GSN-2014/1425.112 1 (1) HANDLÄGGARE Dahlgren Jespersson, Pirjo Pirjo.Dahlgren-Jespersson@huddinge.se Grundskolenämnden

Läs mer

Planbesked för Diamanten 7, ByggR

Planbesked för Diamanten 7, ByggR 2016-09-30 NBN-2016/3475.309 1 (2) HANDLÄGGARE Enqvist, Maud 08-535 313 74 Maud.Enqvist@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Planbesked för Diamanten 7, ByggR 2016-2008 Förslag till beslut Natur- och

Läs mer

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret Prövning av ansvarsfrihet

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret Prövning av ansvarsfrihet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-10 KS-2014/574.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Revisionsberättelse för

Läs mer

Ändring av taxa för upplåtelse av offentlig plats (HKF 1210)

Ändring av taxa för upplåtelse av offentlig plats (HKF 1210) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-15 KS-2014/598.184 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Ändring av taxa för upplåtelse av offentlig

Läs mer

Inrätta fond för sociala investeringar - motion väckt av Britt Björneke (V)

Inrätta fond för sociala investeringar - motion väckt av Britt Björneke (V) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 december 2013 15 Paragraf Diarienummer KS-2013/212.710 Inrätta fond för sociala investeringar - motion väckt av Britt Björneke (V)

Läs mer

Förslag till lokalförsörjningsplan 2015-2024

Förslag till lokalförsörjningsplan 2015-2024 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 3 november 2014 AN-2014/429.319 1 (8) HANDLÄGGARE Per Claug Tel 08-535 378 22 per.claug@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Förslag till lokalförsörjningsplan 2015-2024

Läs mer

Kommunstyrelsen 13 december 2010 260 507. Diarienummer KS-2010/995.214

Kommunstyrelsen 13 december 2010 260 507. Diarienummer KS-2010/995.214 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragraf Sid Kommunstyrelsen 13 december 2010 260 507 Diarienummer KS-2010/995.214 Avsiktsförklaring mellan Huddinge kommun och NCC Boende AB för delar av Glömsta

Läs mer

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-07-25 SN-2014/2852.319 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning

Läs mer

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever Svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever Svar på motion väckt av Marie Fors (S) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-03-18 KS-2012/844.629 1 (3) HANDLÄGGARE Mona Eichenseer mona.eichenseer@huddinge.se Kommunstyrelsen Gratis SL-kort till alla gymnasieelever Svar på motion väckt av Marie

Läs mer

Kommunstyrelsen 28 april 2014 6

Kommunstyrelsen 28 april 2014 6 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 april 2014 6 Paragraf Diarienummer KS-2013/1127.622 Naturlig mat i förskola och skola - återinför naturligt fett och standardmjölkprodukter

Läs mer

Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal för fastigheten Orren 7 i Stuvsta

Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal för fastigheten Orren 7 i Stuvsta KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 44 Paragraf Diarienummer KS-2012/1144.214 Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal

Läs mer

Ärende 10. Riktlinjer för att motverka jäv. Kommunstyrelsen

Ärende 10. Riktlinjer för att motverka jäv. Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende 10 DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-31 KS-2013/1421.112 1 (3) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för att

Läs mer

Utökning av förskolan Årstaberg

Utökning av förskolan Årstaberg HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SAMH ÄLLSPLANERING TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 264-2011-2.6 SID 1 (8) 2011-12-15 Handläggare: Helén Örtegren Telefon: 08-508 23 051 Till Hägersten-Liljeholmens

Läs mer

Nybyggnation av förskolan Skogsgläntan, Enebyberg, Djursholm 2:371 - Slutredovisning

Nybyggnation av förskolan Skogsgläntan, Enebyberg, Djursholm 2:371 - Slutredovisning 1(5) Nybyggnation av förskolan Skogsgläntan, Enebyberg, Djursholm 2:371 - Slutredovisning Ärendet Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 13 juni 2011 73 (KS 2009/0115) tilldelade kommunfullmäktige fastighetsnämnden

Läs mer

HVB (hem för vård eller boende) i Gamleby för ensamkommande flyktingbarn hyresavtal Dnr 2012/429-133

HVB (hem för vård eller boende) i Gamleby för ensamkommande flyktingbarn hyresavtal Dnr 2012/429-133 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 14 (25) 2015-12-14 Kf Ks 372 HVB (hem för vård eller boende) i Gamleby för ensamkommande flyktingbarn hyresavtal Dnr 2012/429-133 Västerviks kommun tecknade 2008

Läs mer

Investeringsbeslut och startbesked byggnation av ny förskola med åtta avdelningar på Lots- Galärvägen och provisorisk gång- och cykelväg, sydöstra Boo

Investeringsbeslut och startbesked byggnation av ny förskola med åtta avdelningar på Lots- Galärvägen och provisorisk gång- och cykelväg, sydöstra Boo 2013-09-12 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/269-224 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Investeringsbeslut och startbesked byggnation av ny förskola med åtta avdelningar på Lots- Galärvägen och provisorisk

Läs mer

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 13 Paragraf Diarienummer KS-2014/760.109 Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring

Läs mer

Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss från finansdepartementet

Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss från finansdepartementet 2013-04-02 KS-2013/371.441 1 (5) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss

Läs mer

Ny grundskola för 720 elever och skolåren 4-9 i Glömsta, Flemingsberg - godkännande att inleda förstudie

Ny grundskola för 720 elever och skolåren 4-9 i Glömsta, Flemingsberg - godkännande att inleda förstudie BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-03-27 GSN-2013/78.272 1 (10) HANDLÄGGARE Hammarlund, Bengt 08-535 360 29 Bengt.Hammarlund@huddinge.se Grundskolenämnden Ny grundskola för 720 elever och skolåren

Läs mer

Inhyrningsmedgivande för paviljongetablering intill Värmdö gymnasium för Årstaskolan

Inhyrningsmedgivande för paviljongetablering intill Värmdö gymnasium för Årstaskolan Utbildningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och styrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-11-02 Handläggare Josefin Ohlson Telefon: 08-508 33 874 Till Utbildningsnämnden 2016-11-24 Inhyrningsmedgivande

Läs mer

Om- och tillbyggnad av Stenmoskolans kök och entréer godkännande att inleda förstudie

Om- och tillbyggnad av Stenmoskolans kök och entréer godkännande att inleda förstudie KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-11-27 KS-2014/1208.252 1 (4) HANDLÄGGARE Ricknell, Peder Peder.Ricknell@huddinge.se Kommunstyrelsen Om- och tillbyggnad av Stenmoskolans kök och entréer godkännande att

Läs mer

Beställning av förskolepaviljonger Stafsinge och Kristineslätt. KS

Beställning av förskolepaviljonger Stafsinge och Kristineslätt. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-28 323 Beställning av förskolepaviljonger Stafsinge och Kristineslätt. KS 2014-402 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

TIMRÅKOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen

TIMRÅKOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen !!?'!' TIMRÅKOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Handläggare Datum Diarienummer Linda Näslund 215-3-31 BUN/214:319 Tak för barngruppernas storlek /A- Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-26 KS-2013/1262.809 1 (4)

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-26 KS-2013/1262.809 1 (4) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-03-26 KS-2013/1262.809 1 (4) HANDLÄGGARE Katarina Persson 08-53531397 Katarina.Persson2@huddinge.se Kommunstyrelsen Angående deltagande i projekt för att höja kvaliteten

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

Nybyggnad av förskola kv. Temmelburken 2 i Mariehäll

Nybyggnad av förskola kv. Temmelburken 2 i Mariehäll BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING VERKSAMHETSOMRÅDE FÖ RSKOLA OCH TEKNIK DNR 84-11-2.6. SDN 2011-12-15 Handläggare: Åsa Algott Telefon: 08 50806168 Till Bromma stadsdelsnämnd Nybyggnad av förskola kv. Temmelburken

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj 2014

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj 2014 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-29 KS-2014/713.111 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Gerrby 08-535 30173 Helena.Gerrby@huddinge.se Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut

Läs mer

2012-12- l O. Interpellation till rörskolenämndens o~iföirarld{ie1eriali'>riei~.j<... (M) om ökad risk rör kvalitetsbrister' irörskolan

2012-12- l O. Interpellation till rörskolenämndens o~iföirarld{ie1eriali'>riei~.j<... (M) om ökad risk rör kvalitetsbrister' irörskolan Kommunfullmäktige i Huddinge 10 december 2012 2012-12- l O Interpellation till rörskolenämndens o~iföirarld{ie1eriali'>riei~.j

Läs mer

Hyra av skolpaviljong till Vistaskolan

Hyra av skolpaviljong till Vistaskolan BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-12 GSN-2013/520.252 1 (5) HANDLÄGGARE Janson, Elaine 08-535 360 25 Elaine.Janson@huddinge.se Grundskolenämnden Hyra av skolpaviljong

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv till ombudet 2013-12-18 KS-2013/1603.919 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv

Läs mer

Cykelförmåner - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP) och Andreas Novotny (MP)

Cykelförmåner - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP) och Andreas Novotny (MP) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 18 Paragraf Diarienummer KS-2013/121.194 Cykelförmåner - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta

Läs mer

Remiss - Inriktningsbeslut - Förskoletomt inom exploateringsprojektet kv Gulsparven

Remiss - Inriktningsbeslut - Förskoletomt inom exploateringsprojektet kv Gulsparven BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-03-30 FSN-2015/185.259 1 (4) HANDLÄGGARE Jansson Rejto, Elaine 08-535 360 25 Elaine.Jansson-Rejto@huddinge.se Förskolenämnden Remiss - Inriktningsbeslut - Förskoletomt

Läs mer

Fullstor idrotthall vid Rödabergsskolan Inriktningsbeslut

Fullstor idrotthall vid Rödabergsskolan Inriktningsbeslut Idrottsförvaltningen Tjänsteutlåtande Dnr 08.01.01/547/2015 Sida 1 (6) 2015-05-28 IDN 2015-06-16 Handläggare Sophie Dahlberg Telefon: 08-508 27 639 Till Idrottsnämnden Fullstor idrotthall vid Rödabergsskolan

Läs mer

Ny förskola i Vistaberg

Ny förskola i Vistaberg KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 maj 204 3 Paragraf Diarienummer KS-203/456.253 Ny förskola i Vistaberg Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-12-23 KS-2014/1679.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

Ta fram en övergripande kemikalieplan för Huddinge - motion väckt av Yosef Sigal (S) och Rikard Lingström (S)

Ta fram en övergripande kemikalieplan för Huddinge - motion väckt av Yosef Sigal (S) och Rikard Lingström (S) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-06-09 GSN-2015/532.179 1 (2) HANDLÄGGARE Petersson, Anders Anders.Petersson@huddinge.se Grundskolenämnden Ta fram en övergripande kemikalieplan

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-22 KS- 2014/1677.109 1 (5) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB,

Läs mer

Förslag till lokalförsörjningsplan 2014 2023

Förslag till lokalförsörjningsplan 2014 2023 2013-11-14 AN-2013/569.182 1 (10) HANDLÄGGARE Elisabeth Bern 08-535 378 70 elisabeth.bern@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Förslag till lokalförsörjningsplan 2014 2023 Förslag till beslut Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Byleskolan - Ny skolbyggnad

Byleskolan - Ny skolbyggnad 1(5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Kommunfastigheter Maria Östholm Byleskolan - Ny skolbyggnad Sammanfattning Täby kyrkby och området Byle har en kraftig befolkningstillväxt bland annat till följd av omfattande

Läs mer

Nybyggnad av förskola kv. Temmelburken 2 i Mariehäll

Nybyggnad av förskola kv. Temmelburken 2 i Mariehäll BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING VERKSAMHETSOMRÅDE FÖ RSKOLA DNR 84-11-2.6 SDN 2011-05-19 Handläggare: Åsa Algott Telefon: 08 50806168 Till Bromma stadsdelsnämnd Nybyggnad av förskola kv. Temmelburken 2 i Mariehäll

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Genomförandebeslut SISAB gällande om-, ny- och tillbyggnad av Fridhemsskolan på Kungsholmen

Genomförandebeslut SISAB gällande om-, ny- och tillbyggnad av Fridhemsskolan på Kungsholmen Stadsledningskontoret Stockholms Stadshus AB Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2013-05-22 ÄRENDE 7 Handläggare SLK: Katharina Gratschew Telefon: 08-508 29 311 Stadshus AB: Susanna Höglund Telefon: 08-508 29

Läs mer