Lokalförsörjningsplan med inriktning för åren för grundskolenämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokalförsörjningsplan 2014-2018 med inriktning för åren 2019-2023 för grundskolenämnden"

Transkript

1 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GSN-2013/ (21) HANDLÄGGARE Hammarlund, Bengt Grundskolenämnden Lokalförsörjningsplan med inriktning för åren för grundskolenämnden Förslag till beslut Nämnden fastställer förvaltningens förslag till lokalförsörjningsplan för grundskolenämnden med inriktning för åren Sammanfattning Lokalförsörjningsplanens övergripande syfte är att beskriva pågående och planerade investeringsbehov under perioden mot bakgrund av tidigare beslut i Mål och budget 2014, befolkningsprognosen och kommunens projektplan. Lokalförsörjningsplanen förhåller sig till gällande resursfördelningsram med ett fast årligt belopp för ökade lokalkostnader på 8 mnkr. Planerat bostadsbyggande och beräknad befolkningsökning under den närmaste tioårsperioden är så pass omfattande, att resursfördelningssystemet kan behöva ses över så att det matchar finansieringsbehovet av nya skollokaler. Lokalförsörjningsplanen beskriver planerade skolprojekt utifrån känd bostadsexploatering och beräknad elevantalsökning under de närmaste 10 åren. De cirka bostäderna, inklusive äldreboende och studentlägenheter, som totalt beräknas byggas under den närmaste tioårsperioden ställer krav på att detaljplaner genomförs för nya grundskolor. Det fortsatta arbetet med kommunens översiktsplan 2030 bör leda till att kommunen också pekar ut möjliga platser för skoltomter i de områden av kommunen där den största bostadsexploateringen förväntas äga rum. I nämndens tidigare yttranden över kommunens projektplan och översiktsplan 2030 har förslag lämnats till placering av nya grundskolor. Fastigheterna Solgård 2:22, Aspen 2 och 3(tekniska nämndhuset) och annan mark i Storängen bör utredas för detaljplaneläggning av nya grundskolor. Geotekniska utredningar av markförhållanden och bedömningar av kapacitetsfrågor bör genomföras initialt i detaljplanearbetet. Huge Fastigheter AB har genomfört en preliminär kapacitetsbedömning av Solgård 2:22 som visar att det där bör vara möjligt att bygga en skola av samma storlek som Kästa POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 GSN-2013/ (21) förskola och skola. Utredningar pågår gällande omfattande renoveringsbehov av äldre skollokaler som behöver verksamhetsanpassas och renoveras inte minst i tekniskt avseende och av energibesparingskäl. Det gäller främst Kvarnbergsskolan. Utsäljeskolan och Tomtbergaskolan. Andra äldre skolor som utreds eller står på tur för utredning är Stenmoskolan, Solfagraskolan/Stensängsskolan, Trångsundsskolan hus C och Kungsklippeskolan. Utöver prioriterade utredningar föreligger behov av skolgårdsåtgärder utifrån genomförd skolgårdsinventering och akustikåtgärder vid vissa skolors gymnastiksalar, slöjd- och musiksalar. Tillgänglighetsutredningar för funktionshindrade elever och anställda genomförs samtidigt med pågående utredningar. Tillgänglighetsåtgärder genomförs också kontinuerligt när behov uppstår. Lokalförsörjningsplan för grundskolenämnden 1. Inledning Denna lokalförsörjningsplan utgår ifrån anvisningar som kommunstyrelsens förvaltning utformat och utgör samtidigt en uppföljning av föregående års lokalförsörjningsplan. Arbetsprocessen för lokalförsörjningen innebär och tydliggör att huvudansvaret för lokalprojekt tillhör nämnden och dess förvaltning. Samtidigt krävs ett nära samarbete mellan barn- och utbildningsförvaltningen, andra förvaltningar och ansvariga för mark och exploateringsfrågor i kommunen samt Huge Fastigheter AB. Det är viktigt att förvaltningen samordnar behoven av skolornas renovering och verksamhetsanpassning med Huge Fastigheter AB:s planering av fastighetsunderhållet. Samarbetet har utvecklats alltmer under senare år. Detta bidrar till att vi kan lyckas med en arbetsprocess som tar fasta på kommunnytta, präglad av helhetssyn och framtidsperspektiv på energioptimering, behov av verksamhetsanpassning av äldre skollokaler och en hållbar utveckling i stort. Forskning och omvärldsbevakning bör uppmärksammas vid utformning av framtidens skollokaler. Lokalförsörjningsplanen förhåller sig till gällande resursfördelningsram med inriktning mot Därigenom kan nämnden, kommunstyrelsens förvaltnings ekonomiavdelning samt planerings- och personalutskottet, redan i ett tidigt skede beakta de ekonomiska konsekvenserna av beslutade och planerade lokalprojekt för kommande år.

3 GSN-2013/ (21) Lokalförsörjningsplanen för uttrycker också förvaltningens ambition att för en tidsperiod som sträcker sig decennier förbi den nuvarande tillförsäkra barn och ungdomar permanenta skollokaler med en god arbetsmiljö. Skollokalbehov och planering måste ligga i fas med kommunens ambition och prognoser för bostadsbyggande så att det blir fortsatt attraktivt för barnfamiljer att bo och verka i Huddinge. Fram till 2018 beräknas den planerade bostadsexploateringen framförallt ske i områdena Flemingsberg, Vistaberg, centrala Huddinge med Storängen, Västra Balingsnäs, Vårby, Trångsund och Skogås. Den största ökningen på kort sikt sker i Vistabergsområdet med omnejd som omfattar delar av både Flemingsberg och Fullersta. För närvarande pågår byggandet av Kästa förskola och skola för 500 barn/elever F-6 som ska stå klar till höstterminen Den andra skolan i Glömsta för 720 elever, vars utredning befinner sig i slutskedet, beräknas stå färdig till höstterminen Produktionsärende till nämnden planeras till februari Skolpaviljonger har satts upp för yngre elever i Vistaskolan 2012, 2013 och även för 2014 utreds ytterligare en uppställning. Totalt handlar det om 9 klasser och cirka 225 elever i F-3 som sedan kommer att få flytta in i den nybyggda Kästa förskola och skola till höstterminen Under perioden bedöms behov av ytterligare grundskolor. Förvaltningen har påtalat och påtalar detta i samband med att nya detaljplaner utarbetas. Det gäller områdena Högmora/Svartvik, Vidja, Västra Länna, Rosenhill och Storängen. Ekonomi Utredningar om stora ombyggnadsbehov av bland annat kök och verksamhetsanpassningar föreligger vid flera äldre skolor. Prioriterade projekt beskrivs under rubriken 5, Ekonomi. Då vissa utredningar ännu inte slutförts eller startat är kostnadsberäkningarna i nuläget mycket preliminära och svårbedömda vad gäller investerings- och hyresbelopp. Förvaltningen återkommer med säkrare bedömningar i samband med Mål och budget Enligt kommunstyrelsens förvaltnings anvisningar beräknas i bilaga till lokalförsörjningsplanen investerings- och hyreskostnader för perioden Förvaltningen har inte haft möjlighet att beakta effekten av diskussion om ny konstruktion av hyresavtalen mellan Huge och kommunen och beräkningarna är därför mycket grova uppskattningar när det gäller uppskattade hyresökningar som i huvudsak bygger på nuvarande hyresavtalskonstruktion.

4 GSN-2013/ (21) Lokalplaneringen beskrivs mer i detalj under respektive kommundelsområde. 1.1 Miljöanpassat och energieffektivt byggande Kommunfullmäktige beslutade i september 2010 om Huddinges klimat- och energiplan. Enligt denna och det avsnitt som gäller nybyggnation är målet att det på kommunalägd mark så långt som möjligt ska byggas energieffektiva byggnader enligt minst passivhusstandard eller byggnader som producerar mer energi än de förbrukar. För att aktivhus ska bli möjliga i en framtid krävs lagstiftning på energiområdet som gör det möjligt att hantera och tillgodogöra sig ett energiöverskott i en byggnad. I april 2010 beslutade Europaparlamentet om ett direktiv om energieffektivitet som bland annat innebär att alla nya byggnader senast den 31 december 2020 ska vara så kallade nära-nollenergibyggnader. Nybyggnation inom kommunal och offentlig sektor ska enligt EU-direktivet gå före och den nationella tillämpningen av den nya lagen där ske från den 31 december Huge Fastigheter AB:s styrelsebeslut i september 2013 om framtida energibesparingsmål är anpassade efter dessa krav som bland annat innebär att nära-nollenergibyggnader ska vara regel för Huge senast år Huge har i sina ägardirektiv ett energibesparingskrav på 20 procent till 2020 och 50 procent fram till Huges styrelsebeslut innebär också att man reviderat och ytterligare skärpt ägardirektivets mål till 2020 till 30 procents minskning och 40 procents minskning av energianvändningen till Omställningen och möjligheterna att minska energianvändning och kostnader har visat sig kunna gå snabbare än tidigare beräknat. De förskole- och skolbyggnader i form av passivhus som skolnämnderna har beställt av Huge de senaste två åren har en väsentligt lägre energiförbrukning med endast en fjärdedel av vad det befintliga lokalbeståndet förbrukar. Erfarenheter och upplevelser är hittills också mycket goda vad gäller barns och vuxnas inomhusmiljöer avseende akustik, luft och belysning i de förskolor som byggts. Även om investeringskostnaden för dessa byggnader initialt är några procent högre så finns det en ekonomisk hållbarhet i det längre perspektivet. De nya byggnaderna får lägre kostnader när man räknar på byggnadernas hela livscykelkostnadskalkyl. Det finns också ett stort osynligt värde i att bygga goda arbetsmiljöer för barn/elever och lärare. Vid ny- och ombyggnation är det viktigt att det inte bara ställs krav på energianvändningen utan även på andra miljöaspekter så som materialval och kemikalier. Därför tillämpar Huge en standard för materialval, SundaHus,

5 GSN-2013/ (21) som garanterar att byggvaror är miljö och hälsovärderade. Ett viktigt krav vid all om-, till- och nybyggnation är att olika arbetsmiljöaspekter tillvaratas och beaktas för att uppnå en god arbetsmiljö för elever och personal. Högsta möjliga krav ska ställas på akustik- och belysningsfrågor. I ett ekonomiskt hållbarhetsperspektiv måste inriktningen också vara att utforma så flexibla och långsiktigt kostnadseffektiva och samtidigt kvalitativa lokallösningar som möjligt vid byggande och utformning av nya grundskolelokaler. 1.2 Lokalförsörjningen Den översiktliga lokalplaneringen för åren blir av förklarliga skäl osäker och sammanhänger med takten för kommunens omfattande bostadsplanering. Samhällsekonomin påverkar takten i bostadsbyggande och därmed prognosantaganden på sikt. Men samtidigt genererar redan pågående elevantalsutveckling ett behov av nya skolor vilken sedan förstärks av nuvarande exploateringsplaner för bostadsbyggandet. Det som blir styrande på lång sikt ända in på 2030-talet är planerna på cirka bostäder i projektet Flemingsberg vision 2030, cirka bostäder i Storängen och bostäder i centrala Huddinge. Nämnden har i samband med yttrandet över fördjupade översiktsplanen för Flemingsberg vision 2030 och kommunens översiktsplan 2030, betonat vikten av att tidigt avsätta mark för nya skolor och inte bara fokusera på mark för bostäder. I nämndens tidigare yttranden över kommunens projektplan och översiktsplan 2030 har förslag lämnats att fastigheten Solgård 2:22 och fastigheten Aspen (tekniska nämndhuset). Förvaltningen bedömer att behov föreligger av ytterligare en grundskola i Storängen i takt med den fortsatta bostadsomvandlingen i området. Även nya fastighetsbildningar och bostadsbyggande i kommunens fritidshusområden kommer på längre sikt att aktualisera behov av fler grundskolor för huvudsakligen yngre elever i skolåren F-3. Det gäller områdena Vidja, västra Länna och Högmora. Detaljplanerarbeten för nybebyggelse pågår i etapper med lång genomförandetid upp till 15 år och behoven av nya grundskolor bedöms uppstå först från början på 2020-talet och därefter. 1.4 Detaljplaneärenden och markfrågor En återkommande fråga i samband med nämndens yttrande över detaljplaneförslag som rör bostadsbyggande och mark för nya skolor, är tillämpningen av kommunens bilparkeringsnorm.

6 GSN-2013/ (21) En revidering av kommunens bilparkeringsnorm pågår och nytt beslut kommer att fattas Förvaltningen anser att en bilparkeringsnorm bör kunna tillämpas flexibelt på så sätt att färre parkeringsplatser kan anvisas vid lägen som är kollektivtrafiknära. Detaljplaneförslagen bör i dessa fall istället fokusera på bra kollektivtrafik och att ge utrymme för att kunna utforma bra cykelparkeringsplatser. En bra utformning av låsbar och regnskyddad cykelparkering stimulerar cyklandet. Förvaltningen uppmärksammar denna fråga inför kommande ärenden vid utformning av skolors utemiljö. Barns- och elevers utemiljöer är viktiga såväl ur ett lek- och lärandeperspektiv som ur behovet av fysisk aktivitet vilket vid nybyggda skolor kräver tillräckligt stora skolgårdar utöver byggnader och parkeringsplatser. För att klara dagvattenhanteringsfrågor i en tid av klimatförändringar ska man undvika att exploatera och hårdgöra skolgårdar mer än absolut nödvändigt. Geotekniska utredningar av markförhållanden bör genomföras initialt i detaljplanearbetet. 2. Befolkningsprognos Den senaste befolkningsprognosen Huddinge i siffror visar på en fortsatt stor elevantalsökning. Antalet elever i åldrarna 6-12 år beräknas öka med cirka fram till Fram till 2022 sker en ökning med ytterligare cirka 940 elever. Antalet elever i åldrarna år har minskat sedan 2007 men från 2013 sker en inledningsvis långsam ökning som från 2014 börjar öka i en allt större omfattning till totalt cirka elever fram till Befolkningsprognos per kommundel och Ålder 6-12 år (avrundade tal) Kommundel Totalt till 2022 Vårby Flemingsberg Segeltorp Sjödalen-Fullersta Stuvsta-Snättringe Trångsund Skogås Totalt kommunen

7 GSN-2013/ (21) Befolkningsprognos per kommundel och Ålder år (avrundade tal) Kommundel Totalt Vårby Flemingsberg Segeltorp Sjödalen-Fullersta Stuvsta-Snättringe Trångsund Skogås Totalt kommunen Källa: Befolkningsprognos och per 17 april 2013, Huddinge i siffror. Peter Wikman, Huddinge kommun. 2.1 Bostadsbyggande i kommunen Kommunens prognos för bostadsbyggandet beräknas till nya bostäder under åren inklusive drygt 500 äldreboenden och studentbostäder. I nedanstående tabell och för de olika kommundelsområdena har de räknats bort då de saknar betydelse för barn- och elevantalsutveckling. De närmaste åren förväntas befolkningen i kommundelen i Flemingsberg och Sjödalen/Fullersta öka mest till följd av att nya bostäder byggs i främst Vistabergs området, centrala Huddinge och Västra Balingsnäs. Även Vårbys befolkning väntas öka mycket, främst på grund av förtätning. Ökningstakten kommer dock sannolikt att påverkas av lågkonjunkturen i samhället vars effekter är svåra att ännu överblicka. För närvarande har det planerade bostadshuset vid Kvarnbergsplan lagts på is och i västra Balingsnäs står byggandet stilla på grund av bristande efterfrågan. Bostadsbyggande per kommundel och exklusive äldreboenden och studentbostäder (avrundade tal) Antal nya bostäder Totalt Vårby Flemingsberg Segeltorp Sjödalen-Fullersta Stuvsta-Snättringe Trångsund Skogås Totalt kommunen Källa: Bostadsbyggande och per kommundel. Peter Wikman, Huddinge kommun.

8 GSN-2013/ (21) 3. Verksamhetsbeskrivning I takt med elevantalsökningen under kommande år sker fortlöpande en översyn av skolorganisationen i syfte att hitta de mest optimala lösningarna för ett effektivt lokalutnyttjande. Utifrån planerat bostadsbyggande och redovisad befolkningsprognos måste skollokalerna i kommunen under kommande planeringsperiod fram till 2023 kompletteras med nya grundskolor i de områden där elevökningen är som kraftigast. Det gäller i första hand kommundelarna Flemingsberg och Sjödalen-Fullersta. Förutom att nya grundskolor måste byggas behöver omfattande åtgärder vidtas i flera äldre skolor gällande arbetsmiljö i kök, matsalar, verksamhetsanpassningar och energioptimering. Detta beskrivs närmare under rubrik 5, Ekonomi och för respektive kommundelsområde. Nedanstående tabell visar årshyra totalt för kommunala grundskolor och antal elever hösten Kommunal grundskola 2013 Total lokalyta Årshyra Antal inskrivna elever per 1/9 Kr/kvm Kvm/elev Kr/elev , Lokalbestånd Sammanlagt 28 kommunala grundskolor bedrivs i lokaler som ägs av Huge Fastigheter AB. De sju fristående grundskolor som driver verksamhet i Huddinge är Juringegårdsskolan, Myrängsskolan, Södertörns friskola, Myrstugubergets friskola, Pärlans skola, Skapaskolan och Engelska skolan. 5. Ekonomi De närmaste fem årens åtgärdsbehov är preliminärt kostnadsberäknade förutom Kästa förskola och skola som nu är under produktion. För övriga projekt är det svårt att rätt bedöma hyreskostnaden då det ännu inte föreligger beräkningsunderlag för nämndärenden. Förvaltningen har likväl tillsammans med Huge Fastigheter AB gjort en preliminär uppskattning av tillkommande hyres- och paviljongkostnader för de mest kostsamma projekten Kvarnbergsskolan och Utsäljeskolan. Vi har också förhandlat om en preliminär hyresminskning för de befintliga skollokalerna som inte kan användas under produktionstiden. Detta för att

9 GSN-2013/ (21) undvika att fullt ut behöva betala dubbla hyror för både paviljonger och befintliga lokaler som är under renovering. För Kvarnbergsskolan, som måste evakueras under produktionstiden, föreslås fortsatt förhyrning, från 1 oktober 2014 och två år framåt, av de paviljonger som nu disponeras av Sågbäcksgymnasiet. Förvaltningen föreslår också att en lösning utreds så att eleverna kan äta i Huddingegymnasiets och Tomtbergaskolans matsalar under produktionstiden. Totalt skulle dessa lösningar med nyttjande av Sågbäcksgymnasiets paviljonger och nyttjande av befintliga matsalar, innebära att kostnader för nyetablering av paviljonger på mellan 8-10 mnkr kan undvikas. På grund av svåra arbetsmiljöproblem i delar av tekniska nämndhuset måste förvaltningen evakuera 20 anställda i elevstödsorganisationen. Moderna och relativt nyrenoverade lokaler på Förrådsvägen 4 hos privat fastighetsägare har bedömts lämpliga och utreds för närvarande. Nuvarande hyra på Tekniska kontoret har en årshyra på 0,8 mnkr medan de nya lokalerna på Förrådsvägen kommer att få en beräknad årshyra på 0,6 mnkr. Resurstilldelningssystemet för grundskolan har hittills kunnat hanteras på ett flexibelt sätt sedan det infördes Svårigheter att klara kostnaderna inom ramen uppstår 2015 och Möjligen kan medel som inte behöver användas fullt ut för 2017 och 2018 omdisponeras. Vi återkommer med nytt ställningstagande och kostnadsbedömning i samband med Mål och Budget 2015 och när preliminära hyreskostnadsberäkningar för de stora renoveringsprojekten föreligger i samband med nämndärenden. Beräknad tillkommande lokaloch hyreskostnad Skolgårdssatsningar 0,4 0,4 0,4 Flemingsberg/Kästa nya skola F-6 5,4 7,5 Glömsta/Enliden 4-9 7,5 10,5 Snättringeskolan, kök o matsal 0,6 Hörningsnässkolan, kök o diskrum/tillgänglighet 0,5 Akustikåtgärder i vissa skollokaler 0,5 0,5 0,5 Edboskolan, ombyggnad kök o lastk 0,5 1,3 Stenmosskolan, verksamhetsanp 0,3 0,4 Vistaskolan Paviljong II 0,7 Vistaskolan Paviljong III 1,5 2,0 Utsäljeskolan Paviljong 0,8

10 GSN-2013/ (21) Solgård 2:22 F-6 Nybyggnad 5,4 Utsäljeskolan, Om- och nybyggnad 1,5 Utsäljeskolan, Evakueringspaviljong 1,5 1,5 Kvarnbergsskolan, Om- och nybygg 2,0 3,7 Kvarnbergsskolan, Evakueringspav. 3,0 9,0 Tomtbergaskolan, pav.renovering 0,2 Ny lokal för Elevstöd 0,7 S:a Kostnader/hyra 8,9 19,6 21,1 14,2 6,9 Budgetram 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 Beräknad minskad hyreskostnad genom lokalavveckling Vistaskolan, paviljonger I +II+III -1,8-3,5 Rödluvan -0,2 Visättravägen 23/Lilla Rosenhill -0,2 Elevstödslokaler på Tekniska Kontoret -0,8 Utsäljeskolan, minskad bef. hyra -1,3-1,3 Utsäljeskolan, minskad pav. hyra -3,0 Kvarnbergsskolan, minskad bef. hyra -5,5 Kvarnbergsskolan. minskad pav. hyra -4,0-8,0 Summa minskad hyra 1,0-8,8-8,8-8,0-3,0 Pågående utredningar: Kvarnbergsskolan 7-9 (byggår 1958 ). Skolans gamla och befintliga el- och ventilationssystem är inte anpassad utifrån nuvarande elevantal och gällande myndighetskrav. Avloppsstammar och dagvattenledningar måste bytas ut. Lokalutformningen behöver verksamhetsanpassas bland annat med genomgripande ombyggnad av kök och tillbyggnad av ny matsal. Personalens arbetsmiljö i tre olika höjdnivåer med tunga lyft är undermålig med risk för arbetsskador. Matsalarna i källarplan drabbas också av återkommande översvämningar vid stora skyfall. Markåtgärderna är därför stora för att klara dagvattenhanteringen och skolgården behöver anpassas för att uppnå en god utomhus- och studiemiljö för eleverna. Omfattande tillgänglighetsåtgärder krävs i hela skolan med nya hissinstallationer. De åtgärdsförslag som hittills tagits fram innebär också en betydande energieffektivisering på lång sikt där skolans energiförbrukning kan minskas med så mycket som 60 procent. Förslaget kräver evakuering

11 GSN-2013/ (21) av skolans elever och lärare till paviljonger. Paviljongerna som nu disponeras av Sågbäcksgymnasiet kan fortsätta att förhyras men behöver samtidigt ytterligare kompletteras med paviljonger på Kvarbergsskolans tomt. Möjligheten för elever och lärare att äta i Huddingegymnasiet/eventuellt för vissa elever även i Tomtbergaskolan under evakueringsperioden ska utredas. Ärende till nämnden med begäran om förstudie beräknas till december Utsäljeskolan F-6 (byggår1977). Omfattande verksamhetsanpassningar måste göras samtidigt med Huge Fastigheter AB:s underhåll och uppdatering av bland annat ny el- och ventilationsanläggning. Skolan, som är byggd för en tvåparallellig skola och cirka 350 elever, saknar kapacitet för nuvarande elevantal och treparallellig organisation och behöver därför byggas till vilket också inkluderar ersättning för en äldre tillfällig skolpaviljong för två klasser. Beräknat ärende till nämnden i februari/mars Vistaskolan (byggår 1990) måste kompletteras med ytterligare en paviljong för fyra klasser, mat- och personalrum till höstterminen 2014 i avvaktan på att Kästaskolan blir färdigställd. Ett förslag till paviljongens placering utreds och bygglovsansökan ska lämnas in. Beräknat ärende till nämnden i december 2013 eller februari Stenmoskolan (byggår 1977). Vissa verksamhetsanpassningar avseende akustik i matsal och utbyggnad av entréer samtidigt med Huge Fastigheter AB:s underhåll och uppdatering av bland annat ventilationsanläggning. Beräknat ärende till nämnden med begäran att inleda förstudie i februari Edboskolan (byggår 1991) Lastkaj samt in-och uttransporter av mat och avfall är inte godkänd utifrån arbetsmiljökrav. Köket måste också byggas om med ny ventilation utifrån nuvarande myndighetskrav och elevantal som är byggt för cirka 200 elever färre jmf med dagens elevantal. Beräknat ärende till nämnden om begäran att inleda förstudie i december 2013 eller februari Glömstaskolan (beräknad till 2016) Förvaltningen räknar med att redovisa produktionsärende till nämnden i februari Planerade utredningar: Tomtbergaskolan F-9 (byggår 1923). F-9 organisationen fasas nu ut så att skolan blir en renodlad F-6 skola om ett par år och kan då istället kan ta emot fler yngre elever. Den äldre paviljongen bredvid matsalen renoveras under 2014 med ytterligare en entré

12 GSN-2013/ (21) och utbyggnad av kapprum och toaletter. I övriga lokaler med huvudbyggnaden från 1923 finns stora renoveringsbehov och åtgärder för tillgänglighet. Förvaltningen genomför nu med utomstående konsult en kapacitetsstudie av skollokalerna och en övergripande inventering av renoveringsbehovet. Bland annat krävs verksamhetsanpassningar och tillgänglighetsåtgärder för funktionshindrade. Kungsklippeskolan (byggår 1952). Behov av ventilationsåtgärder föreligger samt översyn av kapacitet i kök med eventuell ombyggnad för tillagningskök. Solfagraskolan (byggår 1970) och Stensängsskolan (byggår 1944). Under planperioden måste utredas hur den tillfälliga skolpaviljong på Solfagraskolan som sattes upp hösten 2011 för F-3 kan ersättas med permanenta lokaler i form av utbyggnad av skolan. Ny detaljplan måste tas fram. Behov av viss verksamhetsanpassning med bland annat tillagningskök behöver utredas samtidigt som en översyn av skolorganisationen vid de båda skolorna behöver ske. Stensängsskolans lilla gymnastiksal måste snarast åtgärdas med ny ventilation vilket Huge för närvarande utreder. Trångsundsskolans hus C (byggår 1962). Verksamhetsanpassning av lokaler för elever i skolåren 7-9. Lokalerna är byggda för yngre elever. Mörtviksskolan (byggår 1981/1998). Skolans kök från 1981 behöver ses över samt kapprummens utformning och övriga underhåll och verksamhetsanpassning. Nya grundskolor Produktion av en ny grundskola F-6 pågår för 400 elever i Flemingsberg/Kästa som är lokalintegrerad med förskola för 100 barn. Beräknad verksamhetsstart är höstterminen Förstudie pågår för ny grundskola för årskurserna 4-9 och 720 elever på fastigheten Glömsta 2:60 i Vistabergsområdet. Planeringen utgår från att skolan ska stå klar till höstterminen Ärende till nämnden om produktion beräknas till februari Fastigheten Solgård 2:22 har preliminärt utretts arkitekt och landskapsarikitekt och befunnits lämplig som skoltomt med motsvarande volym som Kästa förskola och skolas yta med plats för 500

13 GSN-2013/ (21) barn/elever. Utgångspunkten med en liknande planlösning för en skola i Solgård skulle kunna förkorta utredningstiden väsentligt. Detaljplanarbetet bör starta så snart som möjligt. En preliminär bedömning är att skolan kan stå klar till höstterminen Förvaltningen har i remissvar på kommunens projektplan föreslagit att planläggning av mark för ny grundskola bör starta snarast gällande fastigheten Solgård 2:22 samt för Aspen 2 och 3 där Tekniska kontoret nu ligger. Behovet utgår ifrån den planerade exploateringen av Storängen med cirka bostäder och Huddinge centrum med cirka bostäder. Vi har även i tidigare remissvar på kommunens projektplan och i remissvaret på programmet för Huddinge centrum, föreslagit ombyggnad av den nyare delen av kommunalhuset till grundskola. Mark för nya grundskolor bör i övrigt beaktas och utredas för nya grundskolor i Segeltorp/Vistabergsområdet/Rosenhill/ Fullersta/Vidja/Högmora i samband med kommande detaljplaner för bostäder. Befolkningsprognosen som revideras årligen och det faktiska byggandet bör följas och analyseras noga. Detsamma gäller de ekonomiska och lokalmässiga effekterna av den relativt stora friskoleetablering som startat 2013 och fortsätter 2014 med två nya grundskolor. Till följd av detta bör nuvarande årliga resurstilldelningssystem på 8 mnkr följas upp och revideras så att även ökade lokalbidrag till friskolor kan inrymmas i ramen. Skolgårdssatsningar fortsätter Förvaltningen vill under 2014 prioritera satsningar på Annerstaskolans och Visättraskolans utemiljöer i samarbete med Huge Fastigheter AB. Medel för åtgärder av de största bristerna på skolgårdarna föreslås fortsätta inom ramen för resurstilldelningen under Vårby 6.1. Demografiska förändringar Under prognosperioden fram till 2017 beräknas marginell ökning av nya bostäder i Vårby. Merparten beräknas ske under senare delen av prognosperioden fram till 2022 då totalt cirka 260 bostäder beräknas ha färdigställts. Bostadsbyggandet är koncentrerat till östra Vårberget samt Solhagaparken och Örbrinken i Vårby Haga.

14 GSN-2013/ (21) 6.2. Pågående och planerade förändringar i lokalbeståndet Under förutsättning att det beräknade byggandet genomförs beräknas elevantalet i åldrarna 6-12 år med cirka 320 elever totalt fram till För åldrarna år är ökningen cirka 120 elever. Den elevantalsökning som beräknas i prognosen och vars andel erfarenhetsmässigt går till den kommunala skolan bedöms kunna klaras inom de befintliga skolorna i Vårby kommundel. Av de cirka elever som bor i Vårby går cirka 500 elever i de kommunala skolorna. Om trenden bryts och väsentligt fler väljer Vårbys skolor kan lokalutbyggnad behöva ske. 7. Segeltorp 7.1 Demografiska förändringar Under prognosperioden fram till 2022 planeras cirka 170 nya bostäder varav merparten kommer att byggas i Smista. Merparten av bostäderna är flerbostadshus.

15 GSN-2013/ (21) Förändringarna i elevantalsutvecklingen för åldrarna 6-12 år är enligt befolkningsprognosen mycket marginella och under den senare delen av prognosperioden sker även en minskning med cirka 35 elever. Även för eleverna i åldrarna år är enligt prognosen förändringarna marginella med en svag ökning med cirka 60 elever för åldrarna fram till Pågående och planerade förändringar i lokalbeståndet Även efter om- och nybyggnationen av Segeltorpsskolan har det visat sig att lokalkapaciteten inte räcker för att ta emot den ökande andelen yngre elever under den närmaste tioårsperioden. Enligt prognosen för Segeltorps kommundel är det en puckel de närmaste åren som i ett första steg har lösts med en skolpaviljong för fyra klasser placerad i Utsäljeskolan från höstterminen Utsäljeskolan är från början inte byggd för att vara en treparalellig skola med organisation för F-6. Ett förslag utreds nu med en utbyggnad och samtidigt renovering av det befintliga skolhuset. 8. Flemingsberg 8.1 Demografiska förändringar Elevantalsutvecklingen i området ökar relativt kraftigt både under de närmaste åren och på längre sikt fram till Prognosökningen fram till 2017 är cirka 190 elever i åldrarna 6-12 år. Fram till 2022 sker en ökning med

16 GSN-2013/ (21) ytterligare cirka 160 elever i åldrarna 6-12 år. I åldrarna är ökningen fram till 2022 beräknad till cirka 170 elever. Under prognosperioden fram till 2022 planeras för cirka 570 nya bostäder. En stor del sker i området Glömsta/Vistaberg. Omfattande bostadsbyggande i området Flemingsbergsdalen och norr om Flemingsbergsleden kommer på längre sikt ytterligare att öka behovet av skollokaler men sannolikt först i slutet av planperioden. Denna bostadsplanering har ännu inte beaktats i nuvarande befolkningsprognos och detaljplanearbetet har inte påbörjats. Efter att den planerade Södertörnsleden är byggd förväntas på sikt ytterligare bostadsexploatering i västra Glömsta. 8.2 Pågående och planerade förändringar i lokalbeståndet Den demografiska förändringen understryker med all tydlighet att det behövs fler grundskolor i området. Den nya skolan, Kästa förskola och skola, som nu byggs för 500 barn/elever kommer att stå klar till höstterminen Eftersläpningen i planeringen av nya skolor gör att paviljonger har behövt sättas upp vid Vistaskolan både hösten 2012 och 2013 för att täcka den hittillsvarande elevökningen. Ytterligare en paviljong behöver sättas upp till höstterminen Sammanlagt 9 klasser eller cirka 225 elever i Vistaskolans paviljonger kommer att flytta in Kästa förskola och skola till höstterminen 2015.

17 GSN-2013/ (21) Utredningen för en ny grundskola i Vistaberg/Enliden på fastigheten Glömsta 2:60 för 720 elever befinner sig i slutskedet och ärende till nämnden att redovisas i februari Planerat färdigställande är till höstterminen I samband med färdigställande av en ny 4-9 alternativt 7-9 skola i Glömsta med beräknad start hösten 2016 bör det samtidigt utredas om det finns fördelar med en ändrad skolorganisation för Vistaskolan. Detaljplanearbete pågår också för Rosenhill med bostäder och möjlig inplacering av skola F-3. Friskoleetablering har skett i Flemingsberg med Skapaskolan F-9 och Internationella Engelska skolan 4-9 som etablerat sig från höstterminen 2013 och skrivit in totalt 160 elever boende i Huddinge. Ytterligare friskoleetablering förväntas till höstterminen 2014 och att ytterligare fler elever kommer att välja friskola. 9. Sjödalen-Fullersta 9.1 Demografiska förändringar Elevantalet beräknas öka kraftigt i Sjödalen med cirka 480 elever i åldrarna 6-12 år fram till Även i åldrarna år sker en ökning med cirka 250 elever fram till Omfattande bostadsutbyggnad enligt planprogrammet för Huddinge centrum och i Storängen beräknas pågå ända in på 2030-talet. För industriområdet Storängen har det första detaljplanearbetet för bostäder startat i den norra delen och kvarteret Brandstegen närmast Huddinge centrum. Även i Fullersta beräknas en stor ökning med 400 elever i åldrarna 6-12 år fram till För åldrarna är ökningen drygt 250 elever.

18 GSN-2013/ (21) 9.2 Pågående och planerade förändringar i lokalbeståndet De nya planerade grundskolorna i Kästa och Glömsta som beräknas vara färdigställda 2015 respektive 2016 kommer att avlasta elevtrycket mot Vistaskolan som idag tar emot elever från Kästa och det närliggande Vistabergsområdet där delar av Fullersta ingår i. Paviljonger för cirka 225 elever beräknas vara uppställda vid Vistaskolan fram till att grundskolan i Kästa står klar. Drygt hälften av det totala planerade bostadsbyggandet i Sjödalen-Fullersta sker i Sjödalen och de centrala delarna av Huddinge. Fastigheterna Solgård 2:22, Aspen 2 och 3(tekniska nämndhuset) och nyare delen av kommunalhuset bör utredas för möjlig detaljplaneläggning för grundskolor. Geotekniska utredningar av markförhållanden och bedömningar av kapacitetsfrågor bör genomföras initialt i detaljplanearbetet. Huge Fastigheter AB har genomfört en preliminär mark- och kapacitetsbedömning av Solgård:22. Den visar att det där bör vara möjligt att bygga en skola av samma storlek som Kästa förskola och skola F-6. Planarbetet behöver påskyndas så att den nya skolan kan stå klar till höstterminen Fastigheten Aspen 2 och 3 bör planläggas med en grundskola för cirka 700 elever som möter det ökade elevbehovet i skolåren Stuvsta-Snättringe 10.1 Demografiska förändringar

19 GSN-2013/ (21) Enligt prognosen fram till 2022 sker en ökning av elevantalet i åldrarna 6-12 år med cirka 170 elever. Samtidigt ökar elevantalet i åldrarna år med cirka 220 elever fram till Pågående och planerade förändringar i lokalbeståndet Under prognosperioden fram till 2022 planeras cirka 470 nya bostäder att byggas. En stor andel av de nya bostäderna beräknas på lång sikt tillkomma i fritidshusområdet Högmora/Svartvik där det pågår etappvisa detaljplaner för nya fastighetsbildningar som möjliggör nybebyggelse och infrastrukturåtgärder avseende kommunalt vatten och avlopp med mera. I planarbetet för etapp två (totalt fem etapper) har mark avsatts för en F-3 skola. I nämndens remissyttrande har dock krävts en alternativ skoltomt i det fortsatta planarbetet. Behovet väntas dock uppstå först efter Tomtbergaskolan återgår succesivt från en 7-9 till en organisation för elever i skolåren F-6 med start hösten Detta för att möta det ökade behovet av lokaler för yngre elever. Kvarnbergsskolan 7-9 tar emot de äldre eleverna från Tomtbergaskolan och har idag en kapacitet att ta emot ytterligare 200 elever. Både skolorna är föremål för utredningar om renovering och verksamhetsanpassningar. En kommande utredning av Solfagraskolan/Stensängsskolan F-6 ska se över om en eventuell utbyggnad är möjlig och hur en permanent ersättning av

20 GSN-2013/ (21) nuvarande paviljong med tillfälligt bygglov kan utformas. 11. Trångsund-Skogås 11.1 Demografiska förändringar För åldrarna 6-12 år beräknas en elevökning i Trångsund fram till 2018 med cirka 90 elever och fram till 2022 ytterligare med cirka 115 elever. I Skogås sker för samma åldrar en ökning med cirka 50 elever fram till 2018 och sedan ytterligare cirka 260 elever fram till För åldrarna beräknas i Trångsund en ökning med cirka 50 elever fram till 2018 och därefter ytterligare cirka 35 elever. I Skogås är ökningen knappt cirka 70 elever i samma åldrar. Fördelningen på antalet bostäder i de olika kommundelarna är relativt jämt. Bostadsutbyggnad planeras framförallt i Lyckåshöjden/G:la Nynäsvägen med cirka 180 bostäder, Västra Länna, Hammartorp och centrala Trångsund Pågående och planerade förändringar i lokalbeståndet Förvaltningens bedömning är att befintliga grundskolor i Trångsund och Skogås kan möta den redovisade ökningen genom förskjutningar i intagning och organisationsförändringar inom och mellan skolorna.

21 GSN-2013/ (21) För områdena Vidja och västra Länna pågår detaljplanearbete för nya fastighetsbildningar som möjliggör nybebyggelse och infrastrukturåtgärder avseende kommunalt vatten och avlopp med mera. I tidigare yttrande har nämnden föreslagit förskola/skola i det fortsatta planarbetet inom etapp 3. I nämndens tidigare yttrande har frågan övervägts att planlägga mark för en ny grundskola i samband med bostadsproduktionen i västra Länna. Ett markförslag vid Björnvägen till förskola/skola avvisades av nämnden eftersom markförhållandena hade karaktären av våtmark och skulle riskera mycket kostsamma och riskabla åtgärder. I nämndens yttrande krävs istället mark för förskola och skola i samband med att området Lyckåshöjden planläggs. Behoven av nya skollokaler i området måste också bedömas utifrån den kraftiga överkapaciteten som råder i Vretskolan och Skogåsskolan. Jukka Kuusisto Utbildningschef Bengt Hammarlund Lokalplaneringschef Bilagor Beräknad hyres- och investeringskostnad för pågående och planerade projekt för åren Beslutet delges Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsnämnden Huge Fastigheter AB

22 Lokalförsörjningsplan Grundskolenämnden Pågående och planerade projekt Beräknad tillkommande hyreskostnad - Mnkr (anges med en decimal) Beräknad tillkommande investeringsutgift* - Mnkr Pågående Elevplatser Kommentarer Kästa förskola och grundskola ,9 225 Hyra av paviljong Vistaskolan II 75 1,2 Hyra av paviljong Utsäljeskolan 100 1,3 Snättringsskolans matsal 1 18,1 Tomtbergaskolan, renovering av paviljong 0,2 4,2 Hörningsnässkolans kök och matsal 0,7 13,8 Planerade Edboskolan 1,8 24 Hyra av paviljong Vistaskolan III 100 3,5 Inkl matsal, rörelser, personalrum Glömsta grundskola Utsäljeskolan om- och nybyggnad 4 80 Utsäljeskolan, hyra av evakueringspaviljong 3 Kvarnbergsskolan, om- och nybyggnad av matsal 5,7 200 Kvarnbergsskolan, hyra av evakueringspaviljong 12 Stenmoskolan 0,7 14 Solfagraskolan/Stensängsskolan 4 80 Mörtviksskolan 0,6 13 Kungsklippeskolan 1 18 Trångsundsskolan 1 13 Solgård ,5 230 Aspen 2 och Storängen Rosenhill 200 6,4 125 Västra Länna/Lyckåshöjden 200 6,5 130 Svartvik/Högmora 200 6,5 130 Vidja 200 6,6 132 Summa elevplatser 3975 Summa (mnkr) 4,2 3,7 30,4 22,7 17, ,5 26,5 31,9 4, ,1

Hyra av skolpaviljong till Vistaskolan

Hyra av skolpaviljong till Vistaskolan KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-12-17 KS-2013/1568.252 1 (3) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av skolpaviljong

Läs mer

Hyra av skolpaviljong för fyra klasser till Utsäljeskolan

Hyra av skolpaviljong för fyra klasser till Utsäljeskolan KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2012-12-28 KS-2012/1246.252 1 (3) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av skolpaviljong för fyra klasser till Utsäljeskolan

Läs mer

Preliminär hyresoffert skogvaktartorpets förskola, om- och tillbyggnad

Preliminär hyresoffert skogvaktartorpets förskola, om- och tillbyggnad ~huge 2013-03-20 HF2013-125 l (2) Huddinge kommun Förskalenämnden 141 85 HUDDINGE Preliminär hyresoffert skogvaktartorpets förskola, om- och tillbyggnad Huge Fastigheter AB har efter beställning utfått

Läs mer

Avveckling av Stortorp, Ekgården (hus C) Stortorpsvägen 43 Trångsund

Avveckling av Stortorp, Ekgården (hus C) Stortorpsvägen 43 Trångsund 2014-01-30 AN-2013/638.259 1 (5) HANDLÄGGARE Elisabeth Bern 08-535 378 70 Elisabeth.Bern@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Avveckling av Stortorp, Ekgården (hus C) Stortorpsvägen 43 Trångsund Förslag till

Läs mer

Lokalförsörjningsplan 2015-2019 med inriktning för åren 2020-2024 för gymnasienämnden

Lokalförsörjningsplan 2015-2019 med inriktning för åren 2020-2024 för gymnasienämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-09-24 GN-2014/383.250 1 (5) HANDLÄGGARE Lundin, Tina Tina.Lundin@huddinge.se Gymnasienämnden Lokalförsörjningsplan 2015-2019 med inriktning för åren 2020-2024 för

Läs mer

Budgetunderlag inför Mål och budget 2014 och plan för 2015-2016 för grundskolenämnden

Budgetunderlag inför Mål och budget 2014 och plan för 2015-2016 för grundskolenämnden 2013-03-25 GSN-2013/58.182 1 (21) HANDLÄGGARE Hjelm, Per 08-535 360 71 Per.Hjelm@huddinge.se Grundskolenämnden Budgetunderlag inför Mål och budget 2014 och plan för 2015-2016 för grundskolenämnden Förslag

Läs mer

Beställning avseende ombyggnad av hus H vid Tallgårdens äldrecentrum i Stuvsta

Beställning avseende ombyggnad av hus H vid Tallgårdens äldrecentrum i Stuvsta SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2012-12-12 AN-2012/758.339 1 (6) HANDLÄGGARE Elisabeth Bern 08-535 378 70 elisabeth.bern@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Beställning

Läs mer

Planerings- och personalutskottet

Planerings- och personalutskottet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-01-22 KS-2014/71.256 1 (3) HANDLÄGGARE Öhman, Stig 0853530355 Stig.Ohman@huddinge.se Planerings- och personalutskottet Förstudie avseende anpassning av lägenheter till

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogram Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13, 153 Bostadsförsörjningsprogram för Kiruna kommun 2012-2018 2 Bostadsförsörjningsprogram för Kiruna 2012-2018 Förord Arbetet med en plan för god tillgång till bostäder

Läs mer

Investeringsplan bildningsnämnden 2017-2021

Investeringsplan bildningsnämnden 2017-2021 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum Diarienummer 2015-09-23 BIN 2015/804 Administrativ chef Calle Karlsson 0410-73 39 35 calle.karlsson@trelleborg.se Investeringsplan bildningsnämnden 2017-2021 Bakgrund Den 22

Läs mer

Om- och tillbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj. Beställning av produktion.

Om- och tillbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj. Beställning av produktion. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-08-12 KS-2013/1567.252 1 (3) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Om- och tillbyggnad

Läs mer

Förslag till lokalförsörjningsplan 2014 2023

Förslag till lokalförsörjningsplan 2014 2023 2013-11-14 AN-2013/569.182 1 (10) HANDLÄGGARE Elisabeth Bern 08-535 378 70 elisabeth.bern@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Förslag till lokalförsörjningsplan 2014 2023 Förslag till beslut Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan Luna ekonomisk förening

Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan Luna ekonomisk förening KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-07-29 KS-2013/788.649 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan

Läs mer

Olika vägar att lösa gymnasiets lokalbehov.

Olika vägar att lösa gymnasiets lokalbehov. 2002-02-19 UTBILDNINGS- OCH ARBETS- MARKNADSFÖRVALTNINGEN TUNA TORG 1 186 86 VALLENTUNA TELEFON VX 08-587 850 00 FAX 08-587 855 21 kommun@vallentuna.se Kommunstyrelsen Olika vägar att lösa gymnasiets lokalbehov.

Läs mer

Kommunstyrelsen 13 december 2010 260 507. Diarienummer KS-2010/995.214

Kommunstyrelsen 13 december 2010 260 507. Diarienummer KS-2010/995.214 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragraf Sid Kommunstyrelsen 13 december 2010 260 507 Diarienummer KS-2010/995.214 Avsiktsförklaring mellan Huddinge kommun och NCC Boende AB för delar av Glömsta

Läs mer

Yttrande över ansökningar om godkännande av huvudman för fristående förskoleklasser, fritidshem, grundskolor och grundsärskolor.

Yttrande över ansökningar om godkännande av huvudman för fristående förskoleklasser, fritidshem, grundskolor och grundsärskolor. Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Tjänsteutlåtande Sida 1 (11) 2015-03-24 Robert Handläggare Lundh Telefon:08 Robert Lundh 508 33 638 Telefon:08 508 33 638 Till Utbildningsnämnden

Läs mer

Förslag till lokalförsörjningsplan 2016-2025

Förslag till lokalförsörjningsplan 2016-2025 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-11-01 AN-2015/391.111 1 (10) HANDLÄGGARE Elisabet Bern Öberg 08-535 378 70 Elisabet.Bern-Oberg@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Förslag till lokalförsörjningsplan

Läs mer

Skolor i Trelleborgs kommun

Skolor i Trelleborgs kommun 1(9) I MALMÖ AB Skolor i Trelleborgs kommun Del 3, fakta och förslag till strategi 2015-2021 Pilevallskolan nybyggnad hus D 15 09 23 Lars Karud, arkitekt SAR/MSA 2(9) I MALMÖ AB Kommunal grundskola idag

Läs mer

Byggnation av ny skola samt förskola i Anebys centralort

Byggnation av ny skola samt förskola i Anebys centralort PM Skolutredning Byggnation av ny skola samt förskola i Anebys centralort Sammanfattning Med anledning av att Svartåskolans lokaler tömts på grund av fukt- och mögelskador behöver kommunen bygga en ny

Läs mer

UVKs projektmodell Lokalförsörjning Projektdirektiv 2014-03-27 Britt Lexander Version 4

UVKs projektmodell Lokalförsörjning Projektdirektiv 2014-03-27 Britt Lexander Version 4 1(7) Projektnamn: Lokalförsörjning Projektledare: Britt Lexander, fastighetschef Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp, eventuell referensgrupp)

Läs mer

Projektlista Mars 2015 Detalj- Antal Lokal- Förstudie Beställning Investering Årshyra Inflyttning Förskola plan avd program produktion mnkr mnkr

Projektlista Mars 2015 Detalj- Antal Lokal- Förstudie Beställning Investering Årshyra Inflyttning Förskola plan avd program produktion mnkr mnkr lista Mars 2015 Detalj- Antal Lokal- Förstudie Beställning Investering Årshyra Inflyttning Förskola plan avd program produktion mnkr mnkr drift Flemingsberg, Kästa 2:127-132, Kästa förskola/skola FS/S

Läs mer

PPU 2013-12 Detalj Antal Lokal- Förstudie Beställning Investering Årshyra Inflyttning Förskola plan avd program

PPU 2013-12 Detalj Antal Lokal- Förstudie Beställning Investering Årshyra Inflyttning Förskola plan avd program PPU 2013-12 Detalj Antal Lokal- Förstudie Beställning Investering Årshyra Inflyttning Förskola plan avd program produktion mkr mkr drift Förskola Källbrink, Källbrink 1:163, Sjödalen/Fullersta klar 5 X

Läs mer

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-20 KS-2013/1173.253 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av paviljong

Läs mer

SKOLBYGGNATION FÖR ETT VÄXANDE STOCKHOLM LÄGESRAPPORT OCH INRIKTNINGSBESLUT

SKOLBYGGNATION FÖR ETT VÄXANDE STOCKHOLM LÄGESRAPPORT OCH INRIKTNINGSBESLUT UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDELNINGEN BILAGA 28 VP 2012 SID 1 (28) 2011-12-01 SKOLBYGGNATION FÖR ETT VÄXANDE STOCKHOLM LÄGESRAPPORT OCH INRIKTNINGSBESLUT Skolbyggnation för ett växande Stockholm

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-02 KS-2014/1038.210 1 (3)

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-02 KS-2014/1038.210 1 (3) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-02 KS-2014/1038.210 1 (3) HANDLÄGGARE Gunilla Wastesson 08-535 313 81 gunilla.wastesson@huddinge.se Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring

Läs mer

Barn- och skolnämnd Lunds stad Skolkontoret. Områdeslokalplan för Järnåkra-Klostergården 2015 2019. Enligt BSN Lunds stad beslut 2014-11-19 98

Barn- och skolnämnd Lunds stad Skolkontoret. Områdeslokalplan för Järnåkra-Klostergården 2015 2019. Enligt BSN Lunds stad beslut 2014-11-19 98 Barn- och skolnämnd Lunds stad Skolkontoret Områdeslokalplan för Järnåkra-Klostergården 2015 2019 Enligt BSN Lunds stad beslut 2014-11-19 98 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Områdets avgränsning

Läs mer

Boendelösningar nyanlända

Boendelösningar nyanlända SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2016-03-29 SN-2016/928.709 1 (4) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Boendelösningar

Läs mer

Utredning om lokalutnyttjande vid Västerhejde skola

Utredning om lokalutnyttjande vid Västerhejde skola Barn- och utbildningsförvaltningen 1(5) 2014-09-12 Tjänsteskrivelse Expediering till: BUN Utredning om lokalutnyttjande vid Västerhejde skola (BUN 2013/250, RS 2014/418) Förslag till beslut Förvaltningen

Läs mer

Strukturförändring Kungsängsskolan

Strukturförändring Kungsängsskolan TJÄNSTESKRIVELSE 1(9) 2012-04-01 BUN-387/2012 610 Handläggare, titel, telefon Peter Tellman, programsekreterare 011-15 77 73 Barbro Vallhagen, programsekreterare 011-15 18 12 Barn- och ungdomsnämnden Strukturförändring

Läs mer

Utbildningsnämndens Lokalplan 2016

Utbildningsnämndens Lokalplan 2016 Utbildningsnämndens Lokalplan 216 1(34) 1 Inledning... 3 1.1 Utbildningsnämnden... 3 1.2 Lokalanvändning... 3 1.3 Kommunens planarbete... 3 1.4 Hyreskostnader... 4 2 Prioriterade åtgärder 216... 4 3 Befolkningsutveckling

Läs mer

Yttrande om lagförslag av ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända - PM från Arbetsmarknadsdepartementet

Yttrande om lagförslag av ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända - PM från Arbetsmarknadsdepartementet SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-09-16 SN-2015/2810.709 1 (6) HANDLÄGGARE Carin Nyh Carin.Nyh@huddinge.se Socialnämnden Yttrande om lagförslag av ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Läs mer

Förslag till lokalförsörjningsplan 2015-2024

Förslag till lokalförsörjningsplan 2015-2024 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 3 november 2014 AN-2014/429.319 1 (8) HANDLÄGGARE Per Claug Tel 08-535 378 22 per.claug@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Förslag till lokalförsörjningsplan 2015-2024

Läs mer

Svar på återremiss - Antalet högstadieskolor i tätorten.

Svar på återremiss - Antalet högstadieskolor i tätorten. Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Anders Åström,0550-88421 anders.astrom@kristinehamn.se Datum 2014-02-07 Ks/2014:2 120 Fastighetsfrågor - allmänt Svar på återremiss - Antalet högstadieskolor

Läs mer

Hyra av skolpaviljong till Vistaskolan

Hyra av skolpaviljong till Vistaskolan BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-12 GSN-2013/520.252 1 (5) HANDLÄGGARE Janson, Elaine 08-535 360 25 Elaine.Janson@huddinge.se Grundskolenämnden Hyra av skolpaviljong

Läs mer

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Familjedaghemmet Rosen

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Familjedaghemmet Rosen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-15 2013-05-07 reviderad FSN-2012/405.642 1 (3) HANDLÄGGARE Castefjord, Christina 08-535 360 61 Christina.Castefjord@huddinge.se

Läs mer

529 34,4-11-4,0 TOTAL

529 34,4-11-4,0 TOTAL Förskola plan avd program produktion mnkr mnkr drift Smista, Smista 3:3, Segeltorp klar 5 X X X 47 2,6 2014 Förskolepaviljong i Glömsta, tidsbegränsat bygglov klart 4 X X 8 2,7 2014 Vistaberg, Vistaberg

Läs mer

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 2010-03-02 Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Jens Tjernström Boendeplan för Skellefteå kommun 1 Sammanfattning Skellefteå kommun har en vision som

Läs mer

BUDGET OCH PLAN 2016 2018 SANS OCH BALANS

BUDGET OCH PLAN 2016 2018 SANS OCH BALANS BUDGET OCH PLAN 2016 2018 med SANS OCH BALANS DAGS FÖR VERKSTAD! Vadstena kommun är på väg åt fel håll. Vadstena behöver konkret handling, inte prat om unik plan och prat om bygga, bygga, bygga. Medan

Läs mer

Utredning för antal högstadier i Alingsås centralort.

Utredning för antal högstadier i Alingsås centralort. Barn- och ungdomsförvaltningen Datum: 2015-10-12 Barn- och ungdomsnämnden Handläggare: Margareta Arvidsson Direktnr: Beteckning: Dnr 2012.335 BUN Utredning för antal högstadier i Alingsås centralort. Bakgrund

Läs mer

Innehåll. Protokoll 2016-01-11 2 av 2. 2 Detaljbudget 2016. 3 Konsekvensanalys avseende besparingskrav. 4 Konsekvensanalys avseende flyktingmottagande

Innehåll. Protokoll 2016-01-11 2 av 2. 2 Detaljbudget 2016. 3 Konsekvensanalys avseende besparingskrav. 4 Konsekvensanalys avseende flyktingmottagande Protokoll 2 av 2 Innehåll 1 Protokolljusterare och fastställande av föredragningslista 3 2 Detaljbudget 2016 4 3 Konsekvensanalys avseende besparingskrav 5 4 Konsekvensanalys avseende flyktingmottagande

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2011-05-06. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Cecilia von Sydow

Tjänsteutlåtande 2011-05-06. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Cecilia von Sydow 1(5) KS 2009/0115 Programarbete avseende investering gällande Skogsgläntans förskola, Fastigheten Djursholm 2:371 Sammanfattning Fastighetsnämnden har i beslut april 2011 föreslagit kommunstyrelsen att

Läs mer

Ny skola och sporthall Alsike Nord KS-2015/715

Ny skola och sporthall Alsike Nord KS-2015/715 Sida 1 av 5 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Eva Mårtensson Datum KS-2015/715 Lokalförsörjningschef 2015-01-21 Lena Larsson Kultur- och fritidschef Kommunstyrelsen Ny skola och sporthall Alsike

Läs mer

Nybyggnad av en enkel idrottshall vid Grimstaskolan Förslag till genomförandebeslut

Nybyggnad av en enkel idrottshall vid Grimstaskolan Förslag till genomförandebeslut Sida 1 (8) 2015-03-24 Handläggare fastighetskontoret Karin Westling Projektavdelningen Telefon: 08-505 26 922 karin.westling@stockholm.se Handläggare idrottsförvaltningen Sophie Dahlberg Utvecklingsavdelningen

Läs mer

Ny grundskola för 720 elever och skolåren 4-9 i Glömsta, Flemingsberg - godkännande att inleda förstudie

Ny grundskola för 720 elever och skolåren 4-9 i Glömsta, Flemingsberg - godkännande att inleda förstudie BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-03-27 GSN-2013/78.272 1 (10) HANDLÄGGARE Hammarlund, Bengt 08-535 360 29 Bengt.Hammarlund@huddinge.se Grundskolenämnden Ny grundskola för 720 elever och skolåren

Läs mer

Ombyggnad av Bokelundskolan till ny förskola i Centrumområdet Fortsatt projektering och anbudsförfrågan

Ombyggnad av Bokelundskolan till ny förskola i Centrumområdet Fortsatt projektering och anbudsförfrågan Dnr 2013-08-12 Marie Hallsten-Eriksson fastighetskoordinator Tel. 0470-415 43 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ombyggnad av Bokelundskolan till ny förskola i Centrumområdet Fortsatt projektering och anbudsförfrågan

Läs mer

Det fria skolvalet ur ett fastighetsperspektiv

Det fria skolvalet ur ett fastighetsperspektiv FOU-FONDEN FÖR FASTIGHETSFRÅGOR Det fria skolvalet ur ett fastighetsperspektiv Det fria skolvalet ur ett fastighetsperspektiv 1 Det fria skolvalet ur ett fastighetsperspektiv 2 Förord Tillvaron för kommunala

Läs mer

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-08-09 FSN-2013/260.272 1 (4) HANDLÄGGARE Janson, Elaine 08-535 360 25 Elaine.Janson@huddinge.se Förskolenämnden Hyra av paviljong

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Likvärdig skola med hög kvalitet

Likvärdig skola med hög kvalitet Gävle Kommun Likvärdig skola med hög kvalitet Sätra rektorsområde Likvärdig skola med hög kvalitet Bakgrund I september 2011 fick Barn & Ungdom i uppdrag av barn- och ungdomsnämnden att återkomma med underlag,

Läs mer

Inriktningsbeslut om kapacitetsökning i kök och matsal samt ventilationsåtgärder på Hökarängsskolan.

Inriktningsbeslut om kapacitetsökning i kök och matsal samt ventilationsåtgärder på Hökarängsskolan. Utbildningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och styrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (9) 2016-04-15 Handläggare Michael Vogtmann Telefon: 08-508 33 650 Till Utbildningsnämnden 2016-05-19 Inriktningsbeslut

Läs mer

VD- kommentarer avseende årsprognos 1 och tertialbokslut 1 2015. A: Sammanfattning av genomförandet av kommunfullmäktiges inriktningsmål

VD- kommentarer avseende årsprognos 1 och tertialbokslut 1 2015. A: Sammanfattning av genomförandet av kommunfullmäktiges inriktningsmål VD- kommentarer avseende årsprognos 1 och tertialbokslut 1 2015 A: Sammanfattning av genomförandet av kommunfullmäktiges inriktningsmål Ägardirektiv för 2015-2017 Genomföra bolagets investeringsplan om

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Anders Hallmén Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 6 Diariekod: 007 Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott Bostadsantagande 2013-2022 Förslag till beslut Kommunledningskontoret

Läs mer

Äldreombudsmannens rapport - oktober till december 2015

Äldreombudsmannens rapport - oktober till december 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2016-01-20 AN-2016/59.739 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Äldreombudsmannens

Läs mer

Projektdirektiv och långsiktiga mål

Projektdirektiv och långsiktiga mål Projektdirektiv och långsiktiga mål 3 Projektdirektiv Bakgrund - 2021 ska Sundsvall vara Sveriges bästa skolkommun! > Hållbar kunskap, trygghet och hög kompetens i ett 0-20 årsperspektiv > Helhetssyn där

Läs mer

Budget och planer för år 2014 2018

Budget och planer för år 2014 2018 Budget och planer för år 2014 2018 Bostadsförsörjningsprogram Fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-18 1 BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM 2014-2018 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid ALLMÄNT 2 Riksdagens bostadspolitiska

Läs mer

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever Svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever Svar på motion väckt av Marie Fors (S) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-03-18 KS-2012/844.629 1 (3) HANDLÄGGARE Mona Eichenseer mona.eichenseer@huddinge.se Kommunstyrelsen Gratis SL-kort till alla gymnasieelever Svar på motion väckt av Marie

Läs mer

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 Innehållsförteckning Bostadspolitisk strategi... 4 Förutsättningar och behov... 5 Strategier Boendeplanering utifrån befolkningsstrukturen...

Läs mer

Remiss - utbildning för elever i samhällsvård och fjärroch distansundervisning (SOU 2012:76)

Remiss - utbildning för elever i samhällsvård och fjärroch distansundervisning (SOU 2012:76) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-03-15 GN-2013/39.630 1 (7) HANDLÄGGARE Ekenstein Kling, Gunilla, Indra Kullenberg 08-535 360 56, 08-535 360 81 Gunilla.Ekenstein-Kling@huddinge.se Indra.Kullenberg@huddinge.se

Läs mer

P LANBESKRIVNING. fastigheten Valsen 4 med närområde 1(11) Exempel på typförskola i Rambodal, GKAK arkitekter. tillhörande detaljplan för

P LANBESKRIVNING. fastigheten Valsen 4 med närområde 1(11) Exempel på typförskola i Rambodal, GKAK arkitekter. tillhörande detaljplan för 1(11) P LANBESKRIVNING Exempel på typförskola i Rambodal, GKAK arkitekter. tillhörande detaljplan för fastigheten Valsen 4 med närområde inom Navestad i Norrköping, fysisk planering den 5 maj 2011 A N

Läs mer

Västra Kommundelarna - Handlingsplan

Västra Kommundelarna - Handlingsplan BILAGA Västra Kommundelarna - Handlingsplan KOMMUNALEKONOMISK BEDÖMNING 2008-02-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 SAMMANFATTNING 1 INLEDNING 2 ANALYSMETODIK 3 FÖRUTSÄTTNINGAR BEFOLKNINGSUTVECKLING INVESTERINGAR

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Diarienummer BUN/2016-0090 Tid och plats kl 08.00 16.00 Strömstiernaskolans konferensrum Beslutande Ledamöter Hans-Inge Sältenberg (C), 1:e vice ordförande ( 46-52) Elisabeth

Läs mer

Svartlå mer än bara en by

Svartlå mer än bara en by Svartlå mer än bara en by Inflyttning Just nu pågår en generationsväxling i Svartlå. Äldre personer flyttar härifrån och barnfamiljer flyttar hit i deras ställe. Detta visar sig tydligt i statistiken för

Läs mer

Södertörns nyckeltal 2009

Södertörns nyckeltal 2009 Södertörns nyckeltal 2009 Förskolan SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR Handläggare/referens Christina Castfjord 08-535 360 61 christina.castefjord@huddinge.se 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

e-strategi i utbildningen 2013-2016

e-strategi i utbildningen 2013-2016 19 februari 2013 1 (5) e-strategi i utbildningen 2013-2016 Huddinge ska vara en av de tre bästa skol-it-kommunerna i länet. En verksamhet i takt med tiden Vision E-strategi i utbildningen i Huddinge ger

Läs mer

Lokalförsörjningsplan med inriktning för åren för förskolenämnden

Lokalförsörjningsplan med inriktning för åren för förskolenämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-10-15 FSN-2013/370.250 1 (18) HANDLÄGGARE Janson, Elaine 08-535 360 25 Elaine.Janson@huddinge.se Förskolenämnden Lokalförsörjningsplan 2014-2018 med inriktning för

Läs mer

Beställning av produktion - renovering och verksamhetsanpassning av Hörningsnässkolans kök och matsal

Beställning av produktion - renovering och verksamhetsanpassning av Hörningsnässkolans kök och matsal KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2012-12-27 KS-2012/1276.252 1 (4) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Beställning av produktion - renovering och verksamhetsanpassning

Läs mer

Yttrande över program för Älta centrum.

Yttrande över program för Älta centrum. 1 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2014-02-02 KFKS 2012/696-214 Planenheten Nacka kommun 131 81 Nacka Yttrande över program för Älta centrum. Sammanfattning En fördjupad översiktsplan bör tas fram för Älta

Läs mer

Förslag till mer flexibla budgetperioder

Förslag till mer flexibla budgetperioder Kommunledningskontoret 2014-12-03 Dnr Ks 2014-1069 Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Förslag till mer flexibla budgetperioder FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 1. Kommunfullmäktige förelås besluta ändra

Läs mer

Familjecentral Värnamo om- och tillbyggnad Värnamo Sjukhus

Familjecentral Värnamo om- och tillbyggnad Värnamo Sjukhus ÄRENDE 13 2012-03-07 Familjecentral Värnamo om- och tillbyggnad Värnamo Sjukhus Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Protokollsutdrag från landstingsstyrelsens

Läs mer

4.1 LOKALFÖRSÖRJNINGSAVDELNINGEN

4.1 LOKALFÖRSÖRJNINGSAVDELNINGEN sid 1 (6) 4.1 LOKALFÖRSÖRJNINGSAVDELNINGEN Viktigare händelser 2012 Många stora projekt har genomförts under året, exempel är badhuset etapp 1, Lerinmuséet, Mariebergsskolan, Infanteribrigadmuséet, energieffektiviseringsprojektet

Läs mer

Överföring av dagvattenanläggningar och VAhuvudmannaskap (vatten och avlopp) till Stockholm Vatten VA AB

Överföring av dagvattenanläggningar och VAhuvudmannaskap (vatten och avlopp) till Stockholm Vatten VA AB Utlåtande 2014:80 RI (Dnr 302-421/2014) Överföring av dagvattenanläggningar och VAhuvudmannaskap (vatten och avlopp) till Stockholm Vatten VA AB Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

Läs mer

Handlaggare ~nga- ena Palmgren 08-523 038 60 inaa-lena.~almarenqsodertalie.se

Handlaggare ~nga- ena Palmgren 08-523 038 60 inaa-lena.~almarenqsodertalie.se Tjänsteskrivelse Social- och omsorgskontoret Handlaggare ~nga- ena Palmgren 08-523 038 60 inaa-lena.~almarenqsodertalie.se Äldreomsorgsnämnden Kommundelsnämnderna Lokaiif5rsörjningspIm - Boendeplan inom

Läs mer

Detaljplan för del av kvarteret Skeppsholmsviken m m på Djurgården. Remiss. Markanvisning för museum m m till AB Gröna Lund.

Detaljplan för del av kvarteret Skeppsholmsviken m m på Djurgården. Remiss. Markanvisning för museum m m till AB Gröna Lund. 009--7 Sara Lundén Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 70 54 sara.lunden@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 009--7 Detaljplan för del av kvarteret Skeppsholmsviken m m på Djurgården.

Läs mer

Avstämningsärende - nämndernas verksamhetsplaner 2014

Avstämningsärende - nämndernas verksamhetsplaner 2014 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 december 2013 4 Paragraf Diarienummer KS-2013/813.182 Avstämningsärende - nämndernas verksamhetsplaner 2014 Kommunstyrelsens beslut

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 2014-02-05 SBN 2014/120.259 1 (4) HANDLÄGGARE Helén Mårtensson 08-535 363 86 helen.mårtensson@huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till regler och rutiner avseende

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2013-05-02

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2013-05-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Tid Kl 13.30 17.05 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande M Pär-Erik Johansson FP Ulf Eriksson S Tuula Vähäniemi, tjänstgör för Håkan Bergeld (KD) S Bo Petersson S Margrethe

Läs mer

Resursfördelningsmodell grundskola F-9

Resursfördelningsmodell grundskola F-9 Resursfördelningsmodell grundskola F-9 Sektor utbildning Mariestads kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 Reviderad 2015-xx-xx 1 Innehållsförteckning 1 Principer för resursfördelningsmodell...

Läs mer

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas.

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas. 2015-11-05 1 Vision 2030 ska utgöra en övergripande och gemensam framtidsbild för Nybro kommun och de kommunala bolagen. Utifrån Nybros vision ska respektive verksamhet organisera sig och verka för att

Läs mer

Ramavtal mellan Huddinge kommun och Lissma Gård Fastighets AB och planuppdrag för del av Lissma 4:84

Ramavtal mellan Huddinge kommun och Lissma Gård Fastighets AB och planuppdrag för del av Lissma 4:84 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-05-26 Dnr KS-2014/96.214 Dnr KS-2014/785.313 1 (4) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Ramavtal

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hallsås 1:47 m fl, Norra Hallsås etapp1, planändring omtag del 1b, i Lerums kommun

Detaljplan för fastigheten Hallsås 1:47 m fl, Norra Hallsås etapp1, planändring omtag del 1b, i Lerums kommun KS 10.886 Detaljplan för fastigheten Hallsås 1:47 m fl, Norra Hallsås etapp1, planändring omtag del 1b, i Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Utställningshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark- och projektenheten

Läs mer

Förslag till Äldreboendeplan för Göteborgs stad 2012-2015

Förslag till Äldreboendeplan för Göteborgs stad 2012-2015 Förslag till Äldreboendeplan för Göteborgs stad 2012-2015 Oktober 2011 1 Innehållsförteckning: Äldreboendeplan Göteborgs stad 2012-2015...3 PLANEN...3 Plan 2012-2013, inriktning 2014-2015...3 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGARNA...3

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR. Kommunala ställningstaganden. Natur och kultur

FÖRUTSÄTTNINGAR. Kommunala ställningstaganden. Natur och kultur Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (8) Stadsbyggnadsförvaltningen 2014-05-28 SBN/2011:233 1.21 Planavdelningen Inga Krekola, 016-710 11 19 Antagandehandling Detaljplan för Mesta 3:3 Borsökna

Läs mer

Detaljplan för Bjurhovdaskolan (Boplatsen 9, Bjurhovda 6 och 9 samt del av Västerås 3:24), Västerås

Detaljplan för Bjurhovdaskolan (Boplatsen 9, Bjurhovda 6 och 9 samt del av Västerås 3:24), Västerås Helena Hansson Tel 021-39 23 68 DP 1650 2008-04-15 Dnr 06:10227-BN 540 Detaljplan för Bjurhovdaskolan (Boplatsen 9, Bjurhovda 6 och 9 samt del av Västerås 3:24), Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar

Läs mer

AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder i kv. Hornslandet (tidigare kv. N15) i DP Norra 2 i Norra Djurgårdsstaden. Genomförandebeslut

AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder i kv. Hornslandet (tidigare kv. N15) i DP Norra 2 i Norra Djurgårdsstaden. Genomförandebeslut Utlåtande 2014:88 RI+V (Dnr 023-555/2014) AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder i kv. Hornslandet (tidigare kv. N15) i DP Norra 2 i Norra Djurgårdsstaden. Genomförandebeslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Förslag till disposition av tillfälligt statsbidrag på grund av flyktingsituationen 2015-2016

Förslag till disposition av tillfälligt statsbidrag på grund av flyktingsituationen 2015-2016 Tjänsteskrivelse 1 (2) Datum 2016-04-05 Budget- och utvecklingschef Raymond Lützhöft 0410-73 31 35 raymond.lutzhoft@trelleborg.se Kommunfullmäktige Förslag till disposition av tillfälligt statsbidrag på

Läs mer

Innehåll. 1 Inledning... 3. 2 Markanvändning och planläggning... 4

Innehåll. 1 Inledning... 3. 2 Markanvändning och planläggning... 4 Slutrapport av en gemensam lokalarbetsgrupp för anordnare av yrkesutbildning på andra stadiet och Borgå stad 20.2.2013 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Markanvändning och planläggning... 4 3 Olika synvinklar

Läs mer

Detaljplan för kvarteret Brandstegen

Detaljplan för kvarteret Brandstegen MILJÖ- OCH 1 (40) HANDLÄGGARE Ilga Lanestedt 08-535 364 31 ilga.lanestedt@huddinge.se Detaljplan för kvarteret Brandstegen Sammanfattning Planhandlingarna har förtydligats utifrån Länsstyrelsens synpunkter

Läs mer

Liljevalchs konsthall, fastigheten Konsthallen 1,3 och 4, till- och ombyggnad och renovering. Lägesrapport.

Liljevalchs konsthall, fastigheten Konsthallen 1,3 och 4, till- och ombyggnad och renovering. Lägesrapport. Dnr Sida 1 (5) 2016-04-26 Handläggare Daniel Sahlin 08-508 269 31 daniel.sahlin@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2016-05-17 Liljevalchs konsthall, fastigheten Konsthallen 1,3 och 4, till- och ombyggnad

Läs mer

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt om- och nybyggnad av kök och matsal - godkännande att beställa förstudie

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt om- och nybyggnad av kök och matsal - godkännande att beställa förstudie KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-12-18 KS-2013/1566.252 1 (4) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Planerings- och personalutskottet

Läs mer

Månadsuppföljning per den 30 september 2013

Månadsuppföljning per den 30 september 2013 16 oktober 2013 KS-2013/254.182 1 (11) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 september 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Socialförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-04-14, 14:30. Mottagande av nyanlända vuxna personer med uppehållstillstånd

Socialförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-04-14, 14:30. Mottagande av nyanlända vuxna personer med uppehållstillstånd 1 [11] Frågor och svar Mottagande av nyanlända vuxna personer med uppehållstillstånd Finns inte just din fråga besvarad? Hör i så fall av dig till Kontaktcenter kontaktcenter@botkyrka.se) eller flyktingsamordnare

Läs mer

Genomförandebeslut gällande AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder inom kv. Golvläggaren och kv. Syllen, i Årstadal

Genomförandebeslut gällande AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder inom kv. Golvläggaren och kv. Syllen, i Årstadal Utlåtande 2013: RI (Dnr 023-632/2013) Genomförandebeslut gällande AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder inom kv. Golvläggaren och kv. Syllen, i Årstadal Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Fingerörtsvägen-Ekudden Stadsbyggnadsprojekt för Fingerörtsvägen, Sicklaön 143:1, Ekudden på västra Sicklaön, Nacka kommun

Fingerörtsvägen-Ekudden Stadsbyggnadsprojekt för Fingerörtsvägen, Sicklaön 143:1, Ekudden på västra Sicklaön, Nacka kommun 2015-06-05 1 (8) STARTPROMEMORIA Fingerörtvägen-Ekudden Ingår i NACKA STAD, där tunnelbaneavtalet gäller Dnr KFKS 2015/23-214 Projekt 9249 Stadsbyggnadsprojekt för Fingerörtsvägen, Sicklaön 143:1, Ekudden

Läs mer

Köp av fastigheterna Palmen 3, Palmen 4, Olivträdet 2, Olivträdet 4, Hörningsnäs 1:26 och Hörningsnäs 1:27 i Storängen

Köp av fastigheterna Palmen 3, Palmen 4, Olivträdet 2, Olivträdet 4, Hörningsnäs 1:26 och Hörningsnäs 1:27 i Storängen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-03 KS-2014/1413.211 1 (2) HANDLÄGGARE Gustav Hector 08-535 313 99 gustav.hector@huddinge.se Kommunstyrelsen Köp av fastigheterna

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖMSTAD 3:16 M FL, (NY BRANDSTATION) Antagen av KF 1998-09-17 Laga kraft 1998-10-23 STRÖMSTADS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖMSTAD 3:16 M FL, (NY BRANDSTATION) Antagen av KF 1998-09-17 Laga kraft 1998-10-23 STRÖMSTADS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Antagen av KF 1998-09-17 Laga kraft 1998-10-23 DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖMSTAD 3:16 M FL, (NY BRANDSTATION) STRÖMSTADS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Upprättad av Gränsland Arkitektkontor 1998-03-16 Reviderad

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN -04-- 23

ESLÖVS KOMMUN -04-- 23 Servicenämnden Sammanträdesprotokoll Sida 4 (5) 2015-04-22-04-- 23 dibf 34 SOT.2015.0059 Igångsättningstillstånd Om- och tillbyggnad av Marieskolan för bibliotek, investeringsprojekt 91658 Ärendebeskrivning

Läs mer

Uppföljning av Inriktning för boendeplanering, Luleå kommun 2007-2012 för år 2008

Uppföljning av Inriktning för boendeplanering, Luleå kommun 2007-2012 för år 2008 Kommunstyrelsen 2008-04-14 74 187 Plan- och tillväxtutskottet 2008-03-25 30 53 Dnr 08.204-21 aprilks19 Uppföljning av Inriktning för boendeplanering, Luleå kommun 2007-2012 för år 2008 Ärendebeskrivning

Läs mer

Laga mat från grunden i våra skolor svar på motion väckt av Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP)

Laga mat från grunden i våra skolor svar på motion väckt av Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-09-02 KS-2013/336.622 1 (5) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Laga mat från grunden i våra skolor svar på motion väckt av Britt

Läs mer

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/634 2013-09-13 Kommunstyrelsen Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Förslag

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G 593

A N T A G A N D E H A N D L I N G 593 A N T A G A N D E H A N D L I N G 593 Handlingen består av: Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning Planområde Detaljplan för

Läs mer