Ramavtal mellan Huddinge kommun och Lissma Gård Fastighets AB och planuppdrag för del av Lissma 4:84

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ramavtal mellan Huddinge kommun och Lissma Gård Fastighets AB och planuppdrag för del av Lissma 4:84"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA Dnr KS-2014/ Dnr KS-2014/ (4) HANDLÄGGARE Helena Sundström Kommunstyrelsen Ramavtal mellan Huddinge kommun och Lissma Gård Fastighets AB och planuppdrag för del av Lissma 4:84 Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Ramavtal mellan Huddinge kommun och Lissma Gård Fastighets AB rörande fastigheten Lissma 4:84 godkänns i enlighet med bilaga till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 26 maj Kommunstyrelsens beslut Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att upprätta detaljplan för Lissma 4:84 i enlighet med miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningens startpromemoria och vad som föreslås i kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 26 maj Sammanfattning Projektet har initierats av Lissma Gård Fastighets AB som äger fastigheten Lissma 4:84 och där bedriver bland annat restaurang- och campingverksamhet. Fastigheten är bebyggd med ett antal byggnader som används för verksamheten och för dessa finns tidsbegränsade bygglov. För att permanenta bygglov ska kunna ges krävs en detaljplaneändring då användningen strider mot gällande detaljplan. Detaljplanen syftar till att ändra gällande markanvändning för att kunna tillåta pågående verksamhet på fastigheten Lissma 4:84 samt pröva möjlighet för utökning av befintlig verksamhet. Planarbetet kommer att bedrivas med normalt planförfarande där programskede inte bedöms nödvändigt. För att reglera inriktning och förutsättningar för kommande detaljplan har ett förslag till ramavtal upprättats mellan Huddinge kommun och Lissma Gård Fastighets AB. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA Dnr KS-2014/ Dnr KS-2014/ (4) Beskrivning av ärendet Projektet initierades av ägaren till fastigheten Lissma 4:84, Lissma Gård Fastighets AB. På fastigheten bedrivs bland annat restaurangverksamhet, camping och kioskverksamhet. Verksamheten strider mot gällande detaljplan som anger användningen allmän plats (park) och har endast tillfälliga bygglov, tidsbegränsade till 1 oktober För att kunna ge permanenta bygglov krävs en ändrad detaljplan. Lissma 4:84 omfattar totalt cirka 13,4 hektar och ligger i anslutning till Haningeleden i Lissma, inom kommundelen Trångsund/Skogås. Fastigheten är bebyggd med ett flertal byggnader i varierande storlek som används för den befintliga verksamheten, men består även till vissa delar av naturmark som ligger utanför detaljplanelagt område. Inriktningen för en ny detaljplan föreslås vara att ändra markanvändningen för att möjliggöra permanent bygglov för den befintliga verksamheten samt att pröva möjlighet för en eventuell tillbyggnad. Den del av fastigheten Lissma 4:84 som föreslås ingå i Lissmadalens naturreservat ska inte planläggas och inte heller området närmast Haningeleden. Fastighetsgränserna för Lissma 4:84 och omkringliggande kommunalägda fastigheter är oklara och ska utredas under detaljplaneskedet genom fastighetsbestämning hos Lantmäterimyndigheten. Påverkan av buller och riskbedömning med hänsyn till Haningeleden och Tvärförbindelse Södertörn behöver också utredas vidare. I gällande översiktsplan redovisas området som pågående markanvändning. I förslaget till kommande översiktsplan pekas området ut som sekundärt förtätnings- och utbyggnadsområde. Området ligger intill det utpekade kollektivtrafikstråket längs Haningeleden. Projektet finns med i projektplan för samhällsbyggnadsprojekt Planarbetet kommer att bedrivas med normalt planförfarande där programskede inte bedöms nödvändigt. Den kommande detaljplanen beräknas kunna antas under hösten Med anledning av föreslaget planuppdrag har miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen upprättat ett förslag till ramavtal mellan kommunen och Lissma Gård Fastighets AB i vilket regleras inriktning och kostnader för ny detaljplan, kommande marköverlåtelser och exploateringsförutsättningar. Enligt avtalsförslaget regleras bland annat att fastighetsägaren ska beskosta framtagandet av detaljplanen. Kostnaden för den fastighetsbestämning som planeras i samband med detaljplanearbetet ska enligt ramavtalet fördelas lika mellan kommunen och Lissma Gård Fastighets AB.

3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA Dnr KS-2014/ Dnr KS-2014/ (4) Ett markområde om cirka 1200 m 2 av kommunens fastighet Lissma 4:98 används i dagsläget som parkeringsyta av Lissma Gård Fastighets AB på grund av oklarheterna i fastigheternas gränser. Ramavtalet reglerar att om det i samband med detaljplanens antagande blir aktuellt med en marköverlåtelse, ska exploatören erbjudas förvärva denna del för 200 kr/m². Eftersom Lissmadalens naturreservat planeras omfatta del av fastigheten Lissma 4:84 kan det eventuellt bli aktuellt med ett markbyte, men frågan ska utredas vidare under detaljplaneskedet. I övrigt innehåller avtalsförslaget sedvanliga villkor. Se bilaga 3. I samband med att ny detaljplan antas ska ett köpe- och exploateringsavtal upprättas för att närmare reglera genomförandet av detaljplanen. Lissma Gård Fastighets AB har underhand godkänt avtalsförslaget och ett underskrivet avtal avses föreligga vid kommunstyrelsens sammanträde. Projektet och ramavtalet beskrivs närmare i miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens start-pm avseende detaljplanen, bilaga 1, och PM avseende ramavtalet, bilaga 2. Förvaltningens synpunkter Projektet finns med i projektplan för samhällsbyggnadsprojekt och är i linje med förslag till ny översiktsplan. Genomförandet av projektet innebär inga större förväntade intäkter eller kostnader förutom en fastighetsbildningskostnad och en eventuell försäljning av ett mindre markområde. Kommunstyrelsens förvaltning delar miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning att det är positivt med ett utbud av funktioner och verksamheter även utanför tätbebyggt område, men att det i planarbetet måste tas hänsyn till frågor så som naturreservatets inrättande och den framtida tvärförbindelsen Södertörn. Förvaltningen föreslår att ramavtalet godkänns och att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att upprätta detaljplan. Vesna Jovic Kommundirektör Gunilla Wastesson Planeringsdirektör

4 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA Dnr KS-2014/ Dnr KS-2014/ (4) Bilagor Bilaga 1: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens startpromemoria daterad Bilaga 2: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens PM avseende ramavtal Bilaga 3: Ramavtal mellan kommunen och Lissma Gård Fastighets AB Beslutet delges Samhällsbyggnadsnämnden Lissma Gård Fastighets AB

5 [gj HUDDINGE KOMMUN MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN START-PM DATUM 7 maj I 3 SIDA 1 (6) HANDLÄGGARE Sofia Eriksson START-PM FÖR DETALJPLAN FÖR DEL AV LlSSMA4:84 Sammanfattning Detaljplanen syftar till att ändra gällande markanvändning för att kunna tillåta pågående verksamhet på fastigheten Lissma 4:84 samt pröva möjlighet för utökning av befintlig verksamhet. Planarbetet kommer att bedrivas med normalt planförfarande där programskede inte bedöms nödvändigt. En preliminär bedömning är att genomförandet av planen inte kommer medföra en betydande miljöpåverkan och att en miljökonsekvensbeskrivning därför inte behöver upprättas. Bakgrund och mål Projektet initierades av ägaren till fastigheten Lissma 4:84, Lissma Gård Fastighets AB. På fastigheten bedrivs bland annat restaurangverksamhet, camping och kioskverksamhet. För dessa ändamål finns tillfälliga bygglov eftersom verksamheten strider mot gällande detaljplan. Byggloven är tidsbegränsade till l oktober 2014 Projektet finns med i Projektplan med start för detaljplanearbete januari Förslaget innebär att Lissma 4:84 planläggs för att ändra gällande markanvändning för atl kunna tillåta pågående verksamhet. Dessutom prövas en utökjling av befintlig verksamhet. POSTADRESS Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen planavdelningen Huddinge BESÖKSADRESS Sjödaisvägen 29 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E POST OCH WEBB WWIN.huddinge.se

6 ~ HUDDINGE KOMMUN MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN START-PM DATUM 7 maj 2014 SIDA 2 (6) Planeringsförutsättningar Tidigare ställningstaganden Regionplan Gällande regionplan, RUFS 2010, anger planområdet som grön kil samt landsbygd. Planområdet ligger på gränsen mellan dessa två användningar. Aktuellt förslag bedöms vara förenligt med regionplanen. Översiktsplan I Översiktsplan 2000 redovisas Olmådet som pågående markanvändning. I förslaget till kommande översiktsplan pekas området ut som sekundärt förtätnings- och utbyggnadsolmåde. Området ligger intill det utpekade kollektivtrafikstråket längs Haningeleden. Förslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanen. Detaljplaner Lissma 4:84 ligger inom detaljplanen för Granby koloniträdgårdsområde som vann laga kraft 15 april Användningen anges som park, allmän plats. Projektplanjör samhällsbyggnadsprojekt Projektet finns med i Projektplan Natur Under våren 2014 föreslås kommunfullmäktige i Huddinge kommun fatta beslut om inrättande av Lissmadalens natulteservat. NatulTeservatet kommer att beröra delar av Lissma 4:84. Planområdet Fastigheten är belägen längs Haningeleden vid Lissmasjön. Strandsyddet för Lissma 4:84 är upphävt i och med tidigare planläggning. Fastigheten är bebyggd med verksamhetsbyggnader för Lissma Park och övriga delar består av naturmark. Markägare är Lissma Gård Fastighets AB. Intilliggande fastigheter ägs av Huddinge kommun samt privatpersoner. Gränsema för fastigheten Lissma 4:84 är oklara och ska utredas närmare under planskedet.

7 ~ HUDDINGE KOMMUN MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVAL TNINGEN START-PM DATUM 7 maj 2014 SIDA 3 (5J Det ungefärliga planområdet för del av Lissma 4:84 markerat i vitt, de turkosa linjerna är fastighetsgränser. Planförslag Detaljplanen syftar till att ändra gällande markanvändning för att kunna tillåta pågående verksamhet på fastigheten Lissma 4:84 samt pröva möjlighet för utökning av befintlig verksamhet.

8 lm HUDDINGE KOMMUN MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN START-PM DATUM 7 maj 2014 SIDA 4 (5) Planarbetets bedrivande Planarbetet kommer att bedrivas med normalt planförfarande enligt PBL (20 l 0:900). Ett program bedöms inte nödvändigt. l kommunens projektgrupp bör representanter för följande avdelningar ingå: MSB gatu- och trafikavdelning MSB lantmäteriavdelning MSB mark- och exploateringsavdelning MSB planavdelning MSB bygglovsavdelning MSB naturvårdsavdelning Under planarbetet behöver nedanstående utredningar göras och följande frågor måste utredas: Markägoförhållanden runt Lissmasjön Gränsutredning Planområdets avgränsning Reservatsbildningens konsekvenser Buller- och riskbedömning utredning med avseende på Haningeleden och tvärförbindelse Södertörn Markbyten/markköp Genomförandefrågor Ramavtal och plankostnadsavtal ska upprättas och undertecknas av exploatören och kommunen. l samband med detaljplanens antagande kommer ett exploateringsavtal att träffas mellan kommunen och exploatören i vilket kostnads- och genomförandeansvar med mera regleras. Tidplan Den beräknade tidplanen för planarbetet är följande: Planuppdrag i KS 2 kv 2014 Samråd 4 kv 2014 Granskning 2 kv 2015 Antagande 3 kv 2015 Laga kraft 3 kv 2015

9 ~ HUDDINGE KOMMUN MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN START-PM DATUM 7 maj 2014 SIDA 5 (5) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning Inom fastigheten bedrivs bland annat verksamhet för restaurang, camping och kiosk. De tidsbegränsade bygg loven går ut oktober 2014 och förvaltningen ser inget hinder mot att göra den pågående markanvändningen permanent. Att ha ett utbud av funktioner och verksamheter även utanför tätbebyggt område anser förvaltningen vara positivt men i planarbetet måste tas hänsyn till vissa frågor så som naturreservatets inrättande och den eventuellt framtida tvärförbindelse Södertörn. En preliminär bedöl1ming är att genomförandet av planen inte kommer medföra en betydande miljöpåverkan och att en miljökonsekvensbeskrivning därför inte behöver upprättas. Miljö- och sal11hällsbyggnad.\j'örvaltllingen Sune Eriksson F örvaltllingschej'

10 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENR SIDA KS 2014/ (4) HANDLÄGGARE Emelie Malaise Ramavtal mellan Huddinge kommun och Lissma Gård Fastighets AB rörande fastigheten Lissma 4:84 Sammanfattning Projektet har initierats av Lissma Gård Fastighets AB som äger fastigheten Lissma 4:84 och där bedriver bland annat restaurang- och campingverksamhet. Fastigheten är bebyggd med ett antal byggnader som används för verksamheten och för dessa finns tidsbegränsade bygglov. För att permanenta bygglov ska kunna ges krävs en detaljplaneändring då användningen strider mot gällande detaljplan. För att reglera inriktning och förutsättningar för kommande detaljplan har ett förslag till ramavtal upprättats mellan Huddinge kommun och Lissma Gård Fastighets AB. Ramavtalet förutsätter att kommunstyrelsen samtidigt beslutar att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att påbörja detaljplaneläggning av det aktuella området. Bakgrund Lissma Gård Fastighets AB äger fastigheten Lissma 4:84. Fastighetsägarna har kontaktat kommunen då de har tidsbegränsade bygglov och en ändrad detaljplan krävs för att permanenta bygglov ska kunna ges. Fastigheten ägdes tidigare av Stockholms stad och i nu gällande detaljplan anges användningen park, allmän plats. Miljö- samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett start-pm för att undersöka förutsättningarna och lämpligheten av ett sådant projekt och möjligheten att pröva detta genom en ändring av gällande detaljplan. Start- PM:et och begäran om planuppdrag redovisas i ett separat ärende till kommunstyrelsen. Projektet ingår i projektplan med start för framtagande av detaljplan 2 kv POSTADRESS Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Mark- och exploateringsavdelningen Huddinge BESÖKSADRESS Sjödalsvägen 29 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

11 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENR SIDA KS 2014/ (4) Beskrivning av ärendet Befintliga förhållanden Fastigheten Lissma 4:84 är belägen i anslutning till Haningeleden i Lissma inom kommundelen Trångsund/Skogås och omfattar totalt ca.13,4 ha. På fastigheten bedrivs bland annat restaurang- och campingverksamhet samt anordnas evenemang för allmänheten såsom bakluckeloppis och bilträffar. Fastigheten Lissma 4:84 markerad med röd begränsningslinje Fastigheten är bebyggd med ett flertal byggnader i varierande storlek som används för den befintliga verksamheten. För den bebyggda delen av Lissma 4:84 gäller detaljplan för Granby koloniträdgårdsområde, Dp 22-R som vann laga kraft I detaljplanen anges användningen park, allmän plats. Området närmast Haningeleden omfattas av detaljplan för Granby II, Dp 22-R-4, som vann laga kraft Detaljplanen för Granby II upphäver detaljplan för Granby koloniträdgårdsområde i de delar som planerades ingå i vägområdet för Haningeleden.

12 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENR SIDA KS 2014/ (4) Fastighetsägarna har i dagsläget tidsbegränsade bygglov som gäller till och med den 1 oktober Permanenta bygglov kan inte ges eftersom verksamheten strider mot gällande detaljplan. Den del av fastigheten som vetter ner mot Lissmasjön ligger utanför detaljplanelagt område och utgörs av naturmark. Kommunfullmäktige föreslås under 2014 fatta beslut om inrättande av Lissmadalens naturreservat, vilket berör dessa delar av fastigheten Lissma 4:84. Inriktning för ny detaljplan Inriktningen för en ny detaljplan föreslås vara att ändra markanvändningen för att möjliggöra permanent bygglov för den befintliga verksamheten samt att pröva möjlighet för en eventuell tillbyggnad. Den del av fastigheten Lissma 4:84 som föreslås omfattas av Lissmadalens naturreservat avses inte planläggas och inte heller området närmast Haningeleden som omfattas av detaljplanen för Granby II, Dp 22-R-4. Gränserna för Lissma 4:84 är oklara och ska utredas under detaljplaneskedet. En ansökan om fastighetsbestämning har därför inlämnats till Lantmäterimyndigheten. Intilliggande fastigheter ägs av Huddinge kommun och är delvis utarrenderade. Påverkan av buller och riskbedömning med hänsyn till Haningeleden och Tvärförbindelse Södertörn behöver utredas vidare under arbetet med detaljplanen. Ramavtal Med anledning av föreslaget planuppdrag har mark- och exploateringsavdelningen upprättat ett förslag till ramavtal mellan kommunen och Lissma Gård Fastighets AB i vilket bl. a regleras inriktning och kostnader för ny detaljplan, kommande marköverlåtelser och exploateringsförutsättningar. Avtalsförslaget biläggs, bilaga 1. Enligt avtalsförslaget ska exploatören ersätta kommunen för dess samtliga kostnader för framtagandet av detaljplanen och därmed vara befriade från planavgift enligt kommunens taxa för bygglov. En fastighetsbestämning planeras i samband med detaljplanearbetet för att klargöra gränserna mellan Lissma 4:84 och omkringliggande, kommunägda fastigheter. Kostnaden för fastighetsbestämningen ska enligt ramavtalet fördelas lika mellan kommunen och Lissma Gård Fastighets AB.

13 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENR SIDA KS 2014/ (4) Ett markområde om ca 1200 m 2 som tillhör kommunens fastighet Lissma 4:98 används i dagsläget som parkeringsyta av Lissma Gård Fastighets AB på grund av att gränserna för fastigheten varit oklara. Först efter att gränserna utretts av Lantmäterimyndigheten kan ställning tas till om några marköverlåtelser blir aktuella. Om exploatören, i samband med att ny detaljplan antages, erbjuds förvärva ovanstående del av fastigheten Lissma 4:98 ska exploatören erlägga 200 kr/kvm för marken till kommunen. Eftersom Lissmadalens naturreservat planeras omfatta del av fastigheten Lissma 4:84 har frågan om ett eventuellt markbyte aktualiserats. I samband med att ny detaljplan antages ska ett köpe- och exploateringsavtal upprättas för att närmare reglera genomförandet av detaljplanen. I övrigt innehåller avtalsförslaget sedvanliga villkor. Lissma Gård Fastighets AB har underhand godkänt avtalsförslaget och ett underskrivet avtal avses föreligga vid kommunstyrelsens sammanträde. Mark- och exploateringsavdelningen föreslår att ramavtalet godkänns. Charlotta Thureson Giberg Mark- och exploateringschef Emelie Malaise Exploateringsingenjör Bilagor 1. Ramavtal för Lissma 4:84 inklusive bilaga

14 1 (6) Ramavtal Lissma 4:84 Följande avtal om exploatering för restaurang, camping och kioskverksamhet på fastigheten Lissma 4:84, nedan kallat Området, inom kommundelen Trångsund/Skogås i Huddinge kommun har ingåtts mellan Kommunen och Exploatören: Kommunen Huddinge kommun Huddinge Org nr Nedan kallad Kommunen. Exploatören Lissma Gård Fastighets AB Lissma Gård Skogås Org nr Nedan kallad Exploatören. Områdets preliminära avgränsning har markerats med röd, streckad begränsningslinje på bifogad karta, bilaga 1. INLEDANDE BESTÄMMELSER 1. Bakgrund Exploatören äger fastigheten Lissma 4:84 och bedriver där bland annat restaurangverksamhet, camping och kioskverksamhet. I dagsläget har fastighetsägaren tillfälliga bygglov som är tidsbegränsade till den 1 oktober 2014 eftersom verksamheten strider mot gällande detaljplan. Syftet med att ta fram en ny detaljplan är att göra pågående markanvändning planenlig och att pröva en eventuell tillbyggnad av den befintliga verksamheten. Projektet finns med i Huddinge kommuns projektplan för Gränserna för fastigheten Lissma 4:84 är oklara och ska utredas under detaljplaneskedet. Syftet med detta avtal är att reglera förutsättningarna för framtagandet av en ny detaljplan för Området, samt att reglera förutsättningarna för genomförandet av detaljplanen. 2. Giltighet Detta avtal blir för parterna bindande endast under förutsättning att Huddinge kommunfullmäktige godkänner detsamma senast

15 2 (6) Skulle ovanstående förutsättningar inte uppfyllas är avtalet förfallet i sin helhet utan ersättningsskyldighet för någondera parten. Undanröjs kommunfullmäktiges beslut att godkänna detta avtal efter överklagande och har avtalet dessförinnan helt eller delvis verkställts ska verkställigheten rättas i den utsträckning detta är möjligt. Oberoende av om rättelse kan ske har ingendera parten rätt till skadestånd av den andra parten med anledning av det inträffade. Detta avtal är inte bindande för de kommunala organen, med undantag för kommunstyrelsen, vid prövning av det planförslag som ska framläggas. 3. Detaljplan För Området gäller förslag till stadsplan för Granby koloniträdgårdsområde, Dp 22-R, antagen För Området medger planen användningen park, allmän plats. Parterna är överens om att en ny detaljplan ska upprättas för att pröva om Området kan planläggas för befintlig verksamhet. Kommunen ombesörjer framtagandet av ny detaljplan för Området. Exploatören ersätter Kommunen för dess samtliga kostnader för framtagande av detaljplan för Området. Kostnaderna och Exploatörens betalningsskyldighet ska regleras i ett särskilt plankostnadsavtal som Exploatören förbinder sig att teckna med Kommunens miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning. Plankostnadsavtalet ska därvid reglera ersättning för detaljplanekostnader inklusive kostnader för detaljplanearbetets erforderliga utredningar. Då Exploatören bekostar Områdets detaljplaneläggning genom särskilt plankostnadsavtal ska Exploatören inte erlägga någon planavgift enligt Kommunens bygglovtaxa i samband med bygglovprövning. MARKÖVERLÅTELSER 4. Marköverlåtelser Gränserna för Lissma 4:84 är oklara och ska utredas under detaljplaneskedet. Först efter att fastighetsbestämningen är klar kan ställning tas till om några marköverlåtelser blir aktuella. Ett markområde som tillhör Kommunens fastighet Lissma 4:98 används i dagsläget som parkering av Exploatören då gränserna för fastigheten Lissma 4:84 varit oklara. Om Exploatören i samband med att ny detaljplan antages erbjuds förvärva denna del av fastigheten Lissma 4:98, som i den nya detaljplanen utlägges som kvartersmark, ska köpeskillingen beräknas efter 200 kr/kvm tillkommande tomtyta enligt ny detaljplan. Köpeskillingen ska omräknas med konsumentprisindex (totalindex) från till köpeskillingens erläggande. Då Kommunen planerar att bilda ett nytt naturreservat inom fastigheten Lissma 4:84 kan istället ett markbyte komma att aktualiseras. Förutsättningarna för ett markbyte kommer om så blir aktuellt att utredas närmare under detaljplaneskedet.

16 3 (6) Exploatören ska utan ersättning överlåta till Kommunen all mark inom Området som enligt den kommande detaljplanen utlägges som allmän plats. I dagsläget avses ingen mark inom fastigheten Lissma 4:84 planläggas för allmän plats. Om marköverlåtelser enligt ovan blir aktuella kommer dessa att regleras i kommande exploateringsavtal enligt Fastighetsbestämning Gränserna för Lissma 4:84 är oklara och ska utredas under detaljplaneskedet. Fastighetsbestämningen är en förutsättning för det fortsatta arbetet med detaljplanen och för att kunna avgränsa planområdet. Kommunen ansöker om fastighetsbestämningen. Kostnaderna för fastighetsbestämningen skall fördelas lika mellan Kommunen och Exploatören. 6. Fastighetsbildning Kommunen ansöker om erforderlig fastighetsbildning för genomförandet av detta avtal och ny detaljplan så snart förutsättningar härför föreligger. Erforderliga förrättningsåtgärder bekostas av Exploatören. Förrättningskostnader som innebär att områden som utlägges som allmän plats i blivande detaljplan överförs till en kommunägd fastighet betalas av Kommunen. Exploatören ska ansöka om och bekosta eventuella övriga fastighetsbildningsåtgärder (ledningsrätter, gemensamhetsanläggningar mm) som kan erfordras. AVGIFTER 7. Bygglovavgift Exploatören ska i samband med erhållande av bygglov erlägga bygglovavgift enligt Kommunens bygglovtaxa. 8. Anslutningsavgifter Samtliga avgifter för anslutning av vatten, avlopp, fjärrvärme, el och tele etc. inom Området betalas av Exploatören. Det åligger Exploatören att hos respektive ledningsägare, i god tid förvissa sig om eventuella befintliga ledningars läge och kapacitet samt informera sig om eventuella flyttningskostnader. Exploatören ska bekosta eventuell flyttning av ledningar till följd av utbyggnad inom Området.

17 4 (6) ANLÄGGNINGAR 9. Allmänna anläggningar I dagsläget planeras ingen utbyggnad av allmänna anläggningar inom området. Om utbyggnader av allmänna anläggningar inom Området ändå blir aktuella skall fördelningen av åtgärder och kostnader som rör dessa mellan Exploatören och Kommunen regleras vidare i kommande exploateringsavtal enligt 16. MILJÖ- OCH ENERGI 10. Agenda 21 Kommunfullmäktige har fastställt en lokal Agenda 21 som ska vara vägledande för alla verksamheter och aktiviteter som bedrivs inom Huddinge kommun av enskilda, företag och föreningar. Exploatören har tagit del av denna gällande Agenda 21 och ska beakta denna vid verksamhet och aktiviteter inom Området. 11. Avfallsplan Exploatören ska tillse att avfallshanteringen inom Området under byggtiden och under anläggningarnas drift i sin helhet anpassas till källsortering och återvinning i enlighet med då gällande avfallsplan för Kommunen. 12. Dagvattenstrategi Exploatören har tagit del av Kommunens gällande dagvattenstrategi och ska beakta denna vid planering och utbyggnad av Området. Dokumentet ger vägledning i arbetet med dagvattenfrågor i samhällsbyggandet inom Kommunen. 13. Miljöanpassat byggande Vid nybyggnad av bostäder och lokaler inom Området ska följande principer tillämpas. Energieffektivitet Varma utrymmen ska vara energieffektiva. Om värmekälla erfordras för bostadens/lokalens uppvärmning bör fjärrvärme eller annan förnyelsebar energi väljas. Hälsoaspekter, byggmaterialens miljöbelastning och kvalitetskontroll Byggherren ska säkerställa en god inomhusmiljö och att materialval och kemikalier som byggs in är bra miljöval och inte riskerar att negativt påverka människors hälsa eller miljön. Företrädesvis sker detta genom certifiering enligt något av de system som finns på marknaden. Alternativt kan eget miljöprogram tillämpas.

18 5 (6) Byggprocessen Byggprocessens miljöbelastning ska minimeras. Byggherren ska till Kommunen (mark- och exploateringsavdelningen), i god tid innan byggnadsarbetena påbörjas, redovisa åtgärder för att begränsa negativ miljöpåverkan från byggprocessen, exempelvis transporter och hantering av schakt- och fyllnadsmassor. 14. Markföroreningar Exploatören ska inom Området utföra och bekosta de efterbehandlingsåtgärder som på grund av föroreningar behövs för att förebygga, hindra eller motverka att skada eller olägenhet uppstår för människors hälsa eller miljön och för att marken ska kunna användas i enlighet med detaljplanens bestämmelser. GENOMFÖRANDE 15. Vegetation Vid planering och projektering av bebyggelse ska hänsyn tas till befintliga träd och vegetation. 16. Exploateringsavtal I samband med antagandet av ny detaljplan för Området ska ett exploateringsavtal tecknas mellan parterna. I detta avtal ska eventuella marköverlåtelser enligt 4 och genomförandet av detaljplanen i övrigt regleras. Avtalet ska godkännas och undertecknas av Exploatören innan avtalet behandlas av kommunstyrelsen. Då exploateringsavtalet för Området är giltigt upphör detta ramavtal att gälla i sin helhet. ALLMÄNNA AVTALSBESTÄMMELSER 17. Avtalets upphörande Detta avtal upphör att gälla i sin helhet om - Kommunen inte fattar beslut om antagande av detaljplan senast Beslut om antagande av detaljplan inte vinner laga kraft - Exploateringsavtal enligt 16 inte tecknas senast Därvid ska Exploatören svara för samtliga kostnader enligt 3 samt även för andra av Exploatören nedlagda kostnader i projektet. 18. Överlåtelse Detta avtal får inte överlåtas på annan utan skriftligt godkännande av Kommunen. Vid överlåtelse av fastighet eller del därav som omfattas av detta avtal ska Exploatören förbinda den nye ägaren att iaktta vad som åvilar Exploatören enligt detta avtal, så att detta blir gällande mot varje kommande ägare av Området.

19 6 (6) 19. Tvist Tvist rörande tolkning eller tillämpning av detta avtal ska avgöras av svensk allmän domstol. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt. Huddinge För Huddinge kommun.. den För Lissma Gård Fastighets AB.. Charlotta Thureson Giberg Mark- och exploateringschef Exploateringsingenjör Diarienummer KS 2014/96.214

20 19 13 Bilaga 1 Aktuellt område markerat med röd streckad begränsningslinje Koordinatsystem: PLAN Sweref HÖJD RH2000 LISSMA 4:379 Nybygget 4:3 11 4:2 4:391 4:375 4:84 4:150 (1) 14 6:62 (12) : : : Granbyvägen : : Granbyvägen :78 6:60 6:65 6:59 6:77 6:66 6:58 6:54 6:81 6:76 6:67 6:53 6:82 6:75 6:57 6:52 6:83 6:74 6:68 6:56 6:69 6:84 6:55 6:51 6:87 6:73 6:70 6:46 6:50 6:89 6:86 6:85 6:72 6:88 6:71 6:47 6:49 6:29 6:45 6:48 6:3 6:30 6:90 6:40 6:44 6:2 6:41 6:31 6:43 6:4 6:1 6:28 6:39 6:9 6:5 6:27 6:32 6:38 6:42 6:8 6:26 6:6 6:33 6:37 6:7 6:25 6:34 6:36 6:10 6:24 6:35 6:15 6:11 6:23 6:14 6:12 6:22 6:16 6:13 6:21 6:17 1 Lissma skolväg 6 Haningeleden 4 2 Öranvägen Lissmavägen 2 2A :20 6:19 6:18 (1) Huddinge kommun.

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-02 KS-2014/1038.210 1 (3)

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-02 KS-2014/1038.210 1 (3) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-02 KS-2014/1038.210 1 (3) HANDLÄGGARE Gunilla Wastesson 08-535 313 81 gunilla.wastesson@huddinge.se Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring

Läs mer

Överenskommelse om överlåtelse av mark- och. exploateringsavtalet mellan Huddinge kommun och

Överenskommelse om överlåtelse av mark- och. exploateringsavtalet mellan Huddinge kommun och KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENUMMER 10 februari 2015 Dnr KS-2015/387.214 SIDA 1 (4) HANDLÄGGARE Juan Pinones Arce 08-535 365 70 juan.pinones@huddinge.se Kommunstyrelsen Överenskommelse

Läs mer

Optionsavtal för del av Vårby gård 1:1 i Vårby

Optionsavtal för del av Vårby gård 1:1 i Vårby KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 augusti 2013 6 Paragraf Diarienummer KS-2013/582.217 Optionsavtal för del av Vårby gård 1:1 i Vårby Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Ramavtal avseende fastigheterna Utsälje 1:47-53 (privatägda) och planuppdrag för Utsälje 1:48 m.fl. i Snättringe

Ramavtal avseende fastigheterna Utsälje 1:47-53 (privatägda) och planuppdrag för Utsälje 1:48 m.fl. i Snättringe KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 december 2013 10 Paragraf Diarienummer KS-2013/1359.214 Ramavtal avseende fastigheterna Utsälje 1:47-53 (privatägda) och planuppdrag

Läs mer

Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal för fastigheten Orren 7 i Stuvsta

Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal för fastigheten Orren 7 i Stuvsta KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 44 Paragraf Diarienummer KS-2012/1144.214 Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal

Läs mer

Köp av fastigheterna Palmen 3, Palmen 4, Olivträdet 2, Olivträdet 4, Hörningsnäs 1:26 och Hörningsnäs 1:27 i Storängen

Köp av fastigheterna Palmen 3, Palmen 4, Olivträdet 2, Olivträdet 4, Hörningsnäs 1:26 och Hörningsnäs 1:27 i Storängen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-03 KS-2014/1413.211 1 (2) HANDLÄGGARE Gustav Hector 08-535 313 99 gustav.hector@huddinge.se Kommunstyrelsen Köp av fastigheterna

Läs mer

Kommunfullmäktige 7 oktober 2013 3

Kommunfullmäktige 7 oktober 2013 3 KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 7 oktober 2013 3 Paragraf Diarienummer KS-2013/993.214 Ramavtal mellan Huddinge kommun och Sjaelsö Sverige AB för delar av fastigheten

Läs mer

1. BAKGRUND OCH SYFTE

1. BAKGRUND OCH SYFTE 1 (5) Mellan Nacka kommun, org nr 212000-0167, nedan kallad Kommunen, och NCC Boende AB, org nr 556726-4121, nedan kallad NCC Boende och NCC Roads AB, org nr 556034-5174, nedan kallad NCC Roads, har träffats

Läs mer

Ramavtal och planuppdrag rörande fastigheterna Kurvan 2 och Kurvan 5 i Kungens kurva

Ramavtal och planuppdrag rörande fastigheterna Kurvan 2 och Kurvan 5 i Kungens kurva 2014-11-12 KS-2014/1315.214 1 (5) HANDLÄGGARE Gunilla Sundström 08-535 313 86 Gunilla.Sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Ramavtal och planuppdrag rörande fastigheterna Kurvan 2 och Kurvan 5 i Kungens

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Utsälje 1:97. Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Utsälje 1:97. Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN 2012-538 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning PLANOMRÅDE Detaljplan för Utsälje 1:97 Inom kommundelen Segeltorp,

Läs mer

Kommunstyrelsen 16 juni 2014 6

Kommunstyrelsen 16 juni 2014 6 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 6 Paragraf Diarienummer KS-2014/541.214 Ramavtal mellan Huddinge kommun och Veidekke Bostad AB, Sångfågeln 2 Mark AB (HSB

Läs mer

Inför fortsatt planering ska parternas åtaganden gentemot varandra regleras avseende kommande exploatering.

Inför fortsatt planering ska parternas åtaganden gentemot varandra regleras avseende kommande exploatering. Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Vatthagen Fastighets AB, org.nr 556491-1377, nedan kallad Bolaget, har träffats följande RAMAVTAL avseende detaljplaneändring

Läs mer

Dnr KS/2012:70-254 Mark- och exploateringsenheten 2014-11-21. Mellan nedanstående parter träffas följande exploateringsavtal.

Dnr KS/2012:70-254 Mark- och exploateringsenheten 2014-11-21. Mellan nedanstående parter träffas följande exploateringsavtal. AVTAL Samhällsbyggnadskontoret Dnr KS/2012:70-254 Mark- och exploateringsenheten 2014-11-21 1/7 EXPLOATERINGSAVTAL Mellan nedanstående parter träffas följande exploateringsavtal. Parter Strängnäs kommun,

Läs mer

Mark- och exploateringsavtal för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva

Mark- och exploateringsavtal för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-06-27 KS-2014/668.214 1 (3) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Mark- och exploateringsavtal

Läs mer

Ramavtal och planuppdrag för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva

Ramavtal och planuppdrag för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-05-29 KS-2011/1019.214 KS-2013/544.313 1 (3) HANDLÄGGARE Sundström, Gunilla 08-535 313 86 Gunilla.Sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen

Läs mer

EXPLOATERINGSAVTAL. Tidplan för utbyggnad av bebyggelse och allmänna anläggningar.

EXPLOATERINGSAVTAL. Tidplan för utbyggnad av bebyggelse och allmänna anläggningar. Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Bo i Väsby AB, org.nr 556887-4399, nedan kallad Exploatören, har träffats följande EXPLOATERINGSAVTAL om genomförande av ett

Läs mer

Ramavtal mellan Huddinge kommun och Balder Skåne AB c/o K- fastigheter rörande del av fastigheten Vårby Gård 1:1 i Vårby

Ramavtal mellan Huddinge kommun och Balder Skåne AB c/o K- fastigheter rörande del av fastigheten Vårby Gård 1:1 i Vårby KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-12-19 KS-2014/370.214 1 (3) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Ramavtal mellan Huddinge kommun

Läs mer

Kommunstyrelsen 13 december 2010 260 507. Diarienummer KS-2010/995.214

Kommunstyrelsen 13 december 2010 260 507. Diarienummer KS-2010/995.214 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragraf Sid Kommunstyrelsen 13 december 2010 260 507 Diarienummer KS-2010/995.214 Avsiktsförklaring mellan Huddinge kommun och NCC Boende AB för delar av Glömsta

Läs mer

EXPLOATERINGSAVTAL (UTKAST)

EXPLOATERINGSAVTAL (UTKAST) Bilaga 4 EXPLOATERINGSAVTAL (UTKAST) Mellan Södertälje kommun (org nr 212000-0159), nedan kallad kommunen, och... (org nr...), nedan kallad exploatören, har följande avtal träffats om exploatering av del

Läs mer

Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva

Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 15 Paragraf Diarienummer KS-2014/240.214 Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Wäckare Äng i Runby Del 1, Bostadsområde Del 2, Grönområde

Wäckare Äng i Runby Del 1, Bostadsområde Del 2, Grönområde Antagandehandling, november 2009 Detaljplaner för Wäckare Äng i Runby Del 1, Bostadsområde Del 2, Grönområde GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska,

Läs mer

Detaljplan för student- och forskarbostäder vid Alfred Nobels allé, Flemingsberg - planuppdrag

Detaljplan för student- och forskarbostäder vid Alfred Nobels allé, Flemingsberg - planuppdrag KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2013-02-05 KS-2013/133.313 1 (2) HANDLÄGGARE Fyrvald, Lena 08-535 313 95 Lena.Fyrvald@huddinge.se Kommunstyrelsen Detaljplan för student- och forskarbostäder

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning avseende fastigheten Ryk 2:7

Tillägg till planbeskrivning avseende fastigheten Ryk 2:7 DNR: 2014/KS0061 GRANSKNINGSHANDLING, UPPRÄTTAD 2015-11-06 Tillägg till planbeskrivning avseende fastigheten Ryk 2:7 Ändring av detaljplan för del av Förslag till stadsplan för del av Ryk Nedra 2:9 m.fl.

Läs mer

Trädgårdsstaden i Bro Upplands-Bro kommun

Trädgårdsstaden i Bro Upplands-Bro kommun Tillväxtkontoret 2014-10-17 SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för nr 1302 Trädgårdsstaden i Bro Upplands-Bro kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Denna genomförandebeskrivning följer ÄPBL (1987:10) HANDLINGAR Till

Läs mer

Tillägg till detaljplan för Sjöängen II (fastigheten Taktpinnen 12), enkelt planförfarande beslut om antagande

Tillägg till detaljplan för Sjöängen II (fastigheten Taktpinnen 12), enkelt planförfarande beslut om antagande TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 2015-04-14 1 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 12 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för Sjöängen II (fastigheten Taktpinnen

Läs mer

AVTAL OM MARKANVISNING

AVTAL OM MARKANVISNING Mellan Motala kommun och exploatören AVTAL OM MARKANVISNING 1 Parter Motala kommun, nedan kallad kommunen, org.nr 212000-2817, 591 86 Motala Exploatörens namn, nedan kallad exploatören, org.nr XXXXXX-XXXX,

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2008-02-04 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 ANTAGANDEHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Antagen av kommunfullmäktige 2008-04-01 Laga kraft 2008-05-05 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Datum Diarienr 2007-05-02 KS/2004:298 rev. 2008-03-04

ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Datum Diarienr 2007-05-02 KS/2004:298 rev. 2008-03-04 1(6) Datum Diarienr 2007-05-02 KS/2004:298 rev. 2008-03-04 Antagen av kommunfullmäktige 2008-04-29 Laga kraft 2008-06-02 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för BOSTÄDER I DJUPEDALEN I Partille kommun, Västra

Läs mer

Återvinningsstation för glas, plåt, plast, kartong på Palissadvägen svar på medborgarförslag väckt av Fransisco Garcia Gonzalez

Återvinningsstation för glas, plåt, plast, kartong på Palissadvägen svar på medborgarförslag väckt av Fransisco Garcia Gonzalez KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-29 KS-2013/1250.530 1 (3) HANDLÄGGARE Katarina Persson 08-53531397 Katarina.Persson2@huddinge.se Kommunstyrelsen Återvinningsstation för glas, plåt,

Läs mer

Tillägg till stadsplan för södra delen av Stuvsta municipalsamhälle (fastigheten Törnrosen 1), Huddinge kommun

Tillägg till stadsplan för södra delen av Stuvsta municipalsamhälle (fastigheten Törnrosen 1), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2014-06-18 SBN 2014-761 0126K-15925 1 (5) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser

Läs mer

Fingerörtsvägen-Ekudden Stadsbyggnadsprojekt för Fingerörtsvägen, Sicklaön 143:1, Ekudden på västra Sicklaön, Nacka kommun

Fingerörtsvägen-Ekudden Stadsbyggnadsprojekt för Fingerörtsvägen, Sicklaön 143:1, Ekudden på västra Sicklaön, Nacka kommun 2015-06-05 1 (8) STARTPROMEMORIA Fingerörtvägen-Ekudden Ingår i NACKA STAD, där tunnelbaneavtalet gäller Dnr KFKS 2015/23-214 Projekt 9249 Stadsbyggnadsprojekt för Fingerörtsvägen, Sicklaön 143:1, Ekudden

Läs mer

Del av Ugglarps samhälle Falkenbergs kommun och Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2006-06-26, REV 2006-10-17, REV 2007-04-03

Del av Ugglarps samhälle Falkenbergs kommun och Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2006-06-26, REV 2006-10-17, REV 2007-04-03 ANTAGANDEHANDLING 2006-06-26, REV 2006-10-17, REV 2007-04-03 Detaljplan för Ugglarp 3:4 m fl Del av Ugglarps samhälle Falkenbergs kommun och Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB Mark och

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 2014-02-05 SBN 2014/120.259 1 (4) HANDLÄGGARE Helén Mårtensson 08-535 363 86 helen.mårtensson@huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till regler och rutiner avseende

Läs mer

JUSTERINGSMANNEN OCH SEKRETERAREN

JUSTERINGSMANNEN OCH SEKRETERAREN Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen SBN PL 2008/26.318 Dp 4-B-3:1 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljöbeskrivning Detaljplan för JUSTERINGSMANNEN

Läs mer

PROGRAM för markanvändning

PROGRAM för markanvändning PROGRAM för markanvändning med riktlinjer för markanvisnings- och exploateringsavtal Dokumentets syfte Programmet anger grunden för hur kommunen ska använda sitt markinnehav för att utveckla Nacka som

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Montören 9. Stuvsta-Snättringe kommundel, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning SBN 2012-1059

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Montören 9. Stuvsta-Snättringe kommundel, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning SBN 2012-1059 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN 2012-1059 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Kartan visar planområdets utbredningsområde. Detaljplan för Montören 9 Stuvsta-Snättringe

Läs mer

Miljönämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE. 2 januari 2014 2013-1919 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MILJÖTILLSYNSAVDELNINGEN SIDA 1 (5)

Miljönämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE. 2 januari 2014 2013-1919 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MILJÖTILLSYNSAVDELNINGEN SIDA 1 (5) MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MILJÖTILLSYNSAVDELNINGEN 1 (5) HANDLÄGGARE Nicklas Johansson 08-535 364 68 nicklas.johansson@huddinge.se Miljönämnden ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Parkering, Trångsunds centrum. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Särskilt utlåtande efter underrättelse

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Parkering, Trångsunds centrum. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Särskilt utlåtande efter underrättelse MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/44.318 Dp 18-H-3:1 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Särskilt utlåtande efter underrättelse Detaljplan för Parkering, Trångsunds

Läs mer

Detaljplan för Ljungblomman 17 Stuvsta

Detaljplan för Ljungblomman 17 Stuvsta DIARIENR SBN 2012-001802 0126K-15729 1 (8) Antagandehandling Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplan för Ljungblomman 17 Stuvsta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Exploatören och Staden skall tillsammans verka för att Markområdet planläggs för ny bebyggelse omfattande ca 140 ekvivalenta bostadslägenheter.

Exploatören och Staden skall tillsammans verka för att Markområdet planläggs för ny bebyggelse omfattande ca 140 ekvivalenta bostadslägenheter. 1 (5) Mellan Solna kommun (org. nr. 212000-0183), genom dess kommunstyrelse, nedan kallad Staden, och JM AB (publ) (org. nr. 556045-2103), nedan kallad Exploatören, har under de förutsättningar som anges

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagen av KF 2004-11-18 Laga kraft 2004-12-17 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för del av Kebal 2:203 m. fl., Strömstads kommun Organisatoriska frågor Detaljplan Gällande detaljplan för Kebalviken upphävs

Läs mer

Tillägg till köpekontrakt avseende försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe

Tillägg till köpekontrakt avseende försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-12-01 KS-2014/1193.213 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Tillägg till köpekontrakt avseende försäljning

Läs mer

Ramavtal mellan Huddinge kommun och Fastighet 1:14 Vistaberg AB i Vistaberg

Ramavtal mellan Huddinge kommun och Fastighet 1:14 Vistaberg AB i Vistaberg KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen januari 0 Paragraf Diarienummer KS-0/0. Ramavtal mellan Huddinge kommun och Fastighet : Vistaberg AB i Vistaberg Kommunstyrelsens beslut

Läs mer

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng.

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng. 1/6 1/6 2/6 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad 2012-11-02 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga

Läs mer

Bostäder och förskola på Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m.fl.

Bostäder och förskola på Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m.fl. Samrådshandling 2013-04-19 Rev: Dnr: 0072/06 Plannummer: Mark och Exploateringsenheten Andreas Wingfors Telefon: 0303-73 26 65 Mail: andreas.wingfors@stenungsund.se DETALJPLAN för Bostäder och förskola

Läs mer

Plan- och genomförandebeskrivning

Plan- och genomförandebeskrivning 1 tillhörande detaljplan för del av Vimmerby 3:3, del av ALV:s stugby SAMRÅDSHANDLING Dnr MOB 2015-32 Planbeskrivning Miljö- och byggnadsförvaltningen 2 Inledning En planbeskrivning skall underlätta förståelsen

Läs mer

Allmänna platser Kommunen föreslås vara huvudman för allmänna platser inom planområdet.

Allmänna platser Kommunen föreslås vara huvudman för allmänna platser inom planområdet. men ändras eller upphävs planen finns det ingen rätt till ersättning för de byggrätter som gått förlorade. Ansvarsfördelning och huvudmannaskap Allmänna platser Kommunen föreslås vara huvudman för allmänna

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G 1(5) S A M R Å D S H A N D L I N G Detaljplan för Växthuset 18 m fl Falkenbergs kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2004-03-16 1 INLEDNING Detaljplanearbetet syftar till att ompröva den nuvarande markanvändningen

Läs mer

Detaljplan för InfraCity Öst, Upplands Väsby kommun och Radion 1 m.m., Rotsunda, Sollentuna kommun

Detaljplan för InfraCity Öst, Upplands Väsby kommun och Radion 1 m.m., Rotsunda, Sollentuna kommun 598 Laga kraft 2012-01-27 Gäller delen inom Sollentuna kommun Antagandehandling Upprättad maj, 2010 reviderad augusti 2010 Dnr BN/2006:141 (Upplands Väsby) Dnr 2009/270 KS 203 (Sollentuna) Detaljplan för

Läs mer

Till styrelsen. Exploatering av Albano med student- och forskarbostäder m m - samarbetsavtal med Akademiska Hus

Till styrelsen. Exploatering av Albano med student- och forskarbostäder m m - samarbetsavtal med Akademiska Hus Tillhör punkt 12 på dagordningen till styrelsesammanträde med AB Svenska Bostäder 2012-06-14 Till styrelsen Exploatering av Albano med student- och forskarbostäder m m - samarbetsavtal med Akademiska Hus

Läs mer

Område vid Peppargränd

Område vid Peppargränd Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Karin Persson, Exploateringsingenjör GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Område vid Peppargränd Fastigheterna Näsby 4:882 och 4:870 samt Odlingslotten

Läs mer

R E V I D E R I N G S U T S T Ä L L N I N G

R E V I D E R I N G S U T S T Ä L L N I N G 1(5) R E V I D E R I N G S U T S T Ä L L N I N G Detaljplan för del av Skrea 5:3 m fl (Hansagårds Camping) Skrea församling Falkenbergs kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2009-06-16 Reviderad 2009-12-15,

Läs mer

Avtal om ändring och tillägg till ramavtal mellan Huddinge kommun och Espa Invest Oy rörande del av fastigheten Kvadraten 3 i Kungens kurva

Avtal om ändring och tillägg till ramavtal mellan Huddinge kommun och Espa Invest Oy rörande del av fastigheten Kvadraten 3 i Kungens kurva KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 augusti 2014 14 Paragraf Diarienummer KS-2014/842.214 Avtal om ändring och tillägg till ramavtal mellan Huddinge kommun och Espa Invest

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV SKÅR 1:6 m fl FÖRSKOLA OCH GRUPPBOENDE

DETALJPLAN FÖR DEL AV SKÅR 1:6 m fl FÖRSKOLA OCH GRUPPBOENDE GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2008-08-11 NORMALT PLANFÖRFARANDE (UTSTÄLLNINGSHANDLING) DETALJPLAN FÖR DEL AV SKÅR 1:6 m fl FÖRSKOLA OCH GRUPPBOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.INLEDNING

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Enskede-Terrassen, del av Gamla Enskede 1:2 vid Sockenvägen i stadsdelen Gamla Enskede, S-Dp 2012-15331

Planbeskrivning Detaljplan för Enskede-Terrassen, del av Gamla Enskede 1:2 vid Sockenvägen i stadsdelen Gamla Enskede, S-Dp 2012-15331 STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN DNR 2012-15331 Suzanna Tsygankova 2013-08-26 Tfn 08-508 275 68 1(14) Laga kraft 2013-11-20 Planbeskrivning Detaljplan för Enskede-Terrassen, del av Gamla Enskede 1:2

Läs mer

Detaljplan för InfraCity Nordväst i Upplands Väsby kommun

Detaljplan för InfraCity Nordväst i Upplands Väsby kommun Underrättelsehandling nr. 2 Enkelt planförfarande Dnr: BN/2009:505 Detaljplan för InfraCity Nordväst i Upplands Väsby kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska,

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-04-27 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2011-04-20, rev. 2011-11-21 ANTAGANDEHANDLING UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 20XX-XX-XX Detaljplan för fastigheten Tälje 4:73 m.fl. (kv Båtsman) i Norrtälje stad enligt

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G Dnr TPN 2014/61 A N T A G A N D E H A N D L I N G Enkelt planförfarande Detaljplan för del av SÖDRA ALLÉN i Hallsberg Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2014-04-02 2 (15) Dnr TPN 2014/61 Innehåll

Läs mer

Stormarknad, butiker och gata i Tyresö Centrum

Stormarknad, butiker och gata i Tyresö Centrum Stadsbyggnadskontoret GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Stormarknad, butiker och gata i Tyresö Centrum Forellen 17, Bollmora 2:1, Bollmora 2:588 Inom Tyresö kommun, Stockholms län. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Ta bort återvinningsstationen Balingsnäs 1:5 - svar på medborgarförslag väckt av Anita och Stig Norström

Ta bort återvinningsstationen Balingsnäs 1:5 - svar på medborgarförslag väckt av Anita och Stig Norström KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 17 februari 2014 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/194.530 Ta bort återvinningsstationen Balingsnäs 1:5 - svar på medborgarförslag väckt

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING tillhörande detaljplan för fastigheten Torget 5 med närområde inom Gamla staden i Norrköping, fysisk planering Den 17 oktober 2011 reviderad den 5 april 2012 samt den 24 maj 2012

Läs mer

MA 113. Detaljplan för del av Hägnad 1:16 m.fl. fastigheter GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Organisatoriska frågor. Tidplan

MA 113. Detaljplan för del av Hägnad 1:16 m.fl. fastigheter GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Organisatoriska frågor. Tidplan MA 113 Uppdragsbeslut 2009-11-11 Samrådsbeslut 2010-06-16 Utställningsbeslut 1 Utställningsbeslut 2 2010-08-31 2010-10-13 Antagande 2010-12-13 Laga kraft 2012-03-29 Figeholm, Oskarshamns kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING SYFTE OCH BAKGRUND. Detaljplan för Skottorp 5 och 6 Hörby kommun, Skåne län

GRANSKNINGSHANDLING SYFTE OCH BAKGRUND. Detaljplan för Skottorp 5 och 6 Hörby kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING 1(11) GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Skottorp 5 och 6 Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med nu aktuell planprövning är upphäva gällande tomtindelning för fastigheterna

Läs mer

TRELLEBORG S KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORG S KOMMUN Kommunstyrelsen TRELLEBORG S KOMMUN Kommunstyrelsen 1(2) AVSIKTSFÖRKLARIN G Mellan Trelleborg s kommun (212000-1199). genom dess kommunstyrelse, nedan kallad kommunen, Rådhuset, 23 1 83 Trelleborg samt Norama Fastighetsbolag

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Genomförandebeskrivning SPN-323/2011 214 1(9) tillhörande detaljplan för fastigheten Blomman 12 med närområde inom Gamla staden i Norrköping den 27 juni 2013 SAMRÅDSHANDLING 2(9) Innehållsförteckning Allmänt...

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Onsdagen den 14 januari 2015 kl. 08.30 Plats: Äppelkriget i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden

Läs mer

FÖR ÖJE 2:28 M. FL. VILLATOMTER VID VALLMOVÄGEN I JÄRVSÖ. Järvzoo. Flygbild över Järvsö, planområdet vid Vallmovägen är markerat med en cirkel.

FÖR ÖJE 2:28 M. FL. VILLATOMTER VID VALLMOVÄGEN I JÄRVSÖ. Järvzoo. Flygbild över Järvsö, planområdet vid Vallmovägen är markerat med en cirkel. Datum Dnr: 2011-01-28 KS 25/11 Samhällsutvecklingsförvaltningen SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT DETALJPLAN FÖR ÖJE 2:28 M. FL. VILLATOMTER VID VALLMOVÄGEN I JÄRVSÖ LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING

Läs mer

Kommunstyrelsen beslutar Godkänner markavtalet med Skanova och att motsvarande avtal tecknas med övriga ledningsägare.

Kommunstyrelsen beslutar Godkänner markavtalet med Skanova och att motsvarande avtal tecknas med övriga ledningsägare. Tjänsteutlåtande Samhällsbyggnadsförvaltningen Datum 2014-10-28 Dnr KS 2014/0298-267 Till Kommunstyrelsen Markavtal med Skanova Sammanfattning Markavtal med ledningsägare som har ledning i kommunal gata

Läs mer

Begäran om planbesked för fastigheten Kil 2:108 i kommundelen Boo, Nacka kommun

Begäran om planbesked för fastigheten Kil 2:108 i kommundelen Boo, Nacka kommun 2015-08-11 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE MSN 2015/39-214 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Begäran om planbesked för fastigheten Kil 2:108 i kommundelen Boo, Nacka kommun Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

"Stenungsund, det goda kustnära samhället med framtidstro och utveckling"

Stenungsund, det goda kustnära samhället med framtidstro och utveckling Dnr. 0958/12 Markanvisningsutlysning September 2013 "Stenungsund, det goda kustnära samhället med framtidstro och utveckling" Bostäder i Stora Höga/Getskär, Stenungsunds kommun Innehållsförteckning 1.

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Jägarparken. del av fastigheten Sandbäcken 3:1 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2011.9. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Jägarparken. del av fastigheten Sandbäcken 3:1 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2011.9. tillhörande Dnr Plan.2011.9 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för Jägarparken del av fastigheten Sandbäcken 3:1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-10-29

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING 2014-10-29 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av SELLEBERGA 17:1, i Bjuv Bjuvs kommun

SAMRÅDSHANDLING 2014-10-29 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av SELLEBERGA 17:1, i Bjuv Bjuvs kommun PLANBESKRIVNING Dnr 2014/0297 Detaljplan för del av SELLEBERGA 17:1, i Bjuv Bjuvs kommun Postadress Besöksadress Telefon Telefax Postgiro Bankgiro E-post Org.nr Box 501 Mejerigatan 3 042 458 50 00 042

Läs mer

Antagen av byggnadsnämnden 2009-06-17 Laga kraft 2009-07-20

Antagen av byggnadsnämnden 2009-06-17 Laga kraft 2009-07-20 Detaljplan för Rockebro 7:137 m.fl, Sommens samhälle, Tranås kommun Dnr 330/2008 Upprättad i april 2009 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Planområde Sjön Sommen Antagen av byggnadsnämnden

Läs mer

3 Budgetuppföljning för kommunstyrelsen perioden januari augusti 2013 (KS-2013/210.181)

3 Budgetuppföljning för kommunstyrelsen perioden januari augusti 2013 (KS-2013/210.181) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TILLÄGGSKALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) Tid Måndag den 23 september 2013, kl 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden 3 Budgetuppföljning för kommunstyrelsen

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Helenelund 7:5, vid Skogstorpsvägen, Helenelund. 665 Laga kraft 2015-10-20 Dnr 2008/415 KS 203

Detaljplan för del av fastigheten Helenelund 7:5, vid Skogstorpsvägen, Helenelund. 665 Laga kraft 2015-10-20 Dnr 2008/415 KS 203 Detaljplan för del av fastigheten Helenelund 7:5, vid Skogstorpsvägen, Helenelund 665 Laga kraft 2015-10-20 Dnr 2008/415 KS 203 Innehållsförteckning Planbeskrivning HANDLINGAR 1 BAKGRUND OCH SYFTE 1 TIDIGARE

Läs mer

Bygglovavdelningens föreskrifter ska följas och upplysningar ska beaktas, se bilaga 1.

Bygglovavdelningens föreskrifter ska följas och upplysningar ska beaktas, se bilaga 1. NATUR- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-07-31 SBN 2014-002714 1 (4) HANDLÄGGARE Anette Svensson 08-535 363 95 anette.svensson@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden BÄCKGÅRDEN

Läs mer

avseende marktilldelning för bostadsbebyggelse inom Kvarter 4 i kommande detaljplan för Barkarbystaden I, Järfälla kommun, nedan kallad Detaljplanen.

avseende marktilldelning för bostadsbebyggelse inom Kvarter 4 i kommande detaljplan för Barkarbystaden I, Järfälla kommun, nedan kallad Detaljplanen. 1 Mellan Järfälla kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-0043, nedan kallad Kommunen, och Brabo Stockholm AB, org nr 556610-1696, nedan kallad Bolaget, har träffats följande RAMAVTAL avseende

Läs mer

Försäljning av byggnad på fastigheten Valnöten 2 (Stiftelsen Båstadsfontänen) samt därtill hörande arrendeavtal

Försäljning av byggnad på fastigheten Valnöten 2 (Stiftelsen Båstadsfontänen) samt därtill hörande arrendeavtal BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Blad Ekonomiutskottet 2013-02-27 KSeu dnr. KS Försäljning av byggnad på fastigheten Valnöten 2 (Stiftelsen Båstadsfontänen) samt därtill hörande arrendeavtal Beskrivning

Läs mer

Anbudsinbjudan för tre industritomter söder om Breddens industriområde

Anbudsinbjudan för tre industritomter söder om Breddens industriområde Johan Buhre Sidan 1 av 6 Exploateringsingenjör Dnr 2015/0007 STBN-2 Diariekod: 236 Anbudsinbjudan för tre industritomter söder om Breddens industriområde Inbjudan till anbudsgivning Den här inbjudan avser

Läs mer

Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart Stockholm

Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart Stockholm Kommunledningskontoret Planbeskrivning Helena Johansson Sidan 1 av 10 Planarkitekt 08-579 216 57 Planbeskrivning Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Avsikten är att Exploatören, när Staden antar blivande detaljplan, av Staden förvärvar Fastigheten.

MARKANVISNINGSAVTAL. Avsikten är att Exploatören, när Staden antar blivande detaljplan, av Staden förvärvar Fastigheten. 1(5) Mellan Sundbybergs kommun, nedan kallad Staden, org nr 212000-0175, och JM AB, nedan kallad Exploatören, org nr 556045-2103 har denna dag träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL Bakgrund I januari 2015

Läs mer

Detaljplan för Skrea 5:51 planavtal KS 2014-214

Detaljplan för Skrea 5:51 planavtal KS 2014-214 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-28 309 Detaljplan för Skrea 5:51 planavtal KS 2014-214 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Godkänna planavtal för detaljplanearbete

Läs mer

SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (11) Miljö- och byggnadsförvaltningen Jonas Ellenfors 2015-10-05 BND 2015:129

SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (11) Miljö- och byggnadsförvaltningen Jonas Ellenfors 2015-10-05 BND 2015:129 SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (11) Miljö- och byggnadsförvaltningen Jonas Ellenfors 2015-10-05 BND 2015:129 Granskningshandling Planbeskrivning Detaljplan för Palsternackan 2 m.fl. inom stadsdelen Huvudsta,

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Jamal Esfahani Stadsarkitekt 08-568 91246 jamal.esfahani@danderyd.se Dnr 2005-BN0541 Antagandehandling Genomförandebeskrivning tillhörande detaljplan för Mörby Centrum mm Danderyds kommun Genomförandebeskrivningen

Läs mer

ANTAGANDESHANDLING Detaljplan för BOSTÄDER I HOSSABERGET GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-05-20. Antagen av KF 2 september 2014 Laga kraft 3 oktober 2014

ANTAGANDESHANDLING Detaljplan för BOSTÄDER I HOSSABERGET GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-05-20. Antagen av KF 2 september 2014 Laga kraft 3 oktober 2014 2014-05-20 Antagen av KF 2 september 2014 Laga kraft 3 oktober 2014 ANTAGANDESHANDLING Detaljplan för BOSTÄDER I HOSSABERGET GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning har till uppgift

Läs mer

Inriktning för förvaltning av kommunens exploateringsfastigheter samt jord- och skogsbruksfastigheter exklusive gårdsarrenden

Inriktning för förvaltning av kommunens exploateringsfastigheter samt jord- och skogsbruksfastigheter exklusive gårdsarrenden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 2014-01-24 SB 2014/119.259 1 (5) HANDLÄGGARE Helén Mårtensson 08-535 363 86 helen.mårtensson@huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden Inriktning för förvaltning av kommunens

Läs mer

Bygg- och miljönämndens sammanträder torsdagen den 22 januari

Bygg- och miljönämndens sammanträder torsdagen den 22 januari Bygg- och miljönämnden KALLELSE 2015-01-16 1(6) Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämndens sammanträder torsdagen den 22 januari Gemaket, Kommunhuset, kl. 15.00 Upprop Val av justerare: förslag: Minna

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 9:10 m fl, Gråbo Centrum i Lerums kommun Etapp 1, östra delen

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 9:10 m fl, Gråbo Centrum i Lerums kommun Etapp 1, östra delen KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 9:10 m fl, Gråbo Centrum i Lerums kommun Etapp 1, östra delen Genomförandebeskrivning utställningshandling 2013-02-27 rev. 2013-03-25 Genomförandebeskrivning

Läs mer

Upplands Väsby kommun RAMAVTAL bilaga A 1 Bakgrund och syfte bilaga B 2 Giltighet 3 Detaljplan

Upplands Väsby kommun RAMAVTAL bilaga A 1 Bakgrund och syfte bilaga B 2 Giltighet 3 Detaljplan Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Rörabhuset AB, org.nr 556478-5953, nedan kallad Bolaget, har träffats följande RAMAVTAL avseende detaljplaneändring inom ett

Läs mer

Förstudierapport för utökat planområde för detaljplan Skorstenen

Förstudierapport för utökat planområde för detaljplan Skorstenen Förstudierapport för utökat planområde för detaljplan Skorstenen Projektbeställare Projektledare David Lanthén Ingrid Kärrsten Datum 2015-12-29 Version 1 Projekt-, ärendenr. KS 2015/0053-214 Innehållsförteckning

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 29 april 2015

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 29 april 2015 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-07 KS-2015/638.111 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Gerrby 08-535 30173 Helena.Gerrby@huddinge.se Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut

Läs mer

Dnr BTN14/86. Detaljplan för Stavsjö 2:191, 2:187 samt del av 2:186. Stavsjö. Nyköpings kommun. Samrådshandling. Planbeskrivning. Upprättad 2015-03-03

Dnr BTN14/86. Detaljplan för Stavsjö 2:191, 2:187 samt del av 2:186. Stavsjö. Nyköpings kommun. Samrådshandling. Planbeskrivning. Upprättad 2015-03-03 Dnr BTN14/86 Detaljplan för Stavsjö 2:191, 2:187 samt del av 2:186 Stavsjö Nyköpings kommun Samrådshandling Planbeskrivning Upprättad 2015-03-03 Dnr BTN 14/86 2/11 Planhandlingar Detaljplanen består av

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Kommunstyrelsen Dnr: LKS 11-103-214 Datum: 2013-05-21 UTSTÄLLNINGSHANDLING Detaljplan för RÄKBODARNA Del av Södra Hamnen 1:115 m fl, GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING Planens syfte är att permanenta byggrätter

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Tilläggsavtal. till markanvisningsavtal daterat 2008-06-27. 1. Inledning

Tilläggsavtal. till markanvisningsavtal daterat 2008-06-27. 1. Inledning Mellan Tommy Byggare AB (org nr 556678-1943), Box 439, 441 29 Alingsås (nedan kallad exploatören) och Alingsås kommun (org nr 212000-1553), 441 81 Alingsås (nedan kallad kommunen) träffas följande Tilläggsavtal

Läs mer

Tilläggskallelse till Kommunstyrelsen

Tilläggskallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN TILLÄGGSKALLELSE SIDA 1 (3) Tilläggskallelse till Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 16 december 2015, klockan 13:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 7 Ramavtal

Läs mer

P L A N och G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

P L A N och G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G NACKA KOMMUN Exploateringsenheten DP 382 Dnr ONFS 27/2002 214 P L A N och G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G, parkering vid Karl Gerhards väg, Nacka kommun Upprättad på Exploateringsenheten

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Området utgör stadsutvecklingsprojektet del av kvarteret Orren i centrala Ludvika.

MARKANVISNINGSAVTAL. Området utgör stadsutvecklingsprojektet del av kvarteret Orren i centrala Ludvika. Mellan Ludvika kommun, genom samhällsbyggnadsnämnden, ( Kommunen ), och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx-xxxx]), ( Bolaget ), har nedan träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL Nedan benämnt Markanvisningsavtalet

Läs mer

Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan Luna ekonomisk förening

Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan Luna ekonomisk förening KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-07-29 KS-2013/788.649 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan

Läs mer

Exploateringsavtal tillhörande detaljplan för Torsby 1:342 - Dragudden (Torsby havsvik) VARMDO KOMMUN 2014-05-20. Förslag till beslut.

Exploateringsavtal tillhörande detaljplan för Torsby 1:342 - Dragudden (Torsby havsvik) VARMDO KOMMUN 2014-05-20. Förslag till beslut. Kommunfullmäktige Kansli- och utvecklingsavdelningen Daniel Nilsson 14KS/0243 Handläggare Diarienummer Växel 08-570 470 00 varmdo.kommun varmdo.se www.varmdo.se Org.nr. 01-212000-0035 Besöksadress: Skogsbovägen

Läs mer